Rabo KeuzePlusHypotheek by wanghonghx

VIEWS: 432 PAGES: 3

									 Rabo KeuzePlusHypotheek


De KeuzePlusHypotheek is een hypothecair           Kosten
                               Voor het verkrijgen van een financiering betaalt u
krediet waarbij u de beschikking krijgt over         eenmalig afsluitkosten. Gedurende de looptijd betaalt u
                               periodiek rente over het opgenomen bedrag.
extra financiële armslag.
Is de waarde van uw woning hoger dan uw           Renteaftrek
                               Uw eigen woning (hoofdverblijf) valt in box 1.
hypothecaire lening? Misschien kunt u dan met
                               De rente op de eigenwoningschuld is maximaal 30 jaar
de KeuzePlusHypotheek de overwaarde in uw          aftrekbaar. Wanneer deze 30-jaarsperiode is
                               verstreken, is de rente daarna niet meer aftrekbaar.
woning benutten. Voor de KeuzePlusHypotheek
                               Uw netto-maandlasten zullen hierdoor stijgen.
is de executiewaarde van uw huis van belang.         De 30-jaarsperiode geldt niet per hypothecaire lening of
                               krediet, maar begint te lopen op het moment dat u voor
De executiewaarde is het bedrag dat uw woning
                               het eerst (maar niet eerder dan 1 januari 2001) rente in
bij gedwongen verkoop zal opbrengen. Over het        aftrek brengt bij uw aangifte inkomstenbelasting.
                               De kans is aanwezig dat er voor u verschillende 30-
algemeen is dat zo'n 85% van de prijs die een
                               jaarsperiodes lopen die op verschillende tijdstippen
huis bij vrije verkoop opbrengt.               eindigen omdat u bijvoorbeeld tussentijds bent verhuisd
                               naar een duurdere woning of u een verbouwing heeft
Met de KeuzePlusHypotheek kunt u de ruimte tussen de     gefinancierd. Voor dat deel dat u later extra heeft
executiewaarde van uw huis en de restant hypotheek-     geleend, loopt de 30-jaarsperiode en daarmee de
schuld vrijmaken mits aan alle voorwaarden is voldaan.    renteaftrek later af.
Het bedrag dat u met de KeuzePlusHypotheek vrijmaakt     Let op: bij de keuze voor een rentevastperiode die
kunt u opnemen. Gebruikt u het opgenomen deel voor      eindigt nadat (een van) uw 30-jaarsperiode(s) is
aanschaf, onderhoud en verbetering van uw woning       geëindigd, bent u vergoedingsrente verschuldigd als u
(hoofdverblijf) dan is de rente die u betaalt aftrekbaar.  op het moment dat deze 30-jaarsperiode eindigt de
Gebruikt u het opgenomen deel van uw hypotheek voor     lening (vervroegd) wilt aflossen.
iets anders dan is de rente die u betaalt niet aftrekbaar.  Kwalificeert de lening of krediet niet als eigenwoning-
Voor de nakoming van de verplichtingen die voort-      schuld, dan is renteaftrek niet mogelijk. De lening wordt
vloeien uit het krediet dient ten behoeve van de bank    dan in box 3 in aanmerking genomen.
door u zekerheid te worden gesteld, waaronder een
hypotheek op de woning.                   Aftrek wegens geen of geringe
Verder heeft de KeuzePlusHypotheek de volgende        eigenwoningschuld
kenmerken:                          Voor hetgeen u in de aangifte inkomstenbelasting meer
- rentetype: variabele rente bij een krediet,        aan eigenwoningforfait verschuldigd bent dan u aan
- terugbetaling door aflossingen of bij verkoop woning,   kosten van de eigen woning (denk aan renteaftrek) in
- bij voldoende overwaarde van de woning kan ook de     aftrek brengt, krijgt u een extra aftrek. Per saldo komt
  rente tot een afgesproken maximum worden         u dus eigenlijk alleen voor deze aftrek in aanmerking
  meegefinancierd. De rente over de meegefinancierde    als u geen of een lage eigenwoningschuld heeft.
  rente is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
                             Versie: januari 2010               Blad 1 van 3
Rabo KeuzePlusHypotheek
Overlijden                         betaling hiervan niet haalbaar is, kan dit leiden tot
Bij overlijden van één van de debiteuren eindigt het    verkoop van de woning.
krediet. Als (een deel van) het krediet is gebruikt,    Bij verkoop van de woning kan na aflossing van de
resteert er een schuld voor de erfgenamen en/of de     leningen en kredieten een restantschuld blijven
overgebleven debiteur(en). Aangezien de bank bij      bestaan.
overlijden het hypothecaire krediet kan opeisen, bestaat
het risico van verkoop van de woning.           Overig
Om dit risico te voorkomen kunt u een overlijdens-     De algemene voorwaarden en actuele rentepercentages
risicoverzekering afsluiten. Voor meer informatie     krijgt u bij uw adviseur.
verwijzen wij u naar de adviseur van de Rabobank.     In uw belang en dat van de geldverstrekker dient het
                              woonhuis gedurende de looptijd van de hypotheek
Taxatie en verplichte aflossing              voldoende te zijn verzekerd.
De Rabobank heeft het recht om periodiek, voor uw     De bank toetst iedere kredietaanvraag bij de stichting
rekening, de woning te laten taxeren. Indien de waarde   Bureau Kredietregistratie te Tiel (BKR) en meldt daar
van de woning daartoe aanleiding geeft, kan de bank    een mogelijke achterstand.
een afgesloten KeuzePlusHypotheek inperken en
                              Gedragscode Hypothecaire Financieringen
verlangen dat u door de bank vastgestelde bedragen
                              De Rabobank onderschrijft de Gedragscode
gaat aflossen op het krediet.
                              Hypothecaire Financieringen. De adviseur kan u
                              informatie verstrekken over deze code. Hij kan u ook
Extra mogelijkheden
                              een exemplaar van de code met toelichting en het
Betaalfaciliteit                      Reglement Geschillencommissie Gedragscode
U krijgt op uw KeuzePlusHypotheek een betaalfaciliteit.  Hypothecaire Financieringen overhandigen. Tevens is bij
Dit betekent dat u aankopen direct ten laste van uw    uw adviseur de voorlichtingsbrochure 'Een betaalbare
KeuzePlusHypotheek kunt laten komen.            hypotheek nu en straks' verkrijgbaar.
Voor het doen van de betalingen ontvangt u een
                              Disclaimer
bankpas (Rabopas of Europas). Op die manier kunt u
                              Dit document heeft een informatief karakter waaraan
bijvoorbeeld alle kosten van een verbouwing of ver-
                              geen rechten kunnen worden ontleend en is onder
betering van uw woning direct laten afschrijven van uw
                              voorbehoud van wijzigingen verstrekt. Uw persoonlijke
KeuzePlusHypotheek. De rente die u over uw KeuzePlus
                              omstandigheden, de besteding van de financiering, het
Hypotheek betaalt is afhankelijk van het bedrag dat u
                              gebruik van het registergoed alsmede (wijziging in)
daadwerkelijk opneemt. Deze rente wordt ten laste van
                              fiscale wet- en regelgeving en de uitleg daarvan kunnen
uw betaalrekening afgeschreven. Deze betaalrekening
                              van invloed zijn op de fiscale behandeling van de
moet dan wel een Rabo Betaalrekening zijn.
                              geldlening en daarmee verband houdende producten.
Opname en rentebijschrijving                De bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze
U kunt een KeuzePlus Hypotheek afsluiten waarbij      fiscale behandeling. Als zich feiten of omstandigheden
(extra) opnamen en het bij laten schrijven van rente    voordoen die gevolgen kunnen hebben voor de fiscale
zijn toegestaan. Deze opnamen en rentebijschrijvingen   behandeling raadt de bank u aan om deskundig advies
vinden dan plaats tot een vooraf afgesproken limiet. Op  in te winnen (bijvoorbeeld bij een notaris of
het moment dat de limiet bereikt is, zal de rente over   belastingadviseur).
de KeuzePlusHypotheek weer worden geïncasseerd van
uw betaalrekening.                     Iedere lokale Rabobank is aanbieder van kredieten,
                              spaar- en betaalrekeningen met daaraan verbonden
Risico's                          faciliteiten, bemiddelt in verzekeringen, kredieten en
Op het moment dat de fiscale hypotheekrente-aftrek     effecten, adviseert over effecten en is aan te merken als
vervalt, zullen de maandlasten fors stijgen.        een effecteninstelling. Iedere lokale Rabobank is onder
Mogelijk is uw inkomen en/of vermogen op dat moment    haar statutaire naam ingeschreven in het register van
onvoldoende om deze lasten te kunnen betalen.       de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.
Het niet nakomen van de verplichtingen die
voortvloeien uit het krediet kan leiden tot verkoop van  De Rabohypotheekbank N.V. is aanbieder van
de woning en/of uitwinning van eventuele andere      kredieten, bemiddelt in verzekeringen en kredieten en is
zekerheden.                        ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële
Op het moment dat sprake is van rentebijschrijving en   Markten te Amsterdam.
de limiet bereikt is, kan de rente niet meer worden
bijgeschreven en moet u deze zelf betalen. Indien de                                                     Blad 2 van 3
Rabo KeuzePlusHypotheek
Heeft u een klacht?
U kunt zich bij een klacht in eerste instantie wenden tot
uw Rabobank. Indien u niet tevreden bent met het
antwoord van deze bank, kunt u uw klacht in tweede
instantie schriftelijk toesturen aan
Rabobank Nederland - Klachtenservice
Antwoordnummer 10043, 5600 VB Eindhoven

Mocht u daarna nog niet tevreden zijn dan kunt u uw
klacht ter bemiddeling voorleggen aan de
Ombudsman Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Tel: 0900-3552248

Indien de bemiddeling door de Ombudsman niet slaagt,
heeft u de mogelijkheid om het geschil voor te leggen
aan de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Tel: 0900-3552248

Meer informatie over laatstgenoemde instanties kunt u
vinden op www.kifid.nl.
                              Blad 3 van 3

								
To top