Alles over uw rekeningoverzicht by wanghonghx

VIEWS: 23 PAGES: 3

									 Alles over uw
rekeningoverzicht     In deze folder vindt u een voorbeeld
     van uw rekeningoverzicht met een
     duidelijke uitleg. Mocht u toch nog
     vragen hebben, kijk dan bij de veelge-
     stelde vragen op de laatste pagina of bij
     ‘informatie’ op www.lasercards.nl.
                  Belangrijk
                       e
                  informatie
                       !
                           Voorbeeld
                         rekeningoverzicht
                                                                •  De datum waarop dit rekeningoverzicht is geproduceerd en tot wanneer
                                                                  de transacties zijn bijgewerkt.
                                                                •  Het rekeningnummer waarop dit overzicht van toepassing is. Let op! Dit
                                                                  nummer kan een ander nummer zijn dan het nummer van uw creditcard.
                                        Datum
                                        01-07-2008
                                                    Rekeningnummer
                                                    0000.0000.0000.0000
                                                                •  Het aantal pagina’s waaruit dit rekeningoverzicht bestaat, met pagi-
                                                    Pagina           nanummering.
De heer T. Test
Teststraat 1
                                                    1 van 1
                                        Nieuw uitstaand saldo Vorig uitstaand saldo
                                                                •  Het nieuwe uitstaand saldo van het rekeningnummer dat rechtsboven
1234 AB TESTSTAD
                                        € 2.400,00      € 2.000,00          vermeld is.
                                        Creditcardmaximum    Bestedingsruimte    •  Het vorige uitstaand saldo van het rekeningnummer dat rechtsboven
                                        € 2.500,00        € 100,00
                                                                  is vermeld.
                                                                •  Het creditcardmaximum wordt ook wel kredietlimiet genoemd en is het
Datum   Datum     Omschrijving                  Bedrag in           Bedrag          maximale bedrag dat u kunt besteden op deze rekening. Wilt u dit bedrag
Transactie Boeking                            vreemde valuta         in euro’s
                                                                  verhogen? Neem dan contact op met de afdeling consumentenservice.
De heer T. Test, Test-Creditcardnummer xxxx.xxxx.xxxx.0000
                                                                •  Het bedrag dat u nog kunt besteden. Dit is het creditcardmaximum min
12 aug.   12 aug.   Betaling ontvangen-dank u                           € 50,00     AF
16 aug.   16 aug.   Testwinkel Breda                                € 200,00     BY    het nieuw uitstaand saldo.
20 aug.
22 aug.
       20 aug.
       22 aug.
             Testwinkel Amsterdam
             Testwinkel Groningen
                                                     € 135,00
                                                     € 100,00
                                                             BY
                                                             BY
                                                                •  Hier ziet u de datum van de transactie en de datum van de boeking.
25 aug.   25 aug.   Maandrente op direct geld                           € 10,00     BY    Meestal komen deze data overeen. Een enkele keer verschillen ze; het
25 aug.   25 aug.   Maandrente op aankoop                             € 5,00      BY
                                                                  kan voorkomen dat u op een bepaalde datum een transactie hebt ge-
                                                                  daan (bijvoorbeeld door een aankoop) met uw kaart en dat deze pas
                                                                  later wordt geboekt op uw rekening.
                                                                •  De omschrijving van de transactie die is gedaan.
                                                                •  Het bedrag dat naar aanleiding van de transactie is geboekt. U ziet of
                                                                  het bedrag bij- of afgeboekt wordt van het uitstaand saldo van uw re-
                                                                  kening.
                                                                •  Hebt u een Visa Card? Hebt u hiermee een transactie in het buitenland
                                                                  gedaan, waarbij een andere valuta dan de euro geldt? Dan staat hier het
                                                                  bedrag in vreemde valuta per transactie.
                                                                •  Uw naam, de kaartomschrijving en de laatste nummers van uw kaart.
                                                                •  De eventuele berichten die staan vermeld op uw rekeningoverzicht.
                                                                •  Indien van toepassing kunt u hier terugvinden wanneer de volgende
                                                                  incasso plaatsvindt.
Het termijnbedrag van dit rekeningoverzicht ad € 50.00 zal op 31-08-2008 door LaSer Services worden geïncasseerd van uw
bankrekeningnummer 00.00.00.000.

Voor meer informatie kijk op www.lasercards.nl.
     LAATSTE NIEUWS
     Alles in één document! Hebt u meer dan één vorm van financiering via Laser Cards lopen? Dan ontvangt u voor elke
     financiering (bijvoorbeeld een Persoonlijke Lening of een Doorlopend Krediet) een apart rekeningoverzicht. U vindt hierop
     geen kolom met datum boeking; deze is namelijk gelijk aan de datum van de transactie en komt daardoor te vervallen. De
     eventuele naam van het financieringsproduct staat rechtsboven. Let op! Voor elke rekening is een apart rekeningnummer
     van toepassing. Ontvangt u uw rekeningoverzichten online? Dan kunt u gebruikmaken van de online betaalmogelijkheden
     die staan vermeld bij de berichten.
   Veelgestelde
    vragen

   Waarom ontvang ik meer overzichten in één document?
Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, bundelen en versturen wij         Kan ik een kopie ontvangen van mijn rekeningoverzicht?
uw rekeningoverzichten in één document. U ontvangt daarbij ieder       Ja, u kunt een kopie ontvangen van uw rekeningoverzicht. Dit kan via
financieel product overzichtelijk op één pagina.               het ‘mijn rekening’-gedeelte op www.lasercards.nl. Bovendien hebt
                                       u hier altijd inzage in alle actuele transacties op uw rekening tot 12
   Wat wordt verstaan onder kredietmaximum?                 maanden terug.
Uw kredietmaximum is uw kredietlimiet. Dit is het maximale bedrag
dat u in totaal kunt besteden via Laser Cards.                   Waarom staan er soms verschillende soorten maandrentes op
                                       het rekeningoverzicht?
   Wanneer ontvang ik mijn (volgende) rekeningoverzicht?          Wij laten graag duidelijk zien hoe uw maandrente is opgebouwd. Zo
Als u een (extra) betaling of een geldopname hebt gedaan, ontvangt u     kunt u zien dat de rente van een geldopname verschilt met die van
eenmaal per maand een overzicht als u een Visa Card hebt. Hebt u een     een aankoop in de winkel. Er wordt dus in geen geval dubbele rente in
andere kaart of financiering? Dan ontvangt u eenmaal per kwartaal een     rekening gebracht!
overzicht.
Ga naar www.lasercards.nl en log in op ‘mijn rekening’. Hier kunt u ook
                                          Waarom wordt een kaartbijdrage in rekening gebracht?
een online rekeningoverzicht aanvragen. U ontvangt dan maandelijks
                                       Indien van toepassing bent u bij het afsluiten van uw creditcard-
een overzicht, mits er transacties zijn geweest. Bovendien hebt u op
                                       overeenkomst akkoord gegaan met het betalen van een periodieke
deze internetsite altijd inzicht in alle actuele transacties tot 12 maanden
                                       kaartbijdrage. Deze bijdrage wordt periodiek via uw rekeningoverzicht in
terug.
                                       rekening gebracht. In sommige gevallen is de kaartbijdrage afhankelijk
                                       van een bepaald bestedingsniveau met uw Visa creditcard. Of u de
   Tot welke datum is mijn rekeningoverzicht bijgewerkt?          kaartbijdrage wel of niet moet betalen, wordt bepaald op basis van
Op uw rekeningoverzicht staat de datum waarop uw rekeningoverzicht      uw bestedingsgedrag van het jaar ervoor. Is uw creditcard bijvoorbeeld
is geproduceerd. Dit is ook de datum tot en met wanneer de transacties    gratis bij een minimale jaarbesteding van € 500,- en hebt u in 2007
zijn bijgewerkt. Ook staat uw bestedingsruimte per die datum         € 550,- besteed? Dan betaalt u voor 2008 geen kaartbijdrage. Hebt
vermeld. Eventuele transacties na deze datum zijn niet verwerkt. Uw      u in 2007 € 450,- besteed? Dan betaalt u in 2008 de afgesproken
bestedingsruimte is dus altijd onder voorbehoud. Voor een actueel       kaartbijdrage.
inzicht in uw bestedingsruimte kunt u inloggen op ‘mijn rekening’ op
www.lasercards.nl.                                 Kan ik een (extra) betaling doen?
                                       Ja, dat kan. U regelt dit heel makkelijk via het beveiligde ‘mijn rekening’-
   Waar kan ik mijn totale jaarrente terugvinden?             gedeelte op onze internetsite. Hier kunt u direct online eenmalig
In het eerste rekeningoverzicht dat u elk jaar ontvangt, wordt het      een overboeking doen. Uiteraard kunt u ook altijd rechtstreeks een
uitstaand saldo per 31 december van het voorgaande jaar vermeld        bedrag overboeken naar ING bankrekeningnummer 67.73.48.665 ten
samen met de totaal door u betaalde rente over het afgelopen jaar.      name van LaSer Services te ‘s-Hertogenbosch. Vermeld daarbij uw
Mocht u toch nog een jaaroverzicht willen ontvangen, dan kunt u dit      rekeningnummer, postcode en huisnummer.
opvragen via www.lasercards.nl.                        Als u een (extra) betaling doet, ziet u dit op het volgende
                                       rekeningoverzicht terug. Houd daarbij in elk geval rekening met een
   Waarom loopt mijn betaling via LaSer Services?              verwerkingstijd van maximaal 10 werkdagen. Bovendien ontvangt u
LaSer Services verzorgt de administratie, betalingen en incasso’s       per e-mail een bevestiging van uw (extra) betaling. U kunt uw
voor Laser Cards. De naam LaSer Services ziet u ook terug op uw        e-mailadres hiervoor aan ons doorgeven via het ‘mijn rekening’-
bankafschriften.                               gedeelte op www.lasercards.nl.

    Kan ik tussentijds een rekeningoverzicht ontvangen?             Kan ik mijn uitstaand saldo in termijnen betalen?
Ja, u kunt een tussentijds rekeningoverzicht ontvangen. Dit kan via het    Betaalt u nu uw uitstaand saldo maandelijks ineens? Dan kunt u dit
‘mijn rekening’-gedeelte op www.lasercards.nl. Bovendien hebt u hier     ook in makkelijke maandelijkse termijnen gaan betalen. Ga naar het
altijd inzage in alle actuele transacties op uw rekening tot 12 maanden    ‘mijn rekening’-gedeelte op www.lasercards.nl en vraag het vandaag
terug.                                    nog aan.
                                                                               LC-288/01-09

								
To top