; De Europese Spaarrichtlijn
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

De Europese Spaarrichtlijn

VIEWS: 25 PAGES: 12

 • pg 1
									De Europese Spaarrichtlijn
Wat betekent dat voor u?

1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in?
Algemeen

In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is het
verhoogde risico op kapitaalvlucht naar een andere EU-lidstaat om belastingen te ontduiken. De Europese
spaarrichtlijn wil een halt toeroepen aan die fiscale misbruiken.

De Europese spaarrichtlijn is van kracht sinds 1 juli 2005. België heeft de Europese richtlijn omgezet in
nationaal recht met de wet van 17 mei 2004.

Doelstellingen van de richtlijn

Om haar doelstellingen te verwezenlijken, voorziet de Spaarrichtlijn in een globale verplichting voor alle
EU-lidstaten. Op hun grondgebied gevestigde uitbetalende instanties (bijv. banken) moeten op
automatische wijze informatie uitwisselen over de rentebetalingen aan uiteindelijke gerechtigden (de
beleggers) die in andere EU-lidstaten woonachtig zijn. Zo wordt het mogelijk rente-inkomsten te belasten
volgens de nationale fiscale wetgeving van de lidstaat waar de uiteindelijke gerechtigde woont.

De Europese spaarrichtlijn zorgt dus voor een Europese harmonisatie, maar uniformeert de
belastingheffing op rente-inkomsten niet. Iedere lidstaat behoudt zijn nationale fiscale wetgeving. De
Spaarrichtlijn maakt het voor de lidstaten wel mogelijk alle rente-inkomsten van hun inwoners te belasten,
ongeacht in welk land ze die innen.

Voor België, Luxemburg en Oostenrijk geldt er een overgangsperiode

Voor drie lidstaten (Luxemburg, Oostenrijk en tot en met 2009 ook België) geldt er een tijdelijke
overgangsperiode. De drie lidstaten krijgen wel informatie van andere lidstaten, maar geven aanvankelijk
zelf geen informatie door. In plaats daarvan passen ze een minimumbronbelasting (hierna
“woonstaatheffing”) toe op de inkomsten uit spaargelden die worden toegekend aan uiteindelijk
gerechtigden die hun fiscale woonplaats in een andere lidstaat hebben. Die woonstaatheffing doet geen
afbreuk aan de toepassing van de bestaande (nationale) systemen van bronbelasting of van bestaande
(nationale) belastingregimes m.b.t. rentebetalingen in de woonplaatsstaat.

Het tarief van de woonstaatheffing bedraagt sinds 1 juli 2008 20%. Vanaf 1 juli 2011 zal het tarief worden
verhoogd tot 35%.

Vanaf 1 januari 2010: naar een systeem van informatie-uitwisseling in België

In België werd beslist om de hierboven beschreven overgangsperiode vervroegd te beëindigen, en over te
stappen naar het systeem van informatie-uitwisseling.

Concreet houdt dat in dat CBC (als uitbetalende instantie) t.e.m. 31 december 2009 nog woonstaatheffing
moet inhouden op rentebetalingen aan inwoners van andere EU-lidstaten. Vanaf 1 januari 2010 mag de
uitbetalende instantie in België geen woonstaatheffing meer inhouden, maar dient ze de informatie over
die rentebetalingen te rapporteren via de Belgische overheid aan de overheid van de woonstaat van die
cliënten.
                                                    1
2. Wanneer hebt u te maken met de Europese Spaarrichtlijn?

Vier voorwaarden
Uw beleggingsinkomsten vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, als u
voldoet aan ELK van de volgende vier voorwaarden:

1. u bent een natuurlijk persoon;
2. u woont in een EU-lidstaat (of afhankelijk of geassocieerd gebied);
3. u ontvangt rente zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn;
4. u ontvangt die rente in een andere EU-lidstaat (of derde land of geassocieerd gebied).

Afhankelijk van het land waar u de rente int, wordt woonstaatheffing ingehouden of informatie
uitgewisseld.

We nemen de vier voorwaarden onder de loep.

Eerste voorwaarde: u bent een natuurlijk persoon

De richtlijn is alleen van toepassing als de 'uiteindelijke gerechtigde' van de rentebetaling een natuurlijk
persoon is. Ook onverdeeldheden bestaande uit natuurlijke personen, zijn bedoeld.

Indien de rente wordt betaald aan een vennootschap of andere rechtspersoon (bijv. nv, bvba, vzw), dan
valt die rentebetaling buiten het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn.

Er gelden bijzondere regels voor rentebetalingen aan zogenoemde ‘residuele entiteiten’. Daarop gaan we
niet verder in.

Tweede voorwaarde: u woont in een EU-lidstaat (of afhankelijk of geassocieerd gebied)

De Europese Spaarrichtlijn is alleen van toepassing op inwoners van de EU-lidstaten, en op inwoners van
sommige afhankelijke of geassocieerde gebieden.

Inwoners van een EU-lidstaat

Een inwoner van een lidstaat is ieder natuurlijk persoon die zijn 'permanente woonplaats' in die lidstaat
heeft. Dat is niet noodzakelijk het land waarvan u de nationaliteit heeft. De 'permanente woonplaats' stemt
overeen met de fiscale woonplaats. Een Zwitser of een Amerikaan die bijvoorbeeld permanent in België
woont, is dus een inwoner van een EU-lidstaat.

CBC moet de woonplaats vaststellen op basis van het adres dat vermeld staat in het paspoort of op de
officiële identiteitskaart. Vermelden die documenten geen adres, dan wordt de woonplaats vastgesteld
aan de hand van een ander bewijskrachtig document.

Wanneer de cliënt een paspoort of officiële identiteitskaart overlegt dat uitgereikt is door een andere EU-
lidstaat (of afhankelijk of geassocieerd gebied), maar woont in een derde land (dus buiten de EU en buiten
het afhankelijk of geassocieerd gebied), dan is hij wettelijk verplicht dat te bewijzen met een fiscale
woonplaatsverklaring die afgegeven wordt door de fiscale overheid van dat derde land. Zonder zo een
fiscale woonplaatsverklaring wordt hij geacht inwoner te zijn van het land dat zijn paspoort of
identiteitskaart heeft uitgereikt.

Momenteel bestaat de Europese Unie uit 27 lidstaten, waaronder België. CBC-cliënten die inwoners zijn
van een van de volgende 26 lidstaten voldoen dus aan de tweede voorwaarde van de Spaarrichtlijn:
                                                     2
   Bulgarije, Cyprus (Grieks gedeelte), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
   Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk,
   Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.


Inwoners van sommige afhankelijke of geassocieerde gebieden

De Spaarrichtlijn viseert niet enkel de inwoners van de EU-lidstaten, maar ook die van sommige
afhankelijke of geassocieerde gebieden. Het gaat om landen waarmee België een bilaterale
overeenkomst gesloten heeft over de belastingheffing van inkomsten uit spaargelden.

Dat betekent concreet dat CBC de rentebetalingen aan inwoners (natuurlijke personen) van de volgende
landen, ook moet onderwerpen aan de regels van de Spaarrichtlijn:

   de Nederlandse Antillen, Aruba, Guernsey, het eiland Man, Jersey, de Britse Maagdeneilanden en
   Montserrat.


Onverdeeldheden

Bij onverdeeldheden bestaande uit verschillende natuurlijke personen moet bij iedere deelgerechtigde
worden nagegaan in welk land hij zijn fiscale woonplaats heeft. Alleen de deelgerechtigden die inwoner
zijn van een EU-lidstaat (of van een afhankelijk of geassocieerd gebied), worden onderworpen aan de
regels van de Europese Spaarrichtlijn.
                                                    3
Derde voorwaarde: u ontvangt rente

De Europese Spaarrichtlijn viseert enkel rentebetalingen. Het begrip rente wordt in de Europese
Spaarrichtlijn ruimer gedefinieerd dan in de Belgische wetgeving.

Het betreft enerzijds "rechtstreekse" rente-inkomsten uit schuldvorderingen, en anderzijds
"onrechtstreekse" rente-inkomsten, behaald via sommige beleggingsfondsen.

Rechtstreekse rente-inkomsten uit schuldvorderingen

Daarmee bedoelen we onder andere:
- rente op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen;
- coupons van effecten zoals kasbons, obligaties, achtergestelde certificaten, Notes enz.;
- de aangegroeide of gekapitaliseerde rente die wordt bekomen bij de verkoop, terugbetaling of aflossing
 van deze effecten.

Obligaties en Notes vallen enkel onder de Spaarrichtlijn als ze voorzien zijn in de terugbetaling van de
kapitaalinleg.

Opgelet: het spreekt vanzelf dat de opbrengst die u realiseert bij de verkoop van een obligatie niet altijd
gelijk te stellen is met rente. Naast het rentegedeelte, kunt u ook een meerwaarde of minderwaarde
realiseren.

Uitzondering: de grootvaderclausule
De Spaarrichtlijn voorziet dat “gegrootvaderde” obligaties en verhandelbare schuldinstrumenten tot 31
december 2010 buiten het toepassingsgebied blijven. Het gaat om obligaties en verhandelbare
schuldinstrumenten die zijn uitgegeven vóór 1 maart 2001 of waarvan de oorspronkelijke
emissieprospectus vóór die datum werd goedgekeurd. Vinden er op of na 1 maart 2002 op die
schuldinstrumenten vervolgemissies plaats? Dan worden, afhankelijk van de emittent, de volledige of
vervolgemissies wel weer onderworpen aan de Spaarrichtlijn.


Onrechtstreekse rente-inkomsten: behaald via sommige collectieve beleggingsinstellingen

Welke collectieve beleggingsinstellingen zijn hier bedoeld?

● Beleggingsvennootschappen (bijv. beveks, sicavs) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF)
die gevestigd zijn binnen de EU en een Europees paspoort hebben;
● Beleggingsfondsen (bijv. beveks, sicavs) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) die
gevestigd zijn buiten de EU;
● Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) die gevestigd zijn binnen de EU en geen Europees
paspoort hebben, maar die geopteerd hebben om behandeld te worden als fondsen mét Europees
paspoort.

Coupons van collectieve beleggingsinstellingen

De coupons van de hierboven bedoelde collectieve beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) vallen
onder de Spaarrichtlijn als tenminste 15% van het vermogen van die beleggingsfondsen rechtstreeks of
onrechtstreeks belegd is in schuldvorderingen.

De verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen van collectieve beleggingsinstellingen

Als het vermogen van een hierboven bedoelde collectieve beleggingsinstelling (beleggingsfonds) voor
méér dan 40% rechtstreeks of onrechtstreeks belegd is in schuldvorderingen, dan valt de meerwaarde die


                                                      4
de belegger realiseert wanneer hij zijn aandelen verkoopt of terugbetaald krijgt, onder de Spaarrichtlijn.
Het percentage van 40% zal vanaf 2011 verlagen tot 25%.

Samengevat


Type beleggingsfonds    Samenstelling van de       Verrichting        Onder de
              portefeuille van het fonds:                Spaarrichtlijn?
              pct. schuldvorderingen

               15%              coupon              nee
 beleggingsfonds
gevestigd buiten EU
 beleggingsfonds                      verkoop/terugbetaling
gevestigd binnen EU en
met Europees paspoort                    coupon              ja
(ICBE)
 GBF gevestigd binnen   > 15% en  40%(*)
EU, zonder Europees                     verkoop/terugbetaling      nee
paspoort, maar met optie
voor behandeling als                    coupon
ICBE            > 40%(*)
                                               ja
                              verkoop/terugbetaling


Andere           niet relevant          niet relevant          nee


(*) vanaf 2011 bedraagt het percentage 25%.
                                                    5
Vierde voorwaarde: u ontvangt rente in een andere EU-lidstaat (of in sommige andere landen)

De Spaarrichtlijn is alleen van toepassing wanneer u rentebetalingen ontvangt in een andere EU-lidstaat
dan waar u woont. De lidstaat waar u de rentebetalingen ontvangt zal ofwel een woonstaatheffing
inhouden (Luxemburg en Oostenrijk), ofwel informatie uitwisselen.

   Merk op: België past t.e.m. 31 december 2009 het systeem van woonstaatheffing toe, en vanaf 1
   januari 2010 het systeem van informatie-uitwisseling. Meer daarover leest u in punt 3 van deze
   brochure.

De Europese Unie wil echter ook kapitaalvlucht vermijden naar landen zoals Zwitserland, Monaco en
Jersey. Daarom heeft de Europese Unie met een aantal landen akkoorden gesloten, zodat ook die landen
de regels van de Spaarrichtlijn toepassen. Sommige van die landen geven informatie door, andere passen
een woonstaatheffing toe.

Overzicht:


Landen die het systeem van informatie-uitwissling toepassen

EU-Lidstaten                             Afhankelijke of geassocieerde
                                   gebieden


• België (vanaf 2010)  • Ierland    • Slowakije        • Anguilla
• Bulgarije       • Italië     • Spanje          • Aruba
• Cyprus         • Letland    • Tsjechië         • Kaaimaneilanden
                                   • Montserrat
• Denemarken       • Litouwen    • Verenigd Koninkrijk
• Duitsland       • Malta     • Zweden
• Estland        • Nederland
• Finland        • Polen
• Frankrijk       • Portugal
• Griekenland      • Roemenië
• Hongarije       • Slovenië
Landen die woonstaatheffing toepassen

EU-Lidstaten              Afhankelijke of geassocieerde    Derde landen
                    gebieden• België (t.e.m. 2009)         • Britse Maagdeneilanden      • Andorra
• Luxemburg              • Eiland Man            • Monaco
• Oostenrijk              • Guernsey             • Liechtenstein
                    • Jersey              • Monaco
                    • Nederlandse Antillen       • Zwitserland
                    • Turkse en Caicos Eilanden                                                   6
Enkele voorbeelden:

• Een cliënt woont in België en int bij CBC rente op een zichtrekening.

De vierde voorwaarde is niet vervuld. De rentebetaling valt niet binnen de Spaarrichtlijn.

• Een cliënt woont in Frankrijk en int bij CBC een coupon van een kasbon die uitgegeven is in 2003.

Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een andere EU-lidstaat
dan de lidstaat waar hij woont. Gebeurt de rentebetaling in 2009, dan zal CBC woonstaatheffing
toepassen. Gebeurt de rentebetaling in 2010, dan zal CBC informatie uitwisselen.

• Een cliënt woont in België en int in Zwitserland de coupon van een kasbon die uitgegeven is in 2005.

Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een derde land waarmee
een overeenkomst is gesloten. De coupon is in Zwitserland onderworpen aan woonstaatheffing.

• Een cliënt woont in België en int in Guernsey de coupon van een obligatie die uitgegeven is in 2006.

Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een geassocieerd gebied
waarmee een overeenkomst is gesloten. De coupon is in Guernsey onderworpen aan woonstaatheffing.

• Een cliënt woont in België en int inkomsten uit een zerobond bij een bank gevestigd in Aruba.

Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een geassocieerd gebied
waarmee een overeenkomst is gesloten. De bank in Aruba zal informatie over die rentebetaling
overmaken aan haar lokale overheid, die die informatie overmaakt aan de Belgische overheid.

• Een cliënt woont in België, en in 2010 int hij in Liechtenstein de coupon van een achtergesteld certificaat
uitgegeven in 1999.

Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een land waarmee een
overeenkomst is afgesloten. De Liechtensteinse bank zal echter geen woonstaatheffing inhouden omdat
het achtergesteld certificaat onder de grootvaderclausule valt.

• Een cliënt woont in België en int interesten op een bankrekening aangehouden bij een bank gevestigd in
de VS.

Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een land waarmee geen
overeenkomst gesloten is. De Amerikaanse bank zal geen woonstaatheffing inhouden, noch informatie
uitwisselen.
                                                      7
3. Europese Spaarrichtlijn: informatie-uitwisseling vanaf 2010


Inleiding

Als CBC rente (zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn) betaalt aan een cliënt die een natuurlijk persoon is en
die woont in een andere EU-lidstaat (of in een afhankelijk of geassocieerd gebied), dan moet zij de regels
van de Spaarrichtlijn toepassen. In dat geval zijn de vier voorwaarden zoals beschreven in punt 2 immers
vervuld.

De regels van de Spaarrichtlijn betekenen het volgende:

  -  voor rentebetalingen die gebeuren tot en met 31 december 2009 moet CBC 20%
     woonstaatheffing inhouden;
  -  voor rentebetalingen die gebeuren vanaf 1 januari 2010 mag CBC geen woonstaatheffing meer
     inhouden, maar moet zij informatie rapporteren aan de Belgische overheid, die die informatie
     vervolgens zal doorgeven aan de woonstaat van de cliënt.

Welke informatie zal CBC vanaf 2010 rapporteren?

Voor rente (zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn) die CBC betaalt aan cliënten die onder de Spaarrichtlijn
vallen, zal zij de volgende gegevens rapporteren:

• Identiteitsgegevens en woonplaats van de cliënt;
• Rekeningnummer(s) van de cliënt;
• Gegevens over de rentebetaling. Die gegevens verschillen naargelang van de aard van het
beleggingsproduct.


Wanneer wordt er gerapporteerd?

CBC moet één keer per jaar de informatie doorgeven aan de Belgische overheid. Dat moet gebeuren in
het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar. De Belgische overheid zal die gegevens vervolgens
automatisch overmaken aan de overheid van de woonstaat van de cliënt. Dat gebeurt uiterlijk op 30 juni.

    Voorbeeld:
    Voor rentebetalingen die gebeuren in 2010 zal CBC de informatie uiterlijk op 31 maart 2011
    overmaken aan de Belgische overheid, en zal de Belgische overheid die informatie uiterlijk op 30
    juni 2011 overmaken aan de buitenlandse overheden.

Belasting in de woonstaat

De Spaarrichtlijn wijzigt niets aan de verplichting die in de meeste landen bestaat om alle inkomsten (dus
ook deze die geïnd werden in het buitenland) aan te geven in de belastingaangifte. Belgische inwoners
die rente-inkomsten innen in het buitenland, moeten die inkomsten dus opnemen in hun aangifte
personenbelasting.

Wordt er in het buitenland (bijv. Luxemburg, Zwitserland) woonstaatheffing ingehouden? Dan is die
inhouding niet bevrijdend. De woonstaatheffing is een voorschot dat verrekend wordt met de in België
verschuldigde personenbelasting. Een eventueel overschot is terugbetaalbaar. Het aangifteformulier
voorziet in een afzonderlijk vakje waar u de in het buitenland ingehouden woonstaatheffing kunt
vermelden.                                                    8
Enkele voorbeelden

• Mevrouw Leroy woont in Frankrijk en houdt een rekening aan bij CBC in België. Op 31 december 2010
wordt er voor die rekening rente uitbetaald.

CBC moet die rentebetaling rapporteren aan de Belgische overheid, die de gegevens overmaakt aan de
Franse overheid. Mevrouw Leroy moet aangifte doen in haar belastingaangifte conform de Franse
belastingwetgeving.

• Mijnheer Janssens woont in België en int de coupon van zijn euro-obligatie in Nederland.

Mijnheer Janssens krijgt de rente zonder inhouding van woonstaatheffing uitbetaald. De Nederlandse
bank zal gegevens over die rentebetaling overmaken aan de Belgische overheid. Zo heeft de Belgische
fiscus een controlemiddel om na te gaan of mijnheer Janssens de rente in zijn belastingaangifte opneemt.
De rente is in België belastbaar tegen 15% personenbelasting, verhoogd met de gemeentelijke
opcentiemen.

• Mevrouw Schrevens, die in België woont, int de coupon van haar euro-obligatie in Luxemburg.

Bij de rentebetaling wordt door de Luxemburgse bank woonstaatheffing ingehouden. De Luxemburgse
overheid geeft geen informatie door over deze rentebetaling. Toch moet mevrouw Schrevens de
inkomsten opnemen in haar belastingaangifte. De rente wordt belast tegen 15% personenbelasting,
verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. De ingehouden woonstaatheffing wordt in mindering
gebracht van die personenbelasting. Een eventueel overschot wordt door de Belgische fiscus
terugbetaald.
                                                   9
4. In een notendop1: wanneer hebt u als cliënt van CBC te maken met de
Spaarrichtlijn?


         Wel onder de Spaarrichtlijn              Niet onder de Spaarrichtlijn

         U bent een natuurlijk persoon

                én

   U bent fiscaal inwoner van een andere EU-lidstaat (dan
  België) of van Aruba, Britse Maagdeneilanden, Eiland Man,         Elke andere situatie
   Guernsey, Jersey, Montserrat of de Nederlandse Antillen

                én

U ontvangt van CBC een betaling die onder de Spaarrichtlijn
             valt
          zie volgende tabel     Betalingen die onder de Spaarrichtlijn vallen          Betalingen die niet onder de
                                       Spaarrichtlijn vallen
Rente op:
- zichtrekeningen;
- spaarrekeningen;
- termijnrekeningen.
Coupons en aangegroeide rente van:                 Coupons en aangegroeide rente van
- kasbons en achtergestelde certificaten;             obligaties, Notes enz. waarvan de
- kapitalisatie- en groeibons;                   kapitaalinleg niet gegarandeerd is
- obligaties;
- converteerbare obligaties;                    Coupons en aangegroeide rente van
- nulcouponobligaties;                       effecten die onder de grootvaderclausule
- (Euro Medium Term) Notes;                    vallen.
- commercial paper.
Coupons van beleggingsfondsen waarvan het vermogen voor
meer dan 15% belegd is in schuldvorderingen, en die:
- ofwel gevestigd zijn buiten de EU;                Coupons van alle andere
- ofwel gevestigd zijn binnen de EU en een Europees        beleggingsfondsen.
paspoort hebben;
- ofwel gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) zijn
die gekozen hebben voor ICBE-behandeling.

Meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop of terugbetaling      Meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop
van beleggingsfondsen waarvan het vermogen voor méér        of terugbetaling van beleggingsfondsen
dan 40%(*) belegd is in schuldvorderingen, en die:         die niet aan deze dubbele voorwaarde
- ofwel gevestigd zijn buiten de EU;                voldoen (bijv. zuivere aandelenfondsen)
- ofwel gevestigd zijn binnen de EU en een Europees
paspoort hebben.                          De verkoop of terugbetaling van

1
  De weergegeven tabellen zijn louter indicatief en streven geen volledigheid na.


                                                     10
- ofwel gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) zijn  beleggingsfondsen die wél aan die
die gekozen hebben voor ICBE-behandeling         dubbele voorwaarde voldoen, maar
                             waarbij de cliënt geen meerwaarde
(*) wordt 25% vanaf 2011                 realiseert.

                             Inkomsten van:
                             - aandelen;
                             - CERA-vennotenrekening;
                             - vastgoedcertificaten;
                             - verzekeringscontracten (tak 21, tak 23);
                             - afgeleide producten zoals opties,
                             swaps, futures;
                             - pensioensparen.
                                                 11
Ten slotte

Raadpleeg uw relatiebeheerder

Hebt u nog vragen, richt u dan tot uw relatiebeheerder. Hij kan u ook precies zeggen op welke delen uit
uw portefeuille de Europese Spaarrichtlijn van toepassing is.

Hebt u nog vragen over uw bankzaken of verzekeringen?
Praat er dan over met een medewerker van uw CBC-bankkantoor.
U kunt ook bellen naar CBC Info Service op het nummer 0800 920 20. Op werkdagen van 8 tot 20 uur.

U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
CBC Banque & Assurance
Grand-Place 5
1000 Bruxelles
Fax 078 15 3456
info@cbc.be
www.cbc.be

Alle verrichtingen van CBC Banque NV zijn onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de
tekst verkrijgbaar is in alle CBC-bankkantoren.

Zetel van de vennootschap:
CBC Banque NV, Grote Markt 5, 1000 Brussel, België.
RPR Brussel, BTW BE 0403 211 380,
bankrekening 728-9000620-28

Verantwoordelijk uitgever:
CBC Banque NV, inschrijvingsnummer CBFA 017588 A
CBC Assurances, handelsnaam van KBC Verzekeringen NV., onderneming toegelaten voor alle takken onder
code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).


Deze brochure is louter informatief en niet bindend voor CBC.
                                                     12

								
To top