delta17 by pengxuebo

VIEWS: 171 PAGES: 24

									0,40 €
www.deltakn.sk 26. apríla 2011. április 26. • Ročník VIII. évfolyam/17


 Június elsején nyitja meg kapuit a komáromi strand,                            Égett az erdő
 addig is folynak a munkálatok

 Tesznek egy kis
 lépést előre?                                               A
                                                          múlt héten péntek este sűrű, go-
                                                          molygó füstfelhőre lettek figyelme-
                                                          sek Ifjúságfalva Kisszigeten élő la-
                                                      kói. De erről inkább beszéljen Gönczöl Gab-
                                                      riella, Ifjúságfalva polgármesternője, aki
                                                      végig a helyszínen volt. „Péntek este 9 óra
                                                      tájban Ifjúságfalva kisszigeti részéről kap-
                                                      tam riasztást, miszerint ég az erdő. Nem té-
                                                      továztam, azonnal a helyszínre siettem, út-
                                                      közben értesítettem a tűzoltókat. A hely-
                                                      színre érve valóban sűrű füst terjengett a
                                                      fák alól, az út menti ház lakói vödrökkel
                                                      futkostak, így próbálták eloltani a tüzet“ –
                                                      mondta a polgármester asszony.
                                                                 Folytatás a 3. oldalon


                                                      Várhatóan júniusban
                                                      lesz új vezetője
 Nem tudni pontosan, ebben az évben miért fogják sokan szidni a ko-                     a COM-média Kft.-nek
 máromi strandot, mert hogy szidni fogják, az biztos. Az már ugyanis ha-
 gyomány Komáromban, hogy különböző ötcsillagos Wellness-óriások-                         gy tűnik végre pont kerül a Com-
 kal próbáljuk összehasonlítani az ütött-kopott, méreteiben is korlátozott,
 rengeteg problémával küzdő strandunkat. Egy negyvenéves strand meg
 nem is nagyon nézhet ki másként főleg akkor, ha évekig elmaradtak a
                                                      Ú   média ügy végére. Kiírták a pályá-
                                                          zati feltételeket a Com-média Kft.
                                                      ügyvezetői posztjának betöltésére. A hete-
 komolyabb beruházások, és a politikai lövészárkok is már a medencék                    dik, rendkívüli ülésen Novák Tamás al-
 mentén voltak kiásva. Ne szépítgessük a dolgokat, akkor is sok volt a                   polgármester terjesztette elő javaslatát,
 megoldatlan probléma amikor mások vezényeltek, meg most is sok. A                     melyben pontosan meghatározták azokat
 kérdés csak az, hogy a komáromiak és az idelátogató turisták ezt meny-     Folytatás a 2-3. oldalon  a feltételeket, melyeket teljesíteniük kell a
 nyire hajlandóak tolerálni.                                        jelentkezőknek. Az új javaslatban némi-
                                                      leg változtak a feltételek.
                                                                 Folytatás a 3. oldalon


                       Ötszáz új munkahely                   Visszafogó intézkedések
                       létesülhet                       az óvodai beiratkozások
                                  Gúta               során
                        A betonelemeket gyártó Yssel társaság több mint                Részletek a 5. oldalon
  E heti számunkban             ötszáz alkalmazottat foglalkoztató üzemet hozna
                        létre Szlovákiában. A társaság ügyvezetője, Viera
 a 20. Komáromi Napok             Dingová szerint amennyiben megtalálják a meg-     23. Tavaszi Emlékhadjárat
  részletes programja             felelő helyszínt, akkor Szlovákiában építik meg
                        gyárukat.
                         A gyárral kapcsolatban nagy reményei vannak                Részletek az 6. oldalon
                        Gútának. Horváth Árpád, Gúta polgármestere el-
                        mondta, hogy a város és a cég közt már nyolc hó-
                        napja folynak a tárgyalások. A cég képviselői több-  Ötvenéves a komáromi
                        ször jártak a városban, s elmondták a feltételeiket.
                        Hatalmas, 80 hektárnyi területre lenne szükségük,   stadion
                        mindenképpen folyó közelében, mivel egy kisebb
                        kikötőt szeretnének építeni.                         Részletek a 13. oldalon
                                      Folytatás a 3. oldalon
2                               AKTUÁLIS                              2011. április 26. •      DELTA
MUDr. Anton Marek, Komárom város
polgármesterének állásfoglalása
                                        Június elsején nyitja meg kapuit a komáromi
A Delta regionális hetilap 2011. április 18-i számában Bastrnák Tibor
parlamenti képviselő, Komárom volt polgármestere sajtótájékozta-
tójával és a városvezetés értékelésével kapcsolatos írásra a következő
nyilatkozatot adom:
  1. Bastrnák Tibor állítása szerint a decemberi átadása és átvétele
                                        Tesznek egy kis
az új városvezetésnek teljes rendben zajlott, egyetlen számla sem ma-     Folytatás az 1. oldalról
radt kifizetetlenül. Ellentétben ezzel az állítással, az átadás a no-       A múlt hét folyamán ellá-
vemberi kommunális választásokat követő, december 27-én, szlo-         togattunk a strandra, és min-
vákiai viszonylatban az utolsóként, azaz a törvényben megszabott        den politikai szemléletet a ka-
legutolsó napon történt meg. Ami a kifizetett számlákat illeti, míg       pun kívül hagyva, kizárólag a
2010. január 1-jén a város számláján 1,2 millió euró (mintegy 36 mil-     strand műszaki állapota, és a
lió korona) tartalék áll rendelkezésre, 2011. január 1-jén a város 800
ezer euró (mintegy 24 millió korona) pénzhiánnyal kezdte a műkö-
                                        nyári idénynyitó felől érdek-
dését. Továbbá az új vezetés „gondjaira bízta“ a 2010. évben felvett, és    lődtünk. Tudjuk ugyanis, hogy
2010. december 31-i hatállyal lejárt, de vissza nem fizetett 1,3 millió     jelenleg nem felhőtlen a vá-
euró (mintegy 39 millió korona) hitel rendezését, amit az új vezetés és    rosi cégek és a városvezetés
a képviselő-testület 2011. január első napjaiban oldott meg előre a      közti viszony, de ebben a kér-
2011-es városi költségvetés terhére. megjegyzem, hogy a folyó városi      désben mélyebb körültekin-
költségek folymatos biztosítására felvett hitel nagy részét a volt pol-    tés nélkül nem is kívánunk ál-
gármester a testület jóváhagyása nélkül, a költségvetési törvény meg-     lást foglalni. Azt viszont nem
sértésével a 2010 novemberében átadott kerékpárút finanszírozására       lehetett azonnal nem észre-
fordította. Az átadáskor az újonnan megválasztott alpolgármesterek                         A bejárati ajtó is cserére vár
                                        venni, hogy nagy átalakítás fo-
jelenlétében a hitellel kapcsolatos kérdéseimre Bastrnák Tibor nem
volt hajlandó válaszolni, illetve arra magyarázta ki magát, hogy min-
                                        lyik a strand területén. A fő-   strandot üzemeltető Viator    lemében folynak a munkála-
den részletre nem emlékezhet...                        épület halljában nagy volt a    Kft. igazgatónőjétől. „Egy vé-  tok. Ennek lényege, hogy
  2. Az az állítása, miszerint 2010. december 27-én a városi bank-      sürgés-forgás, hiszen a fedett   leményem szerint nagyon elő-   Kneizel úr elvégezteti a szük-
számlán 433 ezer euró (mintegy 13 millió korona) - a városi cégek pén-     medencék a szokott ütemben     nyös és korrekt együttműkö-   séges javításokat, ennek fejé-
zével együtt 934 ezer euró (mintegy 28 millió korona) - volt ugyancsak     üzemelnek. Átépítés alatt áll    dési szerződést kötöttünk    ben ő fogja üzemeltetni a Vár-
félrevezető, ugyanis a 2010-ben keletkezett számlákat december 27. és     az egykori büfé, de a falak is új  Kneizel Richárddal, a jelenleg  sor felőli és a főépületben fel-
31. között ki kellett fizetni, miközben 2011. január 1-jén a városnak 1     borítást kapnak, még cseréjére   Svájcban élő komáromi úrral.   újított büféket. A félreértések
millió 50 ezer euró (mintegy 31 millió korona) tartozása maradt.        vár a bejárati ajtó.        Tavaly nyáron ismerkedtünk    elkerülése végett el kell mon-
  3. A volt polgármester a város 2011-es költségvetését is bírálta. Tény,    A strand területén is mun-    meg, amikor hazalátogatott,   danom, hogy a szerződéses
hogy ezt a testület 2011. március 31-én fogadta el, viszont tudni kell     kások szorgoskodnak, éppen     és a strandon töltött néhány   partner semmilyen más bevé-
azt is, hogy az említett költségvetésre vonatkozó javaslatot Bastrnák Ti-
bor volt polgármesternek kellett volna még a 2010-es év végén meg-
                                        az úszómedence tisztítása      napot. Akkor elmondta, hogy   telre nem tart igényt. Tehát,
tárgyalásra és elfogadásra benyújtania a testületnek. Ezt ő, az ország     folyt, amikor ott jártunk. A    szívesen hozzájárulna szülő-   nem részesül sem a belépők-
többi polgármesterével ellentétben, aki felelősséget érzett városa to-     legnagyobb mozgás a Vársor     városa strandjának felújításá-  ből, sem egyéb szolgáltatás be-
vábbi sorsát illetően, nem tette meg. További állítása, miszerint a vá-    (Hradná) felőli büfésor kiala-   hoz. mivel üzletemberről van   vételeiből. Az általa beruházott
ros, ellentétben a tavalyi költségvetéssel az idén többet költ a folyó ki-   kításánál észlelhető.        szó, természetesen tárgyalása-  összeg letudásáig viszont nem
adásaira, ugyancsak magyarázatot igényel. A benyújtott kötségvetési        - mi ez nagy nyüzsgés? –     ink is üzleti szellemben foly-  fizet bérleti díjat, csak az ál-
javaslatunk 270 ezer euróval (mintegy 8 millió korona) csökkentette      kérdeztük Dobai Katalintól, a    tak. ma már a szerződés szel-  tala üzemeltetett büfék rezsi-
volna az évi folyó kiadásokat, de a moST-HÍD párt csoport képvise-                                         jét. Úgy gondolom, ez így kor-
lői nyomására ezt a tavalyi szintre emelte a testület. megjegyezem,                                         rekt. A továbbiakban tervezi a
hogy például a Com-mÉDIA Kft., a városi televízió üzemeltetője és a                                         két, régebben meghibásodott
Komáromi Lapok kiadója költségvetésére tett évi 120 ezer eurós ja-
                                                                          szauna felújítását, amelynek
vaslatunkat a moST-HÍD párt csoport képviselői 170 ezer euróra
emeltették, miközben a régió hasonló szolgálatatást nyújtó városi in-                                        üzemeltetési költségét illetően
tézményei lényegesen alacsonyabb dotáció mellett végzik munkáju-                                          is korrekt megállapodást kö-
kat. Ezek szerint a Com-mÉDIA Kft. kivétel, rájuk nem vonatkoznak                                          töttünk. A befektető megjavít-
a takarékossági intézkedések, vajon miért nem?                                                   tatta a tetőt is, így már nem
  4. Ami a takarékossággal kapcsolatos kritikát illeti, Bastrnák Tibor                                       ázik be a főépület” – mondta
tudatosan csúsztat, mert „takarékossági“ okokból eddig tisztázatlan                                         el Dobai Katalin.
módon megszüntette a városi hivatal jogi osztályát annak vezetőjével                                          Afelől is érdeklődtünk, mi
(jogász) és a közbeszerzésekért felelős egyetlen kvalifikált szakelőa-                                        lesz a sorsuk a medencéknek,
dóval együtt. Ráadásul az időközben (pártja színeiben) képviselőnek                                         merthogy azok a jelen állás
megválasztott jogász-hivatalnoknak négy havi végkielégítést adott. Ja-
                                                                          szerint nem felelnek meg az
nuár elején távozott a hivatal elöljárója, a hivatal városfejlesztési és va-
gyonjogi osztálya jogásza és vezetője. Joggal feltételezhető, hogy a hi-                                      uniós elvárásoknak. „Való
vatal megbénítása, nem pedig a takarékosság volt cél. A megüresedett      Nemcsak maga a strand kíván megújulást. A kerítésen kívül is     igaz, a 2011. január 1-jén ha-
posztokat csak két esetben töltöttem be, a további négy munkakör        akadna tennivaló...                         tályba lépett törvény értelmé-
máig üres és a májusi és júniusi hónap folyamán - a hivatal módósí-
tott struktúrájával összhangban – kerül betöltésre.
  5. Igaza van a volt polgármesternek abban, hogy város tulajdonában
lévő, a városi tévét üzemeltő és a város lapját kiadó Com-mÉDIA Kft.
körüli ügy is bűzlik, de most már nagyon. A cég új alapító okiratát
                                        Babakocsit toló
JUDr. Hortai Éva volt alpolgármester törvénysértő módon jegyeztette
be a cégbíróságon a képviselő-testület tudomása és beleegyezése nél-
kül. Nyilvánvaló, hogy a cég tevékenysége nincs összhangban az ala-
pító okirattal, mivel az ez év februárjában általam elrendelt átfogó gaz-
                                        nőket gázolt el
dasági átvilágítás - amit a moST-HÍD párt csoport képviselői minden                Megyercs
erejükkel gátolni próbáltak – ezt egyértelműen megállapította. Fur-
csállom, hogy éppen Bastrnák Tibor vádol azzal, hogy politikai no-       Április 20-án, szerdán délután 16.00 órakor
minánst akartam a cég élére juttatni, hiszen Komárom város polgá-       Megyercsen egy 27 éves ittas férfi gázolt el
rai jól emlékeznek arra, hogy a novemberi helyhatósági választások       három személyt.
idején mgr. Pék Zoltán ügyvezető és mgr. Batta György főszerkesztő
(a moST-HÍD párt képviselői csoportja tagja) milyen módon állították       Renáta Čuháková, a nyitrai kerületi rendőr-
a televíziót és a Komáromi Lapokat egy politikai párt, az akkori pol-     ségi szóvivő lapunknak elmondta: a férfi Fiat
gármester és pártja képviselőjelöltjei feltétlen és teljeskörű szolgála-    Brava típusú gépjárműjével Keszegfalva irá-
tába. Hol itt az újságírói etika?                                                  nőt. mindannyian könnyebb sérüléseket szen-
  6. Én, Bastrnák Tiborral ellentétben nem állítom azt, hogy hazudik,
                                        nyából érkezett a faluba, majd áttért a szem-    vedtek. A baleset során a gépjárművezető
csak azt, hogy nem mond igazat és mélységesen elítélendő játékot űz      bejövő sávba, onnan kisodródott és egy kor-     19 éves utastársa is megsérült.
azzal a mintegy tízezer választópolgárral, akinek elege lett “kiváló“ ve-   látnak csapódott, majd elgázolt egy 26 éves      A helyszínen elvégzett alkoholteszt a férfi
zetői képességeiből és a város érdekében végzett „áldozatos“ munká-      nőt és másfél éves kislányát, egy 33 éves nőt és   leheletében 0,96 mg/l alkoholt jelzett. A kár
jából.                       MUDr. Anton Marek      a hathónapos kisfiát, valamint egy 47 éves      több mint 22.000 €.           -ga-
DELTA        • 2011. április 26.                           AKTUÁLIS                                 3
strand, addig is folynak a munkálatok                                 Várhatóan júniusban lesz
                                                   új vezetője a Com-Média Kft.-nek
lépést előre?                                             Folytatás az 1. oldalról
                                                   A pályázóknak felsőfokú végzettséggel és 5 év szakmai ta-
                                                   pasztalattal kell rendelkezniük, valamint egy koncepciót kell
                                                   benyújtaniuk, melyben a Komáromi Lapok és a Komáromi TV
                                                   problematikáját vázolják fel, és javaslatokat kell tenniük a vál-
ben, valamennyi medencének
                                                   lalat jobb működésére. A pályázatok benyújtásának határideje
saját vízkeringési rendszerrel
                                                   május 31. A pályázati kiírásról szóló határozatot végül a 22 je-
kell rendelkeznie. Ez jelenleg
                                                   lenlévő városatya közül 19 támogatta. Az új ügyvezető szemé-
nálunk csak egy medencében
                                                   lyéről a testület várhatóan júniusban dönt majd.
működik, ezért el kell kezde-
                                                     Az ülésen kisebb vitát váltott ki az, hogy a pályázatokat ki
nünk a megoldás keresését.
                                                   fogja elbírálni. Végül a testület úgy döntött, hogy a május végi
Nagy valószínűséggel a tör-
                                                   testületi ülésen fognak dönteni a bírálóbizottság összetételéről.
vény majd biztosít egyfajta át-
                                                     A rendkívüli ülés második vitapontja a kontokorens (áthidaló)
meneti időszakot a munkák
                                                   hitel felvételéről szólt, pontosabban arról szavaztak a városa-
végrehajtására, hiszen nagyon
                                                   tyák, hogy melyik bank kínálatát fogadják el. A városvezetés több
sok strandon ezek a rendsze-
                                                   bank ajánlatát kikérte. Végül a VÚB bank ajánlata bizonyult a leg-
rek még nincsenek kiépítve.
                                                   kedvezöbbnek. A képviselők 18 igen és 4 tartózkodás mellett el-
Sokan megkérdezték már,
                                                   fogadták a javaslatot, melyet Szabó Béla alpolgármester terjesz-
ezért újra elmondom, hogy az
                                                   tett be. Így Komárom városa 800 ezer eurós áthidaló hitelt vesz
ülőmedencét nagyméretű
                                                   fel, melyet november 30-ig kell majd visszafizetni. Az ülésen el-
napellenzőkkel látjuk el, hogy
                                                   hangzott: a város kizárólag akkor fog meríteni a hitelből, ha a vá-
annak látogatói, többségük-
                 A főépületen is folynak a javítási munkálatok            rosi kassza kiürül, ha viszont a város számláján lesz pénz, akkor
ben idősebb emberek ne le-
                                                   nem is kell, nem is lehet kihasználni azt.           ssy
gyenek kitéve a túlzott napsü-  merarendszer is vigyázni fogja strandot június elsején nyit-
tésnek” – mondta el az igaz-   a látogatók biztonságát. Az is juk meg a látogatók előtt és
gató asszony.
  Különösen a rendszeres
strandlátogatókat, de azokat
                 újdonság, hogy a strandon éj- nagyon bízom benne, hogy az
                 szakai őrzőszolgálat is fog mű- idény végén kellemes élmé-
                 ködni. Ismét üzemelni fog a nyekről tudnak majd beszá-
                                                   Égett az erdő
                                                   Folytatás az 1. oldalról
is, akik még csak tervezik    gyermeksarok, amelybe üzleti molni szolgáltatásaink kap-       „Rövidesen megérkeztek a gútai tűzoltók is, és munkához lát-
nyári szabadságukat persze az   partnerünk új játékokat vásá- csán” - mondta el Dobai Ka-      tak. Azt kell hogy mondjam, az ott élő lakosok éberségének és
is érdekli, milyen egyéb szol-  rolt. Ez a részleg fizetős lesz, talin.               figyelmének köszönhető, hogy gyors intézkedéssel elejét tud-
gáltatásokra és programokra    merthogy animátorokat is be-    Nos, mint minden évben,     ták venni egy komolyabb tűzesetnek, mivel a száraz avar és a
számíthatnak. „A szolgáltatá-   vonunk a gyerkőcök szóra- valószínűleg most is lesznek       szél hamar lángra lobbanthatta volna az egész erdőt, és jelen-
sok színvonalát évről évre    koztatásába. Éppen tárgyalá- ilyen és olyan vélemények is a     tős kár keletkezett volna nemcsak a természetben, de a kör-
igyekszünk javítani, így lesz   sokat folytatok egy szolárium szolgáltatá-             nyező lakóházakban is, nem beszélve az esetleges emberéle-
ez ebben az                                              tekről“. A gútai tűzoltóság véleménye szerint valószínűleg szán-
                      is bizosí           tunk.            dékos gyújtogatás történt.         Kép és szöveg: -pint-
      Ingyenes internetes hozzáférést
                            elhelye-  sok kapcsán. Vannak ugyanis    Ötszáz új munkahely
                                                   létesülhet
idényben is. A Vársor felőli   zésének ügyében, remélem,     igényes és kevésbé igényes lá-
részen egy felújított büfésor   már az is a strandolók ren-    togatók, így a várható véle-
várja majd a látogatókat meg-   delkezésére fog állni. Ami a   ménykülönbség természetes.
annyi ínyencséggel és üdítők-   programokat illeti, tekintettel  A döntő majd az lesz, milyen   Folytatás az 1. oldalról
kel. A főépületben felújított   a tavalyi nagy sikerre lesz    véleményt alkot a látogatók     A holland cég előregyártott betonelemeket készít gyárak,
büfében gyorsételek és üdítők   aquafitness, zumba és egyéb    döntő többsége, hiszen majd    csarnokok részére. mivel az elemek szárazföldi szállítása ne-
várják majd a látogatókat, de   szórakoztató   programok.   ők viszik a komáromi strand    hézkes, ezért van szükség a kikötőre. „Nagyon jó volna, ha ná-
a strand területén lehet majd   Több meglepetéssel is szolgá-   jó vagy rossz hírét világgá. A  lunk valósulna meg a befektetés, hiszen közel 500 embernek,
kapni fagyit, kürtőskalácsot   lunk majd főleg gyermekek-    város  idegenforgalmának    hegesztőnek, vasazónak tudna munkát biztosítani. Három te-
és egyéb különlegességeket is.  nek. A strand területén a hely-  szempontjából egyáltalán     rületet tippeltünk ki, ahol megvalósulhatna a befektetés. A te-
A többi szolgáltatást illetően  nek megfelelő, kellemes zene   nem mellékes, melyik hír jut   rületek kataszteri térképét átadtuk a cégvezetésnek. Jelenleg itt
is vannak jó híreim. Ami új-   szól majd a nap folyamán ter-   majd el a potenciális látoga-   tartunk, várjuk a visszajelzést. Azt hozzá kell tennem, hogy ret-
donság, hogy a látogatóknak    mészetesen úgy, hogy az ne    tókhoz.              tentően sok a feltétel, és nagy területről van szó” – tette hozzá
ingyenes internetes hozzáfé-   zavarja azokat sem, akik ép-          Böröczky József   a polgármester.„A megfelelő helyet keressük, de nem biztos,
rést biztosítunk, de az új ka-  pen a csendre vágynak. A           A szerző felvételei  hogy az éppen Gúta lesz. Több más város is szóba jöhet” –
                                                   árulta el Viera Dingová. A városok nevét nem akarta megne-
                                                   vezni.                             cs
                                  Olvasói levél
 Tisztelt Szerkesztőség!                 nyugdíjba vonulhassak, és otthon lássam el édes-
                             anyámat úgy, ahogyan megérdemelné.
                                                         rul, és ha nem részesül megfelelő bánásmódban,
                                                         jusson eszébe, hogy ez a saját javaslata volt ifjabb
                              Három évig vártunk arra, hogy bekerülhessen az    korában.
  A Delta rendszeres olvasójaként szeretnék rea-    otthonba, ennek végtelenül örül az egész csalá-      Egyébként régi igazság, hogy a társadalmat az mi-
 gálni a legutóbbi számukban közölt írással kap-     dom, így folytatni tudtuk valamennyien a meg-      nősíti, hogyan bánik a gyermekekkel és az idősek-
 csolatban.                       szokott, dolgos életünket azzal a tudattal, hogy    kel, a rászorultakkal.
  A cikk írója Ipóth Éva igazgató asszonnyal be-    anyám megfelelő kezekbe került. mindenki által is-    Tisztában vagyok azzal is, hogy most olyan idő-
 szélgetett abból az alkalomból, hogy az Ispotály ut-  mert dolog városunkban, hogy ez a nyugdíjasott-     ket élünk, amikor az anyagiakkal nagyon óvatosan
 cai Nyugdíjasotthon igazgatónőjeként lemond       hon kimagasló szolgáltatásokat nyújt, azért is ne-   kell bánnunk, de azok az idős és beteg emberek,
 tisztségéről.                      héz ide bebocsátást kapni.               akik valamikor kemény munkával alacsony bérek
  mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani       mélységesen felháborít a cikk azon szakasza, ami-   mellett neveltek gyermekeket, egyszerű körülmé-
 az igazgatónőnek, a nővéreknek, és az otthon min-    kor is egy bizottsági tag a meghallgatásokon azt    nyek között éltek, életük alkonyán megérdemlik az
 den dolgozójának odaadó, szeretetteljes munkáju-    mondta Ipóth Éva igazgató asszonynak, hogy „nem     emberséges bánásmódot és az első osztályú ellá-
 kért, amit az alacsony bérezésük mellett naponta el-  kellene első osztályú szolgáltatást nyújtani, mert-   tást.
 végeznek. Közelről ismerem munkájukat, hiszen      hogy a szolgáltatások romlásával kisebb lenne az     Kívánom a bizottsági tag úrnak, ha méltatlan
 gyakori látogatója vagyok az otthonnak, ugyanis 84   igény.”                         helyzetbe kerülne hosszú évek múltán, Önért is
 esztendős édesanyám is annak lakója. Negyven le-     A bizottsági tagnak azt üzenem, hogy ha majd ő    szólaljon meg egy olvasó az akkori Deltában.
 dolgozott esztendő sem elég ugyanis ahhoz, hogy     kerül arra a sorsra, hogy idős korára ellátásra szo-              Tisztelettel: Horváth Mária
                              KÖZÉLET                            2011. április 26. •        DELTA
A rebellis című történelmi játék Győztes csapat a komáromi
a Teátrum előadásában      Selye János Gimnáziumban
                                                       A tavalyi tanévben szakköri    jektje. A díjat Ismail Ali Gago
                                                       tevékenységen belül bekap-    úrtól, a Spanyol oktatásügyi
                                                       csolódtunk egy eTwinning     minisztérium képviselőjétől
                                                       projektbe.            vehettem át.
                                                        Felvettük a kapcsolatot egy    Egy másik kategóriában is
                                                       spanyolországi, ill. egy norvég  nagyon jól szerepeltünk: a 16-
                                                       gimnáziummal, a diákok pe-    19 éves korcsoportos kategóri-
                                                       dig virtuális felületen együtt  ának is a döntősei vagyunk, a
                                                       dolgoztak kortársaikkal. már   több mint 300 projekt közül a
                                                       tavaly májusban felfigyelt     mienk a legjobb tíz közé ke-
                                                       ránk a szlovákiai eTwinning    rült. Hatalmas eredmény ez.
                                                       menedzsere, Ľubica Sokolí-    Szeretném megköszönni so-
                                                       ková mérnöknő, s megkaptuk    kadszor mindazoknak, akik
                                                       a Szlovákiai minősített Pro-   részt vettek a tavalyi projekt-
                                                       jekt elismerést. Júniusban    ben. megragadnám az alkal-
                                                       ugyanezt a címet Spanyolor-    mat, hogy név szerint felsorol-
                                                       szágban is elnyertük, majd pe-  jam az európai győztes selyés
                                                       dig októberben európai okle-   diákokat: Tarcsi Tünde, Balogh
                                                       velet és elismerést kaptunk    Enikő, Szoboszlai Bianka, Kiss
Április 30-án a Teátrum Színházi Polgári Tár-     színművészeti főiskola hallgatója, Havasi Péter
                                                       Brüsszelben. A legnagyobb si-   Dalma, Németh Brigitta, Csi-
sulás bemutatja A rebellis című történelmi      kelti életre. A madlent megformáló Tarr Csilla
                                                       kerünket pedig idén február-   pak Tímea, Pintér Zsuzsanna,
játékot. A II. Rákóczi Ferenc születésének      szintén főiskolai hallgató. Kollonics érsek sze-
                                                       tól jegyezzük, hiszen elnyer-   Barczi Boglárka, Lacko Kata,
335. évfordulója alkalmából színre vitt elő-     repében Kókai Jánost, Hesseni Saroltáéban pe-
                                                       tük a legjobb spanyol nyelvű   Varga Enikő, major Ágnes, Vö-
adást decemberben először a keszegfalusi       dig Kókai Andreát láthatja a közönség. Ők
                                                       projekt Európai eTwinning     rös Gergely és Bartal Edina.
nézők láthatták.                   mindketten a budapesti Holdvilág Színház
                                                       Díját, vagyis Európában a mi-
 „A darab a bécsújhelyi börtönben raboskodó     művészei. A darabban két komáromi szí-
                                                       énk 2011 legjobb spanyol pro-         Kanozsay Katalin
fiatal Rákócziról szól, aki visszaemlékezik a     nésznő, mák Ildikó és Szentpétery Aranka lát-
fogsága előtti eseményekre. A börtönben döb-     ható. A Teátrummal rendszeresen fellépő Illés
ben rá, hogy a császári udvarnak és a klérus-     Gabriella Zrínyi Ilonaként jelenik meg a szín-
nak egyaránt a Rákócziak és Zrínyi Ilona va-     padon.
gyonára fáj a foga”- vázolta fel röviden a cse-     Dráfi mátyás elmondta, hogy több előadásuk
lekményt Dráfi mátyás, a darab rendezője.       is repertoáron van. márciusban Prágában A
 A mű szerzője Gyüre Lajos, aki tagja volt az    marczibányi-házat adták elő a magyar Kulturá-
ún. nyolcak nemzedékének. A szlovákiai ma-      lis Intézetben, hamarosan pedig a búcsi refor-
gyar irodalomban versekkel, mesékkel, hely-      mátus templomban lépnek fel a Bánk bánnal.
és kultúrtörténeti monográfiákkal jelent meg.       Bemutató: 2011. április. 30., 19.00 óra
 Az ősbemutató egyik érdekessége, hogy         Helyszín: matica Slovenská színházterme
filmvetítés is az előadás részét képezi. A fil-      Jegyelővétel: madách és Diderot könyves-
meket a Bódva Stúdió munkatársa, T. Nagy       bolt, Csemadok
Imre készítette.                     Jegyrendelés: 035/7710707, 0948/099965
 A darab főszereplőjét, Rákóczit a pozsonyi                            fkVarázspálca díj Németországban jártak   Egy hónappal ezelőtt az Új Comenius projekt jóvoltából

az ÉS?!-nek                Németországban szerepeltek az Ipari Középiskola diákjai
                      tanáraik kíséretében. A „Többnyelvű prezentációk” ter-
                      vezet keretén belül találkozhattak a velberti német test-
   ikerrel szerepelt az őrsújfalui   vériskolával, a moli belga iskolával és a kanári-szigeteki

S   ÉS?! Színház a Soltis Lajos Szín-
   ház által évente megrendezett
, immár VII. Ezerlátó mesefesztivá-
                      Las Palmas-i iskolával. A düsseldorfi repülőtéren a ven-
                      déglátók üdvözölték a hatfős komáromi csapatot. Hétfő-
                      től péntekig szorgalmasan folyt a munka a projekten és
lon.                    az ismerkedés a vendéglátó várossal, Velberttel.
  A csapatot a nagysikerű „Hely-
ség kalapácsa“ című előadással hív-      Két tanárnővel, mgr. Rechtoris Klárával és mgr. Szarka Ka-
ták meg a versenyre. A fellépés ér-    talinnal és három diákkal, orosz Péterrel, Alex Ürbényivel,
dekessége volt, hogy két szerepet     Veselý Františekkel folytattunk beszélgetést az ott töltött na-
csak beugrással tudott megoldani a     pokról. Tudni kell azt, hogy ez a projekt főleg angol illetve    nok, akik inkább angolul értekeztek“ - említette Veselý
csapat: a Helybéli Lágyszívű Kán-     német nyelven folyt. A tanárnők a beszélgetés elején ki-       František.
tor szerepébe matusek Attila, míg     hangsúlyozták ezeknek a projekteknek a fontosságát, mely-       Németországi tartózkodásuk alatt minden diáknak lehe-
Amazon Természetű márta szere-       nek igazi célja, hogy még jobban megismerjük az egyes or-      tősége volt betekinteni az ott folyó tanítás menetébe, így volt
pébe Kanyicska Enikő ugrott be. Az     szágok kultúráját, viselkedésmódját. Arra a kérdésre, hogy      némi összehasonlítási alapjuk. Veselý František meg is je-
előadás ezzel együtt olyan jól sike-    mennyiben más a németországi életritmus orosz Péter ezt       gyezte: „meglepő volt számunkra, hogy mennyire laza náluk
rült, hogy a fesztivál zsűrije - Gabnai  mondta: „mivel családoknál voltunk elszállásolva, így igazán     az oktatás. Egybehangzó véleményként summázták, hogy
Katalin drámapedagógus, Ecsedi       közelről megismerhettük a mindennapjaikat. Ami szá-         ha lehetőségük adódna, a jövőben ismét részt vennének a
Erzsébet színművész, Solténszky Ti-    momra szembetűnő volt, az a rendezettség. mindenkivel na-      programban, hisz életre szóló élményeket és tapasztalatokat
bor dramaturg – az I. helyezést érő    gyon közvetlenek voltak, nemcsak otthon, de az utcán is. A      szereztek, melyeket később kamatoztatni szeretnének“.
Varázspálca díjjal jutalmazta. Az     városban is pozitív tapasztalatokat szereztünk. Láthatóan      „Örömteli várakozással gondolunk a projektben részt vevő
ÉS?! Színház tagjai elmondták,       nincsenek előítéleteik más nemzetekkel szemben“.           összes iskolával való találkozásra szeptemberben, itt Ko-
hogy a „Helység kalapácsa“, illetve      „Nagyon tiszták az utcák és az emberek is kedvesek – ve-     máromban, az Ipari Szakközépiskolában“ – szögezte le vé-
„A bajusz“ című előadásukat szíve-     szi át a szót Alex Ürbényi. mindjárt az elején nagyon ara-      gezetül Rechtoris Klára, a projekt koordinátora. mint később
sen játsszák el falunapokon, iskolai    nyosan fogadtak. Sok pozitív tapasztalatot szereztem. Azóta     megtudtuk, májusban ugyancsak e projekt keretén belül az
rendhagyó irodalomórákon.         is tartom a kapcsolatot“ – mondta Alex. A lakhelyen álta-      Ipari Középiskola hat diákja Belgiumba készül.
                 (b.n.)  lában német nyelven folyt a kommunikáció, de voltak olya-                           Kép és szöveg: -pint-
DELTA        • 2011. április 26.                          AKTUÁLIS                                

Visszafogó intézkedések
az óvodai beiratkozások során
Tavasszal érkezik el az óvodai beiratkozások időszaka. A megfelelő intéz-        • Megtörténhet, hogy valakinek     megérkezett a kerületi tájékoztatás,
mény kiválasztása nem kis fejtörést okoz a szülőnek, hiszen mindenki a        problémát okoz majd a gyermek el-     hogy a következő évben is él a ren-
gyermeke számára legmegfelelőbb intézményt szeretné bebiztosítani. Idén       helyezése?                 delet, vagyis ha igény van rá, több
a beiratkozási időszakot követően több szülő is megjelent szerkesztősé-         - Vezetésem alatt talán kétszer for-  gyerek is felvehető. Ennek köszön-
günkben, hogy jelezze, csemetéjüket nem sikerült elhelyezniük a kivá-        dult elő, hogy a szülőnek 1-2 hónapot   hetően intézményünk fel tudta venni
lasztott intézményben, s ez vonatkozik a magyar és szlovák óvodákra egya-      várnia kellett arra, hogy a gyermeket   azokat, akiket ide szerettek volna be-
ránt. Megkérdeztük Weszelovszky Gábort, az oktatási és kulturális főosz-       elhelyezzük. Az elmúlt években elő-    íratni. Előnyben részesültek az iskola
tály vezetőjét, hogy mondja el mi is a helyzet valójában, óvodáink tényleg      fordult, hogy a 2 - 2,5 éves gyerekeket  előtt álló gyerekek. Hogy jövőre mi
elérték-e a maximális kapacitást, vagy csupán megelőző intézkedéseket tett      is beíratták. Azt tudni kell, hogy ilyen  lesz, arra nem is merek gondolni. To-
a hivatal.                                      esetekben a gyermek helye tulajdon-    vább bonyolította még a helyzetet,
                      egészségügyi minisztérium rendel-     képpen blokkolva van, miközben a      hogy a Regionális Egészségügyi Hi-
                      kezése szerint meghatározott, hogy    kimutatások szerint tele vannak az     vatal az óvodákban ellenőrizte, hogy
                      gyerekenként hány négyzetméternyi     ovik. A teljesség kedvéért még annyit   az intézmények megfelelnek-e az
                      területet kell biztosítani az intéz-   hozzátennék, hogy nemrégiben po-      egészségügyi törvény által előírt kö-
                      ményben. A városi fenntartású óvo-    zsonyi kollégákkal beszélgettem, s     vetelményeknek. Ez előírja például,
                      dák nem jogalanyiak, ezért az összes   csodálkoztak, hogy a három évnél fi-    hogy gyerekenként hány négyzetmé-
                      fontos problémájukat és ezek meg-     atalabbakat még csak most szűrtük     ter szükséges a játéktérhez, az alvás-
                      oldását a városi hivatal erre szakoso-  ki, ők már évek óta ezt teszik. Sőt, ők  hoz” – mondta el az igazgatónő, aki a
                      dott osztályával egyeztetik.       még tovább is mentek, azon szülők     beiratkozási szokásokkal kapcsolat-
                       • Milyen változások történtek     gyermekeit sem veszik fel, akik kü-    ban a következőképp folytatja:
                      idén?                   lönböző okoknál fogva otthon van-       „A magasabb születésszámnak kö-
                       - mi ezidáig a gyerekek beíratásakor  nak – nos, egy ilyen intézkedés lehe-   szönhetően a családok is tudatosab-
                      nem tettünk visszafogó intézkedése-    tősége meg sem fordult a fejünkben.    ban állnak az óvodai beiratkozás kér-
                      ket, idén viszont kiadtunk egy óvin-                         déséhez. Tájékozódnak, érdeklődnek,
                      tézkedést, mely szerint csak azokat a    Hogy árnyaltabb legyen a kép,      igyekeznek bebiztosítani gyerme-
                      gyerekeket vesszük fel oviba, akik a   megkérdeztünk két intézményveze-      küknek a helyet. Így aztán már a be-
                      harmadik életévüket legkésőbb szep-    tőt, miképp alakult náluk a helyzet,    iratkozás időszaka alatt megteltek a
                      tember 15-ig betöltik. A statisztikákat  mi várható szeptemberben. Trenčík     csoportok. mindennek köszönhe-
  • Hány óvoda tartozik a város-     ugyanis ezzel a dátummal zárjuk. Az    Katalin, az Eötvös Utcai magyar      tően már tavasszal látjuk, hogy ho-
hoz, és mekkora létszámmal mű-       óvoda tulajdonképpen hároméves      Tannyelvű Óvoda igazgatónője kér-     gyan alakul a helyzet ősszel, a tanév
ködnek?                  kortól az iskolaköteles korig neveli a  désünkre elmondta, hogy az intéz-     kezdetén.
  - A városhoz a két újfalusi óvodával  gyerekeket. Kivételesen a három év-    ménynek betelt a kapacitása. A leg-      meglátásom szerint szeptemberig
együtt 13 intézmény tartozik. A szep-   nél fiatalabbakat is fel lehet venni, de  nagyobb létszámmal (hat csoport)      mindenképpen rendeződik a hely-
temberi statisztikák alapján 826 gyer-   most mi ezt a lehetőséget átmenetileg   működő magyar óvoda igazgatónője      zet, s minden gyereket el tud majd
mek látogatja a magyar és szlovák     leállítottuk. További változás, hogy   az ovikban nemrégiben kialakult pá-    helyezni a szülő” – tette még hozzá.
óvodákat, ez a szám a márciusi ki-     idén a komáromi lakhellyel rendel-    nikot a következőképpen magya-
mutatások alapján 859-re emelkedett.    kező gyerekeket helyeztük előtérbe,    rázza: „2008-ban az iskolaügyi törvény    Barta Ildikó, a Ferences Utcai
Többségét a komáromi lakhellyel ren-    vagyis elsősorban őket vették fel (ebbe  csoportonként 21 gyereket engedé-     Óvoda vezetője a Deltának elmondta,
delkező gyerekek alkotják, egy részét   a körbe tartoznak a kavai, újfalusi,   lyezett. mivel ezt nehezen lehetett    hogy tavaly a higiéniai ellenőrzés so-
pedig a környékbeli falvakból érkező    gyulamajori gyerekek is).
gyerekek teszik ki. Azt persze hozzá     • Mikor volt a beíratás időszaka,
kell tenni, hogy a fenti számadat     s milyen eredménnyel zárult?
nem az adott években született gye-      - Hivatalosan február 15-től már-
reklétszámot tükrözi, mivel nem min-    cius 15-ig tartott a beíratás, megkér-
den gyerek jár oviba. Ugyan évek óta    tük az intézményvezetőket, hogy a
javasolják, hogy az iskolakezdés előtti  szülőket informálják erről. Ez persze
évben kötelezővé kellene tenni az     nem jelenti azt, hogy a dátum lejárta
óvodalátogatást, ezt azonban eddig     után nem vehetnek fel jelentkezőket.
nem sikerült megvalósítani. Vélemé-    Idén az óvodák addig nem adtak ki
nyem szerint nem valószínű, hogy a     határozatot a gyermekek felvételéről,
közeljövőben változna a helyzet, mi-    amíg a március 24-ei közös igazgatói
vel bizonyos feltételek – többek közt   gyűlésen meg nem beszéltük az ered-
az anyagi feltételek – hiányoznak. An-   ményeket, a duplicitást például. min-
nak ellenére, hogy a városban szüle-    denképpen az volt az egyik célunk,
tett, komáromi lakhellyel rendelkező    hogy kiszűrjük a duplicitást, vagyis,
gyerekek száma a 2002-es mélypont     hogy a gyermeket két intézménybe
után (akkor 212 gyerek született) fo-   írassák be. Ez ugyanis nem csupán
kozatosan a mai szintre emelkedett     az iskolai beiratkozáskor divat, ha-
(az utolsó évek átlaga 300), a 2004-es   nem már az óvodák esetében is. A
tanévtől szinte alig változott az óvo-   gyűlésen kiderült, hogy vannak még    volna egyik napról a másikra megva-    rán megállapították, hogy a gyerek-
dák gyereklétszáma, évente 10-20 gye-   szabad helyek a hároméves gyerekek    lósítani, még ugyanabban az évben     létszám nem felel meg az óvoda ka-
rekkel vagy több, vagy kevesebb van,    számára. mi arra kértük az igazgató-   egy átmeneti, három évre szóló ren-    pacitásának, vagyis a gyerekek lét-
de ez az eltérés egy ekkora városban    kat, hogy júniusig még várjanak, ak-   deletet adtak ki. Ez alapján, ha az    száma túllépi a megengedettet. Ez az
elhanyagolható.              kor összegezzük az eredményeket.     igazgató kérvényezte, akkor a 21 gye-   oka, hogy a 2011/2012-es tanévre
  • Hogyan változtak meg az elő-     Amennyiben továbbra is lesznek      rek mellé még további 3 gyereket fel    nem tudtak gyerekeket felvenni (így
írások?                  fennmaradó helyek, akkor a három     lehetett venni. Ezt a lehetőséget mi    egyébként nem csupán ez az intéz-
  - Először is a Ján mikolaj volt okta-  évnél fiatalabb gyerekek felvétele is   rendszeresen ki is használtuk. Az idei   mény járt – a szerk. megjegyzése). Az
tásügyi miniszter idejében bevezetett   lehetővé válik. Persze az intézmények   év lett volna az első, amikor már nem   igazgatónő úgy reméli, hogy a balla-
2008-as iskolatörvény megszabta a     itt figyelembe veszik a születési hó-   élhettünk volna a lehetőséggel, s csak   gást követően rendeződni fog a hely-
csoportonkénti maximális gyereklét-    napot is, például az októberi szüle-   21 fővel nyithattunk volna csoportot.   zet, s jövőre ismét zavartalan lesz a
számot, mégpedig úgy, hogy a létszá-    tésű előnyt élvez majd a decemberi    Az ovikban pánik alakult ki, mi lesz a   beiratkozás.
mot csökkentették. másodsorban az     születésűvel szemben.           többi gyerekkel. Időközben aztán                     földes
6                       RÉGIÓ - HIRDETÉS                         2011. április 26. •       DELTA
23. Tavaszi Emlékhadjárat
Közép-Európa legnagyobb
katonai hagyományőrző
rendezvénysorozatán belül
a 23. Tavaszi Emlékhadjá-
rat tizenkét felvidéki tele-
pülést is érintett. A tavaszi
hadjárat a főhadszíntéren
1849. április 2-ától május
21-éig tartott, melynek so-
rán a magyar honvédsereg
óriási, ám nem teljes kato-
nai sikert ért el. A terv a
császári csapatok bekerí-
tése és Komárom felmen-                      Felsorakoztak a lovasok                  A gyalogság korabeli puskákkal
tése volt.
                 állított emlékművek megko-   tottak a felvidéki barantá-
 Az idei „Felvidéki Tavaszi   szorúzása.           sok. A hadjárat ünnepi szó-
Hadjárat“ április 15-én, pén-    múlt pénteken Bátorke-   noka Pintér István történész
teken kezdődött. Rendezői:    szin volt a központi rendez-  volt, aki beszédében fel-
az Első Izsai Lovas és Hagyo-  vény. A huszárok és a gya-   idézte az 1848-as forradalom
mányőrző Egyesület együtt-    logság Köbölkútról a régi   és szabadságharc esemé-
működve Nagysalló, málas,    közúton érkezett a faluba,   nyeit. A szobor megkoszo-
Nagyölved, Szőgyén, Köböl-    majd a hadjárat résztvevői a  rúzúsát követően a kultúr-
kút, Bátorkeszi, Dunamocs,    falu központjában lévő     ház nagytermében került
Dunaradvány, Pat, Izsa, Ko-   1848-49-es szabadságharc    sor a kultúrműsorra, amely-
márom önkormányzataival.     szoborhoz vonultak, ahol    ben felléptek a helyi óvoda
A programban mindenütt      Vesztergám miklós (tároga-   és alapiskola tanulói, a Ka-   Kalocsáról érkezett a tárogatón játszó Vesztergám Miklós
szerepelt a huszárok és a gya-  tós) eljátszotta a magyar   rátsony Imre Énekkar, a
logság bevonulása, és a sza-   himnuszt, majd Korpás     Karkó Henrietta vezette Fel-   Balaton felvidéki Radetzky    lete Burgenland, Felföldi Ba-
badságharc hősei tiszteletére  Réka énekelt, bemutatót tar-  vidéki Rockszínház tagjai,    Huszáregylet, Fehérvári Hu-   rantások, Első Izsai Lovas és
                                majd a Gálya zenekar.      szárok Egyesülete, Szittya    Hagyományőrző Egyesület.
                                  A hadjárat szombaton (áp-   Íjász Lovasegyesület Úrhida,             (miriák)
                                rilis 16.) tovább folytatódott  Eszterházy Huszárok Egyesü-        A szerző felvételei
                                Búcs, Dunamocs, Dunarad-
                                vány irányába, április 17-én
                                pedig Pat, Izsa, Révkomárom
                                érintésével Dél-Komárom-
                                ban fejeződött be.
                                  A Felvidéki Tavaszi Hadjá-
                                ratban részt vevő csapatok:
                                Kiskun Huszár- és Honvéd
                                Hagyományőrző Egyesület,
                                Szegedi III. Honvéd zászlóalj,
                                mogyoródi Sándor Huszá-
                                rok, Veresegyházi Katonai
 A gyalogság sem hiányozhatott                 Hagyományőrző Egyesület,     Az izsai Búzavirág éneklőcsoport  A legtöbb elégedett kerékpáros               Támogatják a szervezeteket
                                                    Naszvad
    AUTHOR kerékpárt teker.                                           A képviselők jóváhagyták a Csemadok helyi
                                A képviselő-testület harmadik ülésén hagyta    szervezetének kérését, így az Egészségügyi Köz-
                                jóvá a sport- és társadalmi szervezetek 2011-   pont alagsorában lévő helyiségeket 10 118,44
                  A KomÆromi Napok       es támogatását.                  euró értékben felújítják. Ugyancsak jóváhagy-
                  alatt minden hÆts       Ennek alapján a sportklub 10 000, a Sza-    ták a Szabadidőközpont kérését, s az idei bér-
                  gyerek lØshez        badidőközpont mellett műkődő sportklub 11     alapot 3 170 euróval növelték. Elfogadták az
                  AJ`ND K GES-buk -      600, a karate klub 400, az YmCA Polgári Tár-   idei teremlabdarúgó-torna elszámolását is 1
                                sulás 1160, a Csemadok 5560, a Naszvadi Ha-    448,40 euró értékben. A pénzügyi tételeket be-
                    vagy ingyen
                  sisak,            lászok Társulása 500, a Naszvadi Halászok és a  dolgozzák a község idei költségvetésébe. Jóvá-
                  szerelØs!          Vizek Barátai Társulása 220, a vadászok 360, a  hagyták a község földterületének feldolgozását
                                lovas klub pedig 200 eurós támogatást kap eb-   és az egykori bölcsőde épületének idősek ott-
                  Minden 300,-         ben az évben.                   honává való átépítését.        (miriák)
                  feletti vÆsÆrlÆs esetØn

 Fektessen Ön is a minőségbe!                 UNIFIX predajňa kobercov,
                                    PVC a laminát. parkiet
                                Palatínova 12, Komárno
                                                                        Pokládka
                                                                        kobercov,
                                                                         PVC a
                                                                       laminátových
                                 VEľKý VýbER nepálskych    Zľavy             Akcia        parkiet
                                 ručne tkaných kobercov lACno! až do %      20
                                PVC 3 mm 6,63 €/200 Sk/m
                                                               Vy tvrdíte, my potvrdíme,   Služby:

                                Plav. podlahy KAINDL 7 mm 3,93 €/209 Sk/m2
                                                     2           že sme najlacnejší!   obšívanie
  Polgár u. (Meštianska) 3018, Észak-Komárom                                                      kobercov
   Tel: 035/77 31 390, www.piko-bike.sk           Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA
DELTA          • 2011. április 26.                                       RÉGIÓ - HIRDETÉS                              7
Állásajánlatok járásunkban                                                    Ismét itt a kutyás ember
              Munkakör                 Szám.        Elérhetőség
                                          035/7740547 Életrajz                lőször tavaly télen lettünk figyelmesek az egyébként szokatlan lát-
Adminisztrátor, SR, ITAL-ACCESSoRI Komárno
Tele-marketinges asszisztens, SR, ComPUTE SLoVENSKo
s.r.o. Komárno, Európske nádvorie 20, Český dom
                                   1

                                   6
                                       az info@ital-accessori.skl címre.
                                      948200684. Fényképes életrajzzal lehet
                                      személyesen jelentkezni a cég székhelyén!
                                                                 E   ványra, mikor is egy pirospozsgás arcú férfi egy kocsival, melyet
                                                                    hat kutya húz rótta városunk utcáit. A férfi állítólag egy külde-
                                                                 tésben vesz részt, ezért vándorol országról országra. A Belgiumból szár-
Pénzügyi tanácsadó, SR, KooPERATÍVA PoISŤoVŇA a.s. KN        4    Életrajz a holka@koop.sk címre           mazó világutazó nem gyalog, nem autóval és még csak nem is repü-
Könyvelő/nő, SR, SK-CoNT a.s. Komárno - Hadovce           1         035/7731406               lővel, hanem egy káréval, egy guruló közlekedési eszközzel járja az or-
                                                                 szágokat. Napjainkban ismét visszatért városunkba. Több alkalommal
Kövező, útburkoló, SR, moZAIK spol. s r.o. Svätý Peter        15          0905 645 627
                                                                 láthatták őt és kutyáit a város lakói, akik számára ez mindenképpen lát-
mezőgazdasági munkás, SR, 4 FRUIT spol. s r.o.            3          0650 440 123             ványosság. Ugyanis nem általános, hogy valaki hat kutya-meghajtású
Zlatná na ostrove - ontopa
                                                                 eszközzel közlekedik. Ha megáll, előkerülnek a fényképezőgépek, hisz
Üzleti képviselő, SR, LoKÁToR s.r.o., Komárno            1           0905 144 888             ilyen látványt vétek lenne kihagyni, és ő készségesen „fotózkodik“
Üzleti képviselő, SR, EXEKÚCIA RBK s.r.o. Komárno          1           0948 392 440             mindenkivel. Azt beszélik, hogy nyáron szalmakazlakban, elhagyatott
                                       Válogatás 2011 május 2-án, 9,00          romos helyeken nomád életkörülmények között tölti az éjszakát. min-
Segédmunkaerő, SR, Rodinné centrum SLUNCE n.o.                                          denesetre érdekes egy személyiség. Ahol megjelenik, megmozdul kö-
Komárno-Kava, Kizárólag 40 % feletti rokkantnyugdíjasok részére !  3    órakor a munkahivatal kis üléster-
                                      mében, Župná 15, I.emelet, 121-es ajtó        rülötte a levegő. Ezt éreztük Komáromban is. Információink szerint rö-
Eladó/nő, SR, Q8 moBILmARKT, Keresztes Ľudovít,           1           0908 790 345             videsen moszkvába veszi útját, bizonyosan ott is szerez barátokat, akik
                                       Kizárólag 40 % feletti rokkantnyugdíjas részére!  esetleg segítik a küldetése támogatásában.            -pint-
Injektáló munkás, SR, URETEK SLoVENSKo s.r.o. Komárno         1           0918726754
Varrónő, SR, Kom-PoLSTER s.r.o., Komárno, Nová Stráž         20          035/7852033
Varrónő, SR, HR CoNSULTING INTERNATIoNAL s.r.o.
Komárno munkavégzés helye: Veľký meder
                                   5           035/7731644              Rendőrkézen a rabló
Varrónő, SR, EURooBUV spol. s r.o., Komárno             10          035/7900411                            Komárom
Varrónő – szabász, SR, HoDoTEX s.r.o. Komárno             5          0915 069 526               Elfogták a rendőrök azt a 20 éves férfit, aki a komáromi vasútál-
                                                                 lomáson rátámadt egy 32 éves férfira és eltulajdonított tőle 30 eu-
Tele-marketinges munkatárs, SR, mEDIFIT SLoVAKIA s.r.o., KN.     5          035/7733832
                                                                 rót. A nyomozásban segített a szemtanúk részletes személyleírása.
Traktorista, SR, VITA-ZEL & ComPANY s.r.o. marcelová         3           035/7905203               Az említett rablás nem az első esete volt a 20 éves Imrének. Ja-
                                                                 nuárban az autóbusz-pályaudvaron egy 16 éves diákra támadt, és an-
Gazdasági részleg-vezető, SR, HoGARD s.r.o. Komárno         3   Életrajz a hogard5@gmail.com címre
                                                                 nak 80 euró értékű nyakláncát lopta el.
Tehergépjármű-vezető, SR, Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS, Kolárovo    2           0905 457501               Amennyiben a gyanusítottról bebizonyosodik bűnössége, 3-tól
Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR, Takács Ladislav                                      8 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.
– T-TRANS Bátorove Kosihy                      2           0908 152 278
                                                                                                -ga-
Specializált egészségügyi nővér, SR, DETSKÝ DomoV KN         1          035/2433 012
Specializált egészségügyi nővér, SR, ADoS PomoCNÁ RUKA KN      1       0918 188 319
                                       Kérvény és életrajz postán:
Egészségügyi nővér, SR, FoRLIFE n.o. Komárno             3
                                       Komárno, mederčská 39 címre


Remekeltek a nagymegyeri
vasgyúrópalánták
A fiatalabb diáksúlyemelők országos baj-          minőségét díjazzák pontokkal a bírák. To-
nokságán összesen kilenc érmet gyűjtött          vábbi két versenyszámot is teljesíteniük
be a csallóköziek különítménye a nagy-           kell a fiataloknak: a medicinlabda fej fö-
megyeri városi sportcsarnokban április 9-         lötti hátradobását, valamint a helyből tör-
én megrendezett versenyen.                 ténő hármasugrást páros lábbal.
                               A négy kategória összpontszámai alap-
  Buzgó Lajos klubelnök-főedző az egyéni         ján akasztják az érmeket a dobogósok nya-
szlovák bajnokság elején titkon remélte,          kába külön a fiúknál és a lányoknál. A
hogy védencei megközelíthetik tavalyi tel-         megszerezhető tizenkét aranyéremből vé-
jesítményüket, amikor tíz érmet sikerült          gül ötöt a nagymegyeriek gyűjtöttek be,
megkaparintaniuk. A mostani teljesítmé-          emellé még 2-2 ezüst- és bronzéremmel is
nyük annál is értékesebb, mert a nagyme-          gazdagították a klub gyűjteményét. A csal-
gyeriek idén több újonccal álltak a tárcsák        lóközi fürdőváros dobogósainak névsora
mögé. Kezdő súlyemelőkről lévén szó itt          – aranyérmes: a fiúknál 56-kg-ban Dömény
főleg a szakítás- és lökésgyakorlatok kivi-        Balázs, +56 kg-ban Holocsi Ádám, a lá-
telezésének                        nyoknál 33 kg-ban Balážová Barbora, 36
                              kg-ban Pongrács Gabriella, 48 kg-ban Eg-
                                recká Szilvia; ezüstérmes: a lányoknál
                                  48 kg-ban Vlčková Vivien, 53 kg-ban
                                   Vígh Vivien; bronzérmes: a fiúk-
                                    nál 33 kg-ban Németh Ákos, a
                                    lányoknál 53 kg-ban Ábrahám
                                     Barbara. A másik dél-szlová-
                                     kiai klubnak, az ógyallaiak-
                                     nak egy ezüstérem jutott, ezt
                                      Samuel Štifner szerezte a
                                      fiúk 56 kg-os súlycsoportjá-
                                     ban. A fiatalabb diákok or-
                                     szágos súlyemelő-bajnoksá-
                                     gára 14 klub küldte el ver-
                                    senyzőit.
                                            Kovács Zoltán
                                   Németh Ákos szakításgyakorlatát
                                   az ajtóból figyeli a főedző
                         RÉGIÓ - HIRDETÉS                            2011. április 26. •       DELTA
Csinosítják a falut                         Nem tervezik újabb bérlakások építését
                                              Marcelháza                     „Az aktivációs lehetőségnek
             Megyercs                                                      köszönhetően a faluban 63
                                  Az új összetételű képviselő-testület folytatja az előző testület
   megyercsi önkormányzat önerőből próbálja megoldani a     munkáját. Ennek ékes bizonyítéka, hogy Varga Ervin polgár-       embernek tudunk munkát

A   lakosság időszerű problémáit, kéréseit. Újabb és újabb
   dolgokat valósítanak meg, hogy egyre mutatósabb, szebb
              község benyomását keltse a telepü-
                                  mester örömmel tájékoztatta hetilapunkat az elmúlt idő-
                                  szakban sikeresen befejeződött munkákról.
                                                                      biztosítani, 20 órás, valamint
                                                                      37,5 órás munkaidőben. Ebből
                                                                      20 ember a község közterüle-
                 lés. A megyercsi polgárok ké-     „Befejeződött a község köz-   meg. Az udvarban 9 fajta kon-    teit tartja rendben. A többiek
                   nyelme mindenekelőtt.     világításának teljes felújítása   téner lesz kihelyezve, ezekbe    elsősorban az ár- és belvízvé-
                    Legalábbis erre utalnak   241 574 euró értékben. A pro-    fogjuk osztályozni a lakosságtól  delmi munkálatoknál dolgoz-
                     azok a napokban kihe-   jektnek köszönhetően 290 új     és intézményektől begyűjtött    nak. A következő beruházás a
                     lyezett padok, melyek   energiatakarékos izzóval ellá-   háztartási hulladékot. Az ud-    szennyvízcsatorna-hálózat ki-
                      a bevásárlási központ  tott lámpatesteket és 6 elosz-   var a konténereken kívül fel    építése 13,6 km hosszúságban
                      előtt, a kis park kör-  tószekrényt helyeztek üzembe,    lesz szerelve gépi technikával,   és 8,6 millió euró értékben.
                      nyékén és a temető    ezáltal 25 százalékos megtaka-   traktorral, pótkocsival. Terve-   Bár a munkálatok megkezdé-
                     bejáratánál látják el   rítást érünk el. Jelenleg 0 óra   ink közt szerepel egy aprítógép   sének időpontja egyelőre is-
                     feladatukat.        30 perctől hajnali 3 óra 30 per-  megvásárlása is“ – folytatta tá-  meretlen, bízunk a pályázat
                     molnár Zoltán, a falu   cig ki volt kapcsolva a közvilá-  jékoztatóját a polgármester.    megfelelő    elbírálásában.
                   polgármestere lapunknak    gítás a faluban. mivel ezt a la-    május elején átadják az     Ugyancsak bízunk az Ekofond
                 elárulta, hogy a község csino-  kók többsége kifogásolta, ezért   újabb 18 bérlakást, amelynek    által kiírt pályázat sikerében.
              sítási akciója tovább folytatódik.   úgy döntöttünk, hogy minden     értéke 801 630 euró. Ebből 529   Ennek tükrében az óvoda épü-
mindig is szíve vágya volt, hogy egy kulturált környezetű tele-   második lámpatestet fogjuk     410 eurót az Állami Lakásépí-    letén szeretnénk elvégezni a
püléssé változzon megyercs község. most a legjobb úton ha-     ezúttal kikapcsolni, így a köz-   tési Alap biztosít, az állami do-  hőszigetelést, amelynek értéke
ladnak a cél megvalósítása felé.              -pint-  ség egyik utcája sem lesz teljes  táció értéke 226 890 euró, míg   189 000 euró, és a tornaterem
                                  sötétségben. A beruházás 5     a községnek 45 320 euróba ke-    felújítását 56 000 euró érték-
                                  százalékos önrésze (12 078     rül a beruházás. Az elmúlt     ben“.
Megérkeztek a gólyák!                        euró) a község költségvetését
                                  terheli. Felújításra vár a község
                                                    években 63 bérlakás épült a fa-
                                                    luban, de mivel a bérlakások
                                                                        Befejezésül a polgármester
                                                                      elmondta, prioritást élvez az
             Ógyalla                  hangszórója is, 50 000 euró ér-   építése a jövőben új feltételek   egyre nagyobb igénnyel bíró
                                  tékben.”              mellett lesz lehetséges, ezért a  szociális otthon létrehozása az
A múlt évben az Itt                          „A következő időszak leg-    községben egyelőre pihentetik    idős, beteg, egyedül élő em-
vagyunk otthon pro-                         fontosabb feladatai közé tarto-   a bérlakások építését. Azok     berek részére. Szeretnénk egy
jekt sikeres megvaló-                        zik a szelektív hulladékgyűjtő   számára, akik szeretnének sa-    többfunkciós pályát is meg-
sításának köszönhe-                         udvar megépítése 450 854      ját erőből családi házat építeni  építeni a sporttelepen. Igény
tően a város terüle-                        euró értékben. A beruházás a    az Erdő alatti úton közművesí-   lenne egy nagyobb tornaterem
tén megvalósult 4 gó-                        Környezetvédelmi miniszté-     tett telkeket tudunk számukra    illetve sportcsarnok felépíté-
lyafészek megépí-                          rium támogatásával valósul     biztosítani.            sére is.        (miriák)
tése. A kivitelezés
során a faoszlopokat
kicserélték betonosz-
lopokra, kitisztítot-
                                  Fiatal lány a Csemadok élén
ták a fészkeket, lehe-                                 Bogya
tővé tették az esővíz
elfolyását a fészkek-                        Régiónkban jelenleg egyre több Csemadok-
ből és kifűrészelték a                       szervezet éled újjá. A bogyai is hosszú időn ke-
zavaró ágakat.                           resztül szunnyadt, mígnem két évvel ezelőtt
 Az elmúlt csapadé-                        valami elindult ebben a kis községben. Az ön-
kos évben sajnos a fi-                        kormányzat javaslatára egy fiatal lánynak, Ma-
atal gólyák közvetle-                        jer Barbarának szavaztak bizalmat. A falu kö-
nül a fészkekben el-                        zössége úgy gondolta, itt az ideje a változás-
pusztultak, sok felnőtt                       nak, fiatalok kezébe kell adni a váltóbotot.
gólya utód nélkül ma-                         Így esett a választás Barbarára, aki jelenleg a
radt, s maguknak is                         pozsonyi Komenský Egyetemen tanul környe-
            március 24-én megérkeztek az első gó-    zetvédelmet. Emellett a helyi képviselő-testü-
harcolniuk kellett a
            lyák, tíz nap múlva pedig a többiek     letnek is tagja. Vele beszélgettünk az újjáalakult
túlélésért. Így nem
csoda, hogy a projekt kivitelezői, mária Hamranová, Alžbeta     helyi szervezet alapításáról, tevékenységéről és
Szabóová és Lengyel József türelmetlenül várták az elmúlt év    a jövőbeli tervekről.
megerőltető időszaka után a gólyák érkezését a városba. már-      „Két évvel ezelőtt vettem át a szervezet mun-
cius 24-én végre megérkeztek az első gólyák, tíz nap múlva pe-   káját – kezdi a beszélgetést az agilis, jó szerve-  Tudom, hogy a Csemadok fő célja egybeková-
dig a többiek.                    (miriák)   zőkészséggel rendelkező diáklány. „El kell hogy    csolni a magyar ajkú lakosságot, kultúra, ha-
                         Képarchívum    mondjam: Vass Laura segítsége nagyban hoz-      gyományőrzés és egyéb fontos tevékenységek ál-
                                  zájárult a szervezet újraindításához. mivel tevé-   tal. De számunkra jelenleg a legfontosabb, hogy
                                  keny szervezet nem volt a faluban, így az elsőd-   a faluban érezhetően fellendüljön a kulturális
                                  leges célunk a közösség megteremtése volt. Je-    élet. Kialakulóban van az együttműködés a
                                  lenleg 40 taggal rendelkezünk, de ez a létszám    szomszédos Gellér településsel is, ahol most in-
                                  folyamatosan bővül. Nagy öröm számomra,        dult el egy tánccsoport Kovács Adél vezetésével,
                                  hogy a falu lakossága pozitívan áll hozzá a szer-   és idővel lehetőség nyílhat arra, hogy bogyai fi-
                                  vezet munkájához. Szeretnénk egy jól működő      atalok néhány tagja is tagja legyen ennek a kol-
                                  közösséget létrehozni, olyat, amely később irá-    lektívának. A terveink között szerepelnek mind-
       Vörös Attila                     nyítani tudja a falu kulturális életét. Több ren-
                                  dezvényt sikerült megvalósítanunk. Ilyen volt
                                                             azok az események, melyeket tavaly rendez-
                                                             tünk, de mindenképpen kiemelném a falunapi
       geodet - földmérő                   például az ovibál, a Valentin-napi bál vagy a     rendezvényt, melynek szervezéséből a Csema-
                                  Karácsonyváró, illetve a lovaskocsis Télapó. El-   dok maximálisan kiveszi a részét. Személy sze-
    +421 (0)905 779 657                     mondhatom, örülök annak, hogy ennyi idő        rint nagyon elégedett lennék, ha minden ren-
                                  után a faluba ismét visszatért a kultúra iránti    dezvény legalább olyan szinten sikerülne, mint
      www.vattigeo.sk                     igény és ez annak tudható be, hogy van egy      a tavalyi évben“ – mondta zárszóként a Csema-
                                  szervezet, melynek összetartó ereje van. Úgy is    dok szervezet fiatal elnöknője.
                                  mondhatnám: ez egy kapocs az emberek felé.                           -pint-
DELTA        • 2011. április 26.                        RÉGIÓ - HIRDETÉS                               9
Részt vettek az ACES-projektben Megalakult a Modern
    Csicsó
A csicsói Gáspár Sámuel     Pedagógusok Klubja
Alapiskola is pályázott az
ACES-projekt elnevezésű                                                      Ógyalla
programra, mely 2010 szep-                                       Az Európai Unió fontos stratégiai célja az oktatás szerepének
tember végén indult, és 2011                                      növelése, a digitális technológiák sikeres beolvasztása és mi-
március végén egy prágai ta-                                      nél eredményesebb használata a közoktatásban.
lálkozóval ért véget.                                           Ennek érdekében a Konkoly-Thege téri Alapiskolában is meg-
  A csicsóiak számára az                                        alakult a modern Pedagógusok Klubja. Az alakuló ülésen mária
egész projekt akkor kezdő-                                       Hamranová az alapiskola igazgatóhelyettese és a klub elnöke 16
dött, amikor a tavalyi tanév                                      pedagógust köszöntött. A klub első találkozóján a pedagógusok
közepén az interneten ráta-                                       megismerkedtek a „Tudás Bolygója“ internetes oldallal. Ez egy
láltak egy hasznos témával                                       műveltségi program alapiskolák és középiskolák számára. Ha-
kapcsolatos pályázatra. A kiíró                                     zánkban ez az egyetlen interaktív segédeszköz a modern iskolák
az ACES – Academy of Cent-     mákról szóltak. A csicsóiak re-  lokat. Ezekről volt szó az egyik  részére. Leginkább a matematika, fizika, kémia és biológia sza-
ral European School szerve-    mélik, hogy nem most talál-    programban – mondta a di-     kos pedagógusoknak nyerte el a tetszését.
zete volt. A téma az erőszak-   koztak utoljára, és hogy még   áklány. majd Tímea vette át      Egy hónap múlva ismét találkoznak a klub tagjai és kiértéke-
mentes kommunikáció. Leül-     lesz lehetőségünk látni egy-   a szót: Készítettünk egy nap-   lik a tanítás hatékonyságát, a tanulók tapasztalatait az új mód-
tek, és úgy döntöttek,hogy pá-   mást. Azóta is tartják a kap-   lót, melybe beleírtuk a diákok   szer alkalmazásában. megvitatják a naprakész tantervek és ok-
lyáznak rá. Az iskola felvette a  csolatot, románokkal és ma-    félelmeit, szorongásait –     tatási anyagok, pedagógiai és módszertani tapasztalatok, a di-
kapcsolatot egy magyaror-     gyarokkal egyaránt.        mondja a fiatal lány. „A kam-    gitális tananyag és multimédiás oktatóanyagok időszerű lehe-
szági és egy romániai iskolá-    A napokban meglátogattuk    pány keretén belül pólókat is   tőségeit.                        (miriák)
val, és közösen megírták a pá-   a projektben résztvevő diáko-   készítettünk, melyeken meg-
lyázatot. Szerencsésen beke-    kat, hogy elbeszélgessünk ve-   jelenítettük az érzéseinket.
rültek a nyertesek közé, és in-  lük tapasztalataikról. Beszél-  Volt, hogy az egyik pólón egy
nen kezdve már egyenes úton
„haladtak” orosháza felé. már
az első napon megbarátkoz-
                  gető partnereink mgr. Buglos
                  Bödők Terézia tanárnő, Kus-
                  tyán marianna, Földes Tímea
                                   mosolygós arc tekintett ránk,
                                   de volt olyan is, hogy ez az arc
                                   szomorú tekintetté változott.
                                                    Faluszépítők
tak a román és magyar gyere-    és Hostomská Fanni diáklá-    Attól függően, ki milyen lel-
                                                                 Bogyarét
kekkel. A projektmunkákat     nyok voltak. Fanni őszintén    kiállapotban volt. Hisz ez min-  Áprilisban faluszépítési na-
sem felejtették el – csopor-    beszélt arról, hogy általában   dig változik“ – említette a be-  pot szerveztek Bogyaré-
tokra osztódtak, és minden     mi nyomja a mai fiatalok szí-   szélgetőpartner. A tanárnő     ten. Az egyik képviselő-
csoport elkezdte megoldani     vét. „A külső és belső lelki   örömét fejezte ki, hogy ebbe    testületi gyűlésen me-
a feladatokat. A kérdések     problémák, félelem a felnőt-   a projektbe bekapcsolódha-     rült fel az ötlet, hogy
többnyire az internetes erő-    tektől, a zavaros kommuniká-   tott az egész iskola.       rendezzenek egy
szakról (cyber-bullying), az is-  ció és a családi feszültség            Kép és szöveg:  ilyen napot, ahol a
kolai erőszakról és hasonló té-  mind-mind sokkolja a fiata-                 -pint-  falu apraja-nagyja
                                                    kiveheti részét a


Közlekedj okosan!
                                                    kis község csinosí-
                                                    tásából.
                                                    A feladatok elvégzé-
                                                    sébe fiatalok és idő-
               Búcs                  kek, illetve biztonsági felsze-  sek egyaránt bekapcso-
                                   relés fontosságával ismerked-   lódtak, sőt még az óvo-
Az utóbbi időben az iskolák egyre nagyobb hangsúlyt fek-       tek. Néhány pedagógus veze-    dáskorú gyerekek is besegí-
tetnek a biztonságos közlekedésre való nevelésre. Ennek       tésével kipróbálhatták a tanu-   tettek. Borsányi Béla egy trak-
érdekében Búcson is rendőrségi akciót szerveztek a Katona      lók, hogyan lehet a közúti for-  tort bocsátott az aktív faluszépítők
Mihály Alapiskola tanulóinak részvételével. A rendőrségi       galmat megfigyelni, megálla-    rendelkezésére a keletkezett hulladékok elszállítása céljából. Az
akcióról az iskola igazgatója, Győző Andrea tájékoztatta la-     pítani a közúton közlekedők    akció felölelte a település egészét, de főleg a főúton levő út-
punkat.                               sebességét. A rendőrök az is-   szélekre, valamint az új járda csinosítására fókuszáltak. Több
                                   kola előtt elhaladó forgalmas   helyen végeztek talajrendezést. Az öregebb fákat megszabadí-
„már a tavalyi iskolaévben is   őrkapitány jóvoltából. Az ak-   úton megállították az arra el-   tották az elkorhadt ágaktól, az élettelen bokrokat kiszedték. Bár
meghívtunk iskolánkba egy     ció során az iskolások a biz-   haladó autósokat, megkö-      az idő nem fogadta kegyeibe az akció résztvevőit, de a faluért
rendőrt, aki előadás, beszél-   tonságos közlekedés alapel-    szönték a sofőröknek, hogy az   végzett szépítés így is elérte célját.           -pint-
getés formájában ismertette    veivel és azok gyakorlati al-   iskola előtt fokozottan figyel-
a tanulókkal a közlekedési     kalmazásával egyaránt meg-    nek a gyalogosokra és kerék-
szabályok rájuk vonatkozó ré-
szeit. most alkalmunk nyílt
egy még nagyobb élmény-
számba menő akciót megren-
                  ismerkednek. A megelőző ak-
                  ció első mozzanataként a
                  gyalogosátkelők biztonságos
                  használatával, majd a kerék-
                                   párosokra. Tanulóink rajzokat
                                   készítettek erre az alkalomra,
                                   amelyeket a sofőröknek osz-
                                   tottak ki“.
                                                     ElÁn AUTÓISKolA
dezni Szigeti Sándor alpol-    páros közlekedés során hasz-
                                                          Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12
                                              (miriák)
gármester és Hegedűš rend-     nálatos fényvisszaverő kellé-      Győző Andrea felvétele              www.autoskolaelan.sk
                                                               "b" kategóriás képzések és továbbképzések

                                                                 Szlovák és magyar
                                                     Jogosítvány        tanfolyamok
                                                     már 6 hét alatt
                                                       Most csak
                                                       370 euró
                                                     Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059
10                           RÉGIÓ - HIRDETÉS                          2011. április 26. •        DELTA
Predaj ochranných pracovných pomôcok
        Vážsky most 38, Komárno
                                     Felvidék, ahol élünk                         lános Iskolából. A felvidéki
        (Areál stráženého parkoviska )                          Lakszakállas                  kvízversenyen a helyiek bizo-
        kontakt: 0905 327 273                   A lakszakállasi alapiskola egész napos rendezvényt szerve-      nyultak a legjobbnak. míg az
                                     zett április 15-én Felvidék, ahol élünk címmel. A rendez-       iskolában nagyban folytak
     AKCIA ! 15 eur


   www. HORMI .sk
                                     vényt a Községi Hivatallal együtt készítették elő, melyre       a megmérettetések, és tombolt
 Vysokokvalitná pracovná obuv
                                     meghívták baráti iskolájuk, Gógánfa-Ukk-Dabronc Fekete        a versenyláz, addig a tornate-
 celokožená s ocelovou špicou a planžetou
                                     István Általános Iskolájának tanulóit, pedagógusait és a ba-     remben kézműves alkotások
                                     ráti községek képviselőit.                      születtek. A kultúrházban pe-
                                                                        dig Janiga József festőművész
                                                                        Csallóközi tájak című kiállítás -
                                                                        megnyitója zajlott. Kosár mó-
                                                                        nika igazgatónő bevezető sza-
      Város                                                                vai után a helyiek nagy ked-
                                                                        vence, Nagy Teréz saját versét

  non-SToP 2 €
                                                                        mondta el, majd a Jácint nép-
                                                                        dalkör alapító tagjai adtak elő
                                                                        csallóközi ízes tájszólásban né-
                                                                        hány nótát.
 0911 822 501                                                                  A továbbiakban rendhagyó
                                                                        történelemóra következett Be-
                                                                        nedek László prezentálásában.
Emisné kontroly na počkanie                                                           A délelőtti program befejező
                                                                        aktusa a faültetés volt, melyen
•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno                                                    részt vett Lakszakállas és Zala-
                                                                        erdőd polgármestere is. Ebéd
         Tel.: 03/771 37 93                    A rendezvény legfőbb céljá-   végül a helyi kultúrház adott   után közös kirándulásra Du-
• Autoservis • mobil: 0903 31 736                    nak tekintették, hogy megis-    otthont a különböző esemé-     naszerdahelyre mentek a
                                     merjék Felvidék múltját. A dél-  nyeknek. A szavalóversenyen    Sárga kastélyba - Csallóközi

Autošport KISS                              előtti programokat több helyen
                                     bonyolították le. Részben az is-
                                     kola épülete, a tornaterem és
                                                       három felvidéki költő verseiből
                                                       volt válogatás, melyet Szabó Di-
                                                       ána nyert a Fekete István álta-
                                                                        múzeumba, valamint meg-
                                                                        nézték a tőkési vízimalmot.
                                                                                     -pint-
•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
         Tel.: 03/771 37 93
• Autószerviz • mobil: 0903 31 736
                                     Húsvéti ünnepváró alkotóműhely
 Emissziós ellenőrzés megvárásra                          Hetény
                                     A helyi sportcsarnokban, Ke-
                                     szegh Ildikó főszervezésével
                                     már nyolcadik alkalommal
                                     rendezték meg a húsvéti ün-
                                     nepváró alkotóműhelyt.
 Komárom, béke utca, az AUTOPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton   Az idei húsvétváró is kul-
                                     túrműsorral vette kezdetét,
 betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)  amelyen felléptek a helyi
 szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és     óvoda és iskola tanulói. Ezt
 egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-        követte a húsvéti ételek be-
 gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-     mutatása. majd a kóstolót kö-
                                     vetően kezdődtek a kézműves
                                                       A kultúrműsorban az ovisok is felléptek
 tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és        foglalkozások. Közben volt     műhely keretében tojásfes-     magával vihette, hogy az ün-
 nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-     néptánc, kézműves vásár, va-    téssel, húsvéti koszorúk és    nepek alkalmával saját készí-
 rák különböző méretekben. Házhoz szállítás!               lamint a jelenlévők megte-     asztaldíszek készítésével, fá-   tésű tárgyakkal varázsolják el
                                     kinthették a tanulók munká-    ból készült sípkészítéssel is-   otthonaikat.
  Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. .00-12.00         iból készült kiállítást.      merkedtek a résztvevők. Az el-             (miriák)
                                      Az idei húsvétváró alkotó-    készített díszeket mindenki          A szerző felvétele
 Tel.: 03/7720 920, 090 316 61, 090 0 323
                                     Húsvétváró kézműves délután
                                          Ógyalla
                                     A Csemadok alapszervezete eb-
                                     ben az évben is megszervezte a
                                     húsvétváró kézműves délutánt
                                     a Feszty Árpád Alapiskola és
                                     Óvoda „B“ pavilonjának folyo-
                                     sóján.
                                       A foglalkozáson szakavatott
                                     kézművesek segítettek a résztve-
                                     vőknek, így mindenki jól sikerült,
                                     szép húsvéti ajándékokkal térhe-
                                     tett haza. Kocskovics Gabriella, a
                                     Csemadok helyi szervezetének el-
                                     nöke és a húsvétváró főszervezője
                                     örül annak, hogy évről évre több
                                     gyermeket érdekel a kézműves
                                     foglalkozás.       (miriák) A délután igazi csemegéje a különbözü típusú húsvéti tojá-
                                             A szerző felvétele sok festése, díszítése volt
DELTA        • 2011. április 26.                        RÉGIÓ - HIRDETÉS                                11

Aranyosi pom-pom lányok                                                  VonÓhoRgoK - SZAKSZERŰ SZEREléS
                                                              UTÁnfUTÓK - SZERVIZ éS KölCSönZéS
A csallóközaranyosi Kóczán    az idei falunapra betanuljanak  község önkormányzata jóvá-

                                                       Nagy i
Mór Alapiskolában többféle    egy koreográfiát. Nos, ez mint   hagyta a csoport anyagi támo-
kör működik. Tavaly szep-    utóbb kiderült, a vártnál ko-   gatását, amelyből ruhaanya-
                                                         z
tembertől még eggyel gyara-   rábban sikerült. Ugyanis az    gokat és cipőket vásároltak.       tavas
                                                        ó
                                                     AKci
podott az iskola „reperto-    első fellépésük már decem-      A csapat jelenleg is rendsze-
árja”, a helybeli ifjú pedagó-  berben megtörtént, amikor     resen próbál, s már a második
gus, Jandás Hajnalka által ve-  meghívást kaptak a nyugdíja-   koreográfia készül. Jandás Haj-
zetett tánckörrel.        soknak rendezett ünnepségre,   nalka elmondása szerint átla-
 mint ahogy a vezetőtől meg-  ahol a lányok nagy sikert arat-  gosan 10-en lelkiismeretesen     UTánfUTóK már 435              €-tól adóval
tudtuk, már eredetileg is több  tak, olyannyira, hogy Varjú    látogatják a próbákat, odafi-
cél érdekében jött létre ez a  Éva, a falu polgármesternője a  gyelve a koreográfiára, a pon-     Tel.: 03/7720 076, mobil: 0907 730 03
kör, mégpedig egyrészt a moz-  támogatásáról biztosította a   tosságra, hogy az elkészült         Holt-Vág , 9 01 Komárno
gás öröméért, másrészt, hogy   csoportot. Az ő javaslatára a   „mű” a lehető legjobb legyen.    Nyitva: hé-pé. 7.30 - 12.00 ebédszü. 12.30 - 16.00
                                  Az együttes legaktívabbjai má-
                                  ron Alexandra, Vígh Szilvia,
                                  Zakál Nikoletta, Volesko Vero-
                                  nika, Talian Dominika, Kiss
                                  Bianka, Császár Csilla és Varga
                                  Emília, de természetesen a
                                  többiek is nagyon igyekeznek.
                                  mivel a legkisebbek is érdek-
                                  lődnek a tánc iránt, ezért fel-
                                  merült annak a lehetősége,
                                  hogy egy kisebb pom-pom cso-
                                  portot is létrehoz, akiket aztán
                                  később beépíthet a táncos csa-
                                  patba.           -pint-


Old Boys Nemzetközi Teremtorna
         Madar              két csapata, az „Angyalok“ és az „Ördögök“.
                         A magas színvonalú mérkőzéseken a csapa-
  smét a fociról szólt a hétvége a községben.  tok körmérkőzést játszottak egymással. A

I Ezúttal az old Boys Öregfiúk Társulása
  ötödik alkalommal rendezte meg az Öreg-
fiúk Nemzetközi Teremtornát a sportcsar-
                         győzelmet a madari „Angyalok“ csapata sze-
                         rezte meg 9 ponttal, a második helyen Kocs
                         végzett 6, harmadik lettek az „Ördögök“ 3
nokban. Az eseményre elfogadták meghívá-     ponttal, míg a negyedik helyen a salomváriak
sukat a testvértelepülés Kocs, a Zala megyei   végeztek pont nélkül.
Salomvár csapata, valamint a helyi old Boys                      (miriák)Tizenkét díjat osztottak ki
az első borversenyen
              Búcs                  A Csemadok alapszervezete
                                  jóvoltából az első falusi bor-
                                                    Kevesebb bormintával
A Csemadok helyi alapszervezete és a Karkó pincészet első
alkalommal rendezte meg a falusi borversenyt a Vintop pan-
                                  versenyen a szervezők tizen-
                                  két díjat osztottak ki. A vörös-
                                                    neveztek a gazdák
zióban. A megmérettetésre a helyi gazdákon kívül érkeztek     borok kategóriában az első                 Dunaradvány
vendégek Bátorkeszi, Madar és Köbölkút községekből is.       helyet Almási Emil Kékfran-        harmadik alkalommal megrendezett falusi borversenyt eb-
A benevezett 56 bormintát –
40 fehér -16 vörösbor – há-
romtagú szakmai zsűri érté-
                 kelte Korpás András vezeté-
                 sével, tagjai voltak még Sza-
                 lai László és miroslav Petrek.
                                  kos bora nyerte el, második
                                  lett Csekes Csaba Szlamka ro-
                                  séja, míg harmadik helyen
                                  Halász György othello bora
                                                    A   ben az évben a Borbarátok Polgári Társulás szervezte, amely
                                                       az elmúlt évben alakult. A kultúrházban megtartott bor-
                                                    kóstolón a gazdák az előző évhez képest most csupán feleannyi
                                                    bormintával neveztek be. A háromtagú zsűri – ifj. Erős Gusztáv,
                                  végzett. A fehérborok kategó-    Lengyel Péter és Fülöp Péter – 35 bormintát értékelt. A szakmai
                                  riában id. Varga László Zöld-    zsűri 10 bormintát arany-, 10-et ezüst-, 11-et bronzéremmel értékelt.
                                  veltelíni bora lett az első, má-  Négy borminta oklevelet kapott. A harmadik borverseny Cham-
                                  sodik ifj. Varga László Pozso-   pion-díját Vörös György Eger Csillaga fehérbora kapta. második he-
                                  nyi fehér, harmadik Kiss And-    lyen Gőgh Géza Szürkebarát, a harmadik helyen pedig Novotny
                                  rás Zöldveltelíni bora lett. A   Róbert Vegyes fehérbora szerezte meg.           (miriák)
                                  roséborok kategóriában a
                                  győztes Csekes Csaba lett, má-
                                  sodik Papp Zoltán Szentlő-
                                  rinci roséja, harmadik pedig
                                  id. Varga László Szlamka ro-
                                  séja. A legfiatalabb borász dí-
                                                                                        A szerző felvétele
                                  ját Hatyina István, míg a leg-
                                  idősebb borász díját Dávid La-
                                  jos kapta. A legjobb vendég-
                                  borász díját a madari Csókás
                                  Gellért nyerte el.
Korpás András, a zsűri elnöke, Varga László, az első borverseny              (miriák)
Champion-díjasa (középen), Grajszky Szabó Szilvia főszervező          A szerző felvétele
           12                      SZÓRAKOZÁS - HIRDETÉS                                  2011. április 26. •          DELTA
              Horoszkóp
                             Komáromi Napok 2011                               Bringára fel! - Jótanácsok bringásoknak
                  KOS
                Használd ki a jó            Elmarad a kötélhúzás                        4. Gyermek a bringán
                időt, és töltődj fel    A Komáromi Szakállasok Klubja (KoSZA) sajnálattal értesíti
                pozitív energiákkal.                                             megszokott látvány, hogy a szülők gyermeküket kerékpáron
                            a komáromiakat, hogy előre nem látható technikai okok mi-
                Hagyd, hogy a párod                                            szállítják a városon belül. Egyre többen magukkal viszik őket
                            att idén elmarad a Komáromi Napok alatti hagyományos kö-
           kényeztessen és kiszolgáljon.                                            akár hosszabb biciklitúrára is. Ez nagyon örvendetes tény, mert
                            télhúzó verseny. A szervezők ezúton is elnézést kérnek az ér-
                  bIKA                                                 a gyermek már kiskorától élvezi a kerékpározás nyújtotta örö-
                            deklődőktől.
                A munkahelyeden                                              möket, megszokja a mozgást, megismeri a környéket és a ter-
                küzdelmekre, meg-       Sörsátor helyett nagyszínpad                        mészet szépségeit.
                próbáltatásokra szá-                                             Ahhoz, hogy ezek a közös tekerések biztonságosak legyenek,
                             Az idei Komáromi Napok régi helyszínen, új programokkal             megfelelő gyermekülést kell választanunk. Alapvetően két
                míthatsz, de vi-    várja a Tisztelt Komáromiakat és a városba látogatókat. Az
           szonylag könnyen túl tudsz                                             kategóriára oszthatók – elülső és hátsó gyermekülésekre.
                            esemény fő helyszíne a monostori Erőd lesz. A szervezők ez-             Az elülső gyerekülések a kerékpárvázra szerelhetők, maxi-
           majd lépni az akadályokon.    úton tájékoztatják a közönséget, hogy idén nem lesz sörsátor,
                  IKREK                                                 mális terhelésük 15 kg. A gyermek szempontjából a legelőny-
                            helyette egy modern, a legújabb hang- és fénytechnikával fel-           telenebbek, a biztonság szempontjából pedig a legalacsonyabb
                meglátni és megsze-   szerelt nagyszínpadon folynak majd az események.
                retni egyetlen pilla-                                           szintnek felelnek meg. Egyetlen előnyük, hogy a gyermeknek
                                                                     legnagyobb a kilátása, viszont nagy hátrányuk, mivel a gyermek
                nat műve lesz. Ha           Buszjáratok indulnak                        ül elől, így sokkal sérülékenyebb, és ő fogja fel az ellenszelet is.
                ezt az érzést még
                             Ingyenes különjáratok szállítják a kedves látogatókat a 20.           Az első ülések konstrukciója nem nyújt sok kényelmet a gyer-
           nem élted át, akkor most a
                            Komáromi Napok ideje alatt. A moLAJ lakótelepről induló já-            meknek, csupán derékpánttal vannak ellátva és nem védik a
           héten ez nem kerül el.
                            ratok a Szőny–Komárom főútvonal, a körforgalom, illetve az Er-          gyermek hátát. A szülő ugyan jól látja gyermekét, de terpesz-
                  RÁK         zsébet-híd érintésével érkeznek az észak-komáromi vasútállo-
                Nem tudsz szaba-                                             ben kell tekerni és a kanyarodás is korlátozott.
                            másra. A buszok ezután az Erzsébet-híd, Igmándi út, valamint             A hátra szerelhető ülések minden szempontból biztonságo-
                dulni kételyeidtől.   a Klapka György út útvonalon érkeznek a monostori Erődbe.
                mivel bizonytalan                                             sabbak. Teherbírásuk is nagyobb – 22 kg, három pontos biz-
                            A járatok hajnali kettőig minden egész órakor indulnak a mo-           tonsági övvel vannak felszerelve, a gyermek lábai és az egész ge-
                vagy, mindent sér-   LAJ-ból, és ugyanezen az útvonalon minden óra 30 perckor in-
           tésnek, minden megjegyzést                                             rince is védve van. Elülről pedig a szülő teste védi a kis utast,
                            dulnak vissza a monostori Erődből. Infó: www.komarom.hu              aki nem lát ugyan teljesen előre, de mindkét oldalirányba gyö-
           támadásnak érzel.
                                                                     nyörködhet a táj nyújtotta látványban. Egyetlen dologra kell
                 OROSZLÁN
                Egyre jobban érde-
                kel az ezotéria, hi-
                            Bécs-kártya                                    ügyelnünk, hogy a fel- és leszállásnál stabilan fogjuk a kerék-
                                                                     párt, nehogy felboruljon. A hátsó gyermekülések általában sa-
                szen olyan dolgok       écsi látogatáshoz ajánljuk: Bécs-                      ját hordozó konstrukcióval rendelkeznek. Ezek bizonyos rugó-
           történnek veled a héten,
           amelyre nem találod a ma-
           gyarázatot.
                            B   kártya! A Vienna Card mind-
                               össze 18,50 euróért több mint
                            210 különféle kedvezményt, és in-
                                                                     zást is biztosítanak, így az egyenetlen útfelület okozta rázkó-
                                                                     dásokat is tompítja. Készülnek csomagtartóra szerelhető vál-
                                                                     tozatban is. Szerszámok igénybevétele nélkül gyorsan fel- és le-
                            gyenes közlekedést biztosít vásárlói-                       szerelhetők.
                  SZűZ
                Karrierügyekben jó    nak. Nemcsak Önnek, de gyerme-                            Gyermekeink szállításában egyre nagyobb teret hódítanak a
                híreket kapsz, ame-   kének is kedvezményt biztosít! min-                        bicikli utánfutók. 1-2 gyermek kényelmes hordozására alkal-
                lyek megváltoztat-    den egyes Bécs-kártyával rendelkező felnőtt és egy legfeljebb 15         masak. minden oldalról védelmet nyújtanak, és a gyermek jól
           hatnak minden eddigi folya-    éves gyermek élvezheti a kártya előnyeit. Kapható a szállodákban,         látja a tájat. Általában összecsukhatóak, így a tárolásnál nem
           matot, méghozzá jó irányba.    valamint az Albertinaplatzon található turista információs pult-         foglalnak nagy helyet. Rikító színekben készülnek, ellátva sok
                            nál (naponta 9-19 óra között). Több mint 210 árkedvezmény a mú-          reflexelemmel. Az autósok részére már messziről észrevehe-
                 MÉRLEG
                Ezen a héten derű-    zeumok és látnivalók, színházak és koncertek esetében, bevá-           tőek. Amennyiben ilyen utánfutóval vágunk neki egy túrá-
                látó leszel. Egészsé-  sárlásnál, a kávéházakban, éttermekben és a Heurigernél.             nak, ne felejtsünk magunkkal vinni legalább 1db megfelelő
                ges   önbizalmad,                                            méretű pót belsőgumit.
                belső kisugárzásod                                              Ha már a gyerme-
           ellenállhatatlanná tesz, szinte    Április 5-én ünnepelte 2. születésnapját                   künk saját kerékpárt
           ragyogsz.                                                      igényel, a korához,
                 SKORPIÓ
                                    németh Viktor.                           termetéhez megfele-
                                                                     lőt válasszunk. Ha
                Érzelmileg és fizikai-
                                        Április 25-én ünnepelte                  nem meglepetésnek
                lag is egyensúlyba
                                       30. születésnapját édesapja                 szánjuk, vigyük ma-
                kerülsz. elsősorban
                                                                     gunkkal gyermekün-
           szórakozásra és mozgalmas
           társasági életre vágysz.                 németh Marián                       ket a boltba és ültes-
                                           Marcelházán,                    sük rá több biciklire
                  NyILAS                                                 is. Így jobban láthat-
                Anyagi ügyekben                    Köszönti őket
                                          az egész rokonság.                   juk, melyik méret a
                légy észnél, mert
                                                                     legmegfelelőbb szá-
                olyan dologra beszél-
                                                                     mára. Ha több színből
           hetnek rá, ami ablakon kido-
                                                                     lehet választani, bízzuk a választást a gyerekre. Szintén ne es-
           bott pénzt jelent.                    „Kétéves kislány vagy már,                sünk abba a gyakori hibába, hogy igyekszünk nagyobb méretű
                  bAK                     Néked ragyogjon minden napsugár.
                                        Tiéd a szívünk, tiéd a lelkünk,              bringát választani azzal érvelve, hogy „majd a gyerek belenő“.
                Nagyon érzékeny
                                        Te vagy a világon a legdrágább kincsünk.         Egy ilyen biciklin nem fogja biztonságban érezni magát és ez-
                hangulatban leszel,
                                        Légy mindig ilyen aranyos és vidám,            zel elvehetjük kedvét a biciklizéstől.
                és nehezedre is esik               Hogy soha ne szenvedjél semmiben hiányt.“          Az előírások szerint 15 éves korig, biciklizés közben, kötelező
           az, hogy odafigyelj a kötele-               Április 15-én ünnepelte 2. születésnapját         a bukósisak használata. A sisakot vásárláskor próbáljuk fel és
           zettségeidre.
                 VíZÖNTő                    Vödrös Angelika megyercsen.                a dizájnt, színt bízzuk inkább a gyermekre. A bukósisak eseté-
                                          E szép ünnep alkalmából szívből            ben sem érdemes spórolni. Inkább válasszunk kényelmesebb,
                Ezen a héten jó hír
                                          gratulálunk, jó egészséget és bol-          jól szellőztetett sisakot, az istrángokat úgy állítsuk be, hogy ké-
                lehet   számodra,
                                           dog szülinapot kívánunk: anya,           nyelmesen védjen és ne zavarjon tekerés közben.
                hogy pénz állhat a
                                            apa, nagyszüleid, dédszüleid, mi-                                   Kovács Kamill
           házhoz, mégpedig valami vá-
           ratlan dologból adódóan.                     sela és mindazok, akik szeretnek.                                 www.piko-bike.sk
                  HALAK
                Ezen a héten olyan                      Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o., KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Komárno. Ügyvezető igazgató - Konateľ
Készítette: Zulejka
                dolgot tehetsz, mely-                    spoločnosti: Szénássy Tímea. Főszerkesztő - Šéfredaktorka: Szénássy Tímea. Szerkesztő - Redaktor: Böröczky József.
                                              Munkatársak - Spolupracovníci: Csóka Regina, Földes V. Katalin, Lantódy Andrea, Miriák Ferenc, Pint Sándor Grafikus -
                lyel több ember elis-                    Grafická úprava: Soóky Gergely. Korrektor - Korektúra: Barczi László. Titkárság és hirdetésfelvétel - Sekretariát a
           merését tudhatod magadé-      príjem inzercie: Ganzer Andrea. Tel.: 035/7733 566, 0905 213 967. Fax: 035/7733 567 E-mail: delta.kn@mail.t-com.sk, deltakn@gmail.com. Web: www.deltakn.sk
           nak. Nagyon jól fog esni az    A szerkesztőség címe - Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Kéziratokat nem küldünk vissza. Nevyžiadané
           elismerés.             príspevky nevraciame. Ev. číslo: EV 3325/09. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Za obsah inzercií nezodpovedáme.
DELTA        • 2011. április 26.                            SPORT                               13
Sokáig tartott, míg a komáromiak a ráckerti pálya után magukévá
fogadták az új létesítményt

Ötvenéves a komáromi stadion
A 111 éves KFC eddigi fennállása alatt több olyan esemény                                        remek játékos fordult már
is történt, amelyeket akár történelmi mérföldkőnek is ne-                                        meg a KFC csapatában, aki-
vezhetünk. Az egyik ilyen 1905. augusztus 20-a volt, amikor                                       nek emléke megőrzése lé-
nagy ünnepség és neves személyiségek részvétele mellett át-                                       nyegesen többet érdemelne.
adták a KFC akkori büszkeségét, a vidék egyik legkorszerűbb                                       Nemrég, egy szurkolói felmé-
sporttelepét, a ráckerti pályát. A komáromi szurkolók által                                       rés alapján a www.koma-
a mai napig is nagy tisztelettel emlegetett sporttelep 56                                        rom.org komáromi honla-
évig szolgálta a város sportját. Ezen a pályán egykoron vi-                                       pon, az egykori kiváló játékos
lághírű sportolókat, olimpiai, világ- és Európa-bajnokok                                        és edző, Hámori József lett
egész sorát láthatta élőben a komáromi közönség, de a kor                                        annak az ankétnak a győz-
legnépszerűbb sportágává mégis a foci nőtte ki magát ebben                                       tese, akiről a szurkolók szíve-
a városban is. Közép-Európa leghíresebb osztrák és magyar                                        sen neveznék el a komáromi
csapatai fordultak itt meg, amelyeknek mérkőzéseit szinte                                        stadiont. Az ankét lassan egy
minden esetben teltházas nézőtér fogadta. A haladás azon-                                        éve lezajlott, de azóta a klub-
ban itt is megállíthatatlannak bizonyult. Új, korszerűbb lé-                                      vezetés további lépéseket
tesítmény megépítését vette tervbe az akkori városvezetés,                                       nem tett ez ügyben. A kerek
és a ráckert lassan átadta helyét az Ipari Iskolának. Az idő-    Ladislav Žibrita szerkesztőségünkben                ötvenéves évforduló ugyan
sebb komáromiak viszont még ma is érezni vélik a híres rác-                                       szép alkalom lett volna a név-
kerti orgonák illatát, és érzelmektől sem mentesen emlé-      mivel erősebb csapattal ren-   dott. Aztán újabb mélyrepü-    adásra, de ennek már sajnos
keznek vissza a ráckert sajátos varázsára.             delkezünk mint ahogy azt     lések és felemelkedések kö-    elég kicsiny a valószínűsége.
                                  gondolták. Gyorsan lőttek két   vetkeztek. Ebben az évben is-   A megemlékezéshez és tisz-
                                  gólt, amikor Pista bácsi Za-   mét történelmi lehetőség     teletadáshoz viszont nem kell
                                  chart küldte be a kapuba. Ő is  előtt áll a KFC csapata. Igaz,  feltétlenül évfordulónak len-
                                  kapott kettőt, ekkor a közön-   jelenlegi anyagi helyzete nem   nie, tehát soha nem késő. Ta-
                                  ség kérésére ismét visszakül-   sok jóval kecsegtet, de a fiúk   lán egy bajnoki cím megszer-
                                  dött, de egy újabb lövést én   becsülettel küzdenek a III. li-  zésével is összeköthető egy
                                  sem tudtam kivédeni. Végül
                                  6:1 arányban kikaptunk, de
                                  nagyon jó volt érezni a kö-
                                  zönség bizalmát. mondanom
                                  sem kell, hogy mindkét csa-
                                  patot óriási vastaps kísérte az
                                  öltözőbe” – emlékezett vissza
                                  a nagy napra Ladislav Žibrita.
                                    Azóta sok víz lefolyt a vén
                                  Dunán, és az elmúlt ötven év-
                                  ben is nagyon sok változott
Több mint tízezer néző fogadta a pályára lépő csapatokat      az új stadionban. Voltak nagy
                                  sikerek és nagy zuhanások.
  1961. május 1. Az akkor    szottuk le utolsó bajnoki mér-  Előbb a komáromi kato-
szokásos munka ünnepi fel-    kőzésünket a ráckertben,     nacsapat a Dukla vonzotta a
vonulást, amely hagyomá-     amelyen 3:1 arányban le-     nézőket játékával az országos
nyosan az Anglia parki sáto-   győztük a pozsonyi ČH tarta-   II. ligában, majd a KFC (Spar-  most Žibrita parádés beavatkozása sem segített
roknál végződött, a délutáni   lékcsapatát. Két nappal ké-    tak) folytatta a sort a
órákban egy másik „népván-    sőbb, május elsején a Tatabá-   Csehszlovák bajnokság I.     gába való feljutásért. A pálya  ilyen esemény. Persze, egy hí-
dorlás” követte, az ünnepi át-  nyai Bányász SC csapatával    Szlovák Nemzeti Ligájában.    és környéke is már nagyobb    resség nevéhez magának a
adásra váró új komáromi sta-   mérkőztünk meg az új stadi-    Több válogatott és Európa     felújítást igényelne, de anya-  sporttelep állagának is mél-
dionba. Nemcsak az új léte-    onban. mindenki izgatottan    hírű labdarúgó nevelkedett    giak hiányában erre még va-    tónak kellene lennie...
sítmény iránti kíváncsiság, de  várta a meccset, hiszen a ven-  fel ebben a stadionban, köz-   lószínűleg várniuk kell a spor-         Böröczky József
a KFC (akkori nevén Spartak)   dégek nagy erőt képviseltek,   ben új, korszerű lelátóval és   tolóknak és szurkolóknak. És          A szerző felvétele
pályaavató ellenfele, a híres-  elég csak Grosics Gyula nevét   két edzőpályával is gazdago-   még valami. megannyi olyan        és L. Žibrita archívuma
ségekkel megtűzdelt, ma-     említeni, aki az Aranycsapat
gyarország akkor egyik leg-    oszlopos tagja volt. Pontosan
jobb csapata, a Tatabányai Bá-  emlékszem csapatunk felállí-
nyász SC vonzotta legfőkép-    tására is, amely így nézett ki:
pen a komáromi szurkolókat.    Žibrita – Nagy L., Čánky, Szó-
Pontos nézőszámot megálla-    rád – Prodovský, Gombos, Pi-
pítani kellő adatok hiányá-    tzer – Jaborník, Szakács, Vre-
ban ma már nehéz lenne, de    čič, Szenczi. Edzőnk a nagy
az akkori látogatók és még    „mágus”, Kádár Pista bácsi
élő játékosok elmondása sze-   volt. Csereként még játékle-
rint az messze meghaladta a    hetőséget kaptak Zachar a ka-
tízezret.             puban, valamint Chudý és
  Az emlékezetes napra a     Lajos E. is. A közönség óriási
csapat akkori kiváló kapusá-   buzdítása mellett Szenczi Zoli
val, Ladislav Žibritával (Puši-  hatalmas góljával megszerez-
val) emlékeztünk vissza. A 69   tük a vezetést, de félidőig a
éves Ladislav Žibrita 18 éven   rutinos vendégek egyenlíteni
át védte a komáromi csapat    tudtak. A második félidőben
kapuját, 1956-tól 1974-ig.    aztán teljes erőből rákapcsol-
„Szombaton, április 29-én ját-  tak, mivel látták, hogy vala-   Erre a csapatra ma is nagyon büszkék a KFC szurkolói
1                         AKTUALITy                                26. apríla 2011 •        DELTA

  Po dvoch desaťročiach odchádza z funkcie Eva Ipóthová, r
 Pravde dlhodobo nemožno
 Pani Evu Ipóthovú snáď netreba       voriť výlučne slovensky, kým ja s nimi
 zvlášť predstavovať čitateľom. Na      iba maďarsky. V tom školskom roku
 čele Domu dôchodcov a sociálnych      si moja skupinka podstatne polep-
 služieb v Komárne stojí vyše dvad-     šila zo slovenčiny, a ja som onedlho
 sať rokov, teda od jeho otvorenia      mohla ísť sama nakupovať do ma-
 dodnes. Ako blesk z jasného neba      ďarska. Bola to korektná dohoda, nie?
 prišla správa, že obľúbená riadi-      Keď naše dve deti začali rásť, museli
 teľka podala výpoveď u zriaďova-      sme sa rozhodnúť, do akej školy ich
 teľa, Mestského úradu v Komárne.      dáme. manžel bol toho názoru, že
 V súvislosti s touto správou sme ju     maďarské školy majú lepšiu meto-
 navštívili v jej kancelárii, kde sme sa   diku, vyššiu úroveň. Ja som s tým ne-
 dlho rozprávali o práci a živote tejto   mala žiadny problém, ale manžel si
 úprimnej, výrečnej ženy.          musel uvedomiť, že deťom sa bude
                       musieť venovať on, čo sa týka
  • V Komárne vás prakticky každý     školských povinností. Deti teda cho-
 pozná a to nielen ako riaditeľku      dili do maďarskej školy, ale so mnou
 tejto inštitúcie, ale aj ako bojov-     doma hovorili po slovensky.
 níčku za zlepšenie slovensko-ma-        Ja som nikdy nemala žiadne pred-
 ďarských vzťahov. Kedy a ako ste sa     sudky, a ani teraz nemám a určite ani    som bola rozhodnutá už od tej chvíle,    sa totiž nestali starí, na to odkázaní
 dostali do Komárna?             nebudem mať problémy podobného        ako som videla vyľakanú tvár toho      ľudia, ale dôstojníci sovietskej ar-
  - Narodila som sa síce v Piešťanoch,   charakteru. Snažím sa byť voči kaž-     ujčeka. Vedela som, že ma čaká       mády dislokovaní v Komárne a ich ro-
 ale môjho otca, ktorý bol vojakom z     dému čestná a úprimná, dokonca        úmorná práca, veď podmienky boli      dinní príslušníci. Veľa čitateľov si ur-
 povolania prevelili do Prievidze,      môžem povedať, že už som sa naro-      viac ako zlé. Po štyroch rokoch som zo   čite pamätá výbuch plynu v obytnom
 takže školské roky som už strávila v    dila so sociálnym cítením v srdci.      zdravotných dôvodov musela zmeniť      dome pri štadióne, kde oni dovtedy
 tomto meste. Tu som sa zoznámila so      • Ako sa vyvíjala vaša ďalšia ka-     zamestnanie, ale aj každodenné dlhé     bývali. okamžite bolo treba konať a
 svojim manželom Barnabášom, ktorý      riéra?                    cestovanie urobilo svoje. mám ale      výber padol na domov dôchodcov,
 je maďarskej národnosti. Zosobášili      - Priznám sa, vychovávateľská práca    veľmi pekné spomienky na tie roky      kde práve prebiehala kolaudácia.
 sme sa v roku 1968. on bol vtedy pro-    ma veľmi neuspokojila, cítila som, že    ale aj na bývalých spolupracovníkov o    Bývali u nás do mája roku 1990, po-
 fesorom matematiky a fyziky na ko-     pre ľudí by som dokázala urobiť pod-     vtedajších obyvateľoch domova ani      tom sme začali prijímať tých, pre
 márňanskom gymnáziu s vyučova-       statne viac. V roku 1985 som sa do-     nehovoriac. Už sa nemuseli nikoho      ktorých bol domov postavený. Sprvoti
 cím jazykom maďarským. Neskôr        zvedela, že hľadajú riaditeľa do Do-     báť, už sa usmievali a vyzerali byť     sme fungovali ako penzión pre star-
 vyštudoval atómovú fyziku a získal     mova dôchodcov v Klížskej Nemej.       šťastní. Ale to sa už písal rok 1989.    ších zdravých občanov ale po čase sa
 doktorát prírodných vied, potom bol     Prihlásila som sa do konkurzu, ale       • Vtedy ste sa prihlásili do kon-    ukázala nutnosť rozšírenia. Vedela
 dlhšie riaditeľom gymnázia. Keď sme     musím povedať, že po prvej návšteve     kurzu na funkciu riaditeľa v novo-     som, že prevoz do iného ústavu v prí-
 sa presťahovali do Komárna, začala     domova som mala hrozné pocity.        postavenom Domove dôchodcov v        pade ochorenia by bolo hrubým zá-
 som pracovať na priemyslovke ako      Keď ma odchádzajúci riaditeľ povodil     Komárne.                  sahom do ich ostávajúceho života,
 vychovávateľka. A poviem vám, po      po domove, chcela som pohladkať         - Áno, už som mala skúsenosti v     preto som začala zvažovať prístavbu
 maďarsky som nevedela ani slovko.      tvár jedného starého ujčeka. on však     tejto oblasti, ale som cítila aj to, že v  opatrovateľského pavilónu. myslela
 Rozhodla som sa preto, že budem ži-     vyľakane odtrhol hlavu, akoby sa nie-    tejto práci som našla zmysel svojho ži-   som na vedľajšiu schátralú synagógu
 adať skupinku maďarských študen-      čoho bál. Hneď som vedela, že tu       vota. Získala som miesto a s kolegami    a začala som hneď konať. Bola to dlhá
 tov, s ktorými sme uzatvorili kama-     niečo veľmi nie je v poriadku, keď ľu-    sme sa vrhli do práce. Veci sa však     cesta plná súdnych sporov, to teraz
 rátsku dohodu. Podstatou tejto do-     dia sa boja. Na rozmyslenie som do-     nevyvíjali tak, ako som si to predsta-   nechcem rozvádzať. Hlavné je, že v
 hody bolo, že oni budú so mnou ho-     stala jeden deň, ale priznám sa, ja     vovala. Prvými obyvateľmi domova      roku 1999 vtedajší primátor Štefan

        Predpoveď počasia 26. 04. - 1. 05.
 V utorok 26. 4. predpokladám v našom           ̊
                       + 20 do + 22 C. Slabý JV vietor do 2 – 4
                                             Bociany prileteli do Hurbanova
                                             Možno sa niektorí pamätáte na minuloročný
           ̊
regióne polooblačno a bez zrážok. Nočná   m/s. ( od 7 – 14 km/h.)
                                             projekt Revitalizácia bocianích hniezd v Hur-
        ̊
teplota od + 7 do + 9 C, denná teplota od   V sobotu 30. 4. predpokladám v našom
+ 19 do + 21 C. Slabý JV vietor do 2 – 4                         banove, ktorý sa realizoval v rámci 2. ročníka
                       regióne premenlivú veľkú oblačnosť až    grantového programu Nitrianskej komunitnej
m/s. ( od 7 – 14 km/h.)           zamračené a na mnohých miestach pre-     nadácie Tu sme doma s finančnou podporou
 V stredu 27. 4. predpokladám v našom    hánky alebo aj búrky. možnosť búrok do    Heinekenu Slovensko, a.s. V tomto projekte
                                  ̊
regióne polooblačno až oblačno a k ve-    30%. množstvo vlahy do 3 mm. Nočná te-    išlo o revitalizáciu 4 bocianích hniezd v ka-
                    ̊          ̊
čeru možnosť prehánok. množstvo vlahy    plota od + 8 do + 10 C, denná teplota od   tastrálnom území Hurbanova, konkrétne o výmenu dreveného podporného
             ̊
do 1 mm. Nočná teplota od + 8 do + 10 C,   + 20 do + 22 C. Slabý JV vietor do 2 – 4   stĺpa za betónový, odľahčenie a vyčistenie hniezd, vytvorenie otvorov na od-
cez deň od + 21 do + 23 C. Slabý JV vietor  m/s. ( od 7 – 14 km/h.)           tok dažďovej vody a odpílenie prečnievajúcich konárov.
do 2 – 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)        V nedeľu 1. 5. predpokladám v našom      Keďže minulý rok bol veľmi bohatý na dažde, bocianie mláďatá zahynuli
 Vo štvrtok 28. 4. predpokladám v na-    regióne polooblačno, časom až oblačno s   priamo na hniezde. mnohé dospelé jedince zostali bez potomkov a veru aj dos-
                                             pelé bociany sa mali čo obracať, aby prežili. Tak ani nečudo, že autori projektu
                                           ̊
šom regióne oblačno, neskôr veľkú ob-    miestnymi prehánkami. množstvo vlahy
                                             RNDr. mária Hamranová, RNDr. Alžbeta Szabóová a mgr. Jozef Lengyel, nedoč-
                                   ̊
lačnosť a miestami prehánky. množstvo    do 2 mm. Nočná teplota od + 6 do + 8 C,
                                             kavo očakávali jarný prílet bocianov do Hurbanova, či sa bociany po minulo-
  ̊             ̊
vlahy do 2 mm. Nočná teplota od + 7 do    cez deň od + 21 do + 23 C. Slabý JV vietor
+ 9 C, cez deň od + 21 do + 23 C. Slabý JV  do 2 – 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)       ročných útrapách vrátia na miesta, ktoré im vlani nepriniesli veľa šťastných dní.
vietor do 2 – 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)
                                             Ale realizátori projektu pevne verili, že všetky práce vykonané v septembri a ok-
                                             tóbri minulého roku budú osožné a prinesú svoje ovocie. A veru dočkali sa. 24.
 V piatok 29. 4. predpokladám v našom     V nasledujúcom týždni očakávam prí-    marca obsadili všetky opravené hniezda ako prvé samce a po 10 dňoch už k nim
regióne veľkú oblačnosť a možnosť pre-    jemné jarné počasie s dosť vysokými den-   prileteli aj samice. Teraz už len čakať, či aj plodnosť bude podobne vysoká a vtáky,
hánok alebo aj búrok. možnosť búrok do    nými teplotami.               ktorých spoločenská hodnota je vyše 1600 euro, opäť budú zdobiť nielen stĺpy,

           ̊
30 %. množstvo vlahy do 5 mm. Nočná te-                 S pozdravom:   ale aj chotáre Hurbanova. Takže zatiaľ to vyzerá tak, že projekt priniesol svoje prvé
plota od + 8 do + 10 C, denná teplota od   „Bude ešte aj krajšie počasie“ Dr. meteo.  ovocie. Pevne veríme, že aj ostatné bociany natrafia na ľudí dobrej vôle, veď bez
                                             pomoci ľudí sa mnohokrát nezaobídu.                 Text a foto: MH
 DELTA        • 26. apríla 2011                            AKTUALITy                                1
                                             pomienka jedného člena komisie,      sa povzniesť nad hnevom a nená-
riaditeľka Domova dôchodcov                                ktorého nechcem menovať. Ne-
                                             chutne meditoval nad tým, či naša
                                                                   visťou. Poprosila som ich, aby sa ko-
                                                                   nečne prebudili, veď v takejto at-
                                             ustanovizeň musí poskytovať prvot-     mosfére sa nedá korektne rokovať.

stavať hrádze                                       riedne služby? Podľa jeho filozofie,
                                             znížením úrovne našich služieb by
                                             sme mohli predísť zvýšenému zá-
                                             ujmu o ne. Hneď po tom sa malo
                                                                   Až po tom všetkom som im ozná-
                                                                   mila, že vo svojej funkcii končím.
                                                                   Nastalo hrobové ticho, asi si uvedo-
                                                                   mili predchádzajúce moje slová. Cez
 Pásztor mohol prestrihnúť pásku. Keď    počtu, teda siedmich opatrovateliek a aj   hlasovať, ale mňa predtým vykázali z    prestávku ma potom všetci vyobjí-
 sa skončilo slávnostné odovzdanie     to iba od roku 2002. Nič viac nič menej.   miestnosti. Večer o deviatej hodine    mali, niektoré poslankyne mali do-
 stavby, ja som iba sedela a dumala nad   Žiaľ, niektorí členovia odbornej komisie   som unavená a ponížená opustila      konca slzy v očiach.
 tým, že ja, bezvýznamná osoba som     ale aj časť poslancov sú presvedčení, že   miestnosť a vtedy som sa definitívne      • Čo budete robiť vo svojom
 dokázala takto zabojovať a úspešne do-   prevádzku domova hradí v plnom roz-      rozhodla, že končím. okrem toho že     voľnom čase, ktorého takto bude
 končiť tento nekonečný boj.        sahu mesto. Podľa tabuliek by sme mali    ma ponížili, hrubo porušili aj moje    neúrekom? Veď je očividná ener-
  • Dnes už ale píšeme rok 2011 a     mať na tento počet obyvateľov 61,5 za-    ústavné právo zúčastniť sa toho ro-    gia, ktorú v sebe nosíte.
 podľa našich informácií ste na od-     mestnancov, avšak v skutočnosti túto     kovania, kde sa prejednával môj ma-      - Prvé dva týždne si oddýchnem,
 chode z funkcie riaditeľky a to na     úmornú prácu vykonáva 42 pracovní-      teriál. Napriek tomu voči nikomu ne-    úplne sa odreagujem. mám štyroch
 vlastnú žiadosť. Aké môžu byť nao-     kov, teda o 18,5 menej. Každému súd-     cítim hnev, veď títo ľudia niekedy     vnukov, vnúčence, aj oni majú nárok
 zajstné dôvody toho, keď niekto v     nemu človeku musí byť jasné, koľko títo    do noci pracujú v záujme mesta.      na to, aby sa im babka viac veno-
 plnej sile, s ďalšími smelými plánmi    pracovníci musia nadrieť za 360 € me-     Som presvedčená, že toto zlyhanie     vala. milujem kvety a záhradu, takže
 v hlave zrazu sa rozhodne odísť?      sačne. Denne 24 hodín sa starajú o ne-    ľudského faktora bolo vyvolané úna-    budem plne vyťažená. V zime bu-
  - Áno, je to pravda, koncom mája odo-  vládnych ľudí, asi onedlho sami budú     vou. Napriek tomu sa čudujem, že      deme s manželom navštevovať kú-
 vzdám funkciu môjmu nástupcovi. Sa-    potrebovať túto pomoc. Prišla však hos-    som nemohla byť prítomná na hla-      pele a kultúrne podujatia. Ale nech
 mozrejme v prípade, ak pán primátor sa   podárska kríza a z úsporných dôvodov     sovaní, veď komisia o ničom neroz-     si nikto nemyslí, že sa všetkého
 nerozhodne o trojmesačnej výpovednej    nám mesto skrátilo dotáciu o 26.233 €.    hoduje, je iba poradným orgánom      vzdám vo verejnej činnosti. Každý
 lehote. Ak áno, tak odídem koncom     V júni 2009 potom o ďalších 15 percent,    tak isto ako Rada. Konečný verdikt     sa môže spoľahnúť na moju pomoc
 júna, ja s tým problém nemám. Pô-     o štyri mesiace o 2 percentá a v sep-     vynáša zastupiteľstvo, jeho zasadnu-    či už v domove ale aj v iných oblas-
 vodne som plánovala odísť do dô-      tembri 2010 o 8,22 percent. V decembri    tia sú však verejné. Rozumie niekto    tiach. Pravidelne sa budem zúčast-
 chodku koncom roka, chcela som strá-    som obtelefonovala svojich kolegov v     tomuto nezmyslu?              ňovať zasadnutí zastupiteľstva, lebo
 viť ešte jedny Vianoce medzi obyvateľmi  kraji a zistila som, že prakticky všade už    • Tak vieme, že toto všetko ste     ako som povedala, na nikoho sa ne-
 domova, ale osud je nekompromisný.     zrušili tento krízový stav, okrem Ko-     povedali aj na zasadnutí mest-       hnevám. mňa to proste baví a
 odpovedajúc ale vašu otázku musím     márna. Znovu a znovu opakujem, že       ského zastupiteľstva.           chcem podať pomocnú ruku ak o to
 niektoré fakty uviesť na správnu mieru.  som nežiadala o zvýšenie dotácie, iba o     - Áno, považovala som za nutné     bude záujem. Ani teraz som ne-
 Naša ustanovizeň plná lásky a porozu-   navrátenie pôvodného stavu, teda zru-     toto všetko povedať, ale aj to, že     chcela medializovať sama seba, ale
 menia má toho času 144 obyvateľov. o    šenie krízového stavu. Ani o cent som     niektorí poslanci sa vybíjajú v poli-   som chcela poukázať na nekompe-
 tomto sa treba opýtať v prvom rade ich,  nechcela viac, než na čo máme nárok zo    tických bojoch a strácajú prehľad o    tentné zasahovanie niektorých čle-
 ja nepochybujem o úprimnosti ich od-    zákona. Aká by som bola riaditeľka,      tom, prečo vlastne boli zvolení ob-    nov komisie a poslancov do života
 povedí. Žiaľ, napriek tomu niektorí či-  keby som nezabojovala za dodržanie zá-    čanmi. Apelovala som na nich, aby     dobre fungujúceho domova. Som
 novníci nášho mesta si myslia, že my    kona?                     ihneď prestali s politickými šarvát-    presvedčená, že časť z nich do dneš-
 sme najväčším problémom, najväčšou      • Podľa našich informácií sa po-      kami, a začali sa konečne venovať     ného dňa nepochopila podstatu
 ťarchou pre mesto. Nalejme si teda čis-  hár vašej trpezlivosti naplnil na za-     otázkam, ktoré trápia občanov. Koho    problému. Bola by som však veľmi
 tej vody. Financovanie domova sa      sadnutí finančnej komisie Mestského      z občanov totiž zaujíma, kto za ktorú   smutná, keby môj odchod bol daný
 skladá z troch prameňov. Prvým je     zastupiteľstva.                stranu sa dostal do zastupiteľstva?    do akejkoľvek súvislosti s primáto-
 štátna dotácia, druhým sú platby oby-     - Nielen sa naplnil, ale doslova aj pre-  Tu treba konať v záujme mesta, v zá-    rom mesta. Poznám pomery v
 vateľov domova. Tieto dve položky     tiekol. Ako vždy, aj na zasadnutie ko-    ujme občanov. Taktiež som ich pro-     meste, viem, že klebety budú rôzne.
 možno použiť výlučne na prevádzku do-   misie som prišla pripravená a predni-     sila, aby si dávali pozor na svoje zdra-  Prehlasujem, že on s tým nemá nič
 mova. Tretím prameňom je dotácia      esla som – Boh vie už koľký raz – svoje    vie, veď viacerí z nich už spĺňajú     spoločné, dokonca sa ma skúšal pre-
 mesta, ktorú predpisuje zákon, teda sa   argumenty podložené do poslednej       podmienky na umiestnenie v na-       svedčiť o zmene môjho rozhodnu-
 nemôže zakladať na akejsi ochote alebo   bodky. od niektorých členov komisie      šom domove. Je nenormálne, ak via-     tia. Naďalej je medzi nami vzá-
 neochote poslancov. Z tejto dotácie sa   som dostala vrcholne nekorektné, po-     cerí poslanci prídu na zasadnutie so    jomná úcta a dôvera.      -bör-
 nič iné nehradí, ako mzdy zvýšeného    nižujúce otázky, ale vrcholom bola pri-    straníckymi uzneseniami a nevedia                Snímka: autor

 Do Komárna poputovalo 1. miesto krajského                                           Z policajných hlásení
 kola súťaže Výtvarné spektrum                                              Objasnená krádež
                                                             Komárňanskí kriminalisti zistili páchateľov krá-
    utorke krásnej 4-kolekcie                        Do okresu Komárno poputovali

 A   malieb na pravý hodváb,
    pani Jane mačicovej z Ko-
 márna, ktorá sa do tejto súťaže
                                       z krajského kola Výtvarného
                                       spektra aj ďalšie ocenenia našim
                                       autorom:
                                                           deže, ktorí koncom januára tohto roku odcudzili v
                                                           Pribete 78 ročnej babičke finančnú hotovosť. muži
                                                           vošli do domu na pravé poludnie a majiteľke pre-
                                                           hádzali skriňu, z ktorej vzali 750,-€.
 konajúcej sa každoročne zapojila                        V kategórii A (autori od 15 do     obvinenému 31 ročnému Jurajovi a 29 ročnému
 prvýkrát, sa podarilo ihneď zožať                      25 rokov bez výtvarného vzdela-     Deziderovi z Veľkého medera, hrozí za trestný čin
 veľký úspech. Na krajskom kole                        nia) získal Čestné uznanie Ádám     krádeže a porušovanie domovej slobody v prípade
 Výtvarného spektra získala za                        Csevár z Komárna za farebný li-     dokázania viny, trest odňatia slobody na tri až osem
 diela Zaľúbená, mesačná noc,                         norit Dom v meste,           rokov.
 Vandrovka a Tyrkysový svet v ka-                        V kategórii A1 (autori nad 25      Objasnená lúpež
 tegórii A1 (autori nad 25 rokov                       rokov bez výtvarného vzdelania)      Komárňanská vyšetrovateľka obvinila zo zločinu
 bez výtvarného vzdelania) 1.                         získala Čestné uznanie mária Iva-    lúpeže 20 ročného mladíka, ktorý fyzicky napadol
 miesto. Porota ocenila originalitu,                     nová - obyvateľka Domova dô-      a olúpil 32 ročného muža na železničnej stanici v
 jemnosť a detailnosť takejto práce                      chodcov v Komárne za jej obľú-     Komárne. Policajti na základe vytypovaných osôb a
 s hodvábom. Tieto dielka sú mo-                       benú tému - portréty - Pohľad      podľa popisu oblečenia zistili podozrivú osobu,
 mentálne vystavené na výstave v                       starca,                 ktorú predviedli. Táto lúpež nebola pre 20 ročného
 Krajskom osvetovom stredisku v                         a v kategórii B1 (autori nad 25   Imricha prvá. V januári tohto roku na autobusovej
 Nitre. Výstava je sprístupnená ná-  mačicová v okresnom kole Vý-      rokov s výtvarným vzdelaním) zí-    stanici v Komárne napadol a zobral 16 ročnému štu-
 vštevníkom do 4. mája 2011.      tvarného spektra, ktoré organizo-   skal Čestné uznanie PaedDr. Juraj    dentovi retiazku za 80,- €.
 Dielka pani mačicovej poputujú    valo Regionálne osvetové stre-     Svitek - výtvarný pedagóg ZUŠ v      obvinenému hrozí za zločin lúpeže v prípade
 aj na celoslovenské kolo a preto   disko v Komárne, taktiež jednoz-    Hurbanove za modernú kolekciu      dokázania viny trest odňatia slobody na tri až osem
 našej autorke budeme držať palce   načne získala za túto kolekciu 1.   v akryle Jazzové variácie pre kon-   rokov.
 aj naďalej. Pripomeňme, že pani    miesto.                trabas. Mgr. Jana Valkučáková
16                   TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS                             2011. április 26. •          DELTA
                                     • Sírkövek, ablakpárkányok
     k                                                   „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
   dé n                                és konyhapultok kedvezmé-       Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
  án ó                                 nyes áron. Tel.: 0905 500 309.
        ón an
                                                        Egy könnycsepp a szemünkben még érted él,
 Aj kup
       lcs ors
                                                        Egy gyertya az asztalon érted ég,
                                                        S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
      o gy     fordító és tolmácsügynökség                              Mit tőlünk soha, senki el nem vehet.
                                       Vízszerelő – kanalizá-
      és    FORDÍTÁS 120 NYELVRE                 ciós,  dugulás-elhárítás      Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
                                                        Szívből szerettünk és soha nem feledünk Téged.“
                                      csúcstechnológiával, KN,
                                                        Fájó szívvel emlékezünk
    ... hogy a fordítás ne legyen probléma!               NZ, DS. Tel.: 0908 796 813.
                                                        2011. április 29-én, halálának 2. évfordulóján
  Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület)                                      Giesz Jánosra Komáromban.
   mobil:0915790546, www.lingualeader.com                Fotózásokra, szépségverse-      Emlékét őrző felesége, lánya, veje, unokája, testvérei és
                                      nyekre, divatbemutatókra, rek-    a rokonság.
 Pénzre van szüksége? Hívja a    • Kisvendéglő kiadó Bú-        lámfilm szerepekre keresünk
 0908 417 840-et. Hitelét elbí-   cson, előnyös áron. Tel.:       modelleket! Kezdők és profik,
 ráljuk akár 30 perc alatt. Pénz-  0905 254 420.             valamint csinos duci hölgyek              „Mert ki szerettei szívében él,
 hez juthat akár 24 órán belül.   • Eladó gabonadaráló, nagy-      jelentkezését egyaránt várjuk              Nem hal meg, csak távol van.”
 Bármilyen célra igényelheti,    teljesítményű motorral. Tel.:     (3 év - 50 év között)! Feltételek,
 kezes nélkül. munkaviszony-    0902 815 615.             további információk és jelent-              Fájó szívvel emlékezünk április 28-án,
 ban lévők, magyarországon     • Eladók 7-hetes Dominant       kezés     weboldalunkon:                      halálának
 dolgozók is. Nyugdíjasok,     tojójércék, ára: 2,95 €/db (4     www.mondecaste.hu                          3. évfordulóján
 mozgássérültek, vállalkozók,    szín). Tel.: 0903 130 168, 0908
 havi törlesztésre, a hitel befa-  840 931.                                              id. Habardik Józsefre
                  • Garázs eladó 22m2, Vasút      nančnú pomoc. Ponuky pro-                         Vágfüzesen.
 gyasztására. Lehetőség a le-
 kötött idő előtti visszafize-    utca, KN. Tel.: 035/7725 549-este.  síme na telefón 0915 628 250.
                  • Akció! Korlátlan DSL in-      • Eladó 18 x 30 m építkezési                    Emlékét örökké őrző családja.
 tésre. Biztosítjuk az anyagi
 nyugalmat!             ternet 6,90 €-tól, ugyanolyan     telek Keszegfalván. Tel.: 0915
                  jó, mint a T-COM-é, csak ol-     612 318, 16-20 ó.
                  csóbb. www.slovanet.sk,        • Szakképzett kőművescso-                          Köszönetnyilvánítás
• „Easy“ zenekar, ha jó han-    Damjanich u. 3, Komárom.       portok jelentkezését várjuk (5-
                                                                             Ezúton mondunk
gulatot szeretne! Tel.: 0905 182  Tel.: 0905 388 820.          10 fő), hosszútávú munka biz-                            köszönetet
833.                • Kisebb nagyobb rendezvé-      tosított. Tel.: 0910 379 167, 0915                          mindazok-
• Szobafestést, glettelést vál-   nyek szervezését vállalom.      912 763.                                        nak, akik
lalok, jó minőség, jó ár. Tel.:   Tel.: 0902 396 642.          • Eladó Baby Design sport-                                velünk
0908 388 611.            • maltézska pomoc – služby sa     babakocsi. Tel.: 0918 427 541.                              együtt
• Esőcsatornák szerelése, tisz-   obracia na podnikateľov i obča-    • Pedikűr – manikűr, Úzka 13                              osztoztak
títása és festése. Tel.: 0907 561  nov v okrese Komárno s pros-     – Letecké pole, a Timi fodrá-                              a gyász-
231.                bou o pomoc. Naliehavo potre-     szat mellett. Tel.: 0915 470 806.                             ban.
• Eladó Ógyallán 3-szobás      bujeme k činnosti zázemie,      • Kárpitozást vállalok. Nová                              A család.
újépítésű lakás, balkon,      kanceláriu, autá a konkrétnu fi-    Stráž. Tel.: 0908 301 225.
pince (75,6 m2). Ár: 48.535
€. Tel.: 0905 663 408.                   „A temető csendje ad neked nyugalmat,
• Tört arany felvásárlás a                                           „Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”
                              A mi szívünk fájdalma örökké megmarad.”
legjobb napi árfolyammal.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-                 Fájó szívvel emlékeztünk április 20-án,       Fájó szívvel emlékezünk április 26-án,
márno. Infó: 0905 605 902.                 halálának 10. évfordulóján                     halálának
• Szlovák nyelvoktatás gye-                                                 30. évfordulóján
rekeknek és felnőtteknek.                        Varga Lajosra
Tel.: 0908 607 653.
• Szobafestés, mázolás, par-
                                       Gadócon.                 id. Králik Mihályra
kettázás, minőség kedvező                      Emlékét örökké őrző családja.                    megyercsen.
áron. Tel.: 0908 666 351.                                                                     Szerető családja.
• Eladó 3-szobás lakás az Eöt-
vös utcában (II. emelet), vagy
kicserélném 1-szobásra + hoz-
záfizetés. Tel.: 0915 781 559.     „Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem,               „Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem,
• Személyszállítás 1+8, áru-      Hanem amelyet szívünkben hordozunk csendesen.”              Hanem amelyet szívünkben hordozunk csendesen.”
szállítás, Csicsó – János. Tel.:    mély fájdalommal, soha el nem múló                    Szívünkben mély fájdalommal emlékez-
0907 490 224.             szeretettel emlékeztünk április 23-án                  tünk április 15-én, halálának 2. évfordu-
• Kárpitosmunkát vállalok,            Varga Károlyra                         lóján a drága jó édesanyára, anyósra,
minőségi munka sokéves                                             nagymamára és dédmamára
                     Ekelen halálának 2. évfordulóján.
gyakorlattal. Tel.: 0905 277
                    Szerető felesége Zsuzsa, lánya Andrea,                      özv. Kúr imrénére
247.
• Cserépkályhák és csapá-       veje Tibor, unokái Krisztián és máté.                      szül. Szűcs Máriára
gyak értékesítéséhez üzletkö-            „Elfeledni Téged nem lehet,                           Komáromban.
tőket keresünk az ország min-           csak megtanulni élni nélküled.”                 Emléket őrzik gyermekei családjukkal és a rokonság.
den területéről. magas juta-
lék! Tel: 0036204826954.
• Predám rodinný dom v Ko-                 „Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,       „Szomorú az út, mely sírodig vezet,
márne, Priemyselná 26, cena                Nem volt időm, el kellett indulni.          Neked már megpihent elfáradt szíved.
dohodou. Tel.: 0907 381 936,                Szívetekben hagyom emlékem örökre,          Nehéz az életet élni nélküled,
0907 071 648.                       Ha látni akartok, nézzetek az égre.“         Feledni Téged soha nem lehet.
• Eladó 3 db 15 kilós Co pa-                                          Megállunk sírod előtt, könnyezünk,
lack, használható csapoló-                 Fájó szívvel emlékezünk április 18-án,       Örökké Rád emlékezünk.“
pulthoz, szódagéphez és he-                    halálának 1. évfordulóján           Soha el nem múló szeretettel emlékezünk április 27-
gesztőgéphez. Tel.: 0907 486                                               én, halálának negyedik évfordulóján
768.                               Roman Angelikára
• Nagy szoba-konyhás lakás                        Komáromban.
                                                                 Lenk Kálmánra.
kiadó Komáromban. Tel.:                                             Felesége, lánya, veje, unokái, unokamenye és dédunokái.
                                        A gyászoló család.
0905 720 296.
DELTA        • 2011. április 26.                   TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS                                              17
                     Első fotóm                                          Minden, amire a babának szüksége van
                                                                                   ÚjDonság
                                                                                       Babamérleg
                                                                                      és légzésfigyelők
                                                                                       kölcsönzése
                                                       Fotók: Böröczky József
                                                                                 Dorjan
                                                                                babakocsik
    Lovász Virág            Lovász Emma              Galo Eszter
     Dunamocs              Dunamocs               Kamocsa
     (2500/47)              (2350/46)              (2600/47)
                                                                                 Törzsvásárlói kártyák
• Autopožičovňa – osobná                  ÚJSZÜLÖTTEK:                                           Ingyenes házhozszállítás
doprava. Tel.: 0905 323 291.    orosz Bálint (Lakszakállas); Virághová Zuzana (madar); Sztojka
• Eladók német rövidszőrű     Július (Gúta); Grečmal Ján (Dulovce); madari máté (Gúta); Galo                        Cím: Király püspök utca 10, Révkomárom.
vizsla kiskutyák – kanok      Eszter (Kamocsa); Horján Erika (Ógyalla); Perselyi Dorka (Búcs);                  Tel.: 0905 860 201, 0905 860 203, e-mail: babyshop@vipmail.hu
törzskönyvezve, aktívan vadá-   Garai Fruzsina (Bátorkeszi); Vitaiová milena (Komárom); La-
szó szülőktől Perbetén. Tel.:   katos Roderik (Bajcs); Lovász Emma és Virág (Dunamocs)                        „Azért, mert szerettek, jöttem a világra.
0907 624 275.                        ELHUNyTAK:                                 S lettem új fény, csillag, szülők, nagyszülők boldogsága.“
• Eladó nagy szoba-konyhás     Borka margit (74) Gúta; Rigó Edit (45) Komárom; Šiffel Gejza (60)
lakás a kórházhoz közel, a me-   Komárom; Nemček Anton (77) Ógyalla; Kurucz Erzsébet (92)                                 Április 26-án ünnepli 1. születésnapját
gyercsi utcában, lift, balkon   Ógyalla; Krastenics Zsuzsanna (61) Lakszakállas; Szalai László (64)                               Dudáš Sofia.
van, wC - fürdőszoba külön.    Nemesócsa; Szabó Lajos (60) Csicsó; Barkóczi Klára (80) Naszvad;                             Nagyon sok szeretettel kö-
Tel.: 035/7726 687.        Janíková Helena (74) Virt; Gódor Katalin (73) Nagykeszi                                 szönti őt: anya, apa,
• Kávék, teák, italok, melyek                                                                mama és a dédi Pat-
védik a májat, immunerősí-     • Gyorskölcsön munkavi-       bás lakás a Víz utcában, KN.                             ról, nagybácsija
tők, segítenek a magas vér-    szonyban lévők, vállalkozók,    Tel.: 0911 789 003.                                 Laci a családjával
nyomás és a magas vércukor-    magyarországon dolgozók,      • Ki ajándékozna kisfiam                               és az egész ro-
szint elleni küzdelemben is.    nyugdíjasok és mozgássérül-     számára laptopot? Ne dobd el!                            konság.
Tel.: 0910 328 502, www.cson-   teknek is. Tel.: 0915 176 283.   Tel.: 0949 274 976.
kakrisz.dxn.hu           • Választott malacok eladók,    • Festés 25 €-tól/helyiség,
• Erdélyi kirándulást szer-    valamint bárányok élve vagy     parkettázás 2 €-tól/m2. Tel.:
vezünk jún. 8 – jún. 13, Csík-   bontva. Tel.: 0908 598 493.     0903 574 191.                                  „Ajándék vagy nekünk, drága kis csillagunk,
                                                                             A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.”
somlyóra. Tel.: 0918 515 896.   • Sürgősen eladó régebbi csa-    • Eladók új könyvek: mese-
• Eladó ebédlőfal 150 €, sa-    ládi ház, 11 ár telekkel Laksza-  könyvek, Nagy civilizációk,                              Április 25-én ünnepelte névnapját
rok ülőgarnitúra 130 €. Tel.:   kállason. Tel.: 035/7780250.    stb., féláron. Tel.: 0903 574 191.
0907 636 113.           • Kőművesmunkát, szoba-       • Vásárolnék 2-szobás lakást.                               Hubik Márk
                  festést, külső festést, gipsz-   Tel.: 0905 230 373.                                    Komáromban.
 Poskytujem odborné, psycho-    kartonozást vállalok. Tel.:     • 6-szobás luxusház eladó                               Ezúton kívánunk neki
 terapeutické poradenstvo pri   0944 367 318.            Komáromban, ára: 168.000 €.                              nagyon sok boldog
 problémoch týkajúcich sa     • Hosszútávra bérelnék nya-     Tel.: 0905 230 373.                                  névnapot: anya, apa,
 vzťahov, závislostí, depre-    ralót. Tel.: 0944 367 318.     • Predám rodinný dom na                                nagyszülei, kereszt-
 sívnych nálad, pri problé-    • Elajándékozok 2 amerikai     Alžbetinom ostrove. Tel.: 0915                             szülei.
 moch s hnevom, s dospieva-    szuka cocker spánielt (4-éve-    260 120.
 júcimi deťmi a s inými ťaž-    sek), fehér és fekete. Tel.: 0905  • 2-szobás lakást keresek a
 kosťami. Rozhovor trvá 50     444 965, 0908 760 573.       Komenský u. környékén. Tel.:
 minút a stojí 15 €. Kontakt:   • Eladó családi ház a Bené-     0903 572 142.                          „A Nap ma olyan fényesen ragyog,
 Mgr. Zoltán Mátyus, tel.: 0911                                                    Ma mindenki azt suttogja:
                  ben. Tel.: 0907 789 332.      • Avon regisztráció, kedvez-                  Boldog születésnapot!
 421 058 (od 18.00-do 20.00),   • Több bank hitele egy he-     mény, most értékes ajándé-                   És azok, akik nagyon szeretnek,
 email: poradenstvo.prog-     lyen! magas a havi törlesz-     kok! Tel.: 0908 835 914.                    Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“
 ress@gmail.com          tése? Gyors 700 € - 20.000 €-ig.
                                    Gyorskölcsön ingatlanfe-                         Április 19-én ünnepelte
                  Hypotekáris a legkedvezőbb                                             7. szülinapját
• Eladó 2-szobás lakás Ko-     ajánlattal, Amerikai és Easy     dezettel kezes és fizetéski-
márom belvárosában. Tel.:     hitel. Tel.: 0907 045 996.      mutatás nélkül. Banki re-                           igar Évike
0907 636 113.           • Dunaradványon a Kikötő       giszter és egzekúció nem                             madaron.
• Eladó 1-szobás lakás KN     vendéglő kiadó. Érdeklődni      akadály. Tel.: 0918 870 684.                            Szívből köszöntik:
- Hradná, ár: 19.000 €. Tel.:   lehet a 0905 395 633-as szá-                                                apuka, anyuka
0907 753 637.           mon.                • Segítek sok pénzt keresni!                             és testvére Péter.
• Eladó Ógyallán 2-szobás la-   • Eladó 3-szobás lakás Ne-     Tartós jövedelem. Tel.: 0903
kás, 51 m2, ár: 19.000 €. Tel.:  mesócsán, ár megegyezés sze-    783 477 15.00 ó után.
0918 047 003.           rint. Tel.: 0907 791 564.      • Kőművesmunkák, tetőjaví-                          „Azért, mert szerettek, jöttem a világra.
• Külső-belső hőszigetelést és   • Eladó madárkalitka és férfi    tás, hőszigetelés, minőség ked-                        S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
térkövezést vállalok. Tel.: 0907  hegyi kerékpár papírokkal.     vező áron. Tel.: 0902 040 372.                        Szeressetek engem igaz szeretettel!
263 710.              Tel.: 0907 167 096.         • Predám veľký 2-izbový byt,                         A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember!“
• Eladó 2,5 m vetőgép,       • Eladó vagy bérbe adó 3-szo-    KN, Eötvösa, pôvodný stav.
szimplatárcsa, kultivátor és    bás részben felújított lakás.    Tel.: 0907 753 637.                                   Április 26-án 1 éves
alumínium csónak, motor      Tel.: 0918 497 016.         • Eladó 2-szobás téglalakás, KN,                             Koniček Lara
nélkül. Tel.: 0905 234 868.    • Térkő, betonkerítés és víz-    Lukáč utca. Tel.: 0907 753 637.                              Komáromban.
                  elvezetők eladók. Tel.: 0908    • Eladó minőségi gyerekülés                               Boldog szülinapot
 • Eladó nagyon jó álla-      042 655.              (hátsó csomagtartóra szerelhető)                              kívánnak neki:
 potban lévő Moped Ba-       • Eladó 3-szobás lakás. Tel.:    és Babetta 210. Tel.: 0907 575 120.                            szülei, a Koniček
 betta. Tel.: 035/7702 474.    0915 609 883.            • Eladó állóka, 30 € (1x1m)                               és a Vázsonyi család.
                  • Eladó átépített nagy 3-szo-    0908 625 227.
1                            SPORT                           2011. április 26. •       DELTA
               Kézilabda                                       Motorsport
                 NőK I. LIGA                   Rajtol a körpályás
Naszvad/Ímely – Nitra 26:24 (17:11)                        autóversenyek idénye
  mindkét csapat remek játékkal rukkolt elő a kerületi rangadón. Az idei baj-   A 2011-es idényre való felkészülés utolsó simításait végzik az újonnan meg-
nokságban nagyon szép játékkal szerezték meg hetedik győzelmüket a ha-       alakult Auto Racing Team Hetény versenyzői, amely a sikeres Komáromi
zaiak, soraikban a már felépült Šulanovával. Ez a hölgy ha pályára lép, lé-    Rallye Klub utódja. A motorsport kedvelői tudják, hogy a még Komáromot
nyegesen megnő a csapat önbizalma, hiszen egy igazi sportszemélyiség irá-     képviselő klub két országos bajnoki címmel is büszkélkedhet az N 2000 cm3
nyítja a csapat játékát. Pontos átadásai szinte mindig gólhelyzetbe hozták a    kategóriában, amelyet 1997-ben és 2008-ban id. Ján Marcinko és Szalai
gyors naszvadi/ímelyi csatárokat, így nem csoda, hogy már az első félidőben    Erika, illetve id. Ján Marcinko és Július Harmanovský párosok harcoltak ki
tetemes előnyre tett szert a hazai csapat. A második félidőben aztán szóhoz    a remekül előkészített Peugeot 205 GTI gépkocsijukkal.
jutottak a vendégek is, akik a 41. percben két gólra közelítették meg a hazai-
akat. Ekkor egyel többen lettek a hazaiak, merthogy óriási erővel felzúgott a
„Hajrá Naszvad”, és a lányok nem hagyták cserben lelkes szurkolóikat. Újra
felgyorsultak a hazai támadások, és ismét 5 góllal (24:19) vezettek a hazai lá-
nyok. A drámai mérkőzésen valamennyi hazai játékos remek teljesítményt
nyújtott, és győzelme az esélyesebbnek kikiáltott nyitraiak ellen teljesen
megérdemelt.
  Hazai góldobók: Haris E. 5, Kelemen P. és molnár A. 4-4, Šulanová, Szabó
és Bíziková 3-3, oláh és Haris S. 1-1.

A tabella állása:
 1. Bytča      18    12    0     6     546:489  24
 2. Inter      18    11    1     6     523:454  23
 3. Senica     18    10    1     7     750:513  21
 4. modra      17    10    1     6     461:440  21
 5. močenok     18    10    1     7     519:501  21        A 2006-os idénytől kezdődően a körpályás versenysorozatra specializálódott
 6. Košice     18    9    1     8     466:465  19      úgy a honi, mint több külföldi nemzetközi bajnokságban. A klub eddigi legsi-
 7. Topoľčany    18    8    3     7     480:496  19      keresebb éve a 2009-es volt, amikor a Nemzetközi magyar Bajnokságban ifj. Ján
 8. HK Nitra    18    9    0     9     488:469  18      marcinko egy első, három második és három harmadik helyet szerzett Peugeot
 9. Zlatná n/O.   18    8    1     9     439:463  17      márkájú gépkocsijával. A bajnokság utolsó két fordulója előtt azonban „össze-
10. Nesvady     18    7    1     10    444:446  15      tűzésbe keveredett” az egyik Seat Leon TDI gépkocsival, és az összetört Peugeot
11. Senec      18    5    0     13    461:548  10      mellett „csak” egy negyedik hely maradt a klubnak a magyar Bajnokságban. Egy
12. Čadca      17    3    0     14    359:472  6      pont hiányzott a bronzérem megszerzéséhez. Sőt, a bajnokságba való késői be-
                                          jelentkezés miatt a Hungaroringen lebonyolított első fordulóban szerzett má-
                 NőK II. LIGA                   sodik helyért a klub nem kapott pontokat, pedig mindez együtt a második he-
Lég – Gúta 25:16 (16:7)                              lyet jelenthette volna a bajnokságban.
                                           A 2010-es esztendő a Fortech AFR 2008 formula tesztelésének jegyében zaj-
  A tabellaszomszédok találkozóját eléggé szokatlan pályán játszották, hiszen   lott az érsekújvári Auto Fellner Racing műhelyében előkészített Suzuki Haya-
régen nem szokás már II. ligás mérkőzést aszfaltpályán bonyolítani. A hazaiak   busa 1400 gépkocsival a Szlovák Bajnokságban. mivel tesztelésről és tapaszta-
így is takarékoskodni akartak a csarnok bérleti díján, és mivel a szabályok sem  latszerződésről volt szó, mi sem természetesebb ebben a sportágban, hogy több
tiltják ezt a megoldást, a találkozót lejátszották. mire azonban a vendég lányok  hibára is fény derült, amelyeket ki kellett küszöbölni. Ennek ellenére, a diós-
kissé megszokták a számukra új körülményeket, a hazaiak már hat góllal ve-     patonyi Slovakiaringen id. Ján marcinko az E2 1600 cm3 kategóriában az első
zettek. Az első félidő végére már kilencgólos volt a hazaiak előnye, amit az-   helyen végzett, ami történelmi sikernek számít a klub életében.
tán a találkozó végéig tartani tudtak. még akkor is, ha Zolnay edző lányai a
második félidőben kiegyenlítették a játékot. Persze, ezt a hazai győzelmet nem   Az új idényben öt körpályás versenyen kíván részt venni az ART Hetény csa-
lehet kizárólag a pálya talajának betudni, merthogy a légi lányok jól is ját-   pata:
szottak, és győzelmük teljesen megérdemelt.                    2011. április 9. – 2011. május 1. Hunagaroring Cup
  Sajnos azonban, a II. ligában szereplő csapatok száma ismét csökkent, mi-    2011. június 24. – 2011. június 26. Slovakiaring
vel pénzhiányra hivatkozva, a puhóiak kiléptek a bajnokságból.           2011. augusztus 19 . – 2011. augusztus 21. Slovakiaring – Szlovák Nagydíj
  Vendég góldobók: Csente 5, Vass 4, Bogár 3, K. Navrátilová 2, Nagy N. és    2011. augusztus 26. – 2011. augusztus 28. Pannoniaring
Kürti 1-1.                                     2011. szeptember 23- 2011. szeptember 25. Brünni körpálya – Brünni Nagydíj
                                           A motorsport kedvelői a www.gyorsasagi.hu, illetve a www.nf1400.cz hon-
A tabella állása:                                 lapokon szerezhetnek be bővebb információkat az egyes versenyek eredmé-
1. Nitra/Sereď   9    8     0     1     367:225  16      nyeiről.
2. B. Bystrica   9    8     0     1     334:207  16
3. Uhrovec     8    4     0     4     238:243  8
                                                       Hétvégi focimenü
4. Lehnice     8    4     0     4     216:250  8              FELNőTTEK          – Ógyalla (IV. liga), Zsitvabesenyő –
5. Kolárovo     8    3     0     5     204:258  6      2011. április 30. (szombat) 16.30      Hetény (V. liga).
6. Brezová p/B.   8    1     0     7     169:239  2      órakor: Gúta – KFC, Ekel – Diószeg      TERÜLETI bAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
7. N. Zámky     8    1     0     7     154:260  2      (IV. liga), marcelháza – Szímő (V. liga),  2011. április 30. (szombat) 16 óra-
                                      -dm-  Bogya/Gellér – Tany (Területi baj-     kor: Perbete – Keszegfalva (előrehozva
                                          nokság II. osztály). 2011. május 1.     a 30. fordulóból). 2011. május 1. (va-
                                          (vasárnap) 10.30 órakor: madar –      sárnap) 14 órakor: Nemesócsa – Csi-
                 Birkózás                     Pat (Területi Bajnokság) 16.30 óra-     csó (előrehozva a 29. fordulóból). He-
                                          kor: Ímely – Zselíz, Naszvad – Cseke    tény, Szentpéter és madar – szabad-
X. Polgármesteri Kupa Madaron                           (V. liga), Perbete – Bátorkeszi, Šrobá-
                                          rová – Ógyalla „B”, Lakszakállas –
                                                                naposak lesznek.
                                                                  TERÜLETI bAJNOKSÁG – DIÁKOK
 A madari Önkormányzat és a madari Birkózó Klub tizedik alkalommal        Vágfüzes/Kava, Csallóközaranyos –      2011. április 30. (szombat) 10 órakor:
rendezi meg nagyszabású nemzetközi birkózóversenyét a Polgármesteri Ku-      Szentpéter, Dulovce – Keszegfalva,     Hetény – Ímely (Keleti csoport) 14 óra-
páért. A szervezők hat ország 140 versenyzőjét várják a viadalra. A torna kez-   Nemesócsa – Búcs, Őrsújfalu – Izsa     kor: Őrsújfalu – Keszegfalva, Nemesó-
dete előtt szumo bemutatót tartanak, amelyen nem kisebb személyiséget,       (Területi Bajnokság), Dunamocs –      csa – Tany, Ekel „B”/Lakszakállas –
mint az olimpiai ezüstérmes, szumo Európa bajnok, Bárdosi Sándort üd-       megyercs, Csicsó – Nagykeszi, Bogya-    Csallóközaranyos (Nyugati csoport),
vözölhetik majd a nézők.                              rét – FK Activ, Nagysziget – martos     Perbete – Ógyalla (Keleti csoport). 2011.
 A nemzetközi torna április 30-án (szombaton) 10 órakor veszi kezdetét,      (Területi Bajnokság II. osztály). Gúta   május 1. (vasárnap) 14 órakor: Szent-
a szervezők 17 óráig várják a birkózás szerelmeseit a madari Sportcsar-      „B” és Dunaradvány – szabadnapo-      péter – Naszvad (Keleti csoport). Csicsó
nokba.                                       sak lesznek.                a nyugati, illetve Dulovce a keleti cso-
                                          Ligásaink idegenben: Nyékvárkony      portban szabadnaposak lesznek.
DELTA        • 2011. április 26.                          LAbDARÚGÁS                                  19
A perbetei játékos tettlegesen bántalmazta a mérkőzés játékvezetőjét Izsán                            1.  Komárno
                                                                          IV. LIGA
                                                                           22 17 2 3 58:13 53
                                                                 2.  FK Levice   22 15 2 5 42:17 47
Hetényen tudtak győzni a naszvadiak                                                3.
                                                                 4.
                                                                    Neded
                                                                    Šurany
                                                                           22 12 3 7 52:27 39
                                                                           22 12 3 7 37:37 39
A negyedik ligában egyedül az ógyallaiak miatt kell aggódnunk, a többiek         Szentpéter – Dulovce 2:0 (0:0),     5.  Nový Život   22 12 1 9 36:32 37
                                                                 6.  Kolárovo   22 11 2 9 36:29 35
remekül teljesítettek. Különösen az ekeliek győzelme örömteli Újlóton, de       Vida, Lakatos Gy. (11 m)          7.  Veľký meder  22 10 3 9 31:33 33
a gútaiak is értékes pontot szereztek a kiesőjelölt diószegiek pályáján. A KFC      Az első félidőben kiegyenlített volt  8.  Okoličná   22 9 4 9 39:37 31
győzelme Ipolyság ellenében kötelező volt. Az ötödik ligában a naszvadiak       a találkozó, míg a másodikban a ha-    9.  Vion „B“    22 9 2 11 39:44 29
meglepő győzelmet arattak a járási rangadón, az ímelyiek pedig csakúgy         zaiak kihasználták két helyzetüket. A   10.  Štúrovo    22 8 5 9 35:42 29
mint Marcelháza, idegenben raboltak pontot. A Területi Bajnokságban egy        barátságos légkörben zajló meccsen a   11.  Veľké Lovce  22 8 2 12 34:29 26
mérkőzés idő előtt ért véget, mivel az egyik perbetei játékos tettlegesen bán-     hazaiak megérdemelt győzelmet arat-    12.  Vrakúň     22 7 3 12 31:40 24
talmazta Halász játékvezetőt Izsán. A vendégek ellen megítélt büntető         tak.                   13.  Horná Kráľová 22 7 2 13 26:57 23
                                             Vágfüzes/Kava – Csallóközara-     14.  Sládkovičovo  22 5 6 11 27:34 21
ütötte ki nála a biztosítékot, és valószínűleg nagyon komoly büntetésre szá-                           15.  Šahy      22 6 3 13 21:45 21
míthat. Arról nem is beszélve, hogy legfőképpen csapatát károsította meg.       nyos 3:0 (1:0), méhes, Sýkora (11 m),   16.  Hurbanovo   22 6 1 15 21:49 19
Az őrsújfalusiak belenyugodni látszanak sorsukba, ez meglátszott Búcson        Bagin                             V. LIGA
is, ahol macska-egér párharc folyt a pályán. Húsvét ide, húsvét oda, most a        A hazaiak 70 percen át tartották    1. Dvory n/Ž.    21 13 2 6 48:26 41
macska meg is fogta az egeret. Gólokban gazdag mérkőzést látott a közön-        sakkban ellenfelüket, sok helyzetet is   2. Tvrdošovce    20 13 2 5 51:29 41
ség Bátorkeszin, de a keszegfalvaiak és a patiak is kitettek magukért. Az       kihagytak, de a vendégek kapusa is re-   3. Želiezovce    20 11 6 3 50:24 39
utóbbi pályáján a feljövőben lévő Nemesócsa futott bele egy tőle nem várt       mekül teljesített. A szurkolók is él-   4. Imeľ       21 11 6 4 37:19 39
vereségbe.                                       vezhették a találkozót, mivel a vendé-   5. Tlmače      21 10 2 9 31:30 32
                                            gek nem álltak be védekezni, így ne-    6. Chotín     20 9 3 8 38:35 30
                                                                 7. Čaka       20 8 4 8 30:32 28
         IV. LIGA         ami abba belefér. A két kiállított hazai  kik is köszönhetően remek mérkőzés     8. Komjatice    21 7 6 8 33:33 27
  KFC – Ipolyság 3:0 (1:0), Uzola 2,   és egy vendégjátékos ugyan túlzásnak    alakult ki.                9. Marcelová    21 8 3 10 25:38 27
Szórád (11 m)               tűnhet, de a játék hevében ez is meg-     Bátorkeszi – Šrobárová 3:5 (1:2),   10. Kalná n/Hr.   20 6 8 6 21:20 26
  Bár az első félidőben kissé akado-   történik. maga a mérkőzés így is kor-    Tóth, Kaszab, Cséplő Z. – Gažo Vl. Ľ,   11. Nesvady     21 7 4 10 22:35 25
zott a hazaiak összjátéka, gólhelyze-   rekt volt, a vendégek szereztek veze-    Ďuriš, Cabada, Čepela           12. Bešeňov     21 7 3 11 26:35 24
tekben ekkor sem volt hiány a lilák-    tést, és bár a hazaiak a második fél-     A vendégek már 2:0 arányban ve-    13. Tek. Lužany   21 6 4 11 26:41 22
nál. A másodikban aztán felpörgette    időben meddő fölényt harcoltak ki, a    zettek, de a hazaiaknak sikerült az    14. Hont. Vrbica   20 5 1 14 23:48 16
magát a Lérant legénység, és Uzola     gól nem igazán volt benne a játékuk-    egyenlítés. Aztán a vendégek megint    15. Zemné      20 3 6 11 21:37 15
két pontos találatával – a vendégek    ban.                    két góllal elmentek, de a kesziek 3:4-        TERÜLETI bAJNOKSÁG
nagy szerencséjére – ki is alakult ez a    Hontfüzesgyarmat – Marcelháza      re szépítettek. Ekkor nagy offenzívába   1. Szentpéter    21 17 1 3 61:28 52
                                                                 2. Vágfüzes/Kava 21 11 4 6 29:24 37
végeredmény.                1:1 (1:0), Vörös (öngól) – Németh      kezdtek, és végül ez lett a vesztük. A   3. Lakszakállas   21 12 1 8 43:39 37
  Ógyalla – Illésháza 1:2 (1:1), Gelle    Két gólt lőttek a marcelháziak ezen   gyors vendég csatárok több veszélyes    4. Nemesócsa    21 11 3 7 38:27 36
(11 m)                   a találkozón, mégis meg kellett elé-    ellentámadást vezettek, az egyikből    5. Keszegfalva   21 10 5 6 40:26 35
  A vendégek szereztek vezetést, de    gedniük az egy ponttal. Több kiha-     aztán beállították a végeredményt. Ki-   6. Šrobárová    21 10 5 6 38:33 35
félidőig Gelle büntetőjével egyenlítet-  gyott helyzet után már elmondható,     váló meccs volt, igazi baráti hangulat-  7. Cs-aranyos    21 10 1 10 34:33 31
tek a kék-sárgák. És bár a második fél-  hogy bár jó ez a döntetlen, a győzelem   ban.                    8. Perbete     20 9 3 8 42:27 30
időben nem játszott rosszul az ógyal-   is bőven belefért volna.                                9. Bátorkeszi    21 9 3 9 51:38 30
lai csapat, egy szerencsétlennek       További eredmények: T. Lužany –       TERÜLETI bAJNOKSÁG II. OSZTÁLy    10. madar      21 8 5 8 27:30 29
mondható góllal mégis a vendégek      Dvory n/Ž. 0:8, Tvrdošovce – Komja-      Nagykeszi – Bogyarét 4:0 (2:0), Sza-  11. Búcs       21 7 6 8 50:42 27
                                                                 12. Izsa       20 8 3 9 37:38 27
szerezték meg a győzelmet. Nagy kár,    tice 2:1, Želiezovce – Tlmače 3:0,     kács 2, mészáros, Szűcs          13. Dulovce     21 8 2 11 36:33 26
mert ezzel szinte kilátástalan hely-    Zemné – Bešeňov 1:1. Kalná n/Hr. –       Tany – Nagysziget 2:1 (0:0), Koton   14. Pat       21 6 5 10 35:43 23
zetbe került a szebb napokat is megélt   szabadnapos volt.              P., Kollár – Szabó            15. Ógyalla „B“   21 5 3 13 19:68 18
ógyallai alakulat.                                    FK Activ – Dunaradvány 0:3 (0:1),   16. Őrsújfalu    21 1 0 20 14:65 3
  Újlót – Ekel 0:1 (0:1), Erdei          TERÜLETI bAJNOKSÁG         Vörös, Škuliba, Bitter            TERÜLETI bAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
  Jó színvonalú mérkőzésen mindkét      Ógyalla „B” – Lakszakállas 0:3       Megyercs – Csicsó 0:2 (0:0), Nagy,   1. Gúta „B“     17 14 2 1 65:14 44
csapat dolgozott ki gólhelyzeteket, de   (0:1), Inczédi 3              Ikrényi                  2. Nagykeszi    17 12 4 1 57:20 40
az ekeliek voltak jobb pozícióban, hi-    Bármennyire furcsa az eredmény       Gúta „B” – Dunamocs 5:0 (3:0), Ká-   3. Dunaradvány 17 11 2 4 47:21 35
szen már a 3. percben megszerezték a    láttán, de kiegyenlített mérkőzést ví-   dek 3, Skalický, Szabó T.         4. FK Activ     16 6 3 7 30:37 21
vezetést. Erdei talált be fejjel, és in-  vott a két csapat. Ami döntött, az a      Martos és Bogya/Gellér – szabad-    5. Csicsó      16 5 5 6 38:37 20
                                                                 6. Tany       15 6 2 7 36:38 20
nen a vendégek már nem engedték ki     vendégek jobb helyzetfelismerése, és    naposak voltak.              7. martos      15 6 1 8 30:41 19
kezükből az értékes győzelmet.       főleg kihasználása volt.                                8. Bogyarét     16 5 4 7 28:41 19
  Diószeg – Gúta 0:0             Izsa – Perbete 0:1 (0:0) – a 74. perc-  TERÜLETI bAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK      9. Bogya/Gellér 16 5 3 8 33:34 18
  A hazaiak 20 percig jobb csapat vol-  ben félbeszakadt, mivel a perbeteiek    Hetény – Csicsó 1:4 (0:1), Fortuna –   10. Nagysziget    16 4 5 7 22:35 17
tak, és több remek helyzetet is el-    tettlegesen bántalmazták a mérkőzés     Cseh, Csente, Nagy, Décsi         11. Dunamocs     16 3 4 9 18:42 13
puskáztak. Ekkor magyar ordító hely-    játékvezetőjét.               Keszegfalva – Madar 6:1 (2:1), Czukár   12. megyercs     17 1 3 13 17:61    6
zete következett a másik oldalon, és     Búcs – Őrsújfalu 8:1 (4:0), Zsidek    és Rafael 3-3 – Szabó           Bogya/Gellér csapatától 12 pontot levonnak
ez mintha megadta volna a találkozó    és Kovács 3-3, Sánta, Bódis – Lőrincz    Perbete, Szentpéter és Nemesócsa –             IFJÚSÁGIAK
későbbi alaphangját. A gútaiak át-     (11 m)                   szabadnaposak voltak.           1. Csicsó       8 7 0 1 41:7 21
                                                                 2. Szentpéter     8 4 2 2 22:18 14
vették az irányítást, és 70 percen át     Egyértelmű hazai győzelem, a ven-                         3. Nemesócsa     9 4 1 4 24:23 13
üldözték ellenfelüket. Több jó hely-    dégek szinte semmilyen ellenállást       TERÜLETI bAJNOKSÁG – DIÁKOK      4. Hetény       9 4 0 5 32:25 12
zetet is kihagytak, de ennek ellenére   nem tanúsítottak.              Nyugati csoport:             5. Perbete      7 4 0 3 25:30 12
igazságosnak mondható ez a döntet-      Pat – Nemesócsa 4:1 (3:0), Takács,    Csallóközaranyos – Nemesócsa 3:1     6. Keszegfalva    8 3 0 5 15:25 9
len.                    Lakatos, Paulík, Goda – Kósa        (2:1), molnár, Gőgh, Szomolai – Hipp   7. madar       9 1 1 7 14:45 4
  További eredmények: Levice – Štú-     Nagyon korrekt mérkőzésen, jó já-    Csicsó – Őrsújfalu 3:0 – félidőt és       DIÁKOK - NyUGATI CSOPORT
rovo 4:0, Šurany – Vion „B“ 4:1, V. me-  tékvezetés mellett a hazaiak szinte     góllövőket nem jelentettek        1. Ekel „B“/Laksz. 14 12 2 0 69:9 38
                                                                 2. Cs.-aranyos    15 10 1 4 42:27 31
                                                                                        Az oldalakat összeállította: Böröczky József
der – Vrakúň 1:1, H. Kráľová – Neded    száz százalékra ki tudták használni     Tany – Keszegfalva 0:5 (0:2), Csontos   3. Keszegfalva    14 8 2 4 33:16 26
0:4.                    helyzeteiket, így ilyen arányban is     3, Benc, marx               4. Nemesócsa     14 4 5 5 50:32 17
                      megérdemelt győzelmet arattak.       Ekel „B”/Lakszakállas – szabadna-     5. Őrsújfalu     15 4 1 10 22:60 13
         V. LIGA           Keszegfalva – Madar 4:0 (2:0),      pos volt.                 6. Csicsó      15 2 4 9 20:65 10
  Cseke – Ímely 1:1 (1:1), Pšenák     Zsemlye, Farkas (11 m), Budai, Rigó                          7. Főnix Tany    15 1 5 9 17:44 8
  A találkozó 13. percében a vendégek    már a 2. percben vezetést szereztek   Keleti csoport:                  DIÁKOK - KELETI CSOPORT
szereztek vezetést, de a hazaiak há-    a hazaiak, és ez meghatározta további    Szentpéter – Hetény 4:0 (3:0), Pše-    1. Szentpéter    15 12 2 1 43:11 38
rom perc múlva egyenlítettek. Ezután    játékukat. A nagyon sportszerű talál-    nák 2, Kelko R., Lengyel         2. Ógyalla      14 9 1 4 53:36 28
is ők uralták a mezőnyt, de a vendé-    kozón történt azonban egy sajnálatos    Naszvad – Dulovce 1:2 (0:2), Vrábel    3. Ímely       14 6 2 6 23:33 20
gek hálóőre többször már nem en-      dolog is, amikor a hazaiak kiváló csa-   m. – Rigó m., Rigó D.           4. Naszvad      15 4 4 7 38:33 16
gedte hálójában kikötni a labdát.     tárának Hozman Istvánnak, egy vét-     Ógyalla – Ímely 4:0 (2:0), Karvai Št. 4  5. Perbete      14 4 4 6 28:30 16
  Hetény – Naszvad 0:1 (0:1), molnár A.  len ütközés következében eltört a      Perbete – szabadnapos volt.        6. Dulovce      15 4 2 9 11:27 14
  Igazi rangadó volt ez mindennel,    keze.                                         7. Hetény      15 4 1 10 25:51 13
                                                           Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb május 6-ig. A
                                    Mi az abszolút nagyképűség?
                                                           helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá:
KERESZTREJTVénY                            (A választ lásd a rejtvényben)         Keresztrejtvény!
                     TEVÉKENY,                 HINDU IS-                           SZLoVÁKIAI
         ... SZELASZ- AZ ÁLLAm                        TENSÉG         ARC-
                     SERÉNY                                                   VÁRoS                BELÜL
         SZIÉ (ETIÓP ALAPTÖR-                  FoHÁSZ   SZERELmI        SZŐRZET         ToNNA                   CSUKoTT
                     HoRDÓ-                  VISZoNY,                           ... oVo (ELEVE,             ÁTVoN!
         CSÁSZÁR)   VÉNYE                                   KÉN, TITÁN                 LATINUL)
                     mÉRTÉK                  FRANCIÁUL


  1
AZ ... (CoELHo                                                          BÉRGYILKoS,
 REGÉNYE)                                                             oLASZUL
HAZAI mAGYAR                                                            ÉSZAKI
 KÖLTŐNŐ                                                             FÉRFINÉV
                                                                         KIRÁLYI
                                                                          SZÉK
                                                                         HAZAI FALU
                                                                         LAKÓJA
                                                     HATÁRoZoT-
PATÁS ÁLLAT                 JÓD            JÓD, URÁN             TAN moND
                                                                                              NÉmET
 SZÁRNYAS                               ALGÉRIA                                                      AUTÓJEL
                     RÓmAI 2                             VIZIPÓLÓS
 RAGADoZÓ                               FŐVÁRoSA              (TAmÁS)
                                                                                             50%-BAN
                                                 KICSI,                                    ÜRES FEJ!
                                                NÉmETÜL                                    PoSZÁTA-
                                                 HoVÁ,                                     FÉLE
                                                oRoSZUL                                    mADÁR
         ..., TI, ŐK               TÁNCoS-ZE-                                 BÓR...            PÁRATLAN
                             NÉS mULATÓ                                                 GRÉTA!
                                                                   TIN TIN
           2                   ÁLLAmI
                              ILLETÉK                                (KUTYASZTÁR)            KACAT
                       ... DEI                                  mEGTA-
 KIEJTETT                 (ISTEN BÁRÁ-                                  LÁLJA                                   KAZANY
  BETŰ                 NYA, LATINUL)                                 NÉmÁN                                    HATÁRAI!
                     INDULATSZÓ                                   ÉREZ!
  VoLT                                       ZAJoSAN
ToRNÁSZNŐ                                     mULAToZIK
(HENRIETTA)                                      GIGA

 FORGÁCS
 PÉTER
REJTVÉNYE
20. Komáromi napok
Részletes program • április 26 - május 1
      Április 26 - Kedd                 megkoszorúzása a VIDÁm FIÚK           10.00 Zenés gyermekműsor óvodásoknak
                               FÚVÓSZENEKAR közreműködésével          Jókai liget, Dél-Komárom
9.00 -14.00 Egészségsátor,              Lehár Ferenc park, Észak-Komárom            10.00 -18.00 Vasútmodellezők kiállítása (május 1-ig)
Jókai liget, Dél-Komárom               16.00 A Komáromi Vám- és Pénzügyőrség törté-       SPaP kikötő bejárata, Észak-Komárom
9.00-20.00 Flowin pilates órák, Venus Pilates        nete - kiállítás                10.00 Helló, Európa! - komáromi középiskolások
    Stúdió, Duna utca 10., Észak-Komárom     Klapka György múzeum, Dél-Komárom                szórakoztató műsora
10.00 Helytörténeti kiállítás megnyitója       16.00 Ég és Föld ölelésében - molnár József       Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
Petőfi Sándor művelődési Ház, Szőny,             előadása a gyermekrajzokról           10.30 Testvérvárosi konferencia
Dél-Komárom                     Városháza, Dél-Komárom                 Városháza, Dél-Komárom
14.00 Egészségnap, Dózsa György mH,         16.00 Szórakozzunk együtt! - a Komáromi         14.00 Egészségnap
Koppánymonostor, Dél-Komárom                 Nyugdíjasklub tagjainak műsora         Közösségi ház, Dél-Komárom
14.00 20 éves a Komáromi Napok            Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom    14.00 Kolesz Kupa - középiskolás kollégiumok
Óriásfotó kiállítás az Erzsébet-hídon        16.30 „Skrotenie” - diákmusical - Előbemutató –         kispályás labdarúgó tornája
15.00 Észak- és Dél-Komárom városi képviselő-        a belépés ingyenes, Helyfoglalás szükséges   molaj sporttelep, Dél-Komárom
    testületeinek közös ünnepi ülése       Komáromi Városi művelődési Központ, Észak-Komárom    14.00 Erőd Kupa - általános és középiskolások
Tiszti pavilon, Észak-Komárom            17.00 Egressy Béni emléktáblájának               futóversenye
16.00 TÉRZENE, Közreműködik                 megkoszorúzása                 Igmándi erőd, Dél-Komárom
    a DÉL-KomÁRomI FÚVÓSZENEKAR             - halálának 160. évfordulója alkalmából     15.00 Észak- és Dél-Komárom madártávlatból
Klapka tér, Észak-Komárom              Az Ister áruház mellett, Észak-Komárom             - kiállítás-megnyitó Varga Norbert légifotós
16.00 Művészek kertje - a város gyermekeinek     17.00 Horsa István zenekarának koncertje
    rajzversenye                                                 felvételeiből
                               - KoRPÁS Éva közreműködésével          monostori erőd, Folyosó Galéria, Dél-Komárom
Tiszti pavilon udvara, Észak-Komárom         Jókai liget, Dél-Komárom
18.00 NYITÓGÁLA - Közreműködnek Észak- és                                  16.00 Sörsátor megnyitó
                           17.00 Író-olvasó találkozó Vujity Tvrtko pubilicistá-  Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
    Dél-Komárom művészeti intézményeinek         val a Panta Rhei könyvesbolt meghívására
    és civil egyesületeinek tagjai                                    16.00 Az Ács–Bábolna fúvószenekar koncertje
                           Duna menti múzeum, Észak-Komárom
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom                              Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
                           18.00 Vavrikné Szarka Erzsébet festményeinek
                                                       16.00 BOROK UTCÁJA
                               kiállítása - megnyitó
                                                           – ünnepélyes megnyitó (május 1-ig)
                           Csemadok Galéria, Észak-Komárom
     Április 27 - Szerda                                        Nádor utca, Észak-Komárom
                           19.00 A Kormorán együttes koncertje
                                                       16.00 KÉZMŰVESEK UTCÁJA - vásár
                           Jókai liget, Dél-Komárom
08.00 A fiatalok városa - alapiskolások és                                      (május 1-ig naponta 10.00-tól 18.00-ig)
                           19.00 LEHÁR NAPOK
    középiskolások képzőművészeti vetélkedője                              megye utca, Észak-Komárom
                           Komáromi művészek hangversenye
matica slovenská székháza, Észak-Komárom                                   16.30 Országos Ifjúsági Ökölvívó Bajnokság - ün-
                           Tiszti pavilon, Észak-Komárom
08.30 Bíró György kosárlabda emléktorna                                       nepélyes megnyitó és selejtező mérkőzések
Jókai mór Gimnázium, Dél-Komárom                                       Boxcsarnok, Észak-Komárom
09.00 Az alapiskolák alsó tagozatos tanulóinak                                16.30 A Liberate együttes koncertje
    labdarúgó tornája a KFC elnökének díjáért       Április 28 - Csütörtök                - a Komáromi művészeti Alapiskola amatőr
KFC Labdarúgó-stadion, Észak-Komárom         8.00 Walpurgis - vidám nyelvi nap a Jókai mór          rockzenekara
9.00 A városháza kulcsa - sport- és műveltségi        Gimnáziumban                  Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
    vetélkedő diákoknak a Polgármester díjáért  Jókai mór Gimnázium, Dél-Komárom            17.00 Zoltán Erika és a Platina táncstúdió műsora
Történelmi belváros, Észak-Komárom                                      Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
                           9.00 Jó szó – nemzetközi szlovák nyelvű
9.00-14.00 Egészségsátor                                           17.00 Tárlatnyitó a 150 éves Komáromi
                               vers- és prózamondó verseny 15. évfolyama
Jókai liget, Dél-Komárom                                               művészeti Alapiskola emlékeiből
                           Selye János Gimnázium, Észak-Komárom
10.00 A komáromi Eötvös Utcai Bóbita Óvoda                                      és növendékeinek műveiből
                           9.00-15.00 Nyílt nap a K-EMÖ Móra Ferenc
    növendékeinek olimpiai futóversenye,                                 Foyer Galéria, Komáromi művészeti AI, É.-Komárom
                                 Általános, Szak- és Speciális Iskolában
    15. évfolyam                                             17.30 Pozsonyi Jazz Napok Komáromban
                           móra Ferenc Általános Iskola, Dél-Komárom        A KomÁRomI DIXIELAND BAND koncertje
Klapka tér, Észak-Komárom
                           9.00-14.00 Egészségsátor,                Klapka tér, Észak-Komárom
10.00 Helló, Európa! - komáromi alapiskolások
                           Jókai liget, Dél-Komárom                18.00 Az Ördöngős Népzenetanoda
    szórakoztató műsora
                           9.00 A Komáromi járás középiskoláinak              növendékeinek koncertje
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
                               cukrászversenye                 madách ART Café, Észak-Komárom
10.00 Nuestra Vuelta - spanyol kulturális
    vetélkedő
                           Szabadidőközpont, Észak-Komárom             18.00 A Party Pop Duó koncertje
Selye János Gimnázium, Észak-Komárom         9.00 Szakmai fórum - magyar-szlovák határon       Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
10.00-18.00 Metabolik Typing - ingyenes           átnyúló fejlesztések              18.30 A Žltý Bager Blues Band koncertje
    előadás és kedvezményes anyagcsere      Városháza, Dél-Komárom                 Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
    típus mérés                 9.30 Oviolimpia – 11. évfolyam             19.30 Pozsonyi Jazz Napok Komáromban
Venus Pilates Stúdió, Duna utca 10., Észak-Komárom  Sportcsarnok, Észak-Komárom                   KATKA KoŠČoVÁ koncertje
10.00 Levéltáros konferencia             10.00 Lázár Ervin vetélkedő - Észak- és Dél-      Klapka tér, Észak-Komárom
Városháza, Dél-Komárom                    Komárom gyermekolvasóinak 4. találkozója
14.00 Egészségnap                  Közösségi ház, Dél-Komárom
Petőfi Sándor művelődési Ház, Szőny, Dél-Komárom   10.00 Álmom Komáromról - a gyermekek részére
14.00 Selye Cup                       kiírt képzőművészeti és irodalmi verseny
    - Nemzetközi egyetemi futsal torna          kiállításmegnyitója
Sportcsarnok, Észak-Komárom             Szabadidőközpont, Észak-Komárom
15.00 Feszty duatlon                 10.00 Kiköt a Lajta hajó - a Lajta monitor
Feszty Árpád Általános Iskola, Dél-Komárom          hadihajó a Komáromi Napok egész ideje
15.30 LEHÁR NAPOK térzene a VIDÁm FIÚK            alatt látogatható
    FÚVÓSZENEKAR közreműködésével        Kikötő, Dél-Komárom
Klapka tér, Nádor utca, Észak-Komárom        10.00 -18.00 Nordic walking és futóedzések
16.00 LEHÁR NAPOK - Lehár Ferenc szobrának      Vág-part - biciklipálya, Észak-Komárom
20.00 Az Egyéb Veszély zenekar koncertje         10.00 Ludas Matyi - a Komáromi magyar          igazán egyedi. A csoportosulás a bársonyos forrra-
Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom              Lovasszínház előadása              dalom után még adott néhány koncertet, majd fel-
20.00 Táncház az Art Café Hungarian Folk         Fedett lovarda, Dél-Komárom               oszlott. Tizenkét év után ismét jelen vannak a szlo-
    Banddal                     10.30 Komárom múltja és jelene kiállítás        vákiai zenei színpadokon, ám el kell árulnunk, hogy
madách ART Café, Észak-Komárom                  megnyitója                   hangversenyeik sajnos még most is ritkaságnak szá-
20.00 Magyarock Dalszínház: Klapka rockmusical      Jókai mór Gimnázium, Dél-Komárom            mítanak. Ezért is lesz a Collegium musicum az idei
Jókai liget, Dél-Komárom                 11.00 Komáromi ifjúsági futóverseny           Komáromi Napok egyik csúcsa Révkomáromban.
20.30 A Kráter együttes koncertje            Vág-híd - biciklipálya, Észak-Komárom          Ínyenceknek kötelező.
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, É.-Komárom      11.00 Hídépítő verseny
21.30 Pozsonyi Jazz Napok Komáromban           Ipari Szakközépiskola, Észak-Komárom          19.30 Jump Rock Band koncert
    A BUDAPEST BÁR ZENEKAR koncertje         11.00 Flórián nap a tűzoltóállomáson          Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom
Klapka tér, Észak-Komárom                Tűzoltóállomás, Dél-Komárom               20.00 Neoton koncert
A Budapest Bár az utóbbi évek egyik legeredetibb és   12.00 -17.00 „…és végül révbe futott a gimi mo-     Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
legérdekesebb zenei vállalkozásába fogott, amikor        zija”- vetítések a Selye János Gimnázium    20.30 A Memória Társulat koncertje
2007-ben Farkas Róbert zenekara köré gyűjtötte a         tehetséges diákjainak rövidfilmjeiből      Tiszti pavilon szabadtéri színpada, É.-Komárom
magyar rockzene kultikus alakjait. A társulást Farkas  Szabadidőközpont, Észak-Komárom             21.00 M-Nélkül koncert
Róbert alapította két zenésztársával, Farkas mihály-   14.00 Egészségnap                    Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom
lyal és Ökrös Károllyal, akikkel a Zeneakadémián     Közösségi ház, Dél-Komárom               21.00 Nosztalgia buli a ZSEB zenekarral
kötött barátságot. Robi közel 15 évig játszott a 100   15.00 Nagy Nikoletta műsora               madách ART Café, Észak-Komárom
Tagú Cigányzenekarban, ahol az évek során vezető     Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
prímássá vált. Az alapzenekar összeállt, már csak va-  15.00 -18.00 Tehetségkutató zenekari fesztivál
lami különleges, mai hangzás hiányzott belőle. Így    Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom
született meg az ötlet, hogy meghívjanak néhány ki-   15.30 Király L. Norbi show
váló magyar pop és rock énekest, napjaink zenéjé-    Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
nek meghatározó személyiségeit. Az eredetileg      16.00 - 22.00 11 éves diákok nemzetközi
egyetlen lemezre összeállt alkalmi csapat az elmúlt       vízilabda tornája
évek során igazi alkotóközösséggé érett, számos     Fedett uszoda, Észak-Komárom
nagysikerű koncertet és két platinalemezt tudva     16.00 BOROK UTCÁJA - közreműködik: a komáromi
maga mögött. A Budapest Bár koncerteken felele-         VmK BARÁTSÁG ifjúsági cigányzenekara
venedik a régi kávéházak hangulata, ahol a közön-    Nádor utca, Észak-Komárom
ség és a zenészek valami furcsa szövetségben létez-   16.00 Harcművészeti bemutató
tek. A zenekar adja a kitűnő alapot a szórakozáshoz   Tiszti pavilon szabadtéri színpada,           21.30 A TÁTRAI TREND koncertje
– természetesen 100%-ig élőben! - s az énekesek         Észak-Komárom                  Klapka tér, Észak-Komárom
egymást váltva éneklik el a dalokat, amiket egy ki-   16.30 Országos Ifjúsági Ökölvívó Bajnokság -      Néhány zenész találkozik, kedvük támad együtt
csit mindenki ismer: vagy a nagyitól hallotta, vagy       a középdöntők mérkőzései            muzsikálni, az ötletek csak úgy sorjáznak – ebből
régi filmekből ismeri, vagy csak egyszerűen benne     Boxcsarnok, Észak-Komárom                szokott valami igazán érdekes és izgalmas kisülni.
van a kollektív tudatalattijában. Révkomáromban a    16.30 A Season5 énekegyüttes műsora           Az ország egyik legismertebb és legkedveltebb gitá-
zenekar mellett Behumi Dóri /ex Jazz+Az/, Németh     Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom          rosa, Tátrai Tibor többször volt részese hasonló „ka-
Juci /ex Anima Sound System/, Ferenczi Gyuri       17.00 New York 2009                   landnak”, amikor eleinte szinte még azt sem lehe-
/Rackajam/, Keleti András /Colorstar/, Lovasi And-        - tárlatnyitó ifj. Vladimír Škuta műveiből   tett tudni, milyen zenét fog játszani új együttese, a
rás /ex Kispál és a Borz, Kiscsillag/, Szűcs Krisztián  Zichy palota, Észak-Komárom               végén mégis sportcsarnokok színpadán találta ma-
/Heaven Street Seven/ lépnek a közönség elé.       17.00 Szvorák Kati előadása               gát. Hasonlóan indult a Latin Duó is, amely a nagy
                             Refomátus templom, Dél-Komárom             koncertekre kibővíti felállását, így zenélt együtt a két
22.00 Pokolgép koncert                  17.00 Kőnig Frigyes festőművész kiállítása       gitárossal pár éve a művészetek Palotájában Glaser
Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom          Kisgaléria, Dél-Komárom                 Péter (bőgő), Pintér Tibor (gitár) és Czibere József
00.00 Firkin koncert                   17.00 A bolygó, amelyen élünk - a természettu-     (ütőhangszerek). Tibusznak annyira megtetszett a
Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom              dományi kiállítás megnyitója. Közreműkö-    velük való közös muzsikálás, hogy 2008 őszétől már
                                 dik a VmK és a Csemadok CoNCoRDIA        ez a négyes alkotja a Tátrai Trend együttest. A banda
                                 vegyes kara                   szinte első koncertjét rögzítette és meg is jelentette.
                             Duna menti múzeum, Észak-Komárom            A Primőr című lemez nevéhez méltóan friss és ta-
       Április 29 - Péntek             17.00 A BAZÁR zenekar koncertje             lán kicsit nyers is volt, hiszen akkor még nem állt
                             Klapka tér, Észak-Komárom                igazán össze a csapat. Egy év alatt viszont nagyon
8.00-24.00 ACACIA TEAM ÉLMÉNYPARK            18.00 A Magyarock Musical Band és Makrai Pál      egymásra érzett a négy muzsikus, fellépéseik él-
8.00 – 14.00 SPORTOLJ VELÜNK! -Harcművészeti           koncertje                    ményszámba mennek, jazzfesztiválon éppúgy visz-
                             Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom          szatapsolják őket, mint nagy rockrendezvényeken.
    és break dance bemutató.
                             18.00 A Moonlight együttes koncertje          Elérkezett az ideje az első stúdióalbum készítésének.
8.00 – 21.00 Vidám gyermekprogram
                             Tiszti pavilon szabadtéri színpada, É.-Komárom     A Kis-Duna keringő címet viselő, tíz remek dalt tar-
    a legkisebbeknek                                             talmazó anyag 2009 novemberében jelent meg. A ze-
                             18.30 Zajártalom koncert
21.00 – DISCO ES KARAOKE SHOW DJ-VEL                                       nekar első fellépése Szlovákiában Revkomáromban
                             Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom
Anglia park, Észak-Komárom                                            lesz, érdemes eljönni!
8.30 Ovimajális közreműködik a KoLomPoS                                     22.00 Royal Express koncert
    együttes és a GYERKŐCE GYERmEK                                      Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
    NÉPTÁNCEGYÜTTES                                              22.00 A Sunseth Sphere zenekar koncertje
Víz Utcai Tulipán Óvoda, Észak-Komárom                                      Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom
9.00 Ifjúsági katasztrófavédelmi vetélkedő                                    22.30 Az LGT REVIVAL BAND koncertje
Öregvár, Észak-Komárom                                              Klapka tér, Észak-Komárom
9.00 -14.00 Egészségsátor                                            23.00 Pihent Elme koncert
Jókai liget, Dél-Komárom                                             Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom
9.00 A szépség harmóniája                                            00.00 Colerosa koncert
    - A Komáromi járás középiskoláinak                                    Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom
    kozmetikai és fodrászati versenye         19.00 A COLLEGIUM MUSICUM koncertje
Szabadidőközpont, Észak-Komárom             Klapka tér, Észak-Komárom
9.00 Klapka György Kupa - tanárok kispályás       Legenda érkezik Révkomáromba! A Collegium mu-
    labdarúgó tornája                 sicum a hatvanas évek végén alakult Pozsonyban. El-        Április 30 - Szombat
Sportcsarnok, Észak-Komárom               sőként játszottak az akkori szocialista blokkban art-
                             rockot, dolgoztak át klasszikus műveket, mint      7.00-18.00 XVI. Klapka Kupa - történelmi
9.00 -12.00 Nyílt napok a tűzoltóállomáson
                             Haydn Concerto in D-jét vagy akár Rimszkij-Kor-        fegyverek nemzetközi lövészversenye
    - tűzvédelmi bemutató iskolák részére                                   ŠSK Royal Lövöldéje, Észak-Komárom
                             szakov Seherezádéját. A zenekar az elmúlt évtize-
Tűzoltóállomás, Észak-Komárom              dekben is kuriózumnak számított, fellépéseik ritka   8.00 -18.30 11 éves diákok nemzetközi
10.00 Történész konferencia               zenei élményt nyújtottak. marián Varga billentyűs       vízilabda tornája
Városháza, Dél-Komárom                  játékát az egész világon elismerik, előadásmódja    Fedett uszoda, Észak-Komárom
8.00 - 24.00 ACACIA TEAM ÉLMÉNYPARK          12.00 Komárom VSE – Lábatlan SE             A Polemic, Szlovákia jelenlegi legjobb koncertzene-
8.00 - 21.00 Vidám gyermekprogram               U14-es megyei bajnoki labdarúgó mérkőzés    kara 1989-ben alakult meg pozsonyi ska rajongók-
    a legkisebbeknek – légvárak, arcfestés,    Czibor Zoltán Városi Sporttelep, Dél-Komárom      ból. Az akkor lényegében ismeretlen zenei stílus
    póni sétakocsikázás.              12.00 XXXVII. KOMÁRNO – KOMÁROM             nagy népszerűségre tesz szert az országban. Így a Po-
14.00 – TRAmBULIN VERSENY – Az érdeklődők           Nemzetközi Szabadidős Utcai Futóverseny     lemic is egyre többet koncertezik, sőt a Pacho című
    a helyszinen nevezhetnek be a versenybe.    Start: Sportcsarnok, Észak-Komárom           musical zenéjét is rájuk bízzák. Első lemezük 1997-
17.00 – A SPANISH LINE TÁNCSTÚDIÓ és ANDA       13.00 XXXVII. KOMÁRNO – KOMÁROM             ben jelenik meg. A zenekar eztán elnyeri az év fel-
    László, a Bad Boys Tánccsoport tagjának fel-      Nemzetközi Szabadidős Utcai Futóverseny     fedezettje címet. Ellátogatnak Jamaikára, ahol élő-
    lépése                     Cél: Sportcsarnok, Dél-Komárom             ben tapasztalják a ska erejét. A Polemic gyakran
18.00 – II. NEmZETKÖZI BREAK DANCE VER-        13.00 Számháború                    koncertezik külföldon, főleg Csehországban, Len-
    SENY KomÁRom VÁRoS SERLEGÉÉRT -        Vág-part a Sistag mellett, Észak-Komárom        gyelországban, de gyakran megfordul magyarorszá-
    a verseny ideje alatt hip-hop divatbemutató  13.00 Hastánc bemutató                 gon is. A Ladánybene 27 és a P.A.S.o. zenekarokkal
21.00 – DISCo, az est DJ sztárvendége 22.00 órától  Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom          kiváló a kapcsolatuk, játszanak közösen fesztiválo-
a KoZmIX együttes tagja LÁNYI LALA.          14.00 Komáromi labdarúgó csillagok találkozója     kon, klubokban. A zenekar fúvósai részt vesznek a
Anglia park, Észak-Komárom              Czibor Zoltán Városi Sporttelep, Dél-Komárom      LB27 Babylon Cirkusz című lemezének felvételén.
                                                       Nincs fesztivál Szlovákiában és Csehországban a Po-
                           14.00 BOROK UTCÁJA - közreműködik
9.00 Tenisztorna                                               lemic nélkül, nincs díjátadó nélkülük. Aki egyszer
                               a VIDÁm FIÚK fúvószenekar
KVSE Sporttelep, Dél-Komárom                                         látta, hallotta a Polemicet élőben, egy életre megje-
                           Nádor utca, Észak-Komárom                gyezte azt a híres „vibrációt“. Ezt nem lehet kihagyni,
9.00 V4 – Junior lányok nemzetközi röplabda-     14.00 50 éven felüliek labdarúgó tornája
    versenye                                                irány a révkomáromi Klapka tér!
                           molaji Városi Sporttelep, Dél-Komárom
Határőr Utcai Alapiskola, Észak-Komárom        14.00 A Sétagalopp zenekar koncertje
9.00 Fiúk nemzetközi röplabdatornája                                     20.00 - 22.00 Kisértetvár - Az Öregvár vár alatti
                           Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom              alagútrendszerbe csak kísérettel engedélye-
munka Utcai Alapiskola, Észak-Komárom
                                                           zett a belépés. Az egyes csoportok indulása
9.00 Villámsakk-verseny – 13. évfolyam        14.30 - 21.00 A NÉPmŰVÉSZET ÜNNEPE               félóránként történik a vár bejáratától.
Petőfi Sándor Átalános Iskola, Dél-Komárom       14.30 – KoRPÁS Éva gyerekműsora             Öregvár, Észak-Komárom
9.00 Comorra Cup 1/2011 – 1:10 arányú         16.00 – néptáncgála: DUNAJ, FESZTY           20.00 A zenekari tehetségkutató verseny
    távirányítású terep-modellautók            ÉS KISKÖDmÖN TÁNCEGYÜTTESEK               eredményhirdetése
    bemutató versenye                   műsora                     Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom
modellpálya, II. bástya, Észak-Komárom        17.30 – a PACoRA TRIÓ koncertje             20.00 Első Emelet koncert
9.00 - 12.00 Nyílt napok a tűzoltóállomáson -     19.00 – a FoNÓ ZENEKAR koncertje            Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
    tűzvédelmi bemutató a nyilvánosság részére                               20.30 Elit Osztag koncert
                           Tiszti pavilon udvara és szabadtéri színpada, Komárno
Tűzoltóállomás, Észak-Komárom                                         Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom
                           15.00 Erős emberek versenye
9.00 - 16.00 Egy mozgással teli nap                                      21.00 Kerecsen koncert
                           Fesztivál placc, monostori erőd, Dél-Komárom
    az aerobic show 9. évfolyama                                      Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
                           15.00 - 18.00 Tehetségkutató zenekari fesztivál
Sportcsarnok, Észak-Komárom                                          21.00 Táncház a Fonó zenekarral
                            Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom
10.00 VIII. Barátság Kupa - senior férfi kispályás                               RÉV – magyar Kultúra Háza, Észak-Komárom
                           15.30 Íjász- és ostor-bemutató
    labdarúgó torna
                           monostori erőd, Dél-Komárom
molaji Városi Sporttelep, Dél-Komárom
                           15.30 Az ABBAlite zenekar koncertje
10.00 -16.00 Búvár-bemutató
                           Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
 minden érdeklődő ingyenesen kipróbálhatja
                           16.00 Az izsai huszárok bemutatója
a merülést és a víz alatti úszást.
                           monostori erőd, Dél-Komárom
Termálfürdő, Észak-Komárom
                           16.30 A Legio Brigetio bemutatója
10.00 Komárom VSE – Lábatlan SE
                           monostori erőd, Dél-Komárom
    U16-os megyei bajnoki labdarúgó mérkőzés
                           16.30 Komárom AC – Keszthely Georgikon
Czibor Zoltán Városi Sporttelep, Dél-Komárom
                               NBII-es ifjúsági férfi kézilabda mérkőzés
10.00 Fort-bool szabadtéri kosárlabda torna
                           Sportcsarnok, Dél-Komárom
monostori erőd, Dél-Komárom
                           17.00 Emlékest Egressy Béni halálának
10.00 Íjász- és ostor-bemutató
                               160. évfordulója alkalmából
monostori erőd, Dél-Komárom
                           Duna menti múzeum, Észak-Komárom            21.45 A LADÁNYBENE 27 + BRASS koncertje
10.00 Népi játszóház
                           17.00 Kempelen ökölvívó gála              Klapka tér, Észak-Komárom
monostori erőd, Dél-Komárom
                           Kempelen Farkas Alapítványi Szakközépiskola,
10.00 Kispályás labdarúgó kupa                                        Az idén 26 éves zenekar 1985 óta működik a reggae
                               Dél-Komárom
monostori erőd, Dél-Komárom                                          szolgálatában! 1991 óta kilenc albumot jelentettek
                           17.00 Tolma baranta bemutató
10.00 Zenebarátság fesztivál                                         meg és szerzeményeik számtalan válogatáson sze-
                           monostori erőd, Dél-Komárom               repeltek. Nevükhöz fűződik az első magyar reggae
Petőfi Sándor művelődési Ház, Szőny, Dél-Komárom
                           17.00 Sasvári Sándor és Mahó Andrea           album (1991 – Reggae), dub album (2002 - Links to
10.00 A Kis Garabonciások műsora
                               musical műsora                 Babylon), az első hazai riddim album (2007 - Jud-
Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom         Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
10.00 Erőd Ride - kerékpáros ügyességi verseny a                               geDay) megalkotása, az első pesti reggae klub (1998
                           17.30 A SER ON STONE együttes koncertje         - Trenchtown Reggae Party) üzemeltetése, valamint
    kazamatákban                  Klapka tér, Észak-Komárom
monostori erőd, Dél-Komárom                                          a legnagyobb hazai reggae ünnep (Reggae Camp)
                           18.00 A Krainbaby zenekar koncertje           megteremtése. Két jamaicai utazásuk (1995, 1999)
10.30 Az izsai huszárok bemutatója          Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
monostori erőd, Dél-Komárom                                          hatalmas hatást gyakorolt zenei és szövegvilágukra,
                           18.30 Komárom AC – Keszthely Georgikon         ami az 1996-os Pozitív album óta egyre erősebben
10.30 Métacsata - ügyességi labdajáték            NBII-es felnőtt férfi kézilabda mérkőzés     érezhető. A zenekar jelenleg a nemrég elkészült
    gyermekek részére               Sportcsarnok, Dél-Komárom                Feel Di Roots! - című daluk bemutatásán dolgozik.
Vág-part a Sistag mellett, Észak-Komárom       18.30 A Scage zenekar koncertje             Közben az LB műhelyben újabb zenék születnek,
10.30 A Délibáb Színház és a Szent Imre Óvoda     Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom         amikkel már idén tavasztól találkozhat a közönség
    műsora                                                 a koncerteken. A zenekar ideológiája a 2000-es
Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom                                     években átalakult, már nem a reggae zene teljes
11.00 A Legio Brigetio bemutatója                                       spektrumának bemutatása a céljuk, hanem a ja-
monostori erőd, Dél-Komárom                                          maicai gyökerekből táplálkozó, saját, energikus elő-
11.00 -17.00 A Kard Rendje                                          adásmódú, modern roots reggae-ben történő el-
    - történelmi kardvívó-bemutató                                     mélyülés. 2011-ben új és hagyományápoló felada-
Anglia park, Észak-Komárom                                          tok is várnak a bandára. A újdonságot három új ze-
11.30 Tolma baranta bemutató                                         nésztárs, a mighty LB Brass érkezése jelenti! Velük
monostori erőd, Dél-Komárom                                          a zenekar hangzása még autentikusabb lesz, ami a
11.30 Métacsata - ügyességi labdajáték gyer-                                 korábbi „bio-reggae” szándékuk további erősödését
    mekek részére                                             jelenti. A színekben komáromi zenekar már több-
Vág-part a Sistag mellett, Észak-Komárom                                   ször játszott nagy sikerrel a Komáromi Napokon.
12.00 Tűzoltó bemutató                19.00 POLEMIC koncert                  Jöjjön és lazítsa el a csípőjét a Ladánybene 27 se-
monostori erőd, Dél-Komárom              Klapka tér, Észak-Komárom                gítségével!
22.00 A 30 éves Elektron Band jubileumi        10.00 Halászléfőző verseny
   koncertje                    Holt-Vág, Észak-Komárom
Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom         10.00 -18.00- Kézműves játszóház
22.00 Vesztegzár koncert                monostori erőd, Dél-Komárom
Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom        10.30 Az izsai huszárok bemutatója
23.00 Dod koncert                   monostori erőd, Dél-Komárom
Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom        11.00 A Pepita tours, Šeko shop és Sitno bútor-
23.45 A DIRTY SOUTH REGGAE BAND                üzlet Nagy tavaszi nyereményjátékának
   koncertje                        sorsolása
Klapka tér, Észak-Komárom               Közreműködik: VADKERTI Imre
00.00 Barrow koncert                  Klapka tér, Észak-Komárom
Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom        11.00 A Legio Brigetio bemutatója            19.00 A PARA együttes koncertje
1.00 Dead Colony koncert                monostori erőd, Dél-Komárom               Klapka tér, Észak-Komárom
Zúzdaplacc, monostori erőd, Dél-Komárom        11.30 Tolma Baranta bemutató               A fiatalokat megmozgató zenekar 1995-ben alakult,
                            monostori erőd, Dél-Komárom               saját zenéjüket „doboz punknak“ nevezték. Egy hó-
                            12.00 Komáromi kincskeresés - búvárverseny és      nap után megvolt az első koncertjük. Első lemezük
      Május 1 - Vasárnap                 bemutató                     1999-ben jelenik meg, ezt napjainkig további öt kö-
                            Holt-Vág, Észak-Komárom                 veti. Dalaik a szlovákiai rádiók slágerlistáin jelentős
6.30 Horgászverseny                  12.00 Veteránmotoros felvonulás             sikereket érnek el, videoklipjeik az országban eddig
Holt-Vág, Észak- Komárom                    Start: Városháza, cél: monostori erőd,      nem tapasztalt látásmódban mutatják be a zenéjü-
7.30 - 9.30 IX. Csárda túra              Dél-Komárom                       ket. Koncertjeik egyediek, énekesük egy igazi ener-
     kerékpáros teljesítménytúra          12.00 100 Folk Celsius koncert              giabomba a színpadon. Zenéjük ma is speciális mix.
    (Sisak kötelező! – www.csardatura.sk)     Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom          A sajátságos ska, punk és a funky – ez a PARA ze-
Távok: Classic 40, mTB 55, Road 60 km,         13.00 Szól a nóta - ifj. KoVÁCS József és népi ze-    nekar 2011-ben. Reszkess Klapka tér, energiarobba-
    Extrem 90 km                      nekarának koncertje, Szólisták: ifj. BERTÓK   nás jön!
Rajt és cél: Hajós u. 2, Észak-Komárom             Tibor és KoVÁCS mónika
Európa ifjúsága határok nélkül             Klapka tér, Észak-Komárom                20.00 Republic koncert
a waldkraiburgi baráti középiskola delegációjának   13.00 Fúvószenekari találkozó              Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
baráti látogatása (május 7-ig)             Duna bástya, monostori erőd, Dél-Komárom         20.30 Kvety Nikotínu koncert
Ľudovít Jaroslav Šulek Gimnázium, Észak-Komárom    14.00 Operett-gála                    Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
8.00 ACACIA TEAM ÉLMÉNYPARK              Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
8.00 – 21.00 Vidám gyermekprogram a legkiseb-     14.00 Történelmi járművek bemutatója
    beknek, légvárak, arcfestés, póni sétakocsi-  A Selye Egyetem melletti parkoló, Észak-Komárom
    kázás. A merészebbek és bátrabbak részére:   14.00 -17.00 Nyitott kapuk napja a menházban
    trambulin, paint ball, airt soft, mászófal,      és a zsinagógában
    kötélpálya.                  menház, Zsinagóga, Észak-Komárom
8.00 – BÁTRAK HARCA – Paint ball verseny        14.30 Az Antabus együttes koncertje
21.00 – DISCO és karaoke show DJ-vel.         Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
Anglia park, Észak-Komárom               15.00 Koppánymonostori SE – Csémi SE Vasért
9.00 V4 – Junior lányok nemzetközi               megyei II. osztályú ifjúsági bajnoki labda-
    röplabdaversenye                    rúgó mérkőzés
Határőr Utcai Alapiskola, Észak-Komárom        Czibor Zoltán Városi Sporttelep, Dél-Komárom
9.00 3. Homa Gold Kupa - nemzetközi utánpót-      15.00 Pop2rock koncert                  21.30 A VAD FRUTTIK zenekar koncertje
    lás floorball torna               Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom          Klapka tér, Észak-Komárom
Sportcsarnok, Dél-Komárom               15.30 Íjász- és ostor-bemutató              A Vad Fruttik, és Likó marcell zenei karrierje a Sum-
9.00 Dudás István Emlékkupa                                           mer Kitchen — Nirvana feldolgozás zenekarban kez-
                            monostori erőd, Dél-Komárom
    U9-es kispályás floorball torna                                     dődött Várpalotán 1996-ban, egy nyári konyhában
                            16.00 Az izsai huszárok bemutatója
Czibor Zoltán Városi Sporttelep, Dél-Komárom                                  (ki gondolta volna?). Itt fedezte fel Herter Tamás –
                            monostori erőd, Dél-Komárom
9.00 Fiúk nemzetközi röplabdatornája                                      a város ismert gitárosa – és hívta el, hogy alapítsa-
                            16.00 MÁJUSFAÁLLÍTÁS
munka Utcai Alapiskola, Észak-Komárom                                      nak közös bandát Vad Fruttik néven. már itt együtt
                                a DUNAJ Néptáncegyüttes – a Ľ. J. Šulek
9.30 Országos Ifjúsági Ökölvívó Bajnokság                                    zenéltek Józsa Zoltánnal (dob), majd pár éven belül
                                Gimnázium, a komáromi VmK és a matica
    - döntők és eredményhirdetés                                      csatlakozott Kerekes Gergely is (gitár). Első saját
                                slovenská Komáromi Helyi Szervezete       szerzeményüket (molnár néni) még jópár dal kö-
Boxcsarnok, Észak-Komárom
                                csoportjának műsora               vette, amiket évről évre rögzítettek is serényen, de az
10.00 Tóth Mihály utánpótlás labdarúgó torna
                            Klapka tér, Észak-Komárom                otthoni koncertezésen, és néhány sikeres tehetség-
Czibor Zoltán Városi Sporttelep, Dél-Komárom
                            16.00 KÉZMŰVESEK UTCÁJA - reneszánsz           kutatón túl nem értek el nagyobb eredményeket.
10.00 Erős emberek XIV. szlovákiai bajnoksága
                                táncbemutató és táncoktatás           1999-ben szintén egy tehetségkutató után kapta
KFC Labdarúgó-stadion, Észak-Komárom
                                a CHARLoTTE táncegyüttessel           meg a Fruttik az első lehetőséget egy igazi nagyle-
10.00 Női labdarúgó torna
                            megye utca, Észak-Komárom                mez elkészítésre, kiadóstól, reklámostól, azonban a
    nemzetközi kispályás labdarúgó torna
                            16.00 Az Old Gang koncertje               lemez rögzítése előtt egy hónappal a kiadó kihátrált
molaji Városi Sporttelep, Dél-Komárom
10.00 Veteránmotoros találkozó             Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom    az egyezségből. Főként jazz, bossa nova, és különféle
Sportcsarnok, Dél-Komárom               16.30 Sipos F. Tamás koncert               elektronikus zenei stílusok házassága által szüle-
                            Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom          tett meg ezután az a kohézió, amire az egész Fruttik
                            16.30 A Legio Brigetio bemutatója            épül. Eddig három lemezt adtak ki. mára jelentős té-
10.00 -16.00 ÖREGVÁR NAPOK
                            monostori erőd, Dél-Komárom               nyező a zenekar, klubokban, fesztiválokon találkoz-
10.00 – kézműves bemutató                                            hatnak velük a rajongók.
11.00 – MESÉK MÁTYÁS KIRÁLYRÓL             17.00 Koppánymonostori SE – Csémi SE Vasért
    magyar nyelvű meseelőadás            megyei II. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés
                            Czibor Zoltán Városi Sporttelep, Dél-Komárom       22.00 DJ Tom Tailor műsora
12.00 – a VERMES TÖRZS lovasíjász bemutatója                                  Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom
14.00 – BÉKAKIRÁLY – szlovák nyelvű meseelőadás    17.00 Tolma Baranta bemutató
                                                        22.00 TŰZIJÁTÉK – az Európai Uniós csatlakozás
15.00 – AZ IZSAI HUSZÁROK lovasbemutatója       monostori erőd, Dél-Komárom
                                                           7. évfordulója alkalmából
Ingyenes idegenvezetés 10.00-tól és 13.00-tól,     17.00 EMMER PÉTER és BARÁTAINAK koncertje
                                                        Erzsébet-híd, Észak- és Dél-Komárom
gyülekezés a városi rendőrség épülete mellett     Klapka tér, Észak-Komárom
Öregvár, Észak-Komárom                 18.00 „Skrotenie” - diákmusical
10.00 Íjász- és ostor-bemutató                 Bemutató – a belépés ingyenes!
monostori erőd, Dél-Komárom              matica slovenská székháza, Észak-Komárno
10.00 A Bátorkeszi-i református énekkar hangversenye  18.00 A DDT együttes koncertje
Református templom, Dél-Komárom            Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
10.00 Zsebsün és Minggyá koncert            18.00 Miller Zoltán koncertje
Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom         Sörsátor, monostori erőd, Dél-Komárom

								
To top