phan tich ki thuat _2_ by blue123

VIEWS: 24 PAGES: 68

More Info
									 PHÂN
 TÍCH
 KỸ
THUẬT

    1
2
  Nội dung chính phần 1


•  Tổng quan về Phân tích kỹ thuật
•  Các dạng biểu đồ
•  Mức hỗ trợ và kháng cự
•  Đường xu hướng
•  Fibonacci
•  Một số mẫu hình thường gặp
•  Phân tích khối lượng

                   3
Tổng quan về Phân tích kỹ thuật (PTKT)


• PTKT là việc nghiên cứu hành vi của thị trường
 chủ yếu bằng việc sử dụng đồ thị nhằm mục đích
 dự báo xu hướng giá trong tương lai.

• Charles H Dow được xem là cha đẻ của PTKT.
 Năm 1884, ông đã đưa ra chỉ số bình quân giá
 đóng cửa của 11 cổ phiếu quan trọng nhất thị
 trường Mỹ.


                        4
 Những giả định cơ sở của PTKT


• Biến động thị trường phản ánh tất cả
  • Các nhà PTKT cho rằng tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến
   giá đều được phản ánh trong giá.
• Giá vận động theo xu thế
  • Cho rằng một xu thế đang vận động sẽ tiếp tục theo xu thế
   của nó cho đến khi nó đảo chiều.
• Lịch sử sẽ lặp lại chính nó
  • Cho rằng xu thế giá trong tương lai chính là sự lặp lại của
   quá khứ.


                               5
Lý thuyết Dow (Dow theory)
• Đây được xem là nền tảng của PTKT.
• Charles Dow đã phát triển Lý thuyết Dow
 từ những phân tích hành vi của thị trường
 vào cuối thế kỷ 19.
• Ông cho rằng dao động thị trường sẽ tạo
 thành các xu thế giá. Ông phân chia xu thế
 giá thành xu thế giá cấp 1 (chính) và xu thế
 giá cấp 2 (phụ).
• Sau khi Dow mất, Wiliiam P Hamilton đã
 tiếp tục nghiên cứu lý thuyết này và cấu trúc
 lại thành Lý thuyết Dow như ngày nay.


                         6
Hai xu thế giá chính của Dow

• Xu thế giá cấp 1
 • Thể hiện xu hướng giá chính của thị trường và có thể
  kéo dài từ vài tháng cho đến vài năm.
• Xu thế giá cấp 2
 • Là những điều chỉnh có tác động làm gián đoạn xu thế
  giá cấp 1.
 • Trong thị trường giá tăng, chúng được xem là những
  đợt suy giảm tạm thời (điều chỉnh).
 • Trong thị trường giá giảm, chúng được xem là những
  hồi phục trung gian (tăng giá tạm thời).                            7
 Ba giai đoạn chính của thị trường


  Thị trường tăng giá    Thị trường giảm giá
                   Phân phối

         Kéo dài


Xu thế tăng         Xu thế giảm chính
chính                    Tuyệt vọng
  Tích lũy
                           8
Các dạng biểu đồ thường gặp• Biểu đồ dạng đường (line chart)
• Biểu đồ dạng thanh (bar chart)
• Biểu đồ nến (candle chart)
                  9
Biểu đồ dạng đường (line chart)
                 10
   Biểu đồ dạng thanh (bar chart)


   Cao
      Đóng
Mở

   Thấp
                    11
   Biểu đồ nến (candle chart)

   Cao
      Đóng
Mở

   Thấp

Mở
      Đóng


                 12
Mức hỗ trợ và mức kháng cự

• Mức hỗ trợ (Support)
 • Là mức giá mà tại đó nhu cầu được xem là đủ
  mạnh để ngăn cản sự giảm giá thấp hơn.
• Mức kháng cự (Resistance)
 • Là mức giá mà tại đó lượng cung được xem là
  đủ mạnh để ngăn cản sự tăng giá cao hơn.
                       13
 Các phương pháp xác định mức hỗ trợ và mức
 kháng cự


• Các mức giá cao và thấp
 • Mức hỗ trợ được xác định bởi tập hợp các mức giá thấp.
 • Mức kháng cự được xác định bởi tập hợp các mức giá cao.

              Kháng cự   Các mức cao
            Hỗ trợ
    Các mức thấp

                             14
• Các số chẵn
 • Mức hỗ trợ và kháng cự có thể xuất hiện ở các mức giá
  chẵn, như 10, 20, 25, 50, 100,... Nên tránh đặt lệnh tại
  các mức giá này.
• Vùng hỗ trợ và kháng cự
 • Đôi khi một vùng xung quanh một mức giá sẽ tạo thành
  mức hỗ trợ và kháng cự.
                             15
 Đường xu hướng (Trend lines)

• Đường xu hướng thể hiện hướng di chuyển của thị
 trường và được xem là yếu tố quan trọng nhất
 trong tất cả các phân tích.


   Đường xu hướng tăng
                     Mức kháng cự           Điểm hỗ trợ  Mức hỗ
                  trợ thành
                   mức
                  kháng cự

                            16
Các đặc điểm của đường xu hướng

• Số lượng điểm
  • Cần phải có 2 điểm trở lên để vẽ. Số điểm càng nhiều thì
   tính chuẩn xác của đường xu hướng càng cao.
• Khoảng cách các điểm
  • Các điểm phải có khoảng cách tương đối như nhau.
• Góc
  • Khi độ dốc của đường xu hướng càng tăng thì tính chuẩn
   xác của các mức hỗ trợ và kháng cự càng giảm.
                              17
Minh họa về góc

             Dễ
      Dốc      gãy
         Dốc vừa phải 
          mức hỗ trợ tốt


                  18
 Kênh xu hướng


• Kênh xu hướng được thiết lập bởi 2 đường
 xu hướng song song nhau.

 Kênh xu hướng tăng   Kênh xu hướng giảm
                     19
 Fibonacci (1170 – 1250)

• Ông tên thật là Leonardo Pisano, là một
 nhà toán học sống vào khoảng thế kỷ 12
 tại Pisa (Italy).
• Ông đã khám phá ra dãy số Fibonacci
 (1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) dựa trên những
 quan sát về Kim tự tháp Gizeh ở Ai Cập.
• Dãy Fibonacci có tỷ lệ 2 số liền kề nhau
 xấp xỉ 1,618 (hoặc nghịch đảo là 0,618).
 Tỷ lệ này được gọi là Tỷ lệ vàng (The
 golden ratio) hay PHI.                       20
Fibonacci trong PTKT

• Khi dùng trong PTKT, Tỷ lệ vàng thường được
 chuyển đổi thành 3 mức tỷ lệ: 38.2%, 50% và
 61.8%.
• Tuy nhiên, các bội số khác cũng có thể được
 dùng, như 23.6%, 161.8%, 423%,…
• Dãy Fibonacci thường được ứng dụng trong
 PTKT dưới nhiều dạng: sự hồi lại, dạng cung,
 dạng quạt, dạng mở rộng và vùng thời gian.                      21
  Fibonacci Retracements

• Fibonacci Retracements được
 xây dựng bởi một đường xu thế
 được vẽ giữa 2 điểm cực trị, từ
 một đáy đến một đỉnh hoặc
 ngược lại. Sau đó 7 đường
 ngang cắt đường xu hướng sẽ
 được thiết lập ở các mức: 0.0,
 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 và
 100%.
• Giá thường chạm tiệm cận
 trên/tiệm cận dưới tại hoặc gần
 các mức hồi lại của Fibonacci
 trong quá trình biến động.
                  22
 Fibonacci Arcs

• Fibonacci Arcs được thiết
 lập từ một đường xu hướng
 được vẽ từ 2 điểm cực trị,
 từ điểm cực tiểu đến cực đại
 đối diện. 3 đường hình cung
 sẽ được xây dựng với tâm là
 điểm cực trị thứ 1 và cắt
 đường xu hướng tại các
 mức 38.2, 50 và 61.8%.
• Fibonacci Arcs thường
 được xem là các mức hỗ trợ
 và kháng cự tiềm năng.
                 23
 Fibonacci Fans

• Fibonacci Fans được thiết
 lập từ một đường xu hướng
 được vẽ từ 2 điểm cực trị.
 Sau đó, một trục dọc “vô
 hình” được vẽ qua điểm cực
 trị thứ 2. 3 đường xu hướng
 sẽ được vẽ từ điểm cực trị
 thứ nhất cắt trục dọc tạo
 thành các góc ở các mức
 38.2, 50, 61.8%.
• Các đường này có thể xem
 là các đường hỗ trợ và
 kháng cự trong PTKT.


                24
Fibonacci Time Zones

• Fibonacci Time Zones
 được thiết lập bởi việc
 chia đồ thị bằng các trục
 dọc với khoảng cách
 tuân theo dãy Fibonacci
 (1,1,2,3,5,8,…).
• Các thay đổi giá mạnh
 thường nằm gần các trục
 dọc này.
               25
 Fibonacci Extensions

• Fibonacci   Extensions
 thường được dùng để dự
 báo các mức hỗ trợ và
 kháng cự trong tương lai
 và được vẽ vượt khỏi
 biên độ 100%.
• 161.8, 261.8 và 423.6%
 là các mức Fibonacci
 Extensions thường được
 sử dụng trong PTKT.
               26
Một số mẫu hình thường gặp

• Các mẫu hình tiếp diễn
 • Tam giác
 • Chữ nhật
 • Cờ chữ nhật và cờ đuôi nheo
• Các mẫu hình đảo chiều
 •  Đầu và vai
 •  Hai và ba đáy/đỉnh
 •  Mẫu hình cái nêm
 •  Đỉnh vòm và đáy chén
                 27
   Các mẫu hình tam giác

                Tam giác
                            y
      y         hướng xuống
                        x
             x
x

     Tam giác                 Tam giác
     hướng lên         y        cân bằng


  • Mức giá kỳ vọng được định ra trên cơ sở khoảng cách giá
   x=y.
  • Các nhà đầu tư dài hạn dùng các mẫu hình này để xác
   nhận xu hướng, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn dùng
   chúng như các dấu hiệu để mua/bán.


                                28
Minh hoạ về mẫu hình tam giác
                29
Mẫu hình chữ nhật


            y


         x   Tín hiệu tiếp tục xu hướng lên     • Tương tự như các mẫu hình tam
      giác, mức giá kỳ vọng trong mẫu
      hình chữ nhật được xác định trên cơ
      sở khoảng cách giá x=y.                            30
 Cờ chữ nhật và cờ đuôi nheo

     Cờ chữ nhật         Cờ đuôi nheo


   Cột cờ

         x               x
• Mức giá kỳ vọng của các mẫu hình này được định ra khi
 khoảng cách giá của cột cờ (x) được lặp lại kể từ khi giá
 thoát ra khỏi vùng điều chỉnh và tiếp tục xu hướng cũ.


                             31
Minh họa về mẫu hình cờ
             32
 Mẫu hình đầu và vai

           Đầu vai ngược

                   Đường cổ    x

                             y• Một khi giá vượt khỏi đường cổ thì nhà đầu tư có thể đặt kỳ
 vọng ở mức giá thoả điều kiện x=y. Các nhà PTKT cho rằng
 giá sẽ biến động một khoảng ít nhất bằng y trước khi mẫu
 hình này hình thành.
• Đường cổ có thể cân bằng, dốc lên hay dốc xuống. Một đường
 cổ dốc xuống được xem là một dấu hiệu mạnh và phản ánh
 chuẩn xác hơn so với một đường cổ dốc lên.

                               33
Minh hoạ mẫu hình đầu và vai
                34
Mẫu hình hai và ba đáy/đỉnh

Hai đỉnh    Ba đỉnh    • Tương   tự
             x   như các mẫu
                hình kể trên,
             y   mức giá kỳ
                vọng  được
Hai đáy    Ba đáy      định ra trên
             x
                cơ sở khoảng
             y   cách x=y.                     35
Minh họa mẫu hình hai đỉnh
               36
Minh họa mẫu hình hai đáy
              37
 Mẫu hình cái nêm

                  Nêm hướng xuống
   Nêm hướng lên


• Giống như mẫu hình tam giác, mẫu hình nêm thể hiện
 một sự hội tụ giá trước khi đảo chiều.
• Mẫu hình nêm có thể dốc lên hoặc dốc xuống. Trong
 mẫu hình này, giá sẽ vượt khỏi 2 đường giới hạn trước
 khi đỉnh nêm hình thành.

                           38
Mẫu hình đỉnh vòm và đáy chén


   Đỉnh vòm
          Mái vòm


           • Các mẫu hình
            này thường được
            dùng như những
            dấu hiệu mua/
            bán trong PTKT.
  Đáy chén


          Đáy chén                  39
Phân tích khối lượng giao dịch

• Mục tiêu của việc phân tích khối lượng
 giao dịch:
 • Xác nhận xu hướng hiện tại:
   • Nếu thị trường đang có xu hướng lên hoặc xuống thì
    xu hướng này phải được xác nhận bởi sự gia tăng
    khối lượng giao dịch. Sự hồi lại của một xu hướng
    thường đi kèm với sự suy giảm khối lượng.
                            40
Phân tích khối lượng giao dịch

 • Cảnh báo sự suy yếu của xu hướng hiện tại:
   • Nếu xu hướng hiện tại được tiếp diễn với sự giảm
    gần về khối lượng thì đây được xem là sự cảnh báo
    xu hướng này đang yếu dần.
   • Điều này đặc biệt đúng khi thị trường đạt đến đỉnh
    cao mới hay chạm đáy mới với một khối lượng nhỏ.
    Trong trường hợp này, việc chạm đỉnh/đáy mới của
    thị trường thường được xem là một xu hướng không
    đáng tin cậy.
                            41
Phân tích khối lượng giao dịch

 • Xác nhận sự bứt phá khỏi biên độ dao động giá
  hiện tại:
   • Trong thị trường không rõ xu hướng và giá đang dao
    động trong một biên độ nhất định, một sự bứt phá
    của giá phải được đi kèm với một khối lượng giao
    dịch lớn.
   • Ngược lại, một sự biến động mạnh về giá nhưng với
    khối lượng giao dịch nhỏ có thể xem là một xu
    hướng không bền vững và cần phải được xem xét
    thêm.
                            42
Phân tích đồ thị khối lượng

          • Điểm A thể hiện sự nỗ lực để
           đạt đến đỉnh mới với khối lượng
           nhỏ (nằm dưới đường trung
           bình khối lượng)  kết quả là
           xu hướng mới đã thất bại và giá
           còn chạm đáy mới.
          • Điểm B thể hiện sự tăng giá với
           một khối lượng gia tăng theo 
           đây được xem là một sự tăng giá
           khá vững chắc.
          • Điểm C cho thấy một khối
           lượng giao dịch rất lớn kèm
           theo sự tăng giá mạnh  điều
           này cho thấy thị trường có rất
           nhiều khả năng để đạt đến đỉnh
           cao mới.


                         43
Minh họa phân tích khối lượng
                44
45
Nội dung chính phần 2

1. Tìm hiểu 4 chỉ dẫn sau:
• Đường trung bình (MA)
• Đường MACD
• Đường Stochatic
• Đường Bollinger Band
 Dùng các chỉ dẫn này để có thể xác định:
   Mức hỗ trợ và kháng cự
   Các vùng mua quá nhiều hay bán quá nhiều
   Xác định các tín hiệu để mua, bán.

2. Cách sử dụng các chỉ dẫn trên trong phân tích kỹ thuật.                               46
  Các chỉ dẫn kỹ thuật là gì?
•   Một chỉ dẫn kỹ thuật là một chuỗi các dữ liệu được thiếp
   lập từ các mức giá trong quá khứ.
•   Sử dụng các chỉ dẫn kỹ thuật để:
   1.  Báo động xu hướng
   2.  Xác định lại xu hướng giá
   3.  Dự đoán xu hướng giá
   Dữ liệu về giá
  (bao gồm giá mở cửa,           Các chỉ dẫn
                 Tính toán
   đóng cửa, cao, thấp            kỹ thuật
  khối lượng giao dịch…)
      Giá lịch sử             Xu hướng                              47
Các loại chỉ dẫn phân tích kỹ thuật

         Các chỉ dẫn phân tích kỹ thuật     Các chỉ dẫn nhanh
                    Các chỉ dẫn chậm


• Cho biết xu hướng của giá   • Báo hiệu xu hướng dài hạn
 trong ngắn hạn.         của giá.
• Thường được sử dụng      • Thường dùng để xác nhận
 trong thị trường không     lại xu hướng giá một cách
 xác định rõ xu hướng.      chắc chắn hơn.                             48
Ví dụ về các loại chỉ dẫn:CHỈ DẪN  Đường RSI
NHANH  Đường Stochatic


CHỈ DẪN  Đường trung bình
 CHẬM  Đường MACD


               49
       Các lợi ích và hạn chế của
          các loại chỉ dẫn


            Lợi ích              Hạn chế
        -Giúp nhà đầu tư ra/vào thị    -Rủi ro về chỉ báo sai.
Các chỉ dẫn  trường sớm hơn.          -Ra/vào thị trường giao dịch nhiều
nhanh     -Báo nhiều dấu hiệu của thị    đồng nghĩa với việc trả chi phí
        trường hơn.            nhiều.
        -Cho biết trước những rủi ro/cơ
        hội tiềm năng
        -Giúp nhà đầu tư có khả năng -Không phát huy tác dụng trong thị
Các chỉ dẫn  nắm bắt và định xu hướng tốt.    trường dao động lên xuống (không
chậm      -Giao dịch ít – trả ít chi phí hơn. hướng nhất định)
                          -Ra/vào thị trường chậm hơn.
                                        50
Đường trung bình

Đường trung bình đơn giản là mẫu đường
trung bình được sử dụng phổ biến nhất
trong các dạng đường trung bình. Đường
trung bình đơn giản được tính toán bằng
cách cộng dồn dãy các giá trị trong một
khoảng thời gian gồm một số ngày nhất
định và sau đó lấy tổng số chia cho số ngày.                      51
 Đường trung bình (tt)
  Cách sử dụng đường trung bình:

1. Để xác định xu hướng: Thông thường, nhà đầu tư nhìn
  vào độ dốc của đường trung bình để xác định xu hướng
  giá. Ví dụ, nếu đường trung bình có độ dốc xuống, và giá
  hiện tại đang ở dưới đường trung bình thì xu hướng được
  xác định là xu hướng giảm. Ngược lại là xu hướng tăng.
  Nếu giá hiện tại đang di chuyển cả phía trên, dưới và
  đường trung bình khá bằng phẳng thì thị trường đang
  được xem là không có xu hướng rõ ràng.
                             52
Đường trung bình (tt)
     Các điểm mua
     Các điểm bán
            53
  Đường trung bình (tt)

2. Đưa ra các tín hiệu mua và bán:
  Có nhiều cách để xác định các tín hiệu mua/bán bằng đường
   trung bình. Đầu tiên, có thể nhìn vào mối quan hệ giữa giá
   đóng cửa và đường Trung bình đơn giản. Nếu thị trường đóng
   cửa ở giá nằm trên đường Trung bình thường cho thấy một
   tín hiệu mua, trong khi đó, nếu thị trường đóng cửa dưới
   đường trung bình cho thấy một tín hiệu bán.
  Một cách khác là sử dụng 2 đường trung bình, một đường
   trung bình ngắn hạn và một đường khác dài hơn. Các tín hiệu
   bán và mua được chỉ ra tại các điểm cắt nhau của đường
   trung bình ngắn hạn và đường trung bình dài hạn. Ví dụ, nếu
   đường trung bình ngắn hạn cắt đường trung bình dài hạn từ
   dưới lên thường dự báo tín hiệu mua và ngược lại, nếu đường
   trung bình ngắn hạn cắt đường trung bình dài hạn từ trên
   xuống dự báo một tín hiệu bán.


                               54
Đường trung bình (tt) Đặt lệnh mua
 Thanh khoản lệnh mua
             Đường TB 15 ngày
             Đường TB 30 ngày
             Đường TB 100 ngày
                       55
Đường Stochastic

Đường Stochstic được George C. Lane sử dụng
vào cuối những năm 1950, Chỉ dẫn Stochastic là
một loại chỉ dẫn động lực xác định vị trí của giá
đóng cửa đang ở mức cao/thấp của khoảng dao
động trong một khoảng thời gian xác định. Giá
đóng cửa ở gần mức cao của khoảng dao động
cho thấy thị trường tích lũy nhiều lệnh mua và
nếu mức giá này ở gần đáy sẽ báo hiệu thị trường
đang bán ra nhiều.


                        56
  Đường Stochastic (tt)
Cách tính:
                     Khoảng t/g  Cao  Thấp  Đóng cửa


      100 x (Đóng – Thấp nhất(n))
%K =
    (Cao nhất (n) – Thấp nhất (n))%D = Đường TB 3 kỳ của %K

(n): Số kỳ tính toán
                                       57
  Đường Stochastic (tt)

Cách sử dụng:

• Đường Stochastic thể hiện chu kỳ dao động của giá với những yếu tố
 sau:
  • Khi giá tăng, giá đóng cửa có xu hướng gần với phần trên của khoảng
   dao động giá.
  • Khi giá giảm, giá đóng cửa có xu hướng gần với phần đáy của khoảng
   dao động giá

• Thông thường, đường Stochastic gồm 2 đường, %K và %D. Sự khác
 nhau giữa 2 đường Stochastic Nhanh và Chậm được tính toán dựa
 trên các đường %K và %D. Đường Stochastic chậm di chuyển chậm
 hơn và nhẵn hơn so với đường Stochastic nhanh.
                                   58
  Đường Stochastic (tt)
Ứng dụng:

1. Xác định các vùng mua nhiều/bán nhiều

  • Nếu đường Stochastic vượt trên đường 80 – giá đang ở trong vùng mua nhiều
   Nếu đường Stochastic nằm dưới đường 20 – giá đang ở trong vùng bán nhiều

2. Phát hiện các tín hiệu mua/bán

  • Đường %K và % D di chuyển trên đường 80 và dưới đường 20
   2 đường %K và %D cắt nhau
   Đường %K và %D di chuyển dưới đường 80 và trên đường 20.

3. Xác định xu hướng tăng/giảm dựa vào sự phân kỳ của xu hướng giá và đường
  Stochastic
                                       59
Đường Stochastic (tt)Biểu đồ bên cạnh là
một ví dụ về xác định
xu hướng dựa vào sự
            Phân kỳ giảm
phân kỳ của đường xu          Phân kỳ tăng
hướng giá và đường xu
hướng của Stochastic.
                         60
  Dải băng Bolinger
•  Dải băng Bolinger được dùng và phát triển bởi John Bollinger, dài
  băng Bollinger là một chỉ dẫn thường được sử dụng để so sánh mức
  độ biến động của các mức giá liên quan trong một khoảng thời gian
  nhất định. Chỉ dẫn này bao gồm 3 đường giá bao quanh vùng dao
  động chủ yếu của giá, 3 đường này gồm:
  1. Đường trung bình đơn giản ở giữa,
  2. Dải băng ở trên (đường trung bình đơn giản cộng với 2 đơn vị lệch chuẩn);
  3. Dải băng ở dưới (đường trung bình trừ đi 2 đơn vị lệch chuẩn).

•  Độ lệch chuẩn (một chỉ số thống kê) thường được dùng như một chỉ
  dẫn tốt trong quan sát dao động. Lý thuyết về độ lệch chuẩn cho
  rằng các dải băng sẽ phản ứng một cách nhanh chóng đối với sự
  thay đổi của giá và phản ánh những chu kỳ dao động cao hay thấp.
  Một sự tăng giá đột ngột (hoặc giảm giá) hay nói một cách khác là
  sự dao động lớn, sẽ dẫn đến sự mở rộng của dải băng.
                                          61
 Dải băng Bollinger

Cách sử dụng dải băng Bollinger

• Xác định vùng mua nhiều và bán nhiều của thị trường.
• Kết hợp với các đường giao động như Stochastic để xác
 định các tín hiệu mua và bán.
• Xác định vùng giao động của giá.
• Báo hiệu các mức đỉnh tiềm năng và đáy tiềm năng.
                             62
  Dải băng Bollinger

 Hình bên cạnh là một ví dụ về
                  Vùng mua nhiều
 đường trung bình đơn giản và              Dải băng thu hẹp
 dải băng Bollinger (hình trên)
 và đường RSI (phía dưới).
 Những chỉ dẫn đã cùng báo
 hiệu một xu hướng giảm:
• Giá đã đi vào vùng mua nhiều
 (giá đã vượt qua mức trung
 bình phía trên của dải           Sự phân kỳ
 Bollinger)
• Sự phân kỳ giữa đường xu
 hướng giá và đường RSI (cho
 thấy xu hướng tăng đã yếu
 đi).
• Sự thu hẹp của dải băng.
                                   63
 Đường MACD

• Đường Trung bình hội tụ và phân kỳ (MACD) được sử
 dụng và phát triển bởi Gerald Appel, MACD là một
 trong những công cụ đơn giản nhất và được sử dụng tốt.
• MACD dùng đường trung bình – vốn là một chỉ dẫn
 chậm, kết hợp với các yếu tố theo đường xu hướng.
 Những chỉ dẫn chẫm này được chuyển đổi thành các
 đường đo động lượng bằng cách lấy hiệu 2 đường trung
 bình dài và trung bình ngắn. Kết quả này sẽ được vẽ
 thành một đường mà dao động lên xuống xung quanh
 giá trị 0, không có bất kì giới hạn trên hay dưới.
                            64
 Đường MACD (tt)


Cách sử dụng đường MACD:

• Nhận biết các tín hiệu mua/bán
• Xác định xu hướng giá
• Xác định sự phân kỳ của xu hướng
 tăng/giảm.                 65
  Đường MACD (tt)
Cách sử dụng đường MACD:
•  Nhận biết các tín hiệu mua/bán: Các tín hiệu mua/bán được xác nhận khi 2 đường
  MACD và đường tín hiệu cắt nhau. Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên
  báo hiệu một tín hiệu mua, và nếu tiếp tục cắt lên trên đường 0, xu hướng tăng càng
  được xác định rõ hơn. Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống
  thường báo hiệu một tín hiệu của xu hướng giảm, và nếu đường MACD cắt từ treên
  xuống vượt qua đường 0 thì tín hiệu này được xác nhận rõ hơn.

•  Xác định xu hướng giá:Xác định xu hướng giá: Nếu cả 2 đường MACD ở trên (hoặc
  dưới) đường 0 và đường MACD ở trên (dưới) đường tín hiệu, thì xu hướng được xác
  định là xu hướng tăng (giảm).

•  Xác định sự phân kỳ của xu hướng tăng/giảm: khi có sự phân kỳ của đường MACD và
  đường xu hướng giá xác định rằng xu hướng tăng hay giảm đang yếu đi. Khi giá đang
  tăng cao hơn nhưng các mức cao của MACD đang theo xu hướng giảm, điều này cho
  thấy xu hướng tăng đang yếu đi. Trong khi đó, xu hướng giảm đang yếu đi được báo hiệu
  khi xu hướng của giá đang thấp đi nhưng khi những mức thấp của đường MACD đang
  cao hơn.
  Điều quan trọng cần lưu ý là sự phân kỳ xác định xu hướng đang yếu đi chứ không có
  nghĩa là xu hướng đã thực sự đảo chiều. Sự đảo chiều của xu hướng phải được xác nhận
  bởi các biến động trực tiếp từ giá, chẳng hạn một sự bẻ gảy đường xu hướng.
                                           66
Đường MACD (tt)
                 Phân kỳ - xu hướng giảm
  Phân kỳ - xu hướng tăng Mua


                    Bán
                              67
Đường MACD (tt)
         68

								
To top