AROON by blue123

VIEWS: 44 PAGES: 5

More Info
									                 AROON
     1.Giới thiệu:
   Aroon là một hệ thống các dấu hiệu có thể được sử dụng để xác định cổ
phiếu đang giao dịch có xu hướng hay không? Và xu hướng đó có cường độ
như thế nào? Aroon được thiết kế để nhận diện thời điểm bắt đầu của một xu
hướng mới.
   hệ thống dấu hiệu của Aroon gồm hai đường Aroon up và Aroon down

        Aroon up là tổng thời gian ( phần trăm) mà trãi qua giữa lúc
  bắt đầu một thời kỳ và những điểm mà tại đó có mức giá cao nhất trong
  suốt thời kỳ đó. Nếu giá đóng cửa cao hơn mức cao mới mà được đưa ra
  cho thời kỳ thì đường Aroon up có giá trị là +100. Khi giá đóng cửa không
  vượt qua mức cao mới thì giá trị đường Aroon up giảm xuống tương đương
  một lượng là
             (1/tổng số ngày trong thời kỳthời kỳ)x100
     Công thức của đường Aroon up là:
     [ (tổng số ngày của thời kỳ)-(khoảng cách ngày có giá cao nhất
  tới ngày hiện nay)]/(tổng số ngày của thời ky)x100
     Ví dụ: Một đường Aroon 10 ngày, nếu giá cao nhất xuất hiện cách
  đây 6 ngày(hay 4 ngày kể từ lúc bắt đầu). Gía trị của đường Aroon up ngày
  hôm nay sẽ là: = [(10-6)/10]x100=40

        Aroon down được tính toán theo cách ngược lại. Khi mức
  thấp mới được hình thành nó sẽ có giá trị tương đương với +100, khi giá
  đóng cửa không vượt qua được mứa thấp mới này thì giá trị của chúng di
  chuyển xuống tương đường với (1/tổng số ngày trong thời kỳ)x100
     Công thức tính đường Aroon down
     [(tổng số ngày của thời kỳ)-(khoảng cách từ ngày có giá trị thấp
  nhất cho đến ngày hiện tại)/(tổng số ngày trong thời kỳ)x100
      Ví dụ: nếu giá thấp nhất trong thời kỳ 10 ngày xảy ra ngày hôm qua
  thì giá trị của đường Aroon down hôm nay là :=((10-1)/10)x100

                  1
   2.Chỉ số Aroon
   Chỉ số Aroon là một dấu hiệu riêng biệt được đưa ra bằng cách lấy
đường Aroon up trừ cho đường Aroon down. Kể từ khi đường Aroon up và
đường Aroon down dao động xung quanh 0 và 100, thì đường chỉ số Aroon
dao động xung quanh -100 và +100, với 0 là đường trung tâm.
   Khi đường Aroon up và Aroon down đang di chuyển thấp hơn giá
đóng cửa, tại nơi hợp nhất đưa ra một tín hiệu đó đang thực hiện dưới và
cho rằng xu hướng hiện tại không mạnh mẽ. Khi đường Aroon up di
chuyển xuống dưới 50 thì đó là lúc xu hướng hiện tại đã mất đi đà tăng
trưởng. Tương tự như vậy khi đường Aroon down mà di chuyển xuống
dưới 50 thì đó cũng là lúc xu hướng giảm hiện tại đang dần dần biến mất.
Gía trị trên 70 là thể hiện một xu hướng hiện tại đang diễn ra mạnh mẽ.

          Khi đường Aroon Osilator trên zero đó là khi đường
   Aroon up nằm trên đường Aroon down, khi đó cổ phiếu đang được
   định giá cao và nó sẽ có xu hướng giảm.

          Khi đường Aroon Asilator dưới zero tức là khi đường
   Aroon up nằm dưới đường Aroon down, khi đó cổ phiếu đang được
   định giá thấp và sẽ có xu hướng tăng lên.

         Khi đường Aroon Osilator trùng với zero đó cũng là
   lúc đường Aroon UP và Aroon down trùng nhau, lúc đó cổ phiếu
   đang được định giá đúng.
                 2
                 Parabolic SAR
    SAR là viết tắt của từ “ Stop and Reversal” tức là đỉnh và sự đảo chiều.
Parabolic Sar rất phổ biến trong việc hình thành những đỉnh hơn là hình thành
trực tiếp các xu hướng.
    Khi sử dụng đường Parabolic SAR thì nên hình thành một xu hướng giá
trước tiên sau đó theo tín hiệu của Parabolic SAR để thực hiện giao dịch:

            Nếu xu hướng tăng: mua khi dấu hiệu di chuyển dưới
     giá.

            Nếu xu hướng giảm: bán khi dấu hiệu di chuyển trên
     giá.                   3
   Đường dấu chấm dưới giá hìn thành một vệt đỉnh cjo một vị thế dài hạn,
và đường trên thành lập vệt đỉnh cho vị thế ngắn hạn. Tại lúc bắt đầu di chuyển
đường Parabolic SAR đưa ra một tấm đệm làm yếu đi giá và vệt đỉnh
   Đây là hai sự thay đổi: nấc thang và nấc thang cao nhất. Khi nấc thang
cao hơn được hình thành dấu hiệu đưa ra rằng có nhiều khả năng giá sẽ thay
đổi. Nếu nấc thang hình thành quá cao dấu hiệu sẽ dao động trên và dưới giá
thường xuyên hơn tạo nên khó khăn cho việc diễn giải. Nấc cao nhất kiểm soát
sự điều chỉnh của SAR như là sự di chuyển của giá, khi nấc thấp hơn nấc cao
nhất được hình thành vệt đỉnh sẽ là hình thức của giá. Nấc cao nhất thường
được sử dụng là 0.2 và nấc thường là 0.02
    biếu đồ của Microsoft cho thấy đường SAR có thể nắm được hầu hết
các xu hướng và cho phép nhà giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận từ các tín hiệu
mua và bán.
    một cách diễn giải khác là nhà giao dịch nên đóng vị thế dài hạn lại khi
giá giảm xuống dưới đường SAR (mũi tên đỏ) và đóng vị thế ngắn hạn khi giá
tăng trên đường SAR( mũi tên xanh).                   4
   Trong suốt thời kỳ một xu hướng diễn ra mạnh mẽ thì đường SAR cũng
làm việc tốt nhất gần 30% của thời gian. Do đó đầu tiên chúng ta cần phải xác
định xem có hay không xu hướng hiện tại bằng cách sử dụng đường ADX sau
đó sẽ sử dụng đường SAR đểthực hiện giao dịch.
                  5

								
To top