TSSL by blue123

VIEWS: 19 PAGES: 2

More Info
									Mô hình:
Tssl = -5.753836 + 0.009442t - 0.000177NK+ 3.41E-05XK + 0.00262CPI - 0.000733 CHISOVANG +
                    0.058821 CHISO_USD
                            R2= 0.380199


   Dependent Variable: TSSL
   Method: Least Squares
   Date: 09/30/08 Time: 14:00
   Sample: 2004:01 2008:03
   Included observations: 51
      Variable     Coefficient   Std. Error   t-Statistic    Prob.
       C        -5.753836    5.781878   -0.995150     0.3251
       T        0.009442    0.004136    2.282709     0.0273
       NK        -0.000177    6.66E-05   -2.658595     0.0109
       XK        3.41E-05    0.000114    0.299089     0.7663
       CPI        0.002620    0.010430    0.251213     0.8028
     CHISOVANG      -0.000733    0.003828   -0.191382     0.8491
     CHISO_USD       0.058821    0.058511    1.005292     0.3203
   R-squared         0.380199   Mean dependent var       0.029703
   Adjusted R-squared    0.295680   S.D. dependent var       0.129540
   S.E. of regression    0.108715   Akaike info criterion     -1.473300
   Sum squared resid     0.520034   Schwarz criterion       -1.208147
   Log likelihood      44.56915   F-statistic           4.498415
   Durbin-Watson stat    1.584334   Prob(F-statistic)        0.001235

Các Kiểm Định
    A/ Đa cộng tuyến:

          T       NK         XK       CPI    CHISOVANG CHISO_USD
  TSSL     -0.185796   -0.383624    -0.259756    -0.370206    -0.325631   0.202321
   T      1.000000   0.927767    0.964465     0.547590     0.519068   0.063371
  NK      0.927767   1.000000    0.960317     0.676562     0.613927   0.017460
  XK      0.964465   0.960317    1.000000     0.541126     0.493011   0.127442
  CPI     0.547590   0.676562    0.541126     1.000000     0.911751   -0.109035
CHISOVANG    0.519068   0.613927    0.493011     0.911751     1.000000   -0.134543
CHISO_USD    0.063371   0.017460    0.127442    -0.109035    -0.134543   1.000000

- Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến
    B/Phương sai Var(Ui):
  Kiểm định White (no Cross terms)
F-statistic        2.897407   Probability         0.006991
Obs*R-squared       22.93511   Probability         0.018051

    Thống kê nR2= 22.93511có xác suất p-value tương ứng là 0.018051<  = 0.05, nên
ta bác bỏ giả thiết Ho. Tức MH hồi quy tuyến tính (1) có phương sai thay đổi.
    C/ Tự tương quan: (Kiểm Định BG)
Lags to include=1    Obs*R-squared       1.312755   Probability         0.251897
Lags to include=2    Obs*R-squared       3.340145   Probability         0.188233
Lags to include=3  Obs*R-squared      4.413342  Probability      0.220151

    Thống kê (n-p)R2 (với p là bậc của tự tương quan và p= 1 tới 3 ) có các xác suất
p-value tương ứng đều lớn hơn  = 0.05, nên ta chấp nhận giả thiết Ho. Tức MH hồi quy
tuyến tính (1) không xảy ra hiện tượng tự tương quan từ bậc 1 cho đến bậc 3.

    D/ Bỏ sót biến: (Kiểm Định RESET của RAMSEY)

F-statistic      3.085026  Probability      0.086136
F-statistic      1.943379  Probability      0.155884
F-statistic      1.265125  Probability      0.298966
    Thống kê F-statistic tương ứng với số biến muốn đưa vào mô hình là 1 và 3 đều
có xác suất p-value lớn hơn  = 0.05, nên ta chấp nhận giả thiết Ho. Tức MH hồi quy
tuyến tính (1) đúng và khơng sót biến.
    E/Phân phối chuẩn của Ui: (Kiểm định JB)
Jarque-Bera    1.575443
 Probability   0.454880

    Thống kê JB = 1.575443 có xác suất p-value tương ứng là 0.454880 >  = 0.05,
nên ta chấp nhận giả thiết Ho. Tức Ui có phân phối chuẩn.     hóm thuyết trình lớp TCD 7 – K32
    1.Tr n H ng
    2.Trác V n long
    3. guy n Thị Th y iang
    4.V Thúy Vy

								
To top