Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

CHƯƠNG 6 phân tích tài chính_TCDN9_K32

VIEWS: 77 PAGES: 42

tai chinh doanh nghiep, bai thuyet trinh, nghien cuu

More Info
									  CHƯƠNG 6
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
 GVHD: Phan Thị Bích Nguyệt
 Sinh viên thực hiện
 Nguyễn Thị Minh Châu
 Trần Thị Khánh Linh
 Lƣu Minh Long
 Lớp TCDN 9 – K32
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
  1. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  2.CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH

  3.PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC TỶ SỐ TÀI
  CHÍNH

  4.NHỮNG VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI PHÂN TÍCH TỶ
  SỐ TÀI CHÍNH

  5.LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO DÒNG TIỀN
CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  Một báo cáo tài chính bao gồm:
-  Bảng cân đối kế toán
-  Báo cáo thu nhập (Kết quả hoạt động kinh
  doanh)
-  Báo cáo dòng tiền (Báo cáo lƣu chuyển tiền
  tệ)
-  Bản thuyết minh tài chính
CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH

    TỶ SỐ THANH TOÁN

    TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG

    TỶ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

    TỶ SỐ SINH LỢI

    TỶ SỐ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG
TỶ SỐ THANH TOÁN

  Tỷ số thanh toán hiện hành Rc:
  Đo lƣờng khả năng trả nợ của Cty, cho thấy
  có bao nhiêu tài sản có thể chuyển đổi thành
  tiền mặt để đảm bảo thanh toán các khoản
  nợ NH.
         Tài sản lƣu động
     Rc=
         Nợ ngắn hạn
TỶ SỐ THANH TOÁN
  Tỷ số thanh toán nhanh Rq: Dựa trên tài sản
  có tính thanh khoản, cho thấy khả năng
  thanh toán thực sự của một công ty.

       Tài sản lƣu động – hàng tồn kho
   Rq =
       Nợ ngắn hạn
TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG
  Số vòng quay của các khoản phải thu: dùng
  để xem xét cẩn thận việc thanh toán các
  khoản phải thu.
              Doanh thu thuần
  Vòng quay các
           =
  Khoản phải thu    Các khoản phải thu

Kỳ thu Các khoản phải thu   360
 tiền = Doanh thu    =
                Vòng quay
 Bình  bq 1 ngày     các khoản phải thu
quân
TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG
  Số vòng quay hàng tồn kho: là tiêu chuẩn
  đánh giá hiệu quả sử dụng hàng tồn kho của
  công ty.

              Doanh thu thuần
   Vòng quay
          =
   Hàng tồn kho
              Hàng tồn kho


  Số vòng luân chuyển hàng tồn kho cao hay thấp phụ
  thuộc vào đặc điểm ngành kinh doanh.
TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG
  Hiệu suất sử dụng tài sản cố định: cho biết
  1$ tài sản cố định tạo nên bao nhiêu $ doanh
  thu.

              Doanh thu thuần
Hiệu suất sử dụng   =
Tài sản cố định       Tài sản cố định
TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG
  Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản: đo lƣờng
  1$ tài sản tham gia vào quá trình sản xuất
  kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu $ doanh thu.

             Doanh thu thuần
  Hiệu suất sử dụng =
  Toàn bộ tài sản    Toàn bộ tài sản
TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG
  Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần: đo lƣờng
  mối quan hệ giữa doanh thu và vốn cổ phần.
  Là chỉ tiêu rất hữu ích trong việc phân tích
  khía cạnh tài chính của công ty.

              Doanh thu thuần
  Hiệu suất sử dụng  =
    vốn cổ phần     Vốn cổ phần
TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG
=> Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần >= Hiệu suất sử dụng
 toàn bộ tài sản


Hiệu suất sử dụng   Doanh thu thuần    Doanh thu thuần    Tổng tài sản
         =           =           x
Vốn cổ phần      Vốn cổ phần      Tổng tài sản     Vốn cổ phần

                           a        b
TỶ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  Tỷ số nợ trên tài sản: cho thấy bao nhiêu %
  tài sản của công ty đƣợc tài trợ bằng vốn
  vay.
           Tổng nợ
  Tỷ số nợ  =
          Tổng tài sản
TỶ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  Tỷ số nợ trên vốn cổ phần: cho biết công ty
  sử dụng vốn vay nhiều hay ít so với vốn cổ
  phần.

Tỷ số nợ      Tổng nợ
Trên vốn CP =
         Vốn cổ phần
TỶ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  Tỷ số nợ dài hạn trên vốn cổ phần

  Tỷ số nợ dài      Nợ dài hạn
  hạn trên vốn CP =
             Vốn cổ phần

  Tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phần:

  Tổng tài sản trên    Toàn bộ TS
  vốn cổ phần    =
              Vốn cổ phần
TỶ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  Khả năng thanh toán lãi vay: đo mức độ mà
  lợi nhuận phát sinh do sử dụng vốn để đảm
  bảo trả lãi vay hàng năm nhƣ thế nào.

            Lãi trƣớc thuế và lãi vay
  Khả năng thanh =
  Toán lãi vay       Lãi vay
TỶ SỐ SINH LỢI
  Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu: cho biết một
  1$ doanh thu tạo ra bao nhiêu $ lợi nhuận
              Lợi nhuận ròng
   Tỷ suất sinh lợi =
   trên doanh thu     Doanh thu thuần
TỶ SỐ SINH LỢI
  Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản ROA: đo
  lƣờng khả năng sinh lợi trên một $ vốn đầu
  tƣ vào công ty.

           Lợi nhuận ròng
      ROA =
           Toàn bộ TS
TỶ SỐ SINH LỢI
  Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần ROE: cho
  thấy khả năng tạo lãi của 1$ vốn nhà đầu tƣ
  bỏ ra để đầu tƣ vào công ty.

            Lợi nhuận ròng
       ROE =
            Vốn cổ phần
TỶ SỐ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG
  Thu nhập mỗi cổ phần EPS: đo lƣờng sức
  thu nhập chứa đựng trong một cổ phần hay
  nói cách khác thể hiện thu nhập mà nhà đầu
  tƣ có đƣợc do mua cổ phần.

           Thu nhập ròng của cổ
             đông thƣờng
      EPS =

           Số lƣợng cổ phần thƣờng
TỶ SỐ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG
  Tỷ lệ chi trả cổ tức: cho biết công ty chi trả
  phần lớn thu nhập cho cổ đông hay giữ lại để
  tái đầu tƣ. Đây cũng là nhân tố quyết định giá
  trị thị trƣờng của cổ phần.

              Cổ tức mỗi cổ phần
    Tỷ lệ chi trả  =
    Cổ tức          EPS
TỶ SỐ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG
  Tỷ số giá thị trường trên thu nhập P/E: thể
  hiện giá cổ phần đắt hay rẻ so với thu nhập.
            Giá thị trƣờng mỗi CP
     P/E    =
               EPS

  Tỷ số cổ tức:
              Cổ tức mỗi CP
    Tỷ suất     =
    Cổ tức       Giá trị thị trƣờng mỗi
              CP
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
1. PHƢƠNG PHÁP SO SÁNH
  So sánh với các công ty hoạt động cùng lĩnh vực

  Bằng sự so sánh này sẽ thấy đƣợc vị thế của công ty trên thị
  trƣờng, sức mạnh tài chính của công ty so với các đối thủ cạnh
  tranh và giải thích đƣợc sự hình thành hay thất bại của công ty.   Phân tích theo xu hướng

   Có thể so sánh với năm trƣớc đó, hoặc theo dõi sự biến động
   qua nhiều năm. Kết quả sự so sánh là thông tin rất cần thiết
   cho cả ngƣời quản trị công ty lẫn nhà đầu tƣ.
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
2.PHÂN TÍCH DUPONT
               Nhâ
               nn
            Chia     Chi
                  a


      Doanh
      thu
      $112.760
         Tr
         ừ
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
2.PHÂN TÍCH DUPONT
            Lợi nhuận ròng
      ROE =
            Vốn cổ phần
 Có thể trình bày tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần dƣới dạng sau:

     Doanh thu thuần Tổng tài sản     Lãi ròng
 ROE =         x       x
     Tổng tài sản  Vốn cổ phần     Doanh thu thuần

   = Hiệu suất sử   x Tỷ số tổng tài x Tỷ suất sinh
    dụng        sản trên vốn   lợi trên doanh
    tổng tài sản    cổ phần     thu
MỘT SỐ VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI
PHÂN TÍCH TỶ SỐ TÀI CHÍNH
  sự khác biệt giữa giá trị theo sổ sách kế toán
  và giá trị thị trƣờng của các loại tài sản và
  nguồn vốn nhất là trong điều kiện có lạm phát
  cao.
  do các nguyên tắc kế toán phổ biến đƣợc sử
  dụng để làm cho việc xác định thu nhập của
  công ty không đúng với giá trị thật của nó.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI
PHÂN TÍCH TỶ SỐ TÀI CHÍNH
  Mặc dù vậy, không có nghĩa là việc phân tích bằng
  các chỉ số tài chính không có ý nghĩa. Các nhà quả
  trị tài chính, nhà đầu tƣ và ngƣời cung cấp tín dụng
  đã có đƣợc thông tin đáng kể qua các chỉ số tài
  chính này.

  Khi đƣợc thiết lập một cách chính xác, khách quan,
  các chỉ số tài chính sẽ là những cơ sở tin cậy cho
  các nhà quản trị và những ngƣời bên ngoài công ty
  nhận định về khuynh hƣớng tƣơng lai của công ty.
LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO
DÒNG TIỀN
  Báo cáo dòng tiền cho thấy một tóm lược dòng tiền trong
  các thời kỳ. Dòng tiền của doanh nghiệp được hình thành
  từ ba hoạt động:

     Hoạt động kinh doanh  DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG
     Hoạt động đầu tư    DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ
    Hoạt động tài trợ    DÒNG TIỀN TÀI TRỢ
DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG
DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ
DÒNG TIỀN TÀI TRỢ
PHÂN LOẠI NGUỒN VÀ SỬ
DỤNG TIỀN MẶT
TRIỂN KHAI BÁO CÁO DÒNG TIỀN
PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO
CÁO DÒNG TIỀN
- Báo cáo dòng tiền hoạt động theo 1 trong 2
 phƣơng pháp:
  + Phương pháp trực tiếp.
  + Phương pháp gián tiếp.

- Báo cáo dòng tiền đầu tƣ và dòng tiền tài trợ
 lập theo phương pháp trực tiếp.
PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP
PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP
 Các chỉ tiêu phản ánh các dòng tiền vào và
 các dòng tiền ra đƣợc xác định theo một
 trong hai cách sau:

(1) Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản
 tiền thu và chi theo từng nội dung thu, chi từ
 các ghi chép kế toán của doanh nghiệp.
PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP
  (2) Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các
  khoản mục khác trong báo cáo kết quả hoat động
  kinh doanh cho:

+ Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản
 phải thu và các khoản phải trả từ hoạt động kinh
 doanh.
+ Các khoản mục không phải bằng tiền khác.
+ Các dòng tiền lien quan đến hoạt động đầu tƣ và
 hoạt động tài trợ.
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
BÁO CÁO DÒNG TIỀN
-  Dựa vào báo cáo dòng tiền, nhà đầu tư có
  thể:

+ Đánh giá các chính sách tài chính của doanh
 nghiệp có mâu thuẫn với nhau hay không.
+ Đánh giá các quá trình nhằm đạt đƣợc mục
 tiêu đã hoạch định.
+ Nhận diện đƣợc những gì mâu thuẫn và
 đánh chú ý.
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
BÁO CÁO DÒNG TIỀN
  Chú ý đến các mối quan hệ sau để nhận diện
  những thông tin cần thiết:

+ Dòng tiền hoạt động so với dòng tiền vào
+ Dòng tiền đầu tƣ so với dòng tiền vào
+ Dòng tiền tài trợ so với dòng tiền vào
+ Dòng tiền trả nợ (dài hạn, ngắn hạn so với dòng tiền
 vào)
+ Dòng tiền thanh toán cổ tức so với dòng tiền vào.
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO DÒNG TIỀN
                                Năm 2004  Năm 2003 (giả định)


 Dòng tiền hoạt động


 Lợi nhuận ròng (hoặc lỗ) sau thuế               5016    4900
 Khấu hao                           520    450
 Tăng khoản phải thu                      (1470)   (1008)
 Tăng hàng tồn kho                       (1060)   (1500)
 Tăng khoản phải trả                      1381    2508
 Giảm khoản phải trả khác                   0     0
 Tổng dòng tiền hoạt động                   4387    5350
 Dòng tiền đầu tư


 Tăng nguyên giá tài sản cố định                (2220)   500
 Thay đổi trong các khoản tham gia đầu tư của doanh nghiệp   0     0

 Tổng dòng tiền đầu tư                     (2220)   500
 Dòng tiền tài trợ


 Tăng vay ngắn hạn                       2865    2500
 Tăng vay ngắn hạn khác                    402    300
 Giảm nợ dài hạn                        (2000)   (2000)
 Thay đổi trong vốn cổ phần ngoại trừ lợi nhuận giữ lại    886,4   200
 Chi trả cổ tức                        (3686,4)  (6268)
 Tổng dòng tiền tài trợ                    (1533)   (5268)
 Gia tăng ròng trong dòng tiền mặt và chứng khoán thị trường  634    582
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
BÁO CÁO DÒNG TIỀN
  Từ bảng báo cáo dòng tiền trên, ta có thể rút ra vài nhận xét
  tổng quát:

- Năm 2004, lợi nhuận ròng cao hơn năm 2003 nhƣng dòng tiền
  hoạt động lại thấp hơn so với năm 2003
- Lợi nhuận tăng lên là nhờ các khoản phải thu tăng lên và hàng tồn
  kho giảm xuống. Điều này có thể thực hiện nhờ nghệ thuật kế
  toán, ghi nhận trƣớc các khoản doanh thu hoặc định giá lại hàng
  tồn kho bằng cách bán hàng rồi mua lại hàng đã bán…
- Công ty tăng cƣờng chính sách bán chịu nên cần phải lƣu ý đến
  khả năng thu hồi nợ. Các khoản phải thu tăng có thể làm tăng rủi
  ro cho công ty.
….
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
BÁO CÁO DÒNG TIỀN
  Như vậy có thể thấy, lợi nhuận trên bảng cân đối
  kế toán không hoàn toàn phải ánh được tình
  hình thực sự của một công ty.

  Những điều mâu thuẫn, đáng chú ý có thể được
  nhận diện thông qua bảng báo cáo dòng tiền. Do
  đó, bản báo cáo dòng tiền là một cơ sở rất quan
  trọng để đánh giá “sức khỏe” thực sự của một
  công ty.

								
To top