Docstoc

20110623_1_

Document Sample
20110623_1_ Powered By Docstoc
					 Alapította: Sárbogárd Város Képviselõ-testülete
                                                Ingyenes
                             XVI. évfolyam 13. szám

                          Olvassa a világhálón is! www.azitop.hu
Sárbogárd és környéke krónikája                             2011. június 23.
Orvos a beteghez:
- Gratulálok a bátorságához! Az operációt hõsiesen állta, de a mûtét
elõtt nagyon nyugtalan volt, dulakodott a nõvérekkel, kiabált…
- Ne csodálkozzon rajta, doktor úr,
hiszen én csak az ablakot jöttem megtisztítani…
Sárréti Híd                                                                3

  Rendeletek, módosítások, szabályzatok                                   Városháza
Sárbogárd Város képviselõ-testülete június 17-én tartotta soros ülését. A napi-
rendek elfogadását követõen dr. Sükösd Tamás polgármester kitüntetést adott át Nagy László polgárõrnek. Az ülésen je-
lenlévõ Kapoli Zoltán vezetõ elmondta, hogy folyamatosan bõvül a polgárõrség állománya. Az ünnepélyes esemény után
megkezdõdhetett a napirendek tárgyalása.
Dr. Sükösd Tamás polgármester beszá-      Ebben szabályozásra került a házasságköté-     bályzatát. A mentõállomás vezetõje részére
molt a két ülés közötti fontosabb esemé-    sek, bejegyzett élettársi kapcsolatok, egyéb    szakember lakás kijelölésérõl is döntöttek.
nyekrõl, intézkedésekrõl. Többek között el-  anyakönyvi családi események esetében fize-    A jövõben megjutalmazza a testület a me-
mondta, hogy a Kossuth Zsuzsanna iskola    tendõ szolgáltatási díj, valamint az anya-     gyei és országos versenyeken díjat nyert ta-
marad a helyén, és a megye nem gondolko-    könyvvezetõk közremûködésének a díjazása      nulókat, pedagógusokat. Az I-III. helyezést
dik annak bezárásáról. A sárbogárdi rende-   is. Ezt Juhász János furcsállotta, és „Olcsó Já-  elért általános és középiskolai tanulókat és
lõintézet megnyitásának az idõpontja to-    nososnak” nevezte a díjazást. Demeterné dr.    felkészítõ tanáraikat jutalom illeti meg,
vábbra sem ismert. Úgy tûnik a közigazga-   Venicz Anita elmondta, hogy az idevonatko-     mely könyv, mégpedig Sárbogárd története.
tás átalakításának az áldozata lettünk, hi-  zó törvény szerint jártak el.           Természetesen jár az oklevél és a megfelelõ
szen az engedélyek kiadása még mindig vá-   Módosult több, korábban hozott rende-       hírverés: díjátadás, újság, tévé, honlap.
rat magára.                  let. Így a képviselõ-testület és szervei szer-   A bejelentések között többször elhangzott,
Megalkotta a testület a házasságkötések, a   vezeti és mûködési szabályzata, az épített     hogy nem megfelelõ a városban a fûkaszá-
bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb  környezet alakításáról és az építészeti örök-   lás. Etelvári Zoltán megjegyezte, hogy ha õ
anyakönyvi családi események szolgáltatási   ség helyi védelmérõl, Sárbogárd Város He-     így vágná le a füvet, nem kapna vacsorát. A
díjáról, valamint az anyakönyvvezetõk közre-  lyi Építési Szabályzatáról, az Egyesített     polgármester jelezte, hogy ezzel kapcsola-
mûködésének díjazásáról szóló rendeletét.   Szociális Intézmény Szervezeti és Mûködé-     tosan már beszélt az érintett cég képviselõ-
                        si Szabályzata, valamint szakmai program-     jével, és további egyeztetések lesznek.
                        jairól szóló rendeletek.              Több utca kátyúi is szóba kerültek. Így a
   Javaslatok kérése            Elfogadták a képviselõk a nevelési-oktatási
                        intézmények pedagógus létszámát a
                                                 Homoksor, Nefeleljcs utca, Rákóczi utca. A
                                                 közmunkásoknak nincsen megfelelõ fel-
 A Sárbogárd város díszpolgári címének     2011/2012-es tanévre, a szociális gondosko-    szerelésük (gumicsizma), ezért nem vágják
 és kitüntetéseinek alapításáról és adomá-   dás körében végzett 2010. évi munkáról szóló    le ott az árok partot, amelyben víz van. A
 nyozásáról szóló 28/2002.(VIII.28.) ön-    tájékoztatót, valamint a szociális nyári gyer-   régi postánál megdõlt a fal, az új postánál
 kormányzati rendelet 4.§ (2) és (3) be-    mekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott    nagy a sövény, (kedden már vágták a sö-
 kezdése szerint Sárbogárd Város Dísz-     támogatás iránti pályázathoz történõ önerõ     vényt) járdalapok kellenének az Ady 172.
 polgára és a Pro Urbe kitüntetés évente    biztosítását. Az idei nyáron 100 rászorult     A-B elé.
 egyszer adományozható.            gyermek étkeztetése lesz így megoldott.      Ezek után zárt ülésen döntöttek a képvise-
 Az 5.§ (1) ,(2) bekezdése szerint a kitün-  Meghosszabbították a folyószámla hitel-      lõk az „Év Köztisztviselõje” kitüntetés
 tetések adományozására javaslatot tehet    keret rendelkezésre állását, illetve rövid lej-  2011. évi adományozásáról, a sárszentmik-
 bármely személy, vagy közösség. A ja-     áratú mûködési célú hitel felvételérõl dön-    lósi iskola igazgatói állásáról, a Madarász
 vaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre  töttek. A rövid lejáratú hitellel kapcsolato-   József Városi Könyvtár vezetõi beosztására
 méltónak tartott személy, illetve közös-   san biztosítékként az önkormányzat a helyi     beérkezett pályázatokról, lakásbérleti szer-
 ség nevét, címét, tevékenységének is-     adó hátralék behajtásából származó bevétel     zõdés meghosszabbításáról, fellebbezé-
 mertetését, továbbá az elismerni kívánt    bankra történõ engedményezését ajánlja       sekrõl.
 tevékenység méltatását és azt, hogy a ki-   fel. Juhász János azt kérdezte, hogy az ön-                       „Sila”
 tüntetések közül melyikre javasolja az il-  kormányzat részérõl az adó behajtá-
 letõ személyt, vagy közösséget.        sok leállnak és ezentúl ezt a bank te-
 A fentiek szerint kérem a javaslatokat el-  szi meg? Etelvári Zoltán nem éppen
 juttatni legkésõbb 2011. július 15-ig az   jó véleményt alkotott a bankokról.
 alábbi címre:                 Adósrabszolgaságban tartják az em-
 Sárbogárd Város Polgármestere         bereket, mindent úgy tesznek, hogy
 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.         nekik busásan megérje az.
           Dr. Sükösd Tamás
                        Döntés született a Kisfaludy út volt
               polgármester   tsz tanyáig terjedõ szakaszának fel-
                        újításáról, a Damjanich utca mart
                        aszfaltos megerõsítésérõl. A Kisfa-
 T Á J É K O Z T AT Á S            ludy utca rendbetételével kapcsola-
                        tosan vállalkozók és magánszemé-
 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,     lyek fogtak össze, és 9,5 millió Ft-tal
                        járulnak hozzá az út felújításához.
     hogy 2011. július 1-én        Etelvári Zoltán kérte, hogy a 40 ton-
    a Köztisztviselõk Napján        nás teherautókat ne engedjék a Petõfi
 Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala    utcára, azok azt teljesen tönkreteszik.
        zárva tart.
                        Szabó Imre nyugalmazott lelki-
 Tájékoztatom továbbá a körzet lakossá-    pásztor temetésére szánt összeget
 gát, hogy a Köztisztviselõi Nap miatt a    (300 000 Ft.)- a család kérésének
 Gyámhivatali és Okmányirodai ügy-       megfelelõen - az Árva Bethlen Kata
 intézés is szünetel.             Alapítvány, illetve a Philia Sárbogár-
 Megértésüket köszönjük.            di Protestáns Egyesület kapja meg
                        egyenlõ arányban.
      Demeterné Dr. Venicz Anita
        Sárbogárd Város Jegyzõje    Elfogadta a testület a védõnõk mun-
                        karuha-juttatás rendjérõl szóló sza-
                             Sárbogárd, 2011. június 23.
4                                                              Sárréti Híd

        Közélet                TÁMOP-3.4.2/0/2-2010-0005 számú projekt
                        Sárbogárd Város Önkormányzata, valamint konzorciumi partnere a Fejér Me-
       Pályázat             gyei Önkormányzat sikeresen zárta a TÁMOP-3.4.2/09/2 „A sajátos nevelési
                        igényû tanulók együttnevelésének támogatására” kiírt pályázatot.
Központi Általános Iskola, Óvoda,Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat      Akonzorciumi formában megvalósuló „Be-      velési igényû gyermekeket nevelõ pedagó-
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”    fogadó intézmények Sárbogárdon” c. pro-      gusokat, más intézményi dolgozókat, szü-
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § Alap-    jektet a településen mûködõ iskolák és óvo-    lõket, és legfõbbképpen, magukat a gyer-
ján pályázatot hirdet             dák együttmûködve valósították meg a me-     mekeket. Megteremtõdött a személyi és tár-
Központi Általános Iskola, Óvoda, Csa-     gyei fenntartásban mûködõ Fejér Megyei      gyi feltétele az együttnevelésnek.
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat      Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általá-      A képzéseket sikeresen elvégzett többségi
Zengõ Óvoda óvodapedagógus mun-        nos Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egy-   iskolai pedagógusok képessé váltak az osz-
kakör betöltésére.               séges Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-     tályaikban tanuló sajátos nevelési igényû
                        ményével.                     gyermekek egyén fejlettségéhez és fejlõdé-
A közalkalmazotti jogviszony idõtarta-     A projekt záró rendezvényére 2011. május     si üteméhez igazodó pedagógiai eljárások
ma: határozatlan idejû közalkalmazotti     31-én került sor Sárbogárdon a Városháza     megtervezésére, hatékony alkalmazására,
jogviszony                   dísztermében. Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd     illetve a többséghez tartozó, tipikusan fejlõ-
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ    Város polgármestere és Pleizer Lajos a Fej-    dõ (ép) gyermekek körében a befogadó,
A munkavégzés helye: Fejér megye, 7000     ér Megyei Önkormányzat alelnöke köszön-      együttmûködõ magatartás és viszonyulás
Sárbogárd, Szent István utca 49.        tötte a program megvalósításában résztve-     kialakítására. Közvetlen tapasztalatszerzés
                        võket.                      útján sajátítottak el olyan stratégiai tudást,
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi    Varga István projektmenedzser és Györök      amelynek birtokában képesek lesznek a ha-
megbízással járó lényeges feladatok:      Ágnes szakmai vezetõ bemutatta a pályáza-     gyományoktól eltérõ, integratív-inkluzív
óvodapedagógusi teendõk ellátása        ti projekt eredményeit és a fejlesztések vár-   speciális szempontokat érvényesíteni, ké-
Illetmény és juttatások: Az illetmény     ható hatását a sajátos nevelési igényû gyer-   pesek a sajátos nevelési igényû gyermekek
megállapítására és a juttatásokra a “Közal-  mekek ellátására.                 oktatási-fejlesztési-környezeti szükségle-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi   Fülöpné Nemes Ildikó Mészöly Géza Álta-      teit elismerni, kielégítését elõsegíteni.
XXXIII. törvény rendelkezései az irány-    lános Iskola igazgatóhelyettese, Horváth     A programban résztvevõ gyógypedagógus-
adók.                     Ferencné Sárszentmiklósi Általános Iskola     ok képessé váltak arra, hogy integrálható ta-
Pályázati feltételek:             igazgatója, Koncz Jánosné Zengõ Óvoda       nulóikat felkészítsék a többségi iskolákba
Fõiskola, óvodapedagógus            vezetõje, Emperger Jánosné Kippkopp        való átmenetre, eredményesebben segíthe-
                        Óvoda vezetõje és Dr.Dizseriné Pálfy Kata-    tik a gyermekeket és a szülõket a tanulás-
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:    lin Kossuth Zs. EGYMI gyógypedagógusa       ban, hogy a sajátos nevelési igényû tanulók
helyi lakos, 3 éves gyakorlat         a pályázat intézményi eseményeirõl és       lehetõségeik maximumát érhessék el.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,    szakmai megvalósításáról számolt be.       Lehetõség volt a pályázat keretében a kom-
igazolások: erkölcsi bizonyítvány, okle-    A pályázati projekt eredményeinek be-       petencia alapú oktatás eredményes beveze-
vél másolata, önéletrajz            mutatása                     téséhez és alkalmazásához szükséges tanu-
A munkakör betölthetõségének idõpont-     Aváros oktatási intézményei képessé váltak    lói és tanári taneszközök beszerzésére is.
ja: A munkakör legkorábban 2011. szep-     valamennyi, a többi tanulóval együtt nevel-    A pályázat biztosítja a program eredménye-
tember 1. napjától tölthetõ be.        hetõ sajátos nevelési igényû gyermek befo-    inek gyakorlati alkalmazhatóságát, szak-
                        gadására.                     mai fenntarthatóságát.
A pályázat benyújtásának határideje:      Hatékonyabban valósul meg az együttneve-     Az intézmények alapító okiratai már ma is
2011. július 12.                lés a sajátos nevelési igényû tanulók sikeres   tartalmazzák a programban vállalt tevé-
A pályázatok benyújtásának módja: Pos-     iskolai elõrehaladása érdekében, ezáltal ja-   kenységeket a sajátos nevelési igényû in-
tai úton, a pályázatnak a Központi Általá-   vul továbbtanulási esélyük.            tegrált nevelését, de azokat teljes körûen
nos Iskola,Óvoda,Családsegítõ és Gyer-     A kompetenciafejlesztés beépül az együtt-     csak az újonnan megszerzett kompetenciák
mekjóléti Szolgálat címére történõ meg-    nevelést felvállaló valamennyi városi köz-    birtokában tudják alkalmazni. A fejlesztés-
küldésével (7000 Sárbogárd, József Attila   oktatási intézmény pedagógiai rendszeré-     sel olyan szolgáltatások jöttek létre, melyek
utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  be.                        eddig nem, vagy nem ezen a színvonalon
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító   Akonzorciumban részt vevõ közoktatási in-     álltak rendelkezésre.
számot: 4. , valamint a munkakör megne-    tézményekben csökken a kirekesztés, erõ-     A legeredményesebb, a leghosszabban ható
vezését: óvodapedagógus.            södik a befogadó szemlélet, kialakul a befo-   innováció az integrációs szemlélet megvál-
A pályázat elbírálásának határideje:      gadó környezet.                  tozása, mely a képzések eredményeként jött
2011. július 14.                A projekt megvalósítása során számos ked-     létre, és a fenntarthatóság igazi hosszú távú
                        vezõ változás indult el az együttnevelést     biztosítéka. A teljes pedagógiai rendszer
                        megvalósító intézményekben. Pozitív        megerõsítése az inklúzió garanciája.
                        szemléletváltás történt meg, mely egyaránt      Varga István     Györök Ágnes
                        érinti a város lakosságát, az ép és sajátos ne-    projektmenedzser szakmai vezetõ

                        A Madarász József Városi Könyvtár nyári nyitva tartása 2011. július 1 – augusztus
                        31-ig: kedd, szerda, csütörtök, péntek : 9 – 18 óra, szombat, vasárnap, hétfõ: ZÁRVA.
                          A Madarász József Városi Könyvtár július 26 – augusztus 19-e között
                                       Z Á R V A lesz.
                              A szabadság utáni elsõ kölcsönzési nap: augusztus 23. (kedd).
                                      Minden kedves olvasónknak
                               jó pihenést, kellemes kikapcsolódást, szünidõt kívánunk!
                               …és ne feledjék…! Õsztõl is találkoz(zunk) a könyvtárban!

                             Sárbogárd, 2011. június 23.
Sárréti Híd                                                              5

      Elõadás a lehetséges holnapról                                  Közélet
A XX. Sárbogárdi Hetek egy óra idõtartamra tervezett tudományos elõadása a
kérdések okán közel másfélórásra sikerült, június 10-én, a József Attila Mûve-         Juniális Pusztaegresen
lõdési Házban. A legendás hírû elõadó Varga Csaba a Stratégiai Kutató Intézet
elnöke nem sietett, és a legelvontabb kérdésekre is türelemmel válaszolt.          A XX. Sárbogárdi Hetek programjá-
                                               hoz egésznapos rendezvénnyel csatla-
                                               koztak Pusztaegresen. Az Összefogás
                                               Pusztaegres Jövõjéért Egy egyesület
                                               tagjai remekeltek a szervezésben. Jú-
                                               nius 11-ére még azt is el tudták intézni,
                                               hogy egész nap jó idõ legyen.
                                               Bizonyára meghallgatta az Úr õszinte fohá-
                                               szaikat. Délelõtt a foci körül forgott min-
                                               den. Nagyon jó kispályás mérkõzéseket lát-
                                               hatott az aktív közönség. Az egész napos
                                               programról csak a felsorolás szintjén néhá-
                                               nyat: aszfaltrajz verseny, lufi fújó verseny,
                                               üstökös hajítás, arcfestés, kerékpáros
                                               ügyességi verseny, szörpivó verseny, gipsz-
                                               figurafestés, színezés. Jött egy traktor is,
                                               amelybe be lehetett ülni a gyerekeknek.
                                               Bemutatkozott a Mentõszolgálat és a Ma-
                                               gyar Vöröskereszt. Volt madárkiállítás,
                                               solymászbemutató, kisállat park, és még a
                                               helyi táncos lábú lányok is felléptek. Amíg a
                                               pályán a focisták küzdöttek, az árnyas fák
                                               alatt készült az elmaradhatatlan ebéd, így a
Személyisége, kiemelkedõen pozitív emberközpontú gondolkodása magával ragadta a       délutáni vigadalomra is maradt erõ.
hallgatóságot. Több oldalról is megvilágítva jutott el következetesen az emberhez, aki el-
                                                                   AZI
döntheti a sorsát. Szólt lételméleti kérdések-
rõl, az egor-ól és még sok másról, ami nem
csak a ma élõ embert jellemzi, de öröktõl
fogva része az embernek. Univerzális szelle-
mi kalandozások után eljutott a környezõ te-
lepüléseken már létezõ követendõ pozitív
próbálkozásokhoz. Érdekesen tartalmas este
volt, ugyanúgy mint a Mosoly TV élõ mûso-
rában a rendezvényt megelõzõ órában foly-
tatott beszélgetése.
                     AZI
                            Sárbogárd, 2011. június 23.
6                                                              Sárréti Híd

       Ballagások


  Ballagás a Mészölyben
Június 18-án reggel, annak ellenére,
hogy szombatot írtunk, már kora reggel
hangos volt az iskola. A hetedik osztá-
lyosok osztályfõnökeik vezetésével na-
pokkal, hetekkel ezelõtt megkezdték az
elõkészületeket a nyolcadikosok bú-
csúztatására. Ezen a napon még csino-
sították az iskolát virágokkal, örökzöld-
del, szép idézetekkel.
Az ünnepély azzal kezdõdött, hogy a balla-
góknak utoljára megszólalt a csengõ. Bú-
csúzódalok közepette kivonultak osztályfõ-
nökeik vezetésével 49-en. A családtagok,
barátok elhalmozták az ünnepelteket szebb-
nél szebb virágcsokrokkal. A hetedikesek,
majd a nyolcadikosok búcsúzó szavai után,
amelyben az együtt eltöltött idõt elevenítet-
ték fel, zenével is elköszöntek az itt mara-
dók.
A legfontosabb rész iskolánk igazgatónõjé-
nek beszéde volt. Kedves szavakkal, idéze-
                             Töbörzsökiek a vakáció „kapujában”
tekkel adott utoljára útravalót, tanácsokat.     Síppal, dobbal, talicskával bulizták össze a bankettra az adományokat a
Ekkor került sor a kitüntetések, bizonyítvá-     töbörzsöki nyolcadikosok. Daloltak, táncoltak és persze mindenféle maskarát
nyok, oklevelek átadására is.            magukra öltöttek a hatás kedvéért a bolondballagásukon.
Immár hagyomány, hogy a nyolc éven át ki-
tûnõen teljesítõknek emlékplakettet adunk.      Azután június 18-án elérkezett a nagy nap a valódi ballagás napja. Ekkor már talpig ün-
Ezt idén ketten érdemelték ki: Gortva Lucia     neplõben feszítettek az udvaron nem csak a végzõsök, de az iskola minden tanulója. Vi-
és Varnyu Péter. Kiemelésre kerültek a me-      rágcsokrokkal, feldíszített termek… Az udvaron szülõk, rokonok. Nyitó és záró versek,
gyei, országos versenyen elõkelõ helyezést      búcsúztatók, és az énekkar fokozták az ünnepi hangulatot. A jó tanulók jutalmakat kap-
elért tanulók is.                  tak, a lusták pedig megtudhatták a pótvizsga idõpontját. Újdonság volt, hogy jutalmazták
A sikeres nyelvvizsgásoknak is tapsolhat-      azokat a tanulókat is, akik egy napot sem hiányoztak az elmúlt tanévben. Sajnos ilyenek
tunk: Gortva Lucia, Varnyu Péter és Hor-       nem voltak sokan.h
váth Tamás neve hangzott el.
Aki az ECDL vizsgán mind a hét modult tel-     Fanni, Gortva Lucia, Kling Dóra, Papp Ág-  aktuális tanévben legtöbbet és legjobbat tel-
jesítette, az is itt vehette át a bizonyítványát:  nes Vivien, Papp Anna Éva, Pataki Angeli-  jesítõ diák vehet át. Idén a sok pályázat kö-
Czaker László, Huszár Gábor, Luczek Ro-       ka, Virág Barbara, Varnyu Péter és Varga   zül Varnyu Péter érdemelte ki ezt a szép dí-
land, Nagy István Zoltán, Oláh Levente, Pa-     Ádám büszkén állhatott ki az ünneplõk elé.  jat. Az õ neve is rákerülhetett a kupára, amit
jor Tamás, Szedlákovics Csaba, Faragó        Iskolánkban van egy vándorkupa, amit az   egy évig õrizhet otthon.
                                                 A „Jó tanuló, jó sportoló” címet Pajor
                                                 Tamás élvezheti, aki mind tanulásával,
                                                 mind magatartásával és nem utolsó sorban
                                                 sportolóként is kiemelkedett társai közül.
                                                 Egy-egy szál virággal az SZMK elnökök
                                                 munkáját is megköszönte Nagyné Rehák
                                                 Julianna.
                                                 AMészöly Géza Általános Iskoláért Alapít-
                                                 vány Kuratóriuma nevében az elnök,
                                                 Fülöpné Nemes Ildikó tárgyjutalmat adott
                                                 át két diáknak a kitartó munkájukért.
                                                 Befejezésként „szárnyukra” bocsátva a bal-
                                                 lagókat galambok repültek a magasba jelez-
                                                 ve azt, hogy az 49 gyerek ugyanúgy sok
                                                 irányba megy, ahogy a galambok is szétreb-
                                                 bentek.
                                                 Míg visszavonultak a termeikbe a ballagók
                                                 egy gyönyörû virágkapun át, elhangzottak
                                                 az osztályok névsorai.
                                                 Kívánjuk Nektek, Kedves Ballagók, hogy
                                                 találjátok meg a számotokra legjobb és
                                                 legmegfelelõbb utat, teljesüljenek álmai-
                                                 tok!
                                                               Nagy Ferencné


                               Sárbogárd, 2011. június 23.
Sárréti Híd                                                              7

                                                      Közélet

                                                 Nyugdíjas találkozó
                                               2011. június 25-én a helyõrségi találko-
                                               zó keretén belül nyugdíjas találkozót
                                               szervezünk a sárbogárdon élõ, honvéd-
                                               ségi gondozási körbe tartozók részére.
                                               Helyszín: a Hotel Kovács rendezvény-
                                               sátra. Kezdés 14.45-kor. 15.00-tól a
                                               Honvéd Mûvészegyüttes mûsora, ezt kö-
                                               vetõen kötetlen program.
                                               Szeretettel várjuk az érintetteket.
                                                   (HBE Sárbogárd vezetõsége)
                                     fotó: befe
                                                    MEGHÍVÓ
                                                  A Cecei Lovas Egyesület és
                                                 Cece Nagyközség Önkormányzata
                 Szedtevette                             szeretettel meghívja Önt
                                                    és kedves családját
Na, nem a szervezés, hanem a zenekar neve, mely a talpalávalót húzta Alapon, a            az I. CECEI CAN-C
9. pünkösdi néptánctalálkozón. Ezen a vasárnapon ugyanis kicsik és nagyok,            kettesfogathajtó-versenyre
kisdiákok és nyugdíjasok mutatták meg mindenkinek, hogy a hagyományok õr-
zése mindenki feladata.                                     2011. június 25-én, szombaton
                                                      a sportpályára.
A magát lassan nemzetközivé kinövõ találkozó – hiszen már Szlovákiából is érkeztek ven-    Program:
dégfellépõk – mindenki arcára, aki nézõként csatlakozott, mosolyt csalt, és be kell ismer-  10.00 Kettesfogathatjás, I. forduló
nem, hogy bizony legszívesebben magam is táncra perdültem volna, annyira magával ra-     12.00 Ebéd - Búzavirág népdalkör
gadó volt a fellépõk elõadása.                                13.00 Kettesfogathajtás, II. forduló
Aki a fergeteges táncok szünetében egy kis pihenésre vágyott, az a mûvelõdési ház udvarán   15.30 Vadászhajtás - Ünnepélyes ered-
a kézmûvesek portékáit vehette alaposan szemügyre, vagy akár maga is beállhatott a mes-    ményhirdetés
terek mellé.                                         Mindenkit szeretettel várunk!
A kellemes délután gyorsan eltelt, s Alap megint bebizonyította, hogy csak összefogásra                  Szervezõk
van szükség, és egy település életre kel.
                                            B.N.
                                               A Felnõtt Értelmi Fogyatékkal Élõkért
                                                Egyesület és a Fejér Megyei Önkor-
                                               mányzat Integrált Szociális Intézménye
                                                     meghívja Önt a
                                                2011. június 24.-én tartandó
                                                   NYÍLT napra.
                                               Helyszín: 7011 Alap, Külsõ tanya 1.
                                               PROGRAMOK
                                               8.30: Vendégek fogadása
                                               9.15: Megnyitó
                                               9 – 12:
                                                  Lakók és segítõk közös mûsora
                                                  Radnai Zoltán és tanítványai
                                                  moderntánc csoportja
                                                  Kreatív foglalkozások:
                                                  csuhébaba készítés, gyöngyfûzés,
                                                  hobby festészet, cserépcsûr
                                                  Motorozás
                                                  Modellezés
                                                  Zsákbamacska
           Búcsú a lombok alatt                          12.30: Ebéd
                                                  - tanyasi csirkepörkölt, nokedli
Tavasztól õszig minden hónap 13-án van Alsószentivánon a Mária búcsú. Így             - káposztasaláta, palacsinta
volt ez most június 13-án is.                                 14 – 17:
A szokásos körmeneten túl különös hangsúlyt kapott ez a nap, mivel pünkösd hétfõre esett.     Meglepetés mûsor és utána
Az egyházmegyei családi nap ellenére is megteltek a templom melletti tér padjai a hívek-      Bíró Kriszti énekel
kel, sõt sokaknak ülõhely sem jutott. A zenés ünnepi misén három áldozópap állt az oltár     Együtt bármit megtehetünk!
mögött és a Cecei Katolikus Kórus is szerepelt.h
                            Sárbogárd, 2011. június 23.
8                                                              Sárréti Híd

      Pünkösdölõ                       Visszatekintés
                         a IX. Alapi Pünkösdi Néptánc Találkozó apropóján
Pünkösd vasárnap ismét megbénult az alapi fõutca forgalma. Örömünnep bénította meg a gépjármû közlekedést: a IX.
Alapi Pünkösdi Néptánc Találkozó. Ennek elõzményeirõl kérdeztem Köõ Imrénét, Marikát, aki a néptánc kultúra szí-
ve-lelke Alapon.
- Marika, hogyan kezdõdött ez a program?
- Kilenc évvel ezelõtt egy gyermek tánccso-
port mûködött Alapon, és mellette már ré-
gebben létezett egy pávakör. Az alapi Bóbi-
ta Óvoda tíz éves évfordulójára polgármes-
ter asszonyunk, Méhesné Julika - akkor az
óvoda vezetõje- meghívta Kemény István-
nét, hogy segítségével felelevenítsük a régi
mûsort. Ez olyan jól sikerült, hogy néhá-
nyan elhatároztuk, hogy továbbvisszük ezt
az örökölt helyi értéket. Nem halhat meg
Alapon a tánc. Hívtunk a gyerekekhez egy
oktatót, és a néptánc találkozókat már akkor
pünkösdre tettük.
- Miért éppen pünkösdre?
- A helytörténetbõl tudjuk, hogy Alapon
szokás volt májusfát állítani az alsó Rus-
                                        fotó: befe
kovics- és a Felsõ Bocs kocsmánál, amit
rendre pünkösdkor táncoltak ki. Ezek olyan
Alsalap-Felsõalap találkozók is voltak egy-   a vendégszereplõ együttesek, úgy gondoltuk,   - Két síkon is mûködik az utánpótlásne-
ben. Ennek a régi szokásnak a feleleveníté-   meg is vendégeljük õket. Ebben nagy segítsé-  velés. Az iskolában heti egy testnevelés
se a mostani forgatag.              günkre vannak évek óta a Bóbita óvoda kony-   órán, azután pedig a szakkörünkben. Atánc-
- Nem volt mindig felvonulás. Hogyan fejlõ-   hájának profi szakácsmûvészei, akik megfõ-   szeretetet pedig mi sem bizonyítja jobban,
dött ez nemzetközi programmá?          zik a vacsorát.                 hogy most is 24 gyerek állt a színpadon.
- Az elsõ alkalmakkor a kultúrházhoz hívtuk   - Újabban táncház is van pünkösdkor?      - Beszéljünk az eredményekrõl!
meg a csoportokat, ott kitáncoltuk a májusfát,  - Már évek óta táncházzal zárul az ünnep a   - Eddig két arany minõsítésünk is van, de elis-
azután hazamentünk. Késõbb híre ment az     Szedtevette Zenekarral Juhász Zsófi veze-    merésnek tekintjük azt is, hogy idén Alap le-
alapi pünkösdi programnak, és egyre többen    tésével, ami kellõ formája a nap megkoro-    het a házigazdája a megyei minõsítõ Amatõr
jelezték, hogy szívesen eljönnének. Ez odáig   názásának.                   Mûvészeti Néptáncfesztivál programjának
fokozódott, hogy tavaly elsõ ízben határon                            november 19-én. A pünkösdkor bemutatott
túlról, Zetelakáról is érkeztek vendégeink.   - Miért van az, hogy évrõl évre másként
                         választják ki a pünkösdi királyi párt?     koreográfiánk mellé még egy teljesen újat is
Hozzájuk most mi utazunk, hogy fellépjünk a                           be szeretnénk gyakorolni a minõsítõre.
Zetelakai Napok rendezvényén. Az idén      - Eleinte az alapi hagyomány szerint történt
Szlovákiából Naszvadról érkezett egy csoport   ez is, de úgy gondoltuk, bemutatjuk azt,    - Mire készül még a Mezõföld Népi Együttes?
felvidéki táncokkal. Kezdõdõ oOrosz kapcso-   hogy az ország különbözõ tájegységein mi-    - Többek között szeretnénk egy szép emlé-
latainknak köszönhetõen , terveink között    ként történik ez a jeles esemény. Idén példá-  ket állítani Fekti József és Ulica Jánosné
szerepel a moszkvai Mojszejev táncegyüttes    ul felvidéki módon játszottuk el úgy, hogy   tiszteletére, de errõl többet most nem árul-
meghívása is. Közben hagyománnyá érett a     két korcsoport közösen szerepelt. Ennek     hatok el. A szigorú szakmai munka mellett
pünkösdi táncos felvonulásunk a         komoly pedagógiai értéke is volt.        az együttes aktív részt vállal a falu közéleté-
Ruskovicstól a Kultúrházig. Tekintettel arra,  - Hogyan oldottátok meg a gyermektánc-     ben. A nyáron is lesznek vendégszereplése-
hogy az ország minden szegletébõl érkeznek    oktatást?                    ink, és készülünk új koreográfiákkal is.
                                                 - Mi a titka ennek a sikernek?
                                                 - Fontos a táncosok, a koreográfusok szere-
    fotó: befe                                        pe, de legalább annyira fontos, hogy a csalá-
                                                 dok és a faluközösség is mögöttünk állnak.
                                                 Nem gyõzzük megköszönni nekik. Például
                                                 a vasárnapi próbák reggeltõl estig tartanak,
                                                 és ezalatt a családok nélkülözik a tán-
                                                 cosokat és az anyukákat. A sikerhez hozzá-
                                                 járul a csoport tánc iránti szeretete és oda-
                                                 adó munkája. A közönség megbecsülése is
                                                 nagy lelkesedéssel tölt el bennünket.
                                                 - Hová, és hogyan fejlõdhet még tovább az
                                                 együttes?
                                                 - Mûvészeti szempontból abban látjuk a fej-
                                                 lõdés lehetõségét, hogy különbözõ tájegy-
                                                 ségekrõl kérünk fel koreográfusokat, akik a
                                                 leghitelesebben tudják átadni nekünk a saját
                                                 területeik értékeit.
                                                                     befe                             Sárbogárd, 2011. június 23.
Sárréti Híd                                                                9

                                             A Hantosi Népdalkör sikere
                                             a Pünkösdi Dalos találkozón
                                          Nagyvenyimen rendezték meg 2011. június 4-én az
                                          idei Pünkösdi Dalos találkozót, amelyen a hangszeres
                                          kísérettel fellépõk kategóriájában elsõ helyen végzett
                                          a hantosi Dalárda, felkészítõjük: Koncz Mária.
                                          Számos fellépõvel az idén is lezajlott a Dalos találkozó,
                                          ahol a helyi Aranydaru Nyugdíjas Klub és a Nagy-
                                          venyimi Önkormányzat meghívásával élt a Nagylóki
                                          Népdalkör, a Rácalmási napsugár Asszonykórus, a Da-
                                          ruszentmiklósi Kertbarát Kör, a Dégi Margaréta Klub
                                          Búzavirág Népdalköre, a Baracsi Barátság Nyugdíjas
                                          Egyesület, a Kissolti Nyugdíjas Egyesület és a Kisapos-
                                          tagi Nõegylet énekkara.

   Kizashi          Itt az új luxus Suzuki!               Igen büszkék lehetünk a Hantosi Dalárdára, hiszen meg-
                                          alakulásuk óta nagyon kevés idõ telt el, alig fél év, ennek
Szombaton már ki is lehet próbálni a Suzuki Barta nyílt napon, ahol a hagyo-    ellenére nem válik nehezükre a kiemelkedõ szereplések
mányokhoz híven színes programokkal és ajándékokkal várják az érdeklõ-       sorozata. Hiszen a dalolással egybekötve verseny is zaj-
dõket. Érdemes gyerekekkel menni. A tesztvezetõk értékes ajándékcsoma-       lott a vándorkupáért. Az elsõ helyezés elérése ismét elis-
got nyerhetnek, ha kipróbálják az új modelleket. Igen, többes számban írtam,    meréseként szolgál a kemény és kitartó munkának, bizo-
mert megérkezett a Suzuki Bartához az új Swift is. Szombaton akár esik, akár    nyítva ezzel, hogy megszületésük nem volt hiába való.
nem érdemes ellátogatni Sárbogárdra a Suzuki Barta nyílt napra.           Gratulálunk.

                                      AZI                              V.L.                     Pünkösdi Napok Hantoson
Újabb hagyományt keltettek életre Hantoson, az Adventi gyertyagyújtás után a Pünkösdi Napokkal. 2011. júnis 12-13-án
kicsik és nagyok, gyermekek és szülõk közösen vehették részt a különbözõ programokon, amelyek valaha nélkülözhetet-
len részei voltak a régmúlt történéseinek.
Vasárnap délután 14:00 órai kezdettel kez-   kek 5 próbája következett, amelynek gyõz-    törést a résztvevõknek, mint például: - hány
detét vette a játszóház Koncz Tímea vezeté-   tese a Pünkösdi Kis Király címet nyerte el.   magyar híres emberrõl neveztek el Hanto-
sével, valamint a Haföt (Hantosi Fiatalok    A patkódobást, petrence rúdtartásának erõ-    son utcát, teret?; - mi található Hantos címe-
Összetartó társasága) tagjaival, ahol a gyer-  próbáját ugyanúgy élvezték az apróságok,     rén? A lurkók viadalában végül Móricz
mekek tehették próbára többek között kéz-    mint a kislabda dobást, vagy a vasgolyó cél-   Ákos lett az elsõ.
ügyességüket rajzolással, festéssel, ragasz-  ba dobását. Az ügyesség és a rátermettség    A felnõtt kategóriában hasonló megméret-
tással. Az elkészített alkotások mára már a   mellett, a szellemi próbatétellel a Totó kér-  tetés várt arra a vállalkozó szellemû 12 fia-
családok otthonait díszíti. Ezután a gyerme-  déseinek megválaszolása okozott némi fej-    talra, akik összemérhették tudásukat és ere-
                                                 jüket a 7 próba során: petrencerúdtartás,
                                                 kislabda-dobás, karikás ostorral való leütés,
                                                 vasgolyólökés, patkódobás, golyózás és a
                                                 Hantosi Totó. A kvíz kérdések összeállítást
                                                 Gyömörei Barnánénak köszönjük, amellyel
                                                 nem kis elmélkedésre késztette a legénye-
                                                 ket: Hol volt a „Képesfa”?; . Milyen sport-
                                                 ágban rendezett évtizedeken át a környék-
                                                 beli iskolák részvételével a Hantosi iskola
                                                 Rákóczi-kupát? A z elsõséget ifj. Tórizs Já-
                                                 nos szerezte meg, aki 1 éven át viselheti a
                                                 Pünkösdi Király címet, annak minden ki-
                                                 váltságával együtt.
                                                 Vasárnap este a Hantosi májusfa kitánco-
                                                 lását a Bokréta táncegyüttes számos tagja
                                                 tette színessé, amellyel kellõen megalapoz-
                                                 ták a jó hangulatot. Az éneklés, a dalolás
                                                 folytatódott a tábortûz meggyújtása után is,
                                                 id. Koncz Ferenc harmonika kíséretével. A
                                                 hétfõ délelõtt is tartogatott kihívást azok
                                                 számára, akik kipihenve ébredtek a hosszú
                                                 éjszaka után, kis pályás focival.
                                                 Köszönöm mindenkinek a munkáját és a se-
                                                 gítségét, találkozunk a falu napon.
                                                                  Vida Lilla

                             Sárbogárd, 2011.  június 23.
10                                                             Sárréti Híd

      Mészölyösök                   Élménydús tanév a Mészölyben
                   Ebben a tanévben a sok megtanulandó tananyag mellett rengeteg élményben volt
részük tanulóinknak. Mire is emlékeznek vissza a legszívesebben? Lássuk!
A felsõ tagozatban színes a paletta. Minden   rösmarty Színházba, ahol bérletet váltva    leten fociztak, tollasoztak a gyerekek. Sok
osztály kirándult az ország valamelyik vi-   jobbnál jobb elõadásokat látva szórakozva    élménnyel tértünk haza.
dékére, ahonnan élményekben gazdagon      tanulhattak.                  A nyári melegben nagy élmény volt a vajtai
tértek haza. Csak ízelítõt tudunk adni a sok  A kisebbek a dunaújvárosi színházba láto-    kirándulás. Túráztunk a Zichy- kastélyhoz,
eseménybõl.                   gattak el több elõadásra, amelyek nagyon    ahol megismerkedhettünk a kastély történe-
Két osztály ellátogatott a bikali élménybir-  népszerûek voltak a körükben. Ezen kívül a   tével. A táborhelyünkön a gyerekek hor-
tokra, ahol Magyarország elsõ tematikus él-   budapesti Madách Színházban is jártunk,     gásztak, szalonnát sütöttek. Két medencé-
ményparkja található: egyedülálló módon     ahol megnéztük a Négyszögletû kerek erdõ    ben fürödhettek, csúszdázhattak.
idézi fel és kelti életre a középkori Magyar-  és a Lúdas Matyi címû darabokat. Nagyon     Egy kellemes napot töltöttünk el a Kati-
országot, ahol mesterek, színészek, harc-    színvonalas, jó elõadásokat láthattunk.     ca-tanyán is, ahol láttunk különbözõ háziál-
edzett lovasok és íjászok, gyakorlott mada-   Túráztunk Székesfehérvárra és a Velencei –   latokat, mezõgazdasági eszközöket. A sza-
rászok közremûködésével komplett elõ-      tó környékére, ahol megnéztük a Babamú-     badtéri játékokon és a hancúrpajtában jót
adást mutattak be a diákoknak. A tárkonyos   zeumot. A sétáló utcán barangolva megnéz-    játszottunk.
raguleves és a kemencében sült lepény      tük Kati néni szobrát, az Országalmát, a vi-  Balaton–felvidéki kirándulásunkon Nagy-
ebédként való elfogyasztása után apródkép-   rágórát és a Romkertet. Hajókáztunk a Ve-    vázsony és Tihany volt az úticél. Nagyvá-
zõben vett részt a két osztály. A lányok mé-  lencei – tavon, ahol a nádasban környezetis-  zsonyban megnéztük a Kinizsi-várat, a Pa-
zeskalácsot sütöttek és agyagoztak, a fiúk   meret óra keretében hallhattunk a vízi világ  noptikumot és a Postamúzeumot. Itt a gye-
pedig íjászatot és vívást tanultak.       madarairól, növényeirõl. Pákozdon a Kato-    rekek kipróbálhatták a régi telefonálási mó-
Meglátogatták a csókakõi várat is: míg a    nai Emlékparkot néztük meg, ahol amerikai
bográcsokban elkészült a paprikás krumpli,                           dokat. Tihanyban megnéztük az Apátságot.
                        katonákkal jártuk be a múzeumot. Visszafe-   A tihanyi Belsõ–tónál található egy szabad-
addig felkapaszkodtak a várhoz és körbejár-   lé Székesfehérváron a Kenguru játszóház-
ták azt. Anap megkoronázásaként a dunaúj-                            idõ park, ahol a gyerekek a játszótéren töl-
                        ban egy fergetegeset játszottunk.        tötték el szabadidejüket.
városi élményfürdõ volt a cél, ahol élmé-    Visegrádon a Kispalotajátékokon is jártunk.
nyeket és erõt gyûjtött mindenki a tanév hát-                          A tanév végén már hagyományként az isko-
                        Itt kipróbáltuk a Mátyás korabeli játékokat,  la alapítványa azzal jutalmazza a ver-
ralévõ részéhez.                fegyvereket. Megkóstolhattuk a korabeli
Mások Budapesten jártak a Közlekedési                              senyeken elõkelõ helyen végzetteket és a
                        ételeket, reneszánsz táncot tanultunk és    közösségi munkában kiemelkedõ tanuló-
Múzeumban. Itt a régi motorkerékpárok,     kézmûves foglakozáson vettünk részt.
autók tetszettek a legjobban, de a hajómo-                           kat, hogy valamilyen programmal kedves-
                        Megtekintettük a lovagi tornát és a soly-    kedik nekik. Idén Székesfehérváron, az
dellek és Farkas Bertalan ûrkabinja is nagy   mász bemutatót.
tetszést aratott.                                        Alba Plázában 69-en megnézhették a Ka-
                        Budapestre is szerveztünk kirándulást. A    rib-tenger kalózai címû film legújabb, 3D-s
Kerékpároztak Nagyhörcsökre, ahol pecáz-    Nemzeti Múzeumban Mátyás királyról szó-
tak, csónakáztak, szalonnát sütöttek.                              változatát. Aki ezt már látta, az a kisebbek-
Mások kihasználták az ÖKO-suli pályázati    ló elõadást hallhattunk. A Planetáriumban a   nek szóló Kung-fu Panda 2 címû filmmel
lehetõségeit, és nyertek egy dunakeszi-gödi   Nap mint bolygó címû elõadást tekintettük    kapcsolódhatott ki. Egy sajtburger elfo-
kirándulást, ahol más szemmel nézhették     meg. A Csodák Palotájában nagyon érdekes    gyasztása után élményekben gazdagodva
meg a Tesco áruházat. Kerékpártúrán is vol-   játékokat próbáltunk ki.            tértek haza.
tak, valamint Baranya nevezetességeivel is-    Felejthetetlen délelõttöt töltöttünk el
                        Rétimajorban. A gyerekek megfigyelhették    Megfogalmazódott mindannyiukban a kö-
merkedtek két napig. Szinte mindannyian                             vetkezõ: érdemes jól tanulni és versenyeken
rendelkeznek valamilyen versenyered-      a vízpart élõvilágát. Gyönyörû rózsakertet
                        láttunk és már virágzott a tündérrózsa is. A  eredményesen szerepelni, hiszen még egy
ménnyel-ezzel is bizonyítva, hogy érdemes                            ilyen jó kirándulás is tartozik a jutalmak-
kitartóan dolgozni.               múzeumban megismertük a halászat eszkö-
                        zeit, történetét és a tájvédelmi körzet nö-   hoz.
Egy másik „csapat” a Dunakanyart csodál-
hatta meg a visegrádi várral együtt, ahol ki-  vény- és állatvilágát. Arendezett füves terü-    Nagy Ferencné és Varga Jánosné

próbálták, milyen is lehetett a kínzóeszkö-
zök alatt sínylõdni. A panoptikum is nagy
tetszést aratott a korabeli lakoma látványá-
val. Természetesen a bobpálya jó alkalom       Mészöly a megújulás útján TIOP 1.1.1 pályázat
volt arra, hogy a pénztárca könnyebb le-
gyen, és a hangjukat kieresztve többször vé-   A sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskolában április végétõl újabb fejlesz-
gigsuhantak a pályán. Szentendrén a Marci-
pánmúzeumban készült sok fotó: a több ki-    tésre került sor. Iskolánkban a minõségi oktatást már Interaktív táblák is segí-
lós mûalkotásokat látva szinte tátva maradt   tik. Pedagógusaink a táblák használatához szükséges gyakorlati és elméleti
a szájuk. Nagyhörcsökön horgászhattak,      tanfolyamokon vehettek részt.
míg a szülõk megfõzték a finom paprikás
krumplit.                    32 db számítógép és 10 db interaktív tábla került használatba vételbe. Így a számítástech-
A közös iskolai programok is jó alkalmat
nyújtottak arra, hogy mindenki megtalálja a   nika terembõl a könyvtárunk is részesülhetett 7 db számítógépbõl diákjaink nagy örömé-
számára legmegfelelõbb témát, amelyben      re. Pedagógusaink és tanulóink megtapasztalhatták, és alkalmazzák az interaktív tábla
tehetségét kibontakoztathatta. Így hosszú    elõnyeit. Oktatásunk így érdekesebb, figyelemfelkeltõbb, hatékonyabb, kreatívabb lett.
karácsonyfadíszek is készültek a legügye-    Nagy segítség a táblák használata a kompetencia alapú tanítás elõmenetelében. A gyere-
sebb kezek alatt.                kek élvezettel érintik meg a táblákat, és oldják meg rajtuk az érdekesebbnél érdekesebb
Vidám színfolt volt az új út átadása is, ahol  feladatokat. Természetesen az internet adta lehetõségeket is kihasználva, akár konkrét kí-
látványos rajzok születtek az aszfalton. Kö-   sérleteket, elõadásokat nézhetnek meg tanítványaink. Bízunk benne, hogy a felnövekvõ
zösséget formáltak ezek a programok.       generáció sok hasznos információval fog tõlünk a középiskolába kerülni!
Sokan jutottak el Székesfehérvárra, a Vö-
                                                             Kecskés Andrea

                             Sárbogárd, 2011.  június 23.
Sárréti Híd                                                               11

 Játék, mese, dal, kirándulás a Kippkopp Óvodában                                Ez+Az
Május 24-én, „A sajátos nevelési igényû gyermekek együttnevelése” c pályázat
keretében vendégül láttuk óvodánkban a város óvodáiból, iskoláiból érkezõ             Schola Catholica invitáló
gyermekeket. Mesevilágot varázsoltunk bábokkal, zenével, dallal, mesével.             A Schola Catholica kamarakórus az
Öröm volt nézni a sok csillogó gyemekszemet.                           utóbbi évekhez igazodva idén is meg-
Május utolsó szombatján gyermeknapi ren-     ványvizet, Major Évának az arcfestést,     tartja a szokásos Szent László napi ze-
dezvényünkre vártuk a családokat a Sár-      Márkovics Kingának a szörpök beszerzé-     nés áhitati ünnepségét, mint azt az el-
szentmiklósi Kippkopp Óvodába.          sét, Kocsisné Molnár Andreának az aktív     múlt években is megtette.
Reggel a, No Comment tánccsoport tánco-      segítséget.
sai (akik közül többen a mi óvodásaink) vi-    A tavaszi, nyár eleji idõszakban sok kirán-   Az idei kórushangverseny 2011. június
dám, játékos mozgásra hívták gyerekein-      dulást szerveztünk gyermekeinknek. A ki-    25-én (szombaton) 17 órakor ismét hallha-
ket. A tánc után kezdõdhetett a Kippkopp     sebbekkel környékünkre, a középsõ- és      tó lesz a Szent László katolikus templom-
tallérok gyûjtögetése: aki teljesítette a játé-  nagy csoportosokkal már távolabbi vidé-     ban.
kos próbákat, finom édességekre válthatta     kekre kirándultunk. A Tappancs csoporto-    Az idei év rendkívüli alkalom a rendezvé-
tallérjait.                    sok Mindszentpusztára lovas kocsiztak (kö-   nyek történetében. Ugyanis az említett ko-
A változatos kézmûves és mozgásos „fel-      szönjük Mészáros Andrásnak a segítségét),    ra délutánon több kórus is szerepel, vala-
adatokat” nagy örömmel és kitartással vé-     a Nyuszi és a Bóbita csoportosok Hadnagy    mint hangszeres közremûködõ is elfogad-
gezték kisebbek és nagyobbak egyaránt: lo-    pusztán voltak (köszönjük Forster Józsefék   ta felkérésünket.
vagi tornán vettek részt, átkeltek az Óperen-   vendéglátását). A Cica csoportosokkal Sár-   A zenei koncerten fellép: Kis Szent Teréz
ciás-tengeren, festettek pajzsot, királylány   bogárdon az ásványvíz palackozóban jár-     kórus (Keszthely) vezényel: Pálné Szelen-
kalapot, „Csend királyt” játszottak, kincset   tunk, a hatalmas üzemben sok érdekességet    csik Klára, Móri Vegyeskar (Mór) vezé-
kerestek, segítettek Hamupipõkének a válo-    figyelhettünk meg. A Bóbita csoportosok a    nyel: Somlyai Zsombor, Huszics Vendel
gatásban, hangszert készítettek, átkeltek a    szüleikkel kirándultak a bodajki Gaja patak   Kórus (Sárbogárd) vezényel: Huszics
szakadék felett.                 csodálatos völgyében. A Napsugár és a      Vendelné, Schola Catholica kamarakórus
Az kis házban hatalmas, színes sárkány õr-    Nyuszi csoportosok hajóztak a Velencei-ta-   vezényel: Bakonyi István
ködött, itt lehetett arcot festetni. A gyerme-  von, hegyet másztak, túráztak a sukorói     A zenés rendezvényen fõleg vallásos ihle-
kek, szülõk egyaránt örömmel figyelték az     arborétumban. A Cica és a Napsugár cso-     tésû, de emellett világi mûvek is szerepel-
óvó nénik és dajka nénik bábjátékát, mely-    portosok és szüleik a tolnai táj szépségében,  nek.
nek végén természetesen megmenekült a       a vadaspark állataiban gyönyörködhettek     Az egyes kórusmûveket elhangzása kö-
királylány a sárkány karmai közül.        Lengyel-Annafürdõn.               zött orgonamûvek hangzanak el.
Közben már Erõs Györgyné, Marika néni       Óvodánkban az év utolsó eseménye az év-     A kórusokat kísérik és közremûködnek:
irányításával készült a paprikás krumpli,     záró ünnepély volt, ahol az iskolába menõ    Huszics Ibolya és Molnár Marcell.
amely igazán nagyon finom lett!          gyerekek elbúcsúztak nevelõiktõl és a fiata-  A zenei áhitatra mindenkit szeretettel vár-
Köszönjük a szülõk segítségét és hozzájáru-    labbaktól.                   nak a szervezõk.
lását, melyet rendezvényünk lebonyolításá-
                         Anyári idõszakban sokféle, változatos tevé-
nál nyújtottak. Köszönjük Domján János-
nak a 30 kg kenyeret, Kádár Katalinéknak     kenységet (szabad játékot, mozgás, kézmû-       Sikeres pályázat
                         ves tevékenységeket) biztosítunk óvodása-
az üstházat, Bögyös Zsoltnak a gázpalac-
                         inknak a Kippkopp Óvodában.               a Mészölyben
kot, Molnár Istvánnénak és a sárbogárdi ás-
vány-vízpalackozó vezetõségének a sok ás-                Az óvoda dolgozói    Hosszú pályáztatási és eljárási folyamat
                                                 végéhez érkezett a Mészöly Géza Ált.Is-
                                                 kola.A TIOP 1.1 pályázat(Társadalon Inf-
                                                 rastruktúra Operatív Program)Pedagódiai
                                                 Módszertani Reformot Támogató Infor-
                                                 matikai Infrastruktúra Fejlesztési Pályá-
                                                 zat.A pályázaton 100% -os támogatásban
                                                 részesült pályázók joggal örülhettek a si-
                                                 kernek. A támogatás össz értéke 33 951
                                                 000 Ft. 32.iskolai számítógép,10 db tan-
                                                 termi csomag(laptop+ projektor+interak-
                                                 tív tábla), 1 Wifi csomag. A pályázat elké-
                                                 szítésében segítséget nyújtott a GKI Kft.
                                                 és a VSH oktató és számítástechnikai Kft.
                                                 Az eseményen jelen volt sárbogárd város
                                                 polgármestere, a projekt felelõs Varga Ist-
                                                 ván, a Mészöly Géza Általános iskola
                                                 igazgatója,és több mint 50 pedagógus az
                                                 iskolából és a tagintézményekbõl.Szénási
                                                 Csaba a Mészöly iskola részérõl és Ko-
                                                 vács Zoltánné és Gajgerné Erõs Mária az
                                                 ÁMK Sárszentmiklósi Ált.Isk részérõl
                                                 bemutatták az interaktív tábla nyújtotta le-
                                                 hetõségeket.
                                                 Ezután a szervezõk finomságokkal meg-
                                                 vendégelték és megünnepelték a pályázat
                                                 sikeres lezárását.Íme egy újabb lépés a di-
                                                 gitális világ felé.         ACE

                              Sárbogárd, 2011.  június 23.
12                                                           Sárréti Híd
     SÁRBOGÁRD I., II., III., IV. HELYIJÁRATOS AUTÓBUSZ VONAL MENETRENDJE
        Üzemeltetõ:Inter Travel Kft              Érvényes: 2011. június 16-tól – 2011. augusztus 31-ig
                                  II. helyijárat       X                    X
I. helyijárat          X    X     X  X
                                   Megállóhelyek       1.    Megállóhelyek      1.
Megállóhelyek          1.    2.    3.   4.     Vasútállomás        8.05   Pusztaegres Kossuth u.  8.40
Hõsök tere           8.00   10.00  13.40  16.25   Katona utca        8.08   Pusztaegres ABC     8.41
Petõfi utca           8.02   10.02  13.42  16.27   Szent István utca     8.09   Pusztaegres       8.42
Semmelweis utca         8.03   10.03  13.43  16.28   Szent István Iskola    8.11   Ödönpuszta        8.43
Iskola Sárszentmiklós      8.05   10.05  13.45  16.30   Esze T. utca        8.12   Örspuszta        8.45
Széchenyi utca         8.07   10.07  13.47  16.32   Május 1. Major       8.14   Nádor csatorna      8.48
Orvosi Rendelõ         8.09 10.09 13.49 16.34        Nagyhörcsök        8.24   Vasút utca        8.50
Sárszentmiklós                            Sárhatvan Arany János u.  8.26   Nefelejcs utca      8.52
Semmelweis utca         8.10   10.10  13.50  16.35   Sárhatvan Csendes bolt   8.28   Erkel Ferenc utca    8.54
Petõfi utca           8.11   10.11  13.51  16.36   Sárhatvan külterület    8.29   Orvosi rendelõintézet
OTP               8.12   10.12  13.52  16.37                      Sárszentmiklós      8.56
                                   Örspuszta         8.32
Rendelõintézet         8.13   10.13  13.53  16.38   Ödönpuszta         8.35   Semmelweis utca     8.58
Salamon utca          8.14   10.14  13.54  16.39   Pusztaegres ABC      8.38   Petõfi utca       9.00
Tüzép              8.15   10.15  13.55  16.40   Pusztaegres Kossuth u.   8.39   Hõsök tere        9.02
Vasútállomás          8.17   10.17  13.57  16.42                      Rendelõintézet      9.04
Katona utca           8.20   10.20  14.00  16.45                      Salamon utca       9.06
Szent István utca        8.21   10.21  14.01  16.46                      Tüzép          9.07
Szent István Általános Iskola  8.22   10.22  14.02  16.47                      Vasútállomás       9.10
Esze T. utca          8.23   10.23  14.03  16.48
                                   II. helyijárat             X      X       X
Szent István utca vége     8.24   10.24  14.04  16.49
Hantosi út           8.26   10.26  14.06  16.51   Megállóhelyek             1.     2.    3.
Abai utca            8.28   10.28  14.08  16.53   Videoton               -     16.10   -
Vasútállomás          8.32   10.32  14.12  16.57   Vasútállomás             12.30   16.12   20.40
Árpád utca           8.34   10.34  14.14  16.59   Tüzép                 12.33   16.15   20.43
Hõsök tere           8.35   10.35  14.12  17.00   Salamon utca             12.34   16.16   20.44
                                   Rendelõintézet            12.35   16.17   20.45
         X= csak munkanapokon közlekedik          Hõsök tere              12.36   16.18   20.46
                                   Petõfi utca              12.38   16.20   20.48
II. helyijárat            X      X    X
                                   Semmelweis utca            12.40   16.22   20.50
Megállóhelyek            1.     2.    3.     Orvosi rendelõint. Sárszentmiklós   12.42   16.24   20.52
Pusztaegres Kossuth u.        13.00    16.40  20.18   Erkel Ferenc utca           12.44   16.26   20.54
Pusztaegres ABC           13.01    16.41  20.16   Vasút utca              12.46   16.28   20.56
Pusztaegres             13.02    16.42  20.15   Nefelejcs utca            12.48   16.30   20.58
Ödönpuszta              13.04    16.44  20.13   Nádor csatorna            12.50   16.32   21.00
Örspuszta              13.06    16.46  20.10   Örspuszta               12.52   16.34   21.02
Sárhatvan külterület         13.09    16.49  20.07   Ödönpuszta              12.54   16.36   21.04
Sárhatvan Csendes bolt        13.10    16.50  20.06   Pusztaegres ABC            12.56   16.38   21.06
Sárhatvan Arany János u.       13.12    16.52  20.04   Pusztaegres Kossuth u.        12.57   16.39   21.07
Nagyhörcsök             13.14    16.54  20.02
Május 1. Major            13.24    17.04  19.52
Esze T. utca             13.26    17.06  19.50
Szent István Iskola         13.27    17.07  19.48
Szent István utca          13.28    17.08  19.47
Katona utca             13.29    17.09  19.46
Vasútállomás             13.30    17.10  19.43


         X= csak munkanapokon közlekedik                                       fotó: befe                              Sárbogárd, 2011.  június 23.
Sárréti Híd                                                                13
     SÁRBOGÁRD I., II., III., IV. HELYIJÁRATOS AUTÓBUSZ VONAL MENETRENDJE
       Üzemeltetõ:Inter Travel Kft              Érvényes: 2011. június 16-tól – 2011. augusztus 31-ig

III. helyijárat             X     X   X          III. helyijárat               X      X
Megállóhelyek              1.    2.   3.         Megállóhelyek               1.    2.
Pusztaegres Kossuth u.          5.05   7.20  21.15       Videoton                  6.10   14.10
Pusztaegres ABC             5.07   7.22  21.17       Tüzép                   6.13   14.13
Pusztaegres               5.08   7.23  21.18       Salamon utca                6.14   14.14
Ödönpuszta                5.10   7.25  21.20       Rendelõintézet               6.15   14.15
Örspuszta                5.12   7.27  21.22       Hõsök tere                 6.16   14.16
Nádor csatorna              5.14   7.29  21.24       Petõfi utca                6.18   14.18
Vasút utca                5.17   7.32  21.27       Semmelweis utca              6.20   14.20
Nefelejcs utca              5.19   7.34  21.29       Orvosi rendelõintézet Sárszentmiklós    6.22   14.22
Erkel Ferenc utca            5.21   7.36  21.31       Széchenyi utca               6.24   14.24
Széchenyi utca              5.23   7.38  21.33       Erkel Ferenc utca             6.26   14.26
Orvosi rendelõintézet Sárszentmiklós   5.25   7.40  21.35       Nefelejcs utca               6.28   14.28
Semmelweis utca             5.27   7.42  21.37       Vasút utca                 6.30   14.30
Petõfi utca               5.29   7.44  21.39       Nádor csatorna               6.33   14.33
Hõsök tere                5.31   7.46  21.41       Örspuszta                 6.36   14.36
Rendelõintézet              5.33   7.48  21.43       Ödönpuszta                 6.39   14.39
Salamon utca               5.34   7.49  21.44       Pusztaegres                6.41   14.41
Tüzép                  5.35   7.50  21.45       Pusztaegres ABC              6.42   14.42
Videoton                 5.36   7.52  21.47       Pusztaegres Kossuth u.           6.44   14.44
IV. helyijárat            X
                                                  X= csak munkanapokon közlekedik
 Megállóhelyek          1.
 Sárbogárd Hõsök tere      09.30           Sárbogárdi Kerület jogosult állatorvosi
 Sárbogárd Vásártér       09.32           és betegellátási ügyelet 2011. július hó
 Kislóki utca          09.35
                                      Belföldi szállítást is végzik.
 Kislók telep Bolt        09.40
                          Sárbogárd , Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
 Kislók Rákóczi út        09.43      Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
 Kislók Petõfi utca       09.45               Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
                        Július 2-3.    Dr. Földi József Cece, Köztársaság u. 30/a.   06-20-3557-213
Megállóhelyek          1.       Július 9-10.    Dr. Kellner Péter Sárbogárd, Rákóczi u. 62.   06-30-9398-629
Kislók Petõfi utca        09.45     Július 16-17.   Dr. Pátzay István Köztársaság u. 156.      06-30-5208-877
Kislók Rákóczi út        09.47     Július 23-24.   Dr. Szénási Károly Sárbogárd, Tüzér u. 24.   06-30-8161-376
Kislók telep Bolt        09.50     Július 30-31.   Dr. Csele István Sárosd, Sport u. 30.      06-30-9939-404
                        A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168 számú telefonon érhetõ el.
Kislóki utca           09.55
                                             Dr. Bögyös Gábor       Dr. Lorászkó Gábor
Sárbogárd Vásártér        09.57                          hatósági fõállatorvos    kamara elnöke
Sárbogárd Hõsök tere       10.00
            fotó: befe

                                                         Sáregresi gyereknap
                             Sárbogárd, 2011.  június 23.
14                                                               Sárréti Híd

              Utcai Kosárlabda
Elsõ alkalommal lett megrendezve a Mészöly Géza Általános iskolában a sár-
bogárdi streetball. Az elõkészületek már a megelõzõ napon elkezdõdtek a
Plastobo palánkok összeállításával, elhelyezésével. A Hangulat Presszó-sok
meghozták a büfésátrat is. Néhányan már a pénteki napon birtokba vették a já-
tékteret, és gyakoroltak a versenyre.
Szombat reggel a sárbogárdi kosarasok tel-    Aztán feldübörögtek a hangfalakból a jól
jesen belakták a szabadtéri pályákat. Anagy    ismert hip-hop zenék, melyet a nap folya-
bitumenes kézilabdapályán négy palánkon      mán a kitelepült Club Silver biztosított.
ment a bemelegítés és a játék. A kosárpá-     Az idõ kedvezett a programnak, hiszen
lyán pedig a kihelyezett szabadtéri kondi-    egy felhõ sem volt az égen. Rekkenõ hõ-
terem adott lehetõséget a mozgásra, sporto-    ség. Megkezdõdtek a csoportküzdelmek.
lásra. Kilenc óra elõtt néhány perccel begör-   Két csoportban összesen kilenc csapat fe-
dült a Pappas Autó Kft. két gépjármûve, me-    szült egymásnak. Nagy örömünkre a tor-
lyet a rendezvény színesítése révén kap-     nára érkeztek Dunaújvárosból, Székesfe-
csoltunk a programhoz. Nagy népszerûség-     hérvárról és Szekszárdról is.
nek örvendtek.                  A kosárlabdával párhuzamosan elkez-
Nevezni egészen tíz óráig lehetett. A neve-    dõdtek a nevezések a fekve-nyomó ver-
zett játékosok a Sweet Palace Zrt. helyi üze-   senyre is. Ennek a szervezését Deres
mének ásványvizeit kapták szomjoltóként.     Zsolt vállalta magára, aki nem mellesleg
10 órakor dr. Sükösd Tamás polgármester      csapatban országos bajnok, és számtalan
megnyitotta a rendezvényt. Szavaival mél-     egyéni eredménnyel is büszkélkedhet.
tatta a napjainkra már nem csak rétegsport-    Ahogy telt az idõ a kosarasok eljutottak a
ként létezõ helyi kosárlabdát.          csoportkörök végéhez, s kialakult a dön-
                                                     Fotó: Kutassy Csaba

        Sáregres: napfény, jókedv, nevetés                         tõbe jutás lehetséges mezõnye, pihenõt kap-
          Ami teljessé teszi életünket!                          tak. Így mindenki meg tudta tekinteni a ne-
                                                  vezett 13 fekve-nyomó gyakorlatait. A ver-
Sáregresen a tavasz és a nyár idõszakában számos eseménnyel színesíti a köz-            senyszám lebonyolításában köszönetet sze-
ség vezetõsége a kulturális és szabadidõs programokat. Különbözõ rendezvé-             retnénk mondani Horváth Tibornak, aki a
nyeken helyi szinten és megyei szinten is képviselteti magát e kicsinyke falu.           konditerme felszerelését biztosította erre a
Rendezvényinkrõl friss híreket és a résztvevõk élményeit, véleményeit folyama-           napra.
tosan frissülõ honlapunkon tesszük közzé, így e kis létszámú falucska életébe            A fekve-nyomó verseny eredménye:
betekinthet akár az egész világ…                                  1. Deres Zsolt 188,5kg, 2. Molnár Krisztián
                                                  170kg, 3. Fórizs Zoltán 170kg
Kistérségi Nap Sárbogárdon            ság is készült, amit a résztvevõk jóízûen fo-   A kosárlabda tekintetében az egyik leglát-
                         gyaszthattak. Ezen az eseményen kiemel-      ványosabb elem a zsákolás. Mint minden
Nagy reményekkel és széles választékkal      ném, hogy egy 5 éves jubileumot is ünne-
érkeztünk e jeles napra Sárbogárdra, az If-                             streetballon, mi is megrendeztük a zsákoló
                         peltünk, a Sáregresért Közhasznú Egyesü-     versenyt. Négy indulóból a kettõ döntõbe
júsági Parkban. A horgolt csipkék, kalota-    let megalakulását. A helyszínen köszöntöt-
szegi írásos kézimunkák, kikészített                                jutott versenyzõ: Tóth Krisztián és Fekete
                         te Tiringer Mária polgármester az Egyesü-     Csaba volt. Felváltva végezték el a gyakor-
struccbõrök, festett strucctojás, strucckol-   let elnökét, Kalló Mihályné-t. A nap ered-
bász, házi méz és még számos helyi kincs is                             lataikat, és három körön keresztül egyenlõ
                         ményhirdetéssel és a díjak átvételével zá-    pontszámokat is kaptak. A rendkívül szín-
fellelhetõ volt a Sáregres sátor alatt. A kiál-  rult. A díjak között szerepeltek nagyon szé-
lított munkákat a községben lakók készítet-                             vonalas versengést végül a Bombers játé-
                         pen elkészített és ízletes torták, amiket a    kosa Fekete Csabi nyerte.
ték, és ajánlották fel erre az alkalomra. Idõ-  résztvevõk közösen és jó hangulatban
nek és kitartásnak köszönhetõen Pörkölt-                              Az elõdöntõket a „Edit és csapata” – Sárbo-
                         elfogyasztottak. A hónap eseményei közé      gárd II, illetve Bombers – Ballers csapata
fõzõ versenyen kicsi községünk felállha-     tartozott az óvodás évzáró esemény is. A
tott a dobogó legfelsõ fokára, mivel nekünk                             játszotta. Szoros meccseken döntõs lett az
                         kis óvodások remek mûsorral kápráztatták     Edit és csapata valamint a Bombers, akik
volt a legfinomabb pörköltünk. A két sza-     el a nagyérdemû közönséget.
kács (Harangozó Tamás és Kasza József)                               végül a tornát is megnyerték. Megosztott
szakértelme is kulcs volt a sikerhez. A na-    Pünkösdi mulatság                 harmadik lett a Ballers és a Sárbogárd II.
pot nagyon boldogan, és széles mosollyal     A Sáregresért Közhasznú Egyesület által      csapata.
való pakolással zártuk.              szervezett Pünkösdi Mulatságban bálozók      A sportrendezvény elérte célját: rendkívül
                         szórakozhattak a Csók István Mûvelõdési      rendezett és kulturált környezetben, nagyon
Gyermeknap                    házban. Az Egyesület gondoskodott a meg-     jó hangulatban sikerült népszerûsíteni a
                         felelõ hangulat biztosításáért. A zenét Vö-    sportágat. Aki részt vett rajt, az jól érezte
Egy szép felhõtlen, igazi nyári napon rendez-   rös József szolgáltatta.             magát. Bízunk benne, hogy a következõ al-
tük a gyermeknapi rendezvényüket         Nyári Táborozási lehetõségre is nyílik      kalommal a sárbogárdi lakosok is nagyobb
Sáregresen. Rengeteg programmal készültek     alkalom községünkben, amit a Sáregresért     számban tekintik meg a versengést.
a szervezõk, amely lehetõséget adott mind     Közhasznú Egyesület szervez évek óta. A tá-    Külön szeretnénk megköszönni a cikkben
csapatban mind egyéni részvételre is. Ver-    borban lehetõséget kapnak, kicsik nagyok és    még nem szereplõ partnereinknek a segítsé-
senyszámok közül a madárijesztõ készítõ ver-   felnõttek is a felhõtlen pihenésre és kikapcso-  get: Sárbogárd Város Önkormányzata, Fe-
seny volt a leglátványosabb, persze ezt elõre   lódási lehetõségre a magyar tenger mellett. A   jér Megyei Kosárlabdázók Szövetsége,
elkészítették a csapatok nagyon dekoratívan,   tábor 2011. július 1-jét követõ egy hét idõtar-  Nagyné Rehák Julianna a Mészöly Géza
és bevetettek mindent a dobogós helyezések    tammal lesz majd Siófokon.            Általános iskola igazgatója.
reményében. Az eseményen számos finom-                      Albert Péter           Sárbogárd KC szervezõk


                              Sárbogárd, 2011.  június 23.
Sárréti Híd                                                              15

 VAKÁCIÓ ELÕTTI NAPOK NAGYLÓKON                                       Ez+Az
Mint mindig, most is kellemes izgalom-
mal készültünk a tanítási év utolsó nap-
jaira. Meghatottan gondoltunk arra,
hogy kedves, jó iskolánk még a búcsút
is érzékennyé teszi nekünk.
A vakáció elõtti napok azzal kezdõdtek,
hogy a Szülõi Munkaközösség mindnyá-
junk számára emlékezetes gyermeknapot
rendezett. A gyermekek belefeledkeztek az
egymás után következõ programokba. Ezek
közben mindenféle földi jóval csillapíthat-
ták éhségüket.
A pedagógus nap is telt érzelmekkel fejezte
ki a szülõk háláját azzal, hogy apró ajándék-
kal és virággal, a gyermekek pedig virággal
és alkalmi versekkel mondtak köszönetet az
egész évi tanultakért, fáradságunkért.
Felejthetetlen élmény volt a háromnapos ki-
rándulás, melyet Csibrikné Dobai Orsolya
tanár néni szervezett és vezetett. Az emlék-
helyek tiszteletét személyesen megtapasz-

                                              taló érzésekkel, élményekkel, valamint a
            Utolsó nap Nagylókon                        sok-sok ismerettel bõvült tudásunk. Érde-
                                              kessé tette és igazolta még a tantárgyakhoz
Iskolánkban június 10-én volt az utolsó tanítási nap, melyen a 3. évfolyamos        való kötõdést is ez a tanulmányi kirándulás.
                                              Az utolsó tanítási nap feltette a koronát a bú-
gyerekekkel meglátogattuk a Nagylóki tagintézményünket. Elõször a turista-         csú napjaira.
házat néztük meg, majd egy rövid sétát tettünk a Piroska tóhoz. Az iskolások        Tartalmas programot láthattunk együtt a
már nagy izgalommal vártak minket.                             Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjai-
Végigvezettek a termeken, mindenhova bemehettünk, mindent kipróbálhattunk. A gye-      val, melyben bemutatták a XVI.sz-i tö-
rekeknek a legjobban a hatalmas udvar tetszett, játszótérrel és focipályával. Természete-  rök-magyar harcok ütközeteiben használt
sen minden játékot kipróbáltunk. Meglepetéssel is készültek nekünk, a felsõsök. Zenés,   korabeli harci eszközöket. A gyermekek
táncos produkciót adtak elõ, melyben angol tudásukat is megmutatták. Ezután követke-    felügyelet mellett lelkesen próbálták ki a
zett egy igazi lovagi torna, melyet korhû ruhákban mutatott be egy profi társulat. Minden  fegyvereket. Köszönhetjük ezt a Mezõföl
századot felidéztek, s még egy csatát is eljátszottak nekünk. Az összes gyerek ámulattal  Hajdúi Hagyományõrzõ Egyesület tagjai-
nézte a mûsort mind addig, amíg õket is bevették a produkcióba. A török támadás de-     nak, akik idõközelbe hozták gyõzelmes har-
monstrálásához sok – sok gyerekre volt szükség hogy bemutathassák a török túlerõvel     cainkat.
szembeni harcot. A gyerekek ügyesen támadtak a fából készült szablyákkal. A mûsor vé-    A vendég harmadikosok is nagy örömmel
gén természetesen mindenki kipróbálhatta a harci fegyvereket. Fantasztikus napot tölt-   fogadták ezt a jeles produkciót. Õket egyéb-
hettünk el Nagylókon, reméljük lesz lehetõségünk viszonozni a vendégszeretetüket.      ként egy másik meglepetés is érte. Az itteni
                                              harmadikosok kíséretével megtekinthették
                                   Horváth Veronika    Nagylók büszkeségét, a Tavi palotát, és a Pi-
                                              roska tó környéki tájban is gyönyörködhet-
                                              tek.
                                              Június 17-én tanévzáró ünnepségre gyüle-
                                              keztünk.
                                              Dobai Teréz tagintézmény-vezetõnk érté-
                                              kelte az elmúlt tanév fõbb eseményeit, ver-
                                              senyeit, a tanulmányi munkát, a falu, a szü-
                                              lõk és a pedagógusok kapcsolatát, és a
                                              mindezekhez kapcsolódó, nevelõi, tanulói
                                              értékeket.
                                              A jó tanulást és a szorgalmat, a szóbeli elis-
                                              meréseken túl jutalomkönyvekkel, okleve-
                                              lekkel, igazgatói dicséretekkel fejezte ki.
                                              A két éve tõlünk elkerült és Sárszentmik-
                                              lóson tanuló ballagó nyolcadikos diákjain-
                                              kat a tanévzáróra mindig visszahívjuk.
                                              Kisdiákjaink tarisznyával, virággal búcsúz-
                                              tatták õket az Alma Mátertõl.
                                              Tagintézmény-vezetõnk további jó tanulást
                                              és érvényesülést kívánt nekik az életben.
                                              A bizonyítványok kiosztásával befejezõ-
                                              dött a tanév. ÉLJEN A VAKÁCIÓ !
                                                            Tauzné Piroska


                            Sárbogárd, 2011.  június 23.
16                                                              Sárréti Híd

       Rétszilas                    Kettõ az egyben…
                            Gyermeknap és juniális Rétszilason
A pünkösdi hosszú hétvége egyik nagyszerû programja a már hagyománnyá vált Rétszilasi gyermeknap volt. Természete-
sen nem csak a gyermekeknek kedveskedtünk, hiszen a felnõtteknek is jár egy kis kikapcsolódás. Így a program elnevezése
juniális, falunap is lett.
                                                 tásában is segített. Köszönet érte!
                                                 Elérkezett a felnõttek ideje is Nyanyi dance
                                                 mûsorával, a Búzavirág népdalkör mûsorá-
                                                 val, Kiss József örökzöld slágereivel, a
                                                 Simontornyai hagyományõrzõ citerazene-
                                                 kar színvonalas mûsorával és az Ayarti has-
                                                 tánc stúdió fellépésével. A késõ délutánig
                                                 kitartó gyerekek még táncolhattak is a szín-
                                                 padon a hastáncos lányokkal.
                                                 Este természetesen mindenkit vártunk
                                                 vissza a fergeteges utcabálra, ahol a talp alá
                                                 valót az EFKA zenekar húzta. Az est szín-
                                                 vonalát emelte vendég - énekesként Anita,
                                                 aki a zenekarral érkezett. Köszönjük a re-
                                                 mek hangulatot, a jó zenéket.
                                                 Reméljük mindenki megtalálta a számára
                                                 megfelelõ programot, jövõre is szeretettel
                                                 várunk mindenkit.
                                                              Horváth Veronika
                                                 Köszönet a támogatásért:  Horváth Tibor váll.
                                                 anyagi támogatásával  biztosította az ingyenes
                                                 légvár használatot gyermekeink számára. La-ra
Reggel 9 órától vártuk a gyerekeket az iz-    múlva a tûzoltók is csatlakoztak, két fecs-   Therm kft , Plézer János váll., Tihanyi Tamás

galmas vetélkedõsorozatra. A hasukra gon-    kendõvel és egy vízágyúval. Póló nem ma-    váll., Gábris Tibor váll., Kovács Imre váll., Ko-
                                                 vács Attila váll., Somogyvári András váll.,Móré
dolva elõször az evésre tettük a hangsúlyt. A  radt szárazon, de ezt senki nem bánta.     Péter váll. Nagy Lajos váll., Domján Tibor váll.,
gyerekek nem csak az ügyes szereplésért     Ebéd közben gyorsan megszáradtak a ru-     Domján János váll.,Bajer Tiborné váll., Varga
járó jutalmakkal lakhattak jól, hanem a fel-   hák, és már kezdõdhettek is a zenés, táncos   János váll., Márkovics Lajos váll., Reiter Tamás
adatok végrehajtása közben is csemegéz-     produkciók. Elsõként Bíró Kriszti énekelt a   váll., Kelpa-Szerviz, Szûcs László váll., Del-art
hettek. Lekváros kenyér - evõ verseny indí-   gyerekekkel. Kriszti több hangszert is ki-   stúdió, Orova szabadidõ bolt, Tóth János, Lepsé-
totta a csatát, majd csoki fújás következett,  osztott így a kicsik is részt vehettek a pro-  nyi Istvánné, Suplicz Mihályné, Bögyös József-
és a cseresznye hordás zárta ezt a blokkot.   dukcióban. Minden gyerek együtt énekelte    né , Nyanyi Dance, Búzavirág népdalkör, Si-
Egész délelõtt arcfestésre várta a sátorba a   a jól megszokott slágereket.          montornyai citera zenekar, Nagykarácsonyi

gyerekeket Bíró Árpádné Éva és Bíró Krisz-    Ének után kell egy kis tánc is! A nagykará-   tánccsoport, Bíró Árpádné, Szabóné Vida And-
                                                 rea, Horváth Veronika, Reiterné Gotthord Nóra,
ti akik megpróbáltak minden kérésnek, kí-    csonyi gyermekek megmutatták tudásukat,     Lang János, Pordán János és mindenkinek ki
vánságnak eleget tenni.             mi pedig elleshettük a mozdulatokat. A leg-   munkájával hozzájárult a rendezvény sikeres
Jöhettek az ügyességi versenyek: vízhor-     kisebbektõl a legnagyobb gyerekekig lát-    lebonyolitásához.
dás, labdakeresés, célba dobás és még szá-    tunk jobbnál jobb koreográfiákat. A csopor-             Rétszilasért Egyesület
mos más remek versenyszám ahol a gyere-     tokat felkészítette Szabóné Vida Andrea,
kek megküzdhettek egymással és gyûjthet-     aki a délelõtti vetélkedõsorozat lebonyolí-
ték a jutalmakat. Pihenésképpen a Rétszi-
lasért Egyesület mindenkit egy pár virslire
invitált, ami az összes gyermeknek ingyen
                                 MÁV HIRDETMÉNY KIVONAT
járt. Ez a nap tényleg a gyermekekért, a     Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2011. június 27-tõl 2011 június 29-ig pályafelújítási
gyermekekrõl szólt: ingyen fagyi és egész    munkák miatt a 40, 42, 43, 46 sz. vonalakon egyes vonatok módosított menetrend szerint
nap ingyen légvár használat melyet Horváth    közlekednek, valamint Pusztaszabolcs Szabadegyháza állomások között vonatpótló au-
Tibor rétszilasi vállalkozó jóvoltából tud-   tóbuszok közlekednek.
tunk megvalósítani! Egész délelõtt volt le-   Sárbogárdról az IC 801 sz. vonathoz az eljutást a 8318 sz. vonat, míg Sárbogárdra a 831
hetõség hintózásra, ezúton is köszönünk     sz. vonat biztosítja Rétszilas állomáson. Sárbogárdról, valamint a 34911 sz. vonat utasai-
Pordán János és Lang János cecei hintósok-    nak az IC 808 sz. vonathoz az eljutást a 2028sz. vonat, míg Sárbogárdra 8013 sz vonat, to-
nak.                       vábbá 46sz. vonalra a 8318 sz. vonat biztosítja Rétszilas állomáson. A 8020sz. vonat pót-
Pihenés után következhetett az izgalmas     ló autóbusza Pusztaszabolcs - Szabadegyháza között a meghirdetettnél korábban közle-
lufi tánc. Ennek a játéknak a lényege az volt,  kedik ezért Budapest felõl a 4220sz. vonattól csatlakozást nem tudunk biztosítani.
hogy a gyerekek bokájára lufit kötöttünk, és   2011. június 27-én a 4611 sz. vonat Gy.148-850/2011 sz. hirdetményben meghirdetett
ki kellett durrantani egymásét, úgy hogy rá-   menetrendje Kelenföld és Budapest-Déli állomások között érvénytelen, a vonat 5 perccel
ugranak. Hatalmas küzdelem után kihirdet-    korábban közlekedik.
tük az elsõ három helyezettet, de persze     A vonatpótló autóbuszokon együttes elhelyezést, élõállat és kerékpárszállítást, valamint
minden résztvevõ kapott jutalmat. A záró     kerekesszékes utazást nem tudunk biztosítani.
versenyszám vízibomba csata volt, a tûzol-    Az utazások során Önöket esetlegesen érõ kellemetlenségekért szíves elnézésüket és
tók részvételével. A sportpályán vízibom-    megértésüket kérjük!
bákat helyeztünk el. A gyerekek megrohan-
ták a pályát és elkezdõdött a csata. Kis idõ        MÁV Zrt.        Részletes információk az érintett vasútállomásokon.


                             Sárbogárd, 2011.  június 23.
Sárréti Híd                                                                    17

                                                             Ez+Az
                                                             Közélet
                                                         Jeles napok,
                                                       ünnepi szokások (8. rész)
                                                      Június 24-e, Szent Iván napja a nyári nap-
                                                      forduló ünnepe, országszerte a kultikus
                                                      tûzgyújtások ideje. A pogány hagyomány-
                                                      ban a tûz egyrészrõl napszimbólum, tehát
                                                      a nap megújhodását kívánták elõsegíteni a
                                                      tûzgyújtással, másrészt mindig a megtisz-
                                                      tulás szimbóluma is. Akeresztény egyház-
                                                      ban ugyanezen nap Keresztelõ Szent Já-
                                                      nos ünnepe, melyet az V. század óta je-
                                                      gyeznek, s a pogány hagyományokra
                                                      visszavezethetõ kultikus tüzeket az egy-
                                                      ház saját liturgiájába átültette, a tüzeket
                                                      megszentelte.
                                                      A Szent Iván napi tûzgyújtáshoz számos
           „Hatvan év Hatvanon”                                 hiedelem fûzõdik. Azt tartották, ezek a tü-
                                                      zek megvédenek a betegségek, elsõsorban
A XX. Sárbogárdi Hetek rendezvényei közül feltétlenül ki kell emelni a                   a pestis ellen, a termést pedig védik a jég-
sárhatvaniak két napját. Igen, ki kell emelni, hiszen a településrész lélekszámá-             veréssel szemben. Magyarországon errõl
                                                      a szokásról a XV. század óta vannak fel-
hoz mérten kiemelkedõen teljesített.                                    jegyzések. A tûz körül a fiatalok termé-
Helyszûke és a helybéliek egymás közötti      rendezvényen több képviselõ is megjelent,        kenység és szerelemvarázsló dalokat éne-
viszonya is befolyásolta, hogy a rendezvé-     és a polgármester is elhalasztotta otthoni       keltek, a tüzet körüljárták, és szokásban
nyek két helyszínen zajlottak. Elsõ nap a     programját a sárhatvaniakért.              volt a tûz átugrása is. Ennek általában sze-
Sárhatvanért Egyesület a Klub udvarán és      A körtáncban ugyan nem remekeltek a vá-         rencsehozó erõt tulajdonítottak.
összes helyiségeiben rendezett programot,     rosatyáink, de részvételük jótékony hatását       Idõjárási, éghajlati okokkal magyarázha-
amely keretében megnyitották Huszár Péter     vasárnap már érzékelhettük, ugyanis a ká-        tó, hogy Szent Iván éjjelének ünnepe az
kamara kiállítását, kézmûves bemutatókat      polnában tartott zenés áhítaton megtörni        északi (skandináv és balti) népeknél a mai
szerveztek, majd táncház és lemezbemutató     látszott a jég azzal, hogy együtt lehetett látni    napig élõ, valódi ünnep. A zord, hûvös ég-
programmal szórakoztatták Sárhatvan né-      mindkét külön-külön kitûnõen teljesítõ cso-       hajlaton az egyébként rövid nyár érkezése
pét. A másik helyszínen a kápolnában a       portot a Sárbogárdi Református Kórus lé-        igazi öröm az emberek számára. Ma is
Nyugdíjas Klub szervezett nagyon igényes      lekemelõ áhítatán. A kivételesen jó akuszti-      ezerszámra lángolnak fel a máglyák Szent
helytörténeti kiállítást. Fentiekre tekintettel  kájú kápolna falai között talán tartós béke       Iván éjjelén, általában valamely magasla-
az alpolgármester két megnyitóbeszédet is     született?!                       ton, hogy minél messzebbre látszódjék. A
mondott ezen a napon egy településen. A                              AZI   fiatalok „páfrányvirágot” keresnek (a hie-
                                                      delem szerint ezen az egyetlen éjjelen vi-
                                                      rágzik a páfrány, aki a virágot megtalálja,
Amatõr Kupaverseny a XX. Sárbogárdi Hetek keretében                            az boldog és gazdag lesz).
                                                      A János nap mágiájához tartozik az egész-
Június 12-én három nõi és három férfi csapat részvételével rendezett a VAX egy               ség- és bõségvarázslás is. Gyógynövénye-
nagyon jó hangulatú amatõr kupaversenyt a Mészölyben.                           ket, füveket is szórtak a tûzbe, máshol a fü-
                                                      vekbõl koszorút fontak, ettõl remélték a
A körmérkõzések után a következõ eredmé-      nõknél Szûcs Edit nyerte, a férfiaknál pedig      jószág termékenységét, egészségét. A csí-
nyek születtek: Nõi mezõnyben I. helyezett     Szûcs Martin. Gólkirály lett Lepsényi Dóra,       ki székelyeknél az angyalozás szokása jár-
a Menõk csapata, II. a Gázmodul, III. Cece     illetve Vorsléger Zoltán. A legszebb gólt        ta. A faluban a házak elé lombokból sátrat
X Szenior. A férfiaknál: I. a Rehab, II. a Lel-  Takácsné Juhász Ibolya dobta. A legjobb         emeltek, abban imádkoztak. A falubéli
kes ifjak, III. Cece. A hetes dobó versenyt a   mezõnyjátékosok Jungvirt Renáta és Pluhár        kislányok csoportosan jártak házról-ház-
                                    Tamás lettek. A leg-        ra, köszöntõ énekeket mondtak, a háziak-
                                    jobb kapusok: Kovács        tól pedig süteményt, néhány fillért kaptak
                                    Rózsa és Németh Ta-         cserébe.
                                    más. A legtehetsége-        Manapság Magyarországon is újra vissza-
                                    sebb fiatal játékos         térõben van a tradicionális Szent Iván éji
                                    Goldberger Márton, a        tûzrakás, az ahhoz kötõdõ népi hagyomá-
                                    legifjabb tehetség Ro-       nyok, hiedelmek felelevenítése, és a nyári
                                    honczi Gergõ. A leg-        napforduló alkalmából történõ kulturális
                                    t e c h n i k á s a b b j á t é-  fesztiválok megrendezése.
                                    kosnak Szûcs Martin                        Barna Nóra
                                    bizonyult.
                                      Mindezen díjakat dr.      osztást közös ebéd követte, melyet a ven-
                                      Sükösd Tamás polgár-      déglátók biztosítottak. Persze nem csak az
                                      mester és Erõs Ferenc     ételrõl és a muzsikáról gondoskodtak a szer-
                                      bizottsági elnök adták     vezõk, de még egy kiállítást is szerveztek,
                         A Lelkes Ifjak      át a kellõen elfáradt     amelyen bemutatták a VAX pályafutásának
                                      sportolóknak. A díjki-     rövid történetét.h
                               Sárbogárd, 2011. június 23.
18                                                             Sárréti Híd

    Vége a tanévnek                            Munka után…
                      Bizony édes a pihenés. Pláne ha egy olyan hosszú, tanárnak, diáknak egyaránt
munkával teli, de élményekben gazdag esztendõ áll a háta mögött, mint nekünk, itt a Szent István Általános Iskolában. A
183 tanítási nap a végére ért, s bár sokak szívében nagy a megkönnyebbülés, hisz eljött a várva várt pihenés ideje, azonban
a sok-sok szép pillanatra visszaemlékezve egy kis mosoly azért a résztvevõk arcára szökik.
Mert miben is volt részünk idén? Szinte fel-   év végére, ki a jó jegyekre az év végi bizo-  nemcsak megkönnyítik majd, de színeseb-
sorolni sem lehet. A teljesség igénye nélkül   nyítványában, de leginkább és általános-    bé és a mai igényeknek megfelelõbbé is te-
azonban megpróbálom összefoglalni egy      ságban a legnagyobb várakozás a Szent Ist-   szik az oktatást intézményünk falai között.
kicsit.                     ván Napokat elõzte meg. Hiszen az utolsó    Egy 10 órás tanfolyam keretében minden
A hagyományos Családi napon októberben      elõtti héten, névadónk tiszteletére rendezett  pedagógus elsajátította a táblák kezelésé-
ismét együtt játszott, pihent szülõ és gyerek,  eseménysorozaton mindenki nemcsak jól      nek alapjait, így valóban nyitva áll elõttünk
így köszöntve egymást és az új tanévet.     szórakozhatott, hanem tudását is összemér-   az út a jövõ kihívásai felé.
Aztán decemberben a Mikulással futottunk,    hette a sok-sok vetélkedõben: hiszen rajzol-
vártuk az ajándékokat mi is, és a karácsonyt   hattak, flipperezhettek, görkorizhattak, bi-  És ahogyan egyszer mindennek vége sza-
egy kavalkáddal ünnepeltük.           ciklis ügyességi versenyen vehettek rész    kad, úgy eljött a június 18-a is, amikor bú-
A téli szünet után azonban a fõszerep      mindazok, kiknek kedvük támadt megmu-      csút vettünk nyolcadikosainktól, akik szep-
megint a munkáé lett, hiszen a félév lezárása  tatni ügyességüket. De volt még karaoke,    tembertõl máshol folytatják tanulmányai-
mellett nyolcadikosainkra várt a felvételi,   csiga-kagyló kiállítás, és a hét csúcspontja-  kat. De a bizonyítványosztással még korán
ami nem kis erõpróba volt idén sem.       ként az iskola minden tanulója közösen mo-   sem ért véget a tanév, hiszen iskolánk tanu-
Miután az izgalom lecsengett, s miközben a    zizhatott Székesfehérváron.           lóira vár még a nyári tábor, amelyet Sárbo-
felvételi papírokat töltögettük, jöhetett a   Mindezen programok létrejöttében nagy      gárd Város Önkormányzata is támogatott.
farsang, ahol mindenki egy kicsit más bõr-    szerepe volt az SZMK-nak, az alapítvány-    Köszönjük!
be, jelmezbe bújhatott. És szükség is volt a   nak és a szülõknek, akiknek ezúton fejezzük   Így a végére bizony nem marad más, mint-
feltöltõdésre, hiszen hosszú és kemény      ki köszönetünket!                hogy mindenkinek kellemes nyarat, jó pihe-
munkával eltöltött pár hónap következett,    A sok jó pillanat mellett nem szabad elfelej-  nést és sok új élményt kívánjak erre a nyár-
amit csak a húsvéti nyuszifutás és egy-egy    tenünk azt sem, hogy iskolánk - miközben    ra. Szeptemberben találkozunk!
osztálykirándulás tört meg.           zajlottak az események - négy interaktív
S ahogy közelgett a tanév utolsó két hete,    táblával és a hozzá tartozó felszereléssel                   Barna Nóra
szemmel láthatóan egyre nagyobb lett a vá-    gazdagodott. „A jövõ iskolája” program ke-
rakozás izgalma is. Mire vártunk? Ki a tan-   retében pályázaton nyert felszerelések
                             Sárbogárd, 2011. június 23.
Sárréti Híd                                                                 19

         Zöldmezõ,                                          Pénzügyeink
 zöldenergia, zöldgazdaság, zöld klaszter!
Már megint egy új kifejezést kell megtanulni. Mindig ezek az idegen szavak! A gazdasággal foglalkozók nagy része is csak
pár éve hallott a klaszterekrõl, és úgy tûnik, jó magyar nyelvünkbe beeszi magát ez az angolból eredõ idegen kifejezés is. A
klaszter nem más, mint a hasonló vagy egymás tevékenységét kiegészítõ vállalkozások, önkormányzatok és intézmények
közössége, egy meghatározott földrajzi területen belül. Klaszter létre jöhet egymásra épülõ vállalkozásokból, közös érde-
kek mentén, és klaszter létrejöhet a fejlesztésre is.
A klaszter nem egy újkeletû dolog. A tokaji    kenységet fog magába, melyeket összeköt a    tunk. Nem bírtam megállni, hogy rákérdez-
szõlõsgazdák már évszázadokkal ezelõtt      természet közeliség. A zöld gazdaság épp-    zek, miért nem vettünk meg mindent sokkal
összefogtak, hegyközséget alapítottak, is-    úgy magában foglalja az energia megtakarí-    olcsóbban a nagyáruházban. Adreas moso-
mertté váltak. Ezt ma „tokaji bortermelõ     tást, a megújuló energia elõállítását és fel-  lyogva válaszolt – ez a mosoly ma is a
klaszter”-nek, vagy marketingesen szólva     használását, a hulladék hasznosítását, a bio   vesémig hatol – a pék a szomszédom búzá-
„aszu-klaszter”-nek nevezhetnénk el.       termelést és bio építészetet, stb.. Azöld gaz-  ját õrleti meg, hogy nekünk kenyeret süs-
Ugyan így a híres kalocsai paprikatermelõk,    dasághoz az is hozzátartozik, hogy az élel-   sön, a hentesnél ma a Muthék bikáját, és
ha összefognak, õk lesznek a kalocsai papri-   miszereinket helyben állítjuk elõ. Akinek    Hanzibácsi disznóját mérték ki. Ott volt a
ka-klaszter, és Cecén, az út mellett látjuk    van kertje, az füvesítés helyett sárgarépát,   tábla a boltban, a falon. Rézinénihez pedig
megvalósulni a mezõföldi dinnye-klaszter-     paprikát és paradicsomot termeljen. A zöld    azért kell bemenni, mert neki is meg kell él-
-t, és így tovább.                tudatosság egyik fontos eleme az kell le-    nie, és ha bezár, s majd csak egy-két dologra
Sárbogárd pedig ma sajnos az idegenbe dol-    gyen, hogy az õshonos, betegségnek ellen-    lesz szükség, akkor nekünk fog sokba kerül-
gozni járó munkaerõ klasztere létezik, de     álló gyümölcseinket akkor is vissza kell     ni, bemenni minden apróságért a városba.
ezt inkább felszámolni szeretnénk.        hozni a köztermesztésbe, ha azt, a magos     Talán most azt gondolja az olvasó, jó-jó, a
A gazdaságfejlesztõk már évtizedekkel ez-     pesti hatóság nem engedélyezi.          németek gazdagok, õk megengedhetik ma-
elõtt felfigyeltek arra a jelenségre, hogy ha   Semmit nem ér a zöld klaszter, ha az csak el-  guknak. Téved, aki így hiszi. Õk azért tehe-
egy területen sok hasonló tevékenységet      mélet, vagy néhány ember közössége ma-      tõsebbek, mert nagyon megfontolják min-
folytató vállalkozás mûködik, akkor azok     rad. A zöld klaszterbõl akkor nyerhetjük a    den pfennigrõl, hogy mire költik, és inkább
hatékonyabbak, gyorsabban fejlõdnek,       legtöbbet, ha az közösségi tudattá válik. Ha   megspórolja, mint feleslegesen elkölti. A
több a kutatás, a fejlesztés. Amikor egy kö-   majd a sárbogárdiak nem az „ocsóbótban”     különbség nem abban van, hogy a vásárlók
zösség, egy régió fejleszteni akarja önma-    vásárolják a kétezer forintos kínai fokhagy-   másként gondolkodnak. Egy magasabb tu-
gát, az egyik jól járható út, ha egy jól megha-  mát, s a „kólis(?)” spanyol uborka helyett a   dattá vált, a közösség tudatossága növeke-
tározott gazdasági területre koncentrál, és    kertben termett idényzöldséget viszi be a    dett. Mindegy, hogy a helyi hentesnél, vagy
azt fejleszti, abba fektet be. Ezért nagysze-   konyhájába.                   a külföldi „ócsóbót”-ban vásárolunk felvá-
rû, hogy Sárbogárd a környezõ települések-    Pár éve, amikor német rokonokat látogat-     gottat, ha nem vagyunk biztosak benne,
kel együttmûködve egy zöld klaszter létre-    tam meg, a hipermarket pénztáránál csodál-    hogy az a disznó egy sárbogárdi ólban röfö-
hozásán fáradozik. A szervezet megalakult,    koztam, hogy mennyi minden hiányzik a      gött.
a feladat most az, hogy a formát tartalom-    kosárból. Majd utána bementünk a pékhez,     A Mezõföldön vagyunk, az ország szívé-
mal töltsük fel.                 bevásároltunk, ugyan így a hentesnél is, és a  ben. Ennek a régiónak a kitörési pontja a
A „zöld klaszter” egy nagyon sokrétû tevé-    végül Rézinéni kis boltjában is megfordul-    zöld gazdaság. Abban a szerencsés helyzet-
                                                  ben vagyunk, hogy az Európai unió a térségi
                                                  összefogást – klaszterek formájában – tá-
 Ismét a lakosság és a helyi KMB-s együttmûködése                         mogatja. A zöld gazdaság fejlesztésére Szé-
                                                  chenyi terves és uniós pénz egyaránt van.
       segített Szabadegyházán                               Már csak a megvalósítás van hátra. Sokak
2011. június 17-én késõ este érkezett a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra bejelentés arról,      összefogása kell ahhoz, hogy a fejlõdés be-
hogy ismeretlen elkövetõk behatoltak egy szabadegyházai lakóingatlan területére, majd a      induljon, de a lehetõségek tárháza – és ez
melléképületébõl és az udvarról tulajdonítottak el többek között nagyobb mennyiségben       most nem filozófia, vagy túlzott optimiz-
építõanyagot, elektromos kisgépeket és vasanyagot kb. 500 000 forint összértékben. A        mus, hanem kõkemény realizmus – nagyon
felmerült információk, és a helyszínen rögzített nyomok értékelését követõen a beveze-       széles.
tett gyors rendõri intézkedések eredményre vezettek. A sárbogárdi nyomozók négy he-        A mezõgazdasági termelõk számára nyitott
lyen is házkutatást tartottak, melynek eredményeként az eltulajdonított tárgyak nagyobb      kapu a bio- vagy az ökotermelés, a maga-
része elõkerült. Az ügyben három helyi lakossal szemben folyik az eljárás, melyet a Sár-      sabb minõségû élelmiszer elõállítása, és az
bogárdi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytat.                        energia növények termelése, legyen szó
                                                  szalmafûtésrõl, vagy energianádról. Az épí-
   A lótartáshoz nem kaszáló kell, hanem széna                         tész számára ott a feladat az energia haté-
                                                  konyság javítására, szigetelésre, a helyi épí-
2011. június 19-én bejelentést, majd feljelentést tettek a Sárbogárdi Rendõrkapitánysá-      tõanyag felhasználására. Támogatással a
gon, mely szerint a bejelentést megelõzõ éjszaka Alap külterületérõl a körbálázott széná-     napelemek és kollektorok nagy számban
ból 12 db-ot tulajdonított el ismeretlen tettes. A nyomok Sárbogárdra vezettek, ahol a sér-    kerülhetnek fel a tetõinkre. A termelõk újra
tett egy külterületi ingatlanon felismerte a tõle eltulajdonított egyenként 300 kg tömegû     megjelenhetnek a piacokon, és elindulhat a
bálákat. Az ingatlanhoz köthetõ személyt ezt követõen vonták eljárás alá a sárbogárdi       falusi turizmus. Horgásztavak, borospin-
nyomozók, aki tettét kihallgatása során elismerte, az eltulajdonítással okozott kár a széna    cék, vendéglõsök régi üres házak állnak a
lefoglalásával megtérült.                                     rendelkezésre. Az összefogás és a tervezett
                             Sárbogárdi Rendõrkapitányság       munka idecsalhatja a befektetõket, munka-
                                                  helyet teremthet.
 Természetes hatású, szálankénti szempilla-hosszabbítás! Mûkörömépítés!              Számoljon utána, megéri!
                                                  Ha nem megy, segítek!
  ZSUZSA KOZMETIKA Sárszentmiklós (a MOL kúttal szemben) 06(25)468-198
                                                        Resch Gábor +36 30 7373508

                              Sárbogárd, 2011. június 23.
20                                                               Sárréti Híd

   Ezüst és bronzérem
   Sárszentmiklóson
Pünkösd vasárnapján került sor a megyei l.
osztályban az utolsó fordulóra. Az ifjúsági csa-
pat számára ez fontos, sors döntõ összecsapás-
nak minõsült, mivel ha nyernek akkor a dobogó
2. fokára állhat a csapat, ami csodálatos teljesít-
mény.
A fiúk úgy vágtak neki az Iváncsa elleni mérkõzésnek,
hogy nekik kell az ezüst érem. Amérkõzés vége fele már
biztosak voltunk az ezüst éremben, de ilyen különbségû
gyõzelemre senki nem számított, szám szerint 12-0.                                               U 13-as csapat
                                         Ezen a mérkõzésen szerepelt utoljára az ifi csapatban Plézer
                                         Norbert, a csapat kiváló háló õre. A csapat tagja, akik nélkül
                                         nem csillogna ilyen szépen ez az érem: Plézer Norbert, Kaszás
                                         Ferenc, Nyúl István, Pajor László, Bartók Dávid, Jencski Atti-
                                         la, Rigó László, Abdalla Aimen, Lajtos András, Parnicsán Pat-
                                         rik, Nagy Ármin, Vámosi Gábor, Kiss András, Farkas Ádám,
                                         Szakács Sándor, Tóth Gábor, Husvéth Zsolt, Nagy Krisztián,
                                         Luczek Roland. A csapat edzõje Pajor László.
                                         Az U-13-as csapatunk a megyei kiemelt bajnokságban szere-
                                         pelt az elmúlt szezonban. A tíz csapatos mezõnyben az elõkelõ
                                         3. helyet szerezték meg a fiúk. A bajnokságot a Videoton csa-
                                         pata nyerte a Mustang csapata pedig a képzeletbeli dobogó 2.
                                         fokára állhatott. A bronzérem mellé még a bajnokság gólkirá-
                  U 19-es csapat                lya is Sárszentmiklósról került ki Demeter Dávid személyé-
                                         ben. Acsapat tagjai: Simon Csaba, Bruzsa Sándor, Horváth Ist-
                                                    ván, Husvéth Tamás, Sallai Gábor, Hor-
              Hangulat Kávézõ - Sörözõ                          váth Attila, Kiss Roland, Sükösd Gergõ,
                                                    Demeter Dávid, Kovács Roland,
  Sárbogárd, Túry M.u.3. (Munkaügyi Központ mellett)           06(70)6285-405        Márkovics Dániel, Vagyóczki Patrik,
                                                    Molnár Tamás, Molnár Márk, Horváth
    Az idõ pénz! Miért fõzne? Rendelje házhoz az ebédjét!                      Zsombor, Takács Szabolcs, Husvéth
                                                    Ádám. A csapat edzõje: Pajor László.
 26. hét Hétfõ 06.27. Kedd 06.28. Szerda 06.29. Csütörtök 06.30. Péntek 07.01.              Az utánpótlás nevelésben nem az ered-
                                                    mény orientáltság a cél, hanem a minõsé-
                                          Zsenge zöldbor-
 Leves Gyümölcsleves krém leves
                Fokhagyma-                                gi foci képzése. Ennél a két csapatnál
                         Tojásleves   Májgombóc leves só leves, csipetke
                                                    most ez a két dolog összefonódott. Így ün-
                                                    nepelhettünk 2011. június 12-én a felnõtt
      Édes-savanyú    Brassói apró-     Töltött   Hentestokány   Rántott karfiol, ma-
 „A”   csirke, tojásos rizs  pecsenye   tortilla/Enchilada   tészta    jonézes kukorica
                                                    csapat mérkõzése elõtt, mivel ekkor
                                                    kaphatták meg a megérdemelt díjat a fiúk.
      Rántott csirke-          Tejfölös burgo-                      Az éremátadásra megtisztelte az egyesü-
 „B”   comb, petrezsely-   Párizsi szelet  nyafõzelék,   Tarhonyás lecsó     Pacal,     letet Földvári Ferenc az FMLSZ részérõl,
                          pörkölt             fõtt burgonya
      mes burgonya    burgonya saláta
                                                    aki id. Nagy László segítségével átadta az
               Amszterdami   Sertéspörkölt                      érmeket.
 „C”
     Krumplis tészta     penne      galuskai    Lencse saláta   Máglyarakás    Ezúton gratulálunk csapatainknak.
                                                       Molnár Imre Sárszentmiklós SE
 27. hét Hétfõ 07.04.    Kedd 07.05. Szerda 07.06. Csütörtök 07.07. Péntek 07.08.
                        Tárkonyos                 Görög

                                                    Ezúton szeretnénksegítségét, akik
 Leves   Burgonyaleves   Gulyásleves   pulykaragú leves  Brokkoli krémleves  gyümölcsleves
                                                              megköszönni
                                           Cigány pecsenye,
                                                    MINDAZOKNAK a
 „A”     Rizseshús    Zúzapörkölt   Borsostokány      Gyros tál     hagymás tört
                                                    bármilyen módon hozzájárultak az
                galuska      tészta                 burgonya
                                                    egyesület által június 11-én megrende-
                       Töltött csirke-
      Paradicsomos   Töltött gomba,  comb, párolt    Szárazbab fõze-   Halpaprikás,
                                                    zett gyermeknappal egybekötött juniá-
 „B”    gombós, fõtt    rizi-bizi   káposzta,tört   lék, sült kolbász    galuska    lis sikeres lebonyolításához , hogy e nap
       burgonya              burgonya                        a gyermekek és felnõttek részére mara-
                                                    dandó élménnyé válhatott.
 „C”    Diós tészta    Pogácsa    Virsli saláta   Szilvás gombóc    Meggyes pite

                                                     Összefogás Pusztaegres Jövõéért
         Ár: 640 Ft+ csomagolás (50 Ft). (A kiszállítás ingyenes.)
                                                               Egyesület tagjai
         Emelt adag, változatlan árak! Diák menû 550 Ft/adag

                               Sárbogárd, 2011. június 23.
Sárréti Híd                                                                  21

     I. Pünkösdi Ifjúsági Labdarúgó torna Sárszentmiklóson
2011. június 11., 12., 13.-án került megrendezésre az l. Pünkösd kupa ifjúsági labdarúgó torna a Sárszentmiklós SE sport
telepén. Ezt a rendezvényt a sárbogárdi napok keretében sikerült megrendezni, amivel szeretnénk hagyományt teremteni,
és minden évben összehozni az utánpótlás korú labdarúgókat egy izgalmas tornára. Az idei évben négy korosztályban ren-
deztük meg a tornát. Szombaton az U-19(ifi), vasárnap az U-13, hétfõn pedig az U-16 és az U9-es korosztályos csapatai
mérték össze tudásukat. Minden korosztályban 4 csapat szerepelt, kivéve az U-9-es korosztályt, ahol 5 csapat birkózott meg
egymással.
A szombati napon, mint már említettem, az     tól Demeter Dávid, Simon Csaba, Kovács       U-19-es korosztályban: Ujj Milán Nagylók
ifi csapatok versengtek az elsõségért. Saj-    Roland, Kiss Roland, Molnár Tamás, Ta-       Legjobb kapus:
nos az U-19-es csoportot beárnyékolta az     kács Szabolcs, mivel õk jövõre már az       U-13-as korosztályban: Végh Zalán Duna-
„érdektelenség”. Mit értek ezalatt? Hát csu-   U-16-os korosztályt erõsítik. Szép volt fiúk    fém-Maroshegy SE
pán annyit, hogy ebbe a korosztályba meg-     sok sikert a jövõben.!               U-16-os korosztályban: Tóth Áron Ná-
hívást kapott Sárbogárd SE csapata is,mivel    A hétfõi napra maradt a serdülõ korosztály.    dasdladány
a Sárbogárdi napok keretében került meg-     Sajnos itt is két miklósi csapatot kellett indí-  U-19-es korosztályban: Bíró Marcell Sár-
rendezésre a torna. A Sárbogárd SE vezeté-    tani, mivel az utolsó pillanatban vissza-     szentágota
sét többször megkerestük, nem egyszer sze-    mondta a részvételi szándékát egy csapat.     Gólkirály:
mélyesen is. Az egyesület vezetése arra      Pajor Lászlónak, illetve a magasfokú után-     U-13-as korosztályban: Balogh Ádám DVSI
nem méltatta a szervezõket, hogy egy vá-     pótlás nevelésnek (rengeteg gyerek érdek-     U-16-os korosztályban: Szakács Sándor
laszt juttassanak el, hogy nem kívánnak      lõdik a foci iránt) köszönhetõen sikerült ki-   Sárszentmiklós SE
részt venni a tornán. Így a csoportot kicsit át  állni két miklósi csapatnak. A csoport to-     U-19-es korosztályban: Vámosi Gábor Sár-
kellett variálni. Acsoportba Sárszentmiklós    vábbi résztvevõje Mezõfalva, valamint       szentmiklós SE
2 csapattal indult, mellettük még elfogadta a   Nádasdladány csapatai voltak.           Két különdíj is átadásra került. Az elsõt
meghívást Sárszentágota csapata, valamint     A korosztály végeredménye a következõ       Egei Patrik kapta, aki azzal érdemelte ki a
Nagylók korosztályos csapata. A nap folya-    lett: 1. Sárszentmiklós A csapat, 2. Nádasd-    külön díját, hogy szorgalmasan kóstolgatta,
mán izgalmasnál izgalmasabb meccseket       ladány, 3. Mezõfalva, 4. Sárszentmiklós B     illetve fogyasztotta a Husvéth Zsolt által ké-
láthatott az eseményre kilátogató nagyérde-    csapata. Ebben a korosztályban is volt bú-     szített finom ebédet. A másik külön díjat a
mû. A tornát a Sárszentmiklósi A csapata     csú. Elõször is Szakács Sándor búcsúzott,     szurkolók szavazata alapján Dicsérdi Ádám
nyerte Nagylók, illetve a Sárszentmiklós B    aki a mai mérkõzéseken öltötte magára utol-    kapta, aki a hétfõi napon a Sárszentmiklós B
csapata elõtt.                  jára a serdülõs szerelést, õ jövõre az ifiben   csapatának a kapuját védte.
A vasárnapi napon az U-13 korosztály játé-    kergeti a labdát. A másik búcsúzó Luczek      Õszinte elismerésem a játékvezetõknek
kosai gyülekeztek a Sárszentmiklós SE       Roland volt, aki az eredményei elismerésé-     (Bodó Zoltán, Gráczer Bence, Rehák Sán-
sporttelepén. Szerencsére itt az összes meg-   ül Pakson folytatja pályafutását. Sok sikert    dor, Rehák Tamás, Bihar Ferenc, Kõvágó
hívott megjelent, így Cece, Dunafém        kívánunk nektek is fiúk!              Dezsõ valamint „Bakeró”), akik a hatalmas
Maroshegy, DVSI valamint Sárszentmik-       Mindhárom korosztályos csapatunk edzõje      melegben tisztességesen és sportszerûen le-
lós SE csapatai mérték össze tudásukat. Eb-    Pajor László, akinek ezúton is köszönjük,     vezették a mérkõzéseket. Ezúton szeretném
ben a korcsoportban is izgalmas meccseket     hogy ilyen magas színvonalon foglalkozik a     megköszönni a szervezõk nevében a mun-
láthattunk, de ilyen izgalmakra nem számí-    gyerekekkel.                    kájukat.
tottunk. Az elsõ hely sorsa szó szerint az    Mindhárom nap különdíjak átadására is sor     Külön köszönet illeti támogatóinkat is, akik
utolsó percekben dõlt el, mivel a DVSI csa-    került                       nélkül ezt a csodálatos rendezvényt nem
pat 1 góllal többet lõtt csapatunknál,így õk   Legjobb mezõnyjátékos:               tudtuk volna megszervezni, illetve szeret-
vihették haza a gyönyörû kupát.          U-13-as korosztályban: Takács Szabolcs       nénk megköszönni Husvéth Zsoltnak mind-
A további sorrend: Sárszentmiklós, Du-      Sárszentmiklós SE                 három napon a finom ebédet.
nafém Maroshegy SE, Cece. Ezen a mérkõ-      U-16-os korosztályban: Bozsoki Marcell       Támogatóink: Sárbogárd Város Önkor-
zésen búcsúzott a korosztályos csapatunk-     Mezõfalva                     mányzata, Réhpusztai terményszárító, id.
                                                   Nagy László Sárszentmiklós SE, Domján
                                                   Pékség, Sáfrány Pékség, FÕMO Hús Kft.,
                                                   Márkovics Lajos, ARANYLABDA Alapít-
                                                   vány.
                                                   Úgy szeretném befejezni ezt a cikket is,
                                                   ahogy a tornán elköszöntünk a csapatoktól:
                                                   JÖVÖRE VELETEK UGYANITT.
                                                   Reméljük, akkor már több csapattal talál-
                                                   kozhatunk a ll. Pünkösdi ifjúsági labdarúgó
                                                   tornán Sárszentmiklóson.
                                                                   Molnár Imre
                              Sárbogárd, 2011. június 23.
22                                                                     Sárréti Híd

                     Tájékoztatás                               Járt már Önnél a „KASZÁS”?
Sárbogárd Város Önkormányzat Képvise-           att a Kisvárosi (Lk), Településközponti ve-             Hívjon!
lõtestülete a 144/2011. (VI.17.) Kth számú        gyes (Vt) és a Központi vegyes (Vk) építési       Mi kinyírjuk a legnagyobb ellensé-
határozatával Sárbogárd Város Helyi Építé-        övezetekben a szélkerék elhelyezésének til-
si Szabályzatáról szóló 8/2005. (III.30.) ön-       tását. Ezen rendelkezések az országos tele-       gét, elvégezzük Ön helyett a piszkos
kormányzati rendelet módosítását határozta        pülésrendezési és építési követelményekrõl               munkát!
el a legfeljebb 6 m magas szélerõmûvek te-        szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
lepítési helyének és a helyi védettségû épü-       32. § 6. pontja alapján helyileg szabályoz-       Fûnyírás, parlagfû irtás, sövénynyírás,
letek homlokzati változásának szabályozá-         hatóak.                         parkgondozás, bozótirtás, permetezés,
sa tekintetében, valamint Sárbogárd-Rét-         Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselõ-           kültéri takarítási, javítási és
szilas vízmû vízbázisa, vízminõség védel-         testületének az épített környezet alakításáról       karbantartási munkák végzése.
mére elrendelt hidrogeológiai „A” és „B”         és az építészeti örökség helyi védelmérõl szó-
védõidom területét érintõ ingatlanokra vo-        ló 23/2000. (IX.20.) önkormányzati rendelet        Cégek és magánszemélyek részére,
natkozó, építési tiltások és korlátozások ér-       (továbbiakban Rendelet) 4. § (3) bekezdése és         eseti és rendszeres jelleggel.
vényesítése érdekében.                  a HÉSZ 135. § (3) bekezdése között ellent-
                             mondás áll fenn, annak tekintetében, hogy a       Üzletfilozófiánk: Az Ön megelégedett-
A rendezés általános célja és hatása:
                             Rendelet oly mértékben engedi az épület,            sége a mi sikerünk alapja.
A Sárbogárd Város Helyi Építési Szabály-
zata a legfeljebb 6 m magas szélkerekek el-        építmény rendeltetési mód változtatásakor a        Gazdaságos megoldás a hét minden
helyezésérõl rendelkezik, mely nem számít         homlokzati jellemzõk (nyílászárók, nyílás-
                             rendek, nyílások elosztására és azok nagysá-       napján, napkeltétõl napnyugtáig állunk
be a telek beépített területébe. Jelenleg a                                          rendelkezésére.
legfeljebb 6 m magas szélkerék valamennyi         ga, héjazat anyaga) változását, amennyiben
építési övezetben elhelyezhetõ, de a telepí-       az új rendeltetési mód, illetve az épület és épít-    Veress Lajos vállalkozó Alap, Fõ út
tési hely nincs szabályozva.               mény biztonságos használatához feltétlenül
                             szükségesek. A HÉSZ viszont tilt minden              245. 06(70)3384736
A szomszédos telkekre gyakorolt esetleges
zavaró hatások elkerülése és a szomszédjo-        nemû változtatást.
                             Ezen ellentmondás feloldása végett szüksé-        Albérletet keresünk Sárbogárdon
gi viták megelõzése érdekében szükséges-                                      25e Ft-ért. Megbízható fiatal pár.
nek tartjuk a legfeljebb 6 méter magas szél-       gesnek tartjuk a Rendelet 4. § (3) bekezdé-
                             sével a HÉSZ 135. § (3) bekezdését össz-         Tel: 06(70)5892-779
kerék telepítési helyének meghatározását.
Szabályozni a telepítési távolságot, mely         hangba hozni, mely az építészeti örökség         50 db nagy körbálás széna és lucerna el-
nem lehet kevesebb az oldalsó telekhatár-         helyi védelmének szakmai szabályairól          adó. Tel.: 06(30)2532-063
tól, illetve a lakóház legközelebb esõ hom-        szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 6.        Családi ház kiadó Sárbogárdon.
lokzatától mérve, mint a telepítendõ szélke-       § (2) bekezdésével és 7. § (1) bekezdésével       Tel: 06(30)2341-555
rék magassága.                      összhangban van.
                             A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,           Sárbogárdon (Töbörzsök Szent István
Továbbá szükségesnek tartjuk a fentiek mi-                                     u.) eladó 2 szoba összkomfortos családi
                             Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
                             ség 3836/2010. ügyszámú és 46285/11 ikta-        ház nagy telekkel. Irányár: 5 200 000 Ft.
                             tószámú Határozatában Sárbogárd-Rétszi-         Tel.:06(30)4305-012
       Meghívó                   las vízmû vízbázisa vízminõség védelmére         Az M6-os Autópályán OMV töltõállo-
                             hidrogeológiai „A” és „B” védõidomot je-         más nõi munkatársakat keres. Érd: hét-
   Sárbogárd Város Önkormányzat             lölt ki.                         köznap 10h-17h. Tel.:06(30)3850-414,
      Képviselõ-testülete              A hidrogeológiai „A” és „B” védõidom te-         06(30)5056-561
   2011. június 29-én (szerda)             rületét érintõ ingatlanokat az elrendelt épí-      Felújított lakás az Árpád ltp.-en, ajándék
  17:00 órakor közmeghallgatást             tési tiltások és korlátozások érvényesítése       garázzsal kiadó. Tel.: 06(20)9619-829
     tart melyre meghívom.              érdekében a Helyi Építési Szabályzatban fel       Objektumõrzést vállalok, fegyveres va-
 Az ülés helye:                      kell tüntetni.                      gyonõr. Kiadó egyszobás összkomfortos
 Polgármesteri Hivatal Díszterme             A Helyi Építési Szabályzat fenti módosí-         kertes kis lakás, vagy egyszobás panelra
 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.              tásával kapcsolatos javaslatokat, észre-         cserélhetõ. Érdeklõdni: 06(30)6847-632.
                             vételeket, véleményeket 2011. június 20.         110 m -es felújított családi ház Sárbo-
 Napirend:                        és 2011. július 8. között lehet megtenni, il-
 1.) Tájékoztató az önkormányzat gazda-                                      gárdon eladó. Érd.: 06(20)4621-678
                             letve kinyilvánítani a Polgármesteri Hi-
 sági helyzetérõl, a fejlesztésekrõl és a pá-       vatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)          Jó állapotban lévõ szekrénysor, fehér
 lyázatokról. Elõadó: polgármester            Mûszaki osztályán (I. emelet 5. ajtó).          konyhabútor, bútorok eladók.
                                   Dr. Sükösd Tamás     polgármester    Tel.: 06(20)4621-678
     Dr. Sükösd Tamás     polgármester                                  Régi bútorokat, festményeket, porcelá-
                                                          nokat, képcsarnokos képeket, ezüstöket,
               XVI. évfolyam 13. szám              2011. június 23.          hagyatékot vásárolok. 06(20)3149-026
          Alapította: Sárbogárd Város Képviselõ-testülete, Kiadja: AZITOP Bt.Sárbogárd,          Töbörzsökön kis ház olcsón eladó!
 megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Alpek Zoltán Imre, tel: 06(30)9222-383,                   06(70)5033-653
 e-mail: azitop@azitop.hu, www.azitop.hu. www.sarbogard.hu
 Fõszerkesztõ: Sárközi Ilona, tel/fax: (25)508-520, 06(30)9791-365,
 Fõmunkatársak: Alpek Zoltán, zbazsu, Resch Gábor, Sárközi László, ABB, Zocskár András, A.B.Levente,         Hálás szívvel mondunk köszönetet
 Sándor Endre, Vida Lilla, Albert Péter, Bertók Ferenc, Taúz Józsefné.
 A vélemény rovatban közölt írásokkal a szerkesztõség tagjai nem feltétlenül értenek egyet. A szerkesztõség kéz-
                                                            mindazoknak, akik édesapám
 iratokat nem õriz meg, nem küld vissza, és fenntartja magának a cikkek rövidítésének jogát.             VIDOSA GÁBOR temetésén
 Postacím: Sárréti Híd, 7000 Sárbogárd, Szent István út 56/a.                            résztvettek, sírjára koszorút, virágot
 Hirdetésfelvétel:
 Sárréti Híd Szerkesztõsége Sárbogárd, Szent István út 56/a, Mosoly TV Sárbogárd, Ady Endre út 153.         helyeztek, gyászunkban osztoztak.
 Tipográfia: Szivárvány 2004. Kft. Sárbogárd.
 Nyomás: TEXT Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.
 Tel/fax: 06(25)500-960. Felelõs vezetõ: Knyihár Lajos. ISSN 1417-0108
                                                               Gyászoló család

                                   Sárbogárd, 2011. június 23.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:205
posted:8/8/2011
language:Hungarian
pages:24