; 1972 _3_
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

1972 _3_

VIEWS: 32 PAGES: 47

 • pg 1
									                  1972 (3)
1.  (ma)
   Kniţnica na Ostredky. In: Večerník. – 1. 12. 1972, s. 1. – O otvorení
   zrenovovanej pobočky ObK II na Zimnej ulici

2.  jkm
   Nie iba kniţnica. – Fotogr. 1. In: Smena. – 2. 12. 1972, s. 5. – O otvorení
   vynovenej pobočky ObK II na Zimnej ul.

3.  Nová
   Nová kniţnica... In: Pravda. – 2. 12. 1972, s. 2. – Stručný oznam o otvorení
   pobočky ObK II na Zimnej ulici


                  1973 (0)

                  1974 (7)
4.  Slovo
   Slovo majú Bratislavčania : Kritická kamera. In: Večerník. – 4. 1. 1974, s. 5. –
   Aj o balkóne v kniţnici na Miletičovej ulici

5.  Umenie
   Umenie v krajinách ZSSR... In: Smena. – 4. 4. 1974, s. 3. – Správa o otvorení
   výstavy v kniţnici na Miletičovej ulici

6.  Obvodná
   Obvodná kniţnica Bratislava II... In: Večerník. – 1. 11. 1974, s. 7. – Stručný
   oznam o besede pri príleţitosti 30. výročia Karpatsko-duklianskej operácie
   v kniţnici na Miletičovej ulici

7.  (hr)
   Obvodná kniţnica na sídlisku 500 bytov... In: Večerník. – 19. 11. 1974, s. 3. –
   Oznam o podujatiach, ktoré zorganizovala pobočka ObK II na Velehradskej
   ulici

8.  Lenin
   Lenin a štát je názov... In: Večerník. – 3. 12. 1974, s. 5. – Stručný oznam
   o výstave, ktorú inštalovali v kniţnici na Miletičovej ulici

9.  Piačeková, Mária
   Vyuţívajme sluţby odd. politickej literatúry v ObK Bratislava II . In:
   Spravodaj ObV KSS II. – Č. 5 (1974), s. 37 - 40. – Hlavné úlohy a sluţby
   Oddelenia politickej literatúry ObK II

10.  Besedu
   Besedu o prácach s tematikou SNP obľúbenej spisovateľky pre deti, Hany
   Zelinovej... In: Čitateľ. – Roč. 23, č. 6 (1974), s. 232. – Oznam o podujatí,
   ktoré pripravila pobočka ObK II na Velehradskej ul., a na ktorom sa zúčastnila
   osobne autorka


                  1975 (10)
11.  - hl –
   Krádeţ v kniţnici. In: Večerník. – 5. 2. 1975, s. 4. – Stručný oznam o nemilej
   udalosti v pobočke ObK II na Zimnej ulici

12.  Obvodná
   Obvodná kniţnica na Velehradskej ul. 9... In: Večerník. – 17. 4. 1975, s. 5. –
   Stručný oznam o besede so spisovateľkou Zlatou Dônčovou

13.  Knihovníčky
   Knihovníčky Obvodnej kniţnice na Velehradskej 9 v II. bratislavskom obvode
   pripravili... In: Večerník. – 4. 5. 1975, s. 5. – Oznam o 15 besedách o knihách,
   ktorých sa zúčastnilo 615 ţiakov

14.  (pb)
   Pekný dar Trnávke. In: Smena. – 23. 5. 1975, s. 8. – O otvorení nového
   kultúrneho zariadenia (ul. Na úvrati 52), v ktorom bude sídliť aj kniţnica

15.  - vk –
   Mlaď pod strechou. In: Večerník. – 23. 5. 1975, s. 1. – O novom kultúrnom
   zariadení na Trnávke (ul. Na úvrati 52), kde na poschodí sídli aj pobočka ObK
   II

16.  (er)
   Aktivita v „dvojke“. In: Večerník. – 11. 9. 1975, s. 6. – Aj o práci Oddelenia
   politickej literatúry ObK II

17.  Z vďaky
   Z vďaky za oslobodenie. In: Čitateľ. – Roč. 24, č. 6 (1975), s. 231. – Pobočka
   ObK II na Velehradskej ul. pripravila k 30. výročiu oslobodenia rad podujatí

18.  Rozvojom
   Rozvojom knihovníctva obvodu Bratislava II. In: Čitateľ. – Roč. 24, č. 11
   (1975), s. 415. – O výstave zameranej na rozvoj knihovníctva v novootvorenej
   pobočke ObK II na Spoločenskej ulici

19.  Mathaeidesová, Marta
   Mária Piačeková, prom. knih. – 50 ročná. In: Zväzový bulletin. – Roč. 6, č. 1 –
   2 (1975), s. 34. – O riaditeľke ObK II

20.  Matláková, Jana
   Doplňovanie fondu OPL v ObK Bratislava II. In: Za socialistickú kniţnicu. –
   Roč. 15, č. 4 (1975), s. 91 - 96. – Zhodnotenie výsledkov práce
                  1976 (14)
21.  (mf)
   Záujem o čitateľa. In: Večerník. – 16. 4. 1976, s. 16. – Stručný oznam
   o činnosti ObK II

22.  (več)
   Povedz mi čo čítaš... In: Večerník. – 7. 6. 1976, s. 4. – Stručná informácia
   o činnosti Oddelenia politickej literatúry ObK II

23.  Kniţnice
   Kniţnice ţiakom. In: Večerník. – 2. 7. 1976, s. 16. – Stručný oznam o aktivite
   ObK II v oblasti zvyšovania knihovnícko-bibliografickej gramotnosti mládeţe
   v druhom obvode

24.  Ţenský
   Ţenský viacboj. In: Obranca vlasti. – 13. 8. 1976, s. 3. – O brannošportovom
   dni ObK II

25.  (L.V.)
   Výstava Umenie Litovskej SSR... In: Večerník. – 8. 9. 1976, s. 4. – Stručný
   oznam o výstave v priestoroch kniţnice na Šalviovej ulici

26.  (im)
   Beseda o Tatrane. In: Večerník. – 14. 9. 1976, s. 4. – O podujatí, ktoré sa
   uskutočnilo v pobočke ObK II na Prechtlovej ulici

27.  (več)
   Splnený záväzok. In: Večerník. – 14. 9. 1976, s. 4. – Pracovníci ObK II
   brigádnicky pomohli pri budovaní druhého obvodu

28.  (več)
   Rozrástli sa. In: Večerník. – 24. 9. 1976, s. 16. – Stručný oznam o výsledkoch,
   ktoré ObK II dosiahla za 1. polrok 1976

29.  Priestor
   Priestor knihám. – Fotogr. 1. In: Večerník. – 29. 9. 1976, s. 5. – O slávnostnom
   otvorení Miestnej ľudovej kniţnice v Podunajských Biskupiciach, ktorú
   odborne a metodicky riadi ObK II

30.  (im)
   Tatran s mládeţou. In: Večerník. – 13. 10. 1976, s. 5. – O stretnutí redaktorov
   vydavateľstva s mládeţou v kniţnici na Šalviovej ulici

31.  Branný
   Branný deň pod hradom Devín. In: Čitateľ. – Roč. 25, č.10 (1976), s. 358. –
   O brannošportovom dni ObK II
32.  Kutišová, Celestína
   Osvetová činnosť s deťmi a mládeţou. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 16,
   č. 1 (1976), s. 56 – 59. – Výsledky, ktoré dosiahla ObK II od roku 1972

33.  Piačeková, Mária
   Rozpracovanie záverov XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS pre Obvodnú kniţnicu
   Bratislava II. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 16, č. 2 (1976), s. 41 - 46

34.  Piačeková, Mária
   Podiel metodickej činnosti Obvodnej kniţnice Bratislava II na práci Kniţničnej
   rady pri Obvodnej odborovej rade. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 16, č. 3
   (1976), s. 79 - 82


                  1977 (16)
35.  (mk)
   Po tridsiatke bez čítania? : Najlepšia bratislavská kniţnica má starosti. In:
   Smena. – 25. 2. 1977, s. 3. – O činnosti ObK II

36.  Náruţivý
   Náruţivý čitateľ. In: Večerník. – 28. 10. 1977, s. 16. – Stručný oznam
   o vykradnutí pobočky ObK II na Záhradníckej ulici

37.  Plučinská, Terézia
   Viacboj knihovníčok. – Fotogr. 1. In: Obranca vlasti. – 28. 10. 1977, s. 3. – O
   brannošportovom dni ObK II

38.  Mikulášek, P.
   Spoločné priateľstvá. – Fotogr. 1. In: Večerník. – 31. 10. 1977, s. 3. –
   O podujatí v rámci Týţdňa úcty k starším, ktorého spoluorganizátorom bola aj
   ObK II

39.  (vš)
   Obvodná kniţnica v II. obvode... In: Večerník. – 3. 11. 1977, s. 4. – Stručný
   oznam o pracovnej návšteve z Bulharska v ObK II

40.  (Va)
   Pracovníci kniţníc II. bratislavského obvodu sa zúčastnili... In: Večerník. – 8.
   12. 1977, s. 7. – O odbornom seminári na tému Ţena v ruskej a sovietskej
   literatúre

41.  (va)
   Nová kniţnica. In: Večerník. – 29. 12. 1977, s. 4. – Stručný oznam o otvorení
   novej pobočky ObK II na Bodrockej ul. na Dolných honoch

42.  Kniţnica
   Kniţnica na Šalviovej ulici... – Fotogr. 2. In: Osvetová práca. – Roč. 27, č. 5
   (1977), s. 22. – Snímky čitárne a oddelenia detskej literatúry
43.  Pohľad
   Pohľad do oddelenia detskej literatúry... – Fotogr. 1. In: Osvetová práca. – Roč.
   27, č. 5 (1977), s. 9. – Snímka z Ústrednej kniţnice ObK II na Miletičovej ulici

44.  Pokojná
   Pokojná a moderná študovňa... – Fotogr. 1. In: Osvetová práca. – Roč. 27, č. 5
   (1977), s. 23. – Text pod snímkou z Ústrednej kniţnice ObK II na Miletičovej
   ulici

45.  Pracovníčka
   Pracovníčka kniţnice je neraz „zavalená“ knihami... – Fotogr. 1. In: Osvetová
   práca. – Roč. 27, č. 5 (1977), s. 23. – Text pod snímkou z Ústrednej kniţnice
   ObK II na Miletičovej ulici

46.  Piačeková, Mária
   Vyhlásenie obvodnej socialistickej súťaţe v práci s politickou literatúrou na
   rok 1977 v obvode Bratislava II. In: Spravodaj ObV KSS II. – Č. 7 (1977), s.
   29 - 31

47.  Matláková, Jana
   Lektorské skupiny ObV KSS II v OPL. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč.
   17, č. 1 (1977), s. 15 - 16. – Skúsenosti Oddelenia politickej literatúry ObK II
   zo spolupráce s lektorskými skupinami

48.  Správy
   Správy z kniţníc... In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 17, č. 1(1977), s. 34 –
   36. – O činnosti jednotlivých pobočiek ObK II za 1. štvrťrok 1977

49.  Kutišová, Celestína
   Výchova knihovníckeho dorastu formou priebeţnej praxe v Obvodnej kniţnici
   Bratislava II. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 17, č. 3 (1977), s. 20 - 22. –
   Zo skúseností ObK II ako cvičnej kniţnice pre Strednú knihovnícku školu v
   Bratislave

50.  Šebanová, G.
   Správy z našich kniţníc. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 17, č. 4 (1977), s.
   36 - 40. – O činnosti ObK II


                  1978 (4)
51.  (im)
   Tatran na besede. In: Večerník. – 26. 1. 1978, s. 5. – O besede so zástupcami
   vydavateľstva v kniţnici na Prechtlovej ulici

52.  (mk)
   Za účasti predstaviteľov mesta... – Fotogr. 1. In: Smena. – 1. 8. 1978, s. 5. –
   Text pod snímkou z otvorenia detského oddelenia na Kaštieľskej ul. v Prievoze

53.  Správy
   Správy... In: Čitateľ. – Roč. 27, č. 1 (1978), s. 30. – Krátky oznam o návšteve
   knihovníkov z Bulharska v ObK II

54.  Správy
   Správy... In: Čitateľ. – Roč. 27, č. 2 (1978), s. 73. – Krátky oznam o prednáške
   na tému Ţena v ruskej a sovietskej literatúre, ktorej sa zúčastnili pracovníci
   ObK II


                  1979 (1)
55.  Oznámenie
   Oznámenie... In: Večerník. – 21. 3. 1979, s. 4. – Stručný oznam o akcii Týţdeň
   otvorených dverí


                  1980 (6)
56.  Obvodná
   Obvodná kniţnica Bratislava II... In: Večerník. – 14. 3. 1980, s. 15. – Krátky
   oznam o akcii Mesiac otvorených dverí, kedy moţno vrátiť knihy bez
   upomienkového poplatku

57.  (Sto)
   O Putovnú štandardu : Vyhodnotili prácu s politickou literatúrou. In: Večerník.
   – 1. 4. 1980, s. 5. – Vyhodnotenie celomestskej súťaţe, v ktorej bola ocenená aj
   ObK II

58.  Kritická
   Kritická kamera... – Fotogr. 1. In: Večerník. – 25. 7. 1980, s. 4. – Text pod
   snímkou rozbitých okien na budove ObK II na Šalviovej ulici

59.  Tradičný
   Tradičný viacboj. In: Obranca vlasti. – 24. 10. 1980, s. 3. – O brannošportovom
   dni ObK II

60.  Michálková, Anna
   Formy a metódy práce s politickou literatúrou. In: Spravodaj ObV KSS II. – Č.
   10 (1980), s. 11 - 12. – Zo skúseností Oddelenia politickej literatúry ObK II

61.  Odišli
   Odišli z našich radov... In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 20, č. 1 (1980), s.
   61. – Oznam o úmrtí Márie Nvotovej (8. 12. 1979), dlhoročnej pracovníčky
   ObK II


                  1981 (4)
62.  Pospíšilová, Iveta
   V domove ľudského umu : Pohľad na prácu kniţného stánku na Šalviovej ulici.
   – Fotogr. 1. In: Večerník. – 3. 2. 1981, s. 5

63.  - več –
   Na Ţeleznej studničke. In: Večerník. – 10. 9. 1981, s. 16. – O brannošportovom
   dni ObK II

64.  - ad –
   Beseda o knihe. In: Večerník. – 10. 11. 1981, s. 4. – Stručný oznam o podujatí,
   ktoré pripravila ObK II

65.  Michálková, Anna
   Nástroj ideologickej práce strany. In: Spravodaj ObV KSS II. – Č. 10 (1981), s.
   15 – 16. – Príprava Oddelenia politickej literatúry ObK II na nový učebný rok
   straníckeho vzdelávania


                  1982 (7)
66.  - več –
   O magickom realizme : Vzorne zorganizované kultúrne podujatie. In:
   Večerník. – 26. 3. 1982, s. 7. – O literárnovednej prednáške pre stredoškolskú
   mládeţ, ktorú pripravila ObK II – pobočka Velehradská v osvetovom stredisku
   na Súťaţnej ulici

67.  Obvodná
   Obvodná kniţnica Bratislava II oznamuje... In: Večerník. – 9. 7. 1982, s. 10. –
   Krátky oznam o letnom výpoţičnom čase

68.  Obvodná
   Obvodná kniţnica Bratislava II otvára... In: Večerník. – 15. 10. 1982, s. 12. –
   Oznam o sluţbách novej pobočky na Dudváţskej ulici

69.  - več –
   Dolné hony majú kniţnicu. In: Večerník. – 19. 10. 1982, s. 5. – O otvorení
   novej pobočky ObK II na Dudváţskej ulici

70.  Conzarová, Michaela
   Ţriedlo vedomostí. – Fotogr. 2. In: Smena. – 4. 11. 1982, s. 1 a 5. – O novej
   pobočke ObK II na Dudváţskej ulici

71.  Buček, P.
   Zákulisie dielní. In: Nové slovo. – Roč. 24, č. 23 (1982), s. 2. – Príloha. -
   O besede so spisovateľmi J. Kotom, D. Dušekom a D. Krausom, ktorú
   pripravila ObK II pre gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej ulici

72.  Sakálová, Elena
   Široká škála pomoci : Pomoc Oddelenia politickej literatúry Obvodnej kniţnice
   Bratislava II v systéme straníckeho vzdelávania. In: Spravodaj ObV KSS II. –
   Č. 11 (1982), s. 10 – 11
                  1983 (10)
73.  Informácia
   Informácia o kniţnici na Dudváţskej ulici... – Fotogr. 1. In: Večerník. – 6. 1.
   1983, s. 5. – Text pri ilustračnej snímke

74.  Oznam
   Oznam o otvorení výstavy Veda, technika a príroda v knihách pre deti
   v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá a Kruhom priateľov detskej knihy
   v pobočke ObK II na Dudváţskej ulici. In: Večerník. – 15. 3. 1983, s. 5

75.  - em –
   Kultúrne občerstvenie pre sídlisko : Z návštevy Obvodnej kniţnice na
   Dudváţskej ulici. In: Večerník. – 25. 3. 1983, s. 6. – Skúsenosti z takmer
   polročnej prevádzky

76.  (n)
   Hriala podstata myšlienky : Včera vyhodnotili socialistickú súťaţ o Putovnú
   štandardu MV KSS v práci s politickou literatúrou. In: Večerník. – 30. 3. 1983,
   s. 5. – Aj o ObK II

77.  - hk –
   Budovanie fondov. In: Čitateľ. – Roč. 32, č. 1 (1983), s. 36 Rec: Zásady
   doplňovania, spracovania a ochrany kniţničných fondov : Metodický materiál
   pre internú potrebu kniţníc / Renáta Nagyová. – Bratislava : Obvodná kniţnica
   Bratislava II, 1982

78.  Paludová – Segešová, Ľ.
   Prvá kniţnica na sídlisku. In: Čitateľ. – Roč. 32, č. 5 (1983), s. 188 – 189. –
   Informácia o novozriadenej pobočke ObK II na Dudváţskej ulici na Dolných
   honoch

79.  Sakálová, Elena
   10 rokov práce ObK II. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 23, č. 1 (1983), s.
   7 – 10. – Bilancia činnosti

80.  Klobušická, Eva
   Obvodná kniţnica Bratislava II – 10 rokov. In: Za socialistickú kniţnicu. –
   Roč. 23, č. 2 (1983), s. 48Rec: Obvodná kniţnica Bratislava II – 10 rokov. -
   Bratislava : Obvodná kniţnica Bratislava II, 1982

81.  Kutišová, Celestína
   Súťaţ detských čitateľov v Obvodnej kniţnici Bratislava II. In: Za socialistickú
   kniţnicu. – Roč. 23, č. 2 (1983), s. 41 – 45. – O súťaţi Celá trieda číta

82.  Michálková, Anna
   Budovanie informačného aparátu v OPL ObK II. In: Za socialistickú kniţnicu.
   – Roč. 23, č. 2 (1983), s. 22
                 1984 (5)
83.  - to –
   Beseda pre mladých. In: Večerník. – 29. 3. 1984, s. 4. – Oznam o besede
   v rámci Mesiaca knihy s autorom náučnej literatúry pre deti L. Švihranom,
   ktorá bude v kniţnici na Miletičovej ulici

84.  Kováčová, Alena
   Knihy sú neplavci. In: Večerník. – 25. 9. 1984, s. 5. – Článok volajúci po
   urýchlenej náprave v kritickej situácii na pobočke na Dudváţskej ul., ktorej
   chod a stav fondu ohrozuje pri veľkých daţďoch voda. - Rubrika Čo nás páli

85.  - to –
   Kniţnica netradične. In: Hlas ľudu. – 3. 12. 1984, s. 2. – Poohliadnutie sa za
   úspešným podujatím, ktoré ObK II pripravila – besedu s redakciou časopisu
   Dievča spojenou s módnou prehliadkou pre ţiakov SOU odevného a
   obchodného

86.  Jancurová, D.
   Môj ţivot s knihou. In: Slovenka. – Roč. 37, č. 2 (1984), s. 32. – Rozhovor s
   riaditeľkou ObK II PhDr. Elenou Sakálovou

87.  Knihovníčka
   Knihovníčka „srdcom i dušou“. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 24, č. 2
   (1984), s. 64 - 66. – Zhodnotenie aktívnej činnosti dlhoročnej pracovníčky
   ObK II Celestíny Kutišovej


                 1985 (18)
88.  Sakálová, Elena
   Práca s knihou a ľuďmi. In: Nedeľná Pravda. – 25. 1. 1985, s. 1. – O činnosti
   ObK II

89.  Janek, J.
   Deti a knihy. In: Nedeľná Pravda. – 1. 3. 1985, s. 2. – Ohlas na príspevok
   riaditeľky ObK II, ktorý bol uverejnený v Nedeľnej Pravde 25. 1. 1985

90.  - tgá –
   Eredmények és gondok [Výsledky a starosti]. In: Vasárnapi Új Szó. – 8. 3.
   1985, s. 3. – O činnosti Miestnej ľudovej kniţnice v Podunajských
   Biskupiciach

91.  - pu –
   Volanie po modernej technike. In: Večerník. – 15. 3. 1985, s. 6. – O Ústrednej
   kniţnici ObK II na Miletičovej ulici

92.  Na záver
    Na záver týţdňa. In: Večerník. – 21. 3. 1985, s. 5. – Stručná informácia
    o dvoch besedách, ktoré ObK II pripravila. - Jedna bude s Oľgou Feldekovou,
    druhá s Janou Šrámkovou

93.  Čitateľská
    Čitateľská konferencia O postavení ţeny v súčasnej slovenskej literatúre... In:
    Večerník. – 5. 6. 1985, s. 5. – Oznam o konaní čitateľskej konferencie, ktorú
    pripravila ObK II v spolupráci s ObV SZŢ II

94.  Beseda
    Beseda so scenáristom... In: Večerník. – 1. 9. 1985, s. 5. – Správa o besede
    s Petrom Glockom, konanej v Ústrednej kniţnici ObK II na Miletičovej ulici

95.  Michalová, T.
    Bude konečne v kniţnici teplo? In: Pravda. – 19. 12. 1985, s. 4. – Kritika na
    vykurovanie pobočky ObK II na Dudváţskej ul. na Dolných honoch. - Rubrika
    Poţiadali ste nás o pomoc

96.  Experimentálna
    Experimentálna kniţnica. In: Pravda. – 20. 12. 1985, s. 2. – Správa o otvorení
    Experimentálnej pobočky ObK II na Trnávke

97.  (im)
    Dar pre Trnávku. In: Smena. – 20. 12. 1985, s. 1. – Správa o otvorení
    Experimentálnej pobočky ObK II na Trnávke

98.  (lun)
    Kniţnica pre robotnícku mládeţ. In: Práca. – 20. 12. 1985, s. 2. – Správa
    o otvorení Experimentálnej pobočky ObK II na Trnávke

99.  (PA – eb)
    Experimentálna kniţnica. In: Pravda. – 20. 12. 1985, s. 2. – Správa o otvorení
    Experimentálnej pobočky ObK II na Trnávke

100.  V jednej
    V jednej z najstarších robotníckych štvrtí... – Fotogr. 1. In: Večerník. – 20. 12.
    1985, s. 1. – Text pri snímke z otvorenia Experimentálnej pobočky ObK II na
    Trnávke

101.  Devätnásteho
    Devätnásteho decembra... In: Nové slovo. – Roč. 27, č. 52 (1985). - [Príl.
    Nedeľa. – S. 2]. – Správa o otvorení Experimentálnej pobočky ObK II na
    Trnávke

102.  Hrnčiríková, E.
    Práca so slovníkmi v študovni ľudovej kniţnice. In: Slovenský jazyk a
    literatúra. – Roč. 32, č. 1 (1985/86), s. 16 – 22. – O priebehu vyučovacej
    hodiny ţiakov gymnázia v študovni Oddelenia politickej literatúry Ústrednej
    kniţnice ObK II na Miletičovej ulici
103.  Horáková, Darina
    K čitateľskému hnutiu ţien. In: Čitateľ. – Roč. 34, č. 9 (1985), s. 339 – 340. –
    Hodnotenie celoobvodnej – ruţinovskej čitateľskej konferencie pod názvom
    O postavení ţeny v súčasnej slovenskej literatúre

104.  Kuzma, Peter
    Bibliograficko-informačná sluţba experimentálnej pobočky Obvodnej kniţnice
    Bratislava II na Trnávke. In: Bibliograficko-informačná sluţba : Materiály zo
    seminára pracovníkov ľudových kniţníc v Bratislave. – Bratislava : Mestská
    kniţnica, 1985. – S. 87 - 93

105.  Michálková, Anna
    Poskytovanie bibliograficko-informačnej sluţby v Oddelení politickej
    literatúry Obvodnej kniţnice Bratislava II. In: Bibliograficko-informačná
    sluţba : Materiály zo seminára pracovníkov ľudových kniţníc v Bratislave. –
    Bratislava : Mestská kniţnica, 1985. – S. 94 – 98


                  1986 (24)
106.  Ujčeková, Eva
    Preukaz pre celú rodinu. – Fotogr. 1. In: Smena. – 21. 1. 1986, s. 1 a 5. – O
    Experimentálnej pobočke OBK II na Trnávke

107.  Babin, Emil
    Počítač – hosť v kniţnici : Bratislavská Trnávka dostala do daru modernú
    experimentálku. – Fotogr. 2. In: Pravda. – 1. 2. 1986, s. 3

108.  Galádová, S.
    Experiment nie je samoúčelný. In: Večerník. – 7. 2. 1986, s. 6. –
    O Experimentálnej pobočke ObK II na Trnávke

109.  (mk)
    S knihou za čitateľom : Dôraz na prácu s deťmi a mládeţou. In: Smena. – 10.
    3. 1986, s. 5. – O činnosti ObK II

110.  (jnk)
    Audiovizuálna technika aj do kniţníc : Na prahu uţitočnej tradície. In:
    Večerník. – 9. 6. 1986, s. 5. – O informačnom dni, ktorý usporiadalo pre
    pracovníkov všetkých typov kniţníc na Slovensku Stredisko výstavby
    a zriaďovania kniţníc MS. - Toto stredisko sídli v budove Experimentálnej
    pobočky ObK II na Trnávke. - Účastníci podujatia si prezreli experimentálnu
    pobočku a jej vybavenie

111.  Maťuga, Viktor
    Račí obrat. In: Smena. – 27. 9. 1986, s. 6. – Literárna príloha Smeny č. 49. -
    Poviedka, ktorej dej sa odohráva v pobočke ObK II na Velehradskej ul.
    a vystupuje tu knihovníčka Marienka – skutočná pracovníčka ObK II

112.  (keb)
    Knihy za dverami. In: Večerník. – 12. 12. 1986, s. 7. – Kritická poznámka k
    uzatvoreniu pobočky ObK II na Zimnej ul. z dôvodu práceneschopnosti

113.  Ťapajová, Elena
    O čitateľoch a spisovateľoch : Čitateľské hnutie SZŢ. In: Slovenka. – Roč. 39,
    č. 2 (1986), s. 14 - 15. – Aj o čitateľskej konferencii, ktorú pripravila ObK II

114.  Gáfriková, Oľga
    Jedna návšteva nestačí : Druhá experimentálna kniţnica na Slovensku. In:
    Nové slovo. – Roč. 28, č. 7 (1986), s. 22. – O Experimentálnej pobočke ObK II
    na Trnávke

115.  Knihovnícky
    Knihovnícky kaleidoskop... In: Čitateľ. – Roč. 35, č. 1 (1986), s. 3
    Rec: Nenápadní pomocníci / Rina Horáková. – Bratislava : Obvodná kniţnica
    Bratislava II, 1984

116.  Hrabinská, Tamara
    Ţena v slovenskej literatúre. In: Čitateľ. – Roč. 35, č.5 (1986), s. 197 – 198
    Rec: Postavenie ţeny v súčasnej slovenskej literatúre : Výberová bibliografia
    zostavená pri príleţitosti čitateľskej konferencie / Jana Bielčíková, Ľubica
    Kolláriková, Peter Kuzma. – Bratislava : Obvodná kniţnica Bratislava II, 1985

117.  Víťazi
    Víťazi súťaţe BVĽK. In: Čitateľ. – Roč. 35, č. 6 (1986), s. 223. – Zoznam
    kniţníc, ktorým MK SSR udelilo v roku 1986 titul Vzorná ľudová kniţnica. -
    Medzi nimi je aj ObK II

118.  Z experimentálnej
    Z experimentálnej pobočky Obvodnej kniţnice 2 v Trnávke. – Fotogr. 3. In:
    Čitateľ. – Roč. 35, č. 6 (1986), 1. s. obálky. – Text pri snímkach

119.  Lobotková, Jana
    Prostor pro experiment. In: Čtenář. – Roč. 38, č. 7 (1986), s. 232 – 234. – O
    Experimentálnej pobočke ObK II na Trnávke

120.  Blahoţeláme
    Blahoţeláme vyznamenaným. In: Čitateľ. – Roč. 35, č. 7 – 8 (1986), s. 254 –
    257. – Hodnotenie súťaţe BVĽK, v ktorej ObK II získala titul Vzorná ľudová
    kniţnica

121.  Ulbrichtová, Eva
    Navštívili sme experimentálnu pobočku Obvodnej kniţnice Bratislava II
    v Trnávke. In: Čitateľ. – Roč. 35, č. 7 – 8 (1986), s. 289 – 290. – Rubrika
    Z našich kniţníc

122.  Horáková, Rina
    Obvodná kniţnica Bratislava II. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 26, č. 1
    (1986), s. 18 – 20. – O činnosti ObK II v rokoch 7. päťročnice
123.  Kuzma, Peter
    Experimentálna kniţnica na Trnávke. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 26,
    č. 1 (1986), s. 30 – 31

124.  Kopáčiková, J.
    Literárne osobnosti obvodu Bratislava II : Odporúčajúca bibliografia. In: Za
    socialistickú kniţnicu. – Roč. 26, č. 2 (1986), s. 41 – 42
    Rec: Literárne osobnosti obvodu Bratislava II : Odporúčajúca bibliografia /
    Peter Kuzma. – Bratislava : Obvodná kniţnica Bratislava II, 1986

125.  Moncoľová, E.
    Výchovno-vzdelávací program 86. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 26, č. 2
    (1986), s. 19 – 20. – Hodnotenie celoslovenskej súťaţe, v ktorej ObK II
    reprezentovala ako autorka scenára a interpretka v jednej osobe PhDr. Darina
    Horáková so svojou hrou O čom sa rozprávali slová. - Získala cenu za najlepší
    individuálny výkon. - Scénickú hudbu ku hre zloţil a nahral Peter Kuzma

126.  Obvodná
    Obvodná kniţnica Bratislava II... In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 26, č. 2
    (1986), s. 44 – 45. – O činnosti ObK II za 1. polrok 1986

127.  Obvodná
    Obvodná kniţnica Bratislava II. In: Metodický spravodaj SK ČSR 2, 1986, s.
    21. – O činnosti ObK II

128.  Kuzma, Peter
    Experimentálna pobočka Obvodnej kniţnice Bratislava II na Trnávke. In:
    Informácie a materiály pre riadenie a metodiku v JSK na Slovensku č. 167. –
    Martin : Matica slovenská, 1986. – S. 32 – 36

129.  Kalinová, Vlasta
    Vyuţívanie audiovizuálnych dokumentov v SSR. In: Informačný bulletin 8.
    pracovnej skupiny Ministerstva kultúry socialistických krajín Kniţničná
    technika a technológia 3. – Martin : Matica slovenská, 1986. – S. 55 – 57. – Aj
    o ObK II


                  1987 (5)
130.  Niţnánsky, Jozef
    Ţivot jej dáva za pravdu : Informatická výchova vyzbrojuje lepšie deti
    a mládeţ do ţivota: Ocenenie práce PhDr. Eleny Sakálovej. – Fotogr. 1. In:
    Večerník. – 3. 4. 1987, s. 9. – Zo skúseností riaditeľky ObK II

131.  Michalová, T.
    O zodpovednosti a falošnom kamarátstve. In: Pravda. – 23. 4. 1987, s. 4. – O
    vykurovaní pobočky ObK II na Dudváţskej ulici

132.  Lobotková, Jana
    Sluţby kniţnice pre deti v Bratislave. In: Čitateľ. – Roč. 36, č. 6 (1987), s. 230
    - 231. – O Experimentálnej pobočke ObK II na Trnávke

133.  H. J.
    Informácie z oblasti video. In: Učební pomůcky. – Roč. 26, č. 8 (1987), s. 116.
    – Jednu z informácií predstavuje oznam o tom, ţe v II. bratislavskom obvode
    zriadila ObK II poţičovňu videokaziet. - Ide o Experimentálnu pobočku ObK
    II na Trnávke

134.  Horáková, Darina
    Obvodná kniţnica Bratislava II. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 27, č. 2
    (1987), s. 8 – 10. – Bilancia 15 – ročnej činnosti. - Vyznamenania


                   1988 (9)
135.  Pri príleţitosti
    Pri príleţitosti mesiaca knihy pripravila Obvodná kniţnica Bratislava II... In:
    Večerník. – 24. 3. 1988, s. 5. – Stručný oznam o besede s Ľubomírom
    Feldekom, ktorá bude v ZŠ na Kladnianskej ulici

136.  Cenigová, Rozália
    V našej kniţnici sme začali... In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 28, č. 1
    (1988), s. 25. – Diskusný príspevok na seminári Audiovizuálne dokumenty v
    kniţniciach

137.  Najzaujímavejšie
    Najzaujímavejšie podujatia... In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 28, č. 1
    (1988), s. 59. – Aj o podujatiach ObK II v 2. polroku 1987

138.  Nezabudneme
    Nezabudneme... In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 28, č. 1 (1988), s. 58. –
    Oznámenie o úmrtí Alfréda Wetzlera (8. 2. 1988), bývalého oswienčimského
    väzňa, ktorý pracoval v ObK II takmer deväť rokov

139.  Kuzma, Peter
    Práca s čitateľmi – občanmi cigánskeho pôvodu v Obvodnej kniţnici Bratislava
    II. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 28, č. 2 (1988), s. 15

140.  Obvodná
    Obvodná kniţnica Bratislava II... In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 28, č. 2
    (1988), s. 41. – Rubrika Najzaujímavejšie podujatia v 1. polroku 1988

141.  Zelenáková, Alena
    Kultúra druhého bratislavského obvodu : Bibliografická ročenka 1986. In: Za
    socialistickú kniţnicu. – Roč. 28, č. 2 (1988), s. 27
    Rec: Kultúra druhého bratislavského obvodu. Bibliografická ročenka 1986 /
    Peter Kuzma. – Bratislava : Obvodná kniţnica Bratislava II, 1987

142.  Cenigová, Rozália
    Vyuţitie osobného mikropočítača PMD – 85 pri informatickej výchove detí
    a mládeţe : Diplomová práca / Rozália Cenigová. – 1. vyd. – Bratislava :
    KKVI FFUK, 1988. – 77 s.: príl.; 29 cm. – Zo skúseností Experimentálnej
    pobočky ObK II na Trnávke. – Strojopis
    (viaz.)

143.  Hanesová, Jana
    Ţiaci SOU a kniţnice v Bratislave – Trnávke : Diplomová práca / Jana
    Hanesová. – 1. vyd. – Bratislava : KKVI FFUK, 1988. – 58 s.; 29 cm. – Zo
    skúseností Experimentálnej pobočky ObK II na Trnávke. – Strojopis
    (viaz.)


                  1989 (14)
144.  Čo Dante
    Čo Dante nevidel... In: Večerník. – 14. 9. 1989, s. 5. – Stručný oznam
    o besede, ktorá sa bude konať v Dome knihy na Steinerovej ul. pri príleţitosti
    druhého vydania knihy s názvom Čo Dante nevidel od Alfréda Wetzlera
    (pseud. Miloš Lánik), dlhoročného pracovníka ObK II, ktorý zomrel v roku
    1988. - Na tejto besede sa zúčastnili aj jeho blízki spolupracovníci z kniţnice

145.  Stahlová, Jarmila
    Chuť do ţivota nedovoľuje starnúť. – Fotogr. 1. In: Večerník. – 20. 10. 1989, s.
    5. – O ţivotných osudoch Gizely Pecháčkovej – prvej riaditeľky ObK II pri
    príleţitosti významného ţivotného jubilea 90 rokov

146.  Lobotková, Jana
    Sluţby kniţníc v bratislavských sídliskách. In: Čitateľ. – Roč. 38, č. 3 (1989),
    s. 110 - 111. – Aj o ObK II a jej nových pobočkách. - Rubrika Z našich
    kniţníc

147.  Knihovnícky
    Knihovnícky kaleidoskop... In: Čitateľ. – Roč. 38, č. 4 (1989), s. 123. – Stručná
    informácia o odporúčajúcej bibliografii Kniha podáva pomocnú ruku mladým
    ľuďom na rázcestí, ktorú vydala ObK II v roku 1988

148.  Hauswaldová, Ľubica
    Obvodná kniţnica Bratislava II v roku 1988 rozšírila... – Fotogr. 4. In: Čitateľ.
    – Roč. 38, č. 5 (1989), 2.a 3. s. obálky. – O novom Hudobnom
    a umenovednom oddelení ObK II na Podzáhradnej ulici. - Text pri snímkach

149.  Ľubica
    Ľubica Hauswaldová (vedúca) a Jan Šrubař (technik)... – Fotogr. 1. In: Čitateľ.
    – Roč. 38, č. 5 (1989), 1. s. obálky. – Text pri snímke z Hudobného
    a umenovedného oddelenia ObK II

150.  Páleníková, Erika
    Jana Ulická: Kniha podáva pomocnú ruku mladým ľuďom na rázcestí.
    Odporúčajúca bibliografia. In: Čitateľ. – Roč. 38, č. 9 (1989), s. 337 – 338
    Rec: Kniha podáva pomocnú ruku mladým ľuďom na rázcestí. Odporúčajúca
    bibliografia / Jana Ulická. – Bratislava : Obvodná kniţnica Bratislava II, 1988

151.  Rankov, Pavol
    Čitateľský tábor. In: Čitateľ. – Roč. 38, č. 10 (1989), s. 356 - 357. –
    O čitateľskom tábore učňovskej mládeţe, na ktorom sa zúčastnila ako lektorka
    aj riaditeľka ObK II, PhDr. Darina Horáková


152.  Juračková, Jana
    Darina Horáková, Daša Kutrľová, Peter Kuzma: ABC knihovníka vo
    výpoţičnej sluţbe. In: Čitateľ. – Roč. 38, č. 12 (1989), s. 459
    Rec: ABC knihovníka vo výpoţičnej sluţbe / Darina Horáková, Daša
    Kutrľová, Peter Kuzma. – Bratislava : Obvodná kniţnica Bratislava II, 1989

153.  (pet)
    Nezmazateľná pečať : Členovia SBD v obvode Bratislava II radi čítajú. In:
    Druţstevný byt. – Roč. 16, č. 3 (1989), s. 10. – O činnosti pobočky ObK II na
    Dudváţskej ulici

154.  Hauswaldová, Ľubica
    Nové pracovisko na sídlisku. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 29, č. 1
    (1989), s. 52 - 53. – O Hudobnom a umenovednom oddelení ObK II na
    Podzáhradnej ulici

155.  Kořínková, Eva
    Jana Ulická: Kniha podáva pomocnú ruku mladým ľuďom na rázcestí.
    Odporúčajúca bibliografia. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 29, č. 1 (1989),
    s. 29 – 30
    Rec: Kniha podáva pomocnú ruku mladým ľuďom na rázcestí. Odporúčajúca
    bibliografia / Jana Ulická. – Bratislava : Obvodná kniţnica Bratislava II, 1988

156.  Ševečková, Ľubica
    Najzaujímavejšie podujatia bratislavských ľudových kniţníc v II. polroku
    1988. In: Za socialistickú kniţnicu. – Roč. 29, č. 1 (1989), s. 53 - 56. – Aj
    o podujatiach v ObK II

157.  Rankov, Pavol
    Vplyv rovesníkov na vzťah ţiakov SOU k literatúre : Výsledky prieskumu. In:
    Bulletin o práci s knihou medzi deťmi a mládeţou č. 65. – Martin : Matica
    slovenská, 1989. – S. 65 – 69. – Prieskum sa uskutočnil v spolupráci s ObK II
    v piatich SOU na Trnávke, v okruhu pôsobnosti Experimentálnej pobočky
    ObK II na Trnávke


                  1990 (5)
158.  Kniţnica
    Kniţnica, ktorá neslúţi. In: Večerník. – 28. 9. 1990, s. 4. – Kritika na adresu
    ObK II. - Rubrika Slovo majú Bratislavčania
159.  (sta)
    Skreslili skutočnosť. In: Večerník. – 18. 10. 1990, s. 7. – Odpoveď riaditeľky
    ObK II na neadekvátnu kritiku z 28. 9. 1990. - Rubrika Hlasy a ohlasy

160.  Páleníková, Erika
    Kultúra druhého bratislavského obvodu : Bibliografická ročenka 1986, 1987.
    In: Čitateľ. – Roč. 39, č. 1 (1990), s. 36 – 37
    Rec: Kultúra druhého bratislavského obvodu. Bibliografická ročenka 1986,
    1987 / Peter Kuzma. – Bratislava : Obvodná kniţnica Bratislava II, 1987, 1988

161.  Bude
    Bude vás zajímat, ţe... In: Duha. – Roč. 4, č. 2 (1990), s. 32. – Informácia
    o materiáli ABC knihovníka vo výpoţičnej sluţbe, ktorý vydala ObK II v roku
    1989

162.  Knihovnícky
    Knihovnícky kaleidoskop... In: Čitateľ. – Roč. 39, č. 4 (1990), s. 123. – Stručná
    informácia o bibliografickej ročenke za rok 1988 Kultúra druhého
    bratislavského obvodu, ktorú vydala ObK II v roku 1989


                  1991 (1)
163.  (vil)
    Akcia : Kniha za 1,- Kčs. In: Smena. - 17. 7. 1991, s. 3 - 4. – Stručná
    informácia o predaji vyradených kníh v Ústrednej kniţnici ObK II na
    Miletičovej ulici


                  1992 (3)
164.  Svetoň, Ľ.
    Generálne prokuratúra vyšetruje. In: Národná osveta. – Roč. 2, č. 13 – 14
    (1992), s. 48 - 49. – O problémoch so Spoločenským domom Átrium
    (Darnica), v ktorom mala ObK II časopiseckú a novinovú čitáreň

165.  Teplanová, Mária
    S dobrou knihou za poznaním. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 1, č. 3
    (1992), s. 7. – Rozhovor s vedúcou Ústrednej kniţnice ObK II na Miletičovej
    ul. Jankou Michálkovou

166.  Mocková, Viera
    Ako je to s kniţnicou vo Vrakuni. In: B – V press. – Roč. 1, č. 6 (1992), s. 4. –
    História kniţnice vo Vrakuni. - Podiel ObK II pri budovaní tejto kniţnice


                  1993 (4)
167.  Uťahovanie
    Uťahovanie opasku aj na duchu? In: Ţivot. – Roč. 43, č. 14 (1993), s. 24. –
    Rozhovor s vedúcou Ústrednej kniţnice Kniţnice Ruţinov na Miletičovej ul.
    Jankou Michálkovou

168.  Hrvolová, Viera
    V ruchu veľkomesta : Nielen o vzťahoch medzi nami. In: Ruţinovské echo. –
    Roč. 2, č. 8 (1993), s. 5. – Aj o kniţnici na Tomášikovej ulici. - Pohľad čitateľa

169.  (mat)
    Kniţnica plní túţby Ruţinovčanov : Z výsledkov ankety. In: Ruţinovské echo.
    – Roč. 2, č. 9 (1993), s. 6

170.  Pre čitateľov
    Pre čitateľov... In: Ruţinovské echo. – Roč. 2, č. 9 (1993), s. 6. – Výpoţičný
    čas pobočiek Kniţnice Ruţinov


                   1994 (9)
171.  (t)
    Vybielená kniţnica. In: Večerník. – 15. 8. 1994, s. 4. – Stručný oznam
    o vykradnutí kniţnice na Tomášikovej ulici

172.  Kostková, Mária
    Vrakuňa má opäť kniţnicu. – Fotogr. 3. In: B – V press. – Roč. 3, č. 1 (1994),
    s. 1 a 5. – O slávnostnom otvorení a aj o pomoci Kniţnice Ruţinov Vrakuni
    (budovanie a spracovávanie kniţničného fondu)

173.  (mat)
    Kto chce byť kráľom : O čitateľskej súťaţi. In: Ruţinovské echo. – Roč. 3, č. 2
    (1994), s. 7. – Súťaţ O kráľa detských čitateľov v Kniţnici Ruţinov

174.  (kuz)
    Pod jednou strechou. In: Ruţinovské echo. – Roč. 3, č. 4 (1994), s. 3. –
    O sluţbách, ktoré poskytuje Ústredná kniţnica Kniţnice Ruţinov na
    Miletičovej ulici

175.  (kuz)
    V Ruţinove máme kráľovnú. In: Ruţinovské echo. – Roč. 3, č. 5 (1994), s. 8. –
    O ruţinovskom kole súťaţe O kráľa detských čitateľov

176.  Teplanová, Mária
    Kauza Cultus versus Csino : O privatizácii Átria. In: Ruţinovské echo. – Roč.
    3, č. 5 (1994), s. 5. – Aj o zrušení kniţnice a čitárne v Spoločenskom dome
    Átrium (Darnica) na Štrkovci

177.  (kuz)
    Neurobili nám veru hanbu... In: Ruţinovské echo. – Roč. 3, č. 6 (1994), s. 1 a
    8. – O mestskom finále súťaţe O kráľa detských čitateľov, v ktorom zohral
    významnú úlohu Ruţinov

178.  (kuz)
    Nič sa nezmenilo iba zdanlivo : Po experimente. In: Ruţinovské echo. – Roč.
    3, č. 7 (1994), s. 6. – O ďalšej existencii pobočky Kniţnice Ruţinov na
    Trnávke

179.  Horáková, Darina – Kuzma, Peter
    Skúsenosti z experimentu. In: Kniţnice a informácie. – Roč. 26, č. 11 (1994), s.
    453 - 457. – O Experimentálnej pobočke ObK II na Trnávke


                  1995 (13)
180.  Imrichová, A.
    Zlodej inteligent. In: Večerník. – 3. 3. 1995, s. 4. – Pracovníci kniţnice na
    Miletičovej ul. našli peňaţenku okradnutej občianky

181.  (pal)
    Ulice v kocke. In: Večerník. – 21. 3. 1995, s. 2. – Informácia o publikácii Ulice
    Bratislavy, ktorú vydala Kniţnica Ruţinov v roku 1994

182.  (niţ)
    Netradičný kráľ. In: Večerník. – 2. 6. 1995, s. 1. – Oznam o celomestskom
    finále súťaţe O kráľa detských čitateľov, ktoré bude v DK Ruţinov a Kniţnica
    Ruţinov je jedným z hlavných organizátorov tohto podujatia

183.  Horáková, Darina
    Celomestské radovánky v Ruţinove : Aj ríša rozprávok a kníh má svojho
    kráľa. In: Večerník. – 7. 6. 1995, s. 7. – O celomestskom finále súťaţe O kráľa
    detských čitateľov

184.  Mešša, Eugen
    Čitateľský tábor. In: Kniţná revue. – Roč. 5, č. 6 (1995), s. 2. – Kniţnica
    Ruţinov má na starosti kniţné dary pre účastníkov tábora, ktorý sa pripravuje

185.  (kuz)
    Jednoducho, návštevy... In: Ruţinovské echo. – Roč. 4, č. 1 (1995), s. 6. – O
    neţelaných návštevách v Kniţnici Ruţinov

186.  (ľg)
    Začína sa „Ruţinovská súťaţ“ : Na chvíle voľna. In: Ruţinovské echo. – Roč.
    4, č. 1 (1995), s. 3. – O súťaţi, ktorej spoluorganizátorom je aj Kniţnica
    Ruţinov

187.  (kuz)
    Poznáte bratislavské ulice? In: Ruţinovské echo. – Roč. 4, č. 2 (1995), s. 6. – O
    uţitočnej publikácii Ulice Bratislavy, ktorú vydala Kniţnica Ruţinov v roku
    1994

188.  (kuz)
    Moţnosti existujú – len ich vyuţiť. In: Ruţinovské echo. – Roč. 4, č. 3 (1995),
    s. 7. – Cenovo výhodné sluţby, ktoré poskytuje Kniţnica Ruţinov

189.  (mat)
    Vy sa pýtate my odpovedáme. In: Ruţinovské echo. – Roč. 4, č. 3 (1995), s. 2.
    - Informácia o expedícii Ruţinovského echa, ktoré moţno nájsť aj
    v zariadeniach Kniţnice Ruţinov

190.  Kuruc, Martin
    Z pera poslanca : Ako to vidím ja. In: Ruţinovské echo. – Roč. 4, č. 5 (1995),
    s. 2. – Autor spomína aj spoluprácu s Kniţnicou Ruţinov

191.  Horáková, Darina
    Kráľovský turnaj – tentoraz v Ruţinove : Slávnostná fanfára zaznela. – Fotogr.
    1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 4, č. 6 (1995), s. 11. – O celomestskom finále
    súťaţe O kráľa detských čitateľov

192.  Kuzma, Peter
    Prihovárajú sa v nádeji. In: Ruţinovské echo. – Roč. 4, č. 12 (1995), s. 3. –
    Prosba Kniţnice Ruţinov o finančnú pomoc zo strany verejnosti a zároveň
    poďakovanie tým, ktorí uţ pomohli


                  1996 (5)
193.  Hozová, Eva
    Kniha je dar. In: Večerník. – 8. 1. 1996, s. 7. – O pobočke Kniţnice Ruţinov
    na Zimnej ulici

194.  (kuz)
    Tradícia v kniţnici pokračuje : Porota to ľahké nemala. – Fotogr. 1. In:
    Ruţinovské echo. – Roč. 5, č. 4 (1996), s. 7. – O priebehu 3. ročníka súťaţe
    O kráľa detských čitateľov. - Foto Peter Kuzma

195.  (kuz)
    Krajania v Ruţinove. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 5, č. 8 (1996), s.
    5. – O čitateľskom tábore krajanov, ktorý zahájil svoju činnosť stretnutím
    v kniţnici na Miletičovej ulici. - Foto Peter Kuzma

196.  (mat)
    Za kniţkami do kniţnice : Doplnili fond. In: Ruţinovské echo. – Roč. 5, č. 10
    (1996), s. 7. – Informácia o prírastku, ktorým Kniţnica Ruţinov doplnila svoje
    fondy v 3. štvrťroku 1996

197.  (vhe)
    Stretli sa v Átriu. In: Ruţinovské echo. – Roč. 5, č. 11 - 12 (1996), s. 5. –
    O stretnutí členov Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, ktoré
    sponzorovala aj Kniţnica Ruţinov


                  1997 (12)
198.  (kal)
    Kráľom je kráľovná. In: Večerník. – 13. 2. 1997, s. 12. – O miestnom kole
    súťaţe O kráľa detských čitateľov v Ústrednej kniţnici Kniţnice Ruţinov na
    Miletičovej ulici

199.  (kb)
    Obľubujú časopisy. In: Večerník. – 16. 7. 1997, s. 6. – O ankete zameranej na
    čítanie periodickej tlače, ktorú uskutočnila Kniţnica Ruţinov v 1. polroku 1997

200.  (hs)
    Strieborná kniţnica, zlatá riaditeľka. In: Večerník. – 24. 10. 1997, s. 6. –
    O oslave dvoch jubileí v Kniţnici Ruţinov

201.  (kuz)
    Anketa v kniţnici. In: Ruţinovské echo. – Roč. 6, č. 2 (1997), s. 7. –
    O výsledkoch ankety Čo čitatelia Ruţinova čítajú najradšej

202.  (kuz)
    Nové knihy v kniţnici : Pre kaţdého niečo. In: Ruţinovské echo. – Roč. 6, č. 2
    (1997), s. 7. – Informácia o nových knihách, ktoré Kniţnica Ruţinov zakúpila

203.  (kuz)
    Kráľ čitateľov v Ruţinove : Kniha – najlepší priateľ človeka. – Fotogr. 1. In:
    Ruţinovské echo. – Roč. 6, č. 3 (1997), s. 6. – O miestnom kole súťaţe, ktoré
    sa uskutočnilo v kniţnici na Miletičovej ulici. - Foto Peter Kuzma

204.  Gratzerová, Anna
    Regionálna bibliografia v podmienkach ľudových kniţníc v Bratislave. In:
    Kniţnice a informácie. – Roč. 29, č. 4 (1997), s. 151 - 153. – Je tu vyzdvihnutá
    bibliografická činnosť ObK II (zostavovanie a vydávanie bibliografií), ktorá je
    hodnotená v tomto smere ako najaktívnejšia zo všetkých bratislavských
    ľudových obvodných kniţníc

205.  Jendrejský, Dárius
    Ako to vidím ja : Z pera poslanca. In: Ruţinovské echo. – Roč. 6, č. 12 (1997),
    s. 2. – Autor (predseda komisie pre rozvoj vzdelania, kultúry, športu
    a mládeţe) vysoko hodnotí aj činnosť Kniţnice Ruţinov

206.  Vandlíková, Katarína
    Tvorivé metódy práce s deťmi v kniţnici. In: Kniţnice a informácie. – Roč. 29,
    č. 11 (1997), s. 468 - 469. – Autorka vysoko hodnotí podujatie pod názvom
    Zastavte zemeguľu, chcem vystúpiť, ktoré pre účastníkov celoslovenského
    odborného kniţničného seminára v Piešťanoch predviedla PhDr. Rina
    Horáková, riaditeľka Kniţnice Ruţinov

207.  (kuz)
    Novinky v kniţnici. In: Ruţinovské echo. – Roč. 6, č. 12 (1997), s. 5. –
    O nových knihách, ktoré zakúpila Kniţnica Ruţinov v roku 1997

208.  Kriššák, Erik
    Podnikateľská činnosť kniţnice : Kniţnica Ruţinov / Erik Kriššák ; [DTP Erik
    Kriššák]. – 1. vyd. – Bratislava : Škola knihovníckych a informačných štúdií,
    1997. – 18 s.; 29 cm. – Záverečná práca ţiaka IV. ročníka. - Konzultant PhDr.
    D. Gáliková

209.  Kniţnica
    Kniţnica Ruţinov 1972 – 1997 / [autori Darina Horáková, Eva Györgyová,
    Peter Kuzma ; zostavil, úvod napísal, obálku navrhol, fotografie a DTP Peter
    Kuzma ; ilustrovala Jana Klenovičová ; grafy vypracovala Eva Györgyová ;
    zodpovedná redaktorka Darina Horáková]. – 1. vyd. – Bratislava : Kniţnica
    Ruţinov, 1997. – 79 s.: grafy, fotogr., ilustr., reg., lit. 80 anot. zázn. v slov.; 21
    cm. – Zborník pri príleţitosti 25. výročia vzniku kniţnice. – Bibliogr. edičnej
    činnosti s. 44 – 60. – Grafy s. 29 – 40. - Vytlačila Kniţnica Ruţinov. – 200 výt.
    (broţ.)


                   1998 (11)
210.  Horáková, Darina
    Strieborná kniţnica. In: Ruţinovské echo. – Roč. 7, č. 1 (1998), s. 9. – Z 25 -
    ročnej histórie Kniţnice Ruţinov

211.  Kuzma, Peter
    Ţeny a knihy. – Fotogr. 1. In: Slovenka. – Roč. 51, č. 13 (1998), s. 20. –
    O oslavách 25. výročia Kniţnice Ruţinov

212.  (ak)
    Kniţnice s deťmi. In: Pravda. – 9. 4. 1998, s. 4. – O mestskom finále súťaţe O
    kráľa detských čitateľov, ktoré sa uskutočnilo v Devínskej Novej Vsi. -
    V príspevku je spomenutá ruţinovská kráľovná Kristína Poláčková

213.  Ivanová, Anastázia
    Ako to vidím ja : Z pera poslanca. In: Ruţinovské echo. – Roč. 7, č. 5 (1998),
    s. 2. – Členka miestnej rady a komisie vzdelávania, kultúry, mládeţe a športu
    spomína aj Kniţnicu Ruţinov ako jednu z inštitúcií, v spolupráci s ktorou sa
    realizuje prevaţná časť aktivít

214.  (kuz)
    Keď kráľ jubiluje... In: Ruţinovské echo. – Roč. 7, č. 5 (1998), s. 9. – O 5.
    ročníku súťaţe O kráľa detských čitateľov

215.  Kuzma, Peter
    Nová tradícia pokračuje. In: Ruţinovské echo. – Roč. 7, č. 6 (1998), s. 8. –
    O podujatí pod názvom Hovory D, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov

216.  Ivančík, Edo
    Nie samým chlebom je človek ţivý : Kniha obohacuje náš „jedálny lístok“
    o duchovné vitamíny. – Fotogr. 1. In: TV magazín : Príloha denníkov
    Večerník a Hlas. – Roč. 1, č. 24 (1998), s. 12. – Rozhovor s riaditeľkou
    Kniţnice Ruţinov PhDr. D. Horákovou

217.  Oznámenie
    Oznámenie o úmrtí Mgr. Daši Kutrľovej – pracovníčky Kniţnice Ruţinov. –
    Fotogr. 1. In: Ţivot. – Roč. 48, č. 37 (1998), s. 52. – Snímka zosnulej

218.  (kuz)
    Periodiká v kniţnici. In: Ruţinovské echo. – Roč. 7, č. 7 – 8 (1998), s. 13. –
    O práci s novinami a časopismi v Kniţnici Ruţinov

219.  Horáková, Rina
    O práci s deťmi a mládeţou v Kniţnici Ruţinov. In: Bulletin Slovenskej
    asociácie kniţníc. – Roč. 6, č. 2 (1998), s. 10 - 12

220.  (rea)
    V Ruţinove najviac o bytovom podniku : Včerajšie plénum miestneho
    zastupiteľstva bude mať pokračovanie o týţdeň. In: Večerník. – 30. 9. 1998, s.
    2. – Aj o Kniţnici Ruţinov


                  1999 (16)
221.  Smolková, Andrea
    Nielen chlebom sa ţivia Ruţinovčania : Hovoríme s vedúcim oddelenia kultúry
    miestneho úradu Mgr. Pavlom Krapkom. In: Večerník. – 9. 3. 1999, s. 7. –
    V rozhovore je spomenutá aj Kniţnica Ruţinov

222.  Kuzma, Peter
    Prieskum kniţnice. In: Ruţinovské echo. – Roč. 8, č. 3 (1999), s. 8. – O ankete,
    ktorú Kniţnica Ruţinov uskutočnila medzi dospelými čitateľmi

223.  Kuzma, Peter
    Oplatí sa byť hľadačom : Kniţnica Ruţinov informuje. In: Ruţinovské echo. –
    Roč. 8, č. 4 (1999), s. 6. – Predstavenie nových kníh z ponuky kniţnice

224.  Nagyová, Valéria
    V ústrety čitateľom. – Fotogr. 2. In: Ruţinovské echo. – Roč. 8, č. 4 (1999), s.
    5. – Rozhovor s riaditeľkou Kniţnice Ruţinov PhDr. Darinou Horákovou

225.  Mocková, Viera
    Piate výročie kniţnice. – Fotogr. 1. In: B – V press : Noviny Biskupičanov a
    Vrakunčanov. – Roč. 8, č. 4 (1999), s. 5. – O slávnosti pri príleţitosti výročia
    kniţnice vo Vrakuni, ktorej vedúcou je Jarmila Feketeová, bývalá pracovníčka
    Kniţnice Ruţinov, a ktorej KR metodicky pomáha. - Ako hosť bola prítomná
    aj riaditeľka Kniţnice Ruţinov PhDr. Darina Horáková

226.  Kniţnica
    Kniţnica Ruţinov v Bratislave... In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových
    knihách. – Roč. 9, č. 7 (1999), s. 2. – Stručný oznam o besede s autorkou knihy
    Penzión Júliou Kurilovou, ktorú kniţnica pripravila

227.  (kuz)
    Novinky v kniţnici. In: Ruţinovské echo. – Roč. 8, č. 5 (1999), s. 7. –
    O nových knihách vo fonde Kniţnice Ruţinov

228.  Dom
    Dom kultúry Ruţinov (Kniţnica Ruţinov, Dom Kultúry Ruţinov) – literárno-
    spoločenský dialóg... In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových knihách. –
    Roč. 9, č. 11 (1999), s. 2. – Stručný oznam o Hovoroch D, ktorých hosťom
    bola Kamila Kay Strelka-Kanková, autorka knihy Letenka do raja. - Podujatie
    pripravila Kniţnica Ruţinov v Dome kultúry Ruţinov

229.  Šimkovičová, Iveta
    Marketingový výskum Kniţnice Ruţinov : Diplomová práca / Iveta
    Šimkovičová ; [DTP Iveta Šimkovičová]. 1. vyd. – Bratislava : KKVI FFUK,
    1999. – 123 s. : grafy, tab., logá; 29 cm. – Školiteľ PhDr. Elena Sakálová, CSc.
    (viaz.)

230.  Kuzma, Peter
    Viac neţ len tradícia. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 8, č. 6 (1999), s.
    5. – Ruţinovské finále súťaţe O kráľa detských čitateľov, ktorú Kniţnica
    Ruţinov kaţdoročne pripravuje. - Foto Peter Kuzma

231.  Majerská, M.
    Zastavte zemeguľu, chcem vystúpiť! : Veľká zemepisná súťaţ ţiakov
    základných škôl mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. – Fotogr. 1. In: Hlas
    Nového Mesta. – Roč. 9, č. 7 – 8 (1999), s. 9. – Podujatie pripravili a viedli
    pracovníci Kniţnice Ruţinov, PhDr. Darina Horáková, riaditeľka, autorka
    scenára a moderátorka a Eva Györgyová ako jej asistentka. - Táto skutočnosť
    sa v príspevku nespomína

232.  (kuz)
    Aj v kniţnici sa dá príjemne tráviť čas. In: Ruţinovské echo. – Roč. 8, č. 11
    (1999), s. 15. – Informácia o nových knihách z fondu Kniţnice Ruţinov. – 1.
    časť

233.  Segešová, Ľubica
    Zo spolkového ţivota knihovníkov. In: Bulletin Centra vedecko-technických
    informácií SR. – Roč. 3, č. 4 (1999), s. 40 - 41. – O prvom stretnutí nového
    výboru Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja na pôde Kniţnice Ruţinov.
    - Predsedníčkou KP SSK BK je PhDr. D. Horáková, riaditeľka kniţnice

234.  Weissová, Marta
    Informačná výchova detí v kniţniciach : Metodický seminár. In: Kniţnice a
    informácie. – Roč. 31, č. 12 (1999), s. 486 - 487. – V článku je spomenutá aj
    Kniţnica Ruţinov, ktorej pracovníčka Jana Klenovičová predviedla na
    celoslovenskom seminári v Piešťanoch vzorové podujatie pod názvom Cesta
    do kráľovstva kníh

235.  (vn)
    Hovory D. In: Ruţinovské echo. – Roč. 8, č. 6 (1999), s. 2. – Informácia
    o podujatí, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov v Dome kultúry Ruţinov

236.  Hudecová, Dorota
    Milióny v knihách : Bratislavské kniţnice. In: Pravda. – 13. 8. 1999, s. 6. – Aj
    o Kniţnici Ruţinov


                   2000 (19)
237.  Potančok, Miro
    Čitateľské tábory mladých krajanov. In: Obecné noviny : Týţdenník miest a
    obcí. – Roč. 10, č. 3 (2000), s. 21. – Spomína sa tu Kniţnica Ruţinov ako
    významný spolupracovník a podporovateľ čitateľských táborov

238.  Horáková, Darina
    Literatúra má stále svoj veľký význam. In: Ruţinovské echo. – Roč. 9, č. 1
    (2000), s. 15. – O krste novej knihy Júlie Kurilovej, ktorý pripravila Kniţnica
    Ruţinov

239.  Zavarská, Sabína
    Ako sa letí do raja. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 9, č. 3 (2000), s. 9.
    – Rozhovor s Kamilou Strelkovou, autorkou knihy Letenka do raja. - Krst jej
    ďalšej knihy sa pripravuje v spolupráci s Kniţnicou Ruţinov

240.  Zavarská, Sabína
    Chceme čo najviac vychádzať v ústrety čitateľom : Hovoríme s riaditeľkou
    Kniţnice Ruţinov Darinou Horákovou. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. –
    Roč. 9, č. 3 (2000), s. 8 - 9. – Rozhovor mesiaca

241.  (k)
    Literárny vláčik Dana Heviera. In: Večerník. – 29. 3. 2000, s. 5. – O podujatí,
    ktoré pre deti pripravila Kniţnica Ruţinov

242.  (kuz)
    V krajine Zázračno : Spisovateľ a vydavateľ Daniel Hevier v kniţnici. –
    Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 9, č. 5 (2000), s. 4. – O podujatí, ktoré
    pre deti pripravila Kniţnica Ruţinov. - Foto Peter Kuzma

243.  (s)
    Detská kniţná ţatva 2000 - Ruţinov. In: Ruţinovské echo. – Roč. 9, č. 6
    (2000), s. 4. – O podujatí, ktorého spoluusporiadateľom je Kniţnica Ruţinov
244.  Na
    Na 16., 17. a 18. júna 2000 pripravil CULTUS – centrum pre umenie a kultúru
    v Ruţinove, DK – Ruţinov, areál Štrkovec a Kniţnica Ruţinov projekt
    s názvom Detská kniţná ţatva Ruţinov 2000... In: Titan. – Roč. 9, č. 22
    (2000), s. 6. – Oznam

245.  Kniţná
    Kniţná ţatva... In: Pravda. – 16. 6. 2000, s. 15. – V texte je nesprávne uvedená
    Kniţnica Ruţinov ako Mestská kniţnica Ruţinov

246.  (s)
    Literárna súťaţ. In: Ruţinovské echo. – Roč. 9, č. 6 (2000), s. 5. – Vyhlásenie
    prvého ročníka literárnej súťaţe Kniţnicou Ruţinov

247.  (kuz)
    Hovory D alebo Stretnutie mládeţe s poslancami Ruţinova. In: Ruţinovské
    echo. – Roč. 9, č. 7 – 8 (2000), s. 4. – O podujatí, ktoré pripravila Kniţnica
    Ruţinov

248.  (sz)
    Tohtoročnou kráľovnou sa stala Kristína. - Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. –
    Roč. 9, č. 7 - 8 (2000), s. 4. – O podujatí, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov. -
    Prijatie kráľovnej u starostu Ruţinova

249.  (s)
    Krst knihy: Letenka do sveta. In: Ruţinovské echo. – Roč. 9, č. 10 (2000), s. 3.
    – O podujatí, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov. - Táto skutočnosť sa
    v príspevku neuvádza

250.  Kniţnica
    Kniţnica Ruţinov usporiadala krst kniţiek Letenka do raja a Letenka do sveta
    pezinskej rodáčky Kamily Kay Strelka-Kankovej... In: Pezinčan. – Roč. 2, č.
    10 (2000), s. 3. – Oznam

251.  Stále
    Stále doma 1990 – 1999... In: Kniţnice a informácie. – Roč. 32, č. 9 – 10
    (2000), s. 362. – Informácia o zborníku, ktorý vydala Kniţnica Ruţinov. -
    Rubrika Prišlo do redakcie

252.  (sz)
    Krst knihy: Letenka do sveta. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 9, č. 11
    (2000), s. 4. – O podujatí, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov.

253.  (ceto)
    Literárne potulky vedú na správne cesty : Mladí autori chcú viac. – Fotogr. 1.
    In: Ruţinovské echo. – Roč. 9, č. 12 (2000), s. 26 – 27. – O 1. ročníku
    literárnej súťaţe pre deti a mládeţ zo základných škôl pod názvom Literárne
    potulky, ktorú vyhlásila a zorganizovala Kniţnica Ruţinov. - Ukáţky z tvorby
    najlepších
254.  (sab)
    Moderná kniţnica : Regionálne informačné stredisko v Ruţinove. In: Večerník.
    – 5. 12. 2000, s. 7. – Aj o pripravovanom projekte Kniţnice Ruţinov
    v Prievoze

255.  (nik)
    RIS je len v pláne. In: Večerník. – 7. 12. 2000, s. 4. – Vysvetlenie k článku o
    regionálnom informačnom stredisku Kniţnice Ruţinov v Prievoze podáva
    tlačová hovorkyňa ruţinovského starostu Sabína Zavarská


                  2001 (18)
256.  Oproti
    Oproti Ikea na kriţovatke Tomášikovej a Trnavskej... In: Večerník. – 9. 1.
    2001, s. 2. – Kritika na adresu znečisteného okolia budovy Kniţnice Ruţinov
    na Tomášikovej 25 v súvislosti s výstavbou nového polyfunkčného objektu
    v jej blízkosti. - Rubrika Zatelefonovali ste nám

257.  (sz)
    Kamarátky, z hrušky dole. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 10, č. 2
    (2001), s. 2. – O krste novej knihy Júlie Kurilovej, ktorý pripravila Kniţnica
    Ruţinov

258.  (kuz)
    Týţdeň slovenských kniţníc. In: Ruţinovské echo. – Roč. 10, č. 4 (2001), s.
    10. – Aktivity Kniţnice Ruţinov v rámci týţdňa

259.  Knihovník
    Knihovník roka. In: Informačné technológie a kniţnice. – Roč. 5, č. 1 (2001), s.
    33. – O udeľovaní titulu Knihovník roka v Bratislavskom kraji. - Aktivita
    Kniţnice Ruţinov na pôde Spolku slovenských knihovníkov. - Logo kniţnice

260.  (Kripp)
    Mladí recitátori súťaţili. In: Vrakunské noviny. – Roč. 1, č. 4 (2001), s. 4. –
    Členkou poroty na miestnom kole súťaţe Bratislavské metamorfózy 2001 vo
    Vrakuni bola Janka Michálková, vedúca Ústrednej kniţnice KR na Miletičovej
    ulici

261.  (kuz)
    „Ach, miláčik!“ : Andrej Reiner krstil novú knihu poviedok. – Fotogr. 1. In:
    Ruţinovské echo. – Roč. 10, č. 5 (2001), s. 5. – Podujatie pripravila Kniţnica
    Ruţinov. - Foto Peter Kuzma

262.  Schody
    Schody na terase za kniţnicou na Miletičovej ulici 47 sú ako rozdrobená torta...
    – Fotogr. 1. In: Večerník. – 8. 6. 2001, s. 5. – Kritika na adresu zubom času
    znehodnoteného prostredia, ktoré by sa dalo vyuţiť na letnú čitáreň. - Text pod
    snímkami. - Foto Miroslav Košírer
263.  (rh + eg)
    Môj spoločník – zvieratko : Tri pohľady do Kniţnice Ruţinov. – Fotogr. 3. In:
    Ruţinovské echo. – Roč. 10, č. 7 – 8 (2001), s. 21. – O troch podujatiach, ktoré
    pripravila Kniţnica Ruţinov a to Hovory D, Kráľ detských čitateľov a Detská
    kniţná ţatva

264.  Fejdiová, O. – Mešša, E.
    Čitateľský tábor zo slovenských škôl v zahraničí. - Fotogr. 6. In: Slovenské
    zahraničie. - Roč. 6, č. 9 - 10 (2001), s. 12 - 13. – Uţ 12. ročník sa uskutočnil
    aj na pôde Kniţnice Ruţinov. - Logo tábora

265.  Kuzma, Peter
    Kniţnica Ruţinov tridsaťročná. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových
    knihách. – Roč. 11, č. 22 (2001), s. 8. – V skratke o Kniţnici Ruţinov. - Jej
    vznik, minulosť, súčasnosť. - Logo kniţnice

266.  (mi)
    Bibliotéka je plná zaujímavých kníh. In: Sme. – 9. 11. 2001. - [Príl. Bratislava.
    – S. 21]. – V článku je zmienka o literárno-súťaţnom pásme O čom sa
    rozprávajú slová, ktoré pripravila a na Bibliotéke aj predviedla Kniţnica
    Ruţinov

267.  Bábiková, M. – Bíziková, M. – Čelková, Ľ. – Matuška, A. – Matejov, R.
    Radosti a smútky jednej Bibliotéky. - Fotogr. 7. In: Kniţná revue.
    Dvojtýţdenník o nových knihách. – Roč. 11, č. 24 (2001), s. 6 - 7. –
    Hodnotenie podujatia. - Aj o Kniţnici Ruţinov, ktorá sa na Bibliotéke
    predstavila literárno-súťaţným pásmom O čom rozprávajú slová a netradičným
    krstom knihy Astík a Obík

268.  (kuz)
    Spomienky starej herečky : V Kaviarni spomienok s Magdou Pavelekovou. In:
    Ruţinovské echo. – Roč. 10, č. 12 (2001), s. 4. – O podujatí, ktoré pripravila
    Kniţnica Ruţinov

269.  (ks)
    Majda chystá knihu. – Fotogr. 1. In: Pravda. – 29. 10. 2001. - [Príl. Bratislava.
    – S. 2]. – O podujatí, kde bola hlavným hosťom Magda Paveleková
    a prezentovala sa tu jej autobiografia pod názvom Spomienky starej herečky.
    Celú túto akciu pripravila Kniţnica Ruţinov, no táto skutočnosť sa v texte
    vôbec nespomína. – Na fotografii Magda Paveleková podpisuje svoju knihu
    pracovníčke Kniţnice Ruţinov Beate Hrdličkovej

270.  Ruţinov
    Ruţinov – mestská časť Bratislavy. – Bratislava : Miestny úrad mestskej časti
    Bratislava – Ruţinov [vydav.], 2001. – Nestr. – Propagačná broţúra. -
    Slovensky aj anglicky. - Aj o Kniţnici Ruţinov

271.  Feketeová, J.
    Víťazka zo Ţitavskej. In: Vrakunské noviny. – Roč. 1, č. 2 (2001), s. 6. –
    Autorka je bývalou pracovníčkou Kniţnice Ruţinov. - O činnosti a aktivitách
    kniţnice vo Vrakuni. – Spomína sa tu aj Kniţnica Ruţinov, s ktorou kniţnica
    vo Vrakuni spolupracuje

272.  -mat-
    Na káve s pani Julkou. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových knihách. –
    Roč. 10, č. 3 (2001), s. 2. – O prezentácii knihy Júlie Kurilovej Kamarátky
    z hrušky dole, ktorú pripravila Kniţnica Ruţinov. Celá práca kniţnice sa tu
    komentuje len ako „sprievodný program pracovníčok miestnej kniţnice“

273.  Kniţnica
    Kniţnica Ruţinov v Bratislave v rámci Týţdňa slovenských kniţníc uviedla
    literárny večer s Dr. Andrejom Reinerom... In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník
    o nových knihách. – Roč. 10, č. 7 (2001), s. 2. – Stručný oznam


                  2002 (24)
274.  (kuz)
    Kniţnica na Bibliotéke. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 11, č.
    1(2002), s. 4. – Ako reprezentovala Kniţnica Ruţinov na medzinárodnom
    kniţnom veľtrhu. - Foto Peter Kuzma

275.  Čelková, Ľudmila
    Sviatok knihy. – Fotogr. 2. In: Kniţnice a informácie. – Roč. 34, č. 1 - 2
    (2002), s. 86 - 88. – O Bibliotéke 2001. - Pochvala a kladné hodnotenie
    Kniţnice Ruţinov, jednak za pripravené podujatia a tieţ za výzdobu stánku
    Slovenskej asociácie kniţníc karikatúrami z knihovníckeho ţivota, ktorých
    autorom je Jana Klenovičová, pracovníčka kniţnice. - Foto Peter Kuzma

276.  Čelková, Lýdia
    Generačný dialóg. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových knihách. – Roč.
    11, č. 24 (2002), s. 8. – O stretnutí so spisovateľom Antonom Rákayom a jeho
    novou knihou Polčas rozpadu v rámci medzinárodného kniţného veľtrhu
    Bibliotéka 2002. - Podujatie pripravila Kniţnica Ruţinov

277.  (re)
    Spisovatelia si zoderú nohy : Bratislavské kniţnice pripravili stretnutia
    čitateľov. In: Večerník. – 21. 3. 2002, s. 6. – Týţdeň slovenských kniţníc. - Aj
    o Kniţnici Ruţinov

278.  (kl)
    O Buddhovej múdrosti. In: Večerník. – 30. 4. 2002, s. 3. – Predstavenie knihy
    Dhammapadam – Buddhove slová múdrosti za účasti autorov a vydavateľa,
    ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov. - Rubrika Pozvánky

279.  (su)
    Zloţitá cesta k pravde. In: Pravda. - 30. 4. 2002, s. 9. – O stretnutí s tvorcami
    knihy Dhammapadam – Buddhove slová múdrosti, ktoré pripravila Kniţnica
    Ruţinov
280.  Srnčík, Jozef
    Kde neponúkajú „stariny“ : Vo Vrakuni zo šenku urobili kniţnicu – visí nad
    ňou otáznik. In: Večerník. – 30. 4. 2002, s. 3. – Aj o Kniţnici Ruţinov

281.  (kuz)
    Kniţnica privítala hosťa spod Tatier. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč.
    11, č. 5 (2002), s. 4. – O besede s prozaikom Antonom Rákayom, ktorú
    pripravila Kniţnica Ruţinov. - Foto Peter Kuzma

282.  Srnčík, Jozef
    Chodí tam kaţdý desiaty : Čitatelia kniţníc si priemerne vypoţičajú päťdesiat
    kníh ročne. In: Večerník. – 16. 5. 2002, s. 3. – O bratislavských kniţniciach. -
    Aj o Kniţnici Ruţinov

283.  (kuz)
    Stretnutie kultúr v Ruţinove : O knihe Dhammapadam – Buddhove slová
    múdrosti. - Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. - Roč. 11, č. 6 (2002), s. 4. –
    O besede s tvorcami knihy, ktorú pripravila Kniţnica Ruţinov. - Foto Peter
    Kuzma

284.  Výskumy
    Výskumy v kniţnici... In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč.
    3, č. 1 (2002), s. 38. – O spolupráci Kniţnice Ruţinov s Katedrou kniţničnej
    a informačnej vedy FFUK. - Rubrika Poznámky, informácie, námety

285.  Trefný, Ľubo
    Bratislavčanka Darina Horáková ako bábkoherečka zakotvila medzi regálmi. –
    Fotogr. 1. In: Pravda. – 12. 7. 2002. - [Príl. Bratislava. - S. 1 – 2]. – O Kniţnici
    Ruţinov s jej riaditeľkou

286.  (s)
    30. výročie Kniţnice Ruţinov : Hovorím s riaditeľkou Kniţnice Ruţinov PhDr.
    D. Horákovou. – Fotogr. 3. In: Ruţinovské echo. – Roč. 11, č. 7 – 8 (2002), s.
    10 – 11.

287.  Gáliková, Monika
    Kaţdá kniha, ktorá naučí človeka čítať, je dobrá. – Fotogr. 1. In: Sme. - 20. 8.
    2002. - [Príl. Škola a rodina. - S. 13]. – Rozhovor s vedúcou Útvaru
    kniţnično-informačných sluţieb Kniţnice Ruţinov Evou Györgyovou

288.  Gáliková, Mona
    Kaţdá kniha, ktorá naučí človeka čítať, je dobrá. – Fotogr. 1. In: Práca. – 20. 8.
    2002, s.1. - Rozhovor s vedúcou Útvaru kniţnično-informačných sluţieb
    Kniţnice Ruţinov Evou Györgyovou

289.  Šulajová, Eva
    Elektronizácia ľudových kniţníc v Bratislave. In: Bulletin Slovenskej asociácie
    kniţníc. – Roč. 10, č. 2 (2002), s. 5 – 13. – Aj o Kniţnici Ruţinov

290.  (e-kuz)
    Chcú knihy v počítačoch. In: Večerník. – 12. 9. 2002, s. 10. – Rubrika Mestské
    časti. - Prebratý príspevok z Ruţinovského echa. Informácia o výskumoch
    čitateľských záujmov a potrieb v Kniţnici Ruţinov

291.  (kuz)
    Výskumy čitateľských záujmov : Deti chcú okrem kníh aj internet. In:
    Ruţinovské echo. – Roč. 11, č. 9 (2002), s. 11. – Informácia o výsledkoch
    výskumov v Kniţnici Ruţinov

292.  (kuz)
    Kráľom konečne chlapec : Súťaţ detských čitateľov z Kniţnice Ruţinov. –
    Fotogr. 1 In: Ruţinovské echo. – Roč. 11, č. 9 (2002), s. 4. – O deviatom
    ročníku súťaţe O kráľa detských čitateľov. - Foto Peter Kuzma

293.  Janoško, Dodo
    Z detí rastú čitatelia : Ruţinovská kniţnica oslavuje 30. narodeniny. In:
    Večerník. – 24. 10. 2002, s. 6. – Rubrika Mestské časti

294.  -SB-
    Prečítajte si... – Fotogr. 1. In: Kniţnica. Revue pre knihovníctvo, bibliografiu,
    kniţnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív
    a múzeum knihy a literárnych pamiatok. – Roč. 3, č. 10 (2002), s. 477. –
    Stručné predstavenie Občasníka knihovníkov Bratislavského kraja, ktorý
    vydáva Kniţnica Ruţinov. - Foto obálky

295.  Horáková, Darina
    Kniţnica Ruţinov v premenách času. In: Občasník knihovníkov Bratislavského
    kraja. - Roč. 3, č. 2 (2002), s. 7 – 13. – Bilancia 30 - ročnej existencie

296.  (mb)
    Omilostili neposlušných čitateľov. In: Nový čas. – 18. 3. 2002, s. 20. –
    O treťom ročníku Týţdňa slovenských kniţníc. – Aj o Kniţnici Ruţinov

297.  V utorok
    V utorok som vo Večerníku čítala rozhovor so starostom ruţinovskej časti
    pánom Kubovičom... In: Večerník. – 21. 3. 2002, s. 2. – Otázka obyvateľky
    Prievozu a zároveň vyjadrenie jej nespokojnosti so situáciou v Prievoze, kde
    bola občanom prisľúbená veľká moderná kniţnica, ktorá doteraz nebola
    zriadená


                  2003 (5)
298.  Čelková, Ľudmila
    Bibliotéka 2002. – Fotogr. 4. In: Kniţnice a informácie. – Roč. 34, č. 5 - 6
    (2002), s. 268 - 272. – Aj o Bibliotéke 2002. Kladné hodnotenie účasti
    Kniţnice Ruţinov, ktorá pripravila podujatie Generačný dialóg – stretnutie so
    spisovateľom Antonom Rákayom. - Foto Peter Kuzma

299.  Kuzma, Peter
    Čo Dante nevidel... : Na margo jedného podujatia. – Fotogr. 1. In: Občasník
    knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč. 4, č.2 (2003), s. 17 - 18. –
    O spomienkovej literárnej kaviarni, ktorú pripravila Kniţnica Ruţinov pri
    príleţitosti 85. výr. narodenia a 15. výr. úmrtia Alfréda Wetzlera, dlhoročného
    pracovníka Kniţnice Ruţinov, autora knihy Čo Dante nevidel, vydanej po
    prvýkrát ešte v roku 1964. - Fotografia A. Wetzlera

300.  Kopřivová, Alena
    Rozprávkovú kniţku o tatranských zvieratkách krstili minitatrankami. –
    Fotogr. 1. In: Pravda. – 27. 11. 2003, s. 9. – Prezentácia novej knihy Antona
    Rákaya Rozprávky tatranské v Kniţnici Ruţinov za účasti herečky Soni
    Valentovej

301.  Úspešné
    Úspešné Rozprávky tatranské. – Fotogr. 3. In: Ruţinovské echo. – Roč. 12, č.
    12 (2003), s. 15. – O krste novej knihy Antona Rákaya v Kniţnici Ruţinov

302.  Segešová, Ľubica
    Ako si predstavujem kniţnicu v novom tisícročí. In: Bulletin Slovenskej
    asociácie kniţníc. – Roč. 11, č. 3 (2003), s. 38. – Vyhodnotenie súťaţe, ktorej
    usporiadateľom a garantom sa stala Kniţnica Ruţinov


                  2004 (12)
303.  Čelková, Ľudmila
    Ešte raz o Bibliotéke 2003. In: Bulletin Slovenskej asociácie kniţníc. – Roč.
    12, č. 1 (2004), s. 34 - 35. – Aj o Kniţnici Ruţinov, ktorá sa aktívne podieľala
    na príprave stánku Slovenskej asociácie kniţníc

304.  Barborka
    Barborka Mruškovičová vlani prečítala 241 kníh... – Fotogr. 1. In: Vrakunské
    noviny. – Roč. 4, č.2 (2004), s. 1 - 2. – Podujatie pri príleţitosti 10. výročia
    vzniku kniţnice vo Vrakuni. - Zúčastnila sa na ňom aj riaditeľka Kniţnice
    Ruţinov PhDr. D. Horáková

305.  (ami)
    Zakliata noc v kniţnici : Hovoríme s PhDr. Darinou Horákovou, riaditeľkou
    Kniţnice Ruţinov. – Fotogr. 2. In: Ruţinovské echo extra. – Roč. 13, č. 3
    (2004), s. 15. – O pripravovanom podujatí

306.  Krčmárik, Radovan
    Z ruţinovských detí sa cez noc v kniţnici biele myši nestali. – Fotogr. 1. In:
    Pravda. – 29. 3. 2004. - [Príl. Bratislava. - S. 2]. - O podujatí Zakliata noc
    v kniţnici, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov

307.  Ulice
    Ulice Bratislavy v novom šate.... In: Občasník knihovníkov Bratislavského
    kraja. – Roč. 5, č. 1 (2004), s. 31. – Informácia o publikácii, ktorú vydala
    Kniţnica Ruţinov
308.  Zakliata
    Zakliata noc v kniţnici... In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. –
    Roč. 5, č. 1 (2004), s. 32. – Informácia o podujatí, ktoré pripravila Kniţnica
    Ruţinov

309.  Našimi
    Našimi očami – poklady Slovenska : Petrovskí gymnazisti na Slovensku. In:
    Hlas ľudu. – Roč. 61, č. 34 (2004), s. 21. – Informácia o stretnutí mladých
    literátov uverejnená v krajanskom periodiku vydávanom v Novom Sade. -
    V článku sa spomína aj stretnutie s Jurajom Sarvašom, ktoré sa uskutočnilo
    v Kniţnici Ruţinov

310.  (kuz)
    Juraj Sarvaš v kniţnici. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 13, č. 9
    (2004), s. 6. -O stretnutí mladých literátov (čitateľské tábory krajanskej
    mládeţe) v kniţnici na Miletičovej, ktoré bolo tento rok uţ 15. a jeho hlavnou
    postavou bol herec a recitátor Juraj Sarvaš. - Foto Peter Kuzma

311.  Mikluščinová, Katarína
    Prečítali sme na Bibliotéke. – Fotogr. 1. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o
    nových knihách. – Roč. 13, č. 22 (2004), s. 8. – Aj o publikácii Ulice
    Bratislavy, ktorú vydala Kniţnica Ruţinov ako 1. zväzok edície Všeličo. - Foto
    obálky

312.  Gonda, Milan
    Dobrej veci sa darí. In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč. 5,
    č. 2 (2004), s. 36 – 38. – Postreh venovaný 15-ročnému jubileu čitateľských
    táborov na Slovensku, v ktorom sa pozitívne hodnotí prínos Kniţnice Ruţinov
    pri ich organizovaní

313.  Kuzma, Peter
    Nuţ takíto sme v tej našej kniţnici... In: Informačné technológie a kniţnice. –
    Roč. 8, č. 4 (2004), s. 53. – Poznámka na margo webovej adresy Kniţnice
    Ruţinov

314.  Kay Strelka – Kanková, Kamila
    Letenka do Bratislavy. – 1. vyd. – Bratislava : PTK ECHO [vydav.], 2004. -
    198 s. : 8 s. obr. príl. – V knihe autorka, Ruţinovčanka, na niekoľkých
    miestach pozitívne spomína na spoluprácu s Kniţnicou Ruţinov
    (viaz.)


                  2005 (13)
315.  Horáková, Darina
    Mesiac knihy v Ruţinove. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 14, č. 3
    (2005), s. 11. – Informácia o podujatiach, ktoré Kniţnica Ruţinov pripravila
    v rámci Mesiaca knihy
316.  (bc,foto a)
    Mesiac venovaný knihám. – Fotogr. 1. In: Večerník. – 15. 3. 2005, s. 5. –
    Informácia o tom, čo všetko pripravila Kniţnica Ruţinov v Mesiaci knihy pre
    svojich čitateľov

317.  (ka)
    V Ruţinove čítajú ostošesť. – Fotogr. 1. In: Pravda. – 16. 3. 2005. – [Príl.
    Bratislava. – S. 1]. - Informácia o Mesiaci knihy v Kniţnici Ruţinov

318.  (ami)
    Kniţná revue v Dome kultúry Ruţinov. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. –
    Roč. 14, č. 4 (2005), s. 20. – Aj o podujatí, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov
    pod názvom Múdre slovo neleţí v truhlici, ale v kniţnici

319.  Štrosová, Miroslava
    Do kniţnice so spacákom. – Fotogr. 4. In: Ruţinovské echo. – Roč. 14, č. 5
    (2005), s. 8 – 9. – O mimoriadnom podujatí, ktoré pre deti Ruţinova pripravila
    Kniţnica Ruţinov pod názvom Noc v kniţnici

320.  (am)
    Úspechy Kniţnice Ruţinov. In: Ruţinovské echo. – Roč. 14, č. 6 – 7 (2005), s.
    14. – Stručná informácia o tom, čo všetko dosiahla Kniţnica Ruţinov v roku
    2004

321.  (kuz)
    Milan Ferko v kniţnici. – Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 14, č. 9
    (2005), s. 12. – O podujatí, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov. - Foto Peter
    Kuzma

322.  Dováľ, Štefan
    Na Stretnutí mladých literátov. – Fotogr. 2. In: Slovenské zahraničie. – Roč.
    10, č. 3 (2005), s. 9 – 11. -O pravidelnom kaţdoročnom stretnutí mladých
    krajanov zo zahraničia, spomína sa tu aj Kniţnica Ruţinov, kde sa s krajanmi
    stretol Milan Ferko

323.  Galovičová, Zuzana
    Spomienky dokumentaristu. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových
    knihách. – Roč. 15, č. 26 (2005), s. 8. - Pozitívny ohlas na publikáciu, ktorú
    vydala Kniţnica Ruţinov v roku 2005
    Rec: Filmári z Mostovej alebo o čom sa v tlači nepísalo / Alexander Kuzma. –
    Bratislava : Kniţnica Ruţinov, 2005

324.  Šubová, Jana
    Tak ako to je s tou kniţnicou? In: Informačné technológie a kniţnice. – Roč. 9,
    č. 3 (2005), s. 59 – 60. – Autorka predstavuje svoj projekt pod názvom Ţivá
    kniţnica. Ide o výstavu na 15 paneloch, ktorej vernisáţ bola v Ústrednej
    kniţnici Kniţnice Ruţinov na Miletičovej ul., vďaka pochopeniu a ústretovosti
    Mgr. Petra Kuzmu a pani riaditeľky PhDr. Dariny Horákovej z Kniţnice
    Ruţinov, ktorí túto myšlienku podporili a vytvorili pre ňu priestor, čo je
    v závere pochvalne hodnotené.
325.  Mešša, Eugen
    Váţený pán prezident, dovoľujem si Vás oboznámiť s úspešne ukončeným 15.
    ročníkom Stretnutia mladých literátov... In: Občasník knihovníkov
    Bratislavského kraja. – Roč. 6, č. 1 (2005), s. 21. – Text listu prezidentovi
    Slovenskej republiky, v ktorom sa medzi zakladateľmi a podporovateľmi
    myšlienky čitateľských táborov mladých krajanov zo zahraničia uvádza aj
    PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Kniţnice Ruţinov. Na druhej strane je text
    listu prezidenta Slovenskej republiky, ktorý vo svojej odpovedi túto myšlienku
    a činnosť vysoko hodnotí

326.  Horáková, Rina
    Poznáte rozprávku o ţivote zvierat v Dúhovom lese? – Obr. 1. In: Občasník
    knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč. 6, č. 2 (2005), s. 26 - 27. –
    O podujatí, ktorého výsledkom bola rozprávka napísaná a ilustrovaná
    samotnými deťmi

327.  Šulajová, Eva
    Činnosť verejných kniţníc v Bratislave. In: Informačné technológie a kniţnice.
    – Roč. 9, č. 3 (2005), s. 18 – 21. – Aj o Kniţnici Ruţinov


                  2006 (24)
328.  (ami)
    Vyvrcholením mesiaca knihy bude Noc s Andersenom. – Fotogr. 1. In:
    Ruţinovské echo. – Roč. 15, č. 3 (2006), s. 4. – Rozhovor s riaditeľkou
    Kniţnice Ruţinov PhDr. Darinou Horákovou aj o pripravovanom podujatí
    s názvom Noc s Andersenom

329.  (rak)
    Malí Staromešťania súťaţili v čítaní. In: Pravda. – 27. 3. 2006. - [Príl.
    Bratislava. – S. 3]. – O podujatí, ktoré pripravila Staromestská kniţnica.
    Spomína sa tu Kniţnica Ruţinov, ktorá koncom marca organizuje na svojej
    pôde celoeurópsku akciu Noc s Andersenom

330.  Deti
    Deti čaká v kniţnici Noc s Andersenom. – Fotogr. 1. In: Bratislavská Pravda. –
    29. 3. 2006, s. 12. – Kniţnica Ruţinov pripravuje uţ tretiu Noc v kniţnici. Sú
    tu citované slová riaditeľky kniţnice PhDr. Dariny Horákovej

331.  (buj)
    Noc s Pánom rozprávkárom. – Fotogr. 1. In: Bratislavský Večerník. – 31. 3.
    2006, s. 5. – O noci v kniţnici, ktorú uţ po tretí raz pripravila Kniţnica
    Ruţinov ako jediný zástupca a reprezentant bratislavských kniţníc v rámci
    medzinárodnej akcie pod názvom Noc s Andersenom

332.  (ld)
    Deti strávia v kniţnici celú noc. In: Pravda. – 31. 3. 2006. - [Príl. Bratislava. –
    S. 2]. – Informácia o podujatí, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov a ktoré je
    venované slávnemu dánskemu rozprávkarovi H. Ch. Andersenovi

333.  Duchková, Marcela
    Dobrý večer, pán Andersen! – Fotogr. 1. In: Prešporské noviny. – Roč. 3, č. 7
    (27. 4. 2006), s. 8. – O podujatí, ktoré pripravila riaditeľka Kniţnice Ruţinov
    PhDr. Darina Horáková so svojím kolektívom, a ktoré bolo venované
    dánskemu rozprávkarovi H. Ch. Andersenovi

334.  Šulajová, Eva
    Bratislavské verejné kniţnice v roku 2005. In: Občasník knihovníkov
    Bratislavského kraja. – Roč. 7, č. 1 (2006), s. 20 - 22. - Aj o Kniţnici Ruţinov

335.  (red)
    Kniţnice Bratislavského kraja získali ocenenia v celoslovenskej súťaţi TOP
    WebLib 2005. In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč. 7, č. 1
    (2006), s. 33. – Informácia o výsledkoch súťaţe. V kategórii Verejne a školské
    kniţnice získala prvé miesto Kniţnica Ruţinov

336.  Ďurišová, Eva
    Telegraficky o spoločných aktivitách bratislavských verejných kniţníc. In:
    Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč. 7, č. 1 (2006), s. 34 - 37. –
    Prehľadná informácia. Aj o medzinárodnom podujatí Noc s Andersenom, ktoré
    pripravila Kniţnica Ruţinov ako jediná z bratislavských verejných kniţníc

337.  Makulová, Soňa
    Vyhodnotenie súťaţe TOP WebLib 2005 o najlepšie webové sídlo kniţnice. In:
    Informačné technológie a kniţnice. – Roč. 10, č. 2 (2006), s. 14 – 18. – Aj
    o Kniţnici Ruţinov

338.  Víťazi
    Víťazi TOP WebLib 2005. – Fotogr. 5. In: Informačné technológie a kniţnice.
    – Roč. 10, č. 2 (2006), s. 21. – Výsledky súťaţe. Aj o Kniţnici Ruţinov

339.  Kuzma, Peter
    Ako som orezal strom, ako som ho aj opravil a som na to pyšný: niekoľko
    poznámok o tvorbe webových stránok a webe vôbec. In: Informačné
    technológie a kniţnice. – Roč. 10, č. 2 (2006), s. 32 - 33. – Zo skúseností
    Kniţnice Ruţinov

340.  Naša
    Naša anketa: Po vyhlásení výsledkov súťaţe TOP WebLib 2005 sme oslovili
    víťazné kniţnice a poloţili sme im nasledujúce otázky. In: Informačné
    technológie a kniţnice. – Roč. 10, č. 2 (2006), s. 22 - 24. – Za Kniţnicu
    Ruţinov na otázky redakcie odpovedal P. Kuzma

341.  Čelková, Lýdia
    Hosť v kresle. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových knihách. – Roč. 16,
    č. 22 (2006), s. 2. - Pozitívny ohlas na stretnutie s regionálnym spisovateľom –
    filmárom Adolfom Lachkovičom, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov v Dome
    kultúry Ruţinov

342.  (ami)
    Knihy pomáhajú ľuďom, aby lepšie rozumeli sami sebe: Rozhovor s PhDr.
    Darinou Horákovou, riaditeľkou Kniţnice Ruţinov. – Fotogr. 1. In:
    Ruţinovské echo. – Roč. 15, č. 11 (2006), s. 6. – Internet v kniţnici, podujatia,
    hospodárenie, práca v knihovníctve

343.  Ďurišová, Eva
    Vývoj bratislavských verejných kniţníc za posledné desaťročie. In: Bulletin
    Slovenskej asociácie kniţníc. – Roč. 14, č. 2 (2006), s. 5 - 15. – Aj o Kniţnici
    Ruţinov. - Vyhodnotenie a porovnanie šiestich veľkých bratislavských
    verejných kniţníc s právnou subjektivitou. – Prvá časť

344.  Ďurišová, Eva
    Vývoj bratislavských verejných kniţníc za posledné desaťročie. In: Bulletin
    Slovenskej asociácie kniţníc. – Roč. 14, č. 3 (2006), s. 5 - 10. – Aj o Kniţnici
    Ruţinov. - Vyhodnotenie a porovnanie šiestich veľkých bratislavských
    verejných kniţníc s právnou subjektivitou. – Druhá časť

345.  Moncoľová, Emília – Šulajová, Eva – Ďurišová, Eva
    Bratislavské verejné kniţnice. In: Bulletin Slovenskej asociácie kniţníc. – Roč.
    14, č. 3 (2006), s. 34 - 47. – Aj o Kniţnici Ruţinov. - Vyhodnotenie
    a porovnanie bratislavských verejných kniţníc z hľadiska uznesenia vlády SR
    č. 310/2001 k Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006
    a uznesenia vlády SR č. 801/2002 k Programu elektronizácie kniţníc SR

346.  Kuzma, Peter
    Edičná činnosť kniţníc – tajuplná, ale lákavá neznáma? In: Informačné
    technológie a kniţnice. – Roč. 10, č. 4 (2006), s. 15 – 17. – Úvaha na základe
    skúseností získaných v Kniţnici Ruţinov od roku 1983

347.  Horáková
    Horáková Darina, PhDr. In: Who is who v Slovenskej republike : Ţivotopisná
    encyklopédia významných ţien a muţov Slovenska. – Zug [Schweiz] : Verlag
    fűr Personenenzyklopädien AG, 2006. – S. 465. – Encyklopedické heslo
    a fotografia. - Encyklopédia osobností z rady Hűbners Who is Who, ktorých
    zakladateľom a vydavateľom je Ralph Hűbner. – Zostavené redakciou na
    Slovensku. – 3. vydanie

348.  Čermáková, Mária
    Oslavy Mesiaca úcty k starším v Bratislave – Ruţinove. – Fotogr. 1. In: Tretí
    vek. Časopis Jednoty dôchodcov na Slovensku. – Č. 4 (2006), s. 22. –
    O koncerte venovanom seniorom, ktorého hlavným organizátorom bola
    Kniţnica Ruţinov, a na ktorom vystúpili Zdeno Sychra a Norika Blahová. -
    Poďakovanie Dr. Horákovej, riaditeľke Kniţnice Ruţinov, za úspešný priebeh
    a vysokoprofesionálne moderovanie celého podujatia

349.  Jelínková, Jana
    Utrpenie mladého knihovníka. In: Slovo. Spoločensko-politický týţdenník –
    Roč. 9, č. 9 (2006), s. 5. – Článok prebratý z Občasníka knihovníkov
    Bratislavského kraja č. 2/2006. – Občasník vydáva Kniţnica Ruţinov. -
    Redakčne upravené

350.  Kucianová, Anna
    Bibliografická činnosť v regionálnych kniţniciach SR v roku 2005 : 3. časť
    Západné Slovensko. In: Kniţnica. Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, kniţnú
    kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum
    knihy a literárnych pamiatok. – Roč. 7, č. 11 – 12 (2006), s. 43 – 46. – Aj
    o Kniţnici Ruţinov, ktorá poskytla v roku 2005 najväčšie mnoţstvo
    evidovaných bibliografických a faktografických informácií spomedzi všetkých
    bratislavských verejných kniţníc, a ako jedna z mála vydáva aj bibliografie,
    ktoré má zverejnené v rámci edičnej činnosti na svojej internetovej stránke

351.  Kuzma, Peter
    Na slovíčko, priatelia alebo takmer úplne normálny bibliografický úvod. In:
    Kultúra Ruţinova na stránkach tlače (2001 – 2005). – Bratislava : Kniţnica
    Ruţinov, 2006. – S. 5 – 11. – Kultúra okolo nás, medzi nami a v nás. – Čo sú
    to bibliografie, čo majú spoločné s kultúrou a aký majú pre nás zmysel. – Ako
    to vlastne vzniklo a čo chce byť bibliografia, ktorú práve drţíte v ruke. -
    Genéza ruţinovskej bibliografickej ročenky o kultúre


                 2007 (19)
352.  Ako
    Ako strávili deti v kniţniciach Noc s Andersenom v minulých rokoch. In: Noc
    s Andersenom 2007 : Rozprávková noc v kniţnici 30. marca 2007. – Bratislava
    : Spolok slovenských knihovníkov, 2007. – S. 5. – Aj o Noci s Andersenom
    v Kniţnici Ruţinov v Bratislave. Štyri farebné fotografie. – Propagačný
    materiál vydaný pri príleţitosti podujatia, ktorého uţ šiesty ročník sa uskutoční
    v mnohých kniţniciach na Slovensku

353.  Horáková, Darina
    Znevýhodnení čitatelia a moţnosti kniţnice. In: Slnečnica. Časopis Spoločnosti
    Downovho syndrómu na Slovensku. - Roč. 11, č. 1 (2007). - [Príl. Slnečnice.
    S. 3]. - Poďakovanie a ponuka na spoluprácu zo strany Kniţnice Ruţinov. –
    Text listu riaditeľky kniţnice. – Rubrika poďakovanie

354.  Dávidová, Lenka
    Medzi čitateľov pricupital aj Drobček. – Fotogr. 1. In: Pravda. – 31. 3. 2007. -
    [Príl. Bratislava. S. 1 - 2]. - Informácia o podujatí „Noc v kniţnici“, ktoré
    pripravila Kniţnica Ruţinov ako jediná v Bratislave uţ po štvrtýkrát, a ktoré je
    uţ tradične venované slávnemu dánskemu rozprávkarovi H. Ch. Andersenovi.
    Tohtoročné podujatie sa nieslo v olympijskom duchu, športovalo sa a súťaţilo.
    – Farebná fotografia

355.  (juh)
    Na nádvorí kniţnice bude burza kníh. In: Bratislavské noviny. – Roč. 10, č. 15
    (19. 4. 2007), s. 14. – Informácia o pripravovanom predaji vyradených kníh na
    nádvorí Mestskej kniţnice v Bratislave. Ide o spoločnú akciu piatich
    bratislavských verejných kniţníc. Jednou z nich je aj Kniţnica Ruţinov

356.  (juh)
    Burzu kníh chcú zorganizovať aj o rok. In: Bratislavské noviny. – Roč. 10, č.
    19 (17. 5. 2007), s. 10. – Informácia o pokusnom ročníku burzy vyradených
    kníh, ktorá sa konala na nádvorí Mestskej kniţnice v Bratislave a mala veľký
    úspech. Jednou z piatich bratislavských verejných kniţníc, ktoré knihy
    ponúkali, bola Kniţnica Ruţinov

357.  (ami)
    Protesty proti výstavbe na Trnávke : Rozpočtom na tento rok sa budú zaoberať
    v máji. In: Ruţinovské echo. – Roč. 16, č. 5 (2007), s. 2. – Informácia
    o zasadnutí miestneho zastupiteľstva v Ruţinove. – Aj o Kniţnici Ruţinov

358.  Ďurišová, Eva – Šebesta, Juraj
    Bratislavské verejné kniţnice za posledné desaťročie. In: Kniţnica. Revue pre
    knihovníctvo, bibliografiu, kniţnú kultúru, informačné systémy a technológie,
    biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok. – Roč. 8, č. 2 - 3
    (2007), s. 29 – 35. – Aj o Kniţnici Ruţinov. V časti o edičnej činnosti sa
    spomína periodikum Občasník knihovníkov Bratislavského kraja, ktoré vydáva
    z vlastnej iniciatívy Kniţnica Ruţinov uţ od roku 2000

359.  (ami)
    Seniori, nebojte sa internetu! - Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 16, č. 6
    (2007), s. 5. – Informácia o moţnosti absolvovať týţdňový internetový kurz
    pre seniorov. – Aj o Seniorskom informačnom centre na Zimnej ulici

360.  Čelková, Lýdia
    Kniţnica v zrekonštruovaných priestoroch. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník
    o nových knihách. – Roč. 17, č. 12 (2007), s. 10. - Rozhovor s Darinou
    Frydrychovou, knihovníčkou v kniţnici Seniorského informačného centra na
    Zimnej ulici v Ruţinove o pôsobení a aktivitách Kniţnice Ruţinov na tomto
    novom pracovisku. - Je tu spomenutá aj kniha seniora Šaňa Homôľku „Oţivené
    časom“, ktorú vydala Kniţnica Ruţinov. - Logo kniţnice

361.  Kuzma, Peter
    Uţ sa blíţi... - Fotogr. 3. In: Informačné technológie a kniţnice. – Roč. 11, č. 2
    (2007), s. 63. – Ako sa pripravuje podujatie Noc v kniţnici v Kniţnici
    Ruţinov, čo všetko s tým súvisí a čo to znamená pre verejné kniţnice

362.  Očkayová, Viera
    Výstava ručných prác. - Fotogr. 1. In: Tretí vek. Časopis Jednoty dôchodcov na
    Slovensku. – Č. 3 (2007), s. 15. - Výstavu v Dome kultúry Ruţinov
    zorganizovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava II
    v spolupráci s Kniţnicou Ruţinov. - Podujatie otvorila riaditeľka kniţnice
    PhDr. Darina Horáková, prítomný bol aj starosta Ruţinova Ing. Slavomír
    Drozd. - V závere autorka ďakuje aj riaditeľke Kniţnice Ruţinov za úsilie,
    ktoré bolo vyvinuté pri príprave a organizovaní výstavy

363.  Kuzma, Peter
    35 rokov Kniţnice Ruţinov. In: Informačné technológie a kniţnice. – Roč. 11,
    č. 3 (2007), s. 73 - 76. – Spomienky autora na ľudí, ktorí kniţnicu budovali
    a prispeli k jej dobrému menu na verejnosti, i na ľudí, ktorí s kniţnicou
    spolupracovali. - Logo kniţnice

364.  Pozvánka
    Pozvánka : Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava 2,
    Dom kultúry Ruţinov, Kniţnica Ruţinov v spolupráci... In: Ruţinovské echo.
    – Roč. 16, č. 10 (2007), s. 14. - Pozvanie na vystúpenie folklórneho tanečného
    súboru Prvosienka, ktoré sa uskutoční v Dome kultúry Ruţinov. -
    Spoluorganizátorom tohto podujatia je aj Kniţnica Ruţinov

365.  Houšková - Hupková, Viera
    Kniţnice a čitárne na Dornkappli. In: Bratislavské noviny. - Roč. 10, č. 37
    (2007), s. 15. - Rubrika „Bratislava kedysi“. - V texte je zmienka, ţe dnes sa
    nachádza kniţnica (ide o pobočku Kniţnice Ruţinov na Trnávke) na ulici Na
    úvrati na pozemku bývalého detského ihriska

366.  Čelková, Lýdia
    35 rokov Kniţnice Ruţinov. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových
    knihách. – Roč. 17, č. 25 (2007), s. 2. - O oslavách a pracovnom seminári
    zároveň. - Podujatie sa konalo v Dome kultúry Ruţinov dňa 20. novembra
    2007

367.  Kuzma, Peter
    Ţivotné jubileum PhDr. Dariny Horákovej. In: Bulletin Slovenskej asociácie
    kniţníc. – Roč. 15, č. 3 (2007), s. 43 - 45. - Stručná bilancia ţivota a práce
    v prospech slovenského knihovníctva

368.  Kuzma, Peter
    Postavenie knihovníka v Bratislavskom kraji - hrozba alebo prísľub? : Na
    margo odborného seminára pri príleţitosti 35. výročia vzniku Kniţnice
    Ruţinov. In: Bulletin Slovenskej asociácie kniţníc. – Roč. 15, č. 4 (2007), s. 42
    - 44. - Informácia a zhodnotenie

369.  Biznárová, Miroslava
    Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty! : Postrehy z 3. ročníka celoslovenskej
    čitateľskej súťaţe. In: Bulletin Slovenskej asociácie kniţníc. – Roč. 15, č. 2
    (2007), s. 18 - 20. - Bilancia súťaţe, ktorej sa zúčastnila aj Kniţnica Ruţinov

370.  Šulajová, Eva
    Bratislavské verejné kniţnice v roku 2006. In: Občasník knihovníkov
    Bratislavského kraja. – Roč. 8, č. 1 (2007), s. 10 - 18. - Aj o Kniţnici Ruţinov


                 2008 (9)
371.  Galovičová, Zuzana
    Ruţinovské Všeličo. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových knihách. –
    Roč. 18, č. 3 (2008), s. 2. - Informácia o dvoch knihách Šaňa Homôľku
    Oţivené časom a Zápisky z doliny, ktoré vydala Kniţnica Ruţinov v rámci
    svojej edície Všeličo v roku 2007

372.  Práca
    Práca s počítačom v kaţdom veku. - Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 17,
    č. 3 (2008), s. 4. – V Seniorskom informačnom centre (SIC) na Zimnej ul.,
    ktorého kultúrno-spoločenskú činnosť zabezpečuje Kniţnica Ruţinov, sa
    ruţinovskí seniori zúčastňujú kurzov počítačovej gramotnosti, ktoré pre nich
    pripravuje a aj osobne vedie pracovníčka kniţnice Eva Györgyová

373.  Čelková, Ľudmila
    SAK na Bibliotéke. In: Bulletin Slovenskej asociácie kniţníc. – Roč. 16, č. 1
    (2008), s. 37 - 43. - Bilancia účasti Slovenskej asociácie kniţníc (SAK) na
    medzinárodnom kniţnom veľtrhu Bibliotéka za obdobie 1993 - 2005. V rokoch
    1999 aţ 2005 sa do tohto projektu zapájala aj Kniţnica Ruţinov, či uţ svojimi
    podujatiami, výsledkami vlastnej edičnej činnosti a aktívnou účasťou svojho
    pracovníka Petra Kuzmu v komisii pre prípravu Bibliotéky, ktorá pôsobila pri
    SAK pod vedením Ľ. Čelkovej

374.  Štrosová, Miroslava
    Seniorské centrum ponúka veľa moţností : Na návšteve na Zimnej. - Fotogr. 2.
    In: Ruţinovské echo. – Roč. 17, č. 4 (2008), s. 6. – Seniorské informačné
    centrum (SIC) na Zimnej ul., ktorého kultúrno-spoločenskú činnosť
    zabezpečuje Kniţnica Ruţinov, je k dispozícii pre všetkých skôr narodených
    Ruţinovčanov

375.  Ručné
    Ručné práce nezostali len doma v obývačke. - Fotogr. 2. In: Ruţinovské echo.
    – Roč. 17, č. 6 (2008), s. 4. – V Dome kultúry Ruţinov sa uskutočnila
    jednodňová výstava ručných prác ruţinovských senioriek . Spoluorganizátorom
    podujatia bola aj Kniţnica Ruţinov

376.  Hrvolová, Viera
    Počítač, moja láska : Z listov čitateľov. In: Ruţinovské echo. – Roč. 17, č. 6
    (2008), s. 4. – Autorka opisuje svoje počítačové peripetie a jej príklad je
    dôkazom toho, ţe aj vo vyššom veku má význam a zmysel venovať sa tejto
    oblasti. Spomína pani Györgyovú, pracovníčku Kniţnice Ruţinov, ktorá vedie
    a organizuje počítačové kurzy pre seniorov v Seniorskom informačnom centre
    (SIC) na Zimnej ulici. Čo sa týka práce s počítačom a počítačovej techniky,
    Kniţnica Ruţinov nejedenkrát pani Hrvolovej pomohla.

377.  Postavenie
    Postavenie a úloha verejných kniţníc v Bratislavskom kraji : Zborník
    materiálov zo seminára pri príleţitosti 35. výročia Kniţnice Ruţinov / [autori
    Darina Horáková, Peter Kuzma, Anna Gašparovičová, Elena Sakálová,
    Ľudmila Bokníková, Judita Kopáčiková ; zostavil, úvod napísal, obálku
    navrhol a DTP Peter Kuzma ; ilustrovali Jozef Lipták a Jana Klenovičová ;
    zodpovedná redaktorka Darina Horáková]. – 1. vyd. – Bratislava : Kniţnica
    Ruţinov, 2008. – 113 s.: fotogr., ilustr., lit.; 21 cm. – Zborník pri príleţitosti
    35. výročia vzniku kniţnice. – Vytlačila Kniţnica Ruţinov. – 100 výt.
    ISBN 978-80-969145-6-2 (broţ.)

378.  Dušková, Marta - Škardová, Petra
    Námety na skvalitnenie komunikačnej politiky Kniţnice Ruţinov / [autori
    Marta Dušková, Petra Škardová; DTP Marta Dušková a Petra Škardová]. - 1.
    vyd. - Bratislava : KKIV FiFUK, 2008. - 29 s. : logá, tab., návrhy tlačív a iné;
    29 cm. - V práci je pouţitá SWOT analýza na formulovanie silných a slabých
    stránok organizácie. - Práca je jedným z výsledkov pravidelnej spolupráce
    Kniţnice Ruţinov s KKIV FiFUK, ktorá sa realizuje najmä odbornými
    praxami poslucháčov, poskytovaním podkladov pre seminárne, ročníkové,
    bakalárske a diplomové práce a konzultáciami. - V úvode je menovité
    poďakovanie riaditeľke kniţnice a ďalším pracovníkom, ktorí boli pri tvorbe
    práce nápomocní

379.  Šulajová, Eva
    Bratislavské verejné kniţnice v roku 2007. In: Občasník knihovníkov
    Bratislavského kraja. – Roč. 9, č. 1 (2008), s. 10 - 24. - Aj o Kniţnici Ruţinov


                 2009 (21)
380.  Kuzma, Peter
    Seniori dokáţu oceniť literatúru : V tomto roku ruţinovská kniţnica oslávi
    svoje pekné 37. narodeniny. - Fotogr. 1. In: Ruţinovské echo. – Roč. 18, č. 4
    (2009), s. 12. – Bilancia činnosti Kniţnice Ruţinov vo vzťahu k seniorom za
    posledné dva roky

381.  Kuzma, Peter
    V kniţnici si môţete knihy aj kúpiť : Pripravili edíciu Všeličo, ktorá zatiaľ ţne
    medzi čitateľmi úspechy. In: Ruţinovské echo. – Roč. 18, č. 4 (2009), s. 12. –
    Informácia o knihách Šaňa Homôľku a Jozefa Mifkoviča, ktoré sú ešte k
    dispozícii v Kniţnici Ruţinov

382.  Handzová, Zora
    Čítať nie je nuda. - Fotogr. 4. In: Pravda Ţeny. – Č. 16 (2009), s. 20 - 21. -
    Sobotňajšia príloha denníka Pravda. - O šiestom ročníku Noci v kniţnici, ktorú
    pre deti pripravila Kniţnica Ruţinov

383.  Kuzma, Peter
    Príbeh sa skončil... In: Ruţinovské echo. – Roč. 18, č. 5 (2009), s. 11. –
    Zamyslenie sa nad vzťahom Kniţnice Ruţinov a Ruţinovčanky Vierky
    Hrvolovej, ktorá zomrela vo februári 2009

384.  Galbičková, Lýdia
    Pozoruhodný čin bratislavských kniţníc. In: Literárny týţdenník. - Roč. 22, č.
    19 - 20 (2009), s. 2. - Uţ 2. ročník Bratislavskej burzy kníh sa konal v Mestskej
    kniţnici v Bratislave. - Zúčastnila sa jej aj Kniţnica Ruţinov

385.  Barteková, Eva
    Imidţ knihovníckej profesie v súčasnosti : Diplomová práca / Eva Barteková ;
    [DTP Eva Barteková]. 1. vyd. – Bratislava : KKIV FFUK, 2009. – 90 s. : tab;
    29 cm. – Školiteľ Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. - Praktickú časť práce
    predstavujú dva prieskumy (dotazník s pouţívateľmi a rozhovory
    s knihovníkmi a pracovníkmi kniţníc), ktoré autorka realizovala v niekoľkých
    verejných kniţniciach Bratislavského kraja. Jednou z nich bola aj Kniţnica
    Ruţinov

386.  Rankov, Pavol
    Vzťah dospelých a dospievajúcich čitateľov literatúry k iným druhom umenia :
    Podľa výsledkov dvoch aktuálnych výskumov. In: Kniţnica. Revue pre
    knihovníctvo, bibliografiu, kniţnú kultúru, informačné systémy a technológie,
    biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok. – Roč. 10, č. 3
    (2009), s. 4 – 6. - Na jednom z výskumov participovala aj Kniţnica Ruţinov

387.  Šulajová, Eva
    Výsledky činnosti verejných kniţníc v Bratislave v roku 2008. In: Občasník
    knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč. 10, č. 1 (2009), s. 9 - 20. - Aj
    o Kniţnici Ruţinov

388.  Fiala, Tomáš
    Bodka za súťaţou TOP WebLib 2008. In: Informačné technológie a kniţnice. –
    Roč. 13, č. 2 (2009), s. 30 – 31. – Vyhodnotenie celoslovenskej súťaţe, v ktorej
    Kniţnica Ruţinov na základe rozhodnutia odbornej poroty získala 2. miesto
    v kategórii Verejné a školské kniţnice

389.  Vozníková, Jana
    E-zdroje pre deti a mládeţ - spoločný projekt bratislavských verejných kniţníc.
    - Fotogr. 2. In: Informačné technológie a kniţnice. - Roč. 13, č. 2 (2009), s. 31
    - 32. - Aj o Kniţnici Ruţinov

390.  Rebro, Derek
    Tých pár kvapiek vodu nestvorí : Slovenská poézia 2008. In: Kniţná revue.
    Dvojtýţdenník o nových knihách. – Roč. 19, č. 14 - 15 (2009), s. 7 - 16. -
    Vloţená príloha Kniţnej revue, v ktorej sa hodnotí pôvodná slovenská
    literatúra za rok 2008. - Je tu spomenutý titul Záhorie, vďaka ti, od Jozefa
    Mifkoviča, ktorý vydala Kniţnica Ruţinov v rámci edície Všeličo. - Autor
    hodnotí aj básnickú zbierku Zorice Horákovej Šepot uzlov, ktorú vydalo
    vydavateľstvo Logos, a na vydaní ktorej sa Kniţnica Ruţinov podieľala

391.  Gašparovičová, Anna - Hrdináková, Ľudmila - Kopáčiková, Judita -
    Rankov, Pavol
    Čítanie mládeţe v Bratislavskom kraji : Interpretácia výsledkov výskumu /
    Rec. Peter Kuzma a Eva Šulajová. - 1. vyd. - Bratislava : Centrum vedecko-
    technických informácií SR, 2009. - 108 s.: Tab.; 21 cm. - Údaje počítačovo
    spracoval Kabinet výskumu kultúry Národného osvetového centra v Bratislave.
    - Na výskume sa aktívne podieľala aj Kniţnica Ruţinov. - Vytlačilo CVTI SR
    (broţ.)

392.  Fükö, Pavol
    Objektívom spomienok alebo malé televízne arpeggio /Pavol Fükö ; [výkonný
    redaktor a DTP Peter Kuzma ; úvodné slovo o autorovi napísal Ferdinand
    Klinda ; zodpovedná redaktorka Darina Horáková]. – 1. vyd. – Bratislava :
    Kniţnica Ruţinov, 2009. – 247 s. : fotogr. ; 24 x 21 cm. – (Všeličo ; zv. 9). -
    Autor pôsobil takmer štyridsať rokov v Slovenskej televízii. - V prológu
    spomína, ako nadviazal kontakt s Kniţnicou Ruţinov a stretol sa s riaditeľkou
    Rinou Horákovou a výkonným redaktorom edície „Všeličo“ Petrom Kuzmom.
    - 38 fotokoláţí. - Vytlačila Kniţnica Ruţinov. - 150 výt.
    ISBN 978–80–969145–8-6 (broţ.)

393.  (kuz)
    Na školách absentuje koncepčná práca s knihou. In: Ruţinovské echo. – Roč.
    18, č. 8 - 9 (2009), s. 3. – Tlačová správa o výskume čítania v Bratislavskom
    kraji, na ktorom sa aktívne podieľala aj Kniţnica Ruţinov

394.  Vrbická, Eva
    Do skrytého sveta hudby a televízie. - Fotogr. 1. In: Literárny týţdenník. - Roč.
    22, č. 35 - 36 (2009), s. 13. - Recenzia knihy Objektívom spomienok alebo
    malé televízne arpeggio, ktorej autorom je Pavol Fükö a Kniţnica Ruţinov ju
    vydala ako deviaty zväzok svojej edície Všeličo
    Rec: Objektívom spomienok alebo malé televízne arpeggio / Pavol Fükö. –
    Bratislava : Kniţnica Ruţinov, 2009

395.  Ťapajová, Elena
    Objektívom spomienok. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových knihách. –
    Roč. 19, č. 22 (2009), s. 2. - Informácia o krste knihy Objektívom spomienok
    alebo malé televízne arpeggio, ktorej autorom je Pavol Fükö a Kniţnica
    Ruţinov ju vydala ako deviaty zväzok svojej edície Všeličo

396.  (kuz)
    Objektívom spomienok... : Na prezentácii sa zúčastnil aj spisovateľ Ladislav
    Ťaţký, prispievateľ Ruţinovského echa. - Fotogr. 2. In: Ruţinovské echo. –
    Roč. 18, č. 11 (2009), s. 15. – Krst knihy Pavla Füköho Objektívom
    spomienok, vernisáţ výstavy Jaroslavy Selešovej a tradičné stretnutie
    ruţinovských seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším, tri podujatia Kniţnice
    Ruţinov, ktoré stáli za to a mali aj veľkú odozvu u verejnosti

397.  Čelková, Ľudmila
    O knihovníctve bez nostalgie: pri ţivotnom jubileu PhDr. Vlasty Kalinovej. In:
    Bulletin Slovenskej asociácie kniţníc. – Roč. 17, č. 3 (2009), s. 47 - 49. -
    Rozhovor s Vlastou Kalinovou, v ktorom spomína aj Kniţnicu Ruţinov ako
    svoju „obvodnú“ kniţnicu, ktorej podujatia navštevuje

398.  Kucianová, Anna
    Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v regionálnych kniţniciach za rok 2008 :
    2. časť. In: Kniţnica. Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, kniţnú kultúru,
    informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy
    a literárnych pamiatok. – Roč. 10, č. 10 (2009), s. 19 – 30. – Aj o Kniţnici
    Ruţinov, ktorá poskytla v roku 2008 druhé najväčšie mnoţstvo evidovaných
    bibliografických   a faktografických  informácií   spomedzi   všetkých
    bratislavských verejných kniţníc, a spomína sa tu aj jej informačná, edičná,
    publikačná a bibliografická činnosť (projekt Kultúra Ruţinova na stránkach
    tlače), a tieţ vzdelávacie aktivity a podujatia pripravované pre verejnosť. O
    všetkých týchto aktivitách informuje Kniţnica Ruţinov na svojej webovej
    stránke

399.  Kováčová, Sylvia
    Váţené kolegyne a kolegovia... In: Občasník knihovníkov Bratislavského
    kraja. – Roč. 10, č. 2 (2009), s. 9 – 17. – Správa o činnosti Krajskej pobočky
    Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského kraja za obdobie 2005 aţ
    2009, tak ako ju predniesla predsedníčka Krajskej pobočky SSK BK na
    krajskej konferencii 24. 11. 2009 v Bratislave. - V správe je pozitívne
    hodnotenie Občasníka knihovníkov Bratislavského kraja - jediného spolkového
    periodika na Slovensku, ktoré vydáva Kniţnica Ruţinov

400.  Tíňová, Zuzana
    Eurosúťaţ seniorov : Ruţinovskí dôchodcovia prekvapili aj Európsku úniu. In:
    Ruţinovské echo. – Roč. 18, č. 12 - 1 (2009), s. 7. – Na druhom ročníku
    súťaţe pre seniorov, zameranom na Európu a Európsku úniu, ktorý pripravila
    v spolupráci s Európskym informačným centrom pod záštitou starostu m. č.
    Bratislava - Ruţinov Jednota dôchodcov, participovala ozvučením
    a moderovaním aj Kniţnica Ruţinov ako spoluorganizátor. Podujatie sa
    uskutočnilo v Seniorskom informačnom centre (SIC) na Zimnej ulici


                2010 (17)
401.  (zt)
    Noví dvaja „okrskári“: Príslušníci pokryjú denné aj nočné sluţby. In:
    Ruţinovské echo. – Roč. 19, č. 3 (2010), s. 5. – Informácia o zabezpečení
    poriadku a bezpečnosti na Trnávke. - K jednému pracovníkovi Mestskej
    polície Ruţinov pribudol druhý a obidvaja majú sídlo v budove Kniţnice
    Ruţinov (Na úvrati 52), kde pôsobí jej pobočka

402.  Kopáčiková, Judita
    Vzdelávanie pouţívateľov v Staromestskej kniţnici v Bratislave. In:
    Informačné technológie a kniţnice. – Roč. 14, č. 1 (2010), s. 39 - 42. – V časti
    venovanej informačnému vzdelávaniu seniorov autorka spomína aj Kniţnicu
    Ruţinov, ktorá organizuje počítačové kurzy pre seniorov uţ od roku 2005

403.  Čelková, Lýdia
    Nocoval som v kniţnici. - Fotogr. 1. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník
    o nových knihách. – Roč. 20, č. 8 (2010), s. 2. - Rozhovor s tretiakom
    Patrikom o Noci v kniţnici, ktorú zorganizovala Kniţnica Ruţinov uţ siedmy
    raz

404.  Vrbická, Eva
    Objektívom spomienok: Hovoríme s reţisérom Pavlom Füköom. - Fotogr. 1.
    In: Slovenské pohľady na literatúru umenie a ţivot. - Roč. 4, č. 4 (2010), s. 67
    - 70. - Aj o Kniţnici Ruţinov, ktorá v roku 2009 vydala knihu Objektívom
    spomienok alebo malé televízne arpeggio. - Úvahy o ţivote, práci a pocitoch
    hudobníka, reţiséra a teraz aj spisovateľa

405.  Švihranová, Boţena
    Obrazy : Výber z diela : Keď svieca dohára /Boţena Švihranová ; [výkonný
    redaktor a DTP Peter Kuzma ; úvodné slovo o autorovi napísali Ema Jexová
    a Vladimír Kordoš ; fotoreprodukcie vyhotovil Martin Holéczy ; zodpovedná
    redaktorka Darina Horáková]. – 1. vyd. – Bratislava : Kniţnica Ruţinov, 2010.
    – 193 s. : fotorepr. ; 29 cm. – (Všeličo ; zv. 10). - Výber z celoţivotnej tvorby
    amatérskej výtvarníčky a Ruţinovčanky. – V úvode autorka ďakuje riaditeľke
    Kniţnice Ruţinov Darine Horákovej a výkonnému redaktorovi edície
    „Všeličo“ Petrovi Kuzmovi za pomoc a spoluprácu pri vydaní publikácie. -
    166 fotoreprodukcií. – Tlač a väzba Plotbase. - 26 výt.
    ISBN 978-80-970441-0-7 (viaz.)

406.  Drevická, Lucia
    Oslávte Mesiac knihy s petrţalskou kniţnicou. In: Petrţalské noviny. – Roč.
    16, č. 6 (2010), s. 19. – Rozhovor s riaditeľom Miestnej kniţnice Petrţalka,
    ktorý spomína aj Kniţnicu Ruţinov

407.  Kuzma, Peter
    Vidieť srdcom, nie očami : Na margo podujatia uskutočneného s finančnou
    podporou v rámci programu Partnerstvo. – Fotogr. 2. In: Bulletin Slovenskej
    asociácie kniţníc. – Roč. 18, č. 2 (2010), s. 32 - 34. – Úvaha nad zmyslom
    a poslaním podujatia, ktoré bolo venované Matejovi Hrebendovi a knihe Jána
    Uličianskeho Malá princezná súčasne

408.  Dom
    Dom kultúry Ruţinov v Bratislave - prezentácia knihy Zorice Horákovej Šepot
    uzlov a udelenie ceny Rytier dobrej knihy... In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník
    o nových knihách. – Roč. 20, č. 21 (2010), s. 2. – Stručná informácia
    o podujatí, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov. – Rubrika Kde bolo

409.  Čelková, Lýdia
    Nový projekt Kniţnice Ruţinov. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových
    knihách. – Roč. 20, č. 22 (2010), s. 2. – O prezentácii knihy Zorice Horákovej
    Šepot uzlov a udelení ceny Rytier dobrej knihy na 1. ruţinovskom kniţničnom
    happeningu

410.  (brn)
    Kniţnica prijme vyradené knihy od občanov. In: Bratislavské noviny. - Roč.
    13, č. 36 (2010), s. 9. – Informácia o tom, ţe Mestská kniţnica v Bratislave
    v spolupráci s ostatnými bratislavskými verejnými kniţnicami, a teda aj
    s Kniţnicou Ruţinov, plánuje zorganizovať pre Bratislavčanov v roku 2011 uţ
    4. ročník Bratislavskej burzy kníh

411.  Kuzma, Peter
    Kniţnica Ruţinov a seniori : od roku 2007 po súčasnosť. – Fotogr. 3. In:
    Bulletin Slovenskej asociácie kniţníc. – Roč. 18, č. 3 (2010), s. 4 - 6. –
    Bilancia činnosti kniţnice v oblasti práce so seniormi

412.  Kuzma, Peter
    Náš naj-naj občasník a iné vecičky. In: Občasník knihovníkov Bratislavského
    kraja. – Roč. 11, č. 1 (2010), s. 5 – 6. – Tradičný prológ výkonného redaktora,
    v ktorom sa spomína aj vydávanie Občasníka Kniţnicou Ruţinov

413.  Šulajová, Eva
    Výsledky činnosti verejných kniţníc v Bratislave za rok 2009. In: Občasník
    knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč. 11, č. 1 (2010), s. 9 – 19. – Aj
    o Kniţnici Ruţinov

414.  -lč-
    Košík plný kníh. In: Kniţná revue. Dvojtýţdenník o nových knihách. – Roč.
    20, č. 25 (2010), s. 2. – O stretnutí s podnikateľkou, spisovateľkou
    a cestovateľkou Kamilou Kay Strelka Kankovou a jej hosťami Zdenom
    Sychrom a Marcellou Molnárovou, ktoré pripravila Kniţnica Ruţinov

415.  Vozníková, Jana
    Váţené kolegyne, kolegovia, milí priatelia... In: Občasník knihovníkov
    Bratislavského kraja. – Roč. 11, č. 2 (2010), s. 8 – 10. – Príhovor predsedníčky
    Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja na predvianočnom stretnutí. – Aj
    poďakovanie Kniţnici Ruţinov a výkonnému redaktorovi Občasníka Petrovi
    Kuzmovi za vydávanie periodika, ktoré uţ má desať rokov existencie za sebou

416.  Kuzma, Peter
    Predsa len mi nedá... In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč.
    11, č. 2 (2010), s. 5 – 7. – Tradičný prológ výkonného redaktora, v ktorom sa
    spomína aj Kniţnica Ruţinov

417.  Vrbická, Eva
    Pavol Fükö: Objektívom spomienok. In: Slovenské pohľady na literatúru
    umenie a ţivot. – Roč. 4, č. 12 (2010), s. 133 - 134. - Recenzia knihy Pavla
    Füköho Objektívom spomienok. – Pozitívne hodnotenie vydavateľského
    počinu Kniţnice Ruţinov, ktorá aj pripravila krst tohto ojedinelého titulu
    Rec: Objektívom spomienok alebo malé televízne arpeggio / Pavol Fükö. –
    Bratislava : Kniţnica Ruţinov, 2009

								
To top