Docstoc

AMPHIA

Document Sample
AMPHIA Powered By Docstoc
					Gynaecongres Haarlem 29-05-2008        Het

      Consortium
      Verloskundig
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008

                 Hypertension and Preeclampsia
                   Intervention Trial At Term:

                        De HYPITAT-studie

                  C.M. Koopmans, D. Bijlenga, S. Vijgen, B.W.J. Mol, D.J. Bekedam, P.P.
                  van den Berg, K. de Boer, J.M. Burggraaff, K.W.M. Bloemenkamp, A.P.
                  Drogtrop, A. Franx, H. Groen, C.J.M. de Groot, A.J.M. Huisjes, A. Kwee,
                  A.J. van Loon, A. Lub, D.N.M. Papatsonis, J.A.M. van der Post, F.J.M.E.
                     Roumen, H.C.J. Scheepers, C. Willekes en M.G. van Pampus.
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                          Casus I
                 A/ Primigravida met zwangerschapshypertensie
                   bij een amenorrhoeduur van 37+3 weken.
                 O/ RR 150/100 mmHg, geen klachten
                   VT: weke centrale portio met 1cm ontsluiting,
                   Cervixlengte: 2,5 cm.

                 Wat is uw beleid?

                 1.  Inleiden
                 2.  Afwachten
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                        Casus II
                 A/ Primigravida met milde pre-eclampsie bij
                   een amenorrhoeduur 37+3 weken.
                 O/ RR 145/95 mmHg, proteïnurie 600 mg/24 uur,
                   geen klachten,
                   VT: dorsale half verstreken portio met 1 cm
                   ontsluiting,
                   Cervixlengte: 3,5 cm.

                 Wat is uw beleid?
                 1. Inleiden
                 2. Afwachten
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008                 Achtergrond
                                 PIH & PE
                 • In Nederland dé belangrijkste oorzaken
                  van maternale mortaliteit en morbiditeit
                 • 10-15% van alle zwangerschappen
                 • Maternale mortaliteit:
                  4.0 per 100.000 zwangerschappen1,2
                 • Merendeel ontstaat vanaf 32 weken AD
                 • De enige causale therapie: beëindiging
                  zwangerschap                  1Schuitemaker,    et al
                  2  Schutte, et al
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008     Achtergrond
                      PIH & PE                 In de a terme periode heerst er tot
                 nu toe onduidelijkheid over het
                 beste beleid….
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
             Inleiden of toch afwachten?
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008           Achtergrond
                              PIH & PE
                 • Inleiden zou het aantal maternale
                  complicaties kunnen verminderen
                 • Inleiden lijkt het aantal instrumentele
                  partus (VE/ FE) en sectio caesarea (SC)
                  te doen toenemen3
                                Sec. Sectio caesarea
                                   RR (95% BI)
                       Amniotomie      1.9 (1.3 to 2.9)
                       Oxytocine      1.5 (1.2 to 1.8)
                       Prostaglandines   3.0 (2.5 to 3.5)


                   3LVR-2
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                     Vraagstelling

                  Reduceert bij zwangeren met een
                     PIH of milde PE a terme
                 inductie van de baring de maternale
                   morbiditeit ten opzichte van een
                      afwachtend beleid?
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008     Definitie
                 Maternale morbiditeit

                 1.  Sterfte
                 2.  Ernstige hypertensie
                 3.  Eclampsie
                 4.  HELLP-syndroom
                 5.  Fluxus postpartum
                 6.  Veneuze trombo-embolie
                 7.  Longoedeem
                 8.  Abruptio Placentae
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008       HYPITAT-trial
                        Methoden


                 • Gerandomiseerde trial
                 • 48 Nederlandse ziekenhuizen
                 • Inclusietijd: januari 2006 tot april 2008
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                        Methoden
                 • Inclusie
                  •  Eénlingzwangerschap met hoofdligging
                  •  PIH of milde PE
                  •  AD: 36+0 tot 41+0

                 • Exclusie
                  •  Sectio in anamnese
                  •  Preëxistente ziekten
                  •  Hypertensie > 110/170 mmHg
                  •  Proteïnurie > 5 gram/ 24 uur
                  •  Intraveneuze antihypertensiva
                  •  Klachten als frontale hoofdpijn,
                    hyperreflexie en visusstoornissen
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                     Interventies
                 • Beleid bij inleiden
                   Streven naar inductie van de baring
                   of primaire SC binnen 48 uur


                 • Beleid bij afwachten
                   Monitoring van de zwangerschap
                   volgens lokaal protocol
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008     Methoden
                   Primaire Uitkomsten


                 • Maternale mortaliteit

                 • Maternale morbiditeit
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008     Methoden
                  Secundaire Uitkomsten
                 • Neonatale mortaliteit &
                  morbiditeit
                 • Modus van de partus
                   •spontaan
                   •VE/FE
                   •sectio caesarea
                 • Kwaliteit van leven
                 • Kosten
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008           Methoden
                          Power Berekening
                 • De kans op complicaties (BPD>110 of fluxus of
                  proteïnurie of eclampsie of HELLP) bij vrouwen met
                  een éénlingzwangerschap in
                  hoofdligging en diastolische bloeddruk
                  ≥ 90 mmHg bij een spontane baring is
                  12%.4
                 • Om door inductie van baring een
                  reductie van 12% naar 6% te krijgen,
                  zijn in totaal 720 inclusies nodig (360 per
                  arm, alpha .05, beta .20).
                   4PRN  2004
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008      Methoden
                      Analyse


                 • Intention to treat
                 • Relatieve risico’s met
                  betrouwbaarheidsintervallen
                 • P-waarde voor de primaire
                  uitkomst (maternale morbiditeit)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008            Patiënten gevraagd voor
                             deelname (n= 1153)
                                           Totaalweigeraars
                                              (n=20)
                                 Exclusie
                                          Non-randomisatie:
                                           Inleiden (n=68)
                               Gerandomiseerd     Afwachten (n=309)
                                 (n=756)
                  Gerandomiseerd voor      Allocatie    Gerandomiseerd voor
                   inleiden (n=377)               afwachten(n=379)
                 Incompleet voor follow-up    Follow-Up   Incompleet voor follow-up
                     (n=11)                     (n=6)


                    Geanalyseerd                  Geanalyseerd
                                  Analyse
                    (n=366) (97%)                 (n=373) (99%)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                       Karakteristieken
                                       Inleiden   Afwachten
                                        (n=366)    (n=373)
                 Maternale leeftijd (jrn)           30 ± 5.1    30 ± 5.1
                 Kaukasische ras               308 (89)    296 (85)
                 Roken                    52 (15)    48 (14)
                 Nullipariteit                269 (71)    271 (72)
                 Body mass index (kg/m2)           27 ± 5.7    27 ± 5.1
                 Amenorrhoeduur (wkn)             39 ± 2.0    39 ± 1.2
                 Systolische RR (mmHg)            143 ± 14    144 ± 11
                 Diastolische RR (mmHg)            96 ± 6.4    97 ± 5.7
                 Aantal vrouwen met PIH            223 (59)    230 (61)
                 Aantal vrouwen met PE            120 (32)    119 (31)
                 Missende waarden               34 (9)     30 (8)
                 Proteïnurie in vrouwen met PE       435 (1-5900)  565 (2-5680)
                 [mediaan (range),mg/24 uur]

                  Waarden uitgedrukt in n(%) of mean ± SD
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008             Randomisatie
                            Wat is er gebeurd?

                                  Inleiden  Afwachten   P
                                  (n=366)   (n=373)
                  Amenorrhoeduur ten tijde     39 ± 2.0   40 ± 1.2  <0.001
                  van de partus (wkn)
                  Tijd tussen randomisatie en   1.3 ± 2.2  7.7 ± 6.1  <0.001
                  begin van de baring (dgn)
                 Waarden uitgedrukt in mean ± SD
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                   Afwachtgroep (n=373)
                        Redenen van inductie
                                        Inductie in de
                                        afwachtgroep
                                        (n=165 (44%))
                 Maternale indicaties              80 (48)
                 •Systolische RR ≥ 170 mmHg
                 •Diastolische RR ≥ 110 mmHg
                 •Proteïnurie ≥ 5 gram/24h
                 •Eclampsie
                 •HELLP-syndroom
                 •Intraveneuze antihypertensiva
                 •Anticonvulsieve medicatie of
                 •Ernstige klachten als frontale hoofdpijn,
                 visusstoornissen of hyperreflexie
                 Vermoeden op suboptimale foetale conditie    9 (5)
                 Langdurig gebroken vliezen > 24 uur       9 (5)
                 Amenorrhoeduur > 41 weken            22 (13)
                 Diverse redenen                 45 (27)
                 Waarden uitgedrukt in n(%)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                         Primaire uitkomst
                    Ernstige maternale complicaties
                                Inleiden  Afwachten   RR(95%CI)
                                (n=366)   (n=373)     of P
                 Maternale sterfte        0      0

                 Systolische RR ≥170mmHg   51 (15)   83 (24)  0.64 (0.47 to 0.88)

                 Diastolische RR ≥ 110mmHg   54 (16)   95 (27)  0.59 (0.44 to 0.80)

                 Proteïnurie ≥ 5 g/24h     2 (1)    4 (2)  0.61 (0.11 to 3.3)

                 HELLP -syndroom        3 (1)    4 (1)  0.78 (0.18 to 3.5)

                 Eclampsie            0      0

                 Longoedeem           0      1

                 FLuxus postpartum > 1 L    35 (10)   38 (11)  0.94 (0.61 to 1.4)

                 Veneuze trombo-embolie     1      0

                 Abruptio placentae       0      0

                 Samengestelde slechte    106 (29)  155 (42)  0.70 (0.57 to 0.85)
                 maternale uitkomst                    <0.001
                 Waarden uitgedrukt in n(%)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                         Primaire uitkomst
                    Ernstige maternale complicaties
                                Inleiden  Afwachten   RR(95%CI)
                                (n=366)   (n=373)     of P
                 Maternale sterfte        0      0

                 Systolische RR ≥170mmHg   51 (15)   83 (24)  0.64 (0.47 to 0.88)

                 Diastolische RR ≥ 110mmHg   54 (16)   95 (27)  0.59 (0.44 to 0.80)

                 Proteïnurie ≥ 5 g/24h     2 (1)    4 (2)  0.61 (0.11 to 3.3)

                 HELLP -syndroom        3 (1)    4 (1)  0.78 (0.18 to 3.5)

                 Eclampsie            0      0

                 Longoedeem           0      1

                 FLuxus postpartum > 1 L    35 (10)   38 (11)  0.94 (0.61 to 1.4)

                 Veneuze trombo-embolie     1      0

                 Abruptio placentae       0      0

                 Samengestelde slechte    106 (29)  155 (42)  0.70 (0.57 to 0.85)
                 maternale uitkomst                    <0.001
                 Waarden uitgedrukt in n(%)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                         Primaire uitkomst
                    Ernstige maternale complicaties
                                Inleiden  Afwachten   RR(95%CI)
                                (n=366)   (n=373)     of P
                 Maternale sterfte        0      0

                 Systolische RR ≥170mmHg   51 (15)   83 (24)  0.64 (0.47 to 0.88)

                 Diastolische RR ≥ 110mmHg   54 (16)   95 (27)  0.59 (0.44 to 0.80)

                 Proteïnurie ≥ 5 g/24h     2 (1)    4 (2)  0.61 (0.11 to 3.3)

                 HELLP -syndroom        3 (1)    4 (1)  0.78 (0.18 to 3.5)

                 Eclampsie            0      0

                 Longoedeem           0      1

                 FLuxus postpartum > 1 L    35 (10)   38 (11)  0.94 (0.61 to 1.4)

                 Veneuze trombo-embolie     1      0

                 Abruptio placentae       0      0

                 Samengestelde slechte    106 (29)  155 (42)  0.70 (0.57 to 0.85)
                 maternale uitkomst                    <0.001
                 Waarden uitgedrukt in n(%)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                 Secundaire neonatale uitkomst
                                       Inleiden  Afwachten   RR (95%CI)
                                       (n=366)   (n=373)     of P
                 Geboortegewicht (gram)          3247 ± 507  3445 ± 557    <0.001
                 Perinatale sterfte              0      0
                 Apgar Score na 5              7 (2)    8 (2)   0.89 (0.33 to 2.4)
                 minutes < 7
                 Arteriële pH < 7.05             9 (3)    18 (6)   0.49 (0.23 to 1.1)
                 Waarden uitgedrukt in n(%) of mean ± SD
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                      Secundaire uitkomst
                            Modus van de baring

                                Inleiden  afwachten   RR (95%CI)
                                (n=363)   (n=369)     of P
                 Spontaan           264 (73)  249 (68)  1.1 (0.98 to 1.2)
                 Vacuüm/ Forcipale extractie  48 (13)   51 (14)  0.96 (0.66 to 1.4)
                 Sectio caesarea        51 (14)   69 (19)  0.75 (0.54 to 1.0)
                 Waarden uitgedrukt in n(%)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                      Secundaire uitkomst
                            Modus van de baring

                                Inleiden  afwachten   RR (95%CI)
                                (n=363)   (n=369)     of P
                 Spontaan           264 (73)  249 (68)  1.1 (0.98 to 1.2)
                 Vacuüm/ Forcipale extractie  48 (13)   51 (14)  0.96 (0.66 to 1.4)
                 Sectio caesarea        51 (14)   69 (19)  0.75 (0.54 to 1.0)
                 Waarden uitgedrukt in n(%)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                 Relatie tussen maternale complicaties
                   en modus partus; Afwachtgroep
                                Sectio Caesarea  Vaginale partus
                                  (n= 69)      (n=300)
                 Maternale sterfte         0         0
                 Systolische RR ≥170mmHg     27 (41)      56 (20)
                 Diastolische RR ≥ 110mmHg    27 (41)      68 (24)
                 Proteïnurie ≥ 5 g/24h       3 (7)       1 (1)
                 HELLP -syndroom          2 (3)       2 (1)
                 Eclampsie             0         0
                 Longoedeem             0         0
                 FLuxus postpartum > 1 L      5 (8)      33 (11)
                 Veneuze trombo-embolie       0         0
                 Abruptio placentae         0         0
                 Samengestelde slechte      41 (59)     114 (38)
                 maternale uitkomst
                 Waarden uitgedrukt in n(%)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008  Relatie tussen maternale complicaties
                   en modus partus; Inleidgroep
                                Sectio Caesarea  Vaginale partus
                                   (n=51)      (n=312)
                  Maternale sterfte         0         0
                  Systolische RR ≥ 170mmHg    11 (22)      39 (14)
                  Diastolische RR ≥ 110mmHg    13 (26)      40 (14)
                  Proteïnurie ≥ 5 g/24h      1 (5)       1 (1)
                  HELLP -syndroom         1 (2)       2 (1)
                  Eclampsie             0         0
                  Longoedeem            0         0
                  FLuxus postpartum > 1 L     9 (18)      26 (9)
                  Veneuze trombo-embolie      0         1
                  Abruptio placentae        0         0
                  Samengestelde slechte      24 (47)      81 (26)
                  maternale uitkomst

                 Waarden uitgedrukt in n(%)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008            Subgroepanalyse
                        Risico op maternale complicaties

                                       AD 36+0 - 36+6 weeks
                                       AD 37+0 - 37+6 weeks
                                       AD 38+0 - 38+6 weeks
                                       AD 39+0 - 39+6 weeks
                                       AD 40+0 - 40+6 weeks

                                       Multipara
                                       Nullipara

                                       PIH
                                       preeclampsie

                                       Bishop score < 2
                                       Bishopscore 2 tot 5
                                       Bishopscore > 5

                                       Ontsluting > 2 cm
                                       Ontsluting < 2 cm

                                       Verstrijking 25%
                                       Cervix stug

                                       Hodge 1


                                       Cervix posterior
                  0       1          2      3
                          Relative risk (95% CI)


                 Inleiden beter      Afwachten beter
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008              Subgroepanalyse
                            Risico op sectio caesarea

                                         AD 36+0 - 36+6 weeks
                                         AD 37+0 - 37+6 weeks
                                         AD 38+0 - 38+6 weeks
                                         AD 39+0 - 39+6 weeks
                                         AD 40+0 - 40+6 weeks

                                         Multipara
                                         Nullipara

                                         PIH
                                         preeclampsie

                                         Bishop score < 2
                                         Bishopscore 2 tot 5
                                         Bishopscore > 5

                                         Ontsluting > 2 cm


                                         Verstrijking 25%


                                         Hodge 1


                                         Cervix posterior
                   0      1          2  3
                          Relative risk (95% CI)                 Inleiden beter     Afwachten beter
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                          Karakteristieken
                                       Randomisatie     Non-randomisatie
                                   Inleiden    Afwachten  Inleiden  Afwachten
                                   (n=366)     (n=373)   (n=68)   (n=309)
                  Amenorrhoeduur          39 ± 2.0     39 ± 1.2  38 ± 2.2   39 ± 7.0
                  (wkn)
                  Hoogopgeleid            71 (30)     68 (30)  18 (50)   70 (47)
                  Roken               52 (15)     48 (14)   6 (11)    18 (7)
                  Body mass index          33 ± 5.7     33 ± 5.5  31 ± 4.5   31 ± 5.1
                  (kg/m2)
                  Systolische RR          143 ± 14     144 ± 11  143 ± 10   142 ± 16
                  (mmHg)
                  Diastolische RR          96 ± 6.4     97 ± 5.7  98 ± 5.6   96 ± 7.2
                  (mmHg)

                 Waarden uitgedrukt in n (%) of mean ± SD
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008     Primaire en secundaire
                        Uitkomst
                                 Randomisatie     Non-randomisatie
                                Inleiden  Afwachten  Inleiden  Afwachten
                                (n=366)   (n=373)   (n=68)   (n=309)
                 Samengestelde slechte    106 (29)  155 (42)  25 (40)   93 (35)
                 maternale uitkomst


                 Sectio caesarea       51 (14)   69 (19)   3 (5)   39 (15)


                 Waarden uitgedrukt in n(%)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008     Primaire en secundaire
                        Uitkomst
                                 Randomisatie     Non-randomisatie
                                Inleiden  Afwachten  Inleiden  Afwachten
                                (n=366)   (n=373)   (n=68)   (n=309)
                 Samengestelde slechte    106 (29)  155 (42)  25 (40)   93 (35)
                 maternale uitkomst


                 Sectio caesarea       51 (14)   69 (19)   3 (5)   39 (15)


                 Waarden uitgedrukt in n(%)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008  Kwaliteit van Leven
                  Fysieke SF-36
                            Randomisatie p= .95
                            6 weken PP  p= .16
                            6 maanden PP p= .065
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008  Kwaliteit van leven
                  Mentale SF-36
                            Randomisatie  p= .76
                            6 weken PP   p= .69
                            6 maanden PP p= .19
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                         Kosten per patiënt

                          Inleiden (N=363)     Afwachten (N=369)     Verschil    Verschil
                                                    gemiddelden  mediaan
                          Gemiddelde   Mediaan Gemiddelde    Mediaan   Inl vs Afw
                 Totaal           977    591      1929    1490      -952     -899
                 antepartum
                 Totaal Partus       2134   1836      1891    1746      234        90

                 Totaal          2288   1508      2204    1541      84        -33
                 postpartum
                 Totale          5399   4545      6025    5404      -626     -859
                 gemiddelde
                 kosten p.p.
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                 Gemiddelde kosten per patiënt

                  Postpartum
                                                  Afwachten (N=369)
                    Partus
                                                  Inleiden (N=363)
                  Antepartum
                        0  500    1000    1500    2000  2500
                          Gemiddelde kosten per patient (Euro's)
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                     Resumerend
                 • Inleiden geeft minder maternale
                  complicaties dan afwachten
                  (29 vs 42%, P <0.001)
                 • Bij inleiden worden minder sectios
                  verricht dan bij afwachten
                  (14 vs 19%, RR 0.75 (0.54 to 1.0))
                 • De niet-gerandomiseerde
                  patiënten hebben vergelijkbare
                  uitkomsten.
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008      Resumerend
                    Kwaliteit van leven
                 • Op de fysieke component score
                  van de SF-36 lijkt de inleidgroep bij
                  6 weken en 6 maanden
                  postpartum beter te scoren dan
                  de afwachtgroep.
                 • De mentale component van de
                  SF-36 vertoont geen verschillen.
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008     Resumerend
                       Kosten
                 • De kosten van een afwachtend
                  beleid zijn circa €600 hoger dan in
                  de inleidgroep.
                 • Op jaarbasis is €12.000.000 te
                  besparen door inleiden.
                 • Het grootste verschil treedt
                  antepartum op.
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                 Conclusies Hypitat trial

                  Op basis van de gepresenteerde
                 resultaten zou ons advies zijn om bij
                   een PIH of milde PE vanaf een
                 amenorrhoeduur van 37 weken de
                      baring in te leiden.
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                          Casus I
                 A/ Primigravida met zwangerschapshypertensie
                   bij een amenorrhoeduur van 37+3 weken.
                 O/ RR 150/100 mmHg, geen klachten,
                   VT: weke centrale portio met 1cm ontsluiting,
                   Cervixlengte: 2,5 cm.

                 Wat is uw beleid?

                 1.  Inleiden
                 2.  Afwachten
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                        Casus II
                 A/ Primigravida met milde pre-eclampsie bij
                   een amenorrhoeduur 37+3 weken.
                 O/ RR 145/95 mmHg, proteïnurie 600 mg/24 uur,
                   geen klachten,
                   VT: dorsale half verstreken portio met 1 cm
                   ontsluiting,
                   Cervixlengte: 3,5 cm.

                 Wat is uw beleid?
                 1. Inleiden
                 2. Afwachten
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008

                         aantal patienten
        20
           04
                   100
                      200
                          300
                                       400
                                           500
                                              600
                                                    700
                 0
             -1
        20      1
           05
             -0
        20      2
           05
             -0
        20      5
           05
             -0
        20      8
           05
             -1
        20      1
           06
             -0
        20      2
           06
             -0
        20      5
           06
             -0
        20      8
           06
             -1
        20      1
           07
             -0
        20      2
           07
studieperiode
             -0
        20      5
           07
             -0
        20      8
           07
             -1
               1
                                                 gestopt
                                                 Hypitat
        20
           08
             -0
                                                                        DIGITAT loopt nog
        20      2
                                                       Digitat overzicht randomisaties
           08
             -0
        20      5
           08
             -0
        20      8
           08
             -1
               1
                          weigeraars
                                 gerandomiseerd
                                 geplande inclusies
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                              Vooral dankzij
                 Maya Kruijt, Zelda
                 van Dijk, Gerard
                 Zijderveld, Inge Boot,
                 Ted Asselberghs,
                 Clara Kolster,
                 Marjolein Verhart,
                 Marianne van der
                 Hel, Lida Ulkeman,
                 José Keurentjes,
                 Jannet Bakker, Birgit
                 van der Goes,
                 Sabine Logtenberg,
                 Wilma Keller, Joke
                 van Rhee, Nelly le
                 Noble, Margo
                 Graatsma, Karien
                 Hack, Corine
                 Verhoeven,
                 Lidewijde
                 Jongmans, Elsina
                 Steenbakkers, Ingrid   Sylvia Vijgen, Denise Bijlenga, Michelle Westerhuis, Kim Boers, David
                 de Leeuw, Ellen       van der Ham, Arianne Lim, Carolien Roos, D.J. Bekedam, P.P. van
                 Dietzenbacher,       den Berg, K. de Boer, J.M. Burggraaff, K.W.M. Bloemenkamp, A.P.
                 Margo Graatsma,        Drogtrop, A. Franx, H. Groen, C.J.M. de Groot, A.J.M. Huisjes, A.
                 Karien Hack,          Kwee, A.J. van Loon, A. Lub, D.N.M. Papatsonis, J.A.M. van der
                 Annemiek Evers,              Post, F.J.M.E. Roumen, H.C.J. Scheepers, C. Willekes
                 Coby van Dam,                          B.W. Mol en M.G. van Pampus
                 Kathy Swart en
                 Amke de Kok
Gynaecongres Haarlem 29-05-2008
                 Een dag niet gerandomiseerd …
                   is een dag niet geleefd !!

                   SETI
                    INES
                     Foll diameter
                       HYPITAT-II
                         WOMB
                          TOTEM

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:8/8/2011
language:Dutch
pages:47