Docstoc

sifat huruf

Document Sample
sifat huruf Powered By Docstoc
					         BAB KELAPAN: SIFAT-SIFAT HURUF


(1.) PENGERTIAN SIFAT-SIFAT (             ) HURUF:

   Perkataan sifat dari segi istilah ilmu Tajwid bermaksud ciri yang
menjelaskan perihal sesuatu huruf. Melalui ciri-ciri huruf seseorang itu akan
dapat membezakan sesuatu huruf itu dengan keadaan-keadaan sebutannya
seperti ciri huruf yang tertahan, berdesing, melantun dan seumpamanya.

(2.) FAEDAH SIFAT (CIRI) HURUF:

Antara faedah-faedah memahami sifat-sifat huruf ialah: -

   i.    Pelengkap kepada Makhraj, kerana dengan mengetahui sifat,
       sebutan huruf-huruf yang bersamaan Makhraj akan dapat
       dibezakan lafaz sebutannya, seperti huruf     , huruf    ,
       huruf     , huruf  .

   ii.   Mengenal huruf yang kuat dan lemah atau huruf yang dilafazkan
       secara tebal dan huruf yang dilafazkan secara tipis kerana sesuatu
       yang wujud pada ciri huruf tersebut.

   iii.   Memperkemaskan ketepatan sebutan sesuatu huruf supaya ia
       dapat dilafazkan dengan betul, terutamanya bagi huruf yang
       hampir sama sebutannya seperti huruf     dengan   , huruf
       dengan   , huruf  dengan dan lain-lain.(3.) SIFAT LAZIMAH (        ) DAN ‘ARIDHAH (    ):

    Secara amnya sifat (ciri) huruf dibahagikan kepada dua bahagian iaitu
Sifat Lazimah dan Sifat `Ardiah: -

a.    Sifat Lazimah ialah ciri kekal yang pasti ada bagi setiap sebutan huruf
     dalam semua keadaannya, tetap tidak terpisah dari sesuatu huruf itu,
     samada pada keadaan berbaris ataupun sukun (mati).

b.    Sifat ‘Aridah ialah ciri mendatang yang berubah-ubah bagi sesuatu
     sebutan huruf. Ciri itu ada kalanya terpisah dari huruf dan
  menyertainya pula pada keadaan yang lain, seperti Tarqiq (tipis),
  Tafkhim (tebal), Ghunnah, Izhar, Idgham atau Ikhfa’, panjang atau
  pendek dan seumpamanya.

a. Sebelas dari 20 sifat adalah dari (         ) iaitu ciri-ciri huruf yang
  berlawanan (berpasangan) seperti berikut: -

  1.     (Hams)        pasangannya    2.       (Jahr)
  3.  " ! (Syiddah)    4.  # $ (tawassut)   5.     " % (Rakhawah)
  6.  &'($# (Isti’la’)     pasangannya    7.     ) $# (Istifal)
  8.  *+  (Itbaq)       pasangannya    9.      $ , (Infitah)
  10. *   (Izlaq)       pasangannya    11.        (Ismat)


b. Sembilan darinya adalah dari (         -       ) iaitu ciri-ciri huruf
  tanpa lawan (tunggal) seperti berikut: -

  12.   /0/. (Qalqolah)  13.  -  (Sofir)     14.     1! $ (Tafasysyi)
  15.    $# (Istitolah) 16.    , (Inhiraf)   17.     - 2$ (Takrir)
  18.  3- (Lin)      19.  ,4 (Ghunnah)    20.     & % (Khafa’)

(4.) HURAIAN SIFAT-SIFAT LAZIMAH (              ):

   Setiap abjad huruf al-Quran bermula dari & hingga 5 mesti
mempunyai 5 ciri-ciri kekal yang terdiri dari sifat-sifat berpasangan sebagai
ciri asas dan ada diantara huruf-huruf itu memiliki satu atau dua ciri-ciri
kekal yang terdiri dari sifat-sifat tunggal sebagai ciri tambahan.

    Berikut adalah perbincangan 20 sifat lazimah (ciri-ciri kekal) yang
telah disebutkan di atas tadi secara satu persatu meliputi pengertian, huruf-
huruf, pasangannya yang berlawanan, cara sebutan dan perkara-perkara
lain yang berkaitan, Insya Allah.

4.1. SIFAT-SIFAT BERLAWANAN (BERPASANGAN)(                     )

   Ada 5 pasangan sifat yang berlawanan yang mengandungi 11 sifat. Di
bawah adalah huraian setiap sifat berserta pasangannya: -
Pasangan Pertama:       (Hams) lawannya       (Jahr)


1.   (Hams)


   Huruf-huruf sifat Hams ada 10 iaitu:      8      7 6    ,
terhimpun dalam rangkaikata:    2#  %! ;: 9 .

   Perkataan Hams dari segi bahasa bermaksud senyap atau
tersembunyi. Dari segi istilah ilmu tajwid ia bermaksud terlepas nafas
ketika menyebut huruf-hurufnya kerana lemahnya pautan semasa menyebut
huruf-huruf tersebut.

   Huruf  ,  ,  ,   adalah huruf yang paling lemah, diikuti dengan  ,
8 dan 7 dan huruf     adalah yang paling kuat berbanding yang lain. Sifat
Hams ini dapat dikesan dengan adanya udara yang dilepaskan tanpa
tersekat-sekat semasa menyebut huruf-huruf ini dalam keadaan berbaris
atau sukun (mati), tetapi pada keadaan sukun kesannya adalah lebih ketara.

2.  (Jahr)

   Sifat Jahr adalah lawan (pasangan) kepada sifat Hams. Huruf-
hurufnya ada 18 huruf selain 10 huruf Hams tadi, iaitu: -
          5    3<)*=      >        ?@&

    Perkataan Jahr dari segi bahasa bermaksud nyata atau terang. Dari
segi istilah ilmu tajwid ia bermaksud tertahan nafas ketika menyebut huruf-
hurufnya kerana kuatnya pautan semasa menyebut huruf-huruf tersebut.
Maka Jahr adalah lawan kepada sifat Hams yang bermaksud terlepas nafas.
Sifat Jahr ini dapat dikesan dengan adanya udara yang tersekat semasa
menyebut huruf-huruf ini samada pada keadaan hurufnya berbaris atau
sukun (mati). Huruf    adalah huruf yang paling kuat berbanding dengan
huruf-huruf yang lain.


Sila lihat Buku Asal untuk penjelasan lanjut

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:875
posted:8/7/2011
language:Malay
pages:3