Recognition of Zoo Rules, 2009 in Hindi - Naresh Kadyan by Naresh_Kadyan

VIEWS: 53 PAGES: 26

									                       {ɪÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãɪÉ

                            +ÉÉÊvɺÉÚSÉxÉÉ

                     xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ...10 xÉ´Éà¤É® , 2009

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 807(+É) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1972 (1972 BÉEÉ 53) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 63 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (SÉ) +ÉÉè® JÉÆb (U) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉè® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊxɪÉàÉ 1992 BÉEÉ +ÉÉÊvɵÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA, =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉʺɴÉÉA ÉÊVÉxcå AäºÉä
+ÉÉÊvɵÉEàÉhÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxɪÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :--
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉɮƣÉ

(1) <xÉ ÉÊxɪÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊxɪÉàÉ, 2009 cè *

(2) ªÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEɶÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉAÆ

 <xÉ ÉÊxɪÉàÉÉå àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉå :
(BÉE) “+ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ” ºÉä ´ÉxªÉVÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1972 (1972 BÉEÉ 53) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(JÉ)   “BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 38BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(MÉ) “|ÉVÉxÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEäxp” ºÉä ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É BÉEÉÒ ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä |ÉVÉxÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉä ÉʴɶÉä-É °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(PÉ) “¤Éɽɔ ºÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãɤvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(R) “¤ÉÉ½É +É´É®ÉävÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ɶÉÖ BÉEÉä ¤Éɽä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ +É´É®ÉävÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ;

(SÉ) “ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ” ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ I +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ II àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉÆ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(U) “MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ” ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ nä¶É BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå àÉå ABÉE ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ ®JÉÉÒ cÖ<Ç cè ;

(VÉ) “|É°ô{É” ºÉä <xÉ ÉÊxɪÉàÉÉå àÉå ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ°ô{É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(ZÉ) “iÉàÉɶÉÉ<Ç BÉEɪÉÇ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |ɪÉÉºÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVɺÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEºÉ BÉEä BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä
ºÉÉÊciÉ +ɺ´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BÉEɪÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ɶÉÖ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;

(\É) “¤ÉSÉÉ´É BÉEäxp” ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSɪÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉƤÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(]) “º]èhb +ÉÉ{ÉE ¤ÉèÉÊ®ªÉ®” ºÉä ´Éc £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´É®ÉävÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ¤ÉÉ½É +É´É®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉä
{ÉÉÒUä ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ cÉä ;

(~) “ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉ £ÉÉ® ºÉÉvÉBÉE, =ºÉä SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MɪÉÉ cÉä VÉÉä ÉÊSÉÉÊbªÉÉPÉ® BÉEä ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ɤÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nɪÉÉÒ cÉä, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(b) “ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ºÉÆSÉÉãÉBÉE” ºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVɺÉBÉEÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä BÉEɪÉÉç {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxɪÉÆjÉhÉ cÉä {É®ÆiÉÖ ;

(I) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ABÉE
ºÉnºªÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ

(II) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä BÉEɪÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nɪÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ɤÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ

(III) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ |ɶÉɺÉxÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå ªÉÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxɪÉÆÉÊjÉiÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ |ɶÉɺÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉä<Ç xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉlÉÉÉκlÉÉÊiÉ, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉƤÉr
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ºÉÆSÉÉãÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ

(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 38VÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É°ô{É
„I‟ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 38VÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ,
¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® |ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ |É°ô{É BÉE àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
4. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE

ÉÊxɪÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD]
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä “BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ” BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ
5. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ɺiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉªÉÉè®ä

ÉÊxɪÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxɪÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] {ÉEÉÒºÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® |É°ô{É „I‟ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
6. {ÉÚU-iÉÉU BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiɪÉÉÆ
+ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 38VÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *

7. àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É--(1) BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå {ɪÉÉÇ{iÉ |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® AäºÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ *

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ

(BÉE) VÉ¤É iÉBÉE ºlÉÉ<Ç +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ ABÉE ´É-ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉÒ VÉÉA *

(JÉ) ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® AäºÉä àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxɪÉàÉÉå BÉEä ={ɤÉÆvÉÉå BÉEä uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ªÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ ; +ÉÉè®

(MÉ) ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ºÉàɪÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉʺÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *

8. àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ---(1) <xÉ ÉÊxɪÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®,àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ |É°ô{É „I‟ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉäMÉÉ
*

(2) ÉÊxɪÉàÉ 3, ÉÊxɪÉàÉ 4, ÉÊxɪÉàÉ 5, ÉÊxɪÉàÉ 6, +ÉÉè® ÉÊxɪÉàÉ 7 BÉEä ={ɤÉÆvÉ, àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ºÉƤÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉʺɴÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA näxÉä cÉåMÉä *

9.ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

(1) ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå BÉEä BÉEɪÉÉç
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä FÉäjÉ, n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè®
{ɶÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÆJªÉÉ, ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆOÉchÉ àÉå ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ®
gÉäÉÊhɪÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ :
µÉEàÉ     ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®                  gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉÌciÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb
ºÉÆ0     BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
 (1)        (2)        (3)      (4)         (5)       (6)       (7)       (8)
                 ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÊiÉ´É-ÉÇ    |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå   {ɶÉÖ+ÉÉäÆ   ºÉÆBÉE]OɺiÉ   ºÉÆBÉE]OɺiÉ
                 BÉEÉ      n¶ÉÇBÉEÉå     BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉÆ  BÉEÉÒ     |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉÆ  |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå
                 FÉäjÉ{ÉEãÉ   BÉEÉÒ                ºÉÆJªÉÉÆ    BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉÆ  BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ
                 (cè. àÉå)   ºÉÆJªÉÉÆ                               BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉÆ
                         (ãÉÉJÉÉå
                         àÉå)
1.      ¤É½É        75       7.5        75        750      20        100
2.      àÉvªÉàÉ       35       3.5        35        350      10        50
3.      UÉä]ä        10       1.0        10        100      3        15
4.      ãÉPÉÖ        10  ºÉä BÉEàÉ 1.00 ºÉä      10 ºÉä BÉEàÉ   100 ºÉä    ---       ---
                         BÉEàÉ                BÉEàÉ

(2) ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉExcÉÒ SÉÉ® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä (ÉËBÉEiÉÖ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉÊciÉ) {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉ °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

      {É®ÆiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉæ BÉEä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® {ɪÉÇ´ÉäFÉÉÒ ºiÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ÉÊxɪÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ, cÉ=É˺ÉMÉ, näJÉ®äJÉ +ÉÉè® º´ÉɺlªÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå, ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉPÉÖ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *

10. àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆÉÊxɪÉàÉ

BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉnÆb
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ :

       {É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ªÉÉÊn ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉäJɤÉr ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, AäºÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® nÉ̶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉÉºÉ ªÉÖÉÎBÉDiɪÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊxɪÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ
+ÉÉè® ºÉƺÉÉvÉxÉ cé +ÉÉè® VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE cé, ¶ÉiÉÉç ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ BÉEɮǴÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàɺ´É°ô{É ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå BÉEä
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =n£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ
ºÉàɺªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *

11. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ £ÉäVÉxÉÉ

(1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É°ô{É àÉå +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä
ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä VÉxàÉ, |ÉÉÉÎ{iÉ, àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå ºÉÆOÉcÉÒiÉ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, |Éâó{É II àÉå, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É|ÉäãÉ BÉEÉÒ 30 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉäMÉÉ *

      {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ I +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ II àÉå +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉ]Éæ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´É´É®hÉ, =BÉDiÉ jÉèàÉÉÉʺÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE jÉèàÉÉÉʺÉBÉE BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉ *

 (2) |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉʵÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¤Ér ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´É-ÉÇ BÉEä VÉÚxÉ BÉEÉÒ 30 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉ *
                               +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

                            (ÉÊxɪÉàÉ 10 näJÉå)

1.    ºÉÉvÉÉ®hÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ..................

(1)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiɪÉÉå àÉå º´ÉºlªÉ º´É°ô{É {ɶÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä |ÉnÉ̶ÉiÉ BÉE®BÉEä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä Éʴɶ´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆnä¶É ºÉƺÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä cäiÉÖBÉE BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä, +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉʶÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® àÉå º´ÉºlªÉ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉxɺÉÆJªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *

(2)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, =ÉÊSÉiÉ £ÉÚo¶ªÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉBÉE®
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVɺɺÉä ÉÊBÉE n¶ÉÇBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä *

(3)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVɺɺÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä {ɶÉÖ +ɺÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ, iÉxÉÉ´ÉOɺiÉ ªÉÉ =kÉäÉÊVÉiÉ xÉ cÉä
+ÉÉè® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊnxÉ n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆn ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(4)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä FÉÉÊiÉ, =xÉBÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® {É®£ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
+É´É®ÉävÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ *

(5)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä, VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ £ÉÚo¶ªÉ ºÉä ÉÊPÉ®É cè, nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä £ÉÚiÉãÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
nÉä àÉÉÒ]® >óÆSÉÉÒ {Éä®ÉÒàÉÉÒ]® nÉÒ´ÉÉ® ºÉä PÉä®É VÉÉAMÉÉ *

(6)    ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

     {É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉãÉÉäÉÊxɪÉÉÆ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, ´ÉcÉÆ =xcå ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ABÉE ºÉÉÒàÉÉ
nÉÒ´ÉÉ® ºÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä £ÉÚiÉãÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä àÉÉÒ]® >óÆSÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ
BÉEÉ |É´Éä¶É ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(7)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® +É{ÉxÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE®äMÉÉ ÉÊVɺɺÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉƺÉÉvÉxÉÉå {É®
xªÉÚxÉiÉàÉ n¤ÉÉ´É {ɽä +ÉÉè® ÉÊVɺɺÉä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ~ÉäºÉ +É{ÉÉʶÉ-] +ÉÉè® ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É =i{ÉxxÉ cÉä +ÉÉè®
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ɪÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä, ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É +ÉÉè® ~ÉäºÉ +É{ÉÉʶÉ-]
àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉEä, =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ& ={ɪÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® {ÉÖxÉ& SɵÉEhÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ BªÉªÉxÉ BÉE®BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
+É{ÉÉʶÉ-] |ɤÉÆvÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *

(8)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®, SÉÉäÉÊ]ãÉ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ +ÉÉè® ®ººÉÉÒ ºÉä ¤ÉÆvÉä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® º´ÉɺlªÉ ãÉÉ£É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉʴɶÉä-É
°ô{É ºÉä =ÉÊr-] MÉè®-|Én¶ÉÇxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(9)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉ®äãÉÚ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉãÉiÉÖ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉxÉä
ºÉä ¤ÉSÉäMÉÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ MÉɪÉ-£ÉéºÉÉå, +ÉÉ´ÉÉ®É {ɶÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉãÉiÉÖ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå |É´Éä¶É
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ɪÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

2.     |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn ºÉƤÉÆvÉÉÒ {Éè]xÉÇ

(1)    ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®éBÉE ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä „{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
|É£ÉÉ®ÉÒ‟ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊVɺÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ®JÉä VÉÉxÉä, näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEä º´ÉɺlªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉɤÉr ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ɪÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ +ÉÉè® +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®É<Ç VÉÉA *

(2)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ®JÉä VÉÉxÉä, näJÉ£ÉÉãÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä º´ÉɺlªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
n¶ÉÇBÉE ÉʶÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ɪÉÉÇ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ :--
µÉEàÉ ºÉÆ.       BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn  ¤É½É         àÉvªÉàÉ        UÉä]É         ãÉPÉÖ
            BÉEÉ |É´ÉMÉÇ     ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®    ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®     ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®     ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®

(1)           (2)         (3)         (4)          (5)          (6)

1.           ºÉÆOÉc{ÉÉãÉ     1          1           1           ãÉPÉÖ
                                                       ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®,
2.           {ɶÉÖ        2          1           1           ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É
            ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE                                    ºÉä    ={ÉãɤvÉ
                                                       ={ɪÉÖBÉDiÉ °ô{É
3.           ÉʶÉFÉÉ       1          1
                                                       ºÉä    +ÉÉÌciÉ
            +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
                                                       BªÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉÒ
                                            1           ºÉcɪÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
4.           VÉÉÒ´É-ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ  1          1
                                                       BÉE®åMÉä *(3)     =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉnÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É £É®É VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä {ÉnÉå
BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ ÉÊxɪÉàÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉEɪÉnä ºÉÉÊciÉ BÉEèÉÊ®ªÉ®
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ cÉäMÉÉ *

3.      ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ

(1)     |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ABÉE àÉɺ]® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉɺ]® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ÉAMÉÉ *

(2)     AäºÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, VÉÉä <xÉ ÉÊxɪÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä cé, <xÉ ÉÊxɪÉàÉÉå BÉEä |ÉɮƣÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ àÉɺ]® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉ àÉɺ]® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ÉAÆMÉä *
(3)     ={É {Éè®É (1) +ÉÉè® ={É {Éè®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] àÉɺ]® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, 20 ´É-ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä ºÉBÉEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVɺÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® uÉ®É
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® BÉEɪÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE nºÉ ´É-ÉÇ àÉå
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÊ®iÉ {É]Â]ÉÒ, ãÉÉìxÉ, ¤ÉMÉÉÒSÉä, {ɶÉÖ |Én¶ÉÇxÉ FÉäjÉ, n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® º´ÉɺlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ,
|ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ɴɺlÉÉxÉ ={ÉnÉ̶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

(4)    ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊq-] FÉäjÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30± FÉäjÉ BÉEÉä cÉÊ®iÉ {É]ÂÂ]ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´Éxɺ{ÉÉÊiɪÉÉå iÉlÉÉ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ®cxÉä BÉEÉ FÉäjÉ, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä FÉäjÉ BÉEä 30± ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *

(5)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ºÉ£ÉÉÒ {ÉBÉDBÉEä £É´ÉxÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É´ÉÉκlÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå {ɪÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉäMÉÉ ÉÊVɺɺÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE £ÉÚ-o¶ªÉ +ÉÉè® {ɶÉÖ ¤ÉɽäÉå BÉEÉä fBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉA +ÉÉè®
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ cÉä *

(6)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàɶÉÇ ºÉä ABÉE ºÉÆOÉchÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉ ÉÊVɺÉàÉå ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉ
BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ={ÉnÉ̶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® <ºÉä |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
º´ÉɺlªÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ɴɺlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉɪÉÖ ºÉƤÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ, |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå
BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉɺlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ ={ÉãɤvÉiÉÉ,
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ®åVÉ ºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä
|ɤÉÆvÉ +ÉÉè® |ÉVÉxÉxÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® +É{ÉxÉä ºÉÆOÉchÉ àÉå xÉ<Ç |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå ªÉÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(7)    BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSÉÉA MÉA {ɶÉÖ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉxÉä
AäºÉä {ɶÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éɽä +ÉÉè® näJÉ£ÉÉãÉ |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE®ÆiÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä ABÉEÉÆiÉ
àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® xÉ BÉE® ÉÊãɪÉÉ cÉä *
(8)    VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSÉÉA MÉA {ɶÉÖ BÉEÉä +É{ÉxÉä ªÉcÉÆ ®JÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxɶSÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, AäºÉä »ÉÉäiÉ, ÉÊVɺɺÉä ´Éc {ɶÉÖ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉBÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå {ɶÉÖ BÉEÉä ®JÉä VÉÉxÉä, näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® º´ÉɺlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãɤvÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉƤÉÆvÉ àÉå ABÉE ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ´ÉÉbÇxÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :

      {É®ÆiÉÖ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ¤ÉSÉɪÉÉ MɪÉÉ {ɶÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ cè,
´ÉcÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(9)    |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉVÉxÉxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉƺlÉÉ{ÉBÉE {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉʶÉ-] ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ɶÉÖ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxɶSÉªÉ ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® {É® +ÉɤÉrBÉE® cÉäMÉÉ *

4.     {ɶÉÖ +ÉÉ´ÉɺÉ, {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤Éɽä

(1)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉbÉå àÉå ={ÉnÉ̶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *

(2)    |ÉiªÉäBÉE ¤Éɽä BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä VÉè´É BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® =ºÉàÉå ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ
ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉàɪÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(3)     ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ½É {ɶÉÖ, {ɶÉÖ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå +ÉÉè®
n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉSÉ®hÉ, BªÉɪÉÉàÉ +ÉÉè®
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ cè *

(4)    ºÉàÉÚc ªÉÉ ZÉÖÆb àÉå |ɤÉãÉ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ nÚ®ÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ɪÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ
={ÉãɤvÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(5)    BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ɶÉÖ BÉEÉä AäºÉä ¤Éɽä àÉå |ÉnÉ̶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
(6)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ɶÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BªÉ´ÉcÉ® ºÉƤÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤Éɽä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉʴɶÉä-É |ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *

(7)    ºÉÉlÉ ãÉMÉä ¤ÉɽÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ɪÉÉÇ{iÉ +ÉÉä] ={ÉãɤvÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVɺɺÉä ÉÊBÉE {ɶÉÖ <xÉ ¤ÉɽÉå àÉå
®JÉä MÉA +ÉxªÉ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉBÉE® +ɺÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä =kÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ iÉxÉÉ´ÉOɺiÉ xÉ cÉä *

(8)    BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉʤÉxÉÉ ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
xɪÉÉ ¤ÉÉ½É ºÉÆÉÊxÉÉÌàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(9)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
{ɶÉÖ |Én¶ÉÇxÉ ¤Éɽä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤É½ä BªÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ={ÉãɤvÉ
BÉE®ÉAMÉÉ, VÉÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉɺÉ-{ÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉä ÉʤÉxÉÉ +ÉÉè® =xcå {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä º{ɶÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ =xcå =kÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ɴɺɮ ÉÊnA ÉʤÉxÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ +ÉɤÉÉÉÊvÉiÉ o¶ªÉ
|ɺiÉÖiÉ BÉE®ä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® AäºÉä {ɪÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ-{É] £ÉÉÒ |ÉnÉ̶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ nÚ®ÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nå *

(10) |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉiªÉäBÉE |Én¶ÉÇxÉ ¤Éɽä àÉå ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä VÉÉÒ´É-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ®
+ÉÉè® VÉxɺÉÆJªÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ={ɪÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ-{É] ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉAMÉÉ :

      {É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ¤Ébä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ¤Éɽä àÉå |ÉnÉ̶ÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä BªÉ´ÉcÉ®
+ÉÉè® VÉÉÒ´É-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä º{É-] BÉE®xÉä BÉEä |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® ÉʵÉEªÉɶÉÉÒãÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãɤvÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ɪÉÉºÉ BÉE®åMÉä *

5.     {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® º´ÉɺlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ

(1)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® +É{ÉxÉä ºÉÆOÉchÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® àÉå VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå {ɶÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ɶÉÖ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉÚc ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ {ɶÉÖ ªÉÉ ºÉàÉÚc BÉEä +ÉxªÉ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉɴɶªÉBÉE xÉ cÉä :
      {É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ
ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® +É{ÉxÉä ºÉÆOÉchÉ àÉå ®JÉä ºÉ£ÉÉÒ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä JÉÉtÉ
BÉEÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ɶÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉä-ÉhÉÉÒªÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® ºÉƤÉÆvÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä, |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ɪÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ɶÉÖ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ɤÉãÉ {ɶÉÖ =xcå £ÉÉäVÉxÉ àÉå
=xÉBÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nä ®cä cé +ÉÉè® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É ºÉàÉªÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *

(3)    {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉÉtÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ºÉàɪÉ, JÉÉtÉ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉcÉ® ãÉäxÉä ºÉƤÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
|É´ÉßÉÊkɪÉÉå +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ɴɺɮ |ÉÉ{iÉ cÉå *

(4)    VÉÆMÉãÉÉÒ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ, =xàÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä PÉÚàÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÆMÉãÉÉÒ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÖ®nÉ®JÉÉä® {ɶÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ JÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE {ɶÉÖ BÉEÉä <ºÉ |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉʴɶÉä-É °ô{É ºÉä =ÉÊq-] £ÉÉäVÉxÉ |ÉBÉEÉä-~Éå/BÉE®ÉãÉÉå àÉå £ÉÉäVÉxÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä £ÉÉäVÉxÉ
|ÉBÉEÉä-~Éå +ÉÉè® BÉE®ÉãÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉE½ÉÒ àÉÉèºÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiɪÉÉå àÉå +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉbÉå BÉEÉ |ɪÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ
ÉʺÉr BÉE® ºÉBÉEå :

      {É®ÆiÉÖ £ÉÉäVÉxÉ |ÉBÉEÉä-~Éå +ÉÉè® BÉE®ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *

(5)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSÉÉ cÖ+ÉÉ JÉÉxÉÉ, {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉʶÉ-]Éå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ £ÉÉäVÉxÉ |ÉBÉEÉä-~Éå +ÉÉè® BÉE®ÉãÉÉå ºÉä c]ɪÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ
|ÉBÉEÉä-~Éå iÉlÉÉ BÉE®ÉãÉÉå BÉEÉÒ vÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xcå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ]ÉhÉÖ àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉʵÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =i{ÉxxÉ ~ÉäºÉ +ÉÉè® iÉ®ãÉ
+É{ÉÉʶÉ-] BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVɺÉBÉEÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä +ÉɺÉ-{ÉɺÉ
BÉEä £ÉÚ-o¶ªÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉ {ɽä *

(6)    ºÉÆOÉcÉvªÉFÉ +ÉÉè® {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BªÉ´ÉcÉ®
+ÉÉè® º´ÉɺlªÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå {É® BÉE½ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉåMÉä * {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn uÉ®É cÉÒ
®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉʶÉ-] {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É àÉå +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® |ÉÉʶÉFÉhÉ cè *

(7)    AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ɶÉÖ BÉEÉ, VÉÉä =nɺÉÉÒxÉiÉÉ, BÉEàÉ £ÉÚJÉ BÉEÉ ãÉMÉxÉÉ, SÉÉä] ªÉÉ +ɺÉÉàÉÉxªÉ BªÉ´ÉcÉ® nÉ̶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè, {ÉÚhÉÇâó{ÉähÉ ÉʴɶãÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ºÉàɪÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ɶÉɺÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *

(8)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® {ɶÉÖ BÉEÉÒ, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® uÉ®É {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {É®ÉàɶÉÇ ºÉä iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®VÉÉÒÉʴɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ®ÉäMÉ-ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉè-ÉÉÊvɪÉÉÆ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàɪÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉƵÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(9)    ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® º´ÉɺlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ
|ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ÉÊ´É-ɪÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉä
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉƵÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEä ãÉFÉhÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé, iÉ¤É iÉBÉE =ÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ´Éä ~ÉÒBÉE xÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® ºÉƵÉEàÉhÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c àÉÖBÉDiÉ xÉ cÉä VÉÉA iÉlÉÉ AäºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉƵÉEÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® º´ÉɺlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä =kÉ®nÉÉʪÉi´É ºÉä
àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(10)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, {ɶÉÖ BÉEä VÉè´É +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ º´ÉɺlªÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ BÉEä,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ bɪɮÉÒ àÉå ªÉlÉÉ ={ÉnÉ̶ÉiÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè-ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
={ÉSÉÉ®, nèÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç, {ɶÉÖ BÉEÉ {ÉÉÊ®SɪÉÉÇ {ÉjÉ iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ® {ÉjÉ £ÉÉÒ cé, ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
®JÉä VÉÉAÆMÉä *
6.    {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

(1)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® , --

     (BÉE)   BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä ºÉÆOÉc ºÉä ºÉÆMÉiÉ {ɶÉÖ
           ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ ;

     (JÉ)    BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE {ÉÚhÉÇâó{ÉähÉ {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <BÉEÉ<Ç cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE xÉènÉÉÊxÉBÉE
           |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉè-ÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE gÉähÉÉÒ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEåp +ÉÉè® +ÉÆiÉ&®ÉäMÉÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉä
           ªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ;

     (MÉ)    {É®ÆiÉÖ ãÉPÉÖ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ={ÉSÉÉ® BÉEFÉ BÉEÉÒ |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ *

(2)    BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® àÉÆcMÉä xÉènÉÉÊxÉBÉE ={ɺBÉE®Éå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ={ɪÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ɪÉÉÇ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä
+ÉÉÌciÉ VÉxɶÉÉÎBÉDiÉ xÉ cÉä *

(3)    ãÉPÉÖ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä UÉä½BÉE® |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå ¶É´É-ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉEFÉ, ABÉEÉÆiÉ ´ÉÉbÇ, BÉE®ÆiÉÉÒxÉ
´ÉÉbÇ, {ɶÉÖ ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® |ɶÉÉxiÉBÉE ={ɺBÉE® +ÉÉè® ABÉE {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊxÉnæ¶É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäMÉÉ
*

(4)    ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ɶÉÖ BÉEÉÒ |ɶÉÉÉÎxiÉ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉä cÖA +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàɪÉ-ºÉàÉªÉ <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(5)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE, |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ :--

µÉEàÉ    ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn    ¤É½É ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®    àÉvªÉàÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® UÉä]É ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®
ºÉÆ.

(1)     (2)                    (3)            (4)            (5)
1.     |ɪÉÉäMɶÉÉãÉÉ ºÉcɪÉBÉE         1             1             -

2.     º]ÉBÉE àÉäxÉ ªÉÉ BÉE{ÉÉ=Æb®       2             1             1
     {É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉPÉÖ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ABÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *

(6)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä =q䶪ÉÉå ºÉä ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É º´ÉɺlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEɪÉÇ®iÉ |ÉJªÉÉiÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ®JÉäMÉÉ :

     (BÉE)   MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ®ÉäMÉÉå BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉnÉxÉ àÉå ºÉcɪÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ®
     ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉc ;

     (JÉ)    ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉä |ÉÉʶÉFÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ =xxɪÉxÉ
     BÉE®xÉä ; +ÉÉè®

     (MÉ)    ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉä-ÉÉÊvɪÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xɪÉÉSÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉʺÉiÉ BÉE®xÉä *
7.    {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉɶÉÉå BÉEÉ ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

(1)    ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå àÉ®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE {ɶÉÖ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊxɶSÉɪÉBÉE °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVɺ]ÅÉÒBÉßEiÉ {ɶÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ÉʴɺiÉßiÉ ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2)    ={É {Éè®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉä Uc ´É-ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

(3)    ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉÊxɶSÉɪÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉʴɶÉä-É BÉEÉ®hÉ BÉEÉ xÉcÉÓ
{ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =kÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆMÉÉå, ®BÉDiÉ, +ÉÉxiÉ®ÉÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEÉä +ÉÉMÉä
+ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE |ɪÉÉäMɶÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVɺÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè®
+Éx´Éä-ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ɪÉÉÇ{iÉ ÉʴɶÉä-ÉYÉiÉÉ cè *

(4)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉä, =xÉBÉEä ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ, n{ÉExÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® BªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVɺɺÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®
BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉ {ɽä :

     {É®ÆiÉÖ ¤É½ÉÒ ÉʤÉÉÎããɪÉÉå BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉè® <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉκlÉÉÊiÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® BªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ :

     {É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ AxmÉäBÉDºÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ
ºÉƵÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè, xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉÉå BÉEä {ÉEèãÉxÉä BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =xÉBÉEÉä =ºÉÉÒ °ô{É àÉå n{ÉExÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

8.    {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖJÉàÉßiªÉÖ

(1)    ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ɶÉÖ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ºÉÖJÉ àÉßiªÉÖ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉxªÉ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä º´ÉɺlªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉɴɶªÉBÉE xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ {ɶÉÖ BÉEÉä +ÉxÉɴɶªÉBÉE {ÉÉÒ½É ªÉÉ BÉE-]
ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉɴɶªÉBÉE xÉ cÉä +ÉÉè® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉiªÉɴɶªÉBÉEiÉÉAÆ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cé, iɤÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉÉÎxxɪÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEɮǴÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

9.    {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉVÉxÉxÉ

(1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® +É{ÉxÉä ºÉÆOÉchÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä ÉËãÉMÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®JÉxÉä
+ÉÉè® =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ |ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´É-
{ÉÉä-ÉhÉÉÒªÉ VÉxɺÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉʺÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcɪÉiÉÉ BÉE®ä *

(2)     ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉÒ VÉxɺÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÆiÉ&|ÉVÉxÉxÉ BÉEä ¤ÉÖ®ä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå,
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, +ÉxªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, =vÉÉ® {É® ãÉäxÉä +ÉÉè® ={ÉcÉ® °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä º]ÉìBÉE àÉå +ɺÉƤÉÆÉÊvÉiÉ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *
(3)    BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊbªÉÉPÉ® iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ {ɶÉÖ ªÉÉ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉÆÉʶÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉVÉÇxÉ ABÉEãÉ {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉÉä½É ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä
+ÉxÉÖ´ÉÉÆÉʶÉBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉFÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉɴɶªÉBÉE xÉ cÉä *

(4)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ABÉEãÉ +ÉÉè® ÉʤÉxÉÉ VÉÉä½ä BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉlÉÉÒ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® Uc àÉcÉÒxÉä BÉEä +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ABÉEãÉ +ÉÉè® ÉʤÉxÉÉ VÉÉä½ä BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ɺÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ÉʤÉxÉÉ
VÉÉä½ä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ABÉEãÉ {ɶÉÖ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉÉÎxxɪÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ªÉÉ |ÉVÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =vÉÉ® °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(5)    ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ iÉBÉE {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(6)    BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ&, |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉÊbªÉÉPÉ®Éå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉʪÉi´É ºÉÉé{ÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉVÉxÉxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉÉå BÉEä BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *

(7)    |ÉVÉxÉxÉ VÉxɺÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå àÉå ={ÉãɤvÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè®
+ɴɺÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |Én¶ÉÇxÉ |ɪÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå BÉEÉä ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(8)    +ÉÆiÉ& |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ {É®ºÉƪÉÖMàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®,
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå ®JÉä MÉA ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ´ÉƶÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ZÉÖÆb
{ÉÖÉκiÉBÉEÉ ®JÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉxc ãÉMÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ
+ÉÉnÉxÉ- |ÉnÉxÉ *

(9)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä º´ÉɺlªÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ =xÉBÉEä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊciÉ {É®
ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näiÉä cÖA, ÉËãÉMÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä, xɺɤÉÆnÉÒ, ]ªÉÚ¤ÉBÉE]ÉäàÉÉÒ +ÉÉè® {ÉäãÉä] BÉEÉ
|ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä VÉèºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉxɺÉÆJªÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ ={ÉɪÉÉå BÉEÉä BÉEɪÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉÒ
{ɶÉÖ ºÉÆOÉchÉ ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE VÉÉÉÊiÉ BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *

(10) |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå ºÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉMÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ɶÉÖ BÉEä £ÉÉMÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉMÉä cÖA {ɶÉÖ
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ BÉEɮǴÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(11) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉä MÉA {ɶÉÖ BÉEÉä, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ
ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉÉÎxxɪÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ VÉÆMÉãÉ àÉå UÉä½äMÉÉ *

(12) |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉE®hÉ xÉ cÉä *10.    +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉʵÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É -- |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå ®JÉä MÉA {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉäciÉ® BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ, nÉÒPÉÉǪÉÖ, =SSÉiÉ® +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉʶÉBÉE +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® ºÉƤÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® |ÉVÉxÉxÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç xÉ<Ç ®hÉxÉÉÒÉÊiɪÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcɪÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉPÉÖ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå BÉEÉä UÉäbBÉE® |ÉiªÉäBÉE
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉÉÎxxɪÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®, ºÉàÉÚc ºÉÉʵÉEªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉVÉxÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ´É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® º{É-] °ô{É ºÉä bÉ]É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉcSÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]xÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE bÉ]ɤÉäºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉʺÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉE®äMÉÉ *

11.    ÉʶÉFÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉƤÉÆvÉÉÒ ÉʵÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É - (1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä n¶ÉÇBÉEÉå
+ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉci´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉʶÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®Éå uÉ®É <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉMÉÉç +ÉÉè® ={ÉɪÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ɪÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ nä ºÉBÉEä *

(2)    ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉʵÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä £ÉÉMÉ°ô{É àÉå {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå cèbÉËãÉMÉ ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É BÉEãÉÉ
|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

12.    n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

(1)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉàÉ ºlÉÉxÉÉå {É® n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ɪÉÉÇ{iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉAMÉÉ, ÉÊVɺÉàÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉÉκlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉɽÉå
BÉEä o¶ªÉ BÉEÉä fBÉE ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ BÉE®å *

(2)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãɤvÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ{ÉÇ
ÉÊ´É-É®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE +ÉÉè-ÉÉÊvɪÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå iÉÖ®ÆiÉ ={ÉãɤvÉ cÉåMÉÉÒ
*(3)    |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ɶÉÖ ¤ÉɽÉå àÉå ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå
BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ {ÉcÖÆSÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ *


                                            [Qk-la- 5&1/2009&MCyw- ,y- I]


                                                       (vueksy dqekj )
                                                mi egkfujh{kd (oU;tho)
                              |Éâó{É-I
                         [ÉÊxɪÉàÉ 3 +ÉÉè® 8 näÉÊJÉA]


            vÉÉ®É 38VÉ (={ÉvÉÉ®É 2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä
                    àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ

ºÉä´ÉÉ àÉå,

       ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
       BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
       AxÉäBÉDºÉÉÒ ºÉÆ0 VI , ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® cÉ=ºÉ,
       ¶ÉÉcVÉcÉÆ ®Éäb,
       xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110011

càÉ......................................................BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ´ÉxªÉVÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ,
1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 38VÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * BÉEåpÉÒªÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå âó. ......................... BÉEÉ ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè *
.......................... BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :--

1. ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ :
2. ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉ +ɴɺlÉÉxÉ +ÉÉè® »ÉÉäiÉ :
3. ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ :
4. ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ :
*5. ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ (´É-ÉÇ ´ÉÉ®) BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ :
*6. BÉEèãÉäxb® ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉä MÉA ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ :
7. ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® uÉ®É |ÉnÉ̶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ɶÉÖ+ÉÉäÆ/|ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ :

                     SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ º]É{ÉE ÉκlÉÉÊiÉ
|ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ    {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É-ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå VÉxàÉ/+ÉVÉÇxÉ/àÉßiªÉÖ/BªÉªÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
                 º]ÉBÉE ÉκlÉÉÊiÉ                        º]ÉBÉE
ºiÉxÉ {ÉÉ{ÉÉÒ
{ÉFÉÉÒ
ºÉ®ÉÒºÉß{É
+ɣɪÉSÉ®
àÉUÉÊãɪÉÉÆ +ÉÉè®
+ÉBÉE¶ÉäâóBÉEÉÒ
8. ¤ÉɽÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ :
(i) JÉÖãÉä ¤ÉɽÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ :
(ii) ¤ÉÆn ÉË{ÉVÉ®ä/n½¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ :

9. ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉVÉÉÊxÉiÉ ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
10. {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ :
(BÉE) {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ={ÉãɤvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ :
(JÉ) {ɶÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ɺ{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉãɤvÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ :
1. +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]®/¶ÉãªÉ BÉEFÉ
2. ABÉDºÉ-®ä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
3. ºBÉD´ÉÉÒVÉ ÉÊ{ÉVÉ®ä
4. +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ¤Éɽä
5. BÉE®ÆiÉÉÒxÉ ´ÉÉbÇ +ÉÉè® ºÉÆMÉ®ÉävÉ ´ÉÉbÇ
6. ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ
7. {ɶÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ
8. {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xɺÉÇ®ÉÒ
9. ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ɪÉÉäMɶÉÉãÉÉ
10. |ɶÉÉxiÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ/+ÉÉè-ÉÉÊvɪÉÉÆ
11. ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEFÉ
12. BÉDªÉÉ ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé :
(BÉE) ®ºÉÉä<Ç
(JÉ) JÉÉtÉ £ÉÆbÉ®
(MÉ) bÉÒ{É ÉÊ|ÉEVÉ
(PÉ) ºÉÖ´ÉÉØ {ÉäªÉ VÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(R) £ÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉcxÉ/ÉÊ®BÉD¶ÉÉ +ÉÉÉÊn

11. ºÉ{ÉEÉ<Ç näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ :
BÉDªÉÉ :
(i) {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÚ-ÉhÉ àÉÖBÉDiÉ {ÉäªÉ VÉãÉ ={ÉãɤvÉ cè ? (ii) ¤ÉɽÉå àÉå ={ɪÉÖBÉDiÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEɺÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãɪÉÉÆ cé ? (iii) BÉÚE½É-BÉESÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ? (iv) BÉEÉÒ] +ÉÉè®
{É®£ÉÉÊFɪÉÉå BÉEä ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEɪÉǵÉEàÉ cè ? (v) BÉßEÉÊàÉc®hÉ +ÉÉè® ]ÉÒBÉEÉ ãÉMÉÉxÉä VÉèºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉɪÉÉå
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ?

12. n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãɤvÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ :
BÉDªÉÉ--
(BÉE) |ɺÉÉvÉxÉ/ºxÉÉxÉMÉßc VÉèºÉÉÒ VÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé ?
 (JÉ) {ÉäªÉVÉãÉ xÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ɪÉÉÇ{iÉ cè ?
(MÉ)  n¶ÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp iÉlÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BªÉÉJªÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ BÉEäxp cè ?
(PÉ)  ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® ºÉƤÉÆvÉÉÒ ÉʶÉFÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé ?
(R)  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ¤ÉÚlÉ ={ÉãɤvÉ cé ?
(SÉ)  ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® àÉå UiÉ®ÉÒªÉÉÆ +ÉÉè® ®äºiÉ®ÉÆ ={ÉãɤvÉ cé ?

13. n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉ :
BÉDªÉÉ--
 (BÉE) ¤ÉɽÉå BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ º]éb-+ÉÉ{ÉE ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉA MÉA cé ?
(JÉ) SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉÉ<xÉ ¤ÉÉäbÇ {ɪÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉÆ àÉå cé ?
(MÉ) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉãɤvÉ cé ?

14. ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉʽªÉÉPÉ® BÉEÉ ¤ÉVÉ], ®ÉVɺ´É BÉÖEãÉ BªÉªÉ :
15. ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE {ÉÖºiÉBÉEå, ÉÊ´É´É®ÉÊhɪÉÉÆ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉBÉEɶÉxÉ (|ÉÉÊiɪÉÉÆ ºÉÆãÉMxÉ cé)
16. ÉÊSÉÉʽªÉÉvÉ® BÉEÉ àÉɺ]® {ãÉÉxÉ/ÉʴɺiÉßiÉ |ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ (|ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ cè)

                                                    +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ®

                           +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
                               iÉÉ®ÉÒJÉ :
 _____________________________________________________________

¤ÉSÉÉ´É BÉEäxp +ÉÉè® |ÉVÉxÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEäxp ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
                                              £ÉÉMÉ-JÉ
                                   ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
                                       ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç :
ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
µÉEàÉ ºÉÆ0         {ɶÉÖ BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE  1-4- BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉxàÉ         |ÉÉÉÎ{iÉ        BªÉªÉxÉ        àÉßiªÉÖ         31-3- BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
              xÉÉàÉ   xÉÉàÉ      º]ÉBÉE                                                        º]ÉBÉE
{ÉFÉÉÒ                         AàÉ A{ÉE ªÉÚ ]ÉÒ AàÉ A{ÉE        ªÉÚ  AàÉ    A{ÉE  ªÉÚ  AàÉ    A{ÉE  ªÉÚ  AàÉ    A{ÉE  ªÉÚ  AàÉ A{ÉE ªÉÚ ]ÉÒ
1.
2.
.......
BÉÖEãÉ {ÉFÉÉÒ
ºiÉxÉ{ÉɪÉÉÒ
1.
2.
....
BÉÖEãÉ ºiÉxÉ{ÉɪÉÉÒ
ºÉ®ÉÒºÉß{É/=£ÉªÉSÉ®
1.
2.
.....
BÉÖEãÉ    ºÉ®ÉÒºÉß{É/
=£ÉªÉSÉ®
+ÉBÉE¶ÉäâóBÉEÉÒ
1.
2.
......
BÉÖEãÉ +ÉBÉE¶ÉäâóBÉEÉÒ
BÉÖEãÉ {ɶÉÖ
  ºÉÆOÉcÉvªÉFÉ ({ɶÉÖ)                                                                       ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
                                                       |Éâó{É- II
                                                  [ ÉÊxɪÉàÉ 11(1) näÉÊJÉA]
                                                        £ÉÉMÉ-BÉE
                                           ÉÊiÉàÉÉcÉÒ/´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
                                               ÉÊiÉàÉÉcÉÒ/´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
       ºÉÆBÉE]OɺiÉ |ÉVÉÉÉÊiɪÉÉå *
µÉEàÉ ºÉÆ0        {ɶÉÖ   ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE  +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ÉBÉE     VÉxàÉ            |ÉÉÉÎ{iÉ           BªÉªÉxÉ       àÉßiªÉÖ        ..................   BÉEÉä  +ÉÆÉÊiÉàÉ
             BÉEÉ   xÉÉàÉ                                                                       º]ÉBÉE
             xÉÉàÉ
{ÉFÉÉÒ                     AàÉ A{ÉE ªÉÚ ]ÉÒ AàÉ            A{ÉE ªÉÚ     AàÉ     A{ÉE ªÉÚ     AàÉ   A{ÉE  ªÉÚ AàÉ    A{ÉE  ªÉÚ AàÉ    A{ÉE  ªÉÚ      ]ÉÒ
1.
2.
.......
BÉÖEãÉ {ÉFÉÉÒ
ºiÉxÉ{ÉɪÉÉÒ
1.
2.
....
BÉÖEãÉ ºiÉxÉ{ÉɪÉÉÒ
ºÉ®ÉÒºÉß{É/=£ÉªÉSÉ®
1.
2.
.....
BÉÖEãÉ    ºÉ®ÉÒºÉß{É/
=£ÉªÉSÉ®
+ÉBÉE¶ÉäâóBÉEÉÒ
1.
2.
......
BÉÖEãÉ +ÉBÉE¶ÉäâóBÉEÉÒ
BÉÖEãÉ {ɶÉÖ
* ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - I +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ɶÉÖ ºÉÆOÉcÉvªÉFÉ ({ɶÉÖ)                      ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

								
To top