internet set vps kloxo by taikisha12

VIEWS: 177 PAGES: 28

More Info
									หนังสื อคุณภาพ(ตํา) By SJ
พิมพ์ครังทีแล้ว จํานวน ครึ งเล่ม
การติดตัง Kloxo ใน VPSเรา

                              ั
      Kloxo คือ Web Control Panel ตัวหนึง เปรี ยบได้กบ Cpanel หรื อ DirectAdmin หรื อ Webmin

แต่ Kloxo ดีตรงที มันฟรี แล้วก็เซตอัพค่าต่างๆง่ายกว่ามาก เพราะมันได้ติดตัง Zend Optimizer แบบสําเร็ จมาให้ พร้อม
Xcache แบบกึงสําเร็ จรู ป 2ตัวนีเป็ นตัวรองรับให้เว็บเราทํางานได้มากขึน   ิ
วิธีตดตัง

โหลดโปรแกรม putty มา หาใน google หน้าตาจะเป็ นแบบนี
                     ่    ้
เราจะใช้งาน SSH ซึงมันเป็ น ค่าเริ มต้นอยูแล้วไม่ตองปรับอะไร (ใช้ port 22)
จากนันใส่ ip Server เราไปดังรู ปข้างล่าง แล้วกด open
เราจะเริ มการทํางานของโปรแกรม
                    ํ
จากนันจะได้ หน้าตาแบบนี login ให้เราใส่คาว่า root ไป (root คือ user ทีจัดการได้ทุกอย่างมีสิทธิทุกอย่าง เช่นลง
โปรแกรม ลบโปรแกรม ใส่ไปดังภาพด้านล่าง
ใส่ password (ตอนใส่จะไม่มีอะไรขึน ใส่ๆไป แล้ วกด enter)
ล็อกอินได้ แล้ วเย้ ๆ เริ ม
เราเริ มแรกมาถึง อัพเดท OSก่อนเลย โดยการพิมพ์ yum update
รอไปเรื อยๆ จนมันมีให้เลือกตอบ ให้ตอบ y(ตอบ ทัง 2ครัง)
รอจนมันเสร็ จ (เสร็ จแล้วมันจะขึน [root@.....])

ตรง … คือชือ server เราจะแตกต่างกันไป อย่างของผมคือ sj
                       ํ
โหลดตัวติดตัง Kloxo มาไว้ที Server เราโดยใช้คาสัง

wget http://download.lxlabs.com/download/kloxo/production/kloxo-install-master.sh
แล้วกด enter รอสักพัก(แค่หายใจเข้าออกก็พอ)

จากนันสังรันโปรแกรมทีโหลดมาโดยพิมพ์

sh ./kloxo-install-master.sh แล้วกด enter
จะได้ ได้ตาแบบนี (ต้องขึน ok ให้หมด ถ้าไม่หมดอาจเกิดจากลง 64 bit ไว้ ต้องลง 32bit ) ให้เรากด enter 1ที
กด y แล้ว enter เพือยอมรับข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรม
กด y แล้ว enter อีกครัง เพือ เลือกโหลดตัว auto install
รอๆๆๆๆ นอนหน่อย ให้ไปขี ไปกินตับ กินข้าว ตีDotA ทําอย่างอืนรอ

เสร็ จแล้ว มันจะขึน [root@.....] เหมือนทีเราอัพเดท แค่นีเป็ นอันเสร็ จสมบูรณ์การลง Kloxo ใน VPS หรื อ Server เราครับ
การใช้งาน Kloxoทีลงแล้ว

      เราลง Kloxo เสร็ จแล้วเห็นป่ ะครับง่ายๆ ไม่อยาก อย่ากลัวอย่าคิดมากอย่ามาม่า(บ่นเยอะไปล่ะ)
ลงเสร็ จเราก็มาใช้งาน โดยเปิ ด Browser ขึนมา

พิมพ์  ip:7778

เช่น  Server ผม ip 192.168.1.88

ก็พิมพ์  192.168.1.88:7778          ู
               ในbrowser (งงก็ดภาพเอา)
loginด้ วย id admin
pass admin
login ครังแรก มันจะขึน ให้เปลียน password ก็เปลียนไปแล้วกดอัพเดท
จากนันไปหน้าadmin home มันจะเตือนว่า Lxgrard ไม่ได้เปิ ดใช้ เราก็เอาใจมันคลิjกไปเปิ ดหน่อย
ติjกเครื องหมายถูกแล้วกด update
                              ั
จากนันกดหน้า Admin home อีกครัง จะมี ตัวฟ้ องว่าเมลล์ไม่ได้ตงใช่ เมลล์server ก็กดไปตัง
ตังชือตามต้องการกด update ดู อิอิ จากนันกด admin home อีกครัง
การสร้ าง DNS Tempates

เมื(อเรา loing หน้ าadmin มา ให้ กดดังรูป
กด Add DNS Template
ช่องบนสุด ใส่อะไรก็ได้ ให้เราจําได้ ใส่เป็ นชือเว็บเราก็ได้เช่น sjsniper.info หรื อใส่อย่างอืนเช่น kaknakub เป็ นต้น

                                   ส่วน Web ipaddress และ mail ip address ให้เอาเป็ น
                                                ั
                                   ipเดียวกัน (เครื องนึงจะมีสก 2-3ไอพี ให้เลือกมาสัก
                                   อันให้ตรงกัน แล้วจําไว้)                                   Primary DNS ให้ใส่ ฟอร์มด้านล่าง ถ้าเว็บเราคือ
                                   sj.in.th ก็ใส่ ns1.sj.in.th

                                   Secondary DNS ก็เหมือนกัน ใส่เหมือนข้างบน แต่
                                   เปลียนข้างหน้าเป็ น ns2.sj.in.thพูดง่ายๆคือ Primary DNS ใส่ ns1.ตามด้วยชือโดเมนเรา.อะไรก็ตามใจ DotA ก็ได้ ผมCreรอ

Secondary DNS ก็ใส่ ns2.ตามด้วยชือโดเมนเรา.อะไรก็ตามใจ

เช่น เว็บผมคือ sj.in.th

ผมก็ใส่ ns1.sj.in.th กับ ns2.sj.in.th (อธิบายให้ละเอียดจะได้เข้าใจ อิอิ)จากนันกดตกลง update ไป

Reboot 1 รอบ โดยเข้า putty login ให้เรี ยบร้อยแล้ว พิม reboot
ต่อไปสร้ างผู้ใช้

    ถามว่าทําไมต้องสร้างด้วย ทําไมไม่ใช้ user admin เพราะ user admin มันไม่มี ตัว auto install ก็
สร้างๆไปเหอะครับ อิอิทําได้โดยการเลือก Clients แล้วเลือก Add Customer ดังรู ป
Client Name ใส่ อะไรก็ได้ครับเช่น sjsniper หรื อ sjkakmak ประมาณนี
Domian Name ก็ใส่ โดเมนเราเลย เช่น เมือกีผมสร้าง DNS Tempates ไว้ เพือ Domain sj.in.th

ช่องโดเมนก็ใส่ sj.in.th

              ํ                ํ
Pass ใส่ ใหม่จะซําหรื อไม่ซากับ pass user adminก็ได้ แต่ให้จาไว้

                       ั
Email ก็ใส่ ไป ติjกถูกข้างล่าง e-mail เพือให้มนส่ งข้อมูลการใช้ไปเมลล์

                          ้
ตรง Install Application แล้วแต่ เลือก leave เพือไม่ตองลงอะไร แต่ใครจะเลือกลง wordpress เลยก็ได้

เราจํา user ทีสร้าง กับ pass ไว้นะ เพราะต้องใช้ในการอัพไฟล์เข้า FTP

แค่นีก็เสร็ จการ สร้าง User ใหม่
ต่อไป เป็ นการยิงโดเมน จากทีเราจดมาทีเชิฟของเรา
ทีเราทําเมือกี คือทําส่ งนของ SJserver คือการสร้าง NameServer หรื อ DNS Tempates ไว้ รอในฝั( งของserver

                                                       ั
แต่เราก็ต้องไปทําในส่วนของผู้ให้ บริ การโดเมน เราจด sj.in.th ไป เราต้ องยิงโดเมน มายังserverเรา พร้ อมบอกให้ มนรู้
                                       ว่า มันมี NameServer ชือ

                                       Ns1.sj.in.th

                                               ่
                                       Ns2.sj.in.th อยูในโลกใบนี


                                       เมือเราทําเสร็ จ เรามีโดเมนอืน
                                       เราก็ใส่ nameserver ชือ

                                       Ns1.sj.in.th กับ ns2.sj.in.th

                                       ได้เลย เช่น เรามีโดเมน kaksj.com

                                       เราก็สามารถยิงไปที ns1.sj.in.th
                                       หรื อns2.sj.in.th ได้เลย (ถ้าทําขึน
                                       ตอนนีเสร็ จ)                                 ้
เอาสันๆง่ายๆ คือ ทําให้ Domain มันรู ปจัก Nameserverเรานันเอง(ไม่ตองจําก็ได้เขียนหลักการทํางานไว้
เล่นๆ ไปหน้าต่อไปเลย)
อันนีเซตของ godday

     2             ิ่   2
ให้ เราคลิกที(โดเมนที(จะตังค่า สมมุตวาเราคลิกที( โดเมน  sj.in.th  นะครับ
จากนันจะมาหน้ านีเลือก Host Summary (add) (อยู่ทางซ้ ายมือล่ างๆหน่ อยดังรูปล่ างนี)
                          ํ
Host name ให้ใส่ ns1 ส่ วน ip ใส่ ip เราตอนทีผมให้จาตอน สร้าง DNS Template กด ok
Host Summary (add) กด แอดอีกครั ง


                          ํ
Host name ให้ใส่ ns2 ส่ วน ip ใส่ ip เราตอนทีผมให้จาตอน สร้าง DNS Template กด ok
สําหรับขึนตอนนีคือบอกผูให้บริ การโดเมนว่า ns1.sj.in.th และ ns2.sj.in.th อยู่ ip อะไร
            ้

เราก็ไปขึนต่อไปเลย
เราทํา 2 อันบนเสร็ จ ถ้าทุกจะมี แบบนี มี ns1 และ ns2
เรามาตังค่าต่อ กด SetNameserver ดังวงกลม
               ิ
ขันตอนนีเป็ นการ เซต โดเมนให้วงไปที server ทีเราตังไว้

                                             ่
(ขันตอนก่อนหน้าเป็ นการบอกทีตัง nameserver ว่า ns1.sj.in.th และ ns2.sj.in.th ipอะไรตังอยูไหน)

ส่ วนขึนตอนนี เป็ นการให้ โดเมน sj.in.th วิงไปที nameserver ทีชือว่า ว่า ns1.sj.in.th และ ns2.sj.in.th
       ้                      ่
อ่านแล้วงงก็ขามไปครับ ผมบ่นเล่นๆ ไม่มีอะไรไม่เข้าใจก็ไม่วาอะไร
เลือก ให้ไอ้จุดๆ(เค้าเรี ยกว่าอะไรอ่ะ) เลือกอันล่างสุ ด จากนัน

nameserver 1 ใส่ ns1.sj.in.th

nameserver 2 ใส่ ns2.sj.in.th

เราใช้ แค่ 2อันครับ แล้วกดตกลง เสร็ จพิธีการตังค่าเบืองต้นครับ

(ตังแล้วรอสักแปปดวงนีก็แปปเดียว ดวงกากก็รอนาน ลองเข้าเว็บเราดู อย่างผมก็ลองเข้า www.sj.in.th เข้า
ได้ก็คือได้แล้ว ไม่ได้ก็รอ หรื อแก้ปัญหาต่อไป
    ั     ่
การใช้อพโหลดไฟล์ผาน FTP

  1. โหลดโปรแกรม filezilla มาก่อน เข้า google พิมพ์ตามเลย
โหลด Windows Client ได้เลย(ใครใช้ Os อืนก็โหลดตามนันนะ)
การใช้งาน ตรง Host ก็ใส่ IP เราไป user ทีเราสร้างไว้ตอนโน่น pass ก็ใส่ ไป
                   ่
login เข้ามา ไฟล์ เว็บ sj.in.th จะอยูในโฟลเดอร์ sj.in.th ดับเบิลคลิjกเข้าไปเลย
จะอัพโหลด ดาวน์โหลดอะไรก็ลากวางเลยครับผม
การ Chmod 777
มันคืออะไร งงเวอร์ ผมหัดทําใหม่ๆก็งง มันคือ เซเว่น 3สาขาหรอ ไม่ใช่หรอ คือการตังค่า สิ ทธิ การ อ่าน
         ั
เขียน ไฟล์ ทําได้ดงรู ป
ต่อหน้าต่อไปนะ
                           พิมพ์เลข 777 ไปในช่องได้เลย หรื อติjกถูกให้หมด

                           ตกลง

                           (โซนไร้สาระ
                           777 มีทีมาจากอะไร

                           7ตัวแรกคือสิ ทธิu ความเป็ นเจ้าของ
                           ถ้าเราตังให้ อ่าน เขียน exxcute ก็จะเป็ น 1 1 1 ใน
                           เลขฐานสอง แต่เราลองอ่านในสิ ทธิ ความเป็ น
                           เจ้าของออก จะได้ 377


7ตัวแรกเป็ น 3เพราะ เลขฐานสองเป็ น 0 1 1 แปลงเป็ น ฐานสิ บได้ 3 ( 0ตัวแรก คือ อ่านไม่ได้ ถ้าอ่านได้ก็
จะเป็ น 1)

ลองเล่นๆดู หามาให้รกสมองเฉยๆ
การแก้ปัญหาต่างๆของ kloxo

ข้อ1 ทําทุกอย่างแล้วเข้าเว็บไม่ได้ ทําอย่างไรดี ก็รีบูท server ไป 1 ที เข้าไม่ได้อีก เอ้ากํางานงอก ลองมาเช็ค
ทีล่ะจุด (ข้อนีเจอบ่อย)

Loing เข้า kloxo ในหน้า admin เลือก Service ดังวงกลม
ถ้าเจอสี แดงก็ให้เราดีใจ ดีใจทําไมบ้าเปล่า ก็แสดงว่า ปั ญหาทีเข้าเว็บไม่ได้น่าจะเกิดจากนีแน่เลย

Service ถูกปิ ดไป ให้เราคลิjก ปุ่ มสี แดงเพือเปิ ดให้หมด(คลิjกแต่แดงนะ)
ให้มนเขียวแบบนี ก็ OK แล้วนะ อิอิ ลองเข้าเว็บดู ถ้าได้ก็ ok แล้ว
  ั
พอก่อนเดีyยวพิมพ์เพิมครับ อ่านแล้วช่วยติชม พิมพ์ครังต่อไปจะเป็ นการใช้งานManu Kloxo อย่างละเอียด

								
To top