LVS_ETSI_20110317

Document Sample
LVS_ETSI_20110317 Powered By Docstoc
					                 Latvijas standartu statusā reģistrētie ETSI standarti ar paziņojuma metodi
Nr.
         Numurs             Nosaukums angļu valodā               Nosaukums latviešu valodā         Reģistrācija  Atcelts
p.k.
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM) - Land Mobile Service. Radio
    LVS EN 300 086-2 V     equipment with an internal or external RF connector
 1                                                                       2004.07.27
    1.2.1:2004         intended primarily for analogue speech - Part 2:
                 Harmonized EN covering essential requirements under
                 article 3.2 of the R&TTE Directive
    LVS EN 300 176-1      Digital Enhanced Cordless Telecommunications
 2                                                                       2004.07.27
    V1.5.1:2004        (DECT); Test specification; Part 1: Radio
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data
 3   LVS EN 300 328 V1.4.1:2004 transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM                             2004.07.27
                 band and using spread spectrum modulation
                 techniques; Harmonized EN covering essential
                 requirements
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data
    LVS EN 300 328-2      transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM
 4                                                                       2004.07.27
    V1.2.1:2004        band and using spread spectrum modulation
                 techniques; Part 2: Harmonized EN covering essential
                 requ
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
    LVS EN 300 373-2      Matters (ERM); Maritime mobile transmitters and    jautājumi (ERM) - Jūras mobilie raidītāji un uztvērēji
 5
    V1.1.1:2004        receivers for use in the MF and HF bands; Part 2:   lietošanai MF un HF joslās - 2. daļa: Harmonizēts   2004.07.27
                 Harmonized EN covering essential requirements under  Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas
                 article 3.2 of the R&TTE Directive           3.panta 2. punkta būtiskajām prasībām 

                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
    LVS EN 300 373-3      Matters (ERM); Maritime mobile transmitters and    jautājumi (ERM) - Jūras mobilie raidītāji un uztvērēji
 6                receivers for use in the MF and HF bands; Part 3:   lietošanai MF un HF joslās - 3. daļa: Harmonizēts   2004.07.27
    V1.1.1:2004
                 Harmonized EN covering essential requirements under  Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas
                 article 3.3(e) of the R&TTE Directive         3. panta 3. punkta (e) apakšpunkta būtiskām prasībām 

                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
    LVS EN 300 392-10-18
 7                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-                             2004.07.27
    V1.3.1:2004
                 part 18: Barring of Outgoing Calls (BOC)
      STA/VD/002                                                                         1
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 300 718-3       Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-      jautājumi (ERM) - Lavīnu bākas - Raidītāju-uztvērēju
8                 receiver systems; Part 3: Harmonized EN covering     sistēmas - 3. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN),  2004.07.27
   V1.2.1:2004
                 essential requirements of article 3.3e of the R&TTE   kas atbilst R&TTE Direktīvas 3. panta 3. punkta e
                 Directive                        apakšpunkta būtiskajām prasībām 

                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
9  LVS EN 300 827 V1.1.1:2004                                                           2004.07.27
                 standard for Terrestrial Trunked Radio (TETRA) and
                 ancillary equipment
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
10 LVS EN 300 828 V1.1.1:2004                                                            2004.07.27
                 for radiotelephone transmitters and receivers for the
                 maritime mobile service operating in the VHF bands
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
11 LVS EN 300 829 V1.1.1:2004   for Maritime Mobile Earth Stations (MMES) operating                                2004.07.27
                 in the 1,5/1,6 GHz bands providing Low Bit Rate Data
                 Communications (LBRDC) for the Global Maritime
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
12 LVS EN 301 090 V1.1.1:2004                                                            2004.07.27
                 standard for maritime radiotelephone watch receivers
                 operating on 2 182 kHz
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications       Ciparu uzlabotie bezvadu telesakari (DECT) - Ciparu
                 (DECT); Harmonized EN for Digital Enhanced        uzlaboto bezvadu telesakaru (DECT) harmonizēts
13 LVS EN 301 406 V1.5.1:2004   Cordless Telecommunications (DECT) covering       Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas   2004.07.27
                 essential requirements under article 3.2 of the R&TTE  3.2. punkta būtiskajām prasībām - Vispārējais
                 Directive; Generic radio                 radiotrakts
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);  Ciparu šūnu telesakaru sistēmas (2+ fāze) - Prasības
   LVS EN 301 419-7       Attachment requirements for Global System for Mobile   globālās mobilo sakaru sistēmas (GSM) piesaistei -
14                                                                          2004.07.27
   V5.0.2:2004         communications (GSM); Railways Band (R-GSM);       Dzelzceļa frekvenču josla (R-GSM) - Mobilās stacijas -
                 Mobile Stations; Access                 Piekļuve (GSM 13.67, 5.0.2. versija, 1996.g. izlaidums)
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES);
                 Harmonized EN for Low data rate Land Mobile
15 LVS EN 301 427 V1.1.1:2004   satellite Earth Stations (LMES) operating in the                                  2004.07.27
                 11/12/14 GHz frequency bands covering essential
                 requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
    STA/VD/002                                                                        2
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
  LVS EN 301 489-1   Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
16                                                                     2004.07.27
  V1.2.1:2004      standard for radio equipment and services; Part 1:
             Common technical requirements
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
  LVS EN 301 489-1   Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)   jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
17                                                                     2004.07.27
  V1.4.1:2004      standard for radio equipment and services; Part 1:   elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 1. daļa:
             Common technical requirements              Vispārējās tehniskās prasības
             ElectroMagnetic Compatibility and Radio spectrum
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
   LVS EN 301 489-10  standard for radio equipment and services; Part 10:
18                                                                     2004.07.27
   V1.1.1:2004     Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and
             Second Generation Cordless Telephone (CT2)
             equipment
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)   jautājumi (ERM) - Elektromagnētiskās saderības
   LVS EN 301 489-10  standard for radio equipment and services; Part 10:
19                                        (EMC) standarts Radioiekārtām un dienestiem - 10.     2004.07.27
   V1.3.1:2004     Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and    daļa: Īpašie nosacījumi pirmās (CT1 un CT1+) un otrās
             Second Generation Cordless Telephone (CT2)       paaudzes bezvadu tālruņu iekārtām
             equipment
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
   LVS EN 301 489-11  standard for radio equipment and services; Part 11:
20                                                                     2004.07.27
   V1.1.1:2004     Specific conditions for analogue terrestrial sound
             broadcasting (Amplitude Modulation (AM) and
             Frequency
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)   jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
   LVS EN 301 489-12  standard for radio equipment and services; Part 12:   elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 12.
21
   V1.2.1:2004     Specific conditions for Very Small Aperture Terminal,  daļa: Īpaši nosacījumi ļoti mazas apertūras galiekārtām,  2004.07.27
             Satellite Interactive Earth Stations operated in the  satelītu interaktīvajām Zemes stacijām, ko izmanto
             frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the    frekvenču joslās starp 4 GHz un 30 GHz fiksētajā
             Fixed Satellite Service (FSS)              satelītu dienestā (FSS)
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-13  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)   jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
22            standard for radio equipment and services; Part 13:   elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 13.     2004.07.27
   V1.2.1:2004
             Specific conditions for Citizens' Band (CB) radio and  daļa: Īpašie nosacījumi personālā diapazona (CB) radio
             ancillary equipment (speech and non-speech)       un palīgiekārtām
    STA/VD/002                                                                    3
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 489-14  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
23            standard for radio equipment and services; Part 14:                                 2004.07.27
   V1.1.1:2004
             Specific conditions for analogue and digital terrestrial
             TV broadcasting service transmitters
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum      Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-15  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)     jautājumi (ERM) - Elektromagnētiskās saderības
24            standard for radio equipment and services; Part 15:    (EMC) standarts radioiekārtām un dienestiem - 15.    2004.07.27
   V1.2.1:2004
             Specific conditions for commercially available amateur   daļa: Īpašie nosacījumi rūpnieciskajām radioamatieru
             radio equipment                      iekārtām
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum      Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-16  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)     jautājumi (ERM) - Elektromagnētiskās saderības
25            standard for radio equipment and services; Part 16:                                 2004.07.27
   V1.2.1:2004                                  (EMC) standarts radioiekārtām un dienestiem - 16.
             Specific conditions for analogue cellular radio      daļa: Īpašie nosacījumi analogajiem šūnu radiosakariem
             communications equipment, mobile and portable
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum      Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)     jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
26
   LVS EN 301 489-17
             standard for radio equipment and services; Part 17:    elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 17.    2004.07.27
   V1.2.1:2004
             Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission   daļa: Īpašie nosacījumi 2,4 GHz platjoslas pārraides
             systems and 5 GHz high performance RLAN equipment     sistēmām un 5 GHz augstas veiktspējas (RLAN)
                                          iekārtām
             ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 489-18  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
27            standard for radio equipment and services; Part 18:                                 2004.07.27
   V1.1.1:2004
             Specific conditions for Terrestrial Trunked Radio
             (TETRA) equipment
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum      Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-18  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)     jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
28            standard for radio equipment and services; Part 18:    elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 18.    2004.07.27
   V1.3.1:2004
             Specific conditions for Terrestrial Trunked Radio     daļa: Īpašie nosacījumi zemes grupveides radio
             (TETRA) equipment                     (TETRA) iekārtām
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum      Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)     jautājumi (ERM) - Elektromagnētiskās saderības
29
   LVS EN 301 489-19  standard for radio equipment and services; Part 19:    (EMC) standarts radioiekārtām un dienestiem - 19.    2004.07.27
   V1.2.1:2004     Specific conditions for Receive Only Mobile Earth     daļa: Īpašie nosacījumi tikai uztverošajām mobilajām
             Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band       Zemes stacijām, kas darbojas 1,5 GHz diapazonā un
             providin                          nodrošina datu sakarus
    STA/VD/002                                                                    4
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
  LVS EN 301 489-2   Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)   jautājumi (ERM) - Elektromagnētiskās saderības
30                                                                    2004.07.27
  V1.3.1:2004      standard for radio equipment and services; Part 2:   (EMC) standarts radioiekārtām un dienestiem. 2. daļa:
             Specific conditions for radio paging equipment     Īpašie nosacījumi radiopeidžinga aparatūrai
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-20  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)   jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
31
   V1.2.1:2004     standard for radio equipment and services; Part 20:   elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 20.   2004.07.27
             Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES)   daļa: Īpašie nosacījumi mobilajām Zemes stacijām, ko
             used in the Mobile Satellite Services (MSS)       lieto mobilajā satelītu dienestā (MSS)
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-22  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)   jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
32            standard for radio equipment and services; Part 22:   elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 22.   2004.07.27
   V1.2.1:2004
             Specific conditions for ground based VHF aeronautical  daļa: Īpašie nosacījumi uz zemes bāzētām VHF gaisa
             mobile and fixed radio equipment            kuģniecības mobilajām un fiksētajām radioiekārtām
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-22  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)   jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
33
   V1.3.1:2004     standard for radio equipment and services; Part 22:   elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 22.   2004.07.27
             Specific conditions for ground based VHF aeronautical  daļa: Īpašie nosacījumi uz zemes bāzētām VHF gaisa
             mobile and fixed radio equipment            kuģniecības mobilajām un fiksētajām radioiekārtām
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)   jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
34
   LVS EN 301 489-23  standard for radio equipment and services; Part 23:   elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 23.   2004.07.27
   V1.1.1:2004     Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct      daļa: Īpašie nosacījumi IMT-2000 tiešās secības CDMA
             Spread (UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and   universālās zemes radiopiekļuves tīkla (UTRA) bāzes
             ancillary equipment                   staciju (BS) radio, retranslatoru un palīgiekārtām
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
   LVS EN 301 489-24  standard for radio equipment and services; Part 24:
35                                                                    2004.07.27
   V1.1.1:2004     Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct
             Spread (UTRA) for Mobile and portable (UE) radio
             and ancillary equipment
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 489-25  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
36            standard for radio equipment and services; Part 25:                               2004.07.27
   V2.2.1:2004
             Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier
             Mobile Stations and ancillary equipment
    STA/VD/002                                                                  5
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 489-26  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
37            standard for radio equipment and services; Part 26:                               2004.07.27
   V2.2.1:2004
             Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier
             Base Stations and ancillary equipment
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 489-3  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
38            standard for radio equipment and services; Part 3:                                2004.07.27
   V1.2.1:2004
             Specific conditions for Short-Range Devices (SRD)
             operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-3  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)    jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
39
   V1.4.1:2004     standard for radio equipment and services; Part 3:    elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 3.   2004.07.27
             Specific conditions for Short-Range Devices (SRD)     daļa: Īpašie nosacījumi īsa darbības radiusa ierīcēm
             operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz     (SRD), kas darbojas frekvencēs no 9 kHz līdz 40 GHz
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-4  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)    jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
40            standard for radio equipment and services; Part 4:    elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 4.   2004.07.27
   V1.3.1:2004
             Specific conditions for fixed radio links and ancillary  daļa: Īpašie nosacījumi fiksētajām radiolīnijām un
             equipment and services                  palīgiekārtām
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)    jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
   LVS EN 301 489-5  standard for radio equipment and services; Part 5:
41                                         elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 5.   2004.07.27
   V1.3.1:2004     Specific conditions for Private land Mobile Radio     daļa: Īpašie nosacījumi privātajam sauszemes
             (PMR) and ancillary equipment (speech and non-      mobilajam radio (PMR) un palīgiekārtām
             speech)
                                          Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     spektra jautājumi (ERM); Radioiekārtu un
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
   LVS EN 301 489-6                               pakalpojumu elektromagnētiskās saderības
42            standard for radio equipment and services; Part 6:                                2004.07.27
   V1.2.1:2004
             Specific conditions for Digital Enhanced Cordless     (EMC) standarts;
             Telecommunications (DECT) equipment            6. daļa: Īpašie nosacījumi uzlabotajām ciparu
                                          bezvada telesakaru iekārtām.(DECT).
    STA/VD/002                                                                   6
                  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)   jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
43
   LVS EN 301 489-7        standard for radio equipment and services; Part 7:   elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 7.     2004.07.27
   V1.2.1:2004          Specific conditions for mobile and portable radio and  daļa: Īpašie nosacījumi ciparu šūnu radiotelesakaru
                  ancillary equipment of digital cellular radio      sistēmu (GSM un DCS) mobilajām un pārnēsājamām
                  telecomunications systems (GSM and DCS)         radioiekārtām un palīgiekārtām
                  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-8        Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)   jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
44                                                                          2004.07.27
   V1.2.1:2004          standard for radio equipment and services; Part 8:   elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 8. daļa:
                  Specific conditions for GSM base stations        Īpašie nosacījumi GSM bāzes stacijām
                  ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 489-9        Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
45                 standard for radio equipment and services; Part 9:                                2004.07.27
   V1.1.1:2004
                  Specific conditions for wireless microphones and
                  similar Radio Frequency (RF) audio link equipment
                  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum  Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
46
  LVS EN 301 489-9
                  standard for radio equipment and services; Part 9: elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 9. daļa:    2004.07.27
  V1.3.1:2004                                     Īpaši nosacījumi bezvadu mikrofoniem, skaņas
                  Specific conditions for wireless microphones, similar
                  Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordlessradiolīniju iekārtām ar līdzīgu radiofrekvenci, bezvadu
                                            skaņas un austiņu monitoringa iekārtām 

               Satellite Earth Stations and Systems (SES);       Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES) -
               Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs) of Harmonizēts Eiropas standarts (EN) ģeostacionāro
               Geostationary mobile satellite systems, including    mobilo satelītu sistēmu mobilajām Zemes stacijām,
47 LVS EN 301 681 V1.3.2:2004 handheld earth stations, for Satellite Personal     ieskaitot rokas Zemes stacijas, personālo satelītu sakaru   2004.07.27
               Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/1,6      tīkliem (S-PCN) 1,5/1,6 GHz joslās mobilajā satelītu
               GHz bands under the Mobile Satelite Service (MSS)    dienestā, kas atbilst R&TTE direktīvas 3.2. punkta
               cevering essential requirements under Article 3.2 of the būtiskajām prasībām
               R&TTE directive
               Fixed Radio Systems; Point-to-Point equipments and
               antennas; Generic harmonized standard for Point-to-
48 LVS EN 301 751 V1.2.1:2004 Point digital fixed radio systems and antennas covering                                 2004.07.27
               the essential requirements under article 3.2 of the
               1999/5/EC Directive
    STA/VD/002                                                                         7
            Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
            Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and    jautājumi (ERM) - IMT-2000 trešās paaudzes šūnu
   LVS EN 301 908-1  User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation    tīklu bāzes stacijas (BS), retranslatori un lietotāja
49           cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-                                  2004.07.27
   V2.2.1:2004                                iekārtas (UE) - 1. daļa: Harmonizēts IMT–2000 Eiropas
            2000, introduction and common requirements,       standarts (EN), ievads un vispārējās prasības, kas atbilst
            covering essential requirements of article 3.2 of the  R&TTE Direktīvas 3.2. punkta būtiskām prasībām 

            R&TTE Directive
            Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
            Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and    jautājumi (ERM) - IMT-2000 trešās paaudzes šūnu
   LVS EN 301 908-2  User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation    tīklu bāzes stacijas (BS), retranslatori un lietotāja
50           cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-    iekārtas (UE) - 2. daļa: Harmonizēts IMT-2000 Eiropas    2004.07.27
   V2.2.1:2004
            2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE)        standarts (EN), tiešās secības CDMA (UTRA FDD)
            covering essential requirements of article 3.2 of the  (UE), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. punkta
            R&TTE Directive                     būtiskām prasībām
            Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
            Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and    jautājumi (ERM) - IMT-2000 trešās paaudzes šūnu
   LVS EN 301 908-3  User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation    tīklu bāzes stacijas (BS), retranslatori un lietotāja
51
   V2.2.1:2004    cellular networks; Part 3: Harmonized EN for IMT-    iekārtas (UE) - 3. daļa: Harmonizēts IMT-2000 Eiropas    2004.07.27
            2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (BS)        standarts (EN), tiešās secības CDMA (UTRA FDD)
            covering essential requirements of article 3.2 of the  (BS), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. punkta
            R&TTE Directive                     būtiskām prasībām
            Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
            Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and    jautājumi (ERM) - IMT-2000 trešās paaudzes šūnu
   LVS EN 301 908-4  User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation    tīklu bāzes stacijas (BS), retranslatori un lietotāja
52           cellular networks; Part 4: Harmonized EN for IMT-    iekārtas (UE) - 4. daļa: Harmonizēts IMT-2000 Eiropas    2004.07.27
   V2.2.1:2004
            2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (UE) covering    standarts (EN), daudznesēju CDMA (cdma2000) (UE) ,
            essential requirements of article 3.2 of the R&TTE   kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. punkta būtiskām
            Directive                        prasībām
            Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
            Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and    jautājumi (ERM) – IMT-2000 trešās paaudzes šūnu
   LVS EN 301 908-5  User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation    tīklu bāzes stacijas (BS), retranslatori un lietotāja
53
   V2.2.1:2004    cellular networks; Part 5: Harmonized EN for IMT-    iekārtas (UE) - 5. daļa: Harmonizēts IMT-2000 un       2004.07.27
            2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (BS and       daudznesēju CDMA (cdma2000) (BS un retranslatori)
            Repeaters) covering essential requirements of article  Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas
            3.2 of the R &TTE Directive               3.2. punkta būtiskām prasībām
    STA/VD/002                                                                    8
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and     jautājumi (ERM) - IMT-2000 trešās paaudzes šūnu
   LVS EN 301 908-6      User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation    tīklu bāzes stacijas (BS), retranslatori un lietotāja
54               cellular networks; Part 6: Harmonized EN for IMT-    iekārtas (UE) - 6. daļa: Harmonizēts IMT–2000      2004.07.27
   V2.2.1:2004
                2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) covering         Eiropas standarts (EN), CDMA TDD (ULTRA TDD)
                essential requirements of article 3.2 of the R&TTE    (UE), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. punkta
                Directive                        būtiskām prasībām
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and     jautājumi (ERM) - IMT-2000 trešās paaudzes šūnu
   LVS EN 301 908-7      User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation    tīklu bāzes stacijas (BS), retranslatori un lietotāja
55
   V2.2.1:2004        cellular networks; Part 7: Harmonized EN for IMT-    iekārtas (UE) - 7. daļa: Harmonizēts IMT–2000 tiešās  2004.07.27
                2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) covering         secības CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) Eiropas
                essential requirements of article 3.2 of the R&TTE    standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2.
                Directive                        punkta būtiskām prasībām
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Security;
56  LVS EN 302 109 V1.1.1:2004                                                         2004.07.27
                Synchronization mechanism for end-to-end encryption
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA) Harmonized EN
   LVS EN 303 035-1      for TETRA equipment covering essential requirements
57                                                                        2004.07.27
   V1.1.1:2004        under article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1:
                Voice plus Data (V+D)
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Harmonized EN
   LVS EN 303 035-2      for TETRA equipment covering essential requirements
58                                                                        2004.07.27
   V1.1.1:2004        under article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2:
                Direct Mode Operation (DMO)
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Harmonized EN     Zemes grupveides radio (TETRA). Harmonizēts
   LVS EN 303 035-2      for TETRA equipment covering essential requirements   Eiropas standarts (EN) TETRA iekārtām, kas atbilst
59                                                                        2004.07.27
   V1.2.1:2004        under article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2:    R&TTE Direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām
                Direct Mode Operation (DMO)               prasībām. 1. daļa: Balss un dati (V + D)
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                Matters (ERM) - Radiotelephone transmitters and
60  LVS EN 300 162-1 V1.3.1  receivers for the maritime mobile service operating in                              10/12/2004
                VHF bands - Part 1: Technical characteristics and
                methods of measurement
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                Matters (ERM) - Radio telephone transmitters and
61  LVS EN 300 698-1 V1.3.1  receivers for the maritime mobile service operating in                              10/12/2004
                the VHF bands used on inland waterways - Part 1:
                Technical characteristics and methods of measurement
     STA/VD/002                                                                      9
               Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
               Matters (ERM) - Portable Very High Frequency (VHF)
62 LVS EN 301 178-1 V1.2.1  radiotelephone equipment for the maritime mobile                                 10/12/2004
               service operating in the VHF bands (for non-GMDSS
               applications only) - Part 1: Technical characteristics and
               Fixed Radio Systems - Point-to-Multipoint Antennas -
63 LVS EN 301 215-4 V1.1.1  Antennas for multipoint fixed radio systems in the 11                               10/12/2004
               GHz to 60 GHz band - Part 4: 30 GHz to 40,5 GHz
               Fixed Radio Systems - Multipoint equipment and        Fiksētās radio sistēmas - Daudzpunktu iekārta un
               antennas - Generic harmonized standard for multipoint    antenas - Harmonizēts pamatstandarts daudzpunktu
64 LVS EN 301 753 V1.2.1   digital fixed radio systems and antennas covering the    ciparu fiksētajām radio sistēmām un antenām, kas   10/12/2004
               essential requirements under article 3.2 of the Directive  atbilst 1999/5/EC direktīvas 3.2.punkta būtiskajām
               1999/5/EC                          prasībām
   LVS EN 300 176-2    Digital Enhanced Cordless Telecommunications
65                                                                       2/8/2005
   V1.5.1:2005       (DECT); Test specification; Part 2: Speech
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-1
66              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-                                2/8/2005
   V1.3.1:2005
               part 1: Call Identification (CI)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-11
67              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-                                2/8/2005
   V1.3.1:2005
               part 11: Call Waiting (CW)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-12
68              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-                                2/8/2005
   V1.3.1:2005
               part 12: Call Hold (HOLD)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-6
69              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-                                2/8/2005
   V1.3.1:2005
               part 6: Call Authorized by Dispatcher (CAD)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-8
70              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-                                2/8/2005
   V1.2.1:2005
               part 8: Area Selection (AS)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-1
71              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-                                2/8/2005
   V1.2.1:2005
               part 1: Call Identification (CI)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-6
72              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-                                2/8/2005
   V1.2.1:2005
               part 6: Call Authorized by Dispatcher (CAD)
    STA/VD/002                                                                     10
              Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-1
73             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   2/8/2005
   V1.2.1:2005
              part 1: Call Identification (CI)
              Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-10
74             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   2/8/2005
   V1.2.1:2005
              part 10: Priority Call (PC)
              Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-22
75             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   2/8/2005
   V1.2.1:2005
              part 22: Dynamic Group Number Assignment (DGNA)
              Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-3
76             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   2/8/2005
   V1.2.1:2005
              part 3: Talking Party Identification (TPI)
              Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-6
77             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   2/8/2005
   V1.2.1:2005
              part 6: Call Authorized by Dispatcher (CAD)
   LVS EN 300 392-2    Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
78                                          2/8/2005
   V2.4.2:2005      (V+D); Part 2: Air Interface (AI)
              Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-3-2   (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System
79                                          2/8/2005
   V1.2.1:2005      Interface (ISI); Sub-part 2: Additional Network Feature
              Individual Call (ANF-ISIIC)
              Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-3-3   (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System
80                                          2/8/2005
   V1.2.1:2005      Interface (ISI); Sub-part 3: Additional Network Feature
              Group Call (ANF-ISIGC)
              Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-3-4   (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System
81                                          2/8/2005
   V1.2.1:2005      Interface (ISI); Sub-part 4: Additional Network Feature
              Short Data Service (ANF-ISISDS)
              Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-3-5   (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System
82                                          2/8/2005
   V1.2.1:2005      Interface (ISI); Sub-part 5: Additional Network Feature
              for Mobility Management (ANF-ISIMM)
              Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-9
83             (V+D); Part 9: General requirements for supplementary   2/8/2005
   V1.2.1:2005
              services
   LVS EN 300 396-6    Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Direct Mode
84                                          2/8/2005
   V1.2.1:2005      Operation (DMO); Part 6: Security
    STA/VD/002                                        11
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol; Call intrusion
85 LVS EN 300 426 V1.3.1:2005                                                            2/8/2005
                supplementary service [ISO/IEC 14846 (2003),
                modified]
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Subscriber
   LVS EN 300 812-3      Identity Module to Mobile Equipment (SIM-ME)
86                                                                          2/8/2005
   V2.2.1:2005        interface; Part 3: Integrated Circuit (IC); Physical,
                logical and TSIM application characteristics
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol; Call interception
87 LVS EN 301 265 V1.2.1:2005                                                            2/8/2005
                Additional Network Feature (ANF) [ISO/IEC 15054
                (2003), modified]
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum      Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
  LVS EN 301 489-27      Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)     jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
88 V1.1.1:2005         standard for radio equipment and services; Part 27:    elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 27.    2/8/2005
                Specific conditions for Ultra Low Power Active       daļa: Īpašie nosacījumi īpaši zemas izstarošanas jaudas
                Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral     medicīniskiem implantiem (ULP-AMI) un to
                devices (ULP-AMI-P)                    papildierīcēm (ULP-AMI-P)
                Private Integrated Services Network (PISN);
                Specification, functional models and information
89 LVS EN 301 655 V1.2.1:2005  flows; Call priority interruption and call priority                                 2/8/2005
                interruption protection supplementary service [ISO/IEC
                15991 (2003), modified]
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol; Call priority interruption
90 LVS EN 301 656 V1.2.1:2005                                                            2/8/2005
                and call priority interruption protection supplementary
                services [ISO/IEC 15992 (2003), modified]
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol;Private User Mobility
91 LVS EN 301 810 V1.2.1:2005                                                            2/8/2005
                (PUM); Call handling Additional Network Feature
                (ANF) [ISO/IEC 17878 (2003),modified]
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol; Common information
92 LVS EN 301 820 V1.2.1:2005                                                            2/8/2005
                Additional Network Feature (ANF) [ISO/IEC 15772
                (2003), modified]
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol; Private User Mobility
93 LVS EN 301 821 V1.2.1:2005                                                            2/8/2005
                (PUM); Registration supplementary service [ISO/IEC
                17876 (2003), modified]
    STA/VD/002                                                                       12
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Wireless terminal
94 LVS EN 301 825 V1.1.1:2005  location registration supplementary service and                                  2/8/2005
                 wireless terminal information exchange Additional
                 Network Feature (ANF) [ISO/IEC 15429 (2003),
                 modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Wireless terminal call
95 LVS EN 301 827 V1.1.1:2005                                                            2/8/2005
                 handling Additional Network Feature (ANF) [ISO/IEC
                 15431 (2003), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Wireless terminal
96 LVS EN 301 829 V1.1.1:2005                                                            2/8/2005
                 authentication supplementary service [ISO/IEC
                 15433(2003), modified]
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
  LVS EN 301 843-1       Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)    jautājumi (ERM) - Jūras radioiekārtu un dienestu
97                                                                         2/8/2005
  V1.2.1:2005          standard for marine radio equipment and services; Part  elektromagnētiskās saderības standarts (EMC) - 1. daļa:
                 1: Common technical requirements             Vispārējās tehniskās prasības
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 843-2      Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)    jautājumi (ERM) - Jūras radioiekārtu un dienestu
98                standard for marine radio equipment and services; Part  elektromagnētiskās saderības standarts (EMC) - 2. daļa:  2/8/2005
   V1.2.1:2005
                 2: Specific conditions for VHF radiotelephone      Īpašie nosacījumi VHF radiotelefona raidītājiem un
                 transmitters and receivers                uztvērējiem
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 843-4      Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)    jautājumi (ERM) - Jūras radioiekārtu un dienestu
99
   V1.2.1:2005        standard for marine radio equipment and services; Part  elektromagnētiskās saderības standarts (EMC) - 4. daļa:  2/8/2005
                 4: Specific conditions for Narrow-Band Direct-Printing  Īpašie nosacījumi šaurjoslas tiešās drukas NAVTEX
                 (NBDP) NAVTEX receivers                 uztvērējiem
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 843-5      Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)    jautājumi (ERM) - Jūras radioiekārtu un dienestu
100               standard for marine radio equipment and services; Part  elektromagnētiskās saderības standarts (EMC) - 5. daļa:  2/8/2005
   V1.1.1:2005
                 5: Specific conditions for MF/HF radiotelephone     Īpašie nosacījumi MF/HF radiotelefona raidītājiem un
                 transmitters and receivers                uztvērējiem
                 Corporate telecommunication Networks (CN);
                 Signalling interworking between QSIG and H.323; Call
101 LVS EN 301 907 V1.1.1:2005                                                           2/8/2005
                 transfer supplementary service [ISO/IEC 21410 (2001),
                 modified]
     STA/VD/002                                                                      13
                 Private Integrated Services Network (PISN); Use of
                 QSIG at the C reference point between a PINX and an
102 LVS EN 301 914 V1.1.1:2005                                                           2/8/2005
                 interconnecting network [ISO/IEC 20161 (2001),
                 modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Single step call transfer
103 LVS EN 301 919 V1.1.1:2005                                                           2/8/2005
                 supplementary service [ISO/IEC 19460 (2003),
                 modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Simple dialog
104 LVS EN 301 921 V1.1.1:2005                                                           2/8/2005
                 supplementary service [ISO/IEC 21408 (2003),
                 modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Call identification and
105 LVS EN 301 923 V1.1.1:2005                                                           2/8/2005
                 call linkage Additional Network Feature (ANF)
                 [ISO/IEC 21889 (2001), modified]
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 302 064-1      Matters (ERM); Wireless Video Links (WVL)
106               operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band;                                2/8/2005
   V1.1.1:2005
                 Part 1: Technical characteristics and methods of
                 measurement
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 302 064-2      Matters (ERM); Wireless Video Links (WVL)         jautājumi (ERM) - Bezvadu video līnijas (WVL), kas
107
   V1.1.1:2005        operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band;    darbojas 1,3 GHz līdz 50 GHz frekvenču joslā - 2.    2/8/2005
                 Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE   daļa: Harmonizēts Eiropas standarts EN, kas atbilst
                 Directive                         R&TTE direktīvas 3.2. punkta prasībām
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES);       Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES) - Gaisa
                 Harmonized EN for satellite mobile Aircraft Earth     kuģniecības satelītu mobilo Zemes staciju (AESs), kas
108 LVS EN 302 186 V1.1.1:2005  Stations (AESs) operating in the 11/12/14 GHz       strādā 11/12/14/ GHz frekvenču joslās, harmonizēts   2/8/2005
                 frequency bands covering essential requirements under   Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas
                 article 3.2 of the R&TTE Directive            3.2.punkta būtiskām prasībām
                 Services and Protocols for Advanced Networks
                 (SPAN); Bearer Independent Call Control (BICC)
                 Capability Set 2 (CS2); Protocol specification [ITU-T
109 LVS EN 302 213 V1.1.2:2005  Recommendations Q.1902.1, Q.1902.2, Q.1902.3,                                   2/8/2005
                 Q.1902.4, Q.1902.5, Q.1902.6, Q.765.5 Amendment 1,
                 Q.1912.1, Q.1912.2, Q.1912.3, Q.1912.4, Q.1922.2,
                 Q.1950, Q.1970, Q.1990, Q.2150.0,Q.2150.1,
                 Q.2150.2, Q.2150.3, modified]
     STA/VD/002                                                                      14
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment
   LVS EN 300 113-2      intended for the transmission of data (and/or speech)
110               using constant or non-constant envelope modulation                                5/10/2005
   V1.2.1:2005
                 and having an antenna connector; Part 2: Harmonized
                 EN covering essential requirements under article 3.2 of
                 the R&TTE Directive
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                 Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment    jautājumi (ERM) - Sauszemes mobilais dienests - Datu
   LVS EN 300 113-2      intended for the transmission of data (and/or speech)   (un runas) pārraidīšanas radioaparatūra, kurā izmanto
111
   V1.3.1:2005        using constant or non-constant envelope modulation    mainīgu vai nemainīgu konvertmodulāciju un kurai ir   5/10/2005
                 and having an antenna connector; Part 2: Harmonized    antenas pieslēgšanas ligzda - 2. daļa: Harmonizēts
                 EN covering essential requirements under article 3.2 of  Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas
                 the R&TTE Directive                    3.2. panta būtiskām prasībām
                 Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data
112 LVS EN 300 328 V1.5.1:2005  transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM                                5/10/2005
                 band and using spread spectrum modulation
                 techniques; Harmonized EN covering essential
                 requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
                 Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data
113 LVS EN 300 328 V1.6.1:2005  transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM                                5/10/2005
                 band and using spread spectrum modulation
                 techniques; Harmonized EN covering essential
                 requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
                 Electromagnetic compatibility and radio spectrum
                 matters (ERM); Telecommunication network
114 LVS EN 300 386 V1.2.1:2005                                                           5/10/2005
                 equipment; Electromagnetic compatibility (EMC)
                 requirements
                 Electromagnetic compatibility and radio spectrum
                 matters (ERM); Telecommunication network
115 LVS EN 300 386 V1.3.1:2005                                                           5/10/2005
                 equipment; Electromagnetic compatibility (EMC)
                 requirements
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 300 386-2      Matters (ERM); Telecommunication network
116                                                                        5/10/2005
   V1.1.3:2005        equipment; Electromagnetic compatibility (EMC)
                 requirements; Part 2: Product family standard
     STA/VD/002                                                                      15
               Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum      Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
               Matters (ERM); Radio telephone transmitters and      jautājumi (ERM) - Radiotelefona raidītāji un uztvērēji
117
   LVS EN 300 698-2    receivers for the maritime mobile service operating in   jūras mobilajam dienestam, kas strādā VHF joslās un     5/10/2005
   V1.1.1:2005       the VHF bands used on inland waterways; Part 2:      tiek izmantoti iekšzemes ūdeņos - 2. daļa: Harmonizēts
               Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE        Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas
               Directive                         3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām
               Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum      Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
               Matters (ERM); Radio telephone transmitters and      jautājumi (ERM) - Radiotelefona raidītāji un uztvērēji
118
   LVS EN 300 698-3    receivers for the maritime mobile service operating in   jūras mobilajam dienestam, kas strādā VHF joslās un     5/10/2005
   V1.1.1:2005       the VHF bands used on inland waterways; Part 3:      tiek izmantoti iekšzemes ūdeņos - 3. daļa: Harmonizēts
               Harmonized EN under article 3.3e of the R&TTE       Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas
               Directive                         3. panta 3. punkta e) apakšpunkta būtiskajām prasībām
               Electromagnetic compatibility and radio spectrum
               matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC)
119 LVS EN 300 829:2005    standard for maritime earth stations (MMES) operating                                  5/10/2005
               in the 1,5/1,6 GHz bands providing low bit rate data
               communications (LBRDC) for the global maritime
               distress and safety system (GMDSS)
               Electromagnetic compatibility and Radio spectrum      Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
               Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for      jautājumi (ERM) - Ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona
120
   LVS EN 301 025-2    general communications and associated equipment for    iekārta vispārējiem sakariem un saistītā iekārta “D”     5/10/2005
   V1.2.1:2005       Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 2:     klases ciparu selektīvajam izsaukumam (DSC) - 2. daļa:
               Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE        Harmonizēts EN, kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2.
               Directive                         pantam
               Satellite Earth Stations and Systems (SES);
               Harmonized EN for satellite earth stations operating to
121 LVS EN 301 809:2005    non-geostationary satellite networks in the 11/14 GHz                                  5/10/2005
               frequency bands covering the essential requirements
               under article 3.2 of the R&TTE Directive
               Electromagnetic compatibility and Radio spectrum      Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
               Matters (ERM); Base Stations (BS) and User         jautājumi (ERM) - IMT-2000 trešās paaudzes šūnu
122
   LVS EN 301 908-10    Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation        tīklu bāzes stacijas (BS) un lietotāja iekārtas (UE) - 10.  5/10/2005
   V2.1.1:2005       cellular networks; Part 10: Harmonized EN for IMT-     daļa: Harmonizēts IMT-2000 Eiropas standarts (EN)
               2000, FDMA/TDMA (DECT) covering esssential         FDMA/TDMA (DECT), kas atbilst R&TTE Direktīvas
               requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive     3.2. punkta būtiskām prasībām
               Radio equipment and systems (RES); Land mobile
               group; Technical characteristics and test conditions for
123 LVS ETS 300 086/A2 1997                                                              5/10/2005
               radio equipment with an internal or external RF
               connector intended primarily for analogue speech
     STA/VD/002                                                                        16
               Radio equipment and systems (RES); Angle-modulated
               citizens band radio equipment (CEPT PR 27 radio
124 LVS ETS 300 135/A1:1997                                 5/10/2005
               equipment); Technical characteristics and methods of
               measurement
               Transmissioin and multiplexxing (TM); Parameters for
125 LVS ETS 300 197/A2 1997  radio relay systems for the transmission of digital      5/10/2005
               signals and analogue video signals operating at 38 GHz

               Transmission and multiplexing (TM); Parameters for
126 LVS ETS 300 198/A1 1997  radio relay systems for the transmission of digital      5/10/2005
               signals and analogue video signals operating at 23 GHz
               Electromagnetic compatibility and radio spectrum
               matters (ERM); On-site paging service; Technical and
127 LVS ETS 300 224 1998                                  5/10/2005
               functional characteristics for on-site paging systems,
               including test methods
               Radio equipment and systems (RES); Electromagnetic
               compatibility (EMC) standard for private land mobile
128 LVS ETS 300 279/A1:2005                                 5/10/2005
               radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or
               non speech)
               Radio equipment and systems (RES); Land mobile
               service; Technical characteristics and test conditions
129 LVS ETS 300 296/A1:2005                                 5/10/2005
               for radio equipment using integral antennas intended
               primarily for analogue speech
               Radio equipment and systems (RES); Wideband
               transmissions systems; Technical characteristics and
130 LVS ETS 300 328/A1:2005  test conditions for data transmission equipment        5/10/2005
               operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread
               spectrum modulation techniques
               Radio equipment and systems (RES); Land mobile
               service; Technicial characteristics and test conditions
131 LVS ETS 300 341/A1:2005  for radio equipment using an integral antenna         5/10/2005
               transmitting signals to initiate a specific response in the
               receiver
               Radio equipment and systems (RES); Electromagnetic
               compatibility (EMC) for European digital cellular
132 LVS ETS 300 342-1:2005  telecommunications system (GSM 900 MHz and DCS        5/10/2005
               1 800 MHz); Part 1: Mobile and portable radio and
               ancillary equipment
    STA/VD/002                                           17
                 Radio equipment and systems (RES); Wide band audio
133 LVS ETS 300 454/A1:2005                                 5/10/2005
                 links; Technical characteristics and test methods
                 Radio equipment and systems (RES); Electromagnetic
134  LVS ETS 300 684:2005    compatibility (EMC) standard for commercially        5/10/2005
                 available amateur radio equipment
                 Electromagnetic compatibility and radio spectrum
                 matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC)
135  LVS ETS 300 717:2005                                  5/10/2005
                 standard for analogue cellular radio communications
                 equipment; Mobile and portable equipment
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
   LVS EN 300 395-1
136               full-rate traffic channel; Part 1: General description of  11/29/2005
   V1.2.1:2005
                 speech functions
   LVS EN 300 395-2      Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
137                                             11/29/2005
   V1.3.1:2005        full-rate traffic channel; Part 2: TETRA codec
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
   LVS EN 300 395-3
138               full-rate traffic channel; Part 3: Specific operating    11/29/2005
   V1.2.1:2005
                 features
                 Global System for Mobile communication (GSM);
139  LVS EN 301 515 V2.3.0:2005                               11/29/2005
                 Requirements for GSM operation on railways
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 842-3      Matters (ERM); VHF air-ground Digital Link (VDL)
140               Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and    11/29/2005
   V1.1.1:2005
                 methods of measurement for ground-based equipment;
                 Part 3: Additional broadcast aspects
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 842-4      Matters (ERM); VHF air-ground Digital Link (VDL)
141               Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and    11/29/2005
   V1.1.1:2005
                 methods of measurement for ground-based equipment;
                 Part 4: Point-to-point functions
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 302 288-1      Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport            atcelts
142               and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar      11/29/2005
   V1.1.1:2005                                             2006.08.29
                 equipment operating in the 24 GHz range; Part 1:
                 Technical requirements and methods of measurement
     STA/VD/002                                                  18
              Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
              Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport
   LVS EN 302 288-2   and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar
143                                         11/29/2005
   V1.1.1:2005     equipment operating in the 24 GHz range; Part 2:
              Harmonized EN covering essential requirements of
              article
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-2  conditions and environmental tests for
144                                         5/16/2006
   V2.1.2:2006     telecommunications equipment; Part 1-2: Classification
              of environmental conditions; Transportation

              Environmental Engineering (EE); Environmental
  LVS EN 300 019-1-2   conditions and environmental tests for
145                                         5/16/2006
  V2.1.4:2006      telecommunications equipment; Part 1-2: Classification
              of environmental conditions; Transportation
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-3  conditions and environmental tests for
146            telecommunications equipment; Part 1-3: Classification  5/16/2006
   V2.1.1:2006
              of environmental conditions; Stationary use at
              weatherprotected locations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-3  conditions and environmental tests for
147            telecommunications equipment; Part 1-3: Classification  5/16/2006
   V2.1.2:2006
              of environmental conditions; Stationary use at
              weatherprotected locations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-3  conditions and environmental tests for
148            telecommunications equipment; Part 1-3: Classification  5/16/2006
   V2.2.2:2006
              of environmental conditions; Stationary use at
              weatherprotected locations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-4  conditions and environmental tests for
149            telecommunications equipment; Part 1-4: Classification  5/16/2006
   V2.1.1:2006
              of environmental conditions; Stationary use at non-
              weatherprotected locations
     STA/VD/002                                       19
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-4  conditions and environmental tests for
150            telecommunications equipment; Part 1-4: Classification  5/16/2006
   V2.1.2:2006
              of environmental conditions; Stationary use at non-
              weatherprotected locations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-5  conditions and environmental tests for
151            telecommunications equipment; Part 1-5: Classification  5/16/2006
   V2.1.2:2006
              of environmental conditions; Ground vehicle
              installations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-5  conditions and environmental tests for
152            telecommunications equipment; Part 1-5: Classification  5/16/2006
   V2.1.4:2006
              of environmental conditions; Ground vehicle
              installations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-6  conditions and environmental tests for
153                                         5/16/2006
   V2.1.2:2006     telecommunications equipment; Part 1-6: Classification
              of environmental conditions; Ship environments

              Environmental Engineering (EE); Environmental
  LVS EN 300 019-1-6   conditions and environmental tests for
154                                         5/16/2006
  V2.1.4:2006      telecommunications equipment; Part 1-6: Classification
              of environmental conditions; Ship environments
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-7  conditions and environmental tests for
155            telecommunications equipment; Part 1-7: Classification  5/16/2006
   V2.1.2:2006
              of environmental conditions; Portable and non-
              stationary use
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-7  conditions and environmental tests for
156            telecommunications equipment; Part 1-7: Classification  5/16/2006
   V2.1.4:2006
              of environmental conditions; Portable and non-
              stationary use
     STA/VD/002                                       20
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-8  conditions and environmental tests for
157            telecommunications equipment; Part 1-8: Classification  5/16/2006
   V2.1.2:2006
              of environmental conditions; Stationary use at
              underground locations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-1-8  conditions and environmental tests for
158            telecommunications equipment; Part 1-8: Classification  5/16/2006
   V2.1.4:2006
              of environmental conditions; Stationary use at
              underground locations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-0  conditions and environmental tests for
159                                         5/16/2006
   V2.1.2:2006     telecommunications equipment; Part 2-0: Specification
              of environmental tests; Introduction
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-1  conditions and environmental tests for
160                                         5/16/2006
   V2.1.2:2006     telecommunications equipment; Part 2-1: Specification
              of environmental tests; Storage
              Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-2  conditions and environmental tests for
161                                         5/16/2006
   V2.1.2:2006     telecommunications equipment; Part 2-2: Specification
              of environmental tests; Transportation
              Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-3  conditions and environmental tests for
162            telecommunications equipment; Part 2-3: Specification  5/16/2006
   V2.1.2:2006
              of environmental tests; Stationary use at
              weatherprotected locations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-3  conditions and environmental tests for
163            telecommunications equipment; Part 2-3: Specification  5/16/2006
   V2.2.1:2006
              of environmental tests; Stationary use at
              weatherprotected locations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-3  conditions and environmental tests for
164            telecommunications equipment; Part 2-3: Specification  5/16/2006
   V2.2.2:2006
              of environmental tests; Stationary use at
              weatherprotected locations
     STA/VD/002                                       21
              Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-4  conditions and environmental tests for
165            telecommunications equipment; Part 2-4: Specification   5/16/2006
   V2.1.2:2006
              of environmental tests; Stationary use at non-
              weatherprotected locations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-4  conditions and environmental tests for
166            telecommunications equipment; Part 2-4: Specification   5/16/2006
   V2.2.1:2006
              of environmental tests; Stationary use at non-
              weatherprotected locations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-4  conditions and environmental tests for
167            telecommunications equipment; Part 2-4: Specification   5/16/2006
   V2.2.2:2006
              of environmental tests; Stationary use at non-
              weatherprotected locations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-5  conditions and environmental tests for
168                                         5/16/2006
   V2.1.2:2006     telecommunications equipment; Part 2-5: Specification
              of environmental tests; Ground vehicle installations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-5  conditions and environmental tests for
169                                         5/16/2006
   V3.0.0:2006     telecommunications equipment; Part 2-5: Specification
              of environmental tests; Ground vehicle installations
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-6  conditions and environmental tests for
170                                         5/16/2006
   V2.1.2:2006     telecommunications equipment; Part 2-6: Specification
              of environmental tests; Ship environments
              Environmental Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-6  conditions and environmental tests for
171                                         5/16/2006
   V3.0.0:2006     telecommunications equipment; Part 2-6: Specification
              of environmental tests; Ship environments
              Environmental Engineering (EE); Environmental
  LVS EN 300 019-2-7   conditions and environmental tests for
172                                         5/16/2006
  V2.1.2:2006      telecommunications equipment; Part 2-7: Specification
              of environmental tests; Portable and non-stationary use
     STA/VD/002                                       22
              Environmental Engineering (EE); Environmental
  LVS EN 300 019-2-7   conditions and environmental tests for
173                                          5/16/2006
  V3.0.0:2006      telecommunications equipment; Part 2-7: Specification
              of environmental tests; Portable and non-stationary use

              Environmental Engineering (EE); Environmental
  LVS EN 300 019-2-7   conditions and environmental tests for
174                                          5/16/2006
  V3.0.1:2006      telecommunications equipment; Part 2-7: Specification
              of environmental tests; Portable and non-stationary use
              Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS EN 300 019-2-8  conditions and environmental tests for
175            telecommunications equipment; Part 2-8: Specification   5/16/2006
   V2.1.2:2006
              of environmental tests; Stationary use at underground
              locations
              Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
   LVS EN 300 052-1   Subscriber Number (MSN) supplementary service;
176                                          5/16/2006
   V1.2.4:2006     Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
              protocol; Part 1: Protocol specification
              Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
   LVS EN 300 052-2   Subscriber Number (MSN) supplementary service;
177            Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.2.4:2006
              protocol; Part 2: Protocol Implementation
              Conformance Statement (PICS) proforma specification
              Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
   LVS EN 300 052-3   Subscriber Number (MSN) supplementary service;
178            Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.2.4:2006
              protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
              (TSS&TP) specification for the user
              Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
   LVS EN 300 052-4   Subscriber Number (MSN) supplementary service;
179            Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.2.4:2006
              protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
              Protocol Implementation eXtra Information for T
     STA/VD/002                                        23
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
   LVS EN 300 052-4  protocol; Multi Subscriber Number (MSN)
180                                         5/16/2006
   V1.3.1:2006    supplementary service; Part 4: Abstract Test Suite
             (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Test
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
   LVS EN 300 052-5  Subscriber Number (MSN) supplementary service;
181           Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
   LVS EN 300 052-6  Subscriber Number (MSN) supplementary service;
182           Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for T
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
   LVS EN 300 052-6  Subscriber Number (MSN) supplementary service;
183           Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.3.3:2006
             protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for T
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Terminal
   LVS EN 300 055-1  Portability (TP) supplementary service; Digital
184                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Terminal
   LVS EN 300 055-2  Portability (TP) supplementary service; Digital
185           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
   LVS EN 300 058-1  Waiting (CW) supplementary service; Digital
186                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
   LVS EN 300 058-2  Waiting (CW) supplementary service; Digital
187           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
     STA/VD/002                                       24
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
   LVS EN 300 058-3  Waiting (CW) supplementary service; Digital
188           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
             Waiting (CW) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 058-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
189                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT)
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 058-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
190           protocol; Call Waiting (CW) supplementary service;     5/16/2006
   V1.3.1:2006
             Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
   LVS EN 300 058-5  Waiting (CW) supplementary service; Digital
191           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
             Waiting (CW) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 058-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
192                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT)
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
             Waiting (CW) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 058-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
193                                         5/16/2006
   V1.3.3:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT)
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 058-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
194           protocol; Call Waiting (CW) supplementary service;     5/16/2006
   V1.4.1:2006
             Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
     STA/VD/002                                       25
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
  LVS EN 300 061-1   Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
195                                         5/16/2006
  V1.2.4:2006     Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 061-2  Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
196           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 061-3  Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
197           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 061-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
198                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 061-5  Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
199           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 061-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
200                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 061-6  Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
201           Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol    5/16/2006
   V1.3.3:2006
             Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
     STA/VD/002                                       26
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
  LVS EN 300 064-1   Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
202                                         5/16/2006
  V1.3.4:2006     Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
   LVS EN 300 064-2  Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
203           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.3.4:2006
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
   LVS EN 300 064-3  Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
204           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.3.4:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
             Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 064-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
205                                         5/16/2006
   V1.3.4:2006    protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
   LVS EN 300 064-5  Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
206           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.3.4:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
             Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 064-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
207                                         5/16/2006
   V1.3.4:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
             Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 064-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
208                                         5/16/2006
   V1.4.3:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (
     STA/VD/002                                       27
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
209 LVS EN 300 089 V2.1.1:2006 Line Identification Presentation (CLIP) supplementary  5/16/2006
                service; Service description
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
  LVS EN 300 092-1      Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
210                                           5/16/2006
  V1.2.4:2006        service; Digital Subscriber Signalling System No. one
                (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
  LVS EN 300 092-2      Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
211              service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
  V1.2.4:2006
                (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
                Conformance Statement (PICS) proforma specific
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
  LVS EN 300 092-3      Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
212              service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
  V1.2.4:2006
                (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
                Purposes (TSS&TP) specification for the
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
  LVS EN 300 092-4      Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
213              service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
  V1.2.4:2006
                (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
                partial Protocol Implementation eXtra In
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
  LVS EN 300 092-4      protocol; Calling Line Identification Presentation
214                                           5/16/2006
  V1.3.1:2006        (CLIP) supplementary service; Part 4: Abstract Test
                Suite (ATS) and partial Protocol Implemlentation eXtra
                I
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
  LVS EN 300 092-5      Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
215              service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
  V1.2.4:2006
                (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
                Purposes (TSS&TP) specification for the
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
  LVS EN 300 092-6      Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
216              service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
  V1.2.4:2006
                (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
                partial Protocol Implementation eXtra In
    STA/VD/002                                         28
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
   LVS EN 300 092-6  Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
217           service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
   V1.3.4:2006
             (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
             partial Protocol Implementation eXtra In
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
   LVS EN 300 092-6  protocol; Calling Line Identification Presentation
218                                         5/16/2006
   V1.4.1:2006    (CLIP) supplementary service; Part 6: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             In
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
   LVS EN 300 093-2  Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
219           service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
   V1.2.4:2006
             (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specifica
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
   LVS EN 300 093-3  Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
220           service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
   V1.2.4:2006
             (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
             Purposes (TSS&TP) specification for the u
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
   LVS EN 300 093-4  Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
221           service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
   V1.2.4:2006
             (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
             partial Protocol Implementation eXtra Inf
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 093-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
222           protocol; Calling Line Identification Restriction (CLIR)  5/16/2006
   V1.3.1:2006
             supplementary service; Part 4: Abstract Test Suite
             (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Inf
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
   LVS EN 300 093-5  Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
223           service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
   V1.2.4:2006
             (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
             Purposes (TSS&TP) specification for the n
     STA/VD/002                                       29
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
   LVS EN 300 093-6      Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
224               service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
   V1.2.4:2006
                 (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra Inf
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
   LVS EN 300 093-6      Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
225               service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
   V1.3.4:2006
                 (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra Inf
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 093-6      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
226               protocol; Calling Line Identification Restriction (CLIR)  5/16/2006
   V1.4.1:2006
                 supplementary service; Part 6: Abstarct Test Suite
                 (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Inf
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
227  LVS EN 300 094 V2.1.1:2006 Connected Line Identification Presentation (COLP)     5/16/2006
                 supplementary service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 097-1      Connected Line Identification Presentation (COLP)
228               supplementary service; Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
   V1.2.4:2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
                 specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Presentation (COLP)
   LVS EN 300 097-2      supplementary service; Digital Subscriber Signalling
229                                             5/16/2006
   V1.2.4:2006        System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specif
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Presentation (COLP)
   LVS EN 300 097-3      supplementary service; Digital Subscriber Signalling
230                                             5/16/2006
   V1.2.4:2006        System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for th
     STA/VD/002                                          30
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 097-4  Connected Line Identification Presentation (COLP)
231           supplementary service; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
   V1.2.4:2006
             System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Connected Line Identification Presentation (COLP)
   LVS EN 300 097-5  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
232                                       5/16/2006
   V1.2.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for th
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 097-6  Connected Line Identification Presentation (COLP)
233           supplementary service; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
   V1.2.4:2006
             System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 097-6  Connected Line Identification Presentation (COLP)
234           supplementary service; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
   V1.3.4:2006
             System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 098-1  Connected Line Identification Restriction (COLR)
235           supplementary service; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
   V1.2.4:2006
             System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
             specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Connected Line Identification Restriction (COLR)
   LVS EN 300 098-2  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
236                                       5/16/2006
   V1.2.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
             Implementation Conformance Statement (PICS)
             proforma specifi
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Connected Line Identification Restriction (COLR)
   LVS EN 300 098-3  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
237                                       5/16/2006
   V1.2.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the
     STA/VD/002                                     31
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Connected Line Identification Restriction (COLR)
   LVS EN 300 098-4  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
238                                        5/16/2006
   V1.2.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             I
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Connected Line Identification Restriction (COLR)
   LVS EN 300 098-5  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
239                                        5/16/2006
   V1.2.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Connected Line Identification Restriction (COLR)
   LVS EN 300 098-6  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
240                                        5/16/2006
   V1.2.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             I
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Connected Line Identification Restriction (COLR)
   LVS EN 300 098-6  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
241                                        5/16/2006
   V1.3.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             I
             ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
   LVS EN 300 113-1  Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment
242           intended for the transmission of data (and speech) and  5/16/2006
   V1.3.1:2006
             having an antenna connector; Part 1: Technical
             characteristics and methods of measurement
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
             Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment
   LVS EN 300 113-1
243           intended for the transmission of data (and/or speech)  5/16/2006
   V1.5.1:2006
             using constant or non-constant envelope modulation
             and having an antenna connector; Part 1: Technica
             Environmental Engineering (EE); European
   LVS EN 300 119-1
244           telecommunication standard for equipment practice;    5/16/2006
   V2.1.1:2006
             Part 1: Introduction and terminology
     STA/VD/002                                      32
                 Environmental Engineering (EE); European
   LVS EN 300 119-2
245               telecommunication standard for equipment practice;    5/16/2006
   V2.1.1:2006
                 Part 2: Engineering requirements for racks and cabinets
                 Environmental Engineering (EE); European
   LVS EN 300 119-3      telecommunication standard for equipment practice;
246                                            5/16/2006
   V2.1.1:2006        Part 3: Engineering requirements for miscellaneous
                 racks and cabinets
                 Environmental Engineering (EE); European
   LVS EN 300 119-4      telecommunication standard for equipment practice;
247                                            5/16/2006
   V2.1.1:2006        Part 4: Engineering requirements for subracks in
                 miscellaneous racks and cabinets
                 Environmental Engineering (EE); European
   LVS EN 300 119-5
248               telecommunication standard for equipment practice;    5/16/2006
   V1.2.2:2006
                 Part 5: Thermal management
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Application of the ISDN User Part (ISUP) of ITU-T
249  LVS EN 300 121 V1.2.1:2006 Signalling System No. 7 (SS7) for international ISDN   5/16/2006
                 interconnections (ISUP version 1) Amendment 1:
                 International Emergency Preference Scheme (IEPS)
                 service [ITU
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
   LVS EN 300 122-1      keypad protocol for the support of supplementary
250                                            5/16/2006
   V1.2.4:2006        services; Digital Subscriber Signalling System No. one
                 (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
   LVS EN 300 122-2      keypad protocol for the support of supplementary
251               services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
   V1.2.4:2006
                 (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specificatio
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
   LVS EN 300 130-1      Call Identification (MCID) supplementary service;
252                                            5/16/2006
   V1.2.4:2006        Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
   LVS EN 300 130-2      Call Identification (MCID) supplementary service;
253               Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.2.4:2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
     STA/VD/002                                          33
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
   LVS EN 300 130-3  Call Identification (MCID) supplementary service;
254           Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
   LVS EN 300 130-4  Call Identification (MCID) supplementary service;
255           Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information f
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
   LVS EN 300 130-4  Call Identification (MCID) supplementary service;
256           Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.3.2:2006
             protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information f
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
   LVS EN 300 130-5  Call Identification (MCID) supplementary service;
257           Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
   LVS EN 300 130-6  Call Identification (MCID) supplementary service;
258           Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information f
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
   LVS EN 300 130-6  Call Identification (MCID) supplementary service;
259           Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
   V1.3.4:2006
             protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information f
             Environmental Engineering (EE); Power supply
   LVS EN 300 132-2
260           interface at the input to telecommunications equipment;  5/16/2006
   V2.1.2:2006
             Part 2: Operated by direct current (dc)
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
   LVS EN 300 138-1  User Group (CUG) supplementary service; Digital
261                                         5/16/2006
   V1.3.4:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
     STA/VD/002                                       34
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
   LVS EN 300 138-2  User Group (CUG) supplementary service; Digital
262           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.3.4:2006
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
   LVS EN 300 138-3  User Group (CUG) supplementary service; Digital
263           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.3.4:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
             User Group (CUG) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 138-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
264                                         5/16/2006
   V1.3.4:2006    protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (P
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
             User Group (CUG) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 138-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
265                                         5/16/2006
   V1.4.3:2006    protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (P
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
   LVS EN 300 138-5  User Group (CUG) supplementary service; Digital
266           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.3.4:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
   LVS EN 300 138-5  User Group (CUG) supplementary service; Digital
267           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V2.1.2:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 138-5  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
268           protocol; Close User Group (CUG) supplementary       5/16/2006
   V3.1.1:2006
             service; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
     STA/VD/002                                       35
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
             User Group (CUG) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 138-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
269                                        5/16/2006
   V1.3.4:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (P
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
             User Group (CUG) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 138-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
270                                        5/16/2006
   V1.4.5:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (P
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
   LVS EN 300 138-6  protocol; Closed User Group (CUG) supplementary
271                                        5/16/2006
   V1.5.1:2006    service; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (P
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
   LVS EN 300 141-1  (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
272                                        5/16/2006
   V1.2.4:2006    Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 1:
             Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
   LVS EN 300 141-2  (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
273           Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 2:    5/16/2006
   V1.2.4:2006
             Protocol Implementation Conformance Statement
             (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
   LVS EN 300 141-3  (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
274           Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 3:    5/16/2006
   V1.2.4:2006
             Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
             specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
             (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
   LVS EN 300 141-4  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 4:
275                                        5/16/2006
   V1.2.4:2006    Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
             p
     STA/VD/002                                      36
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
                 (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
   LVS EN 300 141-4      Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 4:
276                                                                         5/16/2006
   V1.3.3:2006        Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 p
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
   LVS EN 300 141-5      (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
277               Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 5:                                 5/16/2006
   V1.2.4:2006
                 Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
                 (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
   LVS EN 300 141-6      Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 6:
278                                                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006        Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 p
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
                 (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
   LVS EN 300 141-6      Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 6:
279                                                                         5/16/2006
   V1.3.4:2006        Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 p
                 Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
280  LVS EN 300 147 V1.4.1:2006                                                          5/16/2006
                 Digital Hierarchy (SDH); Multiplexing structure
                  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                  Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and     jautājumi (ERM) - Radiotelefona raidītāji un uztvērēji
281
   LVS EN 300 162-2
                  receivers for the maritime mobile service operating in Jūras mobilajam dienestam, kas darbojas ultraīsviļņu   5/16/2006
   V1.1.2:2006
                  VHF bands; Part 2: Harmonized EN covering essential  (VHF) joslās - 2.daļa: Harmonizēts Eiropas standarts
                  requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive   (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. panta
                                             būtiskām prasībām
                  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                  Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and     jautājumi (ERM) - Jūras mobilo radioiekārtu
                  receivers for the maritime mobile service operating in radiotelefona raidītāji un uztvērēji, kas strādā
   LVS EN 300 162-3
282                                                                         5/16/2006
                  VHF bands; Part 3: Harmonized EN covering essential ultraīsviļņu (VHF) diapazona 12,5 kHz kanālos -
   V1.1.1:2006
                  requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE Directive 3.daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst
                                             R&TTE Direktīvas 3.3. (e) punkta būtiskām prasībām
     STA/VD/002                                                                      37
                Television systems; NICAM 728: transmission of two-
283 LVS EN 300 163 V1.2.1:2006 channel digital sound with terrestrial television systems  5/16/2006
                B, G, H, I, K1 and L
                Transmission and Multiplexing (TM); Physical and
                electrical characteristics of hierarchical digital
284 LVS EN 300 166 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                interfaces for equipment using the 2 048 kbit/s - based
                plesiochronous or synchronous digital hierarchies
                Transmission and Multiplexing (TM); Functional
285 LVS EN 300 167 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                characteristics of 2 048 kbit/s interfaces
                Private Integrated Services Network (PISN);
                Specification, functional models and information
286 LVS EN 300 171 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                flows; Control aspects of circuit-mode basic services
                [ISO/IEC 11574 (1994) modified]
                Private Integrated Services Network (PISN); Service
                description, functional capabilities and information
287 LVS EN 300 171 V1.3.1:2006                               5/16/2006
                flows; Circuit-mode 64 kbit/s bearer services [ISO/IEC
                11574 (2000) modified]
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
288 LVS EN 300 172 V1.4.1:2006 exchange signalling protocol; Circuit-mode basic      5/16/2006
                services [ISO/IEC 11572 (1996) modified]
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
289 LVS EN 300 172 V1.5.1:2006 exchange signalling protocol; Circuit-mode basic      5/16/2006
                services [ISO/IEC 11572 (2000) modified]
  LVS EN 300 175-1      Digital Enhanced Cordless Telecommunications
290                                            5/16/2006
  V1.5.1:2006        (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview
  LVS EN 300 175-1      Digital Enhanced Cordless Telecommunications
291                                            5/16/2006
  V1.6.1:2006        (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview
  LVS EN 300 175-1      Digital Enhanced Cordless Telecommunications
292                                            5/16/2006
  V1.7.1:2006        (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview
  LVS EN 300 175-1      Digital Enhanced Cordless Telecommunications
293                                            5/16/2006
  V1.8.1:2006        (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview
  LVS EN 300 175-1      Digital Enhanced Cordless Telecommunications
294                                            5/16/2006
  V1.9.1:2006        (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 175-2
295              (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical       5/16/2006
  V1.5.1:2006
                Layer (PHL)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 175-2
296              (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical       5/16/2006
  V1.6.1:2006
                Layer (PHL)
     STA/VD/002                                          38
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-2
297           (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical  5/16/2006
   V1.7.1:2006
             Layer (PHL)
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-2
298           (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical  5/16/2006
   V1.8.1:2006
             Layer (PHL)
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-2
299           (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical  5/16/2006
   V1.9.1:2006
             Layer (PHL)
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-3
300           (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium   5/16/2006
   V1.5.1:2006
             Access Control (MAC) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-3
301           (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium   5/16/2006
   V1.6.1:2006
             Access Control (MAC) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-3
302           (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium   5/16/2006
   V1.7.1:2006
             Access Control (MAC) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-3
303           (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium   5/16/2006
   V1.8.1:2006
             Access Control (MAC) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-3
304           (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium   5/16/2006
   V1.9.1:2006
             Access Control (MAC) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-4
305           (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link  5/16/2006
   V1.5.1:2006
             Control (DLC) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-4
306           (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link  5/16/2006
   V1.6.1:2006
             Control (DLC) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-4
307           (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link  5/16/2006
   V1.7.1:2006
             Control (DLC) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-4
308           (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link  5/16/2006
   V1.8.1:2006
             Control (DLC) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-4
309           (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link  5/16/2006
   V1.9.1:2006
             Control (DLC) layer
     STA/VD/002                                   39
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-5
310           (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network     5/16/2006
   V1.5.1:2006
             (NWK) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-5
311           (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network     5/16/2006
   V1.6.1:2006
             (NWK) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-5
312           (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network     5/16/2006
   V1.7.1:2006
             (NWK) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-5
313           (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network     5/16/2006
   V1.8.1:2006
             (NWK) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-5
314           (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network     5/16/2006
   V1.9.1:2006
             (NWK) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-6
315           (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and  5/16/2006
   V1.5.1:2006
             addressing
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-6
316           (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and  5/16/2006
   V1.6.1:2006
             addressing
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-6
317           (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and  5/16/2006
   V1.7.1:2006
             addressing
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-6
318           (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and  5/16/2006
   V1.8.1:2006
             addressing
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-6
319           (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and  5/16/2006
   V1.9.1:2006
             addressing
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-7
320           (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security     5/16/2006
   V1.5.1:2006
             features
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-7
321           (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security     5/16/2006
   V1.6.1:2006
             features
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-7
322           (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security     5/16/2006
   V1.7.1:2006
             features
     STA/VD/002                                     40
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-7
323           (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security     5/16/2006
   V1.8.1:2006
             features
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-7
324           (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security     5/16/2006
   V1.9.1:2006
             features
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-8
325           (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech      5/16/2006
   V1.5.1:2006
             coding and transmission
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-8
326           (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech      5/16/2006
   V1.6.1:2006
             coding and transmission
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-8
327           (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech      5/16/2006
   V1.7.1:2006
             coding and transmission
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-8
328           (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech      5/16/2006
   V1.8.1:2006
             coding and transmission
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 175-8
329           (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech      5/16/2006
   V1.9.1:2006
             coding and transmission
  LVS EN 300 176-1   Digital Enhanced Cordless Telecommunications
330                                       5/16/2006
  V1.4.1:2006     (DECT); Approval test specification; Part 1: Radio
  LVS EN 300 176-2   Digital Enhanced Cordless Telecommunications
331                                       5/16/2006
  V1.4.1:2006     (DECT); Approval test specification; Part 2: Speech
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
   LVS EN 300 182-1  Charge (AOC) supplementary service; Digital
332                                       5/16/2006
   V1.2.4:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
   LVS EN 300 182-1  Charge (AOC) supplementary service; Digital
333                                       5/16/2006
   V1.3.6:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
   LVS EN 300 182-2  Charge (AOC) supplementary service; Digital
334           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)       5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
     STA/VD/002                                     41
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
   LVS EN 300 182-2  Charge (AOC) supplementary service; Digital
335           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.3.4:2006
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
   LVS EN 300 182-3  Charge (AOC) supplementary service; Digital
336           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
   LVS EN 300 182-3  Charge (AOC) supplementary service; Digital
337           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.3.2:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
   LVS EN 300 182-3  Charge (AOC) supplementary service; Digital
338           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.4.1:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
             Charge (AOC) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 182-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
339                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PI
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
             Charge (AOC) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 182-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
340                                         5/16/2006
   V1.3.3:2006    protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PI
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
             Charge (AOC) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 182-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
341                                         5/16/2006
   V1.4.1:2006    protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PI
     STA/VD/002                                       42
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
   LVS EN 300 182-5  Charge (AOC) supplementary service; Digital
342           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
   LVS EN 300 182-5  Charge (AOC) supplementary service; Digital
343           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.4.1:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
             Charge (AOC) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 182-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
344                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PI
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
             Charge (AOC) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 182-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
345                                         5/16/2006
   V1.3.4:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PI
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
             Charge (AOC) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 182-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
346                                         5/16/2006
   V1.4.1:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PI
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 185-1  Conference call, add-on (CONF) supplementary
347                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    service; Digital Subscriber Signalling System No. one
             (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 185-2  Conference call, add-on (CONF) supplementary
348           service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
   V1.2.4:2006
             (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
     STA/VD/002                                       43
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 185-3  Conference call, add-on (CONF) supplementary
349           service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
   V1.2.4:2006
             (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
             Purposes (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Conference call, add-on (CONF) supplementary
   LVS EN 300 185-4  service; Digital Subscriber Signalling System No. one
350                                        5/16/2006
   V1.2.4:2006    (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
             partial Protocol Implementation eXtra Information for
             Tes
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Conference call, add-on (CONF) supplementary
   LVS EN 300 185-4  service; Digital Subscriber Signalling System No. one
351                                        5/16/2006
   V1.3.3:2006    (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
             partial Protocol Implementation eXtra Information for
             Tes
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 185-5  Conference call, add-on (CONF) supplementary
352           service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
   V1.2.4:2006
             (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
             Purposes (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Conference call, add-on (CONF) supplementary
   LVS EN 300 185-6  service; Digital Subscriber Signalling System No. one
353                                        5/16/2006
   V1.2.4:2006    (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
             partial Protocol Implementation eXtra Information for
             Tes
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Conference call, add-on (CONF) supplementary
   LVS EN 300 185-6  service; Digital Subscriber Signalling System No. one
354                                        5/16/2006
   V1.3.4:2006    (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
             partial Protocol Implementation eXtra Information for
             Tes
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
   LVS EN 300 188-1  Party (3PTY) supplementary service; Digital
355                                        5/16/2006
   V1.2.4:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
     STA/VD/002                                      44
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
   LVS EN 300 188-2  Party (3PTY) supplementary service; Digital
356           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
   LVS EN 300 188-3  Party (3PTY) supplementary service; Digital
357           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
             Party (3PTY) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 188-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
358                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT)
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
             Party (3PTY) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 188-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
359                                         5/16/2006
   V1.3.3:2006    protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT)
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 188-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
360           protocol; Three-Party (3PTY) supplementary service;    5/16/2006
   V1.4.1:2006
             Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
   LVS EN 300 188-5  Party (3PTY) supplementary service; Digital
361           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
             Party (3PTY) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 188-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
362                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT)
     STA/VD/002                                       45
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
                 Party (3PTY) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 188-6      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
363                                            5/16/2006
   V1.3.4:2006        protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PIXIT)
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 188-6      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
364               protocol; Three-Party (3PTY) supplementary service;    5/16/2006
   V1.4.1:2006
                 Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 Private Integrated Services Network (PISN);
365  LVS EN 300 189 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                 Addressing [ISO/IEC 11571 (1998), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 195-1      Supplementary service interactions; Digital Subscriber
366                                            5/16/2006
   V1.4.3:2006        Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 1:
                 Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 195-1      Supplementary service interactions; Digital Subscriber
367                                            5/16/2006
   V2.1.1:2006        Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 1:
                 Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 195-1      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
368                                            5/16/2006
   V3.1.1:2006        protocol; Supplementary service interactions; Part 1:
                 Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 195-2      Supplementary service interactions; Digital Subscriber
369               Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 2:    5/16/2006
   V1.3.4:2006
                 Protocol Implementation Conformance Statement
                 (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 195-2      Supplementary service interactions; Digital Subscriber
370               Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 2:    5/16/2006
   V2.1.1:2006
                 Protocol Implementation Conformance Statement
                 (PICS) proforma specification
     STA/VD/002                                          46
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 195-2  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
371           protocol; Supplementary service interactions; Part 2:  5/16/2006
   V3.1.1:2006
             Protocol Implementation Conformance Statement
             (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 195-3  Supplementary service interactions; Digital Subscriber
372           Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 3:    5/16/2006
   V1.3.3:2006
             Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
             specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Supplementary service interactions; Digital Subscriber
   LVS EN 300 195-4  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 4:
373                                        5/16/2006
   V1.2.1:2006    Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
             profo
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 195-5  Supplementary service interactions; Digital Subscriber
374           Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 5:    5/16/2006
   V1.3.3:2006
             Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
             specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Supplementary service interactions; Digital Subscriber
   LVS EN 300 195-6  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 6:
375                                        5/16/2006
   V1.2.1:2006    Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
             profo
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
   LVS EN 300 196-1  functional protocol for the support of supplementary
376                                        5/16/2006
   V1.2.2:2006    services; Digital Subscriber Signalling System No. one
             (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
   LVS EN 300 196-1  functional protocol for the support of supplementary
377                                        5/16/2006
   V1.3.2:2006    services; Digital Subscriber Signalling System No. one
             (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
     STA/VD/002                                      47
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
   LVS EN 300 196-2      functional protocol for the support of supplementary
378               services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
   V1.3.2:2006
                 (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specific
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
   LVS EN 300 196-3      functional protocol for the support of supplementary
379               services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification for the
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
   LVS EN 300 196-4      functional protocol for the support of supplementary
380               services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra In
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
   LVS EN 300 196-5      functional protocol for the support of supplementary
381               services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification for the
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
   LVS EN 300 196-6      functional protocol for the support of supplementary
382               services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra In
                 Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                 Relay Systems (DRRS); Parameters for DRRS for the
383 LVS EN 300 197 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                 transmission of digital signals and analogue video
                 signals operating at 38 GHz
                 Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                 Relay Systems (DRRS); Parameters for DRRS for the
384 LVS EN 300 197 V1.2.2:2006                              5/16/2006
                 transmission of digital signals and analogue video
                 signals operating at 38 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
385 LVS EN 300 197 V1.3.1:2006  Parameters for radio systems for the transmission of   5/16/2006
                 digital signals operating at 38 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
386 LVS EN 300 197 V1.4.1:2006  Parameters for radio systems for the transmission of   5/16/2006
                 digital signals operating at 38 GHz
     STA/VD/002                                          48
                Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
387 LVS EN 300 197 V1.5.1:2006 Parameters for radio systems for the transmission of  5/16/2006
                digital signals operating at 32 GHz and 38 GHz
                Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                Relay Systems (DRRS); Parameters for DRRS for the
388 LVS EN 300 198 V1.2.1:2006                             5/16/2006
                transmission of digital signals and analogue video
                signals operating at 23 GHz
                Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                Relay Systems (DRRS); Parameters for DRRS for the
389 LVS EN 300 198 V1.2.2:2006                             5/16/2006
                transmission of digital signals and analogue video
                signals operating at 23 GHz
                Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
390 LVS EN 300 198 V1.3.1:2006 Parameters for radio systems for the transmission of  5/16/2006
                digital signals operating at 23 GHz
                Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
391 LVS EN 300 198 V1.5.1:2006 Parameters for radio systems for the transmission of  5/16/2006
                digital signals operating at 23 GHz
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
392 LVS EN 300 199 V1.2.1:2006 Forwarding Busy (CFB) supplementary service;      5/16/2006
                Service description
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
393 LVS EN 300 201 V1.2.1:2006 Forwarding No Reply (CFNR) supplementary service;    5/16/2006
                Service description
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
  LVS EN 300 207-1      supplementary services; Digital Subscriber Signalling
394                                          5/16/2006
  V2.0.1:2006        System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
                specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
  LVS EN 300 207-1
395              supplementary services; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
  V3.1.1:2006
                System No. One (DSS1); Part 1: Protocol specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
  LVS EN 300 207-2      supplementary services; Digital Subscriber Signalling
396              System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol    5/16/2006
  V1.2.4:2006
                Implementation Conformance Statement (PICS)
                proforma specification
    STA/VD/002                                         49
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
   LVS EN 300 207-2  supplementary services; Digital Subscriber Signalling
397           System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol    5/16/2006
   V2.0.1:2006
             Implementation Conformance Statement (PICS)
             proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
   LVS EN 300 207-2  supplementary services; Digital Subscriber Signalling
398           System No One (DSS1); Part 2: Protocol         5/16/2006
   V3.1.1:2006
             Implementation Conformance Statement (PICS)
             proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
   LVS EN 300 207-3  supplementary services; Digital Subscriber Signalling
399           System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite   5/16/2006
   V1.3.2:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
   LVS EN 300 207-3  supplementary services; Digital Subscriber Signalling
400           System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite   5/16/2006
   V3.1.1:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
   LVS EN 300 207-4  supplementary services; Digital Subscriber Signalling
401           System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test  5/16/2006
   V1.2.4:2006
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proform
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
   LVS EN 300 207-4  supplementary services; Digital Subscriber Signalling
402           System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test  5/16/2006
   V3.1.1:2006
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proform
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
   LVS EN 300 207-5  supplementary services; Digital Subscriber Signalling
403           System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite   5/16/2006
   V1.2.3:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the network
     STA/VD/002                                     50
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
   LVS EN 300 207-5  supplementary services; Digital Subscriber Signalling
404           System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite     5/16/2006
   V3.1.1:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
   LVS EN 300 207-6  supplementary services; Digital Subscriber Signalling
405           System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test   5/16/2006
   V1.2.3:2006
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proform
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
   LVS EN 300 207-6  supplementary services; Digital Subscriber Signalling
406           System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test   5/16/2006
   V3.1.1:2006
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proform
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
   LVS EN 300 207-6  supplementary services; Digital Subscriber Signalling
407           System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test   5/16/2006
   V3.2.1:2006
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proform
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 210-1  Freephone (FPH) supplementary service; Digital
408                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 210-2  Freephone (FPH) supplementary service; Digital
409           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 210-3  Freephone (FPH) supplementary service; Digital
410           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
     STA/VD/002                                       51
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Freephone (FPH) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 210-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
411                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT) pr
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 210-5  Freephone (FPH) supplementary service; Digital
412           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Freephone (FPH) supplementary service; Digital
   LVS EN 300 210-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
413                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT) pr
             ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
   LVS EN 300 219-1  Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio
414           equipment transmitting signals to initiate a specific   5/16/2006
   V1.2.1:2006
             response in the receiver; Part 1: Technical
             characteristics and methods of measurement
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
             Matters (ERM); Short range devices; Technical
   LVS EN 300 220-1
415           characteristics and test methods for radio equipment to  5/16/2006
   V1.2.1:2006
             be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range
             with power levels ranging up to 500 mW; Part 1: Param
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 300 220-1  Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio
416           equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz      5/16/2006
   V2.1.1:2006
             frequency range with power levels ranging up to 500
             mW; Part 1: Technical characteristics and test methods
             ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
             Matters (ERM); Short range devices; Technical
   LVS EN 300 220-2
417           characteristics and test methods for radio equipment to  5/16/2006
   V1.2.1:2006
             be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range
             with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Suppl
     STA/VD/002                                       52
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                 Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio      lietas - Maza darbības attāluma iekārtas - Radioiekārtas,
418
   LVS EN 300 220-2      equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz      ko izmanto frekvenču joslā no 25 MHz līdz 1000 MHz,     5/16/2006
   V2.1.1:2006        frequency range with power levels ranging up to 500    ar jaudu līdz 500 Mw - 2. daļa: Harmonizēts Eiropas
                 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential       standarts (EN), kas ietver R&TTE Direktīvas 3.2.
                 requirements                       sadaļas būtiskās prasības
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); Technical characteristics and methods
419 LVS EN 300 225 V1.4.1:2006                                                             5/16/2006
                 of measurement for survival craft portable VHF
                 radiotelephone apparatus
                 Television systems; Specification of the domestic video
420 LVS EN 300 231 V1.3.1:2006                                                             5/16/2006
                 Programme Delivery Control system (PDC)
                 Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                 Relay Systems (DRRS); High capacity DRRS carrying
421 LVS EN 300 234 V1.2.1:2006  1 x STM-1 signals and operating in frequency bands                                  5/16/2006
                 with about 30 MHz channel spacing and alternated
                 arrangements
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High
                 capacity digital radio systems carrying 1 x STM-1
422 LVS EN 300 234 V1.3.2:2006                                                             5/16/2006
                 signals and operating in frequency bands with about 30
                 MHz channel spacing and alternated arrangements
                 Terminal Equipment (TE); Syntax-based videotex
423 LVS EN 300 236 V1.2.2:2006                                                             5/16/2006
                 protocol; Terminal conformance testing
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
424 LVS EN 300 237 V1.3.1:2006                                                             5/16/2006
                 Name identification supplementary services [ISO/IEC
                 13864 (1995) modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Generic functional
425 LVS EN 300 239 V1.3.1:2006                                                             5/16/2006
                 protocol for the support of supplementary services
                 [ISO/IEC 11582 (2002) modified]
                 Environmental Engineering (EE); Earthing and
426 LVS EN 300 253 V2.1.1:2006  bonding of telecommunication equipment in                                       5/16/2006
                 telecommunication centres
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
427 LVS EN 300 258 V1.3.1:2006                                                             5/16/2006
                 Path replacement additional network feature [ISO/IEC
                 13863 (1998) modified]
     STA/VD/002                                                                        53
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 267-1  Telephony 7 kHz, videotelephony, audiographic
428           conference and videoconference teleservices; Digital    5/16/2006
   V1.2.2:2006
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 267-1  Telephony 7 kHz, videotelephony, audiographic
429           conference and videoconference teleservices; Digital    5/16/2006
   V1.3.2:2006
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Telephony 7 kHz, videotelephony, audiographic
   LVS EN 300 267-2  conference and videoconference teleservices; Digital
430                                         5/16/2006
   V1.2.2:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PIC
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Telephony 7 kHz, videotelephony, audiographic
   LVS EN 300 267-2  conference and videoconference teleservices; Digital
431                                         5/16/2006
   V1.3.2:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PIC
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Telephony 7 kHz, videotelephony, audiographic
   LVS EN 300 267-3  conference and videoconference teleservices; Digital
432                                         5/16/2006
   V1.2.6:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) sp
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Telephony 7 kHz, videotelephony, audiographic
   LVS EN 300 267-4  conference and videoconference teleservices; Digital
433                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Imp
     STA/VD/002                                       54
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Telephony 7 kHz, videotelephony, audiographic
   LVS EN 300 267-5  conference and videoconference teleservices; Digital
434                                         5/16/2006
   V1.2.6:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) sp
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Telephony 7 kHz, videotelephony, audiographic
   LVS EN 300 267-6  conference and videoconference teleservices; Digital
435                                         5/16/2006
   V1.2.6:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Imp
             Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
   LVS EN 300 286-1  User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
436                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
             protocol; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
   LVS EN 300 286-2  User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
437           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
   LVS EN 300 286-3  User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
438           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
   LVS EN 300 286-4  User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
439           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Test
             Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
   LVS EN 300 286-4  User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
440           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.3.3:2006
             protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Test
     STA/VD/002                                       55
             Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
   LVS EN 300 286-5  User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
441           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
   LVS EN 300 286-5  User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
442           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.3.6:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
   LVS EN 300 286-5  User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
443           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.4.1:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
   LVS EN 300 286-6  User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
444           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Test
             Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
   LVS EN 300 286-6  User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
445           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.3.3:2006
             protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Test
             Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
   LVS EN 300 286-6  User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
446           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.4.1:2006
             protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Test
             Telecommunications Management Network (TMN);
   LVS EN 300 291-1  Functional specification of Customer Administration
447                                         5/16/2006
   V1.2.1:2006    (CA) on the Operations System/Network Element
             (OS/NE) interface; Part 1: Single line configurations
             Telecommunications Management Network (TMN);
   LVS EN 300 291-2  Functional specification of Customer Administration
448                                         5/16/2006
   V1.1.1:2006    (CA) on the Operations System/Network Element
             (OS/NE) interface; Part 2: Multi line configurations
     STA/VD/002                                       56
                 Telecommunications Management Network (TMN);
                 Functional specification of call routeing information
449 LVS EN 300 292 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                 management on the Operations System/Network
                 Element (OS/NE) interface
                 Television systems; 625-line television Wide Screen
450 LVS EN 300 294 V1.4.1:2006                               5/16/2006
                 Signalling (WSS)
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Cell based user network access for 155 520
451 LVS EN 300 299 V1.3.1:2006                               5/16/2006
                 kbit/s and 622 080 kbit/s; Physical layer interfaces for
                 B-ISDN applications
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Cell based user network access for 155 520
452 LVS EN 300 299 V1.3.2:2006                               5/16/2006
                 kbit/s and 622 080 kbit/s; Physical layer interfaces for
                 B-ISDN applications
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 301-1      ISDN); Traffic control and congestion control in B-
453               ISDN; Conformance definitions for Available Bit Rate    5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 (ABR) and ATM Blocked Transfer (ABT) [ITU-T
                 Recommendation I.371.1 (1997)]
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
   LVS EN 300 324-1
454               interface for the support of Access Network (AN); Part   5/16/2006
   V1.2.3:2006
                 1: V5.1 interface specification
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
   LVS EN 300 324-2      interface for the support of Access Network (AN); Part
455                                             5/16/2006
   V1.2.3:2006        2: Protocol Implementation Conformance Statement
                 (PICS) proforma specification
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
   LVS EN 300 324-2      interface for the support of Access Network (AN); Part
456                                             5/16/2006
   V2.1.1:2006        2: Protocol Implementation Conformance Statement
                 (PICS) proforma specification
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
  LVS EN 300 324-3       interface for the support of Access Network (AN); Part
457                                             5/16/2006
  V3.1.1:2006         3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the network layer (AN side)
     STA/VD/002                                           57
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
   LVS EN 300 324-4      interface for the support of Access Network (AN); Part
458               4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol    5/16/2006
   V3.1.1:2006
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 proforma specification for the network laye
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
   LVS EN 300 324-5      interface for the support of Access Network (AN); Part
459                                            5/16/2006
   V3.1.1:2006        5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the network layer (LE side)
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
   LVS EN 300 324-6      interface for the support of Access Network (AN); Part
460               6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol    5/16/2006
   V3.1.1:2006
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 proforma specification for the network laye
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
   LVS EN 300 324-8      interface for the support of Access Network (AN); Part
461               8: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol    5/16/2006
   V2.1.1:2006
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 proforma specification for the data link la
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data
   LVS EN 300 328-1      transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM
462                                            5/16/2006
   V1.3.1:2006        band and using spread spectrum modulation
                 techniques; Part 1: Technical characteristics and test
                 condit
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Short Range Devices (SRD);
463  LVS EN 300 330 V1.2.2:2006 Technical characteristics and test methods for radio   5/16/2006
                 equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz
                 and inductive loop systems in the frequency range 9
                 kHz to 30
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio
   LVS EN 300 330-1      equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz
464                                            5/16/2006
   V1.3.1:2006        and inductive loop systems in the frequency range 9
                 kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and
                 test
     STA/VD/002                                         58
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
             Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio
   LVS EN 300 330-1  equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz
465                                                                     5/16/2006
   V1.5.1:2006    and inductive loop systems in the frequency range 9
             kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and
             test
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
             Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio     jautājumi - Maza darbības attāluma ierīces (SRD) -
466
   LVS EN 300 330-2  equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz     Radioiekārtas frekvenču joslā no 9 kHz līdz 25 MHz un   5/16/2006
   V1.3.1:2006    and inductive loop systems in the frequency range 9   induktīvās cilpas sistēmas frekvenču joslā no 9 kHz līdz
             kHz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN under article    30 MHz - 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN),
             3.2 of                          kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. punktam
             V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
   LVS EN 300 347-2  interface for the support of Access Network (AN); Part
467                                                                     5/16/2006
   V2.1.3:2006    2: Protocol Implementation Conformance Statement
             (PICS) proforma specification
             V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
  LVS EN 300 347-3   interface for the support of Access Network (AN); Part
468                                                                     5/16/2006
  V3.1.1:2006     3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
             specification for the network layer (AN side)
             V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
   LVS EN 300 347-4  interface for the support of Access Network (AN); Part
469           4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol                                  5/16/2006
   V3.1.1:2006
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
             proforma specification for the network laye
             V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
   LVS EN 300 347-5  interface for the support of Access Network (AN); Part
470                                                                     5/16/2006
   V3.1.1:2006    5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
             specification for the network layer (LE side)
             V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
   LVS EN 300 347-6  interface for the support of Access Network (AN); Part
471           6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol                                  5/16/2006
   V3.1.1:2006
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
             proforma specification for the network laye
     STA/VD/002                                                                   59
             V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
   LVS EN 300 347-8  interface for the support of Access Network (AN); Part
472            8: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol     5/16/2006
   V2.1.1:2006
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
             proforma specification for the data link la
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-1  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
473                                         5/16/2006
   V3.2.2:2006     international interface; Part 1: Basic services [ITU-T
             Recommendations Q.761 to Q.764 (1997), modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-10  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
474            international interface; Part 10: Subaddressing (SUB)   5/16/2006
   V3.1.3:2006
             supplementary service [ITU-T Recommendation
             Q.731, clause 8 (1992), modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-11  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
475            international interface; Part 11: Malicious Call      5/16/2006
   V3.1.3:2006
             Identification (MCID) supplementary service [ITU-T
             Recommendation Q.731, clause 7 (1997), modified
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-12  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
476            international interface; Part 12: Conference Call, add-  5/16/2006
   V3.1.3:2006
             on (CONF) supplementary service [ITU-T
             Recommendation Q.734, clause 1 (1993), modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-14  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
477            international interface; Part 14: Explicit Call Transfer  5/16/2006
   V3.1.3:2006
             (ECT) supplementary service [ITU-T Recommendation
             Q.732, clause 7 (1996), modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-15  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
478            international interface; Part 15: Diversion        5/16/2006
   V3.2.2:2006
             supplementary services [ITU-T Recommendation
             Q.732, clauses 2 to 5 (1997), modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-16  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
479            international interface; Part 16: Call Hold (HOLD)     5/16/2006
   V3.1.3:2006
             supplementary service [ITU-T Recommendation
             Q.733, clause 2 (1993), modified]
     STA/VD/002                                       60
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-17  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
480            international interface; Part 17: Call Waiting (CW)    5/16/2006
   V3.1.3:2006
             supplementary service [ITU-T Recommendation
             Q.733, clause 1 (1992), modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-18  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
481            international interface; Part 18: Completion of Calls to  5/16/2006
   V3.1.3:2006
             Busy Subscriber (CCBS) supplementary service [ITU-
             T Recommendation Q.733, clause 3 (1997),
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-19  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
482            international interface; Part 19: Three-Party (3PTY)    5/16/2006
   V3.1.3:2006
             supplementary service [ITU-T Recommendation
             Q.734, clause 2 (1996), modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-2  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
483            international interface; Part 2: ISDN supplementary    5/16/2006
   V3.2.2:2006
             services [ITU-T Recommendation Q.730 (1997),
             modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-2  System No. 7 (SS7); ISDN User Part (ISUP) version 4
484            for the international interface; Part 2: ISDN       5/16/2006
   V4.2.1:2006
             supplementary service [ITU-T Recommendation Q.730
             (1999) modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-20  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
485                                         5/16/2006
   V3.2.8:2006     international interface; Part 20: Completion of Calls on
             No Reply (CCNR) supplementary service
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-22  System No.7 (SS7); ISDN User Part (ISUP) version 4
486            for the international interface; Part 22: International  5/16/2006
   V1.1.1:2006
             Emergency Preference Scheme (IEPS) service [ITU-T
             Amendments (2002) to Q.761 - Q.764 (1999) m
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-3  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
487            international interface; Part 3: Calling Line       5/16/2006
   V3.1.3:2006
             Identification Presentation (CLIP) supplementary
             service [ITU-T Recommendation Q.731, clause 3
     STA/VD/002                                       61
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-32  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
488            international interface; Part 32: Test Suite Structure  5/16/2006
   V3.0.4:2006
             and Test Purposes (TSS&TP) specification for basic
             services
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-33  System No.7 (SS7); ISDN User Part (ISUP) version 4
489            for the international interface; Part 33: Abstract Test  5/16/2006
   V4.1.1:2006
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proform
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-36  System No.7 (SS7); ISDN User Part (ISUP) version 3
490            for the international interface; Part 36: Abstract Test  5/16/2006
   V3.3.1:2006
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proform
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
             System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
   LVS EN 300 356-4  international interface; Part 4: Calling Line
491                                         5/16/2006
   V3.1.3:2006     Identification Restriction (CLIR) supplementary
             service [ITU-T Recommendation Q.731, clause 4
             (1993),
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-5  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
492            international interface; Part 5: Connected Line      5/16/2006
   V3.1.3:2006
             Identification Presentation (COLP) supplementary
             service [ITU-T Recommendation Q.731, clause 5 (199
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-6  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
493            international interface; Part 6: Connected Line      5/16/2006
   V3.1.3:2006
             Identification Restriction (COLR) supplementary
             service [ITU-T Recommendation Q.731, clause 6 (1993
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-7  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
494            international interface; Part 7: Terminal Portability   5/16/2006
   V3.1.3:2006
             (TP) supplementary service [ITU-T Recommendation
             Q.733, clause 4 (1993), modified]
     STA/VD/002                                       62
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-8      System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
495               international interface; Part 8: User-to-User Signalling  5/16/2006
   V3.1.3:2006
                 (UUS) supplementary service [ITU-T
                 Recommendation Q.737, clause 1 (1997), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 356-9      System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3 for the
496               international interface; Part 9: Closed User Group     5/16/2006
   V3.1.3:2006
                 (CUG) supplementary service [ITU-T
                 Recommendation Q.735, clause 1 (1993), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
497  LVS EN 300 357 V1.2.1:2006 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)       5/16/2006
                 supplementary service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 359-1      Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
498               supplementary service; Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
   V1.2.4:2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
                 specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 300 359-1      Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
499               supplementary service; Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
   V1.3.2:2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
                 specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-2      supplementary service; Digital Subscriber Signalling
500                                             5/16/2006
   V1.2.4:2006        System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-2      supplementary service; Digital Subscriber Signalling
501                                             5/16/2006
   V1.4.1:2006        System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specification
     STA/VD/002                                          63
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-3  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
502                                       5/16/2006
   V1.2.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the use
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-3  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
503                                       5/16/2006
   V1.4.1:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the use
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-4  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
504                                       5/16/2006
   V1.2.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Info
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-4  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
505                                       5/16/2006
   V1.3.2:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Info
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-4  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
506                                       5/16/2006
   V1.4.1:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Info
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-5  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
507                                       5/16/2006
   V1.2.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the ne
     STA/VD/002                                     64
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-5      supplementary service; Digital Subscriber Signalling
508                                            5/16/2006
   V1.3.6:2006        System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for the ne
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-5      supplementary service; Digital Subscriber Signalling
509                                            5/16/2006
   V1.4.1:2006        System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for the ne
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-6      supplementary service; Digital Subscriber Signalling
510                                            5/16/2006
   V1.2.4:2006        System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
                 Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 Info
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-6      supplementary service; Digital Subscriber Signalling
511                                            5/16/2006
   V1.3.6:2006        System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
                 Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 Info
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
   LVS EN 300 359-6      supplementary service; Digital Subscriber Signalling
512                                            5/16/2006
   V1.4.1:2006        System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
                 Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 Info
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional models and information
513  LVS EN 300 361 V1.2.1:2006                             5/16/2006
                 flows; Call offer supplementary service [ISO/IEC
                 14841 (1996), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
514  LVS EN 300 361 V1.3.1:2006                             5/16/2006
                 Call offer supplementary service [ISO/IEC 14841
                 (1996) modified]
     STA/VD/002                                         65
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
515 LVS EN 300 362 V1.2.1:2006 exchange signalling protocol; Call offer supplementary   5/16/2006
                service [ISO/IEC 14843 (1996), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional models and information
516 LVS EN 300 363 V1.2.1:2006  flows; Do not disturb and do not disturb override    5/16/2006
                 supplementary services [ISO/IEC 14842 (1996),
                 modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
517 LVS EN 300 363 V1.3.1:2006  Do not disturb and do not disturb override        5/16/2006
                 supplementary services [ISO/IEC 14842 (1996)
                 modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Do not disturb and do
518 LVS EN 300 364 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                 not disturb override supplementary services [ISO/IEC
                 14844 (1996), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
519 LVS EN 300 365 V1.3.1:2006                               5/16/2006
                 Call completion supplementary services [ISO/IEC
                 13866 (1995) modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
520 LVS EN 300 367 V1.2.1:2006  Call Transfer (ECT) supplementary service; Service    5/16/2006
                 description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
521 LVS EN 300 368 V1.2.2:2006  Call Transfer (ECT) supplementary service; Functional  5/16/2006
                 capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
   LVS EN 300 369-1      Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
522                                            5/16/2006
   V1.2.4:2006         Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
   LVS EN 300 369-2      Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
523                Subscriber Signalling System No. one (DSS1)       5/16/2006
   V1.2.4:2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
     STA/VD/002                                          66
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
   LVS EN 300 369-3  Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
524           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 369-3  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
525           protocol; Explicit Call Transfer (ECT) supplementary    5/16/2006
   V1.3.1:2006
             service; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
   LVS EN 300 369-4  Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
526           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Test
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 369-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
527           protocol; Explicit Call Transfer (ECT) supplementary    5/16/2006
   V1.3.1:2006
             service; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Test
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
   LVS EN 300 369-5  Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
528           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.4:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 369-5  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
529           protocol; Explicit Call Transfer (ECT) supplementary    5/16/2006
   V1.3.1:2006
             service; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
   LVS EN 300 369-6  Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
530           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.4.2:2006
             protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Test
     STA/VD/002                                       67
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
  LVS EN 300 369-6      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
531              protocol; Explicit Call Transfer (ECT) supplementary    5/16/2006
  V1.5.1:2006
                service; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                Protocol Implementation eXtra Information for Test
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                (DECT); Global System for Mobile communications
532 LVS EN 300 370 V1.3.1:2006 (GSM); DECT/GSM Interworking Profile (IWP);         5/16/2006
                Access and mapping (protocol/procedure description
                for 3,1 kHz speech service)
                Telecommunications Management Network (TMN);
533 LVS EN 300 371 V1.3.1:2006 Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) information     5/16/2006
                model for the Network Element (NE) view;
                Telecommunications Management Network (TMN);
534 LVS EN 300 371 V1.3.2:2006 Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) information     5/16/2006
                model for the Network Element (NE) view;
                Telecommunications Management Network (TMN);
  LVS EN 300 376-1      Q3 interface at the Access Network (AN) for
535                                            5/16/2006
  V1.2.1:2006        configuration management of V5 interfaces and
                associated user ports; Part 1: Q3 interface specification
                Telecommunications Management Network (TMN);
  LVS EN 300 377-1      Q3 interface at the Local Exchange (LE) for
536              configuration management of V5 interfaces and        5/16/2006
  V1.2.1:2006
                associated customer profiles; Part 1: Q3 interface
                specification
                Telecommunications Management Network (TMN);
  LVS EN 300 378-1      Q3 interface at the Access Network (AN) for fault and
537                                            5/16/2006
  V1.2.1:2006        performance management of V5 interfaces and
                associated user ports; Part 1: Q3 interface specification
                Telecommunications Management Network (TMN);
  LVS EN 300 379-1      Q3 interface at the Local Exchange (LE) for fault and
538              performance management of V5 interfaces and         5/16/2006
  V1.2.1:2006
                associated customer profiles; Part 1: Q3 interface
                specification
  LVS EN 300 392-1      Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
539                                            5/16/2006
  V1.2.1:2006        (V+D); Part 1: General network design
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
  LVS EN 300 392-10-10
540              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-    5/16/2006
  V1.2.1:2006
                part 10: Priority Call (PC)
     STA/VD/002                                          68
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-14
541             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   V1.2.1:2006
               part 14: Late Entry (LE)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-16
542             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   V1.2.1:2006
               part 16: Pre-emptive Priority Call (PPC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-17
543             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   V1.2.1:2006
               part 17: Include Call (IC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-18
544             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   V1.2.1:2006
               part 18: Barring of Outgoing Calls (BOC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-19
545             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   V1.2.1:2006
               part 19: Barring of Incoming Calls (BIC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-21
546             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   V1.2.1:2006
               part 21: Ambience Listening (AL)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-22
547             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   V1.2.1:2006
               part 22: Dynamic Group Number Assignment (DGNA)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-10-4
548             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   V1.3.1:2006
               part 4: Call Forwarding (CF)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-10
549             (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 10: Priority Call (PC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-12
550             (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 12: Call Hold (CH)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-12
551             (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   V1.1.2:2006
               part 12: Call Hold (HOLD)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-14
552             (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 14: Late Entry (LE)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-16
553             (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   V1.2.1:2006
               part 16: Pre-emptive Priority Call (PPC)
     STA/VD/002                                       69
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-17
554             (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   V1.1.2:2006
               part 17: Include Call (IC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-18
555             (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 18: Barring of Outgoing Calls (BOC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-19
556             (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 19: Barring of Incoming Calls (BIC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-21
557             (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 21: Ambience Listening (AL)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-4
558             (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 4: Call Forwarding (CF)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-11-8
559             (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 8: Area Selection (AS)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-10
560             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 10: Priority Call (PC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-12
561             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 12: Call Hold (CH)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-12
562             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   V1.1.2:2006
               part 12: Call Hold (HOLD)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-14
563             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 14: Late Entry (LE)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-16
564             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   V1.2.1:2006
               part 16: Pre-emptive Priority Call (PPC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-17
565             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   V1.1.2:2006
               part 17: Include Call (IC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-18
566             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 18: Barring of Outgoing Calls (BOC)
     STA/VD/002                                       70
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-19
567             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 19: Barring of Incoming Calls (BIC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-21
568             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 21: Ambience Listening (AL)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-21
569             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   5/16/2006
   V1.2.1:2006
               part 21: Ambience Listening (AL)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-3
570             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   5/16/2006
   V1.3.1:2006
               part 3: Talking Party Identification (TPI)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-4
571             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 4: Call Forwarding (CF)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-6
572             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   5/16/2006
   V1.3.1:2006
               part 6: Call Authorized by Dispatcher (CAD)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-12-8
573             (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   5/16/2006
   V1.1.1:2006
               part 8: Area Selection (AS)
  LVS EN 300 392-2     Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
574                                          5/16/2006
  V2.1.1:2006       (V+D); Part 2: Air Interface (AI)
  LVS EN 300 392-2     Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
575                                          5/16/2006
  V2.3.2:2006       (V+D); Part 2: Air Interface (AI)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-3-1
576             (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System      5/16/2006
   V1.2.1:2006
               Interface (ISI); Sub-part 1: General design
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-3-2   (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System
577                                          5/16/2006
   V1.1.1:2006      Interface (ISI); Sub-part 2: Additional Network Feature
               Individual Call (ANF-ISIIC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-3-4   (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System
578                                          5/16/2006
   V1.1.1:2006      Interface (ISI); Sub-part 4: Additional Network Feature
               Short Data Service (ANF-ISISDS)
   LVS EN 300 392-5    Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
579                                          5/16/2006
   V1.1.1:2006      (V+D); Part 5: Peripheral Equipment Interface (PEI)
     STA/VD/002                                        71
  LVS EN 300 392-5       Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
580                                             5/16/2006
  V1.2.1:2006         (V+D); Part 5: Peripheral Equipment Interface (PEI)
  LVS EN 300 392-7       Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
581                                             5/16/2006
  V2.1.1:2006         (V+D); Part 7: Security
  LVS EN 300 392-7       Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
582                                             5/16/2006
  V2.2.1:2006         (V+D); Part 7: Security
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-9
583               (V+D); Part 9: General requirements for supplementary    5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 services
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS EN 300 392-9
584               (V+D); Part 9: General requirements for supplementary    5/16/2006
   V1.3.1:2006
                 services
   LVS EN 300 394-1      Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance
585                                             5/16/2006
   V2.1.2:2006        testing specification; Part 1: Radio
   LVS EN 300 394-1      Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance
586                                             5/16/2006
   V2.4.1:2006        testing specification; Part 1: Radio
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
   LVS EN 300 395-1
587               full-rate traffic channel; Part 1: General description of  5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 speech functions
   LVS EN 300 395-2      Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
588                                             5/16/2006
   V1.3.1:2006        full-rate traffic channel; Part 2: TETRA codec
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
   LVS EN 300 395-3
589               full-rate traffic channel; Part 3: Specific operating    5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 features
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical
   LVS EN 300 396-3      requirements for Direct Mode Operation (DMO); Part
590                                             5/16/2006
   V1.2.1:2006        3: Mobile Station to Mobile Station (MS-MS) Air
                 Interface (AI) protocol
                 Radio Broadcasting Systems; Digital Audio
591  LVS EN 300 401 V1.3.2:2006 Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed      5/16/2006
                 receivers
                 Radio Broadcasting Systems; Digital Audio
592  LVS EN 300 401 V1.3.3:2006 Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed      5/16/2006
                 receivers
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 402-4      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
593               protocol; Data link layer; Part 4: Protocol         5/16/2006
   V1.2.3:2006
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specification for the general protocol
     STA/VD/002                                           72
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
   LVS EN 300 402-7      protocol; Data link layer; Part 7: Abstract Test Suite
594                                             5/16/2006
   V1.4.5:2006        (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 Information for Testing (PIXIT) proforma specification
                 f
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 403-1      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
595               protocol; Signalling network layer for circuit-mode     5/16/2006
   V1.2.2:2006
                 basic call control; Part 1: Protocol specification [ITU-T
                 Recommendation Q.931 (1993), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 403-2      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
596               protocol; Signalling network layer for circuit-mode     5/16/2006
   V1.3.1:2006
                 basic call control; Part 2: Specification and Description
                 Language (SDL) diagrams
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 403-3      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
597               protocol; Signalling network layer for circuit-mode     5/16/2006
   V1.3.1:2006
                 basic call control; Part 3: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 403-3      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
598               protocol; Signalling network layer for circuit-mode     5/16/2006
   V1.4.1:2006
                 basic call control; Part 3: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 300 403-6      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
599               protocol; Signalling network layer for circuit-mode     5/16/2006
   V1.2.2:2006
                 basic call control; Part 6: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification for the network
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
600  LVS EN 300 407 V1.2.1:2006 Parameters for digital radio systems for the        5/16/2006
                 transmission of digital signals operating at 55 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
                 Parameters for digital radio systems for the
601  LVS EN 300 408 V1.2.1:2006 transmission of digital signals and analogue video     5/16/2006
                 signals operating at around 58 GHz, which do not
                 require co-ordinated frequency planning
     STA/VD/002                                           73
                 Network Aspects (NA); Availability performance of
602 LVS EN 300 416 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                 path elements of international digital paths
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-10-1    requirements of transport functionality of equipment;
603                                           5/16/2006
   V1.1.1:2006        Part 10-1: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) radio
                 specific functionalities
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-1-1
604               requirements of transport functionality of equipment;  5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 Part 1-1: Generic processes and performance
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-1-1
605               requirements of transport functionality of equipment;  5/16/2006
   V1.1.3:2006
                 Part 1-1: Generic processes and performance
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-1-1
606               requirements of transport functionality of equipment;  5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 Part 1-1: Generic processes and performance
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-1-2     requirements of transport functionality of equipment;
607                                           5/16/2006
   V1.1.2:2006        Part 1-2: General information about Implementation
                 Conformance Statement (ICS) proforma
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-1-2     requirements of transport functionality of equipment;
608                                           5/16/2006
   V1.1.3:2006        Part 1-2: General information about Implementation
                 Conformance Statement (ICS) proforma
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-2-1     requirements of transport functionality of equipment;
609               Part 2-1: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) and    5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical
                 section layer functions
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-2-1     requirements of transport functionality of equipment;
610               Part 2-1: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) and    5/16/2006
   V1.1.3:2006
                 Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical
                 section layer functions
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-2-1     requirements of transport functionality of equipment;
611               Part 2-1: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) and    5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical
                 section layer functions
     STA/VD/002                                         74
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
              requirements of transport functionality of equipment;
   LVS EN 300 417-2-2  Part 2-2: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) and
612                                        5/16/2006
   V1.1.2:2006     Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical
              section layer functions; Implementation Conformance
              Stateme
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
              requirements of transport functionality of equipment;
   LVS EN 300 417-2-2  Part 2-2: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) and
613                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006     Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical
              section layer functions; Implementation Conformance
              Stateme
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
              requirements of transport functionality of equipment;
   LVS EN 300 417-2-2  Part 2-2: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) and
614                                        5/16/2006
   V1.1.4:2006     Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical
              section layer functions; Implementation Conformance
              Stateme
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-3-1  requirements of transport functionality of equipment;
615                                        5/16/2006
   V1.1.2:2006     Part 3-1: Synchronous Transport Module-N (STM-N)
              regenerator and multiplex section layer functions
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-3-1  requirements of transport functionality of equipment;
616                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006     Part 3-1: Synchronous Transport Module-N (STM-N)
              regenerator and multiplex section layer functions
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-3-1  requirements of transport functionality of equipment;
617                                        5/16/2006
   V1.2.1:2006     Part 3-1: Synchronous Transport Module-N (STM-N)
              regenerator and multiplex section layer functions
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
              requirements of transport functionality of equipment;
   LVS EN 300 417-3-2  Part 3-2: Synchronous Transport Module-N (STM-N)
618                                        5/16/2006
   V1.1.2:2006     regenerator and multiplex section layer functions;
              Implementation Conformance Statement (ICS)
              proforma speci
     STA/VD/002                                      75
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
              requirements of transport functionality of equipment;
   LVS EN 300 417-3-2  Part 3-2: Synchronous Transport Module-N (STM-N)
619                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006     regenerator and multiplex section layer functions;
              Implementation Conformance Statement (ICS)
              proforma speci
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
              requirements of transport functionality of equipment;
   LVS EN 300 417-3-2  Part 3-2: Synchronous Transport Module-N (STM-N)
620                                        5/16/2006
   V1.1.4:2006     regenerator and multiplex section layer functions;
              Implementation Conformance Statement (ICS)
              proforma speci
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-4-1  requirements of transport functionality of equipment;
621                                        5/16/2006
   V1.1.2:2006     Part 4-1: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) path
              layer functions
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-4-1  requirements of transport functionality of equipment;
622                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006     Part 4-1: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) path
              layer functions
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-4-1  requirements of transport functionality of equipment;
623                                        5/16/2006
   V1.2.1:2006     Part 4-1: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) path
              layer functions
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-4-2  requirements of transport functionality of equipment;
624            Part 4-2: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) path   5/16/2006
   V1.1.1:2006
              layer functions; Implementation Conformance
              Statement (ICS) proforma specification
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-5-1  requirements of transport functionality of equipment;
625                                        5/16/2006
   V1.1.2:2006     Part 5-1: Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) path
              layer functions
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-5-1  requirements of transport functionality of equipment;
626                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006     Part 5-1: Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) path
              layer functions
     STA/VD/002                                      76
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
  LVS EN 300 417-5-1      requirements of transport functionality of equipment;
627                                           5/16/2006
  V1.2.1:2006         Part 5-1: Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) path
                 layer functions
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-5-2     requirements of transport functionality of equipment;
628               Part 5-2: Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) path  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 layer functions; Implementation Conformance
                 Statement (ICS) proforma specification
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-6-1
629               requirements of transport functionality of equipment;  5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 Part 6-1: Synchronization layer functions
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-6-1
630               requirements of transport functionality of equipment;  5/16/2006
   V1.1.3:2006
                 Part 6-1: Synchronization layer functions
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-6-2     requirements of transport functionality of equipment;
631               Part 6-2: Synchronization layer functions;       5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Implementation Conformance Statement (ICS)
                 proforma specification
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-7-1     requirements of transport functionality of equipment;
632                                           5/16/2006
   V1.1.1:2006        Part 7-1: Equipment management and auxiliary layer
                 functions
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 417-9-1     requirements of transport functionality of equipment;
633               Part 9: Synchronous Digital Hierarchy (SDH)       5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 concatenated path layer functions; Sub-part 1:
                 Requirements
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure,
634  LVS EN 300 421 V1.1.2:2006 channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite  5/16/2006
                 services
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Technical characteristics and test
635  LVS EN 300 422 V1.2.1:2006                             5/16/2006
                 methods for wireless microphones in the 25 MHz to 3
                 GHz frequency range
     STA/VD/002                                         77
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional models and information
636 LVS EN 300 425 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                 flows; Call intrusion supplementary service [ISO/IEC
                 14845 (1996), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
637 LVS EN 300 425 V1.3.1:2006                              5/16/2006
                 Call intrusion supplementary service [ISO/IEC 14845
                 (1996) modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Call intrusion
638 LVS EN 300 426 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                 supplementary service [ISO/IEC 14846 (1996),
                 modified]
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure,
639 LVS EN 300 429 V1.1.2:2006                              5/16/2006
                 channel coding and modulation for cable systems
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure,
640 LVS EN 300 429 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                 channel coding and modulation for cable systems
                 Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                 Relay Systems (DRRS); High capacity DRRS carrying
641 LVS EN 300 430 V1.1.2:2006  1 x Synchronous Transport Module-1 (1 x STM-1)      5/16/2006
                 signals operating in the 18 GHz frequency band with
                 channel spacing of 55 MHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
                 Parameters for radio systems for the transmission of
642 LVS EN 300 430 V1.2.1:2006  STM-1 digital signals operating in the 18 GHz      5/16/2006
                 frequency band with channel spacing of 55 MHz and
                 27,5 MHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
                 Parameters for radio systems for the transmission of
643 LVS EN 300 430 V1.3.1:2006  STM-1 digital signals operating in the 18 GHz      5/16/2006
                 frequency band with channel spacing of 55 MHz and
                 27,5 MHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
                 Parameters for radio system for the transmission of
644 LVS EN 300 431 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                 digital signals operating in the frequency range 24,50
                 GHz to 29,50 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
                 Parameters for radio system for the transmission of
645 LVS EN 300 431 V1.3.1:2006                              5/16/2006
                 digital signals operating in the frequency range 24,50
                 GHz to 29,50 GHz
    STA/VD/002                                          78
             ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
   LVS EN 300 433-1  Matters (ERM); Land Mobile Service; Double Side
646           Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude                                 5/16/2006
   V1.1.2:2006
             modulated citizen's band radio equipment; Part 1:
             Technical characteristics and methods of measurement
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
             Matters (ERM); Land Mobile Service; Double Side
   LVS EN 300 433-2  Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude
647                                                                     5/16/2006
   V1.1.1:2006    modulated citizen's band radio equipment; Part 2:
             Harmonized EN covering essential requirements under
             artic
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 434-1  (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN);
648                                                                     5/16/2006
   V1.2.1:2006    DECT/ISDN interworking for end system
             configuration; Part 1: Interworking specification
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 434-2  (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN);
649                                                                     5/16/2006
   V1.2.1:2006    DECT/ISDN interworking for end system
             configuration; Part 2: Access profile
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 436-1  ISDN); Signalling ATM Adaptation Layer (SAAL);
650           Service Specific Connection Oriented Protocol                                   5/16/2006
   V1.2.1:2006
             (SSCOP); Part 1: Protocol specification [ITU-T
             Recommendation Q.2110, modified]
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
             Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment   jautājumi (ERM) - Maza darbības radiusa ierīces -
651
   LVS EN 300 440-2
             to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range;    Radioiekārtas, kas paredzētas darbam frekvenču joslā   5/16/2006
   V1.1.2:2006
             Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE   no 1 GHz līdz 40 GHz - 2. daļa: Harmonizēts Eiropas
             Directive                        standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3.panta 2.
                                         punktam
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-1  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
652           (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer                                5/16/2006
   V1.3.5:2006
             3 specification for basic call/bearer control; Part 1:
             Protocol specification [ITU-T Recommendation Q
     STA/VD/002                                                                   79
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-1  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
653           (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V2.0.1:2006
             3 specification for basic call/bearer control; Part 1:
             Protocol specification [ITU-T Recommendation Q
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-2  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
654           (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.2.3:2006
             3 specification for basic call/bearer control; Part 2:
             Protocol Implementation Conformance Statement
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-2  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
655           (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.3.1:2006
             3 specification for basic call/bearer control; Parts 2:
             Protocol Implementation Conformance Statement
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-3  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
656           (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.1.3:2006
             3 specification for basic call/bearer control; Part 3: Test
             Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-3  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
657           (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.2.1:2006
             3 specification for basic call/bearer control; Part 3: Test
             Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-4  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
658           (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.1.2:2006
             3 specification for basic call/bearer control; Part 4:
             Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-4  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
659           (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.2.1:2006
             3 specification for basic call/bearer control; Part 4:
             Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
     STA/VD/002                                        80
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-5      ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
660               (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.1.3:2006
                 3 specification for basic call/bearer control; Part 5: Test
                 Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-5      ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
661               (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 3 specification for basic call/bearer control; Part 5: Test
                 Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-5      ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
662               (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.3.1:2006
                 3 specification for basic call/bearer control; Part 5: Test
                 Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-6      ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
663               (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.1.3:2006
                 3 specification for basic call/bearer control; Part 6:
                 Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-6      ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
664               (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 3 specification for basic call/bearer control; Part 6:
                 Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 300 443-6      ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
665               (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.3.1:2006
                 3 specification for basic call/bearer control; Part 6:
                 Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
666  LVS EN 300 444 V1.2.2:2006                                5/16/2006
                 (DECT); Generic Access Profile (GAP)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
667  LVS EN 300 444 V1.4.1:2006                                5/16/2006
                 (DECT); Generic Access Profile (GAP)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
668  LVS EN 300 444 V1.4.2:2006                                5/16/2006
                 (DECT); Generic Access Profile (GAP)
     STA/VD/002                                            81
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
  LVS EN 300 462-1-1   requirements for synchronization networks; Part 1-1:
669                                         5/16/2006
  V1.1.1:2006      Definitions and terminology for synchronization
              networks
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 462-2-1
670            requirements for synchronization networks; Part 2-1:   5/16/2006
   V1.1.1:2006
              Synchronization network architecture
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 462-2-1
671            requirements for synchronization networks; Part 2-1:   5/16/2006
   V1.1.2:2006
              Synchronization network architecture
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 462-2-1  requirements for synchronization networks; Part 2-1:
672                                         5/16/2006
   V1.2.1:2006     Synchronization network architecture based on SDH
              networks
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 462-3-1  requirements for synchronization networks; Part 3-1:
673                                         5/16/2006
   V1.1.1:2006     The control of jitter and wander within synchronization
              networks
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
              requirements for synchronization networks; Part 4-1:
   LVS EN 300 462-4-1  Timing characteristics of slave clocks suitable for
674                                         5/16/2006
   V1.1.1:2006     synchronization supply to Synchronous Digital
              Hierarchy (SDH) and Plesiochronous Digital Hierarchy
              (PDH) e
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
              requirements for synchronization networks; Part 4-2:
   LVS EN 300 462-4-2  Timing characteristics of slave clocks suitable for
675                                         5/16/2006
   V1.1.1:2006     synchronization supply to Synchronous Digital
              Hierarchy (SDH) and Plesiochronous Digital Hierarchy
              (PDH) e
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 462-5-1  requirements for synchronization networks; Part 5-1:
676            Timing characteristics of slave clocks suitable for    5/16/2006
   V1.1.2:2006
              operation in Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
              equipment
              Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 462-6-1
677            requirements for synchronization networks; Part 6-1:   5/16/2006
   V1.1.1:2006
              Timing characteristics of primary reference clocks
     STA/VD/002                                       82
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 462-6-2     requirements for synchronization networks; Part 6-2:
678               Timing characteristics of primary reference clocks;    5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Implementation Conformance Statement (ICS)
                 proforma specification
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS EN 300 462-7-1     requirements for synchronization networks; Part 7-1:
679               Timing characteristics of slave clocks suitable for    5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 synchronization supply to equipment in local node
                 applications
                 Transmission and Multiplexing (TM); Requirements of
680 LVS EN 300 463 V1.1.2:2006  passive Optical Access Networks (OANs) to provide     5/16/2006
                 services up to 2 Mbit/s bearer capacity
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Global System for Mobile communications
681 LVS EN 300 466 V1.2.1:2006  (GSM); DECT/GSM Interworking Profile (IWP);        5/16/2006
                 General description of service requirements; Functional
                 capabilities and information flows
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
682 LVS EN 300 468 V1.4.1:2006                               5/16/2006
                 Service Information (SI) in DVB systems
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
683 LVS EN 300 468 V1.5.1:2006                               5/16/2006
                 Service Information (SI) in DVB systems
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
684 LVS EN 300 472 V1.3.1:2006                               5/16/2006
                 conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Satellite Master
685 LVS EN 300 473 V1.1.2:2006                               5/16/2006
                 Antenna Television (SMATV) distribution systems
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 474-1      (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile
686               requirement list and profile specific Implementation   5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 Conformance Statement (ICS) proforma; Part 1:
                 Portable radio Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 474-2      (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile
687               requirement list and profile specific Implementation   5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 Conformance Statement (ICS) proforma; Part 2: Fixed
                 radio Termination (FT)
     STA/VD/002                                          83
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 476-1      (DECT); Common Interface (CI); Protocol
688               Implementation Conformance Statement (PICS)        5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 proforma; Part 1: Network (NWK) layer - Portable
                 radio Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 476-2      (DECT); Common Interface (CI); Protocol
689               Implementation Conformance Statement (PICS)        5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 proforma; Part 2: Data Link Control (DLC) layer -
                 Portable radio Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 476-3      (DECT); Common Interface (CI); Protocol
690               Implementation Conformance Statement (PICS)        5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 proforma; Part 3: Medium Access Control (MAC)
                 layer - Portable radio Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 476-4      (DECT); Common Interface (CI); Protocol
691               Implementation Conformance Statement (PICS)        5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 proforma; Part 4: Network (NWK) layer - Fixed radio
                 Termination (FT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 476-5      (DECT); Common Interface (CI); Protocol
692               Implementation Conformance Statement (PICS)        5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 proforma; Part 5: Data Link Control (DLC) layer -
                 Fixed radio Termination (FT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 476-6      (DECT); Common Interface (CI); Protocol
693               Implementation Conformance Statement (PICS)        5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 proforma; Part 6: Medium Access Control (MAC)
                 layer - Fixed radio Termination (FT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 476-7      (DECT); Common Interface (CI); Protocol
694                                            5/16/2006
   V1.2.1:2006        Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma; Part 7: Physical layer
                 Universal Personal Telecommunication (UPT); UPT
                 phase 2; Functional specification of the interface of a
695  LVS EN 300 477 V1.2.2:2006 UPT Integrated Circuit Card (ICC) and Card Accepting   5/16/2006
                 Devices (CAD); UPT card accepting Dual Tone
                 Multiple Frequency (DTMF) device
     STA/VD/002                                          84
                Terminal Equipment (TE); Integrated Services Digital
696 LVS EN 300 481 V1.2.2:2006 Network (ISDN); B-Channel Aggregation Unit (CAU);    5/16/2006
                Procedures and terminal requirements
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Definition and usage of cause and location in Digital
697 LVS EN 300 485 V1.2.3:2006 Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and     5/16/2006
                Signalling System No.7 ISDN User Part (ISUP) [ITU-
                T Recommendation Q.850 (1998), modified]
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Definition and usage of cause and location in Digital
698 LVS EN 300 485 V1.3.1:2006 Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and     5/16/2006
                Signalling System No. 7 (SS7) ISDN User Part (ISUP)
                [ITU-T Recommendation Q.850 (1998) with
                addendum modified
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 494-1
699              (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile Test    5/16/2006
  V1.3.1:2006
                Specification (PTS); Part 1: Summary
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 494-1
700              (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile Test    5/16/2006
  V1.4.1:2006
                Specification (PTS); Part 1: Summary
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 494-2      (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile Test
701                                           5/16/2006
  V1.3.1:2006        Specification (PTS); Part 2: Profile Specific Test
                Specification (PSTS) - Portable radio Termination (PT)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 494-2      (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile Test
702                                           5/16/2006
  V1.4.1:2006        Specification (PTS); Part 2: Profile Specific Test
                Specification (PSTS) - Portable radio Termination (PT)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 494-3      (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile Test
703                                           5/16/2006
  V1.3.1:2006        Specification (PTS); Part 3: Profile Specific Test
                Specification (PSTS) - Fixed radio Termination (FT)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 494-3      (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile Test
704                                           5/16/2006
  V1.4.1:2006        Specification (PTS); Part 3: Profile Specific Test
                Specification (PSTS) - Fixed radio Termination (FT)
    STA/VD/002                                         85
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 497-1  (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
705           (TCL); Part 1: Test Suite Structure (TSS) and Test   5/16/2006
   V0.3.2:2006
             Purposes (TP) for Medium Access Control (MAC)
             layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 497-2  (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
706           (TCL); Part 2: Abstract Test Suite (ATS) for Medium  5/16/2006
   V0.3.1:2006
             Access Control (MAC) layer - Portable radio
             Termination (PT)
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 497-3  (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
707           (TCL); Part 3: Abstract Test Suite (ATS) for Medium  5/16/2006
   V0.3.2:2006
             Access Control (MAC) layer - Fixed radio Termination
             (FT)
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 497-4  (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
708                                       5/16/2006
   V0.3.0:2006    (TCL); Part 4: Test Suite Structure (TSS) and Test
             Purposes (TP) - Data Link Control (DLC) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 497-5  (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
709                                       5/16/2006
   V0.3.0:2006    (TCL); Part 5: Abstract Test Suite (ATS) - Data Link
             Control (DLC) layer
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 497-6  (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
710           (TCL); Part 6: Test Suite Structure (TSS) and Test   5/16/2006
   V0.3.2:2006
             Purposes (TP) - Network (NWK) layer - Portable radio
             Termination (PT)
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 497-7  (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
711                                       5/16/2006
   V0.3.0:2006    (TCL); Part 7: Abstract Test Suite (ATS) for Network
             (NWK) layer - Portable radio Termination (PT)
             Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 300 497-8  (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
712           (TCL); Part 8: Test Suite Structure (TSS) and Test   5/16/2006
   V0.3.2:2006
             Purposes (TP) - Network (NWK) layer - Fixed radio
             Termination (FT)
     STA/VD/002                                     86
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 497-9      (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
713                                           5/16/2006
  V0.3.2:2006         (TCL); Part 9: Abstract Test Suite (ATS) for Network
                (NWK) layer - Fixed radio Termination (FT)
                European digital cellular telecommunications system
714 LVS EN 300 523 V4.10.1:2006 (Phase 2); Numbering, addressing and identification   5/16/2006
                (GSM 03.03 version 4.10.1)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
715 LVS EN 300 523 V4.11.1:2006 (GSM); Numbering, addressing and identification     5/16/2006
                (GSM 03.03 version 4.11.1)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
  LVS EN 300 607-1      (GSM); Mobile Station (MS) conformance
716                                           5/16/2006
  V5.10.1:2006        specification; Part 1: Conformance specification (GSM
                11.10-1 version 5.10.1 Release 1996)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
  LVS EN 300 607-1      (GSM); Mobile Station (MS) conformance
717                                           5/16/2006
  V5.11.1:2006        specification; Part 1: Conformance specification (GSM
                11.10-1 version 5.11.1 Release 1996)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
  LVS EN 300 607-1      (GSM); Mobile Station (MS) conformance
718                                           5/16/2006
  V5.5.1:2006         specification; Part 1: Conformance specification (GSM
                11.10-1 version 5.5.1)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
  LVS EN 300 607-1      (GSM); Mobile Station (MS) conformance
719                                           5/16/2006
  V5.6.1:2006         specification; Part 1: Conformance specification (GSM
                11.10-1 version 5.6.1)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
  LVS EN 300 607-1      (GSM); Mobile Station (MS) conformance
720                                           5/16/2006
  V5.7.1:2006         specification; Part 1: Conformance specification (GSM
                11.10-1 version 5.7.1)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
  LVS EN 300 607-1      (GSM); Mobile Station (MS) conformance
721                                           5/16/2006
  V5.8.1:2006         specification; Part 1: Conformance specification (GSM
                11.10-1 version 5.8.1 Release 1996)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
  LVS EN 300 607-1      (GSM); Mobile Station (MS) conformance
722                                           5/16/2006
  V5.9.1:2006         specification; Part 1: Conformance specification (GSM
                11.10-1 version 5.9.1 Release 1996)
     STA/VD/002                                         87
             Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
  LVS EN 300 607-1   (GSM); Mobile Station (MS) conformance
723                                         5/16/2006
  V6.0.1:2006     specification; Part 1: Conformance specification (GSM
             11.10-1 version 6.0.1 Release 1997)
             Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
   LVS EN 300 607-1  (GSM); Mobile Station (MS) conformance
724                                         5/16/2006
   V6.1.1:2006    specification; Part 1: Conformance specification (GSM
             11.10-1 version 6.1.1 Release 1997)
             Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
   LVS EN 300 607-1  (GSM); Mobile Station (MS) conformance
725                                         5/16/2006
   V6.2.1:2006    specification; Part 1: Conformance specification (GSM
             11.10-1 version 6.2.1 Release 1997)
             Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
   LVS EN 300 607-1  (GSM); Mobile Station (MS) conformance
726                                         5/16/2006
   V6.3.1:2006    specification; Part 1: Conformance specification (GSM
             11.10-1 version 6.3.1 Release 1997)
             Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
   LVS EN 300 607-1  (GSM); Mobile Station (MS) conformance
727                                         5/16/2006
   V7.0.1:2006    specification; Part 1: Conformance specification (GSM
             11.10-1 version 7.0.1 Release 1998)
             Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
   LVS EN 300 607-1  (GSM); Mobile Station (MS) conformance
728                                         5/16/2006
   V7.1.1:2006    specification; Part 1: Conformance specification (GSM
             11.10-1 version 7.1.1 Release 1998)
             Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
   LVS EN 300 607-1  (GSM); Mobile Station (MS) conformance
729                                         5/16/2006
   V7.2.1:2006    specification; Part 1: Conformance specification (GSM
             11.10-1 version 7.2.1 Release 1998)
             Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
   LVS EN 300 607-1  (GSM); Mobile Station (MS) conformance
730                                         5/16/2006
   V8.1.1:2006    specification; Part 1: Conformance specification (GSM
             11.10-1 version 8.1.1 Release 1999)
             Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
   LVS EN 300 607-3  (GSM); Mobile Station (MS) conformance
731                                         5/16/2006
   V5.0.1:2006    specification; Part 3: Layer 3 Abstract Test Suite (ATS)
             (GSM 11.10-3 version 5.0.1 Release 1996)
     STA/VD/002                                       88
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
   LVS EN 300 607-4      (GSM); Mobile Station (MS) conformance
732               specification; Part 4: SIM Application Toolkit      5/16/2006
   V5.0.1:2006
                 conformance specification (GSM 11.10-4 version 5.0.1
                 Release 1996)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
   LVS EN 300 607-4      (GSM); Mobile Station (MS) conformance
733               specification; Part 4: SIM Application Toolkit      5/16/2006
   V5.1.1:2006
                 conformance specification (GSM 11.10-4 version 5.1.1
                 Release 1996)
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Low
734 LVS EN 300 630 V1.2.1:2006  capacity point-to-point digital radio systems operating  5/16/2006
                 in the 1,4 GHz frequency band
                 Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
   LVS EN 300 631-1
735               Relay Systems (DRRS); Part 1: Antennas for Point-to-   5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Point (P-P) radio links in the 1 GHz to 3 GHz band
                 Transmission and Multiplexing (TM); Fixed radio link
                 equipment for the transmission of analogue video
736 LVS EN 300 632 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                 signals operating in the frequency bands 24,25 GHz to
                 29,50 GHz and 31,0 GHz to 31,8 GHz
                 Transmission and Multiplexing (TM); Fixed radio link
                 equipment for the transmission of analogue video
737 LVS EN 300 632 V1.2.2:2006                               5/16/2006
                 signals operating in the frequency bands 24,25 GHz to
                 29,50 GHz and 31,0 GHz to 31,8 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Low
                 and medium capacity point-to-point digital radio
738 LVS EN 300 633 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                 systems operating in the frequency range 2,1 GHz to
                 2,6 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
                 Time Division Multiple Access (TDMA); Point-to-
739 LVS EN 300 636 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                 multipoint digital radio systems in frequency bands in
                 the range 1 GHz to 3 GHz
                Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Sub-
                STM-1 digital radio systems operating in the 13 GHz,
740 LVS EN 300 639 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                15 GHz and 18 GHz frequency bands with about 28
                MHz co-polar and 14 MHz cross-polar channel spacing
     STA/VD/002                                          89
                Telecommunications Management Network (TMN);
741 LVS EN 300 645 V1.2.1:2006 Synchronous Digital Hierarchy (SDH) radio relay      5/16/2006
                equipment; Information model for use on Q interfaces
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                System No.7 (SS7); Digital cellular
  LVS EN 300 646-1      telecommunications system (Phase 2); Application of
742                                            5/16/2006
  V4.2.2:2006        ISDN User Part (ISUP) version 2 for the ISDN-Public
                Land Mobile Network (PLMN) signalling interface;
                Part 1: Pro
                Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                ISDN); Signalling ATM Adaptation Layer (SAAL);
  LVS EN 300 647-1      Layer Management for the SAAL at the Network Node
743                                            5/16/2006
  V1.1.2:2006        Interface (NNI); Part 1: Service Specific Connection
                Oriented Protocol (SSCOP) and Service Specific Co-
                ordina
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Message
744 LVS EN 300 650 V1.2.1:2006 Waiting Indication (MWI) supplementary service;      5/16/2006
                Service description
                Broadband Radio Access Networks (BRAN); HIgh
745 LVS EN 300 652 V1.2.1:2006 PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN)      5/16/2006
                Type 1; Functional specification
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
746 LVS EN 300 673 V1.2.1:2006 standard for Very Small Aperture Terminal (VSAT),     5/16/2006
                Satellite News Gathering (SNG), Satellite Interactive
                Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT)
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                Matters (ERM); Ground-based VHF hand-held, mobile
747 LVS EN 300 676 V1.3.1:2006 and fixed radio transmitters, receivers and transceivers  5/16/2006
                for the VHF aeronautical mobile service using
                amplitude modulation; Technical characteristics and m
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
748 LVS EN 300 700 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                (DECT); Wireless Relay Station (WRS)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                (DECT); Global System for Mobile communications
749 LVS EN 300 703 V1.2.2:2006                              5/16/2006
                (GSM); DECT/GSM Interworking Profile (IWP); GSM
                Phase 2 supplementary services implementation
750 LVS EN 300 706 V1.2.1:2006 Enhanced Teletext specification              5/16/2006
     STA/VD/002                                          90
                 Electronic Programme Guide (EPG); Protocol for a TV
751 LVS EN 300 707 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                 Guide using electronic data transmission
752 LVS EN 300 708 V1.2.1:2006  Television systems; Data transmission within Teletext  5/16/2006
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Mobile
                 Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data
753 LVS EN 300 721 V1.2.2:2006                              5/16/2006
                 Communications (LBRDC) using Low Earth Orbiting
                 (LEO) satellites operating below 1 GHz
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech processing
754 LVS EN 300 723 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 functions; General description (GSM 06.51 version
                 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech processing
755 LVS EN 300 723 V6.1.1:2006                              5/16/2006
                 functions; General description (GSM 06.51 version
                 6.1.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech processing
756 LVS EN 300 723 V7.0.2:2006                              5/16/2006
                 functions; General description (GSM 06.51 version
                 7.0.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech processing
757 LVS EN 300 723 V7.1.1:2006                              5/16/2006
                 functions; General description (GSM 06.51 version
                 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech processing
758 LVS EN 300 723 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 functions; General description (GSM 06.51 version
                 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech processing
759 LVS EN 300 723 V8.1.1:2006                              5/16/2006
                 functions; General description (GSM 06.51 version
                 8.1.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); ANSI-C code for the GSM Enhanced Full Rate
760 LVS EN 300 724 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 (EFR) speech codec (GSM 06.53 version 6.0.1 Release
                 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); ANSI-C code for the GSM Enhanced Full Rate
761 LVS EN 300 724 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 (EFR) speech codec (GSM 06.53 version 7.0.1 Release
                 1998)
    STA/VD/002                                          91
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); ANSI-C code for the GSM Enhanced Full Rate
762 LVS EN 300 724 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 (EFR) speech codec (GSM 06.53 version 8.0.1 Release
                 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Test sequences for the GSM Enhanced Full
763 LVS EN 300 725 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 Rate (EFR) speech codec (GSM 06.54 version 6.0.1
                 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Test sequences for the GSM Enhanced Full
764 LVS EN 300 725 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 Rate (EFR) speech codec (GSM 06.54 version 7.0.1
                 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Test sequences for the GSM Enhanced Full
765 LVS EN 300 725 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 Rate (EFR) speech codec (GSM 06.54 version 8.0.1
                 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
766 LVS EN 300 726 V6.0.1:2006  (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding;   5/16/2006
                 (GSM 06.60 version 6.0.0 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
767 LVS EN 300 726 V7.0.2:2006  (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding   5/16/2006
                 (GSM 06.60 version 7.0.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
768 LVS EN 300 726 V8.0.1:2006  (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding   5/16/2006
                 (GSM 06.60 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Substitution and muting of lost frames for
769 LVS EN 300 727 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
                 (GSM 06.61 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Substitution and muting of lost frames for
770 LVS EN 300 727 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
                 (GSM 06.61 version 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Substitution and muting of lost frames for
771 LVS EN 300 727 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
                 (GSM 06.61 version 8.0.1 Release 1999)
    STA/VD/002                                          92
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Comfort noise aspects for Enhanced Full Rate
772 LVS EN 300 728 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 (EFR) speech traffic channels (GSM 06.62 version
                 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Comfort noise aspects for Enhanced Full Rate
773 LVS EN 300 728 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 (EFR) speech traffic channels (GSM 06.62 version
                 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Comfort noise aspects for Enhanced Full Rate
774 LVS EN 300 728 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 (EFR) speech traffic channels (GSM 06.62 version
                 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for
775 LVS EN 300 729 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
                 (GSM 06.81 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for
776 LVS EN 300 729 V6.1.1:2006                              5/16/2006
                 Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
                 (GSM 06.81 version 6.1.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for
777 LVS EN 300 729 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
                 (GSM 06.81 version 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for
778 LVS EN 300 729 V7.1.1:2006                              5/16/2006
                 Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
                 (GSM 06.81 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for
779 LVS EN 300 729 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
                 (GSM 06.81 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Voice Activity Detector (VAD) for Enhanced
780 LVS EN 300 730 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 Full Rate (EFR) speech traffic channels (GSM 06.82
                 version 6.0.1 Release 1997)
    STA/VD/002                                          93
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Voice Activity Detector (VAD) for Enhanced
781 LVS EN 300 730 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 Full Rate (EFR) speech traffic channels (GSM 06.82
                 version 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Voice Activity Detector (VAD) for Enhanced
782 LVS EN 300 730 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 Full Rate (EFR) speech traffic channels (GSM 06.82
                 version 8.0.1 Release 1999)
                 Satellite Personal Communications Networks (S-PCN);
                 Mobile Earth Stations (MES), including handheld earth
783 LVS EN 300 733 V1.1.1:2006  stations, for S-PCN in the 1,6/2,4 GHz bands,      5/16/2006
                 providing voice and/or data communications under the
                 Mobile Satellite Service (MSS)
                 Satellite Personal Communications Networks (S-PCN);
                 Mobile Earth Stations (MES), including handheld earth
784 LVS EN 300 734 V1.1.1:2006  stations, for S-PCN in the 2,0 GHz bands, providing   5/16/2006
                 voice and/or data communications under the Mobile
                 Satellite Service (MSS)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); In-band control of remote transcoders and rate
785 LVS EN 300 737 V6.0.1:2006  adaptors for Enhanced Full Rate (EFR) and full rate   5/16/2006
                 traffic channels (GSM 08.60 version 6.0.1 Release
                 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); In-band control of remote transcoders and rate
786 LVS EN 300 737 V7.0.1:2006  adaptors for Enhanced Full Rate (EFR) and full rate   5/16/2006
                 traffic channels (GSM 08.60 version 7.0.1 Release
                 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); In-band control of remote transcoders and rate
787 LVS EN 300 737 V7.2.1:2006                              5/16/2006
                 adaptors for full rate traffic channels (GSM 08.60
                 version 7.2.1 Release 1998)
788 LVS EN 300 743 V1.2.1:2006  Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems  5/16/2006
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure,
789 LVS EN 300 744 V1.1.2:2006  channel coding and modulation for digital terrestrial  5/16/2006
                 television
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure,
790 LVS EN 300 744 V1.2.1:2006  channel coding and modulation for digital terrestrial  5/16/2006
                 television
    STA/VD/002                                          94
                Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure,
791 LVS EN 300 744 V1.4.1:2006 channel coding and modulation for digital terrestrial   5/16/2006
                television
                Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure,
792 LVS EN 300 744 V1.5.1:2006 channel coding and modulation for digital terrestrial   5/16/2006
                television
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Message
  LVS EN 300 745-1      Waiting Indication (MWI) supplementary service;
793                                            5/16/2006
  V1.2.4:2006        Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                protocol; Part 1: Protocol specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Message
  LVS EN 300 745-2      Waiting Indication (MWI) supplementary service;
794              Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
  V1.2.4:2006
                protocol; Part 2: Protocol Implementation
                Conformance Statement (PICS) proforma specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Message
  LVS EN 300 745-3      Waiting Indication (MWI) supplementary service;
795              Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
  V1.2.4:2006
                protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                (TSS&TP) specification for the user
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Message
  LVS EN 300 745-4      Waiting Indication (MWI) supplementary service;
796              Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
  V1.3.2:2006
                protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                Protocol Implementation eXtra Information for T
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Message
  LVS EN 300 745-5      Waiting Indication (MWI) supplementary service;
797              Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
  V1.2.4:2006
                protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                (TSS&TP) specification for the network
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Message
  LVS EN 300 745-6      Waiting Indication (MWI) supplementary service;
798              Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
  V1.3.2:2006
                protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                Protocol Implementation eXtra Information for T
                Radio broadcasting systems; DAta Radio Channel
799 LVS EN 300 751 V1.2.1:2006 (DARC); System for wireless infotainment forwarding    5/16/2006
                and teledistribution
     STA/VD/002                                          95
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
800 LVS EN 300 757 V1.2.1:2006 (DECT); Low Rate Messaging Service (LRMS)       5/16/2006
                including Short Messaging Service (SMS)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
801 LVS EN 300 757 V1.3.1:2006 (DECT); Low Rate Messaging Service (LRMS)       5/16/2006
                including Short Messaging Service (SMS)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
802 LVS EN 300 757 V1.4.1:2006 (DECT); Low Rate Messaging Service (LRMS)       5/16/2006
                including Short Messaging Service (SMS)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
803 LVS EN 300 757 V1.5.1:2006 (DECT); Low Rate Messaging Service (LRMS)       5/16/2006
                including Short Messaging Service (SMS)
                ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
804 LVS EN 300 761 V1.1.1:2006 Matters (ERM); Automatic Vehicle Identification    5/16/2006
                (AVI) for railways
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 765-1
805              (DECT); Radio in the Local Loop (RLL) Access      5/16/2006
  V1.2.1:2006
                Profile (RAP); Part 1: Basic telephony services
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 765-1
806              (DECT); Radio in the Local Loop (RLL) Access      5/16/2006
  V1.3.1:2006
                Profile (RAP); Part 1: Basic telephony services
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS EN 300 765-2
807              (DECT); Radio in the Local Loop (RLL) Access      5/16/2006
  V1.2.1:2006
                Profile (RAP); Part 2: Advanced telephony services
                Broadband Integrated Services Digital Network (B-
  LVS EN 300 771-1      ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
808              (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer  5/16/2006
  V2.0.1:2006
                3 specification for point-to-multipoint call/bearer
                control; Part 1: Protocol specification [ITU-T Re
                Broadband Integrated Services Digital Network (B-
  LVS EN 300 771-6      ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
809              (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer  5/16/2006
  V1.1.2:2006
                3 specification for point-to-multipoint call/bearer
                control; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and pa
                Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Sub-
                STM-1 digital radio systems operating in the 13 GHz,
810 LVS EN 300 786 V1.2.1:2006                            5/16/2006
                15 GHz and 18 GHz frequency bands with about 14
                MHz co-polar channel spacing
    STA/VD/002                                        96
                ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications
811 LVS EN 300 789 V1.1.1:2006                             5/16/2006
                System (TFTS); Avionic termination radio testing
                specification
                ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
812 LVS EN 300 793 V1.1.1:2006 Matters (ERM); Land mobile service; Presentation of   5/16/2006
                equipment for type testing
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
  LVS EN 300 805-1      exchange signalling protocol; Circuit mode basic
813                                          5/16/2006
  V1.2.1:2006        services; Network Layer (NL); Part 1: Test Suite
                Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
  LVS EN 300 805-2      exchange signalling protocol; Circuit mode basic
814                                          5/16/2006
  V1.2.1:2006        services; Network Layer (NL); Part 2: Abstract Test
                Suite (ATS) specification
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Security aspects;
815 LVS EN 300 812 V2.1.1:2006 Subscriber Identity Module to Mobile Equipment (SIM-  5/16/2006
                ME) interface
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Subscriber
  LVS EN 300 812-3      Identity Module to Mobile Equipment (SIM-ME)
816                                          5/16/2006
  V2.3.1:2006        interface; Part 3: Integrated Circuit (IC); Physical,
                logical and TSIM application characteristics
                Telecommunications Management Network (TMN);
                Management information model for the X-type
  LVS EN 300 820-1      interface between Operation Systems (OSs) of a
817                                          5/16/2006
  V1.1.1:2006        Virtual Path (VP)/Virtual Channel (VC) cross
                connected network; Part 1: Configuration management
                aspects
                Telecommunications Management Network (TMN);
                Asynchronous Transfer Mode (ATM) management
  LVS EN 300 820-1      information model for X interface between Operation
818                                          5/16/2006
  V1.2.1:2006        Systems (OSs) of a Virtual Path (VP)/Virtual Channel
                (VC) cross connected networks; Part 1: Configuration
                management aspects
    STA/VD/002                                         97
                 Telecommunications Management Network (TMN);
                 Asynchronous Transfer Mode (ATM) Management
   LVS EN 300 820-2      information model for the X-type interface between
819                                            5/16/2006
   V1.2.3:2006        Operation Systems (OSs) of a Virtual Path
                 (VP)/Virtual Channel (VC) cross connected network;
                 Part 2: VP alarm management
                 Telecommunications Management Network (TMN);
                 Asynchronous Transfer Mode (ATM) management
   LVS EN 300 820-2      information model for the X- interface between
820                                            5/16/2006
   V1.3.1:2006        Operation Systems (OSs) of a Virtual Path
                 (VP)/Virtual Channel (VC) cross connected networks;
                 Part 2: Alarm management
                 Telecommunications Management Network (TMN);
                 Asynchronous Transfer Mode (ATM) management
   LVS EN 300 820-3      information model for the X interface between
821                                            5/16/2006
   V1.1.1:2006        Operation Systems (OSs) of a Virtual Path
                 (VP)/Virtual Channel (VC) cross connected networks;
                 Part 3: VP Performance man
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN);
822 LVS EN 300 822 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                 DECT/ISDN interworking for intermediate system
                 configuration; Interworking and profile specification
                 Universal Personal Telecommunication (UPT); UPT
                 phase 2; Functional specification of the interface of a
823 LVS EN 300 823 V1.2.2:2006  UPT Integrated Circuit Card (ICC) and Public       5/16/2006
                 Switched Telephone Network (PSTN), Integrated
                 Services Digital Network (ISDN) and Global System
                 for Mobile
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
824 LVS EN 300 824 V1.2.2:2006  (DECT); Cordless Terminal Mobility (CTM); CTM       5/16/2006
                 Access Profile (CAP)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
825 LVS EN 300 824 V1.3.1:2006  (DECT); Cordless Terminal Mobility (CTM); CTM       5/16/2006
                 Access Profile (CAP)
     STA/VD/002                                          98
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
826 LVS EN 300 831 V1.1.1:2006  for Mobile Earth Stations (MES) used within Satellite   5/16/2006
                 Personal Communications Networks (S-PCN)
                 operating in the 1,6/2,4 GHz and 2 GHz frequency
                 bands
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point Antennas;
827 LVS EN 300 833 V1.2.1:2006  Antennas for point-to-point fixed radio systems      5/16/2006
                 operating in the frequency band 3 GHz to 60 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point Antennas;
828 LVS EN 300 833 V1.3.1:2006  Antennas for point-to-point fixed radio systems      5/16/2006
                 operating in the frequency band 3 GHz to 60 GHz
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 899-1      System No.7; Interworking between ISDN User Part
829               (ISUP) version 2 and Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 System No. one (DSS1); Part 1: Protocol specification
                 [ITU-T Recommendation Q.699, modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 899-3      System No.7; Interworking between ISDN User Part
830               (ISUP) version 2 and Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 System No. one (DSS1); Part 3: Test Suite Structure
                 and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 300 899-4      System No.7 (SS7); Interworking between ISDN User
831               Part (ISUP) version 2 and Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 System No. one (DSS1) protocols; Part 4: Abstract
                 Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Transmission planning aspects of the speech
832 LVS EN 300 903 V6.1.1:2006  service in the GSM Public Land Mobile Network       5/16/2006
                 (PLMN) system (GSM 03.50 version 6.1.1 Release
                 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Transmission planning aspects of the speech
833 LVS EN 300 903 V6.2.1:2006  service in the GSM Public Land Mobile Network       5/16/2006
                 (PLMN) system (GSM 03.50 version 6.2.1 Release
                 1997)
     STA/VD/002                                          99
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Transmission planning aspects of the speech
834 LVS EN 300 903 V7.0.1:2006  service in the GSM Public Land Mobile Network      5/16/2006
                 (PLMN) system (GSM 03.50 version 7.0.1 Release
                 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Transmission planning aspects of the speech
835 LVS EN 300 903 V7.1.1:2006  service in the GSM Public Land Mobile Network      5/16/2006
                 (PLMN) system (GSM 03.50 version 7.1.1 Release
                 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Transmission planning aspects of the speech
836 LVS EN 300 903 V8.0.1:2006  service in the GSM Public Land Mobile Network      5/16/2006
                 (PLMN) system (GSM 03.50 version 8.0.1 Release
                 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Transmission planning aspects of the speech
837 LVS EN 300 903 V8.1.1:2006  service in the GSM Public Land Mobile Network      5/16/2006
                 (PLMN) system (GSM 03.50 version 8.1.1 Release
                 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Bearer Services (BS) supported by a GSM
838 LVS EN 300 904 V6.1.1:2006                              5/16/2006
                 Public Land Mobile Network (PLMN) (GSM 02.02
                 version 6.1.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Bearer Services (BS) supported by a GSM
839 LVS EN 300 904 V7.0.2:2006                              5/16/2006
                 Public Land Mobile Network (PLMN) (GSM 02.02
                 version 7.0.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
840 LVS EN 300 908 V6.3.1:2006  (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                 path (GSM 05.02 version 6.3.0 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
841 LVS EN 300 908 V6.4.1:2006  (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                 path (GSM 05.02 version 6.4.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
842 LVS EN 300 908 V6.7.1:2006  (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                 path (GSM 05.02 version 6.7.1 Release 1997)
    STA/VD/002                                          100
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
843 LVS EN 300 908 V6.8.1:2006 (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                path (GSM 05.02 version 6.8.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
844 LVS EN 300 908 V6.9.1:2006 (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                path (GSM 05.02 version 6.9.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
845 LVS EN 300 908 V7.3.1:2006 (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                path (GSM 05.02 version 7.3.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
846 LVS EN 300 908 V7.4.1:2006 (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                path (GSM 05.02 version 7.4.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
847 LVS EN 300 908 V7.5.1:2006 (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                path (GSM 05.02 version 7.5.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
848 LVS EN 300 908 V8.2.1:2006 (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                path (GSM 05.02 version 8.2.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
849 LVS EN 300 908 V8.3.1:2006 (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                path (GSM 05.02 version 8.3.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
850 LVS EN 300 908 V8.4.1:2006 (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                path (GSM 05.02 version 8.4.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
851 LVS EN 300 908 V8.5.1:2006 (GSM); Multiplexing and multiple access on the radio  5/16/2006
                path (GSM 05.02 version 8.5.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
852 LVS EN 300 909 V6.1.3:2006 (GSM); Channel coding (GSM 05.03 version 6.1.2     5/16/2006
                Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
853 LVS EN 300 909 V6.2.1:2006 (GSM); Channel coding (GSM 05.03 version 6.2.1     5/16/2006
                Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
854 LVS EN 300 909 V7.1.1:2006 (GSM); Channel coding (GSM 05.03 version 7.1.1     5/16/2006
                Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
855 LVS EN 300 909 V7.3.1:2006 (GSM); Channel coding (GSM 05.03 version 7.3.1     5/16/2006
                Release 1998)
    STA/VD/002                                         101
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
856 LVS EN 300 909 V8.3.1:2006 (GSM); Channel coding (GSM 05.03 version 8.3.1     5/16/2006
                Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
857 LVS EN 300 909 V8.4.1:2006 (GSM); Channel coding (GSM 05.03 version 8.4.1     5/16/2006
                Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
858 LVS EN 300 909 V8.5.1:2006 (GSM); Channel coding (GSM 05.03 version 8.5.1     5/16/2006
                Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
859 LVS EN 300 910 V6.3.1:2006 (GSM); Radio transmission and reception (GSM 05.05   5/16/2006
                version 6.3.0 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
860 LVS EN 300 910 V6.4.1:2006 (GSM); Radio transmission and reception (GSM 05.05   5/16/2006
                version 6.4.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
861 LVS EN 300 910 V6.5.1:2006 (GSM); Radio transmission and reception (GSM 05.05   5/16/2006
                version 6.5.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
862 LVS EN 300 910 V6.7.1:2006 (GSM); Radio transmission and reception (GSM 05.05   5/16/2006
                version 6.7.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
863 LVS EN 300 910 V7.1.1:2006 (GSM); Radio transmission and reception (GSM 05.05   5/16/2006
                version 7.1.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
864 LVS EN 300 910 V7.3.1:2006 (GSM); Radio transmission and reception (GSM 05.05   5/16/2006
                version 7.3.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
865 LVS EN 300 910 V7.4.1:2006 (GSM); Radio transmission and reception (GSM 05.05   5/16/2006
                version 7.4.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
866 LVS EN 300 910 V8.3.1:2006 (GSM); Radio transmission and reception (GSM 05.05   5/16/2006
                version 8.3.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
867 LVS EN 300 910 V8.4.1:2006 (GSM); Radio transmission and reception (GSM 05.05   5/16/2006
                version 8.4.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
868 LVS EN 300 910 V8.5.1:2006 (GSM); Radio transmission and reception (GSM 05.05   5/16/2006
                version 8.5.1 Release 1999)
    STA/VD/002                                         102
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
869 LVS EN 300 911 V6.3.1:2006 (GSM); Radio subsystem link control (GSM 05.08     5/16/2006
                version 6.3.0 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
870 LVS EN 300 911 V6.4.1:2006 (GSM); Radio subsystem link control (GSM 05.08     5/16/2006
                version 6.4.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
871 LVS EN 300 911 V6.5.1:2006 (GSM); Radio subsystem link control (GSM 05.08     5/16/2006
                version 6.5.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
872 LVS EN 300 911 V6.7.2:2006 (GSM); Radio subsystem link control (GSM 05.08     5/16/2006
                version 6.7.2 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
873 LVS EN 300 911 V6.8.1:2006 (GSM); Radio subsystem link control (GSM 05.08     5/16/2006
                version 6.8.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
874 LVS EN 300 911 V7.1.1:2006 (GSM); Radio subsystem link control (GSM 05.08     5/16/2006
                version 7.1.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
875 LVS EN 300 911 V7.3.2:2006 (GSM); Radio subsystem link control (GSM 05.08     5/16/2006
                version 7.3.2 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
876 LVS EN 300 911 V7.4.1:2006 (GSM); Radio subsystem link control (GSM 05.08     5/16/2006
                version 7.4.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
877 LVS EN 300 911 V8.3.2:2006 (GSM); Radio subsystem link control (GSM 05.08     5/16/2006
                version 8.3.2 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
878 LVS EN 300 911 V8.4.1:2006 (GSM); Radio subsystem link control (GSM 05.08     5/16/2006
                version 8.4.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
879 LVS EN 300 912 V6.3.1:2006 (GSM); Radio subsystem synchronization (GSM 05.10    5/16/2006
                version 6.3.0 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
880 LVS EN 300 912 V6.4.1:2006 (GSM); Radio subsystem synchronization (GSM 05.10    5/16/2006
                version 6.4.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
881 LVS EN 300 912 V6.5.1:2006 (GSM); Radio subsystem synchronization (GSM 05.10    5/16/2006
                version 6.5.1 Release 1997)
    STA/VD/002                                         103
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);
882 LVS EN 300 912 V6.6.1:2006 Radio subsystem synchronization (GSM 05.10 version    5/16/2006
                6.6.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
883 LVS EN 300 912 V7.1.1:2006 (GSM); Radio subsystem synchronization (GSM 05.10    5/16/2006
                version 7.1.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
884 LVS EN 300 912 V7.3.1:2006 (GSM); Radio subsystem synchronization (GSM 05.10    5/16/2006
                version 7.3.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
885 LVS EN 300 912 V8.2.1:2006 (GSM); Radio subsystem synchronization (GSM 05.10    5/16/2006
                version 8.2.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
886 LVS EN 300 912 V8.3.1:2006 (GSM); Radio subsystem synchronization (GSM 05.10    5/16/2006
                version 8.3.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
887 LVS EN 300 918 V7.1.2:2006 (GSM); General on supplementary services (GSM      5/16/2006
                02.04 version 7.1.2 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
888 LVS EN 300 919 V6.0.1:2006 (GSM); Types of Mobile Stations (MS) (GSM 02.06     5/16/2006
                version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
889 LVS EN 300 919 V6.1.1:2006 (GSM); Types of Mobile Stations (MS) (GSM 02.06     5/16/2006
                version 6.1.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
890 LVS EN 300 919 V7.0.1:2006 (GSM); Types of Mobile Stations (MS) (GSM 02.06     5/16/2006
                version 7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
891 LVS EN 300 920 V6.0.1:2006 (GSM); Security aspects (GSM 02.09 version 6.0.1     5/16/2006
                Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
892 LVS EN 300 920 V6.1.1:2006 (GSM); Security aspects (GSM 02.09 version 6.1.1     5/16/2006
                Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
893 LVS EN 300 920 V7.0.1:2006 (GSM); Security aspects (GSM 02.09 version 7.0.1     5/16/2006
                Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
894 LVS EN 300 920 V7.1.1:2006 (GSM); Security aspects (GSM 02.09 version 7.1.1     5/16/2006
                Release 1998)
     STA/VD/002                                         104
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
895 LVS EN 300 923 V6.0.1:2006 (GSM); Description of Charge Advice Information     5/16/2006
                (CAI) (GSM 02.24 version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
896 LVS EN 300 923 V7.0.1:2006 (GSM); Description of Charge Advice Information     5/16/2006
                (CAI) (GSM 02.24 version 7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); enhanced Multi-Level Precedence and Pre-
897 LVS EN 300 924 V6.0.1:2006                             5/16/2006
                emption service (eMLPP) - Stage 1 (GSM 02.67
                version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); enhanced Multi-Level Precedence and Pre-
898 LVS EN 300 924 V6.1.1:2006                             5/16/2006
                emption service (eMLPP) - Stage 1 (GSM 02.67
                version 6.1.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); enhanced Multi-Level Precedence and Pre-
899 LVS EN 300 924 V7.0.1:2006                             5/16/2006
                emption service (eMLPP) - Stage 1 (GSM 02.67
                version 7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
900 LVS EN 300 925 V6.0.1:2006 (GSM); Voice Group Call Service (VGCS) - Stage 1    5/16/2006
                (GSM 02.68 version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
901 LVS EN 300 925 V7.0.2:2006 (GSM); Voice Group Call Service (VGCS) - Stage 1    5/16/2006
                (GSM 02.68 version 7.0.2 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
902 LVS EN 300 926 V6.0.1:2006 (GSM); Voice Broadcast Service (VBS) - Stage 1     5/16/2006
                (GSM 02.69 version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
903 LVS EN 300 926 V7.0.2:2006 (GSM); Voice Broadcast Service (VBS) - Stage 1     5/16/2006
                (GSM 02.69 version 7.0.2 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
904 LVS EN 300 926 V8.0.1:2006 (GSM); Voice Broadcast Service (VBS) - Stage 1     5/16/2006
                (GSM 02.69 version 8.0.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
905 LVS EN 300 927 V5.3.1:2006 (GSM); Numbering, addressing and identification     5/16/2006
                (GSM 03.03 version 5.3.1 Release 1996)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
906 LVS EN 300 927 V5.4.1:2006 (GSM); Numbering, addressing and identification     5/16/2006
                (GSM 03.03 version 5.4.1 Release 1996)
    STA/VD/002                                         105
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
907 LVS EN 300 928 V6.0.1:2006 (GSM); Technical realization of Supplementary      5/16/2006
                Services (GSM 03.11 version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
908 LVS EN 300 928 V7.0.1:2006 (GSM); Technical realization of Supplementary      5/16/2006
                Services (GSM 03.11 version 7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
909 LVS EN 300 931 V6.0.1:2006 (GSM); Technical realization of facsimile group 3    5/16/2006
                transparent (GSM 03.45 version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
910 LVS EN 300 931 V7.0.1:2006 (GSM); Technical realization of facsimile group 3    5/16/2006
                transparent (GSM 03.45 version 7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Advice of Charge (AoC) supplementary
911 LVS EN 300 935 V6.0.1:2006                             5/16/2006
                services - Stage 2 (GSM 03.86 version 6.0.1 Release
                1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Advice of Charge (AoC) supplementary
912 LVS EN 300 935 V7.0.1:2006                             5/16/2006
                services - Stage 2 (GSM 03.86 version 7.0.1 Release
                1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
913 LVS EN 300 937 V6.0.1:2006 (GSM); Data Link (DL) layer; General aspects (GSM    5/16/2006
                04.05 version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
914 LVS EN 300 937 V7.0.1:2006 (GSM); Data Link (DL) layer; General aspects (GSM    5/16/2006
                04.05 version 7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
915 LVS EN 300 937 V7.1.2:2006 (GSM); Data Link (DL) layer; General aspects (GSM    5/16/2006
                04.05 version 7.1.2 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
916 LVS EN 300 937 V8.0.1:2006 (GSM); Data Link (DL) layer; General aspects (GSM    5/16/2006
                04.05 version 8.0.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Mobile Station - Base Station System (MS -
917 LVS EN 300 938 V6.0.1:2006                             5/16/2006
                BSS) interface; Data Link (DL) layer specification
                (GSM 04.06 version 6.0.1 Release 1997)
    STA/VD/002                                         106
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Mobile Station - Base Station System (MS -
918 LVS EN 300 938 V6.1.1:2006                              5/16/2006
                 BSS) interface; Data Link (DL) layer specification
                 (GSM 04.06 version 6.1.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Mobile Station - Base Station System (MS -
919 LVS EN 300 938 V6.2.1:2006                              5/16/2006
                 BSS) interface; Data Link (DL) layer specification
                 (GSM 04.06 version 6.2.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Mobile Station - Base Station System (MS -
920 LVS EN 300 938 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 BSS) interface; Data Link (DL) layer specification
                 (GSM 04.06 version 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Mobile Station - Base Station System (MS -
921 LVS EN 300 938 V7.1.2:2006                              5/16/2006
                 BSS) interface; Data Link (DL) layer specification
                 (GSM 04.06 version 7.1.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Mobile Station - Base Station System (MS -
922 LVS EN 300 938 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 BSS) interface; Data Link (DL) layer specification
                 (GSM 04.06 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
923 LVS EN 300 940 V5.15.1:2006  (GSM); Mobile radio interface; Layer 3 specification  5/16/2006
                 (GSM 04.08 version 5.15.1 Release 1996)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
924 LVS EN 300 940 V5.16.1:2006  (GSM); Mobile radio interface; Layer 3 specification  5/16/2006
                 (GSM 04.08 version 5.16.1 Release 1996)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
925 LVS EN 300 940 V6.10.1:2006  (GSM); Mobile radio interface layer 3 specification   5/16/2006
                 (GSM 04.08 version 6.10.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
926 LVS EN 300 940 V6.2.1:2006  (GSM); Mobile radio interface; Layer 3 specification  5/16/2006
                 (GSM 04.08 version 6.2.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
927 LVS EN 300 940 V6.3.1:2006  (GSM); Mobile radio interface layer 3 specification   5/16/2006
                 (GSM 04.08 version 6.3.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
928 LVS EN 300 940 V6.4.3:2006  (GSM); Mobile radio interface layer 3 specification   5/16/2006
                 (GSM 04.08 version 6.4.3 Release 1997)
    STA/VD/002                                          107
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
929 LVS EN 300 940 V6.7.1:2006 (GSM); Mobile radio interface layer 3 specification   5/16/2006
                (GSM 04.08 version 6.7.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
930 LVS EN 300 940 V6.9.1:2006 (GSM); Mobile radio interface layer 3 specification   5/16/2006
                (GSM 04.08 version 6.9.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
931 LVS EN 300 940 V7.1.3:2006 (GSM); Mobile radio interface layer 3 specification   5/16/2006
                (GSM 04.08 version 7.1.3 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
932 LVS EN 300 940 V7.4.2:2006 (GSM); Mobile radio interface layer 3 specification   5/16/2006
                (GSM 04.08 version 7.4.2 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
933 LVS EN 300 940 V7.6.1:2006 (GSM); Mobile radio interface layer 3 specification   5/16/2006
                (GSM 04.08 version 7.6.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
934 LVS EN 300 940 V7.7.1:2006 (GSM); Mobile radio interface layer 3 specification   5/16/2006
                (GSM 04.08 version 7.7.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Short Message Service Cell Broadcast
935 LVS EN 300 943 V6.0.1:2006                             5/16/2006
                (SMSCB) support on the mobile radio interface (GSM
                04.12 version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Short Message Service Cell Broadcast
936 LVS EN 300 943 V7.0.1:2006                             5/16/2006
                (SMSCB) support on the mobile radio interface (GSM
                04.12 version 7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
937 LVS EN 300 944 V6.0.1:2006 (GSM); Performance requirements on the mobile radio   5/16/2006
                interface (GSM 04.13 version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
938 LVS EN 300 944 V7.0.1:2006 (GSM); Performance requirements on the mobile radio   5/16/2006
                interface (GSM 04.13 version 7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
939 LVS EN 300 944 V8.0.1:2006 (GSM); Performance requirements on the mobile radio   5/16/2006
                interface (GSM 04.13 version 8.0.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Rate adaption on the Mobile Station - Base
940 LVS EN 300 945 V6.0.1:2006                             5/16/2006
                Station System (MS - BSS) Interface (GSM 04.21
                version 6.0.1 Release 1997)
    STA/VD/002                                         108
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Rate adaption on the Mobile Station - Base
941 LVS EN 300 945 V7.0.3:2006                              5/16/2006
                 Station System (MS - BSS) Interface (GSM 04.21
                 version 7.0.3 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); enhanced Multi-Level Precedence and Pre-
942 LVS EN 300 947 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 emption service (eMLPP); Stage 3 (GSM 04.67 version
                 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); enhanced Multi-Level Precedence and Pre-
943 LVS EN 300 947 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 emption service (eMLPP); Stage 3 (GSM 04.67 version
                 7.0.0 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
944 LVS EN 300 948 V7.0.1:2006  (GSM); Group Call Control (GCC) protocol (GSM      5/16/2006
                 04.68 version 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
945 LVS EN 300 948 V7.1.1:2006  (GSM); Group Call Control (GCC) protocol (GSM      5/16/2006
                 04.68 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
946 LVS EN 300 948 V8.0.1:2006  (GSM); Group Call Control (GCC) protocol (GSM      5/16/2006
                 04.68 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
947 LVS EN 300 949 V6.0.1:2006  (GSM); Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM    5/16/2006
                 04.69 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
948 LVS EN 300 949 V6.1.1:2006  (GSM); Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM    5/16/2006
                 04.69 version 6.1.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
949 LVS EN 300 949 V6.2.1:2006  (GSM); Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM    5/16/2006
                 04.69 version 6.2.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
950 LVS EN 300 949 V7.0.1:2006  (GSM); Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM    5/16/2006
                 04.69 version 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
951 LVS EN 300 949 V7.1.1:2006  (GSM); Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM    5/16/2006
                 04.69 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
952 LVS EN 300 949 V8.0.1:2006  (GSM); Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM    5/16/2006
                 04.69 version 8.0.1 Release 1998)
    STA/VD/002                                          109
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
953 LVS EN 300 951 V6.0.1:2006 (GSM); Line identification supplementary services;   5/16/2006
                Stage 3 (GSM 04.81 version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
954 LVS EN 300 951 V7.0.1:2006 (GSM); Line identification supplementary services;   5/16/2006
                Stage 3 (GSM 04.81 version 7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
955 LVS EN 300 952 V6.0.1:2006 (GSM); Call Forwarding (CF) supplementary services;   5/16/2006
                Stage 3 (GSM 04.82 version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
956 LVS EN 300 952 V7.0.2:2006 (GSM); Call Forwarding (CF) supplementary services;   5/16/2006
                Stage 3 (GSM 04.82 version 7.0.2 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Call Waiting (CW) and Call Hold (HOLD)
957 LVS EN 300 953 V6.0.1:2006                             5/16/2006
                supplementary services; Stage 3 (GSM 04.83 version
                6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Call Waiting (CW) and Call Hold (HOLD)
958 LVS EN 300 953 V7.0.1:2006                             5/16/2006
                supplementary services; Stage 3 (GSM 04.83 version
                7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
959 LVS EN 300 954 V6.0.1:2006 (GSM); Multi Party (MPTY) supplementary services;    5/16/2006
                Stage 3 (GSM 04.84 version 6.0.1 release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
960 LVS EN 300 954 V7.0.1:2006 (GSM); Multi Party (MPTY) supplementary services;    5/16/2006
                Stage 3 (GSM 04.84 version 7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Advice of Charge (AoC) supplementary
961 LVS EN 300 955 V6.0.1:2006                             5/16/2006
                services; Stage 3 (GSM 04.86 version 6.0.1 Release
                1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Advice of Charge (AoC) supplementary
962 LVS EN 300 955 V7.0.1:2006                             5/16/2006
                services; Stage 3 (GSM 04.86 version 7.0.1 Release
                1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Unstructured Supplementary Service Data
963 LVS EN 300 957 V6.0.1:2006                             5/16/2006
                (USSD); Stage 3 (GSM 04.90 version 6.0.1 Release
                1997)
    STA/VD/002                                         110
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Unstructured Supplementary Service Data
964 LVS EN 300 957 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 (USSD); Stage 3 (GSM 04.90 version 7.0.1 Release
                 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Explicit Call Transfer (ECT) supplementary
965 LVS EN 300 958 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 service; Stage 3 (GSM 04.91 version 6.0.1 Release
                 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Explicit Call Transfer (ECT) supplementary
966 LVS EN 300 958 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 service; Stage 3 (GSM 04.91 version 7.0.1 Release
                 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
967 LVS EN 300 959 V6.0.1:2006  (GSM); Modulation (GSM 05.04 version 6.0.0 Release   5/16/2006
                 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
968 LVS EN 300 959 V6.1.1:2006  (GSM); Modulation (GSM 05.04 version 6.1.1 Release   5/16/2006
                 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
969 LVS EN 300 959 V7.0.1:2006  (GSM); Modulation (GSM 05.04 version 7.0.1 Release   5/16/2006
                 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
970 LVS EN 300 959 V7.1.1:2006  (GSM); Modulation (GSM 05.04 version 7.1.1 Release   5/16/2006
                 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
971 LVS EN 300 959 V8.1.2:2006  (GSM); Modulation (GSM 05.04 version 8.1.2 Release   5/16/2006
                 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
972 LVS EN 300 960 V6.0.1:2006  (GSM); Full rate speech; Processing functions (GSM   5/16/2006
                 06.01 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
973 LVS EN 300 960 V7.0.2:2006  (GSM); Full rate speech; Processing functions (GSM   5/16/2006
                 06.01 version 7.0.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
974 LVS EN 300 960 V8.0.1:2006  (GSM); Full rate speech; Processing functions (GSM   5/16/2006
                 06.01 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
975 LVS EN 300 961 V6.0.1:2006  (GSM); Full rate speech; Transcoding (GSM 06.10     5/16/2006
                 version 6.0.1 Release 1997)
    STA/VD/002                                          111
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
976 LVS EN 300 961 V6.1.1:2006 (GSM); Full rate speech; Transcoding (GSM 06.10     5/16/2006
                version 6.1.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
977 LVS EN 300 961 V7.0.2:2006 (GSM); Full rate speech; Transcoding (GSM 06.10     5/16/2006
                version 7.0.2 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
978 LVS EN 300 961 V8.0.2:2006 (GSM); Full rate speech; Transcoding (GSM 06.10     5/16/2006
                version 8.0.2 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
979 LVS EN 300 961 V8.1.1:2006 (GSM); Full rate speech; Transcoding (GSM 06.10     5/16/2006
                version 8.1.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Full rate speech; Substitution and muting of
980 LVS EN 300 962 V6.0.1:2006                             5/16/2006
                lost frames for full rate speech channels (GSM 06.11
                version 6.0.1 Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Full rate speech; Substitution and muting of
981 LVS EN 300 962 V7.0.1:2006                             5/16/2006
                lost frames for full rate speech channels (GSM 06.11
                version 7.0.1 Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Full rate speech; Substitution and muting of
982 LVS EN 300 962 V8.0.1:2006                             5/16/2006
                lost frames for full rate speech channels (GSM 06.11
                version 8.0.1 Release 1999)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Full rate speech; Comfort noise aspect for full
983 LVS EN 300 963 V6.0.1:2006                             5/16/2006
                rate speech traffic channels (GSM 06.12 version 6.0.1
                Release 1997)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Full rate speech; Comfort noise aspect for full
984 LVS EN 300 963 V7.0.1:2006                             5/16/2006
                rate speech traffic channels (GSM 06.12 version 7.0.1
                Release 1998)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                (GSM); Full rate speech; Comfort noise aspect for full
985 LVS EN 300 963 V8.0.1:2006                             5/16/2006
                rate speech traffic channels (GSM 06.12 version 8.0.1
                Release 1999)
     STA/VD/002                                         112
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Full rate speech; Discontinuous Transmission
986 LVS EN 300 964 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 (DTX) for full rate speech traffic channels (GSM 06.31
                 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Full rate speech; Discontinuous Transmission
987 LVS EN 300 964 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 (DTX) for full rate speech traffic channels (GSM 06.31
                 version 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Full rate speech; Discontinuous Transmission
988 LVS EN 300 964 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 (DTX) for full rate speech traffic channels (GSM 06.31
                 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Full rate speech; Voice Activity Detector
989 LVS EN 300 965 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 (VAD) for full rate speech traffic channels (GSM
                 06.32 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Full rate speech; Voice Activity Detector
990 LVS EN 300 965 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 (VAD) for full rate speech traffic channels (GSM
                 06.32 version 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Full rate speech; Voice Activity Detector
991 LVS EN 300 965 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 (VAD) for full rate speech traffic channels (GSM
                 06.32 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
992 LVS EN 300 966 V6.0.1:2006  (GSM); Half rate speech; Half rate speech processing   5/16/2006
                 functions (GSM 06.02 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
993 LVS EN 300 966 V7.0.2:2006  (GSM); Half rate speech; Half rate speech processing   5/16/2006
                 functions (GSM 06.02 version 7.0.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
994 LVS EN 300 966 V8.0.1:2006  (GSM); Half rate speech; Half rate speech processing   5/16/2006
                 functions (GSM 06.02 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; ANSI-C code for the GSM
995 LVS EN 300 967 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 half rate speech codec GSM 06.06 version 6.0.1
                 Release 1997)
    STA/VD/002                                          113
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; ANSI-C code for the GSM
996 LVS EN 300 967 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 half rate speech codec GSM 06.06 version 7.0.1
                 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; ANSI-C code for the GSM
997 LVS EN 300 967 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 half rate speech codec (GSM 06.06 version 8.0.1
                 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Test sequences for the GSM
998 LVS EN 300 968 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 half rate speech codec (GSM 06.07 version 6.0.1
                 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Test sequences for the GSM
999 LVS EN 300 968 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 half rate speech codec (GSM 06.07 version 7.0.1
                 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Test sequences for the GSM
### LVS EN 300 968 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 half rate speech codec (GSM 06.07 version 8.0.1
                 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
### LVS EN 300 969 V6.0.1:2006  (GSM); Half rate speech; Half rate speech transcoding  5/16/2006
                 (GSM 06.20 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
### LVS EN 300 969 V7.0.1:2006  (GSM); Half rate speech; Half rate speech transcoding  5/16/2006
                 (GSM 06.20 version 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
### LVS EN 300 969 V8.0.1:2006  (GSM); Half rate speech; Half rate speech transcoding  5/16/2006
                 (GSM 06.20 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Substitution and muting of
### LVS EN 300 970 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 lost frames for half rate speech traffic channels (GSM
                 06.21 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Substitution and muting of
### LVS EN 300 970 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 lost frames for half rate speech traffic channels (GSM
                 06.21 version 7.0.1 Release 1998)
    STA/VD/002                                          114
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Substitution and muting of
### LVS EN 300 970 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 lost frames for half rate speech traffic channels (GSM
                 06.21 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Comfort noise aspects for the
### LVS EN 300 971 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 half rate speech traffic channels (GSM 06.22 version
                 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Comfort noise aspects for the
### LVS EN 300 971 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 half rate speech traffic channels (GSM 06.22 version
                 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Comfort noise aspects for the
### LVS EN 300 971 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 half rate speech traffic channels (GSM 06.22 version
                 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Discontinuous Transmission
### LVS EN 300 972 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 (DTX) for half rate speech traffic channels (GSM
                 06.41 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Discontinuous Transmission
### LVS EN 300 972 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 (DTX) for half rate speech traffic channels (GSM
                 06.41 version 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Discontinuous Transmission
### LVS EN 300 972 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 (DTX) for half rate speech traffic channels (GSM
                 06.41 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Voice Activity Detector
### LVS EN 300 973 V6.0.1:2006                              5/16/2006
                 (VAD) for half rate speech traffic channels (GSM
                 06.42 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Voice Activity Detector
### LVS EN 300 973 V7.0.1:2006                              5/16/2006
                 (VAD) for half rate speech traffic channels (GSM
                 06.42 version 7.0.1 Release 1998)
    STA/VD/002                                          115
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Half rate speech; Voice Activity Detector
### LVS EN 300 973 V8.0.1:2006                               5/16/2006
                 (VAD) for half rate speech traffic channels (GSM
                 06.42 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); In-band control of remote transcoders and rate
### LVS EN 300 979 V6.0.1:2006                               5/16/2006
                 adaptors for half rate traffic channels (GSM 08.61
                 version 6.0.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); In-band control of remote transcoders and rate
### LVS EN 300 979 V7.0.1:2006                               5/16/2006
                 adaptors for half rate traffic channels (GSM 08.61
                 version 7.0.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); In-band control of remote transcoders and rate
### LVS EN 300 979 V7.2.2:2006                               5/16/2006
                 adaptors for half rate traffic channels (GSM 08.61
                 version 7.2.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); In-band control of remote transcoders and rate
### LVS EN 300 979 V8.0.1:2006                               5/16/2006
                 adaptors for half rate traffic channels (GSM 08.61
                 version 8.0.1 Release 1999)
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing
   LVS EN 301 001-1      Call Barring (OCB) supplementary services; Digital
###                                             5/16/2006
   V1.2.2:2006        Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing
   LVS EN 301 001-2      Call Barring (OCB) supplementary services; Digital
###               Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.2.2:2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing
   LVS EN 301 001-3      Call Barring (OCB) supplementary services; Digital
###               Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.1.3:2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing
   LVS EN 301 001-4      Call Barring (OCB) supplementary services; Digital
###               Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.1.4:2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testi
     STA/VD/002                                           116
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing
   LVS EN 301 001-5  Call Barring (OCB) supplementary services; Digital
###           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.1.3:2006
             protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing
   LVS EN 301 001-6  Call Barring (OCB) supplementary services; Digital
###           Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
   V1.1.4:2006
             protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testi
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-1  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###                                         5/16/2006
   V1.2.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
             specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-1  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###                                         5/16/2006
   V1.3.1:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
             specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-2  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###           System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol      5/16/2006
   V1.2.4:2006
             Implementation Conformance Statement (PICS)
             proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-2  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###           System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol      5/16/2006
   V1.3.1:2006
             Implementation Conformance Statement (PICS)
             proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-3  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###           System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite     5/16/2006
   V1.1.4:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-3  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###           System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite     5/16/2006
   V1.2.1:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the user
     STA/VD/002                                       117
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-4  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###           System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test  5/16/2006
   V1.1.3:2006
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proforma
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-4  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###           System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test  5/16/2006
   V1.2.1:2006
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proforma
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-5  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###           System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite    5/16/2006
   V1.1.4:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-5  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###           System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite    5/16/2006
   V1.2.1:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-6  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###           System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test  5/16/2006
   V1.1.3:2006
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proforma
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
   LVS EN 301 002-6  tools (SET) procedures; Digital Subscriber Signalling
###           System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test  5/16/2006
   V1.2.1:2006
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proforma
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 003-1  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; Peak cell  5/16/2006
   V1.1.3:2006
             rate modification by the connection owner; Part 1:
             Protocol specification [ITU-T Recommendation Q.2
     STA/VD/002                                      118
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 003-2  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; Peak cell  5/16/2006
   V1.1.3:2006
             rate modification by the connection owner; Part 2:
             Protocol Implementation Conformance Statement (P
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 003-3  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; Peak cell  5/16/2006
   V1.1.3:2006
             rate modification by the connection owner; Part 3: Test
             Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 003-3  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; Peak cell  5/16/2006
   V1.2.1:2006
             rate modification by the connection owner; Part 3: Test
             Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 003-4  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; Peak cell  5/16/2006
   V1.1.3:2006
             rate modification by the connection owner; Part 4:
             Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol I
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 003-4  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; Peak cell  5/16/2006
   V1.2.1:2006
             rate modification by the connection owner; Part 4:
             Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol I
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 003-5  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; Peak cell  5/16/2006
   V1.1.3:2006
             rate modification by the connection owner; Part 5: Test
             Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 003-5  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; Peak cell  5/16/2006
   V1.2.1:2006
             rate modification by the connection owner; Part 5: Test
             Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
     STA/VD/002                                      119
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 003-6  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; Peak cell  5/16/2006
   V1.1.3:2006
             rate modification by the connection owner; Part 6:
             Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol I
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 003-6  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; Peak cell  5/16/2006
   V1.2.1:2006
             rate modification by the connection owner; Part 6:
             Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol I
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Signalling System No.7; Message Transfer Part
   LVS EN 301 004-1  (MTP) level 3 functions and messages to support
###                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006    international interconnection; Part 1: Protocol
             specification [ITU-T Recommendation Q.2210 (1996),
             modifi
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Signalling System No.7; Message Transfer Part
   LVS EN 301 004-2  (MTP) level 3 functions and messages to support
###                                        5/16/2006
   V1.1.2:2006    international interconnection; Part 2: Protocol
             Implementation Conformance Statement (PICS)
             proforma spec
             V interfaces at the digital Service Node (SN);
   LVS EN 301 005-1  Interfaces at the VB5.1 reference point for the support
###                                        5/16/2006
   V1.1.4:2006    of broadband or combined narrowband and broadband
             Access Networks (ANs); Part 1: Interface specification
             V interfaces at the digital Service Node (SN);
             Interfaces at the VB5.1 reference point for the support
   LVS EN 301 005-2  of broadband or combined narrowband and broadband
###                                        5/16/2006
   V1.1.5:2006    Access Networks (ANs); Part 2: Protocol
             Implementation Conformance Statement (PICS)
             proforma specifica
             V interfaces at the digital Service Node (SN);
   LVS EN 301 005-3  Interfaces at the VB5.1 reference point for the support
###           of broadband or combined narrowband and broadband     5/16/2006
   V1.1.2:2006
             Access Networks (ANs); Part 3: Test Suite Structure
             and Test Purposes (TSS&TP) specification
     STA/VD/002                                      120
                 V interfaces at the digital Service Node (SN);
                 Interfaces at the VB5.1 reference point for the support
   LVS EN 301 005-4
###               of broadband or combined narrowband and broadband     5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 Access Networks (ANs); Part 4: Abstract Test Suite
                 (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Inf
                 Q3 interface at the Local Exchange (LE) for line and
  LVS EN 301 006-1       circuit testing of analogue and Integrated Services
###                                            5/16/2006
  V1.2.2:2006         Digital Network (ISDN) subscriber lines; Part 1: Q3
                 interface specification
                 Q3 interface at the Local Exchange (LE) for line and
   LVS EN 301 006-1      circuit testing of analogue and Integrated Services
###                                            5/16/2006
   V1.2.3:2006        Digital Network (ISDN) subscriber lines; Part 1: Q3
                 interface specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 007-1      System No.7; Operations, Maintenance and
###                                            5/16/2006
   V1.1.3:2006        Administration Part (OMAP); Part 1: Protocol
                 specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 007-2      System No.7; Operations, Maintenance and
###               Administration Part (OMAP); Part 2: Protocol       5/16/2006
   V1.2.3:2006
                 Implementation Conformance Statment (PICS)
                 proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
### LVS EN 301 008 V1.1.2:2006  System No.7; Signalling Connection Control Part      5/16/2006
                 (SCCP); Interoperability test specification
                 Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                 Relay Systems (DRRS); Time Division Multiple
### LVS EN 301 021 V1.1.1:2006  Access (TDMA); Point-to-multipoint DRRS in        5/16/2006
                 Frequency Division Duplex (FDD) bands in the range
                 3 GHz to 11 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
                 Time Division Multiple Access (TDMA); Point-to-
### LVS EN 301 021 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                 multipoint radio systems in the Frequency Division
                 Duplex (FDD) bands in the range 3 GHz to 11 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
                 Time Division Multiple Access (TDMA); Point-to-
### LVS EN 301 021 V1.3.1:2006                               5/16/2006
                 Multipoint digital radio systems in frequency bands in
                 the range 3 GHz to 11 GHz
     STA/VD/002                                          121
                Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
                Time Division Multiple Access (TDMA); Point-to-
### LVS EN 301 021 V1.5.1:2006                                                            5/16/2006
                multipoint digital radio systems in frequency bands in
                the range 3 GHz to 11 GHz
                Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
                Time Division Multiple Access (TDMA); Point-to-
### LVS EN 301 021 V1.6.1:2006                                                            5/16/2006
                multipoint digital radio systems in frequency bands in
                the range 3 GHz to 11 GHz
                ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                Matters (ERM); Technical characteristics and methods
### LVS EN 301 025 V1.1.1:2006 of measurement for VHF radiotelephone equipment for                                  5/16/2006
                general communications and associated equipment for
                Class "D" Digital Selective Calling (DSC)
                  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 025-1       Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for
###                general communications and associated equipment for                                5/16/2006
   V1.2.1:2006
                  Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 1:
                  Technical characteristics and methods of measurement
                  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                  Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for      jautājumi (ERM) - Ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona
###
   LVS EN 301 025-3       general communications and associated equipment for    iekārta vispārējiem sakariem un saistītā iekārta “D”   5/16/2006
   V1.2.1:2006         Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 3:    klases ciparu selektīvajam izsaukumam (DSC) - 3. daļa:
                  Harmonized EN under article 3.3 (e) of the R&TTE     Harmonizēts EN, kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.3 (e)
                  Direct                          pantam
                  Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 029-1       ISDN); Signalling System No.7; B-ISDN User Part (B-
###                ISUP); Part 1: Overview of the B-ISDN network node                                 5/16/2006
   V1.1.2:2006
                  interface signalling capability set 2, step 1 [ITU-T
                  Recommendation Q.2721.1 (1996)]
                  Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 029-10      ISDN); Signalling System No.7; B-ISDN User Part (B-
###                                                                          5/16/2006
   V1.1.3:2006         ISUP); Part 10: Support of frame relay [ITU-T
                  Recommendation Q.2727 (1996)]
                  Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 029-2       ISDN); Signalling System No.7; B-ISDN User Part (B-
###                ISUP); Part 2: Network node interface specification for                              5/16/2006
   V1.1.2:2006
                  point-to-multipoint call/connection control [ITU-T
                  Recommendation Q.2722.1 (1996)]
     STA/VD/002                                                                        122
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Signalling System No.7; B-ISDN User Part (B-
   LVS EN 301 029-3      ISUP); Part 3: Support of additional traffic parameters
###                                            5/16/2006
   V1.2.3:2006        for Statistical Bit Rate (SBR), Available Bit Rate
                 (ABR), ATM Block Transfer (ABT) and Quality of
                 Services
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 029-4      ISDN); Signalling System No.7; B-ISDN User Part (B-
###               ISUP); Part 4: Look-ahead without state change for the  5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 network node interface [ITU-T Recommendation
                 Q.2724.1 (1996)]
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 029-5      ISDN); Signalling System No.7; B-ISDN User Part (B-
###               ISUP); Part 5: Support of negotiation during       5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 connection setup [ITU-T Recommendation Q.2725.1
                 (1996)]
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 029-6      ISDN); Signalling System No.7; B-ISDN User Part (B-
###                                            5/16/2006
   V1.1.2:2006        ISUP); Part 6: Modification procedures [ITU-T
                 Recommendation Q.2725.2 (1996)]
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 029-7      ISDN); Signalling System No.7; B-ISDN User Part (B-
###                                            5/16/2006
   V1.1.3:2006        ISUP); Part 7: ATM end system address [ITU-T
                 Recommendation Q.2726.1 (1996)]
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 029-9      ISDN); Signalling System No.7; B-ISDN User Part (B-
###                                            5/16/2006
   V1.1.2:2006        ISUP); Part 9: Network generated session identifier
                 [ITU-T Recommendation Q.2726.3 (1996)]
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Technical characteristics and methods
###  LVS EN 301 033 V1.1.1:2006 of measurement for shipborne watchkeeping receivers    5/16/2006
                 for reception of Digital Selective Calling (DSC) in the
                 maritime MF, MF/HF and VHF bands
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); Technical characteristics and methods
###  LVS EN 301 033 V1.2.1:2006 of measurement for shipborne watchkeeping receivers    5/16/2006
                 for reception of Digital Selective Calling (DSC) in the
                 maritime MF, MF/HF and VHF bands
     STA/VD/002                                          123
                Private Integrated Services Network (PISN); Mapping
### LVS EN 301 039 V1.1.1:2006 functions for the employment of 64 kbit/s circuit mode  5/16/2006
                connections with 16 kbit/s sub-multiplexing
                Private Integrated Services Network (PISN); Mapping
                functions for the employment of 64 kbit/s circuit mode
### LVS EN 301 039 V1.2.1:2006                             5/16/2006
                connections with 16 kbit/s sub-multiplexing [ISO/IEC
                17310 (2002) modified]
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Security; Lawful
### LVS EN 301 040 V2.0.0:2006                             5/16/2006
                Interception (LI) interface
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Security; Lawful
### LVS EN 301 040 V2.1.1:2006                             5/16/2006
                Interception (LI) interface
                Private Integrated Services Network (PISN);
                Specification, functional models and information
### LVS EN 301 047 V1.1.1:2006                             5/16/2006
                flows; Transit counter additional network feature
                [ISO/IEC 15055(1997) modified]
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol; Transit counter
### LVS EN 301 048 V1.1.1:2006                             5/16/2006
                additional network feature [ISO/IEC 15056 (1997)
                modified]
                Private Integrated Services Network (PISN);
                Specification, functional models and information
### LVS EN 301 049 V1.1.1:2006                             5/16/2006
                flows; Circuit-mode multi-rate bearer services
                [ISO/IEC 11584 (1996) modified]
                Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                Relay Systems (DRRS); Direct Sequence Code
### LVS EN 301 055 V1.1.1:2006 Division Multiple Access (DS-CDMA); Point-to-      5/16/2006
                multipoint DRRS in frequency bands in the range 1
                GHz to 3 GHz
                Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
                Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-
### LVS EN 301 055 V1.2.1:2006                             5/16/2006
                CDMA); Point-to-multipoint digital radio system in
                frequency bands in the range 1 GHz to 3 GHz
                Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
                Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-
### LVS EN 301 055 V1.3.1:2006                             5/16/2006
                CDMA); Point-to-multipoint digital radio systems in
                frequency bands in the range 1 GHz to 3 GHz
     STA/VD/002                                         124
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 060-1  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Basic call control; Enhancement at the "b"    5/16/2006
   V1.2.2:2006
             service entry point for Virtual Private Network (VPN)
             applications; Part 1: Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 060-2  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Basic call control; Enhancement at the "b"    5/16/2006
   V1.1.3:2006
             service entry point for Virtual Private Network (VPN)
             applications; Part 2: Protocol Implementation Confor
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 060-3  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Basic call control; Enhancement at the "b"    5/16/2006
   V1.1.3:2006
             service entry point for Virtual Private Network (VPN)
             applications; Part 3: Test Suite Structure and Test
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 060-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Basic call control; Enhancement at the "b"    5/16/2006
   V1.1.4:2006
             service entry point for Virtual Private Network (VPN)
             applications; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 060-5  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Basic call control; Enhancement at the "b"    5/16/2006
   V1.1.3:2006
             service entry point for Virtual Private Network (VPN)
             applications; Part 5: Test Suite Structure and Test
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 060-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Basic call control; Enhancement at the "b"    5/16/2006
   V1.1.4:2006
             service entry point for Virtual Private Network (VPN)
             applications; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 061-1  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Generic functional protocol for the support of  5/16/2006
   V1.2.2:2006
             supplementary services at the "b" service entry point
             for Virtual Private Network (VPN) applications;
     STA/VD/002                                       125
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 061-2  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Generic functional protocol for the support of  5/16/2006
   V1.1.3:2006
             supplementary services at the "b" service entry point
             for Virtual Private Network (VPN) applications;
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 061-3  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Generic functional protocol for the support of  5/16/2006
   V1.1.3:2006
             supplementary services at the "b" service entry point
             for Virtual Private Network (VPN) applications;
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 061-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Generic functional protocol for the support of  5/16/2006
   V1.1.4:2006
             supplementary services at the "b" service entry point
             for Virtual Private Network (VPN) applications;
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 061-5  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Generic functional protocol for the support of  5/16/2006
   V1.1.3:2006
             supplementary services at the "b" service entry point
             for Virtual Private Network (VPN) applications;
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 061-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Generic functional protocol for the support of  5/16/2006
   V1.1.4:2006
             supplementary services at the "b" service entry point
             for Virtual Private Network (VPN) applications;
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 062-1  System No.7; Support of Virtual Private Network
###           (VPN) applications with Private network Q reference    5/16/2006
   V1.2.2:2006
             point Signalling System number 1 (PSS1) information
             flows; Part 1: Protocol specification [ITU-T Rec
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 062-1  System No.7; Support of Virtual Private Network
###           (VPN) applications with Private network Q reference    5/16/2006
   V1.2.3:2006
             point Signalling System number 1 (PSS1) information
             flows; Part 1: Protocol specification [ITU-T Rec
     STA/VD/002                                       126
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 062-2  System No.7; Support of Virtual Private Network
###           (VPN) applications with Private network Q reference   5/16/2006
   V1.1.1:2006
             point Signalling System number 1 (PSS1) information
             flows; Part 2: Protocol Implementation Conforman
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 062-3  System No.7; Support of Virtual Private Network
###           (VPN) applications with Private network Q reference   5/16/2006
   V1.1.1:2006
             point Signalling System number 1 (PSS1) information
             flows; Part 3: Test Suite Structure and Test Pur
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 062-4  System No.7 (SS7); Support of Virtual Private
###           Network (VPN) applications with Private network Q    5/16/2006
   V1.1.1:2006
             reference point Signalling System number 1 (PSS1)
             information flows; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) a
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 301 065-1  Completion of Calls on No Reply (CCNR)
###           supplementary service; Digital Subscriber Signalling   5/16/2006
   V1.2.2:2006
             System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
             specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Completion of Calls on No Reply (CCNR)
   LVS EN 301 065-2  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
###                                        5/16/2006
   V1.2.2:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
             Implementation Conformance Statement (PICS)
             proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Completion of Calls on No Reply (CCNR)
   LVS EN 301 065-3  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
###                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Completion of Calls on No Reply (CCNR)
   LVS EN 301 065-4  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
###                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information
     STA/VD/002                                      127
             Integrated Services Digital network (ISDN); Digital
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
   LVS EN 301 065-4  protocol; Completion of Calls on No Reply (CCNR)
###                                        5/16/2006
   V1.2.1:2006    supplementary service; Part 4: Abstract Test Suite
             (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Completion of Calls on No Reply (CCNR)
   LVS EN 301 065-5  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
###                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the network
             Integrated Services Digital network (ISDN); Digital
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
   LVS EN 301 065-5
###           protocol; Completion of Calls on No Reply (CCNR)     5/16/2006
   V1.2.1:2006
             supplementary service; Part 5: Test Suite Structure and
             Test Purposes (TSS&TP) specification for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN);
             Completion of Calls on No Reply (CCNR)
   LVS EN 301 065-6  supplementary service; Digital Subscriber Signalling
###                                        5/16/2006
   V1.2.4:2006    System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
             Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
   LVS EN 301 065-6  protocol; Completion of Calls on No Reply (CCNR)
###                                        5/16/2006
   V1.3.1:2006    supplementary service; Part 6: Abstract Test Suite
             (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 067-1  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006    Negotiation during call/connection establishment
             phase; Part 1: Protocol specification [ITU-T
             Recommendation
     STA/VD/002                                      128
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 067-2  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                       5/16/2006
   V1.1.3:2006    Negotiation during call/connection establishment
             phase; Part 2: Protocol Implementation Conformance
             Statement
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 067-3  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                       5/16/2006
   V1.1.3:2006    Negotiation during call/connection establishment
             phase; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&T
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 067-3  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                       5/16/2006
   V1.2.1:2006    Negotiation during call/connection establishment
             phase; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&T
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 067-4  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                       5/16/2006
   V1.1.3:2006    Negotiation during call/connection establishment
             phase; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protoco
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 067-4  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                       5/16/2006
   V2.1.1:2006    Negotiation during call/connection establishment
             phase; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protoco
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 067-5  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                       5/16/2006
   V1.1.3:2006    Negotiation during call/connection establishment
             phase; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&T
     STA/VD/002                                     129
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 067-5  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                          5/16/2006
   V1.2.1:2006    Negotiation during call/connection establishment
             phase; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&T
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 067-6  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                          5/16/2006
   V1.1.3:2006    Negotiation during call/connection establishment
             phase; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protoco
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 067-6  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                          5/16/2006
   V2.1.1:2006    Negotiation during call/connection establishment
             phase; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 068-1  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.2.4:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             1: Protocol specification [ITU-T Recommendation
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 068-1  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.3.1:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             1: Protocol specification [ITU-T Recommendation
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 068-2
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.1.3:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             2: Protocol Implementation Conformance Statement
     STA/VD/002                                        130
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 068-2
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.2.1:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             2: Protocol Implementation Conformance Statement
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 068-3  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.1.2:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 068-3  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.2.1:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 068-4  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.1.1:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 068-4  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.2.1:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 068-5  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.1.2:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 068-5  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.2.1:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS
     STA/VD/002                                        131
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 068-6  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.1.1:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 068-6  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.2.1:2006
             transfer capability and traffic parameter indication; Part
             6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 069-1  System No.7; ISDN User Part (ISUP); Application
###                                          5/16/2006
   V1.2.2:2006    transport mechanism; Part 1: Protocol specification
             [ITU-T Recommendation Q.765, modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 069-1  System No.7; ISDN User Part (ISUP); Application
###                                          5/16/2006
   V1.2.3:2006    transport mechanism; Part 1: Protocol specification
             [ITU-T Recommendation Q.765, modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 069-1  System No.7; ISDN User Part (ISUP); Application
###                                          5/16/2006
   V1.2.4:2006    transport mechanism; Part 1: Protocol specification
             [ITU-T Recommendation Q.765, modified]
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 069-1  System No.7 (SS7); ISDN User Part (ISUP);
###                                          5/16/2006
   V1.3.1:2006    Application transport mechanism; Part 1: Protocol
             specification [ITU-T Recommendation Q.765,
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 069-2  System No.7; ISDN User Part (ISUP); Application
###                                          5/16/2006
   V1.1.3:2006    transport mechanism; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 069-3  System No.7; ISDN User Part (ISUP); Application
###                                          5/16/2006
   V1.2.2:2006    transport mechanism; Part 3: Test Suite Structure and
             Test Purposes (TSS&TP) specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 070-1  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3
###           interactions with the Intelligent Network Application    5/16/2006
   V1.2.2:2006
             Part (INAP); Part 1: Protocol specification [ITU-T
             Recommendation Q.1600 (1997), modified]
     STA/VD/002                                        132
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 070-2      System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3
###               interactions with the Intelligent Network Application   5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 Part (INAP); Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 070-3      System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 3
###               interactions with the Intelligent Network Application   5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 Part (INAP); Part 3: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS EN 301 070-4      System No.7 (SS7); ISDN User Part (ISUP) version 3
###               interactions with the Intelligent Network Application   5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 Part (INAP); Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra Inform
                 Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                 Relay Systems (DRRS); Frequency Division Multiple
### LVS EN 301 080 V1.1.1:2006  Access (FDMA); Point-to-multipoint DRRS in the       5/16/2006
                 bands allocated to the fixed service in the range from 3
                 GHz to 11 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
                 Frequency Division Multiple Access (FDMA); Point-to-
### LVS EN 301 080 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                 multipoint digital radio systems in frequency bands in
                 the range 3 GHz to 11 GHz
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing
### LVS EN 301 082 V1.1.1:2006  Call Barring-Fixed (OCB-F) supplementary service;     5/16/2006
                 Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing
### LVS EN 301 082 V2.1.1:2006  Call Barring-Fixed (OCB-F) supplementary service;     5/16/2006
                 Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing
### LVS EN 301 084 V1.1.1:2006  Call Barring-User Controlled (OCB-UC)           5/16/2006
                 supplementary service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing
### LVS EN 301 084 V2.1.1:2006  Call Barring-User Controlled (OCB-UC)           5/16/2006
                 supplementary service; Service description
     STA/VD/002                                           133
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Subscriber Identity Module (SIM)
### LVS EN 301 086 V7.0.2:2006                              5/16/2006
                 conformance test specification (GSM 11.17 version
                 7.0.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2
                 and Phase 2+) (GSM); Base Station System (BSS)
### LVS EN 301 087 V5.3.1:2006                              5/16/2006
                 equipment specification; Radio aspects (GSM 11.21
                 version 5.3.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2
                 and Phase 2+) (GSM); Base Station System (BSS)
### LVS EN 301 087 V5.4.1:2006                              5/16/2006
                 equipment specification; Radio aspects (GSM 11.21
                 version 5.4.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2
                 and Phase 2+) (GSM); Base Station System (BSS)
### LVS EN 301 087 V7.1.1:2006                              5/16/2006
                 equipment specification; Radio aspects (GSM 11.21
                 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2
                 and Phase 2+) (GSM); Base Station System (BSS)
### LVS EN 301 087 V7.2.1:2006                              5/16/2006
                 equipment specification; Radio aspects (GSM 11.21
                 version 7.2.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2
                 and Phase 2+) (GSM); Base Station System (BSS)
### LVS EN 301 087 V8.1.1:2006                              5/16/2006
                 equipment specification; Radio aspects (GSM 11.21
                 version 8.1.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2
                 and Phase 2+) (GSM); Base Station System (BSS)
### LVS EN 301 087 V8.2.1:2006                              5/16/2006
                 equipment specification; Radio aspects (GSM 11.21
                 version 8.2.1 Release 1999)
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport
   LVS EN 301 091-1      and Traffic Telematics (RTTT); Radar equipment
###                                           5/16/2006
   V1.2.1:2006        operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Part 1:
                 Technical characteristics and test methods for radar
                 equipment
     STA/VD/002                                         134
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport
   LVS EN 301 091-2      and Traffic Telematics (RTTT); Radar equipment
###                                           5/16/2006
   V1.2.1:2006        operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Part 2:
                 Harmonised EN covering essential requirements of
                 article 3.2
                 Telecommunications Management Network (TMN);
### LVS EN 301 098 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                 Scheduling function; Support object classes
                 Private Integrated Services Network (PISN); Mapping
                 functions for the employement of a circuit mode basic
### LVS EN 301 102 V1.1.1:2006  service and the supplementary service user-to-user   5/16/2006
                 signalling as a pair of on-demand inter-PINX
                 connections (Mapping/UUS)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
### LVS EN 301 113 V6.1.1:2006  (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Service   5/16/2006
                 description; Stage 1 (GSM 02.60 version 6.1.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Service
### LVS EN 301 113 V6.2.1:2006                              5/16/2006
                 description; Stage 1 (GSM 02.60 version 6.2.1 Release
                 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Service
### LVS EN 301 113 V6.3.1:2006                              5/16/2006
                 description; Stage 1 (GSM 02.60 version 6.3.1 Release
                 1997)
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); ATM Adaptation Layer (AAL); Sublayers:
### LVS EN 301 117 V1.1.1:2006  Service Specific Co-ordination Function (SSCF) to    5/16/2006
                 provide the Connection-Oriented Transport Service
                 (COTS) [ITU-T Recommendation I.365.3 (1995)]
                 Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                 Relay Systems (DRRS); Direct Sequence Code
### LVS EN 301 124 V1.1.1:2006  Division Multiple Access (DS-CDMA) point-to-      5/16/2006
                 multipoint DRRS in frequency bands in the range 3
                 GHz to 11 GHz
                 Fixed Radio Systems; Conformance testing; Part 2-3:
   LVS EN 301 126-2-3
###               Point-to-Multipoint equipment; Test procedures for   5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 TDMA systems
     STA/VD/002                                         135
                Fixed Radio Systems; Conformance testing; Part 3-1:
   LVS EN 301 126-3-1
###              Point-to-Point antennas; Definitions, general        5/16/2006
   V1.1.1:2006
                requirements and test procedures
                Fixed Radio Systems; Conformance testing; Part 3-2:
  LVS EN 301 126-3-2
###              Point-to-Multipoint antennas - Definitions, general     5/16/2006
  V1.1.1:2006
                requirements and test procedures
                Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High
                capacity digital radio systems carrying SDH signals (2
### LVS EN 301 127 V1.1.1:2006 x STM-1) in frequency bands with about 30 MHz        5/16/2006
                channel spacing and using Co-Channel Dual Polarized
                (CCDP) operation
                Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High
                capacity digital radio systems carrying SDH signals (up
### LVS EN 301 127 V1.2.1:2006 to 2 x STM-1) in frequency bands with about 30 MHz      5/16/2006
                channel spacing and using Co-polar arrangements or
                Co-Channel Dual Polarized (CCDP) operation
                  Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                  Relay Systems (DRRS); Plesiochronous Digital
### LVS EN 301 128 V1.1.1:2006   Hierarchy (PDH); Low and medium capacity DRRS      5/16/2006
                  operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz
                  frequency bands
                  Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
                  Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH); Low and
### LVS EN 301 128 V1.1.2:2006                               5/16/2006
                  medium capacity digital radio systems operating in the
                  13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands
                  Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                  Relay Systems (DRRS); Synchronous Digital
### LVS EN 301 129 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                  Hierarchy (SDH); System performance monitoring
                  parameters of SDH DRRS
                  Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                  Relay Systems (DRRS); Synchronous Digital
### LVS EN 301 129 V1.1.2:2006                               5/16/2006
                  Hierarchy (SDH); System performance monitoring
                  parameters of SDH DRRS
                  Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS EN 301 131 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                  Teleaction teleservice; Service description
                  Integrated Services Digital Network (ISDN); Security
### LVS EN 301 132 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                  tools (SET) for use within telecommunication services
     STA/VD/002                                           136
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Selective
### LVS EN 301 133 V1.1.1:2006 Call Forwarding (SCF) supplementary services       5/16/2006
                (unconditional, busy and no reply); Service description
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS EN 301 134 V1.1.1:2006 Completion of Calls on No Reply (CCNR)          5/16/2006
                supplementary service; Service description
                Intelligent Network (IN); Intelligent Network
  LVS EN 301 140-2      Application Protocol (INAP); Capability Set 2 (CS2);
###                                           5/16/2006
  V1.3.3:2006        Part 2: Protocol Implementation Conformance
                Statement (PICS) proforma specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
  LVS EN 301 141-1
###              Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS);     5/16/2006
  V1.2.2:2006
                Part 1: NMDS interface specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
  LVS EN 301 141-1
###              Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS);     5/16/2006
  V2.1.1:2006
                Part 1: NMDS interface specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
  LVS EN 301 141-2      Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS);
###                                           5/16/2006
  V1.2.2:2006        Part 2: Protocol Implementation Conformance
                Statement (PICS) proforma specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
  LVS EN 301 141-2      Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS);
###                                           5/16/2006
  V1.3.1:2006        Part 2: Protocol Implementation Conformance
                Statement (PICS) proforma specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
  LVS EN 301 141-3      Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS);
###              Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes      5/16/2006
  V1.1.1:2006
                (TSS&TP) specification for the data link layer (NTN
                side)
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
  LVS EN 301 141-4      Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS);
###              Part 4: Test Suite Structure and Test Purposes      5/16/2006
  V1.1.1:2006
                (TSS&TP) specification for the network layer (NTN
                side)
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
  LVS EN 301 141-5      Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS);
###                                           5/16/2006
  V1.1.1:2006        Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                (TSS&TP) specification for the network layer (LE side)
     STA/VD/002                                         137
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS);
   LVS EN 301 141-6      Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
###                                            5/16/2006
   V1.1.1:2006        Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 specification for the NMDS Layer 2 PSTN-GW
                 function (N
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS);
   LVS EN 301 141-7      Part 7: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
###                                            5/16/2006
   V1.1.1:2006        Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 specification for the PSTN NMDS interface Layer 3
                 (NTN
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 301 141-8      Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS);
###               Part 8: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 specification for the PSTN NMDS interface Layer 3
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Application Protocol (INAP); Capability Set 2 (CS2);
###  LVS EN 301 143 V1.1.4:2006 Cordless Terminal Mobility (CTM); Stage 3        5/16/2006
                 specifications for Service Control Function (SCF); SCF
                 and Call Unrelated Service Function (CUSF)/Service
                 Switchin
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 144-1      Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
###               Signalling System No.7 (SS7) protocols; Signalling    5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 application for the mobility management service on the
                 alpha interface; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 144-2      Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
###               Signalling System No.7 (SS7) protocols; Signalling    5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 application for the mobility management service on the
                 alpha interface; Part 2: Protocol Implementation
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
   LVS EN 301 144-3
###               Signalling System No.7 protocols; Signalling       5/16/2006
   V1.1.3:2006
                 application for the mobility management service on the
                 alpha interface; Part 3: Test Suite Structure and Test
     STA/VD/002                                         138
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
   LVS EN 301 144-4
###           Signalling System No.7 protocols; Signalling       5/16/2006
   V1.1.4:2006
             application for the mobility management service on the
             alpha interface; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 144-5  Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
###           Signalling System No.7 (SS7) protocols; Signalling    5/16/2006
   V1.1.5:2006
             application for the mobility management service on the
             alpha interface; Part 5: Test Suite Structure and
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 144-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
###           Signalling System No.7 (SS7) protocols; Signalling    5/16/2006
   V1.1.1:2006
             application for the mobility management service on the
             alpha interface; Part 6: Abstract Test Suite (ATS
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 145-1  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###                                        5/16/2006
   V1.1.4:2006    protocol; Teleaction service; Part 1: Protocol
             specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 145-2  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Teleaction service; Part 2: Protocol      5/16/2006
   V1.1.4:2006
             Implementation Conformance Statement (PICS)
             proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 145-3  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Teleaction service; Part 3: Test Suite     5/16/2006
   V1.1.6:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the End User Terminal (EUT)
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 145-5  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Teleaction service; Part 5: Test Suite     5/16/2006
   V1.1.6:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the Service Provider Terminal (SPT)
     STA/VD/002                                      139
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 145-7      Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###                protocol;Teleaction service; Part 7: Test Suite Structure  5/16/2006
   V1.1.6:2006
                 and Test Purposes (TSS&TP) specification for the
                 Teleaction Management Function (TMF)
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
   LVS EN 301 152-1      Capability Set 1 (CS1) extension; Intelligent Network
###                Application Protocol (INAP); Customised Applications    5/16/2006
   V1.2.2:2006
                 for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL); Part 1:
                 Protocol specification
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Capability Set 1 (CS1) extension; Intelligent Network
   LVS EN 301 152-2
###                Application Protocol (INAP); Customised Applications    5/16/2006
   V1.2.2:2006
                 for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL); Part 2:
                 Protocol Implementation Conformance Statement (PICS
                Synchronous Digital Hierarchy (SDH); Unidirectional
### LVS EN 301 155 V1.1.1:2006                                5/16/2006
                performance monitoring for the network element view;
                Routeing of calls to European Telephony Numbering
### LVS EN 301 160 V1.1.1:2006                                5/16/2006
                Space (ETNS) services
                Management of the European Telephony Numbering
### LVS EN 301 161 V1.1.1:2006                                5/16/2006
                Space (ETNS)
                 Transmission and Multiplexing (TM); Generic
  LVS EN 301 163-1-1      requirements of Asynchronous Transfer Mode (ATM)
###                                              5/16/2006
  V1.1.1:2006          transport functionality within equipment; Part 1-1:
                 Functional characteristics and equipment performance
                Transmission and Multiplexing (TM); Generic
  LVS EN 301 163-2-1     requirements of Asynchronous Transfer Mode (ATM)
###              transport functionality within equipment; Part 2-1:      5/16/2006
  V1.1.2:2006
                Functional model for the transfer and layer
                management plane
                Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
### LVS EN 301 165 V1.1.1:2006 Digital Hierarchy (SDH); SDH leased lines; Network       5/16/2006
                and terminal interface presentation
                Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
### LVS EN 301 165 V1.1.2:2006 Digital Hierarchy (SDH); SDH leased lines;           5/16/2006
                Connection Characteristics
     STA/VD/002                                            140
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio
   LVS EN 301 166-1      equipment for analogue and/or digital communication
###                                           5/16/2006
   V1.1.2:2006        (speech and/or data) and operating on narrow band
                 channels and having an antenna connector; Part 1:
                 Technical characteristics
                 Transmission and Multiplexing (TM); Management of
                 Synchronous Digital Hierarchy (SDH) transmission
### LVS EN 301 167 V1.1.1:2006                             5/16/2006
                 equipment; Fault management and performance
                 monitoring; Functional description
  LVS EN 301 169-1       Equipment practice; Engineering requirements for
###                                           5/16/2006
  V1.6.3:2006         outdoor enclosures; Part 1: Equipped enclosures
  LVS EN 301 169-2       Equipment practice; Engineering requirements for
###                                           5/16/2006
  V1.5.3:2006         outdoor enclosures; Part 2: Unequipped enclosures
                 Video coding for low bit rate communication [ITU-T
### LVS EN 301 171 V1.1.1:2006                             5/16/2006
                 Recommendation H.263 (1996)]
                 Generic coding of moving pictures and associated
### LVS EN 301 172 V1.1.1:2006  audio information [ITU-T Recommendations H.262     5/16/2006
                 (1995) and H.222.0 (1995)]
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 174-1      ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###               (DSS2) protocol; Signalling specification for frame  5/16/2006
   V1.1.3:2006
                 relay service; Part 1: Protocol specification [ITU-T
                 Recommendation Q.2933 (1996), modified]
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 174-2      ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###               (DSS2) protocol; Signalling specification for frame  5/16/2006
   V1.1.3:2006
                 relay service; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Cordless Terminal Mobility (CTM); Phase 1; Service
### LVS EN 301 175 V1.1.1:2006                             5/16/2006
                 description
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Technical characteristics and methods
### LVS EN 301 178 V1.1.1:2006  of measurement for portable Very High Frequency    5/16/2006
                 (VHF) radiotelephone equipment for the maritime
                 mobile service operating in the VHF bands (for non-
                 GMDSS
     STA/VD/002                                         141
                 Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                 Relay Systems (DRRS); Frequency Hopping Code
### LVS EN 301 179 V1.1.1:2006  Division Multiple Access (FH-CDMA); Point-to-      5/16/2006
                 multipoint DRRS in the bands within the range 1 GHz
                 to 3 GHz
                 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification
### LVS EN 301 192 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                 for data broadcasting
                 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification
### LVS EN 301 192 V1.3.1:2006                              5/16/2006
                 for data broadcasting
                 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification
### LVS EN 301 192 V1.4.1:2006                              5/16/2006
                 for data broadcasting
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Interaction channel
### LVS EN 301 199 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                 for Local Multi-point Distribution Systems (LMDS)
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
   LVS EN 301 213-1      Point-to-multipoint digital radio systems in frequency
###                                            5/16/2006
   V1.1.2:2006        bands in the range 24,25 GHz to 29,5 GHz using
                 different access methods; Part 1: Basic parameters
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
   LVS EN 301 213-2      Point-to-multipoint digital radio systems in frequency
###               bands in the range 24,25 GHz to 29,5 GHz using      5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 different access methods; Part 2: Frequency Division
                 Multiple Access (FDMA) methods
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
   LVS EN 301 213-2      Point-to-multipoint digital radio systems in frequency
###               bands in the range 24,25 GHz to 29,5 GHz using      5/16/2006
   V1.3.1:2006
                 different access methods; Part 2: Frequency Division
                 Multiple Access (FDMA) methods
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
   LVS EN 301 213-3      Point-to-multipoint digital radio systems in frequency
###               bands in the range 24,25 GHz to 29,5 GHz using      5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 different access methods; Part 3: Time Division
                 Multiple Access (TDMA) methods
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
   LVS EN 301 213-3      Point-to-multipoint digital radio systems in frequency
###               bands in the range 24,25 GHz to 29,5 GHz using      5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 different access methods; Part 3: Time Division
                 Multiple Access (TDMA) methods
     STA/VD/002                                          142
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
   LVS EN 301 213-3      Point-to-multipoint digital radio systems in frequency
###               bands in the range 24,25 GHz to 29,5 GHz using        5/16/2006
   V1.3.1:2006
                 different access methods; Part 3: Time Division
                 Multiple Access (TDMA) methods
                 Fixed Radio Systems; Point to Multipoint Antennas;
   LVS EN 301 215-1
###               Antennas for point-to-multipoint fixed radio systems in   5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 the 11 GHz to 60 GHz band; Part 1: General aspects
                 Fixed Radio Systems; Point to Multipoint Antennas;
   LVS EN 301 215-2
###               Antennas for point-to-multipoint fixed radio systems in   5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 the 11 GHz to 60 GHz band; Part 2: 24 GHz to 30 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point to Multipoint Antennas;
   LVS EN 301 215-2
###               Antennas for point-to-multipoint fixed radio systems in   5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 the 11 GHz to 60 GHz band; Part 2: 24 GHz to 30 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
                 Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH); Low and
###  LVS EN 301 216 V1.1.1:2006 medium capacity and STM-0 digital radio system        5/16/2006
                 operating in the frequency bands in the range 3 GHz to
                 11 GHz
                 V interfaces at the digital Service Node (SN);
   LVS EN 301 217-1      Interfaces at the VB5.2 reference point for the support
###                                              5/16/2006
   V1.2.2:2006        of broadband or combined narrowband and broadband
                 Access Networks (ANs); Part 1: Interface specification
                  V interfaces at the digital Service Node (SN);
                  Interfaces at the VB5.2 reference point for the support
   LVS EN 301 217-2       of broadband or combined narrowband and broadband
###                                              5/16/2006
   V1.1.3:2006          Access Networks (ANs); Part 2: Protocol
                  Implementation Conformance Statement (PICS)
                  proforma specifica
                  V interfaces at the digital Service Node (SN);
   LVS EN 301 217-3       Interfaces at the VB5.2 reference point for the support
###                 of broadband or combined narrowband and broadband     5/16/2006
   V1.1.1:2006
                  Access Networks (ANs); Part 3: Test Suite Structure
                  and Test Purposes (TSS&TPP)
     STA/VD/002                                           143
                 V interfaces at the digital Service Node (SN);
                 Interfaces at the VB5.2 reference point for the support
   LVS EN 301 217-4
###               of broadband or combined narrowband and broadband     5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Access Networks (ANs); Part 4: Abstract Test Suite
                 (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Inf
                 Digital Audio Broadcasting (DAB); Multimedia Object
### LVS EN 301 234 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                 Transfer (MOT) protocol
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Data Services Profile (DSP); Isochronous
### LVS EN 301 238 V1.1.3:2006                               5/16/2006
                 data bearer services with roaming mobility (service
                 type D, mobility class 2)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Data Services Profile (DSP); Isochronous
### LVS EN 301 238 V1.2.3:2006                               5/16/2006
                 data bearer services with roaming mobility (service
                 type D, mobility class 2)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Data Services Profile (DSP); Isochronous
### LVS EN 301 238 V1.3.1:2006                               5/16/2006
                 data bearer services with roaming mobility (service
                 type D, mobility class 2)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Data Services Profile (DSP); Isochronous
### LVS EN 301 239 V1.1.3:2006                               5/16/2006
                 data bearer services for closed user groups (service
                 type D, mobility class 1)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Data Services Profile (DSP); Point-to-Point
### LVS EN 301 240 V1.1.3:2006                               5/16/2006
                 Protocol (PPP) interworking for internet access and
                 general multi-protocol datagram transport
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 301 241-1      DECT/ISDN interworking for intermediate system
###                                            5/16/2006
   V1.1.1:2006        configuration; Profile Implementation Conformance
                 Statement (ICS); Part 1: Portable radio Termination
                 (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 241-2      (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN);
###               DECT/ISDN interworking for intermediate system      5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 configuration; Profile Implementation Conformance
                 Statement (ICS); Part 2: Fixed radio Termination (FT)
     STA/VD/002                                          144
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Global System for Mobile communications
### LVS EN 301 242 V1.1.3:2006                             5/16/2006
                 (GSM); DECT/GSM integration based on dual-mode
                 terminals
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Global System for Mobile communications
### LVS EN 301 242 V1.2.2:2006                             5/16/2006
                 (GSM); DECT/GSM integration based on dual-mode
                 terminals
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
                 (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech processing
### LVS EN 301 243 V4.0.1:2006                             5/16/2006
                 functions; General description (GSM 06.51 version
                 4.0.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
                 (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech processing
### LVS EN 301 243 V4.1.1:2006                             5/16/2006
                 functions; General description (GSM 06.51 version
                 4.1.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS EN 301 244 V4.0.1:2006  (GSM); ANSI-C code for the GSM Enhanced Full Rate   5/16/2006
                 (EFR) speech codec (GSM 06.53 version 4.0.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS EN 301 245 V4.0.1:2006  (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding   5/16/2006
                 (GSM 06.60 version 4.0.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS EN 301 245 V4.1.1:2006  (GSM); Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding   5/16/2006
                 (GSM 06.60 version 4.1.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
                 (GSM); Substitution and muting of lost frames for
### LVS EN 301 246 V4.0.1:2006                             5/16/2006
                 Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
                 (GSM 06.61 version 4.0.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
                 (GSM); Comfort noise aspects for Enhanced Full Rate
### LVS EN 301 247 V4.0.1:2006                             5/16/2006
                 (EFR) speech traffic channels (GSM 06.62 version
                 4.0.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
                 (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for
### LVS EN 301 248 V4.0.1:2006                             5/16/2006
                 Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
                 (GSM 06.81 version 4.0.1)
    STA/VD/002                                         145
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
                 (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for
### LVS EN 301 248 V4.1.1:2006                              5/16/2006
                 Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
                 (GSM 06.81 version 4.1.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
                 (GSM); Voice Activity Detector (VAD) for Enhanced
### LVS EN 301 249 V4.0.1:2006                              5/16/2006
                 Full Rate (EFR) speech traffic channels (GSM 06.82
                 version 4.0.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS EN 301 250 V4.0.1:2006  (GSM); Test sequences for the GSM Enhanced Full     5/16/2006
                 Rate (EFR) speech codec (GSM 06.54 version 4.0.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS EN 301 251 V4.1.2:2006  (GSM); Fault management of the Base Station System    5/16/2006
                 (BSS) (GSM 12.11 version 4.1.2)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS EN 301 251 V4.2.1:2006  (GSM); Fault management of the Base Station System    5/16/2006
                 (BSS) (GSM 12.11 version 4.2.1)
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
                 Frequency Hopping Code Division Multiple Access
### LVS EN 301 253 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                 (FH-CDMA); Point-to-multipoint digital radio systems
                 in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional models and information
### LVS EN 301 254 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                 flows; Advice of Charge (AoC) supplementary services
                 [ISO/IEC 15049 (1997), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
### LVS EN 301 254 V1.2.1:2006                              5/16/2006
                 Advice of charge supplementary services [ISO/IEC
                 15049 (1997) modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Message Waiting
### LVS EN 301 255 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                 Indication (MWI) supplementary service [ISO/IEC
                 15506 (1997), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional models and information
### LVS EN 301 256 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                 flows; Call interception Additional Network Feature
                 (ANF) [ISO/IEC 15053 (1997), modified]
    STA/VD/002                                          146
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional models and information
### LVS EN 301 257 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                 flows; Recall supplementary service [ISO/IEC 15051
                 (1997), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
### LVS EN 301 258 V1.1.1:2006  exchange signalling protocol; Recall supplementary    5/16/2006
                 service [ISO/IEC 15052 (1997), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Private Integrated
### LVS EN 301 259 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                 Network eXchange (PINX) clock synchronization
                 [ISO/IEC 15507 (1997), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional models and information
### LVS EN 301 260 V1.1.1:2006  flows; Message Waiting Indication (MWI)         5/16/2006
                 supplementary service [ISO/IEC 15505 (1997),
                 modified]
                 Telecommunications Management Network (TMN);
   LVS EN 301 261-3
###               Security; Part 3: Security services; Authentication of  5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 users and entities in a TMN environment
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Advice of Charge (AoC)
### LVS EN 301 264 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                 supplementary service [ISO/IEC 15050 (1997),
                 modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Call interception
### LVS EN 301 265 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                 additional network feature [ISO/IEC 15054 (1997),
                 modified]
                 Telecommunications Management Network (TMN);
### LVS EN 301 268 V1.1.1:2006  Linear multiplex section protection configuration    5/16/2006
                 information model for the Network Element (NE) view;
                 Telecommunications Management Network (TMN);
### LVS EN 301 271 V1.1.1:2006  Management interfaces associated with the VB5.1     5/16/2006
                 reference point;
                 Telecommunications Management Network (TMN);
### LVS EN 301 271 V1.2.1:2006  Management interfaces associated with the VB5.1     5/16/2006
                 reference point;
                 Cordless Terminal Mobility (CTM); Phase 2; Service
### LVS EN 301 273 V1.1.3:2006                              5/16/2006
                 description
     STA/VD/002                                          147
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 276-1  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                      5/16/2006
   V1.1.3:2006    Modification procedures for sustainable cell rate
             parameters; Part 1: Protocol specification [ITU-T
             Recommendations
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 276-2  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                      5/16/2006
   V1.1.3:2006    Modification procedures for sustainable cell rate
             parameters; Part 2: Protocol Implementation
             Conformance Statement
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 276-3  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                      5/16/2006
   V1.1.1:2006    Modification procedures for sustainable cell rate
             parameters; Part 3: Test Suite Structure and Test
             Purposes
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 276-4  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                      5/16/2006
   V1.1.1:2006    Modification procedures for sustainable cell rate
             parameters; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
             partial
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 276-5  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                      5/16/2006
   V1.1.1:2006    Modification procedures for sustainable cell rate
             parameters; Part 5: Test Suite Structure and Test
             Purposes
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 276-6  (DSS2) protocol; Connection characteristics;
###                                      5/16/2006
   V1.1.1:2006    Modification procedures for sustainable cell rate
             parameters; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
             partial Protocol
     STA/VD/002                                    148
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High
                 capacity digital radio systems transmitting STM-4 or 4
### LVS EN 301 277 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                 x STM-1 in a 40 MHz radio frequency channel using
                 Co-Channel Dual Polarized (CCDP) operation
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Service
### LVS EN 301 344 V6.3.2:2006                              5/16/2006
                 description; Stage 2 (GSM 03.60 version 6.3.2 Release
                 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Service
### LVS EN 301 344 V6.4.1:2006                              5/16/2006
                 description; Stage 2 (GSM 03.60 version 6.4.1 Release
                 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Service
### LVS EN 301 344 V6.6.1:2006                              5/16/2006
                 description; Stage 2 (GSM 03.60 version 6.6.1 Release
                 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Service
### LVS EN 301 344 V6.7.1:2006                              5/16/2006
                 description; Stage 2 (GSM 03.60 version 6.7.1 Release
                 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Service
### LVS EN 301 344 V7.1.1:2006                              5/16/2006
                 description; Stage 2 (GSM 03.60 version 7.1.1 Release
                 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Service
### LVS EN 301 344 V7.3.1:2006                              5/16/2006
                 description; Stage 2 (GSM 03.60 version 7.3.1 Release
                 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Service
### LVS EN 301 344 V7.4.1:2006                              5/16/2006
                 description; Stage 2 (GSM 03.60 version 7.4.1 Release
                 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS
### LVS EN 301 347 V6.4.1:2006                              5/16/2006
                 Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp
                 Interface; (GSM 09.60 version 6.4.1 Release 1997)
    STA/VD/002                                          149
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS
### LVS EN 301 347 V6.6.1:2006                              5/16/2006
                 Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp
                 Interface; (GSM 09.60 version 6.6.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS
### LVS EN 301 347 V6.7.1:2006                              5/16/2006
                 Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp
                 Interface (GSM 09.60 version 6.7.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS
### LVS EN 301 347 V6.8.1:2006                              5/16/2006
                 Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp
                 Interface (GSM 09.60 version 6.8.1 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS
### LVS EN 301 347 V7.1.1:2006                              5/16/2006
                 Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp
                 interface (GSM 09.60 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS
### LVS EN 301 347 V7.3.1:2006                              5/16/2006
                 Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp
                 interface (GSM 09.60 version 7.3.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS
### LVS EN 301 347 V7.4.1:2006                              5/16/2006
                 Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp
                 Interface (GSM 09.60 version 7.4.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS
### LVS EN 301 347 V7.5.1:2006                              5/16/2006
                 Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp
                 Interface (GSM 09.60 version 7.5.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile
### LVS EN 301 349 V6.3.1:2006  Station (MS) - Base Station System (BSS) interface;   5/16/2006
                 Radio Link Control / Medium Access Control
                 (RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 6.3.1
                 Release 199
    STA/VD/002                                          150
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile
### LVS EN 301 349 V6.4.1:2006  Station (MS) - Base Station System (BSS) interface;   5/16/2006
                 Radio Link Control / Medium Access Control
                 (RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 6.4.1
                 Release 199
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile
### LVS EN 301 349 V6.6.1:2006  Station (MS) - Base Station System (BSS) interface;   5/16/2006
                 Radio Link Control / Medium Access Control
                 (RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 6.6.1
                 Release 199
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile
### LVS EN 301 349 V6.7.1:2006  Station (MS) - Base Station System (BSS) interface;   5/16/2006
                 Radio Link Control/Medium Access Control
                 (RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 6.7.1
                 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile
### LVS EN 301 349 V6.8.1:2006  Station (MS) - Base Station System (BSS) interface;   5/16/2006
                 Radio Link Control/Medium Access Control
                 (RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 6.8.1
                 Release 1997)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile
### LVS EN 301 349 V7.0.1:2006  Station (MS) - Base Station System (BSS) interface;   5/16/2006
                 Radio Link Control/Medium Access Control
                 (RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 7.0.1
                 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile
### LVS EN 301 349 V7.2.1:2006  Station (MS) - Base Station System (BSS) interface;   5/16/2006
                 Radio Link Control/Medium Access Control
                 (RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 7.2.1
                 Release 1998)
    STA/VD/002                                          151
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile
### LVS EN 301 349 V7.3.1:2006  Station (MS) - Base Station System (BSS) interface;   5/16/2006
                 Radio Link Control/Medium Access Control
                 (RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 7.3.1
                 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile
### LVS EN 301 349 V7.4.1:2006  Station (MS) - Base Station System (BSS) interface;   5/16/2006
                 Radio Link Control/Medium Access Control
                 (RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 7.4.1
                 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile
### LVS EN 301 349 V8.3.1:2006  Station (MS) - Base Station System (BSS) interface;   5/16/2006
                 Radio Link Control/Medium Access Control
                 (RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 8.3.1
                 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile
### LVS EN 301 349 V8.4.1:2006  Station (MS) - Base Station System (BSS) interface;   5/16/2006
                 Radio Link Control/Medium Access Control
                 (RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 8.4.1
                 Release 1999)
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Technical characteristics and test
### LVS EN 301 357 V1.1.1:2006  methods for analogue cordless wideband audio devices  5/16/2006
                 using integral antennas operating in the CEPT
                 recommended 863 MHz to 865 MHz frequency range
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
   LVS EN 301 357-1      Matters (ERM); Analogue cordless wideband audio
###               devices using integral antennas operating in the CEPT  5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 recommended 863 MHz to 865 MHz frequency range;
                 Part 1: Technical characteristics and test methods
     STA/VD/002                                         152
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                Matters (ERM); Analogue cordless wideband audio
  LVS EN 301 357-2      devices using integral antennas operating in the CEPT
###                                                                          5/16/2006
  V1.1.1:2006        recommended 863 MHz to 865 MHz frequency range;
                Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE
                Dir
                Satellite Earth Stations and Systems (SES);         Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES) -
                Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals      Harmonizētais EN standarts satelītu lietotāju
### LVS EN 301 360 V1.2.1:2006 (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting    galaiekārtām (SIT), ar ko raida uz ģeostacionārās     5/16/2006
                towards geostationary satellites in the 27,5 GHz to 29,5  orbītas satelītiem frekvenču joslā no 27,5 GHz līdz 29,5
                GHz frequency bands covering essential requirement     GHz, kas ietver R&TTE Direktīvas 3. panta 2. punkta
                                              būtiskajām prasībām
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 361-1      (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN);
###               ISDN Mobility protocol Interworking specification                                  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Profile (IMIP); Part 1: DECT/ISDN interworking for
                 Cordless Terminal Mobility (CTM) support
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 301 361-2      ISDN Mobility protocol Interworking specification
###                                                                          5/16/2006
   V1.1.1:2006        Profile (IMIP); Part 2: DECT/ISDN interworking for
                 Global System for Mobile communications (GSM)
                 support
                 Universal Personal Telecommunication (UPT); UPT
                 phase 2; Functional specification of the interface of a
###  LVS EN 301 363 V1.1.2:2006 UPT Integrated Circuit Card (ICC) and Public                                     5/16/2006
                 Switched Telephone Network (PSTN), Integrated
                 Services Digital Network (ISDN) and Global System
                 for Mobile
                 Universal Personal Telecommunication (UPT); UPT
                 phase 2; Functional specification of the interface of a
###  LVS EN 301 366 V1.1.2:2006 UPT Integrated Circuit Card (ICC) and Card Accepting                                 5/16/2006
                 Devices (CADs); UPT card accepting Dual Tone
                 Multiple Frequency (DTMF) device; Conformance test
                 sp
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 371-1      (DECT); Cordless Terminal Mobility (CTM); CTM
###                                                                          5/16/2006
   V0.0.1:2006        Access Profile (CAP); Profile Test Specification
                 (PTS); Part 1: Summary
     STA/VD/002                                                                       153
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 371-2      (DECT); Cordless Terminal Mobility (CTM); CTM
###               Access Profile (CAP); Profile Test Specification     5/16/2006
   V0.0.1:2006
                 (PTS); Part 2: Profile Specific Test Specification
                 (PSTS) - Portable radio Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 371-3      (DECT); Cordless Terminal Mobility (CTM); CTM
###               Access Profile (CAP); Profile Test Specification     5/16/2006
   V0.0.3:2006
                 (PTS); Part 3: Profile Specific Test Specification
                 (PSTS) - Fixed radio Termination (FT)
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
                 Frequency Division Multiple Access (FDMA); Point-to-
### LVS EN 301 373 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                 multipoint digital radio systems in frequency bands in
                 the range 1 GHz to 3 GHz
                 Telecommunications Management Network (TMN);
                 Performance monitoring for Plesynchronous Digital
### LVS EN 301 384 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                 Hierarchy (PDH) interfaces; Information model for the
                 Network Element (NE) view
                 Telecommunications Management Network (TMN);
                 Performance monitoring for Plesiochronous Digital
### LVS EN 301 384 V1.1.2:2006                               5/16/2006
                 Hierarchy (PDH) interfaces; Information model for the
                 Network Element (NE) view
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
                 Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH); Low and
### LVS EN 301 387 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                 medium capacity digital radio systems operating in the
                 frequency band 48,5 GHz to 50,2 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
                 Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH); Low and
### LVS EN 301 387 V1.1.2:2006                               5/16/2006
                 medium capacity digital radio systems operating in the
                 frequency band 48,5 GHz to 50,2 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point and Multipoint
                 Systems; Spurious emissions and receiver immunity
### LVS EN 301 390 V1.2.1:2006                               5/16/2006
                 limits at equipment/antenna port of Digital Fixed Radio
                 Systems
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Data communications using short
### LVS EN 301 391 V1.1.1:2006  range devices; Access protocol, occupation rules and   5/16/2006
                 corresponding technical characteristics for the
                 transmission of data
     STA/VD/002                                          154
                 Attachment requirements for Data Terminal Equipment
                 (DTE) to connect to public networks that have physical
### LVS EN 301 401 V1.2.6:2006                                                           5/16/2006
                 and electrical network presentations based upon the
                 ITU-T V-series of Recommendations
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); Maritime Mobile Earth Stations
### LVS EN 301 403 V1.1.1:2006  (MMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands                                 5/16/2006
                 providing voice and direct printing for the Global
                 Maritime Distress and Safety System (GMDSS);
                 Technical char
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2);   Ciparu šūnu telesakaru sistēma (2. fāze) - Prasības
  LVS EN 301 419-1       Attachment requirements for Global System for Mobile    globālās mobilo sakaru sistēmas (GSM) piesaistei. 1.
###               communications (GSM); Part 1: Mobile stations in the                               5/16/2006
  V4.0.1:2006                                       daļa: Mobilās stacijas GSM 900 un DCS 1800 joslās.
                 GSM 900 and DCS 1 800 bands; Access (GSM 13.01       Piekļuve (GSM 13.01, 4.0.1 versija)
                 version 4.0.1)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);
   LVS EN 301 419-2      Attachment requirements for Global System for Mobile
###               communications (GSM); High Speed Circuit Switched                                 5/16/2006
   V5.0.3:2006
                 Data (HSCSD) multislot mobile stations; Access (GSM
                 13.34 version 5.0.3)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2);
                 Attachment requirements for Global System for Mobile
### LVS EN 301 420 V4.0.1:2006  communications (GSM); Mobile stations in the DCS 1                                5/16/2006
                 800 band and additional GSM 900 band; Telephony
                 (GSM 13.02 version 4.0.1)
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES);
                 Harmonized EN for Low data rate Land Mobile
### LVS EN 301 426 V1.1.1:2006  satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6                             5/16/2006
                 GHz frequency bands covering essential requirements
                 under article 3.2 of the R&TTE directive
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES);
                 Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal
### LVS EN 301 428 V1.1.1:2006  (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-                                5/16/2006
                 only satellite earth stations operating in the 11/12/14
                 GHz frequency bands covering essential requirements
                 under
     STA/VD/002                                                                      155
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES);        Satelītu Zemes stacijas un sistēmas - Harmonizēts
                 Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal       Eiropas standarts (EN) ļoti mazas apertūras galiekārtām
### LVS EN 301 428 V1.3.1:2006  (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-    (VSAT) - Tikai raidošās, raidošās/uztverošās vai tikai  5/16/2006
                 only satellite earth stations operating in the 11/12/14  uztverošās satelītu Zemes stacijas, kas darbojas
                 GHz frequency bands covering essential requirements    11/12/14 GHz frekvenču joslās un atbilst R&TTE
                 under article 3.2 of rhe R&TTE directive          Direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Attachment
   LVS EN 301 435-1
###               requirements for TETRA terminal equipment; Part 1:                                  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Civil access
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA) Attachment
   LVS EN 301 435-1
###               requirements for TETRA terminal equipment; Part 1:                                  5/16/2006
   V1.2.4:2006
                 Civil access
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Attachment
   LVS EN 301 435-2
###               requirements for TETRA terminal equipment; Part 2:                                  5/16/2006
   V1.2.4:2006
                 Emergency access
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Global System for Mobile communications
### LVS EN 301 439 V1.1.1:2006                                                            5/16/2006
                 (GSM); Attachment requirements for DECT/GSM dual-
                 mode terminal equipment
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS EN 301 440 V1.2.2:2006                                                            5/16/2006
                 Attachment requirements for terminal equipment for
                 DECT/ISDN interworking profile applications
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES);
                 Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal
### LVS EN 301 443 V1.1.1:2006  (VSAT); Transmit-only, transmit-and-receive, receive-                                5/16/2006
                 only satellite earth stations operating in the 4 GHz and
                 6 GHz frequency bands covering essential
                 requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES);        Satelītu Zemes stacijas un sistēmas - Harmonizēts
                 Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal       Eiropas standarts (EN) ļoti mazas apertūras galiekārtām
### LVS EN 301 443 V1.3.1:2006  (VSAT); Transmit-only, transmit-and-receive, receive-   (VSAT) - Tikai raidošās, raidošās/uztverošās vai tikai  5/16/2006
                 only satellite earth stations operating in the 4 GHz and  uztverošās satelītu Zemes stacijas, kas darbojas 4 GHz
                 6 GHz frequency bands covering essential          un 6 GHz frekvenču joslās un atbilst R&TTE
                 requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive   Direktīvas 3.2. punkta būtiskajām prasībām
     STA/VD/002                                                                        156
             Private Integrated Services Network (PISN); Cordless
   LVS EN 301 451-1  Terminal Mobility (CTM); Inter-exchange signalling
###           protocol; Cordless terminal outgoing call additional  5/16/2006
   V1.1.4:2006
             network feature (ANF-CTMO) for the VPN b service
             entry point; Part 1: Test Suite Structure and Tes
             Private Integrated Services Network (PISN); Cordless
   LVS EN 301 451-2  Terminal Mobility (CTM); Inter-exchange signalling
###           protocol; Cordless terminal outgoing call additional  5/16/2006
   V1.3.1:2006
             network feature for the VPN "b" service entry point;
             Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Private Integrated Services Network (PISN); Cordless
   LVS EN 301 451-2  Terminal Mobility (CTM); Inter-exchange signalling
###           protocol; Cordless terminal outgoing call additional  5/16/2006
   V1.4.1:2006
             network feature for the VPN "b" service entry point;
             Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 452-1  exchange signalling protocol; Call completion
###           supplementary service for the VPN b service entry    5/16/2006
   V1.1.4:2006
             point; Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 452-2  exchange signalling protocol; Call completion
###           supplementary service for the VPN "b" service entry   5/16/2006
   V1.3.1:2006
             point; Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 452-2  exchange signalling protocol; Call completion
###           supplementary service for the VPN "b" service entry   5/16/2006
   V1.4.1:2006
             point; Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 453-1  exchange signalling protocol; Diversion supplementary
###           services [ISO/IEC 13873 (1995) modified]; Part 1:    5/16/2006
   V1.1.2:2006
             Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
             specification
     STA/VD/002                                     157
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
             exchange signalling protocol; Diversion supplementary
   LVS EN 301 453-2
###           services [ISO/IEC 13873 (1995) modified]; Part 2:     5/16/2006
   V1.1.1:2006
             Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 453-2  exchange signalling protocol; Diversion supplementary
###           services; Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial  5/16/2006
   V1.2.1:2006
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT) proforma specification
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 454-1  exchange signalling protocol; Cordless Terminal
###           Location Registration (CTLR) supplementary service;    5/16/2006
   V1.1.4:2006
             Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 454-2  exchange signalling protocol; Cordless Terminal
###           Location Registration (CTLR) supplementary service;    5/16/2006
   V1.2.2:2006
             ECMA-QSIG-CTLR; Part 2: Abstract Test Suite (ATS)
             and partial Protocol Implementation eXtra Information
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 454-2  exchange signalling protocol; Cordless Terminal
###           Location Registration (CTLR) supplementary service;    5/16/2006
   V1.3.1:2006
             ECMA-QSIG-CTLR; Part 2: Abstract Test Suite (ATS)
             and partial Protocol Implementation eXtra Information
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 455-1  exchange signalling protocol; Cordless Terminal
###           Incoming Call additional network feature (ANF-CTMI)    5/16/2006
   V1.1.4:2006
             for the VPN b service entry point; Part 1: Test Suite
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
             exchange signalling protocol; Cordless Terminal
   LVS EN 301 455-2  Mobility (CTM); Incoming call additional network
###                                        5/16/2006
   V1.3.1:2006    feature for the VPN "b" service entry point; Part 2:
             Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation
     STA/VD/002                                      158
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Cordless Terminal
   LVS EN 301 455-2      Mobility (CTM); Incoming call additional network
###                                                                          5/16/2006
   V1.4.1:2006        feature for the VPN "b" service entry point; Part 2:
                 Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Implementation
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES);        Satelītu Zemes stacijas un sistēmas - Harmonizēts
                 Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals     Eiropas standarts (EN) satelītu interaktīvajām
###  LVS EN 301 459 V1.3.1:2006 (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting   galiekārtām un satelītu lietotāju galiekārtām, kas raida  5/16/2006
                 towards satellites in geostationary orbit in the 29,5   uz satelītiem ģeostacionārā orbītā frekvenču joslā 29,5
                 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering essential    līdz 30,0 GHz un atbilst R&TTE Direktīvas 3.2.
                 requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive   punkta būtiskām prasībām
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
   LVS EN 301 460-1
###               Part 1: Point-to-multipoint digital radio systems below                               5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 1 GHz - Common parameters
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
   LVS EN 301 460-2
###               Part 2: Point-to-multipoint digital radio systems below                               5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 1 GHz - Additional parameters for TDMA systems
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
   LVS EN 301 460-3
###               Part 3: Point-to-multipoint digital radio systems below                               5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 1 GHz - Additional parameters for FH-CDMA systems
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
   LVS EN 301 460-4
###               Part 4: Point-to-multipoint digital radio systems below                               5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 1 GHz - Additional parameters for FDMA systems
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
   LVS EN 301 460-5
###               Part 5: Point-to-multipoint digital radio systems below                               5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 1 GHz - Additional Parameters for DS-CDMA Systems
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High
                 capacity fixed radio systems carrying SDH signals (2 x
###  LVS EN 301 461 V1.1.1:2006 STM-1) in frequency bands with 40 MHz channel                                    5/16/2006
                 spacing and using Co-channel Dual Polarized (CCDP)
                 operation
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High
                 capacity fixed radio systems carrying SDH signals (2 x
###  LVS EN 301 461 V1.2.1:2006 STM-1) in frequency bands with 40 MHz channel                                    5/16/2006
                 spacing and using Co-channel Dual Polarized (CCDP)
                 operation
     STA/VD/002                                                                       159
                Human Factors (HF); Symbols to identify
### LVS EN 301 462 V1.1.1:2006 telecommunications facilities for the deaf and hard of    5/16/2006
                hearing people
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                System No.7 (SS7); ISDN User Part (ISUP) version 4
### LVS EN 301 464 V1.1.1:2006 interactions with the Intelligent Network Application    5/16/2006
                Part (INAP); Part 1: Protocol specification [ITU-T
                Recommendation Q.1601 (1999), modified]
                Private Integrated Services Network (PISN); Circuit
### LVS EN 301 465 V1.1.1:2006 emulation specifications; Emulation of Basic Access by    5/16/2006
                ATM Networks
                ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                Matters (ERM); Technical characteristics and methods
### LVS EN 301 466 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                of measurement for two-way VHF radiotelephone
                apparatus for fixed installation in survival craft
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 469-1      (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS) Test
###                Case Library (TCL); Part 1: Test Suite Structure (TSS)  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 and Test Purposes (TP) - Medium Access Control
                 (MAC) layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 469-2      (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS) Test
###                Case Library (TCL); Part 2: Abstract Test Suite (ATS) -  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                  Medium Access Control (MAC) layer - Portable radio
                 Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 469-3      (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS) Test
###                Case Library (TCL); Part 3: Abstract Test Suite (ATS) -  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                  Medium Access Control (MAC) layer - Fixed radio
                 Termination (FT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 469-4      (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS) Test
###                Case Library (TCL); Part 4: Test Suite Structure (TSS)  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 and Test Purposes (TP) - Data Link Control (DLC)
                 layer
     STA/VD/002                                           160
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 469-5      (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS) Test
###                Case Library (TCL); Part 5: Abstract Test Suite (ATS) -  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                  Data Link Control (DLC) layer - Portable radio
                 Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 469-6      (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS) Test
###                Case Library (TCL); Part 6: Abstract Test Suite (ATS) -  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                  Data Link Control (DLC) layer - Fixed radio
                 Termination (FT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 469-7      (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS) Test
###                                             5/16/2006
   V1.1.1:2006         Case Library (TCL); Part 7: Test Suite Structure (TSS)
                 and Test Purposes (TP) - Network (NWK) layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 469-8      (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS) Test
###                Case Library (TCL); Part 8: Abstract Test Suite (ATS) -  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                  Network (NWK) layer - Portable radio Termination
                 (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 469-9      (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS) Test
###                                             5/16/2006
   V1.1.1:2006         Case Library (TCL); Part 9: Abstract Test Suite (ATS) -
                  Network (NWK) layer - Fixed radio Termination (FT)
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Aircraft
                Earth Stations (AES) operating under the Aeronautical
### LVS EN 301 473 V1.2.2:2006 Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile Satellite       5/16/2006
                Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite
                on Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite

                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Aircraft
                Earth Stations (AES) operating under the Aeronautical
### LVS EN 301 473 V1.3.1:2006 Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile Satellite       5/16/2006
                Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite
                on Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Line
### LVS EN 301 479 V1.1.2:2006 Hunting (LH) supplementary service; Service         5/16/2006
                description
     STA/VD/002                                           161
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 483-1  exchange signalling protocol; Advice of Charge (AoC)
###           supplementary services [ISO/IEC 15049 (1997),      5/16/2006
   V1.2.2:2006
             modified]; Part 1: Test Suite Structure and Test
             Purposes (TSS&TP) specification
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
             exchange signalling protocol; Advice of Charge (AoC)
   LVS EN 301 483-2  supplementary services [ISO/IEC 15049 (1997),
###                                        5/16/2006
   V1.1.1:2006    modified]; Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and
             partial Protocol Implementation eXtra Information for
             Tes
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 483-2  exchange signalling protocol; Advice of Charge (AoC)
###           supplementary services; Part 2: Abstract Test Suite   5/16/2006
   V1.2.1:2006
             (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
             Information for Testing (PIXIT) proforma specificati
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Line
   LVS EN 301 484-1  Hunting (LH) supplementary service; Digital
###                                        5/16/2006
   V1.1.1:2006    Subscriber Signalling System No. one (DSS1); Part 1:
             Protocol specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Line
   LVS EN 301 484-2  Hunting (LH) supplementary service; Digital
###           Subscriber Signalling System No. one (DSS1); Part 2:   5/16/2006
   V1.1.1:2006
             Protocol Implementation Conformance Statement
             (PICS) proforma specification
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 484-3  Subscriber Signalling System No. one (DSS1); Line
###           Hunting (LH) supplementary service; Part 3: Test Suite  5/16/2006
   V1.1.1:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the user
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 484-4  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Line Hunting (LH) supplementary service;    5/16/2006
   V1.1.1:2006
             Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
     STA/VD/002                                      162
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 484-5  Subscriber Signalling System No. one (DSS1); Line
###           Hunting (LH) supplementary service; Part 5: Test Suite  5/16/2006
   V1.1.1:2006
             Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
             for the network
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
   LVS EN 301 484-6  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
###           protocol; Line Hunting (LH) supplementary service;    5/16/2006
   V1.1.1:2006
             Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 485-1  (DSS2) protocol; Support of ATM end system
###                                        5/16/2006
   V1.1.1:2006    addressing format by Number identification
             supplementary services; Part 1: Protocol specification
             [ITU-T Recomm
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 486-1  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM     5/16/2006
   V1.1.3:2006
             traffic descriptor modification with negotiation by the
             connection owner; Part 1: Protocol specification
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 486-2  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM     5/16/2006
   V1.1.1:2006
             traffic descriptor modification with negotiation by the
             connection owner; Part 2: Protocol Implementation
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 486-3  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM     5/16/2006
   V1.1.1:2006
             traffic descriptor modification with negotiation by the
             connection owner; Part 3: Test Suite Structure an
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 486-4  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM     5/16/2006
   V1.1.1:2006
             traffic descriptor modification with negotiation by the
             connection owner; Part 4: Abstract Test Suite (AT
     STA/VD/002                                      163
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 486-5  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.1.1:2006
             traffic descriptor modification with negotiation by the
             connection owner; Part 5: Test Suite Structure an
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 486-6  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM       5/16/2006
   V1.1.1:2006
             traffic descriptor modification with negotiation by the
             connection owner; Part 6: Abstract Test Suite (AT
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 487-1  ISDN); Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2)
###           protocol; Switched virtual path capability; Part 1:     5/16/2006
   V1.1.1:2006
             Protocol Specification [ITU-T Recommendation
             Q.2934 (1999), modified]
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 487-2  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No two
###           (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer     5/16/2006
   V1.1.1:2006
             3 specification for switched virtual path capability; Part
             2: Protocol Implementation Conformance Stat
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 487-3  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Switched virtual path capability; Part   5/16/2006
   V1.1.1:2006
             3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
             specification for the user
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 487-4  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Switched virtual path capability; Part   5/16/2006
   V1.1.1:2006
             4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PI
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 487-5  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Switched virtual path capability; Part   5/16/2006
   V1.1.1:2006
             5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
             specification for the network
     STA/VD/002                                        164
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 487-6  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###            (DSS2) protocol; Switched virtual path capability; Part                             5/16/2006
   V1.1.1:2006
             6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
             Implementation eXtra Information for Testing (PI
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
  LVS EN 301 489-1   Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)    jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
###                                                                    5/16/2006
  V1.5.1:2006      standard for radio equipment and services; Part 1:    elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 1.
             Common technical requirements               daļa: Vispārējās tehniskās prasības
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 489-2  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
###                                                                    5/16/2006
   V1.2.1:2006     standard for radio equipment and services; Part 2:
             Specific conditions for radio paging equipment
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum  Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
###
   LVS EN 301 489-24  standard for radio equipment and services; Part 24: elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 24.      5/16/2006
   V1.3.1:2006     Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct    daļa: Īpašie nosacījumi IMT-2000 tiešās secības CDMA
             Spread (UTRA) for Mobile and portable (UE) radio  universālās zemes radiopiekļuves tīkla (UTRA)
             and ancillary equipment               mobilajām un pārnēsājamām radio un palīgiekārtām
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum  Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-28  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
###                                                                    5/16/2006
   V1.1.1:2006     standard for radio equipment and services; Part 28: elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 28.
             Specific conditions for wireless digital video linksdaļa: Īpašie nosacījumi bezvadu ciparu video līnijām
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum  Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
   LVS EN 301 489-31  standard for radio equipment and services; Part 31: elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 31.
###                                      daļa: Radioiekārtu, kas darbojas joslā 9 līdz 315 kHz,    5/16/2006
   V1.1.1:2006     Specific conditions for equipment in the 9 kHz to 315
             kHz band for Ultra Low Power Active Medical     elektromagnētiskā saderība (EMC) ar īpaši zemas
             Implants                      izstarošanas jaudas medicīniskajiem implantiem un to
                                       papildierīcēm
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum  Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 489-32  Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
###            standard for radio equipment and services; Part 32:                               5/16/2006
   V1.1.1:2006                               elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 32.
             Specific conditions for Ground and Wall Probing   daļa: Zemes un sienu zondēšanas radaru pielietojumi
             Radar applications
     STA/VD/002                                                                  165
             Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
             Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)    jautājumi (ERM) - Radioiekārtu un dienestu
###
   LVS EN 301 489-7  standard for radio equipment and services; Part 7:    elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts - 7.   5/16/2006
   V1.3.1:2006    Specific conditions for mobile and portable radio and   daļa: Īpašie nosacījumi ciparu šūnu radiotelesakaru
             ancillary equipment of digital cellular radio       sistēmu (GSM un DCS) mobilajām un pārnēsājamām
             telecomunications systems (GSM and DCS)          radioiekārtām un palīgiekārtām
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 490-1  exchange signalling protocol; Call transfer
###           supplementary service for the VPN "b" service entry                               5/16/2006
   V1.1.2:2006
             point; Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
             exchange signalling protocol; Call transfer
   LVS EN 301 490-2  supplementary service for the VPN "b" service entry
###                                                                    5/16/2006
   V1.1.1:2006    point; Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (P
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
             exchange signalling protocol; Call transfer
   LVS EN 301 490-2  supplementary service for the VPN "b" service entry
###                                                                    5/16/2006
   V1.2.1:2006    point; Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (P
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 491-1  exchange signalling protocol; Call offer supplementary
###                                                                    5/16/2006
   V1.1.2:2006    service; Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes
             (TSS&TP) specification
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 491-2  exchange signalling protocol; Call offer supplementary
###           service; Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial                              5/16/2006
   V1.1.1:2006
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT) proforma
             Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 491-2  exchange signalling protocol; Call offer supplementary
###           service; Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial                              5/16/2006
   V1.2.1:2006
             Protocol Implementation eXtra Information for Testing
             (PIXIT) proforma specification
     STA/VD/002                                                                  166
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
   LVS EN 301 492-1      exchange signalling protocol; Cordless terminal
###               authentication supplementary services; Part 1: Test    5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the VPN "b" service entry point
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Cordless terminal
   LVS EN 301 492-2
###               authentication supplementary services; Part 2: Abstract  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
                 eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma f

                 Private Integrated Services network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Cordless terminal
   LVS EN 301 492-2
###               authentication supplementary services; Part 2: Abstract  5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
                 eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma s
                 Harmonized EN for Global System for Mobile
                 communications (GSM); Base Station and Repeater
### LVS EN 301 502 V7.0.1:2006  equipment covering essential requirements under      5/16/2006
                 article 3.2 of the R&TTE directive (GSM 13.21 version
                 7.0.1 Release 1998)
                 Harmonized EN for Global System for Mobile
                 communications (GSM); Base Station and Repeater
### LVS EN 301 502 V8.0.1:2006  equipment covering essential requirements under      5/16/2006
                 article 3.2 of the R&TTE directive (GSM 13.21 version
                 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Mobile radio interface layer 3 specification,
### LVS EN 301 503 V8.3.1:2006                               5/16/2006
                 Radio Resource Control Protocol (GSM 04.18 version
                 8.3.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Mobile radio interface layer 3 specification;
### LVS EN 301 503 V8.4.1:2006                               5/16/2006
                 Radio Resource Control Protocol (GSM 04.18 version
                 8.4.1 Release 1999)
                 Global System for Mobile communication (GSM);
### LVS EN 301 515 V1.0.1:2006                               5/16/2006
                 Requirements for GSM operation on railways
                 Global System for Mobile communication (GSM);
### LVS EN 301 515 V2.3.0:2006                               5/16/2006
                 Requirements for GSM operation on railways
     STA/VD/002                                          167
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 614-1      (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN);
###               DECT/ISDN interworking for intermediate system       5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 configuration; Part 1: Profile Test Specification (PTS)
                 summary
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS EN 301 614-2      DECT/ISDN interworking for intermediate system
###                                             5/16/2006
   V1.1.2:2006        configuration; Part 2: Profile Specific Test
                 Specification (PSTS) for Portable radio Termination
                 (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
   LVS EN 301 614-3      (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN);
###               DECT/ISDN interworking for intermediate system       5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 configuration; Part 3: Profile Specific Test
                 Specification (PSTS) for Fixed radio Termination (FT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS EN 301 649 V1.1.1:2006                                5/16/2006
                 (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS EN 301 649 V1.2.1:2006                                5/16/2006
                 (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS EN 301 649 V1.3.1:2006                                5/16/2006
                 (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS EN 301 649 V1.4.1:2006                                5/16/2006
                 (DECT); DECT Packet Radio Service (DPRS)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS EN 301 650 V1.1.1:2006  (DECT); DECT Multimedia Access Profile (DMAP);       5/16/2006
                 Application Specific Access Profile (ASAP)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS EN 301 650 V1.2.1:2006  (DECT); DECT Multimedia Access Profile (DMAP);       5/16/2006
                 Application Specific Access Profile (ASAP)
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
### LVS EN 301 655 V1.1.1:2006  Call priority interruption and call priority interruption  5/16/2006
                 protection supplementary services; [ISO/IEC 15991
                 (1998), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Call priority interruption
### LVS EN 301 656 V1.1.1:2006                                5/16/2006
                 and call priority interruption protection supplementary
                 services; [ISO/IEC 15992 (1998), modified]
     STA/VD/002                                           168
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional models and information
### LVS EN 301 657 V1.1.1:2006  flows; Private User Mobility (PUM); Call handling     5/16/2006
                 Additional Network Features (ANFs) [ISO/IEC 17877
                 (2000), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
### LVS EN 301 657 V1.2.1:2006  Private User Mobility (PUM); Call handling Additional   5/16/2006
                 Network Features (ANFs) [ISO/IEC 17877 (2000)
                 modified]
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
   LVS EN 301 668-1      Capability Set 1 (CS1) extension; Intelligent Network
###                                            5/16/2006
   V1.1.3:2006        Application Protocol (INAP); Part 1: Protocol
                 specification for Camel Phase 2
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
   LVS EN 301 668-2      Capability Set 1 (CS1) extension; Intelligent Network
###               Application Protocol (INAP); Part 2: Protocol       5/16/2006
   V1.1.3:2006
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specification
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High
                 capacity digital radio systems carrying STM-4 in two
### LVS EN 301 669 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                 40 MHz channels or 2 x STM-1 in a 40 MHz channel
                 with alternate channel arrangement
                 Satellite Personal Communications Networks (S-PCN);
                 Network Control Facilities (NCF) for Mobile Earth
### LVS EN 301 682 V1.1.2:2006  Stations (MESs), including handheld earth stations, for  5/16/2006
                 S-PCN in the 1,5/1,6 GHz bands, providing voice
                 and/or data communications under the Mobile Satel
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Technical characteristics and methods
### LVS EN 301 688 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                 of measurement for fixed and portable VHF equipment
                 operating on 121,5 MHz and 123,1 MHz
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Remote
### LVS EN 301 691 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                 Control (RC) service; Service description
                 Cordless Terminal Mobility (CTM); Phase 2+ Feature
### LVS EN 301 692 V2.0.2:2006  Package 1 (FP1); Circuit-switched data; Service      5/16/2006
                 description
     STA/VD/002                                          169
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); User-to-User Signalling (UUS); Service
### LVS EN 301 702 V7.1.2:2006                              5/16/2006
                 description, Stage 1 (GSM 02.87 version 7.1.2 Release
                 98)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Adaptive Multi-Rate (AMR); Speech
### LVS EN 301 703 V7.0.2:2006                              5/16/2006
                 processing functions; General description (GSM 06.71
                 version 7.0.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
### LVS EN 301 704 V7.1.1:2006  (GSM); Adaptive Multi-Rate (AMR) speech         5/16/2006
                 transcoding (GSM 06.90 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
### LVS EN 301 704 V7.2.1:2006  (GSM); Adaptive Multi-Rate (AMR) speech         5/16/2006
                 transcoding (GSM 06.90 version 7.2.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Substitution and muting of lost frames for
### LVS EN 301 705 V7.0.2:2006                              5/16/2006
                 Adaptive Multi Rate (AMR) speech traffic channels
                 (GSM 06.91 version 7.0.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Substitution and muting of lost frames for
### LVS EN 301 705 V7.1.1:2006                              5/16/2006
                 Adaptive Multi Rate (AMR) speech traffic channels
                 (GSM 06.91 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Comfort noise aspects for Adaptive Multi-Rate
### LVS EN 301 706 V7.1.1:2006                              5/16/2006
                 (AMR) speech traffic channels (GSM 06.92 version
                 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for
### LVS EN 301 707 V7.1.1:2006                              5/16/2006
                 Adaptive Multi-Rate (AMR) speech traffic channels
                 (GSM 06.93 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for
### LVS EN 301 707 V7.2.1:2006                              5/16/2006
                 Adaptive Multi-Rate (AMR) speech traffic channels
                 (GSM 06.93 version 7.2.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for
### LVS EN 301 707 V7.3.1:2006                              5/16/2006
                 Adaptive Multi-Rate (AMR) speech traffic channels
                 (GSM 06.93 version 7.3.1 Release 1998)
    STA/VD/002                                          170
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for
### LVS EN 301 707 V7.4.1:2006                              5/16/2006
                 Adaptive Multi-Rate (AMR) speech traffic channels
                 (GSM 06.93 version 7.4.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Voice Activity Detection (VAD) for Adaptive
### LVS EN 301 708 V7.1.1:2006                              5/16/2006
                 Multi-Rate (AMR) speech traffic channels; General
                 description (GSM 06.94 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
### LVS EN 301 709 V7.0.2:2006  (GSM); Link Adaptation (GSM 05.09 version 7.0.2     5/16/2006
                 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
### LVS EN 301 709 V7.2.1:2006  (GSM); Link Adaptation (GSM 05.09 version 7.2.1     5/16/2006
                 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
### LVS EN 301 709 V8.0.1:2006  (GSM); Link Adaptation (GSM 05.09 version 8.0.1     5/16/2006
                 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
### LVS EN 301 710 V7.0.2:2006  (GSM); User-to-User Signalling (UUS); Stage 2 (GSM   5/16/2006
                 03.87 version 7.0.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
### LVS EN 301 711 V7.0.2:2006  (GSM); User-to-User Signalling (UUS); Stage 3 (GSM   5/16/2006
                 04.87 version 7.0.2 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Adaptive Multi Rate (AMR) speech; ANSI-C
### LVS EN 301 712 V7.1.1:2006                              5/16/2006
                 code for the AMR speech codec (GSM 06.73 version
                 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Adaptive Multi Rate (AMR) speech; ANSI-C
### LVS EN 301 712 V7.2.1:2006                              5/16/2006
                 code for the AMR speech codec (GSM 06.73 version
                 7.2.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Adaptive Multi Rate (AMR) speech; ANSI-C
### LVS EN 301 712 V7.3.1:2006                              5/16/2006
                 code for the AMR speech codec (GSM 06.73 version
                 7.3.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Adaptive Multi Rate (AMR) speech; ANSI-C
### LVS EN 301 712 V7.4.1:2006                              5/16/2006
                 code for the AMR speech codec (GSM 06.73 version
                 7.4.1 Release 1998)
    STA/VD/002                                          171
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Test sequences for the Adaptive Multi-Rate
### LVS EN 301 713 V7.0.3:2006                              5/16/2006
                 (AMR) speech codec (GSM 06.74 version 7.0.3
                 Release 1998)
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES);
                 Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MES)
### LVS EN 301 721 V1.1.1:2006  providing Low Bit Rate Data Communications        5/16/2006
                 (LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites
                 operating below 1 GHz covering essential requirements
                 under Article 3.2
                 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;
                 Direct Sequence Code Division/Time Division
### LVS EN 301 744 V1.1.1:2006  Multiple Access (DS-CD/TDMA); Point-to-multipoint    5/16/2006
                 digital packet radio systems in frequency bands in the
                 range 3 GHz to 11 GHz
                 Telecommunications Management Network (TMN);
### LVS EN 301 754 V1.1.1:2006  Management interfaces associated with the VB5.2     5/16/2006
                 reference point
                 Private Integrated Services Network (PISN);
### LVS EN 301 765 V1.1.1:2006  Functional requirements for static circuit-mode inter-  5/16/2006
                 PINX connections [ISO/IEC 14474 (1998) modified]
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
### LVS EN 301 775 V1.2.1:2006  the carriage of Vertical Blanking Information (VBI)   5/16/2006
                 data in DVB bitstreams
                 Broadband Private Integrated Services Network (B-
### LVS EN 301 776 V1.1.1:2006  PISN); Inter-exchange signalling protocol; Separated   5/16/2006
                 Bearer Control (SBC)
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
                 Parameters for packet data radio systems for
### LVS EN 301 785 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                 transmission of digital signals operating in the
                 frequency range 23, 26, 28 or 38 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point packet data
                 equipment; Parameters for radio systems with packet
### LVS EN 301 785 V1.2.1:2006  data interfaces for transmission of digital signals   5/16/2006
                 operating in the frequency range 7, 8, 13, 15, 18, 23,
                 26, 28, 32, 38, 52 to 55 GHz
                 Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
### LVS EN 301 786 V1.2.1:2006  Parameters for digital radio systems for the       5/16/2006
                 transmission of digital signals operating at 52 GHz
    STA/VD/002                                          172
                Digital Video Broadcasting (DVB); Interaction channel
### LVS EN 301 790 V1.3.1:2006                              5/16/2006
                for satellite distribution systems
                Digital Video Broadcasting (DVB); Interaction channel
### LVS EN 301 790 V1.4.1:2006                              5/16/2006
                for satellite distribution systems
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol; Private User Mobility
### LVS EN 301 810 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                (PUM); Call handling Additional Network Features
                (ANFs) [ISO/IEC 17878 (2000), modified]
                Broadband Radio Access Networks (BRAN);
  LVS EN 301 811-1-1     HIPERLAN Type 2; Conformance testing for the
###              packet based convergence layer; Part 1: Common part;    5/16/2006
  V1.1.1:2006
                Sub-part 1: Protocol Implementation Conformance
                Statement (PICS) proforma
                Broadband Radio Access Networks (BRAN);
  LVS EN 301 811-1-2     HIPERLAN Type 2; Conformance testing for the
###              packet based convergence layer; Part 1: Common part;    5/16/2006
  V1.1.1:2006
                Sub-part 2: Test Suite Structure and Test Purposes
                (TSS&TP) specification
                Broadband Radio Access Networks (BRAN);
  LVS EN 301 811-1-3     HIPERLAN Type 2; Conformance testing for the
###                                            5/16/2006
  V1.1.1:2006        packet based convergence layer; Part 1: Common part;
                Sub-part 3: Abstract Test Suite (ATS) specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN) and
  LVS EN 301 813-1      Broadband Integrated Services Digital Network (B-
###              ISDN); Generic Addressing and Transport (GAT)       5/16/2006
  V1.1.1:2006
                protocol; Part 1: Protocol specification [ITU-T
                Recommendation Q.860 (2000), modified]
                Integrated Services Digital Network (ISDN) and
  LVS EN 301 813-2      Broadband Integrated Services Digital Network (B-
###              ISDN); Generic Addressing and Transport (GAT)       5/16/2006
  V1.1.1:2006
                protocol; Part 2: Protocol Implementation
                Conformance Statement (PICS) proforma specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN) and
  LVS EN 301 813-3      Broadband Integrated Services Digital Network (B-
###              ISDN); Generic Addressing and Transport (GAT)       5/16/2006
  V1.1.1:2006
                protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                (TSS&TP) specification
     STA/VD/002                                          173
                 Integrated Services Digital Network (ISDN) and
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 813-4      ISDN); Generic Addressing and Transport (GAT)
###                                              5/16/2006
   V1.1.1:2006        protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PI
                 LVS endorsement of ATM Inter-Network Interface
                 (AINI) signalling specification [ATM Forum
###  LVS EN 301 814 V1.2.2:2006                               5/16/2006
                 Specification ATM Inter-Network Interface (AINI) F-
                 CS-0125.000 (1999), modified]
                 LVS endorsement of ATM inter-network interface
   LVS EN 301 814-1      (AINI) signalling specification Part 1: Protocol
###               specification [ATM Forum Specification ATM Inter-      5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Network Interface (AINI) F-CS-0125.000 (1999),
                 modified]
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 815-1
###               (DSS2) protocol; Quality of Service Class and        5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Parameters indication at call/connection establishment;
                 Part 1: Protocol specification [ITU-T Recommendation

                  Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 815-2
###                 (DSS2) protocol; Quality of Service class and       5/16/2006
   V1.1.1:2006
                  parameters indication at call/connection establishment;
                  Part 2: Protocol Implementation Conformance Statemen

                  Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 815-3
###                 (DSS2) protocol; Quality of Service class and       5/16/2006
   V1.1.1:2006
                  parameters indication at call/connection establishment;
                  Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&

                  Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 815-4
###                 (DSS2) protocol; Quality of Service class and       5/16/2006
   V1.1.1:2006
                  parameters indication at call/connection establishment;
                  Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protoc
     STA/VD/002                                           174
                  Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 815-5
###                (DSS2) protocol; Quality of Service class and       5/16/2006
   V1.1.1:2006
                  parameters indication at call/connection establishment;
                  Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&

                  Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
   LVS EN 301 815-6
###                (DSS2) protocol; Quality of Service class and       5/16/2006
   V1.1.1:2006
                  parameters indication at call/connection establishment;
                  Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protoc
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
  LVS EN 301 816-1       ISDN); AAL Type 2 Signalling protocol; Capability
###                                             5/16/2006
  V1.1.1:2006         Set 1; Part 1: Protocol specification [ITU-T
                 Recommendation Q.2630.1 (1999), modified]
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 816-2      ISDN); AAL Type 2 Signalling protocol; Capability
###                                             5/16/2006
   V1.1.1:2006        Set 1; Part 2: Protocol Implementation Conformance
                 Statement (PICS) proforma specification
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 816-3      ISDN); AAL Type 2 Signalling protocol; Capability
###                                             5/16/2006
   V1.1.1:2006        Set 1; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 301 816-4      ISDN); AAL Type 2 Signalling Protocol; Capability
###               Set 1; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial    5/16/2006
   V1.1.2:2006
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PIXIT) proforma specification
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional models and information
###  LVS EN 301 819 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                 flows; Common information Additional Network
                 Feature (ANF) [ISO/IEC 15771 (1998), modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Common Information
###  LVS EN 301 820 V1.1.1:2006                               5/16/2006
                 Additional Network Feature (ANF) [ISO/IEC 15772
                 (1998), modified]
     STA/VD/002                                           175
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol; Private User Mobility
### LVS EN 301 821 V1.1.1:2006                              5/16/2006
                (PUM); Registration supplementary service [ISO/IEC
                17876 (2000) modified]
                Private Integrated Services Network (PISN);
                Specification, functional models and information
### LVS EN 301 822 V1.1.1:2006 flows; Private User Mobility (PUM); Registration      5/16/2006
                supplementary service [ISO/IEC 17875 (2000),
                modified]
                Broadband Radio Access Networks (BRAN);
                HIPERLAN Type 2; Conformance testing for the Data
  LVS EN 301 823-1-1     Link Control (DLC) protocol; Part 1: Basic data
###                                            5/16/2006
  V1.1.1:2006        transport function; Sub-part 1: Protocol
                Implementation Conformance Statement (PICS)
                proforma.
                Broadband Radio Access Networks (BRAN);
  LVS EN 301 823-1-2     HIPERLAN Type 2; Conformance testing for the Data
###              Link Control (DLC) protocol; Part 1: Basic data      5/16/2006
  V1.1.1:2006
                transport function; Sub-part 2: Test Suite Structure and
                Test Purposes (TSS&TP) specification
                Broadband Radio Access Networks (BRAN);
  LVS EN 301 823-1-3     HIPERLAN Type 2; Conformance testing for the Data
###              Link Control (DLC) protocol; Part 1: Basic data      5/16/2006
  V1.1.1:2006
                transport function; Sub-part 3: Abstract Test Suite
                (ATS) specification
                Broadband Radio Access Networks (BRAN);
                HIPERLAN Type 2; Conformance testing for the Data
  LVS EN 301 823-2-1     Link Control (DLC) protocol; Part 2: Radio Link
###                                            5/16/2006
  V1.1.1:2006        Control (RLC) sublayer; Sub-part 1: Protocol
                Implementation Conformance Statement (PICS)
                proforma
                Broadband Radio Access Networks (BRAN);
  LVS EN 301 823-2-2     HIPERLAN Type 2; Conformance testing for the Data
###              Link Control (DLC) protocol; Part 2: Radio Link      5/16/2006
  V1.1.1:2006
                Control (RLC) sublayer; Sub-part 2: Test Suite
                Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
     STA/VD/002                                          176
                Broadband Radio Access Networks (BRAN);
  LVS EN 301 823-2-3     HIPERLAN Type 2; Conformance testing for the Data
###              Link Control (DLC) protocol; Part 2: Radio Link     5/16/2006
  V1.1.1:2006
                Control (RLC) sublayer; Sub-part 3: Abstract Test
                Suite (ATS) specification
                Private Integrated Services Network (PISN);
                Specification, functional model and information flows;
### LVS EN 301 824 V1.1.1:2006 Wireless terminal location registration supplementary  5/16/2006
                service and wireless terminal information exchange
                additional network feature [ISO/IEC 15428 (1999) mo
                Private Integrated Services Network (PISN);
                Specification, functional model and information flows;
### LVS EN 301 826 V1.1.1:2006                             5/16/2006
                Wireless terminal call handling additional network
                features [ISO/IEC 15430 (1999) modified]
                Private Integrated Services Network (PISN);
                Specification, functional model and information flows;
### LVS EN 301 828 V1.1.1:2006                             5/16/2006
                Wireless terminal authentication supplementary
                services [ISO/IEC 15432 (1999) modified]
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
  LVS EN 301 841-1      Matters (ERM); VHF air-ground Digital Link (VDL)
###              Mode 2; Technical characteristics and methods of     5/16/2006
  V1.1.1:2006
                measurement for ground-based equipment; Part 1:
                Physical layer
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
  LVS EN 301 841-1      Matters (ERM); VHF air-ground Digital Link (VDL)
###              Mode 2; Technical characteristics and methods of     5/16/2006
  V1.2.1:2006
                measurement for ground-based equipment; Part 1:
                Physical layer and MAC sub-layer
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
  LVS EN 301 841-2      Matters (ERM); VHF air-ground Digital Link (VDL)
###              Mode 2; Technical characteristics and methods of     5/16/2006
  V1.1.1:2006
                measurement for ground-based equipment; Part 2:
                Upper layers
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                Matters (ERM); VHF air-ground Data Link (VDL)
  LVS EN 301 842-1
###              Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and  5/16/2006
  V1.1.1:2006
                methods of measurement for ground-based equipment;
                Part 1: General description and physical layer
     STA/VD/002                                         177
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 842-2      Matters (ERM); VHF air-ground Data Link (VDL)
###               Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and                               5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 methods of measurement for ground-based equipment;
                 Part 2: Data link layer
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 842-2      Matters (ERM); VHF air-ground Data Link (VDL)
###               Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and                               5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 methods of measurement for ground-based equipment;
                 Part 2: Data link layer
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 842-3      Matters (ERM); VHF air-ground Digital Link (VDL)
###               Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and                               5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 methods of measurement for ground-based equipment;
                 Part 3: Additional broadcast aspects
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 842-4      Matters (ERM); VHF air-ground Digital Link (VDL)
###               Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and                               5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 methods of measurement for ground-based equipment;
                 Part 4: Point-to-point functions
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskās saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 301 843-6      Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)    jautājumi (ERM) - Jūras radioiekārtu un dienestu
###               standard for marine radio equipment and services; Part  elektromagnētiskās saderības standarts (EMC) - 6. daļa:  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 6: Specific conditions for Earth Stations on board    Īpašie nosacījumi Zemes stacijām uz kuģiem, kuras
                 Vessels operating in frequency bands above 3 GHz     darbojas frekvenču joslās virs 3 GHz
                 Private Integrated Services Network (PISN); Profile
###  LVS EN 301 846 V1.1.1:2006 Standard for the use of PSS1 (QSIG) in Air Traffic                                 5/16/2006
                 Services networks
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7 (SS7); Bearer Independent Call Control
   LVS EN 301 848-1      (BICC); Signalling procedures in an ATM/IP/..
###                                                                         5/16/2006
   V1.1.1:2006        backbone network; Capability Set 1 (CS1); Part 1:
                 Protocol specification [ITU-T Recommendations
                 Q.1901
     STA/VD/002                                                                      178
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7 (SS7); ISDN User Part (ISUP);
   LVS EN 301 850-1      Application transport mechanism; Support of the
###                                                                        5/16/2006
   V1.1.1:2006        generic addressing and transport protocol; Part 1:
                 Protocol specification [ITU-T Recommendation
                 Q.765.4, modif
                 Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz      Platjoslas radiopiekļuves tīkli (BRAN) - 5 GHz augstas
                 high performance RLAN; Harmonized EN covering      veiktspējas vietējās radiopiekļuves tīkls (RLAN) -
### LVS EN 301 893 V1.3.1:2006                                                           5/16/2006
                 essential requirements of article 3.2 of the R&TTE    Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst
                 Directive                        R&TTE direktīvas 3.2. punkta būtiskajām prasībām
                 Corporate telecommunication Networks (CN);
                 Signalling interworking between QSIG and H.323;
### LVS EN 301 905 V1.1.1:2006  Generic functional protocol for the support of                                  5/16/2006
                 supplementary services [ISO/IEC 21409 (2001)
                 modified]
                 Corporate telecommunication Networks (CN);
                 Signalling interworking between QSIG and H.323; Call
### LVS EN 301 906 V1.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 Diversion supplementary services [ISO/IEC 21411
                 (2001) modified]
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                 Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and     jautājumi (ERM) - IMT-2000 trešās paaudzes šūnu
   LVS EN 301 908-11     User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation    tīklu bāzes stacijas (BS), retranslatori un lietotāja
###               cellular networks; Part 11: Harmonized EN for IMT-    iekārtas (UE) - 11. daļa: Harmonizēts IMT-2000      5/16/2006
   V2.3.1:2006
                 2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Repeaters)     Eiropas standarts (EN), tiešās secības CDMA (UTRA
                 covering essential requirements of article 3.2 of the  FDD) (Retranslatori), kas atbilst R&TTE Direktīvas
                 R&TTE Directive                     3.2. punkta būtiskām prasībām
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                 Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and     jautājumi (ERM) - IMT-2000 trešās paaudzes šūnu
   LVS EN 301 908-7      User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation    tīklu bāzes stacijas (BS), retranslatori un lietotāja
###               cellular networks; Part 7: Harmonized EN for IMT-    iekārtas (UE) - 7. daļa: Harmonizēts IMT-2000, CDMA   5/16/2006
   V2.2.2:2006
                 2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) covering         TDD (UTRA TDD) (BS) Eiropas standarts (EN), kas
                 essential requirements of article 3.2 of the R&TTE    atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. punkta būtiskām
                 Directive                        prasībām
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
### LVS EN 301 918 V1.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 Single step call transfer supplementary service
                 [ISO/IEC 19459 (2001) modified]
     STA/VD/002                                                                      179
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
### LVS EN 301 920 V1.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 Simple Dialog supplementary service [ISO/IEC 21407
                 (2001) modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
### LVS EN 301 922 V1.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 Call identification and call linkage additional network
                 features (ANF) [ISO/IEC 21888 (2001) modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Mapping
                 functions for the employment of 64 kbit/s circuit mode
### LVS EN 301 924 V1.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 connections with 8 kbit/s sub-multiplexing [ISO/IEC
                 17311 (2002) modified]
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Radio
                 Frequency and Modulation Standard for Telemetry,
### LVS EN 301 926 V1.2.1:2006                                                           5/16/2006
                 Command and Ranging (TCR) of Geostationary
                 Communications Satellites
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES); European
### LVS EN 301 927 V1.1.1:2006  Co-operation for Space Standardization (ECSS);                                  5/16/2006
                 Satellite Software Data Handling Interfaces (SSDHI)
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 301 929-1      Matters (ERM); VHF transmitters and receivers as
###               Coast Stations for GMDSS and other applications in                                5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 the maritime mobile service; Part 1: Technical
                 characteristics and methods of measurement
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                 Matters (ERM); VHF transmitters and receivers as     jautājumi (ERM) - VHF raidītāji un uztvērēji kā
###
   LVS EN 301 929-2
                 Coast Stations for GMDSS and other applications in    GMDSS krasta stacijas un citi jūras mobilā dienesta   5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 the maritime mobile service; Part 2: Harmonized EN    pielietojumi - 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts
                 under article 3.2 of the R&TTE Directive         (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. punkta
                                              būtiskajām prasībām
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
  LVS EN 301 931-1       Capability Set 3 (CS3); Intelligent Network
###                                                                        5/16/2006
  V1.1.2:2006         Application Protocol (INAP); Protocol specification;
                 Part 1: Common aspects
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
   LVS EN 301 931-2      Capability Set 3 (CS3); Intelligent Network
###                                                                        5/16/2006
   V1.1.2:2006        Application Protocol (INAP); Protocol specification;
                 Part 2: SCF-SSF interface
     STA/VD/002                                                                      180
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
  LVS EN 301 931-3       Capability Set 3 (CS3); Intelligent Network
###                                            5/16/2006
  V1.1.2:2006         Application Protocol (INAP); Protocol specification;
                 Part 3: SCF-SRF interface
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
   LVS EN 301 931-4      Capability Set 3 (CS3); Intelligent Network
###                                            5/16/2006
   V1.1.2:2006        Application Protocol (INAP); Protocol specification;
                 Part 4: SDLs for SCF-SSF interface
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Capability Set 3 (CS3); Intelligent Network
   LVS EN 301 933-1      Application Protocol (INAP); Test Suite Structure and
###                                            5/16/2006
   V1.1.1:2006        Test Purposes (TSS&TP) specification for Service
                 Switching Function (SSF); Part 1: Basic capability set
                 of CS3
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Capability Set 3 (CS3); Intelligent Network
   LVS EN 301 933-2      Application Protocol (INAP); Test Suite Structure and
###                                            5/16/2006
   V1.1.1:2006        Test Purposes (TSS&TP) specification for Service
                 Switching Function (SSF); Part 2: Call Party Handling
                 (CPH)
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Capability Set 3 (CS3); Intelligent Network
   LVS EN 301 933-3      Application Protocol (INAP); Test Suite Structure and
###                                            5/16/2006
   V1.1.1:2006        Test Purposes (TSS&TP) specification for Service
                 Switching Function (SSF); Part 3: Specialized
                 Resource Functio
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
   LVS EN 301 934-1      Capability Set 3 (CS-3); Abstract Test Suite (ATS) and
###               Partial Protocol Implementation eXtra Information for  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Testing (PIXIT) proforma specification; Part 1: Basic
                 capability set of CS3
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
   LVS EN 301 934-2      Capability Set 3 (CS3); Abstract Test Suite (ATS) and
###               Partial Protocol Implementation eXtra Information for  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Testing (PIXIT) proforma specification; Part 2: Call
                 Party Handling (CPH)
                 Services and Protocols for Advanced Networks
###  LVS EN 301 937 V1.1.1:2006                             5/16/2006
                 (SPAN); Number portability for ETNS services
     STA/VD/002                                         181
                 Corporate telecommunication Networks (CN);
                 Signalling interworking between QSIG and H.323; Call
### LVS EN 301 989 V1.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 Completion supplementary services [ISO/IEC 21991
                 (2002) modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN);
                 Specification, functional model and information flows;
### LVS EN 301 990 V1.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 Short message service supplementary service [ISO/IEC
                 21989 (2002) modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
### LVS EN 301 991 V1.1.1:2006  exchange signalling protocol; Short message service                                5/16/2006
                 [ISO/IEC 21990 (2002) modified]
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 302 017-1      Matters (ERM); Transmitting equipment for the
###               Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting                                    5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 service; Part 1: Technical characteristics and test
                 methods
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 302 017-2      Matters (ERM); Transmitting equipment for the       jautājumi (ERM) - Raidošās iekārtas amplitūdas
###               Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting        modulētajam (AM) skaņas apraides dienestam - 2. daļa:  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the  Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst
                 R&TTE Directive                      R&TTE Direktīvas 3.2. punkta būtiskajām prasībām
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 302 018-1      Matters (ERM); Transmitting equipment for the
###               Frequency Modulated (FM) sound broadcasting                                    5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 service; Part 1: Technical characteristics and test
                 methods
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 302 018-2      Matters (ERM); Transmitting equipment for the       jautājumi (ERM) - Skaņas apraides raidošās iekārtas ar
###               Frequency Modulated (FM) sound broadcasting        frekvences modulāciju (FM) - 2. daļa: Harmonizēts    5/16/2006
   V1.2.1:2006
                 service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the  Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas
                 R&TTE Directive                      3.2. punktam
                 Corporate telecommunication Networks (CN);
                 Signalling interworking between QSIG and H.323;
### LVS EN 302 036 V1.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 Basic Services [Endorsement of ISO 23289 (2002)
                 modified]
                 Private Integrated Services Network (PISN); Mapping
                 functions for the tunnelling of QSIG through H.323
### LVS EN 302 037 V1.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 networks [Endorsement of ISO/IEC 23290 (2002)
                 modified]
     STA/VD/002                                                                       182
                Intelligent Network (IN); Intelligent Network
  LVS EN 302 039-1      Capability Set 4 (CS4); Intelligent Network
###                                                                      5/16/2006
  V1.1.1:2006        Application Protocol (INAP); Protocol specification;
                Part 1: Common aspects
                Intelligent Network (IN); Intelligent Network
  LVS EN 302 039-2      Capability Set 4 (CS4); Intelligent Network
###              Application Protocol (INAP); Protocol specification;                              5/16/2006
  V1.1.2:2006
                Part 2: Service Switching Function - Switching Control
                Function (SSF-SCF) Interface
                Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High
                capacity digital radio relay systems carrying STM-4, 4
### LVS EN 302 062 V1.1.1:2006                                                         5/16/2006
                x STM-1 or 2 x STM-1 signals in bands with 55/56
                MHz channel spacing
                Fixed Radio Systems; Multipoint equipment;
### LVS EN 302 063 V1.1.1:2006 Multipoint digital radio systems operating in the 31,0                             5/16/2006
                GHz to 33,4 GHz (32 GHz) frequency range
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
  LVS EN 302 064-1      Matters (ERM); Wireless Video Links (WVL)
###              operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band;                               5/16/2006
  V1.1.1:2006
                Part 1: Technical characteristics and methods of
                measurement
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
  LVS EN 302 064-1      Matters (ERM); Wireless Video Links (WVL)
###              operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band;                               5/16/2006
  V1.1.2:2006
                Part 1: Technical characteristics and methods of
                measurement
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
  LVS EN 302 066-1      Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Ground-
###                                                                      5/16/2006
  V1.1.1:2006        and Wall- Probing Radar applications; Part 1:
                Technical characteristics and test methods
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
  LVS EN 302 066-2      Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Ground-    jautājumi (ERM) - Maza darbības attāluma iekārtas –
###              and Wall- Probing Radar applications; Part 2:      Pamatu un sienu zondēšanas radari - 2. daļa:      5/16/2006
  V1.1.1:2006
                Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE       Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst
                Directive                        R&TTE Direktīvas 3.2. punktam
    STA/VD/002                                                                     183
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 302 077-1      Matters (ERM); Transmitting equipment for the
###               Terrestrial - Digital Audio Broadcasting (T-DAB)                                 5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 service; Part 1: Technical characteristics and test
                 methods
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum     Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
   LVS EN 302 077-2      Matters (ERM); Transmitting equipment for the       jautājumi (ERM) - Zemes ciparu skaņas apraides (T-
###               Terrestrial - Digital Audio Broadcasting (T-DAB)     DAB) raidošās iekārtas- 2.daļa: Harmonizēts Eiropas  5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the  standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas
                 R&TTE Directive                      3.2.punktam
                 Fixed Radio Systems; Multipoint antennas; Circularly
### LVS EN 302 078 V1.1.1:2006  polarized antennas for multipoint fixed radio systems                              5/16/2006
                 in the 1 GHz to 11 GHz band
                 Transmission and Multiplexing (TM); The control of
### LVS EN 302 084 V1.1.1:2006                                                          5/16/2006
                 jitter and wander in transport networks
                 Fixed Radio Systems; Point-to-Multipoint Antennas;
### LVS EN 302 085 V1.1.1:2006  Antennas for point-to-multipoint fixed radio systems in                             5/16/2006
                 the 3 GHz to 11 GHz band
                 Fixed Radio Systems; Point-to-Multipoint Antennas;
### LVS EN 302 085 V1.1.2:2006  Antennas for point-to-multipoint fixed radio systems in                             5/16/2006
                 the 3 GHz to 11 GHz band
                 Fixed Radio Systems; Point-to-Multipoint Antennas;
### LVS EN 302 085 V1.2.3:2006  Antennas for point-to-multipoint fixed radio systems in                             5/16/2006
                 the 3 GHz to 11 GHz band
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN) and Broadband Private Integrated Services
   LVS EN 302 091-1      Network (B-PISN); Digital Subscriber Signalling
###                                                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006        System No. two (DSS2), Broadband Inter-Exchange
                 Signalling (B-QSIG), and Signalling System No. 7
                 (SS7); Preneg
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN) and Broadband Private Integrated Services
   LVS EN 302 091-2      Network (B-PISN); Digital Subscriber Signalling
###                                                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006        System No. two (DSS2), Broadband Inter-Exchange
                 Signalling (B-QSIG), and Signalling System No. 7
                 (SS7); Preneg
     STA/VD/002                                                                      184
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN) and Broadband Private Integrated Services
   LVS EN 302 091-3  Network (B-PISN); Digital Subscriber Signalling
###                                      5/16/2006
   V1.1.1:2006    System No. two (DSS2), Broadband Inter-Exchange
             Signalling (B-QSIG), and Signalling System No. 7
             (SS7); Preneg
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN) and Broadband Private Integrated Services
   LVS EN 302 091-4  Network (B-PISN); Digital Subscriber Signalling
###                                      5/16/2006
   V1.1.1:2006    System No. two (DSS2) and Broadband Inter-
             Exchange Signalling (B-QSIG) and Signalling System
             No.7 (SS7); Prene
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN) and Broadband Private Integrated Services
   LVS EN 302 092-1  Network (B-PISN); Digital Subscriber Signalling
###                                      5/16/2006
   V1.2.2:2006    System No. two (DSS2), Broadband Inter-Exchange
             Signalling (B-QSIG), and Signalling System No. 7
             (SS7); Call c
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN) and Broadband Private Integrated Services
   LVS EN 302 092-2  Network (B-PISN); Digital Subscriber Signalling
###                                      5/16/2006
   V1.2.2:2006    System No. two (DSS2), Broadband Inter-Exchange
             Signalling (B-QSIG), and Signalling System No. 7
             (SS7); Call c
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN) and Broadband Private Integrated Services
   LVS EN 302 092-3  Network (B-PISN); Digital Subscriber Signalling
###                                      5/16/2006
   V1.1.1:2006    System No. two (DSS2), Broadband Inter-Exchange
             Signalling (B-QSIG), and Signalling System No. 7
             (SS7); Call c
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
             ISDN) and Broadband Private Integrated Services
   LVS EN 302 092-4  Network (B-PISN); Digital Subscriber Signalling
###                                      5/16/2006
   V1.1.1:2006    System No. two (DSS2) and Broadband QSIG (B-
             QSIG) protocols; Call control specification in
             separated call and
     STA/VD/002                                    185
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 302 093-1  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Point-to-point multiconnection bearer  5/16/2006
   V1.1.1:2006
             control specification in a separated call and bearer
             environment; Part 1: Protocol specification
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 302 093-2  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Point-to-point multiconnection bearer  5/16/2006
   V1.1.1:2006
             control specification in a separated call and bearer
             environment; Part 2: Protocol Implementation C
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 302 093-3  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Point-to-point multiconnection bearer  5/16/2006
   V1.1.2:2006
             control specification in a separated call and bearer
             environment; Part 3 : Test Suite Structure and
             Broadband Integrated Services Digital Network (B-
   LVS EN 302 093-4  ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
###           (DSS2) protocol; Point-to-point multiconnection bearer  5/16/2006
   V1.1.1:2006
             control specification in a separated call and bearer
             environment; Part 4 : Abstract Test Suite (ATS
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
   LVS EN 302 094-1  Signalling System No.7 (SS7) protocols; Call
###                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006    Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
             service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1;
             Part 1
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
   LVS EN 302 094-2  Signalling System No.7 (SS7) protocols; Call
###                                        5/16/2006
   V1.1.3:2006    Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
             service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1;
             Part 2
             Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
             Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
   LVS EN 302 094-3  Signalling System No.7 (SS7) protocols; Call
###                                        5/16/2006
   V1.1.1:2006    Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
             service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1;
             Part 3
     STA/VD/002                                      186
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
   LVS EN 302 094-4      Signalling System No.7 (SS7) protocols; Call
###                                            5/16/2006
   V1.1.1:2006        Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
                 service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1;
                 Part 4
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
   LVS EN 302 094-5      Signalling System No.7 (SS7) protocols; Call
###                                            5/16/2006
   V1.1.1:2006        Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
                 service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1;
                 Part 5
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and
   LVS EN 302 094-6      Signalling System No.7 (SS7) protocols; Call
###                                            5/16/2006
   V1.1.1:2006        Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
                 service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1;
                 Part 6
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Cordless Terminal Mobility (CTM); Feature
###  LVS EN 302 096 V0.2.3:2006 Package 1 (FP1); CTM circuit-switched data profile, 32  5/16/2006
                 kbit/s and 64 kbit/s Unrestricted Digital Information
                 (UDI)
                 Environmental Engineering (EE); Powering of
###  LVS EN 302 099 V1.1.1:2006                             5/16/2006
                 equipment in access network
                 Services and Protocols for Advanced Networks
                 (SPAN); Operation of the Bearer Independant Call
###  LVS EN 302 120 V1.1.1:2006 Control (BICC) protocol with SIG.4/PNNI1.0/AINI     5/16/2006
                 signalling specification [ATM Forum specification AF-
                 CS-VMOA-0146.000 (2000) modified]
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 302 152-1      Matters (ERM); Satellite Personal Locator Beacons
###               (PLBs) operating in the 406,0 MHz to 406,1 MHz      5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 frequency band; Part 1: Technical characteristics and
                 methods of measurement
     STA/VD/002                                         187
              Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 302 195-1   Matters (ERM); Radio equipment in the frequency
###            range 9 kHz to 315 kHz for Ultra Low Power Active                                5/16/2006
   V1.1.1:2006
              Medical Implants (ULP-AMI) and accessories; Part 1:
              Technical characteristics and test methods
              Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
              Matters (ERM); Radio equipment in the frequency     jautājumi (ERM) - Ļoti zemas jaudas aktīvo
   LVS EN 302 195-2   range 9 kHz to 315 kHz for Ultra Low Power Active    medicīnisko implantu (ULP-AMI) un to piederumu
###                                        radioiekārtas, kas darbojas frekvenču joslā 9 MHz līdz  5/16/2006
   V1.1.1:2006     Medical Implants (ULP-AMI) and accessories; Part 2:
              Harmonized EN covering essential requirements of    315 MHz - 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts
              article                         (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3.2. punkta
                                          būtiskajām prasībām
              Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 302 208-1   Matters (ERM); Radio Frequency Identification
###            Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz                                5/16/2006
   V1.1.1:2006
              with power levels up to 2 W; Part 1: Technical
              requirements and methods of measurement
              Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
              Matters (ERM); Radio Frequency Identification      jautājumi (ERM) - Radiofrekvenču identifikācijas
###
   LVS EN 302 208-2
              Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz   iekārtas, kas darbojas joslā 865 MHz līdz 868 MHz ar   5/16/2006
   V1.1.1:2006
              with power levels up to 2 W; Part 2: Harmonized EN   jaudas līmeni līdz 2 W - 2. daļa: Harmonizēts Eiropas
              under article 3.2 of the R&TTE Directive        standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3.2.
                                          punkta būtiskām prasībām
              Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements
  LVS EN 302 217-1    for point-to-point equipment and antennas; Part 1:
###                                                                     5/16/2006
  V1.1.3:2006      Overview and system-independent common
              characteristics
              Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements
   LVS EN 302 217-1   for point-to-point equipment and antennas; Part 1:
###                                                                     5/16/2006
   V1.1.4:2006     Overview and system-independent common
              characteristics
              Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements
   LVS EN 302 217-2-1  for point-to-point equipment and antennas; Part 2-1:
###            System-dependent requirements for digital systems                                5/16/2006
   V1.1.3:2006
              operating in frequency bands where frequency co-
              ordination is applied
     STA/VD/002                                                                   188
              Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements  Fiksētās radiosistēmas - Parametri un prasības punkta-
              for point-to-point equipment and antennas; Part 2-2:  punkta iekārtām un antenām - 2-2. daļa:.Harmonizēts
###
   LVS EN 302 217-2-2  Harmonized EN covering essential requirements of    Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas   5/16/2006
   V1.1.3:2006     Article 3.2 of R&TTE Directive for digital systems   3.2. punkta būtiskajām prasībām un attiecas uz ciparu
              operating in frequency bands where frequency co-    sistēmām, kas darbojas frekvenču joslās, kurās veic
              ordination is applied                  frekvenču koordinēšanu
              Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements
   LVS EN 302 217-4-1
###            for point-to-point equipment and antennas; Part 4-1:                               5/16/2006
   V1.1.3:2006
              System-dependent requirements for antennas

              Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements
  LVS EN 302 217-4-2   for point-to-point equipment and antennas; Part 4-2:
###                                                                     5/16/2006
  V1.1.3:2006      Harmonized EN covering essential requirements of
              Article 3.2 of R&TTE Directive for antennas
              Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
  LVS EN 302 245-1    Matters (ERM); Transmitting equipment for the Digital
###                                                                     5/16/2006
  V1.1.1:2006      Radio Mondiale (DRM) broadcasting service Part 1:
              Technical characteristics and test methods
              Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
  LVS EN 302 245-2    Matters (ERM); Transmitting equipment for the Digital  jautājumi (ERM) - DRM apraides raidošās iekārtas. 2.
###            Radio Mondiale (DRM) broadcasting service Part 2:                                5/16/2006
  V1.1.1:2006                                  daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst
              Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE      R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta prasībām
              Directive
              Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
   LVS EN 302 288-1   Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport
###            and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar                                 5/16/2006
   V1.1.1:2006
              equipment operating in the 24 GHz range; Part 1:
              Technical requirements and methods of measurement
              Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
              Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport
   LVS EN 302 288-2   and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar
###                                                                     5/16/2006
   V1.1.1:2006     equipment operating in the 24 GHz range; Part 2:
              Harmonized EN covering essential requirements of
              article 3.2 of the R&TTE Directive
     STA/VD/002                                                                   189
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum       Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                Matters (ERM); Transmitting equipment for the digital    jautājumi (ERM) - Zemes ciparu televīzijas apraides
### LVS EN 302 296 V1.1.1:2006 television broadcast service, Terrestrial (DVB-T);      (DVB-T) raidošās iekārtas - Harmonizēts Eiropas      5/16/2006
                Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE         standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3.2.
                Directive                          punkta prasībām
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum       Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                Matters (ERM); Transmitting equipment for the        jautājumi (ERM). Analogās televīzijas apraides
### LVS EN 302 297 V1.1.1:2006                               raidošās iekārtas. Harmonizēts Eiropas standarts (EN),  5/16/2006
                analogue television broadcasting service; Harmonized
                EN under article 3.2 of the R&TTE Directive         kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta
                                              prasībām
                 Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and
   LVS EN 302 326-1
###               Antennas; Part 1: Overview and Requirements for                                   5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 Digital Multipoint Radio Systems
                 Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and
   LVS EN 302 326-2      Antennas; Part 2: Harmonized EN covering the
###                                                                          5/16/2006
   V1.1.1:2006        essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
                 Directive for Digital Multipoint Radio Equipment
                 Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and       Fiksētās radiosistēmas - Daudzpunktu iekārtas un
   LVS EN 302 326-2      Antennas; Part 2: Harmonized EN covering the        antenas - 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN),
###                                                                          5/16/2006
   V1.1.2:2006        essential requirements of article 3.2 of the R&TTE     kas atbilst ciparu daudzpunktu radio iekārtu R&TTE
                 Directive for Digital Multipoint Radio Equipment      Direktīvas 3.2. punkta būtiskajām prasībām
                 Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and
   LVS EN 302 326-3      Antennas; Part 3: Harmonized EN covering the
###                                                                          5/16/2006
   V1.1.1:2006        essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
                 Directive for Multipoint Radio Antennas
                 Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and       Fiksētās radiosistēmas - Daudzpunktu iekārtas un
   LVS EN 302 326-3      Antennas; Part 3: Harmonized EN covering the        antenas - 3. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN),
###                                                                          5/16/2006
   V1.1.2:2006        essential requirements of article 3.2 of the R&TTE     kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. punkta būtiskām
                 Directive for Multipoint Radio Antennas          prasībām un paredzēts daudzpunktu radio antenām
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES);        Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES) -
                 Harmonized EN for satellite Earth Stations on board    Harmonizēts Eiropas standarts (EN) kuģu satelītu
###  LVS EN 302 340 V1.1.1:2006 Vessels (ESVs) operating in the 11/12/14 GHz        Zemes stacijām (ESVs), strādājošām fiksētajam satelītu  5/16/2006
                 frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service  dienestam (FSS) iedalītās 11/12/14 GHz frekvenču
                 (FSS) covering essential requirements under article 3.2  joslās, kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta
                 of the R&TTE Directive                   būtiskajām prasībām
     STA/VD/002                                                                       190
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); Short Range Devices (SRD);
   LVS EN 302 372-1      Equipment for Detection and Movement; Tanks Level
###                                                                         5/16/2006
   V1.1.1:2006        Probing Radar (TLPR) operating in the frequency
                 bands 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77
                 GHz; Part 1: Technical
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra
                 Matters (ERM); Short Range Devices (SRD);        jautājumi (ERM). Maza darbības attāluma ierīces
   LVS EN 302 372-2      Equipment for Detection and Movement; Tanks Level    (SRD). Noteikšanas un kustības iekārtas. Tvertņu
###               Probing Radar (TLPR) operating in the frequency     līmeņa zondēšanas radari (TLPR), kas darbojas 5,8     5/16/2006
   V1.1.1:2006
                 bands 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77      GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz un 77 GHz frekvenču
                 GHz; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the   joslās. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas
                 R&TTE Directive                     atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punktam
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); GSM Cordless Telephony System (CTS),
### LVS EN 302 403 V7.2.1:2006                                                           5/16/2006
                 Phase 1; Service description; Stage 1 (GSM 02.56
                 version 7.2.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); GSM Cordless Telephony System (CTS),
### LVS EN 302 403 V8.0.1:2006                                                           5/16/2006
                 Phase 1; Service description; Stage 1 (GSM 02.56
                 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); GSM Cordless Telephony System (CTS),
### LVS EN 302 404 V7.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 Phase 1; Lower Layers of the CTS Radio Interface;
                 Stage 2; (GSM 03.52 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); GSM Cordless Telephony System (CTS),
### LVS EN 302 404 V8.0.1:2006                                                           5/16/2006
                 Phase 1; Lower Layers of the CTS Radio Interface;
                 Stage 2 (GSM 03.52 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); GSM Cordless Telephony System (CTS),
### LVS EN 302 405 V7.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 Phase 1; CTS Architecture Description; Stage 2 (GSM
                 03.56 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); GSM Cordless Telephony System (CTS),
### LVS EN 302 406 V7.1.1:2006                                                           5/16/2006
                 Phase 1; CTS radio interface layer 3 specification
                 (GSM 04.56 version 7.1.1 Release 1998)
     STA/VD/002                                                                       191
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); GSM Cordless Telephony System (CTS),
### LVS EN 302 406 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 Phase 1; CTS radio interface layer 3 specification
                 (GSM 04.56 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); GSM Cordless Telephony System (CTS),
### LVS EN 302 407 V7.0.3:2006                              5/16/2006
                 Phase 1; CTS supervising system layer 3 specification
                 (GSM 04.57 version 7.0.3 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); GSM Cordless Telephony System (CTS),
### LVS EN 302 407 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 Phase 1; CTS supervising system layer 3 specification
                 (GSM 04.57 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); GSM Cordless Telephony System (CTS),
### LVS EN 302 408 V7.1.1:2006                              5/16/2006
                 Phase 1; CTS-FP Radio subsystem (GSM 05.56
                 version 7.1.1 Release 1998)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); GSM Cordless Telephony System (CTS),
### LVS EN 302 408 V8.0.1:2006                              5/16/2006
                 Phase 1; CTS-FP Radio subsystem (GSM 05.56
                 version 8.0.1 Release 1999)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
                 (GSM); Specification of the Cordless Telephony
### LVS EN 302 409 V7.0.3:2006  System Subscriber Identity Module for both Fixed Part  5/16/2006
                 and Mobile Station (GSM 11.19 version 7.0.3 Release
                 1998)
                 Attachments to the Public Switched Telephone
                 Network (PSTN); General technical requirements for
### LVS ETS 300 001 ed.1:2006                              5/16/2006
                 equipment connected to an analogue subscriber
                 interface in the PSTN (Candidate NET 4)
                 Attachments to the Public Switched Telephone
                 Network (PSTN); General technical requirements for
### LVS ETS 300 001 ed.2:2006                              5/16/2006
                 equipment connected to an analogue subscriber
                 interface in the PSTN
                 Attachments to the Public Switched Telephone
                 Network (PSTN); General technical requirements for
### LVS ETS 300 001 ed.3:2006                              5/16/2006
                 equipment connected to an analogue subscriber
                 interface in the PSTN
    STA/VD/002                                          192
                  Attachments to the Public Switched Telephone
                  Network (PSTN); General technical requirements for
### LVS ETS 300 001 ed.4:2006                                5/16/2006
                  equipment connected to an analogue subscriber
                  interface in the PSTN
                  Public Switched Telephone Network (PSTN); Category
                  II attachment requirements for 9 600 or 4 800 bits per
### LVS ETS 300 002 ed.1:2006                                5/16/2006
                  second duplex modems standardised for use on the
                  PSTN (Candidate NET 25)
                  Public Switched Telephone Network (PSTN); Category
### LVS ETS 300 002 ed.2:2006    II specification for 9 600 or 4 800 bits per second   5/16/2006
                  duplex modems standardized for use on the PSTN
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Support
### LVS ETS 300 007 ed.1:2006                                5/16/2006
                 of packet-mode terminal equipment by an ISDN
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
###  LVS ETS 300 008 ed.1:2006  System No.7; Message Transfer Part (MTP) to support    5/16/2006
                 international interconnection
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; Message Transfer Part (MTP) to support
###  LVS ETS 300 008-1 ed.2:2006 international interconnection; Part 1: Protocol      5/16/2006
                 specification [ITU-T Recommendations Q.701 (1993),
                 Q.702 (1988), Q.703 to Q.706 (1993), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; Signalling Connection Control Part
###  LVS ETS 300 009 ed.1:2006                               5/16/2006
                 (SCCP) [connectionless service] to support
                 international interconnection
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; Signalling Connection Control Part
###  LVS ETS 300 009 ed.2:2006                               5/16/2006
                 (SCCP) [connectionless and connection-oriented] to
                 support international interconnection
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; Signalling Connection Control Part
###  LVS ETS 300 009-1 ed.3:2006 (SCCP) (connectionless and connection-oriented class    5/16/2006
                 2) to support international interconnection; Part 1:
                 Protocol specification [ITU-T Recommendations
     STA/VD/002                                           193
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; Signalling Connection Control Part
### LVS ETS 300 009-2 ed.1:2006  (SCCP) (connectionless and connection-oriented class    5/16/2006
                 2) to support international interconnection; Part 2:
                 Protocol Implementation Conformance Statement
                 Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
                 cross connect equipment; 64 kbit/s and n x 64 kbit/s
### LVS ETS 300 010-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 cross connection rate 2 048 kbit/s access ports; Part 1:
                 Core functions and characteristics
                 Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
                 cross connect equipment; 64 kbit/s and n x 64 kbit/s
### LVS ETS 300 010-1 ed.2:2006                               5/16/2006
                 cross connection rate 2 048 kbit/s access ports; Part 1:
                 Core functions and characteristics
                 Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
                 cross connect equipment; 64 kbit/s and n x 64 kbit/s
### LVS ETS 300 010-2 ed.1:2006                               5/16/2006
                 cross connection rate 2 048 kbit/s access ports; Part 2:
                 Management aspects
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Primary
### LVS ETS 300 011-1 ed.2:2006  rate User-Network Interface (UNI); Part 1: Layer 1     5/16/2006
                 specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Basic
### LVS ETS 300 012-1 ed.2:2006  User-Network Interface (UNI); Part 1: Layer 1       5/16/2006
                 specification
                 Terminal Equipment (TE); Basic and recommended
### LVS ETS 300 015 ed.1:2006   additional requirements for terminal equipment       5/16/2006
                 supporting Teletex application
### LVS ETS 300 017 ed.1:2006   Terminal Equipment (TE); Test procedures for Teletex    5/16/2006
                 Equipment Engineering (EE); Environmental
  LVS ETS 300 019-1-0      conditions and environmental tests for
###                                             5/16/2006
  ed.1:2006           telecommunications equipment; Part 1-0: Classification
                 of environmental conditions; Introduction
                 Equipment Engineering (EE); Environmental
  LVS ETS 300 019-1-1      conditions and environmental tests for
###                                             5/16/2006
  ed.1:2006           telecommunications equipment; Part 1-1: Classification
                 of environmental conditions; Storage
    STA/VD/002                                            194
                Equipment Engineering (EE); Environmental
  LVS ETS 300 019-1-2    conditions and environmental tests for
###                                           5/16/2006
  ed.1:2006         telecommunications equipment; Part 1-2: Classification
                of environmental conditions; Transportation
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-1-3   conditions and environmental tests for
###              telecommunications equipment; Part 1-3: Classification  5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental conditions; Stationary use at
                weatherprotected locations
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-1-3/A1  conditions and environmental tests for
###              telecommunications equipment; Part 1-3: Classification  5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental conditions; Stationary use at
                weatherprotected locations
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-1-4   conditions and environmental tests for
###              telecommunications equipment; Part 1-4: Classification  5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental conditions; Stationary use at non-
                weatherprotected locations
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-1-4/A1  conditions and environmental tests for
###              telecommunications equipment; Part 1-4: Classification  5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental conditions; Stationary use at non-
                weatherprotected locations
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-1-5   conditions and environmental tests for
###              telecommunications equipment; Part 1-5: Classification  5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental conditions; Ground vehicle
                installations
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-1-6   conditions and environmental tests for
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006        telecommunications equipment; Part 1-6: Classification
                of environmental conditions; Ship environments
     STA/VD/002                                         195
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-1-7   conditions and environmental tests for
###              telecommunications equipment; Part 1-7: Classification   5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental conditions; Portable and non-
                stationary use
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-1-8   conditions and environmental tests for
###              telecommunications equipment; Part 1-8: Classification   5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental conditions; Stationary use at
                underground locations
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-2-0   conditions and environmental tests for
###                                            5/16/2006
   ed.1:2006        telecommunications equipment; Part 2-0: Specification
                of environmental tests; Introduction
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-2-1   conditions and environmental tests for
###                                            5/16/2006
   ed.1:2006        telecommunications equipment; Part 2-1: Specification
                of environmental tests; Storage
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-2-2   conditions and environmental tests for
###                                            5/16/2006
   ed.1:2006        telecommunications equipment; Part 2-2: Specification
                of environmental tests; Transportation
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-2-3   conditions and environmental tests for
###              telecommunications equipment; Part 2-3: Specification   5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental tests; Stationary use at
                weatherprotected locations
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-2-3/A1  conditions and environmental tests for
###              telecommunications equipment; Part 2-3: Specification   5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental tests; Stationary use at
                weatherprotected locations
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-2-3/A2  conditions and environmental tests for
###              telecommunications equipment; Part 2-3: Specification   5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental tests T 3.1 to T 3.5; Stationary use at
                weatherprotected locations
     STA/VD/002                                          196
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-2-4    conditions and environmental tests for
###               telecommunications equipment; Part 2-4: Specification   5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental tests; Stationary use at non-
                weatherprotected locations
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-2-4/A1  conditions and environmental tests for
###               telecommunications equipment; Part 2-4: Specification   5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental tests; Stationary use at non-
                weatherprotected locations
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-2-5    conditions and environmental tests for
###                                            5/16/2006
   ed.1:2006         telecommunications equipment; Part 2-5: Specification
                of environmental tests; Ground vehicle installations
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-2-6    conditions and environmental tests for
###                                            5/16/2006
   ed.1:2006         telecommunications equipment; Part 2-6: Specification
                of environmental tests; Ship environments
                Equipment Engineering (EE); Environmental
  LVS ETS 300 019-2-7     conditions and environmental tests for
###                                            5/16/2006
  ed.1:2006          telecommunications equipment; Part 2-7: Specification
                of environmental tests; Portable and non-stationary use
                Equipment Engineering (EE); Environmental
   LVS ETS 300 019-2-8    conditions and environmental tests for
###               telecommunications equipment; Part 2-8: Specification   5/16/2006
   ed.1:2006
                of environmental tests; Stationary use at underground
                locations
                Integrated Services Digital Network (ISDN); ISDN
                Packet Mode Bearer Services (PMBS); ISDN Virtual
### LVS ETS 300 048 ed.1:2006  Call (VC) and Permanent Virtual Call (PVC) bearer     5/16/2006
                services provided by the B-channel of the user access -
                basic and primary rate
                Integrated Services Digital Network (ISDN); ISDN
                Packet Mode Bearer Services (PMBS); ISDN Virtual
### LVS ETS 300 048 ed.2:2006  Call (VC) and Permanent Virtual Circuit (PVC) bearer   5/16/2006
                services provided by the B-channel of the user access -
                basic and primary rate
     STA/VD/002                                          197
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); ISDN
                 Packet Mode Bearer Services (PMBS); ISDN Virtual
### LVS ETS 300 049 ed.1:2006   Call (VC) and Permanent Virtual Call (PVC) bearer     5/16/2006
                 services provided by the D-channel of the user access -
                 basic and primary rate
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); ISDN
                 Packet Mode Bearer Service (PMBS); ISDN Virtual
### LVS ETS 300 049 ed.2:2006   Call (VC) and Permanent Virtual Circuit (PVC) bearer    5/16/2006
                 services provided by the D-channel of the user access -
                 basic and primary rate
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
### LVS ETS 300 050 ed.1:2006   Subscriber Number (MSN) supplementary service;       5/16/2006
                 Service Description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
### LVS ETS 300 051 ed.1:2006   Subscriber Number (MSN) supplementary service;       5/16/2006
                 Functional capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
                 Subscriber Number (MSN) supplementary service;
### LVS ETS 300 052-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
                 Subscriber Number (MSN) supplementary service;
### LVS ETS 300 052-2 ed.1:2006  Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
                 Subscriber Number (MSN) supplementary service;
### LVS ETS 300 052-3 ed.1:2006  Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
                 Subscriber Number (MSN) supplementary service;
### LVS ETS 300 052-4 ed.1:2006  Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for T
    STA/VD/002                                            198
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
                 Subscriber Number (MSN) supplementary service;
### LVS ETS 300 052-5 ed.1:2006  Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple
                 Subscriber Number (MSN) supplementary service;
### LVS ETS 300 052-6 ed.1:2006  Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for T
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Terminal
### LVS ETS 300 053 ed.1:2006   Portability (TP) supplementary service; Service      5/16/2006
                 Description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Terminal
### LVS ETS 300 054 ed.1:2006   Portability (TP) supplementary service; Functional     5/16/2006
                 capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Terminal
                 Portability (TP) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 055-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Terminal
                 Portability (TP) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 055-2 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
### LVS ETS 300 056 ed.1:2006   Waiting (CW) supplementary service; Service        5/16/2006
                 Description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
   LVS ETS 300 056/A1
###                Waiting (CW) supplementary service; Service        5/16/2006
   ed.1:2006
                 description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
### LVS ETS 300 057 ed.1:2006   Waiting (CW) supplementary service; Functional       5/16/2006
                 capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
                 Waiting (CW) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 058-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
     STA/VD/002                                           199
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
                 Waiting (CW) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 058-2 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
                 Waiting (CW) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 058-3 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
                 Waiting (CW) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 058-4 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PIXIT)
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
                 Waiting (CW) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 058-5 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
                 Waiting (CW) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 058-6 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PIXIT)
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 059 ed.1:2006   Subaddressing (SUB) supplementary service; Service     5/16/2006
                 Description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 060 ed.1:2006   Subaddressing (SUB) supplementary service;         5/16/2006
                 Functional capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 061-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
    STA/VD/002                                            200
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 061-2 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 061-3 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 061-4 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PIXIT
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 061-5 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Subaddressing (SUB) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 061-6 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PIXIT
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
### LVS ETS 300 062 ed.1:2006   Dialling In (DDI) supplementary service; Service      5/16/2006
                 Description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
### LVS ETS 300 063 ed.1:2006   Dialling In (DDI) supplementary service; Functional    5/16/2006
                 capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
                 Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 064-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
    STA/VD/002                                            201
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
                 Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 064-1 ed.2:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
                 Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 064-2 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
                 Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 064-3 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
                 Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 064-4 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
                 Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 064-5 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct
                 Dialling In (DDI) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 064-6 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (
                 Radio Equipment and Systems (RES); Narrow-band
                 direct-printing telegraph equipment for receiving
### LVS ETS 300 065 ed.1:2006                                5/16/2006
                 meteorological or navigational information (NAVTEX)
                 Technical characteristics and methods of measurement
    STA/VD/002                                            202
                ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
   LVS ETS 300 065/A1    Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph
###               equipment for receiving meteorological or navigational  5/16/2006
   ed.1:2006
                information (NAVTEX); Technical characteristics and
                methods of measurement
                Radio Equipment and Systems (RES); Float-free
                maritime satellite Emergency Position Indicating Radio
### LVS ETS 300 066 ed.1:2006                              5/16/2006
                Beacons (EPIRBs) operating on 406,025 MHz;
                Technical characteristics and methods of measurement
                Radio Equipment and Systems (RES); Float-free
                maritime satellite Emergency Position Indicating Radio
### LVS ETS 300 066 ed.2:2006                              5/16/2006
                Beacons (EPIRBs) operating on 406,025 MHz;
                Technical characteristics and methods of measurement
                Radio Equipment and Systems (RES); Radiotelex
### LVS ETS 300 067 ed.1:2006  equipment operating in the maritime MF/HF service;    5/16/2006
                Technical Characteristics and methods of measurement
                Radio Equipment and Systems (RES); Radiotelex
   LVS ETS 300 067/A1
###               equipment operating in the maritime MF/HF service;    5/16/2006
   ed.1:2006
                Technical characteristics and methods of measurement
                Terminal Equipment (TE); Videotex presentation layer
### LVS ETS 300 072 ed.1:2006                              5/16/2006
                protocol; Videotex presentation layer data syntax
   LVS ETS 300 072/A1    Terminal Equipment (TE); Videotex presentation layer
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006         protocol; Videotex presentation layer data syntax
                Videotex presentation layer data syntax; Geometric
### LVS ETS 300 073 ed.1:2006  Display (CEPT Recommendation T/TE 06-02,         5/16/2006
                Edinburgh 1988)
                Videotex presentation layer data syntax; Transparent
### LVS ETS 300 074 ed.1:2006  data (CEPT Recommendation T/TE 06-03, Edinburgh     5/16/2006
                1988)
### LVS ETS 300 075 ed.1:2006  Terminal Equipment (TE); Videotex processable data    5/16/2006
                Terminal Equipment (TE); Processable data; File
### LVS ETS 300 075 ed.2:2006                              5/16/2006
                transfer
   LVS ETS 300 075/A1    Terminal Equipment (TE); Processable data; File
###                                           5/16/2006
   ed.2:2006         transfer
                Terminal Equipment (TE); Videotex Terminal Facility
### LVS ETS 300 076 ed.1:2006                              5/16/2006
                Identifier (TFI)
                Terminal Equipment (TE); Videotex Terminal Facility
### LVS ETS 300 076 ed.2:2006                              5/16/2006
                Identifier (TFI)
     STA/VD/002                                         203
                 Terminal Equipment (TE); Videotex Terminal Facility
### LVS ETS 300 076 ed.3:2006                                5/16/2006
                 Identifier (TFI)
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Syntax-
###  LVS ETS 300 079 ed.1:2006  based videotex End-to-end protocols, circuit mode     5/16/2006
                 DTE-DTE
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); ISDN
###  LVS ETS 300 080 ed.1:2006                               5/16/2006
                 lower layer protocols for telematic terminals
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Teletex
###  LVS ETS 300 081 ed.1:2006                               5/16/2006
                 end-to-end protocol over the ISDN
                 Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile
                 group; Technical characteristics and test conditions for
###  LVS ETS 300 086 ed.1:2006                               5/16/2006
                 radio equipment with an internal or external RF
                 connector intended primarily for analogue speech
                 Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile
   LVS ETS 300 086/A1     group; Technical characteristics and test conditions for
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          radio equipment with an internal or external RF
                 connector intended primarily for analogue speech
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Facsimile
###  LVS ETS 300 087 ed.1:2006  group 4 class 1 equipment on the ISDN; Functional     5/16/2006
                 specification of the equipment
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
###  LVS ETS 300 089 ed.1:2006  Line Identification Presentation (CLIP) supplementary   5/16/2006
                 service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
###  LVS ETS 300 090 ed.1:2006  Line Identification Restriction (CLIR) supplementary    5/16/2006
                 service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
###  LVS ETS 300 092-1 ed.1:2006                              5/16/2006
                 service; Digital Subscriber Signalling System No. one
                 (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
   LVS ETS 300 092-1/A1    Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          service; Digital Subscriber Signalling System No. one
                 (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
   LVS ETS 300 092-1/A2    Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          service; Digital Subscriber Signalling System No. one
                 (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
     STA/VD/002                                           204
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
### LVS ETS 300 092-2 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specific
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
### LVS ETS 300 092-3 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification for the
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
### LVS ETS 300 092-4 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra In
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
### LVS ETS 300 092-5 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification for the
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Presentation (CLIP) supplementary
### LVS ETS 300 092-6 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra In
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
### LVS ETS 300 093-1 ed.1:2006                              5/16/2006
                 service; Digital Subscriber Signalling System No. one
                 (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
### LVS ETS 300 093-2 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specifica
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
### LVS ETS 300 093-3 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification for the u
    STA/VD/002                                           205
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
### LVS ETS 300 093-4 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra Inf
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
### LVS ETS 300 093-5 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification for the n
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling
                 Line Identification Restriction (CLIR) supplementary
### LVS ETS 300 093-6 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra Inf
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 094 ed.1:2006   Connected Line Identification Presentation (COLP)    5/16/2006
                 supplementary service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 095 ed.1:2006   Connected Line Identification Restriction (COLR)     5/16/2006
                 supplementary service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Presentation (COLP)
### LVS ETS 300 096 ed.1:2006   and Connected Line Identification Restriction (COLR)   5/16/2006
                 supplementary services; Functional capabilities and
                 information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Presentation (COLP)
### LVS ETS 300 097-1 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling   5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
                 specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS ETS 300 097-1/A1    Connected Line Identification Presentation (COLP)
###                supplementary service; Digital Subscriber Signalling   5/16/2006
   ed.1:2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
                 specification
     STA/VD/002                                          206
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Presentation (COLP)
### LVS ETS 300 097-2 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specif
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Presentation (COLP)
### LVS ETS 300 097-3 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for th
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Presentation (COLP)
### LVS ETS 300 097-4 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test
                 Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Presentation (COLP)
### LVS ETS 300 097-5 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for th
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Presentation (COLP)
### LVS ETS 300 097-6 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
                 Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Restriction (COLR)
### LVS ETS 300 098-1 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
                 specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Restriction (COLR)
### LVS ETS 300 098-2 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling  5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specifi
    STA/VD/002                                          207
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Restriction (COLR)
### LVS ETS 300 098-3 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for the
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Restriction (COLR)
### LVS ETS 300 098-4 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test
                 Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 I
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Restriction (COLR)
### LVS ETS 300 098-5 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for the
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Connected Line Identification Restriction (COLR)
### LVS ETS 300 098-6 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
                 Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 I
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 099 ed.1:2006   Specification of the Packet Handler access point      5/16/2006
                 Interface (PHI)
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 099 ed.2:2006   Specification of the Packet Handler access point      5/16/2006
                 Interface (PHI)
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Routing
### LVS ETS 300 100 ed.1:2006                                5/16/2006
                 in support of ISUP Version 1 services
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); User-
### LVS ETS 300 102-1 ed.1:2006  network interface layer 3; Specifications for basic call  5/16/2006
                 control
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); User-
   LVS ETS 300 102-1/A1
###                network interface layer 3; Specifications for basic call  5/16/2006
   ed.1:2006
                 control
     STA/VD/002                                           208
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); User-
   LVS ETS 300 102-1/A2
###                network interface layer 3; Specifications for basic call  5/16/2006
   ed.1:2006
                 control
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); User-
                 network interface layer 3; Specifications for basic call
###  LVS ETS 300 102-2 ed.1:2006                              5/16/2006
                 control; Specification Description Language (SDL)
                 diagrams
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Support
                 of CCITT Recommendation X.21, X.21 bis and X.20
###  LVS ETS 300 103 ed.1:2006  bis based Data Terminal Equipments (DTEs) by an      5/16/2006
                 ISDN Synchronous and asynchronous terminal
                 adaptation functions
                 Terminal Equipment (TE); International Videotex
###  LVS ETS 300 105 ed.1:2006                               5/16/2006
                 interworking
                 Terminal Equipment (TE); International Videotex
###  LVS ETS 300 106 ed.1:2006                               5/16/2006
                 interworking between a terminal and a host
                 Terminal Equipment (TE); International Videotex
###  LVS ETS 300 107 ed.1:2006                               5/16/2006
                 interworking between gateways
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Facsimile
###  LVS ETS 300 112 ed.1:2006  group 4 class 1 equipment on the ISDN; End-to-end     5/16/2006
                 protocols
                 Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile
                 service; Technical characteristics and test conditions
###  LVS ETS 300 113 ed.2:2006                               5/16/2006
                 for radio equipment intended for the transmission of
                 data (and speech) and having an antenna connector
                 Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile
   LVS ETS 300 113/A1     service; Technical characteristics and test conditions
###                                             5/16/2006
   ed.2:2006          for radio equipment intended for the transmission of
                 data (and speech) and having an antenna connector
                 Attachments to the Public Switched Telephone
                 Network (PSTN); Basic attachment requirements for
###  LVS ETS 300 114 ed.1:2006                               5/16/2006
                 modems standardized for use on the PSTN (Candidate
                 NET 20)
                 Public Switched Telephone Network (PSTN); Basic
###  LVS ETS 300 114 ed.2:2006  Category I and Category II specifications for modems    5/16/2006
                 standardized for use on the PSTN
     STA/VD/002                                           209
                 Attachments to the Public Switched Telephone
                 Network (PSTN); Category II attachment requirements
###  LVS ETS 300 115 ed.1:2006                               5/16/2006
                 for 300 bits per second duplex modems standardized
                 for use on the PSTN (Candidate NET 21)
                 Public Switched Telephone Network (PSTN); Category
###  LVS ETS 300 115 ed.2:2006  II specification for 300 bit/s duplex modems       5/16/2006
                 standardized for use on the PSTN
                 Attachments to the Public Switched Telephone
                 Network (PSTN); Category II attachment requirements
###  LVS ETS 300 116 ed.1:2006                               5/16/2006
                 for 1200 bits per second duplex modems standardized
                 for use on the PSTN (Candidate NET 22)
                 Public Switched Telephone Network (PSTN); Category
###  LVS ETS 300 116 ed.2:2006  II specification for 1 200 bits per second duplex     5/16/2006
                 modems standardized for use on the PSTN
                 Attachments to the Public Switched Telephone
                 Network (PSTN); Category II attachment requirements
###  LVS ETS 300 117 ed.1:2006                               5/16/2006
                 for 2400 bits per second duplex modems standardized
                 for use on the PSTN (Candidate NET 23)
                 Public Switched Telephone Network (PSTN); Category
###  LVS ETS 300 117 ed.2:2006  II specification for 2 400 bits per second duplex     5/16/2006
                 modems standardized for use on the PSTN
                 Attachments to the Public Switched Telephone
                 Network (PSTN); Category II attachment requirements
###  LVS ETS 300 118 ed.1:2006  for 1200 bits per second half duplex and 1200/75 bits   5/16/2006
                 per second asymmetrical duplex modems standardized
                 for use on the PSTN (Candidate NET 24)
                 Public Switched Telephone Network (PSTN); Category
                 II specification for 1 200 bits per second half duplex
###  LVS ETS 300 118 ed.2:2006                               5/16/2006
                 and 1 200/75 bits per second asymmetrical duplex
                 modems standardized for use on the PSTN
                 Equipment Engineering (EE); European
###  LVS ETS 300 119-1 ed.1:2006 telecommunication standard for equipment practice;    5/16/2006
                 Part 1: Introduction and terminology
                 Equipment Engineering (EE); European
###  LVS ETS 300 119-2 ed.1:2006 telecommunication standard for equipment practice;    5/16/2006
                 Part 2: Engineering requirements for racks and cabinets
     STA/VD/002                                          210
                 Equipment Engineering (EE); European
                 telecommunication standard for equipment practice;
### LVS ETS 300 119-3 ed.1:2006                              5/16/2006
                 Part 3: Engineering requirements for miscellaneous
                 racks and cabinets
                 Equipment Engineering (EE); European
                 telecommunication standard for equipment practice;
### LVS ETS 300 119-4 ed.1:2006                              5/16/2006
                 Part 4: Engineering requirements for subracks in
                 miscellaneous racks and cabinets
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Service
### LVS ETS 300 120 ed.1:2006                               5/16/2006
                 requirements for telefax group 4
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Application of the ISDN User Part (ISUP) of CCITT
### LVS ETS 300 121 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Signalling System No.7 for international ISDN
                 interconnections (ISUP version 1)
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
                 keypad protocol for the support of supplementary
### LVS ETS 300 122-1 ed.1:2006                              5/16/2006
                 services; Digital Subscriber Signalling System No. one
                 (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
                 keypad protocol for the support of supplementary
### LVS ETS 300 122-2 ed.1:2006  services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specificatio
                 Terminal Equipment (TE); Attachment requirements
                 for Data Terminal Equipment (DTE) to connect to
### LVS ETS 300 123 ed.1:2006   Packet Switched Public Data Networks (PSPDN) using    5/16/2006
                 CCITT Recommendation X.25 (1984) interface;
                 Requirements applicable to DTEs subscribing to Link
                 Access Proc
                 Terminal Equipment (TE); Attachment requirements
                 for Data Terminal Equipment (DTE) to connect to
### LVS ETS 300 124 ed.1:2006   Packet Switched Public Data Networks (PSPDN) using    5/16/2006
                 CCITT Recommendation X.25 (1984) interface;
                 Requirements applicable to DTEs subscribing to
                 Multilink operat
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); User-
                 network interface data link layer specification;
### LVS ETS 300 125 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Application of CCITT Recommendations Q.920/I.440
                 and Q.921/I.441
    STA/VD/002                                           211
                 Equipment Engineering (EE); Radiated emission
### LVS ETS 300 127 ed.1:2006                                5/16/2006
                 testing of physically large telecommunication systems
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
### LVS ETS 300 128 ed.1:2006   Call Identification (MCID) supplementary service;     5/16/2006
                 Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
   LVS ETS 300 128/A1
###                Call Identification (MCID) supplementary service;     5/16/2006
   ed.1:2006
                 Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
### LVS ETS 300 129 ed.1:2006   Call Identification (MCID) supplementary service;     5/16/2006
                 Functional capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
                 Call Identification (MCID) supplementary service;
### LVS ETS 300 130-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
                 Call Identification (MCID) supplementary service;
### LVS ETS 300 130-2 ed.1:2006  Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
                 Call Identification (MCID) supplementary service;
### LVS ETS 300 130-3 ed.1:2006  Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
                 Call Identification (MCID) supplementary service;
### LVS ETS 300 130-4 ed.1:2006  Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information f
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
                 Call Identification (MCID) supplementary service;
### LVS ETS 300 130-5 ed.1:2006  Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the network
     STA/VD/002                                           212
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious
                 Call Identification (MCID) supplementary service;
### LVS ETS 300 130-6 ed.1:2006  Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information f
                 Equipment Engineering (EE); Power supply interface
                 at the input to telecommunications equipment; Part 1:
### LVS ETS 300 132-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Operated by alternating current (ac) derived from direct
                 current (dc) sources
                 Equipment Engineering (EE); Power supply interface
### LVS ETS 300 132-2 ed.1:2006  at the input to telecommunications equipment; Part 2:   5/16/2006
                 Operated by direct current (dc)
                 Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
### LVS ETS 300 133-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 System (ERMES); Part 1: General aspects
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
### LVS ETS 300 133-1 ed.2:2006  Matters (ERM); Enhanced Radio MEssage System        5/16/2006
                 (ERMES); Part 1: General aspects
                 Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
### LVS ETS 300 133-2 ed.1:2006                               5/16/2006
                 System (ERMES); Part 2: Service aspects
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
### LVS ETS 300 133-2 ed.2:2006  Matters (ERM); Enhanced Radio MEssage System        5/16/2006
                 (ERMES); Part 2: Service aspects
   LVS ETS 300 133-2/A1    Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          System (ERMES); Part 2: Service aspects
                 Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
### LVS ETS 300 133-3 ed.1:2006                               5/16/2006
                 System (ERMES); Part 3: Network aspects
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
### LVS ETS 300 133-3 ed.2:2006  Matters (ERM); Enhanced Radio MEssage System        5/16/2006
                 (ERMES); Part 3: Network aspects
   LVS ETS 300 133-3/A1    Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          System (ERMES); Part 3: Network aspects
                 Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
### LVS ETS 300 133-4 ed.1:2006                               5/16/2006
                 System (ERMES); Part 4: Air interface specification
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
### LVS ETS 300 133-4 ed.2:2006  Matters (ERM); Enhanced Radio Messaging System       5/16/2006
                 (ERMES); Part 4: Air interface specification
   LVS ETS 300 133-4/A1    Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          System (ERMES); Part 4: Air interface specification
     STA/VD/002                                           213
                Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
### LVS ETS 300 133-5 ed.1:2006 System (ERMES); Part 5: Receiver conformance       5/16/2006
                specification
                ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
### LVS ETS 300 133-5 ed.2:2006 Matters (ERM); Enhanced Radio MEssage System       5/16/2006
                (ERMES); Part 5: Receiver conformance specification
                Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
  LVS ETS 300 133-5/A1
###               System (ERMES); Part 5: Receiver conformance       5/16/2006
  ed.1:2006
                specification
                Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
### LVS ETS 300 133-6 ed.1:2006 System (ERMES); Part 6: Base station conformance     5/16/2006
                specification
                ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                Matters (ERM); Enhanced Radio MEssage System
### LVS ETS 300 133-6 ed.2:2006                             5/16/2006
                (ERMES); Part 6: Base station conformance
                specification
                Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
### LVS ETS 300 133-7 ed.1:2006 System (ERMES); Part 7: Operations and maintenance    5/16/2006
                aspects
                ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
### LVS ETS 300 133-7 ed.2:2006 Matters (ERM); Enhanced Radio MEssage System       5/16/2006
                (ERMES); Part 7: Operation and maintenance aspects
                Paging Systems (PS); Enhanced Radio MEssage
  LVS ETS 300 133-7/A1
###               System (ERMES); Part 7: Operations and maintenance    5/16/2006
  ed.1:2006
                aspects
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
### LVS ETS 300 134 ed.1:2006  System No.7; Transaction Capabilities Application Part  5/16/2006
                (TCAP)
                Radio Equipment and Systems (RES); Angle-
                modulated Citizens Band radio equipment (CEPT PR
### LVS ETS 300 135 ed.1:2006                              5/16/2006
                27 Radio Equipment); Technical characteristics and
                methods of measurement
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
### LVS ETS 300 136 ed.1:2006  User Group (CUG) supplementary service; Service     5/16/2006
                description
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
### LVS ETS 300 137 ed.1:2006  User Group (CUG) supplementary service; Functional    5/16/2006
                capabilities and information flows
     STA/VD/002                                         214
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
                 User Group (CUG) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 138-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
                 User Group (CUG) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 138-1 ed.2:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
   LVS ETS 300 138-1/A1    User Group (CUG) supplementary service; Digital
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
                 User Group (CUG) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 138-2 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
                 User Group (CUG) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 138-3 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
                 User Group (CUG) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 138-4 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (P
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
                 User Group (CUG) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 138-5 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed
                 User Group (CUG) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 138-6 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (P
     STA/VD/002                                           215
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
### LVS ETS 300 139 ed.1:2006                               5/16/2006
                 (HOLD) supplementary service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
### LVS ETS 300 140 ed.1:2006   (HOLD) supplementary service; Functional capabilities  5/16/2006
                 and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
                 (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 141-1 ed.1:2006                              5/16/2006
                 Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 1:
                 Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
                 (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 141-2 ed.1:2006  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 2:   5/16/2006
                 Protocol Implementation Conformance Statement
                 (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
                 (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 141-3 ed.1:2006  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 3:   5/16/2006
                 Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
                 (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 141-4 ed.1:2006  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 4:   5/16/2006
                 Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 p
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
                 (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 141-5 ed.1:2006  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 5:   5/16/2006
                 Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold
                 (HOLD) supplementary service; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 141-6 ed.1:2006  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 6:   5/16/2006
                 Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 p
    STA/VD/002                                          216
                Integrated Services Digital Network (ISDN) and other
                digital telecommunications networks; Line
### LVS ETS 300 142 ed.1:2006  transmission of non-telephone signals; Video codec for   5/16/2006
                audiovisual services at p x 64 kbit/s [ITU-T
                Recommendation H.261 (1993), modified]
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Audiovisual services Inband signalling procedures for
### LVS ETS 300 143 ed.1:2006                               5/16/2006
                audiovisual terminals using digital channels up to 2
                048 kbit/s
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS ETS 300 143/A1    Audiovisual services; Inband signalling procedures for
###                                            5/16/2006
   ed.1:2006         audiovisual terminals using digital channels up to 2
                048 kbit/s
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Audiovisual services Frame structure for a 64 kbit/s to
### LVS ETS 300 144 ed.1:2006                               5/16/2006
                1 920 kbit/s channel and associated syntax for inband
                signalling
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Audiovisual services; Frame structure for a 64 kbit/s to
### LVS ETS 300 144 ed.2:2006                               5/16/2006
                1 920 kbit/s channel and associated syntax for inband
                signalling
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Audiovisual services Videotelephone systems and
### LVS ETS 300 145 ed.1:2006                               5/16/2006
                terminal equipment operating on one or two 64 kbit/s
                channels
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Audiovisual services; Videotelephone systems and
### LVS ETS 300 145 ed.2:2006                               5/16/2006
                terminal equipment operating on one or two 64 kbit/s
                channels
                Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
### LVS ETS 300 147 ed.1:2006                               5/16/2006
                Digital Hierarchy (SDH); Multiplexing structure
                Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
### LVS ETS 300 147 ed.2:2006                               5/16/2006
                Digital Hierarchy (SDH); Multiplexing structure
                Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
### LVS ETS 300 147 ed.3:2006                               5/16/2006
                Digital Hierarchy (SDH); Multiplexing structure
### LVS ETS 300 149 ed.1:2006  Terminal Equipment (TE); Videotex Audio syntax       5/16/2006
                Transmission and Multiplexing (TM); Protocol suites
### LVS ETS 300 150 ed.1:2006  for Q interfaces for management of transmission      5/16/2006
                systems
     STA/VD/002                                          217
                Radio Equipment and Systems (RES); Maritime
                Emergency Position Indicating Radio Beacons
### LVS ETS 300 152 ed.1:2006  (EPIRBs) intended for use on the frequency 121.5     5/16/2006
                MHz or the frequencies 121.5 MHz and 243 MHz for
                homing purposes only Technical characteristics and
                methods of measure
                Terminal Equipment (TE); Terminal characteristics for
### LVS ETS 300 154 ed.1:2006  the telematic file transfer within the teletex service  5/16/2006
                [ITU-T Recommendation T.571, modified]
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Facsimile
### LVS ETS 300 155 ed.1:2006  group 4 class 1 equipment on the ISDN; End-to-end     5/16/2006
                protocol tests (Interconnection capability testing)
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Receive-
                only Very Small Aperture Terminals (VSATs) used for
### LVS ETS 300 157 ed.1:2006                               5/16/2006
                data distribution operating in the 11/12 GHz frequency
                bands
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Receive-
### LVS ETS 300 157 ed.2:2006  only Very Small Aperture Terminals (VSATs)        5/16/2006
                operating in the 11/12 GHz frequency bands
                Satellite Earth Stations and Systems (SES);
                Transmit/receive Very Small Aperture Terminals
### LVS ETS 300 159 ed.1:2006  (VSATs) used for data communications operating in     5/16/2006
                the Fixed Satellite Service (FSS) 11/12/14 GHz
                frequency bands
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Transmit-
                only or transmit-and-receive Very Small Aperture
### LVS ETS 300 159 ed.2:2006  Terminals (VSATs) used for communications         5/16/2006
                operating in the Fixed Satellite Service (FSS) 11/12/14
                GHz frequency bands
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Control
### LVS ETS 300 160 ed.1:2006  and monitoring functions at a Very Small Aperture     5/16/2006
                Terminal (VSAT)
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Control
### LVS ETS 300 160 ed.2:2006  and monitoring functions at a Very Small Aperture     5/16/2006
                Terminal (VSAT)
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Centralized
### LVS ETS 300 161 ed.1:2006  control and monitoring functions for Very Small      5/16/2006
                Aperturte Terminals (VSATs) networks
    STA/VD/002                                          218
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Centralized
### LVS ETS 300 161 ed.2:2006  control and monitoring functions for Very Small      5/16/2006
                Aperture Terminal (VSAT) networks
                Radio Equipment and Systems (RES); Radiotelephone
                transmitters and receivers for the maritime mobile
### LVS ETS 300 162 ed.1:2006                               5/16/2006
                service operating in VHF bands; Technical
                characteristics and methods of measurement
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Meet-Me
### LVS ETS 300 164 ed.1:2006  Conference (MMC) supplementary service; Service      5/16/2006
                description
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Meet-Me
### LVS ETS 300 165 ed.1:2006  Conference (MMC) supplementary service; Functional    5/16/2006
                capabilities and information flows
                Transmission and Multiplexing (TM); Physical and
                electrical characteristics of hierarchical digital
### LVS ETS 300 166 ed.1:2006                               5/16/2006
                interfaces for equipment using the 2 048 kbit/s - based
                plesiochronous or synchronous digital hierarchies
                Transmission and Multiplexing (TM); Functional
### LVS ETS 300 167 ed.1:2006                               5/16/2006
                characteristics of 2 048 kbit/s interfaces
                Private Telecommunication Network (PTN);
### LVS ETS 300 171 ed.1:2006  Specification, functional models and information     5/16/2006
                flows; Control aspects of circuit mode basic services
                Private Telecommunication Network (PTN); Inter-
### LVS ETS 300 172 ed.1:2006  exchange signalling protocol; Circuit mode basic     5/16/2006
                services
                Private Telecommunication Network (PTN); Inter-
### LVS ETS 300 172 ed.2:2006  exchange signalling protocol Circuit mode basic      5/16/2006
                services
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
### LVS ETS 300 172 ed.3:2006  exchange signalling protocol; Circuit-mode basic     5/16/2006
                services [ISO/IEC 11572 (1994) modified]
                Private Telecommunication Network (PTN);
### LVS ETS 300 173 ed.1:2006  Specification, functional models and information     5/16/2006
                flows; Identification supplementary services
                Private Integrated Services Network (PISN);
### LVS ETS 300 173 ed.2:2006  Specification, functional models and information     5/16/2006
                flows; Identification supplementary services
    STA/VD/002                                          219
                 Network Aspects (NA); Digital coding of component
### LVS ETS 300 174 ed.1:2006   television signals for contribution quality applications  5/16/2006
                 in the range 34 - 45 Mbit/s
                 Network Aspects (NA); Digital coding of component
   LVS ETS 300 174/A1
###                television signals for contribution quality applications  5/16/2006
   ed.1:2006
                 in the range 34 - 45 Mbit/s
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-1 ed.2:2006                               5/16/2006
                 (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-2 ed.1:2006  (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical      5/16/2006
                 Layer (PHL)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-2 ed.2:2006  (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical      5/16/2006
                 Layer (PHL)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-3 ed.1:2006  (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium       5/16/2006
                 Access Control (MAC) layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-3 ed.2:2006  (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium       5/16/2006
                 Access Control (MAC) layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-4 ed.1:2006  (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link      5/16/2006
                 Control (DLC) layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-4 ed.2:2006  (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link      5/16/2006
                 Control (DLC) layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-5 ed.1:2006  (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network       5/16/2006
                 (NWK) layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-5 ed.2:2006  (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network       5/16/2006
                 (NWK) layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-5 ed.3:2006  (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network       5/16/2006
                 (NWK) layer
     STA/VD/002                                           220
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-6 ed.1:2006 (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and  5/16/2006
                addressing
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-6 ed.2:2006 (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and  5/16/2006
                addressing
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS ETS 300 175-6/A1
###               (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and  5/16/2006
  ed.2:2006
                Addressing
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-7 ed.1:2006 (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security     5/16/2006
                features
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-7 ed.2:2006 (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security     5/16/2006
                features
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-7 ed.3:2006 (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security     5/16/2006
                features
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-8 ed.1:2006 (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech      5/16/2006
                coding and transmission
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-8 ed.2:2006 (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech      5/16/2006
                coding and transmission
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 175-9 ed.1:2006 (DECT); Common Interface (CI); Part 9: Public Access   5/16/2006
                Profile (PAP)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 176-1 ed.2:2006                             5/16/2006
                (DECT); Approval test specification; Part 1: Radio
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 176-2 ed.2:2006                             5/16/2006
                (DECT); Approval test specification; Part 2: Speech
                Terminal Equipment (TE); Videotex Photographic
### LVS ETS 300 177 ed.1:2006                              5/16/2006
                syntax
                Terminal Equipment (TE); Videotex; Photographic
### LVS ETS 300 177 ed.2:2006                              5/16/2006
                Syntax
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
### LVS ETS 300 178 ed.1:2006  Charge: charging information at call set-up time (AOC-  5/16/2006
                S) supplementary service; Service description
     STA/VD/002                                         221
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
### LVS ETS 300 179 ed.1:2006   Charge: charging information during the call (AOC-D)    5/16/2006
                 supplementary service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
### LVS ETS 300 180 ed.1:2006   Charge: charging information at the end of the call    5/16/2006
                 (AOC-E) supplementary service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
### LVS ETS 300 181 ed.1:2006   Charge (AOC) supplementary service; Functional       5/16/2006
                 capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
                 Charge (AOC) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 182-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
                 Charge (AOC) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 182-2 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
                 Charge (AOC) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 182-3 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
                 Charge (AOC) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 182-4 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PI
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
                 Charge (AOC) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 182-5 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the network
    STA/VD/002                                            222
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of
                 Charge (AOC) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 182-6 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PI
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 183 ed.1:2006   Conference call, add-on (CONF) supplementary       5/16/2006
                 service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS ETS 300 183/A1
###                Conference call, add-on (CONF) supplementary       5/16/2006
   ed.1:2006
                 service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 184 ed.1:2006   Conference call, add-on (CONF) supplementary       5/16/2006
                 service; Functional capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Conference call, add-on (CONF) supplementary
### LVS ETS 300 185-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 service; Digital Subscriber Signalling System No. one
                 (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS ETS 300 185-1/A1    Conference call, add-on (CONF) supplementary
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          service; Digital Subscriber Signalling System No. one
                 (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Conference call, add-on (CONF) supplementary
### LVS ETS 300 185-2 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Conference call, add-on (CONF) supplementary
### LVS ETS 300 185-3 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Conference call, add-on (CONF) supplementary
### LVS ETS 300 185-4 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra Information for
                 Tes
     STA/VD/002                                           223
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Conference call, add-on (CONF) supplementary
### LVS ETS 300 185-5 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Conference call, add-on (CONF) supplementary
### LVS ETS 300 185-6 ed.1:2006  service; Digital Subscriber Signalling System No. one   5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra Information for
                 Tes
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
### LVS ETS 300 186 ed.1:2006   Party (3PTY) supplementary service; Service        5/16/2006
                 description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
### LVS ETS 300 187 ed.1:2006   Party (3PTY) supplementary service; Functional       5/16/2006
                 capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
                 Party (3PTY) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 188-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
                 Party (3PTY) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 188-2 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
                 Party (3PTY) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 188-3 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
                 Party (3PTY) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 188-4 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PIXIT)
    STA/VD/002                                            224
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
                 Party (3PTY) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 188-5 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-
                 Party (3PTY) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 188-6 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PIXIT)
                 Private Telecommunication Network (PTN);
### LVS ETS 300 189 ed.1:2006                                5/16/2006
                 Addressing
                 Private Telecommunication Network (PTN); Signalling
### LVS ETS 300 190 ed.1:2006   at the S-reference point; Generic keypad protocol for   5/16/2006
                 the support of supplementary services
                 Private Telecommunication Network (PTN); Signalling
### LVS ETS 300 191 ed.1:2006   at the S-reference point; Identification supplementary   5/16/2006
                 services
                 Private Telecommunication Network (PTN); Signalling
### LVS ETS 300 192 ed.1:2006   protocol at the S-reference point; Circuit mode basic   5/16/2006
                 services
                 Private Telecommunication Network (PTN); Signalling
   LVS ETS 300 192/A1
###                protocol at the S-reference point; Circuit mode basic   5/16/2006
   ed.1:2006
                 services
                 Satellite Earth Stations and Systems (SES); The
                 interconnection of Very Small Aperture Terminal
### LVS ETS 300 194 ed.1:2006                                5/16/2006
                 (VSAT) systems to Packet Switched Public Data
                 Networks (PSPDNs)
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Supplementary service interactions; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 195-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 1:
                 Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Supplementary service interactions; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 195-2 ed.1:2006  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 2:     5/16/2006
                 Protocol Implementation Conformance Statement
                 (PICS) proforma specification
     STA/VD/002                                           225
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Supplementary service interactions; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 195-3 ed.1:2006  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 3:    5/16/2006
                 Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the user.
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Supplementary service interactions; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 195-4 ed.1:2006  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 4:    5/16/2006
                 Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 profo
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Supplementary service interactions; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 195-5 ed.1:2006  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 5:    5/16/2006
                 Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Supplementary service interactions; Digital Subscriber
### LVS ETS 300 195-6 ed.1:2006  Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 6:    5/16/2006
                 Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 profo
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
                 functional protocol for the support of supplementary
### LVS ETS 300 196-1 ed.1:2006                              5/16/2006
                 services; Digital Subscriber Signalling System No. one
                 (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
   LVS ETS 300 196-1/A1    functional protocol for the support of supplementary
###                                            5/16/2006
   ed.1:2006          services; Digital Subscriber Signalling System No. one
                 (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
                 functional protocol for the support of supplementary
### LVS ETS 300 196-2 ed.1:2006  services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specific
     STA/VD/002                                          226
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
                 functional protocol for the support of supplementary
### LVS ETS 300 196-3 ed.1:2006  services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification for the
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
                 functional protocol for the support of supplementary
### LVS ETS 300 196-4 ed.1:2006  services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra In
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
                 functional protocol for the support of supplementary
### LVS ETS 300 196-5 ed.1:2006  services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification for the
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic
                 functional protocol for the support of supplementary
### LVS ETS 300 196-6 ed.1:2006  services; Digital Subscriber Signalling System No. one  5/16/2006
                 (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
                 partial Protocol Implementation eXtra In
                 Transmission and Multiplexing (TM); Parameters for
### LVS ETS 300 197 ed.1:2006   radio relay systems for the transmission of digital   5/16/2006
                 signals and analogue video signals operating at 38 GHz

                 Transmission and Multiplexing (TM); Parameters for
   LVS ETS 300 197/A1
###                radio relay systems for the transmission of digital   5/16/2006
   ed.1:2006
                 signals and analogue video signals operating at 38 GHz

                 Transmission and Multiplexing (TM); Parameters for
### LVS ETS 300 198 ed.1:2006   radio relay systems for the transmission of digital   5/16/2006
                 signals and analogue video signals operating at 23 GHz
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
### LVS ETS 300 199 ed.1:2006   Forwarding Busy (CFB) supplementary service;       5/16/2006
                 Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
### LVS ETS 300 200 ed.1:2006   Forwarding Unconditional (CFU) supplementary       5/16/2006
                 service; Service description
     STA/VD/002                                          227
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
### LVS ETS 300 201 ed.1:2006   Forwarding No Reply (CFNR) supplementary service;    5/16/2006
                 Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
   LVS ETS 300 201/A1
###                Forwarding No Reply (CFNR) supplementary service;    5/16/2006
   ed.1:2006
                 Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
###  LVS ETS 300 202 ed.1:2006  Deflection (CD) supplementary service; Service      5/16/2006
                 description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
   LVS ETS 300 202/A1
###                Deflection (CD) supplementary service; Service      5/16/2006
   ed.1:2006
                 description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
###  LVS ETS 300 203 ed.1:2006  Forwarding Busy (CFB) supplementary service;       5/16/2006
                 Functional capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
###  LVS ETS 300 204 ed.1:2006  Forwarding Unconditional (CFU) supplementary       5/16/2006
                 service; Functional capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
###  LVS ETS 300 205 ed.1:2006  Forwarding No Reply (CFNR) supplementary service;    5/16/2006
                 Functional capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Call
###  LVS ETS 300 206 ed.1:2006  Deflection (CD) supplementary service; Functional    5/16/2006
                 capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
                 supplementary services; Digital Subscriber Signalling
###  LVS ETS 300 207-1 ed.1:2006                             5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
                 specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
                 supplementary services; Digital Subscriber Signalling
###  LVS ETS 300 207-2 ed.1:2006 System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol     5/16/2006
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
                 supplementary services; Digital Subscriber Signalling
###  LVS ETS 300 207-3 ed.1:2006 System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite    5/16/2006
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for the user
     STA/VD/002                                          228
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
                 supplementary services; Digital Subscriber Signalling
### LVS ETS 300 207-4 ed.1:2006  System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test   5/16/2006
                 Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 Information for Testing (PIXIT) proform
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
                 supplementary services; Digital Subscriber Signalling
### LVS ETS 300 207-5 ed.1:2006  System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite     5/16/2006
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion
                 supplementary services; Digital Subscriber Signalling
### LVS ETS 300 207-6 ed.1:2006  System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test   5/16/2006
                 Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 Information for Testing (PIXIT) proform
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 208 ed.1:2006   Freephone (FPH) supplementary service; Service       5/16/2006
                 description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Freephone (FPH) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 210-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Freephone (FPH) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 210-2 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Freephone (FPH) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 210-3 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Freephone (FPH) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 210-4 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PIXIT) pr
    STA/VD/002                                            229
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Freephone (FPH) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 210-5 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Freephone (FPH) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 210-6 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                 (PIXIT) pr
                 Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
### LVS ETS 300 211 ed.1:2006                                5/16/2006
                 (MAN); Principles and architecture
                 Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
### LVS ETS 300 212 ed.1:2006   (MAN); Media access control layer and physical layer    5/16/2006
                 specification
                 Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
### LVS ETS 300 213 ed.1:2006   (MAN); Physical layer convergence procedure for      5/16/2006
                 2,048 Mbit/s
                 Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
### LVS ETS 300 214 ed.1:2006   (MAN); Physical layer convergence procedure for      5/16/2006
                 34,386 Mbit/s
                 Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
### LVS ETS 300 215 ed.1:2006   (MAN); Physical layer convergence procedure for      5/16/2006
                 139,264 Mbit/s
                 Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
### LVS ETS 300 216 ed.1:2006   (MAN); Physical layer convergence procedure for      5/16/2006
                 155,520 Mbit/s
                 Network Aspects (NA); Connectionless Broadband
### LVS ETS 300 217-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Data Service (CBDS); Part 1: Overview
                 Network Aspects (NA); Connectionless Broadband
### LVS ETS 300 217-2 ed.1:2006  Data Service (CBDS); Part 2: Basic bearer service     5/16/2006
                 definition
                 Network Aspects (NA); Connectionless Broadband
### LVS ETS 300 217-3 ed.1:2006  Data Service (CBDS); Part 3: Definition of         5/16/2006
                 supplementary services
                 Network Aspects (NA); Connectionless Broadband
### LVS ETS 300 217-4 ed.1:2006  Data Service (CBDS); Part 4: Address screening       5/16/2006
                 supplementary service
    STA/VD/002                                            230
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Syntax-
                based videotex lower layer protocols for ISDN packet
### LVS ETS 300 218 ed.1:2006                                5/16/2006
                mode (CCITT Recommendation X.31 Case A and Case
                B)
                Terminal Equipment (TE); Syntax-based videotex
                protocol; Lower layer protocols using packet mode
### LVS ETS 300 221 ed.1:2006                                5/16/2006
                access over the Public Switched Telephone Network
                (PSTN)
                Terminal Equipment (TE); Framework of Videotex
### LVS ETS 300 222 ed.1:2006                                5/16/2006
                terminal protocols
                Terminal Equipment (TE); Syntax-based videotex
### LVS ETS 300 223 ed.1:2006                                5/16/2006
                protocol; Common end-to-end protocols
                Radio Equipment and Systems (RES); On-site paging
### LVS ETS 300 224 ed.1:2006  service; Technical and functional characteristics for on-  5/16/2006
                site paging systems, including test methods
                Radio Equipment and Systems (RES); On-site paging
   LVS ETS 300 224/A1
###               service; Technical and functional characteristics for on-  5/16/2006
   ed.1:2006
                site paging systems, including test methods
                Radio Equipment and Systems (RES); Technical
### LVS ETS 300 225 ed.2:2006  characteristics and methods of measurement for       5/16/2006
                survival craft portable VHF radiotelephone apparatus
                Radio Equipment and Systems (RES); Technical
### LVS ETS 300 225 ed.3:2006  characteristics and methods of measurement for       5/16/2006
                survival craft portable VHF radiotelephone apparatus
                Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile
### LVS ETS 300 230 ed.2:2006  service; Binary Interchange of Information and       5/16/2006
                Signalling (BIIS) at 1 200 bit/s (BIIS 1 200)
                Television systems; Specification of the domestic video
### LVS ETS 300 231 ed.1:2006                                5/16/2006
                Programme Delivery Control system (PDC)
                Transmission and Multiplexing (TM); Optical
                interfaces for equipments and systems relating to the
### LVS ETS 300 232 ed.1:2006                                5/16/2006
                Synchronous Digital Hierarchy [ITU-T
                Recommendation G.957 (1993), modified]
                Transmission and Multiplexing (TM); Optical
   LVS ETS 300 232/A1    interfaces for equipments and systems relating to the
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006         Synchronous Digital Hierarchy (SDH) [ITU-T
                Recommendation G.957 (1995), modified]
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Access
### LVS ETS 300 233 ed.1:2006                                5/16/2006
                digital section for ISDN primary rate
     STA/VD/002                                           231
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Access
   LVS ETS 300 233/A1
###               digital section for ISDN primary rate; Conformance    5/16/2006
   ed.1:2006
                Testing Principles
                Transmission and Multiplexing (TM); High capacity
                digital radio-relay systems carrying 1 x STM-1 signals
### LVS ETS 300 234 ed.1:2006                              5/16/2006
                and operating in frequency bands with about 30 MHz
                channel spacing and alternated arrangements
                Private Telecommunication Network (PTN);
### LVS ETS 300 237 ed.1:2006  Specification, functional models and information     5/16/2006
                flows; Name identification supplementary service
                Private Integrated Services Network (PISN);
### LVS ETS 300 237 ed.2:2006  Specification, functional models and information     5/16/2006
                flows; Name identification supplementary services
                Private Telecommunication Network (PTN); Inter-
### LVS ETS 300 238 ed.1:2006  exchange signalling protocol; Name identification    5/16/2006
                supplementary services
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol; Name identification
### LVS ETS 300 238 ed.2:2006                              5/16/2006
                supplementary services [ISO/IEC 13868 (1995)
                modified]
                Private Telecommunication Network (PTN); Inter-
### LVS ETS 300 239 ed.1:2006  exchange signalling protocol; Generic functional     5/16/2006
                protocol for the support of supplementary services
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol; Generic functional
### LVS ETS 300 239 ed.2:2006                              5/16/2006
                protocol for the support of supplementary services
                [ISO/IEC 11582 (1995), modified]
                Private Telecommunication Network (PTN); Signalling
                at the S-reference point; Generic feature key
### LVS ETS 300 240 ed.1:2006                              5/16/2006
                management protocol for the control of supplementary
                services
### LVS ETS 300 242 ed.1:2006  Terminal Equipment (TE); Group 3 facsimile        5/16/2006
### LVS ETS 300 242 ed.2:2006  equipment
                Terminal Equipment (TE); Group 3 facsimile        5/16/2006
### LVS ETS 300 242/A1     equipment
                Terminal Equipment (TE); Group 3 facsimile        5/16/2006
  ed.1:2006          equipment
     STA/VD/002                                         232
                Terminal Equipment (TE); Programmable
                Communication Interface (PCI) APPLI/COM for
### LVS ETS 300 243-1 ed.1:2006 facsimile group 3, facsimile group 4, teletex and telex  5/16/2006
                services; Part 1: CCITT Recommendation T.611
                (1992) [modified]
                Terminal Equipment (TE); Programmable
                Communication Interface (PCI) APPLI/COM for
### LVS ETS 300 243-2 ed.1:2006                              5/16/2006
                facsimile group 3, facsimile group 4, teletex and telex
                services; Part 2: Conformance testing
                Business Telecommunications (BT); Open Network
                Provision (ONP) technical requirements; 2 048 kbit/s
### LVS ETS 300 247 ed.1:2006                               5/16/2006
                digital unstructured leased line (D2048U) Connection
                characteristics
                Business Telecommunications (BT); Open Network
  LVS ETS 300 247/A1     Provision (ONP) technical requirements; 2 048 kbit/s
###                                            5/16/2006
  ed.1:2006          digital unstructured leased line (D2048U) Connection
                characteristics
                Business Telecommunications (BT); Open Network
                Provision (ONP) technical requirements; 2 048 kbit/s
### LVS ETS 300 248 ed.1:2006                               5/16/2006
                digital unstructured leased line (D2048U) Terminal
                equipment interface
                Business TeleCommunications (BTC); Open Network
  LVS ETS 300 248/A1     Provision (ONP) technical requirements; 2 048 kbit/s
###                                            5/16/2006
  ed.1:2006          digital unstructured leased line (D2048U); Terminal
                equipment interface
                Television systems; Specification of the D2-
### LVS ETS 300 250 ed.1:2006                               5/16/2006
                MAC/Packet system
                Network Aspects (NA); Accessibility for 64 kbit/s
### LVS ETS 300 251 ed.1:2006  circuit switched international end-to-end ISDN traffic  5/16/2006
                relations
                Equipment Engineering (EE); Earthing and bonding of
### LVS ETS 300 253 ed.1:2006  telecommunication equipment in telecommunication     5/16/2006
                centres
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Land
                Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6
### LVS ETS 300 254 ed.1:2006                               5/16/2006
                GHz bands providing Low Bit Rate Data
                Communications (LBRDC)
     STA/VD/002                                          233
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Land
                Mobile Earth Stations (LMESs) operating in the
### LVS ETS 300 255 ed.1:2006                              5/16/2006
                11/12/14 GHz bands providing Low Bit Rate Data
                Communications (LBRDC)
                Private Telecommunication Network (PTN);
### LVS ETS 300 256 ed.1:2006  Specification, functional models and information    5/16/2006
                flows; Diversion supplementary services
                Private Integrated Services Network (PISN);
### LVS ETS 300 256 ed.2:2006  Specification, functional models and information    5/16/2006
                flows; Diversion supplementary services
                Private Telecommunication Network (PTN); Inter-
### LVS ETS 300 257 ed.1:2006  exchange signalling protocol; Diversion supplementary  5/16/2006
                services
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
### LVS ETS 300 257 ed.2:2006  exchange signalling protocol; Diversion supplementary  5/16/2006
                services [ISO/IEC 13873 (1995) modified]
                Private Telecommunication Network (PTN);
### LVS ETS 300 258 ed.1:2006  Specification, functional models and information    5/16/2006
                flows; Path replacement additional network feature
                Private Integrated Services Network (PISN);
### LVS ETS 300 258 ed.2:2006  Specification, functional models and information    5/16/2006
                flows; Path replacement additional network feature
                Private Telecommunication Network (PTN); Inter-
### LVS ETS 300 259 ed.1:2006  exchange signalling protocol; Path replacement     5/16/2006
                additional network feature
                Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                exchange signalling protocol; Path replacement
### LVS ETS 300 259 ed.2:2006                              5/16/2006
                additional network feature [ISO/IEC 13874 (1995)
                modified]
                Private Telecommunication Network (PTN);
                Specification, functional models and information
### LVS ETS 300 260 ed.1:2006                              5/16/2006
                flows; Call transfer supplementary service [ISO/IEC
                13865 (2003) modified]
                Private Integrated Services Network (PISN);
### LVS ETS 300 260 ed.2:2006  Specification, functional models and information    5/16/2006
                flows; Call transfer supplementary service
    STA/VD/002                                         234
                 Private Telecommunication Network (PTN); Inter-
### LVS ETS 300 261 ed.1:2006   exchange signalling protocol; Call transfer        5/16/2006
                 supplementary service
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
###  LVS ETS 300 261 ed.2:2006  exchange signalling protocol; Call transfer        5/16/2006
                 supplementary service [ISO/IEC 13869 (1995)
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Syntax-
###  LVS ETS 300 262 ed.1:2006                               5/16/2006
                 based Videotex teleservice; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
###  LVS ETS 300 263 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Telephony 7 kHz teleservice; Service description
   LVS ETS 300 263/A1     Integrated Services Digital Network (ISDN);
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          Telephony 7 kHz teleservice; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
###  LVS ETS 300 264 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Videotelephony teleservice; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
###  LVS ETS 300 265 ed.1:2006  Telephony 7 kHz teleservice; Functional capabilities    5/16/2006
                 and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
###  LVS ETS 300 266 ed.1:2006  Videotelephony teleservice; Functional capabilities and  5/16/2006
                 information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Telephony 7 kHz and videotelephony teleservices;
###  LVS ETS 300 267-1 ed.1:2006                              5/16/2006
                 Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
   LVS ETS 300 267-1/A1    Telephony 7 kHz and videotelephony teleservices;
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Telephony 7 kHz and videotelephony teleservices;
###  LVS ETS 300 267-2 ed.1:2006 Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Telephony 7 kHz and videotelephony teleservices;
###  LVS ETS 300 267-3 ed.1:2006 Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
     STA/VD/002                                           235
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Telephony 7 kHz and videotelephony teleservices;
### LVS ETS 300 267-4 ed.1:2006 Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Telephony 7 kHz and videotelephony teleservices;
### LVS ETS 300 267-5 ed.1:2006 Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                (TSS&TP) specification for the network
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Telephony 7 kHz and videotelephony teleservices;
### LVS ETS 300 267-6 ed.1:2006 Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)    5/16/2006
                protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                Protocol Implementation eXtra Information for Testing
                Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
### LVS ETS 300 268 ed.1:2006  (MAN); Protocol Implementation Conformance         5/16/2006
                Statement (PICS)
                Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
                (MAN); Physical Layer Convergence Procedure
### LVS ETS 300 269 ed.1:2006                               5/16/2006
                (PLCP) for 2,048 Mbit/s Protocol Implementation
                Conformance Statement (PICS)
                Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
                (MAN); Physical Layer Convergence Procedure
### LVS ETS 300 270 ed.1:2006                               5/16/2006
                (PLCP) for 34,368 Mbit/s Protocol Implementation
                Conformance Statement (PICS)
                Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
                (MAN); Physical Layer Convergence Procedure
### LVS ETS 300 271 ed.1:2006                               5/16/2006
                (PLCP) for 139,264 Mbit/s Protocol Implementation
                Conformance Statement (PICS)
                Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
                (MAN); Physical Layer Convergence Procedure
### LVS ETS 300 272 ed.1:2006  (PLCP) for 155,520 Mbit/s CCITT Recommendations      5/16/2006
                G.707, G.708 and G.709 SDH based systems Protocol
                Implementation Conformance Statement (PICS)
                Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
### LVS ETS 300 273 ed.1:2006  (MAN); Medium Access Control (MAC) layer          5/16/2006
                management
     STA/VD/002                                          236
                Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
### LVS ETS 300 274 ed.1:2006  (MAN); Conformance specification for the Medium      5/16/2006
                Access Control (MAC) layer management
                Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
### LVS ETS 300 275 ed.1:2006                               5/16/2006
                (MAN); Interconnection of MANs
                Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
                (MAN); Physical Layer Convergence Procedure
### LVS ETS 300 276 ed.1:2006                               5/16/2006
                (PLCP) for 622,080 Mbit/s CCITT Recommendations
                G.707, G.708 and G.709 SDH based systems
                Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
                (MAN); Physical Layer Convergence Procedure
### LVS ETS 300 277 ed.1:2006  (PLCP) for 622,080 Mbit/s CCITT Recommendations      5/16/2006
                G.707, G.708 and G.709 SDH based systems Protocol
                Implementation Conformance Statement (PICS)
                Network Aspects (NA); Support of existing services
### LVS ETS 300 278 ed.1:2006  with guaranteed constant bit rate and specified transfer  5/16/2006
                delay on Metropolitan Area Network (MAN)
                Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic
                Compatibility (EMC) standard for Private land Mobile
### LVS ETS 300 279 ed.1:2006                               5/16/2006
                Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or
                non-speech)
                Terminal Equipment (TE); Facsimile group 4 class 1
### LVS ETS 300 280 ed.1:2006  equipment on the Integrated Services Digital Network    5/16/2006
                (ISDN) Terminal testing
                Terminal Equipment (TE); Facsimile group 4 class 1
   LVS ETS 300 280/A1
###               equipment on the Integrated Services Digital Network    5/16/2006
   ed.1:2006
                (ISDN) Terminal testing
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Network
                Control Facilities (NCF) for Land Mobile Earth
### LVS ETS 300 282 ed.1:2006  Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz bands     5/16/2006
                and 11/12/14 GHz bands providing Low Bit Rate Data
                Communications (LBRDC)
                Business TeleCommunications (BTC); Planning of
### LVS ETS 300 283 ed.1:2006  loudness rating and echo values for private networks    5/16/2006
                digitally connected to the public network
                Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
### LVS ETS 300 284 ed.1:2006  User Signalling (UUS) supplementary service; Service    5/16/2006
                description
     STA/VD/002                                          237
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
                 User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 286-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
                 User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 286-2 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
                 User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 286-3 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
                 User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 286-4 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Test
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
                 User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 286-5 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the network
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-
                 User Signalling (UUS) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 286-6 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Test
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
### LVS ETS 300 287 ed.1:2006   System No.7; Transaction Capabilities Application Part   5/16/2006
                 (TCAP) version 2
                 Business TeleCommunications (BTC); 64 kbit/s digital
### LVS ETS 300 288 ed.1:2006   unrestricted leased line with octet integrity (D64U);   5/16/2006
                 Network interface presentation
                 Business TeleCommunications (BTC); 64 kbit/s digital
   LVS ETS 300 288/A1
###                unrestricted leased line with octet integrity (D64U);   5/16/2006
   ed.1:2006
                 Network interface presentation
     STA/VD/002                                           238
                 Business TeleCommunications (BTC); 64 kbit/s digital
### LVS ETS 300 289 ed.1:2006   unrestricted leased line with octet integrity (D64U);  5/16/2006
                 Connection characteristics
                 Business TeleCommunications (BTC); 64 kbit/s digital
### LVS ETS 300 290 ed.1:2006   unrestricted leased line with octet integrity (D64U);  5/16/2006
                 Terminal equipment interface
                 Business TeleCommunications (BTC); 64 kbit/s digital
   LVS ETS 300 290/A1
###                unrestricted leased line with octet integrity (D64U);  5/16/2006
   ed.1:2006
                 Terminal equipment interface
                 Television systems; 625-line television Wide Screen
### LVS ETS 300 294 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Signalling (WSS)
                 Television systems; 625-line television Wide Screen
### LVS ETS 300 294 ed.2:2006                               5/16/2006
                 Signalling (WSS)
                 Television systems; 625-line television Wide Screen
### LVS ETS 300 294 ed.3:2006                               5/16/2006
                 Signalling (WSS)
                 Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile
                 service; Technical characteristics and test conditions
### LVS ETS 300 296 ed.1:2006                               5/16/2006
                 for radio equipment using integral antennas intended
                 primarily for analogue speech
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Access
### LVS ETS 300 297 ed.1:2006                               5/16/2006
                 digital section for ISDN basic access
   LVS ETS 300 297/A1     Integrated Services Digital Network (ISDN); Access
###                                            5/16/2006
   ed.1:2006          digital section for ISDN basic rate
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
### LVS ETS 300 298-1 ed.1:2006  ISDN); Asynchronous Transfer Mode (ATM); Part 1:     5/16/2006
                 B-ISDN ATM functional specification
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Asynchronous Transfer Mode (ATM); Part 1:
### LVS ETS 300 298-1 ed.2:2006                              5/16/2006
                 B-ISDN ATM functional characteristics [ITU-T
                 Recommendation I.150 (1995)]
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
### LVS ETS 300 298-2 ed.1:2006  ISDN); Asynchronous Transfer Mode (ATM); Part 2:     5/16/2006
                 B-ISDN ATM layer specification
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Asynchronous Transfer Mode (ATM); Part 2:
### LVS ETS 300 298-2 ed.2:2006                              5/16/2006
                 B-ISDN ATM layer specification [ITU-T
                 Recommendation I.361 (1995)]
     STA/VD/002                                          239
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Asynchronous Transfer Mode (ATM); Part 3:
###  LVS ETS 300 298-3 ed.1:2006                              5/16/2006
                 Protocol Implementation Conformance Statement
                 (PICS) proforma specification
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
###  LVS ETS 300 299 ed.1:2006  ISDN); Cell based user network access; Physical layer   5/16/2006
                 interfaces for B-ISDN applications
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Cell based user network access for 155 520
###  LVS ETS 300 299 ed.2:2006                               5/16/2006
                 kbit/s and 622 080 kbit/s; Physical layer interfaces for
                 B-ISDN applications
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Synchronous Digital Hierarchy (SDH) based
###  LVS ETS 300 300 ed.1:2006                               5/16/2006
                 user network access; Physical layer interfaces for B-
                 ISDN applications
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Synchronous Digital Hierarchy (SDH) based
###  LVS ETS 300 300 ed.2:2006  user network access; Physical layer User Network      5/16/2006
                 Interfaces (UNI) for 155 520 kbit/s and 622 080 kbit/s
                 Asynchronous Transfer Mode (ATM) B-ISDN
                 applications
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
###  LVS ETS 300 301 ed.1:2006  ISDN); Traffic control and congestion control in B-    5/16/2006
                 ISDN
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
###  LVS ETS 300 301 ed.2:2006  ISDN); Traffic control and congestion control in B-    5/16/2006
                 ISDN [ITU-T Recommendation I.371 (1996)]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); ISDN -
                 Global System for Mobile communications (GSM)
###  LVS ETS 300 303 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Public Land Mobile Network (PLMN) signalling
                 interface
                 Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
###  LVS ETS 300 304 ed.1:2006  Digital Hierarchy (SDH) information model for the     5/16/2006
                 Network Element (NE) view
                 Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
###  LVS ETS 300 304 ed.2:2006  Digital Hierarchy (SDH); SDH information model for     5/16/2006
                 the Network Element (NE) view
     STA/VD/002                                           240
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 323-1 ed.1:2006 (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
                specification; Part 1: Overview
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS ETS 300 323-1/A1
###               (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
  ed.1:2006
                specification; Part 1: Overview
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 323-2 ed.1:2006 (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
                specification; Part 2: PT Abstract Test Suite (ATS)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 323-2 ed.2:2006 (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
                specification; Part 2: PT Abstract Test Suite (ATS)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 323-3 ed.1:2006 (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
                specification; Part 3: PT PICS proforma
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS ETS 300 323-3/A1
###               (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
  ed.1:2006
                specification; Part 3: PT PICS proforma
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 323-4 ed.1:2006 (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
                specification; Part 4: PT PIXIT proforma
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 323-5 ed.1:2006 (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
                specification; Part 5: FT Abstract Test Suite (ATS)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 323-5 ed.2:2006 (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
                specification; Part 5: FT Abstract Test Suite (ATS)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 323-6 ed.1:2006 (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
                specification; Part 6: FT PICS proforma
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS ETS 300 323-6/A1
###               (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
  ed.1:2006
                specification; Part 6: FT PICS proforma
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 323-7 ed.1:2006 (DECT); Public Access Profile (PAP) test         5/16/2006
                specification; Part 7: FT PIXIT proforma
                V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
### LVS ETS 300 324-1 ed.1:2006 interface for the support of Access Network (AN); Part  5/16/2006
                1: V5.1 interface specification
     STA/VD/002                                         241
                V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
   LVS ETS 300 324-1/A1
###               interface for the support of Access Network (AN); Part   5/16/2006
   ed.1:2006
                1: V5.1 interface specification
                V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
                interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 324-2 ed.1:2006                               5/16/2006
                2: Protocol Implementation Conformance Statement
                (PICS) proforma
                V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
                interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 324-3 ed.1:2006                               5/16/2006
                3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                specification for the network layer (AN side)

                V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
                interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 324-3 ed.2:2006                               5/16/2006
                3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                specification for the network layer (AN side)
                  V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
                  interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 324-4 ed.1:2006  4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol    5/16/2006
                  Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                  proforma specification for the network laye
                  V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
                  interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 324-5 ed.1:2006                               5/16/2006
                  5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                  specification for the network layer (LE side)
                  V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
                  interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 324-5 ed.2:2006                               5/16/2006
                  5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                  specification for the network layer (LE side)
                  V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
                  interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 324-6 ed.1:2006  6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol    5/16/2006
                  Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                  proforma specification for the network laye
                  V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
                  interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 324-7 ed.1:2006                               5/16/2006
                  7: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                  specification for the data link layer
     STA/VD/002                                           242
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
                 interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 324-7 ed.2:2006                               5/16/2006
                 7: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the data link layer
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
                 interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 324-8 ed.1:2006  8: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol     5/16/2006
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 proforma specification for the data link la
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1
### LVS ETS 300 324-9 ed.1:2006  interface for the support of Access Network (AN); Part   5/16/2006
                 9: Test specification for the physical layer
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 325 ed.1:2006   Programming Communication Interface (PCI) for Euro-    5/16/2006
                 ISDN
                 Radio Equipment and Systems (RES); Terrestrial Flight
### LVS ETS 300 326-1 ed.1:2006  Telecommunications System (TFTS); Part 1: Speech      5/16/2006
                 services, facilities and requirements
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications
### LVS ETS 300 326-1 ed.2:2006                               5/16/2006
                 System (TFTS); Part 1: Speech services, facilities and
                 requirements
                 Radio Equipment and Systems (RES); Terrestrial Flight
### LVS ETS 300 326-2 ed.1:2006  Telecommunications System (TFTS); Part 2: Speech      5/16/2006
                 services, radio interface
                 Radio Equipment and Systems (RES); Terrestrial Flight
### LVS ETS 300 326-3 ed.1:2006  Telecommunications System (TFTS); Part 3: Speech      5/16/2006
                 services, network aspects
                 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum
                 Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications
### LVS ETS 300 326-3 ed.2:2006                               5/16/2006
                 System (TFTS); Part 3: Speech services, network
                 aspects
                 Radio Equipment and Systems (RES); Wideband
                 transmission systems; Technical characteristics and test
### LVS ETS 300 328 ed.2:2006   conditions for data transmission equipment operating    5/16/2006
                 in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum
                 modulation techniques
    STA/VD/002                                            243
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 329 ed.1:2006  (DECT); Electro-Magnetic Compatibility (EMC) for       5/16/2006
                DECT equipment
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 331 ed.1:2006                                5/16/2006
                (DECT); DECT Authentication Module (DAM);
                Satellite Earth Stations and Systems (SES);
                Transmit/receive Very Small Aperture Terminals
### LVS ETS 300 332 ed.1:2006  (VSATs) used for data communications operating in      5/16/2006
                the Fixed Satellite Service (FSS) 6 GHz and 4 GHz
                frequency bands
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Transmit-
                only or transmit-and-receive Very Small Aperture
### LVS ETS 300 332 ed.2:2006  Terminals (VSATs) used for communications          5/16/2006
                operating in the Fixed Satellite Service (FSS) 6 GHz
                and 4 GHz frequency bands
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Receive-
### LVS ETS 300 333 ed.1:2006  only Very Small Aperture Terminals (VSATs) used for     5/16/2006
                data distribution operating in the 4 GHz frequency band
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Receive-
### LVS ETS 300 333 ed.2:2006  only Very Small Aperture Terminals (VSATs)          5/16/2006
                operating in the 4 GHz frequency band
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
### LVS ETS 300 334 ed.1:2006  System No.7; Routeing in support of ISDN User Part      5/16/2006
                (ISUP) version 2 services
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
### LVS ETS 300 335 ed.1:2006  System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 1; Test      5/16/2006
                specification
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                System No.7; Message Transfer Part (MTP); Test
### LVS ETS 300 336 ed.1:2006                                5/16/2006
                specification [ITU-T Recommendations Q.781 and
                Q.782 (1993), modified]
                Transmission and Multiplexing (TM); Generic frame
                structures for the transport of various signals (including
### LVS ETS 300 337 ed.1:2006  Asynchronous Transfer Mode (ATM) cells and          5/16/2006
                Synchronous Digital Hierarchy (SDH) elements) at the
                ITU-T Recommendation G.702 hierarchical rates of 2
    STA/VD/002                                            244
                   Transmission and Multiplexing (TM); Generic frame
                   structures for the transport of various signals (including
### LVS ETS 300 337 ed.2:2006     Asynchronous Transfer Mode (ATM) cells and          5/16/2006
                   Synchronous Digital Hierarchy (SDH) elements) at the
                   ITU-T Recommendation G.702 hierarchical rates of 2
                 Radio Equipment and Systems (RES); Technical
                 characteristics and methods of measurement for
###  LVS ETS 300 338 ed.1:2006  equipment for generation, transmission and reception       5/16/2006
                 of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF,
                 MF/HF and/or VHF mobile service
                 Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile
                 service; Technical characteristics and test conditions
###  LVS ETS 300 341 ed.1:2006  for radio equipment using an integral antenna          5/16/2006
                 transmitting signals to initiate a specific response in the
                 receiver
                 Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic
                 Compatibility (EMC) for European digitalcellular
###  LVS ETS 300 342-1 ed.1:2006 telecommunications system (GSM 900 MHz and DCS          5/16/2006
                 1 800 MHz); Part 1: Mobile and portable radio and
                 ancillary equipment
                 Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic
                 Compatibility (EMC) for European digital cellular
###  LVS ETS 300 342-2 ed.1:2006 telecommunications system (GSM 900 MHz and DCS          5/16/2006
                 1 800 MHz); Part 2: Base station radio and ancillary
                 equipment
                 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
                 Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
###  LVS ETS 300 342-3 ed.1:2006 for European digital cellular telecommunications         5/16/2006
                 system (GSM 900 MHz and DCS 1 800 MHz); Part 3:
                 Base station radio and ancillary equipment and
                 repeaters m
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
###  LVS ETS 300 343 ed.1:2006  System No.7; Signalling interworking specification for      5/16/2006
                 ISDN User Part (ISUP) version 1
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
###  LVS ETS 300 344 ed.1:2006  System No.7; Transaction Capabilities Application Part      5/16/2006
                 (TCAP); Test specification
     STA/VD/002                                              245
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Interworking between public ISDNs and private ISDNs
###  LVS ETS 300 345 ed.1:2006                              5/16/2006
                 for the provision of telecommunication services;
                 General aspects
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
###  LVS ETS 300 346 ed.1:2006  System No.7; Message Transfer Part (MTP) protocol    5/16/2006
                 Tester (MT)
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
###  LVS ETS 300 347-1 ed.1:2006 interface for the support of Access Network (AN); Part  5/16/2006
                 1: V5.2 interface specification
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
   LVS ETS 300 347-1/A1
###                interface for the support of Access Network (AN); Part  5/16/2006
   ed.1:2006
                 1: V5.2 interface specification
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
                 interface for the support of Access Network (AN); Part
###  LVS ETS 300 347-2 ed.1:2006                             5/16/2006
                 2: Protocol Implementation Conformance Statement
                 (PICS) proforma
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
   LVS ETS 300 347-2/A1    interface for the support of Access Network (AN); Part
###                                            5/16/2006
   ed.1:2006          2: Protocol Implementation Conformance Statement
                 (PICS) proforma
                V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
                interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 347-3 ed.1:2006                              5/16/2006
                3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                specification for the network layer (AN side)

                V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
                interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 347-3 ed.2:2006                              5/16/2006
                3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                specification for the network layer (AN side)
                V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
                interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 347-4 ed.1:2006 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol     5/16/2006
                Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                proforma specification for the network laye
     STA/VD/002                                          246
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
                 interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 347-5 ed.1:2006                               5/16/2006
                 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the network layer (LE side)
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
                 interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 347-5 ed.2:2006                               5/16/2006
                 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the network layer (LE side)
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
                 interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 347-6 ed.1:2006  6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol     5/16/2006
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 proforma specification for the network laye
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
                 interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 347-7 ed.1:2006                               5/16/2006
                 7: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the data link layer
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
                 interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 347-7 ed.2:2006                               5/16/2006
                 7: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
                 specification for the data link layer
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
                 interface for the support of Access Network (AN); Part
### LVS ETS 300 347-8 ed.1:2006  8: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol     5/16/2006
                 Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
                 proforma specification for the data link la
                 V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2
### LVS ETS 300 347-9 ed.1:2006  interface for the support of Access Network (AN); Part   5/16/2006
                 9: Test specification for the physical layer
                 Intelligent Network (IN); Physical plane for intelligent
### LVS ETS 300 348 ed.1:2006   network Capability Set 1 (CS1) [ITU-T           5/16/2006
                 Recommendation Q.1215 (1993)]
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
### LVS ETS 300 349 ed.1:2006   ISDN); Asynchronous Transfer Mode (ATM);          5/16/2006
                 Adaptation Layer (AAL) specification - type 3/4
                 Television systems; Specification of the D2-
### LVS ETS 300 352 ed.1:2006                                5/16/2006
                 HDMAC/Packet system
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
### LVS ETS 300 354 ed.1:2006                                5/16/2006
                 ISDN); B-ISDN Protocol Reference Model (PRM)
    STA/VD/002                                            247
                 Television systems; Specification of the D-
### LVS ETS 300 355 ed.1:2006                                5/16/2006
                 MAC/Packet system
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###  LVS ETS 300 356-1 ed.1:2006                              5/16/2006
                 international interface; Part 1: Basic services [ITU-T
                 Recommendations Q.761 to Q.764 (1993), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS ETS 300 356-10     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###                international interface; Part 10: Subaddressing (SUB)   5/16/2006
   ed.1:2006
                 supplementary service [ITU-T Recommendation
                 Q.731, section 8 (1992), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS ETS 300 356-11     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          international interface; Part 11: Malicious Call
                 Identification (MCID) supplementary service
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS ETS 300 356-12     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###                international interface; Part 12: Conference call, add-  5/16/2006
   ed.1:2006
                 on (CONF) supplementary service [ITU-T
                 Recommendation Q.734, clause 1 (1993), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS ETS 300 356-14     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          international interface; Part 14: Explicit Call Transfer
                 (ECT) supplementary service
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS ETS 300 356-15     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###                international interface; Part 15: Diversion        5/16/2006
   ed.1:2006
                 supplementary services [ITU-T Recommendation
                 Q.732, clauses 2 to 5 (1993), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS ETS 300 356-16     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###                international interface; Part 16: Call Hold (HOLD)     5/16/2006
   ed.1:2006
                 supplementary service [ITU-T Recommendation
                 Q.733, clause 2 (1993), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS ETS 300 356-17     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###                international interface; Part 17: Call Waiting (CW)    5/16/2006
   ed.1:2006
                 supplementary service [ITU-T Recommendation
                 Q.733, section 1 (1992), modified]
     STA/VD/002                                           248
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
  LVS ETS 300 356-18     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###                                            5/16/2006
  ed.1:2006          international interface; Part 18: Completion of Calls to
                Busy Subscriber (CCBS) supplementary service
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
  LVS ETS 300 356-19     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###               international interface; Part 19: Three-Party (3PTY)    5/16/2006
  ed.1:2006
                supplementary service [ITU-T Recommendation
                Q.734, clause 2 (1993), modified]
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
### LVS ETS 300 356-2 ed.1:2006 international interface; Part 2: ISDN supplementary    5/16/2006
                services [ITU-T Recommendation Q.730 (1993),
                modified]
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
### LVS ETS 300 356-3 ed.1:2006 international interface; Part 3: Calling Line       5/16/2006
                Identification Presentation (CLIP) supplementary
                service [ITU-T Recommendation Q.731, clause 3
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
  LVS ETS 300 356-31     international interface; Part 31: Protocol
###                                            5/16/2006
  ed.1:2006          Implementation Conformance Statement (PICS)
                proforma specification for basic services [ITU-T
                Recommendat
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
  LVS ETS 300 356-32     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###               international interface; Part 32: Test Suite Structure   5/16/2006
  ed.1:2006
                and Test Purposes (TSS&TP) specification for basic
                services [ITU-T Recommendation Q.784.2, c
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
  LVS ETS 300 356-33     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###               international interface; Part 33: Abstract Test Suite   5/16/2006
  ed.1:2006
                (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                Information for Testing (PIXIT) proforma spec
     STA/VD/002                                          249
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS ETS 300 356-34     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###                International interface; Part 34: Protocol        5/16/2006
   ed.1:2006
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specification for supplementary services
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS ETS 300 356-35     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###                International interface; Part 35: Test Suite Structure  5/16/2006
   ed.1:2006
                 and Test Purposes (TSS&TP) specification for
                 supplementary services
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
   LVS ETS 300 356-36     System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
###                International interface; Part 36: Abstract Test Suite  5/16/2006
   ed.1:2006
                 (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 Information for Testing (PIXIT) proforma spec
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
### LVS ETS 300 356-4 ed.1:2006  international interface; Part 4: Calling Line      5/16/2006
                 Identification Restriction (CLIR) supplementary
                 service [ITU-T Recommendation Q.731, clause 4
                 (1993),
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
### LVS ETS 300 356-5 ed.1:2006  international interface; Part 5: Connected Line     5/16/2006
                 Identification Presentation (COLP) supplementary
                 service [ITU-T Recommendation Q.731, clause 5 (199
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
### LVS ETS 300 356-6 ed.1:2006  international interface; Part 6: Connected Line     5/16/2006
                 Identification Restriction (COLR) supplementary
                 service [ITU-T Recommendation Q.731, clause 6 (1993
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
### LVS ETS 300 356-7 ed.1:2006  international interface; Part 7: Terminal Portability  5/16/2006
                 (TP) supplementary service [ITU-T Recommendation
                 Q.733, clause 4 (1993), modified)
     STA/VD/002                                          250
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
### LVS ETS 300 356-8 ed.1:2006  international interface; Part 8: User-to-User Signalling  5/16/2006
                 (UUS) supplementary service [ITU-T
                 Recommendation Q.737, clause 1 (1993), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
                 System No.7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the
### LVS ETS 300 356-9 ed.1:2006  international interface; Part 9: Closed User Group     5/16/2006
                 (CUG) supplementary service [ITU-T
                 Recommendation Q.735, clause 1 (1993), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 357 ed.1:2006   Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)       5/16/2006
                 supplementary service; Service description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
### LVS ETS 300 358 ed.1:2006                                5/16/2006
                 supplementary service; Functional capabilities and
                 information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
### LVS ETS 300 359-1 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
                 specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
### LVS ETS 300 359-2 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specificat
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
### LVS ETS 300 359-3 ed.1:2006  supplementary service; Digital Subscriber Signalling    5/16/2006
                 System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for the us
    STA/VD/002                                            251
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
### LVS ETS 300 359-4 ed.1:2006 supplementary service; Digital Subscriber Signalling   5/16/2006
                System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test
                Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                Info
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
### LVS ETS 300 359-5 ed.1:2006 supplementary service; Digital Subscriber Signalling   5/16/2006
                System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite
                Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                for the ne
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
                Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
### LVS ETS 300 359-6 ed.1:2006 supplementary service; Digital Subscriber Signalling   5/16/2006
                System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
                Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                Info
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
### LVS ETS 300 360 ed.1:2006  System No.7; Signalling interworking specification for  5/16/2006
                ISDN User Part (ISUP) version 2
                Private Telecommunication Network (PTN);
### LVS ETS 300 361 ed.1:2006  Specification, functional models and information     5/16/2006
                flows; Call offer supplementary service
                Private Telecommunication Network (PTN); Inter-
### LVS ETS 300 362 ed.1:2006  exchange signalling protocol; Call offer supplementary  5/16/2006
                service
                Private Telecommunication Network (PTN);
                Specification, functional models and information
### LVS ETS 300 363 ed.1:2006                              5/16/2006
                flows; Do not disturb and do not disturb override
                supplementary services
                Private Telecommunication Network (PTN); Inter-
### LVS ETS 300 364 ed.1:2006  exchange signalling protocol; Do not disturb and do   5/16/2006
                not disturb override supplementary services
                Private Telecommunication Network (PTN);
### LVS ETS 300 365 ed.1:2006  Specification, functional models and information     5/16/2006
                flows; Call completion supplementary services
     STA/VD/002                                         252
                 Private Integrated Services Network (PISN);
### LVS ETS 300 365 ed.2:2006   Specification, functional models and information      5/16/2006
                 flows; Call completion supplementary services
                 Private Telecommunication Network (PTN); Inter-
### LVS ETS 300 366 ed.1:2006   exchange signalling protocol ; Call completion       5/16/2006
                 supplementary services
                 Private Integrated Services Network (PISN); Inter-
                 exchange signalling protocol; Call completion
### LVS ETS 300 366 ed.2:2006                                5/16/2006
                 supplementary services [ISO/IEC 13870 (1995)
                 modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
### LVS ETS 300 367 ed.1:2006   Call Transfer (ECT) supplementary service; Service     5/16/2006
                 description
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
### LVS ETS 300 368 ed.1:2006   Call Transfer (ECT) supplementary service; Functional   5/16/2006
                 capabilities and information flows
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
                 Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 369-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
                 protocol; Part 1: Protocol specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
                 Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 369-2 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
                 Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 369-3 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
                 (TSS&TP) specification for the user
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
                 Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 369-4 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                 protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                 Protocol Implementation eXtra Information for Testi
    STA/VD/002                                            253
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
                Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 369-5 ed.1:2006 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
                (TSS&TP) specification for the network
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit
                Call Transfer (ECT) supplementary service; Digital
### LVS ETS 300 369-6 ed.1:2006 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)        5/16/2006
                protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
                Protocol Implementation eXtra Information for Testi
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                (DECT); Global System for Mobile communications
### LVS ETS 300 370 ed.1:2006  (GSM); DECT/GSM Interworking Profile (IWP);        5/16/2006
                Access and mapping (Protocol/procedure description
                for 3,1 kHz speech service)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                (DECT); Global System for Mobile communications
### LVS ETS 300 370 ed.2:2006  (GSM); DECT/GSM Interworking Profile (IWP);        5/16/2006
                Access and mapping (protocol/procedure description
                for 3,1 kHz speech service)
                Transmission and Multiplexing (TM); Plesiochronous
### LVS ETS 300 371 ed.1:2006  Digital Hierarchy (PDH) information model for the     5/16/2006
                Network Element (NE) view
                Transmission and Multiplexing (TM); Plesiochronous
### LVS ETS 300 371 ed.2:2006  Digital Hierarchy (PDH) information model for the     5/16/2006
                Network Element (NE) view
                Radio Equipment and Systems (RES); Technical
                characteristics and methods of measurement for
### LVS ETS 300 372 ed.1:2006  maritime float-free satellite Emergency Position      5/16/2006
                Indicating Radio Beacon (EPIRB) operating in the 1,6
                GHz band through geostationary satellites
                Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                Capability Set 1 (CS1); Core Intelligent Network
### LVS ETS 300 374-1 ed.1:2006                              5/16/2006
                Application Protocol (INAP); Part 1: Protocol
                specification
     STA/VD/002                                          254
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Capability Set 1 (CS1); Core Intelligent Network
### LVS ETS 300 374-2 ed.1:2006  Application Protocol (INAP); Part 2: Protocol      5/16/2006
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specification for Service Switching Function
                 (SSF), Specializ
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Capability Set 1 (CS1); Core Intelligent Network
### LVS ETS 300 374-3 ed.1:2006  Application Protocol (INAP); Part 3: Test Suite     5/16/2006
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for Service Switching Function (SSF) and Specialized
                 Resource
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Capability Set 1 (CS1); Core Intelligent Network
### LVS ETS 300 374-3 ed.2:2006  Application Protocol (INAP); Part 3: Test Suite     5/16/2006
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for Service Switching Function (SSF) and Specialized
                 Resource
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Capability Set 1 (CS1); Core Intelligent Network
### LVS ETS 300 374-4 ed.1:2006  Application Protocol (INAP); Part 4: Abstract Test    5/16/2006
                 Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 Information for Testing (PIXIT) proforma specification
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Capability Set 1 (CS1); Core Intelligent Network
### LVS ETS 300 374-5 ed.1:2006  Application Protocol (INAP); Part 5: Protocol      5/16/2006
                 specification for the Service Control Function (SCF) -
                 Service Data Function (SDF) interface
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Capability Set 1 (CS1); Core Intelligent Network
### LVS ETS 300 374-6 ed.1:2006  Application Protocol (INAP); Part 6: Protocol      5/16/2006
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specification for the Service Control
                 Function (SCF) - Servic
    STA/VD/002                                           255
                 Intelligent Network (IN); Intelligent Network
                 Capability Set 1 (CS1); Core Intelligent Network
### LVS ETS 300 374-9 ed.1:2006  Application Protocol (INAP); Part 9: Test Suite       5/16/2006
                 Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
                 for the Service Control Function (SCF) to Service
                 Switching F
                 Human Factors (HF); Pictograms for point-to-point
### LVS ETS 300 375 ed.1:2006                                 5/16/2006
                 videotelephony
                 Q3 interface at the Access Network (AN) for
### LVS ETS 300 376-1 ed.1:2006  configuration management of V5 interfaces and        5/16/2006
                 associated user ports; Part 1: Q3 interface specification
                 Q3 interface at the Access Network (AN) for
                 configuration management of V5 interfaces and
### LVS ETS 300 376-2 ed.1:2006  associated user ports; Part 2: Managed Object        5/16/2006
                 Conformance Statement (MOCS) proforma
                 specification
                 Q3 interface at the Local Exchange (LE) for
                 configuration management of V5 interfaces and
### LVS ETS 300 377-1 ed.1:2006                                5/16/2006
                 associated customer profiles; Part 1: Q3 interface
                 specification
                 Q3 interface at the Local Exchange (LE) for
                 configuration management of V5 interfaces and
### LVS ETS 300 377-2 ed.1:2006  associated customer profiles; Part 2: Managed Objects    5/16/2006
                 Conformance Statement (MOCS) proforma
                 specification
                 Q3 interface at the Access Network (AN) for fault and
### LVS ETS 300 378-1 ed.1:2006  performance management of V5 interfaces and         5/16/2006
                 associated user ports; Part 1: Q3 interface specification
                 Q3 interface at the Local Exchange (LE) for fault and
                 performance management of V5 interfaces and
### LVS ETS 300 379-1 ed.1:2006                                5/16/2006
                 associated customer profiles; Part 1: Q3 interface
                 specification
                 Telephony for hearing impaired people; Inductive
### LVS ETS 300 381 ed.1:2006                                 5/16/2006
                 coupling of telephone earphones to hearing aids
                 Terminal Equipment (TE); Videotex Enhanced Man
### LVS ETS 300 382 ed.1:2006                                 5/16/2006
                 Machine Interface service (VEMMI)
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); File
### LVS ETS 300 383 ed.1:2006                                 5/16/2006
                 transfer over the ISDN EUROFILE transfer profile
    STA/VD/002                                            256
                 Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic
                 Compatibility (EMC) standard for digital fixed radio
### LVS ETS 300 385 ed.1:2006                                5/16/2006
                 links and ancillary equipment with data rates at around
                 2 Mbit/s and above
                 Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic
   LVS ETS 300 385/A1     Compatibility (EMC) standard for digital fixed radio
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          links and ancillary equipment with data rates at around
                 2 Mbit/s and above
                 Equipment Engineering (EE); Telecommunication
                 network equipment; Electro-Magnetic Compatibility
### LVS ETS 300 386-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 (EMC) requirements; Part 1: Product family overview,
                 compliance criteria and test levels
                 Private Telecommunication Network (PTN); Method
### LVS ETS 300 387 ed.1:2006   for the specification of basic and supplementary      5/16/2006
                 services
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); File
### LVS ETS 300 388 ed.1:2006   Transfer, Access and Management (FTAM) over ISDN      5/16/2006
                 based on simple file transfer profile
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Circuit-
### LVS ETS 300 389 ed.1:2006   mode multiple-rate unrestricted 8 kHz structured bearer  5/16/2006
                 service category; Service description
                 Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile
                 service; Technical characteristics and test conditions
### LVS ETS 300 390 ed.1:2006                                5/16/2006
                 for radio equipment intended for the transmission of
                 data (and speech) and using an integral antenna
                 Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile
   LVS ETS 300 390/A1     service; Technical characteristics and test conditions
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          for radio equipment intended for the transmission of
                 data (and speech) and using an integral antenna
                 Universal Personal Telecommunication (UPT);
### LVS ETS 300 391-1 ed.1:2006  Specification of the security architecture for UPT phase  5/16/2006
                 1; Part 1: Specification
                 Universal Personal Telecommunication (UPT);
                 Specification of the security architecture for UPT phase
### LVS ETS 300 391-2 ed.1:2006                               5/16/2006
                 1; Part 2: Implementation Conformance Statement
                 (ICS) proforma specification
                 Universal Personal Telecommunication (UPT);
### LVS ETS 300 391-3 ed.1:2006  Specification of the security architecture for UPT phase  5/16/2006
                 1; Part 3: Conformance Test Specification (CTS)
     STA/VD/002                                           257
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
### LVS ETS 300 392-1 ed.1:2006                             5/16/2006
                 (V+D); Part 1: General network design
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-1
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
                 part 1: Call identification
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-1
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
                 part 1: Call identification
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-10
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
                 part 10: Priority Call (PC)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-11
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
                 part 11: Call waiting
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-11
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
                 part 11: Call Waiting (CW)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-12
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
                 part 12: Call hold
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-12
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
                 part 12: Call Hold (CH)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-13
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
                 part 13: Call completion to busy subscriber
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-13
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
                 part 13: Call completion to busy subscriber
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-14
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
                 part 14: Late entry
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-15
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
                 part 15: Transfer of control
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-16
###                (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
                 part 16: Pre-emptive priority call
     STA/VD/002                                         258
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-17
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 17: Include call
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-18
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 18: Barring of outgoing calls
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-19
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 19: Barring of incoming calls
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-2
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 2: Call report
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-2
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
               part 2: Call report
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-20
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 20: Discreet listening
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-20
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
               part 20: Discreet Listening (DL)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-21
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 21: Ambience listening
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-22
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 22: Dynamic group number assignment
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-23
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 23: Call completion on no reply
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-23
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
               part 23: Call completion on no reply
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-24
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 24: Call retention
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-24
###              (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
               part 24: Call Retention (CRT)
     STA/VD/002                                       259
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-3
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 3: Talking party identification
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-3
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
               part 3: Talking Party Identification (TPI)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-4
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 4: Call diversion
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-4
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
               part 4: Call Forwarding (CF)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-5
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 5: List search call
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-5
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
               part 5: List Search Call (LSC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-6
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 6: Call authorized by dispatcher
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-6
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
               part 6: Call Authorized by Dispatcher (CAD)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-7
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 7: Short number addressing
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-7
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
               part 7: Short number addressing
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-8
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 8: Area selection
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-9
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 9: Access priority
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-10-9
###             (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-  5/16/2006
   ed.2:2006
               part 9: Access priority
     STA/VD/002                                       260
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-1
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 1: Call Identification (CI)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-11
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 11: Call Waiting (CW)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-13
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 13: Call Completion to Busy Subscriber (CCBS)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-16
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 16: Pre-emptive Priority Call (PPC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-2
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 2: Call Report (CR)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-20
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 20: Discreet Listening (DL)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-22
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 22: Dynamic Group Number Assignment (DGNA)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-23
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 23: Call Completion on No Reply (CCNR)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-24
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 24: Call Retention (CRT)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-3
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 3: Talking Party Identification (TPI)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-5
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 5: List Search Call (LSC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-6
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 6: Call Authorized by Dispatcher (CAD)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-7
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 7: Short Number Addressing (SNA)
     STA/VD/002                                       261
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-11-9
###              (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 9: Access Priority (AP)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-1
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 1: Call Identification (CI)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-11
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 11: Call Waiting (CW)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-13
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 13: Call Completion to Busy Subscriber (CCBS)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-16
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 16: Pre-emptive Priority Call (PPC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-2
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 2: Call Report (CR)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-20
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 20: Discreet Listening (DL)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-22
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 22: Dynamic Group Number Assignment (DGNA)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-23
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 23: Call Completion on No Reply (CCNR)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-24
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 24: Call Retention (CRT)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-3
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 3: Talking Party Identification (TPI)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-5
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 5: List Search Call (LSC)
               Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-6
###              (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-  5/16/2006
   ed.1:2006
               part 6: Call Authorized by Dispatcher (CAD)
     STA/VD/002                                       262
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-7
###                (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   5/16/2006
   ed.1:2006
                 part 7: Short Number Addressing (SNA)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-12-9
###                (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-   5/16/2006
   ed.1:2006
                 part 9: Access Priority (AP)
   LVS ETS 300 392-13     Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          (V+D); Part 13: SDL model of the Air Interface (AI)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-14
###                (V+D); Part 14: Protocol Implementation Conformance    5/16/2006
   ed.1:2006
                 Statement (PICS) proforma specification
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-3-1
###                (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System      5/16/2006
   ed.1:2006
                 Interface (ISI); Sub-part 1: General design
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-3-3     (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          Interface (ISI); Sub-part 3: Additional Network Feature
                 Group Call (ANF-ISIGC)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-3-5     (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System
###                                             5/16/2006
   ed.1:2006          Interface (ISI); Sub-part 5: Additional Network Feature
                 for Mobility Management (ANF-ISIMM)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-4-1
###                (V+D); Part 4: Gateways basic operation; Sub-part 1:   5/16/2006
   ed.1:2006
                 Public Switched Telephone Network (PSTN)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-4-2
###                (V+D); Part 4: Gateways basic operation; Sub-part 2:   5/16/2006
   ed.1:2006
                 Integrated Services Digital Network (ISDN) gateway
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
   LVS ETS 300 392-4-3
###                (V+D); Part 4: Gateways basic operation; Sub-part 3:   5/16/2006
   ed.1:2006
                 Data networks gateway
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
###  LVS ETS 300 392-7 ed.1:2006                              5/16/2006
                 (V+D); Part 7: Security
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Packet Data
###  LVS ETS 300 393-1 ed.1:2006                              5/16/2006
                 Optimized (PDO); Part 1: General network design
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Packet Data
   LVS ETS 300 393-10
###                Optimized (PDO); Part 10: SDL model of the Air      5/16/2006
   ed.1:2006
                 Interface (AI)
     STA/VD/002                                          263
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Packet Data
   LVS ETS 300 393-11
###                Optimized (PDO); Part 11: Protocol Implementation   5/16/2006
   ed.1:2006
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Packet Data
### LVS ETS 300 393-2 ed.1:2006                             5/16/2006
                 Optimized (PDO); Part 2: Air Interface (AI)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Packet Data
### LVS ETS 300 393-2 ed.2:2006                             5/16/2006
                 Optimized (PDO); Part 2: Air Interface (AI)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Packet Data
### LVS ETS 300 393-7 ed.1:2006                             5/16/2006
                 Optimized (PDO); Part 7: Security
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance
### LVS ETS 300 394-1 ed.1:2006                             5/16/2006
                 testing specification; Part 1: Radio
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance
   LVS ETS 300 394-2-1     testing specification; Part 2: Protocol testing
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006          specification for Voice plus Data (V+D); Sub-part 1:
                 Test suite structure and test purposes
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance
   LVS ETS 300 394-2-2     testing specification; Part 2: Protocol testing
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006          specification for Voice plus Data (V+D); Sub-part 2:
                 Abstract Test Suite (ATS) for Network (NWK) layer
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance
   LVS ETS 300 394-2-3     testing specification; Part 2: Protocol testing
###                specification for Voice plus Data (V+D); Sub-part 3:  5/16/2006
   ed.1:2006
                 Abstract Test Suite (ATS) for Logical Link Control
                 (LLC)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance
   LVS ETS 300 394-2-4     testing specification; Part 2: Protocol testing
###                specification for Voice plus Data (V+D); Sub-part 4:  5/16/2006
   ed.1:2006
                 Abstract Test Suite (ATS) for Medium Access Control
                 (MAC)
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance
   LVS ETS 300 394-5-1     testing specification; Part 5: Security; Sub-part 1:
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006          Protocol Implementation Conformance Statement
                 (PICS) proforma specification
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance
   LVS ETS 300 394-5-2
###                testing specification; Part 5: Security; Sub-part 2:  5/16/2006
   ed.1:2006
                 Protocol testing specification for TETRA security
                 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance
   LVS ETS 300 394-5-3
###                testing specification; Part 5: Security; Sub-part 3:  5/16/2006
   ed.1:2006
                 Abstract Test Suite (ATS)
     STA/VD/002                                         264
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
### LVS ETS 300 395-1 ed.1:2006 full-rate traffic channel; Part 1: General description of  5/16/2006
                speech functions
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
### LVS ETS 300 395-2 ed.1:2006                               5/16/2006
                full-rate traffic channel; Part 2: TETRA codec
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
### LVS ETS 300 395-2 ed.2:2006                               5/16/2006
                full-rate traffic channel; Part 2: TETRA codec
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
### LVS ETS 300 395-3 ed.1:2006 full-rate traffic channel; Part 3: Specific operating    5/16/2006
                features
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
### LVS ETS 300 395-4 ed.1:2006 full-rate traffic channel; Part 4: Codec conformance    5/16/2006
                testing
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for
### LVS ETS 300 395-4 ed.2:2006 full-rate traffic channel; Part 4: Codec conformance    5/16/2006
                testing
                Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical
### LVS ETS 300 396-2 ed.1:2006 requirements for Direct Mode Operation (DMO); Part     5/16/2006
                2: Radio aspects
### LVS ETS 300 399-1 ed.1:2006 Frame relay services; Part 1: General description      5/16/2006
                Frame relay services; Part 2: Integrated Services Digital
### LVS ETS 300 399-2 ed.1:2006 Network (ISDN); Frame relay bearer service; Service     5/16/2006
                definition
                Frame relay services; Part 3: Frame relay data
### LVS ETS 300 399-3 ed.1:2006                               5/16/2006
                transmission service; Service definition
                Frame relay services; Part 4: Broadband Integrated
### LVS ETS 300 399-4 ed.1:2006 Services Digital Network (B-ISDN); Frame relay       5/16/2006
                bearer service; Service definition
                Digital Audio Broadcasting (DAB); DAB to mobile,
### LVS ETS 300 401 ed.1:2006                                5/16/2006
                portable and fixed receivers
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 402-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                protocol; Data link layer; Part 1: General aspects [ITU-
                T Recommendation Q.920 (1993), modified]
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 402-2 ed.1:2006 protocol; Data link layer; Part 2: General protocol     5/16/2006
                specification [ITU-T Recommendation Q.921 (1993),
                modified]
     STA/VD/002                                           265
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 402-3 ed.1:2006                                5/16/2006
                 protocol; Data link layer; Part 3: Frame relay protocol
                 specification
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 402-4 ed.1:2006  protocol; Data link layer; Part 4: Protocol         5/16/2006
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specification for the general protocol
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 402-5 ed.1:2006  protocol; Data link layer; Part 5: Protocol         5/16/2006
                 Implementation Conformance Statement (PICS)
                 proforma specification for the frame relay protocol
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 402-6 ed.1:2006  protocol; Data link layer; Part 6: Test Suite Structure   5/16/2006
                 and Test Purposes (TSS&TP) specification for the
                 general protocol
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 402-7 ed.1:2006  protocol; Data link layer; Part 7: Abstract Test Suite   5/16/2006
                 (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
                 Information for Testing (PIXIT) proforma specification
                 f
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 403-1 ed.1:2006  protocol; Signalling network layer for circuit-mode     5/16/2006
                 basic call control; Part 1: Protocol specification [ITU-T
                 Recommendation Q.931 (1993), modified]
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                 Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 403-3 ed.1:2006  protocol; Signalling network layer for circuit-mode     5/16/2006
                 basic call control; Part 3: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
    STA/VD/002                                            266
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 403-5 ed.1:2006 protocol; Signalling network layer for circuit-mode     5/16/2006
                basic call control; Part 5: Abstract Test Suite (ATS)
                and partial Protocol Implementation eXtra Information
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 403-6 ed.1:2006 protocol; Signalling network layer for circuit-mode     5/16/2006
                basic call control; Part 6: Test Suite Structure and Test
                Purposes (TSS&TP) specification for the network
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital
                Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
### LVS ETS 300 403-7 ed.1:2006 protocol; Signalling network layer for circuit-mode     5/16/2006
                basic call control; Part 7: Abstract Test Suite (ATS)
                and partial Protocol Implementation eXtra Information
                Broadband Integrated Services Digital Network (B-
### LVS ETS 300 404 ed.2:2006  ISDN); B-ISDN Operation And Maintenance (OAM)        5/16/2006
                principles and functions
                Network Aspects (NA); Metropolitan Area Network
                (MAN); Interconnection of MAN Switching Systems
### LVS ETS 300 405 ed.1:2006                                5/16/2006
                (MSS) based on an Asynchronous Transfer Mode
                (ATM) interface
                Methods for Testing and Specification (MTS);
### LVS ETS 300 406 ed.1:2006  Protocol and profile conformance testing          5/16/2006
                specifications; Standardization methodology
                Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio
                Relay Systems (DRRS); Parameters for DRRS for the
### LVS ETS 300 407 ed.1:2006                                5/16/2006
                transmission of digital signals and analogue video
                signals operating around 55 GHz
                Transmission and Multiplexing (TM); Parameters for
                radio-relay systems for the transmission of digital
### LVS ETS 300 408 ed.1:2006  signals and analogue video signals operating at around   5/16/2006
                58 GHz, which do not require co-ordinated frequency
                planning
                Integrated Services Digital Network (ISDN); Eurofile
### LVS ETS 300 409 ed.1:2006                                5/16/2006
                transfer teleservice; Service description
                Integrated Services Digital Network (ISDN); File
### LVS ETS 300 410 ed.1:2006  Transfer, Access and Management (FTAM)           5/16/2006
                teleservice; Service description
     STA/VD/002                                           267
                Transmission and Multiplexing (TM); Performance
### LVS ETS 300 411 ed.1:2006  monitoring; Information model for the Network      5/16/2006
                Element (NE) view
                Transmission and Multiplexing (TM); Payload
### LVS ETS 300 412 ed.1:2006  configuration; Information model for the Network    5/16/2006
                Element (NE) view
                Transmission and Multiplexing (TM); Multiplex
### LVS ETS 300 413 ed.1:2006  section protection; Information model for the Network  5/16/2006
                Element (NE) view
                Private Telecommunication Network (PTN); Terms
### LVS ETS 300 415 ed.1:2006                              5/16/2006
                and definitions
                Private Integrated Services Network (PISN); Terms
### LVS ETS 300 415 ed.2:2006                              5/16/2006
                and definitions
                Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS ETS 300 417-1-1
###               requirements of transport functionality of equipment;  5/16/2006
   ed.1:2006
                Part 1-1: Generic processes and performance
                Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS ETS 300 417-1-2    requirements of transport functionality of equipment;
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006         Part 1-2: General information about Implementation
                Conformance Statement (ICS) proforma
                Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS ETS 300 417-2-1    requirements of transport functionality of equipment;
###               Part 2-1: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) and    5/16/2006
   ed.1:2006
                Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical
                section layer functions
                Transmission and Multiplexing (TM); Generic
                requirements of transport functionality of equipment;
   LVS ETS 300 417-2-2    Part 2-2: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) and
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006         Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical
                section layer functions; Implementation Conformance
                Stateme
                Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS ETS 300 417-3-1    requirements of transport functionality of equipment;
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006         Part 3-1: Synchronous Transport Module-N (STM-N)
                regenerator and multiplex section layer functions
     STA/VD/002                                         268
                Transmission and Multiplexing (TM); Generic
                requirements of transport functionality of equipment;
   LVS ETS 300 417-3-2    Part 3-2: Synchronous Transport Module-N (STM-N)
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006         regenerator and multiplex section layer functions;
                Implementaion Conformance Statement (ICS)
                proforma specif
                Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS ETS 300 417-4-1    requirements of transport functionality of equipment;
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006         Part 4-1: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) path
                layer functions
                Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS ETS 300 417-5-1    requirements of transport functionality of equipment;
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006         Part 5-1: Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) path
                layer functions
                Transmission and Multiplexing (TM); Generic
   LVS ETS 300 417-6-1
###               requirements of transport functionality of equipment;  5/16/2006
   ed.1:2006
                Part 6-1: Synchronization layer functions
                Business TeleCommunications (BTC); 2 048 kbit/s
### LVS ETS 300 418 ed.1:2006  digital unstructured and structured leased lines    5/16/2006
                (D2048U and D2048S); Network interface presentation
                Business TeleCommunications (BTC); 2 048 kbit/s
### LVS ETS 300 419 ed.1:2006  digital structured leased lines (D2048S); Connection  5/16/2006
                characteristics
                Business TeleCommunications (BTC); 2 048 kbit/s
### LVS ETS 300 420 ed.1:2006  digital structured leased lines (D2048S); Terminal   5/16/2006
                equipment interface
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Land
                Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 /
### LVS ETS 300 423 ed.1:2006                              5/16/2006
                1,6 GHz bands providing voice and/or data
                communications
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Network
                Control Facilities (NCF) for Land Mobile Earth
### LVS ETS 300 424 ed.1:2006                              5/16/2006
                Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz bands
                providing voice and/or data communications
                Private Telecommunication Network (PTN);
### LVS ETS 300 425 ed.1:2006  Specification, functional models and information    5/16/2006
                flows; Call intrusion supplementary service
     STA/VD/002                                         269
                 Private Telecommunication Network (PTN); Inter-
### LVS ETS 300 426 ed.1:2006   exchange signalling protocol; Call intrusion      5/16/2006
                 supplementary service
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
###  LVS ETS 300 428 ed.1:2006  ISDN); Asynchronous Transfer Mode (ATM);        5/16/2006
                 Adaptation Layer (AAL) specification - type 5
                 Transmission and Multiplexing (TM); Digital fixed
###  LVS ETS 300 431 ed.1:2006  point-to-point radio link equipment operating in the  5/16/2006
                 frequency range 24,25 GHz to 29,50 GHz
                 Radio Equipment and Systems (RES); Double Side
                 Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude
###  LVS ETS 300 433 ed.1:2006                             5/16/2006
                 modulated Citizens Band (CB) radio equipment;
                 Technical characteristics and methods of measurement
                 Radio Equipment and Systems (RES); Double Side
   LVS ETS 300 433/A1     Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006          modulated Citizens Band (CB) radio equipment;
                 Technical characteristics and methods of measurement
                 Radio Equipment and Systems (RES); Double Side
   LVS ETS 300 433/A2     Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006          modulated Citizens Band (CB) radio equipment;
                 Technical characteristics and methods of measurement
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); DECT/Integrated Services Digital Network
###  LVS ETS 300 434-1 ed.1:2006                            5/16/2006
                 (ISDN) interworking for end system configuration;
                 Part 1: Interworking specification
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); DECT/Integrated Services Digital Network
###  LVS ETS 300 434-2 ed.1:2006                            5/16/2006
                 (ISDN) interworking for end system configuration; ;
                 Part 2: Access profile
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Data Services Profile (DSP); Base standard
###  LVS ETS 300 435 ed.1:2006                             5/16/2006
                 including interworking to connectionless networks
                 (service types A and B, class 1)
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Signalling ATM Adaptation Layer (SAAL);
###  LVS ETS 300 436-1 ed.1:2006 Service Specific Connection Oriented Protocol     5/16/2006
                 (SSCOP); Part 1: Protocol specification [ITU-T
                 Recommendation Q.2110 (1995), modified]
     STA/VD/002                                         270
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Signalling ATM Adaptation Layer (SAAL);
### LVS ETS 300 436-2 ed.1:2006  Service Specific Connection Oriented Protocol     5/16/2006
                 (SSCOP); Part 2: Protocol Implementation
                 Conformance Statement (PICS) proforma specification
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Signalling ATM Adaptation Layer (SAAL);
### LVS ETS 300 436-3 ed.1:2006  Service Specific Connection Oriented Protocol     5/16/2006
                 (SSCOP); Part 3: Test Suite Structure and Test
                 Purposes (TSS&TP) specification
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Signalling ATM Adaptation Layer (SAAL);
### LVS ETS 300 437-1 ed.1:2006  Service Specific Co-ordination Function (SSCF) for  5/16/2006
                 support of signalling at the User-Network Interface
                 (UNI); Part 1: Specification of SSCF at UNI [ITU-T
                 Recom
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Signalling ATM Adaptation Layer (SAAL);
### LVS ETS 300 437-2 ed.1:2006  Service Specific Co-ordination Function (SSCF) for  5/16/2006
                 support of signalling at the User-Network Interface
                 (UNI); Part 2: Protocol Implementation Conformance
                 State
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Signalling ATM Adaptation Layer (SAAL);
### LVS ETS 300 438-1 ed.1:2006  Service Specific Co-ordination Function (SSCF) for  5/16/2006
                 support of signalling at the Network Node Interface
                 (NNI); Part 1: Specification of SSCF at NNI [ITU-T
                 Recom
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Signalling ATM Adaptation Layer (SAAL);
### LVS ETS 300 438-2 ed.1:2006  Service Specific Co-ordination Function (SSCF) for  5/16/2006
                 support of signalling at the Network Node Interface
                 (NNI); Part 2: Protocol Implementation Conformance
                 State
                 Radio Equipment and Systems (RES); Technical
                 characteristics and methods of measurement for
### LVS ETS 300 441 ed.1:2006                              5/16/2006
                 maritime radiotelephone watch receivers for the
                 distress and calling frequency 2 182 kHz
    STA/VD/002                                         271
                Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
  LVS ETS 300 441/A1     Matters (ERM); Technical characteristics and methods
###               of measurement for maritime radiotelephone watch      5/16/2006
  ed.1:2006
                receivers for the distress and calling frequency 2 182
                kHz
                Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
### LVS ETS 300 443-1 ed.1:2006 (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer    5/16/2006
                3 specification for basic call/bearer control; Part 1:
                Protocol specification [ITU-T Recommendation Q
                Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two
### LVS ETS 300 443-2 ed.1:2006 (DSS2) protocol; B-ISDN user-network interface layer    5/16/2006
                3 specification for basic call/bearer control; Part 2:
                Protocol Implementation Conformance Statement
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 444 ed.1:2006                                5/16/2006
                (DECT); Generic Access Profile (GAP)
                Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic
                Compatibility (EMC) standard for second generation
### LVS ETS 300 446 ed.1:2006  Cordless Telephone (CT2) apparatus operating in the     5/16/2006
                frequency band 864,1 MHz to 868,1 MHz, including
                public access services
                Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic
                Compatibility (EMC) standard for second generation
### LVS ETS 300 446 ed.2:2006  Cordless Telephone (CT2) apparatus operating in the     5/16/2006
                frequency band 864,1 MHz to 868,1 MHz, including
                public access services
                Business TeleCommunications (BTC); Ordinary
                quality voice bandwidth 2-wire analogue leased line
### LVS ETS 300 448 ed.1:2006                                5/16/2006
                (A2O); Connection characteristics and network
                interface presentation
                Business TeleCommunications (BTC); Special quality
                voice bandwidth 2-wire analogue leased line (A2S);
### LVS ETS 300 449 ed.1:2006                                5/16/2006
                Connection characteristics and network interface
                presentation
                  Business TeleCommunications (BTC); Ordinary and
### LVS ETS 300 450 ed.1:2006   Special quality voice bandwidth 2-wire analogue leased  5/16/2006
                  lines (A2O and A2S); Terminal equipment interface
     STA/VD/002                                           272
                  Business TeleCommunications (BTC); Ordinary
                  quality voice bandwidth 4-wire analogue leased line
### LVS ETS 300 451 ed.1:2006                                5/16/2006
                  (A4O); Connection characteristics and network
                  interface presentation
                  Business TeleCommunications (BTC); Special quality
                  voice bandwidth 4-wire analogue leased line (A4S);
### LVS ETS 300 452 ed.1:2006                                5/16/2006
                  Connection characteristics and network interface
                  presentation
                  Business TeleCommunications (BTC); Ordinary and
### LVS ETS 300 453 ed.1:2006   Special quality voice bandwidth 4-wire analogue leased  5/16/2006
                  lines (A4O and A4S); Terminal equipment interface
                Radio Equipment and Systems (RES); Wide band
### LVS ETS 300 454 ed.1:2006                                5/16/2006
                audio links; Technical characteristics and test methods
                Broadband Integrated Services Digital Network (B-
### LVS ETS 300 455-1 ed.1:2006 ISDN); Broadband Virtual Path Service (BVPS); Part     5/16/2006
                1: BVPS for Permanent communications (BVPS-P)
                Broadband Integrated Services Digital Network (B-
### LVS ETS 300 455-2 ed.1:2006 ISDN); Broadband Virtual Path Service (BVPS); Part     5/16/2006
                2: BVPS for Reserved communications (BVPS-R)
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Test
### LVS ETS 300 456 ed.1:2006  methods for Very Small Aperture Terminals (VSATs)      5/16/2006
                operating in the 11/12/14 GHz frequency bands
                Integrated Services Digital Network (ISDN);
### LVS ETS 300 458 ed.1:2006  Specification of the Remote Frame Handler Interface     5/16/2006
                (RFHI)
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Network
                Control Facilities (NCF) for Maritime Mobile Earth
### LVS ETS 300 459 ed.1:2006  Stations (MMES) operating in the 1,5/1,6 GHz and      5/16/2006
                11/12/14 GHz bands providing Low Bit Rate Data
                Communications (LBRDC
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Maritime
                Mobile Earth Stations (MMES) operating in the 1,5/1,6
### LVS ETS 300 460 ed.1:2006  GHz bands providing Low Bit Rate Data            5/16/2006
                Communications (LBRDC) for the Global Maritime
                Distress and Safety System (GMDSS); Technical
                characteristics a
     STA/VD/002                                           273
                Satellite Earth Stations and Systems (SES); Maritime
                Mobile Earth Stations (MMES) operating in the 1,5/1,6
  LVS ETS 300 460/A1     GHz bands providing Low Bit Rate Data
###                                            5/16/2006
  ed.1:2006          Communications (LBRDC) for the Global Maritime
                Distress and Safety System (GMDSS); Technical
                characteristics a
                Transmission and Multiplexing (TM); Flexible
                Multiplexer (FM) equipment; Part 1: Core functions, 2
### LVS ETS 300 461-1 ed.1:2006                              5/16/2006
                048 kbit/s aggregate interface functions, tributary
                interface functions and special functions
                Transmission and Multiplexing (TM); Flexible
### LVS ETS 300 461-2 ed.1:2006 Multiplexer (FM) equipment; Part 2: Management and    5/16/2006
                control functions
                Transmission and Multiplexing (TM); Requirements of
### LVS ETS 300 463 ed.1:2006  passive Optical Access Networks (OANs) to provide     5/16/2006
                services up to 2 Mbit/s bearer capacity
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                (DECT); Global System for Mobile communications
### LVS ETS 300 466 ed.1:2006  (GSM); DECT/GSM Interworking Profile (IWP);        5/16/2006
                General description of service requirements; Functional
                capabilities and information flows
                Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                ISDN); Support of Frame Relay Bearer Service (FRBS)
### LVS ETS 300 467 ed.1:2006                               5/16/2006
                in B-ISDN and frame relay interworking between B-
                ISDN and other networks
                Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
### LVS ETS 300 468 ed.1:2006                               5/16/2006
                Service Information (SI) in DVB systems
                Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
### LVS ETS 300 468 ed.2:2006                               5/16/2006
                Service Information (SI) in DVB systems
                Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                ISDN); Asynchronous Transfer Mode (ATM);
### LVS ETS 300 469 ed.1:2006                               5/16/2006
                Management of the network element view [ITU-T
                Recommendation I.751 (1996)]
                Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile
                service; Access protocol, occupation rules and
### LVS ETS 300 471 ed.1:2006  corresponding technical characteristics of radio     5/16/2006
                equipment for the transmission of data on shared
                channels
     STA/VD/002                                          274
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
### LVS ETS 300 472 ed.1:2006                                5/16/2006
                 conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams
                 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
### LVS ETS 300 472 ed.2:2006                                5/16/2006
                 conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile
### LVS ETS 300 474-1 ed.1:2006  requirement list and profile specific Implementation   5/16/2006
                 Conformance Statement (ICS) proforma; Part 1:
                 Portable radio Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile
### LVS ETS 300 474-2 ed.1:2006  requirement list and profile specific Implementation   5/16/2006
                 Conformance Statement (ICS) proforma; Part 2: Fixed
                 radio Termination (FT)
                 Private Telecommunication Network (PTN); Reference
                 configuration; Part 1: Reference configuration for PTN
### LVS ETS 300 475-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 eXchanges (PTNXs) [ISO/IEC 11579-1 (1994),
                 modified]
                 Universal Personal Telecommunication (UPT); UPT
                 phase 2; Functional specification of the interface of a
### LVS ETS 300 477 ed.1:2006   UPT Integrated Circuit Card (ICC) and Card Accepting   5/16/2006
                 Devices (CADs); UPT card accepting Dual Tone
                 Multiple Frequency (DTMF) device
                 Network Aspects (NA); Connectionless Broadband
                 Data Service (CBDS) over Asynchronous Transfer
### LVS ETS 300 478-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Mode (ATM); Framework and protocol specification at
                 the User-Network Interface (UNI); Part 1: Specification
                Network Aspects (NA); Connectionless Broadband
                Data Service (CBDS) over Asynchronous Transfer
### LVS ETS 300 478-2 ed.1:2006 Mode (ATM); Framework and protocol specification at     5/16/2006
                the User-Network Interface (UNI); Part 2:
                Connectionless Network Access Protocol (CLNAP)
                Protocol Implementat
                Network Aspects (NA); Connectionless Broadband
                Data Service (CBDS) over Asynchronous Transfer
### LVS ETS 300 479-1 ed.1:2006                               5/16/2006
                Mode (ATM); Protocol specification at the Network
                Node Interface (NNI); Part 1: Specification
    STA/VD/002                                           275
                 Network Aspects (NA); Connectionless Broadband
                 Data Service (CBDS) over Asynchronous Transfer
###  LVS ETS 300 479-2 ed.1:2006 Mode (ATM); Protocol specification at the Network     5/16/2006
                 Node Interface (NNI) specification; Part 2:
                 Connectionless Network Interface Protocol (CLNIP)
                 Protocol Implemen
                 Terminal Equipment (TE); Integrated Services Digital
###  LVS ETS 300 481 ed.1:2006  Network (ISDN); B-Channel Aggregation Unit (CAU);     5/16/2006
                 Procedures and terminal requirements
                 Integrated Services Digital Network (ISDN); ISDN -
                 Global System for Mobile communications (GSM)
###  LVS ETS 300 482 ed.1:2006                               5/16/2006
                 Public Land Mobile Network (PLMN) signalling
                 interface; Test specification
                 Terminal Equipment (TE); Integrated Services Digital
                 Network (ISDN); Multipoint communications for
###  LVS ETS 300 483 ed.1:2006                               5/16/2006
                 audiovisual services; Main functionalities and basic
                 requirements for Multipoint Control Units (MCUs)
                 Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
                 Digital Hierarchy (SDH) network information model;
###  LVS ETS 300 484 ed.1:2006  Connection supervision function (Higher order       5/16/2006
                 Connection Supervision / Lower order Connection
                 Supervision (HCS/LCS)) for the Network Element
                 (NE) view
                 Integrated Services Digital Network (ISDN);
                 Definition and usage of cause and location in Digital
###  LVS ETS 300 485 ed.1:2006  Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and      5/16/2006
                 Signalling System No.7 ISDN User Part (ISUP) [ITU-
                 T Recommendation Q.850 (1993), modified]
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Meta-signalling protocol; Part 1: Protocol
###  LVS ETS 300 486-1 ed.1:2006                              5/16/2006
                 specification [ITU-T Recommendation Q.2120 (1995),
                 modified]
                 Terminal Equipment (TE); Telephony for hearing
                 impaired people; Characteristics of telephone sets that
###  LVS ETS 300 488 ed.1:2006                               5/16/2006
                 provide additional receiving amplification for the
                 benefit of the hearing impaired
     STA/VD/002                                          276
                Public Switched Telephone Network (PSTN); Category
                II specification for 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 and 4
### LVS ETS 300 492 ed.1:2006                               5/16/2006
                800 bits per second duplex modems standardized for
                use on the PSTN
                Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
                Digital Hierarchy (SDH) information model of the Sub
### LVS ETS 300 493 ed.1:2006                               5/16/2006
                Network Connection Protection (SNCP) for the
                Network Element (NE) view
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
### LVS ETS 300 494-1 ed.1:2006 (DECT); General Access Profile (GAP); Profile Test    5/16/2006
                Specification (PTS); Part 1: Summary
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS ETS 300 494-1/A1
###               (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile Test    5/16/2006
  ed.1:2006
                Specification (PTS); Part 1: Summary
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile Test
### LVS ETS 300 494-2 ed.1:2006                              5/16/2006
                Specification (PTS); Part 2: Profile Specific Test
                Specification (PSTS) - Portable radio Termination (PT)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS ETS 300 494-2/A1    (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile Test
###                                            5/16/2006
  ed.1:2006          Specification (PTS); Part 2: Profile Specific Test
                Specification (PSTS) - Portable radio Termination (PT)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile Test
### LVS ETS 300 494-3 ed.1:2006                              5/16/2006
                Specification (PTS); Part 3: Profile Specific Test
                Specification (PSTS) - Fixed radio Termination (FT)
                Digital Enhanced Cordless Telecommunications
  LVS ETS 300 494-3/A1    (DECT); Generic Access Profile (GAP); Profile Test
###                                            5/16/2006
  ed.1:2006          Specification (PTS); Part 3: Profile Specific Test
                Specification (PSTS) - Fixed radio Termination (FT)
                Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                ISDN); Signalling System No.7; Interworking between
### LVS ETS 300 495 ed.1:2006  Broadband ISDN User Part (B-ISUP) and Digital       5/16/2006
                Subscriber Signalling System No. two (DSS2) [ITU-T
                Recommendation Q.2650 (1995), modified]
     STA/VD/002                                          277
                 Broadband Integrated Services Digital Network (B-
                 ISDN); Signalling System No.7; Interworking between
### LVS ETS 300 496 ed.1:2006   Broadband ISDN User Part (B-ISUP) and narrowband    5/16/2006
                 ISDN User Part (ISUP) [ITU-T Recommendation
                 Q.2660 (1995), modified]
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-1 ed.1:2006  (TCL); Part 1: Test Suite Structure (TSS) and Test   5/16/2006
                 Purposes (TP) for Medium Access Control (MAC)
                 layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-1 ed.2:2006  (TCL); Part 1: Test Suite Structure (TSS) and Test   5/16/2006
                 Purposes (TP) for Medium Access Control (MAC)
                 layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-2 ed.1:2006  (TCL); Part 2: Abstract Test Suite (ATS) for Medium  5/16/2006
                 Access Control (MAC) layer - Portable radio
                 Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-2 ed.2:2006  (TCL); Part 2: Abstract Test Suite (ATS) for Medium  5/16/2006
                 Access Control (MAC) layer - Portable radio
                 Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-3 ed.1:2006  (TCL); Part 3: Abstract Test Suite (ATS) for Medium  5/16/2006
                 Access Control (MAC) layer - Fixed radio Termination
                 (FT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-3 ed.2:2006  (TCL); Part 3: Abstract Test Suite (ATS) for Medium  5/16/2006
                 Access Control (MAC) layer - Fixed radio Termination
                 (FT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-4 ed.1:2006                             5/16/2006
                 (TCL); Part 4: Test Suite Structure (TSS) and Test
                 Purposes (TP) - Data Link Control (DLC) layer
    STA/VD/002                                          278
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-4 ed.2:2006                             5/16/2006
                 (TCL); Part 4: Test Suite Structure (TSS) and Test
                 Purposes (TP) - Data Link Control (DLC) layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-5 ed.1:2006                             5/16/2006
                 (TCL); Part 5: Abstract Test Suite (ATS) - Data Link
                 Control (DLC) layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-5 ed.2:2006                             5/16/2006
                 (TCL); Part 5: Abstract Test Suite (ATS) - Data Link
                 Control (DLC) layer
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-6 ed.1:2006  (TCL); Part 6: Test Suite Structure (TSS) and Test   5/16/2006
                 Purposes (TP) - Network (NWK) layer - Portable radio
                 Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-6 ed.2:2006  (TCL); Part 6: Test Suite Structure (TSS) and Test   5/16/2006
                 Purposes (TP) - Network (NWK) layer - Portable radio
                 Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-7 ed.1:2006                             5/16/2006
                 (TCL); Part 7: Abstract Test Suite (ATS) for Network
                 (NWK) layer- Portable radio Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-7 ed.2:2006                             5/16/2006
                 (TCL); Part 7: Abstract Test Suite (ATS) for Network
                 (NWK) layer - Portable radio Termination (PT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-8 ed.1:2006  (TCL); Part 8: Test Suite Structure (TSS) and Test   5/16/2006
                 Purposes (TP) - Network (NWK) layer - Fixed radio
                 Termination (FT)
    STA/VD/002                                          279
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-8 ed.2:2006  (TCL); Part 8: Test Suite Structure (TSS) and Test   5/16/2006
                 Purposes (TP) - Network (NWK) layer - Fixed radio
                 Termination (FT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-9 ed.1:2006                             5/16/2006
                 (TCL); Part 9: Abstract Test Suite (ATS) for Network
                 (NWK) layer - Fixed radio Termination (FT)
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Common Interface (CI); Test Case Library
### LVS ETS 300 497-9 ed.2:2006                             5/16/2006
                 (TCL); Part 9: Abstract Test Suite (ATS) for Network
                 (NWK) layer - Fixed radio Termination (FT)
                 Open Document Architecture (ODA); ODA
### LVS ETS 300 498-1 ed.1:2006                             5/16/2006
                 communication services; Part 1: Basic services
                 Open Document Architecture (ODA); ODA
### LVS ETS 300 498-2 ed.1:2006  communication services; Part 2: Joint synchronous   5/16/2006
                 editing, joint document presentation/viewing
                 Digital Enhanced Cordless Telecommunications
                 (DECT); Global System for Mobile communications
### LVS ETS 300 499 ed.1:2006   (GSM); DECT/GSM Interworking Profile (IWP);      5/16/2006
                 Mobile services Switching Centre (MSC) - Fixed Part
                 (FP) interconnection
                 European digital cellular telecommunications system
                 (Phase 2); Principles of telecommunication services
### LVS ETS 300 500 ed.1:2006                              5/16/2006
                 supported by a GSM Public Land Mobile Network
                 (PLMN) (GSM 02.01)
                 Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
                 (GSM); Principles of telecommunication services
### LVS ETS 300 500 ed.2:2006                              5/16/2006
                 supported by a GSM Public Land Mobile Network
                 (PLMN) (GSM 02.01)
                 European digital cellular telecommunications system
   LVS ETS 300 500/A1     (Phase 2); Principles of telecommunication services
###                                           5/16/2006
   ed.1:2006          supported by a GSM Public Land Mobile Network
                 (PLMN) (GSM 02.01)
                 European digital cellular telecommunications system
### LVS ETS 300 501 ed.1:2006   (Phase 2); Bearer Services (BS) supported by a GSM   5/16/2006
                 Public Land Mobile Network (PLMN) (GSM 02.02)
     STA/VD/002                                         280
                European digital cellular telecommunications system
### LVS ETS 300 502 ed.1:2006  (Phase 2); Teleservices supported by a GSM Public   5/16/2006
                Land Mobile Network (PLMN) (GSM 02.03)
                European digital cellular telecommunications system
### LVS ETS 300 503 ed.1:2006  (Phase 2); General on supplementary services (GSM   5/16/2006
                02.04)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS ETS 300 503 ed.2:2006  (GSM); General on supplementary services (GSM     5/16/2006
                02.04)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS ETS 300 503 ed.3:2006  (GSM); General on supplementary services (GSM     5/16/2006
                02.04)
                European digital cellular telecommunications system
   LVS ETS 300 503/A1
###               (Phase 2); General on supplementary services (GSM   5/16/2006
   ed.1:2006
                02.04)
                European digital cellular telecommunications system
### LVS ETS 300 504 ed.1:2006                             5/16/2006
                (Phase 2); Types of Mobile Stations (MS) (GSM 02.06)
                European digital cellular telecommunications system
### LVS ETS 300 504 ed.2:2006                             5/16/2006
                (Phase 2); Types of Mobile Stations (MS) (GSM 02.06)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS ETS 300 504 ed.3:2006                             5/16/2006
                (GSM); Types of Mobile Stations (MS) (GSM 02.06)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS ETS 300 504 ed.4:2006  (GSM); Types of Mobile Stations (MS) (GSM 02.06    5/16/2006
                version 4.5.2)
                European digital cellular telecommunications system
### LVS ETS 300 505 ed.1:2006                             5/16/2006
                (Phase 2); Mobile Station (MS) features (GSM 02.07)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS ETS 300 505 ed.2:2006                             5/16/2006
                (GSM); Mobile Station (MS) features (GSM 02.07)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS ETS 300 505 ed.3:2006  (GSM); Mobile Station (MS) features (GSM 02.07     5/16/2006
                version 4.8.2)
                European digital cellular telecommunications system
### LVS ETS 300 506 ed.1:2006                             5/16/2006
                (Phase 2); Security aspects (GSM 02.09)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS ETS 300 506 ed.2:2006                             5/16/2006
                (GSM); Security aspects (GSM 02.09 version 4.4.1)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS ETS 300 506 ed.3:2006                             5/16/2006
                (GSM); Security aspects (GSM 02.09 version 4.5.1)
   LVS ETS 300 506/A1    European digital cellular telecommunications system
###                                          5/16/2006
   ed.1:2006         (Phase 2); Security aspects (GSM 02.09)
     STA/VD/002                                        281
                European digital cellular telecommunications system
### LVS ETS 300 507 ed.1:2006                             5/16/2006
                (Phase 2); Service accessibility (GSM 02.11)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS ETS 300 507 ed.2:2006                             5/16/2006
                (GSM); Service accessibility (GSM 02.11)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS ETS 300 507 ed.3:2006                             5/16/2006
                (GSM); Service accessibility (GSM 02.11)
                Digital cellular telecommunications system (Phase 2)
### LVS ETS 300 507 ed.4:2006                             5/16/2006
                (GSM); Service accessibility (GSM 02.11)
                European digital cellular telecommunications system
### LVS ETS 300 508 ed.1:2006  (Phase 2); International Mobile station Equipment   5/