Nh ng xu t hoàn thi n c ng ngh Marketing bán l t i C ng ty by pptfiles

VIEWS: 12 PAGES: 5

									Những đề xuất hoàn thiện công nghệ Marketing bán lẻ tại Công
               ty thương mại Cầu Giấy - Hà Nội

                Đề cương đề tài mã số:F0061
Chƣơng 1 Những tiền đề lý luận cơ bản về công nghệ Marketing bán lẻ ở công
ty thƣơng mại ........................................................................................................ 1
1.Công Ty Thƣơng Mại và hoạt động Marketinh bán lẻ: ..................................... 1
1.1Công Ty thƣơng mại - chức năng trong cơ chế thị trƣờng: ............................. 1
1.2:Hoạt động Marketing với quá trình bán lẻ hàng hoá tại Công ty ................... 3
1.2.1. Lý luận Marketing với công ty thƣơng mại trong cơ chế thị trƣờng: ......... 3
1.2.2. Các quá trình bán lẻ : .................................................................................. 4
2.Nội dung công nghệ Marketing bán lẻ: .............................................................. 7
2.1. Khái niệm công nghệ Marketing bán lẻ: ........................................................ 7
2.1.1. Khái niệm: ................................................................................................... 7
2.1.2. Thực chất công nghệ Marketing bán lẻ:...................................................... 7
2.2.Các nội dung của công nghệ Marketing bán lẻ tại công ty thƣơng mại: ........ 7
2.2.1. Nghiên cứu và phân tích Marketing bán lẻ tại công ty: .............................. 7
2.2.2. Xác định thị trƣờng mục tiêu của công ty. .................................................. 9
b) Chọn thị trƣờng mục tiêu: ................................................................................. 9
c) Định vị mặt hàng của công ty trên thị trƣờng trọng điểm . ............................ 10
2.2.3. Phát triển Marketing - Mix trong bán lẻ: .................................................. 11
a) Phát triển mặt hàng kinh doanh....................................................................... 11
b) Công nghệ Marketing định giá trong thƣơng mại bán lẻ: .............................. 12
c) Công nghệ Marketing phân phối trong bán lẻ: ............................................... 12
d) Công nghệ Marketing xúc tiến thƣơng mại bán lẻ: ........................................ 13
    Hệ thống Website :               Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com           Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com             Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com             Email: Thuvienluanvan@gmail.com
2.2.4. Các công nghệ bán lẻ: ............................................................................... 16
2.2.5. Phân tích các dịch vụ khách hàng: ............................................................ 19
2.3.Mô hình công nghệ Marketing bán lẻ: .......................................................... 20
3.Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá. ........................................................................ 21
3.1.Hệ số chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng hiệu quả lao động công nghệ kinh doanh. . 21
3.2.Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ kinh doanh ........... 21
3.3.Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng phục vụ văn minh và tín nhiệm của khách
hàng đối với công ty: ........................................................................................... 22
3.4.Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chi phí lƣu thông: ............................................... 23
Chƣơng II Phân tích công nghệ Marketing bán lẻ tại Công ty thƣơng mại - Cầu
giấy ...................................................................................................................... 23
1)1. Giới thiệu khái quát về tình hình tổ chức và vận hành kinh ........................ 23
doanh của Công ty Thƣơng mại Cầu giấy........................................................... 23
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển. ................................................................... 23
1.2.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty thƣơng mại Cầu Giấy: ....................... 24
1.2.1. Chức năng: ................................................................................................ 24
1.2.2.1.2.2. Nhiệm vụ: ......................................................................................... 25
1.3.Những đổi mới trong tổ chức vận hành kinh doanh ..................................... 25
1.4.Kết cấu bộ máy, tổ chức hiện tại của Công ty .............................................. 26
1.5.Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty: ............................................................ 28
Biểu hình 7: Diện tích trụ sở chính của công ty .................................................. 28
1.6.Tổ chức lực lƣợng bán hàng của công ty: ..................................................... 29
1.7.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ................................................... 30
2-2. Phân tích thực trạng công nghệ Marketing bán lẻ ở Công ty thƣơng mại-Cầu
Giấy. .................................................................................................................... 31
2.1.Nghiên cứu Marketing của Công ty : ............................................................ 31
2.2.Phân tích phối thức Marketing -Mix của Công ty thƣơng mại Cầu giấy: .... 35
2.2.2. Xác lập mặt hàng kinh doanh: ................................................................... 35
2.2.2 Xác lập và vận hành giá kinh doanh: ......................................................... 36

    Hệ thống Website :                Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com             Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com               Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com               Email: Thuvienluanvan@gmail.com
2.2.3. Hoạt động kênh phân phối - quản trị sức bán: .......................................... 37
2.2.4. Phân tích hoạt động xúc tiến thƣơng mại: ................................................ 40
2.3.Thực tế các công nghệ bán lẻ tại công ty thƣơng mại Cầu Giấy. ................. 41
2.3.1. Công nghệ bán lẻ: ...................................................................................... 41
2.3.2. Dịch vụ khách hàng: .................................................................................. 44
2.4.Bản sắc của công ty: ...................................................................................... 45
3.Đánh giá chung thực trạng công nghệ marketing bán lẻ ở công ty. ................ 45
3.1.Ƣu điểm: ........................................................................................................ 45
3.2.Hạn chế .......................................................................................................... 46
3.3.Những nguyên nhân tồn tại. .......................................................................... 46
Chƣơng III Những đề xuất hoàn thiện công nghệ Marketing bán lẻ tại công ty
THƢƠNG MạI Cầu giấy- Hà Nội....................................................................... 48
1-1. Những căn cứ đề xuất: ................................................................................. 48
1.1.Dự báo nhu cầu tiêu thụ Hà nội: ................................................................... 48
1.2. Xu hƣớng phát triển bán hàng trong nƣớc: .................................................. 49
1.3.Chiến lƣợc phát triển kinh doanh của Công ty từ nay đến năm 2005........... 49
2-2. Những giải pháp hoàn thiện công nghệ Marketing ..................................... 51
2.1.Hoàn thiện nghiên cứu Marketing bán lẻ: ..................................................... 51
Biểu hình 19: Các bƣớc nghiên cứu Marketing .................................................. 52
2.2.Những đề xuất hoàn thiện Marketing - Mix tại Công ty thƣơng mại Cầu Giấy.
............................................................................................................................. 54
Biểu hình 21: Cấu trúc Marketing- Mix ở Công ty thƣơng mại ......................... 55
2.2.Đề xuất phối thức mặt hàng kinh doanh: ...................................................... 55
2.2.2. Đề xuất hoàn thiện quá trình giá của công ty:........................................... 58
2.2.3. Hoàn thiện phân phối và sức bán tại công ty: ........................................... 60
2.2.4. Đề xuất hoạt động xúc tiến thƣơng mại: ................................................... 61
2.2.5. Hoàn thiện bản sắc của công ty: ................................................................ 62
2.3.Những đề xuất hoàn thiện công nghệ bán hàng tại Công ty thƣơng mại Cầu Giấy
: ........................................................................................................................... 62

    Hệ thống Website :                 Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com             Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com               Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com               Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Biểu hình 27: Đề xuất quy trình bán hàng tự phục vụ ........................................ 65
Biểu hình 28: Đề xuất qui trình công nghệ bán hàng tại nhà công công ty ....... 66
3.Một số đề xuất khác: ........................................................................................ 66
3.1: Giải pháp tạo lập cơ sở và trang thiết bị bán hàng: ...................................... 66
3.2: Đề xuất về dịch vụ : ..................................................................................... 67
3.3 : Đề xuất hoàn thiện bộ máy tổ chức và quản lý : ......................................... 67
Biểu hình 29: Đề xuất sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty. ................... 68
3- 4:Một số kiến nghị với Nhà nƣớc ................................................................... 68
    Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com          Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com            Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com            Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào link để xem)
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh)
Điện thoại: 043.9911.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
http://kholuanvan.com
   Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com         Email: Thuvienluanvan@gmail.com

								
To top