jou kennisvennoot jou kennisvennoot jou kennisvennoot jou by mmcsx

VIEWS: 41 PAGES: 2

									                                                       UNIVERSITEIT STELL ENBOSCH UNIVERSITY
                                                        jou kennisvennoot       your knowledge partnerELL ENBOSCH UNIVERSITY
                                                             Afrika-instituut vir Wiskundige
  jou ke nni sve nno ot • jou ke n nis ve n n o o t • j o u ke n n i s ve nno o t • jou ke nnis ve nnoot


t         your knowledge partner
                                                               Wetenskappe (AIMS)
                                                       Die Afrika-instituut vir Wiskundige Wetenskappe (AIMS) in Muizenberg is ’n innoverende pan-Afrika
                                                       Sentrum van Uitnemendheid vir nagraadse onderrig en navorsing in die wiskundige wetenskappe.
                                                       AIMS volg ’n “Gratis Programmatuur”-beleid en het tans 10 Ubuntu Linux-bedieniers (LTS) en
                                                       130 Ubuntu-tafelrekenaars in gebruik.
                                                       Onderstaande voltydse poste – wat beide aan die IT-bestuurder rapporteer – is eenjaarkontrakte,
                                                       met die moontlikheid van hernuwing vir ’n verdere ’n jaar.


                                                                   Stelseladministrateur
                                                                        (Kontrakaanstelling)
                                                                         (Verw. AIMS/42/0210)
                                                       Pligte: Navorsing, ontwerp, implementering, dokumentering, instandhouding en opgradering
                                                       van ’n wye reeks dienste • verskaffing van tweedevlak-ondersteuning aan administratiewe
                                                       personeel, studente, navorsers en dosente • skakeling met IT-personeel by AIMS en
                                                       verwante instellings • diensmigrasie • netwerkmonitering en -kennisgewing • die skryf en
                                                       bywerk van netwerk- en stelseldokumentasie • instandhouding en integrering van Linux-
                                                       lessenaarrekenaars • lewering van apparatuurondersteuning • programmatuurnavorsing
                                                       • agterpunt- en voorpuntontwikkeling • dopprogrammering • toepasing van Beste Praktyk-
                                                       prosesse.
                                                       Vereistes: ’n Tersiêre kwalifikasie en/of ’n toepaslike erkende IT-kwalifikasie • wye ervaring
                                                       (ten minste vyf jaar) van Linux-bedieners met roeteerders, netskanse en instaanbedieners,
                                                       vanaf toepassingbedieners, VoIP-dienste, agterpunt- en voorpunt-webdienste tot datastoor-
                                                       plek • Debian/Ubuntu-ervaring • die vermoë om navorsing te doen en prototipes te maak
                                                       • ervaring van die instandhouding en verkryging van appartuur • ervaring van die onder-
                                                       steuning en integrasie van Linux-lessenaarrekenaars • ervaring van Bash-, Python- en ander
                                                       programmering en tolkprogrammering • begrip van Beste Praktyk in IT • goeie kommunikasie-
                                                       vaardighede • die vermoë om sperdatums te haal • aandag aan detail in komplekse stelsels
                                                       • volharding om take af te handel • selfmotivering en selfdissipline • ’n sterk ingesteldheid op
                                                       kliëntediens • die vermoë om binne spanverband saam te werk.
                                                       Aanbevelings: Ervaring van oopbron- web- en databasistegnologie • goeie ervaring van
                                                       Asterisk/VoIP, LDAP, EXIM-Postfix, Apache en Django • begrip van Linux-bandwydtebestuur-
                                                       tegnologie deur die gebruik van TC, monitering (bv. Nagios), hoëbeskikbaarheidtrosse (soos
                                                       drbd en heartbeat), vragbalansering (soos Linux Virtual Server), virtualisering met OpenVZ,
                                                       databasisse (MySQL, Postgres) en ander replikasietegnologieë.


                                                                IT-ondersteuningstegnikus
                                                                        (Kontrakaanstelling)
                                                                         (Verw. AIMS/41/0210)
                                                       Pligte: Verskaffing van eerstevlak-ondersteuning aan administratiewe personeel, studente,
                                                       navorsers en dosente wat hoofsaaklik gebruik maak van Linux-rekenaars (maar verskillende
                                                       stelsels op besoekers se skootrekenaars) • netwerk-, apparatuur- en programmatuur-
                                                       instandhouding • die skryf en bywerk van gebruikerdokumentasie • skakeling met verskaffers
                                                       • hantering van administrasie soos benodig • verlening van bystand aan die IT-bestuurder in
                                                       verskeie take.
                                                       Vereistes: ’n Tersiêre kwalifikasie en/of ’n toepaslike erkende IT-kwalifikasie • ten minste
                                                       een jaar ervaring van Linux-ondersteuning of twee jaar van MAC OS-ondersteuning of drie
                                                       jaar van Windows-ondersteuning • kennis van reëlopdrag • ervaring van Ubuntu • ervaring
                                                       van die ondersteuning en verkryging van appartuur • begrip van netwerkprotokolle en
                                                       kliëntbedienerstelsels • kennis van basiese Bash- en Python-tolkprogrammering • ’n sterk
                                                       ingesteldheid op kliëntediens • ’n uitstekende werksetiek • goeie geskrewe en mondelinge
                                                       kommunikasievaardigheid.
                                                       Aanbevelings: LPI/Ubuntu/A+/N+ sertifisering • werkservaring van wetenskapprogram-
                                                       matuur, bv. SciPy, SAGE en LaTeX • ervaring van Linux-bedieners • ervaring van tolkprogram-
                                                       mering en programmering • kennis van Frans of Arabies.

                                                       Diensaanvaarding vir beide poste: 1 Mei 2010 of so gou doenlik daarna
                                                       Sluitingsdatum vir beide poste: 15 Maart 2010
                                                       Navrae: Mnr. Jan Groenewald, AIMS IT-bestuurder, by 021 787 9328
                                                       Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan
                                                       die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die
                                                       oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.
                                                       Die Universiteit behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.
                                                       U aansoek moet vergesel wees van ’n volledige curriculum vitae (insluitend die name en
                                                       kontakbesonderhede van ten minste twee referente), en moet die Universiteit voor of op die
                                                       sluitingsdatum van die advertensie bereik.
                                                       Doen aanlyn aansoek by http://www.sun.ac.za/vakatures.
                                                       Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onder-
                                                       werp word.
                                                       Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit
                                                       verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.


                                                                                    ayanda mbanga communications (kaap) 20475
                                         UNIVERSITEIT STELL ENBOSCH UNIVERSITY
                                           jou kennisvennoot       your knowledge partnerELL ENBOSCH UNIVERSITY
                                                  African Institute for
  your knowledge par tner • your knowledge par tner • your knowledge par tner


t       your knowledge partner
                                                Mathematical Sciences (AIMS)
                                          The African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Muizenberg is an innovative pan-
                                          African Centre of Excellence for postgraduate teaching and research in the mathematical
                                          sciences.
                                          AIMS follows a “Free Software” policy and runs 10 Ubuntu Linux on servers (LTS) and 130 Ubuntu
                                          desktops.
                                          The two full-time positions below – both reporting to the IT Manager – are one-year contracts,
                                          with the possibility of extension for another year.


                                                     System Administrator
                                                        (Contract Appointment)
                                                          (Ref. AIMS/42/0210)
                                          Duties: Researching, designing, implementing, documenting, maintaining and upgrading a
                                          wide range of services • providing second-level support to administrative staff, students,
                                          researchers and lecturers • liaising with IT personnel at AIMS or related institutions
                                          • service migration • network monitoring and notification • writing and maintaining
                                          network and system documentation • Linux desktop maintenance and integration
                                          • providing hardware support • conducting software research • back-end and front-end
                                          development • shell scripting • implementing Best Practice processes.
                                          Requirements: A tertiary qualification and/or a relevant recognised IT qualification
                                          • extensive Linux server experience (at least five years) with routers, firewalls and proxies
                                          through application servers, VoIP services, web service back-ends and front-ends to
                                          storage • Debian/Ubuntu-based experience • ability to do research and make prototypes
                                          • experience in hardware support and procurement • experience in Linux desktop
                                          support and integration • Bash, Python and other scripting and programming experience
                                          • understanding of IT Best Practice • sound communicative skills • ability to meet deadlines
                                          • attention to detail in complex systems • the drive to finish tasks comprehensively • self-
                                          motivation and self-discipline • a customer-service orientation • ability to co-operate in a
                                          team.
                                          Recommendations: Experience in open-source web and database technologies • sound
                                          experience in Asterisk/VoIP, LDAP, EXIM-Postfix, Apache en Django • understanding Linux
                                          bandwidth management using TC, monitoring (e.g. Nagios), high-availability clusters (such
                                          as drbd and heartbeat), load-balancing (such as Linux Virtual Server), virtualisation with
                                          OpenVZ, databases (MySQL, Postgres) and other replication technologies.


                                                     IT Support Technician
                                                        (Contract Appointment)
                                                          (Ref. AIMS/41/0210)
                                          Duties: Providing first-level support to administrative staff, students, researchers, and
                                          lecturers using mostly Linux desktops, or various OS on visiting laptops • performing
                                          maintenance work on the network, hardware and software • writing and maintaining
                                          user documentation • liaising with vendors • performing administrative tasks as needed
                                          • assisting the IT Manager in various tasks.
                                          Requirements: A tertiary qualification and/or a relevant recognised IT qualification • at
                                          least one year’s Linux desktop support or two years’ MAC OS support or three years’
                                          Windows support experience • familiarity with command line • experience in Ubuntu
                                          • experience in hardware support and procurement • understanding of network protocols
                                          and client-server computing • familiarity with basic Bash and Python scripting • a customer-
                                          service orientation • an excellent work ethic • effective written and spoken communication
                                          skills.
                                          Recommendations: LPI/Ubuntu/A+/N+ certification • experience in scientific software,
                                          e.g. SciPy, SAGE and LaTeX • experience in Linux servers • scripting or programming
                                          experience • knowledge of French or Arabic.

                                          Commencement of duties for both positions: 1 May 2010 or as soon as possible there-
                                          after
                                          Closing date for both positions: 15 March 2010
                                          Enquiries for both positions: Mr Jan Groenewald, AIMS IT Manager, on 021 787 9328.
                                          The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which
                                          acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with
                                          regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.
                                          The University reserves the right not to make an appointment.
                                          Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and
                                          contact details of at least two referees), must reach the University before or on the closing
                                          date of the advertised post.
                                          Apply online at http://www.sun.ac.za/vacancies.
                                          Candidates may be subjected to appropriate psychometric testing and other selection
                                          instruments.
                                          Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly
                                          accept that your application did not succeed.


                                                                     ayanda mbanga communications (cape) 20475

								
To top