Ramon Folch i Camarasa_ escriptor i traductor

Document Sample
Ramon Folch i Camarasa_ escriptor i traductor Powered By Docstoc
					                                                     amics i mestres


Ramon Folch i Camarasa,
escriptor i traductor
D aviD Pagès   i  C assú
L’autor de l’entrevista, David Pagès i Cassú, i l’entrevistat, Ramon Folch i Camarasa                        Foto: Anna Farró

Ramon Folch i Camarasa (Barcelona, 1926) és el novè fill         La seva faceta de traductor és, així mateix, molt destaca-
del popular escriptor Josep Maria Folch i Torres. Ja de         ble. Ha traduït al català a la vora de dos-cents llibres,
petit va viure submergit en el món dels llibres i ben aviat,       d’autors tan diversos com Truman Capote, Joseph Conrad,
encara adolescent, es posà a escriure perquè «li semblava        William Faulkner, Anna Frank, Graham Green, George
la cosa més natural del món».                      Orwell...
Compta amb una cinquantena de llibres publicats, espe-          L’octubre passat, coincidint amb el seu vuitantè aniversari,
cialment novel·les, però també poesia, narració i teatre.        Folch i Camarasa rebé el Premi d’Actuació Cívica, que
Heus ací alguns dels títols més coneguts: La maroma, El         concedeix anualment la Fundació Lluís Carulla, i, a pro-
meu germà gran, La visita, La sala d’espera, Bon dia, pare,       posta de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, fou in-
Sala de miralls, Estrictament confidencial, Manual del per-       vestit Doctor Honoris Causa per la Universitat Autònoma
fecte escriptor mediocre, Testa de vell en bronze…            de Barcelona (UAB). L’any 1986 la Generalitat de Cata-
La del 2006 fou una collita especialment bona per a Folch i       lunya ja li havia atorgat la Creu de Sant Jordi. Tot plegat,
Camarasa. Van arribar a les llibreries Manual de la perfecta       unes distincions merescudes per tota una vida de servei a
parella mediocre i la novel·la Contra el silenci, publicada per     la llengua, a la cultura i al país.
Edicions de l’Albí (Berga). Una novel·la, de ressons autobio-      Actualment resideix a Palau-solità i Plegamans, on, sense
gràfics, que conté els principals ingredients de la seva literatura   deixar d’escriure, traduir i publicar, dirigeix la Fundació
i que ens el revela en la plenitud de la maduresa.            Folch i Torres i el seu Arxiu-Museu, instal·lat al castell de
Entre els premis literaris que li han estat atorgats figuren el     la població.
Joanot Martorell, el Sant Jordi, el Víctor Català, el Ramon       Amb ell parlem del present i del futur de la nostra llengua,
Llull i el Sant Joan, de novel·la; el Ciutat de Barcelona i el      recordant que el seu pare fou un dels primers escriptors
Joan Santamaria, de teatre; el Víctor Català, de contes, i el      que, l’any 1913, adoptaren i secundaren les Normes Or-
Pere Quart i el Jaume Maspons, d’humor i sàtira.             togràfiques de Pompeu Fabra.


                                             LLengua nacionaL -  núm.  59 - ii  trimestre deL  2007  39
amics i mestres

—Conferenciant, dramaturg, narra-               tre germà Jordi –que en la seva ado-   —Hom reconeix la gran tasca que
dor, poeta, traductor… En el món de              lescència ja havia mostrat una autèn-  féu Josep M. Folch i Torres a l’hora
les lletres, heu tocat diferents tecles            t ic a i prometedora voc ació      d’acostar els infants i els joves als lli-
i totes amb encert. Amb quin ordre,              literària– féu que ben aviat us incli-  bres en català. Però hi ha qui diu que
però, segons la vostra preferència, us            néssiu per la literatura i les tasques  no s’ha reconegut prou la tasca duta
agradaria que aquestes etiquetes               editorials?               a terme per a incorporar el públic fe-
constessin en una enciclopèdia?                —Suposo que l’exemple del meu      mení als canals de la literatura cata-
—Escriptor català, novel·lista, autor             germà contribuí a la meva vocació,    lana. ¿Hi esteu d’acord, amb aquesta
teatral i traductor.                     com hi influí l’exemple del meu pare,  afirmació?
                               però segurament jo devia portar a din-  —No tothom li va reconèixer aquella
—Com ha influït en la vostra carrera             tre alguna cosa més, perquè cap de les  gran tasca, que alguns intel·lectuals
literària el fet que el vostre pare tin-           meves cinc germanes no s’ha dedicat   tendien a menystenir, de vegades per
gués una projecció i una popularitat             a la literatura.             simple enveja o per una equivocada
tan excepcionals?                                           concepció del que ha de ser una lite-
—En el primer paràgraf de la vostra              —En la immediata postguerra solíeu    ratura nacional, que no seria completa
presentació ja hi ha la resposta a              acompanyar el vostre pare a les re-   sense escriptors com el meu pare, que
aquesta pregunta: escriure em sem-              presentacions teatrals d’obres seves   creà un gènere popular i contribuí,
blava la cosa més natural del món. I             en diversos pobles i ciutats de Cata-  potser com cap altre, a difondre el
encara ara m’ho sembla.                    lunya. Com recordeu aquells anys?    gust per la lectura en català.
                               —Em sentia molt orgullós del meu
—A vuit anys vàreu escriure el vostre             pare, que en aquells anys, marginat   —En Massagran fou un dels personat-
primer conte literari. Fou l’inici d’una           per la pressió de les circumstàncies,  ges més famosos que creà el vostre
vocació literària que ha resultat in-             recobrava als meus ulls la seva figura  pare. Vós convertíreu la novel·la en
tensa i fecunda. Fins a quin punt,              d’escriptor popular i estimat de tots  dos còmics i continuàreu la col·lecció
però, la mort, a disset anys, del vos-            els catalans.              –ara amb arguments originals– fins a
                                                    arribar a quinze números. En Josep M.
                                                    Madorell hi feia les il·lustracions. Fins
                                                    i tot en van sortir vídeos. Han tingut
                                                    –i tenen– un gran èxit. Amb la mort
                                                    de Josep M. Madorell, el febrer del
                                                    2004, hem d’entendre que ja s’ha aca-
                                                    bat la col·lecció?
                                                    —Totes les sèries i col·leccions literàries
                                                    tenen un començament i un final. La mort
                                                    del dibuixant Madorell fou una gran pèr-
                                                    dua per al país, i precipità naturalment la
                                                    fi d’una sèrie prou extensa que més tard
                                                    o més d’hora havia d’acabar-se. Per la
                                                    meva banda, estic molt content d’haver
                                                    ajudat a difondre la figura d’en Mas-
                                                    sagran, que els infants d’avui coneixen
                                                    principalment gràcies als àlbums de cò-
                                                    mics de l’editorial Casals.

                                                    —Compteu amb la majoria de pre-
                                                    mis que es donen en la literatura ca-
                                                    talana. Els vostres són llibres de qua-
                                                    litat. Però, quina mena de valors hi
                                                    heu volgut fer circular?
                                                    —No m’he proposat mai fer circular
                                                    valors. Els que es poden trobar en els
                                                    meus escrits hi són perquè són els meus
                                                    i hi són perquè no podria escriure sense
                                                    que hi siguin. On apareixen més clara-
                                                    ment és potser en les cent vint «Històries
                                                    possibles» que vaig escriure per al Patu-
                                                    fet de la segona època, però són els
                                                    mateixos que amaren tota la meva obra,
                                                    potser més explicitats per raó del públic
                                                    adolescent que havia de llegir aquelles
Josep M. Folch i Torres dibuixat per Isaac d’Aiguaviva. A la dreta el seu fill Ramon          narracions.


40  LLengua nacionaL -  núm.  59 - ii  trimestre deL  2007
                                                   amics i mestres

—L’any passat van sortir publicats dos    gunta al revés: la vostra condició      lunya d’ara fa cent anys. Quins són
llibres vostres: Manual de la perfecta    d’escriptor, com ha influït en la vostra   els principals canvis que hi veieu, en-
parella mediocre i Contra el silenci.    feina de traductor?              tre aquella Catalunya i l’actual?
¿Una bona collita, la del 2006?       —En el meu cas, puc assegurar que la     També ens agradaria que ens parlés-
—I tant! Per a un escriptor de vuitanta   meva condició d’escriptor ha influït     siu de com veieu el futur de la nostra
anys la publicació de dos llibres inè-    directament en les meves traduccions i    llengua i país.
dits en un sol any ve a ser tot el con-   que, inevitablement, les meves traduc-    —Lingüísticament, aquella Catalunya
trari d’un certificat de defunció!      cions han influït, en alguns casos, en    de fa cent anys, tot just començava a
                       les meves obres originals. Traduir obliga   sortir del marasme en què el català ha-
—Com veieu la literatura catalana      a enriquir el propi vocabulari, i la va-   via sobreviscut amb prou feines, sense
actual? Fins a quin punt la Fira de     rietat d’estils suggereix noves fórmules   gaires instruments o eines per a tornar-
Frankfurt pot ajudar a projectar-la?     per a la creació de les pròpies obres.    li la vida plena, però amb un país que
—En plena forma. Molts escriptors i                            demostrà la seva capacitat de recobrar
escriptores, d’un nivell molt conside-    —Parleu-nos de la vostra etapa com a     l’amor a la seva llengua. La Catalunya
rable, i amb moltes traduccions a les    traductor en l’Organització Mundial de    d’ara és molt diferent. Tenim molts ins-
principals llengües estrangeres. Quant    la Salut (OMS), a Ginebra. Ens consta     truments i eines, però manca la voluntat
a la Fira de Frankfurt, tinc por que,    que varen ser uns anys magnífics.       de fer-los servir. No vull ser pessimista,
amb la presència de llibres escrits en    —Vaig anar a parar a l’OMS, de Gi-      però tampoc no accepto l’optimisme
castellà, resulti una ocasió frustrada de  nebra, on vaig viure amb la meva       dels qui diuen que Catalunya ha sortit
fer saber al món que som catalans i     dona i els sis fills durant tretze anys,   de situacions més greus. La situació
que el català és la nostra llengua.     sobretot perquè, havent treballat sem-    d’ara, per a mi, és molt més greu i sense
                       pre, alegrement, com a free lance,
                       sense cap assegurança per al futur, a
                       quaranta anys era hora de posar
                       seny. Convertit en funcionari inter-
                       nacional, la vida a Ginebra i la feina
                       a l’OMS van servir per a això, i
                       també, ho reconec, per a fugir d’un
                       país sense llibertat. Però sempre vaig
                       esperar amb impaciència el moment
                       de «tornar a casa», a una Catalunya
                       amb una promesa de nova llibertat.

                       —El vostre pare, d’una manera im-
                       mediata, donà suport a la normativa
                       de Pompeu Fabra, la qual cosa el gra-
                       màtic agraí molt, ja que tant les pà-
                       gines del setmanari En Patufet com
                       les seves novel·les eren molt llegides
                       i esdevingueren magnífics canals de
                       divulgació de les normes ortogràfi-
                       ques. Ens agradaria que ens en par-
                       léssiu una mica.
                       —El pare estimava apassionadament
—El dia del Premi Honoris Causa       Catalunya i de seguida va veure en      precedents. I la culpa d’aquesta situa-
dèieu que «per a ser un bon traductor    Pompeu Fabra el seny ordenador de la     ció, potser sí que ve de fora, però és
d’obres literàries és convenient ser     nostra llengua, una llengua que era      sobretot dels catalans mateixos.
escriptor i, si és possible, un bon es-   l’eina del seu ofici d’escriptor. El millor
criptor en llengua pròpia». ¿Ens les     exemple de la seva adhesió incondi-      —Agafeu la vareta màgica de la llen-
podeu concretar una mica més,        cional a les normes fabrianes va ser la    gua i doneu-nos tres fórmules per a
aquestes paraules?              decisió de publicar la segona part      potenciar l’ús social del català?
—No és cap secret. Vaig dir això que     d’una de les seves novel·les d’aventures   —La meva temptació és de respondre:
vaig dir perquè em sembla evident que    amb la nova ortografia, tot i que la pri-   1) La independència nacional. 2) La
no n’hi ha prou de conèixer una llen-    mera part s’havia publicat amb la ve-     independència nacional. I 3) La inde-
gua estrangera i la pròpia. Cal saber    lla, més o menys caòtica. Sí, l’adopció    pendència nacional. Mentre els qui
escriure, i, en principi, escriure bé, i   de les normes dins En Patufet va ser     viuen a Catalunya puguin al·legar que
això és cosa dels escriptors.        segurament una de les millors vies de     «estamos en España», anirem mala-
                       divulgació de la gramàtica renovada.     ment. Mentre els catalans no perdem
—La vostra feina de traductor, com ha                           el vici servil de canviar de llengua per-
influït en la vostra condició d’escriptor?  —Els germans Folch i Torres varen fer     què sí, per «educació», perquè «no té
O, si voleu, podem formular la pre-     immenses aportacions en la Cata-       importància», etc., anirem malament.


                                           LLengua nacionaL -  núm.  59 - ii  trimestre deL  2007  41
amics i mestres


Cedeixo, doncs, a la temptació amb              viu el record de la vida i l’obra dels    cions que no fan més que confirmar
què he començat la resposta a aquesta            cinc germans Folch i Torres. Vós ma-     l’encert de la nostra iniciativa que vol,
pregunta.                          teix hi heu dedicat molts d’esforços i    no solament interessar la majoria de
                               molta il·lusió. D’on va sorgir la idea    catalans que coneixen els Folch i Tor-
—El premi d’Actuació Cívica i                de la seva creació?             res, sinó també fer-los conèixer als al-
l’Honoris Causa són premis a tota              —La Fundació Folch i Torres va ser      tres. Sí, els Folch i Torres, el seu record,
una trajectòria. Devíeu estar molt              creada pels descendents i amics dels     continua viu en els pocs ancians lec-
content en rebre’ls?                     cinc germans d’aquests cognoms, per-     tors de En Patufet que sobreviuen fe-
—Ja he dit abans que sí. Potser no              què tots érem conscients que calia      liçment, i en els seus fills i filles, néts i
me’ls mereixo, aquests premis, però             aplegar, ordenar i difondre la seva múl-   nétes, besnéts i besnétes...
justament per això trobo que encara             tiple obra literària i cultural, abans que
té més mèrit haver-los rebut!                se’n dispersés el record i es perdés el   —Quins projectes teniu en el cap, en
                               seu exemple. I, per ara, estem molt     aquests moments?
—El dia que us van investir doctor              contents dels resultats obtinguts, i vull  —Tinc una altra novel·la rumiada, però
honoris causa, Montserrat Bacardí              agrair des d’aquí les nombroses visites   sobretot em dedico a ordenar tots els
deia que «heu defugit sempre l’èxit             i aportacions rebudes, i especialment    escrits que tinc escampats per calaixos
fàcil i immediat, les capelletes i la            el suport de l’Ajuntament de Palau-so-    i capses, entrar-los a l’ordinador i, de
promoció personal còmoda, per po-              lità i Plegamans, que ens ha cedit ge-    passada, fer-los una raspallada si els
der-vos lliurar en cos i ànima a la             nerosament l’ús de tota la planta noble   trobo massa tronats. I a la Fundació,
creació i la traducció». ¿Les compar-            del reconstruït Castell de Plegamans.    continuo aportant idees i fent de guia
tiu plenament, aquestes paraules?                                     de les visites que rebem. L’important
—Home, la doctora Bacardí tenia               —La Fundació va ser l’impulsora de      és que cada dia em llevo amb la il·lusió
l’obligació, essent la meva «padrina»,            l’Any Josep M. Folch i Torres (2000) i    de la feina que m’espera.
d’exagerar una mica bastant. Per mo-             de l’Any Patufet (2004), que tingueren
dèstia, jo hauria de rebaixar el to de            un èxit extraordinari. Les memòries        Fa pocs dies, un altre escriptor,
les seves paraules; però, per educació            publicades en donen testimoni. Po-      també ben conegut, ens escrivia la
i respecte a una dama com ella, no              dem afirmar que tant el personatge      següent dedicatòria: «Salut i lletres».
estaria gens bé desmentir-la.                com el setmanari continuen ben vius      Doncs això, senyor Folch, «salut i
                               en l’imaginari col·lectiu català?       lletres» per a dur a bon port tots els
—La Fundació Folch i Torres ha fet i             —Hi ha excepcions, naturalment, en      projectes –molts i ben encaminats–
fa una gran tasca a l’hora de mantenir            aquest «imaginari col·lectiu», excep-     que teniu entre mans. u
              RestauRant i albeRg RuRal
                    Bellavista
              Al bell mig del Parc Natural
               de la zona volcànica
                 de la Garrotxa

          Promoció d’allotjament per als
           lectors de «Llengua Nacional»
           per als mesos de maig , juny i
          juliol: 10 euros per persona i nit.
               Et quedaràs a casa?
          • Tel.: 972 68 05 12
          • C/e: info@fesolsiproductesdesantapau.com
42  LLengua nacionaL -  núm.  59 - ii  trimestre deL  2007

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/4/2011
language:Catalan
pages:4