Docstoc

Till

Document Sample
Till Powered By Docstoc
					S   SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING
    AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG OCH OMSORG O M PERSONER
    MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
                                                                                                        PROTOKOLL
                                                                                                            SID 1 (5)
                                                                                                          2009-06-08
                                                                     Till
                                                                     Skarpnäcks stadsdelsnämnds
                                                                     pensionärsråd

    Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009-06-08

    Sammanträdesplats: Pensionärslokalen, Halmstadsvägen 43, Björkhagen.
    Tid: måndag den 8 juni kl. 09:00

    Närvarande:
    Ledamöter Lars Fors (PRO), ordförande, Elke Liljemark (SPF) - vice ordförande,
    Ingemar Svenstam (SPF), Maud Luks (PRO), och Ingegärd Engzell (PRO).

    Ersättare Eva Sjögren (SPF), Sibylla Rydén (PRO), Göran Brettéus (PRO) och Anna-
    Lisa Johansson (PRO), Britta Lindqvist (PRO)

    Mötessekreterare: Rose-Marie Lithén

    I mötet deltog: Kristina Ström, MAS, Christina Koistinen, projektledare äldreprojekt

    1. Lars Fors hälsade välkomna och öppnade mötet.

    2. Föreslagen dagordning fastställdes.

    3. Val av justeringsmän. Elke Liljemark valdes jämte ordförande till justerare.

    4. Föregående protokoll – Britta Lindqvist undrade över sista stycket på sidan två,
    kostnad för pensionärslokalerna, tas det verkligen av föreningsbidragen?
    Föreningsbidraget består av två delar, en del som föreningarna kan söka medel från
    och en del som bl. a finansierar hyror av lokaler. Sidan tre – äldreförvaltningen
    erbjuder ej utbildning till personal hos privata aktörer. Det stämmer som står i
    protokollet. Punkt fem ville Britta diskutera under övriga ärenden. För övrigt
    godkändes protokollet.

    5. Förvaltningen informerar:
    Kristina Ström
    § 87, uppföljningsrapport för Hammarbyhöjdens servicehus har tidigare diskuterats
    på ett rådsmöte och Kristina bad ledamöterna ställa frågor. Det stämmer att 20 % av
    personalen ej behärskar svenska i tal och skrift (3 i tal och 10-15 personer i skrift).
    Kristina och Kerstin Medin tyckte det var allvarligt. Lena Borgman har begärt att få
    in en åtgärdsplan. Allt går inte att åtgärda på en gång. Man måste ställa krav vid
    anställning. Andra språk kan vara en fördel i vissa lägen. Denna uppföljning gäller
    endast Hammarbyhöjdens servicehus, hemtjänsten i eget boende är inte med. All
    personal har samma dokumentationskrav, det ingår i enhetschefens ansvar. På
    Box 5117    121 17 JOHANNESHOV. Telefon 08-508 15 000. Fax 08-508 15 099. Org. nr 212000-0142
    skarpnack@skarpnack.stockholm.se
    Besöksadress Björkhangsplan 6                                                    www.stockholm.se
s                                                                                         DAGORDNING
                                                                                              SID 2 (5)
    Hammarbyhöjdens servicehus finns 44 personer som är tillsvidareanställda och 14
    som är timanställda.
    Rådet konstaterar att nu borde det finnas chans att rekrytera ny personal med goda
    språkkunskaper då arbetslösheten stiger. Kristina berättade att den sociala
    dokumentationen har utvecklats bra, tack vare ett projekt som Anette Bengtsson
    bedrivit. Språksvårigheter kan bero på annat än hemspråk.
    Den tredje meningen i sammanfattningen av ärendet att ”omvårdnaden är god”
    stämmer, det är hälso- och sjukvårdsdokumentationen som brister.

    Den Lex Maria-anmälan som gjorts på Hemmet för Gamla gällde inte språk.
    Hur har det gått med denna anmälan? Det kan ta från sex månader upp till ett år att få
    svar. Men personalen på Hemmet för Gamla har naturligtvis vidtagit åtgärder.

    För övrigt när det gäller Hammarbyhöjdens servicehus så har personalomsättningen
    gått ner, de timanställda är färre, flertalet av de tillsvidareanställda har gått
    nutritionsutbildning och aktivitetsprogrammet är omfattande. Beror aktiviteterna på
    projektet? Ja delvis men det fanns även tidigare. Riskbedömningar är gjorda, nästan
    alla för trycksår, fall och många även för nutrition. Projekt pågår med
    läkemedelsgenomgångar. Det har blivit bättre. En lokal dokumentationsgrupp
    avseende hälso- och sjukvård startar i juni i samarbete mellan Hammarbyhöjdens
    servicehus och Hemmet för Gamla.

    Avlidna på Hammarbyhöjdens servicehus skickas till Dalens sjukhus i väntan på
    begravning.

    Hur går riskbedömning för nutrition till? Det finns speciella mallar. Man svarar på
    vissa frågor, vikt, BMI, kan man äta själv m.m. Det är ett screeninginstrument som
    visar om en person befinner sig i risk för undernäring. Instrumentet förklarar inte
    varför eller föreslår metoder. Efter att bedömningen gjorts beslutar man om åtgärder.
    Man kan inte tvinga men erbjuda den enskilde. Då är det extra viktigt att
    dokumentera vad man erbjudit! Hur går det med den speciella matsalen? Den är inte
    igång.

    Hur är det med tandvård? Munhälsobedömning erbjuds när man har ett stort
    omvårdnadsbehov. Den enskilde ska ha vård två gånger per natt för att få en
    munhälsobedömning. Personen är berättigad även om han/ hon vårdas av en anhörig.
    En ny utförare är upphandlad, folktandvården i Stora Sködal. Ätsvårigheter kan även
    bero på infektion i munnen. Personalen behöver mer information om vikten av
    munhälsa. Läkemedelsbiverkningar – ingår det? Läkemedelsgenomgångar sker minst
    en gång per år, förutom det som sker genom projektet. Varje person bör ha en optimal
    läkemedelsbehandling.

    Christina Koistinen
    Christina delade ut samma material om projekten som delades ut vid förra
    nämndmötet. Förvaltningen söker årsvis och har fått pengar från Socialstyrelsen.
s                                                                                             DAGORDNING
                                                                                                  SID 3 (5)
    Prioriterade områden är rehabilitering, demensvård, socialt innehåll, förebyggande
    hembesök, kost och nutrition, läkemedelsgenomgångar och läkartillgång.
    En ansökan går till nämnden som gäller medel för 2010. Skarpnäck har hittills fått
    sammanlagt fyra miljoner. Det kommer inte att pågå projekt inom alla prioriterade
    områden.

    Ett pågående projekt om socialt innehåll bedrevs förut för boende i
    Hammarbyhöjdens servicehus men blir nu bredare. Det ska vara en öppen
    mötesplats. Alla i området är välkomna. Det är vissa problem med bemanning för att
    hålla öppet i sommar. Caféet får drygt 20 besökare varje gång. De som kommer är
    oftast beroende av ledsagare. Om pensionärsrådet har idéer om innehåll, ta kontakt
    med Christina eller Yvonne Jägenstedt. Yvonne har många samverkanspartners för att
    få fram ett bra innehåll. Man kommer att bygga om i lokalerna i höst och det blir lite
    stökigt. Målet är att det ska vara en aktivitet om dagen. Det anordnas tre
    sommarutflykter med buss, två till Tore Källberget och en till Lövhagen i
    Nynäshamn. Man har en läsgrupp för synskadade. Christina föreslår att bjuda in
    Yvonne till ett rådsmöte i höst. Christina påpekar också att socialt innehåll kan vara
    väldigt olika för olika människor.
    Kyrkan har också aktiviteter.

    Demensutbildningen – 175 personer av 200 fast anställda har genomgått
    grundutbildning. Det mesta handlar om bemötande, bemötande, bemötande.
    Personalen får en verktygslåda. En fortsättning och fördjupning kommer till hösten
    om reminiscens och taktil beröring. Reminiscens är en samtalsmetod med dementa.
    Man använder bl. a en minneslåda med olika föremål som ger minnen.

    Personalen efterlyser utrymme för reflektion och reflektionsgrupper kommer att
    starta i höst. Hur får man en demenssjuk att duscha? Det är ett vanligt problem. Vet
    man hur många som vägrar? I genomförandeplanen ska det framgå om man vägrar
    duscha.

    Förebyggande hembesök kommer att fortgå i höst. Efter sommaren kommer en ny
    person (på grund av sjukdom), Eva Lagernäs. Det finns 500 nya 75-åringar.
    Allmänna informationsmöten kommer också att anordnas. Jättebra tycker rådet!
    Rehabilitering i vardagen fortgår för hemtjänstpersonal i år. Alla utbildningar kräver
    personalinsatser och det kostar. Viss summa från projektet går till vikarier.
    Projektet om läkemedelsgenomgångar avslutas under hösten på Hammarbyhöjdens
    servicehus. Nästa år ska hemtjänstpersonal få kunskap om läkemedel. Det finns ett
    mörkertal för dem som inte har hemtjänst. Kristina säger att det är ett stort problem
    och primärvården har ansvar. Enskilda kan gå till flera olika läkare, köpa receptfritt,
    köpa på hälsokosten m.m. och det är svårt att få överblick. Tips: man kan boka en
    läkemedelsgenomgång på apoteket.

    Projektet för anhörigstöd. En lagändring har kommit, kommunen är skyldig att
    erbjuda anhörigstöd. Christina (och Elke) har varit på anhörigriksdag i Varberg.
s                                                                                          DAGORDNING
                                                                                               SID 4 (5)
    Länsstyrelsen fördelar projektmedel till anhörigstöd. De medel som fördelas till
    landets kommuner kommer att öka från 110 till 300 miljoner kr år 2010.
    En enkät skickades ut till anhöriga i oktober 2008. Resultatet visade att de flesta vill
    ha information, hur kan jag få hjälp när jag behöver? Det framkom också behovet av
    information om hjälpmedel.

    Christina samverkar med Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. Det tar tid att etablera
    anhörigprojektet. Stadsdelarna har gemensamma annonser. En ny enkät ska göras i
    höst. Öppna informationsmöten är planerade. Man gör egna utvärderingar. I
    uppdraget ingår att samverka med lanstinget och det är en utmaning. Anhörigcirklar
    har anordnats både dagtid och kvällstid. Det har fungerat bra att hålla cirklar vid
    Gullmarsplan. Röda Korset deltar i cirklarna. Det är meningen att efter cirklarnas slut
    ska deltagarna kunna fortsätta träffas i Röda Korsets regi. Individuella stödsamtal
    kommer att erbjudas i höst.

    En sommarutflykt anordnades fredagen den 5 juni. Deltagare från tre stadsdelar
    fyllde en buss. Projektet erbjuder en lägervecka tillsammans med Stadsmissionen till
    självkostnadspris. Lägerveckan blir på Stenfasta utanför Strängnäs i augusti.
    Lägerveckan vänder sig både till anhörigvårdare ensamma och till anhöriga
    tillsammans med anhörigvårdare.

    En lokal anhörigförening har bildats – ”Söder om Söder”.

    Vårdguiden kan vara ett bra ställe att informera i om anhörigcirklarna.

    Hjälpmedelsknallarna går att boka in till lokalföreningarna.
    Annicka Hedman och Roland Meisel är knallarna som man kan ta kontakt med.
    Kontaktkuppgifter finns i broschyr som delades ut.

    Lena Borgman och Kerstin Medin kunde inte komma, de har planeringsdag.

    6. Frågor inför nämndsammanträdet den 11 juni 2009.
    § 134 Det är en bra ansökan. Privata utförare kan vara med – stadsdelsnämnden
    ansvarar för gemensam ansökan. Det finns bara en hemtjänstutförare som är privat,
    Omsorgskompaniet. Flygarhöjden och Hemmet för Gamla är vård- och
    omsorgsboenden i egen regi/ entreprenad. Lönekostnader för vikarier har delvis
    bekostats av projekten (400 000 i år). I ansökan fördubblas medel till projektet om
    socialt innehåll.

    § 136 Bra ärende! Pensionärsrådet instämmer helt.

    7. Rapporter
    Elke Liljemark: Rapport från anhörigriksdagen i Varberg. Elke tackade först för att
    hon fått åka. Det var 15 personer från de södra stadsdelsförvaltningarna som åkte.
    Gruppen var blandad med både personal, anhöriga m.m. I Varberg deltog 900
s                                                                                           DAGORDNING
                                                                                                SID 5 (5)
    personer och Elke var imponerad över den goda organisationen. Konferensen hade
    olika parallella seminarier som man kunde välja att gå på. Elke lyssnade på ett
    föredrag om tekniska hjälpmedel, bl larm. Ett annat seminarium handlade om en
    handbok för anhöriga, skriven av anhöriga som är under utarbetande.

    Ingemar Svenstam: Rapport från anhörigmöte på Hemmet för Gamla. Hemmet för
    Gamla fungerar bra. En ungdomsgrupp kommer på helgerna och hjälper till.
    Sommarvikarier är rekryterade till sommaren. Social dokumentation börjar fungera
    bra nu. 67 % av personalen är undersköterskor. Det finns en liten kö av personer som
    vill flytta till hemmet. Personalen ordnade dans och 80 personer kom. Man har även
    en anhörigcirkel.

    Lars Fors berättade om att han har gått på anhörigcirkel för män. Det fungerade lite
    blandat. Några var bara där några få gånger. Fyra personer gick hela tiden. Bara Lars
    och en till som deltog var från Skarpnäck. De fick tips om vart man kan vända sig för
    att få hjälp. Lars tycker att det var för få som ej var registrerade som deltog. Lars
    visade en checklista för säkrare hem (Nestor). Hjälpmedelsknallarna verkar bra. Det
    är svårare nu för tiden att få hjälpmedel, man måste köpa själv. Bra lokal vid
    Gullmarsplan!

    8. Övriga frågor
    Britta Lindqvist frågade om referensgruppen/ politikergruppen om
    Hammarbyhöjdens servicehus, eventuell omvandling till trygghetsboende?
    Referensgruppen omnämndes i föregående protokoll. Vad tycker pensionärsrådet om
    denna fråga? Det finns en chans att påverka i ett tidigt skede. Ska rådet försöka få till
    ett särskilt möte med Lena Borgman? Frågan bordlades.

    Rose-Marie tog ett nytt foto där alla nuvarande medlemmar i pensionärsrådet är med.

    Nästa möte är måndagen den 17 augusti kl. 9:00 i Pensionärslokalen,
    Halmstadsvägen 43, Björkhagen.

    9. Mötet avslutas

    Sekreterare:    Rose-Marie Lithén

    Justeringsmän:    Ordförande Lars Fors (PRO)           Vice orförande Elke Liljemark (SPF)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:8/4/2011
language:Swedish
pages:5