Till

					S  SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING
  AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG OCH OMSORG O M PERSONER
  MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
                                                    PROTOKOLL
                                                      SID 1 (5)
                                                     2009-06-08
                                   Till
                                   Skarpnäcks stadsdelsnämnds
                                   pensionärsråd

  Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009-06-08

  Sammanträdesplats: Pensionärslokalen, Halmstadsvägen 43, Björkhagen.
  Tid: måndag den 8 juni kl. 09:00

  Närvarande:
  Ledamöter Lars Fors (PRO), ordförande, Elke Liljemark (SPF) - vice ordförande,
  Ingemar Svenstam (SPF), Maud Luks (PRO), och Ingegärd Engzell (PRO).

  Ersättare Eva Sjögren (SPF), Sibylla Rydén (PRO), Göran Brettéus (PRO) och Anna-
  Lisa Johansson (PRO), Britta Lindqvist (PRO)

  Mötessekreterare: Rose-Marie Lithén

  I mötet deltog: Kristina Ström, MAS, Christina Koistinen, projektledare äldreprojekt

  1. Lars Fors hälsade välkomna och öppnade mötet.

  2. Föreslagen dagordning fastställdes.

  3. Val av justeringsmän. Elke Liljemark valdes jämte ordförande till justerare.

  4. Föregående protokoll – Britta Lindqvist undrade över sista stycket på sidan två,
  kostnad för pensionärslokalerna, tas det verkligen av föreningsbidragen?
  Föreningsbidraget består av två delar, en del som föreningarna kan söka medel från
  och en del som bl. a finansierar hyror av lokaler. Sidan tre – äldreförvaltningen
  erbjuder ej utbildning till personal hos privata aktörer. Det stämmer som står i
  protokollet. Punkt fem ville Britta diskutera under övriga ärenden. För övrigt
  godkändes protokollet.

  5. Förvaltningen informerar:
  Kristina Ström
  § 87, uppföljningsrapport för Hammarbyhöjdens servicehus har tidigare diskuterats
  på ett rådsmöte och Kristina bad ledamöterna ställa frågor. Det stämmer att 20 % av
  personalen ej behärskar svenska i tal och skrift (3 i tal och 10-15 personer i skrift).
  Kristina och Kerstin Medin tyckte det var allvarligt. Lena Borgman har begärt att få
  in en åtgärdsplan. Allt går inte att åtgärda på en gång. Man måste ställa krav vid
  anställning. Andra språk kan vara en fördel i vissa lägen. Denna uppföljning gäller
  endast Hammarbyhöjdens servicehus, hemtjänsten i eget boende är inte med. All
  personal har samma dokumentationskrav, det ingår i enhetschefens ansvar. På
  Box 5117  121 17 JOHANNESHOV. Telefon 08-508 15 000. Fax 08-508 15 099. Org. nr 212000-0142
  skarpnack@skarpnack.stockholm.se
  Besöksadress Björkhangsplan 6                          www.stockholm.se
s                                             DAGORDNING
                                               SID 2 (5)
  Hammarbyhöjdens servicehus finns 44 personer som är tillsvidareanställda och 14
  som är timanställda.
  Rådet konstaterar att nu borde det finnas chans att rekrytera ny personal med goda
  språkkunskaper då arbetslösheten stiger. Kristina berättade att den sociala
  dokumentationen har utvecklats bra, tack vare ett projekt som Anette Bengtsson
  bedrivit. Språksvårigheter kan bero på annat än hemspråk.
  Den tredje meningen i sammanfattningen av ärendet att ”omvårdnaden är god”
  stämmer, det är hälso- och sjukvårdsdokumentationen som brister.

  Den Lex Maria-anmälan som gjorts på Hemmet för Gamla gällde inte språk.
  Hur har det gått med denna anmälan? Det kan ta från sex månader upp till ett år att få
  svar. Men personalen på Hemmet för Gamla har naturligtvis vidtagit åtgärder.

  För övrigt när det gäller Hammarbyhöjdens servicehus så har personalomsättningen
  gått ner, de timanställda är färre, flertalet av de tillsvidareanställda har gått
  nutritionsutbildning och aktivitetsprogrammet är omfattande. Beror aktiviteterna på
  projektet? Ja delvis men det fanns även tidigare. Riskbedömningar är gjorda, nästan
  alla för trycksår, fall och många även för nutrition. Projekt pågår med
  läkemedelsgenomgångar. Det har blivit bättre. En lokal dokumentationsgrupp
  avseende hälso- och sjukvård startar i juni i samarbete mellan Hammarbyhöjdens
  servicehus och Hemmet för Gamla.

  Avlidna på Hammarbyhöjdens servicehus skickas till Dalens sjukhus i väntan på
  begravning.

  Hur går riskbedömning för nutrition till? Det finns speciella mallar. Man svarar på
  vissa frågor, vikt, BMI, kan man äta själv m.m. Det är ett screeninginstrument som
  visar om en person befinner sig i risk för undernäring. Instrumentet förklarar inte
  varför eller föreslår metoder. Efter att bedömningen gjorts beslutar man om åtgärder.
  Man kan inte tvinga men erbjuda den enskilde. Då är det extra viktigt att
  dokumentera vad man erbjudit! Hur går det med den speciella matsalen? Den är inte
  igång.

  Hur är det med tandvård? Munhälsobedömning erbjuds när man har ett stort
  omvårdnadsbehov. Den enskilde ska ha vård två gånger per natt för att få en
  munhälsobedömning. Personen är berättigad även om han/ hon vårdas av en anhörig.
  En ny utförare är upphandlad, folktandvården i Stora Sködal. Ätsvårigheter kan även
  bero på infektion i munnen. Personalen behöver mer information om vikten av
  munhälsa. Läkemedelsbiverkningar – ingår det? Läkemedelsgenomgångar sker minst
  en gång per år, förutom det som sker genom projektet. Varje person bör ha en optimal
  läkemedelsbehandling.

  Christina Koistinen
  Christina delade ut samma material om projekten som delades ut vid förra
  nämndmötet. Förvaltningen söker årsvis och har fått pengar från Socialstyrelsen.
s                                               DAGORDNING
                                                 SID 3 (5)
  Prioriterade områden är rehabilitering, demensvård, socialt innehåll, förebyggande
  hembesök, kost och nutrition, läkemedelsgenomgångar och läkartillgång.
  En ansökan går till nämnden som gäller medel för 2010. Skarpnäck har hittills fått
  sammanlagt fyra miljoner. Det kommer inte att pågå projekt inom alla prioriterade
  områden.

  Ett pågående projekt om socialt innehåll bedrevs förut för boende i
  Hammarbyhöjdens servicehus men blir nu bredare. Det ska vara en öppen
  mötesplats. Alla i området är välkomna. Det är vissa problem med bemanning för att
  hålla öppet i sommar. Caféet får drygt 20 besökare varje gång. De som kommer är
  oftast beroende av ledsagare. Om pensionärsrådet har idéer om innehåll, ta kontakt
  med Christina eller Yvonne Jägenstedt. Yvonne har många samverkanspartners för att
  få fram ett bra innehåll. Man kommer att bygga om i lokalerna i höst och det blir lite
  stökigt. Målet är att det ska vara en aktivitet om dagen. Det anordnas tre
  sommarutflykter med buss, två till Tore Källberget och en till Lövhagen i
  Nynäshamn. Man har en läsgrupp för synskadade. Christina föreslår att bjuda in
  Yvonne till ett rådsmöte i höst. Christina påpekar också att socialt innehåll kan vara
  väldigt olika för olika människor.
  Kyrkan har också aktiviteter.

  Demensutbildningen – 175 personer av 200 fast anställda har genomgått
  grundutbildning. Det mesta handlar om bemötande, bemötande, bemötande.
  Personalen får en verktygslåda. En fortsättning och fördjupning kommer till hösten
  om reminiscens och taktil beröring. Reminiscens är en samtalsmetod med dementa.
  Man använder bl. a en minneslåda med olika föremål som ger minnen.

  Personalen efterlyser utrymme för reflektion och reflektionsgrupper kommer att
  starta i höst. Hur får man en demenssjuk att duscha? Det är ett vanligt problem. Vet
  man hur många som vägrar? I genomförandeplanen ska det framgå om man vägrar
  duscha.

  Förebyggande hembesök kommer att fortgå i höst. Efter sommaren kommer en ny
  person (på grund av sjukdom), Eva Lagernäs. Det finns 500 nya 75-åringar.
  Allmänna informationsmöten kommer också att anordnas. Jättebra tycker rådet!
  Rehabilitering i vardagen fortgår för hemtjänstpersonal i år. Alla utbildningar kräver
  personalinsatser och det kostar. Viss summa från projektet går till vikarier.
  Projektet om läkemedelsgenomgångar avslutas under hösten på Hammarbyhöjdens
  servicehus. Nästa år ska hemtjänstpersonal få kunskap om läkemedel. Det finns ett
  mörkertal för dem som inte har hemtjänst. Kristina säger att det är ett stort problem
  och primärvården har ansvar. Enskilda kan gå till flera olika läkare, köpa receptfritt,
  köpa på hälsokosten m.m. och det är svårt att få överblick. Tips: man kan boka en
  läkemedelsgenomgång på apoteket.

  Projektet för anhörigstöd. En lagändring har kommit, kommunen är skyldig att
  erbjuda anhörigstöd. Christina (och Elke) har varit på anhörigriksdag i Varberg.
s                                             DAGORDNING
                                                SID 4 (5)
  Länsstyrelsen fördelar projektmedel till anhörigstöd. De medel som fördelas till
  landets kommuner kommer att öka från 110 till 300 miljoner kr år 2010.
  En enkät skickades ut till anhöriga i oktober 2008. Resultatet visade att de flesta vill
  ha information, hur kan jag få hjälp när jag behöver? Det framkom också behovet av
  information om hjälpmedel.

  Christina samverkar med Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. Det tar tid att etablera
  anhörigprojektet. Stadsdelarna har gemensamma annonser. En ny enkät ska göras i
  höst. Öppna informationsmöten är planerade. Man gör egna utvärderingar. I
  uppdraget ingår att samverka med lanstinget och det är en utmaning. Anhörigcirklar
  har anordnats både dagtid och kvällstid. Det har fungerat bra att hålla cirklar vid
  Gullmarsplan. Röda Korset deltar i cirklarna. Det är meningen att efter cirklarnas slut
  ska deltagarna kunna fortsätta träffas i Röda Korsets regi. Individuella stödsamtal
  kommer att erbjudas i höst.

  En sommarutflykt anordnades fredagen den 5 juni. Deltagare från tre stadsdelar
  fyllde en buss. Projektet erbjuder en lägervecka tillsammans med Stadsmissionen till
  självkostnadspris. Lägerveckan blir på Stenfasta utanför Strängnäs i augusti.
  Lägerveckan vänder sig både till anhörigvårdare ensamma och till anhöriga
  tillsammans med anhörigvårdare.

  En lokal anhörigförening har bildats – ”Söder om Söder”.

  Vårdguiden kan vara ett bra ställe att informera i om anhörigcirklarna.

  Hjälpmedelsknallarna går att boka in till lokalföreningarna.
  Annicka Hedman och Roland Meisel är knallarna som man kan ta kontakt med.
  Kontaktkuppgifter finns i broschyr som delades ut.

  Lena Borgman och Kerstin Medin kunde inte komma, de har planeringsdag.

  6. Frågor inför nämndsammanträdet den 11 juni 2009.
  § 134 Det är en bra ansökan. Privata utförare kan vara med – stadsdelsnämnden
  ansvarar för gemensam ansökan. Det finns bara en hemtjänstutförare som är privat,
  Omsorgskompaniet. Flygarhöjden och Hemmet för Gamla är vård- och
  omsorgsboenden i egen regi/ entreprenad. Lönekostnader för vikarier har delvis
  bekostats av projekten (400 000 i år). I ansökan fördubblas medel till projektet om
  socialt innehåll.

  § 136 Bra ärende! Pensionärsrådet instämmer helt.

  7. Rapporter
  Elke Liljemark: Rapport från anhörigriksdagen i Varberg. Elke tackade först för att
  hon fått åka. Det var 15 personer från de södra stadsdelsförvaltningarna som åkte.
  Gruppen var blandad med både personal, anhöriga m.m. I Varberg deltog 900
s                                              DAGORDNING
                                                SID 5 (5)
  personer och Elke var imponerad över den goda organisationen. Konferensen hade
  olika parallella seminarier som man kunde välja att gå på. Elke lyssnade på ett
  föredrag om tekniska hjälpmedel, bl larm. Ett annat seminarium handlade om en
  handbok för anhöriga, skriven av anhöriga som är under utarbetande.

  Ingemar Svenstam: Rapport från anhörigmöte på Hemmet för Gamla. Hemmet för
  Gamla fungerar bra. En ungdomsgrupp kommer på helgerna och hjälper till.
  Sommarvikarier är rekryterade till sommaren. Social dokumentation börjar fungera
  bra nu. 67 % av personalen är undersköterskor. Det finns en liten kö av personer som
  vill flytta till hemmet. Personalen ordnade dans och 80 personer kom. Man har även
  en anhörigcirkel.

  Lars Fors berättade om att han har gått på anhörigcirkel för män. Det fungerade lite
  blandat. Några var bara där några få gånger. Fyra personer gick hela tiden. Bara Lars
  och en till som deltog var från Skarpnäck. De fick tips om vart man kan vända sig för
  att få hjälp. Lars tycker att det var för få som ej var registrerade som deltog. Lars
  visade en checklista för säkrare hem (Nestor). Hjälpmedelsknallarna verkar bra. Det
  är svårare nu för tiden att få hjälpmedel, man måste köpa själv. Bra lokal vid
  Gullmarsplan!

  8. Övriga frågor
  Britta Lindqvist frågade om referensgruppen/ politikergruppen om
  Hammarbyhöjdens servicehus, eventuell omvandling till trygghetsboende?
  Referensgruppen omnämndes i föregående protokoll. Vad tycker pensionärsrådet om
  denna fråga? Det finns en chans att påverka i ett tidigt skede. Ska rådet försöka få till
  ett särskilt möte med Lena Borgman? Frågan bordlades.

  Rose-Marie tog ett nytt foto där alla nuvarande medlemmar i pensionärsrådet är med.

  Nästa möte är måndagen den 17 augusti kl. 9:00 i Pensionärslokalen,
  Halmstadsvägen 43, Björkhagen.

  9. Mötet avslutas

  Sekreterare:  Rose-Marie Lithén

  Justeringsmän:  Ordförande Lars Fors (PRO)      Vice orförande Elke Liljemark (SPF)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:8/4/2011
language:Swedish
pages:5