FISA DE DATE A ACHIZITIEI by cuiliqing

VIEWS: 252 PAGES: 49

									             FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: SC APATERM SA GALATI
Adresa: Strada Crizantemelor nr. 6
Localitate: GALATI
Cod postal: 800351
Tara: ROMANIA
Contact: Departament ACAP
Telefon: 0236/473100 int. 233, 0767809060
E-mail: teodoru_adrian@yahoo.com
Fax : 0236/314057 ; 0236/465550
Adresa Autoritatii contractante: Galati, strada Crizantemelor nr. 6
I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
    Societate Comerciala cu activitate relevanta de distributie a energiei termice in
subordinea Consiliului Local.

Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante
    DA ……            NU √

Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: la adresa mai sus mentionata.

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari
            Data : 12.06. 2008
            Ora limita: 10 00
            Adresa : Departamentul Atribuire Contracte Achizitii Publice
             str. Crizantemelor nr. 6 , fax 0236/314057 ;0236/465550 ;
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 13.06.2008.

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie :Consiliul National de
Solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa: Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , cod postal 030084 , Romania ;
Telefon / fax: 021/3104641 ; 021/3104642 ;
 Adresa internet : www.cnsc.ro ;

I.c.Sursa de finantare : Surse proprii;

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
 II.1.1) Denumire contract : Contract de servicii privind     „Verificarea metrologica
 periodica si reparare contori energie termica”.

 II.1.2) Denumire contract şi locaţia : Contract de servicii privind „Verificarea
metrologica periodica si reparare contori energie termica „
 (c) Servicii            √
 Categoria serviciului : 1- Anexa 2A
 Principala locatie a prestarii serviciului : serviciul de verificare metrologica periodica si
 reparare contori energie termica se va realiza in laboratoarele de verificare metrologica
 ale operatorului economic.
 Cod CPV - 50411000- 9
II.1.3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achizitie publica

II.1.4) Durata contractului de achizitie publica : 31.12.2008 cu posibilitatea de
prelungire prin acte aditionale conform H.G. 925/2006.

II.1.5 )Informatii privind acordul cadru: NU

II.1.6 ) Termenul de predare/livrare a contorilor de energie termica trimisi la verificare/
reparare va fi de maxim 30 zile de la data trimiterii acestora la verificare/reparare.

II.1.7 ) Divizarea pe loturi : ( Defalcarea pe loturi este prezentata in caietul de sarcini ) :
DA
    Unul sau mai multe loturi : 9 loturi conform anexe caiet sarcini ;

II.1.8) Oferte alternative: Nu se accepta oferte alternative.

II.2 ) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total prestatii servicii
    Tinand cont si de suplimentarile care pot aparea pe parcursul derularii contractului
cantitatea de contori de energie termica pentru apa calda de consum si incalzire ce
urmeaza a fi verificati metrologic este de maxim 3.046 bucati si minim 1.860 bucati .
    Informatiile privind cantitatile minime-maxime ale contoarelor de energie termica
montate la limita de proprietate si in punctele termice pe conductele de agent termic
secundar, pentru incalzire si apa calda de consum, care vor fi supuse verificarii
metrologice si eventual repararii sunt cuprinse in Anexele Ia caietului de sarcini pentru
fiecare model si tipo-dimensiune respectiv:
LOT I - contoare de energie termica cu debitmetre mecanice tip MTWI, MTHI, ETHI,
WSI, integratoare multidata S1 si perechi de termorezistente Pt 500 JUMO :
       − pentru verificare metrologica periodica: numar minim = 1.103 contori ;
                             numarul maxim = 2.035 contori;
       - pentru reparare: numar minim = 554 contori ;
                 numar maxim = 1.486 contori ;
LOT II - contoare de energie termica cu ultrasunete model Ultraheat cu integratoare
2WR5, LANDYS ,GYR        si perechi de termorezistente Pt 500 JUMO si PT500
sertizate :
      - pentru verificare metrologica periodica: numar minim = 220 contori ;
                            numarul maxim = 306 contori;
       - pentru reparare: numarul minim = 77 contori;
                 numarul maxim = 163 contori
LOT III - contoare de energie termica cu debitmetru mecanic cu turbina tip
MTWH,MTHI,WSC,WST,WEC,WET,SD,ELSET II, integratoare Thermiflu, CF 50 , CF 55
si perechi de termorezistente Pt 100 PC 121-2 , Pt 500 EE 500
       - pentru verificare metrologica periodica: numar minim = 364 contori;
                            numarul maxim = 464 contori;
       - pentru reparare: numar minim = 92 contori;
                numar maxim = 192 contori
 LOTUL IV - contoare de energie termica cu debitmetre cu ultrasunete CF ECHO,
perechi de termorezistente Pt 100
     - pentru verificare metrologica periodica :numarul minim = 4 contori
                          numarul maxim = 5 contori
     - pentru reparare : numarul minim = 1 contor
               numarul maxim = 2 contori
 LOTUL V - contoare de energie termica ELSONIC COMPACT cu debitmetre cu
ultrasunete si perechi de termorezistente Pt 500
   - pentru verificare metrologica periodica : numar minim = 5 contori;
                         numar maxim = 6 contori
    - pentru reparare: numar minim = 1 contor;
             numar maxim = 2 contori;

LOTUL VI - contoare de energie termica tip SONTEX Supercal 431,437 cu debitmetre
Superstatic 440 si perechi termorezistente PT 500
   - pentru verificare metrologica periodica :numar minim = 55 contori;
                        numar maxim = 80 contori;
  - pentru reparare: numar minim = 17 contori ;
             numar maxim = 42 contori;

LOTUL VII- contoare de energie termica Meinecke cu debitmetre mecanice cu
turbina tip WEHRLE, COSMOS , WOLTMAN, integrator Supercal 430,431 si perechi
de termorezistente Pt 500 si W HERAEUS
   - pentru verificare metrologica periodica : numar minim = 24 contori
                         numar maxim = 30 contori;
    - pentru reparare :numar minim = 5 contori;
             numar maxim = 11 contori

LOTUL VIII - contoare de energie termica cu debitmetre cu ultrasunete cu Traductor
Ultrasonic US ECHO, ELSONIC II, integrator CF 55 si perechi de termorezistente Pt
500 EE 55
    - pentru verificare metrologica periodica:numarul minim = 72 contori
                         numarul maxim = 103 contori
    - pentru reparare :numarul minim = 9 contori
             numarul maxim = 40 contori

LOTUL IX - contoare de energie termica cu debitmetre cu ultrasunete tip SONO
1000, SONO 2500, SONO 3000, integrator Multical CALSTREEM si perechi de
termorezistente Pt 500
   - pentru verificare metrologica periodica : numar minim = 13 contori;
                         numar maxim = 17 contori;
   - pentru reparare :numar minim = 4 contori;
             numar maxim = 8 contori;

III. Conditii specifice contractului
III.1.Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz)
     DA ……              NU √
III.1.1. Contract rezervat
     DA ……              NU √

IV: PROCEDURA
IV. 1. Procedura selectata – Negociere cu publicare prealabila a unui anunt de
  participare

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica
    DA …..             NU √
IV.3) Legislatie aplicata: legislatia in vigoare aferenta achizitiilor publice:
  - OUG 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
    concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ;
  -  Legea 337/2006 - privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
    34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
    concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ;
  -  HGR 925/2006 - privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
    atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
    nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
    concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ;
  -  HGR 1337/2006 privind completarea HG 925/2006, pentru aprobarea normelor de
    aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 ;
  -  Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
    achizitie publica ;
  -  OUG nr. 94/2007 privind modificarea si completarea OUG 34/2006 ;
  -  HGR nr. 198 / 2008 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a
    prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace
    electronice din OUG 34/2006

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului – cerinta obligatorie
- Declaratie privind eligibilitatea
    DA   √          NU ….
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in art. 181 din OUG nr. 34/2006 lit.
a,b,d,e,
    DA   √          NU ….
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) – cerinta
obligatorie
  - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
    DA   √          NU ….
  -  Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului
    DA   √          NU ….
    Autorizatii de functionare
    – Autorizatie de laborator emisa de BRML pentru activitatea de verificare
metrologica, conform I.M.L.5 – 05, aprobat prin HG 1660/2005 si sa faca dovada ca la
data desfasurarii procedurii de achizitie nu i s-a retras, suspendat sau restrans autorizatia
pentru activitatea de verificare metrologica.
 - Avizul din partea BRML pentru activitatea de reparare si /sau fabricare a modelelor de
contoare de energie termica conform I.M.L.6 – 05 aprobat prin HG 1660/2005 si sa faca
dovada ca la data desfasurarii procedurii de achizitie nu i s-a retras, suspendat sau
restrans autorizatia pentru activitatea de fabricare sau reparare mijloace de masurare .
V. 3) Situatia economico-financiara : informatii privind situatia economico-financiara
solicitate
- Bilant contabil la 31.12.2007, vizat si inregistrat de autoritatile competente – cerinta
obligatorie.
    DA   √          NU ….
- Gradul de indatorare < 3, calculat dupa formula „ datorii mai vechi de un an/ capitaluri
proprii” - cerinta minima obligatorie
    DA   √          NU ….
Nota: Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci situatia
economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului.
V.4.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: informatii referitoare la capacitatea
tehnica solicitate:
- Lista principalelor servicii de verificare metrologica si reparare contori energie
termica, realizate in ultimii 3 ani, insotita de certificari de la beneficiari/clienti pentru cele
mai importante serviciii si care vor contine valori contractate, perioada de prestare,
beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati – cerinta
obligatorie.
    DA   √         NU ….
Confirmarea acestor servicii se realizeaza printr-o declaratie scrisa a operatorului
economic.

- Fisa experienta similara - conform formular B3 – cerinta minima obligatorie.
    DA   √         NU ….
Ofertantul (executantul) va face dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 3 ani a cel putin
unui contract a carui obiect a fost executia de lucrari similare si care a avut o valoare de
800.000 lei si 224.921,28 Euro. Contractul nominalizat va fi anexat in copie.;

- Declaratie referitoare la echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile de care poate
dispune operatorul economic si masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii .
    DA   √          NU ….
    Autoritatea contractanta a stabilit ca cerinta obligatorie asigurarea (in dotare
proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc.) cu echipamente, utilaje, mijloace
de transport, laboratoare de verificare metrologica autorizate , baze de productie, alte
mijloace fixe si dotari care sunt strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii.

- Informatii referitoare la pregatirea profesionala si calificarea personalului de
conducere, a personalului tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii si a
persoanelor responsabile pentru realizarea contractului.
    DA   √         NU ….
Autoritatea contractanta a stabilit ca cerinta obligatorie asigurarea cu personal de
specialitate autorizat pentru indeplinirea acestui contract.:

- Informatii privind subcontractanti
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanti in cadrul unei ofertei, nu au dreptul de
a depune oferta proprie sau in asociere.
Ofertantul va completa obligatoriu un formular cu subcontractantii si specialitatea acestora
precum partea/partile din contract ce urmeaza a le realiza.

 Standarde de asigurarea calitatii
Ofertantul va prezenta in oferta certificate emise de organisme abilitate in acest sens care
sa ateste conformitatea cu standarde de asigurare a calitatii relevante ( ISO , TUV, BSI,
etc).

Planul calitatii aplicabil pentru prestarea serviciilor ofertate
- Implementarea si certificarea sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001/2001
sau echivalent .
- Autorizatie de laborator emisa de BRML pentru activitatea de verificare metrologica,
conform IML5 – 05, aprobat prin HG 1660/2005, valabila pe toata perioada de derulare a
contractului si sa faca dovada ca la data desfasurarii procedurii de achizitie nu i s-a retras,
suspendat sau restrans autorizatia pentru activitatea de verificare metrologica ;
 - Avizul din partea BRML pentru activitatea de reparare si sau fabricare a modelelor de
contoare de energie termica conform IML6 – 05 aprobat prin HG 1660/2005 si sa faca
dovada ca la data desfasurarii procedurii de achizitie nu i s-a retras, suspendat sau
restrans autorizatia pentru activitatea de fabricare sau reparare mijloace de masurare

V. Daca este aplicabil modul de selectare/preselectare:
  Procedura de negocierea se va desfasura in doua runde / etape succesive :
 - procedura de preselectare a candidatilor se va desfasura in aceeasi zi cu procedura
 de derulare a negocierilor .
 Negocierea se va realiza cu toti candidatii pe parcursul a cel mult o ora.
− Ofertele care nu vor indeplini cerintele obligatorii de calificare vor fi descalificate;
− pentru documentele care nu au mentionat”cerinta obligatorie” se va putea acorda un
  termen de maxim 48 de ore in vederea depunerii lor.

VI.PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei - oferta se va redacta in limba romana sau
engleza
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei –90 zile de la termenul limita de primire a
ofertelor .
VI. 3) Cuantumul garantiei de participare – nu se solicita garantie de participare.
a) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare      NU
b) Modul de constituire a garantiei de participare          NU
VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice
    Propunerea tehnica trebuie sa corespunda in totalitate specificatiilor din Caietul de
sarcini ( in situatia in care propunerea tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini,
oferta va fi considerata neconforma);
  In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce SC APATERM SA Galati va accepta
certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene;
    In prezentarea ofertei tehnice se va evidentia clar tipul serviciului, respectiv
verificare metrologica periodica si/sau reparatie pentru fiecare model si diametru al
aparatelor de masura, cat si piesele de schimb sau subansamblele care se pot inlocui si
se va asigura corespondenta datelor intre propunerea tehnica si cea financiara.
    Este conditie obligatorie ca operatorul economic sa aiba posibilitatea de:
- a executa pe langa verificarea metrologica periodica si repararea contoarelor de energie
termica defecte cat si pe cele care nu sunt admise la verificare;
- a furniza piese de schimb necesare repararii tipurilor de contori pentru care depune
oferta.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare
    VI.5.1. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta conform caietului de
sarcini si Anexele la acesta , care reprezinta elementul principal al propunerii financiare
    VI.5.2.Propunerea financiara se va face detaliat pentru fiecare model si dimensiune
pentru:
    a) verificare metrologica
    b) reparare cu inlocuire de piese de schimb si subansamble;
    c) se va prezenta lista de preturi pentru toate piesele si subansamblele care se pot
inlocui,in conformitate cu caietul de sarcini si Anexele la caietul de sarcini .
    Costul operatiei de verificare metrologica va include si operatiunile aferente
verificarii (exemplu: demontare, curatare, remontare) cat si toate cotele aferente
manoperei ;
    Transportul de la beneficiar la contractant si de la contractant la beneficiar va fi
asigurat de ofertant pe cheltuiala acestuia.
   VI.5.3 . Elemente necesare elaborarii propunerii financiare:
− termen de plata : 30 de zile de la primirea facturii de catre achizitor , cu acordarea unui
  termen de gratie cuprins intre minim 90 pana la 180 de zile de la primirea facturii de
  catre achizitor ;
− ofertantii pot depune oferta pentru un lot sau pentru toate loturile;
− Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatile contractate,
  precizate in caietul de sarcini si de a prelungi durata contractului in conditiile prevazute
  de art. 6 alin. (3) din HGR 925/2006.

VI.6) Modul de prezentare a ofertei
a) Adresa la care se depune oferta: Registratura SC APATERM SA GALATI, Strada
Crizantemelor nr. 6
b) Data limita pentru depunerea ofertei - 20.06 .2008, ora 8 30
c) Mod de prezentare :
    Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o
însotesc, în original, si 1 (un) exemplar in copie. În eventualitatea unei discrepante între
original si copie va prevala originalul.
    Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile în plicuri separate, marcând
corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce
într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent si va fi insotit de “Scrisoare de
inaintare”.
    Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este
declarata întârziata.
    Documentele din fiecare plic, vor fi paginate si mentionate intr-un “OPIS”. Fiecare
pagina a ofertei va fi semnata si stampilata de ofertant. Orice stersatura, adaugire sau
scris peste cel dinainte, sunt valabile doar daca sunt vizate de catre persoanele autorizate
sa semneze documentele.
    Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia
“ACHIZITIE DE SERVICII “Verificarea metrologica periodica si reparare contori energie
termica”, A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 20.06.2008, ORA 9 30. “
    Documentele de calificare (cerinte obligatorii) propunerea tehnica, respectiv
propunerea financiara se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator.

VI. 7) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei ; Situatii in care oferta este
declarata intarziata
    Ofertantul are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta, numai inainte de data
limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
    In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa
acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre
autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi
considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitatea cu prevederile
de la cap. VI. 6) cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si
inscriptia „ MODIFICARI”.
    Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea
datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

   OFERTA INTARZIATA
    Se considera oferta intarziata oferta depusa/transmisa la alta adresa decat cea
indicata in anuntul de participare si in documentatia de atribuire ori care este primita de
catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere. Ofertele
intarziate se returneaza ofertantului nedesfacute, precizandu-se acest lucru in procesul
verbal de deschidere a ofertelor.

VI.8) Deschiderea ofertelor
VI.8.1) Data, ora si locul deschiderii ofertelor 20.06.2008, ora 9:30 , SC APATERM SA
GALATI, Strada Crizantemelor nr. 6.
VI.8.2) Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere
La deschiderea ofertelor pot participa numai membrii comisiei de evaluare si reprezentantii
imputerniciti ai ofertantilor.
Sedinta de deschidere se incheie cu intocmirea unui proces verbal al sedintei de
deschidere in care vor fi consemnate urmatoarele aspecte:
− Decizia si numele membrilor Comisiei de evaluare;
− Numele ofertantilor care au depus oferta;
− Numele ofertantilor care au depus oferta intarziata;
− Numele ofertantilor care au modificat sau si-au retras oferta;
− Enumerarea si consemnarea documentelor care constitue oferta, inclusiv lipsa
   acestora , si care au fost solicitate prin documentatia de atribuire, fara a fi analizate din
   punct de vedere a corectitudinii si valabilitatii lor .
Procesul verbal de deschidere se semneaza de catre membrii comisiei de evaluare,
inclusiv de catre presedintele comisiei, precum si de catre reprezentantii imputerniciti ai
ofertantilor.
Comisia de evaluare are obligatia de a transmite un exemplar al procesului verbal de
deschidere tuturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire indiferent
daca acestea au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere.
  Dupa stabilirea de catre comisia de evaluare a candidatilor preselectati candidati ce au
indeplinit criteriile de selectie si calificare impuse se trece la etapa de negociere cu toti
candidati preselectati pe parcursul unei ore.
VI.9) Evaluarea ofertelor
 Evaluarea ofertelor se va face pe fiecare lot in parte .
 Ofertantii pot depune oferta pentru un lot/pentru mai multe loturi/pentru toate loturile.
 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatile contractate
 mentionate in caietul de sarcini si de a prelungi durata contractului in conditiile prevazute
 la art. 6 alin (3) din HGR 925/2006.

VI.10) Utilizarea cailor de atac
Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-
un act al autoritatii contractante cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor
publice, are dreptul de a contesta actul respectiv in conditiile OUG. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1)Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Nr.  Factorul de evaluare                             Punctajul
crt.                                         maxim
1.   Pretul ofertei                                   90
2.   Perioada de gratie min. 90 pana la 180 de zile de la data primirii facturii    10
    TOTAL                                       100

 La analiza factorului de evaluare - „ pretul ofertei „ se va tine seama de urmatorii
factori:
  -  costul operatiunii de verificare metrologica
   -  costul operatiunii de reparatie ( manopera plus piese de schimb), pentru care
     se aloca urmatorul punctaj:

Nr.            Factorul de evaluare                      Pondere
crt
1.    Costul operatiunii de verificare metrologica periodica              0,4
2.    Costul operatiunii de reparatie pentru piese cu frecventa mare de inlocuire    0,4
     (manopera , piese de schimb )conf. Anexe B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9
3.    Costul operatiunii de reparatie pentru piese cu frecventa redusa de inlocuire   0,2
     (manopera , piese de schimb ) conf. Anexe B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9
     TOTAL                                       1

Costul operatiunii de verificare metrologica a contorilor de energie termica se
  determina astfel:
Valoarea verificarii metrologice periodice pentru fiecare tipo-dimensiune de contori de
energie termica (care cuprinde si costurile aferente demontarii, curatirii si remontarii) se
imnulteste cu cantitatea din Anexa I la caietul de sarcini rezultand valoarea totala a
operatiunii de verificare metrologica, valoare pe baza careia se va acorda punctajul.
Pentru cea mai mica valoarea totala a operatiunii de verificare metrologica se acorda
punctajul maxim si va fi calculat astfel: Pvmax. = Punctajul max. alocat x ponderea
criteriului (90x0,4);
Pentru alta valoare totala a operatiunii de verificarii metrologice, se acorda punctajul
astfel:Pvn = (Valoarea totala de verificare metrologica minima/ valoarea totala de verificare
metrologica n ) x punctajul maxim alocat x ponderea criteriului.

Costul operatiunii de reparatie contori energie termica pentru piese cu frecventa
mare de inlocuire se determina astfel:
Pentru fiecare tip-dimensiune se aduna valoarea unitara a tuturor pieselor de schimb cu
valoarea unitara a manoperei de inlocuire a acestora. Valoarea rezultata din insumare este
valoarea pe baza careia se va acorda punctajul.
Pentru cea mai mica valoare rezultata la operatiunea de reparatie a contoarelor de energie
termica se acorda punctajul maxim si va fi calculat astfel: Prmax. = Punctajul max. alocat x
ponderea criteriului (90 x 0,4);
Pentru alta valoare rezultata la operatiunea de reparatie a contoarelor de energie termica,
se acorda punctajul astfel:Prn = (Valoarea rezultata la operatiunea de reparatie a
contoarelor de energie termica minima/ valoarea rezultata la operatiunea de reparatie a
contoarelor de energie termica n ) x punctajul maxim alocat x ponderea criteriului.

Costul operatiunii de reparatie contori energie termica pentru piese cu frecventa
redusa de inlocuire se determina astfel:
 Pentru fiecare tipo-dimensiune se aduna valoarea unitara a tuturor pieselor de schimb cu
valoarea unitara a manoperei de inlocuire a acestora; valoarea rezultata din insumare este
valoarea pe baza careia se va acorda punctajul;
Pentru cea mai mica valoare rezultata se acorda punctajul maxim si va fi calculat astfel :
   Prmax.= Punctajul max. alocat x ponderea criteriului ( 90 x 0,2 ) ;
Pentru alta valoare rezultata , se acorda punctajul astfel : Prn = ( Valoarea rezultata
minima / valoarea rezultata n ) x punctajul maxim alocat x ponderea criteriului .
Pentru factorul de evaluare - „ perioada de gratie de minim 90 de zile pana la 180 de
zile de la data primirii facturii” punctajul se acorda astfel:
   a) pentru cea mai mare perioada de gratie (mai mare sau egala cu 180 de zile) se
acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
   b) pentru o perioada de gratie mai mica decat cea prevazuta la lit. a), dar nu mai mica
de 90 de zile, punctajul se acorda astfel:
Pn = [ perioada de gratie”n”/perioada de gratie maxima(cea prevazuta la lit.a)] x punctajul
maxim alocat
   c) pentru perioada de gratie mai mici de 90 de zile, punctajul acordat este 0.
Punctajul total = ∑ ( Punctaj pret oferta verificare + reparare, Punctaj perioada de
gratie).

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
VIII.1) Ajustarea pretului contractului
Pretul contractului exprimat in lei este ferm.
NU se accepta ajustarea pretului contractului.
VIII.2) Incheierea contractului
Procedura de atribuire se finalizeaza prin incheierea contractului de achizitie publica,
exceptie facand situatia prevazuta de art. 209 din OUG 34/2006 cand procedura se poate
finaliza prin anularea acesteia.
Autoritatea contractanta va comunica ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii, in scris si
cat mai curand posibil dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea deciziei
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica.
Comunicarea prin care se transmite informarea prevazuta mai sus privind rezultatul
aplicarii procedurii de atribuire a contractului de servicii, se transmite prin fax iar daca
acest lucru nu este posibil atunci comunicarea se va transmite prin posta iar termenul de
transmitere se majoreaza cu 5 zile.
In cadrul comunicarii autoritatea contractanta va informa ofertantul/ofertantii
castigator/castigatori, cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
Comunicarea catre ofertant/ofertantii declarati castigatori va contine si invitatia pentru
semnarea contractului.
In cadrul comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire a contractului de
servicii, autoritatea contractanta va informa ofertantii care au fost respinsi sau a caror
oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor care au stat la baza decizie
respective dupa cum urmeaza:
     a) fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de
respingere a candidaturii sale;
    b) pentru fiecare oferta respinsa motivele concrete care au stat la baza deciziei de
respingere detaliindu-se argumentele in temeiul carora oferta a fost considerata
inacceptabila, neconforma sau necorespunzatoare, indeosebi elementele ofertei care nu
au corespuns cerintelor de functionare si performata prevazute in caietul de sarcini;
   c) fiecarui ofertant care a prezentat o oferta acceptabila, conforma si corespunzatoare
, dar care nu a fost declarata castigatoare, caracteristicile si avantajele relative ale ofertei/
ofertelor castigatoare in raport cu oferta sa, numele ofertantului caruia urmeaza sa i se
atrbuie contractul de achizitie publica.
Contractul de achizitie publica se atribuie ofertantului, conform criteriului de atribuire
stabilit „ oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” .
Oferta care este declarata castigatoare in acest caz trebuie sa indeplineasca specificatiile
tehnice considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite in caietul de sarcini si
anexele aferente.
  In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
Data stabilita in invitatia pentru semnarea contractului nu poate fi mai mica decat termenul
stabilit de OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare art. 205 lit. a):
 – 10 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii
Contractul de servicii va fi incheiat adaptat ofertei castigatoare.
 VIII.3) Conditii financiare impuse de contract
 Factura/facturile vor fi insotite de devize estimative cu detalierea servicilor efectuate
semnate si aprobate de catre reprezentantii achizitorului.
 Plata facturilor se va face la 30 de zile de la primirea acestora de catre achizitor cu
acordarea unui termen de gratie de minim 90 de zile.pana la 180 de zile de la primirea
facturilor de catre achizitor .

VIII.4.Garantia de buna executie a contractului
    DA   √        NU ….

VIII.4.1. Cuantumul garantiei de buna executie - 10% din pretul contractului, fara
T.V.A.
Perioada de garantie acordata este de 24 de luni de la data efectuarii receptiei.

VIII.4.2 Modul de constituire a garantiei de buna executie - Retineri succesive din
sume datorate pentru facturi partiale confirmate de beneficiar. Ofertantul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti.
Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie
mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea
contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate
si cuvenite contractului pana la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie
in documentatia de atribuire.
− Scrisoare de garantie bancara de buna executie.                 DIRECTOR GENERAL
                cons. jr. GEORGE CUBASA


 DIRECTOR ECONOMIC
ec. ANISOARA COSMIUC


SEF DEPARTAMENT JURIDIC,
 cons. jr. Dana Zaharia


SEF DEPARTAMENT ACAP
Ec. Adrian Teodoru


SEF SERVICIU ACHIZITII
ing. VALENTIN FALCARU


INTOCMIT
analist cump. JENICA CUVINCIUC
                ACORD DE ASOCIERE
 in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ____________________________________________________________.
                    (incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________
          S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ___________
__________________________________________________________________”.
                 (denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica
comun:

_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
  - liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
  - conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a
sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
  - incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului
de asociere;
  - modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de
fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data completarii:                       LIDERUL ASOCIATIEI,
______________                        __________________
                     ASOCIAT,
                  ___________________
   Operator economic
_____________________________
   (denumire/nume)


                    DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181
din OUG 34/2006

     Subsemnatul(a) ........................................................................................., (denumirea/numele
operatorului economic ) in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de achizitie publica
avand ca obiect........................................................................(denumirea produsului si codul CPV)
la data de .......................................................................(zi/luna/an), organizata de
catre .................................................................................................., declar pe proprie raspundere ca:
     a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii.de asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare,
reglementata prin lege
     b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea intr-una dintre situatiile prevazute
la lit a);
     c) nu am fost condamnat in ultimii trei ani prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli
in materie profesionala.


    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in scopul verificarii confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

    Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incal;carea ptrevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
                            Operator economic
____________________________
(semnatura autorizata)
CANDIDATUL/OFERTANTUL
 ____________________
   (denumirea/numele)
               DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________________,
                             (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu
ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
    2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele
de care dispunem.
    3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante _________________________________________ cu privire la orice aspect
             (denumirea si adresa autoritatii contractante)
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
    4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ________________________ .
                            (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

 Data completarii ......................


                       Candidat/ofertant,
                      _________________
                       (semnatura autorizata)
CANDIDATUL/OFERTANTUL
 _____________________
  (denumirea/numele)

                     EXPERIENTA SIMILARA*)
     1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
         Numarul si data contractului: ____________________________________.
     2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
         Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
         Tara: ____________________.
     3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
         (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
     _
     |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
     _
     |_| contractant asociat
     _
     |_| subcontractant
     4. Valoarea contractului:
                                exprimata in        exprimata
                                moneda in care       in echivalent
                                s-a incheiat        euro
                                contractul
     a) initiala (la data semnarii contractului): _________             ___________
     b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________
     5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor
de solutionare: ___________________________.
     6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum
si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
     _______________________________.
                                          Candidat/ofertant,
                                          _______________
                                         (semnatura autorizata)
------------
  *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin
prezentarea contractului respectiv.
      OFERTANTUL
    __________________
      (denumirea/numele)

                        FORMULAR DE OFERTA

    Catre ....................................................................................................
                 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)


   Domnilor,
   1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
               (denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing
fara optiune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________,
                                                 (denumirea produselor)
pentru suma de ________________________ lei, reprezentand ________________ euro,
              (suma in litere si in cifre)                      (suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile),
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ______________________lei.
                                                 (suma in litere si in cifre)
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
furnizam produsele in graficul de timp anexat.
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de __________________________, si
  (durata in litere si cifre)                              (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
    5. Alaturi de oferta de baza:
   _
   |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
  _
  |_| nu depunem oferta alternativa.
     (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.

    Data _____/_____/_____

    _____________, in calitate de ____________________, legal autorizat sa semnez
        (semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
                         (denumirea/numele ofertantului)
                      MODEL Contract de furnizare
                    nr.______________data_______________

Preambul

    In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de
produse, intre

........................................................................................... denumire autoritate contractanta adresa
sediu ..................................................................... telefon/fax .............................................. numar de
inmatriculare        ..................................................    cod     fiscal     ...................................    cont
trezorerie           ...............................................................................                reprezentata
prin ....................................................................................................... (denumirea conducatorului),
functia...............................................
in calitate de achizitor, pe de o parte
si
……...       ................   ...........................       …………….              denumire           operatorul
economic                    ...............................................                adresa           sediu
…………………                                         ........................................................................
telefon/fax .......................................... numar de inmatriculare ..................................... cod
fiscal                    ...................................                   cont           (trezorerie,
banca)        ..............................................................................................................      reprezentat
prin ................................................................................................       (denumirea conducatorului)
functia...............................................
in calitate de furnizor, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
                  − contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele
                     sale.
                  − achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt
                     acestea numite in prezentul contract;
                  − pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre
                     achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala
                     si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin
                     contract;
                  − produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte
                     bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe
                     care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze
                     achizitorului;
                  − servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv
                     activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi
                     transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune,
                     asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte
                     asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
                  − origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate.
                     Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de
                     fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a
                     componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial,
                    care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop
                    sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor
                    si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
                  − destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a
                    furniza produsele;
                  − termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform
                    INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert
                    (CIC).
                  − forta majora - un eveniment mai presus de controlul
                    partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care
                    nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si
                    care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
                    contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
                    razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
                    catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
                    carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
                    enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
                    asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate
                    de executare, face extrem de costisitoare executarea
                    obligatiilor uneia din parti;
                  − zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

                     Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze si sa
intretina .................................................(denumirea produselor si cantitatea), in perioada/
perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in
prezentul contract.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este de
………. lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga ……… TVA.

6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, incepand de la data de …….
 (se inscrie perioada si data)
6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de ....
( se inscrie data la care inceteaza contractul)

7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de ......
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:oferta castigatoare.....
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului)

9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in
propunerea tehnica.
9.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezentat in propunerea
tehnica, anexa la contract.
9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
 IV.1.1.1.1.1.1.1.reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
   proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
   materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate,
   si
 IV.1.1.1.1.1.1.2.daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
   situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de
   catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit de la
emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)


11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor)
11.2 - In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta
cu o cota procentuala din plata neefectuata.
(se precizeaza aceiasi cota procentuala prevazuta la 11.1 pentru fiecare zi/saptamana de intarziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
                      Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - (1) Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de
……., pentru perioada …… si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului.
( se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna
executie)
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie …… in termen de ….. de la
indeplinirea obligatiilor asumate.
( se precizeaza modul de restituire si termenul)
12.5 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Receptie, inspectii si teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
13.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la
destinatia finala a produselor.
(se precizeaza destinatia finala a produselor)
13.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul
are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
   a) de a inlocui produsele refuzate, sau
    b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor
tehnice.
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat
sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor
sau altor obligatii prevazute in contract.

14. Ambalare si marcare

14.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare,
la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare
si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel
incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare,
unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de
manipulare grea in toate punctele de tranzit.
14.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict
cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare.
(se precizeaza aceste cerinte, inclusiv cele suplimentare si orice alte instructiuni ulterioare cerute
de catre achizitor)
14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei
coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului.

15. Livrarea si documentele care insotesc produsele

15.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor
respectand:
    a) datele din graficul de livrare, si
    b) termenul comercial stabilit;
dupa primirea ordinului de incepere.
15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat
achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
(se precizeaza documentele care vor insoti produsele)
15.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face
dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor receptia produselor.

16. Asigurari

16.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva
pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de
termenul comercial de livrare convenit.
(se precizeaza termenul comercial de livrare)

17. Servicii

17.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile
accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.
17.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia
ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.
(se precizeaza perioada de timp convenita pentru prestarea serviciilor)

18. Perioada de garantie acordata produselor

18.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite,
de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura
materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin
contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia
cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte
actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.
18.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in
propunerea tehnica.
(se precizeaza perioada de garantie acordata produselor)
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea
acestora la destinatia finala.
18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
18.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de
a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care,
in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de
garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
(se precizeaza perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire a produsului)
18.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si
fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de
furnizor prin contract.

19. Ajustarea pretului contractului
19.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
19.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de ajustare convenita.
(se precizeaza formula de ajustare)

20. Amendamente
20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

21. Subcontractanti
21.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
21.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.
21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata
achizitorului.

22. Intarzieri in indeplinirea contractului
22.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise
in graficul de livrare.
22.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/
perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
22.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execitie,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
furnizorului.
23. Cesiunea
23.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa
obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

24. Forta majora
24.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
24.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
24.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
25.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze,
fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti
din Romania.
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)

27 Limba care guverneaza contractul
27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari
28.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

    Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
( se precizeaza data semnarii de catre parti)

     Achizitor                               Furnizor
  ............................                     ..............................
(semnatura autorizata)                             (semnatura autorizata)
       LS                                   LS
                                   Nr. ________ / _____

             SOLICITARI DE CLARIFICARI


   Catre,
          _________________________________
             (denumire autoritate contractanta)
   Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de
             (tip procedura)
achizitie publica ______________________________________________________
___________________________________– COD CPSA/CPV ________________, va
adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:


   1. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

   2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

   3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

   Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de
vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.
   Cu consideratie,

                          S.C.____________________
                          ___________________________
                                   (adresa)

                          ………………………………………
                               (semnatura autorizata)
S.C. APATERM S.A. GALATI                              APROBAT
                                        Director General,
                                     cons. jr. GEORGE CUBASA

                                           Vizat,
                                        Director Economic,
                                     ec. ANISOARA COSMIUC


                    CAIET DE SARCINI
                 Verificarea metrologica periodica
              si repararea contoarelor de energie termica


    1. Baza legala
     Verificarea metrologica periodica la termenele impuse de legislatia in vigoare si repararea
contoarelor de energie termica, ce fac obiectul caietului de sarcini se va face respectand normele de
metrologie legala/ normele tehnice de metrologie Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind
activitatea de metrologe aprobata prin Legea nr. 11/1994 cu modificarile si completarile ulterioare ;
     - Lista Oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2004,
aprobata prin Ordinul 27/16.02.2004 al directorului general al B.R.M.L. publicata in MO
178/02.03.2004 si Ordinul 233/27.03.2006 privind actualizarea L.T. 2004 (lista de tarife pentru
lucrari efectuate de B.R.M.L.) ;
     - Hotararea Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie
legala publicata in MO 46/18.01.2006 ;
     - Anexa 3 – Instructiuni de Metrologie Legala I.M.L. 3-05 « Trasabilitatea rezultatelor
masuratorilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal »
     - Anexa 4 – Instructiuni de Metrologie Legala I.M.L. 4-05 « Marcaje metrologice »
     - Anexa 5 – Instructiuni de Metrologie Legala I.M.L. 5-05 « Autorizarea persoanelor fizice
si juridice care efectueaza verificari metrologice »
     - Anexa 6 – Instructiuni de Metrologie Legala I.M.L. 6-05 « Avize »
    2. Conditii ce trebuie indeplinite de ofertant
    - sa detina autorizatie de laborator valabila, emisa de B.R.M.L., pentru activitatea de
verificare metrologica contoare de energie termica, conform I.M.L. 5-05 aprobat prin H.G.
1660/2005 (delegatul care va participa la procedura de achizitie va prezenta autorizatia de laborator
in original);
    - sa faca dovada, la data efectuarii procedurii de achizitie, ca nu i s-a restrans sau suspendat
activitatea de verificare metrologica;
    - sa detina avizul pentru exercitarea activitatii de fabricare sau reparare valabil, emis de
B.R.M.L., conform I.M.L. 6-05 aprobat prin HG 1660/2005, pentru tipurile de contoare de energie
termica prevazute in Anexele A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
    - sa faca dovada, la data efectuarii procedurii de achizitie, ca nu i s-a restrans sau suspendat
activitatea de fabricare sau reparare mijloace de masurare;
    - sa aiba certificat sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2001sau
echivalent.
    3. Conditii tehnico - economice obligatorii pentru contractant
    3.1. Sa indeplineasca cerintele specificate in:
    - Instructiunile de Metrologie Legala I.M.L. 5-05 « Autorizarea persoanelor fizice si juridice
care efectueaza verificari metrologice » aprobat prin HG 1660/2005:
        - sa emita documente specifice verificarii metrologice pentru fiecare subansamblu al
contorului de energie termica – Buletin de verificare metrologica, care sa contina informatiile
prevazute la art. 17, alin. 2, din I.M.L. 3 – 05, aprobate prin HG 1660/2005;
        - sa aplice marcaje de verificare metrologica in conformitate cu prevederile legale,
prin personal autorizat, respectand specificatiile din aprobarile de model;
    - Instructiuni de Metrologie Legala I.M.L. 6-05 « Avize » aprobat prin HG 1660/2005:
        - sa asigure garantia reparatiei;
        - sa asigure efectuarea verificarii metrologice dupa reparare in conditiile specificate
in instructiunile de metrologie legala IML 3-05;
        - sa intocmeasca fisa de reparatii pentru fiecare subansamblu al contorului de energie
termica;
    3.2. In devizele de lucrari pentru repararea subansamblurilor se vor preciza seriile acestora.
    3.3. Sa prezinte pentru piesele de schimb noi, folosite la reparatii, declaratie de conformitate/
certificat de garantie.
    3.4. Nu se admit piese de schimb, subansambluri reconditionate la repararea contoarelor de
energie termica.
    3.5. Contractantul va prezenta un grafic de executie al reparatiilor si al verificarilor
metrologice pentru contoarele de energie termica care se va derula de la data incheierii contractului
pana la termenul stabilit de autoritatea contractanta (S.C. APATERM S.A. Galati). Livrarea
contoarelor de energie termica se va face esalonat.
    3.6. Contractantul nu va modifica, pentru contoarele de energie termica reparate,
caracteristicile tehnice si metrologice specificate in aprobarile de model.
    Echipamentul reparat si piesele de schimb trebuie sa satisfaca integral recomandarile
Organizatiei Internationale de Metrologie Legala tinand cont ca amplasarea echipamentelor se va
face in subsoluri de bloc, canale termice sau camine de vizitare cu mediu ambiant avand
temperatura cuprinsa in intervalul          5°C ÷ 50°C si umiditatea maxima 97% si exista
posibilitatea inundarii accidentale a spatiului de montaj. Inundarea accidentala nu constituie motiv
de anulare a garantiei contorilor reparati.
    3.7. Contractantul va avea reprezentanta tehnica (punct de lucru) in municipiul Galati si va
detine obligatoriu piese de schimb, aparatura de testare si diagnoza specifica.
    3.8. Pentru defectiunile aparute in perioada de garantie datorate calitatii necorespunzatoare a
pieselor de schimb, cheltuielile pentru inlaturarea acestora sunt suportate de contractant.
    Daca in cazul receptiei la sediul beneficiarului (S.C. APATERM S.A.) se constata
neconformitati sau reclamarea de catre beneficiar a unor defectiuni aparute la echipamentele
reparate si aflate in perioada de garantie, contractantul va remedia toate defectiunile si
neconformitatile pe cheltuiala sa in termen de 5 (cinci) zile de la notificare.
    3.9. La reclamarea de catre beneficiar a defectiunilor aparute la echipamentele reparate si
aflate in perioada de garantie delegatul contractantului, se va prezenta pentru constatarea
defectiunilor in termen de 24 ore de la notificare si remedierea acestora in termen de 3 zile.
    3.10. Riscurile pentru eventualele pierderi sau deteriorari ale produselor pe timpul
transportului revine contractantului.
    3.11. Propunerea financiara se va face detaliat pentru fiecare model si dimensiune, pentru
fiecare lot in parte:
         - verificare metrologica pentru fiecare (subansamblu) contor de energie termica care sa
cuprinda si toate operatiuunile aferente verificarii (exemplu: demontare, curatare, remontare,
incluzandu-se in pretul final al ofertei, cotele de cheltuieli din recapitulatie, exclusiv TVA);
         - reparare cu inlocuire de piese si subansamble.
     Oferta financiara va fi prezentata distinct pe fiecare tip de reparatie, precizandu-se separat
pretul pieselor inlocuite si valoarea manoperei.
    Valoarea ofertata pentru piesele de schimb si manopera aferenta acestora va fi calculata astfel
incat sa includa cotele de cheltuieli din recapitulatie, exclusiv TVA.
    Pretul final pentru fiecare reper si operatie va fi cel prezentat in oferta financiara. Oferta
financiara se va prezenta sub forma de tabel, conform Anexelor b (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) a prezentului
Caiet de sarcini.
    Contractorul va prezenta la livrare situatii de lucrari in care se vor specifica lucrarile si
cantitatile respectand denumirea lor si valoarea din propunerea financiara.
    Transportul de la beneficiar la contractant si de la contractant la beneficiar va fi asigurat de
contractant, pe cheltuiala acestuia.
    3.12. Contoarele de energie termica montate la limita de proprietate si in punctele termice,
pe conductele de agent termic secundar pentru incalzire si apa calda de consum, care vor fi supuse
verificarii metrologice si eventual repararii sunt prezentate in Anexele A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
A8, A9 a prezentului Caiet de sarcini. In aceaste anexe se specifica modelul, tipul, dimensiunea si
numarul de bucati al contoarelor de energie termica.
    In Anexele B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 sunt prezentate piesele de schimb principale
ce se pot defecta si vor necesita inlocuire.
    4. Conditii obligatorii de garantie pentru contractant
    - durata minima a garantiei contorilor reparati pentru care se acorda service gratuit va fi de
24 luni;
    - service in garantie (remediere defectiuni, verificare metrologica dupa reparatie);
    - timp de interventie – maxim 24 ore de la comunicarea defectiunii;
    - livrarea dupa remediere si verificare metrologica in maxim 72 ore de la comunicarea
defectiunii.

    5. Livrare
    Livrarea echipamentelor reparate si verificate metrologic se va face la sediul beneficiarului.
    La livrare, echipamentele vor fi insotite de:
    - avizul de expeditie;
    - buletin de verificare metrologica pentru fiecare subansamblu al contorului de energie
termica inclusiv pentru cele supuse lucrarilor de reparatii;
    - nota de constatare a defectelor pentru fiecare subansamblu al contorului de energie termica
reparat;
    - declaratie de conformitate/certificat de garantie;
    - factura va fi insotita de:
        - proces-verbal de receptie a lucrarilor de reparatii;
        - situatia de lucrari sub forma de deviz de lucrari, pentru fiecare contor de energie
termica supus lucrarilor de reparatie.
    Pentru fiecare depanare, piesele componente inlocuite se returneaza beneficiarului.
    Notele de constatare a defectiunilor, procesele-verbale de receptie si situatiile de lucrari sub
forma de devize intocmite in urma reparatiei contoarelor, vor fi semnate de catre reprezentantii S.C.
APATERM S.A. si contractant (executantul lucrarii).
    6. Dispozitii finale
    Cerintele din caietul de sarcini sunt minime si nerespectarea acestora in totalitate conduc la
respingerea ofertei.
    Toate documentele cuprinse in oferta, precum si cele ce vor insoti contorii dupa reparare si
verificare metrologica vor fi prezentate in limba romana.
    Nu se accepta oferte alternative.


                      Director Tehnic,
                    ing. MARIAN MIRON

        Sef Sectie Contorizari,             Sef Serviciu Proiectare Tehnologica,
       ing.GIUSEPE STUPARU                ing. MARGARETA TEODORESCU
S.C. APATERM S.A. GALATI                                           ANEXA A
                                                      Caiet de sarcini
                                       Verificarea metrologica periodica si repararea
                                               contoarelor de energie termica
               CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
           CARE VOR FI VERIFICATE METROLOGIC / REPARATE
                    IN ANUL 2008
   CENTRALIZATOR LOTURI
                        Estimat
                                         Estimat verificare
                        verificare  Estimat reparare
                   nr.                      metrologica la
Nr.                      metrologica
     Producator /Tip     Contoare                   solicitarea Aociatiilor   Observatii
lot
                   verif                        de
                       Nr. contoare  Nr. contoare    Locatari/Proprietari
                       minim maxim minim    maxim
 1      ZENNER         490          554    1486        59
 2     SIEMENS         124          77     163        19
 3    SCHLUMBERGER        239          92     192        33
                                                      MONTATE PE
 4    SCHLUMBERGER         2           1      2         1        CONDUCTE DE
       ACTARIS                                           AGENT TERMIC
 5                  3            1    2         1         SECUNDAR
    (ELSONIC COMPACT)                                           PENTRU
 6      SONTEX         32            17    42         6        INCALZIRE SI
 7     MEINECKE         17            5    11         2        APA CALDA DE
                                                       CONSUM
 8    SCHLUMBERGER        58            9    40         5
 9     DANFOSS          9            4    8         0
      TOTAL 1:         974           760   1946        126
       Director Productie,                        Sef Sectie Contorizari,
      ing. MIRCEA ISPAS                         ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                                       ANEXA A 1
                                                   Caiet de sarcini
                                    Verificarea metrologica periodica si repararea
                                            contoarelor de energie termica                          LOT 1

              CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
          CARE VOR FI VERIFICATE METROLOGIC / REPARATE
                   IN ANUL 2008
                       Estimat verificare
                                 Estimat reparare
                        metrologica
Nr.
     Producator / Tip      Dn                             Observatii
lot
                  contor   Nr. contoare    Nr. contoare
                       minim   maxim   minim    maxim
      ZENNER          15    4     6     1      3
                   20    11     13     1      3
   Debitmetre mecanice cu
      turbina, TIP:       25    96    111    20      35
        - MTWI        32    471    971   300      800
        - MTHI        40
      - ETHI         (cu    47     52    15      20
          WSI      racord                         MONTATE PE CONDUCTE
                 olandez)                         DE AGENT TERMIC
 1                                            SECUNDAR PENTRU
       Integrator      40                           INCALZIRE SI APA
     (calculator energie                               CALDA DE CONSUM
                (cu flanse   385    755   210      580
       termica):
                 Dn 50)
   - Multidata S1
      - Supercal 430 -    50     43     70    3      30
      Supercal 430
   Pereche termorezistente:   65     25     33    2      10
      Pt 500 JUMO       80     12     14    1       3
                 100     9     10    1       2
         TOTAL 1:          1103    2035   554     1486
       Director Productie,                  Sef Sectie Contorizari,
      ing. MIRCEA ISPAS                   ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                                       ANEXA A 2
                                                   Caiet de sarcini
                                    Verificarea metrologica periodica si repararea
                                           contoarelor de energie termica                           LOT 2

             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
          CARE VOR FI VERIFICATE METROLOGIC / REPARATE
                   IN ANUL 2008                             Estimat
                            verificare  Estimat reparare
Nr.                          metrologica
      Producator / Tip       Dn                           Observatii
lot.
                    contor    Nr. contoare   Nr. contoare
                           minim maxim minim maxim
      SIEMENS            25
      ULTRAHEAT          (cu racord  115   165    45    95
      (Ultrasunete)       olandez sau cu
                   flanse Dn 25)
       Integrator:         40
     (calculator energie      (cu racord                      MONTATE PE
                            65   90    25    50
       termica):       olandez sau cu                    CONDUCTE DE AGENT
                   flanse Dn 40)                    TERMIC SECUNDAR
 2       - 2WR5                                   PENTRU INCALZIRE SI
     - LANDYS + GYR                                   APA CALDA DE
                     50      14   18    2     6      CONSUM

                     65      20   25    3     8
    Pereche termorezistente:
      - Pt 500 JUMO         80      3    4     1    2
     - Pt 500 sertizate       100      3    4     1    2
           TOTAL 2:             220   306    77   163
        Director Productie,                   Sef Sectie Contorizari,
       ing. MIRCEA ISPAS                    ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                                       ANEXA A 3
                                                   Caiet de sarcini
                                    Verificarea metrologica periodica si repararea
                                           contoarelor de energie termica


                           LOT 3

              CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
          CARE VOR FI VERIFICATE METROLOGIC / REPARATE
                   IN ANUL 2008                          Estimat verificare
                                   Estimat reparare
                           metrologica
Nr.l
       Producator / Tip      Dn                           Observatii
ot
                    contor    Nr. contoare   Nr. contoare
                          minim maxim minim maxim
    SCHLUMBERGER           20     1   2   0   1
    Debitmetre mecanice cu      25     24  29   7  12
       turbina TIP:         32     85  100  25  40
        - MTWH           40
    - MTHI
            - WSC (cu racord           26    5    11
                    olandez)
         - WST               20
         - WEC          40
    -WET
                   (cu flanse        94    12    40
                                             MONTATE PE CONDUCTE
     -SD             Dn 40)
                                              DE AGENT TERMIC
 3           -ELSET II           66                  SECUNDAR PENTRU
        Integrator:       40                         INCALZIRE SI APA
                                             CALDA DE CONSUM
      (calculator energie
                               58    11    25
    termica):         - (cu flanse
                   Dn 50)
        Termiflu T              44
       - CF 50 Actaris      50      38   43    15    20
       - CF 55 Actaris      65      24   33    6    15
                    80      18   25    3    10
     Pereche termorezistente:   100      12   15    2     5
       Pt 100 PC 121 - 2     125      11   13    2     4
       Pt 500 EE 500      150      14   17    3     6
                    200      7    9    1     3
           TOTAL 3:            364   464   92    192

         Director Productie,                 Sef Sectie Contorizari,
        ing. MIRCEA ISPAS                  ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                                   ANEXA A 4
                                               Caiet de sarcini
                                Verificarea metrologica periodica si repararea
                                       contoarelor de energie termica                       LOT 4


            CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
         CARE VOR FI VERIFICATE METROLOGIC / REPARATE
                  IN ANUL 2008
                        Estimat
                        verificare  Estimat reparare
Nr.l                     metrologica
     Producator / Tip                               Observatii
ot                  Dn
                  contor  Nr. contoare Nr. contoare
                       minim maxim minim maxim
    SCHLUMBERGER
      (Ultrasunete)
    Integrator (calculator                          MONTATE PE CONDUCTE
     energie termica):      50    4    5    1     2    DE AGENT TERMIC
 4      CF ECHO                               SECUNDAR PENTRU
                                         INCALZIRE SI APA
    Pereche termorezistente:                         CALDA DE CONSUM
        Pt 100
         TOTAL 4:           4    5    1     2
       Director Productie,               Sef Sectie Contorizari,
      ing. MIRCEA ISPAS                ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                                  ANEXA A 5
                                              Caiet de sarcini
                               Verificarea metrologica periodica si repararea
                                       contoarelor de energie termica                       LOT 5

            CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
        CARE VOR FI VERIFICATE METROLOGIC / REPARATE
                 IN ANUL 2008
                        Estimat
                        verificare  Estimat reparare
Nr.l                     metrologica
     Producator / Tip      Dn                         Observatii
ot
                  contor  Nr. contoare   Nr. contoare
                       minim maxim minim maxim
      ACTARIS
    ELSONIC COMPACT                                MONTATE PE
     (Ultrasunete)                             CONDUCTE DE AGENT
                   15    5    6    1     2    TERMIC SECUNDAR
 5                                        PENTRU INCALZIRE SI
    Pereche termorezistente:                           APA CALDA DE
        Pt 500                                 CONSUM

         TOTAL 5:           5    6    1     2
       Director Productie,               Sef Sectie Contorizari,
      ing. MIRCEA ISPAS                ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                                   ANEXA A 6
                                               Caiet de sarcini
                                Verificarea metrologica periodica si repararea
                                        contoarelor de energie termica                         LOT 6


             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
         CARE VOR FI VERIFICATE METROLOGIC / REPARATE
                  IN ANUL 2008
                         Estimat
                         verificare  Estimat reparare
Nr.l                      metrologica
      Producator / Tip                               Observatii
ot                   Dn
                   contor  Nr. contoare   Nr. contoare
                        minim maxim minim maxim
       SONTEX
    Debitmetru:           25    25   39    8    22

      - Superstatic 440                             MONTATE PE
     Integrator (calculator    40    21   30    7    16    CONDUCTE DE AGENT
      energie termica):                            TERMIC SECUNDAR
 6                                         PENTRU INCALZIRE SI
       - Supercal 431                             APA CALDA DE
                    50    5    6    1     2
       - Supercal 437                              CONSUM
    Pereche termorezistente:
                    65    4    5    1     2
      - Pt 500 SONTEX
           TOTAL 6:          55   80    17    42
        Director Productie,               Sef Sectie Contorizari,
       ing. MIRCEA ISPAS                ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                                   ANEXA A 7
                                               Caiet de sarcini
                                Verificarea metrologica periodica si repararea
                                       contoarelor de energie termica                        LOT 7


            CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
         CARE VOR FI VERIFICATE METROLOGIC / REPARATE
                  IN ANUL 2008
                         Estimat
                        verificare  Estimat reparare
Nr.l                      metrologica
      Producator / Tip      Dn                        Observatii
ot
                   contor  Nr. contoare   Nr. contoare
                       minim maxim minim maxim
     MEINECKE
    Debitmetre mecanice cu     40    4    5    1     2
       turbina TIP:
       - WEHRLE
                   50    6    7    1     2
       - COSMOS
      - WOLTMAN
                                        MONTATE PE CONDUCTE
        Integrator                             DE AGENT TERMIC
                   65    3    4    1     2
 7    (calculator energie                           SECUNDAR PENTRU
        termica):                             INCALZIRE SI APA
                                         CALDA DE CONSUM
      - Supercal 430
                   80    6    8    1     3
      - Supercal 431
    Pereche termorezistente:
         - Pt 500       100   5    6    1     2
      W. HERAEUS
          TOTAL 7:          24   30    5    11
        Director Productie,               Sef Sectie Contorizari,
       ing. MIRCEA ISPAS                ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                                   ANEXA A 8
                                               Caiet de sarcini
                                Verificarea metrologica periodica si repararea
                                        contoarelor de energie termica                        LOT 8


             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
         CARE VOR FI VERIFICATE METROLOGIC / REPARATE
                  IN ANUL 2008
                         Estimat
                         verificare  Estimat reparare
Nr.l                      metrologica
      Producator / Tip      Dn                         Observatii
ot
                   contor  Nr. contoare   Nr. contoare
                        minim maxim minim maxim
    SCHLUMBERGER
    Debitmetru ultrasunete:     15    4    5    1     2

        - US ECHO                               MONTATE PE
                    25    24   34    2    12
       - ELSONIC II                             CONDUCTE DE AGENT
     Integrator (calculator                           TERMIC SECUNDAR
 8                                         PENTRU INCALZIRE SI
      energie termica):      40    11   15    2     6     APA CALDA DE
       - CF 55 Actaris                              CONSUM
    Pereche termorezistente:
                    50    33   49    4    20
       - Pt 500 EE 55
          TOTAL 8:           72   103    9    40
        Director Productie,               Sef Sectie Contorizari,
       ing. MIRCEA ISPAS                ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                                    ANEXA A 9
                                                Caiet de sarcini
                                 Verificarea metrologica periodica si repararea
                                        contoarelor de energie termica                        LOT 9


             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
         CARE VOR FI VERIFICATE METROLOGIC / REPARATE
                  IN ANUL 2008
                         Estimat
                         verificare  Estimat reparare
Nr.l                      metrologica
      Producator / Tip      Dn                         Observatii
ot
                   contor  Nr. contoare   Nr. contoare
                        minim maxim minim maxim
       DANFOSS
    Debitmetru ultrasunete:     32    3    4    1     2

       - SONO 1000
       - SONO 2500        40    3    4    1     2
       - SONO 3000                             MONTATE PE CONDUCTE
 8                                         DE AGENT TERMIC
     Integrator (calculator                              PRIMAR
      energie termica):      50    3    4    1     2
    - Multical CALSTREEM
    Pereche termorezistente:
                    65    4    5    1     2
        - Pt 500
          TOTAL 9:           13   17    4     8
        Director Productie,               Sef Sectie Contorizari,
       ing. MIRCEA ISPAS                ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI
                                    ANEXA B 1
                                  Caiet de sarcini
                   Verificarea metrologica perioadica si repararea
                           contoarelor de energie termica
                  LOT 1

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
              CU DEBITMETRE MECANICE
            CU FRECVENTA MARE DE INLOCUIRE
                   PRET UNITAR     PRET       PRET
NR.                                    TOTAL
        DENUMIRE PIESA      PIESA     MANOPERA
CRT.                                  (piesa + manopera)
                      (lei)       (lei)      (lei)
 1  Pereche termorezistente
 2  Turbina
 3  Ax turbina
 4  Releu reed
 5  Lagar
 6  Bolt
 7  Magnet
 8  Baterie litiu
 9  Bucsa lagar
 10  Elice
 11  Mecanism complet contor
 12  Rotor complet
 13  Camera totalizator
          TOTAL
       Director Productie,           Sef Sectie Contorizari
      ing. MIRCEA ISPAS            ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI
                                          ANEXA B 1
                                         Caiet de sarcini
                         Verificarea metrologica perioadica si repararea
                                 contoarelor de energie termica
                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
              CU DEBITMETRE MECANICE
            CU FRECVENTA REDUSA DE INLOCUIRE                            PRET              PRET
                                   PRET
NR.                          UNITAR             TOTAL
        DENUMIRE PIESA                   MANOPERA
CRT.                          PIESA            (piesa + manopera)
                            (lei)      (lei)      (lei)
 1  Integrator (calculator energie termica)
 2  Carcasa turbina
 3  O - ring
 4  Mecanism numarator
 5  Capac numarator
 6  Sistem reglare
 7  Piesa blocare
 8  Carcasa contor
 9  Ax transmitere
 10  Memorie EEPROM
    Filtru impuritati
 11
    (Dn 20; Dn 25; Dn 32; Dn 40)
 12  Afisaj LCD
 13  Placa M – bus
 14  Circuit integrat intrare termorezistente
 15  Circuit integrat intrare energie
 16  Procesor comenzi
 17  Surub sigilii integrator
 18  Surub sigiliu termorezistenta
 19  Debitmetru
 20  Surub conexiuni in cutie termorezistenta
 21  Rama geam
          TOTAL
       Director Productie,                Sef Sectie Contorizari
      ing. MIRCEA ISPAS                 ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                             ANEXA B 2
                                         Caiet de sarcini
                         Verificarea metrologica perioadica si repararea
                                 contoarelor de energie termica

                      LOT 2

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
           CU TRADUCTOR DE DEBIT CU ULTRASUNETE
            CU FRECVENTA MARE DE INLOCUIRE

                         PRET UNITAR     PRET       PRET
NR.                                          TOTAL
        DENUMIRE PIESA            PIESA     MANOPERA
CRT.                                        (piesa + manopera)
                            (lei)       (lei)      (lei)
 1  Pereche termorezistente
 2  Senzori ultrasunete pereche
 3  Garnitura senzor
 4  Baterie litiu
 5  Afisaj LCD
 6  Placa fixare cablu U.S.
 7  Cablu cu senzori
          TOTAL

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
           CU TRADUCTOR DE DEBIT CU ULTRASUNETE
           CU FRECVENTA REDUSA DE INLOCUIRE

NR.                          PRET               PRET
                                   PRET
CRT.                         UNITAR              TOTAL
        DENUMIRE PIESA                   MANOPERA
                            PIESA            (piesa + manopera)
                            (lei)      (lei)      (lei)
 1  Integrator (calculator energie termica)
 2  Carcasa traductor
 3  Placa traductor debit
 4  Placa convertor ultrasunete
 5  Procesor comenzi
 6  Memorie EEPROM
 7  Placa M – bus
 8  Circuit integrat intrare termorezistente
 9  Circuit integrat intrare energie
 10  Surub sigiliu capac termorezistenta
 11  Debitmetru ultrasonic
 12  Surub conexiuni in cutie termorezistenta
          TOTAL


       Director Productie,                 Sef Sectie Contorizari
      ing. MIRCEA ISPAS                  ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI
                                    ANEXA B 3
                                  Caiet de sarcini
                   Verificarea metrologica perioadica si repararea
                           contoarelor de energie termica
                  LOT 3

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
              CU DEBITMETRE MECANICE
            CU FRECVENTA MARE DE INLOCUIRE
                   PRET UNITAR     PRET       PRET
NR.                                    TOTAL
        DENUMIRE PIESA      PIESA     MANOPERA
CRT.                                  (piesa + manopera)
                      (lei)       (lei)      (lei)
 1  Pereche termorezistente
 2  Turbina
 3  Ax turbina
 4  Releu reed
 5  Lagar
 6  Bolt
 7  Magnet
 8  Baterie litiu
 9  Bucsa lagar
 10  Elice
 11  Mecanism complet contor
 12  Rotor complet
 13  Camera totalizator
          TOTAL
       Director Productie,           Sef Sectie Contorizari
      ing. MIRCEA ISPAS            ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI
                                          ANEXA B 3
                                         Caiet de sarcini
                         Verificarea metrologica perioadica si repararea
                                 contoarelor de energie termica
                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
              CU DEBITMETRE MECANICE
            CU FRECVENTA REDUSA DE INLOCUIRENR.                          PRET              PRET
                                   PRET
CRT.                         UNITAR             TOTAL
        DENUMIRE PIESA                   MANOPERA
                            PIESA            (piesa + manopera)
                            (lei)      (lei)      (lei)
 1  Integrator (calculator energie termica)
 2  Carcasa turbina
 3  O - ring
 4  Mecanism numarator
 5  Capac numarator
 6  Sistem reglare
 7  Piesa blocare
 8  Carcasa contor
 9  Ax transmitere
 10  Memorie EEPROM
    Filtru impuritati
 11
    (Dn 20; Dn 25; Dn 32; Dn 40)
 12  Afisaj LCD
 13  Placa M – bus
 14  Circuit integrat intrare termorezistente
 15  Circuit integrat intrare energie
 16  Procesor comenzi
 17  Surub sigilii integrator
 18  Surub sigiliu termorezistenta
 19  Debitmetru
 20  Surub conexiuni in cutie termorezistenta
 21  Rama geam
          TOTAL
       Director Productie,                Sef Sectie Contorizari
      ing. MIRCEA ISPAS                 ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                             ANEXA B 4
                                         Caiet de sarcini
                         Verificarea metrologica perioadica si repararea
                                 contoarelor de energie termica

                      LOT 4

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
           CU TRADUCTOR DE DEBIT CU ULTRASUNETE
            CU FRECVENTA MARE DE INLOCUIRE

                         PRET UNITAR     PRET       PRET
NR.                                          TOTAL
        DENUMIRE PIESA            PIESA     MANOPERA
CRT.                                        (piesa + manopera)
                            (lei)       (lei)      (lei)
 1  Pereche termorezistente
 2  Senzori ultrasunete pereche
 3  Garnitura senzor
 4  Baterie litiu
 5  Afisaj LCD
 6  Placa fixare cablu U.S.
 7  Cablu cu senzori
          TOTAL


                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
           CU TRADUCTOR DE DEBIT CU ULTRASUNETE
           CU FRECVENTA REDUSA DE INLOCUIRE

NR.                          PRET               PRET
                                   PRET
CRT.                         UNITAR              TOTAL
        DENUMIRE PIESA                   MANOPERA
                            PIESA            (piesa + manopera)
                            (lei)      (lei)      (lei)
 1  Integrator (calculator energie termica)
 2  Carcasa traductor
 3  Placa traductor debit
 4  Placa convertor ultrasunete
 5  Procesor comenzi
 6  Memorie EEPROM
 7  Placa M – bus
 8  Circuit integrat intrare termorezistente
 9  Circuit integrat intrare energie
 10  Surub sigiliu capac termorezistenta
 11  Debitmetru ultrasonic
 12  Surub conexiuni in cutie termorezistenta
          TOTAL

       Director Productie,                 Sef Sectie Contorizari
      ing. MIRCEA ISPAS                  ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                              ANEXA B 5
                                         Caiet de sarcini
                         Verificarea metrologica perioadica si repararea
                                 contoarelor de energie termica

                      LOT 5

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
           CU TRADUCTOR DE DEBIT CU ULTRASUNETE
            CU FRECVENTA MARE DE INLOCUIRE

                         PRET UNITAR     PRET       PRET
NR.                                          TOTAL
        DENUMIRE PIESA            PIESA     MANOPERA
CRT.                                        (piesa + manopera)
                            (lei)       (lei)      (lei)
 1  Pereche termorezistente
 2  Senzori ultrasunete pereche
 3  Garnitura senzor
 4  Baterie litiu
 5  Afisaj LCD
 6  Placa fixare cablu U.S.
 7  Cablu cu senzori
          TOTAL

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
           CU TRADUCTOR DE DEBIT CU ULTRASUNETE
           CU FRECVENTA REDUSA DE INLOCUIRE

                            PRET               PRET
                                   PRET
NR.                          UNITAR              TOTAL
        DENUMIRE PIESA                   MANOPERA
CRT.                          PIESA            (piesa + manopera)
                            (lei)      (lei)      (lei)
 1  Integrator (calculator energie termica)
 2  Carcasa traductor
 3  Placa traductor debit
 4  Placa convertor ultrasunete
 5  Procesor comenzi
 6  Memorie EEPROM
 7  Placa M – bus
 8  Circuit integrat intrare termorezistente
 9  Circuit integrat intrare energie
 10  Surub sigiliu capac termorezistenta
 11  Debitmetru ultrasonic
 12  Surub conexiuni in cutie termorezistenta
          TOTAL


       Director Productie,                 Sef Sectie Contorizari
      ing. MIRCEA ISPAS                  ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                             ANEXA B 6
                                        Caiet de sarcini
                         Verificarea metrologica perioadica si repararea
                                 contoarelor de energie termica                       LOT 6

                 PIESE DE SCHIMB
              CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
                SONTEX - SUPERSTATIC
             CU FRECVENTA MARE DE INLOCUIRE


                         PRET UNITAR     PRET       PRET
NR.                                          TOTAL
        DENUMIRE PIESA           PIESA      MANOPERA
CRT.                                        (piesa + manopera)
                           (lei)       (lei)       (lei)
 1  Pereche termorezistente
 2  Senzor piezoelectric Superstatic
 3  Set garnituri
 4  Baterie litiu
          TOTAL                 PIESE DE SCHIMB
              CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
                SONTEX - SUPERSTATIC
            CU FRECVENTA REDUSA DE INLOCUIRE


NR.                          PRET               PRET
                                   PRET
CRT.                         UNITAR              TOTAL
         DENUMIRE PIESA                   MANOPERA
                           PIESA             (piesa + manopera)
                            (lei)      (lei)       (lei)
 1  Integrator (calculator energie termica)
 2  Cutie conexiuni termorezistente
 3  Capac cutie conexiuni
 4  Surub legatura
 5  Placa borne
 6  Surub sigiliu integrator
 7  Debitmetru
          TOTAL
       Director Productie,                Sef Sectie Contorizari,
      ing. MIRCEA ISPAS                 ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI
                                    ANEXA B 7
                                  Caiet de sarcini
                   Verificarea metrologica perioadica si repararea
                           contoarelor de energie termica
                  LOT 7

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
              CU DEBITMETRE MECANICE
            CU FRECVENTA MARE DE INLOCUIRE
                   PRET UNITAR     PRET       PRET
NR.                                    TOTAL
        DENUMIRE PIESA      PIESA     MANOPERA
CRT.                                  (piesa + manopera)
                      (lei)       (lei)      (lei)
 1  Pereche termorezistente
 2  Turbina
 3  Ax turbina
 4  Releu reed
 5  Lagar
 6  Bolt
 7  Magnet
 8  Baterie litiu
 9  Bucsa lagar
 10  Elice
 11  Mecanism complet contor
 12  Rotor complet
 13  Camera totalizator
          TOTAL
       Director Productie,           Sef Sectie Contorizari
      ing. MIRCEA ISPAS            ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI
                                          ANEXA B 7
                                         Caiet de sarcini
                         Verificarea metrologica perioadica si repararea
                                 contoarelor de energie termica

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
              CU DEBITMETRE MECANICE
            CU FRECVENTA REDUSA DE INLOCUIRENR.                          PRET              PRET
                                   PRET
CRT.                         UNITAR             TOTAL
        DENUMIRE PIESA                   MANOPERA
                            PIESA            (piesa + manopera)
                            (lei)      (lei)      (lei)
 1  Integrator (calculator energie termica)
 2  Carcasa turbina
 3  O - ring
 4  Mecanism numarator
 5  Capac numarator
 6  Sistem reglare
 7  Piesa blocare
 8  Carcasa contor
 9  Ax transmitere
 10  Memorie EEPROM
    Filtru impuritati
 11
    (Dn 20; Dn 25; Dn 32; Dn 40)
 12  Afisaj LCD
 13  Placa M – bus
 14  Circuit integrat intrare termorezistente
 15  Circuit integrat intrare energie
 16  Procesor comenzi
 17  Surub sigilii integrator
 18  Surub sigiliu termorezistenta
 19  Debitmetru
 20  Surub conexiuni in cutie termorezistenta
 21  Rama geam
          TOTAL
       Director Productie,                Sef Sectie Contorizari
      ing. MIRCEA ISPAS                 ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                             ANEXA B 8
                                         Caiet de sarcini
                         Verificarea metrologica perioadica si repararea
                                 contoarelor de energie termica

                      LOT 8

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
           CU TRADUCTOR DE DEBIT CU ULTRASUNETE
            CU FRECVENTA MARE DE INLOCUIRE

                         PRET UNITAR     PRET       PRET
NR.                                          TOTAL
        DENUMIRE PIESA            PIESA     MANOPERA
CRT.                                        (piesa + manopera)
                            (lei)       (lei)      (lei)
 1  Pereche termorezistente
 2  Senzori ultrasunete pereche
 3  Garnitura senzor
 4  Baterie litiu
 5  Afisaj LCD
 6  Placa fixare cablu U.S.
 7  Cablu cu senzori
          TOTAL

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
           CU TRADUCTOR DE DEBIT CU ULTRASUNETE
           CU FRECVENTA REDUSA DE INLOCUIRE

                            PRET               PRET
                                   PRET
NR.                          UNITAR              TOTAL
        DENUMIRE PIESA                   MANOPERA
CRT.                          PIESA            (piesa + manopera)
                            (lei)      (lei)      (lei)
 1  Integrator (calculator energie termica)
 2  Carcasa traductor
 3  Placa traductor debit
 4  Placa convertor ultrasunete
 5  Procesor comenzi
 6  Memorie EEPROM
 7  Placa M – bus
 8  Circuit integrat intrare termorezistente
 9  Circuit integrat intrare energie
 10  Surub sigiliu capac termorezistenta
 11  Debitmetru ultrasonic
 12  Surub conexiuni in cutie termorezistenta
          TOTAL


       Director Productie,                 Sef Sectie Contorizari
      ing. MIRCEA ISPAS                  ing. GIUSEPE STUPARU
S.C. APATERM S.A. GALATI                             ANEXA B 9
                                         Caiet de sarcini
                         Verificarea metrologica perioadica si repararea
                                 contoarelor de energie termica

                      LOT 9

                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
           CU TRADUCTOR DE DEBIT CU ULTRASUNETE
            CU FRECVENTA MARE DE INLOCUIRE

                         PRET UNITAR     PRET       PRET
NR.                                          TOTAL
        DENUMIRE PIESA            PIESA     MANOPERA
CRT.                                        (piesa + manopera)
                            (lei)       (lei)      (lei)
 1  Pereche termorezistente
 2  Senzori ultrasunete pereche
 3  Garnitura senzor
 4  Baterie litiu
 5  Afisaj LCD
 6  Placa fixare cablu U.S.
 7  Cablu cu senzori
          TOTAL


                PIESE DE SCHIMB
             CONTOARE DE ENERGIE TERMICA
           CU TRADUCTOR DE DEBIT CU ULTRASUNETE
           CU FRECVENTA REDUSA DE INLOCUIRE

NR.                          PRET               PRET
                                   PRET
CRT.                         UNITAR              TOTAL
        DENUMIRE PIESA                   MANOPERA
                            PIESA            (piesa + manopera)
                            (lei)      (lei)      (lei)
 1  Integrator (calculator energie termica)
 2  Carcasa traductor
 3  Placa traductor debit
 4  Placa convertor ultrasunete
 5  Procesor comenzi
 6  Memorie EEPROM
 7  Placa M – bus
 8  Circuit integrat intrare termorezistente
 9  Circuit integrat intrare energie
 10  Surub sigiliu capac termorezistenta
 11  Debitmetru ultrasonic
 12  Surub conexiuni in cutie termorezistenta
          TOTAL

       Director Productie,                 Sef Sectie Contorizari
      ing. MIRCEA ISPAS                  ing. GIUSEPE STUPARU

								
To top