Ho t ng qu n ly Marketing trong c ng ty c ph n c ng ngh by hcj

VIEWS: 9 PAGES: 5

									 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý Marketing trong
 công ty cổ phần công nghệ Intelpool với nhóm sản phẩm về bể
                      bơi thông minh.

                Đề cương đề tài mã số: 12178
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1

CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP ................................................. 2

 1.1   Tổng quan về marketing ................................................................... 2

   1.1.1 Định nghĩa Marketing .................................................................... 2

   1.1.2 Các hoạt động nghiên cứu và dự báo ............................................. 2

 1.2 Quản lý Marketing tại doanh nghiệp ................................................... 2

   1.2.1 Khái niệm ....................................................................................... 2

   1.2.2 Nội dung của quản lý marketing .................................................... 4

 1.3 Quá trình quản lý marketing ................................................................ 5

   1.3.1 Lập kế hoạch marketing ................................................................. 5

   1.3.2 Tổ chức marketing, xây dựng các hình thái cơ cấu tổ chức ........ 10

   1.3.3 Kiểm tra các hoạt động marketing ............................................... 19

    1.3.3.1 Kiểm tra kế hoạch năm .......................................................... 21

    1.3.3.2 Kiểm tra chiến lƣợc ............................................................... 23

   1.3.4 Lãnh đạo hoạt động marketing .................................................... 23

    1.3.4.1 Đinh nghĩa.............................................................................. 23

    Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com           Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com             Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com             Email: Thuvienluanvan@gmail.com
   1.3.4.2 Các kĩ năng lãnh đạo cần thiết ............................................... 23

CHƢƠNG     II:  THỰC     TRẠNG      VỀ   TÌNH     HÌNH    HOẠT     ĐỘNG
MARKETING VÀ QUẢN LÝ MARKETING CỦA CÔNG TY .............. 25

 2.1 Giới thiệu chung về công ty ............................................................... 25

  2.1.1 Cơ cấu tổ chức tập đoàn và công công ty .................................... 27

  2.1.2 Sản phẩm và dịch vụ của công ty: ............................................... 29

  2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ................................. 35

 2.2 Thực trạng về tình hình quản lý marketing của công ty đối với nhóm sản
 phẩm về bể bơi thông minh ...................................................................... 37

  2.2.1 Lập kế hoạch marketing với sản phẩm ........................................ 37

  2.2.2 Tổ chức các hoạt động marketing ................................................ 42

   2.2.2.1 Chiến lƣợc về sản phẩm......................................................... 42

   2.2.2.2 Chiến lƣợc về giá ................................................................... 48

   2.2.2.3 Chiến lƣợc về phân phối ........................................................ 50

   2.2.2.4 Chiến lƣợc về quảng bá sản phẩm ......................................... 52

  2.2.3 Tình hình thực hiện kiểm tra marketing ...................................... 54

   2.2.3.1 Kiểm tra hiệu suất quảng bá .................................................. 54

   2.2.3.2 Kiểm tra hiệu suất phân phối ................................................. 54

   2.2.3.2 Kiểm tra hiệu suất tài chính ................................................... 54

 2.3 Đánh giá hoạt động quản lý marketing tại công ty ............................ 59

  2.3.1 Những kết quả đạt đƣợc ............................................................... 59

  2.3.2 Những mặt còn hạn chế trong hoạt động quản lý marketing và
  nguyên nhân .......................................................................................... 60   Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com           Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com             Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com             Email: Thuvienluanvan@gmail.com
CHƢƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN
LÝ MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BỂ BƠI
THÔNG MINH – INTELPOOL. ................................................................ 62

 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện .................................................................. 62

 3.2   Kiến nghị về hoạt động quản lý marketing .................................... 63

   3.2.1Đối với tổng công ty. .................................................................... 63

 3.2.2 Đối với công ty................................................................................ 63

    3.2.2.1 Tăng cƣờng công tác nghiên cứu thị trƣờng.......................... 63

    3.2.2.2 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm và hoàn thiện chính sách giá.65

    3.2.2.3 Chính sách khuếch trƣơng và xúc tiến bán hàng ................... 67

KẾT LUẬN ................................................................................................. 70

Tài liệu tham khảo ....................................................................................... 71
    Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com           Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com             Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com             Email: Thuvienluanvan@gmail.com
                  LỜI MỞ ĐẦU
    Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, đời sống ngƣời dân đang ngày
càng đƣợc nâng cao, nhu cầu về giải trí và chăm sóc sức khỏe ngày càng trở nên gần gũi và
thiết thực hơn. Sản phẩm bể bơi của công ty cổ phần công nghệ Intelpool đã và đang đáp
ứng đƣợc các nhu cầu này. Trong quá trình thực tập tại công ty em đã nhận thấy khá nhiều
vấn đề về marketing một trong những mảng hết sức quan trọng đối với sản phẩm đặc thù
của công ty. Theo đó với những ý kiến và suy nghĩ về vấn đề này em đã hình thành đề án
chuyên đề thực tập với đề tài : ” Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý
Marketing trong công ty cổ phần công nghệ Intelpool với nhóm sản phẩm về
bể bơi thông minh.”.
    Trong đó chuyên đề đƣợc chia làm ba chƣơng:
    ChƣơngI: Cơ sở lý luận về hoạt động quản lý marketing trong doanh
nghiệp
    ChƣơngII: Thực trạng về tình hình hoạt động marketing và quản lý
marketing của công ty.
    Chƣơng III: Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động quản lý
marketing tại công ty cổ phần công nghệ bể bơi thông minh – Intelpool.
   Hệ thống Website :         Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com     Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com       Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com       Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Đề cương bạn đang xem tại http://thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản toàn văn.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh)
Điện thoại: 043.9911.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
http://kholuanvan.com
   Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com        Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com          Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com          Email: Thuvienluanvan@gmail.com

								
To top