Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

_____ 9 Computer Graphic and Design

VIEWS: 48 PAGES: 21

									   บทที่ 4
Computer Graphic
  and Design


        โดย
              ่
    อาจารย์ กฤติเมธ โอพัง
  Working with Images
  Software ทางด้าน Graphic มีมากมายและสามารถทางานได้ใน
             ่
  หลาย Platform ไม่วาจะเป็ นบน PC หรื อบน Macintosh
  Software บางตัวก็สามารถทางานได้เฉพาะเครื่ อง
  Workstation ที่มีความสามารถทางด้าน Graphic สู งๆ เท่านั้น
     ้
  งานที่ตองการความสามารถทางด้าน Graphic สู งนี้ได้แก่งานทางได้
  Engineering, Animation, Game และ
  Filmmaking.
  Working with Images
 Graphic Program ส่ วนใหญ่จะทางานกับ Image 2
 ประเภทคือ Bitmap Image และ Vector Image
 Bitmap จะหมายถึงกลุ่มจุด (Dots หรื อ Pixel) ที่มาอยู่
 รวมกันมากๆ จนเกิดเป็ นภาพ
 Bitmap จะใช้ใน Program ประเภท Painting
 และ Photo-manipulation
  Working with Images
  Program ประเภท Painting จะทาให้เราสามารถวาด Pixel
  หรื อสร้างกลุ่มของ Pixelsได้ นอกจากนี้ยงสามารถ Edit Pixelได้
                      ั
                  ู
  ทาให้ Program ประเภทนี้ ถกใช้ในการ Edit พวก
  Photograph
  จากการทางานที่เกี่ยวข้องกับ Pixel ทาให้ Program ประเภท
  Painting นี้ ไม่เหมาะกับการวาดเส้น วงกลม หรื อตัวอักษร เนื่ องจาก
  มันจะมองทุกอย่างในลักษณะของกลุ่มของ Pixel และไม่สามารถ
  Edit หรื อย้ายในลักษณะของ Object ได้
  Working with Images
  Vector เป็ นลักษณะของสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้อธิ บายตาแหน่ง
  ของเส้นหรื อของ Object ต่างๆ ใน Program
  Vector ถูกใช้ในโปรแกรมประเภท Drawing และ CAD
  โปรแกรมประเภท Drawing จะทาให้เราสามารถสร้าง Object
  ในรู ปทรงต่างๆ หรื อการสร้าง Text ในรู ปแบบต่างๆ ได้ เนื่ องจาก
  โปรแกรมจะมอง Object แต่ละตัวเป็ นหนึ่งชิ้น
  เราสามารถ Copy Delete Move Object แต่ละตัวได้โดยไม่
  มีผลกระทบกับ Object อื่นๆ
  Working with Images
  โปรแกรมประเภท Drawing มักถูกใช้ในงานประเภทการวาดตึก สิ้ น
  ค้า หรื อ Object ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นและรู ปทรง
  Graphic Software จะบันทึก Image ใน Format ที่มี
  การระบุไว้
  Format คือรู ปแบบของรู ปภาพที่ได้มีการบันทึกไว้ โดย Format
  แต่ละตัวจะสามารถเปิ ดใช้ได้ใน Graphic Software ที่ระบุไว้
  เท่านั้น
            ู  ั
  บาง Format ได้ถกใช้กนอย่างกว้างขวาง
  Working with Images
                 ั
 Bitmap Formats ที่รู้จกกันโดยทัวไปคือ BMP, ่
 PICT, TIFF, JPEG และ GIF
                ั
 Vector Formats ที่รู้จกกันโดยทัวไปคือ  ่
 Encapsulated Postscript (EPS)
                        ่
 ในการสร้างภาพ Graphic นั้น ถึงแม้วาจะสามารถสร้างใหม่
 ทั้งหมดเลยก็ได้ แต่ในความเป็ นจริ ง มักจะเป็ นการนาภาพที่มีอยู่
 แล้วมาปรับแต่งใหม่
  Working with Images
  การนาภาพมาแก้ไขใน Graphic Program สามารถทาได้หลาย
  วิธีเช่น Scanner, Digital Camera, หรื อ Clip Art
  Scanner มีลกษณะเหมือนกับเครื่ องถ่ายเอกสาร แต่สิ่งที่ต่างกันคือ
            ั
  ผลลัพธ์ที่ได้แทนที่จะเป็ นกระดาษจะกลายเป็ นไฟล์รูปภาพภายใน
  คอมพิวเตอร์ ซึ่ งสามารถนามา Edit ใน Graphic Program ได้
  ภาพที่ได้จากการ Scan หรื อถ่ายจาก Digital Camera จะถูก
  เรี ยกว่า Electronic Photograph
Working with Images
 Clip Art เปรี ยบเสมือน Library สาหรับเก็บงานทางด้าน
 Graphic เช่น Drawing หรื อ Photograph
 เราสามารถนาภาพจาก Clip Art มาใช้ใน Graphic
 Program ใดๆ ก็ได้
 Professional-quality photographs ส่ วนใหญ่
 จะเก็บใน CD เรี ยกว่า PhotoCD
 การใช้ภาพจาก Clip Art จะต้องคานึ งถึงในเรื่ องของ Copy
         ้                ิ
 Right โดยผูใช้ควรจะต้องมันใจว่าภาพนั้นๆ ไม่ผดกฏหมาย
               ่
            ้
 หรื อได้รับอนุญาตจากผูสร้างภาพนั้นแล้ว
    Graphic Software
  Graphic Software แบ่งเป็ น 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ
  – Paint Program
  – Photo-Manipulation Programs
  – Draw Programs
  – CAD software
  – 3-D Modeling Programs
     Graphic Software
  ภายใน Paint Program จะมีเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการแต่งภาพ
  เช่น paintbrush, ink, felt pens, chalk และ
  watercolor.
  ข้อดีของ Paint Program คือการสร้าง Effect ของภาพได้อย่าง
                                 ั
  สมจริ งและเป็ นธรรมชาติ โดยจาลองการสร้างงานทางศิลปะโดยวิธีด้ งเดิม
  Photo-Manipulation Program เข้ามาแทนที่เครื่ องมือ
  หลายประการที่ ช่างภาพใช้
  เราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ บนภาพจากการใช้โปรแกรม
  ประเภทนี้
   Graphic Software
                 ้
 Draw Program จะเหมาะสมกับงานที่ตองการ
 Accuracy and Flexibility พร้อมๆ กับ
 Coloring and Special Effects
 Object ที่สร้างด้วย Draw Program สามารถ
 เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย
   Graphic Software
 Computer-aid Design (CAD) เป็ น
 Software ที่ใช้เฉพาะด้าน เช่นทางด้าน Architecture
                        ้
 และ Engineering เพื่อวาด Model ของวัตถุที่ตองการ
 สร้าง
 CAD จะทาให้ User สามารถสร้าง Object ที่เป็ น 3D
 (3 Dimension) ได้
    Graphic Software
 ปกติโปรแกรมประเภท 3D จะมีความสามารถทางด้านการสร้าง
 Effect ค่อนข้างมาก
              ั
 ผลลัพธ์จาก CAD อาจมีลกษณะเป็ น Wireframe Model หรื อ
 Solid Model
                  ั
 Wireframe Model ตัว Object จะมีลกษณะเป็ นเส้นขอบ

                ั
 Solid Model ตัว Object จะมีลกษณะเป็ น Block

 หลังจากที่ได้ Object แล้วเราสามารถ Render ภาพเพื่อให้ภาพที่ได้
 มีความสมจริ งมากขึ้นได้
   Graphic Software
              ั
 ผลลัพธ์จาก CAD อาจมีลกษณะเป็ น Wireframe
 Model หรื อ Solid Model
                       ั
 Wireframe Model ตัว Object จะมีลกษณะเป็ นเส้น
 ขอบ
                      ั
 Solid Model ตัว Object จะมีลกษณะเป็ น Block

 หลังจากที่ได้ Object แล้วเราสามารถ Render ภาพ
 เพื่อให้ภาพที่ได้มีความสมจริ งมากขึ้นได้
    Graphic Software
 ปกติโปรแกรมประเภท 3D Modeling จะมีความสามารถทางด้าน
 การสร้าง Effect ค่อนข้างมาก
                          ่
 3D Modeling จะมีเครื่ องมือสาหรับสร้าง Object ไม่วาจะเป็ น
 Surface Modelers ซึ่งใช้สาหรับการสร้างพื้นผิวของภาพ Solid
 Modeler จะสามารถปรับพวกThickness หรื อ Density ของ Object
 ได้ หรื อ Polygonal Modelers สาหรับรู ปหลายเหลี่ยม Spline-
 based modelers ใช้การคานวณทางคณิ ตศาสตร์ในการสร้างเส้น
 ต่างๆ ซึ่งสามารถหมุนหรื อเคลื่อนไหวได้ในแนว 3D
         Animation
    ั                      ั
 ปัจจุบนคอมพิวเตอร์สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ท้ งที่เป็ น
 organic และ inorganic
 Computer Animation พื้นฐานคือ Fly-Bys และ Walk-Throughs

 Character Animation จะเป็ นการสร้างตัวละครหรื อตัวการ์ ตูนและ
 ทาให้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะของมนุษย์
 Keyframe คือเฟรมเริ่ มต้นและเฟรมสุ ดท้ายของการเคลื่อนไหว
 ของตัวละคร
            ่
 Tweens คือเฟรมที่อยูระหว่าง Keyframe
         Animation
  Compositing Tools ทาให้ game- and
  filemaker สามารถเพิ่มตัวละครลงหนังในภายหลังได้ เช่น
  Space Jam, Starwar เป็ นต้น
     Virtual Reality
 Virtual Reality คือเทคโนโลยีของ Computer
 Interface ในอนาคต
 Virtual Reality จะรวมระบบ Sound, 3D,
                      ู้
 Animation และ Video เข้าด้วยกันและทาให้ผใช้รู้สึก
 สมจริ งกับสิ่ งที่พบ
 VR technology ต้องการอุปกรณ์พิเศษเช่นถุงมือ แว่นตา
 เป็ นต้น
Graphics and the World
   Wide Web
 เราสามารถสร้าง Web Page โดยใช้ Html tag และภาพ Graphic
 อย่างง่าย
 เราอาจนา Graphic มาใช้ใน Web สาหรับการแสดงข้อมูลหรื อเป็ น
 Link สาหรับการท่องไปยัง Web อื่นๆ ก็ได้
 ภายใน Web Page สามารถที่จะใส่ Animation เข้าไปได้

 Animation ที่ใส่ ใน Web จะเป็ นพวก Gif Animation, Shockwave
 หรื อ Flash เป็ นต้น
Graphics and the World
   Wide Web
    ั
 ปัจจุบนสามารถแสดง Video ได้
                  ู้
 VRML Programming Language ทาให้ผสร้าง
 Web สามารถสร้างภาพ 3D บน Web ได้

								
To top