Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, Borang, Sekolah by anuaray

VIEWS: 617 PAGES: 7

									                  PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH
                 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                                    Skor Sekolah
BIL    ASPEK                      ITEM
                                                    0  1  2 TB
            a). Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi dan Balik Sekolah:

                i. Mempunyai data dan rekod cara murid ke sekolah (Berjalan kaki,
                  Berbasikal, Motosikal, Bas sekolah, Dihantar penjaga, Bot/Perahu,
                  Kereta sendiri, Kereta api)                           /
                ii. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik
                  sekolah.                                     /
               iii. Pemeriksaan berkala ke atas kenderaan yang digunakan murid ke
             *
                  sekolah.(Basikal, Motosikal, Kereta)                  /
               iv. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan keselamatan daripada
             *     pihak berkuasa berkenaan. (Jaket keselamatan/ topi keledar/ lesen
                  memandu/ cukai jalan dan lain-lain berkaitan)                  /
                v. Menetapkan laluan pejalan kaki, laluan dan parkir kenderaan yang
                  digunakan oleh murid.                              /
               vi. Menetapkan tempat menurun dan mengambil murid yang
             *
                  menggunakan bas dan yang dihantar oleh penjaga.                 /
               vii. Kawal selia pengurusan sekolah sewaktu murid datang dan balik
                  dari sekolah.                                  /
               viii. Ada arahan berkaitan keselamatan murid semasa berada di jeti /
             *
                  stesen bas / stesen kereta api/ dan lain-lain.                    /
                                                     1   12
   PENGURUSAN                                   JUMLAH SKOR       13
1
   AKTIVITI MURID b). Arahan Keselamatan Murid Semasa Pengajaran & Pembelajaran
             Dan Waktu Rehat:
               i. Ada arahan berkaitan keselamatan murid di bilik darjah, makmal,
                bengkel, lain-lain tempat amali dan bilik-bilik khas.                /
              ii. Pengawasan guru sebelum, semasa dan selepas aktiviti
                dijalankan.                                     /
              iii. Memastikan kehadiran murid direkodkan.                       /
             iv. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi.                  /
              v. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti.             /
             vi. Ada arahan kepada murid tentang kawasan larangan sewaktu
                rehat.                                       /
             vii. Rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa
                Pengajaran & Pembelajaran.                             /
                                                Skor       14
                                          JUMLAH SKOR         14
            c). Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum, Sukan
              Dan Permainan:
               i. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum, semasa dan
                 selepas aktiviti kokurikulum, sukan dan permainan.                 /
               ii. Pengawasan guru sebelum, semasa dan selepas aktiviti
                 dijalankan.                                    /
                            1
                 PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH
                KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                                  Skor Sekolah
BIL   ASPEK                     ITEM
                                                  0  1  2 TB
              iii. Memastikan kehadiran murid Aspek Pergi
              Arahan Keselamatan Murid Daridirekodkan. dan Balik Sekolah:            /
              iv. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi.              /
               v. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti.         /
                                              Skor      10
                                        JUMLAH SKOR       10
            d). Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan Dan
              Perkhemahan:
                i. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum, semasa dan
                 selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.           /
               ii. Pengawasan guru sebelum, semasa dan selepas aktiviti
                 dijalankan.                                /
               iii. Memastikan kehadiran murid direkodkan.                   /
              iv. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi.              /
               v. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti.         /
              vi. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan lawatan dan
                 perkhemahan. (Surat kebenaran penjaga/ perakuan kesihatan)         /
              vii. Memastikan kenderaan yang digunakan untuk membawa murid
            *
                 selamat digunakan.                             /
                                              Skor      14
                                        JUMLAH SKOR       14
   PENGURUSAN
1           e). Arahan Keselamatan Murid Di Asrama:
   AKTIVITI MURID

            *   i. Mempunyai data dan rekod cara murid pergi dan balik asrama           /
               ii. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik
            *
                 asrama.                                     /
            *  iii. Pemeriksaan berkala ke atas penghuni asrama                   /
            *  iv. Penetapan kawasan larangan di asrama                       /
            *   v. Jadual aktiviti harian asrama yang ditetapkan dan dipamerkan           /
            *  vi. Kawal selia terhadap semua aktiviti murid di asrama                /
              vii. Ada peraturan berkaitan dengan larangan-larangan lain di asrama.
            *
                                                         /
            *  viii. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan asrama.                   /
                                              Skor         /
                                        JUMLAH SKOR
                                       JUMLAH SKOR 1       51
                          2
               PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH
              KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                                Skor Sekolah
BIL   ASPEK                    ITEM
                                                0  1  2 TB
              i. Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan dan Balik Sekolah:
            Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi pelaporan fizikal
               bangunan                                /
             ii. Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan pendawaian
               dan peralatan elektrik                         /
             iii. Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan retikulasi air  /
            iv. Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan paip-paip
               gas                                     /
             v. Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan sistem
               perparitan                            /
            vi. Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan sistem
   PENGURUSAN       pembentungan                           /
   KESELAMATAN    vii. Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan lanskap
 2    INFRA -       sekolah                             /
    STRUKTUR    viii. Pemantauan, tatacara penggunaan, penyelenggaraan dan
    SEKOLAH        pelaporan tandas sekolah                     /
             ix Pemantauan, tatacara penggunaan, penyelenggaraan peralatan di
               bilik-bilik khas                            /
              x Pemantauan, tatacara penggunaan, penyelenggaraan padang dan
               gelanggang permainan.                          /
            xi. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan sekolah.               /
            xii. Arahan keselamatan dipamerkan                       /
   PENGURUSAN    xiii. Penetapan kawasan larangan di sekolah.                  /
1
   AKTIVITI MURID  xiv. Rekod pemantauan, penggunaan, penyelenggaraan dan
              penyimpanan peralatan, dokumen dan harta sekolah.             /
                                            Skor  0   16
                                    JUMLAH SKOR         16
             i. Warga sekolah memahami dan mengetahui tindakan yang perlu
              diambil apabila berlaku kes-kes salah laku.                /
            ii. Ada Peti Aduan di sekolah                         /
            iii. Rekod salah laku murid dan Laporan kes untuk rujukan           /
   PENGURUSAN    iv. Program-program pencegahan untuk murid.                  /
 3
     SOSIAL     v. Program-program intervensi dan pemulihan untuk murid.           /
            vi. Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM)                  /
            vii. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas,
              Kementerian Pelajaran Malaysia.                      /
                                            Skor      14
                                      JUMLAH SKOR       14
                         3
              PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH
              KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                                Skor Sekolah
BIL   ASPEK                   ITEM
                                               0  1  2 TB
               keselamatan Murid Dari Aspek dan dan Balik
          a). Arahan Keselamatan menghadapi krisisPergibencana: Sekolah:

             i. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan berkaitan krisis /
              bencana (kebakaran, perubahan cuaca, ribut petir, kemarau,
              jerebu, banjir, dan lain-lain yang berkaitan)             /
            ii. Pelan kesiapsiagaan dan kontigensi yang lengkap.                /
   PENGURUSAN    iii. Peralatan menghadapi krisis dan bencana berfungsi dan
4    KRISIS/      mencukupi                               /
    BENCANA    iv. Latihan menghadapi krisis dan bencana                      /
            v. Ada nombor-nombor telefon pihak berkuasa berkaitan.               /
           vi. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan                    /
           vii. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas,
              Kementerian Pelajaran Malaysia.                       /
                                            Skor   2   10
                                      JUMLAH SKOR        12
             i. Maklumat dan penerangan berkaitan lokasi berbahaya kepada
              murid dalam lingkungan perjalanan murid ke sekolah.              /
            ii. Panduan tindakan untuk warga sekolah dan ibu bapa ketika
              menghadapi ancaman / kecemasan.                        /
            iii. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan                   /
           iv. Peringatan berkaitan keselamatan di luar kawasan sekolah dari
 PENGURUSAN
1 PENGURUSAN
5 AKTIVITI MURID      masa ke semasa.                                /
   RISIKO       v. Nombor telefon kecemasan dipamerkan.                  /
           vi. Pelan strategik kawasan berisiko                    /
           vii. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas,
              Kementerian Pelajaran Malaysia.                       /
                                           Skor    2   10
                                      JUMLAH SKOR        12
                                 JUMLAH BESAR SKOR          54
                        4
        PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT


BIL.  PERATUS PENCAPAIAN    PIAWAIAN SEKOLAH 1     80 - 100       SEKOLAH SELAMAT
               MEMERLUKAN PENINGKATAN
 2     50 - 79     TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH              PERHATIAN KHUSUS TERHADAP
 3      0 - 49     TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH
            RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT

                               SKOR    PERATUS
BIL.      ASPEK       WAJARAN   SKOR PENUH
                              DIPEROLEHI  PENCAPAIAN

 1 Pengurusan Aktiviti Murid     50%     70       51    36.43


    Pengurusan Keselamatan
 2                  20%     28       16    11.43
    Infrastruktur Sekolah

 3 Pengurusan Sosial         10%     14       14    10.00


 4 Pengurusan Krisis / Bencana    10%     14       12    8.57


 5 Pengurusan Risiko         10%     14       12    8.57

       JUMLAH         100%     140     105     75.00


CARA PENGIRAAN:

PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI    X WAJARAN
         JUMLAH SKOR


BIL.      ASPEK                  WAJARAN


 1 Pengurusan Aktiviti Murid   SKOR DIPEROLEHI X 50 = PERATUS PENCAPAIAN
                 _________________
                 # JUMLAH SKOR


    Pengurusan Keselamatan
 2                SKOR DIPEROLEHI X 20 = PERATUS PENCAPAIAN
    Infrastruktur Sekolah   _________________
                    28
                 _________________

 3 Pengurusan Sosial       _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN
                 SKOR DIPEROLEHI 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN
                _________________ 5 Pengurusan Risiko       SKOR DIPEROLEHI
                 _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN
            RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT


                          SKOR      SKOR   PERATUS
BIL.       ASPEK        WAJARAN
                          PENUH    DIPEROLEHI PENCAPAIAN
                         Jumlah item
 1 Pengurusan Aktiviti Murid      50%
                         berkaitan x 2
                                   51   #VALUE!

    Pengurusan Keselamatan
 2                   20%     28       0     0.00
    Infrastruktur Sekolah

 3 Pengurusan Sosial          10%     14       0     0.00


 4 Pengurusan Krisis / Bencana     10%     14       /    #VALUE!


 5 Pengurusan Risiko          10%     14       0     0.00


       JUMLAH          100%     70       51   #VALUE!
CARA PENGIRAAN:


PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI    X WAJARAN
            JUMLAH SKOR


BIL.       ASPEK                   WAJARAN


 1 Pengurusan Aktiviti Murid    SKOR DIPEROLEHI
                   _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN


    Pengurusan Keselamatan
 2                 SKOR DIPEROLEHI
                   _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN
    Infrastruktur Sekolah

 3 Pengurusan Sosial        SKOR DIPEROLEHI
                   _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN
                _________________ 5 Pengurusan Risiko        SKOR DIPEROLEHI
                   _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN

# Jumlah item berkenaan x 2

								
To top