Docstoc

Slajd 1

Document Sample
Slajd 1 Powered By Docstoc
					RYNEK ZŁOTA
       1
ZŁOTO       jest immanentnym i integralnym elementem
historii rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Towarzyszyło człowiekowi
niemal od zarania jego aktywności gospodarczej, spełniając szereg
kluczowych funkcji ekonomicznych, finansowych , jak również
społecznych.

Jest ono uważane za najcenniejszy
z metali, jest symbolem tego, co ma
najwyższą wartośd lub jest
najtrudniejsze do zdobycia.
( Zwycięzcom zawodów sportowych
wręcza się złote medale, idealna
epoka w dziejach świata zwana
jest złotym wiekiem, istotne
 kwestie ceni się na wagę złota.)

                                 2
Symbol chemiczny złota Au(aurum) - pochodzi od łacińskiego
słowa aurora - jutrzenka, zorza polarna.

Podstawową jednostką w handlu metalami szlachetnymi jest
uncja trojańska, czyli 31,1035 grama. Trojańska nie od Troi,
ale francuskiego miasta Troyes, gdzie handlowano złotem.

  Zwana jest też uncją jubilerską.
                                3
Produkcja złota, zapewniająca od
stuleci umiarkowaną podaż złota na rynku związana jest
nierozerwalnie z górnictwem. Złoto znajduje się zwykle w
postaci RUDY wraz z niewielką ilością srebra lub
innych pierwiastków, w różnych formacjach skalnych pod
powierzchnią ziemi.
EKSTRAKCJA ZŁOTA jest procesem
trudnym i czasochłonnym oraz generującym poważne
obciążenia kosztowe. W zależności od typu rudy i
warunków geologicznych złoża, które podlega eksploatacji,
zwykle można uzyskad zaledwie od 0,5 do 5 gramów
na każde 1000 kg wydobytego surowego urobku.
Mimo tych trudności złoto wydobywane jest jednak
nieprzerwanie od czasów starożytnych, chociaż
niewątpliwie z różnym nasileniem.
                              4
ŚWIATOWA RADA ZŁOTA
( z ang. WORLD GOLD COUNCIL - WGC)

Światowa Rada Złota założona została w 1987 roku z inicjatywy
światowych liderów wydobycia złota i zrzesza przedstawicieli firm
wydobywczych .Celem jej działalności jest promowanie popytu na złoto
wśród kolekcjonerów, inwestorów i sektora przemysłowego. Na ten cel
przeznaczana jest częśd dochodu z każdej sprzedanej uncji.
W kręgach rządowych i finansowych propaguje rolę złota jako środka
rezerw finansowych. Światowa Rada Złota działa również jako centrum
informacyjne dla swoich członków
oraz przemysłu złotniczego,
dostarczając wszelkich danych
dotyczących wydobycia, produkcji
oraz konsumpcji złota.
Centrala Rady znajduje się w Londynie.

                                 5
"Dowcip polega na
tym, że nie sposób
znaleźd nic innego,
co byłoby
jednocześnie tak
bezużyteczne i tak
przydatne."
     Peter L. Bernstein
                6
DLACZEGO ZŁOTO JEST TAK ISTOTNE?
W czasie sztormu na morzu, każdy marynarz marzy, aby jego okręt jak
najszybciej znalazł bezpieczną przystao na przeczekanie burzy. W
czasach kryzysu gospodarczego „bezpieczną przystanią” dla
oszczędzających jest złoto. Znaczenie i wartośd zawdzięcza ono
wyjątkowym zaletom:


1. JEST NIEMAL NIEZNISZCZALNE- całkowicie odporne na
korozję, nie zmienia wyglądu ani na powietrzu, ani w innym
środowisku, nie ulega działaniu kwasów, z wyjątkiem wody królewskiej
i kwasu selenowego. Ponad 85 procent wydobytego kiedykolwiek złota
nadal pozostaje w obiegu, reszta albo została zakopana, albo zatopiona,
albo starła się na nieodzyskiwalny pył. Z tego względu można przez całe
stulecia przechowywad w nim majątek – jest ono środkiem tezauryzacji-
umożliwia gromadzenie i międzypokoleniowe przekazywanie wartości.
W przeciwieostwie do walut czy akcji nigdy nie traci wewnętrznej
wartości.


                                  7
DLACZEGO ZŁOTO JEST TAK ISTOTNE?

2.Mimo krótkotrwałych wahao cen metali szlachetnych ich WARTOŚD
POZOSTAJE STABILNA. Złoto nie traci swojej wartości w wyniku
oddziaływania typowych procesów inflacyjnych, a co więcej utrzymuje stale
wartośd wyrażoną parytetem siły nabywczej


3.NIEZALEŻNOŚD-zarówno ustrój polityczny jak i rozwój gospodarczy mogą
wpłynąd na cenę , ale nie na wartośd złota.
                                    8
 DLACZEGO ZŁOTO JEST TAK ISTOTNE?


4.Złota sztabka lub moneta DAJE SIĘ ŁATWO DZIELID NA
CZĘŚCI, a każda częśd zachowuje (proporcjonalnie do swojej
wagi) odpowiednią częśd wartości całości. Proszę spróbowad
to samo zrobid z pieniądzem papierowym!
Posiada ono uniwersalną wartośd materialną i może byd w
praktyce wymienialne na waluty narodowe, zachowując w
ten sposób płynnośd obrotu.

5.ZŁOTO MA WYSOKĄ WARTOŚD - bo jest trudno dostępne,
koszt wydobycia jest bardzo wysoki, jest go na świecie
stosunkowo niedużo (według szacunków łącznie około 160
tys. ton, warte dziś ok. 6 bln dol.). To powoduje, że złoto było
zawsze towarem bardzo drogim, a jego cena trwale spadała
tylko w sytuacji, gdy nastąpił jakiś skokowy spadek kosztów
wydobycia
                              9
 DLACZEGO ZŁOTO JEST TAK ISTOTNE?

6.ODZNACZA SIĘ NIEZWYKŁĄ CIĄGLIWOŚCIĄ- ze złota można
utworzyd drucik tak cienki, że 146 m takiego drucika będzie ważyd
zaledwie 0,06 g.
 Ze złota można formowad listki tak cienkie, że dopiero 10 000
nałożonych na siebie utworzy warstewkę grubości 1 mm.
Jedną uncję (ok. 30 g) czystego złota można rozklepad na blaszkę
o powierzchni ok. 30 m2.

7.JEST DOŚD DOBRYM MATERIAŁEM NA PIENIĄDZ - i to
nawet wówczas, gdy w obiegu posługujemy się pieniądzem
papierowym. Chodzi bowiem o pieniądz rzeczywisty, a więc taki,
który w każdej sytuacji będzie zaakceptowany przez innych jako
zapłata, niezależnie od tego, czy podoba się to emitującemu
banknoty paostwu, czy też nie. Złoto jest jedynym z aktywów,
które jest swego rodzaju ponadnarodową walutą, uznawaną przez
wszystkie narody świata, bez względu na wyznawaną ideologię,
religię czy system ekonomiczny.
                               10
Podsumowując- wysoka wartośd złota nie wynika wcale z
tego, że wszyscy pragniemy obwiesid się złotymi
łaocuchami. Wynika z tego, że nikt z nas nie ma
wątpliwości, że w razie potrzeby będzie w stanie je bez
kłopotów sprzedad.

         W związku z czym ci, którzy mają duże
         zasoby oszczędności (i ludzie, i paostwa),
         są zawsze gotowi przetrzymywad je
         właśnie w formie złota.
         Złoto uchodzi za najbezpieczniejszą lokatę
         oszczędności. Taka lokata jest wybierana
         szczególnie chętnie w chwilach eskalacji
         napięd międzynarodowych, w obliczu
         wojny oraz w okresie wysokiej inflacji.
                             11
HISTORIA ZŁOTA

Pierwsze złote monety, wybite na polecenie
króla Lidii Krezusa datuje się na początki
VI wieku przed naszą erą.

W starożytnym Egipcie wydobywano już
złoto, ale były to nieznaczne ilości
(ok. 1 tony rocznie), które wzrosły do
5 – 10 ton za czasów Imperium Rzymskiego.

W średniowieczu wydobycie złota znowu spadło do ok. 1 tony.

Dopiero eksploatacja złóż w Afryce, związana z wielkimi odkryciami
geograficznymi i wyprawami (m.in. Krzysztofa Kolumba, Vasco da
Gamy czy Bartolomeo Diaza) w XV wieku, doprowadziła do
wydobycia większych i bardziej znaczących ilości cennego kruszcu.
                                 12
Warto podkreślid, że
intensywnośd wydobycia
znacząco wzrosła dopiero
po tzw. GORĄCZCE ZŁOTA
rozpoczętej w 1848 r. w
Kalifornii czy też nad
rzeką Klondike w
Kanadzie z 1897 roku
oraz odkryciu kolejnych
bogatych pokładów na
Alasce, w RPA, Rosji i
Australii.
              13
•System, zwany PARYTETEM ZŁOTA, ZŁOTYM STANDARDEM wykształcił się pod
koniec XIX w. Podstawową zasadą systemu było uzależnienie emisji pieniądza
krajowego od wielkości rezerw kruszcu, posiadanych przez dane paostwo

•W wyniku Konferencji w Breton Woods w 1944 roku, zaczął obowiązywad nowy
system walutowy, w którym złoto pełniło funkcję głównego środka rezerwowego i
płatniczego. Kraje członkowskie MFW zobowiązane były ustalid parytet swoich
walut do dolara, który był jedyną walutą wymienialną na złoto według relacji
35USD za 1 uncję trojaoską złota.

•Na początku lat 60. dolar zaczął tracid na wartości, a jego udział w zasobach
światowych rezerw szybko spadał. Amerykaoskie zapasy złota pokrywały
zagraniczne zobowiązania Stanów Zjednoczonych zaledwie w 19%, podczas gdy w
1944 r. relacja ta wynosiła 250%

•15 sierpnia 1971 roku prezydent USA Nixon zawiesił
wymienialnośd dolara na złoto.


                                     14
          PODAŻ ZŁOTA
Jak szacuje WGC, jak dotąd, na przestrzeni wieków do chwili obecnej,
wydobyto łącznie ok. 158 000 ton złota. Z czego do 1848r. zaledwie
10% wszystkich aktualnych zasobów, a 90% po 1848r.

WGC podaje, że obecne skumulowane zasoby złota w 65% pozyskano
dopiero po roku 1950 wraz z opanowaniem nowych technologii

              górniczych umożliwiających dotarcie do
              głębiej położonych pokładów. Obecnie
              produkcja kruszcu jest ustabilizowana z
              uwagi na coraz trudniejsze warunki
              wydobycia oraz malejącą liczbę
              odkrywanych nowych stanowisk
              złotonośnych.
                                   15
16
PRODUKCJA ZŁOTA NA ŚWIECIE
             17
18
NAJWIĘKSZE OŚRODKI WYDOBYCIA ZŁOTA NA ŚWIECIE
                        19
GŁÓWNI PRODUCENCI ZŁOTA W RÓŻNYCH OKRESACH :
                        20
WIODĄCY PRODUCENCI ZŁOTA NA ŚWIECIE W 2008 ROKU
(WYDOBYCIE W TONACH METRYCZNYCH):                 1. Chiny: 288
                 2. USA: 234
                 3. Południowa
                 Afryka: 232
                 4. Australia: 225
                 5. Peru: 175
                 6. Rosja: 163,9
                 7. Kanada: 100
                 8. Indonezja: 90
                 9. Uzbekistan 85
                 10. Ghana 81
                 Pozostałe kraje : 660
                 W sumie : 2356
                           21
KRAJOWA PRODUKCJA ZŁOTA ( W MLN UNCJI)
                     22
KRAJOWA PRODUKCJA ZŁOTA ( W MLN UNCJI)
                     23
Warto zauważyd, że stronę podażową tego rynku stanowią także
REZERWY metalu znajdujące się pod kontrolą narodowych
banków centralnych i międzynarodowych instytucji finansowych.

 Zasoby złota miały zawsze ogromne znaczenie dla rządów
poszczególnych krajów. Od 1816 roku obowiązywała w finansach
paostwowych zasada, że przynajmniej częśd, jeśli nie całośd,
funkcjonującej na rynku waluty powinna mied pokrycie w
złocie znajdującym się w banku centralnym.
Reguła ta została wprowadzona po raz
pierwszy w Anglii, a zaczęto od niej odchodzid
dopiero na przełomie XX i XXI wieku.
O tym, jakie znaczenie miało złoto dla
 gospodarki, świadczy również fakt, że
od kooca II wojny światowej do 1971
USA wiązały sztywno kurs dolara z
kursem złota na poziomie 35 USD za uncję.            24
KRAJE O NAJWIĘKSZYCH REZERWACH ZŁOTA:
                  25
26
DLACZEGO BANKI CENTRALNE         POWINNY TRZYMAĆ
REZERWY W POSTACI ZŁOTA?

Na świecie w skarbcach narodowych banków centralnych znajduje się
obecnie około 30 tysięcy ton złota, tyle samo co 60 lat temu.
(Utrzymywanie walut, jako głównego składnika rezerw jest dzisiaj taosze i
decydenci w wielu krajach zdecydowali się na rezygnowanie z żółtego
kruszcu. Polska niestety również zalicza się do tego grona.)

Przede wszystkim wskazuje się na dywersyfikację. Złoto ma bardzo
korzystne właściwości równoważące w odniesieniu do walut.
Cena złota zależy w głównej mierze od popytu i podaży, natomiast cena
walut oparta jest o obietnice rządów poszczególnych paostw, czy politykę
monetarną banków centralnych.
Kurs złota zachowuje się w zgoła odmienny sposób od kursu walut.
Złoto zapewnia również stabilnośd ekonomiczną. W dłuższej
perspektywie, jego wartośd jest uzależniona od prawdziwej siły popytu,
dzięki czemu świetnie nadaje się jako składnik rezerwy banku centralnego.
Dla kontrastu, waluty zawsze w dłuższym czasie tracą na wartości, ze
względu na szkodliwą siłę inflacji.
                                   27
GDZIE JEST PRZECHOWYWANA CZĘŚD KRAJOWYCH REZERW ?

Większośd paostw (także Polska) dużą częśd swoich rezerw złota przechowuje
w skarbcach zagranicznych. Jest to spowodowane względami
bezpieczeostwa. NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE SKARBIEC STANOWIĄ PIWNICE
BANKU REZERW FEDERALNYCH NA MANHATTANIE, w których
ZDEPONOWANE JEST 550 TYS. UNCJI ZŁOTA NALEŻĄCEGO AŻ DO 60
PAOSTW.

Co ciekawe, niemiecki bank centralny, zwany Bundesbankiem, przechowuje
swoje rezerwy złota w trzech krajach:
•Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku (USA),
•Banku Anglii w Londynie
•Banku Francji w Paryżu.


Złoto rezerwowe przechowuje się też
w Forcie Knox w Appalachach.
                                   28
      POPYT NA ZŁOTO
W związku z unikalnymi fizycznymi i chemicznymi właściwościami złoto
znajduje szereg istotnych ZASTOSOWAO w różnych gałęziach
gospodarki, medycyny, sztuki oraz życia codziennego.


1.JUBILERSTWO - Złoto jako czysty pierwiastek (24 karaty)
w zasadzie nie jest stosowane w biżuterii, zawsze zawiera
dodatek innych metali. Prawo probiercze ściśle określa, jakie
metale można dodawad do złota.

Przedmioty jubilerskie mogą
byd: 23, 21, 18, 14, 12, 10, 9, 8-karatowe. Biżuteria
18-karatowa zawiera 75 procent złota oraz 25 procent
srebra, miedzi albo innych metali, a 14-karatowa ma
58,5 procent złota. W 8-karatowym wyrobie
jest zaledwie 33,3 procent czystego złota.
                                 29
JUBILERSTWO- CECHY PROBIERNICZE ZŁOTA
Na cesze probierczej zawarte są następujące informacje:
1) rodzaj metalu szlachetnego, z którego wykonany jest wyrób:


             - RYCERZ, oznacza wyrób ze złota


2) próba, czyli informacja o zawartości metalu szlachetnego w 1000
jednostkach

3) oznaczenie miejsca cechowania :

B – Bydgoszcz, G – Gdaosk, H – Chorzów,
K – Kraków, Ł – Łódź, P - Poznao
W – Warszawa, V – Wrocław,
Z – Częstochowa itd.

                                   30
2.ZDROWIE A ZŁOTO :
•W Egipcie i w Aleksandrii alchemicy wytwarzali złoty eliksir, który miał
przywracad zdrowie i młodośd.
•Chioczycy gotowali ryż ze złotą monetą, bo wierzyli w uzdrawiającą moc złota.
•W średniowieczu Paracelsus stosował złoto w leczeniu: padaczki, chorób
wenerycznych i zakaźnych.
•Największy mistyk Ameryki, Edgar Cayce udowadniał, że złoto jest pomocne w
leczeniu: nowotworów, reumatyzmu, choroby Alzheimera, Parkinsona,
alkoholizmu.
•W 1890 roku odkryto, że cyjanek złota hamuje rozwój bakterii gruźlicy.
Współcześnie znana jest metoda pocierania złotem jęczmienia na powiece.
•W XXI wieku stosuje się złoto w leczeniu białaczki i nowotworów. Złoto bardzo
dobrze sprawdza się w walce z różnymi formami zapalenia reumatycznego
stawów , w chorobach wątroby , narządów wzroku i słuchu oraz w terapiach
antydepresyjnych.

3.W STOMATOLOGII złoto wykorzystywano się już ponad 3000 lat p.n.e.
Stopy złota stosuje się zwykle do uzupełniania ubytków i rekonstrukcji
poszczególnych fragmentów uzębienia.
                                      31
          4.KOSMETYKA A ZŁOTO 24 -karatowe złoto
          stosuje się w kosmetologii do zabiegów
          upiększania: złoto zmniejsza powstawanie
          zmarszczek, likwiduje przebarwienia skórne. Po
          zabiegach skóra jest jedwabista i rozświetlona.

          Z myślą o osobach długo pracujących przed
          komputerem powstała seria kosmetyków do
          pielęgnacji zmęczonych, zaczerwienionych,
          przepracowanych oczu.


5. JEDZENIE A ZŁOTO:
Złoto można spotkad również w kuchni,
wykorzystywane do zdobienia potraw, a
także w kieliszku Goldwasser.


                                 32
6.PRZEMYSŁ A ZŁOTO (1)

•Złoto jest miękkie, kowalne - z 30 g złota można rozciągnąd drut o długości
około 100 km!

•Złoto zamontowano w systemach ,które umożliwiły transmisję danych z
Marsa na Ziemię.

•WGC podaje też jako przykład zużycie 40,8 kg złota w konstrukcji
amerykaoskiego promu kosmicznego Columbia.

•Ma zastosowanie w systemach
Boeingów 777.

•Złoto polepsza parametry widoczności
podczas złych warunków atmosferycznych
w samolotach.

                                     33
6.PRZEMYSŁ A ZŁOTO (2)
•Samolot prezydenta USA - Air Force One - wykorzystuje złoto w układach
dezorientujących systemy namierzania pocisków.

•Złoto ma zastosowanie w poduszkach bezpieczeostwa w samochodach.

•Chrysler, Ford czy GM wykorzystują złoto w suszeniu świeżo lakierowanych
aut.

•Ma zastosowanie w produkcji
kombinezonów przydatnych w
katastrofach chemicznych.

•Złota używa się w pracowniach
konserwatorskich do renowacji dzieł sztuki.


                                   34
7. WIARA A ZŁOTO: Amuletom ze złota
przypisywano niezwykłe właściwości: dodawały siły,
energii, pewności siebie. Ta tradycja zdobienia złotem i
ofiarowywania złota w dowód szacunku i uznania,
przetrwała do dziś.

Jak głosi Pismo Święte, złoto było także jednym z darów,
które obok mirry i kadzidła złożyli w pokłonie Dzieciątku
Jezus Trzej Królowie.
Słynny złoty Budda z Bangkoku w Tajlandii, wykonany z czystego kruszcu, waży
5,5 tony i jest wart ponad 50 mln dolarów. To najdroższy obiekt kultu religijnego
na świecie. Wyznawcy Buddy oddają mu cześd, przyklejając cienkie listki
czystego złota do jego posągu. Przez lata kolejne warstwy złota zmieniają oblicze
Buddy.


8.STANOWI ONO PRZEDMIOT WIELU PRODUKTÓW
INWESTYCYJNYCH.
                                       35
9.Złoto wykorzystuje się również w
NUMIZMATYCE I KOLEKCJONERSTWIE
Monety bulionowe to specjalne monety z
metali szlachetnych ,w tym złota, bite po to,
by gromadzid je jako lokatę kapitału.

Nie mają zwykle wybitej wartości, lecz
zawartośd kruszcu.

Polska bije monetę Orzeł Bielik,
Wielka Brytania – suwereny,
Kanada – Liśd Klonowy.                        36
W rezultacie tak szerokiego spektrum potencjalnego wykorzystania złota
generuje ono znaczący popyt .

Szacowana wielkośd popytu na złoto kształtuje się obecnie na
poziomie 3518 ton rocznie.
                                     37
ŚWIATOWA KONSUMPCJA ZŁOTA W LATACH 2006-2007
(w tonach) :
                      38
          CENA ZŁOTA
Na rynku złota przy względnie stałej podaży, której nie można dowolnie zwiększyd w
krótkim okresie ze względów czysto obiektywnych, zasadniczym elementem
determinującym bieżącą cenę tego metalu szlachetnego są czynniki o charakterze
popytowym.
                                        39
40
41
KURS ZŁOTA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2009 ROKU( W USD)
                           42
ŚREDNIA CENA ZŁOTA W OKRESIE CZERWIEC 2009 KWIECIEO 2010 (w USD/uncja)

W grudniu 2009 roku złoto osiągnęło historyczny szczyt na poziomie 1226.4 USD/uncję
                                           43
Z uwagi na swoje atrybuty ekonomiczne CENA ZŁOTA
ZAWSZE WZRASTAŁA W MOMENTACH KRYZYSOWYCH
związanych min. z poważnymi konfliktami militarnymi( II WŚ),
 destrukcyjnymi szokami energetycznymi (lata 70.)
czy też innymi turbulencjami ekonomicznymi i finansowymi.

W tych przełomowych okresach ZŁOTO
WYDAWAŁO SIĘ ZAPEWNIAD WIĘKSZE
POCZUCIE BEZPIECZEOSTWA ORAZ DAWAŁO
REALNĄ SZANSĘ NA TRANSFER WARTOŚCI
MATERIALNEJ I FINANSOWEJ W PRZYSZŁOŚCI.


Prawidłowośd ta jest również pozytywnie weryfikowana współcześnie . W
obliczu bardzo głębokiego i rozległego kryzysu na rynkach finansowych ,
zainicjowanego przez załamanie w sektorze bankowym w USA, ceny złota po
raz kolejny w historii drastycznie wzrastają.

                                  44
CZYNNIKI WZROSTU CEN ZŁOTA:
•wzrost inflacji stymulowany rosnącym długiem publicznym
 i rosnącą podażą pieniądza,
•niepewna sytuacja ekonomiczna na świecie i poszukiwanie safe heaven,
•korzystne relacje cen złota w porównaniu do innych aktywów, głównie rynku
akcji,
•coroczny deficyt na rynku złota, przy rosnącym popycie na kruszec,
•cykle koniunkturalne,
•możliwy popyt ze strony banków centralnych.


Wzrost cen paliw pociąga ze sobą zwykle także wzrosty notowao złota ,
ponieważ taki rozwój wypadków może sygnalizowad poważne problemy
kryzysowe w sferze realnej gospodarek. Ponadto ceny złota wykazują
również ujemną korelację z wartością głównej waluty międzynarodowej,
jaką nadal jest dolar amerykaoski. Znaczna deprecjacja dolara skutkuje
najczęściej wzrostem kwotowao złota.
                                   45
CENY ZŁOTA A CENY ROPY NAFTOWEJ
                 46
                HANDEL ZŁOTEM
                Inwestycje w złoto, to jedna z alternatywnych form
                lokowania kapitału i jego pomnażania. Portfel
                zawierający złote aktywa posiada nową jakośd,
                która doskonale sprawdza się w sytuacjach
                kryzysowych. MOŻNA W NIE INWESTOWAD
                BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO.1.INWESTOWANIE BEZPOŚREDNIE - kupno złotych sztabek, monet
bulionowych czy biżuterii. Te tradycyjne formy inwestowania są najpewniejsze,
ponieważ złoto otrzymujemy w formie fizycznej. Z powodu konieczności
zabezpieczenia przed kradzieżą czy przewłaszczeniem deponuje się złoto w skrytce
bankowej.
Monety złote to nie tylko inwestycja w cenny kruszec, to także wartośd
kolekcjonerska. Z tego powodu ich ceny są znacznie wyższe od oficjalnej ceny złota.                                         47
2. INWESTYCJE POŚREDNIE
to inny sposób zarabiania na rynku złota.
Obejmują one: certyfikaty na złoto, konta
złota, akcje kopalo złota, produkty
strukturyzowane, fundusze złota i
instrumenty pochodne.

1) CERTYFIKATY- Są to papiery wartościowe będące
  świadectwem posiadania złota, stanowiące alternatywę
 dla depozytu tego kruszcu w formie materialnej.
 Instrumenty te umożliwiają obrót złotem bez
 konieczności przemieszczania go w postaci fizycznej.
 Ryzykiem takiej inwestycji jest możliwośd spadku
 wartości certyfikatów, wskutek bankructwa banku,
 defraudacji, kryzysu lub wojny.
                           48
2)KONTA ZŁOTA- funkcjonują analogicznie do rachunków
papierów wartościowych. Rejestrowane są na nich stany
posiadania złota w instytucji finansowej prowadzącej obrót tym
kruszcem, na przykład banku. W ten sposób jest kreowany złoty
pieniądz wirtualny.
Najbardziej popularne złote pieniądze wirtualne to: e-gold, e-
bulion, 1mdc,
Ten niezależny od walutowego alternatywny system monetarny
pozwala na używanie złota jako pieniądza. Można nim dokonywad
dowolnych płatności za towary i usługi, których ceny są wyrażone
w wiodących walutach.

3)AKCJE KOPALO ZŁOTA- Inwestor kupujący akcje kopalo nie
nabywa złota, lecz pośrednio uczestniczy w eksploracji
naturalnych złóż tego kruszcu. Ryzyko takiej inwestycji jest
większe, niż nabywanie złota, gdyż pojawiają się czynniki,
wynikające z funkcjonowania takiego przedsiębiorstwa. Na ryzyko
kopalni może mied wpływ sposób zarządzania, prawidłowośd
oceny zasobów, czy ryzyko polityczne kraju, w którym się kopalnia
znajduje.                          49
4) PRODUKTY STRUKTURYZOWANE to instrumenty finansowe,
których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika
rynkowego(tu kursu złota). Są emitowane przez instytucje finansowe,
najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego
zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu
instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego
wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich
instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu.


               5) FUNDUSZE ZŁOTA (GOLD EXCHANGE
               TRADED FUNDS, „ETFS”). Inwestują
               wyłącznie w czyste złoto. Są notowane na
               renomowanych giełdach. Największy tego
               rodzaju fundusz funkcjonuje w USA i nosi
               nazwę Street TRACKS Gold. Emisje udziałów
               wszystkich tego rodzaju funduszy są
               zabezpieczone fizycznym złotem
               zdeponowanym w bankach custodialnych.
                                    50
6)INSTRUMENTY POCHODNE
Na niektórych giełdach towarowych
jak NYMEX, CBOT w USA czy
TCE w Japonii można inwestowad
w kontrakty terminowe i opcje oparte
na złocie. Jednak jest to ryzykowna
forma inwestycji, ze względu na
 wysoką dźwignię finansową, charakterystyczna dla instrumentów
pochodnych. Stąd duży potencjał zarabiania może przerodzid się w
znaczną stratę.
                                  51
NAJBARDZIEJ ZNANE GLOBALNE RYNKI FORMALNE TO :

•nowojorska New York Mercantile Exchange (NYMEX)

•amerykaoska giełda towarowa CME Group Inc., utworzona w 2007 r. w
wyniku połączenia dwóch znanych chicagowskich rynków zorganizowanych :
Chicago Mercantile Exchange(CME) i The Board of Trade (CBOT)

•w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – The Dubai Gold and Commodities
Exchange (DGCX)

•The Tokyo Commodity Exchange (TCX)

•London Bullion Market Association (LBMA)- słynny mechanism ustalania
ceny złota (ang. London Gold Fixing) oparty na dwukrotnych w ciągu dnia
handlowego kwotowaniach pięciu najważniejszych członków LBMA

                                  52
„Złoto ma
sławną
przeszłośd i
równie
fascynującą
przyszłośd.”
        Sławomir Safarzyoski
                   53
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ -
         54
RYNEK ZŁOTA
       55

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:8/3/2011
language:Polish
pages:55