Docstoc

Sheet1 - TIFFA EDI SERVICES CO._ LTD

Document Sample
Sheet1 - TIFFA EDI SERVICES CO._ LTD Powered By Docstoc
					GDEX-00001  ITEM ALREADY EXISTS


GDEX-00002  COMPANY TAX NO MUST BE ENTERED
GDEX-00003  INVALID COMPANY TAX NO
GDEX-00004  COMPANY NAME MUST BE ENTERED
GDEX-00005  ADDRESS MUST BE ENTERED
GDEX-00006  PROVINCE NAME MUST BE ENTERED
GDEX-00007  POST CODE MUST BE ENTERED
GDEX-00008  INVALID BROKER TAX NO
GDEX-00009  VESSEL NAME MUST BE ENTERED
GDEX-00010  INVALID VESSEL NAME
GDEX-00011  DEPARTURE DATE MUST BE ENTERED
GDEX-00012  INVALID DEPARTURE DATE
GDEX-00013  RELEASED PORT MUST BE ENTERED
GDEX-00014  INVALID RELEASED PORT
GDEX-00015  LOADED PORT MUST BE ENTERED
GDEX-00016  INVALID LOADED PORT
GDEX-00017  VESSEL NAME MUST BE "BY TRAIN"


GDEX-00018  VESSEL NAME MUST BE "BY TRUCK" OR "BY BOAT "
GDEX-00019  VESSEL NAME MUST BE "BY MAIL"
GDEX-00020  TRANSPORT MODE MUST BE 1-6


GDEX-00021  PURCHASE COUNTRY MUST BE ENTERED
GDEX-00022  INVALID PURCHASE COUNTRY
GDEX-00023  DESTINATION COUNTRY MUST BE ENTERED


GDEX-00024  INVALID DESTINATION COUNTRY
GDEX-00025  CURRENCY CODE MUST BE ENTERED
GDEX-00026  INVALID CURRENCY CODE
GDEX-00027  INVALID PAYMENT METHOD
GDEX-00028  PRESENT DATE MUST BE ENTERED
GDEX-00029  INVALID PRESENT DATE
GDEX-00030  EXCHANGE RATE NOT FOUND
GDEX-00031  EXCHANGE RATE INCORRECT
GDEX-00032  FOB VALUE BAHT INCORRECT


GDEX-00033  UID TRANSMIT MUST BE ENTERED
GDEX-00034  INVALID UID TRANSMIT
GDEX-00035  INVOICE NO MUST BE ENTERED
GDEX-00036  INVOICE DATE MUST BE ENTERED
GDEX-00037  INVALID INVOICE DATE
GDEX-00038  EXPORT UNLODGED CONTROL NOT FOUND

GDEX-00039  INVALID ITEM NUMBER
GDEX-00040  DUPLICATE ITEM
GDEX-00041  NOT FOUND BEFORE ITEM
GDEX-00042  TARIFF CLASSIFICATION MUST BE ENTERED


GDEX-00043  INVALID TARIFF CLASSIFICATION
GDEX-00044  TARIFF STATISTICAL CODE EXPIRE
GDEX-00045  INVALID TARIFF STATISTICAL
GDEX-00046  INVALID NATURE OF TRANSACTION CODE
GDEX-00047  WEIGHT MUST BE ENTERED
GDEX-00048  WEIGHT UNIT MUST BE KGM,TNE,CTM,GRM


GDEX-00049  QUANTITY MUST BE ENTERED
GDEX-00050  INVALID QUANTITY UNIT
GDEX-00051  QUANTITY MUST EQUAL WEIGHT
GDEX-00052  COMPENSATION INDICATOR MUST BE Y OR N


GDEX-00053  RE-IMPORTATION CERTIFICATE MUST BE Y
       OR N
GDEX-00054  BOI INDICATOR MUST BE Y OR N
GDEX-00055  BOND INDICATOR MUST BE Y OR N

GDEX-00056  DRAWBACK INDICATOR MUST BE Y OR N


GDEX-00057  IMPORT DECLARATION NO MUST BE
       ENTERED
GDEX-00058  INVOICE NO ALREADY USED


GDEX-00059  CONSIGNEE NAME MUST BE ENTERED
GDEX-00060  CONSIGNEE STREET AND NUMBER MUST BE
       ENTERED
GDEX-00061  INVOICE CURRENCY MUST BE ENTERED


GDEX-00062  SELLER STATUS MUST BE AG,DI,CO,MA OR OT

GDEX-00063  CONSIGNEE STATUS MUST BE AG,DI,CO,OT
GDEX-00064  COMMERCIAL LEVEL MUST BE WO OR RE
GDEX-00065  TERM MUST BE ENTERED
GDEX-00066  INVALID DUTY TYPE
GDEX-00067  DUTY AMOUNT INCORRECT
GDEX-00068  INVALID DUTY RATE
GDEX-00069  DUPLICATE DUTY TYPE
GDEX-00070  TERM CIF INSURANCE MUST BE ENTERED
GDEX-00071  DUPLICATE PERMIT NUMBER
GDEX-00072  PAYMENT METHOD MUST BE L
GDEX-00073  PAYMENT METHOD MUST NOT BE L
GDEX-00074  INSPECTION REQUEST MUST BE N OR Y
GDEX-00075  DUPLICATE INVOICE NO
GDEX-00076  SUM DUTY AMOUNT <> CONTROL
GDEX-00077  SUM FOB VALUE BAHT <> CONTROL
GDEX-00078  COMPANY NOT BROKER CLIENT
GDEX-00079  QUANTITY UNIT MUST EQUAL STATISTICAL
       UNIT CODE
GDEX-00080  PACKAGE UNIT MUST BE ENTERED
GDEX-00081  INVALID PACKAGE UNIT
GDEX-00082  PACKAGE AMOUNT MUST BE ENTERED
GDEX-00083  INVALID ORIGIN COUNTRY
GDEX-00084  ASSESSMENT REQUEST MUST BE N OR Y
GDEX-00085  NET WEIGTH > GROSS WEIGTH
GDEX-00086  SUM NET WEIGTH <> CONTROL
GDEX-00087  DESTINATION COUNTRY MUST BE TH


GDEX-00088  EITHER COMPENSATION OR OTHER
GDEX-00089  PRICE BAHT INCORRECT


GDEX-00090  INVALID CERTIFICATE
GDEX-00091  NET WEIGTH UNIT <> GROSS WEIGTH UNIT


GDEX-00092  BOI LICENSE NO MUST BE ENTERED
GDEX-00093  AMOUNT INCORRECT


GDEX-00094  RE-EXPORT INDICATOR MUST BE Y OR N
GDEX-00095  19 BIS TRANSFER NO OR FORMULA NO
       MUST BE ENTERED
GDEX-00096  COMPANY ENGLISH NAME MUST BE
       ENTERED
GDEX-00097  FREE ZONE MUST BE Y OR N
GDEX-00098  EPZ MUST BE Y OR N
GDEX-00099  ESTABLISH NO MUST BE ENTERED
GDEX-00100  REFERENCE NO MUST BE ENTERED
GDEX-00101  INVALID REFERENCE NO
GDEX-00102  PACKAGE UNIT MUST BE ENTERED
GDEX-00103  INVALID PACKAGE UNIT
GDEX-00104  DUTY AMOUNT P INCORRECT
GDEX-00105  TERM CIF FREIGHT MUST BE ENTERED
GDEX-00106  TERM CFR FREIGHT MUST BE ENTERED
GDEX-00107  TERM CIP INSURANCE MUST BE ENTERED
GDEX-00108  TERM EXW FORWARDING CHARGE MUST BE
       ENTERED
GDEX-00109  TOTAL INVOICE MUST BE ENTERED
GDEX-00110  INVALID FREIGHT CURRENCY CODE
GDEX-00111  INVALID DOCUMENT TYPE
GDEX-00112  FACTORY NO MUST BE ENTERED
GDEX-00113  INVALID ESTABLISH NO
GDEX-00114  INVALID FACTORY NO
GDEX-00115  EITHER FZ,BONDED OR EPZ
GDEX-00116  RELEASED PORT NOT MATCH


GDEX-00117  TARIFF SEQUENCE MUST BE ENTERED
GDEX-00118  EXPORT TARIFF MUST BE ENTERED
GDEX-00119  INVALID EXPORT TARIFF
GDEX-00120  INVALID FORWARDING CHARGE CURRENCY
       CODE
GDEX-00121  INVALID INLAND FREIGHT CHARGE
       CURRENCY CODE
GDEX-00122  INVALID INSURANCE CURRENCY CODE
GDEX-00123  INVALID LANDING CHARGE CURRENCY CODE

GDEX-00124  INVALID OTHER CHARGE CURRENCY CODE


GDEX-00125  INVALID PACKING CHARGE CURRENCY CODE


GDEX-00126  PRIVILEGE CODE MUST BE 003 OR 004
GDEX-00127  PERMIT NUMBER MUST BE ENTERED
GDEX-00128  PERMIT ISSUE DATE MUST BE ENTERED
GDEX-00129  INVALID PERMIT ISSUE DATE
GDEX-00130  COMPANY NOT REGISTER TO
       EXPORTER/IMPORTER
หมายเลข Reference ได้ รับเลขที่ใบขนสินค้ าแล้ วไม่สามารถ
นามาใช้ ได้ อีก
ต้ องระบุเลขประตัวผู้เสียภาษีของ
                ่    ู
เลขประตัวผู้เสียภาษีของผู้สงออกไม่ถกต้ อง               ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
             ่
ต้ องระบุชื่อบริษัทผู้สงออก
          ู ่
ต้ องระบุที่อยู่ผ้ สงออก (เลขที,่ ถนน)
          ู ่
ต้ องระบุที่อยู่ผ้ สงออก (ชื่อจังหวัด)
           ู ่
ต้ องระบุที่อยู่ผ้ สงออก (รหัสไปรษณีย์)
                     ู
เลขประตัวผู้เสียภาษีของตัวแทนออกของไม่ถกต้ อง             ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
ต้ องระบุชื่อยานพาหนะในการส่งออก
ชื่อยานพาหนะในการส่งออกไม่ถกต้ อง  ู                 ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
     ั ่
ต้ องระบุวนที่สงออก
    ่
วันที่สงออกไม่ถกต้ อง ู                  ตรวจสอบกับรูปแบบของวันที่ ( CCYYMMDD)
ต้ องระบุสถานที่ตรวจปล่อย
สถานที่ตรวจปล่อยไม่ถกต้ อง  ู                     ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
ต้ องระบุสถานที่รับบรรทุก
สถานที่รับบรรทุกไม่ถกต้ อง ู                      ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
ชื่อยานพาหนะจะต้ องเป็ น BY TRAIN กรณีขนส่งโดยทางรถไฟ


ชื่อยานพาหนะจะต้ องเป็ น BY TRUCKหรือ BY BOAT กรณีขนส่งโดยทางรถยนต์
ชื่อยานพาหนะจะต้ องเป็ น BY MAIL กรณีขนส่งโดยไปรษณีย์
                            1-เรือ, 2-รถไฟ, 3-รถยนต์, 4-เครื่องบิน, 5-
รหัสการขนส่งโดยทาง จะต้ องมีคาเป็ น 1-6
               ่            ไปรษณีย์, 6-อื่น ๆ
          ั่
ต้ องระบุประเทศผู้สงซื ้อ
       ั่     ู
รหัสประเทศผู้สงซื ้อไม่ถกต้ อง                     ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
ต้ องระบุประเทศปลายทาง


           ู
รหัสประเทศปลายทางไม่ถกต้ อง                      ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
ต้ องระบุสกุลเงินตรา
         ู
สกุลเงินตราไม่ถกต้ อง                         ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
           ู
วิธีการชาระเงินไม่ถกต้ อง
      ั ่
ต้ องระบุวนที่สงข้ อมูล
    ่      ู
วันที่สงข้ อมูลไม่ถกต้ อง                 ตรวจสอบกับรูปแบบของวันที่ ( CCYYMMDD)
ไม่พบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา                      ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ถกต้ อง
             ู                       ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
                             คานวนจาก FOB เงินต่างประเทศ * อัตรา
มูลค่า FOB ไม่ถกต้ องู                  แลกเปลี่ยน
          ่
ต้ องระบุรหัสผู้สงข้ อมูล
     ่
รหัสผู้สงข้ อมูลไม่ถกต้ อง
            ู                       ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
         ั
ต้ องระบุเลขที่บญชีราคาสินค้ า
      ั ั
ต้ องระบุวนที่บญชีราคาสินค้ า
    ั          ู
วันที่บญชีราคาสินค้ าไม่ถกต้ อง              ตรวจสอบกับรูปแบบของวันที่ ( CCYYMMDD)


ไม่พบข้ อมูลในส่วนควบคุม
         ู
เลขที่รายการไม่ถกต้ อง
เลขที่รายการซ ้า
ไม่พบรายการก่อนหน้ า
ต้ องระบุพิกัดศุลกากร


พิกัดศุลกากร ไม่ถกต้ อง
          ู                         ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
รหัสพิกัดศุลกากรหมดอายุ                         ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
ต้ องระบุรหัสพิกัดศุลกากร
           ู
ลักษณะธุรกรรมไม่ถกต้ อง
ต้ องระบุน ้าหนักสินค้ า
                             KGM-Kilogram, TNE-Metric Ton, GRM-Gram,
หน่วยของน ้าหนักจะต้ องเป็ น KGM,TNE,CTM,GRM       CTM-Carat
ต้ องระบุปริมาณสินค้ า
หน่วยของปริมาณไม่ถกต้ อง
           ู                        ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
จานวนปริมาณกับน ้าหนักต้ องเท่ากันกรณีที่หน่วยเหมือนกัน
ใช้ สิทธิ์ชดเชยอากรหรือไม่ มีคาเท่ากับ Y หรือ N เท่านัน
               ่            ้


                 ่            ้
เป็ นรายการสุทธินากลับหรือไม่ มีคาเท่ากับ Y หรือ N เท่านัน
ใช้ สทธิ์สงเสริมการลงทุน หรื อไม่ มีคาเท่ากับ Y หรือ N เท่านั ้น
   ิ ่               ่

ใช้ สิทธิ์คลังสินค้ าทัณฑ์บน หรือไม่ มีคาเท่ากับ Y หรือ N เท่านัน
                    ่            ้
ใช้ สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือไม่ มีคาเท่ากับ Y หรือ
                         ่
 N เท่านั ้น


ต้ องระบุเลขที่ใบขนสินค้ าขาเข้ า ที่อ้างถึง
เลขที่ บัญชีราคาสินค้ าของบริษัทส่งออกได้ เคยทาใบขนสินค้ า
แล้ ว
ต้ องระบุชื่อผู้ซื ้อ
          ู
ต้ องระบุที่อยู่ผ้ ซื ้อ


ต้ องระบุสกุลเงินในการซื ้อขาย
                                  AG-Agent, DI-Distributor, CO-Concessionaire,
ฐานะของผู้ซื ้อจะต้ องเป็ น AG,DI,CO, MA หรือ OT เท่านัน
                            ้      MA-Maker, OT-Other
                                  AG-Agent, DI-Distributor, CO-Concessinaire,
ฐานะของผู้ขายจะต้ องเป็ น AG,DI,CO หรือ OT เท่านัน  ้       OT-Other
ระดับการค้ าของผู้ขายจะต้ องเป็ น WO หรือ RE เท่านัน
                          ้        WO-Wholesaler , RE-Retail
ต้ องระบุเงื่อนไขการชาระเงิน
            ู
ประเภทค่าภาษีอากรไม่ถกต้ อง
          ู
ค่าภาษี ตามปกติไม่ถกต้ อง
       ู
อัตราภาษีไม่ถกต้ อง                               ้
                                  ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
ประเภทค่าภาษีอากรซ ้า
                      ่
กรณีเงื่อนไขการชาระเงินเป็ น CIF ต้ องระบุคาประกันภัย
เลขที่ใบอนุญาตซ ้า
วิธีการชาระเงินต้ องเป็ น L กรณีได้ รับยกเว้ นภาษีอากร
วิธีการชาระเงินต้ องไม่ใช้ L กรณีได้ ต้องชาระภาษีอากร
                 ่
ขออนุญาตเปิ ดตรวจสินค้ า ให้ ระบุคา Y
    ั
เลขที่บญชีราคาสินค้ าซ ้า
จานวนค่าภาษีที่ต้องชาระรวมทุกรายการไม่เท่ากับส่วนควบคุม
มูลค่า FOB รวมทุกรายการไม่เท่ากับ ส่วนควบคุม
                            ่
บริษัทตัวแทนออกของไม่ได้ รับอนุญาตในการส่งข้ อมูลของผู้สงออก


หน่วยของปริมาณจะต้ องเท่ากับหน่วยสถิติสินค้ า
     ั
ต้ องระบุลกษณะหีบห่อ
ลักษณะหีบห่อไม่ถกต้ อง
         ู                            ้
                               ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
ต้ องระบุจานวนหีบห่อรวม
             ู
รหัสประเทศต้ นกาเนิดไม่ถกต้ อง                      ้
                               ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
                  ่
มีปัญหาในเรื่องพิกัด/ราคา ให้ ระบุคา Y
น ้าหนักสุทธิมากกว่าน ้าหนักรวมหีบห่อ
น ้าหนักสุทธิรวมทุกรายการไม่เท่ากับ ส่วนควบคุม
รหัสประเทศปลายทางต้ องเป็ น TH กรณีที่ Load Port เป็ น Free
 Zone
ใบขนสินค้ าใช้ สิทธิชดเชยอากรไม่สามารถใช้ สิทธิอื่นได้
             ู
ราค่าต่อหน่วยเงินบาทไม่ถกต้ อง                คานวนจากราคาต่อหน่วยเงินต่างประเทศ * อัตรา
                               แลกเปลี่ยน
ข้ อมูลใบขนสินค้ าไม่สอดคล้ องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยน ้าหนักสุทธิไม่เท่ากับหน่วยน ้าหนักรวมหีบห่อ


จะต้ องระบุเลขที่ BOI กรณีที่ใช้ สิทธิ์สงเสริมการลงทุน
                    ่
จานวนเงินต่างประเทศของรายการไม่ถกต้ อง  ู          คานวนจากจานวนเงินต่างประเทศ * อัตรา
                               แลกเปลี่ยน
ใช้ สิทธิ์ Re-Export หรือไม่ มีคาเท่ากับ Y หรือ N เท่านัน
                ่            ้
         ู
ต้ องระบุเลขที่สตร 19 ทวิ
            ่
ต้ องระบุชื่อบริษัทผู้สงออกภาษาอังกฤษ


ใช้ สิทธิ์ Free Zone หรือไม่ มีคาเท่ากับ Y หรือ N เท่านัน
                 ่           ้
ใช้ สิทธิ์ EPZ หรือไม่ มีคาเท่ากับ Y หรือ N เท่านัน
             ่            ้
รหัสคลังสินค้ าทัณฑ์บน
ต้ องระบุหมายเลขอ้ างอิง
เลขที่อ้างอิงไม่ตรงกับข้ อมูลการจดทะเบียน                ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
ต้ องระบุหน่วยของจานวนหีบห่อ
หน่วยของจานวนหีบห่อไม่ถกต้ อง ู                    ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
ค่าภาษี ที่ชาระ ไม่ถกต้ อง
          ู                    คานวนจากสูตรการคิดภาษีอากร
                      ่
กรณีเงื่อนไขการชาระเงินเป็ น CIF ต้ องระบุคาขนส่ง
                        ่
กรณีเงื่อนไขการชาระเงินเป็ น CFR ต้ องระบุคาขนส่ง
                       ่
กรณีเงื่อนไขการชาระเงินเป็ น CIP ต้ องระบุคาประกันภัย
                         ่
กรณีเงื่อนไขการชาระเงินเป็ น EXW ต้ องระบุคาใช้ จ่ายในการ
ขนส่งจากโรงงานถึงท่าเรือ
      ู
ต้ องระบุมลค่าของบัญชีราคาสินค้ า
                ู
รหัสสกุลเงินตราของค่าขนส่งไม่ถกต้ อง
           ู
ประเภทเอกสารไม่ถกต้ อง
ต้ องระบุ รหัสผู้ประกอบการ FZ,EPZ
              ู
รหัสคลังสินค้ าทัณฑ์บน ไม่ถกต้ อง                    ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
รหัสผู้ประกอบการ FZ,BONDED,EPZ ไม่ถกต้ อง
                    ู                 ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
ให้ เลือกใช้ สทธิ์ FZ,BONDED หรือ EPZ อย่างใดอย่างหนึ่ง
รหัสสถานที่ตรวจปล่อยและรหัสสถานที่รับบรรทุกไม่สอดคล้ อง
กัน
ต้ องระบุ ลาดับพิกัดสินค้ าขาออก
จะต้ องระบุพิกัดศุลกากร ภาค 3,4
              ู
พิกัดศุลกากร ภาค 3,4 ไม่ถกต้ อง                     ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
                                     ้
                              ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
                               ู
รหัสสกุลเงินตราของค่าใช้ จ่ายในการขนส่งจากโรงงานถึงท่าเรือไม่ถกต้ อง
                                   ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
                         ู
รหัสสกุลเงินตราสาหรับค่าขนส่งภายในประเทศผู้ขายไม่ถกต้ อง
รหัสสกุลเงินตราของค่าประกันภัยไม่ถกต้ อง
                 ู                 ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
                                    ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
                     ู
รหัสสกุลเงินตราสาหรับค่าขนย้ ายสินค้ าไม่ถกต้ อง
                                   ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
                      ู
รหัสสกุลเงินตราสาหรับค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ไม่ถกต้ อง
                                   ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอ้ างอิง
                  ู
รหัสสกุลเงินตราสาหรับค่าบรรจุไม่ถกต้ อง
รหัสสิทธิพิเศษต้ องเป็ น 003 หรือ 004
ต้ องระบุเขขที่ใบอนุญาติ
     ั
ต้ องระบุวนที่ออกใบอนุญาติ
             ู
วันที่ออกใบอนุญาติไม่ถกต้ อง
                ่
บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นผู้สงออกหรือนาเข้ า            ้
                             ตรวจสอบกับแฟมข้ อมูลอทะเบียน

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:59
posted:8/2/2011
language:English
pages:12