Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Kulde_3-07_lores

VIEWS: 239 PAGES: 48

									                                    nr. 3
                                    2007
KULDETE KNIKK • AIR- CON DITIONING • VARME PU MPE R
Refrigeration • Air-conditioning • Heat Pump Journal  www.kulde.biz
 Tubolit Split systemløsninger med
 preisolerte kobberrør og tilbehør
 for varmepumpe- og aircondition-
 systemer
Innhold:
4	  Leder:
   - Varmepumpe i kamp med fjernvarme
   - Kuldeteknikken er viktig for helsen din
   - Fordobling av varmepumpesalget
6	  Nytt praktfullt operahus i Oslo,
   men ikke akkurat noe miljøfyrtårn


                                  6
13		 Forbud mot R134a i California prøves stoppes            Oslos nye opera ikke akkurat noe
14		 Leserbrev                             miljøfyrtårn
16		 Energieffektivisering et viktig middel i kampen mot
   global oppvarming                              Invitasjon
17		 Vakuumkjøling av grønnsaker og blomster                   til kulde-

                                             12
18		 Firmanytt                                  golf
23 Kjenner du til bransjens viktigste dokument?
24		 Konferanser og messer
28		 Produktnytt
30		 Verktøynytt
32		 Produktnytt
34		 Spørrespalten
                                               Vakuumkjøling av
35		 Lærebok og kurs i bruk av CO
                                               grønnsaker og
36		 Hvorfor en hetebølge kan være dødelig
37		 -	Kurerer kreft med frysing
                                               blomster
                                                     17
   - Er elektronisk kjøling fremtidens kjøleteknikk
38		 Bytt ut oljefyren med en varmepumpe
39		 -	Forbudet mot oljefyring et tvilsomt tiltak
    - Statsminister Stoltenberg bør skifte til varmepumpe
40		 Sterkt behov for styrket utdanninskapasitet


               Bare de firmaene          Småskala-
               som lykkes i å           anlegg for
               rekruttere, vil           flytende-
               lykkes i fremtiden         gjøring av

               41
                                 naturgass

                                   42
                                41 Bare de firmaene som lykkes i å rekruttere, vil lykkes i
                                  fremtiden       72.582
                     I Norge ble det   42		 -	Unikt småskalaanlegg for flytendegjøring av natur-
                     solgt 7.58        gass utviklet ved SINTEF
                     varmepumper i       - Bransje og skole: La oss prate sammen


                         44
       Varmepumper         006         44		 78.53 stk. solgte varmepumper i 006  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                            Europas ledende merke trenger flere forhandlere
  Tar du utfordringen?

  Fujitsu er anerkjent leverandør av
  klimaanlegg verden rundt, og kjent
  for høy kvalitet, bredt sortiment og
  moderne teknologi.

  Vi ønsker å styrke vår posisjon i
  Norge og vil gjerne ha kontakt med
  bedrifter som har ambisjoner innen
  dagens kjølemarked.

  Med vårt produktspekter er vi meget
  konkurransedyktige fra de minste
  datarom til hele bygge-prosjekt.Ta kontakt med oss direkte på telefon
72 88 86 64. Det kan bli en lønnsom
samtale! Sammen skal vi gi kundene
det beste markedet har å by på.
                                                      Split - Inverter - VRF

                                                      Moderne teknologi

                                                      Gunstige priser

                                                      Bred kompetanse

                                                      Teknisk støtte på alle nivå

   FJ Klima Norge      Distributor of Fujitsu air conditioners in Norway  www.fjklima.no  firmapost@fjklima.no  Tlf. 72 88 86 64
Leder


   Varmepumpe	i	kamp	med	fjernvarme	
   I det nye, praktfulle operahuset ved sjøkanten i Oslo ligger forholdene svært godt til rette for å bruke varmepumper til opp-
   varming og kjøling. Men Viken energinett som eies av Oslo kommune ønsket ikke at det skulle installeres sjøvannsbaserte
   varmepumper i de områder fordi det skal utbygges med fjernvarme. Dersom det likevel ble installert varmepumpe, ville man
   kreve full refusjon av kostnadene for tilførselsledninger og undersentral samt kreve dobbelt pris på uttatt energi! Dette gjorde
   enhver varmepumpeinstallasjon ulønnsom. Her må det nevnes at fjernvarmeanlegget er basert på forbrenning av søppel, men
   at man fortsatt benytter olje som brensel i lange perioder. Det kom også frem et noe merkelig argument om at det å legge
   en sjøvannsledning var for vanskelig fordi det skal legges en senketunnel utenfor Operaen. Det synes som det i denne saken
   er brukt snevre økonomiske interesser for å stoppe et fornuftig varmepumpeanlegg. Ut fra en miljøteknisk synsvinkel er dette
   direkte tragisk. Derfor blir dessverre ikke Oslo nye, praktfulle opera akkurat noe miljøfyrtårn.
   Kuldeteknikken	er	viktig	for	helsen	din
   Menneske er et skrøpelig vesen med en kroppstemperatur som bør ligge på ca 37 grader. Selv små utslag kan være katastrofale.
   Vi har også strenge krav til våre omgivelser. Det skal ikke være så alt for mange grader under 0 grader før vi føler sterkt ubehag.
   Men som man kan lese i dette nummer av Kulde kan merkelig nok kuldesjokk fordrive sykdommer da det bygger opp kroppens
   motstandskraft. Også når det gjelder oppbevaring av medisiner, vaksiner, plasma o.l. er kuldeteknikken en forutsetning. Dette er
   for øvrig et stort problem i u-landene hvor man ikke har tilgang på strøm. Men også overopphetning kan være sterkt skadelig.
   I Frankrike døde et stort antall eldre av hjerteattakk under den siste varmebølgen for noen år siden.. Nå arbeider man å bygge
   egne godt kjølte rom i alle eldresentre i Frankrike. Det tar faktisk to til tre uker før kroppen tilpasser seg tropisk varme. I USA vil
   man som et prøveprosjekt sende ut varsel om hetebølger til 0 større byer for å verne om mennesker som er spesielt utsatt for
   overopphetning f. eks eldre mennesker.

   Når det gjelder selve den medisinske behandlingen, er også kuldeteknikken svært nyttig. I dag er det f. eks mulig å fryse bort
   kreftceller i nyrer slik at man slipper større operative inngrep. Et annet område er slagpasienter som nå kjøles kraftig ned for å
   unngå for store medisinske skader. Ved hjerteoperasjoner er det heller ikke uvanlig at pasientene kjøles ned under operasjonen.
   Ved ekstremkjøling med flytende nitrogen er det mulig å oppbevare sæd, egg og vevsprøver fra mennesker over lengre tid.. Men
   det merkeligste er at de aller fleste vanlige mennesker i vårt samfunn ikke har den minste begrep om hvor uhyre viktig kulde-
   teknikken er i deres hverdag og ikke mindre om de skulle bli syke. Og det blir vi jo alle med jevne eller ujevne mellomrom.
   Fordobling	av	varmepumpesalget
   Det er verdt å merke seg at salget av varmepumper I Norge gikk opp fra 3.754 i 005 til 78.53 i 006, en fordobling. Så varme-
   pumpene kommer, og det er bra.

                                                                             Halvor Røstad

                              REDAKSJON                  ANNONSER
                                      Redaktør:                Annonsesjef,
                                      Siv.ing. Halvor Røstad          redaksjonssekretær:
                                      Tlf.: +47 67 1 06 59          Åse Røstad
www.kulde.biz                                Mobil: +47 41 47 40 7          Tlf.: +47 67 1 06 59
                                      E-post:                 E-post:
Nordic Refrigeration and Heat Pump Journal                 halvor.rostad@kulde.biz         ase.rostad@kulde.biz
NR.3 - 007 - . ÅRGANG
                              REgiStERANNONSER i             utgivER:               utgivELSER i 2007
                              «LEvERANDøRER tiL KuLDE-          KuLDEFORLAgEt AS           Nr. Bestillingsfrist  Utgivelse
                              bRANSJEN» Og «KuLDEENtRE-          Marielundsveien 5,          4  1. August     31. August
                              pRENøRER tiL tJENEStE»           1358 Jar, Norge           5  1. Oktober     31. Oktober
                              Pris 007 kr. 155,- pr. linje pr. halvår.  Telefon: +47 67 1 06 59       6  1. Desember    31. Desember
                                                    Telefax: +47 67 1 17 90
Kulde er Skandinavias største kulde- og varmepumpe-     AbONNEMENt                 Mobil: +47 41 47 40 7
                                                                       iSSN 0801 - 7093
tidsskrift. Fagtidsskriftets målsetting er å informere om  Bladet utgis 6 ganger årlig.
ny teknologi og trender innen kuldebransjen. Videre     Abonnementssjef: Åse Røstad         Ansvarlig utgiver: Halvor Røstad
                                                                       CiRCuLAtiON: 3550
                              Tlf.: +47 67 1 06 59            Trykkeri: Hestholms Trykkeri As,
tar fagtidsskriftet Kulde opp miljøspørsmål og kulde-
                              Fax: +47 67 1 17 90            Pb 17, 1483 Skytta.
bransjens næringspolitiske problemer.
                              E-post: ase.rostad@kulde.biz        E-post: bente@hestholm.no
                              Abonnement kr. 450,- pr. år.        Filoverføring: se www.hestholm.no
                              Medarbeiderabonnement
                              50% rabatt.
Reportasje

Nytt	praktfullt	operahus	i	Oslo
–	men	ikke	akkurat	noe	miljøfyrtårn
                            Norges ny, praktfulle operahus i Oslo er også Norges første operahus. Huset ligger i
                              vannkanten, men har ingen sjøvannsvarmepumpe for oppvarming og kjøling!
                                                  ”
Norges nye, praktfull operahus er under bygging i strandkanten i Oslo. Det
flotte, elegante bygget er utført i marmor, granitt, tre og glass. Det er en
monumentalbygg som vil forskjønne Oslo. Det er for øvrig Norges første
                                                    Hvorfor ikke
operabygg! Tidligere har operaen slitt i gamle umoderne lokaler Alle gleder            sjøvannsvarmepumpe?
seg til den gedigne åpningen i 008.

Så langt er alt såre vel, men det er ett sår i gleden. Operaen er ikke akkurat
noe miljøfyrtårn. Det er litt tragisk i en tid med så mye fokus på miljø.           •  full refusjon av kostnadene for til-
                                                  førselsledninger og undersentral,
                                               • samt kreve dobbel pris på uttatt
ingen varmepumpe                mepumper i de områder hvor det skulle       energi.
Det første spørsmålet man kan stille      utbygges fjernvarme. Dersom det like-      Dette ville gjøre enhver varmepumpe-
er: hvorfor ble det ikke benyttet en sjø-    vel ble gjort, ville de kreve         installasjon ulønnsom.
vannsvarmepumpe til oppvarming og
kjøling når alt ligger til det rette for det.
Operaen ligger nesten som en integrert
del av vannflaten.

Alternativer
Følgende alternative løsninger for var-
meforsyning ble vurdert:

•  Kun tilknytning til Viken Energi-
  netts fjernvarmeanlegg
•  Sjøvannsvarmepumpe pluss til-
  knytning til Viken Energinetts fjern-
  varmeanlegg
•  Sjøvannsvarmepumpe pluss egen
  produksjon av varme med olje/ El-
  kjeler.

viken Energinett,
som eies av Oslo kommune ønsket ikke
at det ble installert sjøvannsbaserte var-   Store sal med 1300 sitteplasser                                u
6  Kulde Skandinavia 3 | 2007
     NEW
FUJITSU GENERAL LIMITED
Reportasje
                                               Oljefyring
                                               Det må også bemerkes at fjernvarmean-
                                               legget er basert på forbrenning av Oslos
                                               søppel, men fortsatt benytter fjernanleg-
                                               get olje som brensel i lange perioder

                                               Sjøvannsledningen
                                               Flere forhold skapte i tillegg stor usik-
                                               kerhet med hensyn til etablering av
                                               sjøvannsledninger. Etableringen av
                                               senketunnelen for trafikk under Bjør-
                                               vika ble antatt å være ferdig først i år
                                               2012. Arbeidet med å mudre indre hav-
                                               nebasseng for giftig bunnslam var hel-
                                               ler ikke tidfestet. Før denne mudringen
                                               var gjort, kunne oppvirvlet bunnslam
                                               fra manøvrerende passasjerbåter også
                                               skape driftsproblemer for en sjøvanns-
                                               basert varmepumpe.
                                                Man kan da spørre: Når det er mu-
                                               lig å sende folk til månen skulle det vel
                                               tross alt være relativ enkelt å legge en
                                               sjøvannsledning ut på rent vann.
                                                Med bakgrunn blant annet i overne-
                                               vnte ble det beklageligvis besluttet å
                                               tilknytte seg til Viken Energinetts fjern-
                                               varmeanlegg.
Når elektro, ventilasjon og rør skal frem bli det trangt og mange vanskelige krysninger.
                                               Kuldeanlegget
                                               Følgende alternative løsninger av kulde-
                                               anlegg ble vurdert:
                                               • Konvensjonelle isvannsmaskiner
                                               • Tilknytning til Viken Energinetts
                                                 fjernvarmeanlegg for drift av lokale
                                                 absorbsjonskjøleanlegg.
                                               • Reversibel varmepumpe basert på
                                                 sjøvann
                                               • Forberede tilknytning til en evt.
                                                 senere etablering av Viken Energi-
                                                 netts fjernkjøleanlegg i Bjørvika.
                                                I utgangspunktet ble det anbefalt et
                                               absorbsjonskjøleanlegg, utført i sam-
                                               arbeid med Viken Fjernvarme. Over-
                                               skuddsvarme fra søppelforbrenning
                                               sommerstid skulle ligge til rette for et
                                               slikt anlegg. Viken Fjernvarme trakk seg
                                               imidlertid også fra dette arbeidet.
                                                Sjøvannsbasert varmepumpe ble for-
                                               kastet ut fra punkter nevnt over under
                                               varmeforsyning.

                                               Fjernkjøling
                                               Man skulle tro at den enste riktige løs-
                                               ningen for det store utbygningsområdet
                                               i Bjørvika, som operaen er en del av,
                                               ville bli oppført med fjernkjøling. Men
Det var lite å si på rør- og kanalføringene i et bygg uten rett vinkler og stort sett bare  dette er ennå ikke vedtatt mens utbyg-
krumme flater.                                        gingen av området går for fullt.       u
8  Kulde Skandinavia 3 | 2007
              Varmepumpe og airconditionsystemer for fremtiden
              Toshibas ledende varmepumpe og airconditionsystemer utnytter siste tilgjengelige
              teknologi og utmerker seg med markedsledende ytelse og energieffektivitet. Dette
              sikrer deg optimal komfort og maksimal energibesparelse. Toshibas store produktspekter
              med spesialtilpassede løsninger for privatboliger, kontorer, butikker og serverrom gjør
              Toshiba til et klart førstevalg for dine behov.              Energieffektiv kjøling og oppvarming av næringslokaler og privatboliger

              Varmepumper for privatboliger                     Toshiba er vinner av
                                                 følgende uavhengige tester:
              Ved å investere i en Toshiba varmepumpe / aircondition får du
              lavere strømregning og bedre inneklima samtidig som du gjør      • Dine Penger nr. 9 - 2003
              en innsats for miljøet. Selv på knitrende vinterdager med frost    • Dine Penger nr. 8 - 2004
              og kuldegrader vil din Toshiba varmepumpe gi deg lun og jevn     • Dine Penger nr. 10 - 2005
              varme.              Høyeffektive airconditionsystemer for næringsbygg           50 % høyere energibesparelse i
                                                 forhold til av/på- regulerte system
              Super Digital Inverter- modellene er optimalt tilpasset
              næringslokaler hvor det er behov for aircondition- eller       • Kjøling ned til -15°C
              varmepumpesystemer. De egner seg spesielt godt til kjøling av     • Opp til 70 meter rørstrekk
              serverrom hvor eksakt varmeutvikling kan være vanskelig å       • Energiklasse A
              bestemme.
              Fleksible multisystemer for større næringsbygg            Opp til 48 innedeler kan
                                                 tilkobles et felles rørsystem
              Effektive, inverterstyrte multisystemer for større kontorer,
              hotellrom og bygg med større kjølebehov der utvidelse av       • Stor designflexibilitet
              eksisterende ventilasjon blir for kostbart. Kun kjøling, reversibel  • Kjølekapasitet fra 12 til 135 kW
              varmepumpe eller varmegjennvinng med samtidig kjøle og        • Imponerende virkningsgrad (4,61)
              varmedrift.
ABK AS
Brobekkveien 80
Postboks 64 Vollebekk
0516 Oslo, Tlf: 02320
www.abkklima.no
www.toshibavarmepumper.no
Reportasje
                                             egen avlufting.Vintertid blir det natur-
                                             ligvis kaldras under de høye glassfla-
                                             tene. Det vil man avhjelpe med egne
                                             avskjerminger.

                                             Solvarme
                                             Nærmest som miljøavlat er bygningen
                                             utstyr med 400 kvadratmeter solfangere.

                                             Fuktighetsproblemer
                                             En opera har meget store utfordringer
                                             når det gjelder romluftens fuktighet.
                                              I orkestergraven vil man gjerne ha
                                             40 % relativ fuktighet, men dette fører
                                             lett til at publikum i salen føler at det
                                             er klamt. Også på scenen ønsker man
                                             lavere fuktighet.
                                              Dette var blant annet noe man hadde
                                             problemer i den nye operaen i Køben-
                                             havn. Men disse problemene ser ut til å
Norsk VVS Teknisk Forening hadde befaring av de tekniske anleggene i den nye operaen   være løst på en tilfredsstillende måte i
under bygging.                                      den nye operaen.

  Det må dog innrømmes at Viken       Kjølemediet                 Lyd
Fjernvarme vurderer muligheten av å     Valget av kjølemediet R134a er heller    Det stilles enormt store lydkrav i en
tilby fjernkjøling i Bjørvika, og at kjø-  ikke noen fremtidsrettet løsning når vi   opera. Dette påvirker også i stor grad
lesystemene i operaen er tilpasset dette.  vet at R134a vil bli forbudt om ikke alt  valget av lydsvake løsninger enten det
Det er derfor installert konvensjonelle   for mange år.                gjelder ventilasjon eller røranlegget.
isvannsmaskiner, som ved fjernkjøle-                            Ellers er ventilasjonsanlegget et gan-
drift etter hvert vil fungere som back-up  Drivhus                   ske konvensjonelt ventilasjonsanlegg
løsning.                   De enorme glassflatene er heller ikke    med varmevekslere
                       noen god miljømessig løsning, men her
Kjøleanlegget                går estetikken foran teknikken.       bygningstekniske utfordringer
Det ble valgt en løsning med et kon-      Varmebelastningen på ettermiddagen    Operaen er elegant og det er nesten ikke
vensjonelt kjøleanlegg med tørrkjølere    når solen skinner rett inn blir betydeli-  en rett vinkel eller plane flater i hele
på taket. Kjøletårn i dette tett bebygde   ge. Men det er riktig å nevne at operaen  bygget. De innvendige takhøydene er
område var naturligvis ingen god løs-    ikke avholder forestillinger i de varmes-  også svært høye. Alt dette stiller store
ning på grunn av faren for spredning av   te månedene, juli, august og september.   krav til alle entreprenørene.
legionella.                  I overkant av glassflatene er det en    Det er heller ingen enkel løsning å få
Saler og foajé utgjør bare en mindre del av operabygget. Scenetårn, underscene,     Det var litt for trangt i en del tekniske rom.
verksteder, tekniske rom og kontorer krever største delen av et slikt bygg.       Her skal vedlikeholdet bli vanskelig.      u
10  Kulde Skandinavia 3 | 2007
  Foreningsnytt

   Invitasjon	til	Kuldegolf
   Oslo	7.	september	Groruddalen	Golfklubb

   Kulde- og Varmepumpeentrepenørenes Landsforening,
   Norsk Kjøleteknisk Forening og Norske Kuldegrossisters
   Forening inviterer til golfturnering for kuldebransjen på
   Groruddalen Golfklubb i Oslo. Kuldegolfen 007 avhol-
   des fredag 7. september 007 kl 1.00.   Turneringen er åpen for alle som arbeider i eller på en eller
   annen måte har tilknytning til norsk kuldebransje. Alle må
   ha godkjent Hcp-kort for 2007 sesongen.

                                         Finn Brække og Guttorm V. Stuge håper at riktig
   turneringsform:                               mange vil delta på Kuldegolfen 2007 som kan bli en
   Turneringens spilles med Stableford over 18 Hull.              skikkelig hyggelig opplevelse og med nye frisk luft.


   Det spilles i to klasser:
   Klasse 1: Damer og Herrer med HCP: 0 – 20,0            Deltakeravgift:
   Klasse 2: Damer og Herrer med HCP: 20,1 – 36,0 (Grønt       Deltakeravgiften er satt til: 600,-
   Kort)                               Deltakeravgiften dekker følgende: Greenfee, baller på driv-
   Alle damer spiller fra rød tee og alle herrer fra gul tee.    ing range, grillbuffet og premiering. Drikke er ikke inklu-
                                    dert i grillbuffet og må betales av den enkelte.
   program for Kuldegolfen:
   Kl. 1200: Oppmøte på Groruddalen Golfklubb.
   Registrering.                           påmelding:
   Gratis Driving Range                       Påmelding må innholde følgende data: Fullt navn, din
   Kl. 1300: Shotgun start. (Alle starter samtidig )         golfklubb, medlemsnummer og handikap.
   Ca. kl. 1630: Middag med premieutdeling. Deltakerne får      Påmelding sendes innen 20. august til Guttorm Stuge, Mo-
   servert Groruddalen GK rikholdige grillbuffet.          derne Kjøling AS
   Stort premiebord.                         Faks: 22 08 78 99, guttorm.stuge@renkulde.no
u                                              innesperret opera
                                              Operaen blir som nevnt et meget vak-
                                              kert bygg. Fra sjøsiden blir det meget
                                              imponerende.
                                                Men forstå det eller ei, på landsiden
                                              vil man legge et nytt bygg kloss opp
                                              til operaen, Dette vil ødelegge mye av
                                              inntrykket av bygget fra landsiden. Hel-
                                              digvis er det en kampanje på gang som
                                              vil stoppe dette nye bygget. Dette er et
  lagt de nødvendige rørføringer og ven-    ikke det spesifikk energiforbruket på   tiltak som støttes fullt ut.
  tilasjonskanaler i de forskjellige rom.   220 kW pr år så rent galt. Det hjelper
  Flere ganger har man måtte legge om ka-   også på at det er et kompakt bygg.
  naler og rør etter teatertekniske krav fra
  operaens folk. Og det må man jo bøye     pris
  seg for.                   Bygget er på ca 36.000 kvadratmeter og     6.500 besøkende hver måned
                         med en sluttpris i underkant av 4 mil-
  Energiforbruket               liarder norske kroner blir dette en kva-    www.kulde.biz
  Til tross for enormt store glassflater er  dratmeterpris på ca kr 100.000

  1  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                                       Miljø
tvisynt amerikansk miljøpolitikk

Forbud	mot	R134a	i	California	prøves	stoppes
Fra Vidar Nornes i Simex har vi mottatt
et utklipp fra bladet MotorBransjen som
vi finner ganske fornøyelig og ikke så
lite tragisk.
  I California prøver CARB, California
Air Resources Board nå å forby salg av
R134a til forbrukerne som vil prøve å
fikse klimaanlegget selv Forslaget om
omsetningsforbud mot private er nå på
vei gjennom statsbyråkratiet og kan
snart bli vedtatt. Dette er det positive.
  Men så til det tragiske. En motkoali-
sasjon ved navn SCC, Stay Cool Cali-
fornia er også dannet. Disse har lansert
en webside for å beskytte californiernes
lovfestede ”gjør det selv”- rettigheter.
De påberoper seg å forsvare interesse-                                         Golden Gate i San Francisco
ne til bileierne som ikke har råd til å få     mens en kanne R134a koster 10 dollar
slike reparasjoner foretatt på verksted.      (selvsagt ingen miljøavgift).
Det anslås at denne gruppen til sammen        På websiden oppfordres konsumenter         ner at forbudet mot detaljomsetning vil
sparer 167 millioner dollar på å reparere     og bilentusiaster til å sende protestskriv      ha minimal innvirkning på den globale
selv. Hver verkstedreparasjon av denne       til myndighetene. Og de har fått Frost        oppvarmingen, men desto større på øko-
typen koster i gjennomsnitt 150 dollar,      and Sullivan med på laget, idet de me-        nomien til hundretusener californiere.
                       www.smk.as


            KAC - Condensing unit
            Kjøleaggregater for utendørsplassering til
            luftkondisjonering, type KAC.

            Alle aggregater leveres internt elektrisk koblet, inkludert
            startutstyr.

            KAC finnes i syv modeller med kjølekapasitet* fra 5,4 kW
            til 30,0 kW. Tilgjengelig for 230V og 400V.

            Tilhørende fancoils for tak-, vegg- og kasset(tak)- utførelse
            lagerføres. Leveres med fjernstyring.

            For mer informasjon, kontakt oss på tlf.: 23 37 93 00
            *) Kuldemedium: R407C, Ford.temp. +7,2°C, Omg.temp. +27°C


            Oslo:          Bergen:          Trondheim:      Drammen:
            Ole Deviks vei 18    Conr. Mohrs vei 9C     Haakon VII gt. 19B  Søren Lemmichs gate 1
            Tlf.: 23 37 93 00    Tlf.: 55 27 31 00     Tlf.: 73 84 35 00  Tlf.: 32 25 44 00       www.beijerref.com                                                            Kulde Skandinavia 3 | 2007  13
Leserbrev

Global	oppvarming	og	ABC                                      Det finnes neppe noen fremtidsfacit,
                                                 men intelligente hoder angir både med
                                                 og uten hånda på hjertet at langsiktige
                                                 løsninger alle inneholder naturlige kul-
                                                 demedier. Dette er blitt vår grunnleg-
                                                 gende ABC.

                                                 A   mmoniakk benyttes allerede i stor
                                                    skala i industrikuldeanlegg og store
                                                 varmepumper, og anvendelsen brer seg
                                                 hvor det i det hele tatt er praktisk mulig
                                                 utfra plasseringshensyn.


                                                 B  utan brukes allerede som det mest
                                                   anvendte i kjøleskap.


                                                 C  O2 benyttes etter hvert både i indus-
                                                   trielle- og kommersielle anlegg, og
                                                 blir stadig mer utbredt. Foruten å være
                                                 miljøvennlig ser man løsninger som er
Jeg oversender dette bildet som på en         legg. Hva skal intelligente hoder     plassbesparende, energimessig gunstig
humoristisk måte klart anskueliggjør den       med hånda på hjertet da anbefale?     og kapasitetsøkende innen egnede tem-
globale oppvarming, og bildet indikerer                             peraturområder.
vel også at det haster med løsninger.       •  I EU og Norge utfases all fremtidig     Redaksjon og lesere ønskes en riktig
• Norges avgifter på HFK medier            bruk av R22. Som følge av Montre-     god sommer.
   er et myndighetsincentiv til å re-        aul protokollens forpliktelser gjelder
   dusere HFK bruk og stimulere til         fra 1.1.2010 forbud mot etterfylling               Med sommerhilsen
   bedret anleggskvalitet og vedli-         med ny R22, og fra 1.1.2015 også                   Egil Paulshus
   kehold, mens land som Danmark          med brukt R22. Hva skal intelligente                York Kulde AS,
   allerede har innført forbud å be-        hoder med hånda på hjertet da anbe-          a Johnson Controls Company
   nytte HFK i nye landbaserte an-         fale?


Sint leserbrev

Hvorfor	har	vi	ikke	støtte	til	varmepumper	
for	oppvarming	av	varmt	forbruksvann?
Fra en leser har redaksjonen mottatt dette    forbruksvann. Hvem har surret sammen      hvor mye de får gjort. Setter opp regn-
leserbrevet. Brevet var sterkt injurieren-    de idiotiske reglene der? Man utelukker    skaper som er direkte feile og antagelig
de og inneholdt mange sterke bannord.       å spare ca 1/3 av energiforbruket. Folk    sitter der med feite lønninger som de
Redaktøren har derfor tatt seg den frihet     som er så dårlige i beregning må snarest    ikke engang gjør rett for. Rett og slett en
å redigere det, kutte ut bannordene samt     finne seg noe annet å gjøre. De har ingen   skam.
å anonymisere det for å skåne innsende-      ting innen energisparing å gjøre. Sam-      Forvarming av vann er jo en av de tin-
ren. Men leseren har et godt poeng. Alt      tidig som Enova sin kasse flyter over     gene der varmepumpen virkelig er god.
for ofte blir energiforbruket til oppvar-     av penger. Maken til tøv. Var ikke hele    Tenk på hoteller, sykehus, aldershjem og
ming av forbruksvann glemt når man        vitsen med Enova å spare energi? Så 30     andre som har stort forbruk av varmtvann.
diskuterer energisparing, selv om nok       % var for lite? Se få fjernet det avsnit-   Der er det jo enorme mengder energi å
både luft-vann og vann-vann varmepum-       tet med en gang. Nå må dere kutte ut      spare. Hvem i all verden var så dum eller
per kan benyttes til vannoppvarming av      småligheten å få gjort noe. Det er våre    frekk at de forfattet en sånn regel? Bare
forbruksvann. Så til brevet:           felles midler som brukes og jeg er en av    få navnet på vedkommende så skal jeg
 Jeg henviser til reportasjen i Kulde nr     de som betaler inn i kassen, så jeg finner   personlig troppe opp å gi vedkommende
2 angående. Enova. Så dette var sannhe-      meg ikke i sånt tøv som det der.        bakoversveis, uansett hvem det er. For så
ten om støtten til energisparing. Tidligere     I en årrekke har ildsjelene innen spa-   bakstreversk går det ikke an å være. Det
støtte til luft-luft og nå støtte til luft-vann  ring blitt motarbeidet av den ene og den    var nesten så jeg nektet å tro det jeg leste.
og vann-vann varmepumper for opp-         andre og nå til slutt av et statelig oppret-  Måtte lese det flere ganger for å tro det.
varming, men ikke til forvarming av        tet organ som på toppen av alt skryter av   Er det annet å vente at vi ramler av lasset   u
14  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                                  Leserbrev
u stadig vekk, medåsånne folk i styresettet.
 Hvem har greid ansette sånne middel-
                          Red kom.
                          I Kulde nr 2 avsto redaktøren fra å kom-
                                                 ben, og forhåpentligvis kan de vel også
                                                 se det humoristiske i innspillet som tross
  mådigheter. Ble de kvotert inn kanskje?     me med et par negative kommentarer til    alt har et poeng.
  Her er vi mange som gjør vårt beste for     svaret fra ENOVA. men i dette tilfellet
  å spare og så blir vi offer for sånt svineri   må jeg nok forsvare ENOVA. De arbei-
  som det her. Gi vedkommende sparken.       der med en liten stab og er åpne for for-
     Meget irritert og sint forbruker og    slag og innspill. De fortjener derfor ikke
          maskinsjef på Vestlandet.    bakoversveis eller å bli sparket fra job-

                                                 Klimaendringene har
  Læserbrev
                                                 synlige og merkbare
  Spørrespalten	som	bog?                                     effekter
                                                 6.april la FNs klimapanel fram sin andre
  Nu har jeg læst Kulde i en del år – jeg      Mange hilsener fra det sydlige Tysk-    delrapport i 2007. Klimapanelet konklu-
  tror snart 10. Jeg synes rigtig godt om     land.                     derer med at menneskeskapte klimaend-
  alle de fejl der bliver beskrevet af Kul-                Michael Kauffeld   ringer allerede påvirker og har påvirket
  deteknikeren. (Spørrespalten) Har dere       Prof. Dr.Ing. Institute of Refrigeration,  natur og samfunn. Klimapanelet sier
  nogensinde tænkt over at samle alle         Air Conditioning and Environmental    også at verden er dårlig forberedt på de
  svarene i en bog? Dette kunne blive en      Engineering Department of Mechanical     effektene vi kommer til å oppleve i frem-
  fin samling af fejl man ikke burde lave.      Engineering and Mechatronics Karls-    tiden.
  Håber alt er vel i Norge.               ruhe University of Applied Sciences     Rapporten tar for seg effekter av klima-
                                                 endringene, sårbarhet for disse effektene
                                                 og behov for tilpasning. For første gang
                                                 dokumenterer forskerne sammenhen-

  Bør	Kuldespalten	bli	en	bok?                                  gene mellom klimaendringene og episo-
                                                 der vi har opplevd i Europa. Hetebølgen
                                                 i 2003 var ingen tilfeldighet, det er hel-
  Jeg har nå holdt på med denne spørrespal-    av de mest interessante problemstillin-    ler ikke den forlengede vekstsesongen i
  ten i over 13 år, dvs. omtrent 80 innlegg.    gene jeg har tatt opp i løpet av disse 13   jordbruket eller isbreer som smelter, sier
  Mange synes det er lærerikt å lese om      årene. Det er bare ett problem med å lage   SFT-direktør Ellen Hambro.
  temaene som blir diskutert. Redaksjonen     en bok, nemlig det å ha tid til å gjøre re-
  har i denne sammenheng fått en henven-      digeringen. Jeg er forfatter og utgiver av
  delse med ønske om at disse innleggene      læreboken ”Kompendium i kuldeteknikk     9000 milliarder hvert år
  blir samlet og utgitt i bokform. Som svar    for teknisk fagskole”. For å holde den
  på det så vil jeg si at det er skikkelig artig  boken oppdatert kreves det stadige redi-
                                                 for å redde klimaet
  å få slike tilbakemeldinger. Det gir moti-    geringer. Akkurat nå har jeg tidsproble-   Financial Times har regnet på tallene.
  vasjon til å engasjere seg videre i noen av   mer med å få tid til dette. Kuldebransjen   Avisen er kommet frem til at det vil koste
  de problemer som stadig dukker opp.       er i stadige forandringer, ikke minst når   1500 milliarder dollar eller 9000 milliar-
   Det å samle alt i en bok er det ingen     det gjelder lover, forskrifter, systemløs-  der norske kroner - hvert år fra 2020 å
  dårlig ide. Jeg har holdt et par foredrag    ninger og kuldemedier.            få CO2-utslippene tilstrekkelig ned. Sam-
  på medlemsmøter i Norsk Kjøleteknisk                              menlignet med den amerikanske militær-
  Forening. Da redigerte jeg sammen noen                   Svein Gaasholt   budsjettet er det kanskje ikke så ille.
                                           Din leverandør av klimaprodukter

                                             Splittaggregater - væskekjøleaggregater -
                                              luftkjølte aggregater - varmepumper
                                                         Kulde Skandinavia 3 | 2007  15
Reportasje
Energieffektivisering	et	viktig	middel	
i	kampen	mot	global	oppvarming
Energieffektivisering er en av de viktigste løsningene for å unngå global oppvarming, uttalte
sivilingeniør Dag Rune Stensaas fra Enova under KELFs fagmøte på Gardermoen. Og dette gjelder
ikke minst for kuldeanleggene.
Av Halvor Røstad

ENOVA er som kjent den norske stats      luft varmepumper ga f. eks meget godt
etat for arbeide for energisparing og     resultat og resulterte i at dette markedet
innføring av alternativ energi.        har eksplodert. Det kom inn 50.603 søk-
 Til dette arbeidet har Stortinget ved-   nader om støtte hvorav 92,1 % til luft-luft
tatt en avgift på 1 øre pr solgte kWh     varmepumper og 6,2 % til pelletsovner.
som overføres til ENOVA, samt oppret-     Her kan det bemerkes at det synes som
telse av et fond på 20 milliarder NOK.    om det brede publikum har større tiltro
Det dreier seg altså om svimlende pen-    til varmepumper enn til pelletsovner som       Dag Rune Stensaas,
gesummer.                   mange finner for arbeidskrevende. Nord-        direktør i Energibruks-
                                                  avdelingen, ENOVA SF.
                       menn flest har etter hvert blitt meget dov-
12 tWh skal spares innen 2010         ne når det gjelder fysisk arbeid.
ENOVA har i første omgang som mål å
spare og produsere ny fornybar energi     permanente støtteordninger?
på 12 TWh innen utgangen av 2010.       I dag har denne ordningen opphørt, men
Derav skal 5 TWh spares innen energi-     det er gitt politiske signaler om at for-
effektivisering. I den forbindelse blir ar-  skjellige støtteordninger kan bli perma-   Energisparing stadig viktigere
beidet med innføring vannbåren varme,     nente. Men det vil sannsynligvis skje     Med det politiske fokus vi i den siste
varmepumper og alternativ energi vik-     ved at forskjellige produktgrupper går    tiden har fått på drivhus effekt og glo-
tige oppgaver.                ut og inn av støtteordningen.         bal oppvarming kommer energisparing
  I 2006 ble det gitt en støtte på 400                           til å bli vesentlig viktigere i tiden som
millioner NOK til arbeidet med energi-    Støtte til væske-vann og           kommer, ikke minst for kuldebransjen.
effektivisering.               luft-vann varmepumper             For som nevnt tidligere er energisparing
                       For tiden kan væske-vann og luft-vann     et meget viktig hjelpemiddel i arbeidet
Samarbeide gjennom anleggseiere        varmepumper motta støtte. Det er kom-     mot global oppvarming.
ENOVA har en liten stab. Og det er der-    met inn 3449 søknader om støtte til
for viktig å samarbeide med markedet.     væske-vann varmepumper og 6623 om       Kompetanse, kompetanse,
Stensaas fortalte at ENOVA er åpen for    støtte til luft-vann varmepumper. Det-    kompetanse
samarbeide med kuldebransjen, men han     te er naturligvis langt færre enn de ca    Støttetiltak er naturligvis et viktig hjel-
understreket at de viktigste samarbeids-   45.000 søknadene man mottok for luft-     pemiddel i arbeidet med energisparing,
partnerne for ENOVA, etter deres mål-     luft varmepumper. Men her må man       men enda viktigere er kompetanse. Det-
setting, er eierne av bygg og anlegg.     merke seg at væske-vann og luft-vann     te er grunnlaget for alt godt arbeid med
 Dette bør kuldebransjen merke seg.     varmepumpeanlegg er betydelig større     energisparing.
Det er gjennom et samarbeid med an-      og mer omfattende enn luft-luft varme-
leggseierne at man kan oppnå støtte fra    pumpene.                   Lærebok i energisparing?
ENOVA til energieffektiviseringstiltak.                           Kanskje burde man utarbeide en egen
I dag mottar konsern som f. eks Prior,    ikke bare fryd og gammen.           lærebok i energisparing. Dette vil for
Tine, Diplomis med flere støtte fra      Når det gjelder energisparing, er ikke alt  kuldebransjen være et viktig redskap,
ENOVA til dette arbeidet.           bare fryd og gammen. Energiforbruket i    da kuldeanlegg er relativ kompliserte
                       kontorbygg har f. eks økt fra 214 kWh pr   tekniske anlegg som krever betydelig
politikerdrevet                kvadratmeter og år i 1991 til 303 kWh     kompetanse. Kanskje kunne ENOVA gi
Tilskuddsordningene er politikerdrevet.    i 1997. Vi har også hatt en arkitektonisk   støtte til et slikt tiltak hvor noen av bran-
Den tidligere engangsordningen, vedtatt    utvikling mot enorme glassflater i nye    sjen kunnskapsrike folk går sammen.
av Stortinget i 2003 om tilskudd til luft-  bygg.                     Herved er ideen gitt.

16  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                                Fagstoff
Vakuumkjøling	av	grønnsaker	og	blomster
Vacuumkjøling av grønnsaker er med
fordel blitt brukt siden 1950. Også
blomster som inneholder fritt vann kan
bli nedkjølt gjennom vakuum-
kjøling. Prosessen tar bare mellom
0 og 30 minutter for salater og l
ignende. For å unngå at produktet
fryser må trykket ikke gå under 613 Pa.

Også kokt ris i store porsjoner kan med
fordel vakuumkjøles fordi risen er våt et-
ter at den er kokt. Prosessen skjer slik
at risen faktisk fryser fra innsiden og ut
og dermed får man ut det aller meste av
fuktigheten.

Anlegget                   vanligvis være redusert til ca 7 grader     Enkelt og rimelig
Vakuumkjøling skjer i store rør med en    Celsius etter 20 til 30 minutter.        Vakuumkjøling er et meget enkelt sys-
diameter på ca 2, 5 meter og med kraftig    Etter at denne temperatur er nådd stop-    tem og derfor relativ rimelig.
dører i begge ender. Av plasshensyn er    pes vakuumpumpen. Deretter avtines        En annen fordel er at produktet kan
disse hengslet slik at de vippes oppover   kjølerørene med varmgass eller vann, og     oppvares relativ lenge og i god tilstand
når de åpnes.                 salaten kan tas ut.               bare emballasjen har hull som tillater at
 I disse skyves store paller inn på en                            dampen kan slippe ut.
skinnegang. Lengden på rørene varierer    Kontrollen
etter de forskjellige produkter og proses-  Selve kontrollen av vakuumkjølingen er     blomster
ser.                     enkel i og med at den er temperaturstyrt.    Vakuumkjøling er også god egnet for
 For å vakuumisere benyttes totrins va-   Men det er viktig at føleren plasseres rik-   både avskårede blomster og blomster i
kuumpumper. Også damp jet vacuum-       tig og så nær produktet som mulig slik at    potter. Noen blomster inneholder hele 95
systemer benyttes i noen grad.        man ikke får noen temperaturdifferanser     % vann, noe som gjør dem spesielt godt
                       mellom produkt og føler på mer enn en      egnet for vakuumkjøling.
Kjølerør                   grad.
Kamrene er utstyrt med kjølerør med                              informasjon
en kjølevæske av ca – 7 grader Celsius.    Egnede produkter                US Department of Agriculture har et vell
På disse kjølerørene slår fuktigheten seg   Vakuumkjøling er spesielt godt egnet for    av informasjon om vakuumkjøling for
ned og fryser slik at volumet av luft og   produkter med store frie flater. En annen    blant annet brokkoli, forskjellige salater,
vanndamp reduseres og derved reduseres    viktig faktor er grønnsakenes permeabi-     kål, blomkål, grønne løker og blomster.
belastning på vakuumsystemet.         litet slik at vann slipper lett ut av produk-   En annen informasjonskilde er Chap-
                       tet.                      ter 14 i 2002 ASHRAE Handbook-Re-
islagring                    Produkter som tomater og poteter eg-     frigeration
Fordi kjølelasten er størst i begynnelsen   ner seg ikke, fordi de har en stor masse i     Fra: Vacuum Cooling of Vegetables
av prosessen, er mange vakuumkjølean-     forhold til overflaten og et tykt skinn.    and Flowers by George C. Briley
legg utstyrt med islagringssystemer som                            ASHRAE Journal April 2004
isvanntanker o.l. for å unngå kostbare ef-
fekttopper.
 Det hele starter med at man laster inn                            Snitt av
varene, vakuumpumpene startes og der-                             anlegg for
etter blir kjøleanlegget tilkoplet.                              vakuumkjøling.        Air and Water
                                                               Vapor
 Når vakuumet er redusert til kokepunk-
                                                                  Cooling
tet for vann og for den temperaturen som                                              Coils
er aktuelt for det gjeldende produkt, star-
ter fordampning av fritt vann. For salater
med en starttemperatur på ca 15 grader
begynner fordampningen når trykket når
1666 Pa. Temperaturen for salater vil

                                                       Kulde Skandinavia 3 | 2007   17
Firmanytt
På	Lofotfiske	med	ABK	Klimaprodukter
ABK Klimaprodukter har gjort det til
tradisjon å erstatte det tradisjonelle jule-
bordet med opplevelsestur. I fjor gikk
turen til Milano og den enorme kjøle-
messen Mostra Convegno.
 22 - 25. mars i år dro hele staben til
vakre Lofoten. Turgjengen som besto
av 3 jenter og 29 gutter fløy samlet fra
Oslo til Bodø hvor Hurtigruta sto klar
for å seile dem videre til Svolvær. Vel
fremme i Svolvær sjekket gjengen inn
i rorbuene på Svinøya. To av ABKs
vikinger lot ikke sjansen gå fra seg og
startet like godt dagen med en dukkert
i vannet som de lokale anså til å holde
et sted mellom 3 og 4 grader! Neste                                     Havrafting inn Trollfjorden.
dag var det fisketur som ble avsluttet på
bryggepub i Kabelvåg. Fisk ble det deri-    ner. Resultatet vil ligge på 7-8 %. Man   største utfordringen man hadde i fjor var
mot lite av. Siste dag var det havrafting,   hadde god vekst i alle segmenter både    faktisk å få tak i nok flinke folk Det skal
grilling av hvalkjøtt og en fortreffende    med store vannkjølemaskiner, splitter,    også nevnes at ABK har ansatt en egen
middag som satte prikken over i-en.      datakjøling. VRF anlegg og fancoils til   kvalitetsansvarlig som skal sørge for at
2006 ble for øvrig et veldig godt år for    næring samt Toshiba varmepumper til     man opprettholder høy kvalitet også un-
ABK med en omsetning på 134 millio-      boliger både luft/luft og luft/vann. Den   der sterk vekst.gK styrker seg i kuldefaget og overtar
                                               Ny produktsjef i
brødrene thune i Haugesund
                                               Ahlsell Norge
Overtagelsen av kuldeentreprenøren
Brødrene Thune AS i Haugesund er                               Thor Harald Hellum begynte 2. mai
del av inneklimaselskapet Gunnar
                                               i år som produktsjef klima i Ahlsell
                                               Norge.
Karlsen - GK’s strategi om å styrke
                                                Han har tidligere
seg innen kuldefaget. Opptagelsen                              jobbet som salgs-
bygger videre oppunder GK’s etable-                             ansvarlig for Sa-
ring i Haugesund gjennom oppkjøpet                              nyo i Hillco Kulde
av Karmsund Ventilasjon AS i 004.                              AS (Nå Ahlsell
                                               Kulde).
                                                I 2000 startet
                                               han opp Clima-
Med overtagelsen 1. mai i år har GK                             con, hvor han var
                        Regionsdirektør Vest, Eivind Sælen (tv) og
styrket sin kuldekompetanse og kapasitet    Brødrene Thunes Norman Thune jr. (th).    daglig leder frem Thor Harald Hellum.
i Haugesundsområdet.                                     til 2003 da Clima-
 GK-konsernet er et norskeid selskap     rektør i GK Region Vest, Eivind Sælen.    conble solgt til ABK. Her jobbet han
med over 40 års tradisjoner i Norge.       Med Brødrene Thune på laget vil GK     som salgssjef frem til i 2006. Deretter
Selskapet er i dag en av Skandinavias     Haugesund bli en vesentlig kuldeentre-    begynte som salgssjef hos Schløsser
ledende inneklimabedrifter med over 55     prenør med sterk lokal forankring. Ak-    Møller Kulde AS.
lokaliseringer i Norge, Sverige og Dan-    tiviteten til Brødrene Thune videreføres     Nå er ringen sluttet og han er til-
mark. Både GK og Brødrene Thune AS       til GK som har sin kjernekompetanse      bake der hvor han startet i bransjen.
er fornøyd med avtalen.            på inneklima og tekniske instalasjoner i
 - GK har stor respekt for Brødrene      bygg.
Thune’s kompetanse, lokale anseelse og      GK Haugesund vil etter overtagelsen    ventilasjon, serviceteknikere ventilasjon,
over 60 års historie. Dette er noe vi øn-   bestå av 13 personer fordelt på prosjekt-  kuldemontører og administrativ saksbe-
sker å bygge videre på, sier regionsdi-    ledere ventilasjon og kulde, montører    handler.

18  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                                                Firmanytt
   Samarbeid	mellom	
   Danfoss	Heat	Pumps	og	OSO		
   Danfoss Heat Pumps og OSO Hotwater
   har inngått langsiktig, strategisk samar-
   beid innen utvikling og produksjon av
   beredere til varmepumper for det Eu-
   ropeiske markedet. Danfoss selger luft-
   vann og væske-vann varmepumper under
   merkenavnene Thermia og Danfoss.
    OSO Hotwater er valgt som hovedle-
   verandør av rustfrie beredere til akkumu-
   lering av varmtvann, og vil bistå Danfoss
   Heat Pumps i videreutviklingen av det
   ledende innen varmepumpeteknologi.
   Avtalen strekker seg frem til 2012, og
   innebærer et nært og tett samarbeid med
                                   Viseadm. direktører Terje Bøe (v.) og Sigurd Braathen i OSO HOTWATER er glade for at
   mulighet for svært innovative løsninger.            Hokksundbedriften er valgt til Danfoss’ samarbeidspartner. Avtalen om levering av ståltan-
    - Danfoss valg av de beste leveran-             ker til Danfoss og Thermia varmepumper bekrefter OSOs posisjon som Europas ledende
   dørene innen hvert produktområde, gir             produsent av rustfrie varmtvannsbereder.
   i sum konkurransefortrinn på det euro-
   peiske markedet. Valget av OSO er i stor            være en kvalitetsbevisst leverandør:              Braathen, er sikker på at Danfoss har
   grad et resultat av vår konsekvente fokus             Avtalen er for OSO av de mest betyd-            valgt riktig leverandør:
   på kvalitet og dyptgående kjennskap til            ningsfulle noensinne, og innebærer ytter-            -Danfoss’ fokus på kvalitet, kombi-
   produksjonsteknologi for rustfrie varm-            ligere investeringer i fremtidsrettet pro-           nert med innovative produkter gir slutt-
   tvannsberedere. Mulighetene for vekst             duksjonsteknologi og R&D for å møte              produkter i verdensklasse. Ikke minst er
   sammen med Danfoss er betydelige, og              Danfoss’ høye krav til kvalitet. Avtalen            Danfoss’ driftssikre varmepumper ener-
   bidrar sterkt til at OSO fortsatt vil være           vil innen få år representere en betydelig           gieffektive og gir store miljøgevinster,
   en produksjonsbedrift i verdensklasse,             del, nærmere 40 % av dagens eksport-              noe som har vært et fokusområde for
   sier fabrikksjef Terje Bøe i OSO. Han             verdi, av omsetningen for OSO.                 OSO gjennom de siste 40 år.
   legger også stor vekt på betydningen av å             Tredjegenerasjonseier i OSO, Sigurd
   Splittkjøling                                             Tak kassett
   Energiklasse A
                                                       Gulv/tak modell
                                                       Kompakte byggemål!
   MSC 2,9 - 7,4 kW
    Display i fronten                                          MCA og MUB
    Små byggemål                                             3,6 - 11 kW
    Lavt lydnivå                                              4 størrelser
    Enkel installasjon                                           Lavt lydnivå
    Prisgunstig                                              Enkel installasjon
                                                        Prisgunstig

   Mer utfyllende info:                                          Mer utfyllende info:
   www.novema.no                                             www.novema.no
   Avsnitt 5                                               Avsnitt 5


    Fredrikstad
    Tlf.: 69 36 71 90
    Fax: 69 36 71 91
               Skedsmokorset
               Tlf.: 63 87 07 50
               Fax: 63 87 07 55
                         Bergen
                         Tlf.: 55 34 86 70
                         Fax: 55 34 86 75
                                   Trondheim
                                   Tlf.: 73 82 08 90
                                   Fax: 73 82 08 91
                                             Rogaland
                                             Tlf.: 63 87 07 73
                                             Fax: 53 74 23 10      www.novemakulde.no
2006-01-annonse-1_3del-IS-ILD.in7 7                                                                      11.04.2007 11:25:36
                                                                         Kulde Skandinavia 3 | 2007   19
Firmanytt
 Ny daglig leder i trondheim Kulde                                DEM production
 Ove-Johan Berg, 51 år er ansatt som daglig leder av
                                                 sålt till beijer Ref
 Trondheim Kulde AS
                                                 G & L Beijer AB har genom affärsom-
  Han er utdannet innen økonomi/administrasjon og har
                                                 rådet Beijer förvärvat Ref DEM Pro-
 jobbet innen følgende bransjer: transport, shipping, spe-
                                                 duction AB. DEM som omsätter 14 mkr
 disjon og rederi, data, elektronikk (grossist), trelast- og
                                                 på årsbasis och har 12 anställda.
 byggevarer samt i Ringnes, Coca-Cola. Og nå altså i kul-
                                                  DEM utvecklar och monterar kund-
 debransjen.
                                                 anpassade kylaggregat. Därmed för-
  Ove-Johan Berg har blant annet arbeidet som IT-konsu-
                                                 stärker och kompletterar DEM Beijer
 lent, regnskapsmedarbeider, regnskapssjef, økonomi- og
                                                 Refs befintliga verksamhet inom dessa
 IT-sjef samt mye med rutiner og administrering.
                                                 områden. Beijer Ref får genom för-
  Han tilfører med sin erfaring Trondheim Kulde nye, Ove-Johan Berg
                                                 värvet större kapacitet att utveckla nya
 nyttige økonomiske og administrative kunnskaper og av-
                                                 tekniska lösningar och att ge sina pro-
 laster de to tidligere ledere slik at disse får mer tid til firmaets
                                                 dukter ett ökat förädlingsvärde. Förvär-
 tekniske utfordringer.
                                                 vet är viktigt för Beijer Refs strategi att
                                                 utveckla nya tekniker med miljövänliga
 Nye ansatte i Klimax                                      köldmedier. Förvärvet av DEM Pro-
                                                 duction ingår i G & L Beijers räkenska-
 Stian Monsen (26år) er ny ansatt som selger i Klimax AS.                    per från den 1 april 2007. Förvärvet har
 Han er utdannet kuldemontør. Han kommer fra Klima-                       endast en marginell påverkan på Beijers
 Teknikk AS hvor han har drevet med salg og utførende                      nyckeltal. Säljare av DEM Production
 arbeid. Han vil være stasjonært ved Klimax AS sitt kon-                     AB är bolagets ledning, som kvarstår i
 tor i Damgårdsv. 165 i Bergen. Stian vil være ansvarlig                     sina befattningar.
 for salg og oppstart av anlegg i Hordaland og Sogn og
 Fjordane.
                             Stian Monsen
                                                 EptEC Energi har
                  Vidar Grindvoll (54) er ny ansatt som logistikk le-
                                                 flyttet til Oslo
                  der i Klimax AS.                        Hovedkontoret til EPTEC energi AS
                   Han har lang fartstid innen elektronikk. Han vil       er flyttet fra Moss til Oslo og ny dag-
                  være stasjonært ved Klimax AS sitt kontor på Elve-       lig leder Knut Olav Brendøymoen har
                  sletta 43 på Hamar.                      tiltrådt. Tidligere daglig leder, Jan Op-
                   Vidar vil ha ansvar for vårt lager og forsendelser      perud, har etter eget ønske valgt å gå
                  fra lager. Han vil også ta seg av teknisk underlag og     tilbake til stillingen som salg/service-
                  driftsinstrukser.                       ingeniør. Det nye hovedkontoret blir på
                                                 Etterstad i Oslo.
                  Vidar Grindvoll                          Firmaets avdeling i Oslo har vokst ut
                                                 av etasjen på Gjelleråsen og har også
                                                 flyttet til de nye lokalene på Etterstad.
                                                 Ny adresse er:
                                                 EPTEC Energi AS,
Nytt kursusprogram                                        Biskop Jens Nilssøns gate 5, 0659 Oslo.
                                                 Telefon: 23 24 46 60 Fax: 23 24 46 70
fra grundfos pumpeskole
Pumpeskolen er lig med ny, nyttig viden         De enkelte kursusmoduler er beskrevet   Kinesisk klimaplan
og praktiske øvelser for alle, der interes-
serer sig for pumper. Kurserne består af
                           i et nyt kursuskatalog, der kan rekvireres
                           hos Grundfos’ marketingafdeling på tele-
                                                 avviser CO2-kvoter
1-dagsmoduler med hver sit speciale.         fon 87 50 50 60 eller på marketing-gdk@   Kina offentliggjør i juni sin første plan
 Deltagerne på kurserne bliver indført       grundfos.com                 for å takle de voksende klimaproble-
i den teori, der ligger til grund for val-       Du kan læse mere om Grundfos Pum-     mene. Målet er å tilbakevise kritikk om
get af den rigtige pumpe til det enkelte       peskole på www.grundfos.dk, hvor du     at landet ikke gjør nok for å stoppe ut-
formål. Men teorien bliver omsat til         også kan tilmelde dig direkte.        slipp av farlige klimagasser.
praksis, så dimensionering, tryktabsbe-         Det koster 750 kr. pr. person at del-    Men landet kommer til å fortsette å
regninger og virkningsgrader bliver til       tage i kursusmodulerne i det nye uddan-   si nei til bestemte kvoter for å kutte ut-
viden, der gør dagligdagen nemmere          nelsesprogram.                slipp av CO2, ifølge representanter for
for deltagerne.                                          myndighetene.

0  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                             Firmanytt
Nordvest	Kulde	etablert	i	Ålesund                             Carlsberg satser på nye
                                              miljøvennlige kjøleskap
1.mars i år vart Nordvest Kul-   lenge etter var draumen
                                              med hydrokarboner
de AS starta av Egil Bigset og   realisert. Dei har fått ein              Bryggeriet Carlsberg har anskaffet 1000
Torgeir Grimstad i samarbeid    god start og arbeidsmeng-               nye kjøleskap med hydrokarboner som
med Nordvest Miljø AS. Fir-     da aukar på, med både nye               kuldemedium. De nye kjøleskapene
maet har pr i dag tilholdsplass   utfordringar og ting dei                skal på sikt erstatte alle kjøleskap med
ved Nordvest Miljø AS sitt ho-   har kjennskap til frå før.               kuldemediet HFC.
vudkontor i Ålesund, der dei    Men dei jaktar heile tida på               I løpet av 2007 vil kjøleskapene bli
leige lokale. Nedslagsfeltet er   fleire.                        testet i detaljhandelen rundt om i Skan-
primært klima- og komfortan-      Innan dette faget har                dinavia. Med bakgrunn i resultatene
legg. og varmepumper, men      begge toårig kuldeteknisk               vil bryggeriet forberede en plan for en
dei tek òg på seg kommersielle   utdanning frå ’’Kuldetek-               utfasning av alle HFC-kjøleskap, hvor
kjøle og fryseanlegg. Begge     nikeren’’ i Trondheim, som               dette er mulig.
har frå før lang og brei erfaring  hadde eit særs godt lære-                 Carlsberg har i samarbeide med Tek-
innan kjøle og fryseanlegg ved   miljø og gode lærarar. Dei               nologisk Institut testet de nye miljø-
dei store matvarekjedene på     oppfordrar kuldemontørar Egil Bigset          vennlige kjøleskapene. Testresultatene
Nordvestlandet, der prosjek-    som vil litt meir, om å gå               viser at de nye kjøleskapene er minst
tering, montering og drifting    denne linja.                      like gode som de gamle.
av DX- og indirekte anlegg. I     Etter enda studie, har dei               Skapene er et resultatet av et utvi-
tillegg har dei òg erfaring frå   tilegna seg 6-års erfaring               klingsarbeid Teknologisk Institut har
klimaanlegg, klippfisktørke,    innan bransjen, og no tek               utført sammen med kjøleskapsprodu-
a/c bil, prosseskjøl/frys, data-  dei neste steg.                    senten Vestfrost. Prosjektet har mottatt
romskjøling, etc.          Nordvest Kulde,Tverrveien               økonomisk støtte fra Energistyrelsen.
  Etter seks år i butikkjøle-   32B, 6020 Ålesund,
bransjen, ville dei realisere sin  Tlf 40 00 57 48
draum om drive eiga bedrift.    egil@nvkulde.no
Planlegginga starta, og ikkje    torgeir@nvkulde.no      Torgeir Grimstad

                                        TID ER PENGER !!
Arcus Kjemi endres til Kemetyl                          Løsningen er
                                    ”Ferdigproduserte” kuldeanlegg
Arcus Kjemi er leverandør av     Fra Arcus Kjemi vil man
HX, en miljøvennlig etanol-     snart se det mest synlige
basert kuldebærer for varme-    beviset på dette i deres nye            KOMPAKT VEGG ELLER
                                             TAK - KJØL - FRYS
pumper og kjøleanlegg.       logo. Logoen vil bli brukt i
 Siden desember 2006 har      både brevark, konvolutter og
Arcus Kjemi vært en del av     skilting og det offisielle fir-            SPLITT INNENDØRS,
Kemetyl Group. Med 340 an-     manavnet vil endres til Ke-                UTENDØRS,
satte i 15 land, har konsernet   metyl AS om kort tid.                  KOMPLETT MED
raskt blitt et av de største sel-   For kundene vil omleggin-               VINTERDRIFT
skapene i Europa innen sine     gen ikke føre til noen forand-
                                                INDUSTRI,
felt. Man har nå vokst til å    ringer.                        EN KOMPRESSOR
bli en komplett, integrert og                                ELLER FLERE
pan europeisk partner innen                                  I PARALELL
industrien.

Felles identitet
For å bedre sin posisjon, vil
alle deler av Kemetyl kon-
sernet opptre under en felles
identitet gjennom alle mar-                      KOMBINASJON CONDENSINGUNIT OG FLERE FORDAMPERE
keder. Gjennom en omfat-
tende intern prosess, har man
forankret en felles visjon og                         Boks 4002 – Prof. Smiths alle 52. 3005 DRAMMEN
felles verdier gjennom hele                          Tlf. 32 83 74 87 – Fax 32 89 44 70 -(32 83 23 11)
                                           www.dkf.no e.mail: lorang@dkf.no
gruppen.

                                                      Kulde Skandinavia 3 | 2007  1
Firmanytt
Normann	Etek	overtas	                                    Svenska värmekyl
av	Danfoss	Heat	Pumps                                    grossisten
Danfoss har inngått en avtale med eierne av   bli koblet sammen med de aktiviteter     startar verksamhet
Normann Etek AS om overtagelse av 100 %
av aksjene i selskapet. Avtalen som ble un-
                        Danfoss arbeider med.
                          Normann Etek`s aktiviteter innen pro-
                                               i Finland
dertegnet 5. april, er oversendt til Konkur-  dukutvikling vil bli integrert med Dan-   Värmekyl Grossisten AB - VKG startar
ransetilsynet for endelig godkjennelse og vil  foss Heat Pumps R&D, som har hoved-     verksamhet i Finland och tar en första
være klar i løpet av ca. en måned.
                        kontor i Arvika, Sverige.          stororder om 3 000 luftvärmepumpar
                          Danfoss vil overta ansvar for alle an-   VKG har slutit ett samarbetsavtal
Normann Etek AS er en av de ledende       satte i Normann Etek og selskapet vil    kring försäljning av värmepumpar i Fin-
leverandører av varmepumper i et sterkt     fortsatt ha sitt hovedkontor i Oslo.     land med det finska företaget Lämpö
økende marked. Gjennom mange år har        ”Ved overtagelse av Normann Etek     Plus OY. Med avtalet följer en initial or-
selskapet vært representant for Thermia     tar vi et viktig steg mot det mål Danfoss  der om 3000 luftvärmepumpar.
Varme AB, som det ledende selskapet       har om å bli Europas ledende leverandør
innenfor Danfoss Heat Pumps. Etter       av varmepumper. Høy kompetanse og      Know-how till Finland
overtagelsen vil Normann Etek forsette     tilstedeværelse i nøkkelmarkeder som     VKG skall i nära samarbete med Läm-
som tidligere som en sterk aktør i det     Norge er viktige elementer i vår strategi.  pö Plus överföra knowhow till Finland
norske varmepumpemarkedet.           Derfor passer Normann svært godt inn i    kring sitt svenska framgångskoncept,
 Normann Etek har i likhet med Dan-      Danfoss familien, hvor fokus på trygg    omfattande massiv marknadsföring, bra
foss Heat Pumps hatt et sterkt fokus på     og driftsikker teknologi er blant sentrale  affärssystem samt effektiv installation
boligoppvarming ved bruk av varme-       verdier”, sier Carsten L. Sørensen som    och service
pumper for væske/vann og luft/vann.       er Vice President i Danfoss Heat Pumps.
Normann Etek vil øke sin aktivitet innen    Normann Etek har i dag 14 ansatte og     Lämpö plus OY
segmentet for større systemer. Dette vil    omsatte NOK 52 mill i 2006.         I samband med inledningen av detta
                                               samarbete har även tecknats ett options-
                                               avtal innebärande att VKG kan komma
                                               att förvärva Lämpö Plus OY, med för-
Ny	salgsingeniør	                                      behållet att VKG inte finner några hin-
                                               der för en sådan affär Den finska vär-
hos	Grundfos	i	Rogaland                                   mepumpsmarknaden växer idag mycket
                                               starkt, men det finska marknaden ligger
                                               ett par år efter den svenska och visar på
Tor Arvid Eriksen har begynt som ny                             samma mönster avseende tillväxt.
salgsingeniør hos Grundfos Pumper AS.,                             Den stora skillnaden är andelen villor
som har 56 ansatte i Norge og i 2006 om-                           med direktverkande eluppvärmning.
satte 163 mill.                                       Denna typ av hushåll väljer med fördel
 Grundfos er et dansk industrieventyr                            luftvärmepump framför bergvärme. I
med en omsetning på 14 milliarder kro-                            Finland motsvarar denna del av mark-
ner og med 13 000 ansatte fordelt på 55                           naden ca två tredjedelar motbara en
land.                                            tredjedel i Sverige. Trots att den finska
 Tor Arvid Eriksen er utdannet elektri-                           totalmarknaden är mindre än den sven-
ker og har senere utviklet en spisskom-                           ska är således marknaden för luftvärme-
petanse innen elektro/automasjon i VVS                            pumpar mycket intressant i Finland.
sektoren. Med sin 20 år lange bakgrunn
fra byggautomasjon, blir Grundfos styr-                           underskattar kulturella skillnader
ket av Tor Arvid Eriksens sin kunnskap                            Många svenska företag har underskattat
og lange erfaring på elektronikk og sty-                           kostnader och kulturella skillnader vid
ringer, som blir en stadig større del av det                         utlandsetableringar. Vi har tittat på den
pumpetekniske utstyret, samt annet VVS     Tor Arvid Eriksen.              finska marknaden under en längre tid
utstyr. Han vil med sin bakgrunn bringe                           och funnit att ett nära samarbete med en
på banen en helhetsforståelse for auto-     rende og nye kunder i distrikt Rogaland   befintlig stark aktör med bevisat manage-
masjon, som man tror kundene vil nyte      med et eget distriktskontor i Stavanger.   ment är bästa sättet för VKG att undvika
godt av.                     Han vil primært jobbe innen VVS-sek-    dessa risker. Samtidigt kan man konsta-
 Tor Arvid Eriksen er basert i Stavanger    toren, men vil bidra med sin spisskompe-   tera att VKG tillsammans med Lämpö
og Grundfos utvider dermed sin tilgjen-     tanse også for distriktets VA- kulde- og   Plus snabbt blir den största aktören på
gelighet og tilstedeværelse for eksiste-    industrikunder.               den näst största marknaden i Norden.

  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                          Etterutdanning
Kjenner	du	til	bransjens	viktigste	dokument?
I Tromsø var avgangselevene fra VK1 Kuldemontørlinjen med på kurset sammen med deltakere fra flere av kv-bedriftene i Troms. NKF
og KELF spanderte kurset på elevene til faglærer Odd Isaksen i det vi mener at det er meget bra at man tilegner seg stoffet i normen al-
lerede på utdanningsstadiet.Av Jan Bache-Wiig         vedlikehold og drift av kul-    å ta kontakt med våre sekre-    eller KELF Tlf 23 08 77 54
og Per Vemork           de- og varmepumpetekniske     tariater NKF Tlf. 22 70 83 00   så ordner vi kurs for dere.
Norsk Kjøletekniske Forening og  anlegg. Normen retter seg
Kulde- og Varmepumpeentrepre-
nørenes Landsforening
                  dessuten til alle i kulde- og
                  varmepumpefaglig grunn-,
                  etter- eller videreutdanning.
Norsk kulde- og varme-       Man trenger oppdatering Det
pumpenorm er bransjens       at man i sin tid gikk på kurs         Montreal, Kyoto, Hokksund
viktigste dokument         i den gamle normen, var vel
Den er bransjens rettesnor     og bra Men det er opplagt at
og basis for all faglig virk-   man trenger oppdatering på
somhet for å oppnå riktige,    den nye for å kunne gjøre er
miljøvennlige og energibe-     god jobb.
sparende anleggsløsninger –      Norsk Kjøletekniske For-
m.a.o. det hele dreier seg om   ening (NKF) og Kulde- og
verdiskaping og kvalitet. Det   varmepumpeentreprenørenes
å være uten den kunnskapen     landsforening (KELF) sam-
og kompetansen som ligger i    arbeide om å tilby å gjennom-
normen, er vel omtrent som å    føre kurs i den reviderte nor-
være soldat uten gevær! Forri-   men. Vi har startet opp flere
ge revisjon fant sted for rundt  steder i landet, men påmel-
10 år siden. Siden den gang    dingen går heller tregt. Slik        - utslipp av klimagasser er en
har det skjedd svært mye på    skal det selvsagt ikke være.
internasjonalisering, lov- og   Bedriftene bør nå kjenne sin            global utfordring
regelverksiden og ikke minst    besøkelsestid og komme seg
innen teknologiutviklingen     på kurs. Vi vil tilby dem over
                                     SRG på Hokksund tar i mot miljøfarlige gasser og avfall for
på vårt fagområde. Den re-     hele landet, men er avhengig
                                     gjenvinning og destruksjon. Dette i tråd med Montreal-
viderte normen fanger opp     av at det melder seg nok del-
                                     og Kyotoprotokollens målsettinger.
dette og fremstår nå som et    tagere, min 15 til hvert kurs.
oppdatert og helt nødvendig    Vi tilbyr også bedriftsintern
faglig kvalitetssikringsverk-   gjennomføring, og man kan       Horgenveien 227, 300 Hokksund
tøy for alle som er involvert   til og med dele kurset opp på     Telefon 32 25 09 60
                                     post@returgass.no
innen planlegging prosjekte-    f eks to dager hvis det passer    www.returgass.no
ring, oppbygging, montasje     bedriftene bedre. Det er bare

                                                       Kulde Skandinavia 3 | 2007  3
Messer og konferanser

9th international Energy Agency

HEAT	PUMP	CONFERENCE	2008	
Zürich, Sveits 20 - 22 Mai 2008

Heat Pump Conference 2008 er den ni-
ende i rekken av treårige konferanser i                        •  International Activities – Discus-
regi av the International Energy Agency                          sion of actions in response to cli-
(IEA) Heat Pump Program. Konferansen                            mate change initiatives
mål er å oppsummere nye trender, mar-                         Konferansen er sponset av:
kedsstatus, ny teknolog m.m.                             IIR - International Institute of Refrigera-
 Konferansen er tidligere avholdt i                         tion
Graz, Orlando, Tokyo, Maastricht, Ned-                        ASHRAE – The American Society of
erland, Toronto, Canada, Berlin, Beijing,                       Heating, Refrigerating and Air-Conditio-
Las Vegas.                                      ning Engineers
 De forskjellige seksjonene vil ta opp                        EPA – European Heat Pump association
disse emnene:                                     FWS Fördergemeninschaft Wärme-
• Technology – Advances in equip-                           pumpen Schwiez
   ment design and development        developments in heat pumping
• Systems - Advanced electrically        technologies             Mer informasjon
   and thermally operated systems,    •  Policy, Standards, and Market     www.hpc2008.org
   and ground source systems         Strategies - Government, utility
• Applications – Demonstrated ener-       and professional society activities  Fellesreise
   gy efficiency and environmental      related on heat pumps         Norsk Varmepumpeforening,
   advantages               •  Markets – Market status, trends    NOVAP og tidsskriftet KULDE
• Research and Development – New        and future opportunities       planlegger en fellesreise til konferansen. Ny	kuldemesse	i	Russland                               Kuldemessen Chillventa
 CholodExpo Rossija, Moskva 19 - 21 februar 2008                   i Nürnberg på vei mot
                                           suksess
 Russlands første spesialiserte fagmes-
 se innen kuldeteknikk, CholodExpo                          Som kjent er det bitter strid mellom den
 Rossija avholdes i det store, moderne                        gamle IKK-messen som skal avholdes
 Crocus Expo International Exhibition                         i Stuttgart i oktober 2008 og den nye
 Center i Moskva i tiden tirsdag 19. til                       Chillventamessen som skal avholdes i
 torsdag 21. februar 2008. Det blir en                        Nürnberg i oktober 2008.. Det er natur-
 spesialisert fagmesse og konferanse                         ligvis meget uheldig at to messer innen
 innen kjøleteknikk.                                 kuldeteknikk og varmepumper avholdes
                                           omtrent samtidig.
 Det russiske kjølemarkedet er                              Chillventa kan nå fortelle at man nå
 i vekst og med stadig økende         Arrangør er Nürnberg Messe GmbH     kommet godt i gang og den 15. mars
 import                   og faglig partner er OAO Giproholod,   2007 hadde man over 200 utstiller for-
 For Skandinaviske produsenter og le-    Russland                 delt på 16.800 kvadratemeter. Dette ut-
 verandører kan Russland bety et nytt,                        gjør 56 prosent av det tilgjengelige ut-
 stort og spennende kjølemarked.      informasjon                stillingsarealet på 30.000 kvadratmeter.
                      Tel: 00 45 70 20 21 81          Omlag 60 prosent av utstillerne kommer
 Konferanse                 Fax: 00 45 70 20 21 82          fra utlandet.
 I forbindelse med utstillingen blir det  mail@strausspartner.com           Den tyske organisasjonen The Bunde-
 også avholdt en egen konferanse.      www.cholodexpo.com            sinnungsverband des Deutschen Kälte-
                                           anlagenbauerhandwerks - BIV har også
                                           tonet flagg og støtter nå Chillventames-
                                           sen.
                                             Men siste ord i denne saken er nok
                                           ennå ikke sagt.

4  Kulde Skandinavia 3 | 2007
Erstatningskuldemedier for medier med ozonnedbrytende effekt
     Erstatning      Erstatnings-      Handelsnavn    Produsent/Forhandler
     for         medium
                           Suva       Du Pont/Tempcold	
                           Genetron     Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
     R-12         R-134a         Klea
                           Solkane
                                    IneoS Fluor/Børresen Cooltech AS
                                    Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                           Forane      Atofina
                R-413A         Isceon      Du Pont/Tempcold
                           Klea       IneoS Fluor/Børresen Cooltech AS
                R-23
                           Solkane      Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
     R-13         R-508A         Klea       IneoS Fluor/Børresen Cooltech AS
                           Suva       Du Pont/Tempcold
                R-508B
                           Genetron     Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
                           Suva       Du Pont/Tempcold
                           Genetron     Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
                R-410A         Klea       IneoS Fluor/Børresen Cooltech AS
     R-13B1                   Solkane      Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                           Forane      Atofina
                R-xxx 1        Isceon 89     Du Pont/Tempcold
                           Suva       Du Pont/Tempcold
                           Genetron     Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
                R-407C         Klea       IneoS Fluor/Børresen Cooltech AS
                           Solkane      Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                           Forane      Atofina
     R-22                    Suva       Du Pont/Tempcold
                           Genetron     Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
                R-410A         Klea       IneoS Fluor/Børresen Cooltech AS
                           Solkane      Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                           Forane      Atofina
                R-417A         Isceon      Du Pont/Tempcold
                           Suva       Du Pont/Tempcold
                           Genetron     Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
                R-404A         Klea       IneoS Fluor/Børresen Cooltech AS
                           Solkane      Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                           Forane      Atofina
     R-502                    Suva       Du Pont/Tempcold
                           Genetron     Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
                R-507A         Klea       IneoS Fluor/Børresen Cooltech AS
                           Solkane      Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                           Forane      Atofina
                R-422A         Isceon      Du Pont/Tempcold
                                    	    	     	     1
                                                    ASHRAE-nummer ikke tilordnet ennå
Varmepumpehåndboka                         Femte utgave av Roald Nydals bok
                                  Femte utgave av Roald Nydals bok


Håndbok                               Praktisk
om luft                               Kuldeteknikk
til luft
varmepumper
Salget av varmepumper går
rett til værs og behovet for
nøktern informasjon er stort.
Boka er i første rekke skre-
vet for dem som skal mon-
tere varmepumper. Men den
kan også være til nytte og
glede for andre, ikke minst fordi varmepumpe-
teknologien er inne i en rivende utvikling.
Håndboka er en ABC for montering, igangkjøring og testing
av varmepumper. Investering i luft til luft varmepumper kan
være god økonomi basert på en akseptabel pay back-tid.       Grunnleggende varmepumpeteknologi
Nøkkelen er å utnytte installert varmepumpekapasitet best
mulig. Et eget kapittel er viet elektrisk arbeid, og det pre-    Utviklingen innen kuldeteknikken med krav om bruk
senteres sjekklister for de ulike delene av anlegget, inklu-    av mer miljøvennlige kuldemedier, har krevet en
dert feilsøk.                            omfattende revisjon. Boka er en basisbok innen
Boka har også en oversikt over lover, forskrifter og normer.    varmepumpe- og kuldeteknikken og dekker et behov
                                  innen fagutdanningen.
Av Harald Gulbrandsen 238 sider A6-format Elforlaget        Bestilling: Kuldeforlaget AS
Bestilling: ase.rostad@kulde.biz Tel 67 12 06 59          Telefon 67120659 Fax 67121790
Pris kr 280,- For medlemmer av NELFO og KELF kr 250,-        postmaster@kulde.biz
Til prisene kommer porto og gebyr.                 Pris for boka kr 520,- Pris for Løsningsboka kr 320,-
                                                              Vi søker for snarlig tiltredelse til
                                                              vårt datterselskap på Sørlandet,
                                                              Norild Sør AS:

                                                              Kuldemontør
                                              Norild AS -
                                              Et selskap i
                                              Glava Konsernet
                                              Norild AS er i dag den
                One hundred years of innovation              ledende leverandør av kjøle-/  Stillingen innbefatter:
 Carrier Refrigeration Norway AS er datterselskap av det amerikanske selskapet Car-
                                              fryse-utstyr til dagligvarebu-  - ansvar for montering, oppstarting og
                                              tikker i Norge og eneste       innregulering av kuldeanlegg til
 rier Corporation, verdens største firma innen kjøling. Selskapet er global leverandør   norske produsent av kjølte
 av kjøle- og fryseutstyr til kommersielle kunder, som daglig-vareforretninger, bensin-
                                              supermarkedsmøbler.
                                                                 dagligvarebutikker
 stasjoner og tilhørende industri. I Norge er selskapet markedsleder og har 71 ansatte,
                                              Bedriften produserer i tillegg  - service/vedlikehold på eksisterende
 og en omsetning over 330 millioner kroner i 2006.
                                              kuldeanlegg med komplette       og nye anlegg
                                              varmegjenvinnings-/       - delta i ukevaktordning med hjemme-
 Har du lyst til å jobbe for verdens største                        ventilasjonsanlegg.
                                              Produktspekteret består
                                                                 vakt ca. hver 3. uke
  leverandør av kjøle- og fryseutstyr?                          dessuten av kjøleskap og
                                              disker med innbygde
                                                              Kvalifikasjoner:
 Vi søker nå etter nye kuldemontører til våre avdelinger i Bergen,                             - fagbrev eller god erfaring fra
                                              aggregater, ”plug-in”-       kuldefaget.
 Trondheim og Vestfold/ Buskerud.                             produkter.
 Personene vi søker vil få ansvar for vedlikeholdsarbeid på kjøle- og           Norild har en egen avdeling
                                                              For stillingen vil innsatsvilje, godt
 fryseanlegg ute hos våre kunder. Stillingen innebærer variert og selv-          for montasje, service og     humør, ansvarsbevissthet og samar-
 stendig arbeid med store utviklingsmuligheter.                      vedlikehold, samt et       beids-egenskaper bli tillagt stor vekt
 På arbeidsplassen er det stor trivsel og godt arbeidsmiljø.                landsdekkende forhandler-    ved ansettelse. Vi tilbyr gode betingel-
                                              nett. I tillegg har bedriften  ser samt varierte og utfordrende
 Har du fagbrev innen kjøleteknikk og er en stå-på-type bør du søke.            etablert egne datterselskaper,  oppgaver.
 Gode betingelser.                                     Norild Rogaland A/S, Norild
                                              Vestfold A/S og Norild Sør    Nærmere opplysninger ved Gard Bechen,
 Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:                      AS, for å styrke selskapets   tlf. 97 55 12 21/91 64 93 39
 Terje Hauer   23 37 58 53                                entreprenørvirksomhet.
 Christin Kolden 23 37 58 54                                Bedriften har bevisst satset   Vi ser frem til å motta din søknad
                                              på kompetansebasert       snarest via post eller via e-mail:
 Skriftlig søknad merkes med                                virksomhet og et tverrfaglig   skulde@online.no
 «Servicetekniker» og sendes til:                             miljø med et stort team av
 Carrier Refrigeration Norway AS                              ingeniører.                  Norild Sør AS,
 Att.: Personalavdelingen                                 Norild AS har en moderne          Postboks 1765 Stoa,
 Postboks 156 Økern, 0509 OSLO                               fabrikk og kontorer i Askim          4858 Arendal
                                              med 60 personer fast ansatt.
 E-mail: christin.kolden@carrier.utc.com                          Selskapet har en solid eier         Besøk oss også på
 www.carrier.no www.carrier.com                              og god økonomi.                www.norild.no


                        Børresen Cooltech AS er totalleverandør
                        av kuldetekniske komponenter til entre-
                        prenører og produsenter innen kommer-
                                               Vi søker nye dyktige medarbeidere
 siell og industriell kulde. Firmaet ble etablert i 1968 og har i dag 28 ansatte i Oslo,
 Stavanger, Bergen og Tromsø. Vi forhandler kjente produkter som Frascold, Maneurop,
 Lu-Ve Contardo, Star Cold, SCM Frigo, Zanotti, Carel, Eliwell, Danfoss, Johnson
 Controls, Swep, Ineos, m.fl.
 Vi søker:
 Ingeniør/kuldetekniker
 Arbeidsoppgavene er utfordrende og varierte. Stillingen
 omfatter produktansvar, prosjektering og tilbudsutarbeidelse.                     Bravida er en av Skandinavias ledende leverandører av
 Noe reisevirksomhet må påregnes.                                   installasjons- og servicetjenester innen elektro, rør og
 Vi søker en initiativrik og selvstendig person som er service-                    ventilasjon. Vi leverer løsninger til både privat- og
 innstilt, ryddig og har godt humør. Erfaring fra kulde- eller                     bedriftsmarkedet, både spesialisttjenester som helhets-
 klimabransjen vil være en fordel.                                   løsninger, fra design og prosjektering, til installasjon, drift
                                                    og vedlikehold. Bravida i Norge har en omsetning på 1,4
 Vi tilbyr et ungt og hyggelig miljø i en solid bedrift. Konkur-                    milliarder kroner og 1400 medarbeidere fordelt på 25
 ransedyktige betingelser.                                       kontorer i hele Norge
 Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
 Tore Opperud på telefon 23 16 94 03                                  Vi har økende oppdragsmengde og
 eller Rune Grytnes på telefon 51 95 10 73.
                                                    søker etter nye og dyktige
 Verkstedmedarbeider
 Arbeidet vil bestå av produksjon av aggregater til kulde-
 bransjen etter egne og kundenes spesifikasjoner.
 Du har kanskje bakgrunn som kuldemontør, sveiser, meka-
                                                    Kulde-
 niker, rørlegger eller annen verkstedteknisk bakgrunn.
 Vi tilbyr en variert jobb og et hyggelig miljø i en solid bedrift.
 Konkurransedyktige betingelser.
 Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
                                                    montører
 Jan-Eric Herrstrøm på tlf. 23 16 94 06                                Søknadsfrist: snarest
 eller e-post: jan-eric.herrstrom@borresen.no                             Send din søknad direkte til ditt
 Send en kortfattet søknad med CV innen 20.07.07.                           Bravida Norge AS
 Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.                          v/ Trond Augland
 Søknaden sendes til:                                         Tlf 97 11 74 75
 tore.opperud@borresen.no, rune.grytnes@borresen.no,                          Postboks 103 Økern 0509 Oslo
 jan-eric.herrstrom@borresen.no eller                                 trond.augland@bravida.no
 Børresen Cooltech AS, Postboks 130 Holmlia, 1203 Oslo


6  Kulde Skandinavia 3 | 2007
Friganor as er et tradisjonsrikt og veletablert norskeid selskap i sterk vekst. Vi er en sentral og
ledende aktør innen aircondition og varmepumper for næringsbygg, industri og bolig samt spesialisert
i kjøleløsninger for IT industrien. Vår sterke posisjon i markedet skyldes dyktige medarbeidere og god
service i tillegg til våre kvalitetsprodukter. Våre agenturer omfatter blant annet Daikin og Emerson
Network Power. Etterspørselen etter våre unike produkter og løsninger er sterkt økende. Særlig ser vi
en vedvarende økt etterspørsel etter våre løsninger for IT industrien der vi også leder an i
utviklingen.


25.MAI 2007
SERVICETEKNIKERE / KULDETEKNIKERE
Arbeidsoppgaver                     Språk

  Marked for dataromskjøling                Gode norsk– og engelskkunnskaper

  Oppfølging av prosjekt sammen med
  prosjektleder                     Personlige egenskaper
  Igangkjøring av utstyr                  Selvstendig
  Teknisk support                     Entusiastisk

                              Gode kommunikasjonsevner
Kvalifikasjoner
                              Resultat– og løsningsorientert
  God kunnskap om kjøling

  Praktisk erfaring fra service og           Vi tilbyr
  vedlikehold eller montasje av
                              Konkurransedyktige betingelser
  kjøleinstallasjoner
                              Gode forsikrings– og pensjonsordninger
  Utadvent og serviceinnstilt
                              Et dynamisk og spennende arbeidsmiljø med
  God kjennskap til PC-verktøy
                              mange faglige utfordringerFor nærmere informasjon kontakt:
  Adm. Dir. Erik Dahl, tlf 950 29 190, e-post erik@friganor.no

  Teknisk Sjef Knut Megård, tlf 913 66 061, e-post knut@friganor.noSøknad og CV sendes pr e-post til Adm. Dir. eller Teknisk Sjef eller pr brev til:

Friganor AS, Ensjøveien 14, 0655 Oslo

Merk søknaden med ”Servicetekniker/Kuldetekniker".
Produktnytt

                    I forbindelse med at daglig leder går over i
                                                 Spar tid
                    annen virksomhet, søkes:
                                                 och pengar vid injustering
                    Daglig leder
                    Hovedoppgavene blir:                   Ett nytt sätt att installera in-
                    • Ivareta eksisterende og nye leverandør- og
                     medlemsrelasjoner.
                                                 justeringsventiler i anlägg-
                    • Teknisk rådgivning innenfor gruppens produkter.    ningen. I TA-H.U.B. samlas
                    • Utvikle og gjennomføre gruppens strategiske
                     planer.                        ventiler för injusteringen av
  EKM-Gruppen ble etablert i     • Ledelse av en meget kompetent administrasjon.     värme- eller kylanläggnin-
  1992. Gruppen representerer     • Rapportering til styret og medlemsbedrifter.
  kulde- og varmepumpeentre-                                  gen.
  prenører spredt over hele
  landet. De er alle selvstendige   Kvalifikasjoner:                      Detta gör att injusterings-
  firmaer, men samarbeider om     • Evne til å videreutvikle faglige og sosiale
  felles import, markedsføring     relasjoner blant medlemsbedrifter med høy       ventilerna hamnar utanför
  og lager. Aktivitetsområdene er
  i sterk vekst og gir spennende
                     kompetanse.                      rummet och bort från bygg-
  muligheter i årene som kommer.   • Det er ønskelig med erfaring fra kjededrift.
  Medlemsfirmaene utveksler      • Teknisk kompetanse vil tillegges vekt.         processens kritiska skede.
  erfaringer og faglig kompetanse
  seg imellom, samt bistår
                    • Daglig leder må være målrettet og utadvendt,
                     samt kunne løse allsidige oppgaver.
                                                 Ventiler och eventuella
  hverandre ved oppdrag utenfor
  eget nærmiljø. EKM-Gruppen     • Beherske engelsk, skriftlig og muntlig.        ställdon sitter i ett prefabri-
                    • EKM-Gruppen er opptatt av medarbeiderutvikling
  skal utnytte sine muligheter
  som kjedevirksomhet, med       og vil tilpasse stillingsinnhold til det beste for
                                                 cerat och kondensisolerat
  utgangspunkt i administrasjon i
  Sarpsborg.
                     daglig leders potensial.                kabinett. Produkten finns
  EKM-Gruppen har 17 medlems-     EKM-Gruppen kan tilby:
                                                 i en mängd olika varianter
  bedrifter med en samlet om-
   setning på ca. 170 mill. kr, og
                    • Spennende utfordringer i en bransje med sterk     där ventiltyp och storlek kan väljas efter behov. Några av de
                     vekst.
      sysselsetter ca. 100.
                    • Stor påvirkningskraft på EKM-Gruppen sin        många fördelarna är:
                     fremtidige utvikling.                 • Snabbare injustering
                    • Gode faglige og sosiale utviklingsmuligheter.
                    • Konkurransedyktige betingelser.            • Alla ventiler på ett ställe
                                                 • Isolerat kabinett, Ingen individuell isolering av ventilerna
                    Nærmere opplysning om stillingen kan rettes til daglig
                    leder Henning Blindheim, tlf. 69 15 94 20           behöver göras.
                    eller styreleder Odd Harald Karlsen, tlf. 928 03 307.
                    Søknad sendes EKM-Gruppen, Postboks 427,         • Utbytbara ventiler. Byt ventil sent i byggprocessen eller i
                    1703 Sarpsborg snarest og innen 20. juli 2007.        framtiden om förutsättningarna förändras
                                                 • Konfigurera TA-H.U.B. redan vid projekteringen med
                    www.ekm.no                          hjälp av TA Select 3.0.
                                                 www.tourandersson.com/ta-hub

Ny kylmätare                                           Nytt vattenkylt kylaggregat
Nordtec Instrument AB i Göteborg
presenterar testo 523 som tillhör den
                                                 där luftkyld kondensordel ej
nya generationen digitala kylmätare.                               går att installera
  Testo 523, introduktionsinstru-
mentet med 2-vägs ventilblock och                                TPi Klimatimport AB presenterar
två tryckgivare har utvecklats för                                vattenkylda kylaggregat MCW
service och underhåll av kylsystem                                som är konstruerade för Splitappli-
och värmepumpar.                                         kationer där en luftkyld kondensor
  Den har en mängd inbyggda finesser som belyst synglas,                    inte går att installera. Kompakta
robust konstruktion där stötskyddet är integrerat i själva in-                  mått och låg ljudnivå gör den
strumenthuset och 30 köldmedia inlagda i instrumentet – alla                   mycket lättplacerad inomhus, där
tillgängliga med en enkel knapptryckning.                            den kan gömmas i lämpligt utrymme. Utföranden finns för
  Med testo 523 är användaren utrustad för framtiden inom                    singel & multianslutningar (1-4st).
kyltekniken. De integrerade trycksensorerna och den paral-                     Aggregaten är utrustade med rotations-/scrollkompressorer
lella temperaturmätningen gör användandet av olika instru-                    och är försedda med högtryckspressostat
ment onödig.                                           Kyleffekter 2,6 - 17,5 kW - R407C.
                                                 info@tpiab. com www.tpiab.com
Speciella fördelar
•   alla vanliga köldmedia i instrumentet
•   tydlig bakgrundsbelyst display                                    besøk bransjeportalen
•   temperaturingång för realtidsmätning av överhettning/

•
    underkylning
    belyst synglas för säkrare fyllning                             www.kulde.biz
www.testo.se

8    Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                     Produktnytt
Automatisk	ekspansjonsanlegg	
og	systemutlufter	i	samme	enhet
Ekspansjonssystemet er en av de
hyppigste årsakene til problemer i et
sirkulasjonsanlegg. Symptomer på
at anlegget ikke fungerer kan være
varierende trykk, luftproblemer, dårlig
sirkulasjon og hyppig påfyllinger av
væske.


Med Grundfos Eder ekspansjonsauto-
mat løser man tingene på en annen og
bedre måte, hvor man i tillegg også får
en effektiv utlufting av hele sirkula-
sjonsanlegget.

Funksjon
Ved redusert trykk ute i sirkulasjonsan-
legget, starter en pumpe i ekspansjons-
automaten og mater vann inn for å opp-
rettholde systemtrykket. Ved økende
ekspanderende vannvolum øker trykket
og den hydromekaniske overstrømsven-
tilen slipper automatisk vannet tilbake
i karet. I denne prosessen skilles luften
fra vannet og man oppnår en effektiv
utlufting.
  Karet/ene i et Grundfos Eder system
har ferdig kalibrerte trykkfølere innbyg-
get. Dette er en av de tingene som er med
å gjøre i gangkjøring svært enkel. Me-
nyen på kontrollpanel er også på skandi-
navisk språk. Systemet består av et eller   presse vann tilbake i systemet når væs-
flere trykkløse kar. Karet trenger ikke å   ken avkjøles.
være større enn reelle ekspansjonsvolu-     I et konvensjonelt ekspansjonskar, fin-
met, noe som gjør at en sparer plass i for-  ner man en membran hvor væsken blir
hold til konvensjonelle anlegg. Om det    stående på den ene siden. På den andre
blir lite vann i karet, er automaten også   siden av membranen er det fylt med luft
utstyrt med en automatisk vannpåfyl-     (nitrogen). Hvis væsken eksempelvis ek-
ling, med mulighet selv til definere an-   spanderer 500 liter, vil karet i praksis ofte
tall påfylte liter. Dette er med tanke på å  ha en størrelse på 1000 - 1500 liter alt et-
stoppe etterfylling om det skulle oppstå   ter forholdet mellom fortrykket i karet og
rørbrudd ute i sirkulasjonsanlegget. Sys-   blåsetrykket til sikkerhetsventilene. På et
temet har også potensialfri utgang for    slikt kar anbefales det å sjekke fortrykket
signal til SD-anlegg.             èn eller to ganger pr år.
                         Grundfos Eder leveres i størrelser fra
Hvorfor et ekspansjonsanlegg i        50 liter og oppover. Noen av modellene
lukkede kjøle- og varmeanlegg?        er modulbaserte, slik at man kan bygge
I alle lukkede varme- eller kjøleanlegg    ut om behovet melder seg. Anleggene
er det montert inn et ekspansjonssystem.   kan leveres i trykkklassene PN 6, PN16
Ofte er dette i form av et ekspansjonskar   eller PN25.
som skal ta opp utvidelsen som væsken
får når den varmes opp og visa versa     Grundfos Pumper AS, tlf. 22 90 47 00.

                                               Kulde Skandinavia 3 | 2007  9
Produktnytt
            MMC KULDE AS driver utvikling, salg, service og      Lys	opp	i	de	mørkeste	kroker	
                                         med	en	litt,	nett	LED-lampe
            produksjon av RSW og fryseutstyr til den globale fis-
            kerinæringen. Selskapet jobber internasjonalt og er
            ledende innen sitt felt. Vi er lokalisert på Valderøya i
            Giske Kommune.
            MMC TENDOS AS på Mjølstadneset i Herøy Kom-
            mune er morselskapet til MMC KULDE AS og MMC
 TENDOS CHILE Ltda i Chile. Til sammen er vi ca 50 entusiastiske medar-
 beidere, og vi har en omsetning på ca NOK 135 mill.
 På grunn av økende ordremengde, og for å nå våre mål
 om å fortsatt være en viktig aktør i markedet, søker vi
 etter:

 Prosjektingeniør/
 prosjektleder                                  LED-teknologien har tatt et    utforming som gir brukeren
 For ansettelse snarest mulig ved vårt hovedkontor på               syv-milssteg i utviklingen og   ekstra muligheter. Den er
 Valderøya rett utenfor Ålesund. Vi ønsker oss en ini-              gitt oss mange nye typer lys-   liten og lett, enkel å ta med
 tiativrik medarbeider som kan arbeide selvstendig,                kilder. Før i tiden måtte lom-  seg, samtidig som den tren-
 strukturert og målrettet. Vedkommende må være ser-                melyktene med glødelamper     ger liten lagringsplass. Lam-
 viceinnstilt og fleksibel i en utfordrende jobb i et spen-            være store for å lyse godt. En  pen er utstyrt med tøyelig
 nende miljø med gode utviklingsmuligheter og kon-                bitteliten LED-diode gjør at   svanehals, magnet og klips,
 kurransedyktige betingelser.
                                         små lamper lyser betrakte-    noe som gir den fire ulike
 Arbeidsområder:                                 lig bedre, sammenlignet med    bruksmåter. Hold den i hån-
  • Anleggsdesign og detaljprosjektering av                   større glødepærer. I tillegg er  den, fest magneten til metall,
    kuldeanlegg                                LED-diodens levetid på hele    fest klipsen til en brem eller
  • Prosjektledelse i alle faser                        100.000 timer.          kant, eller heng den opp ved
  • Økonomisk oppfølging av prosjektene                      Micro LED lampen fra      å bøye svanehalsen.
  • Tett samarbeid med alle berørte parter både                 Relekta er vanntett og har en   www.relekta.no
    internt og eksternt
  • Stillingen medfører noe reisevirksomhet

 Ønskede kvalifikasjoner:                             Ny skruautomatadapter
  • Ingeniørhøyskole –helst med kuldeteknikk
  • Relevant erfaring fra prosjektledelse og                  Proxll verktøy lanserte i mai
    økonomioppfølging                             en skruautomatadapter som
  • God PC- og datakompetanse på brukernivå                   passer til Panasonic slag-
  • Beherske Autocad                              trekkeren EY7202. Skruau-
  • Gode Engelsk kunnskaper skriftlig/muntlig                  tomatadapteret kan enkelt
                                         monteres/demonteres     på
 Vi tilbyr:
   • Lønn etter kvalifikasjoner                        slagtrekkeren, og passer for
   • Personalforsikring og pensjonsordning                   standard skruebelter med
   • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø                   10mm senteravstand. Adap-      Slagkraften kan stilles i
                                         teren har justering for skru-   tre trinn (120NM – 110Nm
 Vi kan tilby en allsidig stilling med utfordrende arbeids-            elengde 25-55mm og dybde-     – 60Nm) slik at man kan til-
 oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et godt              regulering.            passe maskinen til alt fra de
 faglig/teknisk miljø og er ledende på våre kjerneområ-               Den stopper automatisk     letteste skrujobber til mer
 der.
                                         når skruen er i riktig nivå. En  tunge operasjoner.
 For spørsmål om stillingen kontakt:                       digital clutch, som kan stilles   Adapteren kan leveres se-
                                         i 16 trinn, omregner turtalls-  parat eller komplett i metall-
 Teknisk sjef: Kjell Arne røssevold, 70 10 81 11,
 kar@mmc.no                                    endringen mellom hvert slag    koffert med slagtrekkeren
 Daglig Leder: Petter Kåre Grytten, 70 10 81 21,                 til belastningen på skruen.    EY7202, 2 stk 3,5Ah batte-
 pkg@mmc.no                                    Motoren stopper automatisk    rier og lader.
                                         når den innstilte belastningen  Tlf 22 08 81 00
 Skriftlig søknad med cv, attester og vitnemål innen               oppnås.              verktoy@proxll.no
 20.07.2007
                                            6.500 besøkende hver måned
 MMC KULDE AS
 6050 VALDERØYA
 Tlf 70 10 81 00 Fax 70 10 81 10                          www.kulde.biz
30  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                           Produktnytt
Nya	verktyg	till	värmepumpar                               to nye verktøy for
                                             avisolering av pvC
                                             kabel i trange
                                             omgivelser
                                             I kabelgater, broer eller kanaler er det lite
                                             arbeidsrom for verktøy med store hånd-
                                             tak. Det er svært vanskelig å få avisolert
                                             på en sikkelig måte om man ønsker å for-
                                             grene en kabel. Under utviklingen av sitt
                                             nye FieldPower system, så Weidmüller
                                             behovet for mindre verktøy og utviklet
                                             derfor de nye verktøyene AM16 og AMF
                                             6/10.
                                              For flatkabel finnes verktøyet AMF
                                             6/10. Verktøyet gjør det enkelt å lage ret-
                                             te kutt i flatkabel med minimal fare for
                                             skade. Kuttedybden kan stilles fra 0 til
                                             4 mm dybde. Verktøyet er beregnet på 6
                                             mm2 og 10 mm2 PVC isolert flatkabel.
WAECO Svenska AB, mest kända som       en skruvmejsél med s ex utbytbara 1/4”
A/C- och kylexperter lanserar nu även     bits varav en specialbits för schrader-
verktyg för kommersiell kyla. l sorti-    ventiler. Hela sortimentet kan ses i WA-
mentet finns nu bland annat konings-     ECOs A/C-verkstadskatalog 2006/07.       Med sin kompakte form kan AM16
verktyg, förskärare, momentnyckel och     Tfn: 031-7341100 Fax:031-7341101      benyttes selv der det er liten plass og
                                             trangt mellom kabelen. Kuttedybden
                                             stilles enkelt inn (0,8-2,5mm) for å gi
                                             et presist kutt i isolasjonen uten å skade
Nanoteknologi gir mer effektive varmevekslere                       indre ledere. Verktøyet spinnes rundt ka-
                                             belen for å kutte isolasjonen åpen, kni-
The US Department of Energy gir støtte    fektiviteten på luftkjølte kondensatorer.  ven kan vris 90° for å splitte isolasjonen
til prosjekter som bedrer anleggs ener-     Nanoteknologi vil bli brukt til å utvi-  i lengderetningen slik at den enkelt kan
gieffektivitet. Et av disse støttetiltakene  kle varmevekslere med svært små fibre,   fjernes. Kan benyttes på kabeldiameter
har gått til et prosjekt fra TIAX, en firma  såkalte nanofibre på overflaten for der-  fra 6 til 17,3mm.
for teknisk utvikling via Small Business   med å bedre varmeovergangen. Dette vil
Innovation Research (SBIR).          medføre bedre varmeovergang, mindre          Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS
  Programmet går ut på å forbedre ef-    energiforbruk og dermed bedre miljø.                 Tel. 66 98 33 50

                                                     Kulde Skandinavia 3 | 2007  31
Produktnytt
Fjernstyrt SMS controller                                Større og dyrere split
                                             units i uK
Alarmenhet og styringsenhet med inte-
grert GSM-modem for fjernstyring og                           Til tross for at antallet solgte split units
alarmering til SMS.                                   har avtatt noe i Storbritannia har om-
 Infite SCOM 100 har 2 stk analoge                           setningsverdien steget til noe over 170
innganger, 4 stk digitale innganger og 4                         millioner engelsk pund. Årsaken er den
stk digitale utganger.                                  sterkt økende etterspørselen etter var-
 Den kan bygges ut med rimelige ek-                           mepumpeversjonen av split units og
spansjonsmoduler for inntil 36 stk di-                          økende etterspørsel etter inverter baser-
gitale innganger og 18 stk analoge inn-                         te singel splits, fra 40 til 60 %.
ganger.
 Utgangene kan styres av og på via
SMS, programmert døgnrutine eller av-                          AgA lanserar CO2 av
hengig av måleverdi på de analoge inn-                          köldmediekvalitet för
gangene.                                         kylbranschen
 Hver utgang har kapasitet for inntil     turalarmering i datarom eller ved andre
                                             CO2 av köldmediekvalitet levereras i
10Ampere (230V) last. Med for eksem-      kritiske systemer.
                                             flaskor på 30 kilo med en speciell ven-
pel en direktemontert temperaturføler      Driftsspenning: 12 eller 24 Volt DC
                                             til som har uttag både för gasform och
er SCOM en ideell løsning for tempera-     Instrumentcompaniet , tlf 23 30 21 00
                                             flytande form. Det förenklar fyll-nings-
                                             processen eftersom trycksätt-ning och
Nytt multisplittsystem fra Miba                             påfyllning av flytande kol-dioxid kan
                                             ske från samma flaska.
gir mulighet for opp til 5 innedeler på en utedel
Multisplittsystemet MXZ-5A100VA                             Kalkulasjonsprogram
med varmepumpe/aircondition er det                            for varmevekslere
nyeste i Mitsubishi Electric´s store pro-
duktportefølje. Løsningen er vel egnet                          i aluminium
for installasjoner der det kreves mye                          IAATARI - International. Association
kjøling/varme, og flere innedeler. Med                          for Aluminium Technology in Air con-
mulighet for rørstrekk opp til 80 meter                         ditioning and Refrigeration Industry til-
og 15 meter høydeforskjell og opptil                           byr nå et program for dimensjonering av
fem innedeler, er det stor fleksibilitet i                        varmevekslere I aluminium med ovale
forhold til installasjon                                 eller flate rør. Dette ble sterkt etterspurt
 COP faktoren er på 4. Med en kjøle-                          på det internasjonale seminaret om alu-
kapasitet på 11 kW og en varmekapasi-                          miniums vekslere i Wien i mars 2007.
tet på 14 kW, kan denne maskinen luft-                          Når det gjelder vekslere med runde rør
kondisjonere store mengder luft.                             finnes det et godt utvalg av program-
 Mitsubishi Electric kan tilby innede-                         mer.
ler for montering ved vegg, gulv, tak,     subishi Electric. Miba AS og har for-    Prisen på programmet er 2.500 Euro
himling eller i kanaler.            handlere over hele landet.        For mer informasjon om pris, opplæring
 Miba har siden 1991 vært importør av     post@miba.no og www.miba.no        osv kontakt IAATARI
aircondition og varmepumper fra Mit-                           office.iaatari@chello.at


utökad serie av kylaggregat från trane                          Mini kjøletårn
Nu finns det fyra nya, större storlekar av kylaggregat med scrollkompressor
                                             Phönix Sonnenwärme i samarbeide
Trane Sweden AB presenterar en utveckling av ”Aqu-                    med Teknisk universitet i Berlin har
aStream”-aggregaten, CGWN och CCUN, vätskekyld vätske-                  utviklet et nytt mini kjøletårn. Det nye
kylare med scrollkompressor för butiks-, lufkonditionerings-,              kjøletårnet med vannspraying er basert
process- och industrikyla. Serien har utökats till 506 kW.                på solkjøling. Det har en nominell kjø-
 Fördelar är hög verkningsgrad, lätt att intransportera, enkel             lekapasitet på 23 kW og et meget lavt
röranslutning. Hela Scrollserien omfattar nu kyleffekter från              energiforbruk på 190 W. Sammenlignet
35-506 kW i vätskekylt utförande och 19-465 kW i luftkylt utförande. I ännu större    med bestående kjøletårn er det også ve-
aggregat, är det skruv- och centrifugalkompressorer som gäller.             sentlig lettere og har en grunnflate på
http://doc.trane-eur.com/                                bare 60 x 60 cm.

3  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                              Produktnytt
Ny generasjon frekvensomformer                                 Danfoss er en av Europas
                                                største produsenter av
for pumper, vifter og kompressorer                               varmepumper
Som en del av den nye generasjonen                               Danfoss har valgt en strategi hvor man
VLT frekvensomformere introduserer                               har valgt å satse på varmepumper. Gjen-
Danfoss den nye VLT HVAC Drive.                                nom oppkjøp i en rekke land, blant an-
VLT. Den er basert på Danfoss´ nye                               net Sverige og Norge har Danfoss utvi-
modulære plug & play plattform og er                              klet seg til å bli en av Europas største
beregnet til HVAC applikasjoner.                                produsenter av varmepumper.
  Danfoss har lang erfaring i avansert fre-                           Ledelsen i Danfoss har tydeligvis for-
kvensomformerteknologi for HVAC ap-                              stått hvilken enorm fremtid varmepum-
plikasjoner. Denne erfaringen er anvendt                            pene vil ha i energimarkedet.
i optimalisering av fordelene ved den nye
generasjon frekvensomformere som har                              guide för Sauter ventiler
flere kraftige funksjoner og egenskaper.
Den gjør dem det til den beste løsning     anvendes i forurensede omgivelser uten
                                                och ställdon
for HVAC applikasjoner og den perfekte     ekstra beskyttelse, dette sparer plass     För att det skall bli enklare att orientera
for pumper, vifter og kompressorer innen    i evt. styreskap eller tavler. En annen     sig i valet av ventiler och ställdon, har
området 1,1 til 400 kW.            fordel er muligheten for å få dem levert    Sauter tagit fram en guide som sam-
  I tillegg til IP21 og IP55 kapsling kan   med servicebryter innebygd, sammen       manställer alla ventiler med avseende på
de også leveres kapslet IP66 for enda     med små dimensjoner, og enkel instal-      storlek, kVs-tal mm samt vilka ställdon
større beskyttelse mot fuktighet, smuss,    lasjon og idriftsettelse er dette med på å   som passar med hänsyn till max dP.
støv og andre aggressive miljøer. De kan    redusere installasjonskostnader.         Guiden är ett komplement till kata-
                                                log och produktdatablad. Katalogen har
                                                tekniska data i komprimerad form och
   Bransjeportalen	www.kulde.biz                               bruttopriser. Produktdatabladen finns på
                                                www.sauter.se
    4 gode grunner til å velge
         TQC kondenseringsaggregater
                               1 LAVT LYDNIVÅ
                               Aggregatene har stillegående Copeland scrollkompressor med lydmatte
                               rundt. De moderne utformede viftene lager lite støy – og går dessuten med
                               redusert turtall mesteparten av tiden pga. kondensatortrykkregulatoren.

                               2 STORT KAPASITETSOMRÅDE
                               Hele 9 størrelser i området 6–42 kW sørger for at det er lett å få den riktige
                               kapasiteten. Leveres både som 230V og 400V.

                               3 HØYT UTSTYRSNIVÅ
                               Kommer standard med vinterregulering, høy- og lavtrykkpressostat, samt
                               drift- og feilsignal.

                               4 PRISGUNSTIG
                               Den meget gunstige prisen i kombinasjon med kvaliteten har gjort
                               TQC-serien til en stor salgssuksess.
            Ta kontakt for nærmere informasjon. Det lønner seg!
              Ring oss på 67 06 94 00 eller se www.qviller.no.


                                                        Kulde Skandinavia 3 | 2007  33
Spørrespalten

Kina	minner	meg	om	60	årene
I påsken var jeg og besøkte China Refrigeration i Guangzhou. En kjempestor
utstilling og det er ikke alt en får studert så nøye i løpet av to dager.


Jeg besøkte messen sammen med Tore      velger her å vise bare en liten sak som   utsettelse når det gjelder Monterealproto-
Wannebo fra Moderne Kjøling i Trond-     jeg syntes var verd et bilde. Det var en   kollen. På utstillingen kunne en se utstilt
heim. I tillegg så fikk jeg god hjelp fra                         reklame for både R11,12 og 502 i tillegg
Sammy og Robert fra firmaet Spektro                            til de nye HFK mediene. I byene virket
AS, Shanghai som skaffet meg adgang                            det ikke som om Kina er et U-land. Men,
og hjelp til å finne fram både på messen                          - så opplevde jeg heller ikke landsbyg-
og de beste restaurantene om kvelden.                           den eller alle de små byene.

                                              Erstatninger for R407C. R432A
                                              Det som var svært interessant var en
                                              produsent av kuldemedier som hadde
                       tilbakeslagsventil som utenpå kunne se
                       ut som et lite tørrefilter. Det som også
                       var interessant var at ventilen hadde en
                       magnet som sikret lukkingen. Dermed
                       burde den sikre at den holdt tett når den
                       skulle samtidig som den ville ha mini-
 Hvilke inntrykk sitter jeg igjen med et-  malt trykkfall under drift. Særlig gunstig
ter dette besøket?              å bruke på anleggets sugeside skulle jeg
                       tro. Dette fordi at trykkfall her for ek-
Minner meg mye om 60 årene          sempel tilsvarende 1K, reduserer kulde-
Det å være i Kina nå minner meg mye      ytelsen med ca 5 % og energiforbruket
om 60 årene, den gang jeg var sjømann     øker med ca 2 %.               erstatninger for bl.a. R407C. R432A
og seilte på Japan. I 50 årene kunne du                          hadde liten drivhuseffekt og selvfølge-
i Japan få kjøpt det meste, men det var    både R11, R12 og R502            lig ingen ODP. Dette fattet min interesse.
mye som var billige kopier og av dårlig    For meg virker det litt absurd at Kina har  Her viser noen produsenter fram R12 osv
kvalitet. Derimot, i 60 årene så kunne                           mens andre tilbyr ”drop in” medier for
du ennå kjøpe ting ganske billig men nå                          kuldemediet R407C som ikke ødeleg-
var det også ofte av svært god kvalitet.                          ger Ozonlaget og har en drivhuseffekt på
Det er det inntrykket jeg sitter igjen med.                        linje med R22. Nå viste det seg at dette
Kina har kommet langt og kvaliteten er                           mediet (og noen til) var brennbare og
økende.                                          altså vil komme i samme kategori som
                                              for eksempel R290 (propan). Så da var
Mye som var interessant                                  det kanskje ikke så revolusjonerende al-
Det var mange ting som var interessante,                          likevel.                   u

                             Du spør: Kuldeteknikeren svarer
                             Har du spørsmål av kuldeteknisk    oppfordrer leserne til å sende inn
                             art, eller problemstillinger du øn-  spørsmål om alt innen kuldete-
                             sker å lufte? Nøl ikke med å sende  knikk. og særlig praktisk problem-
                             det inn til vår spørrespalte!     løsning i forbindelse med montasje,
                              Ingeniør Svein Gaasholt, som har  drift og vedlikehold av kuldeanlegg.
                             20 års fartstid som adjunkt ved     Spørsmål kan sendes til redaks-
                             Kuldeteknikeren, vil svare på de   jonen Kulde eller direkte til Kulde-
                             spørsmål som kommer inn. Han     teknikeren.

                                          Kuldeteknikeren
                                     Ladehammerveien 6, 7041 Trondheim
                                  Tlf.: (+47) 73 87 05 64 (Sentralbord: 73 87 05 00)
                                       E-post: svein.gaasholt@stfk.no

34  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                           Spørrespalten
u Bør	jeg	sende	inn	kuldemediet	til	analyse?
 Dette fører meg over til et spørsmål jeg   eller det lekker væske fra resiveren eller  Da kan du få tilbake en stor del av den
 har fått angående kuldemedier. Vedkom-    væskerøret.                  statlige avgiften som ble betalt når kul-
 mende hadde fått en beskjed om at han      Problemet oppstår dersom det lekker ut   demediet ble kjøpt også. Dersom det er
 burde sende inn kuldemediet til analyse   gass eller væske fra fordamperen eller fra  større mengder kan du prøve å sammen-
 for å fastlegge ”ektheten” på kuldeme-    kondensatoren. Om du har fått endring i    ligne trykk og temperatur med tabellver-
 diet, etter at anlegget hadde vært i drift  sammensetningen vil altså være avhen-     dier, men har du mistanke om at det er
 en periode og hadde hatt noen lekkasjer.   gig av hvor fra på anlegget du har hatt    noe galt bør du sende inn en prøve for
 Kuldemediene det dreide seg om var      lekkasje. Dette gjelder for lekkasje under  å analysere sammensetningen. SRG kan
 R134a og R507.                drift.Dersom du har lekkasje fra anlegget   også gjøre dette.
  De fleste vet at dersom en har et kul-   ved stillstand vil lekkasje i gassform all-   Når det gjelder aktuell problemstilling
 demedium som består av en blanding,     tid medføre endring i sammensetningen     så er R134a et en-komponent kuldeme-
 så kan en etter å ha hatt lekkasje på    til det kuldemediet som er tilbake. Hvis   dium og det er derfor umulig at sammen-
 anlegget, sitte tilbake med et helt an-   det lekker væske vil det ikke skje noen    setningen etter lekkasje skal endre seg.
 net blandingsforhold enn det originale.   endring.                   R507 er en blanding som er nærazeotro-
 Problemet oppstår dersom det er et kul-                          pisk dvs. at det har nesten ingen glide.
 demedium som har glide og dersom det     Konklusjonen                 Da vil en ha tilnærmet lik sammenset-
 lekker ut gass eller væske som har en    er at det er rimelig komplisert ut fra lek-  ning i gass og væske i hele anlegget og
 annen sammensetning enn den origina-     kasjepunktene å vurdere om restmeng-     ved lekkasjer på anlegget vil en ikke
 le. Dersom den gassen som lekker ut er    den stadig er det originale kuldemediet    få noen stor forandring av kuldemedi-
 overhetet eller væsken er underkjølt, vil  eller ikke. Dersom det er mindre meng-    ets sammensetning. Så det er altså ingen
 sammensetningen være lik det originale    der vil løsningen da være å tømme anleg-   grunn til å kontrollere sammensetningen
 kuldemediet. Dette vil være tilfelle hvis  get og sende dette til godkjent mottak. I   av kuldemediene når det er snakk om
 det lekker gass fra suge- eller trykkrøret  Norge vil det si SRG www.returgass.no     disse mediene. Gal	nummerering	av	kuldemedier                               måte. Det gjør at f. eks isobutan er en
                                              helt annet medium enn butan selv om
                                              hvert molekyl er satt sammen av de
 Jeg kan ikke unngå å komme med et      sempel er R407A, R407B, R407C.        samme atomer.
 lite ”spark” til mange personer i bran-    Dersom det er et enkomponentme-
 sjen her. Det gjelder nummereringen på    dium så nummereres halokarbonmedi-      Stadig feil
 kuldemedier. Det er ganske greie regler   ene ut fra antall karbon-, hydrogen- og    Jeg ser til stadighet at det gjøres feil her.
 for dette som jeg ikke skal repetere nå.   fluoratomer. Eksempel er R22, R290      I artikler, i teknisk dokumentasjon, på
 Jeg skal bare ta opp to forhold hvor det   (propan), R600 (butan) etc. Men, blant    merkeskilt på ferdige anlegg, på kulde-
 til stadighet gjøres feil.          disse enkomponentmediene finner        medieflasker etc. Der kan det stå R410a,
  Dersom det er en blanding så får kul-   vi også for eksempel R134a, R152a,      R134A, R600A, R401b osv. Når jeg ser
 demediet et R-nummer i 400 (glide)      R600a (isobutan) etc. Den lille a’n i     slike elementære feil så blir jeg svært
 eller i 500 (azeotrop) serien. Dersom    disse numrene betyr noe helt annet enn    skeptisk til den øvrige informasjonen
 en har en blanding av de samme kom-     den store A’n foran. Den lille a’n betyr   som gies og respekten for den som har
 ponenter men med forskjellig andel for    at kuldemediet er en isomerer av ori-     produsert dette faller merkbart.
 hver av dem, så angis dette ved å bruke   ginalen, dvs. atomene som danner et       Ønsker alle lesere en god og problem-
 de store bokstavene A,B,C osv. Et ek-    molekyl er satt sammen på en spesiell     fri sommer.
 Kurs og lærebok i bruk av CO2
 Norsk Kjøleteknisk Forening har gravd dypt i pengepungene       Etter at kursene er gjennomført kan det være aktuelt å revi-
 og utviklet et eget kompendium om bruk av CO2 som kulde-      dere kompendiet i tråd med de erfaringer man har innhentet.
 medium. Kompendiet er utviklet i samarbeide med SINTEF       Deretter har man planer om å utgi kompendiet som en egen
 Energiforskning AS, og dette borger naturligvis for kvalitet.    trykt lærebok. Det er et meget positivt tiltak fra NKFs side.
  Kompendiet vil i første omgang bli brukt i forbindelse med     Kursene vil bli annonsert i tidsskriftet KULDE, på NKFs
 de kurs som NKF planlegger rundt om i Norge. Det er en       hjemmeside og på www.kulde.biz.
 sterkt økende interesse for bruk av det miljøvennlige kulde-
 mediet CO2 i Norge.

                                                      Kulde Skandinavia 3 | 2007  35
Helse
Kjøling en helsefaktor

Hvorfor	en	hetebølge	kan	være	dødelig
Det kan ta uker før kroppen din har akklimatisert seg til været. Det er derfor           Den manglende tilpassningsevnen er
en hetebølge kan være dødelig tidlig på sommeren. Vi så også hvordan               årsaken til at flere dør under hetebølger,
mange eldre folk døde under hetebølgen i Frankrike for noen år siden.              ikke den første dagen, men etter et par
                                                 dager. Det dør flere mennesker av hjer-
                                                 teattakk i mai og juni enn i august fordi
På mange måter kan man sammenligne                                kroppen da har tilpasset seg heten.
med jetleg etter flyreiser. Når man har                               Spesielt i byer hvor klimaet varier
reist interkontinentalt gjennom mange                              sterkt er innbyggerne utsatt for hjerteli-
tidssoner, føler mange folk seg groggy                              delser under hetebølger.
og uopplagt. Kroppen bruker faktisk noe                               The National Weather Service i USA
tid for å tilpasse seg den nye situasjonen.                           er nå i ferd med å opprette en ”hetebølge-
Selv under de beste forhold tar det to til                            varsling” for 20 byer. Meteorologene tar
tre uker å bli vant med varme, sier Tim                             ikke bare hensyn til temperatur og fuk-
Church, doktor og direktør for Cooper                              tighet, men også vindhastighet og skyer.
Institute i Dallas, USA. Du må pent be-                               - Varme er en undervurdert morder,
tale en viss avgift for omstillingen.                              uttaler meteorolog Mark Tew. Det dre-
  Forandringen skjer på en rekke fysi-                             pes flere mennesker av varme en av alle
kalske nivåer slik at kroppen svetter mer,                            andre miljøfaktorer. Men varme er na-
trenger mer salt og at kroppens celler                              turligvis ikke så ”sexy” som en skikke-
innstiller seg på å arbeide under høyere                             lig tornado, som dermed får langt høyere
temperaturer. Kroppen må tilpasse seg                              oppmerksomhet.
med en noe lavere hjertefrekvens slik at    Dette fører til fysisk stress. Pulsen stiger.
man oppretterholder kroppens tempe-       Saltnivået synker. Blodet sirkulerer lang-
raturkontroll. På samme måte som for      sommer til viktige organer. Varme fører
idrettsfolk som reiser verden rundt må     også til at ozon-nivået stiger og luften
kroppen akklimatiseres for å oppnå de      blir dårlig. Dette fører til stress i lungene.
beste ytelser.                 Det er under slike omstendigheter at det
  Dette gjelder også f. eks amerikanske    kan bli en dødelig utgang, spesielt for el-
soldater som ankommer til Irak med tem-     dre mennesker som har en dårligere til-
peraturer opp i 40 til 45 grader Celsius.    passningsevne.
  Ved ekstreme temperaturer kjemper       Det er da det er spesielt viktig å ha
kroppen for å opprettholde en konstant     airconditioning anlegg som arbeider op-
indre temperatur. Om det i tillegg er høy    timalt. I Frankrike er man faktisk i ferd
relativ fuktighet kan dette føre til at svet-  med å opprette ”kjølerom” i gamlehjem
ten faktisk ikke fordamper og dermed      hvor de eldre kan være under hetebøl-
mister man denne kjølende effekten.       ger.Kuldesjokk	fordriver	sykdommer
                                                 Vil du stå bedre rustet mot alt fra kreft til
                                                 Alzheimers? Da skal du utsette kroppen for
                                                 sterke fysiske påkjenninger i form av varme-
                                                 eller kuldesjokk. Så sterke at det grenser til
                                                 det skadelige.

                                                 Vi vet fra før at trening er bra. Du blir i
                                                 betre fysisk form, og du reduserer risi-
                                                 koen for å få hjerte- og karlidelser. Men
                                                 det er mer, du er også bedre beskyttet
                                                 mot en rekke former for kreft, og har
                                                 mindre risiko for å få Alzheimers. Det
                                                 vet vi nå.
                                                  Og det er enda mer. Vi er på sporet av     u
36  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                                     Helse
u nye biologiske og fysiologiske mekanis-
 mer, forteller professor Alf Brubakk ved
                          med å tenke på som helsefremmende. Vi
                          tenker ikke på slikt som annet enn fysisk   Er elektronisk
  Institutt for sirkulasjons- og bildediag-
  nostikk ved NTNU..
                          overlast.
                            Ekstrem kulde eller varme er en form
                                                 kjøling fremtidens
    Om den menneskelige organismen blir     for fysisk overlast: Å utsette kroppen for  kjøleteknikk?
  utsatt for hardt fysisk stress, får kroppen   sterk varme i f. eks. en badstue, fører
  tilført et vern mot både sykdommer og      til mobilisering av «sjokkprotein», som    Et nytt materiale som gir kjøling er utvi-
  ytre, fysiske påkjenninger. Det er her tale   verner mot fare for alvorlig skade i for-   klet av forskere i Cambridge. Det dreier
  om en helt konkret, ofte målbar, sam-      bindelse med dypvannsdykking. Så til     seg om et keramisk materiale som har
  menheng, forteller Brubakk.           poenget:                   en enorm elektrokalorisk effekt, ca 100
    Noe av det mest oppsiktsvekkende med      Det er grunn til å tro at også ekspone-  ganger høyere enn den man fant da
  disse mekanismene er at verneeffekten      ring for kulde har liknende virkning.     denne effekten ble oppdaget i 1960.
  er målbar etter en enkelt belastning, sier   Kilde Gemini nr 2. 2007
  han. Dette tyder på at en har effekt etter                          Materialet
  første treningsøkt.                PS. Det er kanskje fornuftig å ta seg en  Materialet er bly zirconate titanate el-
    Det spesielle med mekanismene er at     aldri så liten tur i fryserommet og bli der  ler PZT. Det er et hardt krystallinsk pi-
  den virker på område som vi ikke er vant    til du nesten fryser i hjel. Red.       ezoelektrisk materiale som når det blir
                                                 presset skaper et elektrisk felt.
                                                   For å oppnå en elektrokalorisk effekt
  Kulde og helse i nord                                     er det nødvendig at det gjennomgår en
                                                 endret krystallinsk struktur ved en be-
  Ved Universitetet i Tromsø er det utlyst    tilnærming til helseforskning og med     stemt temperatur, en faseforandring.
  5 stk PHD-stipender tilknyttet den ny-     helsetematisk nordområderelevans, med     Denne faseforandringen kan oppnås
  opprettede forskerskolen EPINOR         spesifikk fokus på ett eller flere av føl-  med et elektrisk felt. Dette betyr at man
    (EPIdemiologiske studier av miljø,      gende temaer:                 nær opp til denne faseforandringen
  livsvilkår og helse i NORområdene).                              oppnår krystaller med lavenergi status
    Utdanningstilbudet ved forskersko-      •  Klima                  slik at det kan kjøle omgivelsene.
  len vil introdusere nye emner rettet mot    •  Miljøgifter/ forurensning          Den elektrokaloriske effekten kan
  spesifikke helseutfordringer i nord og     •  Lys                   sammenlignes med den pyroelektriske
  skal bidra til en spissing av fagmiljøets    •  Kulde                  effekt man får når oppvarming blir
  nordområdekompetanse.              •  Arbeidsforhold i arktiske områder    brukt til å skape et elektrisk felt.
    Prosjektene skal ha epidemiologiske     •  Urfolks helse
                                                 temperaturreduksjon på 12 grader
                                                 Forskerne har funnet at når man tilfø-
  Kurerer	kreft	med	frysing                                   rer en strøm med en spenning på 25
                                                 volt til en film av PZT, er det mulig å
  Det tar ikke mer enn to ganger 10 minutter, så er kreftcelle i
                                                 oppnå en temperaturreduksjon på hele
  nyrene sprengt bort. Forhåpentligvis for godt.                        12 grader.
                                                   Dermed skulle det i fremtiden være
                                                 mulig å utvikle en varmepumpe for
  Det er like sant som det høres utrolig ut.   Så varmes cellene opp med helium, før     kjøling. Men problemet i dag er at man
  Legene ved Karolinska universitetssjuk-     en ny runde med argongass fryser ned     bare oppnår denne elektrokaloriske ef-
  huset i Stockholm var først ut i Norden     det som måtte være igjen av cellene. Da    fekten når PZT holder en temperatur
  med å ta i bruk såkalt frysebehandling     dør kreftcellene effektivt,          på 220 grader. Men det arbeides med å
  mot kreft, en behandlingsform som nå       Teknologien har sitt utgangspunkt i     utvikle alternativer som også har denne
  får stadig større aksept i verden over.     våpenindustrien. Det var israelerne som    effekten ved romtemperaturer.
   I Norge har teknologien blitt prøvet     i sin tid utviklet en metode for å kjøle     Dermed er man kanskje et skritt nær-
  ut ved Rikshospitalet, Sykehuset i Tele-    ned raketter med infrarødt sikte. Der ble   mere praktisk anvending som nok ennå
  mark, Radiumhospitalet og på Ullevaal      argongass benyttet. Siden ble teknolo-    ligger mange år frem i tid.
  universitetssykehus de siste årene. Og et    gien overført til den medisinske verden.   news@nature.com
  sjeldent godt samarbeid på tvers av sy-     Det er også et is-raelsk firma som står
  kehusmiljøer og landegrenser sørger for     bak apparatene man i dag benytter til
  å drive utviklingen raskt fremover.       frysebehandling, eller kryoterapi som
   Kort fortatt går behandlingsmetoden      det også kalles, i Norden.
  ut på at man i stikker tynne sprøyter inn     I Danmark, Finland, Sverige og Norge
  i kreftcellene. Deretter lar man argon-     er til nå rundt 400 pasienter med ulike
  gass sirkulere inn i nålene og fryser ned    kreftformer behandlet på denne måten.
  cellene til 40 minusgrader i 10 minutter.    I Norge alene om lag 140 pasienter.

                                                         Kulde Skandinavia 3 | 2007  37
Varmepumper
Bytt	ut	oljefyren	med	en	varmepumpe
Offentlig støtte når den gamle oljefyringskjelen skiftes ut med varmepumpeFra neste år blir det
• Forbud mot nye oljefyringsanlegg,
• Panteordning og støtte for innleve-
   ring av gamle oljefyringskjeler
• Dyrere brensel.
 Dette er Regjeringens plan for å fase ut
oljefyring som varmekilde i Norge.

Forbud i ny bygningslov
Forbudet foreslås lovfestet i ny bygnings-
lov som fremmes ved årsskiftet.
 Store kutt i klimagassutslipp fra oljefy-
ring blir et av de viktigste tiltakene for at
Norge skal klare å oppfylle Regjeringens
nye løfte om å slippe ut ti prosent mindre
enn vi er forpliktet til gjennom Kyotoav-
talen.
 Miljøvernminister Helen Bjørnøy
varsler om lovforbud mot oljefyrkjeler
og panteordning for gamle. Og innen
årsskiftet skal kommunalminister Aslaug
Haga legge frem forslag til ny bygnings-
lov..

Den nye loven skal blant annet
inneholde:                     Denne oljekjelen er i hvert fall moden for utskifting Og husk du kan
•  Forbud mot oljefyrer i alle offentlige     spare penger ved at du får offentlig støtte ved å bytte til varme-
   og private nybygg.               pumpe. Oljen blir også dyrere.
•  Alle eksisterende oljefyrer i offent-
   lige bygg, både statlige og kommu-     •   Forutsetningen for å få slik støtte    private bygg skal fjernes. Men man vil få
   nale, skal fjernes innen 2012.          er at oljefyren ikke byttes ut med en   på plass svært attraktive støtteordninger.
•  Både for offentlige bygg og private        elektrisk drevet kjele.           Samtidig som støtteordningene inn-
   bygg etableres en rekke støtteord-     •   Den nye varmekilden må enten være     føres vil man gradvis øke avgiftene på
   ninger og «gulrøtter», som for ek-        basert på biodrivstoff, varmepum-     fyringsolje.
   sempel statlig panteutbetaling når        per, solfangere eller fjernvarme.      I Sverige og Danmark er oljefyring så
   gammel oljefyr fjernes.                                   godt som borte allerede.
                         Man vil innføre lovforbud mot nye ol-
                        jefyrer i alle bygg, men man kan selvsagt    Kilde: Aftenposten
                        ikke bestemme at eksisterende oljefyrer i                           Åslaug Haga har satset
                           på varmepumpe
                          Kommunalminister og senterpartileder Åslaug Haga
                          vil ikke kjefte på statsminisiter Jens Stoltenberg fordi
                          han ikke vil skifte ut oljefyren.
                           Men hun har selv investert i en varmepumpe i fjor
                          og kommer på generelt grunnlag med følgende opp-
                          fordring:
Det blir forbud mot oljefyringsanlegg i alle     - Jeg vil oppfordre alle til å bytte oljefyrene sine.
offentlig bygg.

38  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                                  Debatt
Forbudet	mot	oljefyring	et	tvilsomt	miljøtiltak
Vil gi overdimensjonering av varmepumper for de kaldeste dagene
ellers så må topplasten på det kaldeste dekkes med elektrisitet


Regjeringens planlagte forbud mot olje-                            Konsekvensen
fyring vil virke mot sin hensikt og lede                            er at anleggene må gå på dellast alle
til fortsatt bruk av elektrisitet til oppvar-                         andre dager i året. Det gir svekket vir-
ming mener generalsekretær Leif Am-                              kningsgrad og tilsvarende økning i
dahl i Norsk VVS energi- og miljøtek-                             energibruken.
nisk forening.
  Forbudet mot oljefyring varsles i kli-                           Svekker miljøgevinsten
mameldingen som kommer fra Regje-                               Dersom det blir forbud mot oljefyring,
ringen i mai, og foreslås lovfestet i ny                            må denne topplasten dekkes av an-
plan- og bygningslov som fremmes ved                              nen energi. I praksis kommer det til å
årsskiftet. Målet er å redusere CO2-ut-                            bli valgt elektrisitet tror Amdahl. Dette
slipp ved å erstatte olje med CO2-nøytra-                           mener han svekker miljøgevinsten siden
le energibærere. Amdahl hilser alternativ                           elektrisitet på de kaldeste dagene er im-
energi velkommen, men er redd for at et                            portert kullkraft. I tillegg er det i kalde
totalforbud mot oljefyring vil gi overdi-                           perioder dårlig kapasitet i overførings-
mensjonerte varmeanlegg.                                    systemet slik at det vil gi ytterligere
                                                krav til styrking av dette.
Store forskjeller på dellast
og topplast                                          Nyanserte regler etterlyses
Han forklarer det med at et varmesys-                             Det er åpenbart et behov for å komme
tem skal holde bygninger varme hele                              bort fra dagens tenkning og over i en
vinteren og det er stor forskjell på hvor    Amdahl er opptatt av at vi får lover og    bærekraftig utvikling..
                        regler som fremelsker energifleksible
mye som kreves for å varme på de kal-      løsninger.
                                                 – Veien fram til lavere CO2-utslipp
deste dagene og en gjennomsnittsdag.                              er ikke med forbud og påbud, men ny-
                                                anserte lover og regler tuftet på en hel-
todelt varmesystem                                       hetstenkning. Amdahl er opptatt av at vi
For å oppnå optimal drift er det derfor     best driftsøkonomi på full last        får lover og regler som fremelsker ener-
vanlig med et todelt varmesystem. En      Installasjoner for alternativ energi gir    gifleksible løsninger. For småhus kan
energikilde som brukes hele fyringsse-     best driftsøkonomi når de drives på full    dette være kombinasjonsløsninger ba-
songen og en reservekilde som trer inn     last. Dersom oljefyring forbys, må vi     sert på solvarme, gass og eventuelt olje,
på de kaldeste dagene. – I dag er det      dimensjonere bioenergikjeler og var-      som i Finland. Eller varmepumper som
vanlig å dekke topplasten med olje, og     mepumper for den kaldeste dagen i året.    henter bergvarme og som brukes mye i
det er vanskelig å finne gode alternati-    Dette leder til en overdimensjonering av    Sverige.
ver til dette, forklarer Amdahl.        varmeanlegg, sier Amdahl.


                                                Strømprisen kan øke
Stoltenberg bør skifte                                     med opp til 33 %
fra oljefyr til varmepumpe                                   En ny rapport viser at strømprisen i Eu-
                                                ropa kan øke fra 21 til 33 prosent innen
Statsminister Jens Stoltenbergs nye ambisiøse klimamål ser                   2030, avhengig av hvordan man velger å
ikke ut til å gjelde i statsministerens eget hjem. Stikk strid                 kutte CO2-utslippene.
med regjeringens egen politikk, vil han i følge Dagsavisen
ikke kaste ut oljefyren som slipper ut fem tonn CO2 i året.
  Men Enova, statens eget organ for å fremme miljøvenn-                    trendy isbar i London
lig energi, vil gjerne hjelpe statsministeren med å få byttet                 London første isbar er åpnet med en
ut den forurensende oljefyren. Jan Peter Amundal, senior-                   romtemperatur på minus 5 grader. Det
rådgiver i Enova opplyser at man har gode ordninger med                    er Absolut Vodka og Ice hotell som har
tilskudd til å endre forurensende energibruk, Han foreslår at                 gått sammen om en egen isbar med de-
statsministeren bytter ut oljefyren med en varmepumpe el-                   korasjoner, disker, stoler og barglass av
ler pelletsovner og understreker at effekten av dette er svært       Jens Stoltenberg  is importert fra Norden.

                                                       Kulde Skandinavia 3 | 2007  39
Utdannelse
Sterkt	behov	for	styrket	utdanningskapasitet	
i	kulde-	og	varmepumpemontørfaget
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes     ring. I tillegg representerer anleggene
landsforening - KELF har ved styreleder   store verdier og er kompliserte hitecinn-
Finn Brække og daglig leder Per Vemork   retninger som krever betydelig og sam-
rettet en henvendelse til Fylkeskommu-   mensatt fagkompetanse for at de skal
ner med VG 2 kulde- og varmepumpe-     kunne oppnå optimale driftsbetingelser,
montørlinje Oslo Kommune, Fagopplæ-     miljøsikkerhet og riktig energiutnyttelse.
ringsetaten. Det heter i brevet:      Det å opprettholde utdanningstilbudet og
                      kapasiteten på dette området i forhold til
Kuldefaget viktig for et          næringens/samfunnets faktiske behov,     Per Vemork       Finn Brække
moderne samfunns              er blitt ennå mer påkrevet enn tidligere.
funksjonsevne og utvikling         Som følge av internasjonale miljøavtaler,
Anvendt kulde- og varmepumpeteknikk     er de syntetiske kuldemediene tatt under   brønnteknikk. Som følge av at utdan-
er avgjørende viktig for et moderne sam-  kontroll og/eller skal fases ut. Flere av   ningssystemet generelt og at denne bran-
funns funksjonsevne og utvikling. Den    disse skal i de nærmeste årene erstattes   sjen ikke har høy nok kapasitet til å dek-
anvendte teknologien ivaretar i dag stør-  med ny teknologi og mer miljøvennlige     ke opp dette behovet selv, ønsker man å
re deler av landets økonomi og verdiska-  løsninger. EU’s beslutning om å regu-     hente fagfolk fra nærliggende bransjer,
ping og ikke minst sysselsetting innen   lere fluorerte kuldemedier som har en     herunder kuldebransjen.
disse områdene:               betydelig negativ påvirkning m h t driv-
 • Næringsmiddelindustrien (produk-    huseffekt, vil også få virkning for Norge   Lekkasje av dyktige
   sjon, oppbevaring/lagring av mat)   gjennom EØS-avtalen. Det er forventet     fagmedarbeidere
 • Fiskerisektoren             at implementeringen av virkemidlene      Allerede nå erfarer man lekkasje av dyk-
 • Maritime anlegg (cruiseskip - kjøl/   i denne forbindelse, herunder offentlig    tige fagmedarbeidere til denne nærin-
   frys/klimaanlegg)           pålagt, periodisk kontroll av anleggene,   gen. Dette alene fører til et underskudd
 • Supermarkeder/dagligvare/hotel-     formentlig kommer i gang i løpet av      på faglært arbeidskraft i kv-bransjen på
   ler/institusjoner           2008. Miljøkravene har ført til at staten   minst fem år fremover og må erstattes
 • Prosessindustrien            belegger de nye syntetiske kuldemedi-     gjennom økt utdanningskapasitet i den
 • Offshore/ilandføring av gass      ene med svært høye avgifter for bl a å    videregående skolen.
 • Transportkjøling (bil, tog, fly og   presse markedet til å gå over til naturlige   Den ovennevnte utviklingen endrer
   skip)                 kuldemedier som ammoniakk, CO2 og       totalt kravet til utdanningskapasiteten i
 • Landbruket               hydrokarboner.                forhold til slik den har vært til nå.
 • Medisinske systemer
 • Datakjøling               teknologiskifte                Krever økt utdanningskapasitet
 • Inneklima (komfortkjøling) i bo-    Dette innebærer et teknologiskifte og     Hensikten med henvendelsen er å signa-
   lig- og næringsbygg          behov for ny kompetanseoppbygging for     lisere en utvikling som vil kreve at utdan-
 • Varmepumper/vannbåren varme       alt fagpersonell i bransjen. Følgelig må   ningskapasiteten må utvides i forhold til
 • Idrettsanlegg (isbaner)         fleksibiliteten i læreplanene for kv-faget  dagens nivå. Dette vil kreve en løpende
                      være løpende tilpasset dette.         dialog og samarbeid mellom bransjen
Sterkt behov for energiøkonomi-                              og de aktuelle fylkeskommunene i tiden
sering og miljøsikkerhet          Olje- og gassindustrien            som kommer.
KV-teknologien er også sterkt knyttet    melder et meget stort behov for faglært
opp til behovet for energiøkonomise-    arbeidskraft innen området bore- og

                                             firmaer for ulovlig produksjon av R-
piratkopiering av kuldemedier                               410A samt at man arbeider med andre
                                             saker i Malaysia og India.
DuPont opplyser at spanske myndig-     Kuldemediet er nemlig en piratkopi-       Piratkopiering enten det gjelder pa-
heter nylig har beslaglagt en        ering av DuPonts patenterte Suva R-      tenterte konstruksjoner eller patenterte
container med air conditioning       407C uten at det er innhentet noen li-    kuldemedier er et stort og omfattende
                      sens fra DuPont.               problem. Senest ved siste IKK-messe
anlegg som er importert til Europa
                       DuPont arbeider hardt i mange land     i Nürnberg ble det inngått en avtale
fra ledende kinesiske produsenter.     for å stoppe denne piratkopieringen da    mellom den kinesiske og tyske produ-
Kuldemediet i anleggene er R-407C,     den har et betydelig omfang. Det føres    sentforeningen om tiltak mot piratko-
og dette er bakgrunnen for beslaget.    for tiden en rettssak mot to kinesiske    piering.

40  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                                 Reportasje
-	Bare	de	firmaene	som	lykkes	i	
å	rekruttere,	vil	lykkes	i	fremtiden
Dette var den spådommen arbeids- og      Naturligvis er dette et stort problem for
inkludertingsminister Bjarne Håkon      vårt trygdesystem. Men det virkelige
Hanssen kom med på NELFO, Norske       store problemet vil være den skrikende
Elektroentreprenørers Forenings te-      manglende norsk arbeidskraft vi vil få i
madag om globalisering 27. april. Han     årene som kommer.
skulle primært snakke om arbeidsinn-
vandringen som bidrar til økt verdiskap-   Regjeringen strategi
ning, men samtidig skaper betydelige     er at man vil arbeide for å få flere nord-
utfordringer.                 menn ut i arbeidslivet.
 Men Bjarne Håkon Hanssen tok ut-        Men dette vanskeliggjøres av vårt
gangspunktet i det norske arbeidsmar-     pensjonssystem, som på mange måter
kedet som i dag omfatter ca 2.5 millio-    er en hellig ku som ikke må røres.
                                                Arbeids- og inkludertingsminister Bjarne
ner arbeidstakere.                I dagens situasjon er det heller ingen     Håkon Hanssen
 - Det som skremmer meg er at av       intensiver for at eldre folk skal bli stå-
disse er det hele 700.000 som ikke er     ende i arbeidslivet.
på jobb i dag, sa Hanssen. De er enten      Pensjonen blir den samme om man          Som arbeids- og inkludertingsminis-
uføretrygdet, syketrygdet, går på dag-    velger å arbeide ut over avtalefestede 40     ter Bjarne Håkon Hanssen så treffende
penger, er på permisjon eller lignende.    år. Og enda verre er det at skattesyste-     uttrykte det:
Disse gjelder det å få ut i jobb for det er  met nærmest straffer de som fortsatt vil       Det er kun de firmaer som lykkes i
et sterkt økende behov for arbeidskraft    arbeid.                      sitt arbeid med rekruttering av dyktig
i Norge.                     Dette vil i følge arbeids- og inkluder-    arbeidskraft som vil lykkes i fremtiden.
                       tingsminister Bjarne Håkon Hanssen bli      Dette er noe til ettertanke.
uheldig utvikling               en av Regjeringens viktigste satsings-
En annen side av problemet er at det i    områder i tiden som kommer.
dag er den sterkt synkende arbeidsledig-
het samtidig som behovet for arbeids-     Arbeidsinnvandring
kraft stiger drastisk. Opp til i dag er det  Når det gjelder arbeidsinnvandring, har       vakuumisolasjon syv
dekket av utenlandske arbeidskraft og     vi i dag ingen strategi. Men vi vet at det     ganger bedre en vanlig
det er f. eks mellom 70.000 og 100.000    kommer til å bli økende konkurranse
polakker i Norge i dag. Her går man mot    om arbeidskraft innen hele EU og EØS        isolasjon
en uheldig utvikling             området i fremtiden. Da vil det også til      Et vakuum forseilet isolasjonspanel
                       Norge bli større mangel på arbeidsinn-       (VIP) er utviklet som et ledd i EUs
Andelen av arbeidsføre            vandrere.                      satsing på bærbar miljøutvikling.
i befolkningen synker              Kortsiktig og ensidig satsing på ar-       Det nye panelet sies å ha en isola-
Samtidig er vi inne i en skremmende      beidsinnvandring vil derfor ikke kunne       sjonsevne som er syv ganger bedre
utvikling hvor andelen arbeidsføre mel-    løse disse problemene på sikt.           enn vanlig isolasjon. Panelet består
lom 18 og 60 år holder seg stabilt, mens                             av laminerte plastikkplater. Det vil
andelen yngre som ennå ikke har trådt     Hva betyr dette for den enkelte bedrift?      ha store markedsmuligheter innen
inn i arbeidslivet og eldre pensjonister   Derfor vil konklusjonen for en enkelte       isolering av kjølerom og innen
stadig er sterkt økende. Dette er skrem-   bedrift bli at man i langt større gra må      transportkjøling.
mende utvikling mot skjevfordeling      satse på rekruttering av dyktige medar-       Kilde: IIR Newsletter
mellom de som arbeider og mottakere.     beidere.


 TECHNOBLOCK NORGE AS --                      Norges spesialister på ferdige kuldeanlegg
                        -  Ferdige splittsystem med kuldeytelse fra 0,5 til 100 kW,
                          med en eller flere fordampere
                        -  Kompaktaggregat for vegg og tak, 0,5 til 50 kW
                        -  Kondensatorenheter i kabinett eller på ramme, med
                          hermetiske eller semi-hermetiske kompressorer.
                        -  Multikompressorenheter
                        -  Fordampere

 Technoblock Norge AS, Tel - 22 37 22 00, Fax - 22 37 21 99, post@technoblock.no   www.technoblock.no
                                           www.technoblock.no
                                                          Kulde Skandinavia 3 | 2007  41
Fagstoff
Unikt	småskala	anlegg	for	flytendegjøring	
av	naturgass	utviklet	ved	SINTEF
SINTEF Energy Research i Trondheim
har utviklet et småskala anlegg for om-
danning av naturgass til væske. Typisk
produksjonskapasitet er mellom 5 og 20
tonn pr dag.

Lave kostnader
Det er lagt vekt på å utvikle et konsept
med lave kostnader og en robust kon-
struksjon samtidig med et energieffektivt
anlegg.

Enkelt å flytte
Det er også lagt vekt på at anlegget skal
bygget i moduler slik at det blir enkelt
og rimelig å flyttes på. Sentrale deler av
konseptet er patentert.

Standard komponenter
Anlegget er basert på standard kompo-
nenter slik at de blir enkle å anskaffe og
dermed rimelig. Dette gjør det også raskt
å bygge nye anlegg.
 Systemet er også basert på en blanding
av forskjellige kuldemedier. Platevarme-
veksler i kobber og oljesmørte skruekom-
pressor er blant nøkkelkomponentene..

Laboratoriemodell med 1000
driftstimer
Det er bygget en laboratoriemodell, fullt
instrumentert for produksjon av 1 tonn
LNG pr dag.
 Opp til nå har anlegget vært i drift i    Det er sterk interesse for slike småskala anlegg som kan revolusjonere bruken av LNG.
mer enn 1000 timer uten problemer. I      Laboratorieanlegget har gått i 1000 timer uten noen store problemer.
en periode på ca 500 timer har man også
prøvet ut et unikt oljesmøringssystem
med stor suksess.                Forskjellige kilder med LNg.
                        Anlegget kan benytte flere forskjel-
Sterk interesse for slike anlegg        lige kilder med LNG. Det kan være fra
Det er en sterkt økende interesse for      eksisterende LNG gassledninger eller
denne typen anlegg. De vil bli benyttet i    gasstanker, oppsamling fra mindre kil-
områder hvor det ikke er aktuelt å legge    der, gass fra oljekilder osv.
ledninger for LNG for bruk i blant annet i
biler, ferger, industrielle anlegg, fjernvar-  Kommersialisert i 2007/2008
meanlegg og lignende. Det er også mulig     SINTEF har lisensiert teknologien til et
å bygge opp lokale anlegg for kraftpro-     multinasjonalt selskap og flere lisenser
duksjon og oppvarming.             er på gang.
 I Kina finnes mange små gassfelt som      SINTEFs småskala anlegg blir nå kom-
ikke er bygget ut, fordi de ligger så langt   mersialisert og man forventer at de første
fra folk at det er uaktuelt å legge rør. Med  enheten vil bli installert i 2008.
små, flyttbare anlegg kan et energihun-                            Professor Einar Brendeng, NTNU hadde
grig folk få tilgang til gassen         Kilde: Petter Nekså              ideen til småskala anlegget.

4  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                            Utdanning
bransje og skole

La	oss	prate	sammen
Av Halvor Røstad

Mer enn 60 kuldeentreprenører var ny-
lig invitert til Refrigeration Department
ved Grimsby Institut i England for å
diskutere om hvordan bransjen ønsket
kuldeundervisningen ved skolen skulle
legges opp.
  ”Tell us the training you want for your
staff. We have been told that training in-
stitutes don´nt listen to employers” åp-
net Andy Hudson, skolens leder.
  Dette er meget prisverdig tiltak fra
skolens side og mange utdanningsin-
stitusjoner kunne nok med hell hatt en
bedre kontakt med bransjene de betje-    Fra møtet mellom skole og bransje i Grimsby.
ner for å høre deres syn på den under-
visningen som gis. Også bransjene ville   dig forandring. Det er derfor svært vik-    Men konklusjonen er klar
ha godt av å høre om de problemene      tig at skolene jevnlig tilpasser under-    Det er et økende behov for mer kontakt
mange av skolene sliter med.         visningen til disse. Det kom også frem     mellom skole og bransje. Bransjene har
  Det kom under besøket klart frem at    ønsker om at skolen skulle avholde       et ansvar om å støtte bedre opp om sko-
kuldebransjen ønsker mer undervis-      korte etterutdanningsseminarer innen      lene. Skolene på sin side må bli vesent-
ning om kuldemedier som CO2, og mer     forskjellige fagområder. Grimsby In-      lig mer utadvendt mot bransjen og lytte
kunnskaper hos elevene om elektriske     stitute har nylig renovert skolen med     til deres behov. Det vil alle tjene på.
anlegg og automasjon.            nye, fine laboratorier som kan benyttes
  Kuldebransjene utfordringer er i sta-   i denne undervisningen.Inverter	fasesjekker                                    indikerer hvor feilen ligger. Hvis alle de
                                              seks lampene lyser, er alt i orden med
Løsningen på feilsøkingsproblemer når en varmepumpe svikter                 kontrollerkretskortet, og feilen ligger i
                                              kompressoren. Hvis ikke alle lyser, eller
                       kompressoren eller inverteren som ska-     ett lys er mye svakere enn resten, ligger
                       per vanskeligheter. Med den nye Inver-     feilen hos én eller flere av utgangstran-
                       ter Fasesjekker kan man nøyaktig angi     sistorene på kontrollerkretskortet eller i
                       hva som er feil. Det er alltid vanske-     drivverkets krets.
                       lig å vite om det er kompressoren eller     Dette hjelpemiddelet fungerer med alle
                       inverteren(kretskort) som skaper proble-    fabrikanter og er såpass liten (81 mm x
                       mer, og inverter fasesjekker kan hjelpe    73 mm x 28 mm) at den nesten ikke tar
                       deg med å finne ut hvor feilen ligger el-   noe plass i verktøykassen. Det betyr at
                       tilførselen kobles fra kompressoren og til   den alltid kan være tilgjengelig når pro-
Pingvin Klima er kommet med et nytt,     denne modulen. Når inverteren slås på,     blemer oppstår. Fasesjekkeren og lednin-
praktisk og lite feilsøkingsverktøy som   lyser de seks lampene på modulen rødt,     gene som følger med er CE-godkjent for
er til god hjelp når varmepumpen svik-    gult og blått. Hvis feilen ligger i inver-   bruk på opp til 440 V 3-fase-invertere.
ter. Utfordringen når et problem med en   terens kontrollkretskort, vil ikke én eller  www.pingvinklima.no
varmepumpe oppstår, er å vite om det er   flere av disse lampene slå seg på, og dette
                                                      Kulde Skandinavia 3 | 2007  43
Varmepumper

78.532	varmepumper	solgt	i	2006
I 006 ble det solgt totalt 78.53 varmepumper i Norge. Disse    Grunnen til at man ikke opp-   1 prosent årlig
varmepumpene reduserer forbruket av primærenergi med 740      når en høyere energisparing i  ”Husholdningenes energibruk
GWh hvert år. Hvis tilsvarende mengde elektrisitet skulle vært   denne fremskrivningen er at   er i perioden 1990 – 2004 ef-
produsert i gasskraftverk ville utslippene blitt 300.000 tonn    næringsdrivende har en alter-  fektivisert med i alt 4 TWh el-
CO. Hvis tilsvarende mengde elektrisitet skulle vært produsert   nativ energipris(el + olje) på  ler rundt 1 prosent årlig. Tem-
i kullkraftverk ville utslippene vært 600 000 tonn CO.       ca. 30 øre mot 75 øre for pri-  peraturkorrigert energibruk i
                                  vate husholdninger.       husholdningene har vært sta-
240.000 varmepumper
                                 Varmepumpesalg 1992-2006
installert
Totalt er det ved utgangen av
2006 installert ca. 240.000
varmepumper i Norge. Disse
varmepumpene     reduserer
hvert år forbruket av primæ-
renergi med ca. 5 TWh. Hvis
tilsvarende mengde elektri-
sitet skulle vært produsert i
gasskraftverk ville utslippene
blitt 2 millioner tonn CO2.
Hvis tilsvarende mengde elek-
trisitet skulle vært produsert i
kullkraftverk ville utslippene
vært 4 millioner tonn CO2.
                              Varmepumper luft/luft 1992-2006
95% installert i perioden
2002-2006
95% av de varmepumper som
er installert i Norge er blitt in-
stallert i perioden 2002-2006.
De første varmepumpene i
Norge ble installert på 70-tal-
let. Det er i private hushold-
ninger energibesparelsen med
varmepumper er størst ca. 500
GWh. Med en alternativ ener-
gipris på 80 øre vil private
husholdninger hvert år spare
400 millioner kroner i energi-
kostnader på de varmepumper
som er installert i 2006. Totalt
sparer private husholdninger                Varmepumper luft/vann 1992-2006
ca. 2,5 TWh energi pr. år og
reduserer    energiregningen
med 2 milliarder.

Energisparing på
10-14 tWh i 2020
Vista Analyse har på oppdrag
fra NVE gjort en fremskriv-
ning av varmepumpemarke-
det mot 2020 og har konklu-
dert med at varmepumper i
2020 vil bidra med en ener-
gisparing på 10-14 TWh.

44  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                      Varmepumper
bil siden 1994, til tross for en
                           Varmepumper væske/vann1992-2006
betydelig økning i oppvarmet
bygningsareal og i privat kon-
sum. Energibruk per person i
husholdningene er redusert i
perioden.” Rapport utarbeidet
av IFE på oppdrag fra IFE.

Lite offentlig tilskudd
Det er kun et lite antall av de
78.532 varmepumpene som
selges i Norge hvor det blir
gitt offentlige tilskudd. Luft/
luft varmepumper son nor-
malt har en tilbakebetalings-
tid på 3-6 år er det i dag ca.
50 energiselskaper som tilbyr
med nedbetaling over strøm-            Varmepumper ventilasjonsluft 1992-2006
regning.

tilskuddsordningen
en suksess
Tilskuddsordningen som ble
innført høsten 2006 mener vi
er en suksess, spesielt når det
gjelder luft/vann varmepum-
per hvor det har vært en øk-
ning i salget på over 50 % i
2006. Vi mener også det var
en riktig vurdering av OED
å ikke gi tilskudd til luft/luft
varmepumper når vi ser at
antall solgte enheter ble 73
300 enheter uten tilskudd.     også en positiv effekt ved  rundt løsninger og teknologi-  så kjent i markedet.
Tilskudd i en periode har     at man får opp merksomhet  er som tidligere ikke har vært  Kilde NOVAP
Kr	7000	i	bot	for	KFK-eksport
Økokrim har ilagt en person bosatt i Oslo                      ria. Statsadvokaten i Hamburg anmodet
en bot for forsøk på eksport av brukte                        Norge om straffeforfølgning, og Riks-
kjøleskap til Nigeria. Kjøleskapene inne-                      advokaten besluttet at Økokrim skulle
holdt ozonnedbrytende KFK-gasser. l                         ta saken. Det er ulovlig å eksportere
oktober 2005 gjennomførte tysk politi                        produkter som inneholder KFK-gasser.
avfallskontroll på havna i Hamburg, l                        Økokrim ila kjøleskapseksportøren et
en norskregistrert Mitsubishi varebil                        forelegg på 7000 kroner, som eksportø-
oppdaget de i bilens lasterom to brukte                       ren vil betale. Eksport av utrangerte og
kjøleskap med et kjølemedium som                           forurensende hvitevarer til fattige land er
inneholder ozon nedbrytende KFK-gas-                         ifølge Økokrim et økende problem.
ser. Varebilen var på vei til Lagos i Nige-
                                                   Kulde Skandinavia 3 | 2007  45
Firmanytt
 Nyansatte hos Schløsser Møller Kulde                           Lest i avisen
                                              gjennvinning
 Atle Engholm (39 år) har jobbet hos Finsam, Frostmann, Profes-              Mye varme brukes til å kjøle ned va-
 sional Refrigeration (Proref) og det siste året i Norpe Coolteam             rene i kjøle- og frysedisker. Nå gjen-
 AS. Bakgrunn som kuldemontør/teknikker og servicesjef. Mester-              vinnes varmen og brukes til oppvar-
 brev og fagbrev. Engholm er ansatt på salg i Oslo og er på plass             ming av butikklokalene.
 fra 1.juni.
                                              Kjøl og Frys
                                              50 prosent av innsparingen skyldes
         Ragnar Helsengreen (40 år) har utdannelse fra Kjølemaskinist-       at varmen føres ut i rør fra fryse- og
         skolen 93/94 og bakgrunn fra flere segmenter i kuldebransjen, i      kjøledisker til et maskinrom og om-
         hovedsak med butikkkjøling. De siste 4 årene har han vært ansatt     gjøres til varme for å varme opp bu-
         hos Carrier Refrigeration Norway. Helsengreen er ansatt på salg i     tikken.
         Bergen og er på plass fra 1.juni.


 Espen Engedal (25 år) har jobbet hos Bravida Indre Øst. Bak-
 grunn som rørlegger (Svennebrev rørlegger). Engedal er ansatt på            ASHRAE Handbook
 salg/lager i Drammen siden januar i år.
                                             Application 2007
                                             ASHRAE har som kjent noen av ver-
                                             dens mest benyttede håndbøker, ASH-
         Kjetil Skogstad (51 år) kommer fra Trondheim Kulde. Han har       RAE Handbooks
         fagbrev som kuldemontør og 30 år erfaring fra kuldebransjen,       Håndboken er delt på fire bind. Hvert
         herav mange år med butikk-kjøling. Skogstad er ansatt på salg/     fjerde år kommer hver av dem i en opp-
         lager i Trondheim siden januar i år.                  datert utgave Nå er den oppdaterte og
                                             reviderte håndboken Handbook Appli-
                                             cations 2007 kommet.
                                             Ny kapitler er:
Schløsser Møller Kulde                                  • Room Air Distribution
etablert i Drammen                                    • Chemical, Biological, Radiological
                                                and Explosives Incidents
                                             • Integrated Building Design
Schløsser Møller Kulde AS har åpnet                             Prisen er 195 US dollar for Handbook
avdelingskontor i Drammen og styrker                           inkludert CD og 155 US dollar for CD
på den måten servicenivået i regionen                           alene.Bøken utgis både i det amerikan-
ytterligere. Avdelingen består av butikk                         ske målsystemet og i SI systemet.
og lager i tillegg til et kontorlandskap.                         www.ASHRAE.org Bookstore
Avdelingen er lokalisert sentralt i Dram-
men med enkel adkomst fra E18 i begge    også kort leveringstid på varer som nor-
retninger og E134 mot Kongsberg. Det     malt ikke lagerføres i Drammen og gjør
er gode parkeringsforhold i tilknytning   avdelingen til en komplett kuldegrossist   grunnvarmepumper
til butikklokalet.              for regionen.                utkonkurrerer fjernvarme
  Vareutvalget er spesielt rettet mot     Avdelingen betjenes for øyeblikket av
servicemarkedet for kulde, AC og var-    2 ansatte.                  De siste årene har prisen på fjernvarme
mepumpebransjen og omfatter bl.a       Schløsser Møller Kulde AS          steget kraftig i Stockholm. Som en reak-
kuldemedium, kobber og isolasjon,      avd. Drammen.S øren Lemmichsgt. 1,      sjon på dette har fem gårdeiere i Stock-
montasjemateriell, automatikk og annet    Pb. 954, 3015 Drammen            holm gått sammen og satset på grunn-
servicemateriell.              Tlf. 32 25 44 00 Faks 3 225 44 10      varmepumper. Bygningene omfatter 24
  Nærheten til hovedlagret i Oslo gir                          leiligheter. Det er boret 400 meter og
                                             hvert borehull er 200 meter dypt. Hver
                                             av bygningene er utstyrt med en 40 kW
Livsviktig kulde                                     varmepumpe. Den årlige besparingen
                                             ligger på ca 48.000 Euro som tilsvarer
I Pakistan er mer enn 140 mennesker død   flere tusen mennesker flyktet opp i fjell-  en energipris på 90 Euro/MWh.
i en varmebølge i juni. Temperaturen har   ene hvor det er kjøligere. I fjor døde mer
vært opp i hele 52 grader I Punjan har    80 mennesker i en hetebølge.         Kilde Energi & Miljö

46  Kulde Skandinavia 3 | 2007
                                                             Firmanytt
Ny	representant	for	NürnbergMesse
NürnbergMesse GmbH, som blant annet     bakgrunn han har, ble han valgt til ny re-
arranger kjølemessen Chillventa i Nürn-   presentant med henblikk på at presentere
berg og den nye kjølemessen CholodEx-    norske interesser - via verdens fagmesser
po Russia i Moskva, er igjen representert  i Nürnberg. Han har også et stort inter-
i Norge.                  nasjonalt nettverk, som vil kunne kom-
 Den danske representant Jan Strauss    me de norske besøkende og utstillere til
har overtatt representasjonen av Nürn-   gode.
bergMesse GmbH for Norge. Jan Strauss     I første omgang styres den norske re-
er av profesjon eksport-rådgiver. Han har  presentasjon fra Jan Strauss´s virksom-
i mange år arbeidet for både norske og   het, Strauss & Partnere, Nupark 51, DK-
danske selskaper. Jan Strauss har været   7500 Holstebro. Strauss & Partnere Tlf.
                                                                Jan Strauss
styreformann i forskjellige aksjeselska-  + 45 70 20 21 81, Faks + 45 70 20 21 82,
per i Danmark samt sittet i styregruppen  mail@strausspartner.com           at man oppnår enten en prisfordel, eller
i selskaper i Tyskland. Jan Strauss har    Besøkende kan kjøpe adgangsbilletter    får gratis lokal transport i Nürnberg og
en forkjærlighet for Norge. Og med den   hos Strauss & Partnere, hvilke ofte betyr  gratis katalog med i billetten.


Aerosolfrie kjøletårn i paris
Et aerosolfritt kjøletårn, som ikke medfører spredning av le-   bryter opp vannstrømmen og danner dråper eller aerosoler.
gionella bakterier, er montert i det berømte varemagasinet    Dermed er også faren for spredning av legionella bakterier
Galeries Lafayette i sentrum av Paris.              eliminert.
  Prinsippet for det nye kjøletårnet er en tynn, laminær vann-   Det nye kjøletårnet, som ble utviklet av firmaet Climespace
film som renner over større flater med meget svak helning.    i Frankrike, er en del av et større fjernkjølingsanlegg for dette
Luft blåses motstrøms over vannfilmen.              distriktet. Prisen for anlegget er på en million euro, og pro-
  Hemmeligheten er at lufthastigheten er så lav at den ikke   sjektet er subsidiert av de franske miljøvernmyndighetene.
   Den profesjonelle preisolerte løsningen                     Armaflex® og Tubolit® Split/DuoSplit er ett
   sparer kostnader og reduserer                          pålitelig preisolert kobberrørsystem som brukes
                                           til å koble sammen ute- og inne-enheter på
   montasjetiden                                  varmepumpe-/multi-split aircondition-systemer.
                                           De sertifiserte glødde kobberrørene er preisolert
                                           med original Armaflex® eller Tubolit® isolasjon.
                                           Isolasjonen har lukket cellestruktur. Systemet
                                           er enkelt å montere, sparer kostnader og mon-
                                           tasjetid, hindrer kondens og er egnet for de nye
                                           kuldemediene R-410A og R-407C. Det hvite
                                           beskyttelsebelegget på utsiden beskytter mot
                                           mekansike belastninger og er UV-bestandig.
                                           Den patenterte limsammenkoblingen gjør det
                                           enkelt å splitte & sette sammen isolasjonen uten
                                           å bruke ekstra verktøy, klammer eller lim.

                                           SAE FLARE FITTING SYSTEM den pålitelige
                                           mekaniske sammenkoblingen mellom preisolerte
                                           rør og varmepumper/splitt-enheter. Armacell’s
                                           SAE Flare Fitting koblingssystem tilfredsstiller
                                           de strengeste sikkerhetskrav. Den tillater bruk-
                                           eren å skifte koblinger raskt, sikkert og økon-
                                           omisk. Ingen ekstra kobling er nødvendig.
                                           Det viktigste elementet som er støttehylsen,
                                           garanterer en bedre forsegling sammenliknet
                                           med tradisjonelle håndlagete koblinger. Ingen
                                           ekstra tetting er nødvendig, og ingen av el-
                                           ementene behøver å byttes ved en reparasjon
                                           eller vedlikehold.                                                      Kulde Skandinavia 3 | 2007  47
                                      Retur til: Kuldeforlaget AS
                         B  ECONOMIQUE
                                      Marielundsveien 5, N-1358 Jar
Kulde mars  21-02-07  09:08  Side 1
                       Bli forhandler!

                                    VA R M E P U M P E R
    Bli med i et av Europas største varmepumpenettverk!
    Et konsern med fabrikk og forskningsavdeling i norden.

    Vi søker flere forhandlere!
    Vil du vite mer?
    Ring vårt landsdekkende sentralbordnummer, tlf. 62 82 76 76.
    www.ivt-naturvarme.no

								
To top