Docstoc

BYR-030408-88-02

Document Sample
BYR-030408-88-02 Powered By Docstoc
					Indkomne bemærkninger til Udviklingsstrategi 2008

Der er kommet følgende bemærkninger til udviklingsstrategien i høringsperioden:


1)       Preben Dalsgaard Pedersen
        Herredsvejen 6, 8832 Skals
        preben.dalsgaard.pedersen@gmail.com


Rute 16 mellem Viborg og Randers udbygges / forbedres.

Der er flere selskaber i Viborg og Randers, der har afdelinger i begge byer. Andre har samarbejdspartnere i
Randers. Her skal nævnes: LandboCenter, Randers-Viborg, Vestas, Energi Randers, Energi Viborg. Derfor
er der en del, der pendler mellem de to byer. Desuden er det vel en overvejelse værd, at sikre
en god vej fra Viborg til landets 6. største by?

Under ”Et attraktivt erhvervsmiljø i konstant udvikling” er der nævnt: ”Understøtte erhvervslivet med en god
og effektivinfrastruktur via udbygning af blandt andet de overordnede veje, herunder primært at arbejde for:
- at strækningen mellem Århus og Viborg (rute26) udbygges til motortrafikvej/motorvej
- at rute 13 udbygges til motortrafikvej/motorvej”.

Her bør rute 16 også medtages.

Forvaltningens bemærkninger:
Målsætningerne omkring infrastruktur er udtryk for en prioritering af de forskellige veje. Endvidere nævnes
rute 16 på side 20.

På denne baggrund foreslås teksten i udviklingsstrategien ikke ændret.2)       Marianne Aardalsbakke
        Frederiksvej 3, Viborg
        maa@mail.viborghs.dk


Større fokus på at skabe et attraktivt miljø for iværksætteri

Med dette forslag mener jeg at jeg savner et mere synlig dynamisk "væksthus"/iværksættermiljø - gerne i
samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Her mener jeg der er mange spennende muligheder. Den
forestående etablering af uddannelsesbyen kunne netop være et godt udgangspunkt for dette. Jeg mener
Viborg bør gøre en større indsats på dette område, for at synliggøre at "det er gang i den" i erhvervslivet i
kommunen og der er fokus på udvikling!

Forvaltningens bemærkninger:
Det foreslås, at næstsidste punkt under ”derfor vil vi” på side 11 ændres til:
”I samarbejde mellem kommunen og erhvervsliv sikre hurtig og professionel erhvervsservice og i samarbejde
med relevante aktører udvikle miljøet for iværksætteri, vidensdeling og netværksdannelse ”
                                                        1
3)         Martin Hartvig
          e-mail: pm.hartvig@dlgtele.dk

Hej
Hermed fremsendes forslag til udviklingsstrategi for Viborg Kommune 2008.
Forslaget går på at indarbejde en klimastrategi i selve udviklingsstrategien
i relation til bl.a. punktet "En sund og grøn kommune". Alternativt bør der
laves en særskilt klimastrategi for Viborg Kommune.

En sådan klimastrategi kan indholde mange konkrete elementer eksempelvis:
  - vedtagelse af en Agenda21 plan (hvis ikke denne findes), hvor der er harmoni mellem økonomisk
     vækst, udvikling, erhvervsliv og et stærkt hensyn til miljø og klima.
  - målrettet indsats rettet eksempelvis mod borgere, organisationer, foreninger og virksomheder samt
     mod kommunen selv som virksomhed.
  - lokalplaner med udstykninger der er udlagt til lavenergibyggeri.
  - plan for udbygning af alternative energiformer i kommunen (solvarme, solceller, vind, biogas m.m.)
  - plan for bæredygtig udvikling på transportområdet.
Der er i dag mange kommuner, der arbejder målrettet med klimaproblematikken og herunder en
klimastrategi. Jeg er derfor overbevist om, at man kan nå længere væsentlig hurtigere, hvis kommunen deler
de gode erfaringer og viden der allerede er på området i dag, frem for selv opfinder den dybe tallerken.

Vedhæftet er en wordfil med forslag og tanker omkring en klimastrategi.

Jeg håber, at forslaget har interesse.

[Vedhæftet fil:]
                                        Viborg den 13. januar 2008.
      Forslag om Klimastrategi for Viborg Kommune
Der hersker ikke længere nogen tvivl om, at vi står midt i nogle klimaændringer, som i en meget nær fremtid
vil have store, og i mange tilfælde, fatale konsekvenser for kloden. Vi, som mennesker, er hovedansvarlige
for disse klimaændringer, og har derfor en helt særlig forpligtigelse til, at gøre vores yderste for at minimere
følgevirkningerne af vores utømmelige hungeren efter bl.a. fossile brændstoffer. Sandheden er den, at vi
maksimalt har 5 – 10 år til at stabilisere vores udledning af drivhusgasser til atmosfæren. Hvis ikke vi formår
dette, vil stigningen i jordens gennem-snitstemperatur med meget stor sikkerhed passere den kritiske
        C.
grænse på 2° Det er nu, vi skal handle, hvis forandringerne ikke skal nå til et ”point off no return”. Ellers vil
muligheden for at undgå dramatiske temperaturstigninger, med katastrofale følger, blive forpasset. Mange
prognoser forudser, at udledningen af drivhusgasser vil stige med mere end 60% inden år 2030, hvis ikke vi
handler nu. Opgaven løses ikke blot ved at sætte et par vindmøller op – nej, vi skal alle ændre vores livsstil
markant, hvis denne mission skal lykkes - og det skal den.

Men som modtageren af FN´s nobelpris fra Forskningscenter Foulum, Jørgen Olesen udtalte på TV Midtvest
før jul, så er det som om det slet ikke er sevet ind, hvor alvorligt det er det vi har gang i. Han delte FN´s
nobelpris med Al Gore for sit dygtige arbejde med at udbrede kendskabet til konsekvenserne af
klimaforandringerne.

Man kan næsten ikke lade være med at få tårer i øjnene, når man kigger på sine børn og tænker på, hvad
der givetvis venter dem i meget nær fremtid.

Men heldigvis er den globale opvarmning et emne, der står meget højt på agendaen overalt i verden og der
gøres mange steder en stor indsats på området. Dels på den globale scene, hvor der netop bl.a. lige er
afholdt klimatopmøde på Bali, dog uden de helt store konkrete resultater. Vi har, som nævnt, alle et ansvar
                                                        2
for klimaet. Regeringen bærer et stort ansvar. Kommunerne, virksomhederne, og landbruget bærer et stort
ansvar. Og hver enkelt borger har et ansvar for at sænke udledningen af drivhusgasser til atmosfæren.

Flere danske kommuner arbejder konkret med at nedbringe udslippet af drivhusgasser. Sønderborg
Kommune har eksempelvis opstillet en ambitiøs målsætning om at være CO2-neutral i år 2020. I Århus er
man gået i fuld gang med at udarbejde en kommunal klimastrategi. Frederikshavn og Lolland kommune har
indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive såkaldte Klimakommuner, der forpligter
kommunen til årligt at nedbringe udledningen af CO2. Kommunernes indsats på området er meget afgørende
for, hvordan vi i Danmark kan håndtere klimaudfordringen.

Med disse ord vil jeg gerne slutte af med at opfordre til, at en ambitiøs klimastrategi indarbejdes som et helt
centralt element i en kommende kommunestrategi eller som en særskilt strategi for Viborg Kommune. Vi har
alle et fælles ansvar overfor klodens fremtid og bør tage denne opgave meget alvorligt.

Med venlig hilsen

Martin Hartvig
E-mail: pm.hartvig@dlgtele.dk


Forvaltningens bemærkninger:
Ved udarbejdelsen af Kommuneplan 2009-2021 vil der blive formuleret en lokal Agenda-21 strategi.

På denne baggrund foreslås teksten i udviklingsstrategien ikke ændret.4)       Esben Tøttrup
        Vindumvej 28 Bjerring
        8850 BjerringbroUdviklingsstrategi 2008 for Viborg Kommune
Indsendt af
Esben Tøttrup
Vindumvej 28 Bjerring
8850 Bjerringbro

Mit håb er, at vi en gang i en meget lille fremtid, vil opleve, at vi alle er en del af helheden.
Jeg kan desværre frygte at, hvis man ikke politisk tager initiativerne, til udviklingsstrategi, vil det
desværre blive ”hvad vi plejer” Og vi vil se det samme, som man prøvede, at gøre, i midt/ slutning
af firserne. Den gang lage man også op til en meget stor udviklingsstrategi, med borgerinddragelse,
hvor efter det hele løb ud i sandet. (Her tænker jeg på gl. Viborg kommune)
Men, værst tænkeligt vil det være, at det vil være Økonomien, som kommer til at bestemmer,
tidsfaktor/ farten i udviklingsstrategi, for Viborg kommunen. Især med baggrund i det
forvaltningsmæssige system, som man har valgt, ved kommune samelægning, ved dannelsen af
”Ny Viborg kommune”.

Jeg håber at der så meget mandsmod til, at den enkelt politiker kan se fornuften i at, man
danne en samlede politisk fortrop og derved, samlet vil arbejde for det unikke, som Viborg
kommune har og vil tilbyde i fremtiden.

Ændringsforslag for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, til et stående udvalg.

For at en udviklingsstrategi har sin berettelse og for at man kan være sikke på, at den tages seriøs, er
                                                       3
man efter min opfattelse nød til, at have en meget slagkraftig organisation bag sig.
         Erhvervs- og Udviklingsudvalget, som man oprette som et udvalg, har efter min mening ikke
den fornødne slagkraft, som der skal til, for at opfylde ønsket omkring udviklingsstrategien for Viborg
kommune.
         Jeg anser det for helt afgørende, at dette udvalg bliver et stående udvalg, og først
herefter, vil der være slagkraft nok til, at udføre strategien/ visionerne for Viborg kommune.
         Med et slagkraftig Erhvervs- og Udviklingsudvalget, som et stående udvalg, kan nye
tanker og ideer skabes i hele Viborg kommunen, uafhængig af gl. skel, sogne, osv. på basis af det
konkrete og derved, vil man konstant, kunne indarbejde disse ideer og tanker i kommunens visioner
og udviklingsstrategier. Og på den måde undgår man, rigtig meget, spildtid i planlægning.

      (F.eks. tænk hvis man beslutter at lave en østlig omfartsvej, hvor mange udvalg
kommer ikke til at behandle det, som det er i dag)?

Udviklingsstrategi 2008 for Viborg Kommune, mangler konkret tiltag/ handlinger.

Jeg vil opfordre til at udviklingsstrategien 2008 for Viborg kommune, bliver meget mere skarp
i tiltag og i form af konkrete handlinger.
         Jeg anser det for at være det alt afgørende, at man signaler udad til, at
         ”Her kan og vil man, gør en forskel i Viborg kommune”.
Man skulle helst opleve, at ideer og tanker modtages i den positive ånd, de kommer i og derved er
Viborg kommune med til at sikre overfor initiativtageren, at de konkrete ideer/ projekter, at disse
ideer/ projekter bliver bæredygtig og ikke mindst fremtidssikret, langt ud i fremtiden.

       (Under sloganet. ”Hvad kan jeg gøre for dig” og derved bevares den positive ånd).

Med udgangspunkt i oplægget til udviklingsstrategi er det en stor mangel, at man ikke vælger, at
bruge ord/ betegnelser som, f.eks. ”at opnå” mål, %, skal, skabe og fastholde.
         Jeg anser det for, at være helt afgørende, at bruge disse ord/ betegnelser for netop, at
man dynamisk, kan formidle en meget stærk udviklingsstrategiplan, for Viborg kommune. Og derved,
tiltrække mange flere investeringslystige virksomheder, samt ikke mindst almindelige borger, som kan se det
fornuftige i at bosætte sig her i Viborg kommunen.

      (Som eks. har man et ønske om at tiltrække flere turister til kommunen.
Men hvad formål har det, hvis man ikke har et mål omkring et vis % flere turister).
      (Hvorfor skulle f.eks. et udlandsselskab vælge Viborg kommune, frem for Herning
kommune).


Bjerringbro by og Viborg by, skal synliggøres i ”Indledning”.

Viborg by, er med dens omdrejningspunk, ”Hovedbyen”, med udgangs punktet for helheden og
sammenhold i selve udviklingsstrategien, derfor anser jeg det for at være yderst vigtig, at man
fremhæver Viborg by i ”Indledningen” Og derved, opnår man den signalereværdi, man ønsker ud
af til, som en slagkraft by.
        (Jeg formoder at denne udviklingsplanstrategi, også er tilsigtet nye, ude fra
kommende).

Bjerringbro by, er med sine indbyggertal, den næst størst by, i Viborg kommune. En by af denne
størrelse og med Viborg kommune største arbejdsplads, Grundfos, anser jeg det for at være yderst
vigtig, at man fremhæver Bjerringbro by i ”Indledningen” Og derved, signaler man, at Viborg
kommune ønsker, at styrke væksten i de områder, der har et meget stort udviklingspotential.

      (Grundfos er med sine internationale netværk, den største ambassadør for Viborg
kommune ud af til).
                                                       4
Forslag og ideer til udviklingsstrategi, med udgangs punkt i disse 6 teser:
  •  Levende byer og lokalsamfund
  •  Et attraktivt erhvervsmiljø i konstant udvikling
  •  Et dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø
  •  Børnenes og børnekulturens kommune
  •  En sund og grøn kommune
  •  Sports- og kulturoplevelser på internationalt niveau.
·
•  Levende byer og lokalsamfund.

*) Det er meget vigtig, at der skabes bæredygtighed i de lokalsamfund, som ønsker det, det gør man
ved, at give plads for de borgerplaner som det spiren næredemokrati har formidlet.
Kommunen skaber konstant rum og muligheder, igennem dialog for sikke at disse borger planer
udmøntes.

*) Bjerringbro bys midtby-/ centerplan, forsat udbygges, således at Bjerringbro by vil fremstå som
en by i vækst.

*) Bosætnings muligheder, i lokalsamfundet. Viborg kommune skal altid være på forkant med
udviklingen og ønsker.

*) Højer huse i Viborg by.

•  Et attraktivt erhvervsmiljø i konstant udvikling.
*) Konkret vil jeg anbefale, at der kommer et nyt Erhvervs område ind i Kommuneplanen.
Det nye Erhvervs område, skal være mellem Rindsholm og Rødkærsbro, i folkemunde kaldet
”Skaun.” Det helt unikke ved dette områder bliver placeringen. Med opgraderingen af A26 og
med en absolut veludbygget infrastruktur i området, vil det være ønsketænkelig for nye Erhvervs
virksomheder, at etabler sig her i Viborg kommune.

*) Den helt store mulighed for at skabe noget stort, ligger lige for fødderne af Viborg
kommune. Karup lufthavn.
Her er guldægget:
På mødet i april 2007 forslog jeg at, området kunne f.eks. være et sted som ”Las Vegas”.
Hoteller, kontor- domicil, Erhvervspark, Oplevelse-event, og meget mere. Kunne være noget af
det, som kunne ligge ved Karup lufthavn. Sådan et plan kan kun, gennemføres i samarbejde med
andre kommuner og ikke mindst i samarbejd med Region Midtjylland.

        (Det er bare at gå i gang, Husk nu hvad Herning kommune har på tegnebrættet).

*) Prisen på en Erhvervsgrunde, anser jeg helt naturlig for, at der er difference pris pr.m2.


•  Et dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø.

*) Foulum opgraderes til en internationale forskningscenter bl.a. inden for Miljø.

*) Skabe et unikt uddannelsescenter, med tilhørende kollegium, i verdensklassen, og derved
tiltrækkes alverdens forsker og ikke mindst udvekslingsstuderende.
        Med skabelsen af, Naturvidenskabernes hus i Bjerringbro, Det jordbrugsvidenskabelig
Fakultet i Foulum, flyvestationen i Karup, Regionsygehuset Midt, og ikke mindst, Erhvervs livets
konstant, forskning og udvikling af produkter. Bliver Viborg kommune med et, et stort uddannelse
område. På alle disse steder, forskes der på internationale niveauer. Således, skabes der grobund for
en trend, for forsker og udvekslingsstuderende fra hele verden, for at kom til det:
                                                    5
        Smukkeste uddannelsessted i verden, ”Viborg kommune”


•  Børnenes og børnekulturens kommune.

*) Samle alt det som har noget med børn og unge, at gøre, under en forvaltning.
For at opnå en effektiv sammenhæng i de ”Politikker og planer” omkring truede børn og unge
”en sammenhængende børnepolitik”, samt Lys i øjnene ”Børne- og ungdomspolitik” Er det helt
afgørende at tilbudene bibeholdes i nærmiljøet, især for børnene.

*) Viborg kommune anlægger nye bevægelse plaser (Løbebane, legeplaser, natur stier, ol.)

*) Viborg kommune går foran med kost og bevægelse. Det vil sige at faciliteterne opgraderes og
udbygges i Viborg kommunes institutioner.•  En sund og grøn kommune.

*) Viborg kommune, vil være den reneste kommune.
Viborg kommune ønsker at sætte fokus på affald som ligger alle steder. Det kunne f.eks. gøres ved
at der pålægges visse forretninger en strammer retningsline omkring håndtering af visse produkter.
I disse tider er det ”ind” med en kodeks.

(Med alt det affald, som ligger over alt, burde vi ikke, bryste os af, at være en grøn kommune)

•  Sports- og kulturoplevelser på internationalt niveau.
*) Viborg kommune, vil bakke op om, at tiltrække internationalt arrangement.

*) Viborg kommune, vil bakke op omkring tiltage til, at til trække flere turister til egnede.
Med øget tilstrømning, af udenlandske turister til Hovedstaden, som kommer med et krydstogt skib
Kunne man under sloganet.

”Langelinie-Viborg. Oplevelser på ny.”

På den måde vil man skabe en helt ny Turist tilstrømning til egnende. Hvor udbygning af de
Kulturelle oplevelser, vil blive meget mere bæredygtig. Med Karup Lufthavn som omdrejnings
punkt, er her en overset mulighed for at tiltrække flere Turister til.Øvrige ideer/ forslag til udviklingsstrategi 2008 Viborg kommune.
*) Flyt store dele af Regionsygehus Midt (Viborg sygehus). væk fra Viborg by.
Med debatten omkring Viborgs ”Midt by plan” Hvor høringen, heldigvis er blevet udskudt lidt i
nu. Og med debatten omkring udbygning af Regionen Midt Jyllands Sygehuse, vil jeg opfordre til
at man, tænker helt nye ideer ind.
        I debatten omkring Midtbyen er det helt store problem, trafik og parkering.
Hvis man nu forstillede sig, at hele/ dele af Viborg sygehus blev flyttet ud af byen?
        Rigtig mange vil sige, det er helt umuligt, nej, for man skal huske på, at brugerne til
sådan et hus kommer meget langt fra.

Konkret kunne jeg godt forstille mig at det nye Regions sygehus lå enten ved Viborg flyveplads
eller ved Karup Lufthavn. Med en beliggenhed, ved en flyveplads skabes der helt nye muligheder
for en effektiv sundhedstjeneste. F.eks. med ”Helikopter ambulance” eller et sammenarbejde med
                                                     6
Søværnets redningstjenesten.
        Samt, muligheden for, at få specialister hurtig frem, med helikopter eller fly. Samt
muligheden for, et ”Team” af speciallæger kan hentes fra de andre store Regionsygehuse eller
udlandet, hurtig ind.

Forvaltningens bemærkninger:
De konkrete forslag til tiltag og målsætninger indgår som inspirationsmateriale under udarbejdelse af
relevante tværgående politikker og sektorpolitikker, herunder især en erhvervspolitik.

På denne baggrund foreslås teksten i udviklingsstrategien ikke ændret.5)       Arne E. Jørgensen
        Nørrehedevej 27, Tange
        dic-aej@fiberpost.dk


Tilføjelse til området " Levende byer og Lokalsamfund "

Se side 4 - Men side 5 - er væsentligt: Derfor disse spørgsmål 1. Viborg kommune er en
foregangskommune ( på hvilke områder ? udover nytænkning, og hvad indebærer dette ? )2. Viborg
kommune skal være et af Jyllands stærke vækstområder - på grund af foreningsliv - aktive borgere -
erhvervslivet ?? Jamen på hvilken måde ??3. Viborg kommune skal være en kommune med gode
muligheder for at bo -uddanne sig - og arbejde. Fint - men hvilke ting skal iværksættes for at dette opnåes
kommune Hvor borgerne trives sundt - hvor man lever sundt - og hvor der er en aktiv adgang til kultur -
?4. Viborg -kommune skal være en
fritids og naturoplevelser. Hvordan har man tænkt, at dette sættes igang ?Kun dette: Det opnåes ikke uden,
at man tager borgerne med i debatten - og det er alle borgere - både boregere i byområder og i
landområder.Andet er: Vi bliver alle ældre - og der bliver flere og flere af denne kategori - Hvorfor tager vi
ikke særskilt action om dette - Hvorfor er der ikke lavet oplæg til hvordan man tackler kommende
problemer ?450 boliger omn året - de næste år!! Mange af disse boliger kan godt ligge udenfor Viborg
Byområde - Har man tænkt på dette ?Der er virkelig mange attraktive områder til boligbebyggelse. Hvorfor
tager man ikke en snak med områderne udenfor Viborg By - Vi vil gerne bidrage med vores viden, og Vi er
jo også borgere i Viborg Kommune. Mindre erhverv kan godt ligge i mindre bysamfund -hvis der ikke er
miljømæssige hindringer.Vi bør være fleksible - og bureaukrati er af det onde Prøv at få dette med i
oplægget Det vil vi være meget glade for.

Forvaltningens bemærkninger:
De rejste problemstillinger omkring borgerinddragelse behandles i Borgerinddragelsespolitikken, som
forventes endelig godkendt ultimo maj.

På denne baggrund foreslås teksten i udviklingsstrategien ikke ændret.6)       Preben Dalsgaard Pedersen
        Skovbørnehaven Fredly
        Boruphedevej 3
        Sdr. Borup
        8832 Skals


Børnenes og børnekulturens kommune…

Vi skal også have dagpasningsinstitutioner - børnehaver i særklasse - ikke bare en folkeskole i
særklasse…
                                                         7
Under ”Derfor vil vi:” i forbindelse med punktet:

”Sikre og udvikle dagpasningstilbud, der udvikler
børn og skaber læring – samtidig med at der sikres
en udbygning i takt med udviklingen i børnetallet.”

foreslår vi desuden tilføjet noget i stil med:

”og sikre alsidighed og forskellige typer af tilbud.”


På forældrebestyrelsens vegne,

Preben Dalsgaard Pedersen
Skovbørnehaven Fredly
Boruphedevej 3
Sdr. Borup
8832 Skals
Tlf. 86 69 45 12

Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen foreslår, at ordet alsidig tilføjes fjerde punkt under ”Derfor vil vi” på side 9:
”Sikre og udvikle alsidige dagpasningstilbud…”7)       Klaus Keller
        Udviklingschef
        LeaderLab
        H. C. Andersens Vej 7, 3. sal
        8800 Viborg


Udviklingsstrategi 2008 for Viborg Kommune.

Vi har med stor interesse læst ovennævnte og skal hermed fremsende kommentarer vedr.
uddannelsesområdet. Den primære anke er, at omtalen af videregående uddannelser bærer præg af, at de
korte videregående uddannelser fuldstændig glemmes. Viborg Handelsskole har to korte videregående
uddannelser og søger om en tredje, mens EUC MIDT søger om foreløbig to. Disse uddannelser placeres i
Erhvervsakademi Viborg, der jo kommer til at blive en del af Uddannelsesbyen på kasernen.

Vi skal således forslå følgende konkrete ændringer:
Indledning 3. afsnit p. 4.
”… på de mellemlange videregående……” ændres til ”….på ungdomsuddannelserne og de videregående
uddannelser….”.

Et dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø p. 13.
I rammen bør 5. punkt rettes til:
Uddannelsesbyen på kasernen. University College VIA samler videregående uddannelser som fx pædagog-
og sygeplejeuddannelserne i en uddannelsesby, Campus Viborg, på kaserneområdet, hvor også de korte
videregående tekniske og merkantile uddannelser fra Erhvervsakademi Viborg vil indgå.
I afsnit 3 og 4 i det efterfølgende bør ”mellemlange og lange videregående uddannelser” rettes til
”videregående uddannelser”, så de korte videregående uddannelser huskes, idet de også landspolitisk har
en central rolle for at sikre et højt uddannelsesniveau.
                                                    8
I virkeligheden mangler der vel også et afsnit, der omtaler en anden svaghed ved uddannelsesniveauet i
Viborg Kommune, nemlig den relativt store gruppe helt uden uddannelse. På denne baggrund kunne vi
vælge at fremhæve de mange store og stærke ungdomsuddannelsesinstitutioner – med de mange udbud til
unge. Vi har jo en del ungdomsuddannelser, som er unikke for netop Viborg Kommune. EUC MIDT og
Viborg Handelsskoles stiller sig gerne til rådighed for en uddybning af netop dette afsnit.


Med venlig hilsen


Klaus Keller
Udviklingschef

Afsendt på vegne af såvel Viborg Handelsskole som EUC MIDT.

Direkte tlf.nr.: 87 25 50 15
E-mail: kk@leaderlab.dk
Faxnr.: 86 62 66 01


Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen foreslår, at
  - ”mellemlang” udgår i indledningen på side 4 og ”lange og mellemlang” udgår i fjerde afsnit på side
    13.
  - Femte punkt under ”Status og udfordringer” på side 13 ændres til: ”University College VIA samler
    videregående uddannelser som for eksempel pædagog- og sygeplejeuddannelser i
    uddannelsesbyen på kaserneområdet (Campus Viborg). I uddannelsesbyen indgår også de korte
    videregående tekniske og merkantile uddannelser fra Erhvervsakademi Viborg.”


8)        Bjerringbro Udviklingsråd
         V/ Nina Hygum

         Se bilag nedenfor.


Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen foreslår,
  - at der efter punkt fire under ”Derfor vil vi” på side 9 tilføjes følgende punkt: ”Videreudvikle Bjerringbro
    som centerby for kommunens østlige del”
  - at der som et nyt punkt tre under ”Derfor vil vi” på side13 indsættes: ”Udvikle videre- og
    efteruddannelsestilbuddene – ikke mindst i Viborg og Bjerringbro”
  - at sidste afsnit i indledningen på side 4 tilføjes ”markedsføring”: ”Det forudsætter planlægning i
    forhold til de aktuelle behov og muligheder – såvel som opstilling, rationalisering samt markedsføring
    og tiltrækning…”


9)        Viborg Egnens Erhvervsråd

         Se bilag nedenfor.


Forvaltningens bemærkninger:
Kommentarerne indtænkes i forbindelse med udarbejdelsen af en erhvervspolitik.

På denne baggrund foreslås teksten i udviklingsstrategien ikke ændret.
                                                        9
10)      Region Midtjylland

        Se bilag nedenfor.


Forvaltningens bemærkninger:
Kommentarerne giver ikke baggrund for ændring af teksten i udviklingsstrategien.11)      Viborg Idrætsråd
        Tingvej 15 B
        8800 Viborg
Høringssvar vedr. udviklingsstrategi for Viborg Kommune
Viborg Idrætsråd har med interesse drøftet Viborg Kommune udviklingsstrategi, og vi ser frem til
at samarbejde med Viborg Kommune om at forfølge de overordnede udviklingsmål.

Vi har drøftet udviklingsstrategien med udgangspunkt i Viborg Kommunes udviklingsseminar og
det spændende foredrag af fremtidsforsker Anne Skare. Anne Skare betonede særligt, at borgerne
vil søge sundhed og meningsfyldte fællesskaber i deres fritid – altså kerneydelserne i
idrætsforeningerne. Det er en udviklingen, der understøttes af Danmarks Idræts-Forbunds seneste
undersøgelser, der viser, at medlemsantallet i den organiserede idræt er stigende.

I drøftelsen af udviklingsstrategien glæder vi os særligt over, at Viborg Kommune er opmærksom
på, at breddeidrætten er sundhedsfremmende og har forebyggende effekt i forhold til fx
livsstilssygdomme. Via denne opmærksomhed har vi tillid til, at Viborg Kommune generelt vil
prioritere gode vilkår for de frivillige ledere samt fx indtænke arealer til idrætsanlæg i forbindelse
med nybyggeri og udvidelse af boligområder.

Vi finder endvidere glæde ved den fortsatte fokus på, at vore børn og unge trives. Vi håber, at
Viborg Kommune fortsat vil tolke børnekultur begrebet bredt, således at Viborg Kommune
prioriterer at sikre moderne og attraktive rammer for børns udfoldelse i et mangfoldigt fritidsliv. I
anerkendelse af, at kvalificerede rollemodeller kan være afgørende for en positiv udvikling for
mange børn og unge, er det endvidere essentielt at sikre gode udviklingsvilkår for særligt de
frivillige ledere, der tager hånd om vores børn og unge i det lokale foreningsliv (fx spejdere og
idræt).

Vi deltager gerne i en fortsat dialog om udviklingsstrategien for Viborg Kommune.

                     På vegne af Viborg Idrætsråd
                        Preben Jensen
                          Formand
                                       Morten Erfurth
                                       SportschefForvaltningens bemærkninger:
Kommentarerne giver ikke baggrund for ændring af teksten i udviklingsstrategien.
                                                     10
12)      Enhedslisten i Viborg
        c/o Flemming Gundersen
        Nørresøbakken 126, 8800 ViborgUdviklingstrategi 2008

Viborg Byråd har offentliggjort Udviklingsstrategi 2008.
Udviklingsstrategien er den overordnede målsætning for kommunens samlede virksomhed. Desuden
fastlægges i strategien rammerne for kommunens fysiske planlægning de næste 4 år, jfr. planlovens § 23.

Enhedslisten kan tilslutte sig, at kommunen således kombinerer planstrategien med en overordnet
udviklingsstrategi for hele kommunens udvikling og virksomhed.
Vi mener dog, at denne mulighed for at skabe overblik og helhedssyn på en række væsentlige punkter
forsømmes.

Mangelfuld samlet beskrivelse og analyse

Byrådet har valgt i strategien at fokusere på udvalgte emner. Det betyder som nævnt i dens forord, at for
eksempel ældreområdet og breddeidrætten ikke beskrives. Strategien omfatter heller ikke en beskrivelse og
vurdering af planlægningen siden sidste revision af kommuneplanerne.

Der mangler med andre ord en egentlig samlet beskrivelse og analyse af kommunens udvikling og
planlægning siden sidste kommuneplanrevision. Denne mangel forstørres af periodens gennemgribende
ændringer af betingelserne for kommunens virksomhed, især kommunesammenlægningerne.

Vi opfordrer derfor byrådet til at udarbejde en sådan samlet beskrivelse og analyse. Først herefter – f.eks. i
forbindelse med det kommende fordebat om hovedspørgsmål i kommuneplanen – har byrådet og borgerne
efter vores mening et rimeligt og kvalificeret grundlag for at tage stilling til udviklingsmålene for den ny
kommune.

Vi opfordrer byrådet til at uddybe udviklingsstrategiens beskrivelse og analyse især på disse områder:

- Vi savner en mere konkret redegørelse for konsekvenserne for kommunen af strukturreformen,
kommunesammenlægningerne, overtagelsen af mange af amternes opgaver, den øgede statslige kontrol
med kommunale opgaver, de snævre økonomiske rammer for kommunerne, m.v.
Der er tale om at fastlægge det ”handlingsrum”, inden for hvilket kommunen kan styre sin udvikling. I forhold
til situationen før strukturreformen er kommunens ansvar og handlemuligheder på en række områder
udvidet, medens det på mange andre - nok flere, end man erkendte under strukturreformdebatten – er blevet
væsentligt indsnævret. For eksempel har regeringen overtaget kontrollen med alle mere overordnede
trafikanlæg, og regeringen regulerer i øget omfang kommunernes basisydelser i forhold til borgerne.
Der er desuden tale om at beskrive den omfattende opgave det er at sammenpasse de 6 tidligere
kommuners kommuneplaner.

- Vi savner en redegørelse for kommunens natur, miljø og landområder – opgaver som kommunen i høj grad
overtager ansvaret for fra de gamle amter.
Viborg kommune omfatter store, varierede og attraktive landområder, og landbrugserhvervet er af
forholdsvis stor betydning. Strategien afspejler ikke dette forhold.
Udviklingsstrategien indleder med at påpege det internationale perspektiv for kommunens udvikling, men
undlader stort set at inddrage globalt set vigtige spørgsmål som energiforbrug og klima!

- Vi savner en behandling sociale forhold i kommunen. Der er markante forskelle i indkomst-,
beskæftigelses- og levevilkår i kommunens forskellige dele.

- Vi savner endelig en mere indgående beskrivelse og vurdering af kommunens samspil med regionen.
Udviklingsstrategien indleder med at påpege henholdsvis det internationale og det lokale perspektiv, men
mangler det, der ligger ind imellem – det landspolitiske og det regionale.
                                                       11
Der er de sidste tiår sket en markant ændring i befolkningens og erhvervenes stedlige tilhørsforhold i retning
af, at de i højere grad har relationer til regionen end i til lokalområdet og den nærmeste oplandsby. Disse
ændrede forhold er nævnt i forbindelse med trafik, undervisning og kultur, men bør beskrives og analyseres
langt mere indgående.

For eksempel har kommunen en række mellemstore byer i kommunens udkant. Disse byer har gode
udviklingsmuligheder p.gr.a. deres placering i pendlingsafstand fra flere større byer, og kunne derfor
fremhæves i strategien. Et andet eksempel er muligheden for en udbygget arbejdsdeling mellem Viborg og
nabokommunerne hvad angår overordnede anlæg og institutioner.

Udviklingen i vore nabobyer er en del af udviklingsbetingelserne for Viborg kommune. Hvilken rolle ønsker vi
i det hele taget, at Viborg by og kommune skal indtage i den midt- og østjyske byregion?
I stedet for at hævde sig over for nabobyer og – kommuner bør Viborg kommune satse på et bedre
samarbejde kommuner og byer imellem!

Vi tilslutter os i øvrigt byrådets beslutning om en fuld revision af kommuneplanen. Det må anses som en
nødvendighed på baggrund af kommunesammenlægningerne.
Arbejdet med denne opgave bør aktuelt prioriteres højere end de delplaner, som kommunen for tiden har
under udarbejdelse. Et ajourført kommuneplanmæssigt grundlag er ganske enkelt en nødvendig
forudsætning for gode detailplaner!


Ambitiøse, men ukonkrete mål


Udviklingsstrategiens forskellige afsnit munder hver ud i en opsummering af udviklingsmål. Langt de fleste er
alment anerkendte værdier – en bolsjedåse med gode boliger, kreativitet, sundhed, gode
oplevelsesmuligheder, attraktivt erhvervsmiljø og så videre – mål, som de færreste kan være uenige i
betragtet som enkeltstående ønsker.

Opgaven i en udviklingsstrategi er ikke blot at opremse værdier, men at prioritere mellem dem. Heri ligger de
politiske og holdningsmæssige forskelle, som udviklingsstrategien skal være et redskab til at tage stilling til.
Hertil er arbejdet med udviklingsstrategien tydeligvis ikke nået. Uden en sådan prioritering kan
udviklingsstrategien let opfattes som bragesnak uden reel mening og praktisk betydning.
F.eks. ønskes både en styrkelse af den private biltrafik og af den kollektive transport. Her bør foretages en
klar prioritering – og efter Enhedslistens mening til fordel og den offentlige transport.

Et enkelt mål synes dog at være gennemgående i hele udviklingsstrategien og hæve sig over de øvrige. Det
er hovedmålet om en befolkningstilvækst større end landsgennemsnittet. Det betragtes både som et mål i
sig selv, og et middel til at understøtte erhvervslivet gennem tiltrækning af arbejdskraft, og et middel til at
forbedre kommunens økonomi gennem øgede skatteindtægter.

De øvrige mål betragtes i lyset af dette vækstmål. F.eks. betragtes sport og kultur mindre som mål i sig selv
end som et middel til markedsføring af Viborg by og handelslivet. Det samme gælder kampagner for
sundhed, som skal profilere kommunen og i øvrigt begrænse hospitalsudgifter.

Der fokuseres langt mindre på negative konsekvenser af en voldsom vækst. En sådan vil uvægerligt gøre
det vanskeligt at fastholde naturmæssige og miljømæssige goder. En voldsom vækst forudsætter meget
store offentlige investeringer i trafikanlæg, institutioner m.v., hvis den ikke skal føre til forringelser i
befolkningens levevilkår. En voldsom vækst stiller desuden meget store krav til kommunens evne til at styre
og planlægge byudviklingen, og en klar prioritering af kommunens opgaver. Den for nylig besluttede plan for
byvækst ved Viborg by tyder ikke på, at kommunen for tiden magter denne opgave.

Vækstambitionerne i udviklingsstrategien bør efter Enhedslistens mening begrænses til enkeltområder, som
vi mener konkret at have brug for vækst for at sikre gode leve- og beskæftigelsesvilkår – f.eks. til
udviklingsstrategien mål om en bedre uddannelsessektor i kommunen.
                                                       12
Venlig hilsen
For Enhedslisten i Viborg

Karsten Lollesgaard

Nørremøllevej 7, 8800 Viborg
Tlf. 8662 2366
kalol@pc.dk


Forvaltningens bemærkninger:
Kommentarer indtænkes i udarbejdelsen af Kommuneplan 2009-2021, herunder Agenda 21-strategi og
øvrige relevante politikker.

På denne baggrund foreslås teksten i udviklingsstrategien ikke ændret.
13)      Thorkild NB Nielsen
       Sct. Mathias Gade 14, 8800 Viborg
       Thorkild@nbgal.dk

Kronen

Visionen om et levende Viborg. Et nyt grundlag for vækst og identitet. For at få en levende, spændende og
velstående kommune, skal Viborg en gang alle tage et stort skridt og dermed bringe sig helt i front ved
opførelsen af Kronen - et arkitektonisk mesterværk med alle de kvaliteter, der globalt markedsfører Viborg og
gøre det til et must at besøge Viborg. Vision om Kronen: Visionen er at skabe et funktionelt bygningsværk og
et arkitektonisk mesterværk i verdensklasse.

Med udgangspunkt i arbejdstitlen Kronen - The Crown sættes der fokus på, at Viborg var den
middelalderlige kongehyldnings by. At byen siden har været et centralt omdrejningspunkt i den jyske
udvikling og i dag har skabt sammenhæng mellem tradition, historie og fremtidig vækst. Med en placering i
det geografiske centrum af Jylland, vil et bygningsværk i dette format give ekstraordinære oplevelser:
markere byen på meget stor afstand og omvendt give de besøgende en unik oplevelse af det centrale
Jylland. Alle borgere i kommunen vil fra toppen af bygningen kunne se hjem. Vi vil alle blive ambassadører
for vores region, når vi med stolthed bringer vores gæster til Kronen. Mange forskelligartede oplevelser i
bygningen gør det til et spændende sted at opholde sig. Bygningen har en unik udstråling, som med dets
fotogene og arkitektoniske mystik gør Viborg til en turistmæssig magnet mange generationer ud i fremtiden.
Kronen vil medvirke til at vende turiststrømmen, med Viborg som udgangspunkt for turisme i Jylland.
Effekten af de nye aktiviteter vil skabe flere tusinde nye arbejdspladser. Give Viborg en ny stærk identitet.
Viborg kommune vil opleve et multinationalt boom af gæster, som vil besøge alle kulturelle både offentlige
området. muligheder i
og privateAlle kommunens borgere vil opleve en stor vækst i mangfoldigheden af tilbud og muligheder på alle
niveauer både i midtbyen og oplandsbyerne


Forvaltningens bemærkninger:
Kommentarerne giver ikke baggrund for ændring af teksten i udviklingsstrategien
                                                     13
14)      Turistforeningen for Viborg og Omegn
       v/Formand Jens Stigaard


Udvilklingsstrategi 2008

Bestyrelsen for Turistforeningen for Viborg & Omegn har på sit møde den 21. februar 2008 drøftet det af
Viborg Byråd fremlagte forslag til ”Udviklingsstrategi 2008”.

Bestyrelsen finder forslaget spændende og iderigt.

Vi har forståelse for, at strategien på nuværende tidspunkt i processen må være overordnet og generel.

Bestyrelsen vil forholde sig nærmere til strategien på et senere tidspunkt, når den bliver mere konkret og
retningsgivende især for turistområdet i bred forstand, så vi i fællesskab kan skabe en god
oplevelseskommune.


                       Med venlig hilsen


                        Jens Stigaard
                         Formand
                  Turistforeningen for Viborg & OmegnForvaltningens bemærkninger:
Kommentarerne giver ikke baggrund for ændring af teksten i udviklingsstrategien.
                                                       14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:8/1/2011
language:Danish
pages:24