Docstoc

Islam

Document Sample
Islam Powered By Docstoc
					Islam

    Islam
  Religion/Marit Nygårds  1
Religion/Marit Nygårds  2
Religion/Marit Nygårds  3
Religion/Marit Nygårds  4
                    Mellanöstern-konflikten
                 Traditionell def på Mellan-  G8 def
                 östern            på Mellanöstern


Billkällor:
Public domain resources
Free high resolution Bible maps

                        Religion/Marit Nygårds      5
Shia - karta
        Religion/Marit Nygårds  6
           Islam idag - karta
Countries with Muslim populations over 10% of total (source - CIA World Factbook, 2004).
The darker green represents a Sunni majority and the light green represents a Shia majority.
                  Religion/Marit Nygårds                 7
Utbredning
 Religion/Marit Nygårds  8
Israel och arabstaterna - karta
      Religion/Marit Nygårds  9
Traditionell syn – mellanösternländer
              Religion/Marit Nygårds  10
  Karta FN delningsplanen - Israel war 1968
Religion/Marit Nygårds         11
Palestina - kartor
           Religion/Marit Nygårds  12
• Muhammed fick uppenbarelser          Koranen
 som skrevs ner i Koranen.           läsning- recitation
• Muhammed var inte
 skrivkunnig, men hans
 sekreterare Zayd skrev ner
 uppenbarelserna.
• 114 suror (kapitel)
• Surorna är placerade efter
 längd, de kortaste sist.
• Koranen beatår av regler, både
 religiösa och juridiska.
• Koranen är Guds uppenbarelse
 på jorden.
  – Kan inte ifrågasättas
  – Basen för lagstiftning i
   fundamentalistiska länder      ‫نسخة أندلسية من القرآن تعود للقرن الثاني عشر‬
                      ‫الميالدي‬

              Religion/Marit Nygårds                 13
Sunna=föredöme och hadither=berättelser
• Sunna - Muhammeds
 föredöme                  Dessa berättelser kallas
• Berättelser om vad Muhammed        hadither och är
 har sagt och gjort             vägledande för muslimer
• Gett namn åt den största av        idag där Koranen inte kan
 islams riktningar -            ge vägledning.
 sunnimuslimerna              Det finns hundratusentals
                       hadither, det pågår
                       ständigt diskussion om
                       vilka som är bindande
                       eller inte
            Religion/Marit Nygårds              14
  sharia (arab 'lag') det islamiska juridiska system som bygger på Koranen och
  Muhammeds sunna. Ur dels de förbud och påbud som finns i Koranen, dels
  hadithlitteraturens notiser om profeten har muftierna härlett regler för såväl den
  religiösa kulten som för etiken och juridiken. I några länder, t ex Saudiarabien
  och Iran, tillämpas islamisk sharia som landets lag och är i princip gällande på
  alla områden i samhället. I andra muslimska länder har sharia inom rättsväsendet
  (men inte som regelsystem för kulten) ersatts av sekulära lagar,oftast med
  undantag för familjerätten. Tendensen under 1980-talet har varit att i större
  utsträckning återinföra lagar baserade på sharia.
  Så är fallet i t ex Pakistan och Sudan

  http://susning.nu/susning.fcgi?action=browse&id=Shari'ah-
  lagar&oldid=Sharia
http://www2.amnesty.se/ap.nsf/nigeria1?OpenPage
http://www.webfinanser.com/site/artikel.asp?pmid=327606
 http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_7790530.asp
                      Religion/Marit Nygårds          15
.
  Religion/Marit Nygårds  16
   Saudi-Arabien och Iran
• tillämpas islamisk sharia som landets lag
 och
• är i princip gällande på alla områden i
 samhället
         Religion/Marit Nygårds   17
  Sharia - den religiösa lagen
• Grundar sig på Koranen och sunna.
• Kompletteras av analogimetoden
  – ex. alkoholförbudet. Fråga:”Får en muslim
   dricka wisky eller inte”? Undersöker om det
   finns något liknande problem i Koranen och
   sunna. Det är förbjudet att dricka vin och vin och
   wisky har stora likheter.
• Idjma = regler som funnits under lång tid. Gud
 skulle aldrig ha tillåtit ett syndigt beteende, då
 skulle han ha ingripit.
           Religion/Marit Nygårds      18
                Sura 112:
Det finns ingen Gud
 utom Gud, och         ”Allah är en
 Muhammed är hans       Allah, den Evige,
 profet.            Ej har han fött,
                och ej är han född,
                Och ingen är hans
                like.


        Religion/Marit Nygårds      19
Varför finns det onda?
 En ängel som heter Iblis har gjort
 uppror mot Gud.
 Han lockar människor att begå
 onda gärningar och låter
 naturkatastrofer ske.
 Eftersom Gud är allsmäktig borde
 han kunna sätta stopp för IBLIS
 framfart. När Allah inte gör det blir
 han snarast medansvarig för
 Iblis gärningar.

   I övrigt se Teodiceproblemet
       Religion/Marit Nygårds   20
Teodicéproblemet
 Religion/Marit Nygårds  21
Fatalism - predestination
 • Människan har en fri vilja
 • Gud är allsmäktig och har förutbestämt hur
  världen ska utvecklas redan när han skapade den.
 • Om Allah har förutbestämt människans handlingar, hur
  kan han då på domens dag
  anklaga henne för att hon gjort det som var
  förutbestämt?
 • Finns även inom kristen tro, framförallt reformerta
  kyrkan.
         Religion/Marit Nygårds          22
         De fem pelarna
• Trosbekännelsen
    • ”Det finns bara en Gud………..”
• Bönen
    • fem ggr/dag
• Fastan
  – Ramadan - uppmärksam på hur beroende svårt livet är när man
   är törstig och svälter.
• Allmosan (Zakat)
  – De rika hjälpa de fattiga - 2,5 % av sitt kapital till de behövande
• Vallfärden (hadj)
              Religion/Marit Nygårds           23
         Vardagsliv
– Blodmat och svinkött förbjudet( jmfr. Judendomen)
– Vid slakt djuret vänt mot Mecka
– Alkoholförbud genom
 analogimetoden även
 utsträckt till att gälla narkotika
– Hasardspel är förbjudet
           Religion/Marit Nygårds     24
       Kvinnans ställning
• Månggifte
  – Krigen för islam på 600-talet i Arabien gav
   Medina ett överskott på kvinnor, änkor efter
   stupade.
  – Ett sätt att försörja
  – Idag - sällsynt
  – Koranen kräver att alla fruar ska få samma behandling av sin man
  – Tunisien förbjudit månggifte
              Religion/Marit Nygårds          25
            Skilsmässa
• En man behöver meddela sin fru att han vill skiljas.
• En kvinna måste lägga fram tunga skäl för sin önskan.
• Men skilsmässsa för mannen är inte så enkel som man skulle kunna
 tro. Mannen måste vid giftermålet ge sin fru en brudgåva
 som är hennes privata. Den har hon rätt att ta med sig vid skilsmässa
              Religion/Marit Nygårds            26
           Kvinnor
• Varför har kvinnan en undanskymd plats i
 exempelvis moskén och är också undanskymd genom slöjan?
• Det kan störa koncentrationen på Gud/Allah.
• Det är en anledning till varför könen hålls åtskilda.
• Kvinnors klädesnorm enligt Koranen
 http://swedish.submission.info/articles/Dresscode.html
• Ska det vara tillåtet att bära slöja i offentliga yrken?
 http://www.to-life.se/e_elevarbeten_sloja.htm
•
           Religion/Marit Nygårds         27
           Omskärelse
• Omskärelse för pojkar är obligatoriskt.
  – Jmfr. Judendomen
 Många kopplar också ihop kvinnlig omskärelse med islam vilket är helt
 fel.
 Den kvinnliga omskärelsen fanns långt före
 innan islam ”föddes”.
 Stor skillnad mellan manlig och kvinnlig omskärelse
              Religion/Marit Nygårds          28
          Sunni - Shia
Muhammed dog 632. Konflikter uppstod om vem som skulle efterträda
     honom och utropas till kalif (ställföreträdare)
Sunnismen               Shiismen
• lämplighetsprincipen         • släktprincipen
  – praktisk-världslig          – efterträdaren måste vara
1. Abu Bakr (svärfar)             släkt med M. Gruppen runt
2. Omar (Klippmoskén)             kusinen Ali blev att kallas
                        Shiat Ali=Ali’s parti
3. Othman
                    4. Ali kalif (uppror och
5. Ommajadiska kalifer          inbördeskrig - mördas 661)
• Inom sunni accepterat med      • Ali’s son Hussein stupar i ett
  kalifer                upprorsförsök mot
• Imam inom sunniriktningen är      ommajaderna 680 i Kerbela
  bara en betrodd lekman         (nuvarande södra Irak).
                     Shiamuslimernas heliga plats.

            Religion/Marit Nygårds             29
• Inget prästerskap        • Imamer är höga präster,
• Sprida islam med fredliga     kan benämnas ayatollah -
 medel               har funnits tolv, den tolfte
                   har försvunit och är
                   dold,men väntas
                  • Det är en plikt att med alla
                   medel sprida islam - Ali
                   och Hussein är förebilder
                  • Martyrskapet går som en
                   röd tråd genom
                   shiariktningen. Det är en
                   plikt att med alla medel
                   sprida islam.
                  • OBS! Alla shia är inte
                   martyrbenägna
           Religion/Marit Nygårds          30
 Synen på bilder s. 1/4
  Alla tre religionerna har sin bakgrund i GT.
         Slå upp i Bibeln
          (5 mos 5:8)
Islam – Judendom bildförbud
Man kan dyrka bilden istället för det stora
outsägliga makten.
I hela den antika världen fanns tanken på att
bilden står i en alldeles bestämd relation till      A 16th century Persian miniature
den avbildade och att man med hjälp av en         painting celebrating Muhammad's ascent
bild kan skaffa sig makt över den som bilden       into the Heavens, a journey known as
föreställer.                       the Miraj. Muhammad's face is veiled


Människan skapad till Guds avbild, alltså
avbilder man Gud om man avbildar
människa

Kristendomen – tillåter i princip bilder
Tillåter bilder – men stor debatt under
medeltiden om man skulle tillåta eller inte
(den s k bildstriden s k ikonoclaster).
Den ortodoxa kyrkan har största ”utbudet”
av bilder, den reformerta är en kristen
riktning som har tagit avstånd från bilder.          Illustration of the Beeldenstorm
                               during the Dutch reformation
                 Religion/Marit Nygårds                   31
 Danmarks lagar ang yttrandefriheteten

• Yttrandefrihetens gränser
• Grundlagen. Paragraf 77 i den danska grundlagen säger
 att ”var och en har rätt att i tryck, i skrift och i tal
 offentliggöra sina tankar, men med ansvar inför lagen.
 Censur och annan förhandsgranskning får aldrig införas.”
• Blasfemiparagrafen. (Finns inte i svensk lagstiftning.)
• Paragraf 140 i brottsbalken säger att ”den som offentligen
 hånar eller bespottar ett här i landet (Danmark) lagligt
 religionssamfunds tro eller gudsdyrkan, straffas med
 böter eller fängelse upp till fyra månader.”
• Rasismparagraferna. Paragraf 256 b säger att ”den
 som offentligen eller med avsikt att i en vidare krets
 sprida yttranden eller andra meddelanden som innebär
 att en grupp människor hotas, hånas eller ringaktas på
 grund av sin ras, hudfärg, nationella eller etniska
 bakgrund, tro eller sexuella läggning, straffas med böter
 eller fängelse upp till två år. När straffet utmäts ska
 propagandaverksamhet betraktas som en särskilt
 försvårande omständighet

            Religion/Marit Nygårds         32
    Synen på bilder s. 2/4
•  Danmarks lagar ang yttrandefriheteten
•  Yttrandefrihetens gränser
•  Grundlagen. Paragraf 77 i den danska grundlagen säger att ”var och en har
  rätt att i tryck, i skrift och i tal offentliggöra sina tankar, men med ansvar inför
  lagen. Censur och annan förhandsgranskning får aldrig införas.”
•  Blasfemiparagrafen. (Finns inte i svensk lagstiftning.)
•  Paragraf 140 i brottsbalken säger att ”den som offentligen hånar eller bespottar
  ett här i landet (Danmark) lagligt religionssamfunds tro eller gudsdyrkan,
  straffas med böter eller fängelse upp till fyra månader.”
•  Rasismparagraferna. Paragraf 256 b säger att ”den som offentligen eller med
  avsikt att i en vidare krets sprida yttranden eller andra meddelanden som
  innebär att en grupp människor hotas, hånas eller ringaktas på grund av sin
  ras, hudfärg, nationella eller etniska bakgrund, tro eller sexuella läggning,
  straffas med böter eller fängelse upp till två år. När straffet utmäts ska
  propagandaverksamhet betraktas som en särskilt försvårande omständighet
•  http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=130&a=255276
•  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=46004&a=518391
•  http://www.zombietime.com/mohammed_image_archive/
•  Bilder på Muhammed genom historien
•  http://www.jp.dk/login?url=indland/artikel:aiid=3352474:fid=11146:img=0
•  http://isaacschrodinger.typepad.com/
•  http://www.metro.se/site/metro/discuss/?entry_id=18184&reply_id=
  169884
•  http://sydsvenskan.se/varlden/article133946.ece
                 Religion/Marit Nygårds               33
Synen på bilder s. 3/4
•  Mos 20:3
  P Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
•  2 Mos 20:4
    Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av
  någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet
  under jorden.
•  2 Mos 20:5
  P NDu skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren,
  din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas
  skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man
  försmår mig
                  Religion/Marit Nygårds      34
  Synen på bilder s. 3/4

•   5 Mos 4:15
   P Akta er noga! Ni såg inte någon gestalt när Herren, er Gud, talade till er ur elden på Horeb.
•   5 Mos 4:16
      Gör därför inte något så förfärligt som att tillverka en bildstod, en gudabild av vilken gestalt det
   vara må: en bild av man eller kvinna,
•   5 Mos 4:17
      en bild av ett markens djur eller av en fågel som flyger i skyn,
•   5 Mos 4:18
      en bild av ett djur som krälar på jorden eller av en fisk i vattnet, under jordens yta.
•   5 Mos 4:19
   P NNär du lyfter blicken mot himlen och ser solen, månen och stjärnorna, hela den himmelska
   hären, får du inte låta dig förledas att tillbe dem och tjäna dem. Dem har Herren, din Gud, tilldelat
   alla folk under himlen.
•   5 Mos 4:20
   P Men er har Herren tagit sig an och fört ut ur smältugnen, ut ur Egypten, för att ni skulle bli hans
   eget folk, som ni nu också har blivit.
•   5 Mos 4:21
   P Herren vredgades på mig för er skull och svor att jag inte skulle få gå över Jordan och komma
   till det rika land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom.
•   5 Mos 4:22
      Jag skall dö här i landet och kommer inte att gå över Jordan. Men ni skall gå över och ta det
   rika landet i besittning.
•   5 Mos 4:23
      Akta er då för att glömma det förbund som Herren, er Gud, har slutit med er, så att ni gör er en
   bildstod, en avbild av något som Herren, din Gud, har förbjudit dig att avbilda.
•   5 Mos 4:24
   P NTy Herren, din Gud, är en förtärande eld, en svartsjuk Gud.


                     Religion/Marit Nygårds                    35
   Synen på bilder s. 4/4


•  5 Mos 4:25
  P Om ni efter att ha fått barn och barnbarn och blivit hemmastadda i landet gör något så
  förfärligt som att tillverka en bildstod av vilken gestalt det vara må och sålunda gör det som
  är ont i Herrens, din Guds, ögon och väcker hans vrede,
•  5 Mos 4:26
  P då tar jag i dag himmel och jord till vittnen på att ni snart skall utrotas från det land ni tar i
  besittning när ni går över Jordan. Ni får inte leva länge där, ni kommer att gå under.
•  5 Mos 4:27
  P Herren skall skingra er bland folken, och bara några få av er skall leva kvar hos de
  främmande folk dit Herren driver bort er.
•  5 Mos 4:28
    Där kommer ni att tjäna gudar som är tillverkade av människohänder, gudar av trä och
  sten som varken kan se eller höra, äta eller lukta.
•  5 Mos 4:29
  P Men där skall du söka Herren, din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter
  honom av hela ditt hjärta och med hela din själ.
•  5 Mos 4:30
    När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då skall du vända tillbaka till
  Herren, din Gud, och lyssna till honom.
•  5 Mos 4:31
    Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall inte överge dig eller låta dig gå
  under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed.
                    Religion/Marit Nygårds                    36
  Teologiska institutionen Lunds universitet


•  ISK 015 – Islams bilder – konst, arkitektur och media,
•  5 p (7,5 ECTS)
•  Hur kan det finnas ett bildförbud i islam och samtidigt så många bilder i
   texter, på
•  målningar och på muslimska hemsidor? Finns det en specifikt islamisk
   arkitektur eller
•  t.ex. en islamisk stad? En annan central fråga på denna kurs rör vilken roll nya
   media,
•  t.ex. Internet och satellit-TV, spelar för tolkningen av islams tradition. På
   denna kurs ska
•  vi diskutera såväl bildförbudets historiska grunder som betydelsen av modern
•  informationsteknologi för islam idag och muslimskt kulturliv. En central del
   av
•  undervisningen utgöres av analyser av såväl historiska som nutida texter,
   bilder och
•  filmmaterial.
                 Religion/Marit Nygårds              37
Bildförbud - bildstrid- religionslexikonet


   Bildförbud:
     Enligt (5 mos 5:8) är det förbjudet att göra någon bild av Gud liksom v någon
     levande varelse. Detta för bud har följts med varierande stränghet. Judendomen
     har vanligen men inte alltid iakttagit förbudet. Inom islam har förbudet att
     avbilda levande varelser starkt stöd i hadith-littteraturen med hänvisningen till
     Gud som den enda skaparen, men genom historien har graderingar gjorts
     mellan t ex att avbilda människor, djur eller växter. Bilder på plan yta har också
     setts som mindre antstötliga än t ex statyer. Inom kristendomen är det särskilt
     de reformerta kyrkorna som iakttar bildförbudet.
   Bildstrid:
     Konfllikter kring bruket av bilder i kyrkorna och i den privata andakten. Det
     rikliga bruket av bilder och kulten av dem i det bysantinska riket ledde på
     sjuhundratalet till en reaktion. Kejsar Leo III fördömde bilderna år 725 och lät
     avlägsna alla bilder ur kyrkorna. Bildstormare (ikonoklaster) förstörde
     väggmålningar och mosaiker. Vid det andra kyrkomötet i Nicea 787 förklarades
     åter bilderna för tillåtna, men striden fortsatte ända till bildkultens seger år 823
     genom den bildteologi som då utvecklats. Under 1500-talets reformation
     inträffade en liknande bildstrid, då bildstormare förstörde konstverk i tyska,
     nederländska och engelska kyrkor. Lutherdomen var mera tolerant, varför
     bilderna behölls bl a i de nordiska kyrkorna.                    Religion/Marit Nygårds               38
Fatwa - Mufti
•  Fatwa (plur. fetáva, sv. plur. "fatva"; arab. av verbet afta, "avge ett utlåtande",
  varav ordet mufti är ett particip), den tekniska benämningen på varje juridiskt
  utlåtande, som en muslimsk mufti avger rörande en honom förelagd rättsfråga.
•  En sådan fatwa grundades ursprungligen på ett koranställe eller ett traditionellt
  yttrande av Profeten, men numera, sedan man föranstaltat storartade samlingar
  av de mest berömde rättslärdas utlåtanden (hadith), åberopas vanligen som
  grund en redan bekant fatwa rörande ett likartat fall. Därigenom får fatwa
  inom den muselmanska rätten samma betydelse som prejudikat hos oss.
•  I det osmanska Turkiet fanns ett särskilt ämbetsverk, fetya-eminis byrå, där
  varje enskild mot skriftlig ansökan kunde erhålla en fatwa över vilken
  uppgiven tvistefråga som helst. Denna ansökan skulle alltid av byråns skrivare
  omsättas i en hävdvunnen frågande form, där de verkliga namnen utbyttes mot
  de stående Zeid, Amr etc. (motsvarande vårt A, B, etc.), varefter muftins svar
  påtecknades, i vanliga fall med den allra största korthet, såsom: "ja", "nej",
  "tillåtet", "otillåtet" och dylikt. Blott vid viktigare fall motiverades utlåtandet
  på ovan anförda sätt. Även sultanen brukade i tvistiga politiska frågor inhämta
  en fatwa från någon berömd mufti.

       Mufti (arabiska för "en som avger ett utlåtande") är inom islam
       en rättslärd som uttolkar den religiösa lagen, sharia, islamska
       regler och andra teologiska frågor. Frågorna kan ställas av staten,
       institutioner, organisationer eller enskilda individer. De svar
       muftin ger på dessa frågor kallas fatwa.
                 Religion/Marit Nygårds               39
    Fiqh
•  Fiqh, islamisk rättsvetenskap. Söker framför allt lösningar på de problem för vilka Koranen inte ger
  klart och entydigt besked, men resonerar också kring vilka omständigheter som kan leda till att i
  Koranen klart formulerade straff kan ändras. Typiska sådana frågor är: Kan man verkligen hugga
  händerna av en tjuv som stjäl mat för att han svälter? Kan man verkligen instänga de som begått
  äktenskapsbrott i ett hus tills de dör om de ångrar sig och lovar bättring?
•  Eftersom Koranen i båda dessa fall genom sina formuleringar inte bara öppnar för en strafflindring
  för den som ångrar och bättrar sig utan klart utsäger att en sådan strafflindring ska tillämpas, uppstod
  tidigt inom tillämpningen av Sharí'a behovet av en rättsvetenskaplig tolkningsram för
  straffutmätningen.
•  De rättslärdas (fuqahá) betydelse för hur Shari'a har tillämpats tenderar att underskattas i västvärlden.
  I mediarapporteringen framhävs sällan att de flesta tjuvar i islamiska länder inte alls får händerna
  avhuggna. Ännu mer sällan påpekas att det faktiskt inte står någonstans i Koranen att kvinnor som
  begår äktenskapsbrott ska stenas.
•  Det som har betydelse för hur strafftillämpningen ser ut beror på flera olika faktorer. Bland fuqahá
  finns en viktig funktion, den som utövas av Muftin, en slags rättskonsult med uppgift att utfärda
  auktoritativa sakkunniggyttranden (Fatwa) i konkreta fall. Detta är tänkt att fungera som en
  vägledning för den qádí (domare) som dömer i det aktuella fallet. Något som dock historiskt sett
  spelat minst lika stor roll för tolkningen är makthavarnas vilja ('urf, "det som är känt"). Det
  sistnämnda räknas inte in i Shari'a.
•  Det som enligt fiqh ska vägas in i hur ett rättsfall bedöms är Koranen, Hadither, och ijmá
  (consensus). Shiiterna erkänner dock inte ijmá' som giltigt och förkastar alla hadither som inte någon
  av de shiitiska imamerna godkänt.
•  Inom sunnitisk fiqh har det uppstått fyra olika skolbildningar, de Hanafitiska, Shafitiska, Malikitiska
  och Hanbalitiska som fått olika geografisk spridning. Det som skiljer dessa skolor åt är bl a deras
  uppfattning av huruvida icke-islamiska sedvänjor får tillämpas jämsides med Shari'a och i så fall i
  vilken omfattning.
•  De fyra skolbildningarna betraktas av sunniterna som likvärdiga och i praktiken har det visat sig
  nödvändigt att vid stora lärosäten meddela undervisning i samtliga.
•  Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiqh

                     Religion/Marit Nygårds                      40
2006-01-12 Bildstormarna tillbaka
Krönika i Piteå-Tidningen, den 10 januari:
 •
   Som jag tidigare skrivit om är det lite stormigt kring den danska tidningen Jyllands-Posten som låtit publicera bilder
   på profeten Muhammed och därför drabbats av hårda protester. Från danska muslimer och från islamiska länder.
   I vårt moderna öppna samhälle är det tillåtet att publicera i stort sett vad som helst. Ljugarbänken har digitaliserats.
   Medierna svämmas över av mer eller mindre osanningsenliga påståenden om kända personers privatliv. Gränsen
   mellan verklighet och fantasi har suddats ut.
   Och vi vet mer än vi vill veta om vad som försiggår i Ovala Rummet. I ett sådant modernt samhälle är det svårt för
   islam att upprätthålla sitt förbud mot bilder av den store profeten. Gamla principer om hädelse, förtal och blasfemi
   gäller inte. På samma sätt som kristna fått se sitt heliga dras i smutsen får också andra religionsutövare räkna med att
   få sina heliga reliker gycklade av det ironiska samhället som dränker allt heligt i profitkalkylernas iskalla vatten.
   Kristendomen har också haft bildförbud. Gamla Testamentet föreskriver att vi inte ska göra bildstoder eller avbilder
   av något himmelskt eller tillbedja andra beläten. Det har funnits perioder av bildstormande, som när kyrkornas
   utsmyckning kalkades över. Ikoner och väggmålningar förstördes, dels under 700-talet, dels under 1500-talets
   reformation. Stora konstskatter förstördes av bokstavstrogna extremister som ville upprätthålla skriftens bokstavliga
   tolkning. Precis som kristendomen i andra avseenden fått anpassa sig till det demokratiska samhällets grundlagar får
   också islam nu rätta sig och packa sig efter detta ramverk. Vilket också de flesta muslimer faktiskt anser.
   Frågan är då om Jyllands-Posten gjort rätt? Det går faktiskt att argumentera för att islamiska trosbekännare har rätt att
   få ha sin profet ifred. Har de mycket starka känslor mot att visa profetens nylle så kan vi tycka att det är vidskepelse,
   men har inte människor rätt, i frihetens namn, att få upprätthålla ganska absurda uppfattningar?
   Det öppna samhället tillåter inte allting. Religionsfriheten är inte bara mycket starkare skyddad i vår grundlag än de
   flesta demokratiska friheter. Vi har låtit religiösa slippa militärtjänstgöring och givit dem större frihet i sina kapell än
   utanför. Pastor Green får prata om homosexualitet utifrån Bibeln i sin kyrka. Men han får inte säga samma sak utanför
   RFSL:s lokaler.
   Frihetsprincipen har vissa assymetrier. Vi har gjort undantag på andra områden än det religiösa. Barnpornografi är
   exempelvis omgärdat av oerhört starka restriktioner, inte bara mot "verkliga" bilder för att skydda offer, utan också
   konstgjorda bilder som är rena fantasier.
   Det är inte tillåtet med förargelseväckande beteende på gator och torg. Det går bra att bada näck på en enskild strand,
   men mitt på torget kan den nakne bli hånkad av polisen. Vi måste ta hänsyn till människors starka känslor. Vi skulle
   exempelvis kunna hävda att ingen ska tvingas att duscha med kamraterna efter gympan om vederbörande har en
   religiös uppfattning som gör det tabu att visa sig näck för folk utanför familjen.
   Vi har således en generös frihetsprincip, som tillåter nästan allt. Men vi gör vissa undantag för minoriteters starka
   känslor. Frågan är var den gränsen ska gå. Själv är jag inte riktigt säker.
                         Religion/Marit Nygårds                             41
  Förklaring till bildförbudet
En motsättning mellan synligt och osynligt, mellan materia och ande är
främmande för GT. Till grund för bildförbudet ligger den i hela den
antika världen spridda uppfattningen, att bilden står i en alldeles
bestämd relation till den avbildade och att man med hjälp av en bild
kan skaffa sig makt över den som bilden föreställer. Bildförbudet vill
förhindra, att man frestas att göra något som helst försök att genom
den magiska medel vinna makt över Gud och över det som tillhör hans
sfär.
Ett liknande resonemang är människans förhållande till gudsnamnet.
”Jag är den jag är” d v s själva varat. För en bokstavstroende kan det
vara stötande att skriva Gud, man skriver istället g-d.
Källa: Ur Gamla Testamentet, Gilles Geleman, Bo Johnson,
Berlingska Boktryckeriet, Lund 1970             Religion/Marit Nygårds           42
Blindkarta
       Religion/Marit Nygårds  43
     Länkar
                             •  Grundlektion om islam
•  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=235
  83                          •  Heliga mönster för Muhammed
•  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=229          – Bra artikel i DN
  51                          •  För en muslim har Gud ingen form
•  http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_          – http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=29539&a=51839
  Israel#The_House_of_Saul                     1
•  http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/utri        •  En undersökning om perspektivet på Islam i tre
  kes/asien/fredsprocessen/fredsprocessen.         nyhetsprogram
  htm                          •  http://english.aljazeera.net/HomePage
•  http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinians       •  http://www.jpost.com/
•  http://en.wikipedia.org/wiki/British_Mand       •  http://www.world-newspapers.com/east.html
  ate_of_Palestine                   •  http://www.euronews.net/
•  http://www.palestinagrupperna.se/bokhandel.htm
                             •  http://www.cnn.com/
•  http://en.wikipedia.org/wiki/User:Palestine-
  info/Israeli_security_wall              •  http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/utrikes/as
                               ien/fredsprocessen/fredsprocessen.htm
•  http://www.bible.ca/maps/               •  http://www.bbc.co.uk/history/war/sept_11/index.shtml
  Free
•  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=46003&a=52795     – Här tar man upp terrorismens historia och hur vår syn
  1                                på terrorism förändrats sedan den 11 september 2001.
                                   På engelska.
   – Bakgrunden till ”Striden kring Muhammed-           Översättningshjälp
      bilderna”
                             •  http://www-lexikon.nada.kth.se/cgi-
•  http://city.se/ArticlePages/200601/31/200601311849    bin/skolverket/sve-eng?NAD
  00_193/20060131184900_193.dbp.asp
                             •  http://translation.langenberg.com/
   – City-tidningen i Stklm ”Nima”
                                – Scrolla ner till ”Translate a web page”.
•  http://www.islamiska.org/s/sverige.htm           – Den enda ”hjälpen” som översätter från
                                   engelska till svenska (finns kanske??)
                                – Testade själv igår och det funkade, men
                                   översättningen är inte perfekt vad
                                   beträffar exempelvis meningsbyggnad o d.
                                – Jag tror man kan använda den till
                                   tre”adresser”, sedan får man nog betala.


                       Religion/Marit Nygårds                       44
• En undersökning om perspektivet på Islam i tre
 nyhetsprogram
• http://english.aljazeera.net/HomePage
• http://www.jpost.com/
• http://www.world-newspapers.com/east.html
• http://www.euronews.net/
• http://www.cnn.com/
• http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/utrikes/asien/fr
 edsprocessen/fredsprocessen.htm
           Översättningshjälp
• http://www-lexikon.nada.kth.se/cgi-
 bin/skolverket/sve-eng?NAD
• http://translation.langenberg.com/
  – Scrolla ner till ”Translate a web page”.
  – Den enda ”hjälpen” som översätter från engelska
   till svenska (finns kanske??)
  – Testade själv igår och det funkade, men
   översättningen är inte perfekt vad beträffar
   exempelvis meningsbyggnad o d.
  – Jag tror man kan använda den till tre”adresser”,
   sedan får man nog betala.

          Religion/Marit Nygårds       45

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:193
posted:8/1/2011
language:Norwegian
pages:45