Docstoc

Ziar Constanta - nr. 18-2011.pmd

Document Sample
Ziar Constanta - nr. 18-2011.pmd Powered By Docstoc
					          Nr.  18/2011    Se difuzeaz\ la Constan]a [i Mangalia

  S\pt\mânal de publicitate - anul XX, nr. 965 - sâmb\t\, 7 mai 2011 - pre] 2 lei


                                      EuroCristea
 ROXANA &
 ROX                                     Agen]ie
  MAR                                    imobiliar\
                                       Mangalia,
   Agen]ie                                  pag. 8
  imobiliar\
    Pag. 6
  ENJOY 2004
    ACTE AUTO
    pagina 5
  APEX
  imobiliare
   pag. 11

                              BLUE MOON
              pagina 7           Str. Alexandru cel Bun 32, Constan]a
                              Tel./fax 0241-553.443, 0723-472.476,
                                0763-541.095, 0341-408.000
                              CURSURI DE CALIFICARE
                                     BARMAN.
                               OSP|TAR, BARMAN
                                Diplome recunoscute
                             interna]ional, valabile [i flot\
GENMARY                         Superofert\ valabil\ pân\ la
Str. Florilor nr.11, Constan]a                   30 iunie:
                               Curs de calificare
Tel.  0241.630.171                     OSP|TAR = 400 lei
- JALUZELE VERTICALE
- ROLETE DIN                                  Agen]ie
  MATERIAL TEXTIL                     Ana        Imobiliar\
                                        Mangalia,
mail: vanzari@genmary.ro
                             Imobiliare       pag. 4
   Pagina 2
                                        Mangalia - vând apartament     Mangalia, vând apartament


      IMOBILE                            confort I, 2 camere, suprafa]a
                                     50,3 mp, cu cadastru [i intabu-
                                     lare - 35.000 euro negociabil.
                                     Telefon 0743-333.056, 0730-
                                                       3 camere confort 0, la sobe,
                                                       strada Oituz, etaj I, cu îmbu-
                                                       n\t\]iri, pre] 55.000 euro. Tel.
                                                       0721-328.520.
                                     266.328, 0341-108.585.          Satul de Vacan]\ - Cam-
                      Apartamente            Zona Far, apartament 2     pus, apartament 3 camere con-
                                     camere îmbun\t\]it, etaj 3/5,    fort 0, recent renovat, etaj su-
                                     50.000 euro. Tel. 0722-760.905.   perior, 65.000 euro negociabil.
                     2 CAMERE               Casa de Cultur\, vând     Tel. 0722-760.905.
                      Banca Religiilor, apartament  apartament 2 camere confort       Banca Religiilor, apartament
                   2 camere, parter, renovat, mo-    0, îmbun\t\]iri de actualitate,   3 camere, parter, îmbun\t\]it.
                   bilat, utilat, 32.500 euro. Tel.   45.000 euro. Tel. 0722-760.905.   Pre]: 38.000 euro neg. Tel.
                   0722-760.905.                              0722-760.905.
                      Satul de Vacan]\, aparta-     3 CAMERE               Vând apartament 3 camere,
    Garsoniere          ment 2 camere, etaj 3, 29.000       Satul de Vacan]\ - Cam-    confort 0, în zona Capitol. Tel.
                   euro. Tel. 0722-760.905.       pus, apartament 3 camere reno-   0722-760.905.
                      Mangalia, vând apartament   vate 60.000 euro negociabil. Tel.
                   confort 1 cu 2 camere, 33.000    0722-760.905.                camere
                                                         4-5 camere
                   euro, zona Sens. 0743-335.864.       Mangalia - vând apartament     Mangalia, vând apartament
                      Mangalia! Vând apartament   confort III, 3 camere, 25.000    confort 1 cu 4 camere, Rozelor,
                   confort 2, 2 camere, etaj 1,     euro. Tel. 0743-333.056, 0730-   etaj intermediar, 55.000 euro.
                   str. 1 Decembrie, între]inut, pre]  266.328, 0341-108.585.       Tel. 0743-335.864.
                   23.000 euro. Tel. 0743-335.862.      Mangalia, vând apartament
                      Vând apartament în Man-    confort 1, 3 camere, {os. Con-     Diverse
                                                         Diverse
                   galia, 2 camere confort 3, su-    stan]ei, îmbun\t\]it, pre] 33.000    Ora[ N\vodari, proprietar,
                   perîmbun\t\]it, pre] 20.000 euro   euro. Tel. 0723-575.612.      vând apartament 1 camer\ +
                   negociabil sau schimb cu confort      Mangalia, vând apartament   buc\t\rie + baie cu cad\ +
                   1 + diferen]\. Tel. 0749-551.033,  confort 0, 3 camere, bulevardul   balcon + hol în bloc de apar-
                   0769-718.492.            Callatis, îmbun\t\]iri, (persoan\  tamente, etajul 2/4, decomandat,
                      Vând apartament în Man-    fizic\). Pre] 49.000 euro. Tel.   în centrul ora[ului, c\ldur\, ap\
                   galia, 2 camere confort 2, pre]   0763-616.054 sau 0766-757.113.   cald\ nonstop, gaz metan la
   Vând sau schimb garso-     25.000 euro. Tel. 0749-551.033,      Vând apartament în Man-    scar\. Pre] 27.000 euro sau
nier\ cu apartament confort 2    0769-718.492.            galia, 3 camere confort 2, zon\   schimb cu apartament 1-2 ca-
+ diferen]a, Mangalia, suprafa]a      Mangalia! Vând apartament   bun\, etaj 2, pre] 30.000 euro,   mere în bloc cu lift, etaj inter-
21 mp, îmbun\t\]it\ cu: termo-    confort 1, 2 camere, {oseaua     îmbun\t\]it. Merit\ v\zut. Tel.   mediar, în Piatra Neam] sau
pan, u[\ metalic\, gresie, faian-  Constan]ei, etaj 3, pre] 30.000   0749-551.033, 0769-718.492.     alt ora[ de munte (f\r\ dife-
]\, parchet laminat, aer condi-   euro. Tel. 0723-575.612.          Vând apartament confort 0,  ren]\). Tel. 0727-81.77.23.
]ionat, izola]ie interior - exte-     Vând apartament în Man-    3 camere în Mangalia, bd
rior, etaj 1, pre] 17.000 euro.   galia, 2 camere confort 1, zona   Callatis, 90 m², pre] 55.000 euro   Cumpãrãri
Tel. 0749-999.283.          central\, superîmbun\t\]it, mo-   negociabil. Tel. 0763-616.054      Persoan\ fizic\, cump\r
   Vând garsonier\ Tomis III   bilat, pre] 36.000 euro. Tel.    sau 0766-757.113.          spa]iu comercial mic (9 m²),
parter, 30 mp, îmbun\t\]it\, pre]  0749-551.033, 0769-718.492.        Vând apartament în Man-    vad bun, ora[ul Constan]a. Tel.
32.500 euro. Tel. 0722-760.905.      Satul de Vacan]\ - Mamaia,   galia, 3 camere confort 1, zona   0764-533.165.
   Banca Religiilor, garsonier\  apartament 2 camere confort     Rozelor, etaj 1, pre] de criz\      Mangalia, cump\r aparta-
îmbun\t\]it\, etaj 1. Telefon    redus, etaj 2, 30.000 euro. Tel.   45.000 euro negociabil. Tel.    mente, case, vile în jude]ul
0722-760.905.            0722-760.905.            0749-551.033, 0769-718.492.     Constan]a. Tel. 0743-335.865.    Liposuc]ie Virtual\ * Presoterapie * Electrostimulare *
           Împachet\ri Tunel Infraro[u

                              New SECRET
                               beauty & hair salon
                    -  Gene false
                    -  Epilare                    - Tratamente Faciale
                    -  Coafor - Frizerie               - Tatuaj Sprâncene - Buze
                    -  Unghii GEL - ACRIL               - Bronzare Organic\

     Bd Tomis nr. 121, ap. 1, etaj 1, Program\ri la tel. 0341-455.618 - 0731-351.660
             YM: newsecret; e-mail: programari@newsecret.ro
                           www.newsecret.ro
                                                 Pagina 3

                            Locurile de munc\ vacante în jud. Constan]a
                                 Str. Lacului Nr. 14, 0241-481.537
                                    ct_lmv@ajofm.anofm.ro
                            {ef oficiu, serviciu, sec]ie, redac]ie [i asimila]i     1
                            {ef restaurant                       2
                            Kinetoterapeut                       3
                            Consultant bancar                      10
                            Referent rela]ii externe                  1
 RELA}II {I ÎNSCRIERI:                Consilier / expert / inspector / referent /
 0341-465.633; 0341-465.632; 0771-455.605;      economist în ec. general\                  1
 0771-455.601; 0731-181.036; 0766-222.518       Grafician                          2
                            Solist instrumentist                    4
  Liceul Energetic, în incinta Cãminului       Tehnician radioelectronist                 3
         Studen]esc,              Maseur                           5
    Bd Mamaia nr. 284, Constan]a          Asistent medical fizioterapie                2
                            Agent de asigurare                     24
                            Agent contract\ri [i achizi]ii (brokeri m\rfuri)      1
                            Administrator cump\r\ri                   1
   CENTRUL DE FORMARE                Referent comer] exterior                  1
  PROFESIONAL| CONSTAN}A               Agent vânz\ri                        16
                            Agent comercial                       2
Autorizat Ministerul Educa]iei [i Ministerul Muncii,  Inspector (referent) resurse umane             1
          organizeaz\:            Recep]ioner de hotel                    30
  • CURSURI DE IGIEN|                 {ef de recep]ie hotel                    8
  • CURSURI DE FORMARE PROFESIONAL| PENTRU:      Guvernant\ de hotel/etaj                  6
   - TEHNICIAN MASEUR                {ef de sal\ restaurant (maitre d`hotel)           6
                            Buc\tar-[ef                         5
   - FRIZER, COAFOR, MANICHIURIST, PEDICHIURIST
                            Operator introducere, validare [i prelucrare date      3
   - COSMETIC|                   Designer pagini WEB                     3
   - LUCR|TOR COMERCIAL               Casier                           25
   - BUC|TAR                    Buc\tar                           67
   - OSP|TAR (CHELNER) VÂNZ|TOR ÎN UNIT|}I DE    Buc\tar specialist / vegetarian / dietetician        3
ALIMENTA}IE                      Barman                           12
   - MOZAICAR, FAIAN}AR               Osp\tar (chelner)                      86
   - ZUGRAV, IPSOSAR, TAPETAR, VOPSITOR       Ajutor ospatar                       54
                            Guvernant\                         1
   - ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR
                            B\ie[                            2
   - DULGHER, TÂMPLAR, PARCHETAR          Coafor                           2
   - FIERAR BETONIST, MONTATOR PREFABRICATE     Cosmetician                         3
                            Frizer                           2
 • NOU!!! - STILIST PROTEZIST DE UNGHII        Camerist\ hotel                       97
 CURSURI DE WEEK-END: MASAJ, APLICARE UNGHII     Agent securitate                      8
FALSE, COLORIMETRIE, APLICARE GENE FALSE.       Bufetier                          2
                            Vânz\tor                          22
                            Lucr\tor comercial                     5
  Practica se face în saloanele proprii, la      Instalator instala]ii tehnico-sanitare [i de gaze      4
locul de munc\ sau cu agen]i economici de       T\ietor cu flacar\ (autogen)                4
    profil. Posibilitate de angajare.        Sudor cu gaze                        2
                            L\c\tu[ construc]ii metalice [i navale           3
                            L\c\tu[ mecanic                       2
                            Constructor-montator de structuri metalice         6
                            Mecanic agricol                       1
                            Electronist depanator utilaje calcul            1
                            Ciontolitor tran[ator carne                 5
                            M\celar                           1
                            T\ietor p\s\ri                       10
                            Brutar                           16
                            Cofetar                           6
                            Patiser                           9
                            Croitor                           2
                            Fochist la cazane de ap\ cald\ [i cazane de abur      2
                            Fochist cazane industriale                 3
                            Operator confec]. ind. îmbr\c\minte-]es\turi, tricot.    12
                            Macaragiu                          1
                            Docher                           10
                            Menajer\ (personal casnic)                 1
                            Femeie de serviciu                     19
                            Lucr\tor buc\t\rie (sp\l\tor vase mari)           58
                            Sp\l\toreas\ lenjerie                    6
                            Paznic                           7
                            Casier încasator                      5
                            Munc. necal. în agricultur\                 8
                            Îngrijitor spa]ii verzi                   11
                            Ambalator manual                      20
                            Muncitor necalificat în industria confec]iilor       10
                            Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor    1
                            Manipulant m\rfuri                     17
                                                      TOTAL: 795
    Pagina 4
                                      Vând cas\ 3 camere, baie,     Mangalia - vând cas\ 2
    Case - Vile                          buc\t\rie, 388 m², Tuzla, 40.000  camere, baie, buc\t\rie, con-
                                   euro negociabil. Tel. 0762-     struc]ie BCA 2007, suprafa]a
                                   682.651, familia Abou Salem.    construit\ 80 mp, teren 280 mp,
                                      2 Mai, vând cas\ nou\     cu proces-verbal de execu]ie
                                   construc]ie BCA, 100 m² con-    100%, 25.000 euro negociabil.
                                   struit, 35.000 euro [i Mangalia,  Tel. 0743-333.056, 0730-
                                   cas\ cu 2 camere, buc\t\rie,    266.328, 0341-108.585.
                                   hol, teren 440 m², 27.000 euro.     Cas\ b\trâneasc\ în Ne-
                                   Tel. 0749-551.334.         gru-Vod\ + 1000 mp. Rela]ii la
                                      Cump\r cas\ b\trâneasc\    telefon 0727-248.323.
                                   cu teren 800-1000 mp, vânz\-       În Mangalia, str. George
                                   torul va r\mâne în cas\ chiar    Enescu, P+1 - parter spa]iu
                                   [i dup\ întocmirea actului de    comercial 100 m², etaj 5+1 pre]
                                   vânzare - cump\rare, în locali-   55.000 euro negociabil, închiriat
                                   t\]ile Limanu - 23 August - Tuz-  500 euro/lun\. 221/7 - 45000
                                   la. Rela]ii suplimentare la tel.  m² pre] 3 euro negociabil, Ve-
                                   0724-071.365.            nus 500 m² la strad\ 85 euro
                                      Cas\ Cump\na construc]ie   negociabil. Accept schimb apar-
   Vând camer\ 18 mp (3/6       SUPEROFERT|! În exclu-    2007, 75 mp, suprafa]\ teren    tament - variante. Telefon 0747-
m) în Km 4, pre] 4.000 euro,    sivitate cas\ de vânzare cu trei  252 mp, BCA, îmbun\t\]iri actu-   339.820, 0747-339.830.
cu ie[ire la strad\. Telefon    camere în Constan]a, în zona    alitate, verand\ închis\ PVC,      Falez\-Nord, cas\ c\r\-
0241-515.744.           Centru, vizavi de Administra]ia  central\ proprie gaze. Tel. 0752-  mid\, 5 camere, baie, buc\t\rie,
   Vând cas\ nou\ în 2 Mai,   Financiar\, aproape de Plaja    292.623, 0721-255.919.       dependin]e, 225 mp, D=9 m.
3 camere, baie, buc\t\rie, hol,  Modern, cu baie, buc\t\rie, hol,     Mangalia, vând cas\ zona   Pre] 150.000 euro neg. Tel.
living, construc]ie BCA - 28.000  pod, beci, gresie, faian]\, du-  Sens giratoriu, str. Maior {on]u,  0722-760.905.
euro neg. Vând cas\ Mangalia,   [umea, înc\lzire central\ pe    500 mp, 4 camere, buc\t\rie,       Mangalia! Vând cas\ 70
2 camere, hol, buc\t\rie, de-   gaze, teren 171 mp, construit   baie. Tel. 0723-062.495.      mp, gresie, faian]\, termopan,
bara, cu 600 mp teren, pozi]ie   95 mp, deschidere 13 metri,       Satul de Vacan]\, vil\ 160  parchet, rigips, renovat\ 2005,
excelent\, 40.000 euro. Tele-   geamuri termopan, ideal pentru   mp, destina]ie alimenta]ie pub-   teren 200 mp, Coloni[ti, aproape
fon 0743-333.056, 0730-      sediu firm\, locuit, investi]ie.  lic\. Pre] 150.000 euro. Tel.    de blocuri. Pre] 30.000 euro.
266.328, 0341-108.585.       Merit\ v\zut! Tel. 0769-872.377.  0722-760.905.            Tel. 0743-335.862.     ANA IMOBILIARE                           GARSONIERE
                                     - toate zonele ora[ului pre]uri între 14.000-35.000 E


      MANGALIA                             APARTAMENTE CU 2 CAMERE
                                     Confort II

       Agen]ie imobiliar\                     - zona 1 Decembrie 1918 - 24.000 euro - 26.000
                                   euro - 27.000 euro
                                     - zona Penny - 27.000 euro
                                     - zona Rozelor - 30.000 euro negociabil

                                     Confort I:
                                     - zona 1 Decembrie 1918 - 36.000 euro - 38.000
                                   euro - 40.000 euro
                                     - zona Centru - pre] 40.000 euro - 42.000 euro
                                     - zona Rozelor - 45.000 euro - 52.000 euro
                                     - zona bd Callatis - 45.000 euro - 50.000 euro
                                     - sobe zona BCR - 50.000 euro

                                      APARTAMENTE 3 CAMERE
                                     - confort II - în toate zonele de confort II - 30.000
                                   euro - 36.000 euro
                                     - confort I - în toate zonele ora[ului - 42.000 euro -
                                   60.000 euro - 65.000 euro
                                     - 3 camere Neptun - 30.000 euro negociabil

                                      CASE [i VILE
  Str. {os. Constan]ei nr. 15, parter,                 - Mangalia, 2 Mai, Vama Veche, Limanu de la 23.000
   vizavi de Notar David Daniela                  euro pân\ la 120.000 euro.

   Tel./fax 0341.108.585,                         SPA}II COMERCIALE
 0743/333.056, 0730/266.328                       - 58.000 euro pân\ la 150.000 euro
                                                             Pagina 5
    2 Mai, P+1 construc]ie bca
2002, 130 mp locuibili, 7 ca-

                         S.C. ENJOY 2004 Mangalia
mere, situat\ în zona 1 a loca-
lit\]ii 2 Mai (aproximativ 500 m
de mare), funda]ie 1,80 m (per-
mite ridicarea unui nivel), ca-
dastru [i intabulare, liber\ de                 {os. Constan]ei, lâng\ Domo
sarcini, se vinde urgent, posibi-
litate colaborare cu intermediar
                                Enjoycompany2002@yahoo.com
ofer comision, pre] 63.000 euro
negociabil, accept credit imobi-             0743.333.150             0744.136.962
liar sau 2 tran[e la interval de
6-8 luni. Tel. 0722-828.136.               0722.842.751             0241-740.020
    2 Mai, cas\ 100 mp, din
bca, la ro[u, cu teren 700 mp.
Vând sau schimb cu apartament                    ACTE AUTO:
2 camere în Constan]a. Pre]:                 ITP, RADIERI, ASISTEN}|
30.000. Tel. 0722-760.905.
    Vând, zona Parc T\b\c\riei
                            RAR, INTERMEDIERI, ÎNMATRICUL|RI,
(City Park), vil\ P+1 + man-               ACTE VÂNZARE - CUMP|RARE
sard\ locuibile, 100 mp pe nivel,
beci pe toat\ suprafa]a, teren
306 mp. Pre] 400.000 euro. Tel.               ASIGUR|RI
0722-760.905.                RCA, CARTE VERDE, CASCO, LOCUIN}E, MEDICALE
    Mangalia, vând vil\ P+1 din
BCA, zona cartier vile. Rela]ii
la tel. 0744-653.461.                        IMOBILIARE
    Constan]a, vil\ nou\ P+2,             VÂNZ|RI - CUMP|R|RI - ÎNCHIRIERI
80 mp/nivel. Tel. 0722-760.905.
                             COMENZI AUTOTURISME GERMANIA
     Terenuri
                           ÎNMATRICUL|RI - ASIGUR|RI BULGARIA
   Mangalia, vând teren in-
travilan Dobrogea I 10 loturi x
600 m²/lot, deschidere/lot 20 m      Teren intravilan 5000 mp       Persoan\ fizic\, vând teren      Persoan\ fizic\, vând teren
liniari, 23 euro/m². URGENT.     la intrarea în Lazu, lâng\ de-    în M. KOG|LNICEANU – teren       în VALUL LUI TRAIAN – 2 loturi
Tel. 0743-335.865.          pozitele Oil Terminal, 100 euro/   9.500 mp/150 m la DN 2A, la      lipite de cartierul nou, utilit\]i.
   Poiana, 6000 m² extravilan   mp, negociabil. 0722-760.905.    intrare în localitate, ap\, curent,  5.500 euro. 0724-047.018.
lâng\ sat. Tel. 697.646.          Teren 2 Mai, 2 ha extra-    ideal peco, parcare, showroom        Persoan\ fizic\, vând teren
   Vând teren intravilan Delta  vilan, aproape de vam\, la      etc. 6 euro/mp. 0729-308.208.     în TUZLA – teren 30.000 mp/
Dun\rii, com. Murighiol, 2500    grani]a cu Bulgaria. Tel. 0722-      EFORIE-SUD – TUZLA –       200 m, pe col], lâng\ case [i
m², la DN [i Uzlina 3500 m²     760.905.               teren 3 hectare pe col], lipit de   utilit\]i, vedere lac Techirghiol,
lâng\ Complex Cormoran. Tel.        Teren Tab\ra Delfin N\vo-   intravilan, 3 euro/mp. 0766-      propus intravilan, parcelare. 5
0744-759.127, 0742-303.982,     dari 400 mp, deschidere 15 m,    650.335.                euro/mp. 0729-308.208.
0742-350.093.            100 m parcare, 35.000 euro         Persoan\ fizic\, vând teren      Particular, vând în Valul lui
   Mangalia: vând teren in-    negociabil. Tel. 0722-760.905.    în TUZLA – TURNUL DE TE-        Traian loturi 400 m, 3.500 euro.
travilan cartierul Dobrogea 1,       Stupina - teren intravilan   LEVIZIUNE – teren 890 mp/24      0766-650.335.
500 mp, D=16 m liniari, pre]     9.000 mp, D/180 m, la E 60      m, pe col], la 200 m de lacul        Persoan\ fizic\, vând teren
20 euro/mp. Tel. 0743-335.862.    (DN 2A, Constan]a - Hâr[ova),    Techirghiol, viitor intravilan.    în 23 AUGUST – COSTINE{TI
   Vând 315 mp intravilan la   utilit\]i, ideal Peco, minihotel   10.000 euro. 0729-308.208.       – teren 43.500 mp, deschidere
intrare în Cump\na. Tel. 0721-    etc., 3 euro/mp. 0729-308.108.       Persoan\ fizic\, vând teren   la 2 drumuri, la 300 m de DN
846.735.                  23 August - Olimp - teren   în VALUL LUI TRAIAN – loturi      39, utilit\]i aproape, 2 euro/mp.
   Limanu! Vând teren intra-   15.000 mp, D/85 m, deschidere    de 400 mp/15 m, lipit de        0729-308.108.
vilan 500 mp, D=20 m liniari,    la 2 drumuri, vedere la mare,    cartierul nou, utilit\]i. Pre] 4.500     Valul lui Traian, teren 2,4
zona cartierul de vile, 8000     parcela A 372/55, viitoare zon\   – 5.500 euro. 0729-308.208.      hectare, lipit de intravilan
euro. Tel. 0723-575.612.       turistic\ (sta]iunea Terra), 10      Persoan\ fizic\, vând teren   parcela A 413/65, utilit\]i. 10
   Albe[ti, vând teren intra-   euro/mp. Tel. 0729-308.108.     în CUMP|NA – 10.000 mp/40       euro. 0724-047.018.
vilan 1900 m², d=30 m liniari,       Cump\na - malul Canalului,   m, viitor intravilan, la 200 m
9 euro/m². Tel. 0743-335.864,    teren 10.000 mp, D/50 m, pro-    de vile [i utilit\]i, 5 euro/mp.
0743-335.865.            pus intravilan, parcela A 450/    0729-308.208.                Comuna Tuzla,
   Vând 1000 mp în localitatea
Albe[ti, cartierul nou, cu 3000
                   28, 20 euro/mp. 0729-308.108.       Persoan\ fizic\, vând teren      vând teren par]ial
                      23 August - teren 43.500    în 23 AUGUST – COSTINE{TI
euro sau schimb cu auto. Tel.    mp, D/63 m, parcela A 352/      – loturi de 600 mp/28 m, propus     intravilan 10.000 mp,
0743-333.150.            11., 3 euro/mp. 0729-308.108.    intravilan, ideal pentru investi]ie,
   Persoan\ fizic\, vând teren                     6.000 euro. 0729-308.208.
                                                          posibilit\]i de ap\ [i
cu cas\ în Costine[ti, zona        Persoan\ fizic\, vând teren      Vând terenuri Valul lui      curent.
Golful Francez, autoriza]ie de    în EFORIE-NORD - teren 300      Traian loturi de 400 mp, lâng\
construc]ie - intabulare. Pre]    mp/15 m, funda]ie P+M, cu      case, lipit de intravilan, cu
                                                           Pre] negociabil.
15.000 euro, negociabil. Tel.    autoriza]ii valabile. 25.000 euro.  utilit\]i. 5.000 euro sau schimb      0728-279.974. (R)
0753-784.774.            0729-308.208.            auto. 0724-047.018.
  Pagina 6


        Agen]ia imobiliar\

  ROXANA & MAR
  Mangalia, str. Rozelor, bl. R1, parter,
    vizavi de magazinul Carmen
   Tel.: 0749-551.033 - 0769-718.492
  VINDE - CUMP|R| apartamente - case,                 -  confort  1  zona  bd Callatis - 47.000 euro
         terenuri                       -  confort  1  zona  {os. Constan]ei - 33.000 euro
                                    -  confort  1  zona  Rozelor - 42.000 euro
           *
                                    -  confort  1  zona  Sens giratoriu - 60.000 euro
ÎNCHIRIAZ| apartamente - vile pe sezon [i pe
        extrasezon                            APARTAMENTE cu 4 camere
                                    - confort 2 cu 4 camere - 35.000 euro
           GARSONIERE
  - în toate zonele ora[ului pre]uri cuprinse între 11.000 euro -            CASE - VILE Mangalia
17.000 euro                               - Case în Mangalia între 22.000 euro - 30.000 euro -
                                   50.000 euro, pân\ în 70.000 euro
                                    - Case Pecineaga - între 10.000 euro - 25.000 euro -
      APARTAMENTE cu 2 camere
                                   35.000 euro
  confort 2
                                    - Case Dulce[ti sau schimb cu apartament + diferen]\ -
  - zona 1 Decembrie 1918 - 22.000 euro - 24.000 euro -
                                   35.000 euro
26.000 euro
                                    - Case Limanu - 28.000 euro - 30.000 euro - 45.000 euro
  - zona Portului - 26.000 euro
                                    - Case 2 Mai - 35.000 euro - 40.000 euro
  - zona Albatros - 25.500 euro
                                    - Vil\ Albe[ti super - parter + mansard\ + 2.500 mp teren
  - zona Sirenei - 25.000 euro
  - zona Ion Creang\ - 26.000 euro
  - zona Rozelor - 28.000 euro                                  TERENURI
                                    - 450 mp teren în Vama Veche concesionat la pre] de
  confort 2                             4.500 euro
  - zona Rozelor - 35.000 euro                     - 400 mp teren în Limanu concesionat - 4.000 euro
  - zona {os. Constan]ei - 35.000 euro                 - 500 mp teren Limanu, acte de proprietate, la [osea în sat
  - zona Po[t\ - 30.000 euro                    cu numai 10.000 euro
  - zona Centru - 35.000 euro                     - 600 mp teren intravilan în 2 Mai la [osea, centru, la 60
  - zona 1 Decembrie - 22.000 euro - 35.000 euro - 40.000      euro mp
euro negociabil
  - zona bd Callatis - 42.000 euro                            OFERT| SPECIAL|
  - zona Sens giratoriu - 45.000 euro                 - Apartament cu 2 camere confort 2, cu numai
  - confort 1 zona Port Turistic - 45.000 euro           20.000 euro
                                    - Apartament cu 3 camere confort 1, zona {os.
      APARTAMENTE cu 3 camere                  Constan]ei - 30.000 euro
  - confort 2 în toate zonele ora[ului - 30.000 euro - 35.000     - Apartament cu 3 camere confort 1 zona Rozelor
euro negociabil
                                   - 40.000 euro
  - confort 1 zona 1 Decembrie - 42.000 euro negociabil
  - confort 1 zona Portului - 45.000 euro
                                    - Apartament cu 3 camere confort 1 zona Rozelor
                                   - 30.000 euro, etaj intermediar, superîmbun\t\]it
                                                      Pagina 7
   ImobiliareLitoral
    Întocmim dosare în vederea ob]inerii de credite pentru locuin]e.
       Oferim ASIGUR|RI GRATUIT (incendii, inunda]ii,
     calamit\]i naturale) pentru imobilele cump\rate prin noi.

        Tel. 756.454, 0723-575.612, 0743-335.860
                Mangalia, {os. Constan]ei, nr.32 (vis-à-vis Petrom)
                 www.ImobiliareLitoral.ro        office@ImobiliareLitoral.ro
        {ansele de reu[it\ cu noi sunt mai mari!
   Gar soniere
   Garsonier
     soniere          - Str. Negru-Vod\ - 24.000   Apar t. 3 camere
                                   part. camere            - Portului - 1 Decembrie
                                                   - 48.000 euro - 55.000 euro
                 euro - 29.000 euro
  - Garsoniere confort 1 -                       conforort
                                   - confor t 2           - Oituz - George Murnu -
25.000 - 30.000 euro (40
m²)                Apar t. 3 camere
                  part. camere            - Str. T.S. S\veanu - Al-   45.000 euro - 50.000 euro
                                                    - Muncitorului - 55.000
                                  batros - Sirenei - 32.000 euro
  - Garsoniere confort 3 -      conforort
                  - confor t 1          - 36.000 euro           euro
10.000 euro - 14.000 euro
                  - Str. Ion Creang\ - Str.     - 1 Decembrie - Portului -
(20 m²)
                 Rozelor - 40.000 - 50.000 E    33.000 euro - 38.000 euro      Apar tamente
                                                     partamente
Apar t. 2 camere
 part. camere
                  - {os. Constan]ei - 45.000
                 euro - 55.000 euro
                                   - Rozelor - Ion Creang\ -
                                  35.000 euro - 40.000 euro
                                                      camere
                                                     4 camere
  conforort
 - confor t 1           - Bd Callatis - 55.000 euro    - Negru-Vod\ - pre] 32.000        ort
                                                      confor
                                                     - confor t 2
                 - 65.000 euro           euro                 - Albatros - Sirenei -
  - Bd Callatis - 40.000
euro
                  - Str. Portului - Str. 1 De-    Apar tamente
                                     partamente         38.000 euro - 42.000 euro
                 cembrie - 45.000 E - 50.000
  - Ion Creang\ - 35.000                          camere
                                     4 camere
euro
                 Euro
                                                     Case - Vile
  - Str. 1 Decembrie - Str.
                  - Str. Oituz - 43.000 euro         ort
                                      confor
                                     - confor t 1          - Limanu - cas\ 2 came-
                 - 50.000 euro
Portului - 36.000 - 41.000                      - T.S. S\veanu - 45.000    re, suprafa]\ teren 394 mp,
                  - Str. Negru-Vod\ - 43.000
euro                                euro               suprafa]\ construit\ 81 mp
                 euro - 50.000 euro
  - Str. Rozelor - 40.000                      - Rozelor, 60 - 70.000 euro  - 35.000 euro
                  - Str. George Murnu -
euro - 50.000 euro                          - {os. Constan]ei - 50.000    - 2 Mai - cas\ 3 camere,
                 44.000 euro - 50.000 euro
  - Str. Portului - 40.000                    euro               teren 460 mp, suprafa]\ con-
                  - Albatros - 45.000 euro
euro                                 - Bulevardul Callatis - pre]  struit\ 120 mp - 38.000 euro
                  - Str. Muncitorului - 50.000
  - Str. Oituz - 35.000 euro                   65.000 euro             - Mangalia - vil\ 5 came-
                 euro - 55.000 euro
- 40.000 euro                                            re, 2 b\i, teren 500 mp, su-
  - Str. Negru-Vod\ -                                        prafa]a construit\ 190 mp -
35.000 euro - 40.000 euro            Oferte speciale                   pre] 45.000 euro

Apar t. 2 camere
 part. camere            1. Venus - teren 700 m², deschidere                  Terenuri
                                                        enuri
                                                       eren
  conforort
 - confor t 2           16 m liniari, 32 euro/m²                              I,
                                                     - Dobrogea I 550 mp,
                                                   deschidere 18 m liniari - 20
  - Str. T.S. S\veanu, Sire-    2. Dobrogea I - 500 m², deschidere 16
                                                   euro/mp
nei - 24.000 - 28.000 euro     m liniari - 20 euro/m²                         Coloni[ti,
                                                     - Coloni[ti 400 mp, des-
  - Str. Rozelor, Ion Crean-    3. Mangalia - apartament confort 2,               chidere 12 m liniari, 11.000
g\ - 25.000 - 29.000 euro                                      euro
  - Str. Sirenei - 24.000
                  cu 2 camere, strada 1 Decembrie, 23.000
                                                     - 2 Mai - teren 300 m²,
euro - 28.000 euro         euro                               d=15 m liniari, 14.000 euro
  - Strada 1 Decembrie -      4. Mangalia - apartament confort 1, 2                - Limanu - 500 m², d=16
Str. Portului - 25.000 euro -   camere, Str. Constan]ei - 28.000 euro               m liniari, 18 euro/m² - car-
29.000 euro                                             tierul nou de vile
                         www.anuntulgratuit.net
   Pagina 8

                                     3) Zona Portului, mobil\ de buc\t\rie bonus - pre] 40.000


S.C.  EuroCristea                          euro
                                     4)
                                   euro
                                       (ID1006)
                                       Zona Sens, cu îmbun\t\]iri, S=100 mp, pre] 50.000
                                       (ID1169)
                                       3 camere
                                     1) Zona Rozelor, îmbun\t\]it, et. intermediar 58.000 E (ID912)
 Agen]ie Imobiliar\, Mangalia, str. {tefan cel              2) Zona {tefan cel Mare, superîmbun\t\]it 67.000 E (ID874)
    Mare, bl. D4, sc. B, parter, ap.2                 3) Zona Pictor Tonitza, etaj intermediar, 40.000 euro (ID1099)
                                     4) Zona Pictor Tonitza, etaj intermediar, modern, pre] 46.000
                                   euro (ID992)
    Tel./fax: 0241-75.04.24,                      5) Zona 1 Decembrie - îmbun\t\]it, 2 b\i, etaj intermediar.
                                   Pre] = 45.000 euro (ID1072)
    Mobil: 0726-72.89.07                         2 camere
                                     1) Zona Portului, superîmbun\t\]it, etaj intermediar, deco-
     sau 0747-33.83.50                      mandat, pre] 38.000 euro (ID965)
                                     2) Zona Gar\, S=54 mp, decomandat, liber, etaj intermediar,
    e-mail: cristea_ag_imob@yahoo.com               37.000 E (ID409)
                                     3) Zona Rozelor, cu îmbun\t\]iri de actualitate, etaj
         servicii oferite gratuit:              intermediar, cu vedere la mare, pre] 42.000 euro (ID1236)
                                     4) Zona {os. Constan]ei, multiple îmbun\t\]iri, 2 b\i, liber
        *consultan]\ domeniu imobiliar
                                   - 36.000 E (ID923)
       *fi[e inspec]ie propriet\]i (poze)             5) bd Callatis, superîmbun\t\]it - 43.000 euro neg. (ID714)
   *vizionarea imobilelor cu poten]iali cump\r\tori          6) Zona 1 Decembrie, decomandat, îmbun\t\]it, etaj
 *întocmire dosar pt. credit imobiliar (achizi]ie locuin]\)      intermediar, pre] 40.000 euro (ID840)
   *lucr\ri cadastrale [i intabul\ri (prin colaboratori         7) Zona {tefan cel Mare, încadrat, semidecomandat, liber,
             autoriza]i)                 pre] 33.500 euro (ID1224)
 ASIGURAREA OBLIGATORIE PENTRU LOCUIN}|                 8) Zona Sens, 2 camere decomandat, îmbun\t\]it, pre]
             {I R.C.A.                  42.000 euro


             Terenuri                         Apartamente confort 2
  - Mangalia:                               4 camere
  1) zona de vile, S=400 mp, D=16,5 ml la Str. Munteniei, cu      1) Zona Sirenei, etaj intermediar, îmbun\t\]it - pre] 37.500
utilit\]i, pre] 13.000 euro/tot (ID10)                euro (ID114)
  2) zona de vile, S=400 mp, dubl\ deschidere la Str. Munteniei,      3 camere
cu utilit\]i, pre] 16.000 euro/tot (ID729)                1) Zona Portului, etaj intermediar, liber, 34.000 Euro (ID1234)
  3) Zona Dobrogea 1: 500 mp cu D=20 ml, ap\, canalizare,        2) Zona Sirenei, etaj intermediar, îmbun\t\]iri, liber, 32.000
30 E/mp (ID1008)                           E (ID1201)
  4) Zona Dobrogea 1: S=500 mp cu D=16,7 ml, utilit\]i în        3) Zona I. Creang\, îmbun\t\]it, etaj intermediar - pre]
apropiere, pre] 27 E/mp                        35.000 euro (ID1114)
  5) Zona Falez\ - 600 mp cu D=21 ml, toate utilit\]ile, pre]       2 camere
150 euro/mp (ID1066)                           1) Zona 1 Decembrie, îmbun\t\]it, liber, 30.000 euro (ID900)
  - 2 Mai:                               2) Zona Albatros, decomandat, încadrat, termopane, liber -
  1) Cartierul vechi - pozi]ie central\, S=548 mp cu D=12,6     pre] 26.000 euro (ID605)
ml, utilit\]i, pre] 33 euro/mp (ID541)                  3) Zona Rozelor, termopane, curat, la strad\, aproape de
  2) Centru - S=1055 mp cu deschidere la DN39, utilit\]i,      plaj\, pre] 28.000 euro (ID357)
pre] 49 euro/mp (ID871)                          4) Zona Rozelor, termopane, îmbun\t\]it, la strad\, etaj
  - Limanu:                             intermediar, pre] 30.000 euro (ID1212)
  1) Cartier - pozi]ie central\, S=400 mp, utilit\]i, 8.000 euro/    5) Zona Portului, simplu, etaj intermediar, pre] 28.000
total (ID964)                             euro (ID1209)
  2) Cartier nou - S=500 mp, cu utilit\]i în apropiere, pre]
7.500 euro/total (ID936)                         Apartamente confort 3 - 18.000 Euro - 21.000
                                   Euro
       Case - Vile Mangalia
  - OCAZIE! - zona Centru, Coloni[ti - cas\ 3 camere, hol,       Garsoniere pre] 12.000 euro - 30.000 euro
buc\t\rie, baie, cu SC=85 mp, pre] 28.000 euro (ID392)          OCAZIE! Zona 1 Decembrie - garsonier\ simpl\, S=37 mp,
  - Loc. 2 Mai - Cartier nou: vil\ P+1 cu ST=400 mp,         20.000 euro (ID1070)
construc]ie 2009, finalizat\ 85%, pre] 40.000 euro (ID999)        Zona 1 Decembrie, garsonier\ îmbun\t\]it\, 16.000 Euro
  - Loc. Limanu - zona Central\: vil\ P+1 cu ST=340 mp [i      (ID879)
SC=70 mp, construc]ie 2010 din BCA, pre] 45.000 euro (ID933)
  - Loc. Limanu - zona Central\ (DN39), S teren 1960 mp, S
cas\ 152 mp (2 camere, baie, buc\t\rie, hol), pre] 40.500
                                               Închirieri
euro (ID1145)                              1) Zona 1 Decembrie - 3 camere, mobilat [i utilat, termen
                                   lung, pre] 200 euro/lun\
                                     2) Zona bd Callatis, 2 camere mobilate [i utilate, termen
       Apartamente confort 0-1                 lung, pre] 200 euro/lun\
   4 camere                              3) Zona Sirenei - 2 camere utilat [i mobilat, cu c\ldur\,
 1) Zona Port Turistic, cu îmbun\t\]iri moderne - pre] 89.000    pre] 150 euro/lun\ negociabil
E neg. (ID844)                              4) Zona 1 Decembrie - 2 camere mobilat [i utilat, modest,
  2) Zona Sens, mobilat [i utilat - pre] 80.000 euro (ID494)     termen lung, pre] 120 euro/lun\ negociabil
Pagina 9
    Pagina 10
                                         Cas\ 4 camere mobilate        Închiriez spa]iu comercial
     Închirieri            Constan]a - ofer spre      în Constan]a, zona Delfinariu,    100 mp pentru alimentar\, vizavi
                    închiriere spa]iu comercial     singur curte, termen lung. Pre]   de Radio Vacan]a, vad bun. Tel.
                    15 mp [i apartament 4 ca-      negociabil. Tel. 0722-760.905.    0722-760.905.
  CERERI                                     Tulcea, închiriez teren în      Închiriez restaurant modern,
   Doresc s\ închiriez un a-     mere 106 mp, Str. Ate-        zona central\ pe termen lung,    1000 mp, pentru nun]i. Tel.
partament cu 2 camere în zona      lierelor 7.             cu deschidere stradal\, ideal    0722-760.905.
Tomis II - Capitol. Tel. 0723-       Tel. 0722-733.383. (R)      investi]ii. Vad excep]ional pentru    Închiriez spa]iu 12 mp vi-
772.167.                                   orice activitate comercial\. Tel.  zavi de Satul de Vacan]\ pentru
   Caut 2 camere de închiriat       Închiriez urgent camer\ +    0722-760.905.            amanet - schimb valutar, pre]
în Constan]a pre] acceptabil.     buc\t\rie + hol separate la o        Închiriez în Constan]a cas\   negociabil. Tel. 0722-760.905.
Singur\, ajut persoane cu pro-    familie, serio[i, salaria]i sau 2   cu 5 camere libere pentru bi-
bleme contra locuin]ei, apelez    fete cu serviciu sau un b\iat     rouri. Tel. 0722-760.905.
la persoane sufletiste s\ ajute    salariat. Rog f\r\ copii. Tel.       Ofer camere, garsoniere,
                                                             Schimburi
o s\rac\. Seriozitate v\ rog.     0241-674.006. Rog seriozitate.     apartamente mobilate, utilate,
Mul-]umesc. Tel. 0764-432.079.       Doamn\, închiriez camer\     termen lung. Pre]uri accesibile.
   Mangalia - familie foarte    etaj I bloc Satul de Vacan]\,     Tel. 0722-760.905.
serioas\, curat\, dore[te s\ în-   unei doamne salariate sau          Închiriez camere la bloc -
chirieze pe 2,5 luni (iunie - iulie  pensionar\ modest\, sufletist\,    curte, mobilate. Telefon 0722-
- august) un apartament deco-     lunar 350 inclus lumina, cablu,    760.905.
mandat, cu toate condi]iile. Ofe-   frigider, ma[in\ de sp\lat. Tel.      Apartament 2 camere, Satul
rim maxim 200 euro/lun\, pl\tim    0241-657.766 sau 0341-453.745.     de Vacan]\, mobilat, utilat, pe
jum\tate sau anticipat. Tel.        Mangalia, ofer pentru în-    termen lung. Tel. 0722-760.905.
0762-951.853.             chiriere trei garsoniere la vil\,
                   intr\ri separate, toate utilit\]ile,   Terenuri                Mangalia, schimb jum\tate
  OFERTE              termen lung, chiria anticipat. Tel.     Închiriez pe sezon teren 50   dintr-un duplex, parter 110 m²,
   Eforie-Sud - închiriez pe    0740-273.336, 0761-904.461.      mp pentru activit\]i comerciale,   etaj 90 mp + teras\, teren 210
sezon vil\ unei firme pentru        Cire[ica - apartament 2 ca-   foarte aproape de plaj\, vad     m² cu un apartament confort I
cazare personal etc., par]ial sau   mere, mobilat, utilat, termen     comercial foarte bun, Eforie-Sud.  cu 2 camere + 35.000 euro, în
total. Tel. 0722-532.125 (seara).   lung, 200 euro. 0722-760.905.     Tel. 0722-532.125.          Mangalia, Constan]a sau N\vo-
   Închiriez o camer\ la bloc      Brot\cei, apartament 2 ca-      Tulcea, închiriez pe termen   dari. Telefon 0749-833.282,
mobilat\, separat\ (sau la cas\)   mere renovate, nemobilate, ter-    lung teren 400 mp, cu deschi-    0733-307.327.
Cire[ica - Campus, Aleea Hor-     men lung. Tel. 0722-760.905.      dere stradal\, pentru diferite      2 Mai, teren + cas\, schimb
tensiei. Tel. 0341-458.939.         Banca Religiilor, închiriez   activit\]i. Tel. 0722-760.905.    cu apartament 2 camere cf. 1
   Tomis-Nord, garsonier\ mo-   (vând) apartament 2 camere                         în Constan]a. Tel. 0722-760.905.
bilat\, utilat\, termen lung, 150   renovat, mobilat, pre] negociabil.     Spa]ii comerciale           Ora[ N\vodari (10 km de
euro. Tel. 0722-760.905.       Tel. 0722-760.905.             Mangalia, închiriez spa]iu   Constan]a), schimb apartament
   Ofer camer\ mobilat\ la        Doresc s\ închiriez 3 ca-    comercial central, stradal, in-   1 camer\ + buc\t\rie + baie
bloc unei eleve sau salariate +    mere nemobilate. Telefon 0722-     tersec]ie, vad foarte bun, 12    cu cad\ + hol toate decoman-
dependin]e, pre] convenabil.     760.905.                m², magazie 5 m². Tel. 0740-     date, în bloc de apartamente,
Sunt persoan\ singur\, pensi-        Închiriez camere mobilate    273.336, 0761-904.461.        etajul 2/4, în centru, c\ldur\,
onar\. Tel. 0763-908.104.       la curte sau bloc. Rela]ii la tel.     Sta]iunea Mamaia, închiriez   ap\ cald\ nonstop, gaz metan
   Închiriez camer\ la bloc    0722-760.905.             restaurant 1000 mp. Pre] nego-    la scar\, cu apartament 1-2
unei doamne sau domni[oare         Tomis-Nord, închiriez apar-   ciabil. Tel. 0722-760.905.      camere în bloc cu lift, etaj in-
pe termen lung, chiria anticipat   tament 2 camere mobilate pe         Spa]iu comercial, parter vil\  termediar, în Piatra Neam] sau
o lun\, acces la dependin]e.     termen lung, unei familii se-     centru, 25 mp. Pre] 350 euro     alt ora[ de munte (f\r\ dife-
Tel. 0725-128.574.          rioase. Tel. 0722-760.905.       neg. Tel. 0722-760.905.       ren]\). Tel. 0727-81.77.23.
                                                                     Pagina 11    Agen]ia imobiliar\                                        APEX
                         Mangalia, {oseaua Constan]ei 37

    APARTAMENTE, GARSONIERE, SPA}II COMERCIALE, VILE,
      CASE, TERENURI în Mangalia [i localit\]ile limitrofe
  V| ST|M LA DISPOZI}IE PENTRU CONTRACTARE CREDITE IMOBILIARE, CREDIT PROGRAMUL

              “PRIMA CAS| / CASA MEA”,
   NEVOI PERSONALE CU/F|R| IPOTEC|, AUTO, IMOBILIARE, REFINAN}|RI, CHIAR DAC| NU
  ACHIZI}IONA}I UN IMOBIL PRIN INTERMEDIUL NOSTRU! OFERIM ASISTEN}| PERMANENT|
         PE TOAT| DURATA PROMOV|RII {I VÂNZ|RII - CUMP|R|RII

   Oferim consultan]\ gratuit\ pentru probleme de natur\ bancar\ (execut\ri silite,
    posibilit\]i de refinan]are credite deja existente, amân\ri pl\]i rate bancare),
                NOU:
                NOU: CERTIFICAT ENERGETIC
                 IMPORTANT: PRIMA CAS| 4
  Apartamente                  OITUZ,
                      - str. OITUZ 3 camere, etaj         - Mangalia, cartier DOBRO-        - Teren extravilan {os. AL-
                    inferior, 45.000 euro
                            euro.           GEA,
                                          GEA P+M, Suprafa]a total\ = 400      BE{TI pre] 1 Euro/mp;
confort 0-1 Mangalia                                mp, Sc=120 mp/nivel + 40 mp garaj,      - Teren extravilan 300 mp zona
  - BD 1 DECEMBRIE 1918 2 1918,     Apartamente              6 camere, 2 b\i, living, buc\t\rie,                 Euro.
                                                               Cartier Dobrogea, 4.000 Euro
camere, etaj intermediar, îmbu-                          ap\, energie electric\, central\ lem-
n\t\]it, pre]: 35.000 euro
            euro;      confort 2-3 Mangalia            ne, teren proprietate, pre]: 180.000         Închirieri
            B|TRÂN,
  - MIRCEA CEL B|TRÂN 2           SIRENEI,
                      - SIRENEI 3 camere, etaj in-      Euro;
                                          Euro
                                                                  SIRENEI,
                                                                 - SIRENEI 2 camere, gol, 100
camere, 60 mp, etaj intermediar,    termediar, îmbun\t\]it, 32.000 euro
                                    euro;     - Mangalia cartier Coloni[ti
                                                        Coloni[ti,
                                                               Euro/lun\;
                                                               Euro/lun\
vedere c\tre Marea Neagr\, pre]:          S|VEANU,
                      - T.S. S|VEANU 2 camere,        St=220 m², Sc=60 m², 2 camere,
                                                                     Constan]ei,
                                                                 - {os. Constan]ei confort 1,
     euro;
42.000 euro              33 mp, etaj inferior, îmbun\t\]it,     buc\t\rie, baie, pre] 35.000 euroeuro;
                                                               2 camere, etaj superior, îmbun\-
       CONSTAN}EI,
  - {os. CONSTAN}EI 2 ca-             euro;
                    pre] 23.000 euro                        Venus,
                                            - Mangalia - Venus P+1, 500
                                                                             Euro/lun\;
                                                               t\]it, mobilat, utilat, 150 Euro/lun\
mere, 55 mp, pre] 35.000 euro euro;    - ALBATROS 2 camere, etaj
                       ALBATROS,              m², SC 100 m²/nivel, pre] 50.000
                                                                     Constan]ei,
                                                                 - {os. Constan]ei confort 1,
  - {TEFAN CEL MARE 3 ca-
            MARE,      inferior, îmbun\t\]it, 18.000 euro
                                   euro;     euro
                                          euro;
                                                               3 camere, etaj intermediar, mobilat,
mere, etaj superior, îmbun\t\]it,       SIRENEI,
                      - SIRENEI 4 camere, etaj infe-               Centru,
                                            - MANGALIA Centru 150 mp, 4
                                                                         Euro/lun\;
                                                               utilat, lux, 300 Euro/lun\
pre] 40.000 euroeuro;         rior, îmbun\t\]it, 35.000 euro
                                 euro.      camere, pre] 45.000 euroeuro;
                                                                 - Rozelor confort 1, 2 camere,
                                                                  Rozelor,
        CENTRU,
  - Zona CENTRU 2 camere,                              - Albe[ti, P+1, St=1000 mp,
                                                               etaj intermediar, mobilat, utilat,
52 mp, etaj inferior, îmbun\t\]it,   Garsoniere Mangalia            Sc=140 mp, parter locuibil, etaj
                                                                           Euro/lun\;
                                                               bran[at, pre] 200 Euro/lun\
pre] 31.000 euroeuro;                               nefinalizat, pre]: 33.000 Euro
                                                        Euro;
                          CALLATIS,
                      - Bd CALLATIS 44 mp, etaj
   CENTRU,
  - CENTRU 2 camere, 52 mp,                                August,
                                            - 23 August St=400 mp, Sc=100     Schimburi / Variante
                    inferior, îmbun\t\]it\, mobilat\, pre]
etaj inferior, îmbun\t\]it, 45.000                         mp, 5 camere, baie, buc\t\rie, re-
                    40.000 euro
                         euro;                                     - Apartament confort 2, 3 ca-
euro;
euro                                                    Euro;
                                          novat\, pre]: 30.000 Euro
                             MAN,
                      - Zona ADI MAN 42 mp, îm-                             mere, etaj intermediar, îmbun\t\]it,
       GIRATORIU,
  - SENS GIRATORIU 3 came-                               LIMANU,
                                            - LIMANU P+1+M, 250 mp, SC
                                 euro;
                    bun\t\]it\, pre] 20.000 euro                             schimb cu apartament confort 2,
re, etaj inferior, 90 mp, superîmbu-                        75 mp, îmbun\t\]it\, la cheie, pre]
                       CENTRU,
                      - CENTRU 1 camer\, etaj in-                            2 camere + diferen]a
                euro;
n\t\]it, mobilat lux, 85.000 euro                              euro,
                                          110.000 euro cu variante de plat\;
                    ferior, superîmbun\t\]it\, 26.000 E E;
        CONSTAN}EI,
  - {OS. CONSTAN}EI 3 ca-                                 MAI,
                                            - 2 MAI cas\ P+1, St=400 mp,                 2011:
                                                                Oferta lunii APRILIE 2011:
                      - Garsoniere zonele 1 Decembrie
mere, 55 mp, etaj inferior, îmbu-                         Sc=125 mp/nivel, îmbun\t\]it\, pre]:       ap. bd 1 Decembrie
                    1918 - Saturn 12.000-20.000 EuroEuro;
n\t\]it, pre] 40.000 euro
            euro;                           40.000 Euro;               1918, 2 camere, etaj interme-
  - {OS. CONSTAN}EI 3 ca-
        CONSTAN}EI,                               - LIMANU vil\ P+1, St=600 mp,
                                             LIMANU,               diar, îmbun\t\]it, 35.000 euro;
mere, 56 mp, etaj inferior, îmbu-        Case - vile            Sc=75 mp/nivel, 4 camere, 2 b\i,         garsonier\ zona ADI
            euro;
n\t\]it, pre] 45.000 euro          - Mangalia, cartier DOBRO-       buc\t\rie, la ro[u, pre]: 55.000 Euro
                                                               MAN, 42 mp, îmbun\t\]it\, pre]
          MAN,
  - Zona ADI MAN 2 camere,      GEA,
                    GEA St=420 mp, Sc=97 mp, P+M,        (variante);
                                                               20.000 euro;
superîmbun\t\]it, etaj intermediar,  mobilat\, central, 65.000 euro euro;        PECINEAGA,
                                            - PECINEAGA St=1300 mp,
pre] 37.000 euroeuro;            - Mangalia, cartier DOBROGEA      cas\ b\trâneasc\, pre]: 11.000 Euro
                                                           Euro.
                                                                  teren intravilan cartier
  - PORTULUI 4 camere, etaj
   PORTULUI,            II P+1, St=500 mp, Sc=100 mp,
                    II,                                          Dobrogea 1150 mp, d 25/50
superior, îmbun\t\]it, pre] 40.000   pre]: 65.000 EuroEuro;                 Terenuri           m, pre] 20 euro/mp.
euro;
euro                    - Mangalia, cartier DOBROGEA            DOBROGEA,
                                           - Cartier DOBROGEA ST 1150
  - M.I. DOBROGEANU 4 ca-
       DOBROGEANU,        II P+1, St=500 mp, Sc=100 mp/nivel,
                    II,                     mp (24/50 m), 20 E/mp
                                                  E/mp;            Ofert\ cump\rare
mere, etaj superior, 92 m², 50.000   4 camere, 2 b\i, living, bar - buc\-      - Cartier DOBROGEA I ST 600
                                                     I,            apartament confort 1, 2
Euro;
Euro                  t\rie, teras\, ap\, en. electric\ (380),  mp (20/30 m) - 19.000 Euro
                                                     Euro;        camere, pre] 40.000 euro;
   ROZELOR,
  - ROZELOR 2 camere, etaj      central\ el., teren proprietate, 200.000    - Cartier DOBROGEA ST 1500
                                                DOBROGEA,             apartament confort 0, 3
intermediar, pre] 50.000 euroeuro;   euro;
                    euro                    mp (15/100 m), 10 E/mp
                                                   E/mp;          camere, pre] 50.000 euro.
 V\ a[tept\m la sediul agen]iei APEX pentru a primi informa]ii gratuit în ceea ce prive[te noua legisla]ie privind tranzac]iile imobiliare,
 “PROGRAMUL PRIMA CAS|”, “CASA MEA”, impozitul pe profit, credite bancare, cadastrul, intabularea, CERTIFICAT ENERGETIC [.a.

           Telefon/fax: 0241-740.322;
  Mobil: 0722-731.145; 0723-061.957; 0723-858.011; 0749-997.098
            www.apex-imobiliare.ro,                  e-mail: apeximob@yahoo.com
    Pagina 12                             Po[ta lui

                                         Înscriem persoane serioase         Domn 43/173, serios, soci-
     Prietenie                             [i hot\râte, f\r\ limit\ de vârst\,    abil, f\r\ vicii, doresc rela]ie
                                      de toate na]ionalit\]ile [i din      de durat\, eventual c\s\torie
                      V\duv\ 57/170/75, fizic     tot jude]ul Constan]a pentru        cu doamn\ cu calit\]i moral-
                   pl\cut, cu sim]ul umorului, f\r\    inter-medieri de rela]ii de prie-     afective. Tel. 0729-786.192.
   42 ani, 1,86 m, 70 kg,     vicii de niciun fel, f\r\ obliga]ii,  tenii / c\s\torii. Telefon 0761-         Tân\r cu un suflet cald,
                   doresc s\ cunosc un domn cu      778.820, 0720-797.459.           divor]at, cu situa]ie stabil\,
 neimplicat în nicio rela]ie,    acelea[i calit\]i, vârsta între 53-     Domn 56/1,80/75, dr\gu],       serviciu stabil, f\r\ obliga]ii, 43/
 divor]at, singur, doresc pri-    60, în\l]imea 1,78 în sus. Îmi     [aten, modest, serios, doresc       175/75 kg, caut un suflet cald,
 etenie - c\s\torie cu doam-     place s\ iubesc [i s\ fiu iubit\,   cuno[tin]\ doamn\ calit\]i ase-      divor]at\, cu o singur\ obliga]ie
 n\ modest\, poate avea co-     îmi doresc s\ de]in\ locuin]\,     m\n\toare pentru o rela]ie sta-      sau f\r\, între 35 [i 40 de ani,
                   a[a cum am [i eu. Te încadrezi,
 pii. Tel. 0736-329.737.                          bil\ sau c\s\torie. Sunt divor]at.     pentru o rela]ie de prietenie -
                   sun\-m\. Tel. 0721-127.808.      Rela]ii la telefon numarul 0241-      c\s\torie. Rog seriozitate foarte
                   Rog seriozitate.            515.032.                  mare. Tel. 0735-185.598.
   48 ani, 1,80 m, 80 kg, di-      Tân\r 33 ani, 1.80 m, 73
                   kg, ochii verzi, [aten, sufletist,
 vor]at, doresc rela]ie de      serios, nu beau, nu fumez,              Agen]ie matrimonial\ - Constan]a
 prietenie cu doamn\ între 44    serviciu stabil, locuiesc singur,        Doamn\ 55/172/75, singur\,        Domn 40/170/68, divor]at,
 [i 52 ani. Tel. 0720-463.063    caut rela]ie serioas\ pentru       serioas\, sincer\ etc. Doresc s\     serviciu stabil, serios, doresc prie-
 sau 0768-438.259.          prietenie - c\s\torie. Tel. 0765-    cunosc un b\rbat adev\rat (dac\     tenie - c\s\torie doamn\ 35-40
                   636.514, 0721-452.473.          mai exist\), vârsta apropiat\.      ani, serioas\. 0722-760.905.
    V\duv\ f\r\ obliga]ii, f\r\     Tân\r 40/167/72, f\r\ obli-    Exclus demoraliza]ii, aventurierii       50/178/75, salariat, serios,
vicii, gospodin\, elegant\, stau   ga]ii [i vicii, salariat, serios,    [i neaveni]ii. Dac\ nu corespun-     doresc prietenie serioas\, doamn\
                   doresc prietenie - c\s\torie cu     de]i, nu deranja]i inutil. Tel. 0742-  supl\, max. 45 ani. 0722-760.905.
singur\, cu serviciu, fost\ so]ie
                                       523.432.                    Domn 42/173/73, divor]at,
de ofi]er, nu sunt materialist\,   o doamn\ maxim 38 ani, f\r\
                                           Domn 61/178/78, serios, si-    neviciat, dinamic, echilibrat, ser-
am sim]ul umorului. Doresc s\    obliga]ii, nefum\toare, serioas\.    tua]ie bun\, cas\, doresc doamn\     viciu, locuin]\, obliga]ii, doresc
cunosc un domn serios, elegant,   Telefon 0767-694.730, Yahoo id:     serioas\, credincioas\, hot\rât\     c\s\torie cu dn\, indiferent de
manierat, nu pentru aventuri,    matnycu@yahoo.com.            s\ aib\ un partener de via]\, s\     situa]ia ei material\. Bebe, Manga-
între anii 50-56. Telefon 0241-      Conoscerei signorina per      locuiasc\ la mine, la ]ar\, s\      lia. 0763-093.321; 0731-728.140.
758.940. Orele 9-22.         seria relazione con possibile      aib\ aspect fizic pl\cut, mai înalt\,      Domn 43/170/70, singur, di-
    Domn 65/170/75, fizic     collaborazione lavorativa a Mila-    vârsta pân\-n 60 ani. 0763-       vor]at, salariat, doresc prietenie dn\
                   no. Ho 51 anni, celibe, 1,66,      291.244, 0732-892.629.          vârsta apropiat\. 0760-188.923,
pl\cut, f\r\ obliga]ii, locuin]\,
                                           Tân\r 35/175/72, nec\s\to-    0736-327.997.
gospodar, sim]ul umorului, anti-   74 kg. Aspetto SMS allo 0743-
                                       rit, studii superioare, doresc prie-      Doamn\ 52/170/70, inginer,
alcoolic, nefum\tor, doresc     990.738.                 tenie tân\r\ 25-30 ani, f\r\ obli-    divor]at\, caut prieten serios vâr-
doamn\ vârsta apropiat\, sin-        Dac\ e[ti v\duv\ [i ai      ga]ii, supl\. 0764-112.204.       sta apropiat\. 0722-760.905.
cer\. Tel. 0728-057.873.       vârsta între 58-64 de ani,           Domn 46/178/88, divor]at,        Domn 35/181/80, foarte dr\-
    Navigator v\duv, doresc    pensionar\ f\r\ alte obliga]ii [i    salariat, serios, locuin]\ + auto,    gu], serios, f\r\ obliga]ii, cu ser-
cuno[tin]\ doamn\ v\duv\       vrei s\-]i tr\ie[ti via]a [i cu     doresc prietenie - c\s\torie doam-    viciu stabil, doresc prietenie -
vârsta 50-55 de ani, f\r\ copii,   bune [i cu rele câte zile vor      n\ pân\-n 44 ani, serioas\, cu      c\s\torie cu dr\ (dn\) cu (f\r\)
                   mai fi, te po]i împerechea tot      [i f\r\ obliga]ii. Tel. 0762-668.141.  obliga]ii, dr\gu]\, modest\ [i de
pentru a întemeia o prietenie
                                           Tân\r 37/180/87, divor]at,    cas\, 25-40 de ani. 0722-760.905.
stabil\, s\ fie nefum\toare,     cu un v\duv în etate de 66 de
                                       serios, serviciu, apartament, do-        Domn 58/170/80, v\duv, sa-
[aten\, ochi c\prui, supl\. Am    ani, pensionar, f\r\ obliga]ii.     resc prietenie - c\s\torie doamn\    lariat, f\r\ obliga]ii, doresc prie-
în\l]imea 1,80 [i suplu. Tel.    Locuiesc la bloc, singur [i a[      cu vârsta între 27-35 de ani. Tel.    tenie în vederea c\s\toriei cu dn\
0731-972.668.            vrea s\ locuim la mine. Tel.       0728-242.334.              de vârst\ apropiat\. Tel. 0770-
    Tân\r 30/176/70, doresc s\  0724-259.080 sau 0341-174.673          Doamn\ 49/175/70, f\r\ o-     442.451.
cunosc o fat\ pentru prietenie.   dup\ ora 17.00.             bliga]ii, cu sim]ul umorului, doresc      Domn 53/178/72, divor]at,
Rog seriozitate. Ionu] (Constan]a      Tân\r 30/1,78 m/78 kg,      partener de via]\ domn serios,      pensionar militar + afacere pro-
                   [aten, ochi alba[tri, stilat, curat,   maxim 55 ani. Tel. 0722-760.905.     prie, doresc prietenie dn\ vârst\
+ locuin]\). Tel. 0727-959.396.
                                           Domn 43/185/80, nec\s\-      apropiat\, serioas\. 0722-760.905.
    Domn serios, 55/165/65,    nefum\tor, cu serviciu, doresc
                                       torit, afacere proprie, f\r\ vicii,       Doamn\ 42/160/55, divor]a-
doresc cuno[tin]\ cu o doamn\    rela]ie cu doamne sau domni-       serios, doresc prietenie, c\s\torie   t\, serviciu, locuin]\, serioas\,
pân\-n 55 ani pentru prietenie    [oare, nu conteaz\ vârsta.        doamn\ cu [i f\r\ obliga]ii, se-     doresc prietenie domn maxim 52
- c\s\torie. Sunt v\duv. Tel.    A[tept telefon la 0767-476.861.     rioas\. Tel. 0722-760.905.        (navigator), serios. 0722-760.905.
0733-239.537.                Domn 41/175/78 caut\           Domn 45/165/72, divor]at,        Doamn\ 50/162/55, v\duv\,
    Doresc prietenie cu o     doamn\ din Constan]a pentru       serios, f\r\ vicii [i obliga]ii, locu-  salariat\, f\r\ obliga]ii, studii su-
doamn\ pân\ în 40 de ani. Am     o rela]ie stabil\, de durat\,      in]\ + auto, serviciu, doresc prie-   perioare, doresc domn pentru
                   bazat\ pe sinceritate, dragoste,     tenie în vederea c\s\toriei, 32-     prietenie - c\s\torie, studii superi-
170/65 kg, [aten, ochi alba[tri,
                                       42 ani, serioas\. Telefon 0733-     oare (dac\ se poate navigator),
propria afacere. Tel. 0761-     respect. A[tept telefon sau SMS
                                       622.756.                 vârsta apropiat\. 0722-760.905.
216.484; 0736-660.858.        la nr. 0762-729.617.
                                                             Pagina 13

    Doamn\ 58/170/80 kg,                           Divor]at 43/175/72, simpa-
doresc o persoan\ f\r\ vicii la        C\s\torie          tic, apartament, intelectual, fire       Intimitate
fel ca [i mine. Sunt sincer\,                       cald\ - erotic\, nu beau, nu
cu fric\ de Dumnezeu, sunt                        fumez, situa]ie material\ bun\,
simpl\, modest\, cu un caracter                      doresc prieten\ slab\, nefum\-
s\n\tos. Doresc mult\ since-       45 ani, 1,70 m, 70 kg, di-    toare, nematerialist\, din ora[ul
ritate. Aventurierii îi rog s\ se   vor]at, doresc c\s\torie cu     Constan]a, pentru prietenie -
ab]in\. Tel. 0762-487.104.      doamn\ modest\, poate a-      c\s\torie. Tel. 0764-533.165.
    Divor]at, 60 de ani, 175/                         Pensionar 73/173/70, s\n\-
                   vea copii. Tel.0727-260.600.
66, doresc rela]ie prietenie -                      tos, aspect pl\cut, f\r\ obliga]ii,
c\s\torie cu doamn\ cu vârsta        Domn 47/172/65, doresc    cu locuin]\ în centrul Constan]a
cuprins\ între 50-55 ani. Posed   cuno[tin]\ domni[oar\ supl\,     + auto, NU alcoolic, fumat,
locuin]\ în Mangalia. Suna]i     dr\gu]\, studii superioare,     coco[at, [chiop, chelie, zbârcit;
pân\ la ora 21.00, tel. 0723-    maxim 42 de ani, pentru       dantur\ original\, doresc doam-
650.226, 0742-414.984.        prietenie - c\s\torie. Tel. 0755-  n\ f\r\ obliga]ii, nu gras\, s\
    Domn 55/175/80, doresc    771.988.               locuiasc\ la mine, nu de interes
cuno[tin]\ doamn\ din Mangalia       Domn 55 de ani, 170/74,    sau profitoare, s\ fim împreun\
sau loc. limitrofe. Rog serio-    rog cuno[tin]\ pentru c\s\torie.   restul vie]ii, doamna poate fi [i
zitate, f\r\ bipuri sau mesaje.   Am apartament, serviciu stabil,   din alte localit\]i. Tel. 0241-
Am loc de întâlnire [i ma[in\.    nu am obliga]ii, divor]at, f\r\   521.025, 0730-043.340. La tele-
Tel. 0726-595.701.          copii. Doresc asemeni rela]ie.    fon r\spund numai eu.
    Domn cu locuin]\, nefu-    Tel. 0769-148.118.             Doamn\ 55/162/55, caut
m\tor, doresc doamn\ pentru         Doamn\ 50 de ani, 155/    practicant yoga Constan]a. Tel.
prietenie - c\s\torie, 162/68,    65 kg, v\duv\, doresc domn      0771-388.161.
Constan]a. Tel. 0743-965.860.    50-60 de ani, 1,65-1,70/75 kg,       Domn tân\r 33/170/74 kg,
    Singur\tatea m\ ucide,    v\duv, f\r\ obliga]ii, cu situa]ie  licen]iat, serios, auto, aparta-
stau la cas\, condi]ii optime,    financiar\ bun\, cu cas\ [i auto.  ment în perspectiv\, doresc s\
înc\lzire central\. Vreau o     Nu deranja]i dac\ nu corespun-    cunosc fat\ serioas\, licen]iat\,      B\rbat dotat, 38/196/70,
doamn\ în vârst\ s\ ne îngrijim   de]i. Tel. 0722-334.612.       compatibil\ zodiei V\rs\tor pen-   caut domni[oar\ bun\ la pat
unul pe altul pân\ la adânci        Doamn\ 72 de ani, 156/    tru începerea unei rela]ii de pri-  pentru rela]ii intime, (poate fi
b\trâne]e. URGENT. Tel. 0241-    63 kg, solicit domn cu locuin]\,   etenie - c\s\torie. Telefon 0722-   m\ritat\). S\ aib\ peste 1,80/
634.653.               c\s\torie sau menajer\, fie [i    680.362.               55. Tel. 0732-574.370.
    Tân\r, simpatic, serios,   din împrejurimi. Sunt f\r\ vicii,      Doamn\ serioas\, 57/165/       Tân\r 38/179/77, discret,
sociabil, doresc rela]ie de prie-  sufletist\, am 4 hectare p\mânt   60 kg, dr\gu]\, curat\, mun-     cu bun-sim], doresc s\ cunosc
tenie / c\s\torie cu tân\r\     [i o mic\ pensie; sau s\       citoare, gospodin\, f\r\ alcool,   o doamn\ sau domni[oar\
maxim 34 de ani. Am 36/173/     îngrijesc o b\trân\, fie [i la    ]ig\ri, nici cafea m\car, nec\jit\,  (ne)c\s\torit\ pentru o rela]ie
68 [i ochii alba[tri... Ofer     ]ar\. Tel. 0241-685.316.       trecut\ prin greut\]i, femeie de   deosebit\, ador s\ fac cunni-
seriozitate [i respect. Tel. 0737-     Dac\ e[ti singur\ [i nea-   cas\, lini[tit\, so] decedat,     lingus. Rog seriozitate. Mul]u-
713.021.               jutorat\, sun\-m\. Eu: 50 de     doresc domn 60-65 de ani din     mesc! Tel. 0751-418.782.
    60 de ani, 175/75, caut    ani, 172/72 kg. Doresc o doam-    Mangalia sau împrejurimi, cu        Domn, caut doamn\ pentru
doamn\ pentru prietenie - c\s\-   n\ sau domni[oar\ nec\s\torit\    locuin]\, serviciu sau pensie,    o rela]ie intim\ [i orice fantezie.
torie, nematerialis\, serioas\. Nu  niciodat\. Nu vei regreta nicio-   antialcoolic, nefum\tor. Nu r\s-   Tel. 0732-848.879.
fumez, nu beau, din Constan]a.    dat\. R\s. mesaj sau telefon     pund la bip. Tel. 0731-640.147.       Domn f\r\ prejudec\]i, ofer
Tel. 0727-192.377.          direct. Tel. 0725-915.126.         Doamn\ din Mangalia, 50/    rela]ii intime [i orice fantezie
    40 de ani, 1,75 m, 75 kg,      Domn serios, 63/164/64,    170/74 kg, divor]at\, caut domn    doamnelor interesate. Rog foar-
[aten, ochi alba[tri, cu serviciu,  apartament în Constan]a, v\duv    divor]at - v\duv, serios, f\r\    te, foarte mare discre]ie [i
f\r\ obliga]ii, f.f.f. curat, f.f.  prin deces, pensionar, f\r\     vicii, aspect pl\cut, om de cas\,   cur\]enie. Nu r\spund la nr.
discret etc. Doresc o domni-     niciun fel de obliga]ii, situa]ie  vârsta apropiat\ sau pân\ în     privat. Tel. 0785-106.862.
[oar\ student\ pentru a ajuta-    bun\, nefum\tor, antialcoolic,    54 de ani, 180/80 kg, f\r\          ARDELEAN VIRIL, tandru,
o financiar în schimbul unor     lini[tit, f\r\ vicii [i anturaje.  aventuri, pentru c\s\torie.      calm, intelectual distins caut\
rela]ii intime sau o doamn\     Doresc cuno[tin]\ cu o doamn\    Salariat [i s\ aib\ cas\. Cei     DOAMN| peste 45 ani, c\s\t-
nec\s\torit\ (c\s\torit\) ce nu   modest\, nefum\toare, v\duv\     din Constan]a [i cei din împre-    orit\ sau liber\, cu sim]ul umo-
e iubit\, alinat\ [i satisf\cut\   sau divor]at\, care a avut greu-   jurimi s\ nu sune. Nu r\spund     rului, pentru pl\ceri interzise [i
sexual de so]. M\ simt dotat la   t\]i în c\snicie, f\r\ obliga]ii,  la SMS, numere ascunse sau      clipe de extaz. R\spunde]i cu
pat. Ofer seriozitate. Suna]i, nu  vârsta 55-61 de ani, lini[tit\,   apeluri. Direct telefon. Be]ivii   farmec [i seriozitate la 0769-
ve]i regreta. Tel. 0736-521.444.   cu calit\]i morale, plinu]\, gos-  s\ nu sune. Tel. 0757-966.642.    571.447.
V\ pup! A[tept.           podin\, sincer\, credincioas\,       63/167/70, pensionar f\r\      Tân\r, ofer sex oral domni-
    Tân\r simpatic, dr\gu],    f\r\ obliga]ii, s\ fim împreun\   obliga]ii de niciun fel, aparta-   [oarelor, doamnelor + masaj
dotat, corp atletic, ofer companie  tot restul vie]ii, numai pentru   ment centru, aer condi]ionat,     erotic, discre]ie total\. Pute]i
doamnelor [i domni[oarelor cu    c\s\torie. Poate fi [i din alt    caut prieten\ (so]ie) dr\gu]\ la   suna la orice or\. Ofer [i cer
vârsta între 20-40 de ani, din    jude]. Nu doresc s\ fie bogat\    fa]\, fizic pl\cut, f\r\ obliga]ii  seriozitate maxim\. Tel. 0732-
Constan]a. Ofer masaj de       [i s\ aib\ cas\. Are tot ce-i    de niciun fel, gospodin\, f\r\    989.328 sau SMS.
relaxare bonus. Telefon 0766-    trebuie. Nu r\spund la bip, SMS,   cas\, f\r\ serviciu, s\ locuiasc\      Doamn\ deosebit\, manie-
872.377.               num\r privat. Exclus aventu-     la mine, în vederea c\s\toriei,    rat\, ofer companie domnilor
    Tân\r foarte dr\gu], am    rierele [i cele cu foarte multe   nu gras\, nu fum\toare, vârst\    discre]i [i maniera]i. Rog seri-
1,78/32/75 kg, foarte dotat [i    vicii. Tel. 0732-957.489.      50-55 ani, poate fi [i de la     ozitate. Tel. 0727-695.784.
f.f. bun la pat, caut fat\ pt.       Doamn\ 53/165/70, f\r\    ]ar\. Telefon 0721-157.562 [i        Const\n]eanc\, celibatar\,
rela]ie de aventuri pt. moment,   obliga]ii, doresc domn nefu-     0751-772.370.             43/165/60, proprietar\ garsoni-
am ma[in\ [i garsonier\ ale     m\tor, cu locuin]\, vârsta maxim                      er\, finu]\, sensibil\, ofer com-
mele. Mai multe putem vb. la     60 de ani, pentru prietenie -     www.anuntulgratuit.net       panie intim\ domnilor genero[i
tel. 0732-926.011.          c\s\torie. Tel. 0728-630.923.                       peste 40 de ani. 0720-439.099.
    Pagina 14
                      Transport zilnic persoane
     Film\ri:           în Italia, Spania, Portugalia,
                    Fran]a, Belgia, Anglia, Irlanda
                                        CABINET CHIRURGIE ESTETIC|
  nun]i, botezuri,
    majorate,
                    [i Germania la destina]ie, cu
                    ma[ini moderne, climatizate. Tel.
                                            DR. CORNELIA PANCHICI
                    0721-285.100.
   anivers\ri pe             Electrician, execut - repar
                                               medic primar chirurgie
     DVD.             instala]ii electrice interioare,            plastic\ [i estetic\
     Telefon           iluminat [i 380 V, înlocuit tablou

   0723-865.572 sau
                    electric, suspend diferite corpuri    Tratament varice, epilare definitiv\ cu
                    de iluminat. Telefon 0721-
   0748-881.497.
   0748-881.497           767.090, www.electrician-ct.ro.
                                           lumin\ intens pulsat\ (I.P.L.),
                      Execut\m jaluzele verticale      fotoîntinerire, tratament injectabil
                    [i rolete din material textil. Tel.      împotriva ridurilor DYSPORT,
     Servicii           0241-630.171.
                                        HYLAFORM, lipoaspira]ie, lifting facial.
                      Zugr\veli, glet lavabil - 450-

    Constan]a, Mangalia [i ju-
                    600 lei camera, faian]\, gresie
                    - 15 lei m², rigips - 13 lei m²,
                                            Constan]a, str. C-tin Br\tescu 15.
de], execut lucr\ri de construc]ii   plac\ri polistiren - 17 lei m².            Tel. 665.404; 0744/21.30.74
[i repara]ii case [i apartamente,   Tel. 0751-688.434.
execut acoperi[uri, montez fa-       Doamn\ serioas\, doresc
                                          Jovial Massage angajeaz\
]ade din piatr\ natural\, faian]\,   s\ îngrijesc copil [colar sau                            Diverse
                                       maseuze [i recep]ioner\ minim
gresie, rigips, polistiren, gleturi  pre[colar. Tel. 0770-721.776.
                                       18 ani pt. masaj relaxare, body
interioare [i exterioare. Tel.                        [i erotic (cu sau f\r\ expe-
0727-611.580.                                rien]\). Câ[tiguri substan]iale      Expert autorizat înfiin]ez,
    Ra[chetez parchet, repar         Angaj\ri          care pot ajunge pân\ la 4000     modific, suspend firme, autorizez
mobil\, recondi]ionez canapele,                       Euro. Tel. 0760-953.880.       puncte de lucru, programe de
fotolii, confec]ionez b\ncu]e de                          Doamn\ 50 ani, serioas\,    func]ionare, contabilitate. Conve-
curte, verande de brad l\cuit.        Pensionar serios, nepre-    f\r\ vicii, curat\, doresc s\    nabil, rapid, competen]\, serio-
Tel. 0766-764.656.           ten]ios, vreau s\ lucrez ca      îngrijesc copil 3-7 ani sau me-   zitate, tradi]ie. Apela]i cu încre-
    Tot ce este deosebit [i     paznic, om la curte [i alte      naj. Tel. 0722-760.905.       dere tel. 0722-757.539, 0749-
frumos! Masaje executate ar-      servicii. Fac orice e nevoie. Tel.                     523.621, 0766-936.886.
tistic [i profesional. Deja noto-   0770-418.121.                                  Vând mas\ biliard stare
rietatea îmi apar]ine. F\r\ con-      Serioas\, nefum\toare, caut         Auto           foarte bun\ 1500 Ron. Tel.
curen]\. Relax\ri necesare. Pof-    s\ muncesc cinstit: vânz\toare,                      0745-091.198.
ti]i! Numai persoanelor peste 40    îngrijesc persoane neajutorate,                         Vând societate (Silviu -
de ani! Tel. 0727-620.783.       fac cur\]enie în locuin]\. Serio-      Vând piese MATIZ 2004,     Marcela S.R.L.) f\r\ datorii,
    Tapi]er, execut repara]ii ta-  zitate. Tel. 0764-432.079.      le vând [i pe toate la pre]ul de   suspendat\ pe 3 ani, cu pre]ul
pi]erie, recamiere, canapele,        {ofer profesionist toate    250 euro: caset\ direc]ie, cutie   de 1000 Ron. 0757-966.642.
fotolii, scaune, col]are de buc\-   gradele, caut de munc\. Tel.     viteze, u[i, bord, scaune, geam      Vând baterie ma[in\ 55
t\rie la domiciliul clientului. Tel.  0720-704.829.             etc. Tel. 0721-941.437.       Am. [i casetofon auto; [i case-
0341-436.401 dup\ ora 18.00.         Doresc contract de munc\       Vând Matiz gri metalizat,   tofoane stereo portabile. Tel.
    Domn, 37 ani, efectuez     în str\in\tate pe meseria de     full, 33.000 km, primul proprietar  0740-877.577, 0720-921.824.
masaj la domiciliul clientului     l\c\tu[ construc]ii nave sau     an 2008, Mangalia. Pre] 28.000       Vând vitrin\ frigorific\ în
doar pentru famili[ti, cupluri,    l\c\tu[ confec]ii metalice. Expe-   euro neg. Rela]ii la telefon     perfect\ stare la 2000 lei, lad\
persoane peste 50 de ani. Masaj    rien]a mea în domeniul naval     0722-842.751.            frigorific\ ZANUSSI la 500 lei,
terapeutic, de relaxare, între]i-   este de 12 ani. Tel. 0749-         Constan]a - vând 2 pneuri   frigidere ARCTIC 2 buc\]i la
nere corporal\, anticelulitic, fa-   999.434 sau 0749-999.433.       4x4 Hankook 245/70 R16 all-     numai 400 lei. Pre]urile sunt
cial, reflexoterapie. Masaj pentru      Îngrijesc oameni în vârst\   season, stare bun\, 20000 km     negociabile. Tel. 0751-113.683.
copii (9 luni - 7 ani). Ofer con-   (imobiliza]i la pat sau handi-    fiecare. Pre] max. 300 RON/        Distribuitor Constan]a, vând
siliere [i [edin]e gratuite pentru   cap), cu carte de munc\ sau      total. Tel. 0720-804.772.      baterii ceas Sony, curele ceas
copii, terapii, persoane cu kg     contract. Rog seriozitate. În loc.     Vând pompe electrice de    piele Arcadia, baterii lithium CR
în plus. Program\ri la tel. 0769-   Mangalia, Kog\lniceanu, Hâr-     benzin\, injectoare, capuri     Camelion [i Varta, baterii tele-
268.527.                [ova. Salariul discutabil. Tel.    distribuitoare, pompe alimentare   comand\ ma[in\ A 23, A 27,
    Mangalia, execut zugr\veli,   0720-340.361.             diesel pentru orice tip auto la   baterii Rayovac pt. aparate au-
gleturi, lavabil, rigips, tencuieli,     ELEGANT MASAJ anga-       cele mai mici pre]uri. Ofer     ditive, br\]\ri ceas cu siguran]\,
plac\ri polistiren. Seriozitate    jeaz\ maseuze cu/f\r\ expe-      garan]ie. Tel. 0744-852.658.     baterii ceas ieftine chineze[ti,
maxim\. Tel. 0721-826.288.       rien]\, vârsta minim\ 18 ani,        Vând MATIZ 2008, gri     curele ceas înlocuitor, telescoa-
    Asistent maseur cu experi-   aspect fizic pl\cut. Cerem [i     metalizat, 32.000 km reali, A/    pe ceas, calculatoare de birou
en]\ în domeniu, efectuez masaj    oferim seriozitate [i discre]ie.   C, primul proprietar, 3.000 euro.  8-12 cifre, calculatoare [tiin]i-
[i reflexoterapie la domiciliul    Exclus contact sexual. Oferim     Tel. 0743-333.150.          fice pe 2 rânduri, ceasuri elec-
clientului. Telefon 0729-431.723,   cazare, contract de munc\,         Constan]a - vând 2 pro-    tronice. Ofer seriozitate. Pre]uri
0744-241.482.             condi]ii deosebite. Telefon 0760-   iectoare de cea]\ pt. Skoda     de bun-sim]. La baterii [i curele
    Expert autorizat înfiin]ez,   953.880.               Octavia II Facelift + suporturi   ceas pot oferi montaj. Tel. 0764-
modific, suspend firme, autorizez      Angaj\m tinere domni[oare    de prindere becuri. Le-am achi-   533.165, RDS 0771-764.908,
puncte de lucru, programe de      pentru salon de masaj erotic     zi]ionat din gre[eal\ (pe cod    www.alex111.aaz.ro sau e-mail
func]ionare, contabilitate. Conve-   (f\r\ contact sexual) minim 18    gre[it), nu am ce face cu ele    alexestefan1967@yahoo.com.
nabil, rapid, competen]\, serio-    ani, aspect fizic pl\cut, program   [i înapoi nu mi le prime[te.        Vând c\ru] firma Quinny
zitate, tradi]ie. Apela]i cu încre-  flexibil. Câ[tigurile pot ajunge   Pre]ul e exact cât am dat pe     (Germania) 2 în 1 (londou [i
dere! Tel. 0722-757.539, 0749-     [i la 4000 euro lunar. Oferim     ele - cu bon fiscal. Pre] fix 460  sport mobile). Pre] 2000 Ron.
523.621, 0766-936.886.         cazare. 0760-953.880.         RON. Tel. 0720-804.772.       Tel. 0727-077.092.
                  Pagina 15
   Programe CAD profesionale
100% compatibile [i echivalente
cu cele consacrate la pre]uri
mici, minime. F\r\ alte ecrane,
bare de unelte, iconi]e [i co-
menzi fa]\ de cele deja cunos-
cute. Pre] fix 250 USD. Tel.
0722-878.769.
   Vând scaun de mâncat pt.
copii firma Chicco (are sp\tar
[i picioare reglabile) cu mas\
de mâncat, suport pahar [i
suport pt. picioare, ata[abile la
scaun. Pre] 700 Ron. Tel. 0727-
077.092.
   APPLE IPHONE 5G cost
300 euro, APPLE IPHONE 4G
cost 200 euro, Blackberry Torch
9800 cost 200 euro, Nokia E7
cost 200 euro. Tel. 4470-
4570.2112.
   Dac\ dori]i s\ renun]a]i
definitiv la fumat [i s\ ave]i un
stil de via]\ s\n\tos, atunci
fuma]i natural cu ]igara elec-
tronic\ Gamucci. }igara elec-
tronic\ Gamucci nu con]ine
gudron, monoxid de carbon sau
substan]e cancerigene. Tel.
0754-313.212.
   Dac\ dori]i s\ ave]i un ten
minunat f\r\ acnee, atunci
comanda]i crema cu ingredien-
tele sale naturale 100 %, Acne-
zine, care ajut\ la cicatrizare,
reduce ridurile, procesul de
îmb\trânire [i aduce multe alte
efecte benefice asupra tenului.
Tel. 0732-241.188.
   Provillus Men este un tra-
tament natural pentru c\derea
p\rului. Regenereaz\ firul de
p\r [i ajut\ la cre[terea lui.
Formula noastr\ îmbun\t\]it\
con]ine acum cele mai eficiente
ingrediente naturale cunoscute
în [tiin]a medical\. Tel. 0215-
692.586.
   Vând hain\ bizam diamant
veritabil, nr. 52-54. Pre] 3.500
euro negociabil. 0722-760.905.
    SWD CABINET OFTALMOLOGIC
           ALMOLOGIC
          OFTALMOL                              Editat de c\tre
                                            SC ANUN}UL
         Optic\ medical\            Luni - Vineri: 1000-1900
                                            GRATUIT SRL
                                            C.U.I. 19221622
                              Sâmb\t\: 1000-1400
                                             J11/997/2006
          *Lentile de contact                          Cont RO76
                                             BRDE360
          *Rame [i lentile la pre]uri accesibile               SV45770583600

 Constan]a: Str. Mihai Viteazul 24,         str. {tefan cel Mare nr. 87,
   tel.515.707, 0722/725.574            tel. 515.708, 0720/797.869      Director:
                                             Adrian Marius
                                              SAB|U

                                            Colaboratori:
      CONSTAN}A                                   Virgil DOFIN
                                             Emeric VAMO{
     Unirii.
  Pia]a Unirii În cutia po[tal\ montat\ în incinta pie]ei                Edy POPESCU
 agroalimentare, lâng\ telefonul public.
 (Anun]urile se colecteaz\ miercuri ora 13.00.)
                                              Timisoara
      MANGALIA                    Unde se              tel./fax:
                                             0356-43.65.14
   Casa de Cultur\, tel. 0724-408.251          depun             0744-14.78.35
 (Anun]urile se colecteaz\ miercuri ora 12.00.)     cupoanele cu             e-mail:
                                           anuntultimisoara
   sau    prin e-mail la adresa:
                              anun]uri           @yahoo.com
                              gratuite             adresa web:
 anuntultimisoara@yahoo.com                             www.anuntulgratuit.net


   sau                                          Tiparul:
                                             Thomas Cook
 scrie]i direct anuntul GRATUIT pe pagina de internet a ziarului:             Constanta    www.anuntulgratuit.net                              - Anun] repetat:
                                               2 lei/apari]ie
                                             - Chenar anun]
                                             persoane fizice:
                                               2 lei/apari]ie
                                             - Pentru FIRME
               Cupon pentru                         anun]urile sunt
                                           GRATUITE cu condi]ia


     Anun] Gratuit                                ca textul anun]ului s\
                                            fie scris pe cuponul
                                              ziarului aflat în
                                           acea s\pt\mân\ pe
                                                pia]\.
                                                pia]\
Nr.  18/2011    ANUN} GRATUIT            Rubrica           - Chenar firme: 5 lei

                                             Plata se face
      Scrie]i AICI cite], cu litere de TIPAR, textul pentru publicat.         în contul:
                                            RO76 BRDE 360
                                            SV45770583600
                                            deschis la BRD
                                              Timi[oara,
                                            SC Anun]ul Gratuit
                                           Reclam\ pentru
                                             firme:
                                           0744-14.78.35
 TELEFON:
                                           Redac]ia NU î[i asum\
                                            r\spunderea pentru
Nume:                                           veridicitatea
                           BI seria     nr.
                                           con]inutului anun]urilor.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:199
posted:8/1/2011
language:Romanian
pages:16