CH 5 by traibavi231

VIEWS: 17 PAGES: 17

									                    Ch−¬ng V                                          r0θ = r0 [ 1 + α(θ - 20)]

                                              r0 – TrÞ sè tra b¶ng.
          TÝnh to¸n ®iÖn trong m¹ng ®iÖn.                     α = 0,004 khi vËt liÖu lμm d©y lμ kim lo¹i mÇu.
                                              α = 0,0045 khi d©y dÉn lμm b»ng thÐp.
                                            r0 – cã thÓ tÝnh theo vËt liÖu vμ kÝch cì d©y.
     Môc ®Ých lμ ®Ó x¸c ®Þnh ®iÖn ¸p t¹i tÊt c¶ c¸c nót, dßng vμ c«ng suÊt trªn
                                                                          ρ
mäi nh¸nh cña m¹ng (gi¶i bμi to¸n m¹ch) → nh»m x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt,                                 r0 =
®iÖn n¨ng trong tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña m¹ng ®iÖn, lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn, thiÕt                                F
bÞ ®iÖn, ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p, bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng. .v.v…              F [mm2]         - tiÕt diÖn d©y dÉn.
                                            ρ [mm2Ω/km] – ®iÖn trë suÊt cña vËt liÖu lμm d©y.
                                            ρAl = 31,5 [Ωmm2/km].
5.1 S¬ ®å thay thÕ m¹ng ®iÖn:                             ρCu = 18,8 [Ωmm2/km].

M¹ng ®iÖn gæm 2 phÇn tö c¬ b¶n t¹o thμnh (®−êng d©y vμ m¸y biÕt ¸p) → chóng ta     r0 ®èi víi d©y dÉn b»ng thÐp → kh«ng chØ phô thuéc vμo tiÕt diÖn mμ cßn phô thuéc
cÇn thiÕt lËp c¸c m« h×nh tÝnh to¸n → ®ã chÝnh lμ s¬ ®å thay thÕ:           vμo dßng ®iÖn ch¹y trong d©y → kh«ng tinhd ®−îc b»ng c¸c c«ng thøc cô thÓ → tra
                                            b¶ng hoÆc tra ®−êng cong.
1) S¬ ®å thay thÕ ®−êng d©y trªn kh«ng vμ c¸p:                     x0 - X¸c ®Þnh theo nguyªn lý kü thuËt ®iÖn th× ®iÖn kh¸ng 1 pha cña ®−êng d©y t¶i
                                            ®iÖn 3 pha:
§Æc ®iÓm: m¹ng xÝ nghiÖp ®−îc CC§ b»ng ®−êng d©y ®iÖn ¸p trung b×nh vμ thÊp,                   ⎛     2.Dtb     ⎞
                                                     x 0 = ω .⎜ 4 ,6 log
                                                         ⎜        + 0 ,5.μ ⎟.10 −4
                                                                      ⎟    [Ω/km].
chiÒu dμi kh«ng lín l¾m → trong tÝnh to¸n cã thÓ ®¬n gi¶n coi hiÖu øng mÆt ngoμi                 ⎝      d      ⎠
vμ hiÖu øng ë gÇn lμ kh«ng ®¸ng kÓ → §iÖn trë cña d©y dÉn lÊy b»ng ®iÖn trë 1     Trong ®ã:
chiÒu. §Ó m« t¶ c¸c qu¸ tr×nh n¨ng l−îng xÈy ra lóc truyÒn t¶i → ng−êi ta th−êng
hay sö dông s¬ ®å thay thÕ h×nh Π.                           ω = 2πf - tÇn sè gãc cña dßng ®iÖn xoay chiÒu.
        Z                                   Dtb [mm]. – kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc gi÷a c¸c d©y.
                                            d [mm] - ®−êng kÝnh d©y dÉn.
     Y         Y     Z – Tæng trë ®−êng d©y → ph¶n ¸nh tæn thÊt    μ - hÖ sè dÉn tõ t−¬ng ®èi cña vËt liÖu lμm d©y. Víi kim lo¹i mÇu khi t¶i dßng xoay
     2         2     c«ng suÊt t¸c dông vμ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng    chiÒu tÇn sè 50 Hz th×: μ=1
                   trªn ®−êng d©y.
                                            Ta cã:
                                                                          2.Dtb
Y – Tæng dÉn → ph¶n ¸nh l−îng n¨ng l−îng bÞ tæn thÊt däc theo tuyÕn d©y (th«ng                        x 0 = 0 ,144 log      + 0 ,016     [Ω/km].
sè d¶i) ®ã lμ l−îng tæn thÊt dß qua sø hoÆc c¸ch ®iÖn vμ vÇng quang ®iÖn.                                      d
                                            X¸c ®Þnh Dtb:
                                                           1
                Y = G + jB
                                                      D         D
G; B - ®iÖn dÉn t¸c dông vμ ®iÖn dÉn ph¶n kh¸ng. Trong ®ã G - ®Æc tr−ng cho tæn                                →
thÊt c«ng suÊt t¸c do dß c¸ch ®iÖn (qua sø hoÆc c¸ch ®iÖn), cßn B ph¶n ¸nh hiÖn                                           Dtb = D
t−îng vÇng quang ®iÖn, ®Æc tr−ng cho l−îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng sinh ra bëi ®iÖn            3     D       2
dông gi÷a d©y dÉn víi nhau vμ gi÷a chungs víi ®Êt.

Ta cã:         Z = R + jX = (r0 + jx0).l                          1          2     3
                                                                            →    Dtb = D3 2 = 1,26 D
            Y = G + jB = (g0 + jb0).l                              D         D

Trong ®ã:
r0 ; x0 - điện trë t¸c dông vμ ph¶n kh¸ng trªn 1 ®¬n vÞ chiÒu dμi d©y [Ω/km].                  1
g0 ; b0 - ®iÖn dÉn t¸c dông vμ ph¶n kh¸ng trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dμi d©y [km/Ω].
                                                    D31          D12
                                                                            →      Dtb = 3 D12 D23 D31
r0 - Cã thÓ tra b¶ng t−¬ng øng víi nhiÖt ®é tiªu chuÈn lμ 200C. Thùc tÕ ph¶i ®−îc
hiÖu chØnh víi m«i tr−êng n¬i l¾p ®Æt nÕu nhiÖt ®é m«i tr−êng kh¸c 200C.                       D23
                                                3                    2
  http://www.ebook.edu.vn
                                            + S¬ ®å h×nh T:
    Víi d©y dÉn lμm b»ng thÐp μ > > > 1 vμ l¹i biÕn thiªn theo c−êng ®é tõ
                                            1   Z1        Z2   2
tr−êng μ = f(I) lóc ®ã x0 x¸c ®Þnh nh− sau:
                                                                Z1 – ph¶n ¸nh tæn thÊt c«ng suÊt d©y cuèn s¬ cÊp
                 x0 = x’0 + x”0                             Y
                                                                Z2 - ph¶n ¸nh tæn thÊt c«ng suÊt d©y cuèn thø cÊp,
                                                                   cßn gäi lμ tæng trë th− cÊp qui vÒ so− cÊp.
          2.Dtb
x’0 = 0 ,144 log       - Thμnh phÇn c¶m kh¸ng g©y bëi hç c¶m gi÷a c¸c d©y.
           d
                                            + S¬ ®å h×nh Γ: trong tÝnh to¸n hÖ th«ng ®iÖn th−êng sö dông lo¹i s¬ ®å nμy nhiÒu
                                            h¬n. Trong ®ã c¸c l−îng tæn thÊt kh«ng thay ®æi (thay ®æi Ýt) ®−îc m« t¶ nh− mét phô
x”0 = 2πf.0,5μ.10  -4
            -Thμnh phÇn c¶m kh¸ng liªn quan ®Õn tù c¶m néi bé cña     t¶i nèi trùc tiÕp nh− HV.
             d©y dÉn.
x”0  - th−êng ®−îc tra b¶ng hoÆc theo ®−êng cong.                         ZB            Trong ®ã:
§Ó tÝnh Y: Tõ ®Æc ®iÓm → l−îng ®iÖn n¨ng tæn thÊt do rß qua sø vμ ®iÖn m«i (víi                       ZB = Z1 + Z’2 = (r1 + r’2) + j(x1 + x’2) = rB + jxB
c¸p) lμ rÊt nhá (v× U nhá) → cã thÓ bá qua (bá qua G). Nã chØ ®¸ng kÓ víi ®−êng      ΔSB = ΔPfe + jΔQfe
d©y cã U ≥ 220 kV. Nh− vËy trong thμnh phÇn cña tæng dÉy chØ cßn B.
                                            §Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å thay thÕ ta dùa vμo c¸c th«ng sè cho tr−íc cña
§iÖn dÉn ph¶n kh¸ng cña 1 km ®−êng d©y x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc sau: (phô thuéc     m¸y biÕn ¸p bao gåm:
vμo ®−êng kÝnh d©y, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha).
                                            ΔPcu hay ΔPN - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y cuèn víi møc t¶i ®Þnh møc, thu
              7 ,58                           ®−îc qua thÝ nghiÖm ng¾n m¹ch m¸y biÕn ¸p.
           b0 =      .10 −6   [ 1/Ωkm ].
                2 Dtb                          ΔPfe hay ΔP0 - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong lãi thÐp cña m¸y BA, cßn gäi lμ tæn
             log
                 d                           thÊt kh«ng t¶i cña m¸y BA (thu ®−îc tõ thÝ nghiÖm kh«ng t¶i m¸y BA).
Trong thùc tÕ b0 ®−îc tÝnh s½n trong c¸c b¶ng tra (theo F, Dtb). Riªng víi ®−êng c¸p  uN% - §iÖn ¸p ng¾m m¹ch % so víi Udm.
cßn phô thuéc vμo c¸ch ®iÖn → buéc ph¶i tra trong c¸c tμi liÖu riªng. Tõ tham sè    I0% - Dßng kh«ng tØa % so víi Idm.
nμy ta x¸c ®Þnh ®−îc l−îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t sinh ra do dung dÉn cña
®−êng d©y nh− sau;                                   XuÊt ph¸t tõ nh−ng th«ng sè nμy chung ta sÏ x¸c ®Þnh ®−îc c¸c th«ng sè cña s¬ ®å
                                            thay thÕ m¸y biªns ¸p.
              QC = U2 . b0.l = U2.B
                                            TÝnh RB ?: XuÊt ph¸t thÝ nghiÖm ng¾n m¹ch m¸y BA ta cã:
Thùc tÕ chØ quan t©m ®Õn b0 vμ Qc khi       U > 20 kV vμ m¹ng c¸p hoÆc m¹ng
®−êng d©y trªn kh«ng cã ®iÖn ¸p U > 35 kV                                  ΔPCu = 3.I2dm.RB     (nh©n c¶ 2 vÕ víi U2dm)

S¬ ®å thay thÕ cña ®−êng d©y trªn kh«ng lóc nμy sÏ nh− HV. sau:                       ΔPCu.U2dm = 3.I2dm.U2dm.RB (SdmB =         3 .Udm.Idm
                    Z
                                                                             RB    [ Ω ].
                 Q c       j
                           Q c
                                                           ΔPCu .Udm
                                                              2               ΔPCU    [ kW ].
                j                                       RB =        .10 3
                  2         2                                  2               Udm    [ kV ].
                                                             Sdm
                                                                             Sdm    [ kVA ].
                                            Còng tõ thÝ nghiÖm ng¾n m¹ch m¸y BA ta cã:
2) S¬ ®å thay thÕ m¸y biÕn ¸p:                                            UN          Idm .ZB
                                                     uN % =         .100 =          .100
Khi lμm viÖc m¸y BA g©y ra nh÷ng tæn thÊt sau:                                   Udm /  3       Udm /   3
+ Tæn thÊt do hiÖu øng Jun, vμ tõ th«ng dß qua cuén s¬ cÊp, thø cÊp. Tæn thÊt do
dßng Phu-c« g©y ra trong lâi thÐp… Víi m¸y BA 2 cuén d©y th−êng sö dông c¸c s¬     Trªn thùc tÕ v× xB > >> rB → mét c¸ch gÇn ®óng ta cã thÓ lÊy xB ≈ zB lóc ®ã ta cã:
®å th©y thÕ sau:
                                                                       2
                                                           uN %.Udm     uN %.Udm
   a)  S¬ ®å thay thÕ m¸y BA hai cuén d©y:                                xB ≈         =
                                                           3 Idm .100    Sdm .100

   http://www.ebook.edu.vn
                                                         (3.13)        ΔP1 = 1/2(ΔP12 + ΔP13 + ΔP23)
                                 xB  [ Ω ].
              u %.Udm2
                                 Udm  [ kV ].                             ΔP2 = ΔP12 - ΔP1
            xB ≈ N    .10                                                ΔP3 = ΔP13 - ΔP1
                Sdm                Sdm  [ kVA ].

+ Tr−êng hîp m¸y BA cã c«ng suÊt nhá Sdm < 1000 kVA th× RB lμ ®¸ng kÓ khi ®ã ta                  (3.14)         U1 = 1/2(U12 + U13 +U23)
cã:                                                                   U2 = U12 - U1
               ⎛ u %.Udm
                   2   ⎞ ⎛ ΔP .U 2
                            2
                               ⎞
                                      2                              U3 = U13 - U1
       x B = ZB − RB = ⎜ N
          2  2
                    .10 ⎟ − ⎜ Cu2 dm .10 3 ⎟
               ⎜ S      ⎟ ⎜ S       ⎟
               ⎝  dm    ⎠ ⎝   dm     ⎠                 Sau khi ®· cã tæn thÊt ng¾n m¹ch vμ ®iÖn ¸p ng¾n m¹ch riªng cho tõng cuén d©y th×
                                                 viÖc x¸c ®Þnh tæng trë cña tõng cuén d©y cã thÓ sö dông c«ng thøc nh− cña m¸y biÕn
                                                 ¸p 2 cuén d©y.
TÝnh ΔQfe:  C¨n cø vμo I0% (tõ thÝ nghiÖm kh«ng t¶i m¸y BA)

               I0      I0        S0                  5.2 TÝnh tæn thÊt c«ng suÊt vµ ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn:
          I0 % =    .100 =      .100 =     .100
              Idm     Sdm        Sdm
                                                   1. Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®−ênd d©y:
                     3Udm                            a) Víi ®−êng d©y cung cÊp:
S0 - gäi lμ c«ng suÊt kh«ng t¶i S0 = ΔPfe + jΔQfe . Thùc tÕ v× ΔQfe >>..ΔPfe → lÊy        Trong tÝnh to¸n ®−êng d©y t¶i ®iÖn, ng−êi ta sö dông s¬ ®å thay thÕ h×nh π (®èi víi
                                                 m¹ng 110 kV, ®«i khi ngay c¶ víi m¹ng 220 kV ng−êi ta th−êng bá qua phÇn ®iÖn
                         I0 %.Sdm                    dÉn t¸c dông cña ®−êng d©y. Tøc lμ trªn s¬ ®å chØ cßn l¹i thμnh phÇn ®iÖn dÉn ph¶n
                  ΔQfe ≈ S0 =                          kh¸ng Y = jB do dung dÉn cña ®−êng d©y vμ th−êng ®−îc thay thÕ b»ng phô t¶i ph¶n
                          100
                                                 kh¸ng –jQc.
   b)  S¬ ®å thay thÕ m¸y BA ba cuén d©y:
                                                 S1   1 S’1   Z    S”2 2
                                                                      S2 = P2 + jQ2
 1       Z1          Z2   2                                 Q c           Q c
                          Z1 ; Z2 ; Z3 - Tæng trë c¸c cuén d©y ®· qui                    j
                                                       j
                          ®æi vÒ cïng 1 cÊp ®iÖn ¸p.                  2            2
               Z3
 ΔSB = ΔPfe + jΔQfe                Víi m¸y 3 cuén d©y nhμ chÕ t¹o th−êng
               3           cho tr−íc c¸c th«ng sè sau:
                                                                          S
                                                 Chó ý:   ΔS = 3.I2dm.Z        (mμ I =      )
                                                                          3U
Sdm ; U1dm ; U2dm; U3dm ; I0% ; ΔP0 . Ngoμi ra tham sè ng¾n m¹ch l¹i cho nh− sau:                  S2
                                                    → ΔS =      .Z
ΔP12 ; U12 - Tæn thÊt ng¾n m¹ch vμ ®iÖn ¸p ng¾n m¹ch. Trong ®ã ΔP12 cã ®−îc khi                   U2
cho cuén 2 ng¾n m¹ch, cuén 3 ®Ó hë m¹ch, ®Æt ®iÖn ¸p vμo cuén 1 sao cho dßng
trong cuén 1 vμ 2 b»ng ®Þnh møc th× dõng l¹i. Khi ®ã ta cã:                   + C«ng suÊt cuèi ®−êng d©y:

                                                                .
     (3.10)       ΔP12 = ΔP1 + ΔP2                                      S2 = S 2 − j
                                                             "       Qc 2        Q
                                                                       = P2 + j ( Q2 + c 2 )
                 U12 =  U1 + U2                                             2          2

T−¬ng tù ta cã: ΔP13 ; U13 (ng¾n m¹ch cuén 3, ®Æt vμo cuén 2 mét ®iÖn ¸p…).           + Tæn thÊt c«ng suÊt cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng suÊt ë cuèi ®−êng d©y:

     (3.11)       ΔP23 = ΔP2 + ΔP3                                      .          ⎛ S2 ⎞
                                                                        "
                                                                          2
                                                                             "2     "2
                 U23 =  U2 + U3                                   Δ S = ΔP + jΔQ = ⎜      ⎟ .Z = S2 .R + j . S2 .X
                                                                   ⎜      ⎟    2      2
                                                                       ⎝ U2 ⎠   U2     U2

     (3.12)       ΔP13 = ΔP1 + ΔP3                          + C«ng suÊt ë cuèi ®−êng d©y:
                 U13 =  U1 + U3

Gi¶i hÖ PT (3.10); (3.11); (3.12) → T×m ®−îc:
   http://www.ebook.edu.vn
                                       .                      Nh− vËy ®Ó tÝnh tæn thÊt c«ng suÊt trong mét phÇn tö nμo ®ã cña m¹ng ph©n phèi
                               S1 = S2 + Δ S
                               '  "
                                                              n»m gi÷a nót i vμ j ta cã thÓ tÝnh:

+ Tæn thÊt c«ng suÊt cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng suÊt ch¹y ë ®Çu ®−êng d©y:                                                      ⎛ S ⎞
                                                                                               2

                                                                              ΔSij = ΔPij + ΔQij = ⎜ ij ⎟ .( Rij + jX ij )
                                                                                         ⎜U ⎟
                  .
                                  2
                               ⎛ S1 ⎞
                                 '     12     '2                                            ⎝ dm ⎠
               Δ S = ΔP + jΔQ = ⎜          ⎟ .Z = S1 .R + j . S1 .X
                        ⎜          ⎟    2      2
                               ⎝ U1 ⎠   U1     U1                    c)  §−êng d©y cã phu t¶i ph©n bè ®Òu:

Khi ®ã c«ng suÊt ch¹y ë cuèi ®−êng d©y sÏ lμ:                                         Trong thùc tÕ th−êng gËp lo¹i m¹ng ph©n phèi cã thÓ xem nh− cã phô t¶i ph©n
                                                              bè ®Òu. §ã lμ c¸c m¹ng thμnh phè, m¹ng ®iÖn sinh ho¹t ë khu vùc tËp thÓ, hoÆc
                        .       .   .                           m¹ng ph©n x−ëng cã kÕt cÊu thanh dÉn.
                        S"2 = S'1 − Δ S                                 §Ó tÝnh to¸n m¹ng nμy ng−êi ta gi¶ thiÕt dßng ®iÖn biÕn thiªn däc d©y theo luËt
                                                              ®−êng th¼ng vμ d©y dÉn cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi (HV).
+ C«ng suÊt ®i vμo ®−êng d©y sÏ lμ:                                            1           dl
                                                                         m          2

                 Qc1   .      .
                      S1 = S'1 − j                                                            + T¹i ®iÓm m nμo ®ã cña m¹ng, ta cã dßng
                  2                                            I
                                                                       Im                ®iÖn t¹i ®iÓm ®ã lμ Im (XÐt tam gi¸c vu«ng
Trong ®ã phô t¶i ph¶n kh¸ng cña ®−êng d©y cã thÓ tÝnh theo ®iÖn dÉn ph¶n kh¸ng                                        lm        ®ång d¹ng → sÏ tÝnh ®−îc Im )
theo c«ng thøc sau:                                                          l12


                                                                                                   I .lm
          Qc1  2 B                      Qc 2  2 B
                                                                                              Im =
            = U1 .                        = U2 .                                                          l12
          2     2                     2     2
                                                              Gäi dΔP lμ tæn thÊt c«ng su©t trong vi ph©n chiÒu dai dl t¹i ®iÓm m (HV).
   b)  §−êng d©y m¹ng ph©n phèi:

§èi víi ®−êng d©y m¹ng ph©n phèi ( 6; 10 kV) cã thÓ bá qua Y trªn s¬ ®å. H¬n n÷a                                    dΔP = 3.I2m.dr
trong tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt l¹i cã thÓ bá qua sù chªnh lÖch ®iÖn ¸p gi÷a c¸c
                                                                                                             2
®iÓm ®Çu vμ cuèi ®−êng d©y, nghÜa lμ coi U2 = U1 = Udm. §ång thêi bá qua sù                                                                  ⎛ I.l ⎞
chªnh lÖch dßng c«ng suÊt gi÷a ®iÓm ®Çu vμ ®iÓm cuèi ®−êng d©y. Cã nghÜa lμ coi                      Trong ®ã:         dr = r0.dl     → dΔP = 3.I2m.r0.dl = 3.⎜ m ⎟ .r0 dl
                                                                                                 ⎜ l ⎟
S’ = S” = S1 = S2 → §iÒu nμy cho phÐp x¸c ®Þnh dÔ dμng luång c«ng suÊt ch¹y trªn                                                         ⎝ 12 ⎠
c¸c ®o¹n d©y cña m¹ng ph©n phèi. VÝ dô ®Ó tÝnh luång c«ng suÊt ch¹y trªn ®o¹n 01
HV.                                                                                    3.r0 2 2
                                                                       →        ΔP = ∫012
                                                                                   l
                                                                                       2
                                                                                        I l mdl = r0 l12 .I 2 = R12 I 2
           S8      S7   S9                        S8    S7  S9                               l12
           8        7  9                         8     7  9
        S1                                   S1                 Ta thÊy r»ng ΔP ®óng b»ng 1/3 tæn thÊt c«ng suÊt khi phô t¶i I ®Æt ë cuèi ®−êng d©y (
 0        1          2      3
                            S3
                                     0       1       2    3
                                                           S3  Khi phô t¶i tËp chung ta cã ΔP = 3.I2.r0.l12 = 3I2R12 ) → t×m qui t¾c chung.
                                                              + Nguyªn t¾c: “ §Ó x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®−êng d©y cã phô t¶i ph©n bè
               6        10    S10               4     6     10    S10  ®Òu ta th−êng chuyÓn vÒ s¬ ®å phô t¶i tËp chung t−¬ng ®−¬ng. Trong ®ã phô t¶i tËp
      S4  4                                S4
                                                              chung t−¬ng ®−¬ng b»ng tæng tÊt c¶ phô t¶i vμ ®−îc ®Æt ë kho¶ng c¸ch t−¬ng ®−¬ng
               S6                                 S6
                                                              b»ng 1/3 kho¶ng c¸ch cña s¬ ®å thùc tÕ”.
                        11    S11                         11    S11
         5                                   5                   1                                 1              2’
                                                                                       2
        S5                                   S5

                                                                                                    l12’ = 1/3 l12
+ C«ng suÊt ch¹y trªn ®o¹n 01:
                                                                           l12                                  Itd = ∑ i = i0 .l12
                    n
             S01 = ∑ Si                                              2.  Tæn thÊt c«ng suÊt trong m¸y biÕn ¸p:
                  i =1
              S23 = S3 + S10 + S11


   http://www.ebook.edu.vn
Kh¸c víi ®−êng d©y, khi m¸y biÕn ¸p lμm viÖc, ngoμi tæn thÊt c«ng suÊt trªn 2 cuén                Chó ý: Trong c«ng thøc trªn tæng trë vμ ®iÖn ¸p ph¶i ®−îc qui vÒ cïng mét cÊp ®iÖn
d©y s¬ vμ thø cÊp, cßm mét l−îng tæn thÊt n÷a trong lâi thÐp cña m¸y biÕn ¸p. §Ó                 ¸p. Trong nhiÒu tr−êng hîp khi ch−a biÕt U2 ng−êi ta vÉn cã thÓ lÊy U2 = Udm.
tÝnh to¸n th«ng th−êng ng−êi ta th−êng sö dông s¬ ®å thay thÕ:
                                                         b) Víi m¸y biÕn ¸p 3 cuén d©y: viÖc tÝnh to¸n hoμn toμn t−¬ng tù nh− ë m¸y biÕn ¸p
a) M¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y:                     S1  1    S’        S” 2      2 cuén d©y (phÇn tæn thÊt trong d©y cuèn cu¶ tõng cuén d©y).
                                                             S1 1 S1’   Z1    S1”    S2’    Z2      S2” 2
                                  ΔSfe = ΔPfe + jΔQfe                                                   S2
                                                                            S3’

Tæn thÊt c«ng suÊt trªn 2 cuén d©y (tøc trªn tæng trë ZB).                                ΔSFe = ΔPfe + jΔQfe       Z3
                                                                             S3”
                                2           2                             3
                            ⎛ S"  ⎞     ⎛ "     ⎞
             ΔScu = ΔPcu + jΔQcu      =⎜   ⎟ .RB + j ⎜ S     ⎟ .X B                               S3
                            ⎜U   ⎟     ⎜U     ⎟
                            ⎝ 2  ⎠     ⎝ 2     ⎠              + C«ng thøc tæng qu¸t cho viÖc x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt trªn c¸c cuén d©y:
                                                                                            2
                                                                          ⎛ S" ⎞   .
Trong ®ã: S” = S2 - C«ng suÊt cña phô t¶i.                                                        Δ Si = ⎜
                                                                            i ⎟
                                                                             ⎟
                                                                              .( Ri + jX i )
                                                                                ⎜U
Toμn bé tæn thÊt c«ng suÊt trong m¸y biÕn ¸p sÏ lμ:                                                 ⎝ dmi ⎠
                       .                                  + Tæn thÊt c«ng suÊt toμn bé m¸y BA.
                              .
                                                                                       .
       .         ⎡    ⎛ S"    ⎞
                          2  ⎤    ⎡    ⎛ S"    ⎞
                                            2  ⎤                                           .
 Δ SB = Δ S fe + Δ Scu   = ⎢ΔPfe + ⎜     ⎟ .RB ⎥ +  j ⎢ΔQfe + ⎜      ⎟ .X B ⎥      (5.15)                     Δ SB = Δ SFe + ∑ ΔSi
                                                                                            3
                ⎢    ⎜U     ⎟   ⎥    ⎢    ⎜U     ⎟   ⎥
                ⎣    ⎝ 2    ⎠   ⎦    ⎣    ⎝ 2     ⎠   ⎦                                           i =1
                                                         + C«ng suÊt ®Çu vμo:
                                                                                            .
+ Tõ ®Êy ta thÊy r»ng c«ng suÊt ®Çu vμo m¸y biÕn ¸p lμ:                                                                      .
                                                                          .          .       .       .

             S1 = ΔSfe + S’ = ΔSB + S2                                               S1 =     '
                                                                               S1  + Δ S fe = S 2 + S3 + Δ SB

+ Trong thùc tÕ ng−êi ta cã thÓ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt trªn cuén d©y cña m¸y                 3. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn: (lμ ®Æc thï cña ttæn thÊt c«ng suÊt), tuy
BA b»ng nh÷ng th«ng sè cho tr−íc cña m¸y BA. XuÊt ph¸t tõ c«ng thøc tÝnh RB vμ                  nhiªn ng−êi ta chØ quan t©m ®Õn ΔP→ ΔA = ΔP.t
XB ta cã:
      ΔPN .Udm
         2
                                u %.Udm2                      + NÕu trong thêi gian t phô t¶i ®iÖn kh«ng thay ®æi, th× c«ng suÊt lμ h¾ng sè vμ tæn
   RB =  2
          ;   X B = ZB − RB
                 2  2
                      trong ®ã:  ZB = N                          thÊt ®iÖn n¨ng sÏ ®−îc tÝnh nh− sau:
       Sdm                         Sdm
                                                                           ΔA = ΔP.t
                2            2                             + Thùc tÕ phô t¶i l¹i biÕn thiªn liªn tôc theo thêi gian nªn ΔA ph¶i lÊy tÝch ph©n hμm
         ⎛ uN %.Udm  ⎞ ⎛   ΔPNUdm   ⎞
                                    (u        )
             2         2          2
         ⎜      ⎟ −⎜         ⎟      Udm              2
   XB =                         =         N %.Sdm       − ΔPN
                                                   2
                                                         ΔP trong suèt thêi gian kh¶o s¸t.
         ⎜  Sdm   ⎟ ⎜     2
                    Sdm    ⎟      2
                                Sdm
         ⎝      ⎠ ⎝         ⎠
                                                                      ΔA = ∫0 ΔP .dt = 3.R.∫0 I 2 ( t ).dt
                                                                             t               t

Thay RB ; XB vμo (5.15) vμ coi U2 = Udm (lÊy gÇn ®óng).
                 2
                                                         + V× I(t) kh«ng tu©n theo mét d¹ng hμm nμo → kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tæn thÊt
          ⎛ S"    ⎞                                         ®iÖn n¨ng theo c«ng thøc trªn. §Ó tÝnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng ng−êi ta ®−a ra kh¸i niÖm
      ΔPCu = ⎜
          ⎜S
                ⎟ ΔPN
                ⎟                                         Tmax vμ τ.
          ⎝ dm    ⎠
                 2                     2
                                                            P               §N Tmax: “Thêi gian trong ®ã nÕu gi¶ thiÕt lμ tÊt
             ⎛ S" ⎞                 ⎛ S" ⎞                                        c¶ c¸c hé dïng ®iÖn ®Òu sö dông c«ng suÊt lín
      ΔQCu = ⎜  ⎟          ⎜  ⎟
          ⎜ S ⎟ . uN %.Sdm − ΔPN = ⎜ S ⎟ .ΔQN
              2  2   2
                                                           Pmax
                                                                           nhÊt Pmax ®Ó n¨ng l−îng ®iÖn chuyªn chë trong
          ⎝ dm ⎠          ⎝ dm ⎠
                                                                           m¹ng ®iÖn b»ng víi l−îng ®iÖn n¨ng thùc tÕ mμ
                                                                           m¹ng chuyªn chë trong thêi gian t”.
       .    ⎡        ⎛ S"
                       2⎤
                       ⎞     ⎡      ⎛        ⎞
                                           2⎤                                (t = 8760 giê = thêi gian lμm viÖc 1 n¨m).
     Δ SB = ⎢ΔPfe + ΔPN .⎜        ⎟  ⎥ + j ⎢ ΔQfe + ΔQN ⎜ S"      ⎟  ⎥        (5.16)
           ⎢    ⎜        ⎟  ⎥ ⎢        ⎜S       ⎟  ⎥
           ⎣        ⎝ Sdm  ⎠  ⎦ ⎣        ⎝ dm      ⎠  ⎦                                                      8760
                                                                                                A = ∫0    P ( t ).dt = Pmax .Tmax
                                                           0       Tmax    8760 t [h]

  http://www.ebook.edu.vn
                                                + NÕu cã ®å thÞ phô t¶i theo bËc thang (HV). Trong ®ã phô t¶i b»ng h»ng sè t¹i mçi
                                A               ®o¹n ti. Th× tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña tr¹m trong 1 n¨m:
                         Tmax =
                              Pmax                    S


Khμi niÖm vÒ τ::  §Ó tÝnh ®iÖn n¨ng ng−íi ta còng ®−a ra mét kh¶i niÖm t−ng tù         S1

nh− Tmax.                                             S2                                              n
§N τ: “ Lμ thêi gian mμ trong ®ã nÕu m¹ng lu«n chuyªn trë víi møc tæn thÊt c«ng                                            ΔA = 8760.ΔPFe + ∑ ΔPCui .t i
                                                                                               i =1
suÊt lín nhÊt th× sau mét thêi gian τ l−îng tæn thÊt ®ã b»ng l−îng tæn thÊt thùc tÕ        S3

trong m¹ng sau 1 n¨m vËn hμnh”
                                                  0
+ Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®−êng d©y:                                    t1       t2    t3    t [giê]

                                                + Tr−êng hîp tr¹m cã nhiÒu m¸y vËn hμnh song song, cã tham sè gièng nhau:
            ΔA = 3.R.∫0     I ( t ).dt = 3.R.Imax .τ
                  8760 2          2

                                                  •    Khi kh«ng cã ®å thÞ phô t¶i:
                       8760 2
                       ∫  I ( t ).dt
                                                                     ΔA = 8760.ΔPFe.n + n.ΔPCu max.τ
                   τ=    0
                          2
                         Imax
Thùc tÕ th× ®−êng cong phôt¶i (tiªu thô) vμ ®−êng cong tæn thÊt kh«ng bao giê l¹i         •    Khi biÕt ®å thÞ phô t¶i:
hoμn toμn trïng nhau, tuy nhiªn gi÷a Tmax vμ τ l¹i cã quan hÖ kh¸ kh¨ng khÝt víi
nhau τ = f(Tmax ;cosϕ). Quan hÖ gi÷a Tmax vμ τ th−êng cho d−íi d¹ng b¶ng tra hoÆc                                         ⎡⎛ S    ⎞
                                                                                        2
                                                                                               ⎛ Sn    ⎞
                                                                                                     2   ⎤
®−êng cong.                                          ΔA = ΔPFe ( n1t1 + n2t2 + ... + nnt n ) + ΔPCudm ⎢⎜
                                                                         ⎜
                                                                                    1  ⎟ n1t1 + .... + ⎜
                                                                                       ⎟        ⎜n S
                                                                                                    ⎟ nnt n ⎥
                                                                                                    ⎟
                                                                                 ⎢⎝ n1Sdm  ⎠        ⎝ n dm   ⎠    ⎥
                                                                                 ⎣                       ⎦
   τ                                             D¹ng tæng qu¸t cho tram cã n m¸y:
                  + Trong tr−êng hîp kh«ng cã b¶ng tra hoÆc ®−êng cong
                  chóng ta cã thÓ sö dông c«ng thøc gÇn ®óng ®Ó tÝnh                                                       2
   cosϕ = 0,6                                                                                     ⎛ Si  ⎞
                  ®−îc τ theo Tmax nh− sau:                                                            ti
                                                                                             ⎜   ⎟
   0,7                                                                 ΔA = ΔPFe .∑ ni t i + ΔPCudm ∑         ⎜S   ⎟
                                                                                          ni  ⎝ dm  ⎠
   0,9                            (
                            τ = 0 ,124 + 10 −4.Tmax .8760)2

                                                VÝ dô 1: Cho m¹ng cung cÊp nh− (HV). BiÕt Udm = 110 kV. H·y x¸c ®Þnh c«ng suÊt
                                                nguån cung cÊp cho m¹ng (c«ng suÊt ®Çu vμo cña m¹ng?
 0          Tmax
                                                             AC-120     1       2
                                                      0
+ Víi ®−êng d©y cã nhiÒu phô t¶i víi cosϕ vμ Tmax kh¸ kh¸c nhau.
                    n                                                          Smax = 40+j20 MVA
                 ΔA = ∑ ΔPmax iτ i                                    80 km
                    i =1

                                                §−êng d©y lμ AC-120; Dtb = 4m ; chiÒu dμi 80 km. Tr¹m cã 2 m¸y biÕn ¸p cã tham
+ Khi cosϕ vμ Tmax cña phô t¶i kh¸c nhau Ýt cã thÓ tÝnh ΔA tõ ΔPmax vμ τtb → tõ        sè nh− sau: Sdm = 31,5 MVA; ΔPFe = 86 kW ; ΔPCu ®m = 200 kW; uN% = 10,5 %;
cosϕtb vμ Tmaxtb.                                       i0% = 2,7 %. BiÕt U0 = 116,7 kV; U1 = 109,3 kV; U2 = 10,5 kV. X¸c ®Þnh c«ng suÊt
                                                ®Çu vμo cña m¹ng.
         cos ϕ tb =
                ∑ Si cos ϕ i    ;      Tmax tb =
                                      ∑ Pmax i .Tmax i
                 ∑ Si                    ∑ Pmax i     Gi¶i:  Tr−íc tiÖn vÏ s¬ ®å thay thÕ:
                                                        S0       0 S’01   Z    S”01      1    ZB    2
                                                                                             Smax =40 + j20
+ Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p: tÝnh t−¬ng tù. CÇn chó ý trong m¸y BA cã
2 phÇn tæn thÊt ΔPfe kh«ng thay ®æi theo phô t¶i; ΔPCu – thay ®æi theo phô t¶i.              j
                                                        Q  c 0
                                                                      j
                                                                       Q c1
                                                                                 ΔSFe
                                                          2             2
+ Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong tr¹m biÕn ¸p trong 1 n¨m (khi kh«ng biÕt ®å thÞ phô t¶i):

                ΔA = ΔPfe .8760 + ΔPCu max .τ
                                                + X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å thay thÕ:

   http://www.ebook.edu.vn
      ΔSFe = ΔPFe + jΔQFe      Tr¹m cã 2 m¸y → ΔPFe = 2xΔP0 = 2x86 =172                               ."    .    Qc 0
                                                                   S0 = S 01 + Δ S 01 − j
                                                                                 2
                          2.i0 %.Sdm 2 x 2 ,7 x 31,5
                     ΔQFe =       =        = 1,7 MVar                         2
                                                               ⎛ S" ⎞         40 ,42 + 22 ,7 2
                                                              = ⎜ 01 ⎟ (R01 + jX 01 ) =         (10 ,8 + j16 ,32 )
                            100     100
                                                         ΔS01    ⎜ U ⎟
V× Sdm > 1000 kVA                                                      ⎝ 1 ⎠            109 ,3 2

          ΔPCudm .Udm        200 x (110 )
              2               2
      RB =         .10 3 =            .10 3 = 1,22 Ω                        ⎛ 40 ,42 + 22 ,7 2    ⎞
                                                                           ⎟(10 ,8 + j16 ,32 ) − j 3 ,03 = 42 ,34 + j 22 ,6 MVA
              2
            2 xSdm        (
                      2 x 31,5.10   )
                             3 2                     S0 = 40 ,4 + j 22 ,7 + ⎜
                                                               ⎜ 109 ,32 2
                                                               ⎝
                                                                           ⎟
                                                                           ⎠

                   10 ,5.(110 )
               2           2
            uN %.Udm                                   VÝ dô 2:
       XB =        .10 =        x10 = 20 ,16 Ω
            2 xSdm    2 x 31,5 x10 3
                                                   H·y x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong mét n¨m cña m¹ng ph©n phèi 10 kV (HV).
                                                   TÝnh theo ΔA%.
Víi ®−êng d©y AC-120 vμ Dtb = 4m tra b¶ng ta ®−îc            r0 = 0,27    [Ω/km].
                                                                      BiÕt: Smax1 = 2 + j 1 MVA
                                     x0 = 0,408    [Ω/km].             2
                                                   0  A-150 1 A-50              Smax2 = 1 + j0,5 MVA
                                     b0 = 2,79. 10-6 [ 1/Ωkm].                        Tmax = 2700 giê
V× ®−êng d©y lμ lé kÐp ta cã:                                      2 km    1 km
                                                         Smax1       Smax2

         R01 = 1/2xr0xl = 1/2x0,27x80 = 10,8           Ω.             Gi¶i: V× lμ l−íi ph©n phèi nªn ta cã s¬ ®å thay thÕ nh− sau:
         X01 = 1/2xx0xl = 1/2x0,409x80 = 16,32          Ω.
                                                      S01        S12          + §Ó tÝnh ®−îc tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña l−íi. Tr−íc
TÝnh ®iÖn dung cña ®−êng d©y:                                    0       1         2
                                                                          tiªn ta ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc ΔPmax cña l−íi. CÇn chó ý
                                                      Z01        Z12
                                                                          r»ng ΔA chØ liªn quan ®Õn ΔP mμ th«i
        = 2 xU0 x = U0 xb0 xl = (116 ,7 ) .2 ,79.10 −6 .80 = 3 ,03 MVAr
     Qc 0    2 B   2         2
                                                                  1+j0,5
                                                         2+j1
      2      2
        = 2 xU1 x = U0 xb0 xl = (109 ,3 ) .2 ,79.10 −6 .80 = 2 ,66 MVAr
     Qc1    2 B   2         2
                                                   Tra b¶ng A – 150 → r0 = 0,21 Ω/km
      2      2
                                                       A – 50 → r0 = 0,63 Ω/km
TÝnh tæn thÊt c«ng suÊt trong d©y cuèn cña m¸y biÕn ¸p theo Smax tøc lμ ph¶i lÊy
theo ®iÖn ¸p t¹i ®iÓm 2 (trong phÇn trªn RB vμ XB ®−îc tÝnh theo ®iÖn ¸p s¬ cÊp cña
                                                   + Tæn thÊt c«ng suÊt cùc ®¹i trong m¹ng:
BA) → vËy ®iÖn ¸p ®iÓm 2 cÇn ph¶i ®−îc qui ®æi vÒ phÝa cao ¸p.                                                     2        2
                                                                              ⎛S   ⎞     ⎛S  ⎞
         U’2 = KxU2 = 110/11x10,5 = 105 kV.                                     ΔPmax = ΔP01 + ΔP12 = ⎜ 01 ⎟ R01 + ⎜ 12 ⎟ R12
                                                                          ⎜U ⎟     ⎜U ⎟
                                                                          ⎝ dm ⎠    ⎝ dm ⎠
K – TØ sè biÕn ¸p ®−îc tÝnh theo ®iÖn ¸p trung b×nh ®Þnh møc cña l−íi.                      S01 = Smax1 + Smax2 = (2 + j1) + (1 + j0,5) → S01 =            (2 + 1)2 + (1 + 0 ,5 )2
§Ó tÝnh ®−îc tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®−êng d©y ®o¹n 01 cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc
c«ng suÊt ë cuèi ®−oõng d©y:                                           S12 = Smax2 = 1 +j0,5                   → S12 =     (1)2 + (0 ,5 )2
            S”01 = Smax + ΔSFe + ΔSCu – jQc1/2
                                                     ΔPmax =
                                                            (2 + 1)2 + (1 + 0 ,5 )2  x 0 ,21x 2 x10 6 +
                                                                                    12 + 0 ,5 2
                                                                                          x 0 ,63 x1x10 6 = 55 ,1 kW
          2         2
                        .                                        10 2                    10 2
     ⎛S   ⎞     ⎛S   ⎞   40 2 + 20 2      40 2 + 20 2
Δ SCu  = ⎜ max
     ⎜ U
         ⎟ RB + j .⎜ max
         ⎟     ⎜ U
                  ⎟ XB =
                  ⎟         x1,22 + j       x 20 ,16
                         2
                                  105 2               + Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong 1 n¨m:
     ⎝ 2   ⎠     ⎝ 2   ⎠    105

                                                          ΔA = ΔPmax .τ           C¶ 2 ®o¹n ®Òu cã cïng cosϕ vμ Tmax = 2700 h
                      40 2 + 20 2      40 2 + 20 2                                      → tra b¶ng ta ®−îc τ = 1500 h
S”01 = ( 40 + j 20 ) + ( 0 ,172 + j1,7 ) +    2
                            x1,22 + j       x 20 ,16 − j 2 ,66
                       105          105 2
   = 40,4 + j22,7 MVA                                               ΔA = 55,1 x 1500 = 82 500 kWh

+ C«ng suÊt ®Çu vμo ®−êng d©y: S0 chÝnh lμ c«ng suÊt c©nd cung cÊp cho m¹ng             + §iÖn n¨ng c¸c hé nhËn tõ l−íi trong mét n¨m:
  http://www.ebook.edu.vn
                 A = Pmax.Tmax = (2000+1000)x2700 = 8 100 000 kWh
                                                                        .    .
+ Tæn thÊt ®iÖn n¨ng tÝnh theo %:                                                       U1 − U2 = DU

                       ΔA            82500                        NÕu chiÕu ΔU trªn trôc thùc (trïng víi U2) vμ trôc ¶o (vu«ng gãc víi U2) → ta gäi lμ:
                ΔA% =         x100 =         x100 = 1,02 %
                       A            8100000
                                                              + Thμnh phÇn däc tróc cña ®iÖn ¸p d¸ng:

5.3 TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p trong m¹ng ®iÖn:
                                                                     ΔU = AF = I2 R cos ϕ2 + I2 X sin ϕ2 − Ic 2 X
    1)    Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®−êng d©y cung cÊp: cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p ®å
         thÞ hoÆc ph−¬ng ph¸p gi¶i tÝch ®Ó tÝnh.                                  + Thμnh phÇn ngang trôc cña ®iÖn ¸p d¸ng:

XÐt ®−êng d©y 110; hoÆc 220 kV → bá qua ®iÖn dÉn t¸c dông th× s¬ ®å thay thÕ                               δU = FE = Ic 2 R + I2 X cos ϕ2 − I2 R sin ϕ2
cã d¹ng.
                                                               + Trong phÇn lín c¸c tr−êng hîp , ®Ó ph¸n ®o¸n sù lμm viÖc cña hÖ thèng ®iÖn
    1 I’01        Z   I”2   2      I2      + GØa thiÕt:: biÕt U2 ; I2 vμ c¸c th«ng sè cña      kh«ng cÇn biÕt trÞ sè ®iÖn ¸p r¬i. Sù lμm viÖc cña c¸c phô t¶i ®iÖn chØ phô thuéc vμo
                                  ®−êng d©y Z = R + jX → b»ng ph−¬ng ph¸p ®å        ®iÖn ¸p ®Æt vμo nã, mμ kh«ng phô thuéc vμo pha cña nã. Sù lÖch pha cña c¸c vect¬
         Ic1               Ic2       thÞ ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc U ë ®Çu nguån, ®iÒu     ®iÖn ¸p ®Çu vμ cuèi ®−êng d©y (gãc ϕ1) chØ cã gi¸ trÞ kh¶o s¸t c¸c vÊn ®Ò æn ®Þnh lμm
                                  ®ã còng cã nghÜa lμ ta sÏ x¸c ®Þnh ®−îc tæn thÊt     viÖc cña HT§. Cho nªn ë ®©y chØ cÇn x¸c ®Þnh hiÖu ®¹i sè cña ®iÖn ¸p ®Çu vμ cuèi
                                  ®iÖn ¸p trªn ®−êng d©y.                 ®−êng d©y (sù chªnh ®iÖn ¸p hiÖu dông ë ®Çu vμ cuèi ®−êng d©y).

a) Ph−¬ng ph¸p ®å thÞ: Tr×nh tù c¸c b−íc x©y dông ®å thÞ vect¬
                                                              → §Þnh nghÜa vÒ tæn thÊt ®iÖn ¸p DU = U1 – U2
                                                              + Khi biÕt U1; ϕ2 , I2 vμ c¸c th«ng sè cña ®−êng d©y ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc U2 →
                            Ic2X       + Tõ o dùng ®o¹n OA = U2 (t×m ®iÓm A).       DU. Ph−¬ng ph¸p ®å thÞ ®ßi hái ph¶i vÏ chÝnh x¸c, dóng tû lÖ → kÕt qu¶ sÏ kÐm
                         E
                                D                              chÝnh x¸c.
              U1                 Ic2R
                    ΔU                + Tõ o dùng I2 ; Ic2 ; I”2 ( biÕt ϕ2 ; Ic2 ⊥ U2)
IC2          ϕ1
                                C                              b) Ph−¬ng ph¸p gi¶i tÝch tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p:
                           F         c¶ 3 dßng ®iÖn nμy ®Òu g©y nªn c¸c ®iÖn
 0 ϕ      I”2    U2   A         I2X        ¸p d¸ng trªn R vμ X. CÇn chó ý r»ng c¸c
   2                 I2R                                         Trong ph−¬ng ph¸p nμy th«ng th−êng ng−êi ta hay tÝnh to¸n the phô t¶i ë cuèi ®−êng
                       B             thμnh phÇn ®iÖn ¸p d¸ng trªn R sÏ trïng
      I2                                                       d©y I”2. Vμ nÕu m¹ng ng¾n th−êng bá qua Ic2. vμ trong tÝnh to¸n th−êng sö ®ông ®iÖn
                                     pha víi I, cßn trªn X sÏ ⊥ víi I.
                                                              ¸p d©y nªn ta cã thÓ viÕt l¹i c¸c thμnh phÇn ®iÖn ¸p d¸ng:
+ Dùng:      Tõ A x©y dùng c¸c ®o¹n th¼ng:
                                                                          ΔU = ΔU + j∂U
   AB = I2R song song víi I2                                                           ΔU = 3 ( I”2 R.cosϕ2 + I”2X.sinϕ2)
   BC = I2X vu«ng gãc víi I2 → ΔUI2 = AC (®iÖn ¸p d¸ng do dßng I2 g©y trªn Z)
                                                                         ∂U = 3 ( I”2 X.cosϕ2 - I”2R.sinϕ2)
Tõ C ta tiÕp tôc x©y dùng c¸c ®o¹n th¼ng: (c¸c thμnh phÇn ®iÖn ¸p d¸ng do Ic2 g©y                      + V× phô t¶i th−êng cho d−íi d¹ng c«ng suÊt (nh©n 2 vÕ «øi U2).
nªn trªn Z).
                                                                          P"2 R + Q" 2 X             P" 2 X − Q" 2 R
                                                                     ΔU =             vμ      ∂U =
   CD = Ic2R song song víi Ic2                                                            U2                    U2
   DE = Ic2X vu«ng gãc voÝ Ic2 → ΔUIc2 = CE
                                                              + §iÖn ¸p ®Çu ®−êng d©y cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua biÓu thøc sau:
ΔUI2 - ®iÖn ¸p d¸ng trªn Z do I2 g©y ra
ΔUIc2 - ®iÖn ¸p d¸ng trªn Z do Ic2 g©y ra → ΔU = ΔUI2 + ΔUIc2
                                                                               U1 = U2 + ΔU
            U1 = U2 + ΔU = U2 + ΔUi2 + ΔUIc2

§o¹n AE chÝnh lμ ΔU, cßn OE chÝnh lμ U1 = U2 + ΔU
                                                              Tõ ®å thÞ vect¬    → U1 =   (U2 + ΔU )2 + ∂U 2     →   DU = U1 − U2
Nh− vËy víi U2 biÕt tr−íc cïng c¸c dßng I2; Ic2 ta ®· x¸c ®Þnh ®−îc U1 → lóc ®ã tæn
thÊt ®iÖn ¸p trªn ®−êng d©y sÏ chÝnh lμ:                                          + T−¬ng tù nÕu biÕt U1 ; I’1 (P’1 ; Q’1) ta còng x¸c ®Þnh ®−îc ΔU
   http://www.ebook.edu.vn
                          P'1 R + Q'1 X  P' X − Q'1 R                                         ΔU         100
                    ΔU =           +j 1                                     ΔU% =          .100 =     2
                                                                                              .∑ ( Pij rij + Qij x ij )
                             U1       U1                                           Udm         1000.Udm
§iÖn ¸p cuèi nguån:                     U2 = U1 − ΔU
                                                      Trong ®ã: ΔU             - [V].
                                                           Pij ; Qij         - [kW] ; [kVAr].
  →      U2 = OA = OF − AF = U1 − δU 2 − ΔU
                  2
                                            →  DU = U1 − U2       Udm            - [kV].
                                                           rij ; xij          - [Ω].
2) Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®−êng d©y m¹ng ph©n phèi (6 ÷20 kV):
                                                      TÝnh ΔU theo c«ng suÊt cña tõng phô t¶i:
a) §Æc ®iÓm chung cña m¹ng ph©n phèi:                                                                        + V× coi m¹ng lμ tuyÕn tÝnh nªn chóng ta
+ Cã ®iÖn ¸p thÊp vμ ®−êng d©y ng¾n → bá qua tæng dÉn cña s¬ ®å thay thÕ.                                          R3 + jX3        cã thÓ sö dông nguyªn t¾c xÕp chång.
                                                                    R2 + jX2                  Tøc lμ tæn thÊt ®iÖn ¸p ®Õn ®iÓm cuèi
+ Tæn thÊt c«ng suÊt nhá cã thÓ bá qua trong tÝnh to¸n (coi kh«ng cã sù chªnh                   R1 + jX1
                                                      0            1          2         3     cïng cña m¹ng (®iÓm 3) b»ng tæng tæn
c«ng suÊt ®Çu vμ cuèi ®−êng d©y).
+ Sù chªnh ®iÖn ¸p gi÷a c¸c ®iÓm nót kh«ng ®¸ng kÓ → cã thÓ dïng ®iÖn ¸p ®Þnh                                                    thÊt ®iÖn ¸p g©y ra bëi 3 phô t¶i trªn c¸c
                                                               p1 + jq1       p2 + jq2     p3 + jq3
møc ®Ó tÝnh.                                                                                    ®o¹n tõ phô t¶i ®Õn ®Çu nguån:
+ Thμnh phÇn ngang trôc cña ®iÖn ¸p d¸ng rÊt nhá cã thÓ bá qua.                                                      p1 .R1 + q1 X1 p2 R2 + q2 X 2 p3 R3 + q3 X 3
Víi nh÷ng gi¶ thiÕt nh− vËy viÖc tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p m¹ng ph©n phèi trë nªn kh¸                   ΔU3 = ΔU01 + ΔU02 + ΔU03 =                     +       +
®¬n gi¶n → DU = ΔU.                                                                               Udm      Udm      Udm
                                                      Tæng qu¸t:
b) TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p cho ®−êng d©y cã nhiÒu phô t¶i tËp trung:
                                                                                  ΔU =
                                                                                        ∑ (pi Ri + qi X i )
+ XÐt m¹ng PP cung cÊp cho 3 phô t¶i t©ph chung nh− (HV).                                                              Udm
      0         1           2          3

                                                                              ΔU          100
            S1 = p1 + jq1     S2 = p2 + jq2     S3 = p3 + jq3                             ΔU% =         .100 =      2
                                                                                            .∑ ( pi Ri + qi X i )
                                                                              Udm        1000.Udm
+ S¬ ®å thay thÓ cña m¹ng sÏ cã d¹ng:
                                                      Trong ®ã: pi ; qi - phô t¶i t¸c dông vμ ph¶n kh¸ng [kW]; [kVAr].
           S01         S12
      0         1             2
                                S23
                                       3                    Ri ; Xi - ®iÖn trë vμ ®iÖn kh¸ng tõ phô t¶i i vÒ nguån [Ω].

               S1          S2            S3              Chó ý: BBiÓu thøc tæng qu¸t trªn chØ ®−îc dïng ®Ó tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p tõ nguån
                                                      ®Õn ®iÓm cuèi cïng cu¶ l−íi. Khi ¸p dông ®Ó tÝnh ΔU tõ nguån ®Õn mét ®iÓm bÊt kú
+ C«ng suÊt trªn c¸c ®o¹n:                                         sÏ dÉn ®Õn sai (kh«ng sö dông ®−îc).
          S01 = S3 + S2 + S1 = (p1 + p2 + p3) + j(q1 + q2 + q3)
                                                      c) TÝnh ΔU khi ®−êng d©y cã phô t¶i ph©n bè ®Òu:
          S12 = S2 + S3   = (p2 + p3) + j(q2 + q3)
          S23 = S3      = p3 + jq3                                              1         x
                                                        0                              2     + §−êng d©y bá qua ®iÖn kh¸ng: ë
                                                               l01                          nh÷ng tr−êng hîp sau: (®−êng d©y CC
TÝnh ΔU theo c«ng suÊt ch¹y trªn c¸c ®o¹n:                                                     lx
                                                                                  l02        cho phô t¶i cã cosϕ = 1….)
    0    r01 + jx01 1    r12 + jx12  2      r23 + jx23  3                                                     - m¹ng h¹ ¸p r0 > > > x0 …

        P01 + jQ01     P12 + jQ12      P23 + jQ23                                  100
                                                                     ΔU% =
                                                                      2
                                                                       r0 ∑ pi Li  (§−êng d©y th−êng cïng 1 tiÕt diÖn)
              P01r01 + Q01 x01 P12 r12 + Q12 x12 P23 r23 + Q23 x 23                          1000.Udm
 ΔU3 = ΔU01 + ΔU12 + ΔU23 =        +         +                       Gäi p0 – C«ng suÊt ph©n bè ®Òu trªn 1 ®¬n vÞ chiÒu dμi dl. T¹i ®iÓm x c¸ch nguån 1
                 Udm        Udm        Udm
                                                      kho¶ng lx . Trªn vi ph©n chiÒu dμi dl cã mét l−îng c«ng suÊt lμ dp = p0 .dl. C«ng
Tæng qu¸t cho m¹ng cã n phô t¶i:                                      suÊt nμy g©y ra trªn ®o¹n lx mét tæn thÊt ®iÖn ¸p lμ dΔU = r0.lx.dp/Udm

                                ∑ Pij rij + ∑ Qij x ij
                        ΔU =                                                           dΔU =
                                                                                          r0 p0 l x dl
                                     Udm                                                      Udm
  http://www.ebook.edu.vn
Tæn thÊt trªn toμn bé ®o¹n d©y:                                                40 x 9 ,48 + 29 x 25 ,6   40 x 25 ,6 − 29 x 9 ,48
                                                              =              + j             = 10 + j 6 ,8 kV
                                                                    110             110
                     r0 p0 l x   r p l2 − l2
     ΔU12 = ∫l 02 dΔU = ∫l 02
           l       l
                          dl = 0 0 . 02 01                    §iÖn ¸p ®Çu nguån:
           01      01   Udm      Udm   2

                =
                    r0 p0 l02 + l01
                      .     .( l02 − l01 )                           U1 =   (U 2  + ΔU ) + (δU ) =
                                                                         2     2
                                                                                 (110 + 10 )2 + (6 ,8 )2    ≈ 120,19 kV
                    Udm    2
                                                                                                ≈ 120     kV
                                                      NÕu bá qua δU → U1 = U2 + ΔU = 110 + 10 = 120 kV
Ta cã:       p0(l02 – l01) = l12.p0 = P
                                                         + X¸c ®Þnh gãc lÖch gi÷a U1 ; U 2
          l 01 + l 02                                                                                U1
                 = l 2 → 2’ lμ ®iÓm gi÷a ®o¹n 1-2
                   '
                                                                                                       δU
             2                                                                δU            ϕ1
                                                          XuÊt ph¸t tõ (HV) → tgϕ =
                r P .l '   '
                     P .R 2                                                    U 2 + ΔU              U2       ΔU
          ΔU12 = 0 2 =
                 U dm  U dm
                                                                            6 ,8
                            0             1    2’                         tgϕ =      ≈ 0 ,0567
+ S¬ ®å thay thÕ t−¬ng ®−¬ng (HV)                                                           110 + 10
 trong ®ã l12’ = l12 /2
                                      l2’
                                                             DU = U2 – U1 = 120 – 110 = 10 kV         →  ϕ ≈ 3 015’
+ Tõ s¬ ®å thay thÕ t−¬ng ®−¬ng → c¸ch tÝnh nh− mét phô t¶i tËp chung víi P = Σpi
®Æt c¸ch xa nguån 1 kho¶ng l’2 = l01 + 1/2. l12
                                                      VÝ dô 4: Cho m¹ng ®iÖn ph©n phèi nh− HV. D©y dÉn trong m¹ng lμ d©y A – 50;
VÝ dô 3:                                                      Dtb = 1 m; Udm = 10 kV. H·y x¸c ®Þnh ΔUmax = ?
Cho mét ®−êng d©y cung cÊp nh− h×nh vÏ. ChiÒu dμi ®−êng d©y lμ 60 km; Dtb = 5m
, cung cÊp ®iÖn cho mét khu c«ng nghiÖp cã phô t¶i cho trªn s¬ ®å. BiÕt U2 = 110                           2                                  2
kV. H·y x¸c ®Þnh U1 vμ gãc lÖch gi÷a chóng                                                 800+j500 kVA                            S2
                                                                                                  Z12

                                           S”2 2        0   3 km   1   4 km           →         0   Z01   1
                                    1
     M - 120
              2
                                                                              s¬ ®å thay thÕ
 1                                             S2 = 40 + j30             4 km
                                                          1000+j1000                                S1   Z13
     60 km
                                                            kVA         500 kW                               S3
           S2 = 40 +j30 MVA                                                3                                  3                                                      Tra b¶ng: A=50 → r0 = 0,63 Ω/km
Gi¶i: Víi d©y M – 120 (Dtb = 5 m) tra b¶ng:
                                                              x0 = 0,355 Ω/km
       r0 = 0,158 Ω/km.
       x0 = 0,426 Ω/km.
       b0 = 2,75 . 10-6 1/Ω.km
                                                                3 x 0 ,63 + j 3 x 0 ,355
                                                             Z 01 =             = 0 ,945 + j 0 ,522 Ω
                                                                     2
      = U 2 . = (110 ) x 0
   Qc 2   2 B       b .60
                    = 1 MVAr
              2
→                                                            Z12 = 4x0,63 + j4x0,355 =      2,52 + j1,420 Ω
    2      2       2
                                                             Z13 = Z12          =   2,53 + j1,420 Ω
    R12 = r0.60 = 0,158x60 = 9,48 Ω
    X12 = x0.60 = 0,426x60 =25,6 Ω                                   §iÓm 2 sÏ cã ΔUmax (v× Z12 = Z13 nh−ng S3 < S2 )
           Q
   S" 2 = S 2 − j c 2 = 40 + j 30 − j1 = 40 − j 29
            2
                                                        ΔU max = ΔU 01 + ΔU12 =
                                                                        (P1 + P2  + P3 )R 01 + (Q1 + Q2 + Q3 ) P2 R 2 + Q2 X 2
                                                                                            +
§iÖn ¸p d¸ng:                                                                           U dm            U dm
                    P" 2 R12 + Q" 2  P" X − Q" 2 R12
     ΔU = ΔU + jδU =                + j 2 12
                       U2        U2                     Thay c¸c tham sè víi Udm = 10 kV → ΔUmax = 571 V


   http://www.ebook.edu.vn
5.4 TÝnh to¸n m¹ng ®iÖn kÝn:                                           Tõ s¬ ®å thay thÕ ta cã s¬ ®å tÝnh to¸n nh− HV
                                                                         S01         S12       S20’
1) Kh¸i niÖm chung:                                                           0         1          2          0’
§Ó n©ng cao ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn ng−êi ta th−êng sö dông m¹ng ®iÖn kÝn. Lμ                                  Z01         Z12         Z20’
m¹ng ®iÖn mμ mçi hé dïng ®iÖn ®−îc cung cÊp Ýt nhÊt tõ 2 phÝa. M¹ng ®iÖn kÝn ®¬n                                      Stt1        Stt2
gi¶n nhÊt lμ ®−êng d©y kÐp CC§ cho 1 phô t¶i. Ngoμi ra m¹ng ®iÖn kÝn cã thÓ lμ
m¹ng vßng do mét nguån cung cÊp hoÆc m¹ch ®−êng d©y chÝnh cã 2 nguån cung                                                            Q c 01  Q
cÊp.
                                                         Trong ®ã: T¹i nót       ta cã      S tt1 = S1 + ΔS B1 − j        − j C12
                                                                                                 2     2
                             1
 A            B                           A               B
                                                                                                 QC12  Q
                             S1                                           ta cã      S tt 2 = S 2 + ΔS B 2 − j      − j C 20'
               S                   2           S1  S2  S3                                              2    2
                      A

 m¹ng ®iÖn kÝn gån
                                  S2       m¹ng ®iÖn kÝn gåm       ë ®©y ®Ó cã 1 vÝ dô chung nhÊt ta chän mét s¬ ®å cã 2 nguån cung cÊp nh− HV
 ®−êng d©y m¹ch kÐp                 3
                                          2 nguån cung cÊp
                             S3                                                  A   Z1    1     Z12      2    Z2  B
                       m¹ng ®iÖn kÝn kiÓu                                                   SA1         S12          SB2
                      m¹ch vßng (1 nguån)                                                        S1            S2
¦u ®iÓm:                                                     Trong ®ã: S1; S2 - lμ phô t¶i tÝnh to¸n kÓ c¶ tæn thÊt c«ng suÊt trong m¸y BA. Gi¶
  -  T¨ng c−êng tÝnh liªn tôc cung cÊp ®iÖn (v× mçi hé ®−îc 2 nguån cung cÊp),                thiÕt S1 ; S2 lμ tri sè lín nhÊt. BiÕt Z1 ; Z2 ; Z12 ; UA ; UB ( UA ≠ UB ) → CÇn ph¶i x¸c
     th−êng dïng cho c¸c hé phô t¶i lo¹i 1.                                  ®Þnh c«ng suÊt trªn c¸c nh¸nh SA1 ; SB2 ; S12 cïng chiÒu cña chóng trªn s¬ ®å.
  -  Trong vËn hμnh b×nh th−êng tæn thÊt ®iÖn ¸p vμ c«ng suÊt nhá h¬n trong                  ChiÒu cña SA1 & SB2 lμ râ dμng cong chiÒu S12 ta t¹m qui −íc nh− thªn HV.
     m¹ng hë.                                                 Chóng ta cã thÓ viÕt ph−¬ng tr×nh biÓu diÔn ®iÖn ¸p d¸ng tõ nguån A ®Õn B (theo
Nh−îc ®iÓm:                                                    ®Þnh luËt Kirchoff 2, víi chiÒu qui −íc nh− HV).

          Khi sù cè, ch¼ng h¹n ®øt mét nh¸nh ë ®Çu nguån → m¹ng trë thμnh hë,
                                                                 U A − U B = 3 (I A1 Z1 + I12 Z12 + I B 2 Z 2 )
     -
          tæn thÊt c«ng suÊt vμ ®iÖn ¸p ®Òu lín, cã thÓ v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp.                                                         (5.1)
     -    Thùc hiÖn b¶o vÖ cho m¹ng kÝn cã phÇn phøc t¹p h¬n so víi m¹ng hë,
          th−¬ng ph¶i dïng b¶o vÖ cã h−íng hoÆc b¶p vÖ cã kho¶ng c¸ch.                  Thay dßng ®iÖn nh¸nh b»ng c¸c dßng phô t¶i I1 ; I2
     -    TÝnh to¸n m¹ng ®iÖn kÝn phóc t¹p h¬n m¹ng hë.
                                                         ta xÐt nót            I12 = IA1 – I1
2) X¸c ®Þnh c«ng suÊt trªn c¸c nh¸nh- §iÓm ph©n c«ng suÊt:
                                                                         IB2 = I2 - I12 = I2 + I1 – IA1      thay vμo (5.1) ta cã
TÝnh to¸n m¹ng ®iÖn kÝn lμ 1 vÊn ®Ò phøc t¹p. ë ®©y ta chØ xÐt m¹ng ®iÖn kÝn ®¬n
gi¶n nhÊt. NghÜa lμ m¹ng chØ cã 1 m¹ch vßng hoÆc m¹ng ®−êng d©y chÝnh cã 2                         UA – UB =  3 ( IA1Z1 + (IA1 – I1)Z12 –(I1 + I2 – IA1)Z2)
nguån cung cÊp. Tr−íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh ph©n bè c«ng suÊt trªn c¸c ®o¹n ®−êng
d©y cña m¹ng kÝn. Ta dïng ph−¬ng ph¸p gÇn ®óng víi gi¶ thiÕt sau:
     1-Bá qua tæn thÊt c«ng suÊt trong c¸c ®o¹n.                                        =  3 [I A1 (Z1 + Z 2 + Z12 ) + I1 (Z12 + Z 2 ) − I 2 Z 2 ]
     2-Bá qua tæn thÊt ®iÖn ¸p, coi ®iÖn ¸p mäi ®iÓm cña m¹ch vßng b»ng ®iÖn
     ¸p ®Þnh møc.                                                                   ZΣ            Z1B       Z2B
     3-Phô t¶i t¹i c¸c nót lμ phô t¶i tÝnh to¸n.                               §Æt::

VÝ dô: cho m¹ng ®iÖn nh− HV.                                                      UA – UB =     3 (IA1.ZΣ - I1.Z1B – I2.Z2B)            (5.2)
          0                           ΔSFe       ΔSFe
                         0    Z01  1                    0’
                                          2
                                                                         I1 .Z Σ + I 2 Z 2 B U A − U B
                                                         Rót ra:        I A1 =           +                    (5.2)
                                                                            ZΣ       3ZΣ
   1               2                ZB1         ZB2            Tõ (5.2) ta thÊy dßng trªn ®o¹n A → 1 gåm cã 2 thμnh phÇn:
                                                         + Thμnh phÇn chñ yÕu phô thuéc vμo phô t¶i 1 vμ 2 cïng tæng trë trong m¹ch.
       B1            B2
                                 S1         S2
   S1              S2

   http://www.ebook.edu.vn
+ Thμnh phÇn thø 2 gäi lμ thμnh phÇn dßng ®iÖn c©n b»ng chØ phô thuéc vμo ®é                SA1          S12        SB2
                                                  A         1          2          B
lÖch ®iÖn ¸p gi÷a A vμ B (UA - UB) vμ tæng trë cña m¹ch, mμ kh«ng phô thuéc vμo
                                                      ZA1                   Z2
phô t¶i.                                                             Z12
                                                           S1         S12
+ M¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp hay m¹ng ®iÖn ®Þa ph−¬ng th−êng cã c¸c ®iÖn ¸p 2 nguån
b»ng nhau UA = UB lóc ®ã:
                                            3) C¸c tr−êng hîp riªng vÒ ph©n bè c«ng suÊt trong m¹ng ®iÖn kÝn:
                   I Z + I2 Z2B
              I A1  = 1 1B             (5.3)        + M¹ng ®iÖn kÝn chØ kÓ ®Õn ®iÖn trë t¸c dông (x0 = 0: ®ã lμ c¸c m¹ng cã tiÕt diÖn d©y
                     ZΣ                      nhá, ®iÖn ¸p thÊp, m¹ng c¸p d−íi 10 kV lóc ®ã (5.4) cã thÓ viÕt:

Tõ (5.3) cho ta rót ra qui t¾c x¸ ®Þnh dßng ®iÖn ®i tõ nguån ra nh− sau:
                                                SA1 = PA1 + jQA1 =
                                                              (P1 + jQ1 )Z1B + (P2     + jQ2 )Z 2 B
“ LÊy tÝnh c¸c dßng ®iÖn phô t¶i víi c¸nh tay ®ßn (tÝnh b»ng tæng trë ZiB tõ phô t¶i
t−¬ng øng ®Õn nguån bªn kia vμ chia cho tæng trë gi÷a hai nguån”. T−¬ng tù ta cã:                               ZΣ

                   I 2 Z 2 A + I1 Z1 A                HoÆc cã thÓ viÕt:
              I B2 =                 (5.3)
                       ZΣ
                                                     P1 R1B + P2 R 2 B             Q1 R1B + Q2 R 2 B
 Trong ®ã Z1A = Z1 vμ Z2A = Z1 + Z2                               PA1 =           ;       Q A1 =
                                                        RΣ                     RΣ
Chó ý:
+ Ngoμi ra cÇn thö l¹i:                                 + M¹ng ®ång nhÊt:: lμ m¹ng mμ ë c¸c nh¸nh ®Òu cã tû sè x0/r0 = const. Tõ (5.5) ta
               IA1 + IB2 = I1 + I2                    cã:
                                                           n
+ Trong thùc tÕ phô t¶i th−êng cho d−íi d¹ng c«ng suÊt:                               ∑ S i Z iB
                                                           i =1
                                                      S A1 =               (5.5)
                                                              ZΣ
      S1 = P1 + jQ1 ; S2 = P2 + jQ2      Tõ (5.3) nh©n c¶ 2 vÕ víi  3U dm
                                                            ⎛   x ⎞      ⎛   x ⎞
                                            V×:  Z iB = (r0 + jx 0 )L iB = ⎜1 + j 0 ⎟r0 L iB = ⎜1 + j 0 ⎟R iB
                                                            ⎜    ⎟     ⎜
                  S1 Z1B + S 2 Z 2 B                                  ⎝   r0 ⎠     ⎝   r0 ⎟
                                                                           ⎠
      →       S A1 =                  (5.4)
                     ZΣ
                                                        ⎛   x ⎞      ⎛   x ⎞
                                                Z Σ = ∑ Z iB = ∑ ⎜1 + j 0 ⎟r0 L iB = ⎜1 + j 0 ⎟r0 ∑ L iB
                                                        ⎜    ⎟     ⎜
+ Tæng qu¸t cho m¹ng kÝn cã n phô t¶i gi÷a 2 nguån A; B
                                                        ⎝   r0 ⎠     ⎝   r0 ⎟
                                                                       ⎠
                   n                                                                      n
                  ∑ S i Z iB                            ⎛    x0  ⎞    ⎛   x ⎞                      ∑ S i R iB
      →       S A1 =  i =1                              = ⎜1 + j
                                                  ⎜
                                                          ⎟r0 LΣ = ⎜1 + j 0 ⎟R Σ
                                                          ⎟    ⎜                 →    S A1 =  1

                     ZΣ
                              (5.5)
                                                   ⎝    r0  ⎠    ⎝   r0 ⎟
                                                                   ⎠                        RΣ
+ Sau khi x¸c ®Þnh ®−îc c«ng suÊt ®i ra tõ 2 nguån A; B lμ SA1 vμ SB2 cã thÓ t×m
®−îc c«ng suÊt trªn c¸c nh¸nh ë gi÷a. ChiÒu cña S12 (HV) lμ gi¶ thiÕt vμ ë tr−êng    NghÜa lμ c«ng suÊt ph©n bè theo ®iÖn trë t¸c dông cña m¹ng. M¹ng ®ång nhÊt kh«ng
hîp nμy ta cã S12 = SA1 – S2 . NÕu S12 tÝnh ra cã trÞ sè d−¬ng nghÜa lμ chiÒu chän   nhÊt thiÕt ph¶i cã tiÕt diÖn ®ång nhÊt mμ chØ cÇn cã x9/r0 = const.
trªn h×nh vÏ lμ ®óng víi chiÒu thùc. Cßn ng−îc l¹i (nÕu S12 mμng dÇu ©m) th× chiÒu
cña S12 lμ chiÒu nguîc l¹i víi chiÒu cña HV.                      + M¹ng cã cïng tiÕt diÖn: r0 = const. th«ng th−êng th× x0 = const.


                                                            ∑ S i (r0 + jx 0 )LiB
+ §iÓm ph©n c«ng suÊt:: sau khi x¸c ®Þnh ®−îc chiÒu thùc vμ trÞ sè cña S12 ta cã                                   n

®iÓm ph©n c«ng suÊt. V× S bao gåm c¶ P vμ Q. → Nªn ®iÓm ph©n c«ng suÊt trong                                     ∑ S i LiB
                                                       S A1 =               =  1
m¹ng ®iÖn kÝn cã thÓ lμ duy nhÊt hoÆc còng cã thÓ lμ riªng rÏ. NghÜa lμ tån t¹i c¶
®iÓm ph©n c«ng suÊt t¸c dông (ký hiÖu lμ ) vμ cã c¶ ®iÓm ph©n c«ng suÊt ph¶ng
                                                              (r0  + jx 0 )LΣ       LΣ
kh¸ng (ký hiÖu lμ ).
                                            + Nh− vËy c«ng suÊt ph©n bè theo chiÒu dμi
+ Sau khi x¸c ®Þnh ®−îc ®iÓm ph©n c«ng suÊt trong m¹ng kÝn cã thÓ t¸ch thμnh 2
m¹ng hë vμ viÖc tinhs to¸n sÏ ®−îc tiÕn hμnh thuËn lîi h¬n. (HV) trong h×nh vÏ gi¶
thiÕt ®iÓm 2 lμ ®iÓm ph©n c«ng suÊt → ta sÏ cã 2 m¹ng hë.
  http://www.ebook.edu.vn
VÝ dô 1: Nguån A CC§ cho 2 phô t¶i S1 ; S2 theo m¹ng kÝn tμon bé ®−êng d©y lμ             + Lóc vËn hμnh b×nh th−êng cÇn x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt ΔUmax tõ nguån
AC-120 ; d©y dÉn bè trÝ trªn mÆt ph¼ng ngang, Dtb = 3,5 m; Udm = 35 kV. H·y x¸c            ®Õn ®iÓm ph©n c«ng suÊt (tøc ®iÓm cã ®iÖn ¸p thÊp nhÊt). Trong m¹ng ®iÖn kÝn ®iÓm
®Þnh ®iÓm ph©n c«ng suÊt                                       ph©n c«ng suÊt chung cho (P & Q) lμ ®iÓm nhËn c«ng suÊt tõ 2 phÝa → nªn ®iÓm ®ã
                           1                        lμ tròng nhÊt, cã nghÜa lμ cã ®iÖn ¸p thÊp nhÊt.
                                 S1 = 10-j10 MVA
                   SA1                                    Tãm l¹i trong m¹ng ®iÖn kÝn muèn x¸ ®Þnh ΔUmax lóc b×nh th−êng sÏ ph¶i
                      8 km      4 km                    tiÕn hμnh c¸c b−íc sau:
                A
                               S12                      -  X¸c ®Þnh c«ng suÊt trªn c¸c nh¸nh SA1; SA2 ; S12.
                        8 km                             -  X¸c ®Þnh ®iÓm ph©n c«ng suÊt. NÕu ®iÓm ®ã lμ duy nhÊt cho P & Q th× ®iÓm
                     SA2
                                S2 = 11-j4 MVA
                                                        ®ã cã ®iÖn ¸p thÊp nhÊt trong m¹ng.
                           2                           -  NÕu ®iÖn ¸p ë hai nguån b»ng nhau (UA = UB) th× ΔUmax tÝnh b»ng tæn thÊt
                                                        ®iÖn ¸p tõ ®iÓm A ®Õn ®iÓm ph©n c«ng suÊt trªn HV (gi¶ thiÕt ®iÓm 2 lμ
                                       ∑ S i L iB            ®iÓm ph©n c«ng suÊt chung cho c¶ P vμ Q).
Gi¶i: V× m¹ng ®ång nhÊt (cïng tiÕt diÖn)         →      S A1 =
                                        LΣ
                                                                         ΔUmax = ΔUA12 = ΔUA2
        P1 L12 A + P2 L2 A 10.(4 + 8 ) + 11.8
    PA1 =           =          = 10 ,4 MW
            LΣ       8 +4 +8                                         PA2 R A2 + Q A2 X A2 P R + Q A1 + P12 R12 + Q12 X 12
                                                        ΔU max =               = A1 A1
        QL   + Q2 L2 A 10.(4 + 8 ) + 4.8                                           U dm           U dm
    Q A1  = 1 12 A     =         = 7 ,6 MVAr
           LΣ      8 +4 +8
                                                     -    Tr−êng hîp ®iÓm ph©n c«ng suÊt t¸c dông vμ ph¶n kh¸ng kh«ng trïng nhau
   SA1 = PA1 + jQA1 = 10,4 + j7,6                                        → th× ch−a râ ®iÓm nμo sÏ cã ®iÖn ¸p thÊp h¬n, lóc nμy ph¶i tÝnh ΔU tõ
                                                          nguån ®Õn c¶ 2 ®iÓm, sau ®ã so s¸nh råi chän ®−îc ®iÓm cã ΔU lín h¬n.
        P2 L21 A + P1 L1 A 11.(4 + 8 ) + 10.8
    PA2 =           =          = 10 ,6          MW            Trë l¹i VÝ dô 1. → cÇn x¸c ®inh ΔUmax lóc b×nh th−êng:
            LΣ       8 +4 +8
        Q2 L21 A + Q1 L1 A  4.(4 + 8 ) + 10.8                          Tra b¶ng AC-120 ta cã r0 = 0,27 Ω/km vμ x0 = 0,4 Ω/km . V× m¹ng cã 2 ®iÓm
    Q A2 =           =          = 6 ,4 MVAr                    ph©n c«ng suÊt nªn ta ph¶i tÝnh c¶ 2 ΔU
            LΣ       8 +4 +8
    SA2 = 10,6 + j6,4                                                      PA1 R A1 + Q A1 X A1 10 ,4 x 0 ,27 x 8 + 7 ,6 x 0 ,4 x 8
                                                          ΔU A1 =               =                  = 1,345 kV
Thö l¹i:  PA1 + PA2 = P1 + P2 → 10,4 + 10,6 = 10 + 11                                           U dm             35
      QA1 + QA2 = Q1 + Q2 → 7,6 + 6,4 = 10 + 4
                                                                PA2 R A2 + Q A2 X A2 10 ,6 x 0 ,27 x 8 + 6 ,4 x 0 ,4 x 8
TÝnh S12    Gi¶ thiÕt cã chiÒu nh− HV.                                     ΔU A2 =             =                  = 1,245 kV
                                                                    U dm             35
       S12 = SA1 - S1 = 10,4 - j7,6 – [10 - j10] = 0,4 + j 2,4
                                                     VËy ΔUmax = 1,345 kV vμ ®iÓm cã ®iÖn ¸p thÊt nhÊt lμ ®iÓm 1.
+ Nh− vËy trªn ®o¹n 1  2 ta cã P12 ®i tõ ®iÓm 1 → 2
              cßn Q12       2→1                            + Trong m¹ng ®iÖn kÝn ngoμi ΔUmax lóc vËn hμnh b×nh th−êng cßn ph¶i x¸c ®Þnh
VËy ta cã 2 ®iÓm ph©n c«ng suÊt::                                     ΔUmax lóc sù cè. Th−êng lμ tr−êng hîp ®øt d©y trong m¹ng ®iÖn kÝn, lóc ®ã m¹ng
  -  §iÓm 2 lμ ®iÓm ph©n c«ng suÊt t¸c dông                              trë thμnh hë, phô t¶i lín nhÊt ph¶i CC§ tõ mét nguån. Lóc nμy ph¶i xÐt sù cè
  -  §iÓm 1 lμ ®iÓm ph©n c«ng suÊt ph¶n kh¸ng                             trªn ®o¹n nμo nguy hiÓm nhÊt (HV). Trong tr−êng hîp cô thÓ cã thÓ thÊy ngay
                                                     ®øt ®o¹n nμo nguy hiÓm h¬n.
4) X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn ¸p trong m¹ng ®iÖn kÝn:
                                                     a)    XÐt khi ®øt ®o¹n A-1: (®ang vËn hμnh víi phô t¶i lín nhÊt lóc ®ã l−íi trë
§èi víi m¹ng ®iÖn kÝn cÇn x¸c ®Þnh ΔU trong tr−êng hîp b×nh th−êng vμ lóc sù cè                  thμnh hë)
(tr−êng hîp ®øt mét phÝa).
                        SA1           S12        SA2           SA2 = 21-j14      S21 = 10-j10
                   A            1           2      A’      A          2           1

                               S1          S2                       S2 = 11-j4      S1 = 10-j10  http://www.ebook.edu.vn
           PA2 R A2 + Q A2 X A2 P12 R12 + Q12 X 12
    ΔU A1 =             +
               U dm        U dm

           21x 0 ,27 x 8 + 14 x 0 ,4 x 8 10 x 0 ,27 x 4 + 10 x 0 ,4 x 4
         =                +                = 3 ,35 kV
                 35               35

b) XÐt khi ®øt ®o¹n A-2: m¹ng cã d¹ng

                       SA1 = 21-j14     S12 = 11-j4
                    A          1          2

                               S1 = 10-j10     S2 = 11-j4       21x 0 ,27 x 8 + 14 x 0 ,4 x 8 11x 0 ,27 x 4 + 4 x 0 ,4 x 4
  ΔUA2 =                +               = 3 ,1 kV
             35              35

  VËy ΔUmax sô cè = 3,35 kV

c) Tr−êng hîp m¹ng cã rÏ nh¸nh (HV):                                        1
                                                                S1
                                                       SA1
               1                                   A
                    S1
           SA1
       A                                                            S23
                                                       SA2      2            3

           SA2          S23                                    S2
                  2         3                                              S3

                S2           S3
                                                                        SA1 = 21-j14     S12 = 11-j4
                                                                      A         1          2

Muèn x¸ ®Þnh ΔUmax ph¶i tiÕn hμnh c¸c b−íc sau:                                                        S1 = 10-j10     S2 = 11-j4


+ X¸c ®Þnh ph©n bè c«ng suÊt lóc b×nh th−êng (t×m SA1 ; SA2 ; S12 ; vμ S23 ). Trong
khi tÝnh to¸n nhËp S3 vμo nót 2.                                    A
+ X¸c ®Þnh ®iÓm ph©n c«ng suÊt ë ®©y cã thÓ lμ ®iÓm 1 hoÆc 2 hoÆc c¶ 2.                      3              2
                                                                            S2
+ NÕu ®iÓm 2 lμ ®iÓm ph©n c«ng suÊt th× tÝnh tõ A → 2 → 3 sÏ cã ΔUmax.                                Z12

+ NÕu ®iÓm 1 lμ ®iÓm ph©n c«ng suÊt th× tÝnh ΔUA1 vμ ΔUA23 råi so s¸nh.            S1    S3
                                                          Z01     1

+ Tr−êng hîp sù cè: Gi¶ sö ®øt ®o¹n A-2 lóc ®ã ΔUmax sô c« = ΔUA123 , ®iÒu nμy còng
vÉn ch−a kh¼ng ®Þnh ®−îc ®ã lμ tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi sù cè, v× ®iÒu ®ã cã                          Z13
thÓ thÊy ®−îc khi chung ta gi¶ thiÕt ®øt ®o¹n A-1 lóc ®ã tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt sÏ                                  S3
                                                                        3
ph¶i ®−îc so s¸nh gi÷a ΔUA21 vμ ΔUA23 míi cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®−îc.
  http://www.ebook.edu.vn
http://www.ebook.edu.vn
         r0 p0 l 02 − l 01
             2   2
  ΔU12 = dl =    .
         U dm    2
http://www.ebook.edu.vn
http://www.ebook.edu.vn

								
To top