Docstoc

Chuong2-x73

Document Sample
Chuong2-x73 Powered By Docstoc
					Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                       
Ch-¬ng 2
                                  Ch-¬ng 2
              C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn ®iÖn

  §1. B¶o vÖ b»ng c¸ch nèi vá thiÕt bÞ ®iÖn ®Õn hÖ thèng nèi
               ®Êt.
  I. Dßng ®iÖn qua ng-êi khi tiÕp xóc gi¸n tiÕp:
  H×nh 2-1 giíi thiÖu mét vµi vÝ dô vÒ kh¶ n¨ng xuÊt
hiÖn ®iÖn ¸p tiÕp xóc:
  - §èi víi l-íi ®iÖn cã trung tÝnh nèi ®Êt, ®iÖn ¸p
tiÕp xóc ®óng b»ng ®iÖn ¸p pha cña l-íi ®iÖn (h×nh 2-1a,
b, c), cßn dßng ®iÖn ®i qua ng-êi sÏ lµ:
          U tx U f
      I ng     
          R ng R ng                      U
                 Uf
  - §iÖn ¸p tiÕp xóc
cã thÓ b»ng ®iÖn ¸p
gi÷a c¸c pha cña l-íi
®iÖn (h×nh 2-1d), cßn
dßng ®iÖn ®i qua ng-êi         a       b) c)      d)
                    )
sÏ lµ:              H×nh 2-1. Nh÷ng kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p
                          tiÕp xóc.
          U tx U d
      I ng          a. Gi÷a vá thiÕt bÞ vµ ®Êt; b. Gi÷a mét
          R ng R ng  phÇn tö tiÕp xóc víi vá thiÕt bÞ vµ ®Êt; c.
                 Gi÷a vá thiÕt bÞ vµ mét phÇn tö tiÕp xóc
  NÕu kh«ng cã nh÷ng     víi ®Êt (n-íc m¸y); d. Gi÷a hai vá thiÕt bÞ
                     bÞ sù cè ë hai pha kh¸c nhau.
biÖn ph¸p b¶o hé tèt, th× dßng ®iÖn ®i qua c¬ thÓ ng-êi
khi tiÕp xóc gi¸n tiÕp cã thÓ cã cïng gi¸ trÞ nh- ë tr-êng
hîp tiÕp xóc trùc tiÕp.
  §iÖn ¸p tiÕp xóc cã thÓ gi¶m ®Õn gi¸ trÞ an toµn nÕu
vá thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc nèi ®Õn ®Êt ®Ó dßng ®iÖn sù cè ch¹y
qua mét c¸ch dÔ dµng.
  Thùc hiÖn b»ng c¸ch nèi ®Õn hÖ thèng nèi ®Êt, khi cã
sù cè do h- háng c¸ch ®iÖn bÞ ch¹m vá ®èi víi:
  - L-íi ®iÖn l-íi ®iÖn trung tÝnh nèi ®Êt: dßng ®iÖn sù
cè sÏ khÐp kÝn qua hÖ thèng nèi ®Êt vËn hµnh cña nguån
cung cÊp ®iÖn (h×nh 2- 2a).
  - L-íi cã trung tÝnh c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt: dßng ®iÖn
sù cè sÏ khÐp kÝn qua ®iÖn trë ng¨n c¸ch (®iÖn trë c¸ch
®iÖn) Rngc = Rcd vµ ®iÖn dung C ®èi víi ®Êt qua c¸c pha
kh¸c cña l-íi ®iÖn (h×nh 2- 2b)      Uf           Uf
                                     22
Trang:                         C   C   C
                         Rc®  Rc®  Rc®
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                   
Ch-¬ng 2
  ë tr-êng hîp tiÕp xóc trùc tiÕp vµ tiÕp xóc gi¸n tiÕp,
dßng ®iÖn ch¹y qua ng-êi cã thÓ gi¶m ®Õn gi¸ trÞ an toµn
nÕu trong m¹ch dßng ®iÖn nµy ta nèi nèi tiÕp víi hai phÇn
tö c¸ch ®iÖn, vÝ dô: nÒn c¸ch ®iÖn vµ g¨ng tay c¸ch ®iÖn
v.v...
  HÖ thèng nèi ®Êt lµ trang bÞ ®Ó tiÕp xóc ®iÖn tèt ®èi
víi ®Êt. §Ó ph©n biÖt víi kh¸i niÖm nµy, ng-êi ta ®-a ra
kh¸i niÖm “ch¹m ®Êt”, ®ã lµ do xuÊt hiÖn sù cè (ph¸ háng
c¸ch ®iÖn v.v...), nªn cã sù tiÕp xóc ®iÖn víi ®Êt; ®«i
khi ng-êi ta cßn gäi hiÖn t-îng ch¹m ®Êt lµ hiÖn t-îng
ch¹m ®Êt sù cè.
  B¶o vÖ b»ng c¸ch nèi ®iÖn ®Õn hÖ thèng nèi ®Êt lµ mét
trong nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ rÊt tèt dïng ®Ó tr¸nh nguy
hiÓm ®iÖn giËt do tiÕp xóc gi¸n tiÕp. BiÖn ph¸p b¶o vÖ nµy
®-îc dïng phæ biÕn v× nã rÊt ®¬n gi¶n vµ Ýt tèn kÐm.
  ViÖc nèi vá thiÕt bÞ víi ®Êt lu«n lu«n lµm gi¶m ®iÖn
¸p tiÕp xóc vµ ®iÖn ¸p b-íc. Nh-ng kh«ng ph¶i bÊt kú mét
d¹ng nèi ®Êt nh- thÕ nµo còng ®em l¹i kÕt qu¶ lµ gi¶m ®iÖn
¸p tiÕp xóc vµ ®iÖn
                        T
¸p b-íc ®Õn gi¸ trÞ              S
                        R
kh«ng cßn nguy hiÓm                   Isc Rsc
               Isc
®èi víi ng-êi.
                     UR   UR
  Tiªu chuÈn chÝnh
              Rsc    Rng      I  Rd Ing Rng Utx
x¸c ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu                 d
              Id      Ing
qu¶  cña  hÖ  thèng
trang bÞ nèi ®Êt lµ    Rd
                      H×nh 2-3.
gi¸ trÞ ®iÖn ¸p tiÕp   §-êng ®i cña dßng ®iÖn sù cè Isc khi “ch¹m
xóc vµ ®iÖn ¸p b-íc            ®Êt sù cè”
                   (thiÕt bÞ ch¹m vá)
khi sù cè. BÊt kÓ
l-íi ®iÖn lo¹i nµo, khi sù cè c¸ch ®iÖn, vá ch¹m ®Êt (ch¹m
m¸t) th× sÏ xuÊt hiÖn dßng ®iÖn sù cè. Dßng ®iÖn nµy ch¹y
vµo trong ®Êt: qua ®iÖn trë c¸ch ®iÖn sù cè Rsc, ®iÖn trë


                                  23
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                    
Ch-¬ng 2
hÖ thèng b¶o vÖ nèi ®Êt (RtiÕp ®Êt = Rd) vµ ®ång thêi mét
phÇn dßng ®iÖn ®i qua ®iÖn trë cña ng-êi Rng (h×nh 2.3)
   §iÖn trë cña hÖ thèng nèi ®Êt vµ ®iÖn trë cña ng-êi
nèi song song víi nhau. NÕu nh- tay ®Æt lªn vá cña thiÕt
bÞ ®iÖn bÞ ch¹m vá ng-êi sÏ ph¶i chÞu ®iÖn ¸p cña hÖ thèng
trang bÞ nèi ®Êt Up.
   Do ®ã, ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng ë chç x¶y sù cè sÏ lµ:
      R .R
Rtd  Rsc  d ng
      Rd  Rng
   Dßng ®iÖn ch¹y vµo trong ®Êt hay dßng ®iÖn sù cè
     U     Uf
lµ: I sc  f 
     Rtd    R .R
        Rsc  d ng
          Rd  Rng
   Víi Uf: ®iÖn ¸p gi÷a pha x¶y ra sù cè vµ ®Êt.
                           Rd
   Dßng ®iÖn ch¹y qua ng-êi sÏ lµ: I ng  I sc .
                          Rd  Rng
   NÕu ng-êi cã tay ®Æt lªn vá thiÕt bÞ vµ ch©n ë ®iÖn
thÕ kh«ng, th× ®iÖn ¸p tiÕp xóc mµ ng-êi ph¶i chÞu sÏ lµ:
             R .R
U tx  I ng .Rng  I sc . p ng
             Rd  Rng
    Dßng ®iÖn    ch¹y  qua  hÖ  thèng  nèi  ®Êt  sÏ  lµ:
        Rng
I d  I sc .
       Rd  Rng
  NÕu trong c¸c biÓu thøc trªn, kh«ng tÝnh Rd so víi Rng,
v× ®iÖn trë cña hÖ thèng nèi ®Êt bÐ h¬n rÊt nhiÒu so víi
®iÖn trë cña ng-êi, ta cã: I sc  I d vµ: U tx  I dRd  U d .
  II. TÝnh to¸n ®iÖn trë nèi ®Êt b¶o vÖ an toµn.
  Ho¹t ®éng cña hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ an toµn phô
thuéc rÊt lín vµo yÕu tè l-íi ®iÖn c¸ch ®iÖn víi ®Êt hay
l-íi ®iÖn cã trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp.
  - HÖ thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh: lµ hÖ thèng tiÕp ®Êt
®-îc thùc hiÖn theo yªu cÇu ®ßi hái cña thiÕt bÞ ®iÖn ®Ó
nã cã thÓ tham gia vµo trong l-íi ®iÖn.
  - HÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ: lµ hÖ thèng ®-îc thùc hiÖn
theo yªu cÇu an toµn sö dông thiÕt bÞ ®iÖn, ®Ó ®Ò phßng
tai n¹n do vá thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p (hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o
vÖ kh«ng tham gia vµo sù lµm viÖc cña l-íi ®iÖn).
  1. L-íi ®iÖn cã trung tÝnh c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt.
                                   24
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                                       
Ch-¬ng 2
  a. L-íi 1 pha 2 d©y:
  * L-íi cã ®iÖn dung nhá.
  Khi x¶y ra ch¹m ®Êt ë d©y dÉn 1, dßng ®iÖn ch¹m ®Êt
®-îc nèi kÝn qua hai d©y dÉn 2 (h×nh 2-4).
                              1             1
                      2
                           Rsc     Rc®1
                      U                  1     Rc®1     1
                      1          Id
                          Ing
                                 Rd
                                        C    Rtd      C
                        U  Rng
          Rsc        C   C
           Rc®2
                   Rc®1         Rc®2       1    Rc®2
              Id                                   1
                                     C
                 0                                 C
                                   2            2
            a)               b)              c)

     H×nh 2-4:    a. L-íi ®iÖn 1 pha 2 d©y dÉn.
             b, c. S¬ ®å thay thÕ cña m¹ng khi ng-êi tiÕp xóc víi
     d©y dÉn 1.
  Dßng ®iÖn ch¹y vµo trong ®Êt ë chç sù cè sÏ gåm ®iÖn
trë c¸ch ®iÖn bÞ ph¸ huû Rsc, ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp
®Êt Rd vµ ®iÖn trë ng-êi Rng.
                     R .R
  - §iÖn trë t-¬ng ®-¬ng lµ: Rtd  Rsc  d ng
                     Rd  Rng
  Tr-êng hîp Rsc = 0 (ch¹m vá trùc tiÕp), vµ Rd << Rng,
th× ta sÏ cã: Rtd  Rd

  - NÕu ®iÖn trë c¸ch ®iÖn Rcd1  Rcd2 th×:
  + Dßng ®iÖn ch¹m ®Êt qua hÖ thèng nèi ®Êt sÏ lµ:

                U       R .R  1     U.Rcd1
       I dR             . d cd1  . 
                R .R  R  Rcd1  Rd Rd (Rcd1  Rcd2 )  Rcd1.Rcd2
            Rcd2   d cd1   d
                Rd  Rcd1 
  Trong ®ã: U lµ ®iÖn ¸p cña m¹ng.
                                          U.Rcd1.Rd
  + §iÖn ¸p tiÕp xóc sÏ lµ: U tx  I dR .Rd 
                                      Rd (Rcd1  Rcd2 )  Rcd1.Rcd2
   + Gi¸ trÞ giíi h¹n ®iÖn trë hÖ thèng tiÕp ®Êt lµ:
       U tx.cp .Rcd1.Rcd2
Rd.cp 
    U.Rcd1  U tx.cp .(Rcd1  Rcd2 )

  - NÕu ®iÖn trë c¸ch ®iÖn Rcd1 = Rcd2 = Rcd th×:
                                                       25
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                       
Ch-¬ng 2
     + Dßng ®iÖn ch¹m ®Êt qua hÖ thèng nèi ®Êt sÏ lµ:
      U
I dR 
     2Rd  Rcd

                             U.Rd
     + §iÖn ¸p tiÕp xóc sÏ lµ: U tx  I dR .Rd 
                            2Rd  Rcd
     Trong ®ã: + U: ®iÖn ¸p cña l-íi ®iÖn, (V)
            + Rcd: ®iÖn trë c¸ch ®iÖn cña l-íi ®iÖn ®èi
     víi ®Êt, ().
                                  U tx .Rcd
     + iÖn trë an toµn cña hÖ thèng tiÕp ®Êt lµ: Rp 
                                  U  2.U tx
  Nh- vËy ta thÊy: ®iÖn ¸p tiÕp xóc còng nh- ®iÖn trë
cña hÖ thèng tiÕp ®Êt phô thuéc vµo ®iÖn trë c¸ch ®iÖn cña
l-íi ®iÖn ®èi víi ®Êt (Rc®).
  VÝ dô 1: §iÖn ¸p tiÕp xóc cho phÐp lµ Utxcf = 24 V;
®iÖn trë c¸ch ®iÖn cña l-íi ®iÖn ®èi víi ®Êt lµ R c® =
10.000  , ®iÖn ¸p U = 127 V (tr-êng hîp hay gÆp trong khai
th¸c má ë hÇm lß). Khi ®ã, ®iÖn trë hÖ thèng b¶o vÖ nèi
®Êt ph¶i lµ:
          24.10000
      Rd.cf        3037 ()
          127  2.24
  VÝ dô 2: §iÖn ¸p tiÕp xóc Utx= 24V; Rcd2 = 50  (cã ch¹m
®Êt sù cè ë l-íi ®iÖn nªn ®iÖn trë c¸ch ®iÖn cña pha thø
hai ®· gi¶m lµ 50  ). §iÖn ¸p U = 380V; Rcd1 = 10.000  .
Khi ®ã ®iÖn trë cña hÖ thèng b¶o vÖ nèi ®Êt sÏ lµ:
             24.10000.50
        Rd                3,37 ( )
          380.10000  24.(10000  50)
    * Khi mçi dÉy dÉn ®iÖn cã mét ®iÖn dung C lín ®èi víi
®Êt.
    - Kh«ng kÓ ®Õn dßng ®iÖn ch¹m ®Êt ch¹y qua c¸ch ®iÖn
cña l-íi ®iÖn, gi¸ trÞ dßng ®iÖn dung ch¹m ®Êt lµ:
      U..C
I dC 
    1  4R22C2
       d

  - Khi kÓ ®Õn dßng ®iÖn ch¹y qua ®iÖn trë c¸ch ®iÖn
cña l-íi, ta x¸c ®Þnh dßng ®iÖn ch¹m ®Êt tæng b»ng c¸ch
lÊy tæng h×nh häc cña dßng ®iÖn t¸c dông vµ dßng ®iÖn dung
ch¹y qua lµ: I d  I 2  I 2
           dR  dC                                        26
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                                       
Ch-¬ng 2
  VÝ dô 3: §iÖn trë c¸ch ®iÖn: Rc® = 5000  ; C = 10-6F; 
= 2  f = 2  .50; U = 380V; Rd = 100  .
           U     380
      I dR              0,073 (A)
         2Rd  Rcd 2.100  5000
               U..C           380.314.106
       I dC                               0,119    (A)
              1  4R22C2
                 d        1  4.104.3142.1012
   VËy        dßng         ®iÖn          ch¹m        ®Êt        tæng
lµ: I d  I 2  I 2  0,0732  0,1192  0,14 (A)
      dR  dC

   §iÖn ¸p tiÕp xóc lín nhÊt lµ: U tx  I dRd  0,14.100  14
       (V)
  KÕt luËn: trong l-íi ®iÖn mét pha c¸ch ®iÖn ®èi víi
®Êt, th× mét hÖ thèng tiÕp ®Êt Rd = 100  cã thÓ ®¶m b¶o
mét ®iÖn ¸p tiÕp xóc t-¬ng ®èi bÐ, víi ®iÒu kiÖn lµ ®iÖn
trë c¸ch ®iÖn cña l-íi ®iÖn ph¶i ®-îc ®¶m b¶o th-êng xuyªn
ë gi¸ trÞ t-¬ng ®èi lín.
  b. L-íi ®iÖn 3 pha:

                             3
                             2
                             1   U    U
            Isc

               Rc®1  Rc®2    Rc®3            Rc®1  Rc®2  Rc®3
            Rsc      C     C    C  Utx Rng    Rd    1    1   1
                                           C   C   C
                Id


                  H×nh         2-5.
          M¹ch ®iÖn khi x¶y ra         sù cè vÒ c¸ch ®iÖn ë
           thiÕt bÞ trong l-íi         cã trung tÝnh c¸ch
                ®iÖn ®èi         víi ®Êt.
  - Dßng ®iÖn ch¹m ®Êt ch¹y qua hÖ thèng tiÕp ®Êt (khi
cã sù cè ch¹m vá) lµ:
  +  NÕu Rc®1 =   Rc®2 =  Rc®3 = Rc® th×  ta
        U          3.U
cã: I dR           
       3Rd 
           Rcd     3Rd  Rcd
           3
   + NÕu Rc®1  Rc®2  Rc®3 th× ta cã:
                     URc®1 R2  Rcd2 .Rcd3  R2
           I dR              cd2          cd3

               Rd (Rcd1.Rcd2  Rcd2 .Rcd3  Rcd3 .Rcd1 )  Rcd1.Rcd2 .Rcd3


                                                      27
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                            
Ch-¬ng 2
                       3.U..C
  - Dßng ®iÖn dung lµ: I dC 
                      9R22C2  1
                       d

  + Dßng ®iÖn ch¹m ®Êt tæng khi Rc®1 = Rc®2 = Rc®3 = Rc® lµ:
                   U
            Id 
                   Rcd (Rcd  6Rd )
              3Rd 1 
                  9R2 (R2 2C2  1)
                   d  cd

  VÝ dô 4: §iÖn ¸p U = 380V, ®iÖn trë c¸ch ®iÖn Rc® =
5000  , C2= 10-5F,  = 2  .50 = 314; Rp = 10  .
            3U    380. 3
      I dR              0,131           (A)
          3Rd  Rcd 3.10  5000
            3.U..C     380. 3.314.105
      I dC                         2,1  (A)
           9R22C2  1
            d        9.102.31422.1010  1
               U
      Id 
              R (R  6R )
          3Rd 1  cd 2cd 2 2 d
              9R2 (Rcd C  1)
               d

                   380
                              2,049      (A)
                 5000(5000  6.10)
           3.10 1 
               9.102 (50002.3142.1010  1)
  HoÆc ta ¸p dông c«ng thøc nh- sau sÏ ®-îc mét gi¸ trÞ
gÇn b»ng gi¸ trÞ tÝnh ë trªn: I d  0,1312  2,12  2,03
              (A)
  §iÖn ¸p tiÕp xóc lµ: U tx  I p .R p  2,049.10  20,49
   (V)
  KÕt luËn: ®èi víi l-íi ®iÖn ba pha c¸ch ®iÖn ®èi víi
®Êt, khi ®iÖn dung cña l-íi ®iÖn ®èi víi ®Êt lín th× ®iÖn
¸p tiÕp xóc nhá víi mét hÖ thèng tiÕp ®Êt ®¬n gi¶n (chØ
cÇn cã ®iÖn trë Rd = 10  ë ®iÖn thÕ 380V), nÕu ®iÖn trë
c¸ch ®iÖn cña l-íi ®iÖn ®-îc duy tr× th-êng xuyªn ë mét
gi¸ trÞ t-¬ng ®èi lín.
  c. M¹ch ®iÖn khi x¶y ra sù cè háng c¸ch ®iÖn ë 2 thiÕt
bÞ trong cïng 1 l-íi ®iÖn:
  Sù nguy hiÓm trë nªn rÊt trÇm träng nÕu trong lóc
thiÕt bÞ thø nhÊt tån t¹i mét pha ch¹m vá l¹i xuÊt hiÖn sù
cè ch¹m ®Êt trªn mét pha kh¸c cña thiÕt bÞ thø hai ë mét
vÞ trÝ kh¸c (h×nh 2.6).
  Khi ®ã dßng ®iÖn sù cè gi÷a c¸c pha sÏ xuÊt hiÖn, tøc
lµ hiÖn t-îng ch¹m ®Êt kÐp x¶y ra. Mçi thiÕt bÞ ®Òu ®-îc
                                          28
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                              
Ch-¬ng 2
nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt riªng cã ®iÖn trë t-¬ng øng lµ
Rd1vµ Rd2. Dßng ®iÖn sù cè sÏ khÐp kÝn qua c¶ hai pha cã
c¸ch ®iÖn bÞ háng vµ nh÷ng ®iÖn trë Rd1vµ Rd2 cña c¸c hÖ
thèng tiÕp ®Êt.
                  R2
                        2                     2
                        3        U             3
                        1                     1
        R1
                                  R1       R2
                             Isc
                                  Rsc1 Rc i   Rsc2
           Rsc1       Rsc2
                                     UC
               Rc             Id
                             Rd1    Rng   Rng  Rd2  Utx
     Rd1  Id      Uc          Rd2          Utx

               a)                b)
                      H×nh 2-6.
           M¹ch ®iÖn khi x¶y ra sù cè vÒ háng c¸ch ®iÖn ë hai
            thiÕt bÞ trong cïng mét l-íi ®iÖn cã trung tÝnh
                  c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt.
  Muèn x¸c ®Þnh ®iÖn ¸p mµ c¶ hai ng-êi ph¶i chÞu khi hä
tiÕp xóc víi vá thiÕt bÞ bÞ sù cè, th× ta ph¶i x¸c ®Þnh
dßng ®iÖn ch¹y qua c¶ hai hÖ thèng tiÕp ®Êt.
  Dßng ®iÖn sù cè khi xuÊt hiÖn hiÖn t-îng ch¹m ®Êt kÐp
nÕu kh«ng tÝnh ®Õn R1 vµ R2 sÏ lµ:
                      U
            I sc 
                      R .(R  Rd2 )
               Rsc1  Rsc2  c d1
                      Rc  Rd1  Rd2
    Trong ®ã:
+ U: ®iÖn ¸p gi÷a c¸c pha cña l-íi ®iÖn.
+ Rsc1: ®iÖn trë c¸ch ®iÖn bÞ ph¸ huû cña thiÕt bÞ 1, ë pha
1.
+ Rsc2: ®iÖn trë c¸ch ®iÖn bÞ ph¸ huû cña thiÕt bÞ 2, ë pha
2.
+ Rd1: ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt ®-îc nèi ®Õn vá
thiÕt bÞ 1.
+ Rd2: ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt ®-îc nèi ®Õn vá
thiÕt bÞ 2.
+ Rc: ®iÖn trë cña d©y dÉn nèi gi÷a hai vá thiÕt bÞ.
    NÕu ta coi Rsc1= Rsc2 = 0 (ch¹m vá trùc tiÕp), ta sÏ cã:
       U
I sc 
    Rc .(Rd1  Rd2 )
    Rc  Rd1  Rd2


                                                29
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                
Ch-¬ng 2
  Khi Rc = , tøc lµ kh«ng cã ®-êng d©y ®iÖn nèi liÒn hai
vá, th× dßng ®iÖn ch¹m ®Êt ch¹y gi÷a hai thiÕt bÞ tiÕp ®Êt
           U
lµ: I d1  I d2 
         Rd1  Rd2
  §iÖn ¸p tiÕp xóc trªn vá cña c¶ hai thiÕt bÞ, cã gi¸
trÞ cùc ®¹i:
                 Rd1
     U tx1  I d1.Rd1  U
                Rd1  Rd2
                   Rd2
      U tx2  I d2 .Rd2  U
                  Rd1  Rd2
  Tæng ®iÖn ¸p tiÕp xóc sÏ kh«ng ®æi vµ b»ng ®iÖn ¸p lµm
viÖc cña l-íi ®iÖn:
               Utx1 + Utx2 = U
  dï cho Rd1 vµ Rd2 cã gi¸ trÞ nh- thÕ nµo. Nh- vËy, Ýt
nhÊt sÏ cã mét trong 2 thiÕt bÞ xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p tiÕp xóc
nguy hiÓm. Trong ®a sè c¸c tr-êng hîp, c¶ hai ®iÖn ¸p tiÕp
xóc ®Òu v-ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp.
  VÝ dô 5: Cho Rd1 = 1  , Rd2 = 18  , U = 380 V
  Ta tÝnh ®-îc:
        380
     Id      20            (A)
        1  18
     Utx1 = 20.1 = 20  (V);    Utx2= 20.18 = 360
   (V)
  Râ rµng ë thiÕt bÞ thø 2 cã thÓ ®-a ®Õn tai n¹n ®iÖn
nguy hiÓm.
  VÝ dô 6: Cho Rd1 = 2  , Rd2 = 17  , U = 380 V
  Ta tÝnh ®-îc:
        380
     Id      20           (A)
        2  17
     Utx1 = 20.2 = 40  (V);    Utx2=  20.17  = 340
   (V)
  Tõ vÝ dô trªn ta thÊy: nÕu trang thiÕt bÞ ®iÖn sö dông
trong khai th¸c má (ë ®©y ®iÖn ¸p tiÕp xóc lín nhÊt cho
phÐp lµ 24V), th× râ rµng: ngay thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p tiÕp
xóc bÐ nhÊt lµ thiÕt bÞ 1 (Utx1 = 40V) còng lín h¬n ®iÖn ¸p
tiÕp xóc cho phÐp, dï cho ®iÖn trë tiÕp ®Êt R d1 cã gi¸ trÞ
bÐ.
  Khi xuÊt hiÖn ch¹m ®Êt kÐp: nÕu kh«ng cã ®-êng d©y kim
lo¹i nèi gi÷a c¸c vá cña trang thiÕt bÞ sö dông ®iÖn, ®ång
                              30
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                                 
Ch-¬ng 2
thêi c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt ®-îc nèi ®Õn vá cña c¸c trang
thiÕt bÞ, th× ®iÖn ¸p tiÕp xóc kh«ng phô thuéc vµo nh÷ng
gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña ®iÖn trë hÖ thèng tiÕp ®Êt mµ chØ
phô thuéc vµo quan hÖ gi÷a chóng, tøc lµ phô thuéc vµo:
              Rd1
                 k.
              Rd2
     NÕu ta thay tØ lÖ nµy vµo c«ng thøc tÝnh Utx1 vµ Utx2 ta
cã:
                 Rd1    k
         U tx1  U       U
               Rd1  Rd2  1 k
                Rd2     1
         U tx2  U       U
               Rd1  Rd2  1 k
                                 U
     NÕu: Rd1 = Rd2, ta cã: U tx1  U tx 2 
                                 2
     §iÖn ¸p tiÕp xóc sÏ b»ng nhau vµ b»ng mét nöa ®iÖn ¸p
cña    l-íi ®iÖn, dï cho hÖ thèng tiÕp ®Êt cã ®iÖn trë nh-
thÕ   nµo ®i n÷a.
     * Dßng ®iÖn sù cè khi xuÊt hiÖn hiÖn t-îng ch¹m ®Êt
kÐp     nÕu   kh«ng    tÝnh ®Õn Rsc1 vµ Rsc2 sÏ lµ:
          U
I sc 
         R (R  Rd2 )
     R1  R2  c d1
         Rc  Rd1  Rd2
  Trong ®ã: R1 vµ R2 lµ nh÷ng ®iÖn trë cña d©y dÉn pha 1
vµ 2 ë trong m¹ch dßng ®iÖn sù cè.
  Dßng ®iÖn ch¹y qua hÖ thèng tiÕp ®Êt lµ:
                       U.Rc
       I d1  I d2 
              (R1  R2 )(Rc  Rd1  Rd2 )  Rc (Rd1  Rd2 )
     §iÖn ¸p tiÕp xóc t-¬ng øng lµ:
                          U.Rc .Rd1
        U tx1  I d1.Rd1 
                 (R1  R2 )(Rc  Rd1  Rd2 )  Rc (Rd1  Rd2 )
                            U.Rc .Rd2
         U tx2  I d2 .Rd2 
                    (R1  R2 )(Rc  Rd1  Rd2 )  Rc (Rd1  Rd2 )
     VÝ dô 8: Cho U = 380 V;           R1 = R2 = 1  ;      Rc = 0,25  ;
Rd1   = Rd2 = 20 
                          380.0,25.20
         U tx1  U tx2                         21   (V)
                  (1  1).(0,25  20  20)  0,25.(20  20)                                               31
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
           380
      I sc           170    (A)
          0,25(20  20)
       1 1
          0,25  20  20
  * Tõ vÝ dô trªn ta cã kÕt luËn vÒ -u ®iÓm cña viÖc nèi
gi÷a c¸c vá cña thiÕt bÞ lµ:
  - Dßng ®iÖn sù cè lín, v× ®ã lµ dßng ®iÖn ng¾n m¹ch,
dßng ®iÖn nµy cã ®ñ kh¶ n¨ng t¸c ®éng ®Ó c¾t khu vùc sù cè
ra khái l-íi ®iÖn.
  - NÕu sù cè nµy kh«ng ®-îc lo¹i ra trong mét kho¶ng
thêi gian cÇn thiÕt nµo ®ã th× ®iÖn ¸p tiÕp xóc còng sÏ
rÊt bÐ.
  Nh- vËy, ta cã thÓ nhËn thÊy r»ng: ®iÖn ¸p tiÕp xóc
phô thuéc rÊt quan träng vµo ®iÖn trë cña d©y dÉn ®iÖn nèi
gi÷a c¸c vá cña thiÕt bÞ ®iÖn vµ phÈm chÊt mèi nèi d©y dÉn
nµy víi vá thiÕt bÞ.
  KÕt luËn: víi l-íi ®iÖn c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt cã thÓ
®¹t ®-îc yªu cÇu b¶o vÖ rÊt tèt b»ng hÖ thèng tiÕp ®Êt nÕu
tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn chÝnh sau ®©y:
  - Cã ®-êng d©y nèi gi÷a c¸c vá cña thiÕt bÞ ®iÖn víi
®iÖn trë kh¸ nhá.
  - §iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt ph¶i t-¬ng ®èi bÐ ®Ó
cã thÓ ®¶m b¶o b¶o vÖ khi ch¹m ®Êt mét pha.
  - Ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra theo chu kú ®iÖn trë cña hÖ
thèng tiÕp ®Êt vµ cña d©y nèi b¶o vÖ.
  - Ph¶i chän ®óng th«ng sè ®iÒu chØnh cña khÝ cô ®iÖn
b¶o vÖ (tøc lµ chän ®óng dßng ®iÖn t¸c ®éng) ®Ó khÝ cô
®iÖn b¶o vÖ t¸c ®éng tèt, nh»m lo¹i khu vùc sù cè ra khái
nguån ®iÖn khi ch¹m ®Êt kÐp.
  §èi víi l-íi ®iÖn cã ®iÖn ¸p cao ®-îc c¸ch ®iÖn ®èi
víi ®Êt: th× dßng ®iÖn ch¹m ®Êt mang tÝnh chÊt ®iÖn dung
vµ cã gi¸ trÞ lín h¬n nhiÒu so víi dßng ®iÖn khÐp kÝn qua
®iÖn trë c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt cña pha kh«ng bÞ sù cè.
L-íi cã ®iÖn ¸p cµng cao th× gi¸ trÞ dßng ®iÖn ch¹m ®Êt
cµng lín. §Ó gi¶m gi¸ trÞ dßng ®iÖn ch¹m ®Êt ng-êi ta dïng
cuén d©y ®iÖn c¶m kh¸ng.
  Trong thùc tÕ, ®èi víi l-íi ®iÖn cao thÕ ba pha cã
®iÓm trung tÝnh cña nguån c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt cã thÓ
dïng c¸c c«ng thøc gÇn ®óng sau ®©y:
  - §èi víi l-íi ®-êng d©y trªn kh«ng, tuyÕn ®¬n:


                            32
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                               
Ch-¬ng 2
        U.l
       Id       (A)
        350
  - §èi víi l-íi ®-êng d©y trªn kh«ng, tuyÕn kÐp:
        U.l
     Id         (A)
        400
  Trong ®ã: + U: ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña l-íi ®iÖn, [KV]
        + l: chiÒu dµi, [km]
  2. L-íi ®iÖn nèi ®Êt (l-íi ®iÖn cã trung tÝnh tiÕp
®Êt).
  ë l-íi ®iÖn ba pha nèi ®Êt: ®iÓm trung tÝnh cña nguån
cung cÊp ®-îc nèi ®Êt qua mét hÖ thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh,
®iÖn trë hÖ thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh lµ R0.
  NÕu mét thiÕt bÞ ®iÖn cã vá ®-îc tiÕp ®Êt, th× khi sù
cè c¸ch ®iÖn bÞ háng, dßng ®iÖn sÏ ch¹y qua ®iÖn trë R1
cña pha bÞ sù cè, qua ®iÖn trë tiÕp ®Êt b¶o vÖ R d, ®ång
thêi qua ®iÖn trë cña ng-êi Rng, qua ®iÖn trë hÖ thèng
tiÕp ®Êt vËn hµnh R0 vµ ®ãng kÝn qua nguån cung cÊp (h×nh
2.7).
       Uf
                                    Uf
                                      Rsc1  Isc
                    Rsc1
                        Rng
             Rd
           K             Ing  R0    Rng Utx Rd     Rng Utx
             R0  Id                        Id
           =
     R0            Rd

                              b)
             a)      H×nh 2-7.
           M¹ch ®iÖn khi x¶y ra sù cè háng c¸ch ®iÖn ë
          thiÕt bÞ trong l-íi cã trung tÝnh ®-îc tiÕp ®Êt.


                            Uf
  Dßng ®iÖn sù cè sÏ lµ: I sc 
                               Rd .Rng
                        Rsc1  R0 
                               Rd  Rng
         Uf: ®iÖn ¸p pha ®Þnh møc cña l-íi.
    Dßng ®iÖn ch¹y qua hÖ thèng tiÕp ®Êt                 b¶o   vÖ    lµ:
        Rng
I d  I sc .
       Rd  Rng

                                                33
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                  
Ch-¬ng 2
   §-a biÓu thøc dßng ®iÖn Isc vµo biÓu thøc dßng ®iÖn
ch¹y    qua    hÖ   thèng    tiÕp ®Êt b¶o vÖ, ta ®-îc:
             Rng
I d  Uf .
      (Rsc1  R0 )(Rd  Rng )  Rd .Rng
  V× ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt Rd bÐ h¬n nhiÒu so
víi ®iÖn trë cña c¬ thÓ ng-êi Rng nªn Rd sÏ kh«ng ®¸ng kÓ
so víi tæng Rd + Rng. Dßng ®iÖn sù cè tæng Isc thùc tÕ sÏ
b»ng dßng ®iÖn ®i qua hÖ thèng tiÕp ®Êt Id, ta ®-îc:
           Uf
I sc  I d 
        Rsc1  R0  Rd
  Trong thùc tÕ ¸p dông, ®iÖn trë Rsc1 cã thÓ kh«ng cÇn
xÐt ®Õn v×:
  - Nã cã gi¸ trÞ bÐ so víi tæng ®iÖn trë R0 vµ Rd.
  - Khi kh«ng cÇn xÐt ®Õn Rsc1, chóng ta sÏ nghiªn cøu
tr-êng hîp bÊt lîi nhÊt, ®ã lµ tr-êng hîp sù cè ë gÇn
               Uf
nguån cung cÊp hay: I sc 
              R0  Rd
  §iÖn ¸p mµ con ng-êi ph¶i chÞu khi tiÕp xóc víi vá cña
thiÕt bÞ sù cè sÏ lµ:
                            Rd
            U tx  U d  I d .Rd  U f .
                           R0  Rd
  Mét ng-êi, tay tiÕp xóc víi phÇn tö dÉn ®iÖn, ch©n l¹i
tiÕp xóc víi hÖ thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh (h×nh 2.7), cã thÓ
                         R0
chÞu ®iÖn ¸p tiÕp xóc: U tx0  I d .R0  U f .
                        R0  Rd
  Tæng cña hai ®iÖn ¸p tiÕp xóc sÏ b»ng víi ®iÖn ¸p pha:
Utx + Utx0 = Uf.
  Nh- vËy: khi x¶y ra ch¹m ®Êt mét pha ë l-íi trung tÝnh
tiÕp ®Êt th× sÏ t-¬ng ®-¬ng víi ch¹m ®Êt ë hai pha ë l-íi
trung tÝnh c¸ch ®iÖn (theo c¸ch nh×n vÒ hiÖu qu¶ b¶o vÖ
b»ng c¸ch tiÕp ®Êt), nÕu kh«ng cã ®-êng d©y nèi ®iÖn b¶o
vÖ Rc gi÷a hai hÖ thèng tiÕp ®Êt (tr-êng hîp nµy ®· ®-îc
ph©n tÝch khi nghiªn cøu l-íi ®iÖn cã trung tÝnh c¸ch ®iÖn
®èi víi ®Êt). Tæng sè ®iÖn ¸p tiÕp xóc kh«ng ®æi: ®iÒu ®ã
cã nghÜa lµ cã Ýt nhÊt mét trong hai hÖ thèng tiÕp ®Êt sÏ
cã ®iÖn ¸p tiÕp xóc ®¹t ®Õn gi¸ trÞ nguy hiÓm.
  NÕu chóng ta ®Æt:                                 34
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                         
Ch-¬ng 2
       Rd
         k
       R0
   BiÓu thøc ®iÖn ¸p tiÕp xóc sÏ trë nªn:
                k
       U tx  U f .
              1 k
                1
       U tx 0   Uf .
               1 k
  Chóng ta thÊy râ rµng lµ ®iÖn ¸p tiÕp xóc kh«ng phô
thuéc vµo gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp
®Êt mµ phô thuéc vµo tû lÖ cña chóng. §©y lµ mét trong
nh÷ng bÊt lîi quan träng cña b¶o vÖ b»ng tiÕp ®Êt ë l-íi
®iÖn trung tÝnh tiÕp ®Êt.
  Chóng ta h·y t×m lêi gi¶i cho bµi to¸n vÒ tØ lÖ gi÷a
Rd vµ R0, ®Ó sao cho ®iÖn ¸p tiÕp xóc cÇn ph¶i ®¹t ®-îc ®èi
víi hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ lµ bÐ h¬n 40V?
                          U tx
   Tõ biÓu thøc Utx, ta cã: k 
                        U f  U tx
   -  øng    víi    Uf   =  220V  ë  l-íi  380/220V  ta  cã:
    40   1
k      
   220  40 4,5
   -  øng    víi    Uf   =  120V  ë  l-íi  208/120V  ta  cã:
    40   1
k      
   120  40 2
  NÕu ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ lµ R d = 4  ,
®Ó ®iÖn ¸p tiÕp xóc bÐ h¬n Utx = 40V, th× ®iÖn trë tèi
thiÓu cña hÖ thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh ph¶i lµ:
   - §èi víi 380/220V  R0 = 4,5 . 4 = 18 
  - §èi víi 208/120V  R0 = 2 . 4 = 8 
  §iÖn ¸p tiÕp xóc ë hÖ thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh trong
hai tr-êng hîp trªn sÏ lµ 180V vµ 80V. Nh÷ng gi¸ trÞ nµy
cã thÓ ®-a ®Õn tai n¹n trÇm träng.
                                    Uf
   Khi Rd   = R0, ®iÖn ¸p tiÕp xóc sÏ lµ: U tx  U tx 0 
                                    2
  * KÕt luËn:
  + L-íi ®iÖn cã trung tÝnh c¸ch ®iÖn, hËu qu¶ nghiªm
träng cña ch¹m ®Êt kÐp cã thÓ ®-îc lo¹i ra mét c¸ch ®¶m
b¶o, nÕu chóng ta thùc hiÖn nèi d©y cã ®iÖn trë bÐ gi÷a
c¸c vá thiÕt bÞ ®-îc cung cÊp ®iÖn tõ cïng mét nguån ®iÖn.

                                        35
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
  + L-íi ®iÖn cã trung tÝnh tiÕp ®Êt, th× bÊt kú sù nguy
hiÓm nµo do tai n¹n ®Òu cã thÓ ®-îc lo¹i ra, nÕu gi÷a hÖ
thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh vµ hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ ®-îc
nèi d©y ®iÖn cã ®iÖn trë bÐ, sao cho dßng ®iÖn sù cè trë
thµnh dßng ®iÖn ng¾n m¹ch.
                            36
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
  III. Thùc hiÖn b¶o vÖ b»ng c¸ch tiÕp ®Êt b¶o vÖ
  1. L-íi ®iÖn ¸p thÊp, trung tÝnh c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt
  §Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c hé tiªu thô ®iÖn mét pha,
chóng ta cÇn ph¶i sö dông m¸y biÕn ¸p c¸ch ®iÖn ®èi víi
®Êt.
  Vá kim lo¹i cña tÊt c¶ trang thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc nèi
®Õn mét l-íi tiÕp ®Êt chung vµ ®-îc xem nh- lµ ph-¬ng ¸n
b¶o vÖ chÝnh. Ngoµi ra cßn thùc hiÖn c©n b»ng ®iÖn thÕ
(®èi víi trang thiÕt bÞ ®iÖn ngÇm ë d-íi hÇm má) lµm
ph-¬ng ¸n b¶o vÖ phô.
  Khi cã nhiÒu khu vùc ®-îc cung cÊp tõ cïng mét nguån
®iÖn, th× hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ cña mçi mét khu vùc cÇn
ph¶i ®-îc nèi víi nhau thµnh hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ
chung.
  Khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trang thiÕt bÞ kh¸ lín viÖc
thùc hiÖn hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ chung ®èi víi tÊt c¶
c¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc cung cÊp tõ mét nguån ®iÖn sÏ
trë nªn rÊt tèn kÐm vµ khã mµ thùc hiÖn, th× cÇn thiÕt
ph¶i kiÓm tra ®Æc biÖt ®èi víi ®iÖn trë c¸ch ®iÖn cña l-íi
®iÖn.
  L-u ý trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc hiÖn hÖ thèng b¶o vÖ
chung, th× vai trß cña hÖ thèng tiÕp ®Êt khu vùc t¹i chç
®Æc biÖt quan träng.
  ChØ khi vá thiÕt bÞ ®-îc nèi ®Õn c¶ hai hÖ thèng b¶o
vÖ: b¶o vÖ khu vùc t¹i chç vµ b¶o vÖ chung th× thiÕt bÞ
®iÖn míi cã thÓ ®-îc hoµn toµn ®¶m b¶o an toµn khi ng-êi
tiÕp xóc.
  §Ó tr¸nh tr-êng hîp h- háng ®ång thêi c¶ hai mèi nèi
®Õn vá thiÕt bÞ th× vá thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i ®-îc nèi ®Õn hÖ
thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ chung vµ nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt
khu vùc ë hai ®iÓm kh¸c nhau cña vá.
  HÖ thèng tiÕp ®Êt khu vùc t¹i chç phôc vô cho c¸c
thiÕt bÞ ®iÖn trong mét ph©n x-ëng hay trong mét toµ nhµ,
th-êng ®-îc tËp trung t¹i mét vÞ trÝ nµo ®ã.
  HÖ thèng tiÕp ®Êt khu vùc t¹i chç cÇn ph¶i bao gåm mét
sè ®iÖn cùc tiÕp ®Êt, mét ®-êng dÉn chÝnh ®Õn hÖ thèng
tiÕp ®Êt (cßn gäi lµ vµnh ®ai tiÕp ®Êt) vµ c¸c ®-êng dÉn
nh¸nh nèi ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong khu vùc.
  §èi víi tr-êng hîp thiÕt bÞ ®iÖn dïng trong khai th¸c
má than, gi¸ trÞ lín nhÊt cho phÐp nh- sau:

                            37
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn               
Ch-¬ng 2
  + §iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt chung, ®-îc ®o t¹i
bÊt kú thiÕt bÞ ®iÖn nµo, ph¶i cã gi¸ trÞ bÐ h¬n 2  .
  + §iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt khu vùc t¹i chç, ®-îc
®o ®èi víi thiÕt bÞ ®iÖn ë xa nhÊt ph¶i bÐ h¬n 20  ; hÖ
thèng tiÕp ®Êt khu vùc phôc vô cho nh÷ng trang thiÕt bÞ
quan träng (tr¹m biÕn thÕ v.v...) cÇn ph¶i cã gi¸ trÞ bÐ
h¬n 10  .
  + §iÖn trë cña d©y dÉn nèi gi÷a hai hÖ thèng tiÕp ®Êt
khu vùc gÇn nhau kh«ng ®-îc v-ît qu¸ 0,2  . §iÒu kiÖn nµy
x¸c ®Þnh tiÕt diÖn cÇn thiÕt cña d©y dÉn b¶o vÖ cña hÖ
thèng tiÕp ®Êt chung. Ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn mèi nèi ®Õn
vá thiÕt bÞ vµ ®Õn c¸c ®-êng rÏ nh¸nh ®Ó kh«ng t¹o ra mét
®iÖn trë phô.
  Chó ý: Kh«ng ®-îc phÐp nèi nèi tiÕp hai hay nhiÒu vá
thiÕt bÞ vµ chØ cã mét vá thiÕt bÞ (trong sè c¸c vá thiÕt
bÞ nµy), nèi ®Õn hÖ thèng b¶o vÖ chung hoÆc ®Õn hÖ thèng
b¶o vÖ khu vùc; v× nh- vËy nÕu x¶y ra tr-êng hîp mèi nèi
cuèi cïng nµy bÞ ®øt th× tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ sÏ kh«ng ®-îc
b¶o vÖ.
  Khi l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ ®iÖn, tr-íc tiªn ng-êi ta
nèi vá thiÕt bÞ ®Õn hÖ thèng b¶o vÖ tiÕp ®Êt khu vùc, sau
®ã thùc hiÖn nèi ®Õn hÖ thèng b¶o vÖ chung.
  2. L-íi ®iÖn ¸p thÊp cã trung tÝnh tiÕp ®Êt.
  HÖ thèng tiÕp ®Êt cã thÓ ®-îc tÝnh to¸n xuÊt ph¸t tõ
®iÖn ¸p tiÕp xóc hoÆc xuÊt ph¸t tõ gi¸ trÞ cña ®iÖn trë
ch¹y vµo trong ®Êt cho phÐp:
  - §iÖn ¸p tiÕp xóc: ®iÖn ¸p tiÕp xóc kh«ng ®-îc phÐp
v-ît qu¸ gi¸ trÞ 40V khi ng-êi ®øng ë kho¶ng c¸ch 0,8 m
®èi víi thiÕt bÞ ch¹m ®Êt, hay tiÕp xóc ®ång thêi vËt tiÕp
                          40
®Êt vµ 1 ®iÓm ®iÖn thÕ b»ng kh«ng. KÕt qu¶: Rd    víi Id:
                          Id
dßng ®iÖn ch¹m ®Êt.
  V× dßng ®iÖn Id rÊt khã x¸c ®Þnh nªn dßng ®iÖn nµy cã
thÓ ®-îc thay thÕ b»ng dßng ®iÖn t¸c ®éng më cÇu dao ®iÖn
tù ®éng hay dßng ®iÖn lµm nãng ch¶y nhanh cÇu ch× t-¬ng
øng cña trang thiÕt bÞ ®iÖn cã c«ng suÊt lín nhÊt, tøc lµ:
     40
Rd 
    I mocaudao


                              38
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                 
Ch-¬ng 2
  Dßng ®iÖn Imë cÇu dao sÏ ®-îc x¸c ®Þnh Ýt nhÊt gÊp ba lÇn
dßng ®iÖn ®Þnh møc cña cÇu ch×.
  VÝ dô: ë cÇu ch× cã dßng ®iÖn ®Þnh møc lµ 10A, th×
®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt cÇn ph¶i bÐ h¬n.
                 40
             Rp      1.33  ()
                3.10
  - §iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ: ®iÖn trë nµy
kh«ng ®-îc phÐp cã gi¸ trÞ lín h¬n 4  . MÆt kh¸c, ®iÖn trë
cña m¹ch gi÷a mét thiÕt bÞ ®iÖn bÊt kú nµo víi hÖ thèng
tiÕp ®Êt kh«ng ®-îc phÐp v-ît qu¸ 0,5  ; do vËy, ®iÖn trë
cña hÖ thèng tiÕp ®Êt tèi ®a còng chØ ®-îc lµ 3,5  .
  Muèn cho ®iÖn trë cña ®-êng dÉn nèi gi÷a c¸c vá thiÕt
bÞ ®iÖn vµ hÖ thèng tiÕp ®Êt kh«ng v-ît qu¸ 0,5  th×:
  - D©y dÉn nèi ph¶i ng¾n nhÊt vµ cã mét tiÕt diÖn lín
nhÊt cã thÓ ®-îc.
  - Nh÷ng ®iÓm tiÕp xóc gi÷a c¸c d©y dÉn víi nhau, gi÷a
c¸c d©y dÉn vµ vá cña thiÕt bÞ hay gi÷a c¸c d©y dÉn vµ hÖ
thèng tiÕp ®Êt ph¶i ®-îc tiÕp xóc thËt tèt (®iÖn trë tiÕp
xóc cña c¸c mèi tiÕp xóc ph¶i b»ng kh«ng).
  - HÖ thèng tiÕp ®Êt ph¶i rÊt gÇn c¸c hé dïng ®iÖn: nÕu
hÖ thèng tiÕp ®Êt kh«ng thÓ bè trÝ ë gÇn c¸c hé dïng ®iÖn
th× ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt ph¶i cã gi¸ trÞ bÐ nhÊt
sao cho ®iÖn trë cña
hÖ thèng tiÕp ®Êt nµy       1
®-îc ®o ë thiÕt bÞ
                         H×nh 2-8.
®iÖn  ®Æt  xa  nhÊt     2
                    HÖ thèng tiÕp ®Êt khi vµnh
kh«ng ®-îc lín h¬n           ®ai chÝnh t¹o nªn mét m¹ch
               4           kÝn.
4.                     1. D©y dÉn ph©n nh¸nh.
                      2. Chi tiÕt ng¨n c¸ch.
  *  NhiÒu  ph©n  3   2      3. Vµnh ®ai tiÕp ®Êt
x-ëng  lín hay  c¸c         chÝnh.
                      4. HÖ thèng tiÕp ®Êt.
phßng réng: hÖ thèng
tiÕp ®Êt ph¶i bè trÝ n»m gi÷a c¸c ph©n x-ëng hay c¸c
phßng, mçi ph©n x-ëng hay phßng sÏ cã vµnh ®ai chÝnh
(®-êng dÉn chÝnh) vµ ®-îc nèi víi nhau thµnh m¹ch kÝn nÕu
cã thÓ ®-îc. H×nh 2.8 cho ta thÊy c¸c ®-êng dÉn chÝnh
(vµnh ®ai chÝnh) sÏ ®-îc nèi víi nhau ®Ó t¹o nªn mét m¹ch
kÝn. Tõ hai ®iÓm ë rÊt xa nhau cña m¹ch kÝn nµy sÏ ®-îc
nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt.                                39
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                 
Ch-¬ng 2
  * Nhµ m¸y hay c¸c
xÝ nghiÖp cã c¸c phßng
réng hay c¸c ph©n x-ëng
®-îc n»m r¶i r¸c ë mét          3
kho¶ng c¸ch kh¸ lín mµ     4
                      1       2
®-êng dÉn chÝnh (vµnh
®ai chÝnh) cña c¸c ph©n
x-ëng hay c¸c phßng lín
                     H×nh 2-9.
kh«ng cã thÓ t¹o ®-îc   HÖ thèng tiÕp ®Êt ®-îc bè trÝ ph©n bè
                       r¶i.
mét m¹ch kÝn, th× lóc
               1. D©y dÉn ph©n nh¸nh.  2. Chi tiÕt
Êy ta sÏ thùc hiÖn ng¨n c¸ch.
                Vµnh ®ai
nhiÒu hÖ thèng tiÕp ®Êt nh- 3. tiÕp 2.9. tiÕp ®Êt chÝnh. 4. HÖ
               h×nh ®Êt.
             thèng
  Mèi mét khu vùc cña hÖ thèng tiÕp ®Êt cÇn ph¶i cã ®iÖn
trë bÐ h¬n 3,5  , sao cho mçi hÖ thèng tiÕp ®Êt cã thÓ tù
®¶m b¶o b¶o vÖ ®-îc khi lµm viÖc ®éc lËp (®Ò phßng sù cè
®øt ®-êng nèi gi÷a c¸c ®-êng d©y dÉn chÝnh cña hÖ thèng
tiÕp ®Êt cña c¸c ph©n x-ëng).
  Mèi nèi gi÷a d©y ®ång vµ ®iÖn cùc b»ng thÐp ph¶i thùc
hiÖn b»ng hµn. D©y dÉn b»ng thÐp nªn m¹ kÏm hay ®-îc b¶o
vÖ theo c¸ch nµo ®ã ®Ó tr¸nh ¨n mßn kim lo¹i.
  ë bªn trong c¸c khu nhµ, ®-êng d©y dÉn chÝnh sÏ l¾p
trªn c¸c bê t-êng hay ®Æt trong c¸c r·nh. NÕu cÇn dÉn ra
bªn ngoµi c¸c toµ nhµ, th× ®-êng d©y dÉn chÝnh ph¶i ®-îc
ch«n ë ®é s©u Ýt nhÊt lµ 0,4 m ®Ó tr¸nh c¸c va ®Ëp c¬ khÝ.
  NÕu ®-êng d©y dÉn nèi ®Êt chÝnh vµ d©y dÉn cung cÊp
®iÖn kh«ng ®-îc ®Æt hiÖn diÖn th× c¶ hai ®-êng d©y nµy
ph¶i c¸ch ®iÖn ®èi víi nhau, ph¶i ®Æt trong èng b¶o vÖ vµ
s¬n mµu kh¸c nhau.
  Mèi nèi gi÷a c¸c phÇn tö cÊu t¹o nªn hÖ thèng tiÕp ®Êt
ph¶i thùc hiÖn b»ng c¸ch hµn. NÕu ta kh«ng thÓ hµn ®-îc
th× ph¶i b¾t bul«ng vµ siÕt ªcu sao cho ªcu kh«ng thÓ tù
th¸o láng. Mèi tiÕp xóc víi thiÕt bÞ ph¶i thùc hiÖn b»ng
bul«ng ®Æc biÖt ®-îc chÕ t¹o s½n dµnh ®Ó tiÕp ®Êt vá thiÕt
bÞ hoÆc còng cã thÓ dïng ph-¬ng ph¸p hµn. Mèi nèi gi÷a
thiÕt bÞ vµ hÖ thèng tiÕp ®Êt ph¶i thùc hiÖn tr-íc khi nèi
d©y dÉn lµm viÖc ®Ó cung cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ.
  L-u ý: ®èi víi thiÕt bÞ di ®éng hay cÇm tay, ng-êi ta
dïng c¸p mÒm b»ng ®ång ®Ó dÉn ®iÖn, khi ®ã viÖc nèi ®Õn hÖ
thèng tiÕp ®Êt cã thÓ thùc hiÖn b»ng d©y dÉn thø ba cña
®-êng d©y c¸p 3 d©y dÉn ®èi víi thiÕt bÞ ®iÖn mét pha hay
                                40
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
thùc hiÖn b»ng d©y dÉn thø t- cña ®-êng d©y c¸p 4 d©y dÉn
®èi víi thiÕt bÞ ®iÖn ba pha.
  3. L-íi ®iÖn cao thÕ.
  ë thiÕt bÞ cao thÕ, ph-¬ng ¸n b¶o vÖ chÝnh ®èi víi
®iÖn ¸p tiÕp xóc lµ tiÕp ®Êt. BÊt kú trang thiÕt bÞ ®iÖn
hay phßng nµo mµ cã thiÕt bÞ ®iÖn cao thÕ th× cÇn ph¶i
thùc hiÖn hÖ thèng b¶o vÖ tiÕp ®Êt ®Ó nèi tÊt c¶ nh÷ng vá
thiÕt bÞ cã thÓ cã ®iÖn ¸p khi sù cè.
  T-¬ng tù, ph¶i nèi c¸c hµng rµo hay c¸c bé ®ì kim lo¹i
cña c¸c thiÕt bÞ ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt.
  Dßng ®iÖn ch¹m ®Êt sÏ ch¹y qua c¸c phÇn tö cã thÓ dÉn
®iÖn vµ ch¹y vµo trong ®Êt, t¹o nªn ®iÖn thÕ kh¸c nhau
gi÷a c¸c phÇn tö cÊu tróc dÉn ®iÖn tèt vµ c¸c ®iÓm kh¸c
nhau cña t-êng hay sµn. NÕu mét ng-êi nµo ®ã tiÕp xóc víi
bê t-êng cña toµ nhµ, ë phÝa trong hay phÝa ngoµi, cã thÓ
ph¶i chÞu mét ®iÖn ¸p tiÕp xóc nguy hiÓm.
  TÊt c¶ c¸c gi¸ ®ì cña sø c¸ch ®iÖn ph¶i ®-îc tiÕp ®Êt.
  §èi víi l-íi c¸p ch«n ngÇm, ph¶i nèi c¸c vá kim lo¹i
cña c¸c m¨ng s«ng c¸p, c¸c vá c¸p, c¸c vá kim lo¹i cña hép
®Çu nèi c¸p víi hÖ thèng b¶o vÖ.
  M¹ch ®iÖn thÕ thÊp cña m¸y biÕn ®o l-êng ph¶i ®-îc nèi
trùc tiÕp ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt. Nh- vËy, sÏ tr¸nh ®-îc
nguy hiÓm khi ®iÖn ¸p cao xuyªn qua c¸ch ®iÖn bÞ háng ®Ó
®Õn cuén d©y thø cÊp (khi c¸ch ®iÖn cña c¸c cuén d©y bÞ
háng).
  Ngoµi ra, ph¶i nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ:
  - C¸c cét kim lo¹i vµ nh÷ng gi¸ ®ì b»ng thÐp cña cét
bª t«ng cèt thÐp nÕu c¸c cét nµy kh«ng cã hÖ thèng tiÕp
®Êt tù nhiªn cã ®iÖn trë t-¬ng ®èi bÐ.
  - C¸c vá m¸y c¾t ®iÖn, c¸c m¸y biÕn ¸p vµ nh÷ng trang
thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c ®-îc m¾c trªn cét; ph¶i tiÕp ®Êt c¸c
phÇn tö kim lo¹i cña bé phËn gi÷ dao c¸ch ly, m¸y biÕn ¸p
hay trang thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c ®-îc m¾c trªn cét.
  - C¸c phÇn tö t¸c ®éng b»ng kim lo¹i cña m¸y c¾t ®iÖn
vµ cña dao c¸ch ly.
  - Vá c¸p vµ vá hép ®Çu c¸p ë trªn bÊt kú lo¹i cét nµo
(gç, thÐp hay bª t«ng).
  - C¸c phÇn kim lo¹i nh-: khung, cöa tay n¾m, cÇu thang
s¾t v.v...
  * §èi víi l-íi ®iÖn cao thÕ c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt:

                            41
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
  §Ó tÝnh hÖ thèng tiÕp ®Êt ta nghiªn cøu tr-êng hîp
ch¹m ®Êt mét pha: gi¶ thiÕt sù ch¹m ®Êt nµy ®-îc ®¸nh tÝn
hiÖu vµ sau ®ã ®-îc lo¹i ra khái trong mét thêi gian t-¬ng
®èi ng¾n ®Ó sao cho kh«ng thÓ ®¹t ®Õn ch¹m ®Êt hai pha.
Khi x¶y ra ch¹m ®Êt hai pha th× m¸y c¾t ®iÖn ph¶i tiÕn
hµnh c¾t thËt nhanh. NÕu cã nhiÒu kh¶ n¨ng ng-êi ph¶i tiÕp
xóc víi vá thiÕt bÞ vµ thêi gian më m¸y c¾t ®iÖn khi x¶y
ra ch¹m ®Êt hai pha kh«ng ®-îc nhanh th× chóng ta ph¶i
tÝnh to¸n ®èi víi dßng ®iÖn ch¹m ®Êt kÐp.
  §iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt trong tr-êng hîp nµy
                 U
®-îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau: Rd  d víi Id lµ trÞ sè tÝnh
                  Id
to¸n cña dßng ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt.
  - §èi víi thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc ®Æt trong hµng rµo b¶o vÖ
hay ë nh÷ng n¬i Ýt ng-êi qua l¹i, víi ®iÒu kiÖn cã thiÕt
bÞ ®¸nh tÝn hiÖu ch¹m ®Êt vµ tÝn hiÖu më m¸y c¾t ®iÖn, th×
chóng ta sÏ tÝnh víi Ud  250V.
  C¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn cña tr¹m trung t©m vµ cña tr¹m
h¹ ¸p ®-îc ®Æt ë bªn trong rµo th-êng xuyªn ®-îc b¶o vÖ,
hoÆc ®Æt ë trong c¸c phßng hay c¸c buång mµ chØ cã nh÷ng
chuyªn viªn ®iÖn ¸p cao míi cã thÓ vµo ®Ó thùc hiÖn c¸c
c«ng t¸c hoÆc thao t¸c víi c¸c ph-¬ng tiÖn b¶o hé an toµn
®iÖn c¸ nh©n, th× còng sÏ ®-îc tÝnh víi Ud  250V.
  - §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn ®Æt ë khu vùc Ýt ng-êi
qua l¹i vµ kh«ng cã thiÕt bÞ ®iÖn ®¸nh tÝn hiÖu hay c¾t tù
®éng mét c¸ch ®¶m b¶o khi cã sù cè, th× ta sÏ tÝnh tíi
®iÒu kiÖn Ud  125V. Tr-êng hîp nµy lµ tr-êng hîp ®èi víi
c¸c trang thiÕt bÞ ë tr¹m trung t©m, tr¹m h¹ ¸p mµ kh«ng
®-îc rµo b¶o vÖ nh- tr-êng hîp võa nªu trªn.
  - Khi trang thiÕt bÞ cã nhiÒu ng-êi cã thÓ ®Õn vµ tiÕp
xóc (vÝ dô c¸c ®éng c¬ ®iÖn, c¸c tñ hay c¸c m¸y biÕn ¸p
n»m trong tñ b»ng kim lo¹i ®-îc sö dông rÊt phæ biÕn vÒ
sau nµy) th× cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Æc biÖt.
Nh÷ng biÖn ph¸p nµy ®Òu nh»m môc ®Ých chÝnh lµ sÏ ®¹t ®-îc
®iÖn ¸p tiÕp xóc vµ ®iÖn ¸p b-íc d-íi gi¸ trÞ 40V ë bÊt kú
®iÒu kiÖn nµo.
  §iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn hoÆc b»ng c¸ch tÝnh to¸n hÖ
thèng tiÕp ®Êt, dïng c«ng thùc ®· tÝnh ë tr-êng hîp l-íi
®iÖn ¸p thÊp, hoÆc thùc hiÖn ph©n phèi l¹i ®iÖn thÕ, hoÆc
b»ng c¸ch bè trÝ c¸ch ®iÖn trong viÖc x©y dùng.
                            42
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
  Gi¸ trÞ ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt ®èi víi tr-êng
hîp l-íi ®iÖn c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt sÏ kh«ng bao giê ®-îc
v-ît qu¸ 10  .
  * §èi víi l-íi ®iÖn cao thÕ cã trung tÝnh tiÕp ®Êt:
  Khi ch¹m ®Êt mét pha (ng¾n m¹ch mét pha) cÇn ph¶i thùc
hiÖn c¾t tù ®éng thËt nhanh khu vùc sù cè, ®Ó lo¹i khu vùc
nµy ra khái nguån ®iÖn.
  §Ó tÝnh to¸n hÖ thèng tiÕp ®Êt, chóng ta còng sö dông
        U
biÓu thøc: Rd  d
        Id
  + Ip: dßng ®iÖn mét pha ch¹m ®Êt (ng¾n m¹ch mét pha).
  Dßng ®iÖn nµy sÏ ®i vµo hÖ thèng tiÕp ®Êt vµ thùc hiÖn
t¸c ®éng c¾t khu vùc sù cè mét c¸ch ®¶m b¶o ra khái l-íi
®iÖn chung.
  + Ud: ®iÖn ¸p cña hÖ thèng tiÕp ®Êt.
  §-îc x¸c ®Þnh sao cho ®iÖn ¸p tiÕp xóc Utx vµ ®iÖn ¸p
b-íc Ub-íc ë ngay t¹i thiÕt bÞ còng nh- ë xung quanh thiÕt
bÞ kh«ng ®-îc v-ît qu¸ nh÷ng gi¸ trÞ cho phÐp.
  §iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ ®èi víi l-íi
®iÖn cao thÕ cã trung tÝnh nèi ®Êt trong bÊt kú tr-êng hîp
nµo còng kh«ng ®-îc v-ît qu¸ 0,5  .
  Tr-êng hîp tr¹m biÕn ¸p vµ tr¹m ph©n phèi cã ®iÖn ¸p
®Þnh møc gi÷a c¸c pha tõ 110KV trë lªn vµ ë xung quanh cã
c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp: ë vÞ trÝ ngay ph¹m vi rµo b¶o
vÖ tr¹m, ®ång thêi ë trong vïng lµm viÖc xung quanh trang
thiÕt bÞ ®iÖn (tñ ®iÒu khiÓn, m¸y biÕn ¸p, m¸y c¾t ®iÖn
v.v...) yªu cÇu ®iÖn ¸p tiÕp xóc vµ ®iÖn ¸p b-íc kh«ng
v-ît qu¸ 40V.
  ë l-íi ®iÖn ®iÖn ¸p cao trung tÝnh nèi ®Êt, v× gi¸ trÞ
dßng ®iÖn ch¹m ®Êt lín nªn rÊt khã ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn nªu
trªn. Muèn thùc hiÖn ®-îc th× ®iÖn trë tiÕp ®Êt Rd ph¶i bÐ
h¬n 0,5  . Thùc tÕ, nhiÒu tr-êng hîp kh«ng cã kh¶ n¨ng
gi¶m ®iÖn trë tiÕp ®Êt xuèng thÊp d-íi gi¸ trÞ nµy nhiÒu
®-îc.
  VÝ dô: NÕu Id = 5.000 A vµ Rd = 0,5  , ®iÖn ¸p cña hÖ
thèng tiÕp ®Êt sÏ lµ: Ud =   Id.Rd = 5.000. 0,5 = 2500V.
§iÖn ¸p nµy mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng më m¸y c¾t ®iÖn ngay tøc
thêi, th× râ rµng sÏ dÉn ®Õn tai n¹n. Muèn ®¶m b¶o b¶o vÖ
®-îc th× yªu cÇu:

                            43
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
         U tx  40
      Rd        0,008  ()
         I d 5000
  * Khi tÝnh to¸n ®-êng d©y dÉn sö dông trong hÖ thèng
tiÕp ®Êt cÇn ph¶i ®Ó ý ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y:
  + §iÖn trë ph¶i bÐ nhÊt sao cho nã kh«ng gãp phÇn lµm
t¨ng ®iÖn trë toµn bé cña hÖ thèng tiÕp ®Êt.
  + Ph¶i cã ®ñ ®é bÒn c¬ khÝ vµ chèng ¨n mßn kim lo¹i.
  + Ph¶i liªn tôc chÞu ®-îc dßng ®iÖn ®i qua sao cho
nhiÖt ®é cña ®-êng d©y dÉn kh«ng ®-îc v-ît qu¸ 1500C nÕu
®-îc l¾p ®Æt hiÖn diÖn dÔ tr«ng thÊy, vµ 950C nÕu ®-îc
ch«n s©u xuèng ®Êt.
  §èi víi c¸c cét ®iÖn cña ®-êng d©y trªn kh«ng, th× Rd
cã thÓ cã gi¸ trÞ v-ît qu¸ nh÷ng gi¸ trÞ ®· nªu tr-íc ®©y,
nÕu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:
  - C¸c cét ®iÖn nµy n»m trong vïng Ýt ng-êi qua l¹i.
  - §· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó giíi h¹n ®Õn møc tèi
thiÓu ch¹m ®Êt.
  VÝ dô: dïng c¸c sø c¸ch ®iÖn cã ®iÖn trë c¸ch ®iÖn
cao, lu«n lu«n kiÓm tra trong qu¸ tr×nh vËn hµnh hoÆc thùc
hiÖn l¾p ®Æt sao cho khi sù cè c¸ch ®iÖn th× c¸c phÇn tö
mµ ng-êi cã thÓ ch¹m ph¶i vÉn kh«ng hÒ cã ®iÖn ¸p v.v...
  4. ViÖc dïng chung hÖ thèng tiÕp ®Êt.
  ViÖc dïng chung hÖ thèng tiÕp ®Êt cã -u ®iÓm lµ: tr¸nh
®-îc sù chªnh lÖch ®iÖn thÕ cã thÓ xuÊt hiÖn gi÷a c¸c vá
cña thiÕt bÞ khi dïng hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ riªng lÎ,
®ång thêi lµm cho viÖc sö dông hÖ thèng tiÕp ®Êt trë nªn
kinh tÕ h¬n, ®«i lóc hiÖu qu¶ h¬n v× cã thÓ cã ®-îc ®iÖn
trë ch¹y vµo trong ®Êt bÐ h¬n.
  ViÖc dïng chung hÖ thèng tiÕp ®Êt nh»m nhiÒu môc ®Ých.
  VÝ dô: HÖ thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh: ®iÓm trung tÝnh cña
m¸y biÕn ¸p sÏ ®-îc nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt, ®ång thêi
vá cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña tr¹m biÕn ¸p còng ®-îc nèi
®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt nµy ®Ó thùc hiÖn tiÕp ®Êt b¶o vÖ. HÖ
thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ cña c¸c vá thiÕt bÞ ®iÖn ¸p cao còng
®-îc dïng ®Ó nèi ®Õn c¸c vá cña thiÕt bÞ ®iÖn ¸p thÊp.
  Khi sö dông chung hÖ thèng tiÕp ®Êt ®èi víi tr-êng hîp
cã nhiÒu ng-êi tiÕp xóc víi vá cña trang thiÕt bÞ ®iÖn ¸p
thÊp còng nh- vá cña trang thiÕt bÞ ®iÖn ¸p cao (tõ 1KV trë
lªn) th× kh«ng bao giê ®-îc phÐp cã ®iÖn ¸p tiÕp xóc lín


                             44
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                          
Ch-¬ng 2
h¬n 40V, víi l-íi ®iÖn hÇm má kh«ng bao giê ®-îc phÐp cã
®iÖn ¸p tiÕp xóc lín h¬n 24V.
  Khi vá thiÕt bÞ ®iÖn ®iÖn ¸p cao vµ vá thiÕt bÞ ®iÖn
®iÖn ¸p thÊp ®-îc ®-a ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ chung,
th× ®iÖn trë Rd ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn sau:
                            U tx
                        Rd 
                            Id
  + Id: gi¸ trÞ cùc ®¹i cña dßng ®iÖn ch¹m ®Êt.
  + Utx: ®iÖn ¸p tiÕp xóc lín nhÊt cho phÐp víi l-íi ®iÖn
¸p thÊp t-¬ng øng.
  Trong bÊt kú tr-êng hîp nµo, ®iÖn trë cña hÖ thèng
tiÕp ®Êt kh«ng ®-îc v-ît qu¸ gi¸ trÞ 4  ( víi l-íi ®iÖn ë
hÇm má kh«ng ®-îc v-ît qu¸ 2  ).
  Chó ý ®Æc biÖt khi dïng hÖ thèng tiÕp ®Êt nh»m môc ®Ých
b¶o vÖ vµ hÖ thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh lµ chung mét hÖ
thèng. Tr-êng hîp quan träng nhÊt lµ khi hÖ thèng tiÕp ®Êt
b¶o vÖ cña c¸c tr¹m ph©n phèi, tr¹m biÕn ¸p cña l-íi ®iÖn
cao thÕ trung tÝnh c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt ®-îc dïng chung
víi hÖ thèng tiÕp ®Êt lµm viÖc cña l-íi ®iÖn h¹ thÕ khi
phÝa h¹ thÕ thùc hiÖn b¶o vÖ b»ng tiÕp d©y trung tÝnh.
  ViÖc dïng chung nh- vËy cã kh¶ n¨ng x¶y ra trong mét
sè tr-êng hîp sau:
  * Khi l-íi cao thÕ ®-îc truyÒn t¶i b»ng c¸p ngÇm cã vá bäc
kim lo¹i: (h×nh 2.10).
  - NÕu l-íi ®iÖn cao thÕ ®-îc truyÒn t¶i b»ng c¸p ngÇm
cã vá bäc kim lo¹i vµ l-íi ®iÖn h¹ thÕ lµ ®-êng d©y trªn
kh«ng ta cã c¸ch thùc hiÖn tiÕp ®Êt chung nh- h×nh 2.10a.
NÕu l-íi h¹ thÕ còng lµ ®-êng d©y c¸p ngÇm, ta cã c¸ch
thùc hiÖn nh- h×nh 2.10b. HoÆc ta cã thÓ thùc hiÖn tiÕp
®Êt khi l-íi ®iÖn bao gåm ®-êng d©y c¸p ngÇm vµ ®-êng d©y
trªn kh«ng nh- h×nh 2.11.

           b¶ng ph©n                  b¶ng ph©n
           phèi      T              phèi
                  S
                  R
                  0
                                       C¸p h¹ thÕ
 C¸p cao
                 ®.d©y h¹


                      C¸p cao
 thÕ
                      thÕ
      D©y dÉn nèi ®Êt              D©y dÉn nèi ®Êt
                 thÕ
      chÝnh                   chÝnh
      R0    a)                R0    b)
                 H×nh 2-10
    Sö dông chung hÖ thèng tiÕp ®Êt khi l-íi ®iÖn cao thÕ lµ ®-êng           45
Trang:       c¸p ch«n ngÇm, vá c¸p ®-îc bäc thÐp.
         a. Khi l-íi ®iÖn h¹ thÕ lµ ®-êng d©y trªn kh«ng.
         b. Khi l-íi ®iÖn h¹ thÕ lµ ®-êng d©y c¸p ®iÖn ch«n
         ngÇm.
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                      
Ch-¬ng 2
                                      3
                                      2
                                      1
     L-íi ®iÖn cao
             b¶ng ph©n                L-íi h¹
     thÕ
             phèi   T               thÕ  T
                  S                  S
                  R                  R
                  0                  0
                 l-íi h¹
     C¸p cao
                 thÕ
     thÕ
          R0              RP     20m    R0
                  H×nh 2-11
     HÖ thèng tiÕp ®Êt khi l-íi ®iÖn ®-îc t¹o nªn lµ l-íi ®iÖn cña
         ®-êng d©y trªn kh«ng vµ l-íi ®iÖn c¸p ngÇm.

  NÕu l-íi ®iÖn cao thÕ ®-îc truyÒn t¶i b»ng c¸p ngÇm,
th× sù nguy hiÓm do viÖc truyÒn ®iÖn ¸p nguy hiÓm qua
®-êng d©y dÉn trung tÝnh b¶o vÖ sÏ gi¶m ®i v×:
  - §iÖn dung cña l-íi ®iÖn lín nªn dÔ dµng ®¸nh tÝn
hiÖu vµ lo¹i khu vùc sù cè ra khái nguån khi x¶y ra ch¹m
®Êt ®¬n, sÏ ng¨n c¶n kh¶ n¨ng ch¹m ®Êt kÐp.
  - Vá bäc b»ng kim lo¹i cña c¸p ch«n s©u d-íi ®Êt sÏ t¹o
nªn 1 ®iÖn cùc tèt, lµm gi¶m ®iÖn trë tæng cña hÖ thèng
tiÕp ®Êt chung, tøc lµ ®-a ®Õn gi¶m ®¸ng kÓ ®iÖn ¸p tiÕp
xóc. TÊt c¶ nh÷ng -u ®iÓm nµy kh«ng thÓ cã ®èi víi l-íi
®iÖn ®-êng d©y trªn kh«ng.
  §èi víi l-íi ®iÖn ®-êng d©y trªn kh«ng, khi x¶y ra
ch¹m ®Êt ®¬n, th× dßng ®iÖn sù cè cµng bÐ sÏ cµng kÐo dµi
thêi gian sù cè, do ®ã dÔ dµng ®-a ®Õn kh¶ n¨ng x¶y ra
ch¹m ®Êt kÐp.
  Khi kh«ng thùc hiÖn ®-îc tiÕp ®Êt chung mµ ph¶i thùc
hiÖn tiÕp ®Êt riªng biÖt, th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hÖ
thèng tiÕp ®Êt riªng biÖt nµy ph¶i thùc hiÖn sao cho kh«ng
bao giê ®-a ®Õn mét ®iÖn ¸p tiÕp xóc víi vá thiÕt bÞ ®iÖn
®-îc nèi ®Õn ®-êng d©y dÉn trung tÝnh b¶o vÖ, cã trÞ sè
lín h¬n 40V (h×nh 2.12).
  Kho¶ng c¸ch cña hai hÖ thèng tiÕp ®Êt riªng biÖt nµy
Ýt nhÊt ph¶i ®¶m b¶o 20m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c phÇn tö kim
lo¹i ®-îc nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt kh¸c nhau ph¶i ®Æt
c¸ch xa nhau Ýt nhÊt lµ 0,10m. NÕu tr-êng hîp ®iÒu kiÖn

                                        46
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                            
Ch-¬ng 2
kho¶ng c¸ch trªn kh«ng tho¶ m·n th× ta ph¶i sö dông vËt
liÖu c¸ch ®iÖn ®Æc biÖt.
                 L-íi h¹
                 thÕ   T                       T
                     S                       S
                     R                       R
                     0                       0
                                   >100mm
                   hÖ
                                   hoÆc
   hÖ               thèng
                                   c¸ch
   thèng    100mm       tiÕp
                                   ®iÖn
   tiÕp    hoÆc c¸ch      ®Êt vËn
                                   ®Æc
   ®Êt    ®iÖn ®Æc      hµnh ë
                                   biÖt
   phÝa    biÖt        phÇn h¹
RP  cao thÕ   20m        thÕ
                   R0                    20m R0
        H×nh 2-12                    H×nh 2-13
    Sù ng¨n c¸ch riªng biÖt         HÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ khi ®-êng d©y
     cña hai hÖ thèng tiÕp          trªn kh«ng cña ®iÖn thÕ thÊp ®-îc nèi
         ®Êt.              ®Õn tr¹m biÕn thÕ b»ng c¸p ch«n ngÇm.


  Khi ®-êng d©y trªn kh«ng cña ®iÖn ¸p thÊp ®-îc nèi ®Õn
tr¹m ®iÖn b»ng c¸p ngÇm (h×nh 2.13) th× d©y dÉn trung tÝnh
kh«ng nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt cña tr¹m mµ ®-îc nèi ®Õn
hÖ thèng nèi ®Êt ë ngay cét thø 2 ®Ó ®¶m b¶o sù ®éc lËp
cña hÖ thèng tiÕp ®Êt.
  ViÖc nèi ®Êt b¶o vÖ cña c¸c phÇn tö kim lo¹i ë phÇn
®iÖn ¸p thÊp cña tr¹m ®iÖn h¹ ¸p, cña tr¹m ph©n phèi
v.v... khi ®iÓm trung tÝnh cña l-íi ®iÖn thÕ thÊp ®-îc nèi
®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt, th× hÖ thèng tiÕp ®Êt nµy ph¶i t¸ch
biÖt víi hÖ thèng tiÕp ®Êt ë phÇn ®iÖn thÕ cao. Ta cã thÓ
thùc hiÖn theo c¸ch sau ®©y:
  a) NÕu c¸c phÇn tö kim lo¹i ë phÇn ®iÖn ¸p thÊp cÇn
ph¶i ®-îc b¶o vÖ, th× c¸c phÇn tö nµy ph¶i ®-îc t¸ch biÖt
víi thiÕt bÞ tiÕp ®Êt ë phÇn ®iÖn ¸p cao vµ ®-îc nèi ®Õn
d©y dÉn trung tÝnh b¶o vÖ (h×nh 2.14).
                         nh÷ng cÊu tróc
                         kh«ng thÓ ng¨n
                         c¸ch ®iÖn             T
                                          S
                      T                    R
            b¶o vÖ ë ®iÖn ¸p
                      S                    0
            d©y trung tÝnh
                      R
            hÖ thèng tiÕp
                                       hÖ thèng
                      0                 tiÕp ®Êt
                                       vËn hµnh
    >100mm                          hÖ thèng  ë phÇn
                                 tiÕp ®Êt  ®iÖn ¸p
            thÊp
    hay cã c¸ch                        b¶o vÖ   thÊp
    ®iÖn ®Æc                          chung
                              RP     > 20m  R0
    biÖt
 RP                    R0          H×nh 2-15
        H×nh 2-14              Sù ng¨n c¸ch riªng biÖt cña hai hÖ
   HÖ thèng tiÕp trung tÝnh (nèi        thèng tiÕp ®Êt: hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o
     trung tÝnh) b¶o vÖ.          vÖ chung ë tr¹m h¹ ¸p vµ hÖ thèng tiÕp
                           ®Êt vËn hµnh ë ®iÖn ¸p thÊp.
                                             47
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                              
Ch-¬ng 2


  b) NÕu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc nh- ë môc a, th× c¸c
phÇn tö nµy sÏ ®-îc nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ chung
(h×nh 2.15).
  c) NÕu mét sè c¸c phÇn tö kim lo¹i cÇn ®-îc b¶o vÖ l¹i
ph¶i t¸ch biÖt, nh÷ng phÇn tö kim lo¹i cßn l¹i th× kh«ng
cÇn ph¶i t¸ch biÖt, th× nh÷ng phÇn tö kim lo¹i cã yªu cÇu
cÇn ®-îc t¸ch biÖt ra nµy sÏ ®-îc nèi ®Õn d©y trung tÝnh,
vµ sè cßn l¹i ®-îc nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ ë phÇn
®iÖn thÕ cao (h×nh 2.16).

                                            T
                                            S
                 HÖ thèng tiÕp ®Êt                   R
                                            0
                 trung tÝnh ë phÇn
                 ®iÖn ¸p thÊp
                  100mm               HÖ thèng tiÕp
                  hay c¸ch ®iÖn ®Æc         ®Êt ë phÇn ®iÖn
     HTT§ b¶o vÖ ë phÇn    biÖt                ¸p thÊp (tiÕp
     ®iÖn ¸p cao         C¸p bäc c¸ch
                                   ®Êt vËn hµnh)
                   ®iÖn
  RP                            R0
                   H×nh 2-16
     HÖ thèng tiÕp b¶o vÖ ë phÇn ®iÖn thÕ cao vµ tiÕp d©y trung tÝnh
         b¶o vÖ ë phÇn ®iÖn thÕ thÊp cña tr¹m biÕn thÕ.


  C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ cÇn ph¶i thùc hiÖn sao cho tr¸nh
®-îc bÊt kú sù nguy hiÓm nµo cho ng-êi khi tiÕp xóc víi vá
thiÕt bÞ hay víi c¸c l-íi rµo cña c¸c thiÕt bÞ ë phÇn ®iÖn
¸p thÊp hay ë phÇn ®iÖn ¸p cao vµ ph¶i tr¸nh sù chªnh lÖch
®iÖn thÕ gi÷a c¸c phÇn tö trong cïng mét hÖ thèng trang bÞ
®iÖn.
  Th«ng th-êng, hÖ thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh cã thÓ nèi
víi hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ nÕu trong qu¸ tr×nh vËn hµnh
c¸c ®iÖn ¸p tiÕp xóc vµ ®iÖn ¸p b-íc kh«ng v-ît qu¸ nh÷ng
gi¸ trÞ cho phÐp.
   §2. b¶o vÖ b»ng c¸ch nèi vá thiÕt bÞ ®Õn d©y trung tÝnh
  I. Nguyªn t¾c thùc hiÖn b¶o vÖ.
  Th«ng qua viÖc nèi vá thiÕt bÞ ®iÖn ®Õn d©y trung tÝnh
b¶o vÖ, tøc lµ thùc hiÖn b¶o vÖ d©y trung tÝnh. Khi cã sù
cè do c¸ch ®iÖn bÞ háng th× sÏ x¶y ra ng¾n m¹ch gi÷a pha
cã sù cè víi trung tÝnh cña l-íi ®iÖn (h×nh 2-17).
                            T
               Zf            S
          Uf                 R
                            0          Uf
                   Isc   d©y dÉn         rn     rf
            Zn         trung tÝnh
                   (I®)                          48
                        b¶o vÖ      Zn          Zf
Trang:
                  Rsc                Ln    Lf

                              Isc
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
  Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ph¶i lµm nãng ch¶y d©y ch¶y trong
cÇu ch×, hay ph¶i tiÕn hµnh më cÇu dao tù ®éng ®Ó lo¹i
vïng sù cè ra khái l-íi ®iÖn. Muèn b¶o vÖ ®-îc hiÖu qu¶,
ta cÇn ph¶i thùc hiÖn sao cho viÖc t¸ch thiÕt bÞ bÞ sù cè
ra khái l-íi ®iÖn ph¶i x¶y ra trong thêi gian ng¾n nhÊt vµ
ng¾n h¬n 0,2 gi©y, tøc lµ ®iÖn ¸p tiÕp xóc kh«ng thÓ t¹o
nªn t¸c dông nguy hiÓm ®èi víi c¬ thÓ ng-êi.
  Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ®-îc tÝnh b»ng biÓu thøc sau:
      Uf
I ngm 
     Zf  Z n
   Trong ®ã:
   + Uf: ®iÖn ¸p pha bÞ sù cè, [V].
   + Zf: tæng ®iÖn trë cña d©y dÉn pha sù cè, tõ nguån
®Õn vÞ trÝ sù cè, [].
  + Zn: tæng trë cña d©y dÉn trung tÝnh, [].
  Do sù qu¸ t¶i vµ mÊt c©n b»ng cña l-íi ®iÖn, trong
tr-êng hîp sù cè, gi¸ trÞ ®iÖn ¸p Uf sÏ nhá h¬n gi¸ trÞ
®iÖn ¸p ®Þnh møc. Th«ng th-êng sù kh¸c nhau nµy kh«ng lín,
song ®Ó tÝnh ®Õn nh÷ng tr-êng hîp bÊt lîi nhÊt ta sÏ coi
®iÖn ¸p cña pha bÞ sù cè b»ng víi ®iÖn ¸p pha ®Þnh møc ®èi
víi ®Êt.
  Muèn cho b¶o vÖ d©y nèi trung tÝnh ®¹t ®-îc môc ®Ých
th× ®iÖn trë cña d©y trung tÝnh ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh sao cho
®¶m b¶o t¸ch ®-îc thiÕt bÞ bÞ sù cè ra khái nguån ®iÖn.
II. C¸c yªu cÇu khi thùc hiÖn:
  Yªu cÇu chÝnh ®èi víi hÖ thèng tiÕp d©y trung tÝnh
(cßn gäi lµ tiÕp kh«ng): d©y dÉn trung tÝnh gi÷a nguån
®iÖn (m¸y ph¸t hay biÕn ¸p) vµ vá thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc b¶o
vÖ ph¶i ®-îc tÝnh sao cho dßng ®iÖn sù cè Ýt nhÊt ph¶i v--
ît qu¸ 3 lÇn dßng ®iÖn ®Þnh møc cña cÇu ch× nãng ch¶y gÇn
nhÊt, hoÆc Ýt nhÊt gÊp 1,5 lÇn dßng ®iÖn më nhanh cña dÇu
dao tù ®éng ®-îc sö dông b¶o vÖ cho thiÕt bÞ ®iÖn t-¬ng
øng.
                            49
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                             
Ch-¬ng 2
  §«i lóc ®iÒu kiÖn nµy cã thÓ ®-îc tho¶ m·n nÕu nh-
tiÕt diÖn cña d©y trung tÝnh chØ bÐ b»ng 1/3 lÇn tiÕt diÖn
cña d©y dÉn pha, (khi d©y trung tÝnh vµ d©y dÉn pha cïng
lo¹i vËt liÖu). ViÖc thùc hiÖn b¶o vÖ b»ng tiÕp d©y trung
tÝnh cã lÏ thuËn tiÖn h¬n nhiÒu so víi b¶o vÖ b»ng tiÕp
®Êt.
  1. Tr¸nh nguy hiÓm khi xuÊt hiÖn ®øt d©y cña m¹ch
trung tÝnh.
  Trªn thùc tÕ, ®øt d©y trung tÝnh th-êng cã thÓ x¶y ra
ë vá cña thiÕt bÞ ®iÖn, ë c¸c cùc cña b¶ng ph©n phèi
v.v... Khi x¶y ra nh- vËy, tÊt c¶ c¸c vá cña thiÕt bÞ ®iÖn
®· ®-îc nèi ®Õn d©y trung tÝnh kh«ng ®-îc b¶o vÖ (h×nh 2-
18).
                                         T
                                         S
               T                          R
               S
                 d©y dÉn b¶o
               R
                                         d©y trung
                   vÖ
                                          tÝnh
  ®øt
  d©y
      ®øt                              Isc
      d©y                         Id
          ®øt
                          R0        Rd
          d©y
  R0    H×nh 2-18.                   H×nh 2-19.
 Nh÷ng kh¶ n¨ng bÞ ®øt d©y dÉn         Nèi vá cña thiÕt bÞ ®Õn trung tÝnh
trung tÝnh ë l-íi trung tÝnh tiÕp       vµ ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt (tiÕp trung
        ®Êt.              tÝnh vµ tiÕp ®Êt), nÕu ®øt d©y trung
                        tÝnh x¶y ra ë vá thiÕt bÞ th× dßng
                        ®iÖn sù cè sÏ ch¹y qua hÖ thèng tiÕp
                         ®Êt vµ hÖ thèng tiÕp trung tÝnh.
  §Ó tr¸nh tr-êng hîp nªu trªn, t¹i mét sè ®iÓm cña l-íi
d©y trung tÝnh b¶o vÖ ph¶i ®-îc tiÕp ®Êt, nh- vËy ®· t¹o
con ®-êng ch¹y phô cña dßng ®iÖn sù cè. ViÖc tiÕp ®Êt phô
ph¶i dù kiÕn sao dßng ®iÖn sù cè ph¶i ®i qua hÖ thèng tiÕp
®Êt phô nh- h×nh 2-19.
  HÖ thèng tiÕp ®Êt ph¶i ®-îc tÝnh to¸n ®Ó ®¶m b¶o hÖ
thèng nµy lµm viÖc ®éc lËp (®iÖn ¸p tiÕp xóc kh«ng ®-îc v-
-ît qu¸ 40V). §iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt phô ph¶i bÐ
h¬n 4  .
  2. §-a trang thiÕt bÞ ®iÖn bÞ sù cè ra khái nguån ®iÖn
trong kho¶ng thêi gian bÐ h¬n 0,2 gi©y ®Ó tr¸nh tai n¹n
nguy hiÓm.
                                               50
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                                  
Ch-¬ng 2
  ViÖc thùc hiÖn ®-a c¸c thiÕt bÞ bÞ sù cè ra khái nguån
trong kho¶ng thêi gian bÐ h¬n 0,2 gi©y cã thÓ kh«ng thùc
hiÖn ®-îc do cÇu ch× ®-îc tÝnh to¸n ®óng kÝch th-íc hay do
sù cè h- háng cÇu dao tù ®éng. §èi víi nh÷ng cÇu ch× cì
lín, nÕu nh- ë tr¹ng th¸i lµm viÖc tèt vµ ®-îc chän ®óng
cì th× thêi gian c¾t còng cã thÓ lín h¬n 0,2 gi©y. V× vËy
nªn nÕu kh«ng cã tiÕp ®Êt phô, th× ®iÖn ¸p tiÕp xóc khi sù
cè sÏ gÇn b»ng ®iÖn ¸p gi¸ng trªn d©y trung tÝnh Ukhi dßng
                         f

®iÖn ng¾n m¹ch ®i qua d©y nµy (h×nh 2-20a).
                     R0
                                                (Isc)
   Uf     Rf                                  RTTUn Rf
                                                 I®
     RTT                            Utx
                                       Rng
             cÇu ch×                                a)
             kh«ng bÞ
                         Rd+R0
                                            Uf
                       Rd
              ®øt
                                  R0
                       Utx=Un
                                                (Isc)
                  Id                        RTT Un Rf
             Utx=Un
                                                 I®
                             Utx Rng    Rd
  R0      a)         b)  Rd                   Id
                                                b)

                   H×nh 2-20.
         §iÖn ¸p tiÕp xóc mµ c¬ thÓ ng-êi cã thÓ chÞu ®ùng
                  cho ®Õn lóc
              lo¹i khái thiÕt bÞ bÞ sù cè
  3. Tr¸nh nguy hiÓm nÕu ta cã sai sãt trong viÖc ®¶o
vai trß cña d©y dÉn:
  §-a d©y pha tiÕp xóc víi vá thiÕt bÞ thay v× dïng d©y
dÉn trung tÝnh b¶o vÖ ®Ó tiÕp xóc ®Õn vá thiÕt bÞ.
  Tr-êng hîp nµy nÕu ta kh«ng dù kiÕn thªm mét biÖn ph¸p
b¶o vÖ kh¸c th× khi tiÕp xóc víi vá thiÕt bÞ, ng-êi sÏ
ph¶i chÞu toµn bé ®iÖn ¸p cña l-íi ®iÖn ®èi víi ®Êt. Cßn
nÕu vá cña thiÕt bÞ ®-îc nèi víi hÖ thèng tiÕp ®Êt phô th×
sÏ tr¸nh ®-îc tai n¹n x¶y ®Õn, v× ®a sè c¸c tr-êng hîp hÖ
thèng tiÕp ®Êt phô ®ñ kh¶ n¨ng lµm gi¶m ®iÖn ¸p tiÕp xóc
®Õn gi¸ trÞ kh«ng cßn nguy hiÓm n÷a.
  4. Tr¸nh nguy hiÓm do ch¹m gi÷a d©y dÉn trung tÝnh vµ
d©y dÉn pha.
  Sù tiÕp xóc nguy hiÓm khi d©y trung tÝnh kh«ng ®-îc
nèi ®Õn l-íi trung tÝnh b¶o vÖ, mµ d©y trung tÝnh ë phÝa
thiÕt bÞ l¹i ch¹m vµ tiÕp xóc víi d©y dÉn pha (h×nh 2-
21a). Trong tr-êng hîp nµy vá thiÕt bÞ chÞu mét ®iÖn ¸p

                                                   51
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
b»ng víi ®iÖn ¸p cña l-íi ®iÖn ®èi víi ®Êt. Sù cè nµy
th-êng x¶y ra khi sö dông thiÕt bÞ cÇm tay hay thiÕt bÞ di
®éng.
                            52
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                             
Ch-¬ng 2      Uf
                   Utx=Uf
                            Utx=Uf
                                   Id


      R0                           Id   Rd

              a)              b)
                  H×nh 2-21.
       Vá thiÕt bÞ ®iÖn cã ®iÖn ¸p b»ng ®iÖn ¸p pha do d©y
      trung tÝnh ë phÝa thiÕt bÞ l¹i ch¹m vµo d©y dÉn pha hoÆc
            s¬ suÊt ®¶o vai trß cña d©y dÉn.
        a. Kh«ng cã hÖ thèng tiÕp ®Êt dïng ®Ó b¶o vÖ phô
        (tiÕp ®Êt dù tr÷).
        b. Cã tiÕp ®Êt ®Ó b¶o vÖ phô (cã tiÕp ®Êt dù tr÷ Rt®.
  Muèn tr¸nh sù nguy hiÓm nh- vËy ta ph¶i thùc hiÖn b¶o
vÖ phô. HÖ thèng nèi ®Êt dïng ®Ó b¶o vÖ phô sÏ ®¶m b¶o ®-
-îc yªu cÇu b¶o vÖ, gièng nh- tr-êng hîp d©y trung tÝnh bÞ
®øt hay s¬ suÊt ®¶o vai trß cña d©y dÉn; v× khi ch¹m ®Êt
dÉn ®Õn t¸c ®éng thiÕt bÞ b¶o vÖ, kh«ng kÓ dßng ®iÖn sù cè
xuÊt hiÖn v× lý do g×.
  5. Tr¸nh nguy hiÓm do sö dông d©y trung tÝnh vËn hµnh
lµm ®-êng d©y b¶o vÖ.
  §-êng d©y cung cÊp ®iÖn cho hé tiªu thô mét pha b»ng
hai d©y dÉn: d©y dÉn pha vµ d©y dÉn trung tÝnh (h×nh 2-
22).
  Chóng ta cã xu h-íng sö dông kh«ng ®óng: dïng mét d©y
dÉn nèi vá thiÕt bÞ víi ®-êng d©y trung tÝnh vËn hµnh (h×nh
2-22) ®Ó thùc hiÖn b¶o vÖ. C¸ch m¾c nh- vËy rÊt nguy hiÓm,
v× nÕu nh- ®-êng d©y trung tÝnh bÞ ®øt ®-¬ng nhiªn vá thiÕt
bÞ sÏ hoµn toµn cã ®iÖn ¸p ®èi víi ®Êt vµ nÕu ng-êi tiÕp
xóc vµo vá thiÕt bÞ sÏ dÉn ®Õn t¹i n¹n kh¸ nguy hiÓm.
  Do vËy nªn b¾t ®Çu tõ b¶ng ph©n phèi cung cÊp cho c¸c
thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i ®-îc nèi ®Êt, d©y dÉn trung tÝnh vËn
hµnh ph¶i kh¸c víi d©y dÉn trung tÝnh b¶o vÖ vµ ®-îc m¾c
nh- (h×nh 2-23).
         T                                    T
         S                                    S
         R                                    R
  Uf   rf                                       0
         0                                 Rd
                Uf
   ®øt                   rf                 T
      rU       R0                             S
   d©y                                        R
                                           0 53
Trang:           Rng Utx      rU         d©y trung
         Utx=Uf
                                tÝnh b¶o vÖ

                          R
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                        
Ch-¬ng 2
  6. ViÖc tr¸nh nguy hiÓm ë mét khu vùc chØ dïng b¶o vÖ b»ng
tiÕp ®Êt, cßn khu vùc kh¸c dïng b¶o vÖ b»ng tiÕp d©y T.tÝnh cña
l-íi ®iÖn cã cïng mét nguån ®iÖn (MBA hay m¸y ph¸t).
  NÕu b¶o vÖ b»ng tiÕp ®Êt vµ b¶o vÖ b»ng tiÕp d©y trung
tÝnh kh«ng ®-îc t«n träng th× cã thÓ ®-a ®Õn xuÊt hiÖn
®iÖn ¸p tiÕp xóc nguy hiÓm ®èi víi ng-êi khi tiÕp xóc víi
c¸c vá thiÕt bÞ ®-îc nèi ®Õn d©y trung tÝnh (h×nh 2-24).


      Uf


         1     2
                            3
                      R0           R0
                  UtxUfR +R       UtxUfR +R
                     d  0          d  0

     R0                   Rd


                 H×nh 2-24.
     §iÖn ¸p tiÕp xóc nguy hiÓm xuÊt hiÖn khi ë khu vùc nµy
     chØ ®îc tiÕp ®Êt, cßn khu vùc kia chØ ®îc tiÕp d©y trung
             tÝnh cña cïng líi ®iÖn.

  §iÒu kiÖn nµy kh«ng ®-îc t«n träng trong c¸c tr-êng
hîp sau:
  - Cã hai hay nhiÒu xÝ nghiÖp ®-îc cung cÊp ®iÖn tõ mét
tr¹m ®iÖn, mçi xÝ nghiÖp ¸p dông mét biÖn ph¸p b¶o vÖ: xÝ
nghiÖp nµy chØ dïng b¶o vÖ tiÕp ®Êt, cßn xÝ nghiÖp kia l¹i
chØ dïng b¶o vÖ tiÕp d©y trung tÝnh.
  - Cã thÓ ngay cïng mét xÝ nghiÖp, ë khu vùc gÇn m¸y
biÕn ¸p hay nguån sö dông b¶o vÖ b»ng d©y dÉn trung tÝnh
cßn ë khu vùc xa h¬n sö dông b¶o vÖ b»ng nèi ®Õn hÖ thèng
tiÕp ®Êt tù nhiªn (èng dÉn n-íc, ®êng s¾t trong xÝ nghiÖp,
hay c¸c c«ng tr×nh kim lo¹i kh¸c v.v...).
                                      54
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                            
Ch-¬ng 2
  Khi h- háng cña mét thiÕt bÞ ®-îc nèi ®Õn hÖ thèng
tiÕp ®Êt, thiÕt bÞ nµy kh«ng ®-îc nèi ®Õn l-íi trung tÝnh
b¶o vÖ (vÝ dô ®éng
                         D©y trung tÝnh b¶o
c¬ 3 h×nh 2-24 bÞ                    vÖ
háng c¸ch ®iÖn mét
pha), th× dßng ®iÖn
sù cè sÏ ch¹y ra                 D©y trung tÝnh b¶o Rd
                             vÖ
vá, ch¹y qua ®iÖn
trë cña hÖ thèng
tiÕp ®Êt Rd vµ ch¹y
                         D©y trung tÝnh b¶o
trong ®Êt ®Õn hÖ    R0                vÖ
thèng tiÕp ®Êt vËn
           HÖ thèng tiÕp ®Êt
hµnh R0 råi trë vÒ     b¶o vÖ
trung  tÝnh  cña            H×nh 2-25
nguån ®iÖn. Nh- vËy    HÖ thèng tiÕp d©y trung tÝnh vµ tiÕp ®Êt
                phô ®Ó b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn
dßng ®iÖn ch¹m ®Êt
           Uf
cã gi¸ trÞ: I d 
          R0  Rd
  Gi¸ trÞ dßng ®iÖn nµy qu¸ bÐ kh«ng ®ñ ®Ó t¸c ®éng b¶o
vÖ lµm viÖc, vµ ®Ó c¾t khái nguån ®iÖn.
  H×nh 2-25 cho ta c¸ch thùc hiÖn tiÕp d©y trung tÝnh vµ
tiÕp ®Êt phô ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn.
  II. TÝnh to¸n ®iÖn trë an toµn.
  1. iÖn trë an toµn khi kh«ng cã tiÕp ®Êt phô.
  Tõ (h×nh 2-20a), ta cã dßng ®iÖn Isc sÏ ®-îc tÝnh nh-
sau:
                         Uf
               I sc 
                       RTT .(Rng  R0 )
                    Rf 
                       RTT  Rng  R0

  Do  R0 << Rng nªn trong m¹ch coi R0 =             ngvµ  RTT << Rng nªn
ta cã:
                           Uf
                     I sc 
                          Rf  RTT
  - §iÖn ¸p tiÕp xóc cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc sau:
                            U f .RTT
                  U tx  I sc .RTT 
                            Rf  RTT

                                           55
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                             
Ch-¬ng 2
          RTT           k
   NÕu ®Æt k =    ta cã: U tx  U f .
          Rf           1 k

  §iÖn ¸p tiÕp xóc Utx phô thuéc vµo quan hÖ gi÷a ®iÖn
trë d©y dÉn trung tÝnh TTvµ ®iÖn trë cña d©y dÉn pha Rf.
Khi tiÕt diÖn cña d©y dÉn trung tÝnh b»ng tiÕt diÖn cña d©y
              U
dÉn pha th× k = 1 hay U tx  f .
               2
  Tõ c¸c biÓu thøc trªn ta thÊy, ®Ó ®¶m b¶o ®iÖn ¸p tiÕp
xóc nhá h¬n ®iÖn ¸p tiÕp xóc cho phÐp cã thÓ thùc hiÖn
b»ng c¸ch gi¶m ®iÖn trë cña d©y trung tÝnh.
                    k
   §Ó ®¶m b¶o an toµn: U tx.cp  U f .  40. Ta thÊy, ®Ó gi¶m
                   1 k
Utx.cp  ph¶i gi¶m k nghÜa lµ gi¶m RTT.
   §iÖn trë an toµn cña d©y trung tÝnh lµ:
              U tx.cp     RTT   U tx.cp      U .R
          k                       RTT  tx.cp f
            U f  U tx.cp    Rf  U f  U tx.cp    U f  U tx.cp

  ViÖc ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy kh«ng kinh tÕ, v× d©y dÉn
trung tÝnh cÇn ph¶i cã tiÕt diÖn kh¸ lín, Thùc tÕ, theo
quan ®iÓm kinh tÕ kü thuËt, tiÕt diÖn d©y trung tÝnh tèi
®a chØ nªn b»ng tiÕt diÖn d©y dÉn pha.
   2. Khi cã tiÕp ®Êt phô.
    Khi nèi vá thiÕt bÞ ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt phô, ®iÖn
¸p    tiÕp    xóc  víi  ng-êi     lµ (H×nh 2-20b):
      U TT   R .R   U TT .Rng .Rd
U tx        . ng d 
      R .R Rng  Rd R0 (Rng  Rd )  Rng .Rd
    R0  ng d
      Rng  Rd

                                       U TT .Rd
   V× Rng >> Rd nªn cã thÓ bá qua Rng, ta cã: U tx 
                                       R0  Rd
   Trong ®ã: UTT lµ ®iÖn ¸p gi¸ng trªn d©y trung tÝnh,
®-îc     x¸c   ®Þnh    gÇn ®óng theo biÓu thøc sau:
        RTT      k
U TT  U f .      Uf .
       Rf  RTT    1 k
  Tõ c¸c biÓu thøc trªn ta thÊy, ®Ó ®¶m b¶o ®iÖn ¸p tiÕp
xóc nhá h¬n ®iÖn ¸p tiÕp xóc cho phÐp cã thÓ thùc hiÖn
b»ng c¸ch gi¶m ®iÖn trë tiÕp ®Êt phô.
                                            56
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                                
Ch-¬ng 2
              U TT .Rd
   Ta cã: U tx            U tx.cp
              R0  Rd
  Do ®ã, ®iÖn trë an toµn cña hÖ thèng tiÕp ®Êt phô ph¶i
tho¶ m·n lµ:
                             R0 .U tx.cp
                         Rd 
                             U TT  U tx.cp

   Trong ®ã:
       + Rd: ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ phô.
       + R0: ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh.
       + Utx.cp: ®iÖn ¸p tiÕp xóc lín nhÊt cho phÐp ()
   §iÒu      kiÖn     trªn      cã   thÓ      viÕt  d-íi   d¹ng:
         (1  k).U tx.cp
Rd  R0 .
      k(U f  U tx.cp )  U tx.cp
  TiÕt diÖn cña          d©y dÉn trung tÝnh cÇn ph¶i ®-îc chän
sao cho dßng ®iÖn         sù cè Ýt nhÊt ph¶i v-ît qu¸ ba lÇn dßng
®iÖn ®Þnh møc cña         cÇu ch× nãng ch¶y ®èi víi thiÕt bÞ bÞ sù
cè gÇn nhÊt hoÆc          Ýt nhÊt còng gÊp 1,5 lÇn dßng ®iÖn t¸c
®éng më nhanh cña         cÇu dao b¶o vÖ tù ®éng cña thiÕt bÞ ®iÖn
bÞ sù cè: I suco  3I dm
  §Ó ®¶m b¶o ®-îc søc bÒn c¬ khÝ, ®èi víi ®êng d©y trªn
kh«ng, tiÕt diÖn cña d©y dÉn trung tÝnh b¶o vÖ Ýt nhÊt
ph¶i b»ng 6mm2 ®èi víi ®ång vµ 16mm2 ®èi víi nh«m.
  NÕu ta dïng thÐp dÉn, th× tiÕt diÖn cña nã th-êng cÇn
ph¶i lín h¬n gÊp tõ 15  20 lÇn tiÕt diÖn cña d©y dÉn
®ång, b¶ng sau cho ta vµi vÝ dô vÒ tiÕt diÖn t-¬ng ®-¬ng.
  §ång, [mm2] 1,5  4   10  16  35   50
   ThÐp, [mm2] 30  80   150  240  600  800
  D©y dÉn trung tÝnh vËn hµnh ®-îc ®¸nh dÊu b»ng mÇu
tr¾ng hay mµu tro. Thanh dÉn trung tÝnh kh«ng c¸ch ®iÖn ®-
-îc s¬n mµu ®en. §-êng d©y c¸p mÒm cung cÊp ®iÖn cho c¸c
hé tiªu thô mµ d©y dÉn cung cÊp ®iÖn vµ d©y b¶o vÖ ®i
chung trong vá cao su mÒm, th× d©y dÉn b¶o vÖ ®-îc ph©n
biÖt b»ng mµu ®á.
  §-êng d©y trªn kh«ng, d©y dÉn trung tÝnh b¶o vÖ ®-îc
m¾c thÊp h¬n d©y dÉn pha. NÕu nã ®-îc m¾c ë trªn, v× lý do
nµo ®ã mµ d©y trung tÝnh bÞ ®øt, th× d©y nã sÏ v-íng vµo
                                              57
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                      
Ch-¬ng 2
c¸c d©y pha vµ do vËy sÏ xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p nguy hiÓm trªn
c¸c vá cña thiÕt bÞ trung tÝnh (h×nh 2-26).
  Trong tr-êng hîp nµy dßng ®iÖn sù cè rÊt nguy hiÓm ®èi
víi c¬ thÓ ng-êi nh-ng kh«ng ®ñ lín ®Ó t¹o nªn sù t¸c ®éng
cña cÇu ch× hay cÇu dao tù ®éng.

                D©y trung
                 tÝnh   T               T
                      S               S
                      R               R
                                 D©y trung
                                  tÝnh
              Utx=Uf R0                      R0
                            H×nh 2-27
                      D©y trung tÝnh ®îc m¾c d-íi cïng
        H×nh 2-26         khi x¶y ra ®øt d©y pha vµ r¬i trªn
D©y trung tÝnh r¬i trªn d©y dÉn pha, dßng      d©y trung tÝnh.
 ®iÖn sù cè rÊt nguy hiÓm ®èi víi c¬ thÓ
          ngêi
  NÕu d©y trung tÝnh b¶o vÖ m¾c ë phÝa d-íi c¸c d©y pha,
th× khi x¶y ra ®øt d©y pha vµ r¬i ch¹m vµo d©y trung tÝnh
n»m phÝa d-íi th× sÏ t¹o nªn ng¾n m¹ch vµ dßng ®iÖn ®ñ lín
®Ó t¸c ®éng cÇu ch× hay cÇu dao tù ®éng vµ sÏ ®a khu vùc
sù cè ra khái nguån ®iÖn (h×nh 2-27).
  * L-íi trung tÝnh b¶o vÖ cÇn ph¶i ®-îc tiÕp ®Êt t¹i
c¸c vÞ trÝ sau:
  - GÇn nguån cung cÊp ®iÖn (m¸y ph¸t hay m¸y biÕn ¸p).
  - §-êng d©y trªn kh«ng: ph¶i tiÕp ®Êt ë tÊt c¶ c¸c ®Çu
®-êng d©y vµ ë nh÷ng chç ph©n nh¸nh. Trªn c¸c tuyÕn ®-êng
d©y Ýt nhÊt 1000m ph¶i tiÕp ®Êt lÆp l¹i sao cho kho¶ng
c¸ch gi÷a hai hÖ thèng tiÕp ®Êt kh«ng ®-îc lín h¬n 1000m.
  - Khu vùc s¶n xuÊt vµ khu vùc trang thiÕt bÞ ®iÖn:
ph¶i tiÕp ®Êt t¹i c¸c b¶ng ph©n phèi. Mét hÖ thèng tiÕp
®Êt cã thÓ dïng cho nhiÒu b¶ng ph©n phèi.
  §iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt ph¶i bÐ h¬n 4.
  L-íi ®iÖn ph©n phèi c«ng céng, nÕu kho¶ng c¸ch gi÷a
hai hÖ thèng tiÕp ®Êt trªn tuyÕn truyÒn t¶i chØ cßn kho¶ng
500m, th× b¶o vÖ b»ng nèi d©y trung tÝnh cho phÐp trÞ sè
cña mçi hÖ thèng tiÕp ®Êt cã gi¸ trÞ ®Õn 10, cßn nÕu
kho¶ng c¸ch gi÷a hai hÖ thèng tiÕp ®Êt gi¶m xuèng n÷a chØ
cßn kho¶ng 200m, th× gi¸ trÞ ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp
®Êt nµy cã thÓ cho gi¸ trÞ ®Õn 20.
                                     58
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn               
Ch-¬ng 2
  Tr-êng hîp cét b»ng  kim lo¹i hay b»ng bªt«ng cèt thÐp,
xem c¸c cét nµy nh- hÖ   thèng tiÕp ®Êt tù nhiªn. Nèi d©y
dÉn trung tÝnh víi phÇn  thÐp cña bª t«ng cèt thÐp hay phÇn
thÐp cña cét kim lo¹i,  ®iÖn trë tiÕp ®Êt cã gi¸ trÞ ®Õn
20.
  * Mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ tr¸nh ®iÖn ¸p tiÕp xóc (xem
nã nh- lµ biÖn ph¸p phô trong b¶o vÖ tiÕp d©y trung tÝnh):
   - Nèi ®Êt c¸c vá trang thiÕt bÞ ®iÖn.
  - KiÓm tra hÖ thèng tiÕp d©y trung tÝnh b»ng thiÕt bÞ
tù ®éng; thiÕt bÞ nµy sÏ t¸ch c¸c thiÕt bÞ ®iÖn bÞ sù cè
ra khái l-íi ®iÖn trong thêi gian 0,2 gi©y.
  - §iÒu khiÓn sù ph©n phèi ®iÖn ¸p trong vïng thao t¸c.
  - Dïng nh÷ng ph-¬ng tiÖn b¶o vÖ nh-: g¨ng tay, ñng
c¸ch ®iÖn, sµo v.v... ®Ó ng¨n c¸ch ng-êi víi thiÕt bÞ ®iÖn
ë vïng thao t¸c.
  - Thùc hiÖn mét sè liªn kÕt phô nèi gi÷a vá c¸c thiÕt
bÞ víi nhau thµnh mét nhãm nh÷ng phÇn tö dÉn ®iÖn tèt. Nh-
vËy, nÕu ®-êng d©y chÝnh nèi ®Õn trung tÝnh bÞ h- háng,
dßng ®iÖn sù cè sÏ cã ®-êng kh¸c ®Ó ®i vÒ ®iÓm trung tÝnh.
  Nh÷ng dông cô ®iÖn cÇm tay, dïng c¸c trang thiÕt bÞ
b¶o hé nh- g¨ng tay, ñng hé c¸ch ®iÖn v.v... nh- biÖn ph¸p
b¶o vÖ an toµn phô.
  Trong cïng mét xÝ nghiÖp, cã thÓ ¸p dông nh÷ng biÖn
ph¸p b¶o vÖ an toµn phô kh¸c nhau ®èi víi nh÷ng khu vùc
lao ®éng, hay nh÷ng phßng, nh÷ng x-ëng kh¸c nhau miÔn sao
cho Ýt tèn kÐm nhÊt.
  ViÖc lùa chän c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn phô, tr-íc
tiªn ph¶i sö dông c¸c phÇn tö nèi ®Êt tù nhiªn.
  Nh÷ng trang thiÕt bÞ di ®éng, th-êng dïng biÖn ph¸p
phô: sö dông thiÕt bÞ tù ®éng t¸ch khái l-íi ®iÖn, v× nÕu
dïng biÖn ph¸p tiÕp ®Êt phô th× sÏ khã thùc hiÖn ®èi víi
tr-êng hîp thiÕt bÞ di ®éng, trong khi ®ã nÕu dïng thiÕt
bÞ tù ®éng t¸ch khái l-íi th× dÔ dµng thùc hiÖn h¬n.
  Cã thÓ nèi nhiÒu c«ng tr×nh hay thiÕt bÞ ®Õn mét hÖ
thèng tiÕp ®Êt nh»m môc ®Ých b¶o vÖ an toµn cho ng-êi khi
tiÕp xóc víi vá thiÕt bÞ hay c¸c c«ng tr×nh sö dông ®iÖn.
  VÝ dô: cã mét hÖ thèng tiÕp ®Êt ®-îc nèi ®Õn c¸c cùc
hay thanh gãp trung tÝnh cña b¶ng ph©n phèi th× ®ång thêi
cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó nèi ®Õn c¸c vá cña c¸c thiÕt bÞ


                             59
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
®iÖn ®-îc cÊp tõ b¶ng ph©n phèi nµy. D©y dÉn ®-îc dïng vµo
viÖc nèi ®Êt ph¶i ®¶m b¶o søc bÒn c¬ khÝ.
  III. Thùc hÖ thèng BV khi c¸c dông cô, thiÕt bÞ ®iÖn
dïng ®iÖn mét chiÒu.
  C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn ®èi víi ng-êi ë c¸c thiÕt
bÞ dïng ®iÖn mét chiÒu còng gièng nh- ë c¸c thiÕt bÞ dïng
®iÖn xoay chiÒu.
    §3. B¶o vÖ b»ng c¸c biÖn ph¸p ng¨n c¸ch ®iÖn phô
  I. Kh¸i qu¸t.
  Ng¨n c¸ch ®iÖn ®Ó b¶o vÖ phô cã thÓ thùc hiÖn theo hai
biÖn ph¸p chÝnh:
  - BiÖn ph¸p ng¨n c¸ch b¶o vÖ ®èi víi trang thiÕt bÞ: dù
kiÕn mét sù ng¨n c¸ch phô ®èi víi trang thiÕt bÞ hay hÖ
thèng ®iÖn, sao cho khi c¸ch ®iÖn bÞ ph¸ háng trong qu¸
tr×nh lµm viÖc, ng-êi kh«ng thÓ tiÕp xóc víi c¸c phÇn tö
cã ®iÖn ¸p.
  - BiÖn ph¸p ng¨n c¸ch vÞ trÝ: dù kiÕn mét sù ng¨n c¸ch
gi÷a ng-êi vµ ®Êt, hay nh÷ng phÇn tö dÉn ®iÖn tèt, tiÕp
xóc víi ®Êt.
  II. Ng¨n c¸ch b¶o vÖ ®èi víi trang thiªt bÞ ®iÖn.
  BiÖn ph¸p b¶o vÖ nµy cã thÓ thùc hiÖn theo 3 c¸ch:
  - Bäc c¸ch ®iÖn b¶o vÖ: phñ mét líp vËt liÖu c¸ch ®iÖn
cã ®é bÒn vµ chÞu ®ùng l©u dµi ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng phÇn
tö kim lo¹i mµ ng-êi dÔ tiÕp xóc.
  - Ng¨n c¸ch trung gian ®Ó b¶o vÖ: ng¨n c¸ch c¸c phÇn
tö kim lo¹i mµ ng-êi dÔ tiÕp xóc víi c¸c phÇn tö mµ khi
x¶y ra sù cè cã thÓ xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p.
  - Ng¨n c¸ch t¨ng c-êng ®Ó b¶o vÖ: t¨ng c-êng thªm líp
c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c phÇn tö cã ®iÖn ¸p vµ nh÷ng phÇn tö mµ
ng-êi dÔ tiÕp xóc ®Õn, t-¬ng ®-¬ng víi mét líp c¸ch ®iÖn
lµm viÖc céng thªm mét líp ng¨n c¸ch trung gian ®Ó b¶o vÖ.
  Trong thêi gian vËn hµnh, ph¶i th-êng xuyªn kiÓm tra
theo chu kú tr¹ng th¸i c¸ch ®iÖn lµm viÖc còng nh- tr¹ng
th¸i c¸ch ®iÖn b¶o vÖ.
  Nh÷ng dông cô cã phñ líp ng¨n c¸ch ë vá sÏ cã -u ®iÓm:
  + B¶o vÖ ng-êi ngay c¶ khi ®iÖn ¸p xuÊt hiÖn trªn vá
cña dông cô v× mét lý do nµo ®ã mµ c¸ch ®iÖn ë bªn trong
dông cô bÞ ph¸ háng.
  + NÕu trong thêi gian ®ang lµm viÖc, dông cô ch¹m ph¶i
mét phÇn tö cã ®iÖn ¸p, vÝ dô: khi ta khoan l-ìi khoan

                             60
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn               
Ch-¬ng 2
xuyªn qua mét èng dÉn mµ trong ®ã cã ®-êng d©y cung cÊp
®iÖn th× khi ®ã ng-êi sÏ ®-îc b¶o vÖ khái ®iÖn ¸p nguy
hiÓm nhê líp phñ ng¨n c¸ch ®iÖn nµy.
  §¹i ®a sè dông cô ®· ®-îc thùc hiÖn ng¨n c¸ch b¶o vÖ
phô ®Ó sao cho sù nguy hiÓm ®-îc gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu.
  VÝ dô: ë dông cô khoan ®iÖn cÇm tay, ng-êi ta t¹o ng¨n
c¸ch b¶o vÖ phô nh- sau:
  - PhÇn lµm viÖc ®-îc ng¨n c¸ch víi trôc cña ®éng c¬
b»ng mét chi tiÕt c¸ch ®iÖn, sù truyÒn chuyÓn ®éng ®-îc
thùc hiÖn qua chi tiÕt nµy.
  - Vá ®-îc phñ mét líp vËt liÖu dÎo c¸ch ®iÖn.
  - Tay cÇm ®-îc lµm b»ng vËt liÖu ®¬n gi¶n.
  - Bªn trong cã nh÷ng chi tiÕt trung gian c¸ch ®iÖn.
  - R«to mµ trªn ®ã cã quÊn d©y, sÏ ®-îc phñ b»ng mét
líp chÊt dÎo rÊt m¶nh mµ khi bÞ h- háng nã sÏ c¶n trë
kh«ng cho d©y r¬i lªn phÇn kim lo¹i.
  Khi ®· dïng biÖn ph¸p ng¨n c¸ch ®Ó b¶o vÖ th× còng
kh«ng cÇn thiÕt ph¶i cã sù b¶o vÖ nµo kh¸c ®èi víi sù tiÕp
xóc gi¸n tiÕp. V× vËy, dông cô khoan ®iÖn trªn kh«ng cÇn
thiÕt dïng biÖn ph¸p nèi ®Õn d©y trung tÝnh hay nèi ®Õn
®Êt.
  * §èi víi nh÷ng dông cô ®-îc s¶n xuÊt lÊy ®iÖn trùc
tiÕp tõ l-íi cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc 120V, 220V hay 380V, th×
kh«ng hÒ cã mét biÖn ph¸p b¶o vÖ nµo ngoµi viÖc cã mét cùc
®-îc tiÕp ®Êt hay tiÕp d©y trung tÝnh.
  Nh÷ng dông cô nµy chØ cã thÓ ®-îc ®em sö dông nÕu nh-
®¶m b¶o ®-îc c¸c ®iÒu kiÖn sau:
  - Vá kim lo¹i ph¶i ®-îc nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt hay
tiÕp d©y trung tÝnh b¶o vÖ.
  - Tay cÇm vµ bé phËn tùa ph¶i ®-îc bäc b»ng vËt liÖu
c¸ch ®iÖn, ®Ó c¶n trë sù tiÕp xóc víi phÇn kim lo¹i kh«ng
®-îc bäc b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn.
  - Trong thêi gian lµm viÖc, dïng g¨ng tay vµ th¶m hay bÖ
®øng b»ng cao su c¸ch ®iÖn, quÇn ¸o b¶o hé ph¶i kh« vµ cã
tay ¸o dµi, ®Çu ph¶i ®-îc ®éi mò c¸ch ®iÖn.
   - D©y dÉn b¶o vÖ ph¶i ®-îc ®¸nh dÊu nÕu d©y dÉn b¶o vÖ
n»m chung víi d©y dÉn lµm viÖc th× cÇn ph¶i cã c¸ch ®iÖn
®Ó ng¨n c¸ch vµ ph©n biÖt b»ng mµu ®á.                             61
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                 
Ch-¬ng 2
  - C¸c mèi tiÕp xóc cña d©y dÉn b¶o vÖ ph¶i ®¶m b¶o
tiÕp xóc tèt vµ ®¶m b¶o kh«ng ®-îc ®øt trong thêi gian lµm
viÖc.
  - ViÖc nèi vµo l-íi ph¶i thùc hiÖn b»ng lç c¾m vµ
phÝch c¾m vµ ph¶i cã thªm chÊu vµ lç c¾m b¶o vÖ. ChÊu, lç
c¾m vµ phÝch c¾m ph¶i chÕ t¹o sao cho: khi ®ãng, sù tiÕp
xóc b¶o vÖ ph¶i thiÕt lËp tr-íc khi cã sù tiÕp xóc cña d©y
dÉn lµm viÖc, cßn khi më th× ng-îc l¹i.
  * Khi khai th¸c má trong hÇm ngÇm, ngoµi nh÷ng ®iÒu
kiÖn chÝnh nªu ë trªn, chóng ta cßn cÇn ph¶i:
  - T¨ng c-êng c¸ch ®iÖn gi÷a vá vµ bèi d©y quÊn vµ t¨ng
c-êng c¸ch ®iÖn cña c¸c phÇn tö kh¸c mµ chóng tham gia vµo
m¹ch lµm viÖc.
  - Nèi ®Õn ®Êt thùc hiÖn theo c¸ch nèi ®Õn l-íi tiÕp
®Êt chung vµ mét sè tr-êng hîp ®-îc nèi thªm ®Õn hÖ thèng
cäc tiÕp ®Êt t¹i chç; cÇu dao ®iÖn vµ nh÷ng lç c¾m cung
cÊp ®iÖn cho c¸c dông cô ®iÖn cÇm tay cÇn ph¶i ®-îc võa
nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt chung võa nèi ®Õn cäc tiÕp ®Êt
t¹i chç.
  - Ph¶i tæ chøc kiÓm tra chu kú Ýt nhÊt 1 th¸ng mét lÇn
®iÖn trë c¸ch ®iÖn cña l-íi ®iÖn 127V, ®ång thêi cÇn trang
bÞ r¬le b¶o vÖ. R¬le nµy sÏ ng¾t tù ®éng hay ®¸nh tÝn hiÖu
khi cã ch¹m ®Êt mét pha.
  III. Ng¨n c¸ch gi÷a vÞ trÝ cña ng-êi vµ ®Êt.
  Ng¨n c¸ch gi÷a vÞ trÝ cña ng-êi vµ ®Êt ®-îc thùc hiÖn
cã kÕt qu¶ tèt ®èi víi c¸c thiÕt
                    1,25    2,50
bÞ ®-îc l¾p cè ®Þnh. Khi ®ã, sÏ    m      m
phñ vËt liÖu c¸ch ®iÖn lªn trªn
                        1,25m
nÒn vµ lªn tÊt c¶ nh÷ng phÇn tö
kim lo¹i liªn hÖ víi ®Êt n»m
                    1,25
trong vïng thao t¸c.          m   A
  H×nh 2-28: kh«ng gian ®-îc xem
xÐt lµ vïng thao t¸c cña mét            1,25m

ng-êi ®øng ë ®iÓm A phôc vô cho        H×nh 2-28.
mét trang thiÕt bÞ ®iÖn.       Vïng thao t¸c cña mét ng-êi
                       ®øng ë ®iÓm A
  Phñ vËt liÖu c¸ch ®iÖn cÇn
ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn sau:
  + VËt liÖu c¸ch ®iÖn ph¶i ®ñ tho¶ m·n søc bÒn c¬ vµ
chÞu ®-îc nhiÖt.


                                62
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                         
Ch-¬ng 2
  + Ph¶i cã kÝch th-íc ®ñ lín, sao cho ng-êi ta chØ tiÕp
xóc ®-îc víi phÇn phñ bäc cña trang bÞ ®iÖn mµ kh«ng thÓ
tiÕp xóc ®-îc víi phÇn vá cña thiÕt bÞ.
  - PhÇn phñ ph¶i ®-îc cè ®Þnh.
  - §Ó thùc hiÖn ng¨n c¸ch vÞ trÝ, ta cã thÓ sö dông:
cao su c¸ch ®iÖn, gç kh«, vËt liÖu dÎo hay nh÷ng vËt liÖu
t-¬ng tù kh¸c cã søc bªn c¬, nhiÖt, chÞu ®ùng ®-îc trong
nh÷ng ®iÒu kiÖn vËn hµnh cô thÓ.
  BiÖn ph¸p sö dông ng¨n c¸ch vÞ trÝ ®èi víi c¸c trang
bÞ cè ®Þnh còng chØ ®-îc coi nh- lµ biÖn ph¸p b¶o vÖ phô.
BiÖn ph¸p nµy ®-îc sö dông cïng víi c¸c biÖn ph¸p kh¸c
hiÖu qu¶ h¬n nh-: tiÕp ®Êt hay tiÕp d©y trung tÝnh, ®iÒu
khiÓn ph©n phèi ®iÖn thÕ v.v...
  * Ng¨n c¸ch vÞ trÝ cã thÓ ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch:
phñ lªn ®Êt mét líp ®· cã ®iÖn trë suÊt lín, th«ng th-êng
ng-êi ta sö dông nhùa ®-êng.
  §iÖn trë líp ng¨n c¸ch vÞ trÝ ng-êi ®øng gäi lµ R®Õ cÇn
ph¶i tho¶ m·n ®iÒn kiÖn:
                        U
                  R®Õ       R ng
                       I ng
  Trong ®ã:
    + U: ®iÖn ¸p tæng ®èi víi ®Êt ë chç tiÕp xóc.
    + Ing: dßng ®iÖn ®i qua ng-êi ®-îc xem lµ kh«ng
  nguy hiÓm.
    + Rng: ®iÖn trë cña c¬ thÓ con ng-êi.
  §iÖn ¸p ng-êi ph¶i chÞu khi cã mét tÊm ng¨n gi÷a ng-êi
vµ phÇn tö nèi ®Êt:
                               U  
        Ung = Ing . Rng       R®Õ  Rng      1
                              U  
                               ng 
  Nghiªn cøu b¶o vÖ tr¸nh ®iÖn giËt khi tiÕp xóc gi¸n
tiÕp, th-êng lÊy gi¸ trÞ trung b×nh ®èi víi ®iÖn trë c¬
thÓ ng-êi lµ 3000  .
  §-a gi¸ trÞ nµy vµo biÓu thøc víi ®iÖn ¸p 220V, x¸c
®Þnh ®-îc nh÷ng gi¸ trÞ cña ®iÖn trë líp ng¨n c¸ch ë vÞ
trÝ ng-êi ®øng:
  - §èi víi dông cô cè ®Þnh:
              220 
     R®Õ  3000      1  13.500           ()
              40  

                                       63
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                
Ch-¬ng 2
  - §èi víi dông cô cÇm tay:
              220 
     R®Õ  3000      1  24.500  ()
              24  
  Khi ®iÖn ¸p lµm viÖc bÐ h¬n (vÝ dô: 280/120V) gi¸ trÞ
®iÖn trë líp ng¨n c¸ch R®Õ sÏ gi¶m t-¬ng øng.
  C¸c kÕt qu¶ ë trªn nghiªn cøu ®èi víi gi¸ trÞ giíi h¹n
cña dßng ®iÖn kh«ng g©y nguy hiÓm ®èi víi ng-êi (0,01A).
Nh-ng cã tr-êng hîp ®iÖn giËt chÕt ng-êi ë nh÷ng gi¸ trÞ
bÐ h¬n 0,01A. Do vËy, ë c¸c n-íc ch©u ¢u (vÝ dô ë §øc
v.v...), ®iÖn trë R®Õ cã gi¸ trÞ lín h¬n gi¸ trÞ tÝnh to¸n
ë trªn: gi¸ trÞ bÐ nhÊt cña ®iÖn trë líp ng¨n c¸ch ë vÞ
trÝ ®øng ph¶i lµ 50.000  . Gi¸ trÞ nµy t-¬ng øng víi mét
dßng ®iÖn 0,005A(5mA) vµ ®iÖn trë cña c¬ thÓ ng-êi lµ
3000  .
  Qui ph¹m vÒ an toµn ë mét sè n-íc ®«ng ¢u (Rumani,
Bungari v.v...), lÊy dßng ®iÖn ®i qua ng-êi ë t×nh tr¹ng
thËt an toµn lµ: Ing = 2,5mA vµ Rng = 3000  .
  Do vËy:
     Ung = 3000 . 0,0025 = 7,5
     (V)
              Uf  
     R®Õ  3000      1
              7,5 
  Khi l-íi ®iÖn cã ®iÖn ¸p pha Uf = 220V th× R®Õ lµ:
              220 
     R®Õ  3000       1  87000     ()
              7,5  
  L-u ý: ®iÖn trë nÒn ë bªn trong vµ ®iÖn trë qua líp
nhùa ®-êng ë bªn ngoµi kh«ng ph¶i lµ mét h»ng sè nã thay
®æi kh¸ nhiÒu tuú theo møc ®é Èm -ít cña nÒn hay nhùa
®-êng. NÕu phñ lªn trªn nÒn hay trªn mÆt ®Êt mét líp vËt
liÖu c¸ch ®iÖn kh¸c còng cÇn l-u ý lµ tÝnh chÊt c¸ch ®iÖn
cña líp vËt liÖu c¸ch ®iÖn nµy sÏ xÊu ®i theo thêi gian do
sù giµ ho¸ cña vËt liÖu.
  Trong thùc tÕ ng-êi ta ®-a ra nh- sau:
  - §èi víi thiÕt bÞ ®Æt bªn trong nhµ, khi tÝnh to¸n R ®Õ
ng-êi ta lÊy:
     Rng = 3000  vµ Ing = 0,0025 mA, do ®ã ®iÒu kiÖn
   sÏ lµ:
     R®Õ  400U - 3000

                              64
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                
Ch-¬ng 2
  - §èi víi thiÕt bÞ ®Æt bªn ngoµi hay trªn c¸c nÒn nhµ
trong thêi gian vËn hµnh cã thÓ bÞ Èm -ít:
     Rng = 1000  , Ing = 0,010A, Ung = 10V, ®iÒu kiÖn
   sÏ lµ:
     R®Õ  100U - 1000
  * §Ó b¶o vÖ ®èi víi tiÕp xóc trùc tiÕp: ®iÖn trë cña
c¬ thÓ ng-êi b»ng 1000  , th× cÇn ph¶i ®-a vµo biÓu thøc
gi¸ trÞ Ung = 1000 . 0,0025 = 2,5V
  VÝ dô: ®èi víi ®iÖn ¸p U = 220V, th×:
              220 
     R®Õ  1000       1  89.000  ()
              2,5  
     §4. B¶o vÖ b»ng biÖn ph¸p ng¨n c¸ch víi l-íi
          cung cÊp ®iÖn c«ng céng
  I. Nguyªn t¾c c¬ b¶n vµ c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông.
  B¶o vÖ b»ng ng¨n c¸ch lµ mét lo¹i b¶o vÖ cho kÕt qu¶
tèt, ®Æc biÖt ë l-íi ®iÖn cã tiÕp ®Êt vµ do ®ã ®-îc dïng
réng r·i.
  ¦u ®iÓm cña biÖn ph¸p b¶o vÖ b»ng ng¨n c¸ch: ng-êi
dïng cã thÓ dïng nh÷ng dông cô vµ trang thiÕt bÞ ®iÖn cã
®iÖn ¸p kh¸c nhau (120V  380V) mµ kh«ng cÇn cã sù biÓn
®æi nµo. Khi ®ã, chØ sö dông mét m¸y biÕn ¸p ng¨n c¸ch ®Ó
ng¨n gi÷a dông cô dïng ®iÖn vµ l-íi ®iÖn.
  Do ®ã, ta cã ®-îc mét m¹ch ®iÖn c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt
ë chç cÇn thiÕt, mÆc dï l-íi ®iÖn cã trung tÝnh tiÕp ®Êt.
  + L-íi ®iÖn trung tÝnh tiÕp ®Êt: viÖc tiÕp xóc víi d©y
dÉn ®iÖn t¹i chç háng c¸ch ®iÖn sÏ nguy hiÓm. Khi ®ã,
ng-êi sÏ chÞu toµn bé ®iÖn ¸p cña l-íi ®iÖn ®èi víi ®Êt.
  + L-íi ®iÖn trung tÝnh c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt: dßng
®iÖn ch¹y qua c¬ thÓ ng-êi khi tiÕp xóc víi mét phÇn tö cã
®iÖn ¸p cã thÓ ®-îc giíi h¹n ë gi¸ trÞ kh«ng nguy hiÓm.
Nh- vËy cÇn gi÷ ®iÖn trë c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt ®¹t ®-îc
mét gi¸ trÞ t-¬ng øng nµo ®ã, tøc lµ dïng m¸y biÕn ¸p ng¨n
c¸ch, th× dßng ®iÖn ch¹y qua c¬ thÓ ng-êi khi tiÕp xóc víi
phÈn tö cã ®iÖn ¸p còng kh«ng g©y nguy hiÓm.
  * Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn b¶o vÖ b»ng ng¨n c¸ch
cã hiÖu qu¶:
  - Mét m¸y biÕn ¸p ng¨n c¸ch chØ ®-îc nèi ®Õn mét dông
cô.
  - Sù ng¨n c¸ch cña l-íi vµ phÇn dông cô cÇn ph¶i thùc
hiÖn sao cho lo¹i trõ ®-îc kh¶ n¨ng ch¹m ®Êt.
                              65
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
  NÕu tu©n thñ ®-îc nh÷ng ®iÒu kiÖn ¸p dông cña biÖn
ph¸p b¶o vÖ b»ng ng¨n c¸ch th× sÏ kh«ng xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p
nguy hiÓm trªn vá cña dông cô ®-îc b¶o vÖ dï cho cã sù h-
háng c¸ch ®iÖn ë bªn trong dông cô.
  Nh-îc ®iÓm:
  - Cã thÓ x¶y ra sù cè vÒ c¸ch ®iÖn thø hai ë c¸p cung
cÊp ë mét pha kh¸c víi pha mµ nã ®· tiÕp xóc víi vá cña
dông cô, sù cè nµy ®· dÉn ®Õn tiÕp xóc víi ®Êt hay tiÕp
xóc víi phÇn tö dÉn ®iÖn tèt ®-îc tiÕp xóc víi ®Êt.
  Sù trïng hîp bÊt lîi nµy th«ng th-êng Ýt x¶y ra vµ cã
thÓ tr¸nh ®-îc nÕu tiÕn hµnh kiÓm tra mét c¸ch chu kú vµ
t¨ng c-êng b¶o vÖ c¸ch ®iÖn ®èi víi l-íi ®iÖn cung cÊp.
  - Cã thÓ nguy hiÓm nÕu sù cè thø hai x¶y ra ë m¸y biÕn
¸p ng¨n c¸ch. Sù cè nµy thùc tÕ cã x¸c suÊt x¶y ra Ýt v×
m¸y biÕn ¸p ng¨n c¸ch ®-îc chÕ t¹o cã phÇn thø cÊp cã Ýt
nhÊt mét líp c¸ch ®iÖn b¶o vÖ phô.
  §¹i ®a sè c¸c tr-êng hîp dïng m¸y biÕn ¸p ng¨n c¸ch cã
tû sè biÕn ®æi 1/1, vµ ë thø cÊp ®iÖn ¸p kh«ng v-ît qu¸
380V. M¸y biÕn ¸p hay tæ ®éng c¬ - m¸y ph¸t dïng vµo môc
®Ých ng¨n c¸ch ®Ó b¶o vÖ cung cÊp n¨ng l-îng cho mét dông
cô cã dßng ®iÖn ®Þnh møc tèi ®a kh«ng qu¸ 15A.
  Thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p ng¨n c¸ch ®-îc cÊu t¹o sao cho
chØ cã kh¶ n¨ng nèi ®Õn mét dông cô kh«ng ®-îc phÐp nèi
®Õn hai hay nhiÒu dông cô h¬n.
  TuyÖt ®èi cÊm: m¹ch cung cÊp ®iÖn cho dông cô (m¹ch
thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p ng¨n c¸ch) nèi ®Õn ®Êt hay nèi ®Õn
phÇn tö nµo ®ã cã tiÕp xóc víi ®Êt.
  II. C¸c ®iÒu kiÖn cÇn ph¶i cã ®èi víi m¸y biÕn ¸p ng¨n
c¸ch.
  M¸y biÕn ¸p ng¨n c¸ch cÇn ph¶i cÊu t¹o sao cho c¸c
cuén d©y ®-îc t¸ch biÖt h¼n ra vµ ph¶i cã líp c¸ch ®iÖn
b¶o vÖ phô thËt tèt gi÷a c¸c cuén d©y. Kh«ng cho phÐp tån
t¹i hay cã thÓ ph¸t sinh bÊt cø mét sù cè nµo cã liªn hÖ
®iÖn gi÷a cuén s¬ cÊp vµ cuén thø cÊp.
  Kh«ng cho phÐp cã sù liÖn hÖ ®iÖn nµo gi÷a lâi thÐp,
vá m¸y biÕn ¸p hay nh÷ng chi tiÕt tiÕp xóc kh¸c víi cuén
d©y s¬ vµ thø cÊp hay víi nh÷ng chi tiÕt nèi víi cuén d©y
nµy.                            66
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
  M¸y biÕn ¸p còng cÇn ph¶i cÊu t¹o sao cho nh÷ng mèi
liªn hÖ ®iÖn nªu trªn còng kh«ng thÓ x¶y ra sù cè vÒ c¸ch
®iÖn hay d©y dÉn bÞ ®øt.
  NÕu m¸y biÕn ¸p ë phÇn s¬ cÊp kh«ng cã c¸ch ®iÖn b¶o
vÖ phô th× lâi vµ vá cña m¸y biÕn ¸p ph¶i ®-îc nèi ®Õn hÖ
thèng b¶o vÖ ®Ó tr¸nh ®iÖn ¸p tiÕp xóc nguy hiÓm (b»ng
c¸ch nèi ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt hay tiÕp kh«ng).
  §èi víi m¸y biÕn ¸p ng¨n c¸ch cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc 380V
trë xuèng th× vÞ trÝ thùc hiÖn vµ ®iÖn ¸p ®Ó kiÓm tra
xuyªn thñng c¸ch ®iÖn lµ:
  - C¸ch ®iÖn gi÷a phÇn tö cã ®iÖn ¸p cña m¹ch ®iÖn s¬
vµ thø cÊp:
     UkiÓm tra = 5.000           (V)
  - C¸ch ®iÖn gi÷a phÇn tö cã ®iÖn ¸p vµ nh÷ng phÇn tö
kim lo¹i cã thÓ tiÕp xóc hay cã thÓ cã mèi liªn quan trùc
tiÕp hay gi¸n tiÕp víi ®Êt:
    + §èi víi phÇn s¬ cÊp : UkiÓm tra = 2500   (V)
    + §èi víi phÇn thø cÊp: UkiÓm tra = 4000   (V)
  - C¸ch ®iÖn gi÷a phÇn tö cã ®iÖn ¸p vµ lâi m¸y biÕn
¸p:
    + §èi víi phÇn s¬ cÊp : UkiÓm tra = 2500   (V)
    + §èi víi phÇn thø cÊp: UkiÓm tra = 4000   (V)
  Tãm l¹i: ®iÖn ¸p kiÓm tra cña nh÷ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn
nµy ph¶i lµ 2500V ®èi víi phÇn s¬ cÊp cña m¸y biÕn ¸p; nÕu
m¸y biÕn ¸p ®-îc cÊu t¹o thªm líp c¸ch ®iÖn phô ®Ó b¶o vÖ
ë phÇn s¬ cÊp, th× gi¸ trÞ ®iÖn ¸p kiÓm tra ph¶i n©ng lªn
®Õn 4000V.
                            67
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                   
Ch-¬ng 2
      §5. B¶o vÖ b»ng biÖn ph¸p c¾t tù ®éng khu vùc
          bÞ sù cè ra khái l-íi ®iÖn
  I. Kh¸i qu¸t
  ViÖc sö dông r¬le ®Ó b¶o vÖ nh»m môc ®Ých ng¾t khu vùc
sù cè ra khái nguån mét c¸ch tù ®éng ®Ó tr¸nh tai n¹n do
dßng ®iÖn g©y ra.
  Trªn thùc tÕ, cã rÊt nhiÒu s¬ ®å b¶o vÖ, nh-ng v× lý
do kinh tÕ - kü thuËt nªn chØ sö dông mét sè s¬ ®å. Chóng
ta cã thÓ ph©n thµnh hai lo¹i s¬ ®å chÝnh sau:
  + S¬ ®å b¶o vÖ tù ®éng, t¸c ®éng khi xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p
tiÕp xóc nguy hiÓm.
  + S¬ ®å b¶o vÖ tù ®éng, t¸c ®éng khi xuÊt hiÖn dßng
®iÖn sù cè nguy hiÓm.
  II. B¶o vÖ tù ®éng khi xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p tiÕp xóc nguy hiÓm
  B¶o vÖ nµy nh»m môc ®Ých tr¸nh sù duy tr× ®iÖn ¸p tiÕp
xóc nguy hiÓm trªn c¸c phÇn tö
                                  R
kim lo¹i.                              S
                                  T
  S¬ ®å b¶o vÖ (h×nh 2-29) gåm                    A
cã:                         K§
  + Mét cÇu dao tù ®éng cña thiÕt
                            R0   Dõng
bÞ dïng ®iÖn.                       KP
  + Mét r¬le b¶o vÖ Rp: r¬le          DC
                        rC     RP
nµy sÏ t¸c ®éng ®Õn cÇu dao tù
®éng khi xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p tiÕp           A   B
xóc nguy hiÓm.                     CP Ca

  + Bé phËn Dc: kiÓm tra sù lµm
viÖc s¬ ®å.                    H×nh 2-29.    Pa
  + HÖ thèng tiÕp ®Êt phô Pa.    S¬ ®å nguyªn t¾c cña b¶o vÖ tù
                   ®éng khi xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p tiÕp
  + D©y dÉn b¶o vÖ Cp: nèi gi÷a        xóc nguy hiÓm
r¬le Rp vµ vá thiÕt bÞ (vá ®éng c¬).
  + D©y dÉn phô Ca: ®Ó nçi gi÷a ®Çu kia cña cuén r¬le Rp
víi hÖ thèng tiÕp ®Êt phô Pa. Cuén d©y cña r¬le b¶o vÖ Rp
sÏ nèi gi÷a vá cña thiÕt bÞ vµ hÖ thèng tiÕp ®Êt phô P a.
Cuén d©y nµy sÏ chÞu mét ®iÖn ¸p cña vá thiÕt bÞ so víi
®Êt.
  + TiÕp ®iÓm Kp cña r¬le b¶o vÖ sÏ n»m trong m¹ch cña
cuén d©y Ra cña cÇu dao b¶o vÖ tù ®éng, b×nh th-êng tiÕp
®iÓm nµy ®ãng ®Ó ®¶m b¶o sù lµm viÖc b×nh th-êng cña cÇu
dao tù ®éng.


                                   68
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                           
Ch-¬ng 2
  Khi Ên nót khëi ®éng K§ cña cÇu dao tù ®éng, thiÕt bÞ
sÏ ®-îc cung cÊp ®iÖn tõ l-íi ®iÖn. NÕu xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p
tiÕp xóc v-ît qu¸ gi¸ trÞ tèi ®a cho phÐp th× r¬le b¶o vÖ
Rp sÏ tù më tiÕp ®iÓm Kp, do ®ã sÏ ng¾t m¹ch cuén d©y Ra
cña cÇu dao tù ®éng. Nh÷ng tiÕp ®iÓm ®éng lùc cña m¸y c¾t
®iÖn sÏ më ra vµ thiÕt bÞ kh«ng cßn ®iÖn ¸p.
  S¬ ®å nµy, khi ®iÖn ¸p tiÕp xóc v-ît qu¸ gi¸ trÞ tèi
®a cho phÐp, th× nã sÏ ng¾t thiÕt bÞ ra khái l-íi cung cÊp
®iÖn vµ kh«ng cßn ®iÖn ¸p tiÕp xóc nguy hiÓm.
  R¬le b¶o vÖ ®-îc ®Æt ë bªn trong hép cÇu dao tù ®éng
cña thiÕt bÞ dïng ®iÖn. S¬ ®å kiÓm tra gåm cã mét nót bÊm
vµ mét ®iÖn trë giíi h¹n rc.
  NÕu Ên nót bÊm kiÓm tra Dc th× ®· t¹o ra ®iÖn ¸p tiÕp
xóc nguy hiÓm, do ®ã nÕu nh- s¬ ®å b¶o vÖ lµm viÖc ®óng
th× khi ®ã nã sÏ më cÇu dao tù ®éng.
  §Ó thùc hiÖn s¬ ®å b¶o vÖ th× yªu cÇu hÖ thèng thèng
tiÕp ®©t phô Pa ph¶i ®Æt trong vïng cã c¸c ®iÖn thÕ b»ng
kh«ng.
  Chó ý hai tr-êng hîp sau:
  + Mét hÖ thèng tiÕp ®Êt phô cã thÓ dïng cho hai hay
nhiÒu r¬le b¶o vÖ b»ng c¸ch dïng d©y dÉn phô chung (h×nh
2-30).
  + NÕu hÖ thèng tiÕp ®Êt cña c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn cã
®iÖn trë t-¬ng ®èi bÐ, sao cho: ®iÖn ¸p ®èi víi ®Êt (®iÖn
¸p tiÕp xóc) trong tr-êng hîp sù cè d-íi giíi h¹n t¸c ®éng
cña r¬le b¶o vÖ, th× s¬ ®å b¶o vÖ tù ®éng ®iÖn ¸p tiÕp xóc
                             R
sÏ kh«ng lµm viÖc.                    S
                                         T
                                         0
             D©y dÉn phô
                         ®øt d©y sù
             chung

     RP  RP     RP                 RP   RP   RP
                         cè
                20m  r0  rr            20m       r0
          a)                       b)
                 H×nh 2-30.
     S¬ ®å b¶o vÖ tù ®éng khi xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p tiÕp xóc nguy
     hiÓm víi ®-êng d©y dÉn ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt phô chung.
           a. Tr-êng hîp vá thiÕt bÞ ®-îc tiÕp ®Êt.
           b. Tr-êng hîp vá thiÕt bÞ ®-îc tiÕp d©y
           trung tÝnh.
                                         69
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                
Ch-¬ng 2
  Khi cã sù b¶o vÖ b»ng tiÕp ®Êt, nÕu mét thiÕt bÞ dïng
®iÖn ®-îc nèi ®Õn s¬ ®å b¶o vÖ tù ®éng ®iÖn ¸p tiÕp xóc,
th× b¶o vÖ sÏ ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÓm sau ®©y:
  - §iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ ph¶i bÐ h¬n so
víi ®iÖn trë cña hÖ thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh ®Ó khi cã mét
sù cè, ®iÖn ¸p tiÕp xóc trªn vá cña thiÕt bÞ dïng ®iÖn sÏ
d-íi giíi h¹n cho phÐp, do ®ã kh«ng tån t¹i sù nguy hiÓm.
  - NÕu v× nh÷ng lý do ®ã mµ hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ
kh«ng ®¶m b¶o ®-îc mét ®iÖn ¸p tiÕp xóc d-íi gi¸ trÞ lín
nhÊt cho phÐp:
  + §iÖn trë ch¹y vµo trong ®Êt lín so víi ®iÖn trë cña hÖ
thèng tiÕp ®Êt vËn hµnh.
  + D©y dÉn ph©n nh¸nh hay d©y tiÕp ®Êt chÝnh bÞ ®øt.
  + PhÈm chÊt c¸c mèi tiÕp xóc ®Õn vá hay ë nh÷ng chç
kh¸c bÞ kÐm.
th× b¶o vÖ tù ®éng ®iÖn ¸p tiÕp xóc lµm viÖc, do ®ã thùc
hiÖn ®-îc nhiÖm vô b¶o vÖ.
  §èi víi b¶o vÖ tiÕp d©y trung tÝnh, nÕu thiÕt bÞ dïng
®iÖn ®-îc nèi ®Õn s¬ ®å b¶o vÖ tù ®éng ®iÖn ¸p tiÕp xóc
th× sÏ b¶o ®¶m ®-îc b¶o vÖ (khi xuÊt hiÖn mét ®iÖn ¸p nguy
hiÓm trong l-íi trung tÝnh th× r¬le sÏ t¸c ®éng). S¬ ®å
b¶o vÖ tù ®éng ®iÖn ¸p tiÕp xóc cßn b¶o vÖ trong tr-êng
hîp l-íi trung tÝnh bÞ ®øt hay mèi tiÕp xóc cña d©y trung
tÝnh víi vá thiÕt bÞ dïng ®iÖn bÞ xÊu.
  Nh-îc ®iÓm cña s¬ ®å b¶o vÖ tù ®éng ®iÖn ¸p tiÕp xóc:
  - PhÇn tö quan träng lµ cÇu dao tù ®éng, viÖc b¶o vÖ
sÏ kh«ng thùc hiÖn ®-îc nÕu b¶n th©n cÇu dao tù ®éng bÞ h-
háng; v× vËy cÇn ph¶i duy tr× thªm viÖc tiÕp ®Êt hoÆc tiÕp
kh«ng, trong bÊt kú t×nh huèng nµo ®Ó ®¶m b¶o b¶o vÖ.
  - B¶o vÖ sÏ kh«ng t¸c ®éng nÕu cuén d©y r¬le ®-îc nèi
song song.
  - B¶o vÖ sÏ kh«ng t¸c ®éng ngay sau lÇn t¸c ®éng
tr-íc, mµ chØ t¸c ®éng sau mét thêi gian nµo ®ã ®-îc x¸c
®Þnh bëi qu¸n tÝnh lµm viÖc cña r¬le b¶o vÖ vµ cña cÇu dao
tù ®éng.
  - B¶o vÖ kh¸ phøc t¹p vµ tèn kÐm do ph¶i thùc hiÖn thªm
hÖ thèng tiÕp ®Êt phô.
  III. B¶o vÖ tù ®éng khi xuÊt hiÖn dßng ®iÖn sù cè nguy hiÓm                               70
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                                  
Ch-¬ng 2
  S¬ ®å ®¬n gi¶n vµ th«ng dông cña b¶o vÖ tù ®éng dßng
®iÖn sù cè ®-îc gäi lµ s¬ ®å t¸c ®éng ë thµnh phÇn thø tù
kh«ng (hay thø tù ®ång cùc).
  S¬ ®å nµy ®-îc dïng khi l-íi c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt vµ
dùa vµo sù dêi chuyÓn cña ®iÓm trung tÝnh cña hÖ thèng ba
pha cña nguån cung cÊp ®iÖn, khi mét trong c¸c pha cã c¸ch
®iÖn ®èi víi ®Êt bÞ háng (mét pha bÞ ch¹m vá thiÕt bÞ dïng
®iÖn vµ ®-îc tiÕp xóc víi ®Êt). Khi ®ã, hÖ thèng ®iÖn ba
pha sÏ mÊt c©n b»ng vµ ®iÓm trung tÝnh cña l-íi ®iÖn sÏ cã
mét ®iÖn thÕ so víi ®Êt; ®iÖn thÕ nµy cµng lín th× dßng
®iÖn sù cè ch¹y vµo trong ®Êt cµng lín.
  Dßng ®iÖn ch¹y vµo trong ®Êt sÏ t¨ng nÕu ®iÖn trë ch¹y
vµo trong ®Êt ë chç sù cè cµng bÐ. NÕu sù mÊt c©n b»ng cña
l-íi ®iÖn ®-îc sö dông r¬le t¸c ®éng, th× cã thÓ ®¹t ®-îc
yªu cÇu lµ t¸ch khu vùc sù cè ra khái l-íi ®iÖn.
  Mét ph-¬ng ¸n kh¸c cña s¬ ®å b¶o vÖ tù ®éng dßng ®iÖn
sù cè lµ dùa trªn c¬ së so s¸nh dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn
cung cÊp cho thiÕt bÞ dïng ®iÖn  (b¶o vÖ so lÖch), ®-îc
dïng cho l-íi ®iÖn trung tÝnh c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt vµ c¶
cho l-íi ®iÖn cã trung tÝnh tiÕp ®Êt.
  Nguyªn lý lµm viÖc cña s¬ ®å b¶o vÖ so lÖch lµ: so
s¸nh dßng ®iÖn ë ®Çu vµ ë cuèi cña m¹ch ®iÖn; th«ng th-êng
lµ sù sai lÖch cña dßng ®iÖn nµy b»ng kh«ng vµ nh- vËy
kh«ng x¶y ra sù cè nµo vÒ c¸ch ®iÖn. NÕu sù sai lÖch nµy
kh¸c kh«ng tøc lµ ®· cã mét dßng ®iÖn phô ch¹y trong m¹ch.
Dßng ®iÖn tõ sù so s¸nh ®-îc dïng ®Ó t¸c ®éng r¬le b¶o vÖ
vµ ®iÒu khiÓn c¾t vïng sù cè ra khái l-íi ®iÖn.
  H×nh 2-31 giíi thiÖu hai s¬ ®å b¶o vÖ so lÖch ®èi víi
m¹ch ®iÖn cã hai d©y dÉn.


                  K§  Dõng          i2=    d    i1+
                                i1         iP
                                   id
   a b         RA
        T2 I2=               a b
         I1                              RP

        i2=                             c
        i1                       T2              T1
                d
        RP            Hé tiªu
     c      IP                 I2=              I1+
                    thô
        i1+                   I1              IP
        iP                    IP
           T1                 (=Id)
     I1+              IP
     IP        a)                        b)
                                                 71
Trang:                    H×nh 2-31.
             S¬ ®å b¶o vÖ so lÖch cña b¶o vÖ tù ®éng dßng ®iÖn
                        sù cè.
                a. S¬ ®å ®Çy ®ñ. b. S¬ ®å ®¬n gi¶n ho¸.
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
  Cuén d©y thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p dßng T1 vµ T2 ®-îc nèi
nèi tiÕp nhau t¹o thµnh mét m¹ch kÝn, r¬le b¶o vÖ Rp ®-îc
nèi gi÷a c¸c ®iÓm c vµ d cña m¹ch.
  NÕu kh«ng x¶y ra sù cè vÒ c¸ch ®iÖn trong m¹ch cung
cÊp cho hé tiªu thô (®-îc nèi ®Õn cÇu dao b¶o vÖ tù ®éng
qua c¸c tiÕp ®iÓm ®éng lùc a - b), th× dßng ®iÖn ë bÊt kú
®iÓm nµo còng sÏ cã cïng gi¸ trÞ I. Dßng ®iÖn s¬ cÊp cña
m¸y biÕn dßng T1 vµ T2 sÏ b»ng nhau: I1 = I2 = I.
  Khi ®ã, c¸c cuén d©y thø cÊp cña c¶ hai m¸y biÕn dßng
sÏ cã c¸c dßng ®iÖn i1 = i2 ch¹y qua, nh- vËy gi÷a c¸c
®iÓm c vµ d chØ cã mét sù chªnh lÖch ®iÖn thÕ rÊt bÐ, sÏ
cã dßng ®iÖn kh«ng ®¸ng kÓ (kh«ng ®ñ ®Ó lµm cho r¬le Rp
t¸c ®éng) ®i qua cuén d©y Rp.
  NÕu cã sù cè do ch¹m vá, th× sÏ xuÊt hiÖn dßng ®iÖn
ch¹y qua ®iÖn trë nèi ®Êt Ip. Dßng ®iÖn I2 sÏ ch¹y qua
cuén d©y s¬ cÊp cña mét trong hay m¸y biÕn dßng (T2); cßn
cuén d©y s¬ cÊp cña m¸y biÕn dßng T1 sÏ cã dßng ®iÖn I1 vµ
dßng ®iÖn sù cè Ip ch¹y qua. Do vËy, dßng ®iÖn i2 = i sÏ
ch¹y qua cuén d©y thø cÊp cña m¸y biÕn dßng T 2, cßn dßng
®iÖn i1 + ip còng sÏ ch¹y qua thø cÊp hay m¸y biÕn dßng T1.
  Nh- vËy, gi÷a c¸c ®iÓm c vµ d xuÊt hiÖn sù chªnh lÖch
®iÖn thÕ vµ t¹o trong cuén d©y r¬le Rp dßng ®iÖn ip; dßng
®iÖn nµy tØ lÖ thuËn víi dßng ®iÖn sù cè Ip. NÕu gi¸ trÞ
cña ip v-ît qu¸ gi¸ trÞ lín nhÊt cho phÐp th× r¬ le b¶o bÖ
sÏ më tiÕp ®iÓm vµ ®iÓu khiÓn më m¸y c¾t ®iÖn tù ®éng.
           §6. trang bÞ nèi ®Êt
  I. Kh¸i niÖm chung
  1. §iÖn trë nèi ®Êt.
  §iÖn trë nèi ®Êt bao gåm ®iÖn trë cña d©y dÉn, cña
®iÖn cùc nèi ®Êt vµ ®iÖn trë cña phÇn ®Êt xung quanh (cßn
gäi lµ ®iÖn trë ph©n t¸n).
  - §iÖn trë cña d©y dÉn vµ cña ®iÖn cùc nèi ®Êt chØ phô
thuéc vµo kÝch th-íc chÕ t¹o ra nã. ë ®iÖn ¸p mét chiÒu
hoÆc xoay chiÒu tÇn sè c«ng nghiÖp ®iÖn trë nµy rÊt nhá cã
thÓ bá qua.


                             72
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                
Ch-¬ng 2
  - §iÖn trë cña phÇn ®Êt xung quanh gåm 2 thµnh phÇn:
®iÖn trë trªn ®-êng ®i cña dßng ®iÖn ph©n t¸n vµo ®Êt vµ
®iÖn trë tiÕp xóc gi÷a vËt nèi ®Êt vµ ®Êt.
  + §iÖn trë tiÕp xóc gi÷a vËt nèi ®Êt vµ ®Êt rÊt bÐ,
bëi v× tr-íc lóc thi c«ng bÒ mÆt cña vËt nèi ®Êt ®· ®-îc
c¹o s¹ch hoÆc m¹ kÏm, ®Êt lóc thi c«ng ®· nÖn chÆt.
  V× vËy ®iÖn trë trªn ®-êng ®i cña dßng ®iÖn ph©n t¸n
vµo ®Êt chÝnh lµ ®iÖn trë cña b¶n
th©n ®Êt mµ th«i vµ ®©y chÝnh lµ ®
®iÖn trë nèi ®Êt, R®.
  + §iÖn trë nèi ®Êt phô thuéc vµo
sù ph©n t¸n dßng ®iÖn tõ vËt nèi ®Êt
vµo trong ®Êt vµ ®iÖn trë suÊt cña
®Êt. Sù ph©n t¸n dßng ®iÖn vµo ®Êt              
cµng dÔ dµng th× ®iÖn trë nèi ®Êt    0   10 20 30 40 %
cµng nhá. Cßn ®iÖn trë suÊt cña ®Êt       H×nh 2-32
                     Quan hÖ gi÷a ®iÖn trë
phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè.
                    suÊt cña ®Êt d vµ ®é Èm
  Thùc vËy, ®Êt lµ mét m«i tr-êng         .
rÊt phøc t¹p vµ kh«ng ®ång nhÊt vÒ thµnh phÇn còng nh- vÒ
cÊu t¹o. C¸c phÇn cÊu thµnh chñ yÕu cña ®Êt gåm c¸c h¹t
nhá gèc h÷u c¬ hoÆc v« c¬ vµ n-íc. §iÖn dÉn cña ®Êt ë
tr¹ng th¸i kh« còng nh- cña n-íc nguyªn chÊt rÊt bÐ nhá,
kh«ng ®¸ng kÓ. Nh-ng nÕu trong ®Êt cã c¸c lo¹i muèi, axit
th× khi gÆp n-íc chóng sÏ ®-îc hoµ tan vµ trë thµnh dung
dÞch ®iÖn ph©n khiÕn cho ®Êt cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn. Nh- vËy
®iÖn trë suÊt cña ®Êt phô thuéc vµo thµnh phÇn ho¸ häc vµ
®é Èm cña ®Êt.
  §é Èm cña ®Êt kh«ng nh÷ng chØ phô thuéc vµo l-îng m-a
hµng n¨m vµ c¸c vïng chøa n-íc gÇn ®ã mµ cßn phô thuéc vµo
thµnh phÇn, kÝch th-íc h¹t ®Êt, h¹t cã kÝch th-íc cµng bÐ
th× kh¶ n¨ng gi÷ Èm cµng tèt. ë tr¹ng th¸i kh« r¸o hoµn
toµn cã thÓ xem ®iÖn trë suÊt cña ®Êt b»ng v« cïng. Khi ®é
Èm t¨ng lªn lín h¬n 15% th× ¶nh h-ëng cña nã ®Õn ®iÖn trë
suÊt cña ®Êt kh«ng cßn bao nhiªu. Nh-ng ®é Èm lín h¬n (70
 80%) th× ®iÖn trë suÊt cña ®Êt l¹i t¨ng lªn. §iÒu nµy cã
thÓ gi¶i thÝch ®Êt ë tr¹ng th¸i b·o hoµ. Quan hÖ gi÷a ®iÖn
trë suÊt cña ®Êt vµ ®é Èm thÓ hiÖn trªn h×nh 2-32.
  NhiÖt ®é cña ®Êt còng ¶nh h-ëng ®Õn ®iÖn trë suÊt cña
®Êt. NÕu nhiÖt ®é h¹ thÊp lµm cho ®Êt nh- bÞ ®«ng kÕt l¹i vµ
do ®ã ®iÖn trë suÊt cña ®Êt t¨ng lªn rÊt nhanh.
                               73
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                         
Ch-¬ng 2
  Ng-îc l¹i khi nung nãng ®Êt ®Õn 1000C th×              ®iÖn trë
suÊt cña nã l¹i gi¶m xuèng v× bÊy giê c¸c chÊt             muèi l¹i
hoµ tan, nÕu nhiÖt ®é trªn 1000C n-íc bÞ bèc h¬i,            ®iÖn trë
suÊt cña ®Êt l¹i t¨ng lªn.
  TrÞ sè gÇn ®óng cña ®iÖn trë suÊt cña mét sè             lo¹i ®Êt
trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn cho trong b¶ng sau:
                                     B¶ng 6-1
                   Ph¹m vi biÕn ®æi cña      TrÞ sè sö dông
       Lo¹i ®Êt        ®iÖn trë suÊt . cm x     khi thiÕt kÕ s¬
                       104             bé
- N-íc biÓn.                0,002 ~ 0,01         0,01
- Than bïn.                    -           0,20
- §Êt sÐt.                  0,08 ~ 0,70         0,40
- §Êt v-ên.                   0,4           0,40
- N-íc s«ng, hå, ao.             0,10 ~ 0,80         0,50
- §Êt sÐt thµnh tõng vØa lín,
dµy tõ 7  10 nót, ë phÝa d-íi cã        -            0,70
®¸ hoÆc ®¸ d¨m.
- §Êt pha sÐt.               0,40 ~ 1,50         1,00
- §Êt pha sÐt kho¶ng 50% sÐt,
t¹o thµnh líp dµy tõ 1  3 m trªn        -            1,00
mÆt ®Êt, phÝa d-íi cã ®¸ d¨m.
- §Êt ®en.             0,096 ~5,30 vµ lín h¬n        2,00
- §Êt pha c¸t.            1,50 ~ 4 vµ lín h¬n        3,00
- C¸t.                4,00 ~ 10 vµ lín h¬n        7,00
- §Êt v«i, ®¸ v«i, c¸t h¹t to
                         -           10 ~ 20
lÉn ®¸ vôn, sái.
- §¸, ®¸ vôn.                  -           20 ~ 40

  TrÞ sè ®iÖn trë suÊt cña ®Êt biÕn ®æi trong ph¹m vi
réng, trÞ sè trong mïa kh« vµ mïa m-a cã thÓ kh¸c nhau rÊt
xa. Trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ, trÞ sè tÝnh to¸n cña ®iÖn
trë suÊt cña ®Êt dùa trªn kÕt qu¶ ®o l-êng thùc ®Þa cã
hiÖu chØnh theo hÖ sè mïa K.
      tt = ® . K
Trong ®ã: - ® : trÞ sè ®o l-êng, ®iÖn trë suÊt cña ®Êt.
     - tt : trÞ sè tÝnh to¸n.
     - K : hÖ sè mïa cho ë b¶ng sau:
         B¶ng 6-2. HÖ sè mïa K cña c¸c kiÓu nèi ®Êt.
                §é s©u ®Æt bé     HÖ sè thay
Lo¹i nèi
      H×nh thøc nèi ®Êt  phËn nèi ®Êt    ®æi ®iÖn trë    Ghi chó
 ®Êt
                   (m)        suÊt K
                                   TrÞ sè nhá øng
     Tia (thanh) ®Æt n»m    0,50      1,40 ~ 1,80   víi lo¹i ®Êt
Chèng sÐt ngang (nèi ®Êt bÒ                     kh« (®o vµo mïa
         mÆt)      0,80 ~ 1,00     1,25 ~ 1,45   kh«), trÞ sè
                                    lín øng víi

                                         74
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                            
Ch-¬ng 2
                   0,80                 lo¹i ®Êt Èm (®o
                TÝnh tõ mÆt ®Êt               vµo mïa m-a)
      Cäc ®ãng th¼ng ®øng
                 ®Õn ®Çu mót  1,2 ~ 1,40
      (nèi ®Êt ch«n s©u)
                trªn cïng cña
                   cäc
       §iÖn cùc ch«n n»m    0,5    4,5 ~ 6,5
 An toµn      ngang       0,8    1,60 ~ 3,0
                                        nt
lµm viÖc  §iÖn cùc ch«n th¼ng
                   0,8   1,40 ~ 2,00
          ®øng

  2. Ph©n lo¹i vµ kÕt cÊu cña hÖ thèng nèi ®Êt.
  Trong mét m¹ng ®iÖn nèi ®Êt kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. Môc
®Ých cña nã lµ gi÷ cho ®iÖn ¸p trªn mét thiÕt bÞ nµo ®ã
lu«n lu«n thÊp. Trong mét m¹ng ®iÖn th-êng cã ba lo¹i nèi
®Êt, mçi lo¹i cã mét nhiÖm vô kh¸c nhau.
  - Nèi ®Êt b¶o vÖ: ®Ó b¶o ®¶m an toµn cho ng-êi vµ
thiÕt bÞ.
  - Nèi ®Êt lµm viÖc: nh- nèi ®Êt trung tÝnh c¸c m¸y
biÕn ¸p, phô thuéc vµo tr¹ng th¸i vËn hµnh cña hÖ thèng.
  - Nèi ®Êt chèng sÐt: cã nhiÖm vô truyÒn dßng ®iÖn sÐt
tõ c¸c bé phËn thu sÐt xuèng ®Êt.
  BÊt cø lo¹i tiÕp ®Êt nµo còng ®Òu gåm c¸c ®iÖn cùc
nèi ®Êt, d©y dÉn nèi ®Êt nèi víi nhau t¹o thµnh mét hÖ
thèng nèi ®Êt vµ nèi víi thiÕt bÞ cÇn nèi ®Êt.
  Trong thùc tÕ nèi ®Êt cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c h×nh
thøc sau ®©y:
  - Nèi ®Êt tËp trung: ®iÖn cùc nèi ®Êt lµ c¸c èng s¾t
trßn (hoÆc s¾t gãc) cã ®-êng kÝnh tõ 4  6 cm, dµi 2  3 m
ch«n th¼ng ®øng trong ®Êt (®Çu bªn trªn cña ®iÖn cùc c¸ch
mÆt ®Êt kho¶ng 0,5  1 m), hoÆc c¸c thanh s¾t cã chiÒu dµi
             Ub     Utx
      U®=I®.R
           ®
                                  TB§
                TB§
         I                I
                              U®=I®.
                                       Ut
                                       x Ub
                              R®
                   a)               b)
                        H×nh 2-33.
                      Nèi ®Êt h×nh l-íi                                            75
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
kh«ng lín ch«n n»m ngang c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 0,5  1 m
(thanh s¾t cã thÓ dïng s¾t trßn hay s¾t dÑt).
  - Nèi ®Êt h×nh l-íi: ë h×nh thøc nèi ®Êt tËp trung tuy
®· thùc hiÖn ®-îc yªu cÇu vÒ ®iÖn ¸p tiÕp xóc nh-ng trÞ sè
®iÖn ¸p b-íc cßn kh¸ lín. §Ó kh¾c phôc nh-îc ®iÓm nµy
ng-êi ta sö dông nèi ®Êt h×nh l-íi. §iÖn cùc nèi ®Êt lµ
l-íi s¾t réng lín ch«n phÝa d-íi khu vùc ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn
(cã thÓ ch«n thªm cäc däc theo chu vi vµ ë c¸c m¾t l-íi).
  Tõ c¸c ®-êng cong ph©n bè ®iÖn ¸p (h×nh 2-33a) cã thÓ
nhËn thÊy trÞ sè ®iÖn ¸p b-íc gi¶m ®i nhiÒu so víi c¸c
h×nh thøc nèi ®Êt tËp trung, ®ång thêi trÞ sè ®iÖn ¸p tiÕp
xóc còng ®-îc gi¶m thÊp (h×nh 2-33b).
  Ngoµi hai h×nh thøc kÓ trªn, ng-êi ta cßn dïng h×nh
thøc tia tiÕp ®Þa hoÆc cäc tia hçn hîp (c¸c h×nh thøc nµy
th-êng dïng cho nèi ®Êt chèng sÐt).
  TÊt c¶ c¸c h×nh thøc nèi ®Êt ë trªn. C¸c cäc ®Òu ®-îc
ch«n ë ®é s©u 0,5  1 m nh»m môc ®Ých lµm cho ®iÖn trë nèi
®Êt Ýt bÞ thay ®æi do ¶nh h-ëng cña khÝ hËu (nhiÖt ®é vµ
®é Èm).
  Trong c¸c tµi liÖu vµ quy ph¹m hiÖn hµnh, trÞ sè R®
®-îc quy ®Þnh nh- sau:
  * §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn ¸p tíi 1000V trong
c¸c l-íi ®iÖn cã ®iÓm trung tÝnh ®Æt c¸ch ®iÖn víi ®Êt:
trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt R ® kh«ng lín h¬n 4, cã thÓ cho
phÐp trÞ sè nµy tíi 10 nÕu c«ng suÊt nguån bÐ d-íi 100
kVA.
  * §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn ¸p trªn 1000V trong
c¸c l-íi ®iÖn cã ®iÓm trung tÝnh ®Æt c¸ch ®iÖn ®èi víi
®Êt:
  - Khi nèi ®Êt b¶o vÖ chØ sö dông riªng cho c¸c thiÕt
bÞ ®iÖn trªn 1000V, trÞ sè R® ®-îc x¸c ®Þnh theo biÓu
thøc:
        250
     R®               ()
         Id
  - Khi nèi ®Êt b¶o vÖ ®-îc sö dông chung cho c¶ c¸c
thiÕt bÞ ®iÖn tíi 1000V, trÞ sè R® ®-îc x¸c ®Þnh theo:
        125
     R®               ()
         Id
  Trong ®ã:
                            76
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
  + I® lµ trÞ sè tÝnh to¸n cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ch¹m
®Êt (®¬n vÞ lµ ampe). ë c¶ hai tr-êng hîp nµy, trÞ sè ®iÖn
trë nèi ®Êt ®Òu kh«ng ®-îc lín qu¸ 10 (dï qu¸ tr×nh tÝnh
to¸n cã thÓ ®¹t tíi kÕt qu¶ lín h¬n).
  * §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn ¸p trªn 1000V trong
c¸c l-íi ®iÖn cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt:
(th-êng lµ c¸c l-íi ®iÖn cã ®iÖn ¸p tõ 110 kV trë lªn).
Trong c¸c l-íi ®iÖn nµy, trÞ sè dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ch¹m
®Êt rÊt lín, viÖc x¸c ®Þnh vµ thi c«ng bé phËn nèi ®Êt an
toµn theo yªu cÇu vÒ ®iÖn ¸p tiÕp xóc sÏ gÆp nhiÒu khã
kh¨n vµ cã khi kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc. Cho nªn hiÖn nay
chØ quy ®Þnh R®  0,5 ®ång thêi cã kÌm theo c¸c biÖn ph¸p
nh»m t¨ng c-êng an toµn ®èi víi nh©n viªn vËn hµnh nh-
tiÕn hµnh sö dông b¶o vÖ c¾t nhanh (sù cè ng¾n m¹ch), c©n
b»ng ®iÖn ¸p trong khu vùc l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn vµ c¸c
quy chÕ cÇn thiÕt v.v...
  Trong thùc tÕ nèi ®Êt b¶o vÖ ®-îc thùc hiÖn theo c¸c
h×nh thøc: nèi ®Êt tËp trung, nèi ®Êt h×nh l-íi.
  * §èi víi ®-êng d©y trªn kh«ng, nèi ®Êt lÆp l¹i cña
d©y trung tÝnh ®-îc thùc hiÖn ë nh÷ng ®Þa ®iÓm sau:
  - Däc theo chiÒu dµi ®-êng d©y cø 250 m nèi ®Êt lÆp
l¹i mét lÇn.
  - §iÓm cuèi cña ®-êng d©y.
  - §iÓm ®-êng d©y cã ph©n nh¸nh khi nh¸nh rÏ dµi trªn
250 m.
  TrÞ sè ®iÖn trë t¶n cña nèi ®Êt lÆp l¹i (RL) kh«ng
®-îc lín qu¸ 10, nh-ng trong tr-êng hîp khi ®iÖn trë nèi
®Êt R0 cho phÐp tíi 10 (khi c«ng suÊt nguån d-íi 100 kVA)
th× ®iÖn trë nèi ®Êt lÆp l¹i cã thÓ lín tíi 30, kÌm theo
®iÒu kiÖn lµ sè ®Þa ®iÓm cã nèi ®Êt lÆp l¹i kh«ng Ýt h¬n
3.
  * L-íi ®iÖn h¹ ¸p dïng c¸p th× kh«ng cÇn cã nèi ®Êt
lÆp l¹i v× c¸p th-êng cã d©y trung tÝnh riªng hoÆc dïng vá
kim lo¹i cña c¸p lµm d©y trung tÝnh.... D©y trung tÝnh nh-
vËy kh«ng thÓ bÞ ®øt.
  II. TÝnh to¸n trang bÞ nèi ®Êt
  Trang bÞ nèi ®Êt bao gåm c¸c ®iÖn cùc vµ d©y dÉn nèi
®Êt. C¸c ®iÖn cùc nèi ®Êt bao gåm ®iÖn cùc th¼ng ®øng ®-îc
®ãng s©u vµo trong ®Êt vµ ®iÖn cùc ngang ®-îc ch«n ngÇm ë

                            77
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
mét ®é s©u nhÊt ®Þnh. C¸c d©y nèi ®Êt dïng ®Ó nèi liÒn c¸c
bé phËn ®-îc nèi ®Êt víi c¸c ®iÖn cùc nèi ®Êt.
  1. C¸ch thùc hiÖn nèi ®Êt.
  §iÖn cùc nèi ®Êt cã thÓ lµ tù nhiªn hay nh©n t¹o.
  * Nèi ®Êt tù nhiªn: lµ c¸c èng dÉn n-íc, c¸c èng b»ng
kim lo¹i kh¸c (trõ c¸c èng dÉn chÊt láng vµ khÝ dÔ ch¸y)
®Æt trong ®Êt, c¸c kÕt cÊu b»ng kim lo¹i cña nhµ cöa, c¸c
c«ng tr×nh cã nèi ®Êt, c¸c vá bäc b»ng ch× vµ nh«m cña c¸p
®Æt trong ®Êt.
  Khi x©y dùng trang bÞ nèi ®Êt, tr-íc hÕt cÇn ph¶i sö
dông c¸c vËt nèi ®Êt tù nhiªn cã s½n, ®iÖn trë nèi ®Êt nµy
®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o thùc tÕ t¹i chç. Tr-êng hîp
kh«ng kiÓm tra ®o ®¹c ®-îc th× chØ cã thÓ sö dông c¸c vËt
nèi ®Êt tù nhiªn ®ã ®Ó gi¶m bít ®iÖn trë nèi ®Êt, cßn khi
x¸c ®Þnh ®iÖn trë nèi ®Êt ph¶i c¨n cø vµo bé phËn nèi ®Êt
nh©n t¹o.
  * Nèi ®Êt nh©n t¹o: th-êng thùc hiÖn b»ng c¸c cäc
thÐp, thanh thÐp dÑt h×nh ch÷ nhËt hay h×nh thÐp gãc dµi
tõ 23m ®ãng s©u xuèng ®Êt sao cho ®Çu trªn cña chóng c¸ch
mÆt ®Êt kho¶ng 0,5  1m.
  Do cã hiÖn t-îng ¨n mßn kim lo¹i, c¸c èng thÐp vµ c¸c
thanh thÐp dÑt hay thÐp gãc cã chiÒu dµy kh«ng nªn bÐ h¬n
4mm.
  * D©y nèi ®Êt: cÇn cã tiÕt diÖn tho¶ m·n ®é bÒn c¬ khÝ
vµ ®é æn ®Þnh nhiÖt, chÞu ®-îc dßng ®iÖn cho phÐp l©u dµi.
D©y nèi ®Êt kh«ng ®-îc bÐ h¬n 1/3 tiÕt diÖn d©y dÉn pha,
th-êng dïng thÐp cã tiÕt diÖn 120mm2, nh«m 35mm2 hoÆc ®ång
25mm2.
  - §èi víi l-íi ®iÖn trªn 1000V cã dßng ®iÖn ch¹m ®Êt
lín: m¹ng cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt   hay nèi
®Êt qua mét ®iÖn trë nhá (m¹ng 110kV trë lªn). Khi x¶y ra
ng¾n m¹ch, b¶o vÖ r¬le sÏ c¾t bé phËn h- háng hay thiÕt bÞ
®iÖn bÞ sù cè ra khái m¹ng ®iÖn. BÊt kú thêi gian nµo
trong n¨m trang bÞ nèi ®Êt ph¶i tho¶ m·n R®  0,5 .
  - §èi víi ®-êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng: §-êng d©y t¶i
®iÖn 35 kV cÇn nèi ®Êt c¸c cét bª t«ng cèt thÐp vµ cèt
s¾t. §-êng d©y 320 kV chØ cÇn nèi ®Êt ë khu vùc cã d©n
c-.
  CÇn nèi ®Êt tÊt c¶ c¸c cét bª t«ng cèt thÐp, cét s¾t,
cét gç cña tÊt c¶ c¸c lo¹i ®-êng d©y ë mäi cÊp ®iÖn ¸p khi
                            78
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                  
Ch-¬ng 2
cã ®Æt thiÕt bÞ b¶o vÖ chèng sÐt hay d©y chèng sÐt. §iÖn
trë nèi ®Êt cho phÐp cña cét phô thuéc vµo ®iÖn trë suÊt
cña ®Êt vµ b»ng 10  30.
  - §-êng d©y 3 pha 4 d©y, ®iÖn ¸p 380/220V cã ®iÓm
trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt: c¸c cét s¾t, xµ s¾t cña cét
bª t«ng cèt thÐp ph¶i ®-îc nèi víi d©y trung tÝnh.
  - M¹ng cã ®iÖn ¸p d-íi 1000V, cã ®iÓm trung tÝnh c¸ch
®iÖn: c¸c cét s¾t vµ cét bª t«ng cèt thÐp cÇn cã ®iÖn trë
nèi ®Êt kh«ng qu¸ 50.
  2. TÝnh to¸n nèi ®Êt nh©n t¹o.
  §iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o ®-îc thùc hiÖn khi nèi ®Êt
tù nhiªn ®o ®-îc kh«ng tho¶ m·n ®iÖn trë nèi ®Êt cho phÐp
lín nhÊt [R]max cña trang bÞ nèi ®Êt. Khi ®ã ®iÖn trë nèi
®Êt nh©n t¹o ®-îc tÝnh theo c«ng thøc:
        1        1    1
                 
      R nhan tao    [R ]max R tu nhien
                  [R ]max .R tu nhien
  Do ®ã:     R nhan tao 
                  R tu nhien  [R ]max
  §iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o gåm hÖ thèng cäc ®ãng th¼ng
®øng (®iÖn cùc th¼ng ®øng) vµ thanh ®Æt n»m ngang (®iÖn
cùc ngang) ®-îc x¸c ®Þnh:
               R d .R n
      R nhan tao 
              Rd  Rn
  Trong ®ã:
    + R®: ®iÖn trë khuÕch t¸n cña hÖ thèng cäc ®ãng
  th¼ng ®øng.
    + Rn: ®iÖn trë khuÕch t¸n cña hÖ thèng cäc ch«n n»m
  ngang.
  * C«ng thøc x¸c ®Þnh ®iÖn trë khuÕch t¸n cña c¸c ®iÖn
cùc (theo b¶ng 6-3):
  §èi víi thÐp gãc, ®-êng kÝnh ®¼ng trÞ ®-îc tÝnh theo:
d = 0,95. b
   + b: bÒ réng cña c¸c thanh thÐp gãc.
  Nèi ®Êt th-êng bao gåm mét sè ®iÖn cùc nèi song song
víi nhau vµ ®Êt c¸ch nhau mét kho¶ng c¸ch t-¬ng ®èi nhá.
V× vËy khi cã dßng ®iÖn ch¹m ®Êt, thÓ tÝch ®Êt t¶n dßng tõ
mçi cùc gi¶m ®i, do ®ã lµm t¨ng ®iÖn trë nèi ®Êt. HiÖn
t-îng ®ã gäi lµ hiÖn t-îng mµn che (h×nh 2-34).

                                79
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                           
Ch-¬ng 2
  * §iÖn trë khuÕch t¸n cña n cäc cã xÐt ®Õn ¶nh h-ëng
           R 1d
cña mµn che: R d 
           n.d
  Trong ®ã: - d: hÖ sè sö dông cña ®iÖn cùc th¼ng ®øng.
         - R1®: ®iÖn trë cña mét cäc hay mét ®iÖn
  cùc th¼ng ®øng.
  * §iÖn trë khuÕch t¸n cña thanh n»m ngang nèi gi÷a c¸c
®iÖn cùc ®ãng th¼ng ®øng cã xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña mµn
       R 'n
che: R n 
       n
  Trong ®ã:
    + R’n: ®iÖn trë khuÕch t¸n cña thanh nèi ch-a xÐt
  tíi ¶nh h-ëng cña mµn che.
     + n: hÖ sè sö dông cña thanh nèi n»m ngang.
                          B¶ng 6-3.
          C¸ch ®Æt ®iÖn      C«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña
 KiÓu nèi ®Êt
             cùc             nèi ®Êt, 

Ch«n th¼ng ®øng,
lµm b»ng thÐp                    0,366    4l
trßn, ®Çu trªn          l      Rd       tt lg ;    l > d
tiÕp xóc víi mÆt     d               l     d
®Êt.

                        0,366  2l 1 4t  l 
                     Rd      tt . lg  lg  ;     l >
                         l     d 2 4t  l 
Ch«n th¼ng ®øng,         t0            d
           t
lµm b»ng thÐp              + tt: ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n (-
trßn, ®Çu trªn          l    cm)
           d
n»m s©u c¸ch mÆt             + l: chiÒu dµi cäc (cm)
®Êt mét kho¶ng.             + d: ®-êng kÝnh cäc
                     + t: ®é ch«n s©u tõ mÆt ®Êt ®Õn ®iÓm
                     gi÷a cäc
                     + t0  0,50 mÐt

Ch«n n»m ngang,                 0,366     2l 2     l
lµm b»ng thÐp    t
                      Rn      tt lg    ;     2,5
dÑt, dµi, n»m s©u          b
                          l      b.t     2t
                     + b: chiÒu réng cña thanh dÑt, nÕu
c¸ch mÆt ®Êt mét       l      ®iÖn cùc trßn cã ®-êng kÝnh d th× b
kho¶ng
                     = 2d

TÊm ch«n th¼ng                            
®øng, c¸ch s©u    a
                           R d  0,25
mÆt ®Êt mét
                                   ab
               b      + a vµ b lµ kÝch th-íc dµi x réng
kho¶ng
                     cña tÊm

                                           80
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                       
Ch-¬ng 2

Vµnh xuyÕn, lµm                  tt 8D 2       D
tõ thÐp dÑt, ®Æt              R n  2 ln     ;  t
          t              2 D b.t        2
n»m ngang, s©u         b  + b: chiÒu réng cña cùc.
c¸ch mÆt ®Êt mét     D     NÕu ®iÖn cùc trßn, ®-êng kÝnh d th×
kho¶ng
                  b = 2d

  HÖ sè sö dông ®iÖn cùc nèi ®Êt sÏ gi¶m xuèng khi t¨ng
sè ®iÖn cùc vµ gi¶m kho¶ng c¸ch gi÷a chóng (h×nh 2-35). HÖ
sè sö dông ®iÖn cùc cßn phô thuéc h×nh d¸ng cña c¸c lo¹i
nèi ®Êt. HÖ sè sö dông cña ®iÖn cùc cã thÓ tra trªn c¸c
®-êng cong hoÆc c¸c b¶ng sè liÖu trong c¸c sæ tay hoÆc ë
phÇn phô lôc.
  NÕu trong hÖ thèng nèi ®Êt cã n cäc víi c¸c thanh
ngang nèi c¸c cäc víi nhau, ta coi nh- chóng nèi song song
vµ ®iÖn trë nèi ®Êt cña hÖ thèng ®-îc x¸c ®Þnh theo:
        Rc Rth   Rc .Rth 1    Rc .Rth
         .       . 2
        n.     n        n     1 Rc .Rth 1
    Rht                      .      .
       Rc Rth  Rc
                  1  Rc  n.Rth   n.Rth  Rc 
       n.     n  Rth          
                     n   
 Trong ®ã:
- Rc : ®iÖn trë cña mét cäc.            
- Rth: ®iÖn trë cña mét thanh.       1,0
-    : hÖ sè sö dông cña cäc vµ     0,9
                      0,8
   thanh víi:  c = th = .                 a:L= 3
                      0,7
                      0,6
                                 a:L= 2
                      0,5
                      0,4          a:L =1
                      0,3
                      0,2
        H×nh 2-34.         0,1
 T¸c dông mµn che cña c¸c ®iÖn cùc h×nh                      n
          èng.
C¸c hÖ sè trªn cã thÓ tham kh¶o          0 10  20 30 40 50   60 70
                         80 90  100
  theo b¶ng 6-4.                     H×nh 2-35.
                       C¸c ®-êng cong ®Ó x¸c ®Þnh 
                             theo n
                         (®Æt cho m¹ch vßng).


     B¶ng 6-4. HÖ sè sö dông cña cäc th¼ng ®øng ® vµ ®iÖn
                               cùc ngang n.
                                       81
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                   
Ch-¬ng 2
                      TØ sè a/l
              (a: kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc; l: chiÒu dµi
 Sè cäc ch«n th¼ng ®øng            cäc)
                 1       2       3
              ®   n   ®   n   ®   n
      1        2    3   4   5    6   7
A. Khi ®Æt c¸c cäc theo
chu vi m¹ch vßng.
      4       0,69  0,45  0,78  0,55  0,85  0,70
      6       0,62  0,40  0,73  0,48  0,80  0,64
      8       0,58  0,36  0,71  0,43  0,78  0,60
      10       0,55  0,34  0,69  0,40  0,76  0,56
      20       0,47  0,27  0,64  0,32  0,71  0,47
      30       0,43  0,24  0,60  0,30  0,68  0,41
      50       0,40  0,21  0,56  0,28  0,66  0,37
      70       0,38  0,20  0,54  0,26  0,64  0,35
      100       0,35  0,19  0,52  0,24  0,62  0,33
B. Khi ®Æt c¸c cäc thµnh
d·y
      3       0,78  0,80  0,86  0,92  0,91  0,95
      4       0,74  0,77  0,83  0,87  0,88  0,92
      5       0,70  0,74  0,81  0,86  0,87  0,90
      6       0,63  0,72  0,77  0,83  0,83  0,88
      10       0,59  0,62  0,75  0,75  0,81  0,82
      15       0,54  0,50  0,70  0,64  0,78  0,74
      20       0,49  0,42  0,68  0,56  0,77  0,68
      30       0,43  0,31  0,65  0,46  0,75  0,58


  3. Tr×nh tù tÝnh to¸n nèi ®Êt:
  §èi víi nèi ®Êt an toµn, tr×nh tù tÝnh to¸n nèi ®Êt
thùc hiÖn theo c¸c b-íc sau:
  1) X¸c ®Þnh ®iÖn trë nèi ®Êt cho phÐp cÇn thiÕt [R]
theo tiªu chuÈn.
  2) X¸c ®Þnh ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn Rtn (b»ng ®o ®¹c
thùc tÕ).
  3) NÕu Rtn < [R]: kh«ng cÇn ®Æt thªm nèi ®Êt nh©n t¹o
®èi víi c¸c thiÕt bÞ cao ¸p trªn 1000V cã dßng ch¹m ®Êt bÐ
vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ¸p d-íi 1000V. Ph¶i ®Æt nèi ®Êt nh©n
t¹o víi ®iÖn trë kh«ng lín h¬n 1 ®èi víi c¸c thiÕt bÞ
®iÖn ¸p trªn 1000V cã dßng ch¹m ®Êt lín.
  NÕu Rtn > [R] th× ph¶i x¸c ®Þnh nèi ®Êt nh©n t¹o.
  4) X¸c ®Þnh diÖn tÝch cã thÓ bè trÝ c¸c ®iÖn cùc, chän
sè l-îng vµ kÝch th-íc c¸c ®iÖn cùc ®ãng th¼ng ®øng vµ c¸c

                                   82
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn               
Ch-¬ng 2
®iÖn cùc ngang (chó ý bè trÝ thÕ nµo ®Ó gi¶m ®iÖn ¸p b-íc
vµ ®iÖn ¸p tiÕp xóc), tÝnh ®iÖn trë khuÕch t¸n cña cäc,
thanh n»m ngang vµ toµn hÖ thèng nèi ®Êt theo c¸c c«ng
thøc ë trªn.
   5) §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ¸p cao h¬n 1000V cã dßng
 ®iÖn ch¹m ®Êt lín, ph¶i kiÓm tra ®é bÒn nhiÖt cña d©y dÉn
              t qd
theo c«ng thøc: S  I  .
              c
   Trong ®ã:
   + I: dßng ®iÖn ng¾n m¹ch x¸c lËp, trong tÝnh to¸n
 lÊy dßng ®iÖn lín nhÊt ®i qua d©y dÉn khi ng¾n m¹ch ë
 thiÕt bÞ ®ang xÐt hoÆc ng¾n m¹ch mét pha ch¹m ®Êt.
   + tqd: thêi gian quy ®æi hay thêi gian gi¶ thiÕt cña
 dßng ®iÖn ®i vµo trong ®Êt, (s).
   + c: h»ng sè, ®èi víi thÐp lµ 74; d©y ®ång trÇn lµ
 195; d©y c¸p ruét ®ång ®iÖn ¸p d-íi 10 kV lµ 182; d©y
 nh«m trÇn vµ c¸p ruét nh«m ®iÖn ¸p d-íi 10 kV lµ 112.
  II. Nèi ®Êt chèng sÐt:
  Khi cã sÐt ®¸nh, ®iÖn ¸p cña dßng sÐt lµ ®iÖn ¸p xung
kÝch. V× vËy ®èi víi nèi ®Êt chèng sÐt ph¶i x¸c ®Þnh theo
®iÖn trë xung kÝch.
  §iÖn trë xung kÝch ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Rxk =
xk.Rxc
  Trong ®ã:
     - Rxc : lµ ®iÖn trë nèi ®Êt xoay chiÒu tÇn sè c«ng
   nghiÖp.
     - xk: lµ hÖ sè xung kÝch.
  HÖ sè xung kÝch xk cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n 1.
  Khi sÐt ®¸nh nÕu c-êng ®é ®iÖn tr-êng trong ®Êt b»ng 5
kV/cm th× trong ®Êt cã hiÖn t-îng phãng ®iÖn côc bé lµm cho
®iÖn trë nèi ®Êt gi¶m xuèng, øng víi tr-êng hîp nµy xk < 1.
Khi trang bÞ nèi ®Êt dµi qu¸, L t¨ng lªn tøc x = .L còng
t¨ng lªn lµm cho ®iÖn tÝch tËp trung ë ngoµi d©y dÉn,
tr-êng hîp nµy ®iÖn trë nèi ®Êt t¨ng lªn tøc lµ xk > 1.
  HÖ sè xung kÝch xk tra b¶ng trong sæ tay, quy ph¹m
chèng sÐt hoÆc theo 6-5.
  §èi víi nèi ®Êt chèng sÐt, hÖ sè sö dông cña ®iÖn cùc
ký hiÖu lµ xk vµ gäi lµ hÖ sè sö dông xung kÝch cña ®iÖn

                              83
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                 
Ch-¬ng 2
cùc. HÖ sè xk tra trong sæ tay kü thuËt, qui ph¹m chèng
sÐt hoÆc ë phÇn phô lôc.
  Khi thùc hiÖn nèi ®Êt chèng sÐt, nÕu kh«ng cã yªu cÇu
g× ®Æc biÖt th× chóng ta cã thÓ lùa chän h×nh thøc nèi ®Êt
nh- sau:
  - Khi trÞ sè ®iÖn trë suÊt cña ®Êt kh«ng lín qu¸ 3.104
.cm th× sö dông h×nh thøc nèi ®Êt tËp trung, chiÒu dµi
cäc tõ 2,5  3m. NÕu líp ®Êt ë d-íi s©u cã ®iÖn trë suÊt
nhá hoÆc cã c¸c m¹ch n-íc ngÇm cÇn sö dông h×nh thøc nèi
®Êt cäc vµ cã thÓ t¨ng chiÒu dµi cäc ®Õn 6 mÐt.
  - Tr-êng hîp líp ®Êt trªn cã trÞ sè ®iÖn trë suÊt nhá,
c¸c líp ®Êt ë d-íi lµ ®¸, sái hoÆc cã ®iÖn trë suÊt lín
qu¸ th× sö dông h×nh thøc nèi ®Êt kiÓu tia n»m ngang (nèi
®Êt bÒ mÆt), chiÒu dµi tia kh«ng nªn dµi qu¸ 20 mÐt vµ ®Æt
ë ®é s©u 0,5  0,8 mÐt. NÕu mét tia kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ
®iÖn trë nèi ®Êt th× t¨ng sè tia, nh-ng kh«ng nªn qu¸ 4
tia vµ gãc t¹o thµnh gi÷a c¸c tia kh«ng ®-îc nhá h¬n 900.
  - Khi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt kho¶ng 3  7.104 .cm cÇn
sö dông h×nh thøc nèi ®Êt hçn hîp (cäc - tia), sè tia
kh«ng qu¸ 4 vµ chiÒu dµi tia kh«ng qu¸ 30 mÐt, cã thÓ nèi
®Êt hçn hîp kiÓu h×nh vu«ng, ch÷ nhËt hoÆc vßng trßn.
  C¸c cäc chØ nªn ®ãng trong kho¶ng 2/3 chiÒu dµi cña
tia (tÝnh tõ ®Çu tia ë phÝa d©y xuèng nèi vµo c¸c tia).
  - Khi trÞ sè ®iÖn trë suÊt lín h¬n 7.104 .cm cÇn sö
dông h×nh thøc nèi ®Êt tia , m¹ch vßng hoÆc hçn hîp.
  NÕu ®Êt cã nhiÒu ®¸ t¶ng, ®¸ vØa th× cho phÐp kÐo dµi
tia tíi chç cã ®iÖn trë suÊt nhá (hå, ao, s«ng suèi hoÆc
thung lòng) nh-ng kh«ng nªn kÐo dµi qu¸ 100 mÐt.
  HÖ thèng nèi ®Êt cã nhiÒu cäc, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c
cäc kh«ng ®-îc nhá h¬n hai lÇn chiÒu dµi cña cäc. ChØ khi
thùc hiÖn kho¶ng c¸ch nãi trªn gÆp nhiÒu khã kh¨n hoÆc
®iÖn trë suÊt cña ®Êt nhá th× ®-îc phÐp gi¶m kho¶ng c¸ch
trªn nh-ng kh«ng ®-îc nhá h¬n chiÒu dµi cña cäc.
  Tr×nh tù tÝnh to¸n nèi ®Êt chèng sÐt gièng nh- ë phÇn
trªn chØ kh¸c lµ thay hÖ sè  b»ng xk vµ tÝnh thªm ®iÖn
trë nèi ®Êt  xung  kÝch:  Rxk = xk . Rxc
  §Ó gióp  viÖc  thùc  hiÖn nèi ®Êt ®-îc thuËn lîi, trong
c¸c b¶n quy  ph¹m  ng-êi  ta ®· cã b¶ng tÝnh s½n ®iÖn trë nèi
®Êt, tÇn sè  dßng  ®iÖn  c«ng nghiÖp (Rxc) vµ dßng ®iÖn xung
                               84
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn              
Ch-¬ng 2
kÝch (Rxk) cña mét sè bé phËn nèi ®Êt (cho ë phÇn phô
lôc).
  Chóng ta cã thÓ sö dông c¸c sè liÖu trong b¶ng ®ã, khi
thi c«ng xong ph¶i tiÕn hµnh ®o ®¹c l¹i, nÕu trÞ sè ®iÖn
trë ®Êt cña hÖ thèng ch-a ®¹t yªu cÇu th× ph¶i bæ xung
thªm cäc, tia ®Õn khi nµo ®¹t yªu cÇu tiªu chuÈn th× th«i.
  Tr-êng hîp cã nhiÒu thiÕt bÞ víi ®iÖn ¸p kh¸c nhau ®Æt
trªn cïng mét khu ®Êt nÕu thùc hiÖn trang bÞ nèi ®Êt chung
th× ®iÖn trë nèi ®Êt chung cÇn ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu cña
trang bÞ nèi ®Êt nµo ®ßi hái ®iÖn trë nhá nhÊt.
  Trong thùc tÕ th-êng chØ thùc hiÖn trang bÞ nèi ®Êt
chung cho c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi, truyÒn t¶i víi cÊp ®iÖn
¸p kh¸c nhau, cßn nèi ®Êt cña c¸c thiÕt bÞ chèng sÐt
th-êng ®Ó ®éc lËp.
  §iÖn trë nèi ®Êt cÇn thiÕt theo tiªu chuÈn phô
thuéc c¸c lo¹i c«ng tr×nh vµ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt khi
thùc hiÖn c«ng tr×nh. C¸c trÞ sè nµy ph¶i c¨n cø vµo
quy ph¹m cña Nhµ n-íc.
                            85
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                      
Ch-¬ng 2
     B¶ng 6-5. HÖ sè xung kÝch cña mét sè bé phËn nèi ®Êt
                          ®¬n gi¶n.
       ChiÒu       Víi trÞ sè ®iÖn trë suÊt  x 104  cm
KiÓu nèi
      dµi cäc,
  ®Êt          0,50     1     3     5      10
      tia (m)
KiÓu cäc   2-3     0,95    0,80   0,60    0,40     0,35
       2,50    0,06     0,8   0,60    0,40     0,38
KiÓu tia
       10           0,90   0,70    0,50     0,40
  n»m
       20     1,12    1,10   0,90    0,70     0,60
 ngang -
 1 tia    30           1,40   1,00    0,80     0,70
       40     1,75    1,70   1,30    0,90     0,80
       5-10    0,95    0,80   0,60    0,40     0,38
KiÓu tia   20           0,90   0,70    0,50     0,40
  n»m          1,12
 ngang -   40           1,10   0,90    0,70     0,60
 2 tia    60           1,40   1,00    0,80     0,70
       80           1,70   1,30    0,90     0,80
       4     0,80    0,70   0,50    0,30     0,34
KiÓu tia
       6     0,89    0,75   0,55    0,40     0,35
  n»m
       8     0,94    0,84   0,60    0,44     0,36
 ngang 2
  tia    10     0,98    0,88   0,65    0,46     0,38
       12     0,99    0,89   0,70    0,59     0,40


  VÝ dô ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, ng-êi ta ph©n
c¸c c«ng tr×nh thµnh 3 cÊp (theo quy ph¹m thiÕt kÕ chèng
sÐt cho c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc).
  CÊp I:
  Nh÷ng c«ng tr×nh, trong ®ã cã to¶ ra c¸c chÊt khÝ hoÆc
h¬i ch¸y, còng nh- c¸c lo¹i hoÆc sîi ch¸y dÔ dµng chuyÓn
sang tr¹ng th¸i l¬ löng vµ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi kh«ng
khÝ hoÆc c¸c chÊt «xy ho¸ kh¸c t¹o thµnh c¸c hçn hîp næ.
Kh¶ n¨ng t¹o thµnh c¸c hçn hîp næ cã thÓ x¶y ra ngay trong
®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th-êng, kÓ c¶ ®iÒu kiÖn lµm viÖc
b×nh th-êng ng¾n h¹n, (më hoÆc ®ãng m¸y cña c¸c thiÕt bÞ,
chøa hoÆc rãt c¸c chÊt dÔ b¾t löa hoÆc chÊt láng dÔ ch¶y
qua l¹i c¸c b×nh ®Ó hë v.v...) khi x¶y ra næ sÏ g©y ra
nh÷ng ph¸ ho¹i lín vµ lµm chÕt ng-êi.
  CÊp II:
  Nh÷ng c«ng tr×nh, trong ®ã cã to¶ ra c¸c chÊt khÝ,
h¬i, hoÆc sîi ch¸y vµ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi kh«ng khÝ
hoÆc c¸c chÊt «xy ho¸ kh¸c t¹o thµnh c¸c hçn hîp næ. Nh-ng
                                        86
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                
Ch-¬ng 2
kh¶ n¨ng nµy chØ x¶y ra khi cã sù cè hoÆc lµm sai quy t¾c,
kh«ng thÓ x¶y ra trong khi lµm viÖc b×nh th-êng. Khi x¶y
ra næ chØ g©y ra nh÷ng h- háng nhá vµ kh«ng chÕt ng-êi.
  Thuéc cÊp II cßn kÓ c¶ nh÷ng kho chøa c¸c vËt liÖu næi
vµ dÔ b¾t löa, ®ùng trong c¸c bao b× b»ng kim lo¹i.
  CÊp III:
  TÊt c¶ nh÷ng c«ng tr×nh cßn l¹i.
  Mét sè c«ng tr×nh cÊp III (theo nguyªn t¾c ph©n cÊp
ë trªn) nh-ng cã tÇm quan träng ®Æc biÖt vÒ chÝnh trÞ
hoÆc kinh tÕ th× ®-îc phÐp n©ng lªn cÊp II (vÝ dô nhµ
quèc héi, ®µi ph¸t thanh, nhµ m¸y ®iÖn, nhµ ë cña c¸c
vÞ l·nh tô, v.v...).
  §èi víi c¸c c«ng tr×nh cÊp I nhÊt thiÕt ph¶i bè trÝ
thiÕt bÞ chèng sÐt ®éc lËp víi c«ng tr×nh; ®iÖn trë nèi
®Êt xung kÝch kh«ng ®-îc lín h¬n 10 «m nÕu ®iÖn trë suÊt
tÝnh to¸n cña ®Êt (tt) bÐ h¬n 5.104 cm; hoÆc kh«ng ®-îc
lín h¬n 40  nÕu ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña ®Êt b»ng
hoÆc lín h¬n 5.104 cm.
  §èi víi c¸c c«ng tr×nh cÊp II.
  NÕu bè trÝ thiÕt bÞ chèng sÐt ®éc lËp víi c«ng tr×nh
th× ®iÖn trë nèi ®Êt xung kÝch yªu cÇu nh- c¸c c«ng tr×nh
cÊp I.
  NÕu bè trÝ thiÕt bÞ chèng sÐt trùc tiÕp trªn c«ng
tr×nh th× ®iÖn trë nèi ®Êt xung kÝch kh«ng ®-îc lín h¬n 5
«m.
  §èi víi c¸c c«ng tr×nh cÊp III cÇn ph¶i ®Æt thiÕt bÞ
chèng sÐt ngay trªn c«ng tr×nh, chØ ®-îc ®Æt thiÕt bÞ
chèng sÐt ®éc lËp víi c«ng tr×nh trong nh÷ng tr-êng hîp
®Æc biÖt thuËn lîi vÒ kü thuËt vµ kinh tÕ.
  NÕu ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt ®éc lËp víi c«ng tr×nh, trÞ
sè ®iÖn trë nèi ®Êt xung kÝch quy ®Þnh nh- sau:
  - Kh«ng ®-îc lín h¬n 20  nÕu tt < 5.104 cm.
  - Kh«ng ®-îc lín h¬n 50  nÕu tt  5.104 cm.
  NÕu ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt ngay trªn c«ng tr×nh vµ
nh÷ng c«ng tr×nh ®ã kh«ng th-êng xuyªn cã ng-êi ë hoÆc lµm
viÖc, trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt xung kÝch quy ®Þnh nh- sau:
  - Kh«ng ®-îc lín h¬n 20  nÕu tt  5.104 cm.
  - Kh«ng ®-îc lín h¬n 50  nÕu tt  < 5.104 cm.


                              87
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                   
Ch-¬ng 2
  NÕu ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt ngay trªn c«ng tr×nh vµ
nh÷ng c«ng tr×nh ®ã cã ng-êi ë hoÆc lµm viÖc th-êng xuyªn,
trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt xung kÝch quy ®Þnh nh- sau:
   - Kh«ng ®-îc lín h¬n 10  nÕu tt < 5.104 cm.
  - Kh«ng ®-îc lín h¬n 30  nÕu tt  5.104 cm.
  Khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ bé phËn nèi ®Êt, ®iÖn trë nèi
®Êt tiªu chuÈn ph¶i tra cøu ë c¸c quy ph¹m hiÖn hµnh míi
cã gi¸ trÞ ph¸p lý.
           §7. C¸c vÝ dô TÝnh to¸n nèi ®Êt

  VÝ dô 1:
  TÝnh to¸n nèi ®Êt lÆp l¹i ë cuèi ®-êng d©y 380/ 220 V
cã trung tÝnh nèi ®Êt, c«ng suÊt cña m¸y biÕn thÕ cung cÊp
lµ 100 kVA, ®Æt trong vïng ®Êt cã do = 2.104cm, hÖ sè
t¨ng mïa K = 2 ®èi víi thanh n»m ngang vµ K =1,5 ®èi víi
®iÖn cùc th¼ng ®øng. Kh«ng cã nèi ®Êt tù nhiªn.
              Bµi gi¶i:
  Theo quy ph¹m ®èi víi m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lín h¬n
100 kVA ®iÖn trë nèi ®Êt lËp l¹i kh«ng ®-îc v-ît qu¸ 10
.
  Tr-íc tiªn -íc ®o¸n s¬ bé dïng 10 cäc ®iÖn cùc th¼ng
®øng dïng thÐp gãc L 60x60x6 mm dµi l
                          10m
= 2,5m lµm cäc, chän thÐp trßn cã
®-êng kÝnh  = 8 mm lµm thanh nèi.        5m
  §iÖn trë khuÕch t¸n cña mét cäc:          5m
         0,366     2l 1 4t  1 
     R 1d      .do .K lg  lg   
          l      d 2 4t  1 


                                 88
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                           
Ch-¬ng 2
               0,366        2.2,5  1 4.2,05  2,5 
                  .200.1,5. lg      lg        84
                2,5        0,95.0,06 2 4.2,05  2,5 
   ()
             2,5
     t  0,8        0,8  1,25  2,05        (m)
             2
  C¸c cäc ch«n thµnh m¹ch vßng liªn kÕt b»ng c¸c thanh
nèi. C¸c cäc ch«n c¸ch nhau a = 2.l = 5 m (v× a / l  2 ) tra
b¶ng cã: ® = 0,69; n = 0,4.
  §iÖn trë khuÕch t¸n cña c¶ 10 cäc lµ:
            84
     Rd           12               ()
           10.0,69
  Thanh nèi dïng thÐp trßn cã ®-êng kÝnh 8mm, chiÒu dµi
thanh nèi tÝnh ®Õn cét ®iÖn gÇn b»ng 60m (l = 6000 cm) vµ
ch«n s©u 0,8m = 80cm.
  §iÖn trë khuÕch t¸n cña thanh nèi n»m ngang khi ch-a
xÐt ®Õ ¶nh d-ëng cña mang che:
            0,366       2.6000 2
     R  ,
         n        4
               .2.10 .2. lg      14,3    ()
            6000        2.80.0,8
    (¸p dông c«ng thøc øng víi b = 2.d)
  HÖ sè sö dông cña ®iÖn cùc ngang tra b¶ng víi sè cäc 10,
a/l = 2 ®-îc n = 0,4.
  §iÖn trë khuÕch t¸n cña thanh ngang:
       R , th 14,3
     Rn         36,2                ()
        th  0,4
  §iÖn trë cña c¶ hÖ thèng:
            R d .R n  12.36,2
     R ht                9  10      ()
            R d  R n 12  36,2
  Nh- vËy sè cäc chän 10 cäc nh- trªn ®¹t yªu cÇu.

  VÝ dô 2:
  TÝnh nèi ®Êt m¹ch vßng cho tr¹m 110/10kV cã sè liÖu
nh- sau:
  - Dßng ®iÖn lín nhÊt ®i qua vËt nèi ®Êt khi ng¾n m¹ch
ch¹m ®Êt phÝa 110 kV lµ 3,2 kA; ng¾n m¹ch phÝa 10 kV lÇ 42
A. Lo¹i ®Êt níi ®Æt tr¹m lµ ®Êt sÐt, ®Ó nèi ®Êt phô sö
dông hÖ thèng c¸p - cäc cã ®iÖn trë nèi ®Êt lµ 1,2 .
             Bµi gi¶i:

                                          89
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                            
Ch-¬ng 2
  - PhÝa 110 kV yªu cÇu ®iÖn trë nèi ®Êt b»ng 0,5.
  - PhÝa 10 kV x¸c ®Þnh Rd theo c«ng thøc:
          125 125
      Rd       3                 ()
          Id  42
  ë ®©y ®iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn thiÕt bÞ nèi ®Êt: U tt =
125V, v× dïng trang bÞ nèi ®Êt chung cho c¶ ®iÖn ¸p d-íi
vµ trªn 1000V.
  Nh- vËy trong tÝnh to¸n lÊy R®  [R]max = 0,5 
  * §iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o khi xÐt ®Õn sö dông hÖ
thèng c¸p - cäc cã ®iÖn trë nèi ®Êt phô lµ 1,2 :
              [R ]max .R tu nhien  0,5.1,2
      R nhan tao                   0,875    )
             [R ]max  R tu nhien 0,5  1,2
  - TÝnh to¸n s¬ bé ta lÊy: ®iÖn trë suÊt cña ®Êt t¹i
chç ®Æt tiÕp ®Êt (®Êt sÐt tra b¶ng: 104cm).
  - HÖ sè mïa K:
  + K = 4,5 ®èi víi ®iÖn cùc ngang khi ch«n s©u 0,3
0,5m (®Êt kh«).
  + K = 1,4 ®èi víi ®iÖn cùc ®ãng th¼ng ®øng dµi 2  3m
®ãng ë ®é s©u c¸ch mÆt ®Êt  0,8m (®Êt kh«).
  - §iÖn trë suÊt tÝnh to¸n:
  + §èi víi ®iÖn cùc ngang:              tt  ngang  = 4,5. 104
   (cm)
  + §èi víi ®iÖn cùc th¼ng ®øng:            tt  ®øng  = 1,4. 104
   (cm)
  * X¸c ®Þnh ®iÖn trë t¶n cña mét ®iÖn cùc th¼ng ®øng
dïng thÐp gãc L50, dµi 2,5m khi ch«n s©u c¸ch mÆt ®Êt 0,8m
theo c«ng thøc:
          0,366  2l 1 4t  l 
      R 1d      tt  lg  lg  
           l     d 2 4t  l 
     d = 0,95. b = 0,95. 0,05 = 0,0475               (m)
            2,5
      t  0,8      2,05       (m)
            2
          0,366     2.2,5 1 4.2,05  2,5 
      R 1d      .140. lg   lg        44,52 ()
           2,5     0,0475 2 4.2,05  2,5 
  * X¸c ®Þnh s¬ bé nèi ®Êt th¼ng ®øng khi hÖ sè sö dông
d cho cäc th¼ng ®øng       lµ: ® = 0,6:

                                          90
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                     
Ch-¬ng 2
         44,52
      n        87      (cäc)
        0,6.0,875
  * X¸c ®Þnh ®iÖn trë khuÕch t¸n cña ®iÖn cùc ngang
(thÐp thanh 40x4 mm2) ®-îc hµn ë ®Çu trªn cña thÐp gãc. HÖ
sè sö dông thanh nèi thµnh vßng khi sè ®iÖn cùc th¼ng ®øng
b»ng 85 cäc (thay v× ®· tÝnh s¬ bé: 87 cäc). TØ sè a/l =
2, tra b¶ng vµ dïng phÐp néi suy ®-îc hÖ sè sö dông: n =
0,25.
  §iÖn trë t¶n cña thanh cã chu vi vßng: L = 85a = 85.
2. 2,5 = 425 m.
         1     1 0,366    2l 2
      Rn    .R 'n  .   .. lg
         n    n l     b.t
          1 0,366.450   2.4252
      Rn     .    . lg      9,688   ()
         0,25  425    0,04.0,8
  TÝnh chÝnh x¸c ®iÖn trë cña ®iÖn cùc th¼ng ®øng:
      1  1  1   1  1  1
                
      R nt R d R n  R d R nt R n
          0,857.9,688
      Rd           0,94          ()
         9,688  0,857
  TÝnh chÝnh x¸c sè ®iÖn cùc th¼ng ®øng khi hÖ sè sö
dông d lÊy tõ b¶ng khi a/l = 2 vµ n = 85, lóc ®ã d =
0,53:
         44,52
      n        89              (cäc)
        0,53.0,94
  Cuèi cïng ta lÊy 89 thanh thÐp gãc 50x50x4 lµm 89 ®iÖn
cùc th¼ng ®øng.
  * KiÓm tra ®é bÒn cña thanh 40x4 mm2. TiÕt diÖn bÐ
nhÊt cña thanh theo ®iÒu kiÖn ®é bÒn nhiÖt khi x¶y ra ng¾n
m¹ch ch¹m ®Êt víi thêi gian quy ®æi dßng ®iÖn ng¾n m¹ch
ch¹y qua tqd = 1,1gi©y:
          t qd       1,1
      S  I      3200     45,5  (mm2)
          c        74
  Do ®ã tiÕt ®iÖn 40x4 mm2 = 160 mm2 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn
®é bÒn nhiÖt.

  VÝ dô 3:
  TÝnh to¸n trang bÞ nèi ®Êt tr¹m ph©n phèi 10 kV.
                                   91
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn                
Ch-¬ng 2
  Dßng ®iÖn ®iÖn dung ch¹m ®Êt 1 pha cña m¹ng 10 kV
b»ng 25 A. Trong tr¹m ph©n phèi cã ®Æt m¸y biÕn ¸p h¹ ¸p
10/ 0,4 kV; phÝa h¹ ¸p ®iÓm trung tÝnh nèi ®Êt trùc
tiÕp; ®Êt thùc hiÖn tiÕp ®Þa lµ ®Êt sÐt cã ®iÖn trë suÊt
 = 0,6.104  cm; kh«ng cã nèi ®Êt tù nhiªn. Trang bÞ nèi
®Êt thay chung cho c¶ thiÕt bÞ 10 kV vµ 0,4 kV.
             Bµi gi¶i:
  Tr-íc hÕt cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®iÖn trë nèi ®Êt tiªu
chuÈn:
  §iÖn trë nèi ®Êt trong tr-êng hîp dïng chung cho c¸c
thiÕt bÞ 10 kV vµ 0,4 kV ®-îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc:
         125 125
     Rd        5
         Id  25
  §iÖn trë nèi ®Êt cña trung tÝnh m¸y biÕn ¸p cÇn ph¶i
cã gi¸ trÞ kh«ng lín h¬n 4 .
  Nh- vËy trang bÞ nèi ®Êt dïng chung cho c¸c thiÕt bÞ
10 kV vµ trung tÝnh m¸y biÕn ¸p phÝa 0,4 kV ph¶i cã trÞ sè
®iÖn trë lµ 4 .
  Chän trang bÞ nèi ®Êt:
  Chän cùc nèi ®Êt lµ c¸c cäc thÐp gãc L50x50x5. Cã
chiÒu dµi  l = 2,5m; c¸c cäc nµy ®-îc nèi liªn kÕt víi
nhau b»ng c¸c thanh thÐp dÑt: 4x20. Gi¶ thiÕt nèi ®Êt theo
m¹ch vßng vµ chu vi cña m¹ch vßng lµ 80m; c¸c cäc ®ãng
c¸ch nhau 5m vµ ®ãng s©u xuèng d-íi mÆt ®Êt 0,7 m.
  Chän hÖ sè mïa K = 2, ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n lµ:
     tt =  . K = 0,6 .104. 2 = 1,2.104
    cm
  §iÖn trë cña mét cäc thÐp gãc L 50 x 50 x 5 lµ:
     Rtg = 0,00318 . tt = 0,00318 . 1,2 . 104 = 38
   
  Gi¶ thiÕt bá qua ®iÖn trë nèi ®Êt cña thanh nèi.
  Sè cäc cÇn thiÕt:
        R tg
     n
        R d .
     a  5
  Víi      2 tra ®-êng cong cho s½n ta cã:  = 0,65.
     l 2,5
  Thay  vµo biÓu thøc trªn ta cã:


                               92
Trang:
Bµi gi¶ng An toµn §iÖn               
Ch-¬ng 2
       R tg      38
     n            15    cäc
       R d .    4.0,65
  Kho¶ng c¸ch thùc tÕ gi÷a c¸c cäc sÏ lµ:
       80
     a    5,3            mÐt
       15
  gÇn ®óng víi kho¶ng c¸ch ®· gi¶ thiÕt.
  VËy trang bÞ nèi ®Êt nh- gi¶ thiÕt lµ ®¹t yªu cÇu.
                             93
Trang:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:8/1/2011
language:
pages:72
nguyen cuong nguyen cuong huong dan kiem tien http://meocon-kiemtienonline.blogspot.com/
About