Docstoc

Cau hoi thao luan

Document Sample
Cau hoi thao luan Powered By Docstoc
					1. Nªu nh÷ng nguy hiÓm dÉn ®Õn tai n¹n do dßng ®iÖn
g©y ra?
2. Nªu t¸c dông cña dßng ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ ng-êi?
3.   §iÖn ¸p tiÕp xóc vµ ®iÖn ¸p b-íc lµ g×?
4. ThÕ nµo lµ tiÕp xóc trùc tiÕp víi m¹ng ®iÖn?
5. Ph©n tÝch c¸c chÕ ®é trung tÝnh cña l-íi ®iÖn
6. B¶o vÖ b»ng ph-¬ng ph¸p ng¨n c¸ch ®iÖn phô ®-îc
thùc hiÖn nh- thÕ nµo?
7. Anh (chÞ) hiÓu thÕ nµo lµ b¶o vÖ b»ng ph-¬ng ph¸p
ng¨n c¸ch víi l-íi cung cÊp ®iÖn c«ng céng?
8. ThÕ nµo lµ cÊp cøu ng-êi bÞ ®iÖn giËt?
9. Ph©n tÝch c¸c biÖn ph¸p an toµn khi tiÕp xóc
trùc tiÕp víi m¹ng ®iÖn 1 pha?
10. Ph©n tÝch c¸c biÖn ph¸p an toµn khi tiÕp xóc
trùc tiÕp víi m¹ng ®iÖn 3 pha ?
11. X¸c ®Þnh dßng ®iÖn qua ng-êi khi tiÕp xóc gi¸n
tiÕp?
12. B¶o vÖ b»ng c¸ch nèi vá thiÕt bÞ ®iÖn ®Õn hÖ
thèng nèi ®Êt nh- thÕ nµo?
13. B¶o vÖ b»ng c¸ch nèi vá thiÕt bÞ ®Õn d©y trung
tÝnh nh- thÕ nµo?
14. B¶o vÖ b»ng ph-¬ng ph¸p ng¨n c¸ch víi l-íi cung
cÊp ®iÖn c«ng céng?
15. VÏ vµ ph©n tÝch s¬ ®å b¶o vÖ an toµn b»ng
ph-¬ng ph¸p c¾t tù ®éng phÇn tö bÞ sù cè ra khái
l-íi ®iÖn khi xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p nguy hiÓm?
16. VÏ vµ ph©n tÝch s¬ ®å b¶o vÖ an toµn b»ng ph-¬ng
ph¸p c¾t tù ®éng phÇn tö bÞ sù cè ra khái l-íi ®iÖn
khi xuÊt hiÖn dßng ®iÖn nguy hiÓm?
17.Nªu c¸ch tÝnh to¸n trang bÞ nèi ®Êt ®-îc thùc
hiÖn nh- thÕ nµo?
18. Nªu vµ ph©n tÝch ph-¬ng ph¸p cøu ch÷a ng-êi bÞ
n¹n ra khái m¹ch ®iÖn?
19. C¸c ph-¬ng ph¸p cÊp cøu ng-êi bÞ ®iÖn giËt?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:8/1/2011
language:Vietnamese
pages:2
nguyen cuong nguyen cuong huong dan kiem tien http://meocon-kiemtienonline.blogspot.com/
About