Microprocessor Ver1 Part6 by traibavi231

VIEWS: 9 PAGES: 7

									© DHBK 2005


             Nội dung môn học
1.  Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
2.  Bộ vi xử lý Intel 8088/8086
3.  Lập trình hợp ngữ cho 8086
4.  Tổ chức vào ra dữ liệu
5.  Ngắt và xử lý ngắt
6.  Truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA
7.  Các bộ vi xử lý trên thực tế
1
© DHBK 2005


       Chương 6: Truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA
• Giới thiệu về DMA
• Mạch DMAC 8237A của Intel
2
© DHBK 2005


       Giới thiệu về DMA
3
© DHBK 2005


       Mạch DMAC 8237A của Intel
4
© DHBK 2005


       Mạch DMAC 8237A của Intel
5
© DHBK 2005


       Mạch DMAC 8237A của Intel
6
© DHBK 2005


       Mạch DMAC 8237A của Intel
7

								
To top