DE TOAN THI THU DH 2011 LAN 5- by traibavi231

VIEWS: 24 PAGES: 4

									Tr-êng L-¬ng thÕ Vinh –Hµ néi.         §Ò thi thö §H lÇn I . M«n To¸n
(180’)

          PhÇn b¾t buéc.
                   2x  1
C©u 1.(2 ®iÓm) Cho hµm sè    y
                   x 1
 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè .
 2. T×m täa ®é ®iÓm M sao cho kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm I (1; 2) tíi tiÕp
   tuyÕn cña (C) t¹i M lµ lín nhÊt .
C¢U 2. (2 ®iÓm).
 1. Gi¶i ph-¬ng tr×nh : 2 sin 2 x  sin 2 x  sin x  cos x  1  0 .
 2. T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ph-¬ng tr×nh sau ®©y cã nghiÖm duy nhÊt :
                 log 0,5 (m  6x)  log 2 (3  2x  x2 )  0
                      4  x2
                        2
C¢U 3 . (1®iÓm) TÝnh tÝch ph©n: I         dx .
                    1
                      x2
C¢U 4. (1  ®iÓm). Cho tø diÖn ABCD cã ba c¹nh AB, BC, CD ®«i mét
vu«ng gãc  víi nhau vµ AB  BC  CD  a . Gäi C’ vµ D’ lÇn l­ît lµ h×nh
chiÕu cña  ®iÓm B trªn AC vµ AD. TÝnh thÓ tÝch tÝch tø diÖn ABC’D’.
C¢U 5. (1  ®iÓm) Cho tam gi¸c nhän ABC , t×m gi¸ trÞ bÐ nhÊt cña
biÓu thøc:
            S  cos3A  2 cos A  cos2B  cos2C .

                PhÇn tù chän (thÝ sinh chØ lµm mét trong
hai phÇn : A hoÆc B )
    PhÇn A
C¢U 6A. (2 ®iÓm).
1. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC, víi A(1;1) , B(2; 5) ,
  ®Ønh C n»m trªn ®-êng th¼ng x  4  0 , vµ träng t©m G cña tam gi¸c
  n»m trªn ®-êng th¼ng 2 x  3 y  6  0 . TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
2. Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho hai ®-êng th¼ng d vµ d’
                           y2
  lÇn l-ît cã ph-¬ng tr×nh :        d : x     z     vµ   d’ :
                            1
  x2     z5
     y 3   .
   2      1
  Chøng minh r»ng hai ®-êng th¼ng ®ã vu«ng gãc víi nhau. ViÕt
  ph-¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ( ) ®i qua d vµ vu«ng gãc víi d’
C¢U7A. (1 ®iÓm) TÝnh tæng : S  Cn  2Cn  3Cn  4Cn      (1) n (n  1)Cn
                   0   1  2   3           n


    PhÇn B.
C¢U 6B. (2 ®iÓm)
1. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC, víi A(2;1) , B(1; 2) ,
  träng t©m G cña tam gi¸c n»m trªn ®-êng th¼ng x  y  2  0 . T×m täa
  ®é ®Ønh C biÕt diÖn tÝch tam gi¸c ABC b»ng 13,5 .
2. Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho hai ®-êng th¼ng d vµ d’
                           y2
  lÇn l-ît cã ph-¬ng tr×nh :        d : x     z     vµ   d’ :
                            1
  x2     z5
     y 3   .
   2      1
  ViÕt ph-¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ( ) ®i qua d vµ t¹o víi d’ mét gãc
  300
C¢U7B. (1 ®iÓm) TÝnh tæng : S  Cn  2Cn  3Cn      (n  1)Cn
                   0   1 2        n                      1
  §¸p ¸n m«n To¸n.
C©u 1. 1. TËp x¸c ®Þnh : x  1 .
      2x  1    3       3
   y       2   , y'       ,
       x 1    x 1    ( x  1) 2
B¶ng biÕn thiªn:


  TiÖm cËn ®øng : x  1 , tiÖm cËn ngang y  2
              3 
2. NÕu M  x0 ; 2 
                  (C ) th× tiÕp tuyÕn t¹i M cã ph-¬ng tr×nh
            x0  1 
                
      3      3
 y2             ( x  x0 ) hay     3( x  x0 )  ( x0  1) 2 ( y  2)  3( x0  1)  0
    x0  1 ( x0  1) 2
 . Kho¶ng c¸ch tõ I (1;2) tíi tiÕp tuyÕn lµ
  3(1  x0 )  3( x0  1)     6 x0  1           6
d                                        . Theo bÊt ®¼ng thøc
     9  x0  1       9  ( x0  1) 4
            4
                               9
                                    ( x0  1) 2

                            ( x0  1) 2
      9
C«si        ( x0  1) 2  2 9  6 , v©y d  6 . Kho¶ng c¸ch d lín nhÊt b»ng
   ( x0  1) 2
 6 khi
       ( x0  1) 2   x0  1  3  x0  1  3 .
   9                2

( x0  1) 2
   VËy cã hai ®iÓm M : M  1  3 ;2  3                   
                                 hoÆc M  1  3 ;2  3       
C¢U 2.
1) 2 sin 2 x  sin 2 x  sin x  cos x  1  0  2 sin 2 x  (2 cos x  1) sin x  cos x  1  0 .
     (2 cos x  1) 2  8(cos x  1)  (2 cos x  3) 2 . VËy sin x  0,5 hoÆc sin x  cos x  1.
                              5
Víi sin x  0,5 ta cã x   2k hoÆc x              2k
                 6             6
                                        2    
Víi sin x  cos x  1     ta cã sin x  cos x  1  sin x          sin   , suy ra
                                      4  2     4
                   3
      x  2k hoÆc x         2k
                    2
2)    log 0,5 (m  6x)  log 2 (3  2x  x2 )  0  log 2 (m  6 x)  log 2 (3  2 x  x 2 ) 
    3  2 x  x 2  0
                  3  x  1
                
    m  6 x  3  2 x  x 2  m   x  8 x  3
                       2
    
XÐt hµm sè f ( x)   x 2  8 x  3 ,  3  x  1 ta cã f ' ( x)  2 x  8 , f ' ( x)  0 khi
x  4 , do ®ã f (x) nghÞch biÕn trong kho¶ng (3; 1) , f (3)  18 , f (1)  6 .             VËy
hÖ ph-¬ng tr×nh trªn cã nghiÖm duy nhÊt khi  6  m  18
                                           
C¢U 3. §Æt x  2 sin t th× dx  2 costdt , khi x  1 th× t                , khi x  2 th×
                                           6
   
t    , vËy:
   2
                               
                                   
   2
      4 x  2   2
            cos t  2
                    1
                    2
                       
                           2
                                             
I       dx       dt    2  1dt    d (cott )  t  
                                   2        3
   1
      x2     sin 2 t     sin t            6
                                             3
             6       6           6


C¢U 4. V× CD  BC , CD  AB nªn CD  mp(ABC) vµ do ®ã
                              2
mp( ABC)  mp( ACD) .V× BC'  AC nªn BC  mp(ACD) .
                                      1
Suy ra nÕu   V lµ thÓ tÝch tø diÖn ABC’D’ th× V              dt ( AC' D' ).BC' .
                                      3
                          a 2
V× tam gi¸c ABC vu«ng c©n nªn AC '  CC '  BC '    .
                          2
Ta cã AD2  AB2  BD2  AB2  BC2  CD 2  3a 2 nªn AD  a 3 . V× BD’ lµ ®­êng
                               a
cao cña tam gi¸c vu«ng ABD nªn AD'.AD  AB2 , VËy AD '      .
                                3
            1       ˆ   1    CD 1 a 2 a 3 1     a2 2
Ta cã dt ( AC' D' )   AC'.AD' sin CAD  AC'.AD'.              . VËy
            2          2    AD 2 2    3   3   12
  1 a2 2 a 2 a3
V     .    
  3 12    2   36
C¢U 5. S  cos3A  2 cos A  cos2B  cos2C = cos3 A  2 cos A  2 cos(B  C ) cos(B  C ) .
    cos 3 A  2 cos A1  cos(B  C ) .
V× cos A  0 , 1  cos(B  C )  0 nªn S  cos3A , dÊu b»ng xÈy ra khi cos(B  C )  1
      180 0  A
hay B  C       . Nh-ng cos3A  1 , dÊu b»ng xÈy ra khi               3 A  1800 hay A =
        2
600
Tãm l¹i : S cã gi¸ trÞ bÐ nhÊt b»ng -1 khi ABC lµ tam gi¸c ®Òu.

PhÇn A (tù chän)
C¢U 6A.
                         1 2  4      1  5  yC   y
 1.  Ta cã C  (4; yC ) . Khi ®ã täa ®é G lµ xG      1, yG        2 C .
                           3          3     3
§iÓm G n»m trªn ®-êng th¼ng 2 x  3 y  6  0 nªn 2  6  yC  6  0 , vËy yC  2 , tøc
lµ
C  (4; 2) . Ta cã AB  (3; 4) , AC  (3;1) , vËy AB  5 , AC  10 , AB. AC  5 .

DiÖn tÝch tam gi¸c ABC lµ S 
                   1
                   2
                               2
                               
                     AB2 . AC 2  AB. AC 
                                1
                                2
                                    
                                 25.10  25 =
                                        15
                                        2
2.§-êng th¼ng d ®i qua ®iÓm M (0;2;0) vµ cã vect¬ chØ ph-¬ng u (1;1;1)
   §-êng th¼ng d’ ®i qua ®iÓm M ' (2;3;5) vµ cã vect¬ chØ ph-¬ng u '(2;1;1)
                               
Ta cã MM  (2;1;5) , u ; u '  (0; 3; 3) , do ®ã u; u ' .MM '  12  0 vËy d vµ d’ chÐo
nhau.
MÆt ph¼ng ( ) ®i qua ®iÓm M (0;2;0) vµ cã vect¬ ph¸p tuyÕn lµ u '(2;1;1) nªn cã
ph-¬ng tr×nh: 2 x  ( y  2)  z  0 hay 2 x  y  z  2  0
C¢U 7A. Ta cã      (1  x) n  Cn  Cn x  Cn x 2      Cn x n , suy ra
                   0  1   2        n


                      x(1  x) n  Cn x  Cn x 2  Cn x 3      Cn x n 1 .
                             0   1    2        n


   LÊy ®¹o hµm c¶ hai vÕ ta cã :
                 (1  x) n  nx(1  x) n 1  Cn  2Cn x  3Cn x 2      (n  1)Cn x n
                                0   1    2            n


   Thay x  1 vµo ®¼ng thøc trªn ta ®-îc S.

 PhÇn B (tù chän)
C¢U 6B.
                           3
 1. V× G n»m trªn ®-êng th¼ng x  y  2  0 nªn G cã täa ®é G  (t; 2  t ) . Khi ®ã
AG  (t  2;3  t ) , AB  (1;1) VËy diÖn tÝch tam gi¸c ABG lµ

S
  1
  2
            
    AG2 . AB2  AG. AB 
               2
                1
                2
                                
                  2 (t  2) 2  (3  t ) 2  1 =
                                 2t  3
                                  2
 NÕu diÖn tÝch tam gi¸c ABC b»ng 13,5 th× diÖn tÝch tam gi¸c ABG b»ng
             2t  3
13,5 : 3  4,5 . VËy       4,5 , suy ra t  6 hoÆc t  3 . VËy cã hai ®iÓm G :
              2
G1  (6;4) , G 2  (3;1) . V× G lµ träng t©m tam gi¸c ABC nªn xC  3xG  ( xa  xB ) vµ
yC  3 yG  ( ya  yB ) .
Víi G1  (6;4) ta cã       C1  (15;9) , víi G 2  (3;1) ta cã C2  (12;18 )
2.§-êng th¼ng d ®i qua ®iÓm M (0;2;0) vµ cã vect¬ chØ ph-¬ng u (1;1;1)
  §-êng th¼ng d’ ®i qua ®iÓm M ' (2;3;5) vµ cã vect¬ chØ ph-¬ng u '(2; 1;1) .
Mp ( ) ph¶i ®i qua ®iÓm M vµ cã vect¬ ph¸p tuyÕn n vu«ng gãc víi u vµ
              1
cos(n; u ' )  cos600    . Bëi vËy nÕu ®Æt n  ( A; B; C ) th× ta ph¶i cã :
              2
A  B  C  0
                  B  A  C
                                  B  A  C
  2A  B  C   1                        2
                 2 3 A  6 A  ( A  C )  C
                  
                          2    2  2
                                  2 A  AC  C  0
                                         2

 6 A  B C    2
    2   2 2


Ta cã 2 A  AC  C  0  ( A  C )( 2 A  C )  0 . VËy A  C hoÆc 2 A  C .
      2    2


NÕu A  C ,ta cã thÓ chän A=C=1, khi ®ã B  2 , tøc lµ n  (1;2;1) vµ mp( ) cã
ph-¬ng tr×nh
x  2( y  2)  z  0 hay x  2 y  z  4  0
NÕu 2 A  C ta cã thÓ chän A  1, C  2 , khi ®ã B  1 , tøc lµ n  (1;1;2) vµ
mp( ) cã ph-¬ng tr×nh x  ( y  2)  2 z  0 hay x  y  2 z  2  0
C¢U 7B. Ta cã   (1  x) n  Cn  Cn x  Cn x 2      Cn x n , suy ra
                0  1   2        n


                        x(1  x) n  Cn x  Cn x 2  Cn x 3      Cn x n 1 .
                               0   1    2        n


  LÊy ®¹o hµm c¶ hai vÕ ta cã :
                   (1  x) n  nx(1  x) n 1  Cn  2Cn x  3Cn x 2      (n  1)Cn x n
                                  0   1    2            n


   Thay x  1 vµo ®¼ng thøc trªn ta ®-îc S.
                             4

								
To top