; Copy of TOA AN
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Copy of TOA AN

VIEWS: 8 PAGES: 15

 • pg 1
									            TÒA ÁN
Câu 1. C¬ quan nµo sau ®©y cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng
kÝ kinh doanh :
a. Phßng ®¨ng kÝ kinh doanh trong së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t-.

b. Phßng ®¨ng kÝ kinh doanh thuéc ñy ban  nh©n d©n cÊp huyÖn.

c. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n thuéc  ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn.
d. c¶ 3

Câu 2. Lo¹i giÊy tê nµo sau ®©y kh«ng cÇn cã trong hå s¬ ®¨ng
kÝ kinh doanh:
a. §iÒu lÖ c«ng ty.          b. Sæ ®á
c. GiÊy ®Ò nghÞ ®¨ng ký kinh doanh  d. a vµ b

Câu 3. Chän c©u sai
a. C«ng ty ®èi nh©n lµ mét lo¹i h×nh c«ng ty kinh doanh mµ
viÖc thµnh lËp dùa trªn sù liªn kÕt chÆt chÏ, quen biÕt, tin
cËy lÉn nhau.
b. C¸c thµnh viªn cña c«ng ty ®èi nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n
vÒ c¸c kho¶n nî cña c«ng ty.
c. C¸c thµnh viªn cña c«ng ty ®èi vèn chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n
trong ph¹m vi vèn ®iÒu lÖ.
d. C«ng ty ®èi nh©n lu«n ®-îc c«ng nhËn lµ ph¸p nhËn.

Câu 4. Lo¹i c«ng ty nµo b¾t buéc tÊt c¶ c¸c thµnh viªn ph¶i
cã chøng chØ hµnh nghÒ :
a. C«ng ty TNHH 1&2 thµnh viªn    b. C«ng ty hîp danh
c. C«ng ty cæ phÇn          d. b,c ®óng.

Câu 5. Sau khi toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn phiªn hoµ gi¶I
thành ,ng-êi khëi kiÖn cã quyÒn kh¸ng nghÞ theo thñ tôc nµo
sau ®©y.
a. Thñ tôc phóc thÈm.       b. Theo thñ tôc gi¸m ®èc
thÈm
c. Thñ tôc t¸i thÈm             d. Kh«ng cã quyÒn
kh¸ng nghÞ.

Câu 6. C¸c loại h×nh doanh nghiÖp nào sau ®©y cã thÓ chuyÓn
®æi cho nhau:
a. C«ng ty TNHH 1 thµnh viªn vµ 2 thµnh viªn
b.  C«ng ty cæ phÇn vµ c«ng ty TNHH
c.  C«ng ty nhµ n-íc vµ c«ng ty TNHH 1 thµnh viªn
d.  a,b ®óng
e.  a,b,c ®óng

Câu 7. §iÒu 2, ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/09/1989 qui
®Þnh: hîp ®ång kinh tÕ ®-îc kÝ kết giữa c¸c bªn sau ®©y :
a. C¸ nh©n vµ ph¸p nh©n               b. Ph¸p nh©n
vµ ph¸p nh©n
c. Ph¸p nh©n vµ c¸ nh©n cã ®¨ng kÝ kinh doanh d. a,b ®óng
e. b,c ®óng

Câu 8.Tßa ¸n tr¶ l¹i ®¬n kiÖn khi x¶y ra tr-êng hîp nào sau
đây:
a. Ng-êi khëi kiÖn kh«ng ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ kh«ng
cã quyÒn khëi kiÖn.
b. HÕt thêi h¹n th«ng b¸o mµ ng-êi khëi kiÖn kh«ng ®Õn toµ ¸n
lµm thñ tôc thô lý vô ¸n trõ tr-êng hîp cã lý do chÝnh ®¸ng
c. Vô ¸n ®ßi tµi s¶n cho thuª, cho m-în, ®ßi nhµ cho thuª, cho
m-în, cho ë nhê nhµ mµ toµ ¸n ch-a chÊp nhËn yªu cÇu do ch-a
®ñ ®iÒu kiÖn khëi kiÖn.
d.a,b ®óng
e. c¶ 3 ®Òu ®óng

Câu 9. Mçi c«ng ty chØ cã thÓ cã nhiÒu nhÊt bao nhiªu con
dÊu:
a. 1             b. 2
c. 3             d. Tïy ý

C©u 10:ng-êi nµo sau ®©y cã quyÒn kÝ 1 hîp ®ång mµ ko cÇn
ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt:
a. d-íi 6 tuæi
b.6  15 tuæi
c.15 18 tuæi
d.18 tuæi trë lªn
e. c vµ d

Câu 11. Đèi t-îng nµo sau ®©y kh«ng cã t- c¸ch trë thµnh thµnh
viªn cña c«ng ty :
a. Chi tiÒn ®Ó mua tµi s¶n cho c«ng ty     b. Gãp vèn ®Ó
thµnh lËp c«ng ty
c. Mua phÇn gãp vèn cña thµnh viªn c«ng ty   d. H-ëng thõa kÕ
tõ ng-êi ®Ó l¹i di s¶n lµ

thµnh viªn c«ng ty
Câu 12. Lo¹i h×nh c«ng ty nµo sau ®©y kh«ng ®-îc gi¶m vèn
®iÒu lÖ.
a. C«ng ty TNHH 1 thµnh viªn     b. C«ng ty TNHH 2 thµnh
viªn
c. C«ng ty CP           d. C«ng ty hîp danh

Câu 13. Theo ®iÒu 17, Bé luËt tè tông d©n sù, bé phËn nµo
®-îc quyÒn tham gia xÐt xö nhiÒu lÇn trong 1 vô ¸n theo thñ
tôc gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm
a. Héi ®ång thÈm ph¸n toµ µn nh©n d©n tèi cao.
b. UB thÈm ph¸n toµ ¸n nh©n d©n cÊp tØnh.
c. a,b ®óng.
d. a,b sai.

Câu 14. H¹ng môc nµo sau ®©y kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña héi
thÈm nh©n d©n.
a. Nghiªn cøu hå s¬ tr-íc khi më phiªn toà
b. B¸o c¸o danh s¸ch nh÷ng ng-êi ®ược triÖu tËp ®Õn phiªn toµ
c. §ề nghÞ ch¸nh ¸n toµ ¸n nh©n d©n, thÈm ph¸n ra c¸c quyÕt
®Þnh cÇn thiÕt
thuéc thÈm quyÒn
d. Tham gia xÐt xö vô ¸n


Câu 15. Tªn c«ng ty nµo sau ®©y kh ®-îc chÊp thuËn ®Ó thµnh
lËp c«ng ty
a. 2aha!           b. hitler
c. §ảng xinh         d. V« danh
e. TÊt c¶.

Câu 16. Mét c«ng ty TNHH míi thµnh lËp víi 100% vèn nhµ n-íc,
nÕu muèn gi÷ l¹i ch÷ “nhµ n­íc” trong tªn c«ng ty, ta nªn chän
ph-¬ng ¸n nµo:
a. C«ng ty TNHH 1 thµnh viªn nhµ n-íc b. C«ng ty TNHH nhµ
n-íc 1 thµnh viªn
c. a, b ®Òu ®óng.         d. a, b ®Òu sai

Câu 17. Hå s¬ ®¨ng kÝ kinh doanh nh- thÕ nµo ®-îc coi lµ hîp
lÖ:
a. Cã ®Çy ®ñ giÊy tê theo yªu cÇu cña luËt Doanh nghiÖp.
b. C¸c giÊy tê cã ND ®-îc kª khai ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt.
c. Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ trung thùc cña hå s¬.
d. a,b ®óng
e. a,b,c ®óng

Câu 18. N¨m 2005, VN cã nh÷ng v¨n b¶n <có hiệu lực> ®iÒu
chØnh “hîp ®ång kinh tÕ” là :
a. Bé luËt d©n sù 2005.        b. Bé luËt th-¬ng m¹i
2005.
c. Ph¸p lÖnh hîp ®ång KT 1989       d. a,b ®óng

Câu 19. Bé luËt d©n sù n¨m 2005 ph©n biÖt ®iÓm kh¸c nhau gi÷a
hîp ®ång th-¬ng m¹i, hîp ®ång d©n sù vµ hîp ®ång kinh tÕ lµ :
a. Môc ®Ých.
b. Chñ thÓ.
c. TÝnh hµng ho¸ tiÒn TÖ.
d. Kh«ng cã sù ph©n biÖt.

Câu 20. Lo¹i cæ ®«ng nµo sau ®©y cã quyÒn biÓu quyÕt.
a. Cæ ®«ng phæ th«ng
b. Cæ ®«ng phæ th«ng vµ cæ ®«ng gi· cæ phÇn -u ®·i biÓu quyÕt.
c. Cæ ®«ng phæ th«ng vµ cæ ®«ng gi÷ cæ phÇn -u ®·I hoµn l¹i
d. b,c ®óng.

Câu 21. Thêi h¹n xÐt sö vô ¸n s¬ thÈn ®-îc tÝnh tõ ngµy
a. Tßa ¸n tiÕn hµnh hßa gi¶i nh-ng kh«ng thµnh
b. Tßa ¸n tiÕn hµnh hßa gi¶I nh-ng kh«ng thµnh, tßa ¸n quyÕt
®Þnh ®-a vô ¸n ra xÐt xö.
c. 7 ngµy sau khi tßa ¸n më phiªn hßa gi¶I nh-ng kh«ng thµnh,
tßa ¸n quyÕt ®Þnh ®-a
vô ¸n ra xÐt sö
d.Tßa ¸n thô lý vô ¸n

Câu 22. §iÓm c¬ b¶n b¶n kh¸c nhau trong hîp ®ång kinh tÕ vµ
hîp ®ång d©n sù lµ:
a. TÝnh hµng ho¸ tiÒn TÖ       b Môc ®Ých
c. Chñ thÓ.            d. b, c ®óng
e. a,b,c ®óng,

C©u 23: Tr­êng hîp nµo sau ®©y cã thÓ ®­îc gäi lµ “ th­¬ng
nh©n ” :
a.C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷a h¹n 1 thµnh viªn       c. kinh
doanh qua m¹ng
b.Chñ doanh nghiÖp
d. b vµ c
e. cả 3
Câu 24. Thêi h¹n kh¸ng nghÞ ®èi víi b¶n ¸n cña toµ ¸n cÊp s¬
thÈm cña ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp lµ :
a. 7 ngµy             b. 15 ngµy
c. 30 ngµy.            d. ®¸p ¸n kh¸c

Câu 25. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®èi t-îng nµo sau ®©y cã
quyÒn triÖu tËp ®¹i héi cæ ®«ng:
a. Héi ®ång qu¶n trÞ       b. Nhãm cæ ®«ng
c. Nhãm cæ ®«ng trong tr-êng hîp nhÊt ®Þnh
d. a vµ b            e. a vµ c

Câu 26. §èi t-îng nµo sau ®©y kh«ng cã quyÒn kh¸ng nghÞ ®èi
víi b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt
a. §-¬ng sù, ng-êi ®¹i diÖn cña ®-¬ng sù, c¬ quan tæ chøc kh¸c
cã liªn quan .
b. Ch¸nh ¸n toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, viÖn tr-ëng ViÖn kiÓm s¸t
nh©n d©n tèi cao
c. Ch¸nh ¸n toµ ¸n nh©n d©n cÊp tØnh
d. b

Câu 27. Lo¹i hµng hãa tµi s¶n nµo sau ®©y kh«ng ®-îc sö dông
®Ó cÇm ®å
a. Sæ ®á           b. CMND
c. B»ng tèt nghiÖp          d. TÊt c¶

Câu 28. N¨m 2005, VN cã nh÷ng v¨n b¶n ®iÒu chØnh “hîp ®ång
kinh tÕ “ nµo.
a. Bé luËt d©n sù 2005.        b. Bé luËt th-¬ng m¹i
2005.
c. Ph¸p lÖnh hîp ®ång KT 1989       d. a,b ®óng

C©u 29. Ho¹t ®éng nµo sau ®©y ko ®-îc coi lµ ho¹t ®éng kinh
doanh :
a.Mua b¸n cæ phiÕu
c.Quyªn gãp tõ thiÖn
b. Göi tiÕt kiÖm
d. C¶ ba

Câu 30. Theo quy ®Þnh cña bé luËt tè tông d©n sù 2004, TAND
cÊp huyÖn cã quyÒn gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ:
a. Kinh doanh th-¬ng m¹i ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng mua b¸n hµng
ho¸.
b. Mua b¸n hµng ho¸, cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã
gi¸.
c. Tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ vµ quyÒn chuyÓn giao
c«ng nghÖ
d. a,b,c ®óng
                §¸p ¸n
        C©u1:d
        C©u2 :d                C©u17  :d
        C©u3 :d                C©u18  :c
        C©u4 :b                C©u19  :a
        C©u5 :a                C©u20  :b
        C©u6 :e                C©u21  :d
        C©u7 :e                C©u22  :d
        C©u8 :d                C©u23  :e
        C©u9 :b                C©u24  :b
       C©u10 :e                C©u25  :e
       C©u11 :a                C©u26  :a
       C©u12 :a                C©u27  :a
       C©u13 :c                C©u28  :c
       C©u14 :b                C©u29  :d
       C©u15 :e                C©u30  :a
       C©u16 :d


Câu 23: Toà án các cấp nào có quyền giám đốc thẩm, tái thẩm những
vụ án kinh tế mà bản án đã có hiệu lực pháp luệt của toà án cấp dưới bị
kháng nghị:
   a. Toà án cấp huyện, Toà kinh tế toà án nhân dân cấp tỉnh, toà kinh
     tế toà án nhân dân tối cao.
   b. UBNDỷ ban thẩm phán toà án nhân dân cấp tỉnh, toà phúc thẩm
     toà án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối
     cao.
   c. Toà án cấp huyện, Uỷ ban thẩm phán toà án cấp tỉnh, Hội đồng
     thẩm phán toà án toà án nhân dân tối cao.
   d. Uỷ ban thẩm phán toà án cấp tỉnh, toà kinh tế toà án nhân dân
     tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao.
Câu 24: Khi nhận đơn khởi kiện, tòa án phải:
   a. Thụ lý vụ án
   b. Ghi vào sổ nhận đơn
   c. Yêu cầu nộp tiền tạm ứng án phí
   d. Tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ
Câu 25: Toà có quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án khi:
   a. Đương sự là cá nhân đã chết ma quyền và nghĩa vụ của họ
     chưa được kế thừa.
   b. Người khởi kiện không có quyền khởi kiện.
   c. Nguyên đơn đã được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.
   d. Các đương sự đã tự thoả thuận và không yêu cầu toà án tiếp tục
     giải quyết vụ án.
Câu 26: Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm:
   a. 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân
   b. 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân
   c. 3 thẩm phán
   d. 3 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân
Câu 27: Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là:
   a. Chánh án toà án nhân dân cấp huyện
   b. Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp huyện
   c. Đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức
   d. Chánh án toà án nhân dân cấp tỉnh
Câu 28: Kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, toà án
có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên toà để giám đốc thẩm vụ
án trong thời hạn:
   a. 4 tháng
   b. 5 tháng
   c. 6 tháng
   d. 7 tháng
Câu 29 : Căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm:
   a. Có vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng.
   b. Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.
   c. Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình
     tiết khách quan của vụ án.
1. Chaùnh aùn TANN toái cao do :
 a) Chuû tòch nöôùc boå nhieäm , mieãn nhieäm , caùch chöùc
 b) Quoác hoäi baàu ra , mieãn nhieäm vaø baõi nhieäm theo kieán nghò
   cuûa nhaân daân
 c) Quoác hoäi baàu ra , mieãn nhieäm vaø baõi nhieäm theo ñeà nghò
   cuûa chuû tòch nöôùc (X)
 d) Nhaân daân baàu ra , mieãn nhieäm , baõi nhieäm
2. Coù maáy nguyeân taéc cô baûn trong giaûi quyeát tranh chaáp kinh
  doanh thöông maïi taïi Toaø aùn :
 a) 3
 b) 4
 c) 5 (X)
 d) 6
3. Hoäi ñoàng xeùt xöû phuùc thaåm goàm :
 a) 1 thaåm phaùn vaø 2 hoäi thaåm nhaân daân
 b) 2 thaåm phaùn vaø 3 hoäi thaåm nhaân daân
 c) 3 thaåm phaùn (X)
 d) Caâu a hoaëc b
4. Baûn aùn quyeát ñònh cuûa Toaø aùn coù hieäu löïc PL chæ coù
  theå bò khaùng nghò theo thuû tuïc Giaùm ñoác thaåm khi:
 a) Coù vi phaïm nghieâm troïng trong thuû tuïc toá tuïng
 b) Keát luaän trong baûn aùn , quyeát ñònh khoâng phuø hôïp vôùi nhöõng
   tình tieát khaùch quan cuûa vuï aùn
 c) Coù sai laàm nghieâm troïng trong vieäc aùp duïng PL
 d) 1 trong 3 tröôøng hôïp treân (X)
5. Thôøi haïn khaùng caùo ñoái vôùi baûn aùn cuûa Toaø aùn sô thaåm
  keå töø ngaøy tuyeân aùn laø :
 a) 10 ngaøy
 b) 15 ngaøy (X)
 c) 1 thaùng
 d) 1 naêm
6. Caên cöù naøo sau ñaây laø cô sôû ñeå khaùng nghò thuû tuïc
  giaùm ñoác thaåm :
 a) Coù sai laàm trong vieäc aùp duïng phaùp luaät (X)
 b) Keát luaän trong baûn aùn traùi phsap luaät
 c) Thaåm phaùn coá yù laøm sai leäch hoà sô vuï aùn
 d) Cô sôû chöùng minh cuûa ngöôøi giaùm ñònh , phieân dòch khoâng
   ñuùng
7. Thaåm quyeàn cuûa hoäi ñoàng taùi thaåm :
 a) Huyû baûn aùn ñang thöïc hieän ñeå xeùt xöû sô thaåm laïi
 b) Khoâng chaáp nhaän khaùng nghò
 c) Ñình chæ giaûi quyeát vuï aùn
 d) Caû 3 caâu ñuùng ( X)
8. Ñoái vôùi khaùng caùo quaù haïn ôû Toaø aùn phuùc thaåm
 a) Chaéc chaén khoâng chaáp nhaän vì quaù haïn
 b) Hoäi ñoàng do toaø phuùc thaåm laäp xem xeùt khaùng caùo (X)
 c) Toaø aùn sô thaåm seõ xem xeùt khaùng caùo
 d) Toaø phuù thaåm seõ nhaän ñôn tröïc tieáp töø ngöôøi khaùng caùo
9. Cô quan tieán haønh toá tuïng :
 a) Toaø aùn vaø vieän kieåm saùt nhaân daân (X)
 b) Hoäi thaåm nhaân daân
  c) Toå thaåm phaùn
  d) Taát caû ñeàu ñuùng
 10. Tieàn taïm öùng aùn phí :
  a) Tieàn phí giaùm ñònh
  b) Tieàn phí ñònh giaù
  c) Tieàn phí ngöôøi laøm chöùng , phieân dòch, luaät sö
  d) Taát caû ñeàu sai(X)


16)Ngày 01/01/2005. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Bộ Luật tố tụng dân sự.
Thuật ngữ nào đã được sử dụng thay cho thuật ngữ”Tranh chấp kinh tế”?
  a/Tranh chấp kinh doanh       c/Tranh chấp thương mại
  b/Tranh chấp Kinh tế-Thương mại    d/Tranh chấp Kinh doanh-Thương
mại

17)Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh-thương mại là vấn đề do ai định đoạt?
  a/Tòa án nhân dân            c/Trọng tài thương mại
  b/Các bên tranh chấp          d/Cả a,b,c
18)Yếu tố nào trong nội dung tranh chấp là đặc điểm riêng giúp phân biệt giữa
tranh chấp kinh tế và các loại tranh chấp khác?
   a/Vật chất,tinh thần        c/Vật chất và lợi ích kinh tế
   b/Lợi nhuận            d/Lợi ích và thương mại

19)Tranh chấp kinh doanh-thương mại về cơ bản có mấy dấu hiệu đặc trưng?
  a/3    b/4   c/5   d/6

20)Tranh chấp kinh doanh-thương mại là tranh chấp mang yếu tố:
  a/Vật chất và giá trị tinh thần   c/Vật chất và lợi ích doanh nghiệp
  b/Vật chất và thường có giá trị lớn d/Lợi ích lớn

21)Cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm:
  a/Tòa án nhân dân và ủy ban thẩm phán
  b/Tòa án nhân dân và hội đồng thẩm phán
  c/Hội đồng thẩm phán và viện kiểm sát nhân dân
  d/ Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân.
22)Toà kinh tế chỉ dược tổ chức ở mấy cấp độ?
  a/2   b/3   c/4   d/5

23)Bản án kinh tế sơ thẩm của tòa án chưa có hiệu lực thi hành trong thời hạn
bao nhiêu ngày kể từ ngày được tuyên:
   a/10 ngày b/15 ngày   c/20 ngày d/30 ngày

 24)Tổng số thành viên hội đồng thẩm phán không quá bao nhiêu người?
  a/9  b/13 c/15    d/17

25)Tổng số thành viên ủy ban thẩm phán không quá bao nhiêu người?
  a/9 b/13 c/15     d/17
Câu 16: Điểm nào sau đây là yếu tố hấp dẫn nhất khiến các bên tranh chấp thừơng tìm
đến phương thức giải quyết tranh chấp tòa án:
  a. Tòa án giải quyết theo nguyên tắc xét xử công khai.
  b. Việc giải quyết tranh chấp của tòa án phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định
    mang tính hình thức của pháp luật tố tụng.
  c. Việc giải quyết tranh chấp tại tòa án có thể qua nhiều cấp xét xử, đảm bảo cho
    quyết định của tòa án đựơc chính xác, công khai, khách quan.
  d. Phán quyết việc giải quyết tranh chấp của tòa án đựơc bảo đảm thi hành bằng
    sức mạnh cữơng chế của nhà nước.
Câu 17: Cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân cấp huyện gồm có:
  a. Ủy ban thẩm phán
  b. Bộ máy giúp việc
  c. Các tòa chuyên trách
  d. Cả a, b, c
Câu 18: Nhiệm kỳ của thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, chánh án và thẩm phán
TAND địa phương là:
  a. 4 năm
  b. 5 năm
  c. 6 năm
  d. 7 năm
Câu 19: Ngừơi tiến hành tố tụng nào do chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách
chức:
  a. Chánh án TAND tối cao, thẩm phán TAND tối cao
  b. Thẩm phán TAND tối cao, viện trửơng viện kiểm sát nhân dân tối cao
  c. Chánh án TAND tối cao, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao
  d. Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối
    cao
Câu 20: Việc xác định thẩm quyền của tòa án phải dựa trên nguyên tắc nào:
  a. Xác định thẩm quyền của tòa án theo luật định.
  b. Xác định thẩm quyền của tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn.
  c. Xác định thẩm quyền của tòa án theo thỏa thuận của các bên tranh chấp.
  d. Cả a, b, c.
Câu 21: Yếu tố nào giúp phân biệt tranh chấp kinh tế với các tranh chấp khác:
  a. Yếu tố vật chất.
  b. Lợi ích kinh tế.
  c. a và b
  d. a hoặc b
Câu 22: Ở địa phương, tòa kinh tế đựơc tổ chức ở:
  a. Cấp huyện.
  b. Cấp tỉnh
  c. Cấp tỉnh và cấp huyện.
  d. Câu trả lời khác.
Câu 23: Tòa kinh tế đựơc tổ chức ở mấy cấp:
  a. 2
  b. 3
  c. 4
  d. 5
Câu 24: Điều kiện về thời gian công tác thực tiễn để một ngừơi được bổ nhiệm làm
thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh là:
  a. Là thẩm phán tòa án nhân dân cấp huyện ít nhất 5 năm.
  b. Công tác pháp luật 10 năm trở lên.
  c. a và b
  d. a hoặc b

Câu 25: Nhiệm kì của hội thẩm tòa án nhân dân địa phương:
  a. Theo nhiệm kì của quốc hội.
  b. Thao nhiệm kì của hội đồng nhân dân cùng cấp
  c. Không giới hạn
  d. Tất cả đều sai
Câu 26: Nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây KHÔNG thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của hội
thẩm nhân dân:
  a. Nghiên cứu hồ sơ vụ án trứơc khi mở phiên tòa.
  b. Chuẩn bị các công tác nghiệp vụ.
  c. Đề nghị chánh án tòa án, thẩm phán ra quyết định.
  d. Tham gia xét xử các vụ án dân sự.
Câu 27: Xét xử sơ thẩm những tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nứơc ngoài
là thuộc thẩm quyền của:
  a. Tòa án nhân dân cấp huyện.
  b. Toà án nhân dân cấp tỉnh
  c. Tòa án nhân dân tối cao
  d. Tùy trường hợp
Câu 28: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc đặc thù của việc giải quyết các
tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại:
  a. Nguyên tắc tự định đoạt của đương sự.
  b. Nguyên tắc đương sự có nghĩa vụ chứng minh.
  c. Nguyên tắc tố cáo trong tố tụng dân sự.
  d. Nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự.
Câu 29: Giải quyết tranh chấp trong thương mại, nhà nứơc chỉ can thiệp khi:
  a. Các tranh chấp xâm phạm đến trật tự công cộng.
  b. Các chủ thể không tự thương lượng được với nhau.
  c. Có đơn yêu cầu cơ quan tài phán có thẩm quyền giải quyết
  d. Tất cả đều đúng.
Câu 30: Số lượng thành viên hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao tối đa là:
  a. 7 người.
  b. 10 người
  c. 15 ngừơi
  d. 17 người

1.  Bản án kinh tế sơ thẩm của tòa chưa có hiệu lực thi hành trong thời
gian bao lâu kể từ ngày được tuyên
a) 7 ngày
b) 10 ngày
c) 15 ngày
d) 20 ngày
2.  Bản án của tòa đã có hiệu lực không thể bị kháng nghị theo thủ tục
giám đốc thẩm khi
a) quyết định không phù hợp với những tình tiết chủ quan của vụ án
b) có vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng
c) có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật
d) không có các trường hợp trên
3.  Người có thẩm quyền kháng nghị
a) chánh án tòa án ND tối cao, viện trưởng viện kiểm sát tối cao
b) chánh án tòa án ND tối cao và cấp tỉnh,viện trưởng viện kiểm sát tối
cao và cấp tỉnh
c) chánh án tòa án ND cấp tỉnh
d) a và c đúng
4.   Từ ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khởi kiện, người khởi kiện có
quyền khiếu nại với chánh án tòa án đã trả lại đơn khởi kiện trong
a) 2 ngày
b) 3 ngày
c) 5 ngày
d) 7 ngày
5.   Trường hợp nào thì tòa có quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải
quyết vụ án
a) đương sự là tổ chức đã sát nhập mà đã có cá nhân,tổ chức… kế thừa
quyền và nghĩa vụ tố tụng của tổ chức đó
b) chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà đã xác định người thay
thế
c) một bên đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa
xác định người đại diện
d) a,b,c đúng
6.   Trường hợp nào thì tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án
a) nguyên đơn hay bị dơn là cá nhân chết mà quyền và nghĩa vụ của họ
chưa được thừa kế
b) cơ quan bị giải thể, bị tuyên bố phá sản chưa có cá nhân hay tổ chức
nào kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan đó
c) a,b đúng
d) a,b sai
7.   Bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật chỉ có thể
kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi
a) mới phát hiện được tình tiết quan trọng mà đương sự đã biết trong
quá trình giải quyết vụ án
b) có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định không đúng sự thật
c) thẩm phán cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án
d) a,b,c đúng

8.  Thời hạn kháng cáo đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm kể từ
ngày tuyên án
a) 7 ngày
b) 15 ngày
c) 20 ngày
d) 21 ngày
9.  Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm kể từ ngày người có thẩm
quyeàn kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị là
a) 3 tháng
b) 6 tháng
c) 9 tháng
d)  12 tháng
10.   Thời hạn chủ thể có quyền được khởi kiện đối với vụ án kinh tế là
a)  1 năm
b)  2 năm
c)  3 năm
d)  Khác
Câu 16: Tòa án thực hiện chế độ bao nhiêu cấp xét xử
      a) 1 cấp: thụ lí đơn kiện.
      b) 2 cấp: sơ thẩm, phúc thẩm.
      c) 3 cấp: sơ thẩm, phúc thẩm và tái phúc thẩm.
      d) Cả 3 đều sai.
Đáp án : câu B

Câu 17: Tòa án giải quyết tranh chấp theo nguyên tắc nào
      a) Xét xử tập thể, quyết định theo đa số.
      b) Ý kiến thẩm phán lãnh đạo.
      c) Ý kiến Hội Đồng Nhân Dân lãnh đạo.
      d) Cả 3 đều đúng.
Đáp án : câu A

Câu 18: Tòa án nhân dân có mấy cấp
      a) 2 cấp: cấp tỉnh, cấp thành phố.
      b) 2 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh.
      c) 3 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh, cấp thành phố.
      d) 3 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và tòa án nhân dân tối cao.
Đáp án : câu D

Câu 19: Chọn đáp án đúng
      a) Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp huyện không có bộ máy giúp
      việc.
      b) Tòa kinh tế chỉ được tổ chức ở 2 cấp: trung ương và địa phương.
      c) Phiên xét xử sơ thẩm các vụ án dân sự không cần Hội thẩm nhân dân
      tham gia.
      d) Nhân viên tòa án không phải là công chức Nhà nước.
Đáp án : câu B

Câu 20: Cơ quan giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có quyền xét xử cao
nhất là
      a) Ủy ban thẩm phán tòa án cấp tỉnh.
      b) Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao.
      c) Tòa kinh tế tòa án nhân dân tối cao.
      d) Hội đồng thẩm phán tòan án nhân dân tối cao.
Đáp án : câu D

Câu 21: Các chủ thể tiến hành tố tụng gồm:
      a) Người tiến hành tối tụng.
      b) Người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng.
      c) Cả a và b đều đúng.
      d) Cả a và b đều sai.
Đáp án : câu B

								
To top