Docstoc

Copy of HOP DONG

Document Sample
Copy of HOP DONG Powered By Docstoc
					1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật
Dân sự 2005?
   a.382.
   b.384.
   c.386.
   d.388.

2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các
loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự:
   a.Hợp đồng có đền bù.
   b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
   c.Hợp đồng trao đổi tài sản.
   d.Hợp đồng gửi giữ.
3. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa
doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong
phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?
   a.Có.
   b.Không.

4. Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:
+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật
và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
   a.Giao kết & hợp tác.
   b.Giao kết & thiện chí.
   c.Xác lập & hợp tác.
   d.Ký kết & thiện chí.

5. Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
   a. 1
   b. 2
   c. 3
   d. 4

6. Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
   a. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
   b.Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im
lặng là chấp nhận giao kết ).
   c.Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết
hợp đồng từ bên được đề nghị.
   d.Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp
đồng cho bên đề nghị.

7. Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
   a. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.
    Thực hiện đúng điều khoảng về chất lượng.
    Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm.
    Thực hiện đúng điều khoảng về giá cả, phương thức
   b. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.
    Thực hiện đúng điều khoảng về phương thức thanh toán.
    Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả.
    Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian.
   c. a,b,c đều đúng.
   d. a,b đều sai.

8. Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
   a. được xác định là bất động sản.
   b. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính
chất không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp.
   c. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
   d. b,c đúng.

9. Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa
thuận trong hợp đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận,
nhưng không quá _____ giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
   a. 6%
   b. 7%
   c. 8%
   d. 9%
27. HĐKT là:
   a. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
   b. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh
doanh.
   c. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
   d. a, b, c đều đúng.

28. Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
   a. Dân sự.
   b. Thương mai
   c. a & b đều đúng
   d. a & b đều sai.

29. Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi
pháp luật.
   a. Khế ước
   b. Thỏa thuận
   c. Giao ước.
   d. a, b, c đều đúng.

30. Thương nhân là:
   a. Một cá nhân
   b. Một pháp nhân.
   c. Một tổ hợp tác.
   d. a, b, c đều đúng

 14. Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
       a. Hai bên kí vào hợp đồng
       b. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian
        qui định
       c. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng
       d. Cả a, b, c đều đúng
 15. Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc
 kí nhưng trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên
 (giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có
 giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
       a. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp
        đồng đó có giá trị
       b. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng
        thành viên
       c. a, b đều đúng
       d. a, b đều sai
 16. Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
       a. Hợp đồng đại lý
       b. Hợp đồng mua bán hàng hóa
       c. Hợp đồng đấu thầu và đấu giá hàng hóa
       d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài
17. Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển
nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành
viên phải được ít nhất bao nhiêu số thành viên chấp nhận
     a. 30%             c. 75%

     b. 50%             d. 80%
18. Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
     a. Công ty cổ phần       c. TNHH 1thành viên
     b. Công ty hợp danh      d. a, b đúng
19. Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu
đãi tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
     a. Đúng            b. Sai
20. A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng
không có thỏa thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền
lợi của cả hai bên A đã tiến hành thông báo cho B về thời gian giao hàng
15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm thỏa thuận và đưa ra lý do
chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật hiện
hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không
     a. Có             b. Không
21. Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
     a. 1/5/2005     z     c. 1/7/2006
     b. 1/12/2005          d. 1/12/2006
22. Anh A là đội trưởng 1 đội xây dựng của một công ty nhà nước. Vậy
anh A có thể mở một công ty xây dựng được không
     a. Được              b. Không
23. Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
     a. Hợp đồng chính, phụ      c. Hợp đồng song vụ, đơn vụ
     b. Hợp đồng đền bù không đền bù d. Tất cả đều đúng
24. Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
     a. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
     b. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
     c. Có đủ năng lực hành vi
     d. Cả a, b, c đều đúng
 25. Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân
     a. 2                 c. 4
     b. 3                 d. 5


 26. Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc
  được xác lập bằng hành vi cụ thể
      a. Hợp đồng mua bán          c. Hợp đồng đại lý
      b. Hợp đồng tín dụng         d. Cả a, b, c đều đúng
   27. Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các
     bên chấm dứt toàn bộ
      a. Đúng               b. Sai
   28. Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng
     quyền sau một thời gian thỏa thuận
       a. Hợp đồng tín dụng        c. Hợp đồng đại lý
       b. Hợp đồng mua bán         d. a, c đều đúng
   29. Có mấy phương thức kí hợp đồng
       a. 2                 c. 4
       b. 3                 d. 5
   30. Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ
       a. Có chuyển giao quyền chiếm hữu
       b. Có chuyển giao quyến sở hữu
       c. Có chuyển giao quyến sử dụng
       d. a, c đúng

1)“Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay
chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.
 Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
  a/Điều 388   b/Điều 372   c/Điều 333  d/ Điều 344

2)Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì
có mấy loại hợp đồng :
  a/11      b/12     c/13     d/14

3)”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc
bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng
văn bản)”
 Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
  a/Điều 24    b/Điều 25   c/Điều 26   d/Điều 27

4) Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống
phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa
vụ:
  a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
  b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
  c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
  d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

5)Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:
  a/Hợp đồng mua bán nhà
  b/Hợp đồng trao đổi tài sản
  c/Cả a và b
  d/Không có đáp án nào đúng.

6)Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?
  a/1    b/2   c/3   d/4

7)Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?
  a/1   b/2   c/3   d/4

8)Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành
mấy loại?
  a/1   b/2   c/3  d/4


9)Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự
2005?
  a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406

10)Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?
  a/Tài sản đang còn tranh chấp
  b/Tài sản đi thuê,đi mượn
  c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
  d/Cả a,b,c.

11)Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?
  a/9 b/10 c/11 d/12

12)”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ
trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
  Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
  a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403

13)Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:
  a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể     d/Cả a,b,c

14)Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:
  a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
  b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
  c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
  d/ Cả a,b,c
     15)Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian
     hợp lý nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo
     bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
       a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày

Câu 19 : Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là:
  a. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
  b. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
  c. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
  d. a, b, c đúng.
  Đáp án : d
Câu 20 : Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại.
  a. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.
  b. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù.
  c. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ.
  d. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3.
  Đáp án : b
Câu 21 : Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức
của hợp đồng.
  a. Hợp đồng mua bán.
  b. Hợp đồng bảo hiểm.
  c. Hợp đồng vay tài sản.
  d. Hợp đồng uỷ quyền.
  Đáp án : a
Câu 22 : Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì :
  a. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện.
  b. Không thể kí hợp đồng dân sự.
  c. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện.
  d. a, c đúng.
  Đáp án : c
Câu 23 : Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân?
  a. 2
  b. 3
  c. 4
  d. 5
  Đáp án : c
Câu 24 : Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo
chủ yếu là :
  a. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
  b. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược.
  c. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp.
  d. Tất cả đều đúng.
  Đáp án : a
Câu 25 : Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá
bao nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu?
  a. 3%
  b. 5%
  c. 7%
  d. 9%
  Đáp án : a
Câu 26 : Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của :
  a. Cơ quan công chứng nhà nước.
  b. Cơ quan có thẩm quyền.
  c. a,b đúng
  d. a, b sai
  Đáp án : c
Câu 27 : Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả
tạo là :
  a. 1 năm
  b. 2 năm
  c. Không bị hạn chế
  d. a, b, c đều sai
  Đáp án : c
Câu 28 : Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng
quyền sau 1 thời gian thoả thuận ?
  a. Hợp đồng mua bán.
  b. Hợp đồng tín dụng.
  c. Hợp đồng đại lý.
  d. a, c đúng.
  Đáp án : b
Câu 29 : Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là :
  a. Tự do giao kết hợp đồng.
  b. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
  c. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
  d. a, b, c đều đúng.
  Đáp án : d
Câu 30 : Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế
chấp không?
  a. Có.
  b. Không.
c. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp.
d. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp.
Đáp án : b

   1. Caùc loaïi hôïp ñoàng ñöôïc quy ñònh trong :
   a.Luaät doanh nghieäp        b.Luaät ñaàu tö
   c.Luaät thöông maïi         d.Taát caû ñeàu sai
   2. Hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaù ñöôïc theå hieän baèng:
   a.Lôøi noùi              b.Ñöôïc xaùc ñònh baèng haønh vi cuï theå
   c.Vaên baûn              d.Caû 3 yù treân
   3. Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn coù ñöôïc uûy quyeàn laïi cho ngöôøi khaùc khoâng
   a.Ñöôïc               b.Khoâng
   4.Coù maáy caùch thöùc kyù keát hôïp ñoàng
   a.1                 b.2
   c.3                 d.4
   5.Thoâng thöôøng, ……. seõ chòu traùch nhieäm veà baát kyø khieám khuyeát
   naøo cuûa haøng hoùa neáu vaøo thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng……. ñaõ
   bieát veà nhöõng khuyeát ñieåm ñoù
   a.Beân baùn…. beân mua          b.Beân mua…. beân baùn
   c.Beân baùn…. beân baùn          d.Beân mua…. beân mua
   6. Beân mua yeâu caàu beân baùn tuaân theo soá lieäu chi tieát do beân mua
   cung caáp, khi ñoù coù khieáu naïi ñeán nhöõng vi phaïm veà quyeàn sôû höõu
   trí tueä phaùt sinh thì beân naøo chòu traùch nhieäm
   a.Beân baùn               b.Beân mua
   c.Caû 2 beân              d.Khoâng beân naøo caû
   7. Neáu khoâng coù thoaû thuaän veà ñòa ñieåm thanh toaùn thì beân mua
   thanh toaùn cho beân baùn taïi
   a.Ñòa ñieåm kinh doanh beân baùn     b.Taïi nôi cö truù
   c.Taïi ñieåm giao haøng         d.Tuøy tröôøng hôïp
   8.Thöôøng ôû Vieät Nam, qua caùc quy ñònh phaùp luaät, coù theå chæ ra bao
   nhieâu tieâu chuaån ñeå hôïp ñoàng ñöôïc xem laø coù tính chaát quoác teá
   a.2                  b.3
   c.4                 d.5
   9.Phöông tieän vaän taûi tay laùi beân phaûi thuoäc caùc loaïi phöông tieän
   hoaït ñoäng trong phaïm vi heïp coù ñöôïc nhaäp khaåu hay khoâng
   a.Ñöôïc                b.Khoâng
   10.Luaät thöông maïi quy ñònh bao nhieâu hình thöùc ñaïi lyù
   a.2                  b.3
   c.4                  d.5
   11.Tröø tröôøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc, thôøi haïn ñaïi lyù chæ chaám
   döùt sau moät thôøi gian hôïp lyù nhöng khoâng sôùm hôn bao nhieâu ngaøy,
   keå töø ngaøy 1 trong 2 beân thoâng baùo baèng vaên baûn cho beân kia baùo
   chaám döùt hôïp ñoàng ñaïi lyù
   a.15                 b.30
   c.45                 d.60
12. Ñaáu giaù haøng hoùa ñöôïc thöïc hieân theo bao nhieâu phöông thöùc
a.1                 b.2
c.3                 d.4
13. Coù maáy hình thöùc ñaáu thaàu
a.1                 b.2
c.3                 d.4
14. Ngöôøi tham gia ñaáu giaù phaûi noäp moät khoaûn tieàn nhöng khoâng
quaù bao nhieâu % giaù khôûi ñieåm haøng hoùa ñöôïc ñaáu
a.1                 b.2
c.3                 d.4
15.Ngöôøi tham gia döï thaàu phaûi noäp moät khoaûn tieàn nhöng khoâng
quaù bao nhieâu % giaù trò öôùc tính haøng hoaù
a.1                 b.2
c.3                 d.4


1)“Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay
chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.
 Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
  a/Điều 388   b/Điều 372   c/Điều 333  d/ Điều 344

2)Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì
có mấy loại hợp đồng :
  a/11      b/12     c/13     d/14

3)”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc
bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng
văn bản)”
 Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
  a/Điều 24    b/Điều 25   c/Điều 26   d/Điều 27

4) Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống
phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa
vụ:
  a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
  b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
  c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
  d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

5)Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:
  a/Hợp đồng mua bán nhà
  b/Hợp đồng trao đổi tài sản
  c/Cả a và b
  d/Không có đáp án nào đúng.
6)Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?
  a/1    b/2   c/3   d/4

7)Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?
  a/1   b/2   c/3   d/4

8)Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành
mấy loại?
  a/1   b/2   c/3  d/4


9)Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự
2005?
  a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406

10)Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?
  a/Tài sản đang còn tranh chấp
  b/Tài sản đi thuê,đi mượn
  c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
  d/Cả a,b,c.

11)Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?
  a/9 b/10 c/11 d/12

12)”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ
trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”
  Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
  a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403

13)Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:
  a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể     d/Cả a,b,c

14)Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:
  a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
  b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
  c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
  d/ Cả a,b,c

15)Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian
hợp lý nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo
bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
  a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày
1. Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa?

 a. Thương nhân           c. Tập thể

 b. Cá nhân             d. Tất cả đều sai

2. Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi:

 a. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật

 b. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui
định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận

 c. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo

 d. Tất cả đều đúng

3. Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm

 a. Hai bên kí vào hợp đồng

 b. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định

 c. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp
đồng

 d. Tất cả đều đúng

4. Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử
đại diện kí kết là ai?

 a. Người đại diện theo pháp luật

 b. Người đại diện theo ủy quyền

 c. Cả a và b đều đúng

 d. Cả a và b đều sai

5. Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực
 a. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật

 b. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng

 c. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền

 d. Tất cả đều đúng

6. Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng

 a. Dân sự           c. a và b đúng

 b. Thương mại         d. a và b sai

7.Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào

 a. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu

 b. Chưa chuyển giao quyền sử dụng

 c. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu

 d. Tất cả đều sai

8. Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá

 a. 1              c. 3

 b. 2              d. 4

9.Người tổ chức đấu giá là ai?

 a. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người
bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá

 b. Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc
người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật

 c. Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá

 d. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền
điều hành bán đấu giá
10.Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây?

 a. 2 lần, 20 giây         b.    3 lần, 30 giây

 c. 4 lần, 40 giây         d. 5 lần, 50 giây

11.Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định

 a. Bên mời thầu          c. Cả 2 bên

 b.Bên dự thầu           d. a hoặc b đều được

12. Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để
bảo đảm thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần
trăm so với giá trị hợp đồng

 a. 5%               c. 10%

 d. 7%               d. 13%

13. Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu
phần trăm giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá

 a. 2%               c. 5%

 b. 3%               d. 7%

14. Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho
bên dự thầu không trúng thầu trong thời hạn

 a. 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả

 b. 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu

 c. 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu

 d. 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu

15.Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu
hạ tầng

 a. BCT, BOT, BTO         c. BCT, BTO, BT
b. BOT, BT         d. BOT, BTO, BT


1. Câu nào là chính xác nhất trong các câu sau?
   a. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995.
   b. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995
     và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989.
   c. Luật Thương mại 2005 ra đời thay thế cho Luật Thương mại
     1995.
   d. Câu B và C đúng.
2. Theo quan niệm của Bộ Luật Dân sự, hợp đồng được chia thành mấy
  loại?
   a. 2
   b. 3
   c. 4
   d. 5
3. Bộ Luật Dân sự quy định mấy nguyên tắc ký kết hợp đồng?
   a. 1
   b. 2
   c. 3
   d. 4
4. Trong các chủ thể sau, chủ thể nào được quyền ký hợp đồng dân sự
  mà không cầ sự đồng ý của người đại diện hoặc người dám hộ theo
  pháp luật?
   a. Em bé 5 tuổi
   b. Học sinh 16 tuổi
   c. Người mắc bệnh tâm thần
   d. Cả 3 câu đều sai
5. Theo pháp luật, có mấy loại người đại diện ký hợp đồng?
   a. 1
   b. 2
   c. 3
   d. 4
6. Theo truyền thống pháp lý, có mấy phương thức ký hợp đồng?
   a. 1
   b. 2
   c. 3
   d. 4
7. Hành vi nào sau đây không phải là hợp đồng?
   a. An tặng quà cho Bình.
    b. Mai gửi xe trong bãi giữ xe.
    c. Bà Tám cho cô Tư thuê nhà.
    d. Thảo nhặt được 10 triệu.
8. Điều 412 Bộ Luật dân sự 2005 đề cập mấy nguyên tắc thực hiện hợp
  đồng?
    a. 1
    b. 2
    c. 3
    d. 4
9. Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản hợp đồng
  ra làm mấy loại?
    a. 1
    b. 2
    c. 3
    d. 4
10.Theo Bộ Luật Dân sự 2005, có mấy biện pháp bảo đảm thực hiện hợp
  đồng ?
    a. 3
    b. 5
    c. 7
    d. 9
11.Trong lĩnh vực kinh doanh có mấy biện pháp chủ yếu để bảo đảm hợp
  đồng ?
    a. 1
    b. 2
    c. 3
    d. 4
12. Trong bất kỳ hợp đồng nào cũng phải có các biện pháp bảo đảm.
    a. Đúng.
    b. Sai.
13.Ông Năm bán đất cho bà Hai, ông viết giấy tay cho bà về việc mua
  bán, giấy tay đó có phải là hợp đồng không?
    a. Có.
    b. Không.
14.Mức phạt vi phạm mà bên vi phạm phải trả khi vi pham hợp đồng
  không được quá …giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
    a. 4%
    b. 8%
    c. 10%
    d. 12%
   15.Tạm ngừng thực hiện hợp đồng và Đình chỉ thực hiện hợp đồng là 2
    chế tài:
      a. Có cùng căn cứ và hậu quả pháp lý về quyền yêu cầu bồi
        thường thiệt hại của bên bị vi phạm.
      b. Cùng làm cho hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận
        được thông báo tạm ngừng hay đình chỉ.
      c. Cả A và B đều sai.
      d. Cả A và B đều đúng.


  Caâu16: Coâng ty coå phaàn coù ñöôïc pheùp kí hôïp ñoàng kinh
  teá vôùi coå ñoâng ngöôøi maø sôû höõu treân 35%toång soá coå
  phaàn khoâng?
     a.ñöôïc pheùp.
     b. hoaøn toaøn khoâng.
     c.ñöôïc nhöng sau khi coù söï chaáp thuaän cuûa ñaïi hoäi
  ñoàng coå ñoâng , cuûa hoäi ñoàng quaûn trò.
     d.taát caû caùc tröôøng hôïp treân.
  Caâu17: Tröôøng hôïp naøo sau ñaây khoâng ñöôïc coi laø quan
  heä hôïp ñoàng kinh teá.
a. Ngöôøi mua nhaø – Ngöôøi baùn nhaø.

b. Ngöôøi xin vieäc – nhaø tuyeån duïng.

c. Ngöôøi giao haøng – ngöôøi nhaän haøng.

d. Chuû tòch hoäi ñoáng quaûn trò vaø doanh nghieäp tö nhaân.

  Caâu 18: Ñoái töôïng naøo sau ñaây khoâng ñöôïc kí hôïp ñoàng
  daân söï?
a. Sinh vieân.

b. Caùn boä, coâng nhaân vieân chöùc .

c. 15 ñeán 18 tuoåi coù taøi saûn rieâng.

d. Ngöôøi maéc beänh taâm thaàn.

  Caâu 19: Ngöôøi nghieän ma tuùy hoaëc nghieän caùc chaát kích
  thích coù ñöôïc pheùp kí caùc hôïp ñoàng daân söï khoâng?
a. Khoâng ñöôïc pheùp .
b. Hoaøn toaøn ñöôïc pheùp.

c. Coù theå ñöôïc neáu coù söï ñoàng yù cuûa ngöôøi ñaïi
  dieäntheo phaùp luaät.

d. Taát caû caùc tröôøng hôïp treân.

  Caâu 20: Loaïi taøi saûn naøo sau ñaây khoâng ñöôïc duøng laøm
  taøi saûn baûo ñaûm.
     a.nhaø cöûa.
     b. soå ñoû.
     c. xe coä.
     d. taøi saûn khoù caát giöõ, baûo quaûn, kieåm ñònh.
  Caâu21: Tröôøng hôïp naøo sau ñaây thì hôïp ñoàng khoâng coøn
  hieäu löïc.
     a. Ñình chæ hôïp ñoàng.
     b. Taïm ngöng hôïp ñoàng.
     c. Huûy moät phaàn hôïp ñoàng.
     d. Taát caû caùc tröôøng hôïp treân.
  Caâu 22: Neáu moät hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa, coâng ty A
  giao haøng hoùa khoâng ñuùng chaát löôïng theo yeâu caàu ban
  ñaàu cuûa ñaïi lí B. Thì coâng ty A seõ bò phaït bao nhieâu phaàn
  traên so vôùi giaù trò phaàn hôïp ñoàng bò vi phaïm?
a. 0.5%.

b. 2%.

c. 8%.

d. 3 ñeán 12%.

  Caâu 23: Ñaïi lí B coù quyeàn ngöøng thanh toaùn tieàn cho coâng
  ty A trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây:
a. Khi ñaïi lí B khoâng baùn ñöôïc haøng .

b. Khi ñaïi lí B coù baèng chöùng haøng hoùa ñaõ giao khoâng
  phuø hôïp nhö trong hôïp ñoàng.

c. Khi ñaïi lí B gaëp tròc traëc trong kinh doanh.

d. Taát caû tröôøng hôïp treân.
  Caâu 24: Trong moät cuoäc baùn ñaáu giaù, ngöôøi mua ñöôïc
  haøng hoùa ñaõ noäp moät khoaûng tieàn noäp tröôùc maø töø
  choái mua thì khoaûng tieàn ñoù seõ ñöôïc xöû lí nhö theá naøo?
a. Traû laïi 1/3 soá tieàn ñaët tröôùc cho ngöôøi mua.

b. Traû laïi 1/2 soá tieàn ñaët tröôùc cho ngöôøi mua.

c. Khoaûng tieàn ñaët tröôùc ñoù thuoäc veà ngöôøi baùn haøng.

d. Hoaøn traû laïi toaøn boä cho ngöôøi mua.

  Caâu 25: Hôïp ñoàng kinh doanh bi coi laø voâ hieäu toaøn boä khi:
a. Noäi dung hôïp ñoàng vi phaïm ñeàu caám cuûa phaùp luaät.

b. Moät trong caùc bean kí hôïp ñoàng khoâng coù ñaêng kí kinh doanh
  theo qui ñònh cuûa phaùp luaät ñeå thuecj hoeenj coâng vieäc ñaõ
  thoûa thuaïn trong hôïp ñoàng.

c. Ngöôøi kí keát hôïp ñoàng khoâng ñuùng thaåm quyeàn hoaëc coù
  haønh vi löøa ñaûo.

d. Taát caû ñeàu ñuùng.

  Caâu 26: Trong caùc ñeàu khoaûng sau ñaây ñeàu khoaûng naøo
  khoâng phaûi laø ñeàu khoaûng chuû yeáu baét buoäc trong taát caû
  caùc hôïp ñoàng kinh doanh:
a. Ñoâi töôïng cuûa hôïp ñoàng tính baèng soá löôïng, khoái löôïng
  hoaëc giaù trò qui öôùc ñaõ thoûa thuaän.

b. Caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng.

c. Giaù caû.

d. Taát caû deàu sai.

  Caâu 27: Hôïp ñoâng fhowpj taùc kinh doanh vieát taét laø gì:
    a . BOT
a. BCC

b. BTO

c. BT
  Caâu28: Coù maáy loaïi hôïp ñoàng ñaàu tö:
a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

  Caâu 29: Caùc loaïi hôïp ñoàng chæ ñöôïc aùp duïng trong lónh vöïc
  xaây döïng coâng trình keát caáu haï taàng:
    a.BCT, BOT, BTO
    b.BOT, BT
    c.BCT, BTO, BT
    d. BOT, BTO, BT
  Caâu 30: Hôïp ñoàng kinh doanh coù hieuj löïc töø luùc :
a. Hai beân kí vaøo hôïp ñoàng .

b. Beân nhaän ñöôïc lôøi ñeà nghò coâng nhaän ñeà nghò trong thôøi
  gian qui ñònh

c. Caùc bean ñoàng yù vôùi caùc khoaûng cuûa hôïp ñoàng.

d. Taát caû ñeàu ñuùng .


 Caâu 19: Trong hôïp ñoàng mua baùn taøi saûn, neáu beân baùn
 giao ít hôn soá löôïng ñaõ thoaõ thuaän thì beân mua coù quyeàn:
   A. Nhaän phaàn ñaõ giao vaø yeâu caàu boài thöôøng thieät haïi.
   B. Nhaän phaàn ñaõ giao vaø ñònh thôøi haïn ñeå beân baùn giao
    tieáp phaàn coøn laïi.
   C. Huyû boû hôïp ñoàng vaø yeâu caàu boài thöôøng thieät haïi.
  X
  D. Taát caû ñeàu ñuùng.

 Caâu 20: Caùc nguyeân taéc giao keát hôïp ñoàng daân söï laø:
  A. Töï nguyeän, bình ñaúng, thieän chí, hôïp taùc, trung thöïc vaø
    ngay thaúng.
  B. Töï do giao keát hôïp ñoàng nhöng khoâng ñöôïc traùi phaùp
    luaät, ñaïo ñöùc xaõ hoäi; töï nguyeän, bình ñaúng, thieän chí,
    hôïp taùc, chaân thaønh vaø ngay thaúng.
 X
 C. Töï do giao keát hôïp ñoàng nhöng khoâng ñöôïc traùi phaùp
   luaät, ñaïo ñöùc xaõ hoäi; töï nguyeän, bình ñaúng, thieän chí,
   hôïp taùc, trung thöïc vaø ngay thaúng.
 D. Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 21: Tronh lónh vöïc kinh doanh, hieän nay caên cöù vaøo caùc
quy ñònh cuûa phaùp luaät veà giao dòch ñaûm baûo, coù ba hình
thöùc chuû yeáu ñoù laø:
 X
  A. Theá chaáp, caàm coá vaø baûo laõnh.
  B. Theá chaáp, caàm coá vaø ñaët coïc.
  C. Theá chaáp, baûo laõnh vaø ñaët coïc.
  D. Caàm coá, baûo laõnh vaø ñaët coïc.
Caâu 22: Neáu ñoái töôïng hôïp ñoàng laø baát ñoäng saûn thì ñòa
ñieåm thöïc hieän hôïp ñoàng laø:
  A. Caùc beân töï thoaõ thuaän veà ñòa ñieåm
 X
 B. Taïi nôi toaï laïc cuûa baát ñoäng saûn
  C. Taïi nôi cö truù cuûa beân coù quyeàn
  D. Taïi nôi coù truï sôû cuûa beân coù quyeàn
Caâu 23: Theo phaùp luaät, beân nhaän taøi saûn theá chaáp
khoâng ñöôïc giöõ:
 X
 A. Taøi saûn theá chaáp
  B. Quyeàn sôû höõu taøi saûn theá chaáp
  C. Giaáy tôø sôû höõu taøi saûn ñöôïc theá chaáp
  D. A vaø B ñeàu ñuùng
Caâu 24: Theá chaáp, caàm coá, baûo laõnh laø:
  A. Giao dòch kinh teá
  B. Giao dòch daân söï
 X
 C. Giao dòch kinh teá hoaëc daân söï coù baûo ñaûm
  D. Taát caû ñeàu sai


Caâu 25: Trong caùc ñieàu khoaûn sau ñaây, ñieàu khoaûn naøo
khoâng phaûi laø ñieàu khoaûn chuû yeáu, baét buoäc trong taát caû
caùc hôïp ñoàng kinh doanh:
  A. Ñoái töôïng cuûa hôïp ñoàng
 X
 B. Caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng
  C. Giaù caû vaø phöông thöùc thanh toaùn
  D. Taát caû ñeàu sai
Caâu 26: Khi coù tranh chaáp trong hôïp ñoàng kinh doanh, caùc
beân coù theå löïa choïn caùc hình thöùc giaûi quyeát sau:
  A. Thöông löôïng, hoaø giaûi
  B. Toaø aùn kinh teá
  C. Troïng taøi thöông maïi
 X
 D. Taát caû ñeàu ñuùng
Caâu 27: Nhaän ñònh naøo sau ñaây laø nhaän ñònh khoâng ñuùng:
  A. Vieäc caàm coá phaûi ñöôïc laäp thaønh hôïp ñoàng vaên baûn
 X
 B. Noäi dung cuûa hôïp ñoàng caàm coá taøi saûn khaùc vôùi hôïp
ñoàng theá chaáp
  C. Hôïp ñoàng baûo laõnh caàn coù chöùng nhaän cuûa cô quan
   nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn
  D. Theá chaáp taøi saûn phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn cam
   keát hoaëc hôïp ñoàng theá chaáp
Caâu 28: Hôïp ñoàng kinh doanh coù hieäu löïc töø luùc:
 X
 A. Hai beân kyù vaøo hôïp ñoàng
  B. Caùc beân ñoàng yù caùc ñieàu kieän hôïp ñoàng
  C. Beân nhaän ñöôïc lôøi ñeà nghò, coâng nhaän ñeà nghò trong
   thôøi gian quy ñònh
  D. Taát caû ñeàu ñuùng
Caâu 29: Caùc loaïi hôïp ñoàng ôû nöôùc ta laáy boä luaät naøo
laøm neàn taûng:
                    X
  A. Boä Luaät Thöông maïi       B. Boä Luaät Daân söï
  C. A vaø B ñeàu ñuùng          D. A vaø B ñeàu sai
Caâu 30: Theo Boä Luaät Daân söï 2005, coù bao nhieâu bieän
phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng:
        X
 A. 6     B. 7      C. 8     D. Taát caû ñeàu
sai
Câu 12: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng:

 a. Xác lập quyền và nghĩa vụ.      b. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ.
 c. Thay đổi quyền và nghĩa vụ.     d. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 13: Chọn câu đúng:
  a. Hợp đồng là sự thoả thuận qua đó xác lập sự ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa
   các bên chủ thể kết ước.
  b. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ
   như hợp đồng tặng, cho tài sản.
  c. Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng
   phụ.
  d. Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên
   giao kết, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hoá.
Câu 14: Chọn câu sai:
  a. Hợp đồng sẽ bị coi là trái pháp luật khi hai bên thoả thuận trong hợp đồng về việc
   giải quyết tranh chấp tại một tòa án nước ngoài trong khi cả hai bên đều là doanh
   nghiệp nội địa.
  b. Điện báo, telex, fax, thư điện tử,… không được xem là văn bản hợp đồng.
  c. Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập sự thay đổi hoặc
   chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.
  d. Định nghĩa về hợp đồng trong Điều lệ tạm thời về hoạt động kinh doanh
   (10/04/1956) có thể coi là định nghĩa pháp lý đầu tiên về hợp đồng kinh doanh ở
   nước ta.
Câu 15: Chọn câu sai:
  a. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng
   bằng cách đưa ra những điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng, số
   lượng,… và chịu sự ràng buộc pháp lý đối với bên được đề nghị.
  b. Tư cách của người đại diện theo pháp luật có thể chấm dứt trước hoặc sau
   khi pháp nhân đó chấm dứt hợp đồng.
  c. Có hai phương thức ký kết hợp đồng.
  d. Hợp đồng là sự thỏa thuận qua đó xác lập và tạo nên sự ràng buộc về quyền và
   nghĩa vụ giữa các bên chủ thể kết ước.
Câu 16: Quyền của bên nhận cầm cố là:
  a. Được khai thác công dụng của tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản
   cầm cố cho dù có thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận đối với bên cầm cố.
  b. Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài
   sản đó.
  c. Không cần phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố nếu làm mất hoặc làm hư
   hỏng tài sản cầm cố đó.
  d. Được bán, trao đổi, tặng, cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố chỉ cần không
   làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản cầm cố.
Câu 17: Chọn câu đúng:
  a. Thời hạn cầm cố tài sản do pháp luật quy định.
  b. Cầm cố tài sản có thể có hiệu lực trước thời điểm chuyển giao tài sản cho bên
   nhận cầm cố.
  c. Việc cầm cố tài sản có thể bị hủy bỏ nếu được bên nhận cầm cố đồng ý.
  d. Cầm cố tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình
   để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp).
Câu 18: Trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay, căn cứ vào các quy định của pháp luật về
giao dịch bảo đảm, có ba hình thức chủ yếu là:
  a. Thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh.
  b. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
  c. Bảo lãnh, cầm cố, kí quỹ.
  d. Cầm cố, kí cược, đặt cọc.
Câu 19: Chọn câu đúng:
  a. Trong trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm không
   thuộc tài sản thế chấp.
  b. Bên thế chấp không được đầu tư để làm tăng giá trị tài sản thế chấp.
  c. Gán nợ là biện pháp xử lý tài sản thế chấp khi bên thế chấp không thực hiện
   được nghĩa vụ như đã thỏa thuận.
  d. Bên cầm cố tài sản không có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại
   xảy ra đối với tài sản cầm cố.
Câu 20: Việc xác định một hợp đồng là vô hiệu toàn bộ hay từng phần thường là do:
  a. Tòa án quyết định khi thụ lý tranh chấp giữa các bên.
  b. Do các bên tự thỏa thuận với nhau.
  c. Cả a, b đều đúng.
  d. Cả a, b đều sai.
Câu 21: Căn cứ tạm ngừng và đình chỉ thực hiện hợp đồng là do:
  a. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng hoặc
   đình chỉ thực hiện nghĩa vụ.
  b. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.
  c. a và b đều đúng.
  d. a và b đều sai.
Câu 22: Chọn câu đúng:
  a. Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một
   bên nhận được thông báo đình chỉ.
  b. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng không còn hiệu lực.
  c. Ở vấn đề phạt vi phạm, nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì mức phạt
   không quá 5% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
  d. Trách nhiệm pháp lý trong vấn đề vi phạm hợp đồng gắn liền với những thiệt hại
   vật chất và những thiệt hại về tinh thần.
Câu 23: Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp:
    a. Bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề
     nghị trả lời.
    b. Khi bên được đề nghị trả lời không chấp nhận.
    c. Khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng.
    d. Cả b, c đều đúng.
Câu 24: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là:
    a. 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ
     thể khác bị vi phạm.
    b. 1 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.
    c. 1 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể
     khác bị vi phạm.
    d. 2 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.
Câu 25: Đối với việc giao dịch dân sự vô hiệu, khi người xác lập không nhận thức và làm
chủ được hành vi của mình thì thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu
là:
    a. 2 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập.
    b. 1 năm kể từ có thông báo của bệnh viện hoặc cơ quan chuyên trách về vấn đề
     không làm chủ được nhận thức và hành vi của người xác lập.
    c. Cả a, b đều đúng.
    d. Cả a, b đều sai.
Câu 26: Chọn câu đúng:
    a. Buộc thực hiện đúng hợp đồng không được gọi là chế tài trong thương mại.
    b. Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực
     hành vi dân sự sau khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận
     giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị.
    c. Có ba phương thức kí kết hợp đồng.
    d. Cả b, c đều đúng.
Câu 27: Kí kết hợp đồng có bao nhiêu nguyên tắc?
a. 1                      b. 2
c. 3                      d. Một đáp án khác.
Câu 28: Chọn câu sai:
    a. Tài sản đang còn tranh chấp có thể được dùng làm tài sản bảo lãnh tùy thuộc
     vào quyết định của các bên kí kết.
    b. Có hai trường hợp dẫn đến chấm dứt hợp đồng gắn với nhiều hậu quả pháp lý
     phức tạp.
    c. Luật Thương mại phân biệt hai mức độ vi phạm hợp đồng.
    d. Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý Nhà
      nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm kí kết hợp
      đồng thì đó là trường hợp vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm.
 Câu 29: Có thể phân chia các điều khoản trong hợp đồng thành bao nhiêu loại?
 a. 3                    b. 4
 c.5                     d. Tất cả các câu trên đều sai.
 Câu 30: Theo quan niệm của Bộ luật Dân sự, hợp đồng được chia thành bao nhiêu loại?
 a. 3                    b.4
 c.5                     d.6
 Câu 31: Việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản với       ________ nội dung?
 a. 5                    b. 6
 c. 7                    d. 8
 Câu 32: Có bao nhiêu trường hợp chấm dứt việc bảo lãnh:
 a. 4                    b. 5
 c. 6                    d. Tất cả các câu trên đều sai.


 Caâu 16. Luaät doanh nghieäp nhaø nöôùc 2003 quy ñònh: chuû tòch hoäi
 ñoàng quaûn trò, toång giaùm ñoác, giaùm ñoác khoâng ñöôïccoù caùc quan
 heä hôïp ñoàng kinhteá vôùi.
  a) Doanh nghieäp tö nhaân
  b) Doanh nghieäp nhaø nöôùc
  c) Coâng ty hôïp danh
  d) a,b,c ñeàu sai
 Caâu17. Döïa vaøo ñaëc ñieåm, noäi dung cuûa quan heä phaùp luaät veà
 quyeàn vaø nghóa vuï chuû theå, coù theå chia hôïp ñoàng thaønh.
  a) Hôïp ñoàng song vuï vaø hôïp ñoàng ñôn vuï
  b) Hôïp ñoàng coù ñeàn buø vaø hôïp ñoàng khoâng coù ñeàn buø
  c) Hôïp ñoàng ñaïi lyù vaø hôïp ñoàng coù ñeàn buø
  d) Hôïp ñoàng ñaïi lyù vaø hôïp ñoàng ñaáu giaù
 Caâu 18. Theo ñieàu 2 cuûa phaùp leänh Hôïp Ñoàng Kinh Teá thì hôïp ñoàng
 naøo sau ñaây ñöôïc coi laø Hôïp Ñoàng Kinh Teá.
  a) Hôïp ñoàng giöõa phaùp nhaân vôùi phaùp nhaân
  b) Hôïp ñoàng giöõa caùc doanh nghieäp tö nhaân vôùi nhau
  c) Hôïp ñoàng giöõa caùc doanh nghieäp tö nhaân vôùi caùc hoä kinh teá caù
theå
  d) Caû a,b,c ñeâu ñuùng
 Caâu 19. Theo ñieàu 404 Boä luaät daân söï 2005 quy ñinh: trong hôïp ñoàng
 daân söï, khi giao keát hôïp ñoàng neáu beân nhaän ñöôïc ñeà nghò giao keát
 hôïp ñoàng vaån im laëng khi heát thôøi haïn traû lôøi thì chöùng toû söï:
  a) Chaáp nhaän giao keát         c) Vi phaïm phaùp luaät hôïp ñoàng
  b) Töø choái giao keát         d) Thieáu toân troïng ñoái vôùi beân
ñeà nghò
Caâu 20. Theo boä luaät daân söï naêm 1995 thì taøi saûn duøng ñeå theá
chaáp trong vieäc baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng ñöôïc xaùc ñònh laø.
  a) Baát ñoäng saûn      c) maùy moùc, thieát bò
  b) Haøng hoaù        d) caû a,b,c ñeàu ñuùng
Caâu 21. Boä luaät daân söï 2005 quy ñònh: khi thöïc hieän hôïp ñoàng neáu
beân coù nghóa vuï khoâng thöïc hieän hoaëc thöïc hieän khoâng ñuùng nghóa
vuï thì phaûi chòu……………ñoái vôùi beân coù quyeàn.
  a) Traùch nhieäm daân söï
  b) Traùch nhieäm haønh chính
  c) Traùch nhieäm hình söï
  d) Traùch nhieäm vaät chaát
Caâu 22. Trong hôïp ñoàng neáu coù söï thoaû thuaän veà vieäc phaït vi phaïm,
neáu moät beân naøo ñoù vi phaïm hôïp ñoàng thì möùc phaït toái ña maø
phaùp luaät quy ñònh( tính theo giaù trò phaàn nghóa vuï bò vi phaïm)laø.
  a) 6%           c) 10%
  b) 8%           d) 12%
Caâu 23. Trong vieäc mua baùn haøng hoaù, ngöôøi baùn thöïc hieän vieäc
chuyeån giao quyeàn sôõ höõu moät vaät, moät taøi saûn cho ngöôøi mua vaø
ngöôøi mua phaûi traû moät khoaûn tieàn ñeå ñöôïc nhaän taøi saûn ñoù. Tính
chaát coù qua coù laïi veà quyeàn lôïi ñöôïc hieåu döôùi goùc ñoä luaät daân söï
laø.
  a) Hôïp ñoàng ñeàn buø
  b) Hôïp ñoàng ñaïi lyù
  c) Hôïp ñoàng ñaáu giaù
  d) Caû a,b,c ñeàu sai
Caâu 24. Trong hôïp ñoàng ngöôøi ta coù theå chia thaønh ba loaïi ñieàu
khoaûn hôïp ñoàng, ñoù laø nhöõng ñieàu khoaûn naøo.
  a) Baét buoäc, thöôøng leä, tuyø nghi
  b) Chuû yeáu, thöôøng leä, tuyø nghi
  c) Baét buoäc, chuû yeáu, tuyø nghi
  d) Baét buoäc, chuû yeáu, thöôøng leä
Caâu 25. Trong quan heäthueâ möôùn taøi saûn thì quyeàn naøo sau ñaây
ñöôïc chuyeån giao.
  a) Quyeàn chieám höõu
  b) Quyeàn sôõ höõu
  c) Quyeàn söû duïng
  d) Caû a,c ñeàu ñuùng
Caâu 26. Trong hôïp ñoàng ñaïi lyù, tröø tröôøng hôïp coù thoaû thuaän khaùc,
thì thôøi haïn ñaïi lyù chæ chaám döùt sau moät thôøi gian hôïp lyù nhöng
khoâng sôùm hôn……keå töø ngaøy moät trong hai beân thoâng baùo baèng
vaên baûn cho beân kia veà vieäc chaám döùt hôïp ñoàng ñaïi lyù.
  a) 10 ngaøy        c) 30 ngaøy
  b) 15 ngaøy        d) 60 ngaøy
Caâu 27. Trong tröôøng hôïp khoâng coù thoaû thuaän khaùc thì ngöôøi toå
chöùc ñaáu giaù phaûi thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn haøng chaäm nhaát
laø bao nhieâu ngaøy sau khi nhaän ñöôïc tieàn cuûa ngöôøi mua haøng.
  a) 2 ngaøy        c) 4 ngaøy
  b) 3 ngaøy         d) 5 ngaøy
Caâu 28. Trong hôïp ñoàng ñaáu giaù, tröôøng hôïp ñaáu giaù theo phöông
thöùc traû giaù leân, neáu ngöôøi traû giaù cao nhaát ruùt laïi giaù ñaõ traû thì.
  a) Khoâng ñöôïc chaáp nhaän
  b) Vi phaïm hôïp ñoàng ñaáu giaù
  c) Cuoäc ñaáu giaù vaån ñöôïc tieáp tuïc töø giaù cuûa ngöôøi traû giaù
lieàn keà tröôùc ñoù
  d) Caû a,b ñuùng
Caâu 29. Trong tröôøng hôïp ñaët coïc, kyù quyû thì tieàn ñaët coïc kyù quyõ döï
thaàu ñöôïc traû laïi cho beân döï thaàu khoâng truùng thaàu trong thôøi haïn.
  a) 7 ngaøy         c)12 ngaøy
  b) 10 ngaøy         d)15 ngaøy
Caâu 30. Trong hôïp ñoàng ñaáu thaàu haøng hoaù, beân döï thaàu ñöôïc
nhaän laïi tieàn ñaët coïc, kyù quyû döï thaàu trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây.
  a) Ruùt hoà sô döï thaàu tröôùc thôøi ñieåm ñoùng thaàu
  b) Ruùt hoà sô sau thôøi ñieåm ñoùng thaàu nhöng chöa toå chöùc ñaáu
thaàu
  c) Töø choái thöïc hieän hôïp ñoàng trong tröôøng hôïp truùng thaàu
  d) a,b ñeàu ñuùng

Ñieàu naøosau ñaây khoâng thuoäc quyeàn cuûa taát caû caùc ñaïi
lyù
a)  Giao keát hôïp ñoàng ñaïi lyù vôùi moät hoaëc nhieàu beân
giao ñaïi lyù theo qui ñònh cuûa phaùp luaät.
b)  Quyeát ñònh giaù haøng hoùa dòch vuï cho khaùch haøng.
c)  Höôûng thuø lao, caùc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp khaùc
dohoïat ñoäng ñaïi lyù mang laïi.
d)  Yeâu caàu beân giao ñaïi lyù höôùng daãn,cung caáp thoâng
tin vaø caùc ñieàu kieän khaùc ñeå thöïc hieän hôïp ñoàng ñaïi lyù.
12. Keå töø ngaøy moät beân thoâng baùo baèng vaên baûn cho
beân kia, thôøi haïn hôïp ñoàng ñaïi lyù chaám döùt sau moät
khoaûng thôøi gian khoâng sôùm hôn:
a)  7 ngaøy
b)  15ngaøy
c)  30ngaøy
d)  60ngaøy
13. Choïn ñaùp aùn sai. Baùn ñaáu giaù khoâng thaønh khi:
a)  Khoâng coù ngöôøi tham gia ñaáu giaù
b)  Khoâng coù ngöôøi traû giaù.
c)  Coù ngöôøi traû möùc giaù cao nhaát nhöng chæ cao hôn giaù
khôûi ñieåm 5% ñoái vôùi hình thöùc traû giaù leân.
d)  Caû 3
14. Choïn ñaùp aùn ñuùng: trong moät cuoäc baùn ñaáu giaù thì
vieäc ngöôøi tham gia ñaáu giaù ruùt laïi giaù:
a)  Khoâng ñöôïc pheùp vaø phaûi tham gia ñaáu giaù ñeán cuøng
ñoái vôùi hình thöùc traû giaù leân
b)  Khoâng ñöôïc pheùp vaø phaûi tham gia ñaáu giaù ñeán cuøng
ñoái vôùi hình thöùc traû giaù xuoáng
c)  Ñöôïc pheùp vaø vaãn tieáp tuïc tham gia ñaáu giaù ñoái vôùi
hình thöùc traû giaù leân
d)  Ñöôïc pheùp vaø khoâng ñöôïc tieáp tuïc tham gia ñaáu giaù
ñoái vôùi hình thöùc traû giaù leân.
15. Choïn ñaùp aùn sai. Phaïm vi ñieàu chænh cuûa luaät thöông
maïi laø hoaït ñoäng thöông maïi naèm ngoaøi laõnh thoå nöôùc
CHXHCNVN maø caùc beân thoûa thuaän:
a)  Choïn aùp duïng luaät Vieät Nam
b)  Choïn Luaät nöôùc ngoaøi maø Vieät Nam laø thaønh vieân
coù qui ñònh aùp duïng luaät naøy
c)  Choïn caùc ñieàu öôùc quoác teá maø Luaän VN coù caùc
ñieàu khaûn veà caùc ñieàu naøy.
d)  Caû 3
16. Choïn ñaùp aùn ñuùng.Trong qui ñònh veà theá chaáp taøi
saûn:
a)  Beân theá chaáp phaûi giao taøi saûn cho beân nhaän theá
chaáp
b)  Beân theá chaáp khoâng phaûi giao taøi saûn cho beân nhaän
theá chaáp
c)  Beân theá chaáp phaûi giao taøi saûn cho beân nhaän theá
chaáp neáu beân nhaän theá chaáp yeâu caàu
d)  b,c ñuùng
17. Choïn ñaùp aùn sai. Ñieàu kieän taøi saûn theá chaáp laø:
a)  Thuoäc quyeàn sôû höõu beân theá chaáp
b)  Ñöôïc pheùp giao dòch
c)  Coù hoaëc khoâng coù tranh chaáp
d)  Caû 3
18. Hình thöùc theá chaáp laø:
a)  Vaên baûn
b)  Lôøi noùi
c)  Cöû chæ
d)  Caû 3
19. Phaït vi phaïm laø möùc phaït maø caùc beân thoûa thuaän
nhöng khoâng quaù:
a)  8%
b)  7%
c)  5%
d)  10%
20. Choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát. Theo qui ñònh veà caàm coá
taøi saûn
a)  Beân caàm coá phaûi giao taøi saûn caàm coá.
b)  Beân caàm coá khoâng phaûi giao taøi saûn caàm coá.
c)  Beân caàm coá coù theå giao hoaëc khoâng giao taøi saûn
caàm coá neáu hai beân coù thoûa thuaän.
d)   Beân caàm coá khoâng phaûi giao taøi saûn caàm coá cho
duø beân cho caàm coá coù yeâu caàu giao taøi saûn hay khoâng.
21. Toaø aùn nhaân daân goàm caùc caáp:
a) Caáp huyeän
b) Caáp tænh
c) Toái cao
d) a,b,c ñuùng

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:30
posted:8/1/2011
language:Vietnamese
pages:30
nguyen cuong nguyen cuong huong dan kiem tien http://meocon-kiemtienonline.blogspot.com/
About