Docstoc

Virksomhedsbeskrivelse

Document Sample
Virksomhedsbeskrivelse Powered By Docstoc
					           Prøve i finansiering BLM 2011

     Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede
            opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte:
              Opgave 1           25 %
              Opgave 2           25 %
              Opgave 3           10 %
              Opgave 4           20 %
              Opgave 5           20 %
              I alt            100 %


Virksomheden ICE-shop A/S er en mindre dansk virksomhed, der sælger forskellige HIFI produkter
til biler (bilstereo, DVD’er, navigation etc.), der er tale om egne producerede brands og agenturer
(handelsvarer som importeres fra USA/Kina og sælges i Sandianvien)

Produkterne afsættes primært på det danske marked man ønsker at starte seriøst op i Tyskland.

Man er i ledelsen klar over, at det vil være nødvendigt at foretage forskellige tiltag for at komme
ind på markedet.

Opgave 1
I forbindelse med udvidelsesplanerne for Tyskland har man undersøgt afsætningsmulighederne i
Tyskland.

På grundlag af en markedsundersøgelse, der kostede kr. 150.000 (Sunk-cost) har man konkluderet,
at det de næste 6 år vil være muligt at opnå følgende samlede dækningsbidrag i Tyskland:

              År       i 1.000 kr.
              2012     1.200
              2013     1.250
              2014     1.700
              2015     1.800
              2016     1.900
              2017     2.200
Prøve i finansiering på BLM, 25. maj 2011                            Side 1
For at gennemføre salget i Tyskland kræves det imidlertid, at der placeres et lager i München,
ligesom der skal oprettes et salgskontor.

Det anslås at det vil koste i alt kr. 4 mio. at oprette salgskontor og lagerfaciliteter. Af de samlede
udgifter til etablering af salgskontorer og lager udgør depositum for lejede lokaler kr. 300.000,
hvoraf man regner med at få 80 % tilbage ved fraflytning i år 6.
Det vil desuden blive nødvendigt at gennemføre en markedsføringskampagne (messer) ultimo 2011
til kr. 200.000.
Det anslås, at der fra starten (ultimo 2011) skal være et varelager til en værdi af kr. 1 mio, og at der
konstant skal være et lager af denne størrelse. Ved ophør vil lageret kunne realiseres til 80 % af
kostprisen.
Til driften af salgskontorer og lager samt løbende markedsføring regnes med årlige omkostninger
på kr. 300.000.


1.1 Udregn kapitalværdien ved en kalkulationsrente på 14 %

1.2 Beregn den interne rente ved etablering i Tyskland

1.3 Hvad forstås der ved en investerings "interne rente"?

Der er opstået tvivl om værdien af lageret ved ophør og økonomichefen mener ikke at det kan
realiseres til 80 % af kostprisen.

1.4 Hvad er den mindste værdi som lageret skal kunne realiseres til ved ophør for at
  investeringen er rentabel med 14 % i kalkulationsrente.

1.5 Hvad er det maksimale beløb som vi kan anvende pr. år til driften af salgskontorer og lager
  samt løbende markedsføring?

ICE-Shop A/ S har et krav om en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år.

1.6 Vil du rådgive ICE-Shop A/S til at foretage investeringen ud fra denne betragtning?
Prøve i finansiering på BLM, 25. maj 2011                             Side 2
Opgave 2
ICE-Shop har besluttet, at man vil etablere sig i Tyskland, og man skal derfor nu
finde ud af, hvorledes investeringen skal finansieres. Halvdelen skal finansieres via fremmedkapital.

Til brug for de videre overvejelser har virksomheden indhentet følgende finansieringstilbud:

1) Annuitetslån
Almindeligt obligationslån hos Realkredit Danmark
Nom. kr. 2.600.000, 6% p.a., kvartårlig ydelse, kurs 99, løbetid 4 år
Omkostninger ved låneoptagelse kr. 60.000
Fast rente
Sikkerhed: pant i fast ejendom

2) Stående lån
Almindeligt obligationslån hos Nykredit
Obligationslån, løbetid 10 år, kvartårlig ydelse, garanteret provenu kr. 2.600.000
Lånet er baseret på 5% obligationslån til kurs 96.
Omkostninger ved låneoptagelse kr. 80.000
Fast rente,
Sikkerhed: pant i fast ejendom

2) Serie lån
EURO lån i Banca d’Italia, løbetid 4 år, halvårlig ydelse, nominel hovedstol kr. 2.600.000
Lånet er baseret på 4% EURO obligationer til kurs 99,8
Omkostninger ved låneoptagelse kr. 50.000
Renten er variabel og bliver rentetilpasset hvert år som et F1 lån (Flekslån)
(regneteknisk skal du regne med 4% i hele lånets løbetid)
Sikkerhed: pant i fast ejendom

2.1 Beregn effektiv rente (AOP) for hvert af de 3 tilbud.


2.2 Giv argumenter for hvilket lån som bør vælges.


2.3 Giv forslag til hvordan ICE-Shop A/S ellers kan skaffe kapital?
Prøve i finansiering på BLM, 25. maj 2011                           Side 3
Opgave 3
(Sæt kryds ud for det korrekte svar)

 1. Hvad sker der med den effektive rente hvis kursværdien på et lån falder?
           Den effektive rente bliver altid 1%-point mindre

            Den effektive rente bliver uændret

            Den effektive rente falder

            Den effektive rente stiger


 2. Fremmedkapital kan skaffes ved?
           Udstedelse af aktier

            Kunderne betaler deres tilgodehavender

            Ejeren indskyder egenkapital

            Leverandørkredit, kassekredit, annuitetslån, serielån eller stående lån,
 3. En virksomheds beta-værdi er et udtryk for?
           Den effektive rente

            Risikoen ved investeringen fratrukket inflationen

            Kursværdien på aktierne i virksomheden

            Den systematiske risiko i virksomheden i forhold til markedet


 4. Jo større risikoen er i en investering?
            Jo mindre skal kalkulationsrenten være

            Jo lavere bliver egenkapitalens forrentning

            Jo højere bliver soliditeten

            Jo større skal kalkulationsrenten være
Prøve i finansiering på BLM, 25. maj 2011                             Side 4
 5. Hvad kan man bruge WACC til?
           At finde gældsrenten

            At måle om virksomheden er bedre end konkurrenterne (Benchmarking)

            At beregne Weighted Aggregated Cash Cow

            Som virksomhedens kalkulationsrente
 6. Jo lavere soliditeten er (f.eks. 10 %)?
            Jo mindre er risikoen kreditorerne

            Jo lettere er det at låne penge

            Jo lavere er gearingen

            Jo sværere er det at låne penge


 7. Hvis man tjener på fremmedkapitalen er?
           Soliditeten lav

            Afkastningsgraden høj

            Gældsrenten over afkastningsgraden

            Afkastningsgraden over gældsrenten
 8. Hvad er kapitaltjenesten?
            Et andet ord for investeringens kapitalværdi

            En tjeneste som man gør for penge

            Et andet ord for investeringens nutidsværdi

            Det samme som afskrivninger og renter pr. år på en investering
Prøve i finansiering på BLM, 25. maj 2011                          Side 5
 9. Dividende modellen viser?
           Hvor mange procent virksomheden betaler i dividende i gennemsnit

           Om aktionærerne er tilfredse

           Dividende skal vokse med tiden pga. inflationen

           Nutidsværdien af alle fremtidige dividender


 10 Den effektive rente er det samme som?
            Virksomhedens afkastningsgrad (AG)

           Den nominelle rente på et lån

           Den rigtige rente som investor får efter inflation

           ÅOP, Årlige omkostninger i procent
Prøve i finansiering på BLM, 25. maj 2011                        Side 6
Opgave 4
ICE-Shop har på den sidste generalforsamling (maj 2011) vedtaget at udlodde udbytte for 2010 på
kr. 35 pr. aktie, den 1. juni 2011.

Investorerne i ICE-Shop kræver et afkast på 14 %.


4.1 Beregn den kurs som aktionærne bør betale for aktien umiddelbart før udbyttebetalingen den
1. juni 2011 under forudsætningen af at dividenden er en uendelig annuitet.


På generalforsamlingen blev der fremvist historiske data for udbyttet over en 10 årig periode. Den
gennemsnitlige vækst i udbyttet er beregnet til 4 %.


4.2 Hvad bliver nu den mindste værdi som aktionærene bør betale for aktien umiddelbart før
udbyttebetalingen den 1. juni 2011.

Aktiekursen ligger for tiden på kr. 420.

4.3 Under forudsætning af at risikovurderingen og vækstraten er rigtige vil du anbefale en
  aktionær at købe eller sælge aktier.
Prøve i finansiering på BLM, 25. maj 2011                          Side 7
Opgave 5
ICE-Shop har opstillet følgende forventede regnskab for 2011.

Forventet resultatopgørelse for 2011 - (1.000 kr.):
Omsætning             16.950
Variable omkostninger       8.000
DB                 8.950
Reklame              1.000
Markedsføringsbidrag        7.950
Kontante kapacitetsomkostninger  4.000
Indtjeningsbidrag         3.950
Afskrivninger           1.400
Resultat før renter        2.550
Renteomkostninger          950
Resultat før skat         1.600

Forventet balance pr. 31.12.2011 - (1.000 kr.).
Aktiver: Passiver:
Anlægsaktiver:                 Egenkapital:
Anlægsaktiver ialt    9.900         Aktiekapital             2.500
                        Reserver               9.000
                        Egenkapital i alt          11.500
Omsætningsaktiver:
Varelagre        4.000         Kort fristet gæld:
Varedebitorer      10.000         Gæld ialt              13.000
Likvid beholdning     600
Omsætningsaktiver i alt 14.600
Aktiver i alt      24.500         Passiver i alt            24.500


5.1 Du bedes udregne den forventede afkastningsgrad for ICE-shop samt egenkapitalens
forrentning

Aktiekapitalen består af 25.000 styk aktier (nominelt 100 kr. pr. stk). Prisen pr. aktie er pt. 420 kr


5.2 Du bedes udregne WACC på baggrund af den bogførte værdi samt på baggrund af
markedsværdier.

5.3 Hvad er dine kommentarer til den rente som ICE-shop anvender i opgave 1?

Den risikofrie rente er pt. 4 % og aktionærerne i ICE-Shop A/S kræver 14 % i rente på
egenkapitalen. Markedsrenten ved en Beta-værdi på 1 er 12 %.

5.4 Hvad er beta-værdien for ICE-Shop og hvad er denne beta-værdi et udtryk for?
Prøve i finansiering på BLM, 25. maj 2011                             Side 8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:46
posted:8/1/2011
language:Danish
pages:8