Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Encouraging internal communications_1_

VIEWS: 3 PAGES: 28

 • pg 1
									      ‫کارگاه‬
‫ارتباطات درون سازمانی‬
               ‫‪ ‬پل ماندی‬
          ‫‪paul@mamud.com‬‬
            ‫کمال حیدری نژاد‬
    ‫‪k.heydarinezhad@ailwmp.com‬‬‫لطفا موبایل خود را خاموش کنید‬
‫توسعه ارتباطات‬
‫درون سازمانی‬
 ‫5 نوع جریان اطالعات در سازمان‬
           ‫مخاطبان‬
‫ورود اطالعات‬
          ‫ارتباطات داخلی‬  ‫همتایان‬
          ‫سیاست گزاران‬
‫موانع ارتباطات‬

‫‪‬‬  ‫شرح وظایف‬
‫‪‬‬  ‫رویه ها‬
‫‪‬‬  ‫موانع سازمانی‬
‫‪‬‬  ‫موانع سلسله مراتب اداری‬
‫‪‬‬  ‫موانع فردی‬
‫‪‬‬  ‫زبان‬
‫موانع ارتباطات‬

    ‫شرح وظایف‬    ‫‪‬‬
 ‫این وظیفه کیست؟‬  ‫‪‬‬

 ‫وظیفه من چیست؟‬  ‫‪‬‬
‫موانع ارتباطات‬

           ‫رویه ها‬   ‫‪‬‬
 ‫چه کاری در این رابطه باید‬   ‫‪‬‬
         ‫انجام بدهم؟‬
 ‫جریان و رویه صحیح کار‬    ‫‪‬‬
           ‫چیست؟‬
 ‫این کار/مطلب را باید به که‬  ‫‪‬‬

        ‫ارجاع بدهم؟‬
‫موانع ارتباطات‬

      ‫موانع سازمانی‬    ‫‪‬‬
 ‫من نباید به شما اطالعات‬  ‫‪‬‬
           ‫بدهم‬
  ‫من اجازه ندارم به شما‬  ‫‪‬‬
      ‫اطالعات بدهم‬
 ‫منظور شما را نمی فهمم‬   ‫‪‬‬
‫موانع سازمانی‬

‫موانع سلسله مراتب اداری‬     ‫‪‬‬
 ‫مدیر من به من گوش نمی‬   ‫‪‬‬
           ‫کند‬
 ‫کارکنان من با من گفتگو‬  ‫‪‬‬
         ‫نمی کنند‬
  ‫رئیس تو به من اجازه‬   ‫‪‬‬

    ‫گفتگو و ارتباط با‬
  ‫کارکنانش را نمی دهد‬
‫موانع سازمانی‬

        ‫موانع فردی‬   ‫‪‬‬
    ‫تفاوت های شخصیتی‬  ‫‪‬‬

      ‫موانع فرهنگی‬  ‫‪‬‬

      ‫سطح تحصیالت‬   ‫‪‬‬

       ‫زبان تکنیکی‬  ‫‪‬‬
‫موانع فردی‬

             ‫زبان‬   ‫‪‬‬
      ‫فارسی/‪English‬‬   ‫‪‬‬

     ‫اصطالحات تکنیکی‬   ‫‪‬‬

  ‫زمان مورد نیاز برای ترجمه‬  ‫‪‬‬

       ‫درستی ترجمه ها‬  ‫‪‬‬
‫‪Accuracy‬‬

  ‫حیاتی بودن به مشارکت گذاشتن آزاد و باز در همه سازمان‬   ‫‪‬‬

   ‫همه می بایست از آنچه در سازمان می گذرد مطلع باشند‬   ‫‪‬‬

‫کارکنان نیاز دارند که در مورد درستی و به روز بودن مطالب‬   ‫‪‬‬
               ‫در مورد وظیفه شان آگاه باشند‬
 ‫اگر ارتباطات درون سازمانی صورت نگیرد، فعالیت سازمان‬    ‫‪‬‬
                 ‫به سرعت متوقف می شود‬
‫4 نوع جریان اطالعات داخلی‬
‫رو به پایین‬
‫رو به باال‬
‫افقی‬
‫مورب‬
‫1- اطالعات رو به پایین‬
‫1- اطالعات رو به پایین‬

  ‫نسبتا مدیریت آن آسان است‬   ‫‪‬‬

‫از اینکه کارکنان وظیفه خود را‬  ‫‪‬‬
     ‫می دانند مطمئن شوید‬
 ‫کارکنان را در جریان تغییرات‬   ‫‪‬‬
           ‫قرار دهید‬
  ‫ارتباط شفاهی را در اولویت‬   ‫‪‬‬
  ‫قرار دهید و سپس با مکاتبه‬
      ‫مطلب را تعقیب کنید‬
‫1- اطالعات رو به پایین‬
     ‫اطالعات مورد نیاز کارکنان‬        ‫‪‬‬
               ‫مسئولیت ها‬   ‫‪‬‬
             ‫کار من چیست؟‬   ‫‪‬‬

            ‫بازخورد عملکرد‬    ‫‪‬‬
     ‫من چگونه کارم را انجام می دهد؟‬  ‫‪‬‬

              ‫نیاز های فردی‬   ‫‪‬‬
         ‫آیا کسب اهمیت می دهد؟‬  ‫‪‬‬

     ‫اهداف و نتایج فعالیت واحد من‬    ‫‪‬‬
   ‫واحد من چگونه کارش را انجام میدهد‬  ‫‪‬‬

       ‫دیدگاه، ماموریت و ارزشها‬    ‫‪‬‬
           ‫ما به کجا می رویم؟‬  ‫‪‬‬

              ‫توانمند سازی‬   ‫‪‬‬
‫من چگونه میتوانم به سازمان خود کمک کنم؟‬  ‫‪‬‬
‫1- اطالعات رو به پایین‬

          ‫روش ها‬    ‫‪‬‬
       ‫شرح وظایف‬   ‫‪‬‬

         ‫آموزش‬   ‫‪‬‬

         ‫راهنمایی‬  ‫‪‬‬

  ‫یاد آوری، جلسات، ‪mails‬‬  ‫‪‬‬
‫2 اطالعات رو به باال‬
‫2 اطالعات رو به باال‬

        ‫دشواری مدیریت‬      ‫‪‬‬

‫مدیر باید میل به شنیدن داشته باشد‬    ‫‪‬‬
‫بویژه برای خبرها و مسائل ناخوشایند‬  ‫‪‬‬

‫مدیر باید برای شنیدن وقت بگذارد‬     ‫‪‬‬

   ‫کارکنان باید میل به مشارکت‬     ‫‪‬‬
  ‫گذاشتن اطالعات داشته باشند‬
    ‫بویژه برای خبرها و مسائل‬   ‫‪‬‬
  ‫ناخوشایند(مسائلی که نمی خواهند‬
           ‫مطرح شود)‬
‫2 اطالعات رو به باال‬

               ‫رویه ها‬   ‫‪‬‬
  ‫نوشتن یک خالصه مطلب در‬       ‫‪‬‬
‫مورد فعالیت های صورت گرفته‬
   ‫در هفته و مشکالت موجود‬
      ‫درباره فعالیت ها‬
   ‫مدیر باید نسبت به این مطالب‬  ‫‪‬‬
‫بازخورد و توجه مناسب نشان بدهد‬
  ‫جلسات روتین کارکنان درباره‬     ‫‪‬‬
      ‫فعالیت ها و مشکالت‬
  ‫ارسال مطالب مرتبط به مدیر‬     ‫‪‬‬

   ‫بازدید از محل کار کارکنان‬     ‫‪‬‬

 ‫درهای اتاق خود را باز بگذارید‬     ‫‪‬‬
‫3 اطالعات افقی‬
‫3 اطالعات افقی‬

    ‫ضرورت اطمینان از‬    ‫‪‬‬
    ‫هماهنگی، اجتناب از‬
  ‫تشکیل جزایر و انبارهای‬
          ‫اطالعات‬
 ‫تشویق /نیاز به این دارد که‬  ‫‪‬‬
   ‫کارکنان در بین واحدها‬
     ‫ارتباط برقرار کنند‬
‫4 اطالعات مورب‬
‫4 اطالعات مورب‬

‫می تواند بصورت رسمی باشد .‬    ‫‪‬‬
    ‫برای مثال تیم های کاری‬
  ‫می تواند بصورت غیررسمی‬     ‫‪‬‬
              ‫باشد‬
 ‫تیم های بین واحدی تشکیل شود‬   ‫‪‬‬

 ‫تشویق به روابط غیر رسمی و‬    ‫‪‬‬
            ‫دوستانه‬
 ‫تشویق به ارتباط دو سویه غیر‬   ‫‪‬‬
            ‫رسمی‬
‫مدل مطلوب: شبکه درون سازمانی ارتباطات‬
‫آرشیو اطالعات‬

          ‫داشتن یک سیستم کارا برای طبقه بندی‬    ‫‪‬‬
           ‫نسخه های چاپی (کپی) و الکترونیکی‬  ‫‪‬‬

 ‫مهیا کردن اسناد در یک مرکز برای بارگذاری در وب سایت‬     ‫‪‬‬
                     ‫اسناد عمومی‬   ‫‪‬‬

                    ‫اسناد انحصاری‬  ‫‪‬‬
‫ایمیل و اینترنت‬

         ‫آموزش مهارت های کامپیوتر به کارکنان‬    ‫‪‬‬

       ‫مهیا کردن دسترسی به اینترنت برای کارکنان‬   ‫‪‬‬

           ‫تشویق به استفاده از اینترنت و ایمیل‬  ‫‪‬‬

      ‫ضرورت استفاده ایمیل سازمانی توسط کارکنان‬    ‫‪‬‬
‫چگونه ارتباطات داخلی را تشویق کنیم‬

 ‫به اشتراک گذاشتن اطالعات را بخشی از شرح وظایف قرار‬  ‫‪‬‬
                        ‫دهیم‬
  ‫تعریف مسئولیت های گزارش دهی و به اشتراک گذاشتن‬  ‫‪‬‬
                      ‫اطالعات‬
  ‫...اجتناب از رویه های خشک برای ارتباطات در صورت‬  ‫‪‬‬
                       ‫امکان‬
‫چگونه ارتباطات داخلی را تشویق کنیم‬

           ‫برگزاری جلسات مداوم با کاکنان‬    ‫‪‬‬
           ‫برگزار کردن کوتاه و موثر جلسات‬  ‫‪‬‬

          ‫مهیا کردن تابلو های اطالع رسانی‬    ‫‪‬‬

                     ‫ارتباط فعال‬   ‫‪‬‬
               ‫یک منبع اطالعات باشیم‬  ‫‪‬‬

								
To top