Encouraging internal communications

Document Sample
Encouraging internal communications Powered By Docstoc
					              ‫کارگاه‬
        ‫ارتباطات درون سازمانی‬
                       ‫‪ ‬پل ماندی‬
                  ‫‪paul@mamud.com‬‬
                    ‫کمال حیدری نژاد‬
            ‫‪k.heydarinezhad@ailwmp.com‬‬        ‫لطفا موبایل خود را خاموش کنید‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
  ‫توسعه ارتباطات‬
  ‫درون سازمانی‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
 ‫5 نوع جریان اطالعات در سازمان‬
           ‫مخاطبان‬
‫ورود اطالعات‬
          ‫ارتباطات داخلی‬  ‫همتایان‬
          ‫سیاست گزاران‬

 ‫‪Paul Mundy‬‬
 ‫‪www.mamud.com‬‬
‫موانع ارتباطات‬

‫‪‬‬  ‫شرح وظایف‬
‫‪‬‬  ‫رویه ها‬
‫‪‬‬  ‫موانع سازمانی‬
‫‪‬‬  ‫موانع سلسله مراتب اداری‬
‫‪‬‬  ‫موانع فردی‬
‫‪‬‬  ‫زبان‬‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫موانع ارتباطات‬

      ‫شرح وظایف‬   ‫‪‬‬
   ‫این وظیفه کیست؟‬  ‫‪‬‬

   ‫وظیفه من چیست؟‬  ‫‪‬‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫موانع ارتباطات‬

            ‫رویه ها‬   ‫‪‬‬
 ‫چه کاری در این رابطه باید‬   ‫‪‬‬
         ‫انجام بدهم؟‬
  ‫جریان و رویه صحیح کار‬    ‫‪‬‬
           ‫چیست؟‬
 ‫این کار/مطلب را باید به که‬  ‫‪‬‬

         ‫ارجاع بدهم؟‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫موانع ارتباطات‬

        ‫موانع سازمانی‬   ‫‪‬‬
  ‫من نباید به شما اطالعات‬  ‫‪‬‬
            ‫بدهم‬
   ‫من اجازه ندارم به شما‬  ‫‪‬‬
       ‫اطالعات بدهم‬
  ‫منظور شما را نمی فهمم‬   ‫‪‬‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫موانع سازمانی‬

‫موانع سلسله مراتب اداری‬     ‫‪‬‬
 ‫مدیر من به من گوش نمی‬   ‫‪‬‬
            ‫کند‬
  ‫کارکنان من با من گفتگو‬  ‫‪‬‬
         ‫نمی کنند‬
   ‫رئیس تو به من اجازه‬   ‫‪‬‬

     ‫گفتگو و ارتباط با‬
   ‫کارکنانش را نمی دهد‬‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫موانع سازمانی‬

            ‫موانع فردی‬   ‫‪‬‬
        ‫تفاوت های شخصیتی‬  ‫‪‬‬

           ‫موانع فرهنگی‬  ‫‪‬‬

          ‫سطح تحصیالت‬   ‫‪‬‬

           ‫زبان تکنیکی‬  ‫‪‬‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫موانع فردی‬

               ‫زبان‬   ‫‪‬‬
        ‫فارسی/‪English‬‬   ‫‪‬‬

       ‫اصطالحات تکنیکی‬   ‫‪‬‬

   ‫زمان مورد نیاز برای ترجمه‬  ‫‪‬‬

        ‫درستی ترجمه ها‬  ‫‪‬‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫‪Accuracy‬‬

  ‫حیاتی بودن به مشارکت گذاشتن آزاد و باز در همه سازمان‬   ‫‪‬‬

   ‫همه می بایست از آنچه در سازمان می گذرد مطلع باشند‬   ‫‪‬‬

‫کارکنان نیاز دارند که در مورد درستی و به روز بودن مطالب‬   ‫‪‬‬
               ‫در مورد وظیفه شان آگاه باشند‬
 ‫اگر ارتباطات درون سازمانی صورت نگیرد، فعالیت سازمان‬    ‫‪‬‬
                 ‫به سرعت متوقف می شود‬‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫4 نوع جریان اطالعات داخلی‬
‫رو به پایین‬
‫رو به باال‬
‫افقی‬
‫مورب‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫1- اطالعات رو به پایین‬
Paul Mundy
www.mamud.com
‫1- اطالعات رو به پایین‬

   ‫نسبتا مدیریت آن آسان است‬   ‫‪‬‬

 ‫از اینکه کارکنان وظیفه خود را‬  ‫‪‬‬
      ‫می دانند مطمئن شوید‬
 ‫کارکنان را در جریان تغییرات‬   ‫‪‬‬
           ‫قرار دهید‬
  ‫ارتباط شفاهی را در اولویت‬   ‫‪‬‬
   ‫قرار دهید و سپس با مکاتبه‬
      ‫مطلب را تعقیب کنید‬‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫1- اطالعات رو به پایین‬
     ‫اطالعات مورد نیاز کارکنان‬         ‫‪‬‬
                ‫مسئولیت ها‬    ‫‪‬‬
              ‫کار من چیست؟‬   ‫‪‬‬

             ‫بازخورد عملکرد‬    ‫‪‬‬
      ‫من چگونه کارم را انجام می دهد؟‬  ‫‪‬‬

              ‫نیاز های فردی‬    ‫‪‬‬
          ‫آیا کسب اهمیت می دهد؟‬  ‫‪‬‬

      ‫اهداف و نتایج فعالیت واحد من‬     ‫‪‬‬
    ‫واحد من چگونه کارش را انجام میدهد‬  ‫‪‬‬

        ‫دیدگاه، ماموریت و ارزشها‬    ‫‪‬‬
            ‫ما به کجا می رویم؟‬  ‫‪‬‬

               ‫توانمند سازی‬   ‫‪‬‬
 ‫من چگونه میتوانم به سازمان خود کمک کنم؟‬  ‫‪‬‬

‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫1- اطالعات رو به پایین‬

            ‫روش ها‬    ‫‪‬‬
         ‫شرح وظایف‬   ‫‪‬‬

           ‫آموزش‬   ‫‪‬‬

           ‫راهنمایی‬  ‫‪‬‬

    ‫یاد آوری، جلسات، ‪mails‬‬  ‫‪‬‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫2 اطالعات رو به باال‬
Paul Mundy
www.mamud.com
‫2 اطالعات رو به باال‬

         ‫دشواری مدیریت‬      ‫‪‬‬

 ‫مدیر باید میل به شنیدن داشته باشد‬    ‫‪‬‬
‫بویژه برای خبرها و مسائل ناخوشایند‬  ‫‪‬‬

 ‫مدیر باید برای شنیدن وقت بگذارد‬     ‫‪‬‬

   ‫کارکنان باید میل به مشارکت‬     ‫‪‬‬
   ‫گذاشتن اطالعات داشته باشند‬
     ‫بویژه برای خبرها و مسائل‬  ‫‪‬‬
  ‫ناخوشایند(مسائلی که نمی خواهند‬
            ‫مطرح شود)‬‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫2 اطالعات رو به باال‬

               ‫رویه ها‬   ‫‪‬‬
  ‫نوشتن یک خالصه مطلب در‬       ‫‪‬‬
‫مورد فعالیت های صورت گرفته‬
   ‫در هفته و مشکالت موجود‬
      ‫درباره فعالیت ها‬
   ‫مدیر باید نسبت به این مطالب‬  ‫‪‬‬
‫بازخورد و توجه مناسب نشان بدهد‬
  ‫جلسات روتین کارکنان درباره‬     ‫‪‬‬
      ‫فعالیت ها و مشکالت‬
  ‫ارسال مطالب مرتبط به مدیر‬     ‫‪‬‬

   ‫بازدید از محل کار کارکنان‬     ‫‪‬‬

 ‫درهای اتاق خود را باز بگذارید‬     ‫‪‬‬


‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫3 اطالعات افقی‬
Paul Mundy
www.mamud.com
‫3 اطالعات افقی‬

    ‫ضرورت اطمینان از‬    ‫‪‬‬
    ‫هماهنگی، اجتناب از‬
  ‫تشکیل جزایر و انبارهای‬
          ‫اطالعات‬
 ‫تشویق /نیاز به این دارد که‬  ‫‪‬‬
   ‫کارکنان در بین واحدها‬
     ‫ارتباط برقرار کنند‬‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫4 اطالعات مورب‬
Paul Mundy
www.mamud.com
‫4 اطالعات مورب‬

 ‫می تواند بصورت رسمی باشد .‬    ‫‪‬‬
    ‫برای مثال تیم های کاری‬
  ‫می تواند بصورت غیررسمی‬     ‫‪‬‬
              ‫باشد‬
 ‫تیم های بین واحدی تشکیل شود‬   ‫‪‬‬

  ‫تشویق به روابط غیر رسمی و‬    ‫‪‬‬
            ‫دوستانه‬
  ‫تشویق به ارتباط دو سویه غیر‬   ‫‪‬‬
             ‫رسمی‬

‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫مدل مطلوب: شبکه درون سازمانی ارتباطات‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫آرشیو اطالعات‬

           ‫داشتن یک سیستم کارا برای طبقه بندی‬    ‫‪‬‬
            ‫نسخه های چاپی (کپی) و الکترونیکی‬  ‫‪‬‬

  ‫مهیا کردن اسناد در یک مرکز برای بارگذاری در وب سایت‬     ‫‪‬‬
                      ‫اسناد عمومی‬   ‫‪‬‬

                     ‫اسناد انحصاری‬  ‫‪‬‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫ایمیل و اینترنت‬

           ‫آموزش مهارت های کامپیوتر به کارکنان‬    ‫‪‬‬

         ‫مهیا کردن دسترسی به اینترنت برای کارکنان‬   ‫‪‬‬

             ‫تشویق به استفاده از اینترنت و ایمیل‬  ‫‪‬‬

        ‫ضرورت استفاده ایمیل سازمانی توسط کارکنان‬    ‫‪‬‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫چگونه ارتباطات داخلی را تشویق کنیم‬

  ‫به اشتراک گذاشتن اطالعات را بخشی از شرح وظایف قرار‬  ‫‪‬‬
                         ‫دهیم‬
   ‫تعریف مسئولیت های گزارش دهی و به اشتراک گذاشتن‬  ‫‪‬‬
                       ‫اطالعات‬
   ‫...اجتناب از رویه های خشک برای ارتباطات در صورت‬  ‫‪‬‬
                        ‫امکان‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬
‫چگونه ارتباطات داخلی را تشویق کنیم‬

           ‫برگزاری جلسات مداوم با کاکنان‬    ‫‪‬‬
           ‫برگزار کردن کوتاه و موثر جلسات‬  ‫‪‬‬

          ‫مهیا کردن تابلو های اطالع رسانی‬    ‫‪‬‬

                     ‫ارتباط فعال‬   ‫‪‬‬
               ‫یک منبع اطالعات باشیم‬  ‫‪‬‬
‫‪Paul Mundy‬‬
‫‪www.mamud.com‬‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:8/1/2011
language:Persian
pages:28