nota Teknologi Maklumat by nuefail

VIEWS: 2,769 PAGES: 8

More Info
									       HBEF2303               •  Merupakan tonggak dan strategi pembangunan    Peraturan dan Penyenggaraan Komputer
                           bagi mencapai Wawasan 2020(29 Ogos 1995)     Peraturan penggunaan makmal :
   Teknologi Maklumat dalam                                     •  Pelajar tidak dibenar masuk tanpa pengawasan
       Pendidikan              7 Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia        guru
                         •  Kerajaan Elektronik               •  Tidak dibenarkan membawa makanan
Topik 1: Pengenalan Teknologi Maklumat      •  Sekolah Bestari                 •  Tidak dibenarkan membawa keluar brg-brg
                         •  Tele-Perubatan                    makmal
Teknologi Maklumat                •  Pusat Penyelidikan R & D             •  Tidak dibenarkan membawa beg masuk
                         •  Pusat Pemasaran Tanpa Sempadan          •  Tidak dibenarkan mengubah suai
3 Asas yg menyokong teknologi maklumat ialah:   •  Jaringan Perkilangan seluruh dunia          kedudukan/susunan komputer
•  Perkakasan komputer              •  Kad Pintar pelbagai guna             •  Pastikan makmal sentiasa bersih.
•  Perisian Komputer                                         •  Dsb(rujuk ms.22)
•  Komunikasi Data                Asas Sistem Komputer
                                                    a. Penjagaan Perkakasan
Perkembangan Teknologi Maklumat dan        Peranti Input                    Komputer merupakan barang sensitif dan mahal.
Komunikasi                    Fungsi peranti input ialah memasukkan data ke    •  Elak kom. terkena air
5 Zaman Perkembangan Teknologi          dalam komputer                    •  Elakkan kom. diletakkan tempat yg berdebu
1. Sumbangan Awal Sebelum 1940          •  Tetikus                        dan suhu tinggi
  •  Penggunaan mesin Abakus sebagai pengira  •  Papan kekunci                  •  Elakkan kom. diletakkan berhampiran dgn alat
    3000 BC                  •  Skrin sesentuh                    elektrik /bermagnet
                         •  Pengimbas                    •  Jarak kom. 7cm dr dinding utk membenarkan
2.  Generasi Pertama ( 1940-1958 )                                     peredaran udara
   • Tiub Vakum                Pemprosesan Utama ( Mikropemprosesan )        •  Jgn bersihkan skrin dgn larutan beralkohol
                         Merupakan otak kepada komputer.Terdiri daripada   •  Dsb(rujuk ms 22)
3.  Generasi Kedua ( 1959 – 1963 )        cip silikon yg mengandungi berjuta litar bersepadu
   • Transistor                •  CPU                       b. Tugasan Penyenggaraan
                         •  Storan sementara                Tugasan Harian
4.  Generasi Ketiga ( 1964 – 1980 )       •  Ram                       •  Jalankan utiliti semasa menjalankan tugasan
   • Litar bersepadu atau cip         •  Cakera keras                    lain
                                                    •  Imbas cakera keras utk membetulkan ralat logik
5.  Generasi Keempat ( 1980 – Kini )       Peranti Output                    •  Pastikan sistem operasi berjalan dgn
   • Litar bersepadu berskala         Ialah memaparkan maklumat yg telah diproses.       baik,mulakan semula(restart)sekiranya telah
   • Intel memperkenalkan mikropemprosesan   •  Monitor                       lama digunakan.
    286                    •  Pencetak                    Tugasan Mingguan
                         •  Pembesar suara                 •  Jalankan utiliti semasa menjalankan tugasan
Penggunaan Teknologi Maklumat dalam                                    lain
Kehidupan                     Storan                        •  Imbas cakera keras utk membetulkan ralat logik
1. Pendidikan                   Storan Primer                    •  Pastikan sistem operasi berjalan dgn
•  Alat membantu pengurusan           •  Random Access Memory(RAM)              baik,mulakan semula(restart)sekiranya telah
•  Alat Bantu mengajar              •  Read Only Memory (ROM)                lama digunakan.
•  Internet dalam pendidikan                                     Tugasan Bulanan
                         Storan Sekunder                   •  Imbas cakera keras
2.  Perindustrian                •  Merupakan storan yg digunakan untuk       •  Buang aplikasi yg tidak digunakan
3.  Perdagangan                   menyimpan data secara kekal.           •  Simpan(backup) dan kemaskini fail-fail system
                                                    •  Kemaskini program utility & perisian anti virus
Koridor Raya Multimedia (MSC)           Keselamatan                     •  Bersihkan perkakasan(papan kekunci dsb)

Nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
                           •  Terdapat hidden file                   dalam multimedia.
                           •  Fail data atau program hilang
                           •  Format/label fail yg disimpan berubah       2.     Terdapat pelbagai kegunaan teknologi
                           c. Cara-cara mengelakkan serangan Virus             maklumat dalam kehidupan. Sila
                           •  Sentiasa mengemaskini,mengimbas &              nyatakan serta beri contoh pada setiap
                              memantau laluan keluar masuk/keluar dari          pernyataan yang menyokong ayat di
                              rangkaian                         atas.
                           •  Sentiasa mengemaskini,mengimbas dan             a. Pendidikan
Menjaga Keselamatan Data                  memantau aplikasi yg berkaitan dgn internet              -  Alat membantu pengurusan
Terdapat data-data yg cukup bernilai spt data tesis  •  Memasang/mengemaskini program anti virus               -  Alat bantu mengajar
                           •  Jgn membuka e-mel yg tidak diketahui                 -  Internet dalam pendidikan
a. Jenis Penyalahgunaan Data                                              b. Perindustrian
                              sumbernya
•  Mencuru Data                   •  Sentiasa mengimbas cakera keras mengikut
                                                       Industri yang menjadi teknologi maklumat sebagai
•  Memanupulasi data                   jadual
                                                       produk.Cth : Industri
•  Mengintip                    •  Elakkan menggunakan cakera mudah alih org
b. Keselamatan Data                                                      -  perisian,bioteknologi,perka
                              lain/kom.awam
•  Membentuk kata laluan              •  Buat bacaan mengenai info terkini tentang virus
                                                                  kasan dan lain-lain lagi.
•  Mengakses mengikut tingkat keperluan                                           -  Industri yang menggunakan
•  Prosedur                                                            aplikasi teknologi
                           Ujian 1                                    maklumat. Industri
•  Membina pangkalan data menggunakan        1.    Nayatakan perubahan antara komputer                 perbankan dan insuran.
   perisian yg stabil dan selamat               generasi pertama hingga generasi           c.  Perdagangan
c. Membuat Salinan Data                     keempat.                            -  digunakan oleh peniaga
•  Gunakan perisian & cara yg sesuai ketika          Generasi Pertama(1940-1958)                     dalam bidang pengurusan ,
   operasi menyimpan dan menyalin               Terciptanya tiub vakum , masalah                  perakaunan dan simpan
•  Pemilihan peranti dalam operasi penyimpanan        tindakbalas mekanikal dapat diatasi.                 kira. Juga digunakan oleh
   data amat penting                    Tindakbalas mekanikal yang lambat dan                 peniaga dalam memberikan
•  Simpan secara berkala                  terbatas.                               perkhidmatan pelanggan
                                Generasi Kedua(1959-1963)                      yang sempurna.
VIRUS                              Tiub vakum telah ditukar kepada
Virus Komputer aturcara komputer yg ditulis utk        transistor. Kesannya saiz fizikal komputer   3.    Senaraikan punca serangan virus dan
merosakkan perisian dan perkakasan komputer          menjadi semakin kecil, bertambah pantas        cara mengatasinya.
                               dan menjimatkan tenaga cekap serta            i.  E-mel – merupakan perantara
a. Punca serangan Virus                    berpotensi tinggi. Komputer ini juga mula           serangan virus yang paling utama.
•  E-mel                          menggunakan pita magnet untuk storan.          ii.  Cakera Padat,pen drive dan storan
•  Cakera padat,pen drive,dan storan sekunder         Generasi Ketiga(1964-1980)                 skunder mudah alih.
   mudah alih                         Transistor telah digantikan dengan litar       iii.   Perisian program atau bahan
•  Perisian program atau bahan yg dimuat turun        bersepadu atau cip. Manakala gelung               yang dimuat turun dari internet.
   dari internet                      magnetic telah sepenuhnya menggantikan         iv.   Selitan mesej-fail dlm bentuk
•  Selitan mesej                      kad tebuk sebagai storan luar.                  iklan atau mesej-mesej ganjil.
b. Tanda-tanda serangan virus                  Generasi Keempat(1980 –kini)
•  Perjalan system kom. menjadi perlahan/merosot       Telah menggunakan litar bersepadu           Cara mengatasi :
•  Kandungan dlm cakera keras berubah            berskala. Intel telah memperkenalkan          i.   sentiasa
•  Tugasan sistem operasi dan program sukar         mikropemprosesan 286 pada 1982 dan               mengemaskini,mengimbas dan
   dijalankan                        sehingga kini,intel telah mengeluarkan             memantau laluan masuk dan
                                Pentium Centrino. Kini Window XP yang
•  Merosakkan Fail Allocatiaon Table(FAT) dan                                        keluar dari rangkaian.
                               dilancarkan pada 25 Oktober 2001
   sector but
                               dapat menggabungkan kesemua media

Nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
    ii.    Sentiasa                   iv.    membina pengkalan data       Topik 2 PEMPROSESAN PERKATAAN
         mengemaskini,mengimbas dan               menggunakan perisian yang
         memantau aplikasi yang                 stabil dan selamat         Asas Pemprosesan Perkataan
         berkaitan dgn internet            rujuk :m.s 24                Microsoft Word
         terutamanya e.mail.                                    •  Pakej perisian pemprosesan perkataan yg
    iii.   Memasang dan sentiasa        Ujian 2                          lengkap dgn kemudahan dlm menghasilkan
         mengemaskini program anti-                                   elemen-elemen teks yg
         virus.                 1.  Gambarkan secara keseluruhan cara        berkualiti(penyuntingan,penetapan reka
    iv.    Jangan membuaka e-mail yang          proses atau cara kerja komputer         letak,percetakan dan penyelaras yg menyeluruh
         tidak diketahui atau diragui         bermula dari peranti input hingga ke       serta mudah digunakan
         kandungannya.                 peranti output.
    v.    Sentiasa mengimbas cakera           Fungsi peranti input ialah memasukkan    1. Reka Letak Halaman
         keras mengikut jadual.            data ke dalamkomputer. Terdapat berbagai   Menu File
    vi.    Elakkan mengunakan cakera           peranti input,namun hanya empat peranti   •  Mengandungi semua arahan yg berkaitan dgn
         mudah alih org lain atau           input yang biasa digunakan oleh pendidik     pengurusan fail/dokumen(membuka fail
         komputer awam.                iaitu tetikus,papan kekunci,pengimbas dan    baru,membuka & menutup fail,menyimpan fail
    vii.   Jangan muat turun fail-fail prono       penyentuh skrin.                 baru dan lama,memapar dan mencetak
         yang mempunyai sumber             Mikropemprosesan ialah merupakan otak      kandungan fail atau dokumen)
         keselamatan yang rendah.           komputer.Mikropemprosesan terdiri dari    Menu Edit
    viii.   Buat bacaan mengenai info           cip silikon yang mengandungi berjuta litar  •  Proses pengubahsuaian
         terkini tentang virus dan cara        bersepadu.                    fail(menyalin,menampal bhg teks,mencari
         pencegahan terkini.              Fungsi peranti output ialah memaparkan      perkataan tertentu dlm fail)
                                maklumat yang telah diproses. Peranti
4.  Senaraikan tujuh aplikasi Koridor Raya           output yang selalu digunakan oleh
   Multimedia.                        pendidik ialah monitor,pencetak dan     Menu View
     i.    Kerajaan elektonik              speaker.                   •  Berkaitan rupa bentuk paparan fail/dokumen di
     ii.   Sekolah Bestari                                        skrin
     iii.   Tele-perubatan             2.  Nyatakan dan cirikan generasi-generasi    Menu Insert
     iv.   Pusat Penyelidikan R&D            komputer.                  •  Proses penambahan elemen dlm satu
     v.    Pusat pemasaran tanpa                                     fail/dokumen yg telah dibina(jenis ketebalan
         sempadan                3.  Nyatakan penggunaan komputer dalam        teks,jarak langkau dsb)
     vi.   Jaringan perkilangan seluruh         kehidupan selaku pendidik.          Menu Tools
         dunia                     i. alat bantu mengurus ( data pelajar/data  •  Proses penyemakan setiap teks yg
     vii.   Kad pintar pelbagai guna           kewangan dsb)                  ditaip(penyemakan ejaan,tatabahasa dsb)
                                ii. Alat bantu mengajar           Menu Table
5.  Senaraikan masalah penyalahgunaan data           iii. Internet dlm pendidikan         •  Membina dan mengubahsuai jadual
   dan cara mengatasinya.                                         Menu Windows
     i.    mencuri data              4.  Berikan sebab mengapa Koridor Raya
                                                       •  Paparan fail/dokumen di skrin
     ii.   memanupulasi data              Multimedia dianggap berjaya.
                                                       Menu Help
     iii.   mengintip                  •  Kejayaan syarikat-syarikat spt IRIS
                                                       •  Kemudahan bantuan
   Cara mengatasinya :                      Tecnologies,XYBASE dan REDTone
     i.    membentuk kata laluan                                   Butang Menu/Ikon
                                  serta Perbadanan Komputer Nasional
     ii.   mengakses mengikut tingkat            Berhad                  •  Butang khas/ikon utk memudahkan kerja
                                                         pemprosesan perkataan
         keperluan                   •  Kejayaan Tokoh IT spt Shahril
     iii.   prosedur                     Ibrahim yg mencipta nama dlm
                                                       2. Membina Dokumen Baru dlm Microsoft
                                  bidang animasi komputer
                                                       Word
                                                       3. Membuka Dokumen yg telah Tersedia
Nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
• Jidar
• Justifikasi                                              P – Proximity(Berhampiran)
4…Mengedit Dokumen                                            •  Item yg digunakan dlm muka perisian perlulah
• Memindahkan teks                  Topik 4 : PERSEMBAHAN ELEKTRONIK             dikumpulkan pd satu kawasan, supaya nampak
• Menyalin teks                                                keseimbangan yg wujud antara item
• Memadamkan teks                  Perisian persembahan elektronik membantu pembina
• Menyimpan dokumen                 perisian membuat persembahan dgn menggabungkan   E – Emphasis(Penakanan)
                           unsur animasi,grafik,audio,video dan teks      •  Memberi penekanan kepada perkara yg
Penyokong Pembacaan                  bertujuan menarik perhatian pengguna dan        dirasakan penting
1. Mengubah Suai Spesifikasi Teks           menjadikan persembahan tidak membosankan
•  Muka taip,saiz & group font(kum. Huruf)                               R – Repetition(Pengulangan)
•  Memilih teks utk menukar bentuk
                           Persembahan Elektronik               •  Terdapat satu piawai antara muka perisian
                           •  Media untuk menyampaikan maklumat          supaya pengguna akan dpt mentafsir dan
•  Menukar bentuk teks
•  Saiz huruf                                                memahami dgn mudah arahan yg diberikan oleh
                           Kegunaan dan kelebihan persembahan           perisian. Pengulangan akan membantu
2. Header dan Footer,Gaya dan Kerangka
                           elektronik                       pemahaman pengguna
•  Header dan Footer
                           •  menggabungkan unsur
- utk menjadikan fail kelihatan lebuh formal dan
                              multimedia(grafik,animasi,audio,video dsb)   5 unsur persembahan elektronik
berformat serta kemas
                           •  menjimatkan masa                •  Kandungan elemen seni
                           •  mesra pengguna                 •  Keperluan persembahan
1. Jenis Formatan Dan Grafik
Jadual                        •  Interaktif                   •  Golongan Sasaran
•  Alat serba guna utk mempersembahkan data                               •  Lokasi Persembahan
   dgn format yg mudah dibaca                                      •  Mesej perlu tepat
a. Memasukkan data                  Reka Letak
b. Memasukkan dan memadam baris dan lajur dlm     •  Ilmu atau kemahiran yg digunakan utk
jadual                          meletakkan dan menyusun media pd paparan bg   Papan Cerita
c. menyelit dan memadam baris atau lajur         membentuk persembahan yg menarik        •  Adalah himpunan lakaran rupa bentuk skrin-
                                                       skrin paparan yg digunakan dlm aplikasi
2.  Memformat Perenggan,Inden            Prinsip Reka Letak CASPER                perisian multimedia
3.  Membina dan mengimport Grafik          •  Panduan menyusun media spt
4.  Mencetak Dokumen                   teks,grafik,animasi dan video pd sesuatu    Kelebihan Papan Cerita
5.  Keluar dari Perisian Microsoft Word         persembahan yg dpt merangsang perhatian dan   •  Membolehkan pembangun perisian
                             minat penonton                   mencambahkan minda dan idea
Topik 3 : FITUR LANJUTAN MEMPROSES                                    •  Merancang reka bentuk muka perisian di
PERKATAAN                       C – Contrast(Perbezaan yg ketara)            peringkat awal
                           •  Perbezaan antara dua objek,pembangun perisian  •  Menzahirkan idea sebelum dipindahkan di atas
Cantuman Mel                       perlulah memilih warna yg kontra          paparan komputer
•  Merupakan suatu kelebihan dlm pemprosesan                               •  Merancang dan mengaplikasikan teori
  perkataan terutamanya dlm surat menyurat     A – Alignment(Susunan lurus)              pembelajaran dan strategi pembelajaran dgn
                           •  Setiap item yg hendak diletakkan dlm muka      mudah
                             perisian perlulah seimbang dgn muka perisian  •  Segala perubahan dpt dilakukan dgn mudah
Penerbitan Meja                      spy kelihatan menarik              •  Menjimatkan masa dan kos pembinaan perisian
•  Membenarkan integrasi teks dan grafik dari                              •  Mengurangkan risiko tertinggal maklumat
  pelbagai sumber dan menukarkannya kpd       S – Simplicity(Mudah)                  persembahan yg penting
  hampir semua jenis penerbitan utk dilihat     •  Grafik dan animasi perlulah ringkas dan dpt  •  Mengaplikasikan pelbagai teknik reka bentuk
  semula,dicetak atau utk digunakan pada internet    merangsangkan pengguna memahami maksud       perisian
                              yg disampaikan
Nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
                                                      •  Pembinaan carta
Elemen yg diambil kira ketika membina papan    Topik 5 : HAMPARAN ELEKTRONIK
cerita                                                   Integrasi Hamparan Elektronik dalam
•  Warna latar belakang             Hamparan elektronik merupakan satu ledger        pengajaran dan pembelajaran
•  Jenis font                  perakaunan/helaian kerja saintifik yg disusun      •  Membina jadual
•  Saiz huruf                  mengikut baris dan lajur yg dicipta,diedit,diolah dan  •  Membina carta
•  Warna huruf                  dipaparkan oleh komputer                •  Membina ujian
•  Format gambar
•  Format video                 Aplikasi hamparan elektronik membolehkan        Topik 6 : PENGURUSAN TEKNOLOGI
•  Format audio                 pengguna :                       MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN
•  Format animasi                •  Menyimpan rekod                   PEMBELAJARAN
                          •  Memadam rekod
Integrasi dalam pengajaran dan pembelajaran    •  Mengedit rekod                   Penyenggaraan Perisian
a. Alat Bantu Belajar               •  Menyusun dan mengisih rekod             ScanDisk
•  Persembahan                  •  Membuat pengiraan                  •  Mengesan dan memperbaiki masalah fizikal
•  Tunjuk ajar                    matematik,statistik,kewangan&kejuruteraan        dan logical yg terdpt pd cakera keras dan cakera
                            berdasarkan formula dan funtion             liut
b. Alat Bantu Belajar               •  Memaparkan maklumat dlm bentuk jadual dan      •  Mencari dan membuang fail-fail yg tidak
•  Tuturiol-penerangan,demonstrasi/latihan      carta                          dikehendaki
•  Penerokaan-mencari & mengakses maklumat                                •  Membetulkan kedudukan fail-fail pd sektornya
•  Aplikasi- alat aplikasi(alat membantu murid  Perisian Microsoft Excel membenarkan          Disk Defragmentar
        melaksanakan tugas dlm       pengguna:                        •  Membolehkan data dicapai dgn lebih cepat
        pembelajaran)            •  Menyimpan data dan mengolahnya           •  Program beroperasi dgn lebih pantas
                          •  Melakukan format pd worksheet
                          •  Menghasilkan carta berdasarkan data        Instalasi Perisian
                          •  Melaksanakan pengiraan               •  Instalasi Auto
Kelebihan Persembahan Elektronik            matematik,statistic,kejuruteraan dan kewangan   •  Instalasi Manual
Motivasi
•  Dpt memotivasikan murid dlm                                      Rangkaian Komputer
   pembelajaran.bermotivasi utk belajar dgn   Jenis data Input dan fungsi operasi matematik      • Adalah koleksi sejumlah komputer yg boleh
   menggunakan medium yg baru          Operasi matematik yg biasa digunakan :           berkomunikasi antara satu sama lain melaui
Menarik                                                    media yg dikongsi
•  Mengaplikasikan kesemua unsur multimedia   + tambah , - tolak , * darab , / bahagi
   dpt menarikperhatian pengguna                                     Kegunaan Rangkaian Komputer
Mesra Pengguna                   Fungsi matematik/tujuan                 • Untuk berkongsi sumber atau perkakasan
•  Ikon yg digunakan dlm pembinaan        SUM - carikan jumlah                  • Untuk berkongsi perisian
   persembahan elektronik mudah         AVERAGE - Carikan nilai purata bagi range        • Untuk meningkatkan produktiviti
   difahami.Arahan tidak mengelirukan      COUNTIF - Kirakan kekerapan suatu nilai dlm satu    • Kos efektif
Interaktif                           range                    • Cepat dan segar
•  Dpt membenarkan keadaan pembelajaran yg    IF - memberi respon jwp yg pelbagai bg input yg
   aktif                        Berbeza
                                                      Komponen Rangkaian Komputer
                                                      • Merangkumi semua komputer,periferal,kad
Kelemahan Persembahan Elektronik          Fitur-fitur asas hamparan elektronik
                                                       antaramuka dan beberapa peralatan bagi
•  Alatan yang mahal               •  Menyusun dan mengisih data               menjalankan pemprosesan data dan komunikasi
•  Alatan yg sensitif               •  Menapis data                      di dalam rangkaian.
•  Masa pembinaan                 •  Pembinaan jadual

Nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
Terdapat tujuh komponen yg diperlukan sbg        •   Program dengki yg boleh menjangkiti dan     •  Maklumat yg boleh diperolehi lebih cepat dan
perkakasan rangkaian :                     merebak dlm memori atau dlm cakera sehingga     murah dgn aplikasi
•  Fail pelayan ( server )                   tidak ada memori penuh/tidak ada ruang kosong  •  Mengurangkan perbelanjaan kertas dan kos
•  Stesen kerja                        dlm cakera. Ia tidak boleh meletup.         pengeluaran dan penyebaran
•  Kad antara muka rangkaian (NIC)                                       •  Sebagai media iklan/promosi
•  Concentrators / Hab                 Topik 7 : INTERNET                   •  Komunikasi Interaktif(cth: multimedia, E-mail)
•  Pengulang ( Repeater )                                             dsb)
•  Jambatan ( Bridges )                 Inter dan Networking                  •  Sbg alat Research and Development( cth antara
•  Router – berfungsi sbg penterjemah informasi     •  Merupakan satu rangkaian komputer yang        Universiti
  dari satu rangkaian ke satu rangkaian yg lain       menghubungkan berjuta-juta komputer di      •  Pertukaran Data ( spt dlm bidang perubatan )
                               merata dunia
Topologi Rangkaian                                               Perkhidmatan Asas Internet
•  Merujuk kpd bagaimana komputer-komputer       Protokol Komunikasi                  •  Laman web – utk mendaptkan maklumat
  tersebut disambungkan secara pemetaan        •  Internet merupakan satu sistem komunikasi yg    •  Mel-Elektronik ( E-mail) – aktiviti pertukaran
                               menggunakan sambungan fizikal(biasanya         mesej dlm bentuk elektronik
Jenis-jenis Topologi                     talian telefon) untuk menyambungkan komputer    •  Group Web – Sekump pengguna
•  Topologi Bas atau Linear Bas              ke jaringan komputer                  berlumpul,berbincang,berborak dan bertukar-
•  Topologi Bintang (Star)/Labah-labah(Spider)                                  tukar maklumat di dlm kump.
                             Protokol
•  Topologi Gelang Token(Token Ring)
                             •   Satu set panduan/bahasa yg digunakan oleh
•  Topologi Pepohon(Tree)                                           Penggunaan Internet dalam Pendidikan
                                komputer untuk berkomunikasi dlm suatu
•  Aturan 5-4-3                                                1. Menyampaikan Maklumat
                                rangkaian                      •
•  Topologi Hierarki                  a. Jenis Laluan
                                                            Projek
                                                          •  Rancangan Pelajaran
                               i. IP ( Internet Protokol ) Connection
Protokol Rangkaian                                                 •  Bahan maklumat yg menarik dan terkini
                              ii. Dial Up Connection
•  Adalah satu piawaian yg membolehkan                                       •  Bhn bacaan & kemahiran berbahasa
  komputer dan peralatan teknologi maklumat      b. Di Malaysia                       •  Perkongsian bahan maklumat
  berkomunikasi antara satu dgn yg lain. Ia        i. JARING                      2. Pencarian Maklumat
  digunakan utk mengawal komunikasi dlm         ii. TMNet                      3. Pengajaran dan Pembelajaran
  rangkaian                                                    •  Kategori pembelajaran tutorial
                             c. Alamat Internet ( IP Address )             •  Kategori pembelajaran penjelajahan
Virus Komputer                       cth : www.microsoft.com                 •  Kategori pembelajaran aplikasi
•  Tidak timbul secara ajaib tetapi ia ditulis direka                               •  Kategori pembelajaran komunikasi
  oleh seorg dgn maksud tertentu. Virus          server web organisasi jenis organisasi
  komputer berupaya merebak dan menjangkiti                                  Topik 8 : PENGAJARAN PEMBELAJARAN
  program lain pd sistem komputer           Perisisan Web Browser                 BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBK)
                             •  Internet Explorer
BOMB                           •  Netscape                     PPBK ialah pengajaran atau kursus, yg disampaikan
• Merupakan program komputer yg tidak          •  Safari                      menggunakan pakej perisian pendidikan yg dibina
  merebak tetapi menghasilkan ’letupan’. Ia tidak    •  Mozilla                      oleh pembangun perisian dgn menggunakan
  dpt diramalkan bila BOMB akan meletup                                    komputer.
                             Bahasa Internet
                             •  Bahasa HTML (hypertext markup language)        Video/ Audio/ Animasi/ Teks/ Grafik
                             •  Bahasa JAVA
                                                                Aplikasi Komputer
CACING
                             Kegunaan Internet


Nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
  Digunakan secara berfikrah,terancang dan     •  Tutorial                     Proses Pengajaran menggunakan perisian :-
   bersesuaian dgn aktiviti peng & pemb      •  Latih tubi                    •  Persembahan
                          •  Permainan                     -menggunakan perisian sbg media utk
    Maklumat bermutu dan berkesan        •  Simulasi                     menyampaikan maklumat
                          •  Tunjuk Cara                    •  Tunjuk cara
Empat Fasa Penting dlm mempastikan         •  Ujian                       -guru menggunakan alat utk membuat
keberkesanan PPBK                                             demenstrasi.Kaedah ini digunakan bg menerangkan
•  Menyampaikan maklumat              Topik 9 : Penilaian Perisian Pengajaran        cara,tingkah laku,tugas,tindak balas atau eksperimen
•  Mesra pengguna                 Pembelajaran Berbantukan Komputer           yg hendak dijalankan
•  Latihan oleh pelajar
•  Mengukur pencapaian pelajar           Penilaian – satu prinsip utk mengukur pencapaian    Proses Pembelajaran yg menggunakan perisian :-
Kandungan PPBK                   secara sistematik. Penilaian terhadap perisian     •  Teknik Toturial
a. Komponen Asas                  perlulah sentiasa dilakukan kerana keberkesanan    •  Penerokaan
  •  Set Induksi                sesuatu perisian diketahui setelah penilaian dibuat.  •  Aplikasi
  •  Perkembangan                                           •  Komunikasi
  •  Penilaian                 Dua jenis bentuk penilaian
b. Komponen Tambahan                •  Penilaian Pembangunan Perisian           Kriteria Pemilihan Perisian ( 7 Kriteria )
  •  Ulangkaji                                             •  Sumber & Literasi
  •  Pengayaan                 Kegagalan guru bestari menggunakan perisian PPBK    •  Tentukan strategi P&P menggunakan perisian
  •  Pemulihan                 sbg alat bahan bantu mengajar dan belajar secara    •  Mesra Pengguna
  •  Pengukuhan                 optimum adalah disebabkan kelemahan teknik       •  Kandungan
c. Komponen Maklumat                menggunakan perisian dan kegagalan menilaian      •  Media
  •  Maklumat mencukupi & menepati sukatan   perisian                        •  Proses P&P perisian
     pelajaran dan berkaitan dgn tajuk                                 •  Kesesuaian Prasarana
  •  Menggunakan bahasa penyampaian yg     Utk membentuk proses p&p menggunakan perisian
     sesuai & mudah difahami oleh pengguna   secara terancang dan berfikrah guru mestilah dilatih  Proses Penilaian Pembangunan Perisian
                          teknik mengguna dan memilih perisian penilaian dan
  •  Tidak banyak melakukan kesilapan                                 Penilaian Formatif
     ejaan,tatabahasa dan nahu         pemilihan alat bantu mengajar dan belajar perlu    •  Penilaian yg dilaksanakan di sepanjang proses
                          dilakukan secara terperinci dan terancang bg        pembangunan perisian multimedia
                          menjamin perisian yg dipilih dpt digunakan dan
Kebaikan PPBK(Pusat Perkembangan
                          mencapai obj.                     Penilaian Sumatif
Kurikulum)
•  Berkeupayaan meningkatkan kefahaman dan                                •  Penilaian yg dilakukan di akhir proses
                          •  Pemilihan Perisian
  penguasaan pelajar terhadap pelajaran                                    membangunkan perisian
                          Proses membuat pertimbangan bg memastikan
•  Meningkatkan motivasi murid dlm
                          perisian yg hendak digunakan bersesuaian dgn
  pembelajaran                                              Topik 10 : INTEGRASI TMK DALAM
                          kurikulum serta mencapai obj. P&p
•  Mewujudkan suasana pembelajaran yg                                   PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  menyeronokkan dan mencabar
                          Kesilapan Guru dalam memilih perisian boleh
•  Membolehkan murid melaksanakan eksperimen    menyebabkan :
                                                      Peranan Guru Dalam Penggunaan TMK Dalam
  yg terlalu sukar,mahal,mustahil dan bahaya                               Pengajaran Dan Pembelajaran
                          •  Pembaziran masa dan tenaga
•  Membentuk pemb koperatif serta memberi     •  Menghalang pembangunan teknologi maklumat
                                                      a. Motivasi
  peluang kpd murid belajar secara berkesan dgn                             •  Dapat menarik perhatian murid
                            dan komunikasi dgn lebih produktif         •  Melibatkan murid melalui kerja-kerja
  bimbingan yg minimum serta masa berinteraksi
                          •  Menjurus ke arah penyalahgunaan kemudahan       penghasilan
  dpt dijimatkan
                            teknologi maklumat dan komunikasi         •  Meningkatkan anggapan bahawa murid sendiri
                          •  Mengelirukan pelajar                  yang mengawal pembelajaran
Jenis-jenis PPBK
                          Kaedah Penggunaan Perisian
Nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
b. Menyokong pendekatan baru dalam                                    •  Pendedahan kpd terlalu banyak pilihan
pengajaran                     Kategori Mod Pengajaran dan pembelajaran         mungkin menyebabkan murid tidak dpt
  dan pembelajaran                a. Mod Tutorial                      memfokus kpd obj pem
•  Pembelajaran Koperatif             •  Pendedahan kandungan               c. Mod Aplikasi
•  Memudahkan penyelesaian masalah        •  Tunjukcara sesuatu fenomena dgn kawalan      •  Digunakan sebagai medium utk membantu
•  Intellectual partnership              sistem                        murid melaksanakan tugasan pembelajaran dan
                          •  Latihan atau latih tubi yg disampai dan dikawal    menyalurkan maklumat kpd orang lain.
c. Meningkatkan produktiviti guru           oleh sistem                    Kebaikan
d. Keupayaan pengurusan pembelajaran murid     Kebaikan                       •  Murid dpt memberikan tumpuan kpd aktiviti
•  Menghubungkan murid kpd sumber         •  Dpt mengindividukan pembelajaran           pem sebenar kerana kerja-kerja pemprosesan
  pembelajaran melalui penggunaan rangkaian   •  Murid boleh belajar dgn seliaan guru yg        data telah dipermudahkan
  dan laman web internet               minimum                      •  Meningkatkan kemahiran menggunakan
•  Membina bahan media bagi membolehkan      •  Murid boleh belajar mengikut kemampuan        pelbagai aplikasi komputer
  murid mendapat gambaran permasalahan yg      sendiri                      Kelemahan
  perlu diselesaikan serta menunjuk cara     •  Meningkatkan motivasi murid utk belajar      •  Memastikan murid mempunyai kemahiran
  penyelesaian masalah              Kelemahan                         menggunakan sesuatu aplikasi
•  Menjejak perkembangan pembelajaran murid    •  Boleh mengakibatkan peningkatan tempoh      •  Masalah teknikal semasa menggunakan aplikasi
  melalui sistem pengurusan pembelajaran dlm     masa yg diperlukan murid utk mempelajari
  talian                       sesuatu kandungan pelajaran            d. Mod Komunikasi
e. Merupakan kemahiran yg diperlukan utk era    •  Boleh mengakibatkan pembaziran masa dan      • Digunakan sbg medium perhubungan oleh guru
  maklumat                      tenaga                        dan murid di lokasi yg berbeza menghantar dan
•  Literasi tentang teknologi                                       menerima maklumat antara mereka.
•  Literasi maklumat               b. Mod Penerokaan                   • Perkongsian maklumat boleh berlaku melalui
•  Literasi Visual                • Mencari dan mengakses maklumat secara         bentuk teks,grafik,audiuo,video atau pelbagai
                           penerokaan drpd bahan sumber spt           kombinasi
Kesan Penggunaan TMK                 CDROM,portal maklumat dan internet
•  Boleh meneroka dan menyampaikan secara     • Mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena     Kebaikan
  dinamik dlm pelbagai bentuk            secara tunjuk cara di bawah kawalan murid     • Memupuk interaksi anatara murid melalui
•  Lebih tinggi keyakinan diri dan kemahiran     sendiri                        aktiviti pem koperatif dan kaloboratif
  sosial                     • Mengalami,mempelajari dan mengkaji sesuatu     • Memupuk budaya bekerjasama murid dgn org
•  Boleh berkomunikasi secara berkesan mengenai   fenomena secara simulasi di bawah kawalan       luar dlm proses pem
  perkara-perkara yg kompleks            system                       • Boleh melibatkan kepakaran org luar dlm
•  Mempunyai kemahiran akses kendiri dan                                  proses pem.
  terarah kendiri                Kebaikan                       • Capaian kpd maklumat yg terkini
•  Mengetahui kebolehan masing-masing dan     • Memupuk pemikiran kritis
  boleh berkongsi dgn org lain          • Memberi peluang murid menentukan haluan      Kelemahan
•  Boleh bekerja secara kolaboratif         dan kemajuan pembelajaran mereka          •  Kemungkinan berlaku situasi di mana murid
•  Lebih bersedia utk menghadapi masa depan    • Mendorong penglibatan murid yg lebih          akan tersasar dr matlamat utama komunikasi
                           mendalam terhadap kandungan pelajaran         iaitu utk mempelajari kandungan pelajaran
Perancangan pengajaran dan pembelajaran      • Membuka peluang kpd guru menerapkan        •  Pendedahan kpd budaya luar yg mungkin
teknologi maklumat dan komunikasi           strategi-strategi pem yg berasaskan teori       mempunyai kesan buruk kpd sistem nilai pd
•  Keupayaan Guru                  pembelajaran constructivism              murid
•  Keupayaan Murid                                           •  Kos yg tinggi utk terus berkomunikasi
•  Prasarana persekitaran             Kelemahan
•  Sokongan dari pihak pentadbiran dan      •  Kemungkinan berlaku situasi di mana murid
  masyarakat setempat                akan tersasar dr matlamat utama penerokaan

Nuryn4698
zahra335@oum.edu.my

								
To top