Nota Teknologi Pengajaran

					  1. KONSEP TEKNOLOGI PENGAJARAN
  - Konsep Teknologi Pengajaran sering disalah-                                       1
  ertikan
  - penggunaan alat-alatan seperti komputer,     KONSEP PENGAJARAN
  televisyen, video, CD-ROM, projektor        Konsep Pengajaran
  overhead dan slaid dalam pengajaran.           -Penyampaian maklumat
  - -bukan alat semata-mata. la sesungguhnya        -Pemindahan maklumat            DOMAIN TEK. PENGAJARAN
  adalah juga satu proses, satu kaedah dan satu      -Mendorong pembelajaran          DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN
  idea.                          -Membina manusi yang lebih baik      1977
  - perancangan awal melibatkan penggunaan      (Wan Zah Wan Ali, 2000)             - Definisi teknologi pengajaran oleh AECT
  idea sama ada dalam bentuk teori, pendekatan,      -Proses bekerja bersama pelajar untuk   (Association for Educational Communication
  kaedah dan sebagainya adalah merupakan          membantu mereka berkebolehan dan      and Technology (1979)
  proses yang terpenting.                 berkemungkinan untuk belajar,       - Teknologi pengajaran merupakan satu proses
- Technology is not a tool - it is an art or science    memastikan perubahan kefahaman yang    yang kompleks dan bersepadu yang
 of how to use a tool for a purpose.            menggalakkan pelajar terlibat secara    melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan
 teknologi - bagaimana kita menggunakan alat.       aktif dalam pelajaran           dan organisasi untuk menganalisis masalah-
 - Penggunaan itu pula bukan dilihat dari sudut    (Ramsden, 1993 et al)              masalah serta mereka bentuk, menilai dan
 sains semata-mata, tetapi juga seni.         Apakah yang dimaksudkan dengan “Proses     menguruskan penyelesaian kepada masalah-
 The systematic application of scientific       bekerja bersama pelajar” hingga membantu    masalah dalam keadaan di mana proses
 knowledge and other organized knowledge to      mereka berkebolehan untuk “Belajar”?      pembelajaran itu adalah bermatlamat dan
 practical tasks                                           terkawal. (Dipetik daripada Yusuf Hashim,
 (Galbraith, 1967)                  PENGAJARAN                   1998, hlm. 253)
 -Kemahiran menggunakan pengetahuan          - proses yang memerlukan guru dan pelajar    - Domain teknologi pengajaran dibahagikan
  (saintifik) secara sistematik sehingga terbit     bekerja bersama               kepada tiga fungsi iaitu:
  satu amalan yang prkatikal bagi          - pembentukan insan               i. fungsi pengurusan pengajaran;
  melaksanakan sesuatu tugas.            - berupaya menyelesaikan persoalan yang      - Pengurusan orgnisasi & Kakitangan
 -Bukan semata-mata alat dan mesin sahaja        kompleks                   ii. fungsi pengembangan pengajaran; dan
 -Technology is not a tool- it is an art or      - mengiktiraf kuasa                 - penyelidikan – teori,R.bentuk,Penerbitan,
  science of how to use a tool for a purpose     - menggunakan ilmu yang dipelajari          Penilaian,Pemilihan,Logistik,Penggunaa,
 (Evan & Nation , 2000)                - menyelesaikan masalah di luar kelas         Pengedaran,
                            - pembelajaran itu berguna bagi mentafsir    iii. fungsi sumber pembelajaran.
 (i) Kekeliruan dengan teknologi pendidikan       dunia                       - Mesej,Manusia,Bahan,Peralatan,Teknik,
 - Pengajaran skopnya hanyalah pengajaran dan     - pembelajaran dapat mengubah kefahaman        Tempat.
  bukan pendidikan                   seseorang mengenai sesuatu
 - Pendidikan merangkumi skop yg lebih luas      - Belajar menjadi bermakna apabila wujudnya   Teknologi Pengajaran 1994
                             perubahan dalam cara berfikir atau melihat.  Def - adalah teori dan amalan ttg mereka
 (ii) Konsep yang tidak statik            - Pembelajaran menjadi lebih bermakna      bentuk,membangun,mengguna,mengurus dan
 - tidak ada pengertian yang mutlak bagi         apabila ilmu dapat diaplikasikan hingga   menilai proses sumber pengajaran.
   teknologi pengajaran                menimbulkan rasa puas di jiwa.        Teori – konsep,konstruk,pringsip & cadangan
 - 1930-an, penghasilan bahan visual seperti     - Pembelajaran menjadi bermakna apabila     Amalan – Penggunaan pengetahuan
   filem, gambar, slaid dan realia yang dikenali    dunia semakin difahami hingga kehidupan         menyelesaikan masalah
   audiovisual communication              menjadi lebih bererti.
                            - Membimbing murid untuk memperoleh       Model Reka Btk Pengajaran & Komunikasi
 DEFINISI                        sejumlah pengalaman yang cukup bermutu    Input ---- Action---- Output
 - Definisi pertama – isi dan subjek           hingga mampu sejauh mungkin menolong
  pembelajaran sama penting               pembinaan kemungkinan-kemungkinan      DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN
 - Definisi kedua – aktiviti mereka bentuk,       sebagai manusia               1994
  membina, mengimplementasi, mengurus,                                Teori Amalan
  menilai dan menganalisis              Teknologi Pengajaran              i) Reka bentuk
                            Satu proses yang kompleks dan bersepadu     - RB sis. Pengajaran
 DEFINISI TP KONTEKS TEMPATAN             yang melibatkan manusia, prosedur, idea,    - Mesej
 - Teknologi pendidikan ialah proses         peralatan dan organisasi untuk menganalisis   - Strategi pengajaran
 menganalisis keperluan pendidikan secara       masalah-masalah serta mereka bentuk, menilai  - Ciri-ciri pelajar
 sistematik, saintifik dan rasional bertujuan     dan menguruskan penyelesaian kepada       ii) Pembangunan
 untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya      masalah-masalah dalam keadaan di mana      - Tek.Percetakan
 secara sepadu idea, tenaga, sumber bahan,      proses pembelajaran itu adalah bermatlamat   -Tek. Audio visual
 kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan      dan terkawal                  - Tek.berasaskan computer
 keberkesanan proses pengajaran dan                                  - Tek.Bersepadu
 pembelajaran                     Apa Rasional?                  iii) Penggunaan
 -Teknologi pendidikan ialah aplikasi media,     - Mempertingkatkan kualiti pengajaran yang   - Penggunaan media
 sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah      kita laksanakan semata-mata untuk       - Difusi dan inovasi
 pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang      mengoptimumkan pembelajaran pelajar      - Pelaksanaan
 berkesan                       - Penggunaan alat/media menimbulkan       - Polisi dan peraturan
                             beberapa implikasi:              iv) Pengurusan
 TREN TERKINI DLM KONSEP TP              - Melicinkan proses P&P             - Pengurusan projek
 - Menyamakan teknologi pengajaran dengan       - Menjimatkan masa & tenaga           - Pengurusan sumber
 media pengajaran. Sedangkan bidang          - Mengelakkan kebosanan pelajar         - Pengurusan sis. Penyampaian
 teknologi pengajaran adalah lebih luas dan      - Mengelakkan berlakunya salah tafsir      - Pengurusan maklumat
 mengandungi tiga sub-bidang utama iaitu       - Membetulkan kekeliruan            v) Penilaian
 media pengajaran, reka bentuk pengajaran dan     - Menghiburkan pelajar             - Analisis masalah
 teknologi prestasi                                          - Pengukuran rujukan criteria
 - Teknologi prestasi berkait rapat dengan      Latihan                     - Penilaian fomatif
 analisis yang menyebabkan masalah dalam       Gariskan risiko yang mungkin terjadi jika    - Penilaian sumatif
 prestasi dan kemudian mencadangkan          pengajaran hanya berfokuskan kepada
 alternatif bagi mengatasi masalah tersebut      penyampaian maklumat semata-mata.        Sepintas Lalu
 seperti pemberian insentif dan perubahan         -   Pelajar malas               •  Apa itu teknologi?
 dalam persekitaran pekerjaan.               -   Lemah                   •  Apa itu pengajaran?
                              -   pasif                   •  Apa itu teknologi pengajaran?
                                                      •  Apa itu teknologi pendidikan?
                                                      •  Apa itu reka bentuk pengajaran?

 Nuryn4698
 zahra335@oum.edu.my
2.Konsep Reka Bentuk Pengajaran
- Satu proses yang bersistematik untuk mereka
 bentuk, membangun, melaksana dan menilai
 pengajaran
(Dick & Reiser, 1989)
- Mencipta spesifikasi pengajaran dengan
 terperinci untuk pengembangan, penilaian
 dan penyelenggaraan suatu keadaan yang
 boleh memudahkan pembelajaran sesuatu
 unit pelajaran
(Richey, 1986)
- Reka bentuk pengajaran ialah satu
 pendekatan sistematik bagi seluruh proses
 pengajaran yang melibatkan:
       -Mereka bentuk (design)
       -Membina
       -Menilai dan
       -Menggunakannya
(Gustafson, 1991)
Reka bentuk Pengajaran
    •   Konsep Reka Bentuk Pengajaran
       (Instructional design)
    •   Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran
    •   Model ASSURE
    •   Media Pengajaran
Nuryn4698
zahra335@oum.edu.my

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:1347
posted:7/22/2009
language:Malay
pages:2