SBP WACHTEBEKE by xiangpeng

VIEWS: 26 PAGES: 48

									 SPORTBELEIDSPLAN
GEMEENTE WACHTEBEKE
   2007-2013
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-20131. Inhoudstafel.
2. Voorwoord door Schepen Wachtebeke.
3. Missie & Visie.
4. Inleiding : het sportbeleidsplan een kans voor de gemeente!
5. Startfase.
6. Gegevensanalyse.
    a. Inventaris.
         i. Externe Factoren.
            1. Sportverenigingen & sportraad.
            2. Cultuur & Jeugdverenigingen.
            3. Scholen.
            4. Privé-initiatieven & andere sportaanbieders.
        ii. Interne Factoren.
            1. Gegevens gemeente.
            2. Gemeenteraad.
            3. College van Burgemeester & Schepenen.
            4. Gemeentelijke sportdienst.
            5. Coördinator sportbeleidplanning.
            6. Infrastructuur gemeente.
    b. Situatieschets.
         i. Situatie tot op heden.
        ii. Resultaten uit de enquête.
        iii. Trends in onze maatschappij.
7. Knelpunten, behoeften & doelstellingen.
    Hoofdstuk I : Sportverenigingen.
          Knelpunten & behoeften.
          Strategische doelstellingen.
          Operationele doelstellingen.
          Acties.
    Hoofdstuk II : Anders georganiseerde sport.
          Knelpunten & behoeften.
          Strategische doelstellingen.
          Operationele doelstellingen.
          Acties.
    Hoofdstuk III : Toegankelijkheid & diversiteit.
          Knelpunten & behoeften.
          Strategische doelstellingen.
          Operationele doelstellingen.
          Acties.
    Hoofdstuk IV : Infrastructuur.
          Knelpunten & behoeften.
          Strategische doelstellingen.
          Operationele doelstellingen.
          Acties.
    Hoofdstuk V : Interne werking van de sportdienst.
          Knelpunten & behoeften.
          Strategische doelstellingen.
          Operationele doelstellingen.
          Acties.
    Hoofdstuk VI : Kwaliteit in de jeugdsport.
          Knelpunten & behoeften.
          Strategische doelstellingen.
          Operationele doelstellingen.
          Acties.
8. Plan van aanpak.
9. Evaluatie.
10. Nabeschouwing en dankwoord.                     -2-
             Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
2.  VOORWOORD door schepen Roland Vereecke.
Vrienden van de Sport.

In het sportbeleidsprogramma 2007 – 2013 stellen wij u ons sportbeleid voor de
volgende zes jaar voor.

Aan de grondslag ligt een visie; een brede blik waarmee de gemeente kijkt naar
het toekomstig beleid die ze wil voeren. De opdracht die jullie gemeente zich
stelt is hier in omschreven.

Daarin speelt de diversiteit en kansengelijkheid een belangrijke rol. Sport doet
onze inwoners bewegen, houdt ze gezond, actiever en fitter en zorgt ook voor
de broodnodige sociale contacten, om maar een paar positieve invloeden op te
noemen. Sportverenigingen zijn barometers van de democratie en belangrijke
bindweefsels in het sociaal leven. Sport is daarom ook van maatschappelijk
belang.

Als schepen van sport wil ik de sportparticipatie stimuleren door o.a. de
sportverenigingen te ondersteunen. Er zijn niet minder dan achttien, door de
gemeente erkende, sportclubs actief die elk een verscheidenheid van
sportactiviteiten aanbieden. Van dit “samenspel” gaat een vormende werking uit,
dat vooral voor jonge mensen van een niet te onderschatten belang is.

Wij zijn er ons van bewust dat een periode van zes jaar lang is en dat noden en
zienswijzen veranderen. Daarom zijn suggesties met betrekking tot het
sportbeleidsprogramma steeds welkom.

Via de gemeentelijke sportdienst willen wij de sportclubs en de individuele
sporter verder ondersteunen en stimuleren zowel financieel als materieel. We
willen verder investeren in een fitte samenleving, in een daadkrachtig “Sport –
voor – allen – beleid”. Sport moet er voor iedereen zijn, naar alle lagen van
onze bevolking, zowel op competitief als recreatief niveau. Op die manier zetten
wij samen een belangrijke stap in ons streven naar een sportieve en gezonde
gemeente.

Met sportieve groeten,

R. Vereecke
Schepen voor sport
                     -3-
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
3.  MISSIE en VISIE.

De gemeente Wachtebeke wil actief sporten voor al haar inwoners stimuleren.
Hierdoor wil zij bijdragen aan een gezonde leefstijl, een algemeen welbevinden
en zo tot een sociale cohesie voor al haar inwoners. Sport en gezond bewegen
neemt immers een belangrijke plaats in een evenwichtige leefstijl. Daarom wil
de gemeente een bijdrage leveren zodat haar inwoners, die zich inschakelen in
lokale sportactiviteiten, zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen en genieten
van recreatieve of competitieve sport. Een bijzondere aandacht gaat naar die
groepen in de samenleving waarbij vanwege ofwel leeftijdsfase of specifieke
omstandigheden extra inzet of ondersteuning wenselijk is.


Toelichting :

Wij willen deze missie verwezenlijken door :

- het actief stimuleren van de inwoners tot deelname aan sport- en
 bewegingsactiviteiten.
- het scheppen van voorwaarden voor sterke en financieel gezonde sportclubs.
- het zorgdragen voor een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede en veilige
 sport.
- het scheppen van mogelijkheden om op termijn gemeentelijke
 sportaccommodatie te creëren die aansluit bij de behoefte van de
 georganiseerde sport.

Toelichting.

In het sportbeleid van de gemeente neemt de georganiseerde sport (de
verenigingssport) een belangrijke plaats in. Verenigingen hebben in het
algemeen te maken met knelpunten : o.a. tekort aan vrijwilligers, problematiek
jeugd en doorgroeien binnen het clubgebeuren, dat verenigingen de ouderen
moeilijk weten te boeien en binden; ouderen sporten vaker buiten verenigingen
om. Volgende redenen kunnen aangegeven worden om toch een sterke klemtoon
te leggen in het beleidsplan voor de georganiseerde sport.

Betekenis sociale cohesie : verenigingen spelen een belangrijke rol binnen onze
gemeenschap. Het is een plaats waar mensen elkaar treffen, waar
vriendschappen ontstaan en waar aandacht is voor elkaar.

Economische waarde vrijwilligers : dank zij het vrijwilligerswerk wordt sport voor
velen pas ook toegankelijk omwille van de grote economische waarde die zij
vertegenwoordigen. Moesten alle activiteiten die vrijwilligers in sportclubs
realiseren overgenomen worden door betaalde krachten dan zou dit een
teloorgang van vele clubs betekenen. Het teruglopend aantal vrijwilligers en de
toenemende leeftijd van vrijwilligers is hierbij een zeer pregnant knelpunt.

Gebruik van sportaccommodaties en de wisselwerking met de overheid :
verenigingen zijn de belangrijkste gebruikersgroep van sportaccommodaties. De
beperkte accommodaties van het provinciaal Domein, die door sportclubs
gebruikt worden dienen vaak aan relatief hoge prijzen gehuurd te worden.
In afwachting van eigen accommodaties kan de gemeente bijzondere aandacht


                     -4-
               Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013hebben voor huursubsidies voor die clubs die omwille van hun activiteiten
gebonden zijn aan private of provinciale accommodatie. Ook kan een (jaarlijks)
constructief overleg tussen de lokale & provinciale overheid in het kader van
afspraken rond gebruik van Sportfaciliteiten in het Provinciaal Domein nuttig en
noodzakelijk zijn.

Gemeentelijk sportbeleid dient geïntegreerd te zijn in een ruimer gemeentelijk
beleid. Sport en bewegen heeft immers veel raakvlakken met andere sectoren en
kan een belangrijke rol spelen in diverse maatschappelijke processen. Sport is
niet (alleen) een doel op zich, maar kan een bijdrage leveren aan sociale
integratie, zelfontplooiing en verbetering van lichamelijke conditie. Sport en
bewegen is dan ook een belangrijke pijler van het lokaal sociaal beleid. Lokaal
sociaal beleid  gericht op het ontwikkelen, instandhouden, waarborgen en
versterken van een sociale infrastructuur    bestaande uit voorzieningen en
betrekkingen waardoor het mogelijk wordt dat mensen in redelijkheid en in
sociale verbanden kunnen leven en participeren. Kwalitatief beoefenen van de
sport mag hierbij niet uit het oog verloren worden.

Naar sport toe betekent dit dat een coherent en sociaal gericht sportbeleid
noodzakelijk is. Een sportbeleid, waarin de aandacht voor en relatie met andere
sectoren vanzelfsprekend is. Bovendien dient de stap gezet te worden om ook
anderen te laten meedenken over sport. In dit beleidsplan dient ook de
samenhang tussen sport en bewegen en andere sectoren aangewezen te
worden:

   -  (gezondheids)zorg;
   -  welzijn;
   -  sociale zaken;
   -  onderwijs;
   -  ruimtelijke ordening;
   -  ouderenbeleid;
   -  wijkbeheer.


De rol van de lokale overheid : regie en coördinatie.

Op het speelveld van sport en bewegen zijn veel partners actief. Het is de
verantwoordelijkheid van de lokale overheid om een regierol te vervullen als het
gaat om afstemming, aansturing en besluitvorming over ontwikkelingen die de
sport aangaan.


Stimulering sport en bewegen.

Wij streven er ook naar om sport zoveel mogelijk te promoten voor alle inwoners
van Wachtebeke. Hiertoe moeten wij trachten te streven naar voldoende en
veilige accommodaties, een gevarieerd en sterk aanbod en een ondersteuning
naar de vele sportverenigingen die sporten op de gemeente mogelijk maken.
                      -5-
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
4.  INLEIDING : Het sportbeleidsplan een kans voor de gemeente!


De opmaak van dit sportbeleidsplan biedt aan de gemeente Wachtebeke de
ideale kans om het sportbeleid in de toekomst nog meer gestructureerd en
doelgericht aan te pakken en uit te werken. De gemeente Wachtebeke behoorde
tot op heden tot de niet erkende gemeenten bij Bloso. Het vorige sportdecreet,
dat dateerde van 1995, koppelt subsidies aan het beschikbaar aantal m2
overdekte en niet overdekte sportinfrastructuur per inwoner. De gemeente
Wachtebeke kwam hier, door een gebrek aan deze wel en niet overdekte
infrastructuur, niet voor in aanmerking. Dit nieuwe “sport – voor – allen” decreet
van 2006 baseert zich op nieuwe voorwaarden (installatie sportraad, opmaak
sportbeleidsplan en sportgekwalificeerd ambtenaar in eigen personeelsformatie)
en deze subsidievoorwaarden zijn nu wel een zeer haalbare kaart voor onze
gemeente.

Met de opmaak van een sportbeleidsplan werken wij samen aan een
werkinstrument voor de huidige legislatuur en concentreren wij ons op de
aanpak van specifieke knelpunten en behoeften, willen wij bovendien kwaliteit en
aanbod van reeds bestaande activiteiten en evenementen bestendigen. In dit
document zullen wij dus nadenken over de toekomst op sportvlak voor onze
gemeente en het sportbeleid op onze gemeente door het formuleren van
strategische en operationele doelstellingen. Het zal ongetwijfeld de communicatie
verbeteren tussen de verschillende partners die deel uitmaken van de opmaak
van dit plan. Een tussentijdse evaluatie laat ons toe bij te sturen, waar nodig een
herziening door te voeren. In het sportbeleidsplan moeten decretaal enkele
verplichte hoofdstukken worden opgenomen. Deze hoofdstukken vindt U verder
in dit plan.


Naar aanleiding van het jaarlijks verslag 2009 werden enkele operationele
doelstellingen en maatregelen aangepast. Deze aanpassingen zijn cursief en in
groen weergegeven in dit sportbeleidsplan. Zie pagina’s 24, 28, 29, 31 en 32.
                     -6-
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
5.    STARTFASE.

Voor de uitwerking van dit sportbeleidsplan en later ook de uitvoering wordt
beroep gedaan op enkele partners.


      Het College van Burgemeester & Schepenen.

Regelmatig werd er teruggekoppeld naar het college, de secretaris werd via
email op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het sportbeleidsplan.

       College van 26 juli 2007 : vraag voor principieel akkoord basistekst
       Sportbeleidsplan. Na dit college bleken aanpassingen nodig voor
       hoofdstuk IV : betreffende sportinfrastructuur. De aanpassingen
       werden samen met de schepen van sport genoteerd en eveneens
       aangepast door de stuurgroep.
       College van 25/10 : ter goedkeuring voorgelegd aan het college.


      Schepen voor sport.

Schepen voor sport Roland Vereecke is aanwezig op de stuurgroepen en denkt
gestructureerd mee aan het sportbeleid op de gemeente.


      Sportgekwalificeerd ambtenaar.

De deskundige inbreng van het personeel is een noodzakelijke voorwaarde bij de
opmaak van dit sportbeleidsplan. De sportgekwalificeerde ambtenaar is tevens
ook de eindredacteur & verantwoordelijke voor het gestructureerd samenbrengen
van de resultaten in een praktisch werkinstrument voor de volgende legislatuur
en de toekomst.

De gemeente Wachtebeke beschikt over een parttime (18u of 2 ½ dagen)
sportfunctionaris voor hoofdzakelijk sportpromotionele en beleidsmatige planning
op de sportdienst. Momenteel via het GOSB ( Gemeentelijke Ondersteuning
Sport Beleid) project van de Provincie Oost- Vlaanderen, waarbij de Provincie
een sportfunctionaris detacheert naar de gemeente Wachtebeke. De
sportfunctionaris is personeelslid van de provincie, de gemeente betaalt een
jaarlijks bijdrage voor de geleverde prestaties volgens het aantal inwoners en
jaarlijks stijgende coëfficiënt. ( Zie later Tabel)


      De Stuurgroep.

De gemeente Wachtebeke lanceerde eind 2006 zijn eerste oproep in het
gemeentelijk informatieblad voor de oprichting van de stuurgroep rond
sportbeleidplanning. Ook werd in december door de gemeente een aanvraag
kandidaat voor coaching ingediend bij het Instituut voor Sportbeheer.


                      -7-
             Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013Eind december werd door het ISB een coach toegewezen aan onze gemeente
nl. Peter Geers – sportgekwalificeerd ambtenaar van de gemeente Lochristi.
Op 13 februari 2007 vond een SWOT - workshop plaats tijdens de algemene
vergadering van de sportraad.
Op 7 maart werd de eerste Stuurgroep samengeroepen in het Cultuurcentrum
Wachtebeke.


Volgende personen maken deel uit van deze stuurgroep sportbeleidplanning :

      Schepen voor sport : Roland Vereecke
      Sportgekwalificeerd Ambtenaar : Elke De Meester
      Coach ISB : Peter Geers
      Andre Colpaert (Turnclub Valdese)
      Marc Roets (LOWAVOL)
      Pierre Van Der Veken (ZGG Tai Chi)
      Ronny Ongenae (SK Wachtebeke)
      Annick De Wispelaere (LRV Ruiters)
      de scholengroep Wachtebeke (digitaal kanaal)

Voordeel van deze stuurgroep is dat deze is samengesteld uit verschillende
leden, die zeer actief zijn op de gemeente en zeer vaak deel uitmaken van
andere socio - culturele verenigingen, zodat zij regelmatig kunnen aftoetsen bij
hun achterban.

Op volgende data werd de “stuurgroep sportbeleidplanning” samengeroepen en
werd er in groep gewerkt aan het plan.

      7 maart 2007 : voorbereiding verzenden enquêtes.
      10 april 2007 : verwerking enquêtes en SWOT analyse Sportraad.
      25 april 2007 : missie en indeling behoeften en knelpunten per
      hoofdstuk.
      8 mei 2007 : studiedag Bloso Gent Diversiteit en toegankelijkheid.
      16 mei 2007 : coach en sportgekwalificeerd ambtenaar : formuleren
      van doelstellingen, strategisch en operationeel.
      22 mei 2007 : stuurgroep : evalueren doelstellingen.
      1 juni : coach en sportgekwalificeerd ambtenaar : herformuleren
      van strategische en operationele doelstellingen.
      5 juni 2007 : neerschrijven van de strategische en operationele
      doelstellingen + start acties.
      19 juni 2007 : raadpleging Klankbordgroep.
      3 juli 2007 : missie en acties, voorbereiding tekst college.
      13 september 2007 : aanpassing tekst college, overlegmoment met
      coach ISB Peter Geers in Lochristi. Strategische en operationele
      doelstellingen en plan van aanpak.
      9 oktober 2007 : Stuurgroep – plan van aanpak – evaluatie.
      19 of 22 oktober 2007 : ter advies versturen en voorleggen aan de
      raad van Bestuur en de algemene vergadering van de sportraad
      Wachtebeke.


Eveneens tussenevaluaties en terugkoppelen naar college, sportraad en


                     -8-
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013klankbordgroep.      De sportraad.

De sportraad is het bevoegde orgaan om inzake het voeren van een sportbeleid
in de gemeente advies te geven. Zij zullen ingeschakeld worden als
klankbordgroep en gedeeltelijk deel uitmaken van de stuurgroep. Op de
vergaderingen van de sportraad is een rubriek sportbeleidsplan voorzien en
wordt regelmatig een rondvraag en workshop georganiseerd.
Een groot deel van de extra informatie werd georganiseerd via email en digitaal
debat.
Volgende overlegmomenten werden georganiseerd met de sportraad :

       13 februari 2007 : workshop met de Algemene Vergadering
       sportraad en voorstel opmaak sportbeleidsplan Gemeente
       Wachtebeke.
       19 juni 2007 : tussen evaluatie en bijsturen voorlopige resultaten
       (aftoetsen van de klankbordgroep en bevragen bevoorrechte
       getuigen in de verschillende clubs).
       13 september 2007 : raad van bestuur sportraad : problematiek
       zonevreemde sportterreinen en acties van het comité worden
       voorgesteld.
       31 oktober 2007 : raad van bestuur en Algemene vergadering
       sportraad Wachtebeke : o.a. advies sportbeleidsplan Wachtebeke
       2007 - 2013.


      De Klankbordgroep.

Regelmatig werd via het digitale kanaal, en dit louter en alleen omwille van
praktische overwegingen, een feedback gevraagd aan alle belanghebbende
partners, hoofdzakelijk verenigd in de sportraad Wachtebeke. De informatie en
opmerkingen die hieruit voortvloeien werden eveneens mee opgenomen tijdens
deze sportbeleidplanning.
Maken deel uit van deze klankbordgroep : de sportraad, leerkrachten LO op de
gemeente, de scholen en individuele sporters.
                     -9-
               Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
 6.  GEGEVENSANALYSE.

      a. INVENTARIS.

         i. Externe Factoren.
            1. Sportverenigingen en sportraad.


      Club           Opgericht           Lid van de sportraad
ACNS De Nieuwe spikes          1977                  X
SK Wachtebeke                                 X
Voetbalclub De Safarkes          1995                 X
De Mini‟s                 2000                 X
LOWAVOL                  1972                 X
Turnclub Valdese             1969                 X
Shokukan Wachtebeke            1982                 X
Arashi Kwai vzw              1998
Judo Akiyama Ryu                               X
Tennisclub Wachtebeke           1977                X
Wielercentrum Wachtebeke         1973                X
Sint- Hubertus Ruiters          1950                X
De Schar                 1970                X
De Vrije Vissers             1963                X
Schaakclub Wachtebeke           1995                X
Badmintonclub Gezinsbond         1984
Boldersclub Nooit Verlegen
Fuji – Yama Karate
Watersport Moervaart
Kajak en kanocenter            1996
Aquaboot
Okra sport 55+              2004                X
Wachtebeke
Zhong Guo Gent              1991                X
ZVC zaalvoetbal              1989                X
Dogs Dream                2006                X

 De sportraad ontvangt jaarlijks een werkingstoelage voor een bedrag van
 € 2.480,00
 De toelage aan de sportverenigingen bedraagt € 3.000,00 te verdelen volgens
 het huidige subsidiereglement (zie bijlage VIII).
                      - 10 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
            2. Cultuur- en Jeugdverenigingen.

Ter vergelijking voor de sportclubs geven wij in dit deel mee dat de jeugddienst
Wachtebeke reeds enkele jaren een jeugdwerkbeleidsplan opstelt , in de tweede
onderstaande tabel wordt duidelijk hoeveel subsidies er verdeeld worden. Ook de
cultuurverenigingen op onze gemeente worden betoelaagd, zij worden niet
gesubsidieerd door de hogere overheid. De totale subsidietoelage bedraagt
€ 20.353,00 voor cultuur en bedraagt € 7.338,00 voor de jeugdverenigingen.
Overzicht subsidies aan het plaatselijk verenigingsleven :

     Sector     vereniging        2004        2005     2006
Socio-cultureel
vormings- en          7       € 1.822,00      € 1.822,00  € 1.822,00
ontwikkelingswerk
Gemeentelijke
                1       € 150,00       € 150,00   € 150,00
seniorenclub
Amateuristische Kunst
                4       € 1.860,00      € 1.860,00  € 1.860,00
Beoefening
Sport             15       € 2.841,00      € 2.840,83  € 2.841,00
Jeugdwerk
                4       € 8.072,00      € 8.072,00  € 8.072,00
Kadervorming
Speelpleinwerking
                1       € 4.958,00      € 4.958,00  € 4.958,00
Huur speelplein
Culturele
                8       € 650,00       € 650,00   € 650,00
vrijetijdsbesteding
Totaal             40      € 20.353,00      € 20.352,83  € 20.353,00De veertig aangegeven verenigingen zijn na vernieuwing van hun jaarlijkse
aanvraag erkend en gesubsidieerd door het gemeentebestuur. Daarnaast hebben
nog een aantal verenigingen een erkenning, maar geen subsidiëring. Zij vinden
de subsidies niet recht evenredig met het aantal papieren dat moet ingevuld
worden. Veelal gaat het hier om (jeugd)sportverenigingen.
Tenslotte zijn er nog verenigingen die noch een erkenning, noch een subsidiëring
ontvangen.
                     - 11 -
               Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
Financiële subsidiëring van het jeugdwerk gedurende de laatste drie
jaren :

             Subs. 2004     Subs. 2005     Subs. 2006
Chiro           € 1.708,30     € 1.708,30     € 1.740,30
KSA            € 1.273,32     € 1.273,32     € 1.206,22
Jeugdhuis         € 3.856,35     € 3.856,35     € 3.990,11
Jokri           € 500,23      € 500,23      € 401,75
Speelpleinwerking     € 4.958,00     € 4.958,00     € 4.958,00
Jeugddienst        € 4.000,00     € 4.000,00     € 4.000,00
Jeugdraad         € 495,00      € 195,00      € 495,00


Op de begroting van de gemeente is voor de dienst jeugd, en dat bedrag is niet
aan te wenden voor subsidiëring, een bedrag ingeschreven van € 4.000,00 als
werkingsbudget van de jeugddienst. Dit bedrag wordt o.a. aangewend voor
schooltoneel en film, kadervorming, mega jeugdsportdag, sintenactie,…

Binnen het cultureel centrum geldt er ook een aparte regeling voor
Wachtebeekse verenigingen. Zij kunnen aan een goedkoper tarief gebruik maken
van alle voorzieningen.

Wat we hier buiten beschouwing laten, zijn loon- en administratiekosten van het
gemeentepersoneel dat werkt voor de jeugdsector, met name de parttime
jeugdconsulent.

Er wordt ook gesteld dat er weinig problemen gemaakt worden tijdens het
verdelen van de subsidies omdat er geen concurrentie is tussen de verschillende
jeugdbewegingen. Er zijn geen overlappingen qua werking zoals hierboven reeds
vermeld en we zitten in deze gemeente voor jeugdwerk met weinig rond de tafel.


Verantwoordelijken van de jeugdverenigingen of adviesraden :

Chiro Pollyanna :
   Contactpersoon : Liesl Vereecke
   Adres : Molenhoek 19, 9185 Wachtebeke
   Email : ChiroPollyannaWachtebeke@groups.msn.com

KSA St-Hubertus : Lokaal Riddershove
   Contactpersoon : Ruud Smeets
   Adres : Godshuisstraat 11a, 9185 Wachtebeke
   Email : ruud@ksawachtebeke.be

Jokri:
     zou sinds dit jaar (2007) niet meer bestaan.

Speelpleinwerking:
   Contactpersoon : Sophie Mingels
   Adres Jeugddienst Wachtebeke : Dr. Jules Persynplein 6,


                      - 12 -
             Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013   9185 Wachtebeke
   Email : sophie.mingels@gmail.com

Jeugdhuis :
   Contactpersoon : Stijn Scheire (voorzitter) / Hanna Van Coster
   (Coördinator)
   Adres : Molenhoek 19, 9185 Wachtebeke
   Email : hanna@kasseiken.be
   Tel : 09/345.03.02.

Jeugdraad :
   Contactpersoon : Tim Geirnaert (voorzitter)
   Email: info@jeugdraadwachtebeke.be


           3. Scholen :

De gemeente heeft 5 scholen. Deze bieden kleuteronderwijs, lager onderwijs en
middelbaar onderwijs.

Gesubsidieerde Vrij gemengde basisschool St- Laurensschool
   Campus 1 :
   Dr. Jules Persynplein 5, 9185 Wachtebeke
   Administratieve directie : Dhr. Raf De Weggheleire
   Campus 2 :
   Dorp 43, 9185 Wachtebeke
   Pedagogische directie : Dhr. Rony Van Hecke

St- Laurensschool Overslag
   Overslag 1, 9185 Wachtebeke
   Hoofdonderwijzeres : Mevr. Monique De Visscher

Gesubsidieerde Vrije lagere en Kleuterschool Langelede
   Langelede 132, 9185 Wachtebeke
   Hoofdonderwijzeres : Mevr. Derry Jacobs

Gemeenschapsschool ’t Zwaluwnest
  Zwaluwlaan 64, 9185 Wachtebeke
  Directie : Mevr. Yvette Timmerman

St-Laurensinstituut Campus Lyceum
   Dorp 21, 9185 Wachtebeke
   Directie : Zr. Ria Van Bergen
                    - 13 -
               Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
            4. Privé-initiatieven en andere sportaanbieders :

Good Shape Fitnesscentrum :
   Groenstraat 7, 9185 Wachtebeke, Tel 09/342.85.70.
   fitness, spinning, body coach, trilplaat
   Open van maandag tot vrijdag van 9h00 tot 12h30 en van 14h00 tot
   22h00. Open op zaterdag van 9h00 tot 12h00.

Seniorenwerking Cultuurcentrum Wachtebeke
   fitheidsgym, Tai Chi, aqua-aerobics, wandelen, staakbolling

De Vierschaar : Dansen (Miet Hampton & Tony Wouters)
   chacha, rumba, jive, contra & square, disco, gemeenschapsdans, country
   line dans

Privé lessen Kinderdans Buurthuis Snoopy Overslag
    Clipdans voor 6 tot 12 jaar op vrijdagavond

Wachtebeekse Dans:
   Pierledraaiers, Ommezwaaiers, El Candil 1, El Candil 2, Fifteenplus op
   vrijdagavond en zaterdagvoormiddag in het CCW.

Harimon :
   Proeven van internationale dansculturen, elke Woensdagavond in het CCW

KAV :
    sport en spel activiteiten zoals Nordic walking, Start to Run

KVLV :
   Aqua – Aerobic, yoga, dansen en turnen (i.s.m. Valdese)


         ii. Interne Factoren.

            1. Gegevens Gemeente.

Naam :        WACHTEBEKE
Contactadres :    Dorp 61
           9185 Wachtebeke
           Tel. : 09 345 01 35
           Fax : 09 342 72 37
           Tijdelijk nieuw adres : Dr. J. Persynplein 6b, 9185
           Wachtebeke
                      - 14 -
               Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
            2. Gemeenteraad.

CD&V : 6
Open- VLD : 4
Anders : 5
TOP : 1
Vlaams Belang : 1

OCMW voorzitter : Open VLD (verplaatsen naar college)

        Gemeente                       Zetels
Wachtebeke                               17


            3. College van burgemeester en schepenen.

Het College van Burgemeester en Schepenen is samengesteld uit 5 leden en is
een coalitie tussen CD&V (3) en open VLD (2).


WILLY DE VLIEGHER (BURGEMEESTER) – CD&V

   -  Algemeen beleid
   -  Brandweer
   -  Kerkfabrieken
   -  Personeel
   -  Politie
   -  Veiligheid
   -  Informatie en communicatie

PIET PENNEMAN (EERSTE SCHEPEN) – VLD

   - Financiën
   - Milieu
   - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

ROLAND VEREECKE – CD&V

   -  Cultuur
   -  Gezin - en seniorenbeleid
   -  Huisvesting
   -  Sport
   -  Feestelijkheden

LUCIEN DE BLOCK – VLD

   - Openbare werken
   - Middenstand


                      - 15 -
               Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013    - Verkeer en mobiliteit
    - Begraafplaatsen

NOËLLA BRUGGEMAN – CD&V

    -  Burgerzaken
    -  Land- en tuinbouw
    -  Ontwikkelingssamenwerking
    -  Jeugdbeleid
    -  Toerisme


             4. Gemeentelijke sportdienst.

In 1998 stapte de Gemeente Wachtebeke in het GOSB project van het
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Nu bijna 10 jaar geleden.
De bedoeling van dit Provinciaal project is ondersteuning te bieden aan kleine
Oost-Vlaamse gemeenten op gebied van hun sportbeleid.

De provincie Oost-Vlaanderen stelt via deze weg een personeelslid ter
beschikking voor 18 u en dit tegen een klein startforfait. Dit bedrag wordt
jaarlijks opgetrokken door toepassing van een coëfficiënt, zodat de bijdrage voor
de gemeente langzaam stijgt. Dit maakte het voor deze gemeente mogelijk om
aan een gunsttarief hun sportbeleid uit te bouwen.                  Aantal inwoners          Te betalen bedrag aan
  Jaar     Coëfficiënt
                    31/12                de provincie
1998        0,56         6.817                € 1.697,33
1999        0,56         6.817                € 3.818,97
2000        0,93         6.785                € 6.310,13
2001        1,30         6.818                € 8.864,10
2002        1,67         6.857                € 11.451,19

Na vijf jaar is het plafond voor de gemeente bereikt, daar deze coëfficiënt niet
aan de index onderhevig is, stagneert de bijdrage voor de gemeente en wordt
deze enkel nog afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente, wat
eveneens niet aan grote schommelingen onderhevig is.

2003        1,67         6.857               € 11.451,19
2004        1,67         6.809               € 11.371,03
2005        1,67         6.809               € 11.371,03
2006        1,67         6.809               € 11.371,03
2007        1,67         6.809               € 11.371,03
2008      Gemeente zal overgaan tot aanwerving           van een parttime
        sportfunctionaris voor 1/10/2008.
                      - 16 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
De gemeente Wachtebeke heeft op dit moment Elke De Meester als GOSB
sportgekwalificeerd ambtenaar in dienst en dit voor 18 u.
Zij is een eenmansdienst en beschikt niet over extra medewerkers of
administratief personeel.
Zij is verantwoordelijk voor de sportpromotionele activiteiten, beleidsmatige
planning en uitvoering op de sportdienst.

De gemeente verdeelt jaarlijks subsidies aan haar sportclubs aangesloten bij de
sportraad.

De gemeentelijke sportdienst Wachtebeke is lid van de Interlokale Vereniging
Burensportdienst Schelde-Durme.


           5. Coördinator Sportbeleidplanning.

Sportgekwalificeerd ambtenaar & GOSB- sportfunctionaris
“Elke De Meester” Zij behaalde het diploma van bachelor in de lichamelijke
opvoeding en heeft eveneens in 2004 het VTS diploma van sportfunctionaris,
module I tot IV, behaald.
           6. Infrastructuur gemeente Wachtebeke.


      Gemeentelijke en provinciale openlucht infrastructuur
    Soort                        Grootte/
            Adres      Eigenaar                Sporten
 Accommodatie                       Afmetingen
Voetbalterrein   Melkerijstraat     Privé      2 terreinen     voetbal
Basketbalterrein/
          Zwaluwlaan     Gemeente      30 x 15 m    basket, volley
Volleybalterrein
                             5 terreinen van
Tennisterrein    Melkerijstraat     Privé                 tennis
                              12 x 25 m
Polyvalent
          Zwaluwlaan     Gemeente      30 x 30 m   voetbal, omnisport
Buitenterrein
                                       tennis, inline,
Andere       Puyenbrug 1a     Provincie
                                      hoogteparcours
Zwembad       Puyenbrug 1a     Provincie     25 x 50 m     zwemmen
Kunstgras                                  voetbal, hockey,
          Puyenbrug 1a     Provincie      3 stuks
sportterreinen                                omniveldsport
      Gemeentelijke en provinciale overdekte infrastructuur
   Soort                        Grootte/
            Adres      Eigenaar                Sporten
 Accommodatie                       afmetingen
Sporthal      Puyenbrug 1a     Provincie    52 x 36 x 7.3   alle zaalsporten


                     - 17 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013Parketzaal                         10 x 20 m
Turnzaal       CCW Dr. J.
                    Gemeente     10 x 12 x 3 m      turnen
Sportzolder     Persynplein 6
            Dr. J.
Turnzaal                 School     21 x 10 x 5 m  turnen, basket, volley
          Persynplein 6
Zwembad       Puyenbrug 1a     Provincie     50 x 20 m     zwemmen
Instructiebad    Puyenbrug 1a     Provincie             zwemmen, duiken
   Openlucht schoolinfrastructuur : niet onmiddellijk beschikbaar
Soort       Adres        Eigenaar     Grootte/      Sporten
Accommodatie                      Afmetingen
Polyvalente      Dorp 21      School      24 x 16 m    voetbal, hocky, volley
Buitenterreinen
Polyvalente      Dorp 21      School      24 x 13 m     basket, volley
Buitenterreinen
Tennisterreinen
                Overige infrastructuur
   Soort                        Grootte/
            Adres      Eigenaar              Sportmogelijkheden
 accommodatie                      Afmetingen
Openluchtterrein   Puttestraat     Privé      50 x 50 m      paardensport
                              Powerzaal
                             Parketzaaltje
Fitnesscentrum   Groenstraat 7     Privé    Cardio vasculaire  step, aerobic, fitness
                              toestellen
                             Zonnebank
                              1 bolbaan
Feestpaleis    Langelede 103     Privé              bollen, boogschieten
                            1 schutterstand
          Café Breughel
Schietstand                Privé               karabijnschieten
             Dorp
          Café Rozenhof                        geweer en
Schietstand                Privé      Schietstand
            Dorp 80                        karabijnschieten
                             Fitnesszaal &
Fitnesscentrum   Groenstraat 7     Privé                  fitness
                               sauna
                     - 18 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
     b. SITUATIESCHETS.

        i. Situatie tot op heden gebaseerd         op  bestaande
          documenten uit het archief.

1985 : oprichting van de sportraad Wachtebeke

1987 : Enquête door de sportraad aan de verenigingen betreffende de noden op
sportgebied te Wachtebeke.
Twintig jaar geleden bleek dus reeds de nood en behoefte aan accommodaties
zeer groot te zijn. Uit het verslag blijkt dat er slechts drie clubs tevreden zijn
over hun accommodatie, al de overige clubs zijn zeer ontevreden. De sportraad
vindt het haar taak om op een degelijke wijze mee te kunnen werken aan de
verwezenlijking van nieuwe sportinfrastructuur. Er stond dus toen reeds heel wat
op het programma betreffende binnen- en buitenterreinen en accommodaties.

2001 : In de bijlage VII vindt U de opgestelde beleidsnota van 2001 door de
toenmalige sportfunctionaris Jurgen Vermeulen.
In de beleidsplan van de gemeente 2001 - 2006 werd in de rubriek sport
volgende tekst goedgekeurd en opgenomen:
De gemeente zal, in overleg met de sportsector, een complementair sportbeleid
voeren met als doel de kwaliteit en de kwantiteit van de actieve sportbeoefening
bij de bevolking te bevorderen. Het gemeentebestuur heeft een coördinerende,
stimulerende en adviserende rol te vervullen.

- de huidige werking van de sportraad zal verder ondersteund worden.
- aandacht zal besteed worden aan de inplantingsplaats van sportterreinen bij de
 opmaak van een gemeentelijke structuurplan
- de organisatie van de “sportkampen” voor de jeugd wordt blijvend ondersteund
- intergemeentelijke samen werkingen op vlak van sport zullen onderzocht
 worden
Het uiteindelijke doel is een zo groot mogelijk deel van de bevolking tot een
actieve, gezonde en verantwoorde sportbeoefening aan te zetten, naar ieders
wensen en vermogen.

        ii. Resultaten uit de enquête.

Tijdens de tweede week van maart 2007 werd aan 350 huisgezinnen met
kinderen tussen 0 en 18 jaar een enquête verstuurd. Eveneens verstuurden wij
enquêtes aan de besturen van de socio- culturele verenigingen, de deelnemers
van de lessenreeksen van de sportdienst, de leerlingen van het 6de leerjaar van
de basisschool.
In totaal ontving de sportdienst 110 ingevulde enquêtes terug. Op een totaal van
450 enquêtes betekent dit bijna 25 % of 1 op 4.
De gedetailleerde resultaten vinden jullie in de bijlage II achteraan in deze
bundel.
                     - 19 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
        iii. Trends in onze maatschappij.

Veranderingen in de samenleving zorgen ongetwijfeld voor een impact op het
sportlandschap. Tal van maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden echter
zowel de inhoud als de organisatie van de sport. Het is dan ook belangrijk bij de
opmaak van een sportbeleidsplan om hier rekening mee te houden en er de
nodige aandacht aan te besteden.

Er zijn o.a. de demografische veranderingen. Belangrijk voor de sport is dat er
een ontgroening is, dus dat er minder kinderen worden geboren en dit heeft een
vergrijzing van de bevolking tot gevolg, deze factor is zeker en vast niet
onbelangrijk voor het sportgebeuren.
Zo zullen sportclubs in de toekomst een daling merken in hun ledenaantallen.
Deze trend in combinatie met de individualisering zou op termijn voor
ploegsporten problemen kunnen stellen.

Naast ontgroening doet zich dus tevens een tendens van vergrijzing voor in de
demografie. Deze gegevens zijn van groot belang voor de sportieve
vrijetijdsbesteding. Vergrijzing zal immers onvermijdelijk leiden tot de potentiële
groep van oudere sportbeoefenaars.
Belangrijk om in het oog te houden is dat gerichte sportprogramma‟s succes
hebben, omdat er onder de 50+ bevolking steeds meer mensen zijn, die met de
sport zijn opgevoed.

Er dienen dan wel nieuwe sportpraktijken ontwikkeld te worden die passen bij de
specifieke motieven van deze bevolkingsgroep. Voor 50+ wordt sport meestal
geassocieerd met gezondheid en kwaliteit. Voor de sportclubs betekent een
oplossing zoeken voor de verbreding van het sportaanbod en zich te richten op
de “life - time” sporten.

Eveneens een belangrijke bevolkingsgroep die we niet zouden mogen vergeten
zijn de migranten. De vooruitzichten wijzen op een blijvende toename van deze
migranten populatie. We merken ook dat de sportparticipatie tot het
georganiseerd sporten veel lager bij migrantenjongeren ligt dan bij Vlaamse
jongeren. Door het landelijke karakter van onze gemeente, is het aantal
migranten in de bevolkingssamenstelling betrekkelijk laag. Wij zullen streven
naar het feit dat sportclubs ook hier inspanningen doen om iedereen en dus ook
migrantenjongeren bij hun werking te betrekken.

Er zijn ook heel wat maatschappelijke veranderingen te noteren. Ik som er
enkele in mijn ogen belangrijke van op: er zijn steeds meer en meer
vrijetijdsmogelijkheden, de rol van de media in de sportwereld, de
individualisering, de mondialisering, het hoge aantal echtscheidingen en de
nieuwe complexe gezinsrelaties, verminderde betrokkenheid, afnemende fysieke
activiteit….

Naast trends die zich voordoen in onze maatschappij, zijn er ook enkele
ontwikkelingen en veranderingen die zich hebben voorgedaan binnen de sport.
Democratisering van de sport kan worden vastgesteld daar steeds meer mensen
uit de middenklasse in staat zijn deel te nemen aan voorheen elitaire sporten


                     - 20 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013zoals golf, skiën en hockey. Er is ook een evolutie te merken in de
sportparticipatie.

In de jaren zestig werd sport nog gelijkgesteld aan georganiseerde
wedstrijdsport. Door de stijgende lonen en de toename van de vrije tijd
vergrootte de vraag naar voorzieningen voor sport en recreatie. Groeiende
mogelijkheden en behoeften hebben dus tot een sterke groei van het aantal
sportbeoefenaars geleid. Dit is eveneens te wijten aan de talrijke
sensibiliseringscampagnes in het kader van “Sport voor Allen” vanaf de jaren
‟70. De context waarin de mensen vandaag sporten is gevarieerder dan ooit. De
sportbeoefening vindt niet meer enkel plaats in de sportvereniging, maar ook op
straat, in bedrijven, scholen, fitnesscentra en op vakantie. Er zijn ook
verschillende betekenissen die de mensen aan sport toekennen. Mensen sporten
voor hun gezondheid, als ontspanning, recreatie, omwille van de sociale
contacten, ….

Verschuivingen in de vrijetijdsbesteding door een ruime keuze en een
overaanbod, zorgen voor een concurrentieaanbod voor de sport. Niet enkel de
sportclubs, maar ook andere sportorganiserende instanties zijn te vinden op de
markt. Ten laatste merken we een professionalisering en deskundigheid bij de
sportorganisatoren.

Sport is dus niet langer een typisch jong menselijke activiteit, maar een activiteit
voor jong en oud, man en vrouw, validen en mindervaliden. Sport is niet langer
een verenigingssport maar een artikel dat op meerdere markten en door meer
instanties wordt aangeboden. ( Geraadpleegde Literatuur “Kennis van de sport”
door: Prof. P. De Knop)
                     - 21 -
             Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
7.  KNELPUNTEN, BEHOEFTEN en DOELSTELLINGEN.

     Hoofdstuk I : Sportverenigingen.

   Financiële prognose :

   Vanaf 2008 zal de gemeente 50% van de beleidssubsidie van € 10.570,00
   (€ 1,50 per inwoner) moeten voorzien als directe ondersteuning voor de
   sportclubs op de gemeente per kalenderjaar, voor de gemeente
   Wachtebeke bedraagt dit € 5.285,00. Op de begroting van 2007 was nog
   een bedrag van € 3.000,00 ingeschreven, door gevolg te geven aan de
   voorwaarden van het decreet zullen de clubs nu € 2.285,00 meer kunnen
   verdelen.
Tijdens de bevraging en de workshop met de leden van de sportraad Wachtebeke
is meermaals duidelijk geworden dat er reeds zeer lang hoogste nood is aan
infrastructuur.
De clubs in Wachtebeke gebruiken meestal de sportsite op het provinciaal
domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a,Wachtebeke (sporthal en openluchtterreinen
en zwembad) of de clubs moeten uitwijken naar naburige gemeenten voor het
beoefenen van hun sport. De clubs ervaren dat de continuïteit in hun werking
niet steeds kan worden gegarandeerd.
Het feit is dat het provinciaal domein meer en meer een bovengemeentelijke en
regionale rol gaat spelen. Deze locatie wordt vaker gereserveerd voor (Oost-)
Vlaamse kampioenschappen en eigen provinciale sportevenementen, waardoor
de sportclubs genoodzaakt zijn om te verhuizen en zo een andere trainingslocatie
moeten zoeken. Dit zorgt bij sommigen voor veel wrevel. Tevens speelt ook de
prijzenpolitiek voor het gebruik van de accommodatie hun parten. Niet steeds
evident voor de kleinere sportclubs met weinig financiële middelen.

Intern kampen de clubs met een vergrijzing binnen hun clubbesturen, merken ze
dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers aan te trekken binnen hun
sportvereniging en worden ze geconfronteerd met steeds meer reglementen en
afspraken. Dit ondanks de campagne voor vereenvoudiging, gelanceerd door de
Vlaamse overheid.

Zij zijn niet steeds op de hoogte van het bestaan van ondersteuning en
begeleidingsmogelijkheden van de sportdienst en het mogelijke vormingsaanbod
in samenwerking met de partners (Sportac, IV Burensportdienst Schelde-Durme)
van de sportdienst.
                    - 22 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
Strategische doelstellingen :

- Alle Clubs van Wachtebeke kennen de gemeentelijke sportdienst , haar taken
 en mogelijke ondersteuningswijzen. De sportdienst bestendigt haar huidige
 service aan diezelfde sportclubs.
- De sportclubs geven via de sportraad een interactieve bijdrage aan het
 gemeentebestuur als het handelt over sportgerelateerde problematiek.
- Samenwerkingsverband is gerealiseerd in de werkingsdriehoek scholen,
 gemeente en sportclubs.


Operationele doelstellingen :
1.1
De gemeente schept duidelijkheid in het gebruik van de provinciale
sportaccommodatie qua beschikbaarheid en prijs voor aanvang seizoen
2008-2009 (zie ook IV).

Indicator : verslag vergadering of beslissing bestuur of deputatie.

 De sportdienst volgt de loop van het dossier gebruik sportaccommodaties
Provinciaal domein door de sportclubs van Wachtebeke op en ondervraagt de
schepen regelmatig naar de vorderingen. De gemeentelijke overheid en de
provinciale overheid organiseren een overleg rond dit thema.
 Overleg met de verschillende betrokken partijen.
 Oude en nieuwe prijzen vergelijken, lijst met gebruikers van Wachtebeke
opstellen.

Wie?                   Wanneer?
De sportdienst Wachtebeke         2009
Het gemeentebestuur
Gebruikers Provinciaal Domein

1.2
Het subsidiereglement wordt opnieuw geëvalueerd en eventueel
aangepast volgens de vooropgestelde afspraken in de
sportbeleidsplanning, rekening houdend met de knelpunten en
impulssubsidiethema rond jeugdwerking.

Indicator : het goedgekeurd reglement door gemeenteraad.

 Overleg organiseren met de sportraad.
 Overleg competitie versus recreatie sporten, individueel en ploeg.
 Het aangepaste subsidiereglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad en dit voor eind september 2008.
 Het subsidiereglement moet na een tijdje worden geëvalueerd of eventueel
zelf aangepast worden voor of bij de start van een nieuwe legislatuur.
                     - 23 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
Wie?                   Wanneer?
Sportraad                 januari - juni 2008
Sportdienst                januari - augustus 2008
Gemeenteraad               september 2008

1.3
Clubs ontvangen regelmatig informatie over wetgeving en/of
dienstverlening (vormingen, wetgeving, ondersteuning clubs,
uitleendienst, …) en dit vanaf januari 2008.

Indicator : gemeentelijk informatieblad en later website sportdienst en sportraad
online.

 De gemeentelijke sportdienst zorgt via het gemeentelijk infoblad dat de
sportinfo steeds beschikbaar is voor haar bevolking.
 Van de gemeentelijke website een link naar sportdienst & sportraad voorzien.
 Tweemaandelijks de laatste sportinfo melden.
 Website updates sportdienst per kwartaal.
 Aanduiden verantwoordelijken website.
 Onthaalbrochure voor nieuwkomers en geïnteresseerden (in samenwerking
met andere diensten).

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst                Infoblad vanaf januari 2008
Overleg sportraad             Website tegen 2012
Overleg bestuur/sportraad         Brochure tegen 2010


1.4
De sportdienst initieert communicatie tussen de sportadviesraad,
overige adviesraden en het gemeentebestuur (Interactief bestuur).

Indicator : overleg en vergaderingen.

 Overlegmoment organiseren.
 Thema‟s bepalen met sportadviesraad en andere adviesraden.
 Verslagen van andere adviesraden ter bespreking brengen op de sportraad.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst                Jaarlijks moment vanaf 2011
Sportraad
Overige adviesraden
                     - 24 -
               Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-20131.5
Vrijwilligerswerk in de sport wordt aantrekkelijker gemaakt tijdens de
volgende legislatuur.

Indicator : het aantal vrijwilligers in elke sportclub stijgt.

 Campagne opstarten via de sportdienst en in de sportclub om leden te laten
doorsturen naar bestuur.

Wie?                    Wanneer?
Sportdienst                 2009 - 2013
Sportraad
Sportclub

1.6
Samenwerking sportdienst (+ scholen) en sportclubs en sportraad wordt
bestendigd door in de tijd wederkerend evenement of sportinitiatief.

Indicator : tweejaarlijks evenement, tweejaarlijks sportinitiatief.

 Sportclubs promoten hun werking op de gemeente via een sportbeurs en de
inwoners van de gemeente aan te zetten te sporten in clubverband.
 De scholen zijn betrokken partij.

Wie?                    Wanneer?
Sportraad                  vanaf 2009 - 2013
Sportclubs
Sportraad
Scholen binnen de gemeente

1.7
De reeds bestaande ondersteuning aan de sportclubs en de inwoners
van de gemeente blijft behouden.

Wie?                    Wanneer?
Sportdienst                 Continu
Sportraad

1.8
Communicatie tussen schepen voor sport en de sportraad is verbeterd
door regelmatig terugkerende contactmomenten

Indicator : verslag overlegmoment , afspraken

Wie ?                    Wanneer ?
Sportraad                  2008-2013
Schepen voor sport                2008-2013
                      - 25 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013     Hoofdstuk II : Anders georganiseerde sport.

   Financiële prognose :

   Vanaf 2008 zal de gemeente minimum 20 % van de beleidssubsidie van
   € 10.570,00 moeten voorzien voor de organisatie van anders
   georganiseerde sport (lessenreeksen, sportkampen, evenementen,
   sportinitiaties, ...) op de gemeente per kalenderjaar. Voor de gemeente
   Wachtebeke bedraagt dit dus minstens € 2.114,00.
Het sportbeeld/ sportaanbod is de laatste jaren weinig gewijzigd op de
gemeente. Het aanbod stagneert de laatste jaren omwille van de beperkingen
van de gemeentelijke sportdienst. De sportdienst is een parttime dienst en wordt
bovendien maar door één persoon bemand voor deze 18 u.
De basisstructuur driehoek school – gemeente – sportclubs werkt relatief goed.
De scholen bieden aan hun leerlingen extra sportactiviteiten aan en dit mede
door de school en sportdienst partner SVS (schoolsportfederatie). Er is ook hier
een vraag naar nog meer continuïteit. Deze vraag komt zowel uit de hoek van de
scholen als uit de hoek van de sportclubs. De scholen moeten nog meer worden
betrokken bij het sportgebeuren en er moet verder worden geïnvesteerd in de
samenwerking tussen de sportclubs en de gemeentelijke sportdienst.
Door een overaanbod aan vrijetijdsactiviteiten in het algemeen voor de jeugd
merken we een drop out vanaf 13 jaar op de sportdienst. Op deze leeftijd is het
zeer moeilijk om in een wekelijks programma te stappen, idem voor de
sportkampen.
De trend van de vergrijzing in de maatschappij is ook hier een punt en voelbaar.
Toch vinden nog te weinig senioren de weg naar de sportdienst, een gemiste
kans.
We merken wel dat er interesse is en willen in de toekomst de sportsessies met
onder meer het Galm- project en seniorensportdagen i.s.m. de verschillende
partners verder laten groeien en vooral bestendigen. Evaluatie van de
samenwerking met seniorenraad en seniorenvereniging is aangewezen.
Een project met aandacht voor buurtsport & spel bestaat nog niet op de
gemeente. Eveneens zal een mogelijke samenwerking met de jeugddienst
worden onderzocht en via een proefweek in de schoolvakantieperiode worden
geëvalueerd.


Strategische doelstellingen :

- De gemeente hecht veel belang aan de buurpleintjes voor spontane initiatie
 van sport en spel.
- Samenwerkingsverband is gerealiseerd in de werkingsdriehoek :
 scholen – gemeente – sportclubs.
- Gemeente Wachtebeke hecht veel belang aan deelname aan activiteiten
 georganiseerd door Bloso, Provinciale sportdienst, Interlokale Vereniging,
 Instituut voor Sportbeheer.
- De sportdienst bestendigt het huidige sportaanbod (lessenreeksen en
 sportkampen) met aandacht voor optimalisering.
                     - 26 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
Operationele doelstellingen :
2.1
Samenwerkingsmogelijkheden bij sportpromotionele activiteiten tussen
clubs en sportdienst, zijn verbeterd.

Indicator : organiseren van initiaties en sportkampen.

 Overleg en evaluatie met de sportclubs.
 Jaarlijkse planning van de vakanties & naschools sporten.
 Promotieacties via de clubleden van de club en hun besturen.

Wie?                   Wanneer?
Sportraad                continu
Sportdienst               continu


2.2
Er worden middelen voorzien om de gemeentelijke buurtpleintjes te
herwaarderen.

Indicator : een buurtplein wordt sportbewust heringericht, gemeentebegroting.

  Overleg met de jeugdraad.
  Overleg met de wijkcomités.
  Begroting opmaken en voorzien.
  Goedkeuring begroting volgende jaren.

Wie?                   Wanneer?
Sportraad                2010
Jeugdraad                2010
Wijkcomités Wachtebeke          2010
Sportdienst               2012
2.3
Informatiestroom (i.h.b. lessenreeksen, sportclubs, werking
sportdienst) naar niet–georganiseerde sporters is verbeterd in de
volgende legislatuur.

Indicator : Gemeentelijke Infoblad & Website gemeente.

 Permanente zorg van de sportdienst, doelgroep niet uit het oog verliezen.
 Specifiek aanbod voor deze groep bestendigen.
 Promotie via de schoolleerlingen naar de ouders.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst               continu
                     - 27 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
2.4
Het aanbod en de kwaliteit van de sportpromotionele activiteiten (o.a.
lessenreeksen en sportkampen) naar de verschillende doelgroepen blijft
behouden.

Indicator : tabel met activiteiten en deelnemerslijsten per school.

 Permanente zorg.
 Sportkampen aantal behouden.
 Lessenreeksen verder uitbouwen qua inhoud en kwaliteit.
4 Sport Overdag opstarten i.s.m. buurgemeenten en provinciaal domein
Puyenbroeck.
5 promoten anders georganiseerde sport via bovengemeentelijke campagnes,
zoals Vlaanderen Wandelt.

Wie?                Wanneer?
Sportdienst            Continu
Sportraad             Continu
 4: sportdienst Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi en provinciaal domein
Puyenbroeck
                  Overleg: mei – juni 2009
                  Start: september 2009
 5: sportdienst Wachtebeke en Moerbeke
                  Overleg: voorjaar 2009
                  Start: 11 november 2009


2.5
Alle kinderen kunnen gebruik maken van een continu naschools aanbod
aan sportactiviteiten vanaf 2012.

Indicator : de georganiseerde activiteiten, deelnemerslijsten.

 Evalueren: Ophaalsysteem met de (school) bus uitwerken voor naschools
sporten.
 Locatie zoeken voor het aanbieden van de clubsporten.
 Overleg met de scholen qua inhoud.
 Aanduiden coördinator project.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst                tegen 2012
Scholen                  tegen 2012
Sportclubs                tegen 2012
                     - 28 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-20132.6
Via anders georganiseerde sport (van de sportdienst en evenementen)
vindt de inwoner van Wachtebeke aansluiting bij de lokale sportclub.

Indicator : ledenaantal sportclubs; lijsten sportkampen en lijsten deelnemers
evenementen.

 Organisatie van een sportbeurs waarop alle verenigingen worden uitgenodigd
om hun werking en activiteiten voor te stellen en zo een voorzet te geven aan
alle inwoners van Wachtebeke om te sporten in clubverband.
 Overleg sportraad over evolutie in ledenaantallen.
 Formulier met gegevens opstellen voor deelnemers aan de activiteiten van de
sportdienst.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst               2012
Sportclubs
Sportraad


2.7
Overleg organiseren met de scholen rond sport en eventuele resultaten
en voorstellen bijsturen tijdens deze legislatuur.

Indicator : Overleg met de scholen van Wachtebeke / verslag.

 Gesprek met scholen en gemeente over naschools gebruik accommodatie.
 Gesprek rond visie schoolsport en extra sporturen.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst               2010 - 2012
Schooldirecties

2.8
Overleg organiseren met de jeugddienst en project uitwerken als
samenwerkingsverband tussen jeugd en sportdienst tijdens de
zomervakantie.

Indicator : Overleg jeugddienst, jeugdraad, speelpleinwerking, verslag.

 Organisatie van proefweek.
 Evalueren noden en mogelijkheden.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst               overleg: najaar en voorjaar 2009 - 2010
Jeugddienst               start: 1 en 2 juli 2010
                     - 29 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013     Hoofdstuk III : Toegankelijkheid en diversiteit.

   Financiële prognose :

   Vanaf 2008 zal de gemeente minimum 10 % van de beleidssubsidie van
   € 10.570,00 moeten voorzien voor het bevorderen van de diversiteit en
   de toegankelijkheid van de sport (lessenreeksen, sportkampen,
   evenementen, sportinitiaties, …) op de gemeente per kalenderjaar. Voor
   de gemeente Wachtebeke bedraagt dit dus minsten € 1.057,00.
Er is op dit moment geen bijzondere aandacht of er worden geen projecten in het
bijzonder voor andersvaliden en kansarmen op de gemeente georganiseerd. Het
lijkt voor de sportdienst geen evidentie om deze doelgroepen te bereiken en
omgekeerd lijken deze groepen de weg naar de sportdienst evenmin te kennen.
Recentelijk werd de vraag naar oprichting van een (bovenlokale) G- sportafdeling
gesteld.
Bevraging bij senioren leverde als resultaat op dat het merendeel het bestaan
van de sportdienst niet echt kennen.
De sportdienst heeft geen kennis van reeds eerder ondernomen acties door
lokale partners zoals onder andere het OCMW.
Er zijn her en der mogelijke locaties voor het ontwikkelen van buurtsport, maar
die bestaat nog niet als georganiseerde activiteit. Deze worden enkel en alleen
door individuele personen vaak eenmalig op touw gezet.

NOTA : een demografische studie(zie de bijlagen) van de bevolking op onze
gemeente heeft aangewezen dat het aantal allochtonen procentueel eerder
beperkt zijn t.o.v. de totale bevolkingspopulatie.
Omwille daarvan en de mate van het leggen van prioriteiten, lijkt het ons eerder
het volgende aangewezen. Wij wensen meer belang te hechten aan de doelgroep
senioren en de oprichting van een G- sportafdeling, rekening houdende met de
trend van vergrijzing in onze maatschappij en de noodzaak van de
G- sportafdeling in de bredere regio. Wij willen er wel op wijzen dat wij er zullen
naar streven dat sportactiviteiten, zowel georganiseerd door de sportdienst
alsook die van de sportclubs, zich in de toekomst willen openstellen voor alle
inwoners van de gemeente.Strategische doelstellingen :

- De gemeente wenst alle inwoners in al hun diversiteit kennis te laten maken
 met de verschillende aangeboden sportmogelijkheden.
                     - 30 -
                Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013Operationele doelstellingen :
3.1
Er bestaat een communicatie en infostroom naar de doelgroep senioren,
allochtonen en andersvaliden verbonden aan diversiteit en
toegankelijkheid.

Indicator : gemeentelijk infoblad, website gemeente.

 alle mogelijke info verspreiden via de kanalen van dienst.

Wie?                     Wanneer?
Sportdienst                 continu


3.2
Betere coördinatie tussen de verschillende betrokken instanties
(OCMW, Jeugd, dienst welzijn, Buitenschoolse Kinderopvang, …) qua
sportieve impulsen.

Indicator : overlegmomenten en verslagen.

 Overleg met OCMW & dienst Welzijn.
 Overleg Jeugd.
 Overleg Buitenschoolse Kinderopvang
 Representatieve deelname aan sport wordt op anonieme wijze getoetst aan
deelname lijsten van clubs in samenwerking met de bevoegde instanties.

Wie?                     Wanneer?
Sportdienst                 2010


3.3
Behouden van sportpromotie en activiteiten GALM voor de senioren.

Indicator : deelnemerslijst.

 Publicaties in het gemeentelijk infoblad.
 Jaarlijks opnieuw instroom voorzien van nieuwe kandidaten.
 Aanpassing voorzien in het subsidiereglement als extra stimulans voor clubs
met diversiteitaanbod en/of doelgroepspecifiek aanbod.
 Lokale seniorensportdag i.s.m. het OCMW, Rusthuis De Mey en de
seniorenverenigingen om zowel de mobiele als de minder mobiele senioren en
rusthuisbewoners tot bewegen te stimuleren.

Wie?                      Wanneer?
 sportdienst                 continu
 sportdienst                 continu
 sportdienst                 2008
 sportdienst, OCMW, kine- en animatieteam De Mey en seniorenverenigingen
                        Overleg: voorjaar 2010
                        Start: september 2010                       - 31 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
3.4
Het programma van de partner CAS (provincie)voor aanbod
sportactiviteiten andersvalide sporten doorspelen aan kandidaten en
kenbaar maken via infokanaal.

Indicator : gemeentelijk informatieblad en infostand centrum.

 Infozuil.
 Emaillijst met nodige contacten opstellen.
 Lijst met contactpersonen samenstellen.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst               2009


3.5
De mogelijkheden tot het oprichten van een G- sportafdeling worden
onderzocht en geëvalueerd.

Indicator : verslag vergadering.

 Emaillijst met nodige contacten opstellen.
 Lijst met contactpersonen samenstellen.
 Contact en info verzamelen reeds bestaande clubs en gemeentelijke werkingen
via werkingsverslag.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst               2009
Sportraad
Omliggende sportdiensten
                     - 32 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013Hoofdstuk IV : Infrastructuur.

   Financiële prognose :

   Aan dit hoofdstuk zijn geen directe financiële middelen van de Vlaamse
   overheid verbonden.
Het hoofdstuk rond infrastructuur is grotendeels gebonden aan hoofdstuk I van
de sportclubs. De problematiek rond het gebruik van de sportaccommodatie op
het domein en de prijzenproblematiek zijn herhaalde knelpunten bij de
bevraging.
Verder is er nood aan duidelijkheid rond de zonevreemde sportterreinen,
regularisering en herlocalisatie (BPA) kunnen een mogelijke oplossing bieden
voor enkele clubs op de gemeente.
Het is wel de bedoeling dat voor alle clubs naar een geschikte oplossing wordt
gezocht in de toekomst.


Strategische doelstellingen :

- Alle clubs beschikken over infrastructuur voor het beoefenen van hun sport.


Operationele doelstellingen :
4.1
De gemeente schept duidelijkheid in het gebruik van de provinciale
sportaccommodatie qua beschikbaarheid en prijs voor aanvang seizoen
2008 – 2009 (zie ook I).

Indicator : Verslag vergadering of beslissing bestuur of deputatie.

 Gemeente initieert overleg met de provincie.
 De sportdienst volgt de loop van het dossier gebruik sportaccommodaties
Provinciaal domein door de Wachtebeekse sportclubs op en ondervraagt de
schepen regelmatig naar de vorderingen. De gemeentelijke overheid en de
provinciale overheid organiseren een overleg rond dit thema.
Overleg met de sportclubs.
Oude en nieuwe prijzen vergelijken, lijst met gebruikers.

Wie?                   Wanneer?
De sportdienst              2009
Het gemeentebestuur
Gebruikers Provinciaal Domein


4.2
Zoveel mogelijk zonevreemde sportterreinen worden geherlocaliseerd
tijdens deze legislatuur of alle zonevreemde sportterreinen zijn
gelegaliseerd.                     - 33 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013Indicator : Ruimtelijk structuurplan van de gemeente.

 Overleg met de dienst ruimtelijke ordening.
 Overleg sportclubs met noden.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst               2011-2012
Sportraad
Dienst Ruimtelijke ordening
College en gemeenteraad


4.3
Alle mogelijke partners worden betrokken bij de inrichting van de
sportinfrastructuur BPA De Bergen.

Indicator: Overleg vergadering, beslissing gemeenteraad.

 Overleg Raad van bestuur.
 Overleg AV sportraad.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst               2008
Dienst Ruimtelijke Ordening
Gemeenteraad
College


4.4
Gemeente overlegt met aanbieders overdekte infrastructuur scholen en
privé.

Indicator : Verslag vergadering.

 Infovergadering per school.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst               2010
                     - 34 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
     Hoofdstuk V : Interne werking van de sportdienst.

   Financiële prognose :

   Vanaf 01/10/2008 zal de gemeente om te voldoen aan de voorwaarden
   van het sportdecreet een sportgekwalificeerd ambtenaar in dienst
   hebben. Zij zullen dus in 2008 een € 6.000,00 en vanaf 2009 € 20.000,00
   moeten voorzien voor een parttime sportfunctionaris.
Wij wensen een extra hoofdstuk toe te voegen m.b.t. personeel op de dienst;
Om aan de voorwaarden van subsidiëring te voldoen zijn decretaal naast de
installatie van de sportraad en de opmaak van een sportbeleidsplan ook de
aanwerving van een sportgekwalificeerd ambtenaar nodig. In de huidige situatie
beschikt de gemeente Wachtebeke over een gedetacheerde sportfunctionaris van
de provincie Oost-Vlaanderen. Tegen 1 oktober 2008 zal het gemeentebestuur
dan ook overgaan tot een aanpassing van hun personeelsformatie en een
sportgekwalificeerd ambtenaar in dienst nemen.


Strategische doelstellingen :

- Om een gedegen sportbeleid te kunnen voeren is een degelijk fundament en
 een verankering van een sportgekwalificeerd ambtenaar in de
 personeelsformatie noodzakelijk.


Operationele doelstellingen :
5.1
De personeelsformatie is binnen deze legislatuur aangepast voor in
dienst nemen van een parttime sportfunctionaris.

Indicator : collegebeslissing, gemeenteraadsbeslissing.

 Overleg partner gemeente voor aanpassing.
 Info bij firma (Schaubroeck).


5.2
Er worden middelen voorzien om te bestendigen.

Indicator : begroting 2008 en meerjarenbegroting 2008 - 2013.

 Begroting sportdienst.
 Begrotingsopmaak ontvanger.
 Gemeenteraad laten goedkeuren.

Wie?                   Wanneer?
Sportdienst               Jaarlijks
Rekendienst               Jaarlijks


                     - 35 -
               Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-20135.3
De gemeente heeft een sportgekwalificeerd ambtenaar aangeworven
tegen 01/10/2008.

Indicator : uitschrijven van een selectieprocedure.

 Overleg secretaris.
 Overleg College.

Wie?                    Wanneer?
Sportdienst                2008
Secretaris/ schepencollege         2008


5.4
Onderzoek naar noodzaak intergemeentelijke samenwerking is gekend
tegen 2010.

Indicator: Verslag vergadering.

 Onderzoek reeds bestaande gemeentelijke samenwerking.
 Voorstel College.

Wie?                    Wanneer?
Sportdienst                Tegen 2010
                      - 36 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013     Hoofdstuk VI : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.


   Financiële prognose :

   Vanaf 2009 zal de gemeente elk jaar een extra impulssubsidie van
   ongeveer € 5.700,00 per kalenderjaar ontvangen voor het realiseren van
   doelstellingen die betrekking hebben op “Kwaliteit van de
   jeugdsportbegeleider” (€ 0,80 per inwoner).
Kwaliteit nastreven is een minimum vereiste binnen de sportdienst en elke
Wachtebeekse sportclub. De sportdienst is omwille van het feit dat ze een kleine
en éénmansdienst is, steeds verplicht om beroep te doen op externe partners en
externe lesgevers. Zo werkt ze op dit moment samen met Vlabus en Ideekids.
De sportdienst zal er dus bij elke te organiseren week moeten op toezien dat de
externe partner dezelfde criteria hanteert en er een continuïteit te vinden is in
het aanbod, vnl. belangrijk voor de lesgevers.
De mogelijkheid om via een extra subsidie kwaliteit en training bij de
jeugdtrainers te verbeteren is een kans voor vele lokale sportclubs. Een extra
subsidie kan zorgen voor goede pedagogische opleidingen voor de jeugdtrainers
in de verschillende sportclubs.

Het accent van dit hoofdstuk ligt op de jeugdsportbegeleider (JSB) /
jeugdsportcoördinator (JSC):
  - verhogen van het aantal gediplomeerde JSB‟s en JSC‟n
  - verhogen van het aantal sportverenigingen met gediplomeerde JSB‟s en
   JSC‟n
  - verhogen van de kwaliteit van de JSB‟s en JSC‟n
  -

    1. Ondervragen sportverenigingen naar noden en behoeften.

Om op de hoogte te zijn van het bestaande jeugdbeleid, en vooral het aantal
jeugdsportbegeleiders  en   –coördinatoren   van   de  Wachtebeekse
sportverenigingen en hun noden en behoeften daaromtrent alsook aan
opleidingen en vormingen, stelde ik aan elke sportvereniging volgende vragen:

“Graag had ik van jullie een duidelijk antwoord op volgende 3 vragen:

  1. Hoeveel jeugdspelers hebben jullie in jullie club?
  2. Hebben jullie een jeugdcoördinator, die een duidelijk (dus op papier)
   jeugdbeleid voert?
  3. Wat     jeugdsportbegeleiders/-trainers    betreft,  welke
   opleidingen/bijscholingen zouden jullie graan aan hen aanbieden (met
   steun van de gemeente!), gelieve hierop ook heel concreet te
   antwoorden!”
                     - 37 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
           2. Analyse van de bestaande situatie.

LRV Sint Hubertus Wachtebeke
 - 7 jeugdleden
 - Geen JSC
 - Geen interesse

Turnvereniging Valdese
 - ca 130 jeugdleden
 - geen JSC
 - hebben een aantal tieners in de club die interesse hebben om een
   sportspecifieke opleiding te volgen, zoals initiator en instructeur B

ZGG  – Tai Ji – en Qi Gong
 -  per uitzondering een tweetal deelnemers rond de 14 – 16 jaar
 -  geen specifiek jeugdbeleid en dus geen JSC
 -  geen specifieke interesse

Karateclub Shoku-Kan Wachtebeke
 - 39 jeugdleden
 - Een licentiaat L.O. houdt zich bezig met de „coördinatie‟, hij heeft een
   „handleiding‟ gemaakt.
 - Algemene interesse naar het opleidingen van JSB‟s.

OKRA
 - geen jeudleden
 - geen JSC
 - geen interesse / behoefte

ZVC Wachtebeke
 - 11 jeugdspelers
 - Nog geen jeugdsportbeleid
 - Interesse in VTS-opleidingen zoals initiator, Instructeur, Trainer B en A

Hieruit kan ik reeds concluderen dat er in de meeste clubs met jeugdwerking
geen jeugdsportbeleid is en er geen jeugdsportbegeleider en –coördinator actief
is. Tevens hebben de meeste clubs niet echt het idee wat een jeugdsportbeleid
is en wat er met een jeugsportbegeleider en –coördinator bedoeld wordt.
                     - 38 -
             Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
SWOT

Sterktes:                Kansen:
  - ondersteuning van de gemeente    - VTS, Bloso, federaties
   via   een  onderzoek   en  - ILV BSD Schelde-Durme
   subsidiereglement
  - er zijn niet echt heel veel clubs
   met    jeugdwerking    in
   Wachtebeke, toch is er onder
   deze clubs een behoorlijke
   interesse
Zwaktes:                Bedreigingen:
  - onvoldoende opgeleiden        - financiën
  - onvoldoende besef van wát een    - beschikbaarheid vrijwilligers
   jeugdsportbeleid/JSC/JSB is
  - onvoldoende   besef  van  de
   noodzaak van deze voorgaande
   factoren
                    - 39 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
        3. Strategische en operationele doelstellingen.

Strategische doelstelling 1:

De sportverenigingen zijn zich bewust van het belang van goede
sportbegeleiding, in het bijzonder bij de -18 jarigen.

Operationele doelstellingen 1 :

De sportraad + de sportdienst is de motor voor de bewustmaking van de
noodzaak aan degelijke begeleiding bij het aanleren van, het beoefenen
van sport, zowel in recreatief als competitief verband.

Zij nemen daartoe de nodige initiatieven (infoavonden, praktijksessies, …) al dan
niet in overleg met sportbonden, ILV BSD Schelde Durme, …

Indicator: verslagen SR

 1. infoavond voor de Wachtebeekse sportverenigingen met jeugdwerking
 2. peilen naar de noden van de verenigingen
 3. sportverenigingen via mailings e.d. op de hoogte houden van
sporttechnische opleidingen van VTS, welke hun sport aanbelangt, alsook de
relevante opleidingen en bijscholingen i.f.v. JSB en JSC.

Wie?                           Wanneer?

1. Sportdienst ism sportraad               2008
2. sportdienst                      2008
3. sportdienst ism sportraad               continu

Financiële prognose?
€0
                     - 40 -
             Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013Strategische doelstelling 2:

In  de erkende   sportverenigingen  zijn  meer  en  hoger
sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren
actief.

Operationele doelstelling1:

De sportdienst heeft een duidelijk zicht op de stand van zaken bij de
Wachtebeekse sportverenigingen met jeugdwerking, om na afloop van
de impulsperiode de effecten van de uitgevoerde acties te kunnen
meten.

Indicator: rapport

 In 2009 i.s.m. de cel Sportmanagement van het HILO een studie ontwikkelen
en uitvoeren in de sportverenigingen van de gemeente (eveneens i.s.m. ILV BSD
Schelde-Durme) om zo een degelijk rapport met beleidsvoorstellen te kunnen
opmaken en zo gepaste initiatieven te kunnen ontwikkelen in het kader van het
impulsbeleid.

Wie?                           Wanneer?

Sportdienst                       2009
Cel sportmanagement en Studenten HILO
ILV BSD Schelde-Durme

Financiële prognose?
€ 800  eigen initiatief van de gemeente


Operationele doelstelling 2:

De gemeente geeft stimulansen aan de sportverenigingen om het aantal
en de kwaliteit van JSB’s en JSC’n te verhogen en komt financieel tussen
in de opleidingen van de JSB’s en JSC’n van alle erkende
sportverenigingen bij de Vlaamse Trainersschool en andere aanbieders
van sportpedagogische opleidingen, specifiek voor de jeugd.

A.
Indicator: Subsidiereglement,   aanvraagformulier      tussenkomst,  rekeningen
gemeente.

 1. opmaak subsidiereglement voor het impulsbeleid.
 2. implementatie reglement.
 3. aanvraagformulier opstellen.
                    - 41 -
               Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013Wie?                            Wanneer?

1. Sportdienst + sportraad                  2008
2. sportdienst                        2009 – 2013
3. sportdienst                        2009

Financiële prognose?
2. € 4800 voor 2009, € 5400 voor 2010, 2011, 2012, 2013  subsidiëring
sportverenigingen

B.
Indicator: cursuslijst, bijscholingen

 1. organisatie van bijscholingen, cursussen VTS, voor JSB en JSC in de
gemeente of in de regio
 2. organisatie van een specifieke bijscholing rond ethisch en medisch
verantwoord sporten in de gemeente of in de regio

Wie?                            Wanneer?

1. sportdienst / ILV BSD Schelde-Durme           2009-2013
2. sportdienst / ILV BSD Schelde-Durme           2009-2013

Financiële prognose ?
€ 800  eigen initiatief van de gemeente

Algemene indicatoren:
  - aantal clubs die beroep doen op impulssubsidie;
  - georganiseerde bijscholingen of opleidingen;
  - aantal gevolgde bijscholingen;
  - aantal gevolgde opleidingen;
  - aantal jeugdsportbegeleiders;
    o sportgekwalificeerd
    o niet-sportgekwalificeerd
  - aantal jeugdsportcoördinatoren (sportgekwalificeerd);
  - sportkwalificatie van JSB‟s en JSC‟n
  - aantal sportverenigingen met JSB‟s en JSC.
                      - 42 -
             Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
                  4. Evaluatie

Jaarlijks worden de beoogde doelstellingen geëvalueerd door de stuurgroep
i.s.m. de sportraad, waarin de sportverenigingen zijn vertegenwoordigd.
De stand van zaken van het sportbeleidsplan zal nauwlettend onder de loep
genomen worden: er is sprake van succes, kan beter, …
De bevindingen zullen op basis van een jaarverslag overhandigd worden aan de
sportraad en ter goedkeuring naar het college van burgemeester en schepenen
gaan.

Indien de strategische doelstellingen gewijzigd worden, zal het verslag ter
goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

In 2011 zal een tussentijdse evaluatie en in 2013 een eindevaluatie gebeuren.
Het overleg gebeurt door de sportraad en zal ter goedkeuring naar de
gemeenteraad gaan.
                    - 43 -
                 Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
  8.   PLAN VAN AANPAK.


Hoofdstuk I : Sportverenigingen
        Doelstellingen          2008    2009     2010  2011  2012  2013
De gemeente schept duidelijkheid in het
gebruik van de provinciale
sportaccommodatie qua beschikbaarheid en       
prijs voor aanvang seizoen 2008 – 2009 (Zie
ook IV).
Het subsidiereglement wordt opnieuw
geëvalueerd en aangepast volgens de
vooropgestelde afspraken in de
                           
sportbeleidsplanning, rekening houdend met
de knelpunten en impulssubsidie thema rond
jeugdwerking.
Clubs ontvangen geregeld informatie over
wetgeving en/of dienstverlening (vormingen,
                                     
wetgeving, ondersteuning clubs,
uitleendienst, …) en dit vanaf januari 2008.
Vrijwilligerswerk in de sport(club) wordt
aantrekkelijker gemaakt tijdens de volgende                        
legislatuur.
Samenwerking sportdienst & sportclubs en
sportraad wordt bestendigd door                               
wederkerend evenement en sportinitiatief.
De reeds bestaande ondersteuning aan de
sportclubs en de inwoners van Wachtebeke                          
blijft behouden.
Communicatie tussen schepen voor sport en
de sportraad is verbeterd door regelmatig                         
terugkerende contactmomenten.
De sportdienst initieert communicatie tussen
de sportadviesraad, overige adviesraden en                          
het gemeentebestuur (interactief bestuur).
Hoofdstuk II : Anders georganiseerde sport
        Doelstellingen           2008    2009     2010  2011  2012  2013
Samenwerkingsmogelijkheden bij
sportpromotionele activiteiten tussen clubs                        
en sportdienst, zijn verbeterd.
Er worden middelen voorzien om de
gemeentelijke buurtpleintjes te                               
herwaarderen.
Informatiestroom (i.h.b. lessenreeksen,
sportclubs, werking sportdienst) naar niet –
                                              
georganiseerde sporters is verbeterd in de
volgende legislatuur.
Het aanbod en de kwaliteit van de
sportpromotionele activiteiten                               
(lessenreeksen en sportkampen) naar de


                        - 44 -
                 Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013verschillende doelgroepen blijft behouden.
Alle kinderen kunnen gebruik maken van een
naschools aanbod aan sportactiviteiten vanaf                          
2012.
Via anders georganiseerde sport (van de
sportdienst en evenementen) vindt de
                                                
inwoner van Wachtebeke aansluiting bij de
lokale sportclub.
Overleg organiseren met de scholen rond
sport en eventuele resultaten en voorstellen                         
bijsturen tijdens deze legislatuur.
Overleg organiseren met de jeugddienst en
proefproject uitwerken als mogelijk
                                    
samenwerkingsverband tussen jeugd en
sportdienst en dit tijdens de zomervakantie.
Hoofdstuk III : Toegankelijkheid en diversiteit
        Doelstellingen          2008    2009     2010  2011  2012  2013
Er bestaat een communicatie en infostroom
naar de doelgroep senioren, allochtonen en
                                             
andersvaliden verbonden aan diversiteit en
toegankelijkheid.
Betere coördinatie tussen de verschillende
betrokken instanties (OCMW, Jeugd, dienst                 
welzijn, BKO, …) qua sportieve impulsen.
Behouden van sportpromotie en activiteiten
GALM voor de senioren.
Het programma van de partner CAS
(provincie) voor aanbod sportactiviteiten
andersvalide sporten doorspelen aan              
kandidaten en kenbaar maken via
infokanaal.
De mogelijkheden tot het oprichten van een
G-sportafdeling worden onderzocht en              
geëvalueerd.
Hoofdstuk IV : Sportinfrastructuur
        Doelstellingen          2008    2009     2010  2011  2012  2013
De gemeente schept duidelijkheid in het
gebruik van de provinciale
sportaccommodatie qua beschikbaarheid en           
prijs voor aanvang seizoen 2008 - 2009 (zie
ook I).
Zoveel mogelijk zonevreemde sportterreinen
worden geherlocaliseerd tijdens deze
                                          
legislatuur of alle zonevreemde
sportterreinen zijn gelegaliseerd.
Alle mogelijke partners worden betrokken bij
                          
de inrichting van de sportinfrastructuur BPA                        - 45 -
                 Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013De Bergen.
Gemeente overlegt met aanbieders
                                      
overdekte infrastructuur scholen en privé.
Hoofdstuk V : Interne werking van de sportdienst
        Doelstellingen           2008    2009     2010  2011  2012  2013
De personeelsformatie is binnen deze
                           
legislatuur aangepast.
Er worden middelen voorzien om te
                           
bestendigen.
De gemeente heeft een sportgekwalificeerd
                           
ambtenaar aangeworven tegen 01/10/2008.
Onderzoek voor noodzaak intergemeentelijke
                                     
samenwerking.
Hoofdstuk VI : Kwaliteit in de jeugdsport
        Doelstellingen          2008    2009     2010  2011  2012  2013
Er word jaarlijks een
bijscholingsmogelijkheid aangeboden voor
clubs met jeugdwerking. De sportdienst
organiseert zelf of samen met de sportclub                         
of biedt opleiding aan via een partner (IV
BSD Schelde-Durme, Sportac, Bloso,
Provincie, …)
De gemeente komt financieel tussen in de
opleidingen van de jeugdclubtrainers van alle
sportclubs bij de Vlaamse Trainerschool en
                                              
andere aanbieders van sportpedagogische
opleidingen, specifiek voor de jeugd.

De aangeboden kwaliteit van de partners
                                              
blijvend bewaken.
                        - 46 -
              Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
10.  EVALUATIE

Tijdens de opmaak van het sportbeleidsplan hebben we bij het begin van elke
nieuwe stuurgroep teruggekoppeld naar de vorige vergadering en de resultaten
kritisch beoordeeld. Zijn we goed bezig? Zijn er opmerkingen mee te nemen?
Zijn de vooropgestelde doelstellingen wel haalbaar voor de dienst? Al snel bleek
dat er heel wat mogelijke doelstellingen konden worden geformuleerd (door het
aantal knelpunten en behoeften) en dat het belangrijk zou zijn dat er keuzes
worden gemaakt en accenten worden gelegd. Het is natuurlijk onmogelijk om
alles in de volgende legislatuur te realiseren.

Daarop hebben we de doelstellingen per hoofdstuk geordend. En de leden van
de algemene vergaderingen hebben hun voorkeur naar prioriteit per hoofdstuk,
op een algemene vergadering, kenbaar gemaakt. Deze stap was belangrijk
omwille van de structuur van de sportdienst. Deze is, zoals reeds vermeld in dit
plan, een éénmansdienst en de sportgekwalificeerde ambtenaar is maar 18 u of
twee dagen aanwezig op de dienst. Het zou onmogelijk zijn om alle
doelstellingen in de komende 6 jaar uit te voeren. Wij behouden natuurlijk wel de
lijsten en bij een volgende plan worden deze knelpunten en behoeften opnieuw
onderzocht en getoetst aan de realiteit.

Inhoudelijk werden de operationele en strategische doelstellingen ongeveer in
het midden van het opmaak proces voorgelegd aan het college en was de
Schepen van sport aanwezig op de stuurgroepen van het sportbeleidsplan. Elk
verslag van de stuurgroep werd doorgestuurd aan de secretaris en het college.
Met de opmaak van dit sportbeleidsplan oogt de sportdienst hierdoor nog meer
gestructureerd en doelgericht te kunnen werken. Het moet dus vooral een
praktisch werkinstrument worden voor de volgende 6 jaar. Daar het niet evident
is de impact in te schatten, zullen we tussentijds evalueren en opmerkingen
noteren, waar bepaalde processen niet haalbaar zouden zijn, enerzijds
inhoudelijk anderzijds misschien ook in tijd.
Dit zal ook duidelijk worden in de verplichte evaluaties voorzien door de
overheid.
                     - 47 -
             Sportbeleidsplan Wachtebeke 2007-2013
11.  NABESCHOUWING EN DANKWOORD.

De opmaak van dit plan werd van bij de start gezien als een uitdaging. De
sportfunctionaris was reeds van bij het begin overtuigd van dit praktisch
werkinstrument en haar positieve invloed op de werking van de sportdienst in de
komende jaren. Zo zullen we nu meer gestructureerd kunnen werken aan de
verdere uitbouw van de dienst, dit binnen de mogelijkheden en de voorziene
budgetten.
Tien maanden intensief denken en voorbereiden zorgden voor een
sportbeleidsplan met een zekere ambitie en volgens ons haalbare doelstellingen
voor de nabije en verre toekomst. In het oog springt : de aanpassing van de
personeelsformatie in 2008 en aanwerving van een parttime sportfunctionaris.
Het is vaak noodzakelijk verder te durven kijken in de toekomst en het doel voor
ogen niet uit het zicht te verliezen.

Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar de ISB Coach Peter Geers voor de
permanente begeleiding en ondersteuning, de vele inspanningen van de
stuurgroep en inbreng van de afgevaardigde clubleden in de sportraad. Verder
ook het gemeentebestuur en hun bereidheid om deze kans voor de gemeente
niet te laten liggen.
                    - 48 -

								
To top