National Inter-Primary School Table Tennis Championships 2011 Team by xiuliliaofz

VIEWS: 78 PAGES: 1

									       National Inter-Primary School Table Tennis Championships 2011

       Team

                                  Boys
        Position
                     Senior Division               Junior Division
       Champion      Maris Stella High (Primary)         Yu Neng Primary School
          nd
         2     Pei Hwa Presbyterian Primary School       Maris Stella High (Primary)
         3rd         Kong Hwa School               Ai Tong School
          th
         4           Ai Tong School         Pei Hwa Presbyterian Primary School

                                  Girls
        Position
                     Senior Division               Junior Division
       Champion          Ai Tong School           Nanyang Primary School
          nd
         2            Qifa Primary              Chongfu School
          rd
         3         Yu Neng Primary School       Pei Hwa Presbyterian Primary School
          th
         4         Nanyang Primary School          Pei Chun Public School       Individuals

Position       Senior Boys         Junior Boys         Senior Girls         Junior Girls
           Hao Liwei         Wang Yong          Wu Jiamuwa         Zermaine Lew
 1st
         (Maris Stella High)    (Yu Neng Primary)       (Innova Primary)      (Nanyang Primary)
           Liu Hang         Zhu Haotian          Yang Fei        Wen Bi Qing
 2nd
         (Maris Stella High)     (Ai Tong School)       (Ai Tong School)    (Pei Hwa Presbyterian)
           He Xiang Yu         Zery Chan        Zhang Min          Zhang Wan Ling
 3rd
        (Pei Hwa Presbyterian)    (Ai Tong School)     (Yu Neng Primary)        (Nanyang Primary)
           Peng Chao        Chia Shing Kee       Jiang Li Nan          Or Zann Yii
 3rd
        (Pei Hwa Presbyterian)    (Maris Stella High)    (Yu Neng Primary)        (Chongfu School)
     n      Wang Qi           Liao Xing          Amanda Ho          Foo Ning Xin
Consol
         (Kong Hwa School)      (Yu Neng Primary)       (Chongfu School)      (Kong Hwa School)
     n     Fang Nahan         Wang Chuan         Geraldine Lee        Poh Hui Min
Consol
         (Kong Hwa School)      (Ai Tong School)       (Ai Tong School)      (Chongfu School)
     n      Sean Pang         Yee Wey Zhih       Ng Tze Shuen          Koh Jing Wen
Consol
        (Catholic High School)    (Yu Neng Primary)     (Nan Hua Primary)        (Nanyang Primary)
     n      Ethan Poh         Shawn Chua           Tay Hui Li         Goi Rui Xuan
Consol
         (Nanyang Primary)     (Nanyang Primary)       (Ai Tong School)      (Kong Hwa School)

								
To top