บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 by thaieducation

VIEWS: 2,379 PAGES: 7

									                                                                  หนา 1

บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ, ๒๕๓๑)

กง   กด    กม     กระดูก      กระติก        กระตุก     กระถาง       กระทบ      กระทอน

กระทะ     กระสอบ        กลา        กอ       กอ  กอง       กอน   กะป  กะเพรา
กะลา    กาง  กํา       กําแพง        กิ่ง     กิริยา กู      เก  เกง  เกา  เกิน

เกื้อ  เกือบ     แก    แกม       โกน       โกหก    ไกว

ขณะ    ขม    ขย้ํา     ขยี้     ขอ      ของ     ขอน    ขัด     ขาน     ขํา     ขิง

เขง  เข็น    เขี่ย     เขียว       เขื่อน     แขก

คง   ครู   คอน      คัน     คับ     คา    คาง     คางคก     คาด     คาบ     คุม

เคก   เคาะ    เคี้ยว      แคะ      โคง

งม   งวง    งวง     งอก      งา     เงา     โง

จด   จริยะ    จะ     จัง     จา     จาย    จําปา     จิก   จิ้ม    จีน     จุด    จูง

เจอะ   แจง

เฉย

ชม   ชวด     ชะนี     ชัก     ชา      ชา   ชี้   ชุก     ชุม   เชน     แช

ซด   ซัด    ซิ่ง     ซึ่ง     ซื่อ     ซุก    แซง      แซะ

ดง   ดัก    ดับ     ดาน      ดาบ       ดาย    ดาย     ดีด     ดึก    ดูด     เด็ด     เดิม

เดือด   เดือน      ใด

ตบ   ตอม     ตะเกียบ   ตะโกน             ตู   ตูด     เตียน     แตก    แตง     แตะ     โต
ถาก   ถาย    ถ้ํา เถียง

ทบ   ทอง    ทอน        ทัก     ทา    ทา    ทาก      ทาย     ทาย      ทีม    ทุง

ทุย   เทียม    แทง        แทง     แทง

ธง

นัด   นาที    นิ่ง     เนา     แนว

บน   บัว    บา     บาด      บาน      บํารุง      บิดา   บีบ     บึง    เบา     เบาะ

เบื่อ  แบก     แบง     โบก       ใบไม        www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน
                                                                 หนา 2

ปน  ประถม       ประจํา       ประชุม      ประดับ       ประธาน     ปะ     ปก    ปง   ปด

ปน  ปน    ปา     ปาด      ป     ปก     เปรอะ      เปา

ผง   ผัว ผา     ผาง      ผึ่ง     ผึ้ง    ผืน   ผุ     เผ็ด   แผ   แผน     โผล    ไผ

ฝง  ฝน    ฝาก      ฝาย       ฝุน    ฝูง

พน  พรา     พอง       พัง      พาด     พาน      เพลีย     เพียง     แพ    แพง     ไพ
ไพเราะ

ฟอก   ฟอง      ฟก     ฟาก       ฟาง       แฟง      แฟม

ภัย  ภาษา

มด   มวง    มอบ        มะดัน      มะเฟอง        มูมมาม      เมา    เมื่อย    แม    โมโห

ยอ  ยอม     ยัด    ยํา     ยิ่ง   ยิน     ยืม    ยุ    เยาะ     แย    แยก     แยะ     ใย


รก   รบ    รม     รวม     รวย       ระฆัง    ระเบียง       ระเบียบ     ระมัดระวัง     รัง

ราก   ริม    รู    เริ่ม     เรียบ      แรง     โรง     ไร

ลอ  ลอด     ลอย       ละ      ละเอียด      ลา      ลาง   ลาด     ลาน     ลาน    ลิ้นจี่

เลิก  เลีย    เลียบ      เลือก        แลก     แลน

วง   วาว    ไว

ศอก

สด   สถานี      สม      สระ      สวน     สวม     สอง     สอด     สะดวก     สัก    สาก

สาธุ   สาลี่     สํารับ     สิ่ง     สิ้น     สุด    สู   สูง   สูบ     เสีย   เสียม

ไส   ไส

หัด  หัน    หาก      หาง       หาด     หาน     หาม     หิด   หิ้ว    เหงา     เหงื่อ

เหลา เหา  เหี่ยว แห แหง  แหย                         แหละ    โหน ไห        ไหล ไหว
อก  อด  อบ อวน ออด  ออย  อัด                         อายุ   อุม เอว       เอี่ยม ไอ
        www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน
                                                   หนา 3

คําบัญชีพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ตอ)

กระดานดํา     กระโดดน้ํา     กระติกน้ํา   กระปุกออมสิน     กอไผ      กอนหิน

กะหล่ําปลี   กับขาว    กางเกงขายาว      กางเกงขาสั้น     กางเกงใน กาชาด

กายบริหาร    กิ่งไม   แกงจืด    แกงเผ็ด    แกงสม   แกวน้ํา

ขอตอ    ขอศอก    ของกิน   ของแข็ง    ของใช   ของมีคม    ของเลน     ขันน้ํา

ขาวเจา   ขาวตม    ขาวผัด    ขาวโพด    ขาวมันไก     ้
                                    ขีมูก   ขี้หู   เข็มขัด

เขาใจ   เขาแถว    เขียนไทย    แข็งแรง   แขงขัน    ไขมัน    ไขลาน    ไขทอด

ไขเลือดออกอตอ ขอศอก ของกิน ของแถม

คนแก    คนขาย     คนขายของ     คนไข    คนปวย   คนราย    ครูประจําชั้น

ครูใหญ   ควบคุม     คัดไทย     คาขาย   คิดถึง

งวงนอน    งานบาน     จงรักภักดี    เจ็บปวย    เจ็บปวด   เจาของ      เจาชาย

เจาฟาชาย   แจมใส

ฉีดยา

ชวยเหลือ    ชั้นเรียน    ชั่วโมง   ชาวเขา    ชาวใต    ชาวไทย       ชาวนา

ชาวบาน    ชุดนักเรียน    เชื่อฟง

ซอนหา    ซักผา ซุกซน
ดวงใจ    ดอกกระดังงา  ดอกเข็ม        ดอกจําปา     ดอกจําป    ดอกชบา      ดอกบัว

ดอกดาวกระจาย      ดอกดาวเรือง     ดอกทานตะวัน      ดอกเทียน    ดอกบานชื่น ดอกไม

ดอกบานไมรูโรย      ดอกพุด      ดอกรัก    ดาวเรือง   ดํานา    ดินน้ํามัน    ดีใจ

ดูแล    เด็กชาย    เด็กนักเรียน   เดินแถว    เดินทาง    เดี๋ยวเดียว      เดี๋ยวนี้

เดือดรอน   ไดยิน

ตกกลา     ตกใจ      ตกลง     ตนกระถิน    ตนกระทอน      ตนกามปู     ตนโกสน

ตนเข็ม   ตนงิ้ว    ตนเงาะ    ตนชมพู   ตนดาวเรือง    ตนทานตะวัน      ตนทุเรียน

ตนไทร    ตนนอยหนา    ตนไผ    ตนมะมวง    ตนมะขาม     ตนมะเขือ    ตนมะนาว

ตนมะเฟอง    ตนมะไฟ     ตนโพ    ตนมะยม    ตนมะละกอ      ตนมะลิ    ตนมังคุด

       www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน
                                                           หนา 4


ตนไม   ตนยาง     ตนละมุด     ตนลําไย      ตนลิ้นจี่    ตนสน     ตนสมโอ    ตนหญา

ตนหอม     ตนหางนกยูง       ตนหูกวาง     ตมยํา     ตอไป     ตอมา    ตองการ     ตั้งใจ

ตอบแทน     ตั้งแต    ตัดสิน     ตัวตอ    ตัวเมีย     ตัวเอง      ตาแดง      ตาบอด

ตามใจ         ตื่นนอน     ตูกับขาว   ตูเย็น    ตูเสื้อผา    เตาไฟ     เติบโต     เตารีด

แตงกาย    แตงงาน      แตงตั้ง     แตงตัว

ถวยชาม     ถังขยะ     ถั่วเขียว     ถั่วงอก     ถั่วฝกยาว      ถุงเทา    ไถนา

ทอดมัน     ทอดผาปา       ทักทาย     ทานตะวัน      ทํางาน      ทํานา     ทําไร ทําสวน

ทําลาย    ทีนี้    ที่นอน    ที่สุด    ทุงนา    เทานั้น    เทานี้    เทาไร

นกกระจาบ       นกกระสา      นกแกว     นกเขา      นกเอี้ยง     นอกนั้น     นักเรียน

นับถือ   นัยนตา     นารัก    น้ําแกง    น้ําเกลือ     น้ําขาว    น้ําแข็ง   น้ําเงิน   น้ําชา

น้ําตก   น้ําตา    น้ํานม    น้ําปลา    น้ําผึ้ง    น้ํามัน     น้ํามันหมู   น้ําสม   น้ําออย

น้ําสมสายชู     น้ําหวาน       นิ้วมือ   เนื้อหมู

บวนปาก     บอน้ํา    บังคับ    บัดนี้   บางที      บาดเจ็บ       บานเมือง     บานชื่น

บานไมรูโรย     บานเย็น     เบิกบาน     แบบฝกหัด        แบบเรียน

ประแปง     ประชาชน       ประถมศึกษา       ปลากระปอง        ปลาเค็ม     ปลาดุก     ปลาทู

ปลารา    ปองกัน     ปาไม    ปากกา     ปนโต     ปุยคอก

ผงซักฟอก       ผักกระเฉด      ผักกาด     ผักคะนา       ผักชี    ผักตําลึง    ผักบุง

ผาตัด   ผาขี้ริ้ว   ผาเช็ดหนา      ผานวม     ผาปูที่นอน      ผาหม    ผีเสื้อ    ผูคน

ผูชวย   ผูชาย     ผูเฒา    ผูราย   ผูใหกําเนิด    ผูใหญ      ฝกบัว    ฝาชี

ฝกหัด   ฝุนละออง

พระเจา    พระเจาแผนดิน       พระเจาอยูหัว      พระที่นั่ง     พระนางเจา     พระราชา

พระราชินี    พระเอก      พวงมาลัย      พอดี     พอคา     พักผอน     พัดลม     พับเพียบ

พายเรือ    พายุ    พี่ชาย     พี่สาว    พูดจา     เพราะวา

ฟกทอง     เฟองฟา     ไฟฟา

       www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน
                                                     หนา 5


ภูเขา

มานั่ง  มากมาย    มีดโกน     เมื่อวาน   แมคา    แมน้ํา    แมมด     แมเลี้ยง แมงมุม

ไมขีด   ยวดยาน    ยาสระผม      ยาสีฟน   ยากจน       ยางลบ      ยินดี   เยอะแยะ

รดน้ํา   รมเงา   รมเย็น   รองเทา     รองไห    รังแก     รับจาง    รับประทาน

รางกาย   รานคา   รายงาน     รายแรง   รําวง    รีดผา    รูจัก     ึ
                                               รูสก  เรียบรอย

โรงเรียน

ลอยกระทง      ลําบาก    ลูกแกว   ลูกเขย     ลูกชิ้น    ลูกตา     ลูกโปง   ลูกสาว

ลูกเสือ  ลูกหิน    เล็กนอย    เล็บเทา   เลี้ยงดู     แลวก็

วันพระ   วาดเขียน     วายน้ํา   วาววับ   วิ่งเลน    เวียนเทียน

สดชื่น   สดใส    สนใจ    สมตํา   สมโอ     สวนครัว      สวยงาม     สั่งสอน

สิ่งของ  สิงโต    สินคา   สีกากี   สีขาว     สีเขียว    สีดํา     สีแดง   สีน้ําเงิน

เสนชัย  เสาธง    เสียใจ   เสื้อแขนยาว     เสื้อแขนสั้น      เสื้อนักเรียน    เสื้อผา

แสงแดด

หกลม   หนอไม    หนังสือ    หนากาก    หนาตาง      หนาที่     หนารอน    หมผา

หมอลํา  หมอขาว  หมอหุงขาว  หมาจิ้งจอก หมาปา  หมูยอ หมูบาน
หวงใย หอขาว  หองครัว  หองนอน หองน้ํา หองเรียน หอยโขง หัวเขา
หัวใจ หัวหนา  หากิน   หายใจ  หุงขาว

อบรม    ออกไข    ออนเพลีย     ออมสิน    อาจจะ      อาบน้ํา     อึ่งอาง
      www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน
                                                          หนา 6

คําพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๒ ตอ

กรง    กรรไกร      กรรม     กรอก     กรอบ     กระดาษ     กราบ      กรีด   กลบ     กลม

กลวย   กลอง      กลอง     กลับ    กลาง     กลาม    กลาย     กลาว     กลิ้ง   กลิ่น

กลืน   กลุม    กวยจั๊บ      กวยเตี๋ยว     กวาง    กวาง    กวาด      กัญชา    การ   การตูน

กาล    กิจ    กุญแจ     กุหลาบ      เกลียด    เกษตร     แกลง    แกวง      แกส   โกรธ

ขนม    ขนาด     ขนุน    ขโมย     ขยัน    ขวาง     ขวาง     ขวาน    ขาพเจา     เขต

เขยง   เขยิบ    เขยื้อน     แขวน

ครก    ครบ    ครอบ     ครั่ง    ครับ    คราว    คริสต    ครึ่ง   คลอง      คลาน    คลาย

คลื่น   คลุก    ควร     ควัน     ความ     ควาย    คุณ    คูณ    เครื่อง    เคารพ

จมูก   จรวด     จระเข      จริง   จักร    จังหวัด    จันทร    จิ้งหรีด    เจดีย   เจริญ

โจทย   โจร

ชนิด   ชอลก      ชาติ   ชีวิต    เชอรรี่   เชิญ

ญาติ    เณร    ดนตรี

ตรง    ตรวจ    ตลก     ตลอด      ตลาด     ตะครุบ     ตะหลิว     ตาล     ตําบล    ตํารวจ

ตําแหนง     ตุกตา   ตุกตุน     เตรียม

ถนน    ถลก     ถลอก     ถวาย

ทรง    ทรพี    ทราบ     ทราย     ทหาร     ทอฟฟ     ทัพพี    ทิศ   ทุกข      เทป

เทวดา    เทศน     โทษ

ธูป

นอยหนา     นาค

บรรทัด   บริเวณ      บริหาร      บวช   บอล     บัตร    บาตร     บาท     บุญ    โบสถ

ปฏิญาณ      ปฏิบัติ   ประดิษฐ      ประเทศ      ประมาณ     ประโยค      ประโยชน      ปราบ

ปริญญา     ปรึกษา      ปรุง   ปลอย    ปลาย      ปลูก   ปสสาวะ      เปรี้ยง    เปรียว

เปรี้ยว   เปลี่ยน     เปลือก       แปลก     แปลง    โปรย        www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน
                                                    หนา 7

ผล    ผลัก    แผล

ฝรั่ง

พยาธิ    พยาบาล     พยายาม     พรรษา     พรวน    พรอม   พราน     พริก   พลัง

พัฒนา    พันธ    พิการ พิษ    พืช   พุทรา  เพล    เพลง    เพลิน    เพียร   แพทย

ภรรยา    ภาค    ภาพ

มะกรูด    มะขวิด    มะปราง

เศษ

สกปรก     สงบ    สงสาร    สตรอวเบอรี่     สตางค      สนาม     สนุก     สบาย

สมเด็จ    สมบัติ    สมบูรณ    สมมุติ   สมอง    สมาธิ    สมุด    สรอย    สราง

สวัสดี   สหกรณ     สัญญา     สัตว   สามัคคี    สําคัญ    สําหรับ   สุนัข สุเหรา

เสด็จ    เสร็จ    เสาร   แสดง

หญิง    หนวย    หนอง    หนอน     หนอย    หนัก   หนัง    หนาว     หนีบ    หนุน

หนุม   หมด    หมวก     หมอก     หมอน   หมอบ    หมั่น   หมาก      หมาย     หมุน

หยอก     หยอด     หยิบ    หาร    เหนียว   เหนื่อย    เหม็น    เหมือน    เหยียด

เหยียบ    เหยี่ยว   เหล็ก   เหลือง    แหลม     แหวน

องค    องุน  อธิบาย     อนามัย    อยาก     อยาง  อรอย     อวัยวะ   อันตราย

อัศจรรย    อาการ    อากาศ     อาคาร    อาจ   อาจารย    อาชีพ     อาศัย   อาหาร

อิฐ   อิสลาม     แอปเปล    ไอศกรีม
       www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน

								
To top