Docstoc

Reiselivsstatistikk 1982

Document Sample
Reiselivsstatistikk 1982 Powered By Docstoc
					NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412
   REISELIVSSTATISTIKK
         1982
     STATISTICS ON TRAVEL
         1982
     STATISTISK SENTRALBYRÅ
     OSLO - KONGSVINGER 1983
       ISBN 82-537-1959-0
        ISSN 0333-208X
EMNEGRUPPE
Reiseliv

STI KKOR D
FerieundersOkelser
Herberger
Hoteller
Leirplasser
Passasjerer
                      FORORD
    Denne publikasjonen gir en oversikt over reiselivsstatistikk utarbeidd av Statistisk
Sentralbyrå og andre institusjoner. Den inneholder nasjonalregnskaps- og sysselsettingstall for
hotell- og restaurantdrift og overnattingsstatistikk for hoteller, leirplasser og annen herbergevirk-
somhet. Ellers er det tatt med opplysninger om innreise og reisevaluta, noen hovedresultater fra
Byråets ferieundersOkelser og statistikk fra passasjertrafikk med båtruter og fly.
    Hotellstatistikken for 1982 er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 45 og nr. 51/
52, 1982, og i nr. 12, 1983. Statistikken over herbergevirksomheten ellers er gitt i Statistisk
ukehefte nr. 16, 1983. Innreisestatistikken gis månedlig i Statistisk ukehefte. Resultatene av
ferieundersOkelsene foreligger i egne publikasjoner, sist i NOS FerieundersOkelsen 1982. Noen
hovedtall for passasjertrafikk med båtruter og fly er også tatt inn i NOS Samferdselsstatistikk.
          Statistisk Sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger 21. juli 1983
                        Arne Oien
                                           Jan-Erik Lystad
                         PREFACE
    This publication gives a survey of available statistics on travel activities prepared by the
Central Bureau of Statistics and by other institutions. Thus, it contains statistics on national
accounts and employment covering operation of hotels and restaurants. Further, data are given on
guest-nights spent in hotels, at camping sites and in other lodging places, arrivals direct from the
non-Nordic area, travel currency receipts and expenditure, some main results from the holiday surveys
conducted by the Central Bureau of Statistics and statistics on passenger traffic by air and hy ship in
regular service.
    Some results from the hotel statistics 1982 have previously been published in the Weekly
Bulletin of Statistics (in Norwegian only) Nos. 45 and 51/52, 1982, and No. 12, 1983. Statistics
covering hoarding houses and other lodging places were published in the Weekly Rulletin of Statistics
No. 16, 1983. The statistics on arrivals are monthly given in the Weekly Bulletin of Statistics. More
detailed description of the results from the holiday surveys can be found in separate publications,
last in NOS Holiday Survey 1982.
    Some main results from statistics on passenger traffic by ship in regular service and by air
are also included in NOS Transport and Communication Statistics.
           Central Bureau of Statistics, Oslo/Kongsvinger 21 July 1983
                        Arne Oien
                                          Jan-Erik Lystad
                           INNHOLD
                                                      Si de

Figurregister                                       	         7
Tabellregister                                     	           8
Tekstdel
  1.   Generelt                  	                           15
     1.1. Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift              	       15
     1.2. Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift          	                15
     1.3. Forbruksundersøkelser                                	     15
     1.4. FullfOrt byggeareal for hotell- og restaurantbygg          	             15
  2.   Hotellvirksomhet                                   	       16
     2.1. Omfang                 	                           16
     2.2. Datainnsamling og bearbeiding                          	       16
     2.3. Begrep og kjennemerker                               	     16
     2.4. Oppgaver over formålet med hotelloppholdet                 	         17
     2.5. GjesteundersOkelsen til Oppland distriktshOgskole                	       17
  3.   Drift av leirplasser                                 	       17
  4.   Herbergevirksomhet ellers	                                     18
  5.   Hotell- og pensjonatvirksomhet i alt                         	       19
  6.   Innreise og reisevaluta                               	       19
  7.   FerieundersOkelser                                  	       19
     7.1. Formal                                       	     19
     7.2. Opplegg og gjennomføring av ferieundersOkelsene                   	     20
     7.3. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene                      	     20
     7.4. Begreper og kjennemerker ved ferieundersøkelsene                  	     20
  8.   Passasjertrafikk ned båtruter                              	     21
  9.   Passasjertrafikk med fly                                 	     21
 10.   Reisebyråer                                         	   21
 11. Hovedresultater og utviklingstendenser                              	   21
Sammendrag på engelsk                                       	     23
Figurdel                                              	     28
Tabelldel                                             	     34
Vedlegg
     1.  Hotellstatistikk. SpOrreskjema 	                              115
     2.  Campingstatistikk. Spørreskjema 	                              117
     3. Overnattingsstatistikk (Herbergevirksomhet ellers). SpOrreskjema 	              121
Utkomne publikasjoner
     Tidligere utkomet på emneområdet 	                                123
     Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. juli 1982 	              124
     Standarder for norsk statistikk (SNS) 	                             129
                       Standardtegn i tabeller

                       Oppgave mangler
                     : Tall kan ikke offentliggjOres
                     - Null
                     0 Mindre enn 0,5 av den brukte
                       enheten
                     * ForelOpig tall
                           CONTENTS
                                                           Page
Index of figures                                                 	  11
Index of tables                                                 	  12
Text
  1.   General remarks                                          	    15
     1.1.  National account data for operation of hotels and restaurants            	        15
     1.2.  Employment in operation of hotels and restaurants                    	      15
     1.3.  Surveys of consumer expenditure                           	        15
     1.4.  Floor area completed for buildings for hotels and restaurants              	      15
  2.   Operation of hotels                                    	        16
  3.   Operation of camping sites                                 	        17
  4.   Operation of boarding houses etc                            	          18
  5.   Operation of hotels and boarding houses, total                       	        19
  6.   Arrivals and travel currency                            	            19
  7.   Holiday surveys                                    	          19
  8.   Passengers carried by ship in regular service                       	        21
  9.   Passengers carried by air                               	          21
 10. Travel agencies                                    	            21
 11. Main results and developing trends                             	          21
Summary in English                                      	            23
Figures                                           	            28
Tables        	                                                34
Annexes
     1.  Hotel statistics. Questionnaire                      	              115
     2.  Camping statistics. Questionnaire                     	              117
     3. Guest-night statistics (Operation of boarding houses etc.). Questionnaire  	              121
Publications
     Previously issued on the subject                          	            123
     Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July 1982     	            124
     Standards for Norwegian Statistics (SNS)                    	              129                     Explanation of Symbols in Tables

                  ..  Data not available
                  :  Not for publication
                  -  Nil
                  0  Less than 0.5 of unit employed
                  * Provisional or preliminary figure
                             7
                          FIGURREGI STER
                                                         Side
1.  Godkjente hoteller. Tallet på senger etter hotellstOrrelse 	                         28
2.  Godkjente hoteller. Tallet p gjestedOgn etter hotellgruppe	                          29

3.  Godkjente hoteller. Tallet på gjestedOgn etter gjestenes nasjonalitet                	    30

4.  Godkjente hoteller. Kapasitetsutnytting for senger. Prosent ..... ....... ....... .           	  31

5.  Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly eller skip              	32

6.  Reisebyråer.	  Salg i Norge.	  Mill. kr  ....o.ses....ossooswoo.olbesessesseosesosssoor..0....se 	     33
	                            8


                         TABELLREGISTER
                                                        Side


  1. Generelt

   1.  Nasjonalregnskap. Produksjonskonto for hotell- og restaurantnæringen. 1977 - 1982.
     Mill.kr                                             	  34
   2.  Sysselsatte og utførte timeverk i hotell- og restaurantdrift. Arsgjennomsnitt og
     kvartalstall.	 1979 - 1982                                  	    35
   3.  Utgifter pr. husholdning pr. Ar til selskapsreiser og til innenlandsk hotell- og
     pensjonatopphold. 1973 - 1979 	                                   36
   4.  Hotell- og restauranthygg. Fullførte bygg etter byggets art. qolvflate i m 2 . 1977 -
     1981 	                                                36
  2. Hotellstatistikk

   5.  Hoteller og senger, etter hotellstørrelse. Absolutte tall on prosent. 1978 - 1982 	         37
   6.  Hoteller og sengetall i vinter- og sommersesongen i forskjellige hotellgrupper. Svar-
     prosent. 1978 - 1982 	                                        38
   7.  Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitets-
     utnytting. 1978 - 1982 	                                       39
   8.  Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong.
     Kapasitetsutnytting. 1978 - 1982 	                                  40
   9.  Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsut-
     nytting. 1978 - 1982 	                                        41
  10.  Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsut-
     nytting. 1978 - 1982 	                                        42
  11.  Alle hoteller. Gjestedøgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet. 1979 - 1982 	        43
  12.  Hoteller og senger, etter hotellgruppe. Fylke. 1982 	                        44
  13.  Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet, hotellgruppe og måned.
     Kapasitetsutnytting. 1982 	                                     45
  14.  Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og
     region. Kapasitetsutnytting. 1982 	                                 46
  15.  Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet on sesong.
     Fylke og region. Kapasitetsutnytting. 1982 	                             48
  16.  Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og kommune
     Kapasitetsutnytting. 1982 	                                     50
  17.  Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og
     region. Kapasitetsutnytting. 1982 	                                 54
  18.  Alle hoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet, hotellgruppe og måned. 1982 	        56
  19.  Alle hoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke. 1982 	                58
  20.  Turist- og hOyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region.
     1982 	                                                58
  21.  Byhoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og kommune. 1982 	            60
  22.  Landhoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region. 1982 	            60
  23.  Turist- og høyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke, region og
     måned. 1982 	                                            62
  24.  Byhoteller i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Gjestedfign etter
     gjestenes nasjonalitet, sesong og måned. 1982                   76
  25.  Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for senger i de enkelte måneder. Prosent. Fylke og
     region. 1982 	                                            80
  26.  Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for rom i de enkelte måneder. Prosent. Fylke og
     region. 1982 	                                            gl
  27.  Godkjente hoteller. Fylke og handelsdistrikt. 1982 	                         82
  28.  Godkjente hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet. Prosent. Fylke. 1979
     og 1982 	                                        85
  29. Godkjente hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet, hotellgruppe og måned.
     Prosent. 1979 og 1982                              86
                               9


                                                                   Side


  3. Leirplasstatistikk

	30.   Godkjente leirplasser. Tallet på. leirplasser og enhetsdøgn. Fylke. Juni - august 1982 •	                  R8
  4. Herbergevirksomhet ellers

  31. Herhergevirksomhet ellers. Tallet på bedrifter, senger og rom. By- og herredskommuner.
                       	
    Sommersesongen. 1979 - 1982                                                  88
  32.  Herbergevirksomhet ellers. Tallet på gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. By- og
                        	
     herredskommuner. Sommersesongen. 1982                                            89
  33.  Herbergevirksomhet ellers. Bedrifter som var åpne og gjestedøgn, etter måned. Kapasi-
     tetsutnytting for senger. By- og herredskommuner. Sommersesongen. 1982 ................ 	                  89
  34.  Herhergevirksomhet ellers. Gjestedøgn i de enkelte måneder, etter gjestenes nasjonalitet.
                                                     	
     P rosent.	 By- og herredskommuner.	 1982 . ........	  ....................... ................               90
                               	
  35.  Ungdomsherberger, turisthytter o.l. 1981 og 1982                                      90
  5. Hotell- og pensjonatvirksomhet i alt

  36. Hotell- og pensjonatvirksomhet. Tallet på hedrifter som var åpne og gjestedøgn for god-
    kjente hoteller, godkjente leirplasser og herhergevirksomhet ellers, etter måned. 1982 ..	                  91
  6. Innreise og reisevaluta

  37. Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly eller skip, etter
    nasjonalitet.	 1982	  .......  ........  .....................	    .....  004  .........  00000000400406      92
  38.  Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly og skip, etter måned og
     og nasjonalitet.	 1982  0000000000000000000000000000000000,40000000        .......  00  OOOOOOOOOOO  0400    94
  39.  Reisevalutainntekter og -utgifter. 1980 - 1982. Mill.kr .                                  96
  7. Ferieundersøkelser mv.
                                       	
  40.  Personer etter om de var på ferietur forskjellige årstider         Prosent. 1969 - 1970,
     1973 - 1974, 1978 - 1979 og 1981 - 1982 ..................                                  97
                                                                 	
                                         .... 00000000 ..... 000440004000040  41.  Personer som var pS ferietur forskjellige årstider i 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979
     og 1981 - 1982, etter tallet på ferieturdager	 .......... ...... 44044000000000 ...... .....                98
                                                    	
  42.  Personer som var på ferietur forskjellige årstider i 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979
     og 1981 - 1982, etter feriested.	 Prosent	                                          99
                                                              	
                                         0000000004400004000     ............  43.  Personer som var på ferietur forskjellige årstider i 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979
     og 1981 - 1982, etter type natur på feriestedet. 	 Prosent 000000000044000. 06400000000000000                100
                                                    	
  44.  Personer som var på ferietur forskjellige årstider i 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979
                                                  	
     og 1981 - 1982, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent ......... ••••••••••••••••0•••••                 101
  45.  Personer SON var på ferietur forskjellige årstider i 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979
                                 	
     og 1981 - 1982, etter viktigste transportmiddel. Prosent                                  102
  46.  Personer i grupper for yrke/husholdningsinntekt/hosted, etter tallet på ferieturdager
     i alt i perioden 1. september 1981 - 31. august 1982 ............... .................. 	                  103
  47.  Personer som var på ferietur i perioden 1. september 1981 - 30. april 1982 i grupper for
     kjønn/alder/husholdningsinntekt/landsdel for hosted, etter tallet på ferieturdager i ut- 	
     landet i samme periode                                                   105
                               10


                                                              Side


  7. FerieundersOkelser mv. (forts.)

  48.   Andel av personer i grupper for kjOnnialder som var på ferietur til forskjellige årstider
      1981/1982•	 Prosent ••••••••• 01 • ••• • aa••••••••••••••••••••••••••••••••••■■••••••••••••••••.•        106
                                                       	  49.   Andel av personer i grupper for yrke/husholdningsinntekt/bosted som var på ferietur til
      f orskjellige årstider 1981/1982.	 Prosent ................................................ 	          107
  8. Passasjertrafikk med båtruter

  50.   Passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet. 1978 - 1982. 1 000                  	    109
  51.   Innenlandsk rutefart etter ruteslag. Tallet på passasjerer. 1977 - 1981. 1 000	        .....	      109
  52.   Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk.	    1978 - 1982  odieessooloseseosesseosseeese 	     110
  53.   Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk etter måned. 1981 - 1982 ......... ..... . 	          110
  54. Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Tallet på passasjerer etter anlOpssted                    	    111
  9. Passasjertrafikk med fly

  55. Passasjertrafikken på flyplasser med ruteanlOp. 1982	                                112
  56. Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge, etter bestemmelsesland.
                                                              113
                                                            	
	1978      - 1982 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ms••••••••••••••••
  10. Reisebyråer
                                                        	
  57 .	  Reisehyråer.	  Salg i Norge.	  1971 - 1981.	  Hill. kr ............ ....... ........... ......        113
  58.   Salg fra private og NSBs reisebyråer. Fylke. 1980 - 1981. Mill. kr                       114
                                                          	
                                             soseesessomeasse0000

                                  	
  59.   Reisebyråenes salg etter salgsart. 1980 - 1981. Mill. kr                            114
                           11
                       INDEX OF FIGURES
                                                        Page
1.  Approved hotels.	  Number of beds by size of hotel  s......esseseelmoseeeeoese..a..seeesee...... 	    28
2.  Approved hotels.	  Number of guest nights by hotel category
                    -              easseesoossollioesoos..eloortesseollose	  29
3.  Approved hotels. Number of guest-nights by nationality of guests . ........ ................. 	      30
4.  Approved hotels. Utilization of capacity for beds. Per cent	      ........  .............  .....	  31
5.  Persons arrived in Norway direct from non-Nordic countries by air or sea ................... 	       32
6.  Travel agencies. Sales in Norway. Million kroner 	                             33
                                   12
                             INDEX OF TABLES
                                                                     Page


  1. General statistics

  1.  National accounts. Production accounts for the operation of hotels and restaurants.
     1977 198 -  Million kroner
           2.	           00elhese0000100sessessilbeiloWermesseeoesOosso..m.somosipses.p.               34

  2.  Employed persons and number of man-hours worked in operation of hotels and restaurants.
     A nnual average and quarterly figures.     1979 - 1982 ......rnedbereilibeiberipalboessessoseseesses.**           35

  3.  Expenses per household per year for package tours and for domestic hotel and boarding
     house accommodation. 1973 - 197g 	                                                36

  4.  Buildings for hotels and restaurants. Buildings completed hy type of building. Floor
     space in m •	 1977 - 1981	   ........... ......... ..........	 ............... ........                     36
  2. Hotel statistics

  5.  Hotels and beds, by size of hotel. Absolute figures and per cent. 197P - 1982 ..........	                     37

  6.  Hotels and beds in the winter and summer season within hotel categories. Response rate.
     1978 - 1982                                                     	      38

  7.  All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capa-
     city. 1978 - 1982                                                	        39

  8.  Tourist and mountain hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Uti-
     lization of capacity.	    1978 - 1982 ...rneosolPeeeireel.e.0,41000000000rnessweeseipiesoloesees 	              40

  9.  Town hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capa-
     city.	
                                                             	
        1978 - 1982   080.....W..10060400041040.801,04.00.00eosib0000seeelosooso0000004,00emesse                41

  10.  Rural hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of
     capacity.	                                                            42
                                 	
          1978 - 1982    000000 OOOOOOOOO 00040000  11.  All hotels. Guest-nights by hotel category and nationality of the guests. 1979 - 1982	                      43
                                      	
  12.  Hotels and beds, by hotel category. County. 1982                                         44

  13.  All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality, hotel category and month. Utili-
     zation of capacity.	
                                                                   	
                1982    00..0.00000000000006410.000041,1000.§40000e0o0044,6o0Ooseoessesdood.Omes            45
  14.  All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region.
                                                    	
     U tilization of capacity.	 1982 ............ OOOOOOOOO ............ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                  46
  15.  Tourist and mountain hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season.
                                                  	
     County and region. Utilization of capacity. 1982	    OOOOOO ......... OOOOOOOO . OOOOO                    48
  16.  Town hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and municipa-
     lity Utilization of capacity.	
                                                                 	
       .	                  1982 00011p011osesemeisesseeseesee000.seelpeessoeseseseeeoo               50
  17.  Rural hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region.
     U tilization of capacity.	    1982 4.01.00000..........eseeesemoseselp004104.01114,0,004.0eo000000041668.• 	          54

  18.  All hotels. Guest-nights by nationality of the guests, hotel category and month. 1982 • 	                     56

  19.  All hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County. 1982	                               58

  20.  Tourist and mountain hotels. Guest-nights       by   nationality of the guests. County and
     region.	 1982   0011psees0.0.00.000041100000. OOOOOOO 00000.000 OOOOO 000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0041.	           58

  21.  Town hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and municipality. 1982 •	                     60

  22.  Rural hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and region. 1982 ......	                     60

  23.  Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region
     and month.	 1982   eee.11,1.4.004,0004,,,...soosoose.40..0.406.60.041.6000000.1.64.04000000000000.0400111.,...	        62

  24.  Town hotels in Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Guest-nights by
     nationality of the guests, season and month. 1982                                    	    76

  25.  All hotels. Utilization of bed capacity, by month. Per cent. County and region. 1982 •	RI)
  26.  All hotels. Utilization of room capacity, by month. Per cent. County and region. 1982	                      81

  27.  Approved hotels. County and trade district. 1982 OOOOOO ............. OOOOOOOO ....... OOOOO 	                  82

  28.  Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation. Per cent. County.
	1979       and 1982 •••0•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	                 85
  29. Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation, hotel category and
                                                                 	
    month.	 Per cent.	 1979 and 1982      iiredlOossoloesso000004,118•06asseaeoesesi.e.4.1.00008..s.......0           86
                             13


                                                                   Page
3. Statistics on camping sites

30. Approved camping sites. Number of camping sites and unit nights. County. June - August
   1982                                                     	         88
4. Operation of other lodging places

31. Operation of other lodging places. Number of establishments, beds and rooms. Urban and
  rural municipalities.	 Summer season.	 1979 - 1982 	      *********	 OOOOOOO .........	                  88
32.  Operation of other lodging places. Number of guest-nights by nationality of the guests.
   Urban and rural municipalities. Summer season. 1982	                                      89
33.  Operation of other lodaing places. Establishments which were open and guest-nights, by
   month. Utilization of hed capacity. Urban and rural municipalities. Summer season.
   1982                                                       	       89
34.  Operation of other lodging places. Guest-nights in separate months, by nationality of the
   guests. Per cent. Urban and rural municipalities. 1982	                                     90
35.  Youth hostels, tourist huts etc. 1981 and 1982                                    	     90
5. Operation of hotels and boarding houses, etc., total

36. Operation of hotels, hoarding houses, etc. Number of establishments which were open and
  guest-nights by approved hotels, approved camping sites and operation of other lodging
  pl aces, by month.	 1982	   OOOOOOOO	    OOOOOO 1,041;6000 OOOOO 0000e.oe400000000.00eseo.001.0000111 	          91
6. Arrivals and travel currency

37. Persons arrived in Norway direct from non-Nordic countries by air or sea, by nationality.
  1982                                                            	   92
38.  Persons arrived in Norway direct from non-Nordic countries by air and sea, by month and
   nationality. 1982                                                   	     94
39.  Travel currency receipts and expenditure. 1980 - 1982. Million kroner                       	       96
7. Holiday surveys

40.  Persons by being on holiday at different times of the year. Per cent. 1969 - 1970,
   1973 - 1974, 1978 - 1979     1981 - 1982                                          97
                                                            	
                 and         sas.000.,mo.0410000 ,0•00000sposeee00001.00.0.000.16,00041.  Persons on holiday at different times of the year 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 and
   1981 - 1982, by number of days on holiday	  OOOOOOO	    ..............................	
                                    OOOOO                             98
42.  Persons on holiday at different times of the year 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 and
   1981    by holiday area.	
       - 1982,         Per cent   ..................... OOOOO seeelps OOOOO oesoolle001,80es 	            99
43.  Persons on holiday at different times of the year 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 and
   1981 - 1982, by type of nature in holiday area. Per cent    ...  ...
                                     ....  . ...
                                           ..  ... ...   ..    .          100
                                                                   10044. Persons on holiday at different times of the year 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 and
  1981 - 1982, by main type of accommodation. Per cent   ...  ...
                                   ..  ...  ...
                                         .  .. ... .. .   ..    .          101
                                                                   10145. Persons on holiday at different times of the year 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 and
  1981 - 1982, by main type of transportation. 	 Per cent      41100004,0000000.0000108.006.0000000.mas 	           102
46.  Persons in groups for occupation/household income/place of residence, by number of days on
   holiday during the period 1 September 1981 - 31 August 1982 	                                 103
47.  Persons on holiday during the period 1 September 1981 - 30 April 1982 in groups for sex/
   age/household income/region of residence, by number of days on holiday abroad during the
   same period	                          **eel;
                    OOOOO .0411006...0000,14.4.00.4sees OOOOO ea* OOOOOO    OOOOO rip.o.4100	        los
                                14


                                                                  Page


7. Holiday surveys (cont.)

48.  Percentage of persons in groups for sex/age on holiday at different times of the year
   1981/1982 00.10000041410.111**0011,10000000000 .....	 ******************* 41.04100111 ******************** 	         106
49.  Percentage of persons in groups for occupation/household income/place of recidence on
   holiday at different times of the year 1981/1982                                     	  1 1) 7
8. Passengers carried by ship in regular service

50.  Passengers carried in regular service between Norway and foreign countries. 1978 - 1g82.
   1 000  80.00,111011140000000000.006.10000060.,b.00.000000666.0006eM04160000084,1100411,410000.111,1111060,11.11. 	      109
51.  Regular coastal trade by type of service. Number of passengers. 1977 - 1981. 1 000 .....	                   109
52.  Express service Bergen - Kirkenes. Passenger traffic. 1978 - 1982	                              110
53.  Express service Bergen - Kirkenes. Passenger traffic by month of the year 	           1981 - 1982 ..	       110
54. Express service Bergen - Kirkenes. Number of passengers by place of call                   	         111
9. Passengers carried by air

55. Passenger traffic at airports with scheduled service. 1982                               	    112
56. Inclusive tours. Passengers departed from Norway, by country of destination. 1978 - 1982	                    113
10. Travel agencies

57. Travel agencies. Sales in Norway. 1971 - 1981. Million kroner                            	      113
58.  Sales hy private and Norwegian State Railways' travel agenc
                                ies. County. 1980 - 1981.
   Million krone	 r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4•••••••••••••••••••••••••••••• 	                114
59.  Sales by travel agencies by type of sale. 1980 - 1981. Million kroner ...................	                  114
                           15


1.	  GENERELT (TAB. 1-4)
1.1. Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift (tab. 1)
     Nasjonalregnskapet gir en systematisk statistisk beskrivelse av hele den norske samfunnshus-
holdning og dens transaksjoner med utlandet i en tilbakelagt periode. Dette skjer innenfor rammen av
en detaljert kontoplan. PS alle vesentlige punkter følger kontoplanen tilrådinger fra FN (A System of
National Accounts. United Nations, New York, 1968).
     Påliteligheten av nasjonalregnskapet avhenger sterkt av kvaliteten og omfanget av den primær-
statistikk en har å bygge på. For hotell- og restaurantnæringen finnes lite økonomisk statistikk.
Dette fører til at nasjonalregnskapsberegningene på dette området bygger på et til dels svakt grunnlag.
I Statistisk Sentralbyrås nasjonalregnskap er hele hotell- og restaurantnæringen behandlet som en sek-
tor. Det er derfor ikke mulig A gi fullstendige nasjonalregnskapsoppstillinger for deler av denne
næringen (f.eks. hotell- og pensjonatvirksomhet for seg). En har tatt med den delen av nasjonalregn-
skapet som viser produksjonskonti i faste og løpende priser. Det ville også vært av interesse S ha en
tabell over investeringer ifølge nasjonalregnskapets beregninger. Viktigste type av investeringer for
hotell- og restaurantnæringen er imidlertid hygninger, og i nasjonalregnskapet regnes disse bygninger
som leid fra sektoren Utleie av andre bygg. Det vil si at kapitalslitet for hotell- og res-
taurantnæringen i tabell 1 ikke omfatter kapitalslit på bygninger.
     Påløpt merverdiavgift er viktigste avgiftspost for hotell- og restaurantnæringen. Posten
onfatter dessuten investeringsavgift, avgift på salgs- og skjenkerettigheter mv. Subsidiene omfatter
vesentlig investeringstilskott.
1.2. Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift (tab. 2) 1
     Fra og med 1972 har Statitisk Sentralbyrå gjennomført kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser
bygd på intervjuoppgaver fra et representativt utvalg av befolkningen i aldersgruppene 16-74 år. Ar-
beidskraftundersøkelsene omfatter en uke i hvert kvartal. Sysselsatte omfatter selvstendige, lønns-
takere og dessuten familiemedlemmer uten fast avtalt lOnn i familiebedrift. Næringsgrupperingen er i
samsvar med Standard for næringsgruppering (revidert utgave 1978). Ved denne utvalgsundersøkelsen er
det imidlertid ikke mulig  å  gi opplysninger etter fylke og heller ikke etter en detaljert naringsoppde-
ling.
1.3. Forbruksundersøkelser (tab. 3) 2
     Av utgifter i forbindelse med reiseliv er utgiftene til selskapsreiser og til opphold ved ho-
teller og pensjonater innenlands spesifisert i Statistisk Sentralbyrås forbruksundersøkelser. Stati-
stikken bygger på et utvalg av landets husholdninger. En husholdning omfatter personer som har felles
bolig og felles kost (minst ett måltid pr. dag).
1.4. FullfOrt byggeareal for hotell- og restaurantbygg (tab. 4)_ 3
     Statistikken over byggeareal bygger på meldinger fra kommunene. Alle nybygg, tilbygg og påbygg
med minst 60 m 2 nybygd golvflate er tatt med.

 Nærmere beskrivelse og forklaring av arbeidskraftundersøkelsene er gitt i NOS Arbeidsmarkedstati-
stikk. 2 Nærmere beskrivelse og forklaring av forbruksundersøkelsene er gitt i NOS Forbruksundersøk-
else. 3 Nærmere beskrivelse og forklaring av byggearealstatistikken er gitt i NOS Byggearealstati-
stikk.
                              16


2. HOTELLVIRKSOMHET (TAB. 5-29)
2.1. Omfang
    Statistikken omfatter bare godkjente hoteller, dvs. hoteller som er godkjent av Reiselivsdirek-
toratet med grunnlag i lov om hotell, andre herbyrge og serveringsstader m.m. av 5. april 1957 og i
forskrifter gitt av Samferdselsdepartementet 6. juni 1958. Ft godkjent hotell må oppfylle visse krav
til utstyr, innredning mv. Blant annet må det som regel være minst 20 gjestesenger i hotellet.
2.2 Datainnsamlini og bearbeiding
    Statistikken bygger på månedsvise oppgaver over tallet på ankomne gjester, gjestedøgn etter
nasjonalitet og belagte rom. Oppgavene innhentes gjennom Reiselivsdirektoratet. Bearbeidingen av
oppgavene foregår i Statistisk Sentralbyrå.
    For  a  unngå  a  gi tall i statistikken for hotellgrupper innen fylker med færre enn tre hoteller,
er enkelte hoteller slått sammen med hoteller i andre grupper i vedkommende fylke. Denne sammenslåin-
gen er også nyttet ved beregning av totaltall og sesongtall for hele landet innen de tre hotellgrupper.
I 1982 gjelder dette:
    Østfold	             2 turisthoteller med 196 senger er gruppert sammen med landhotellene
    Akershus	            1 turisthotell med 137 senger er gruppert sammen med landhotellene
    Vestfold	             2 turisthotell med 123 senger er gruppert sammen med byhotellene
                     2 landhoteller med 101 senger er gruppert sammen med byhotellene
    Sogn og Fjordane	        1 byhotell med 100 senger er gruppert sammen med landhotellene i
                     Nordfjord og Sunnfjord
    Nord-Trøndelag	         2 landhoteller med 137 senger er gruppert sammen med hyhotellene.


    Enkelte hoteller har ikke gitt oppgaver for alle måneder. Tallet på ankomne gjester, gjeste-
døgn og tallet på belagte rom er beregnet for de grupper som disse hoteller tilhOrer. For alle hotel-
ler har en oppgave over åpningstiden og over tallet pS senger og tallet pS rom. Det er forutsatt at
hoteller en mangler oppgaver for, har samme kapasitetsutnytting for senger og rom som de hoteller som
har sendt inn oppgaver innen samme gruppe. Beregningene er foretatt for hver måned, hver hotellgruppe
og hver av de regioner (fylker, til dels også kommuner/distrikter innen fylket) som statistikken er
delt opp etter.
    Svarprosenten er jamt over så hOy (jfr. tabell 6) at en kan regne med at disse beregningene har
gitt forholdsvis pålitelige resultater.
2•3• Bevey O9 kjennemerker


HotellirupEe
    Hotellene er delt i tre grupper - turist- og høyfjellshoteller, hyhoteller og landhoteller.
Oppdelingen er dels en fOlge av forskjellige krav som stilles til utstyr mv. for de tre typer av hotel-
ler. Gruppene landhoteller og byhoteller omfatter vanlige hoteller i henholdsvis landdistrikter og
byer. De er SOM regel åpne hele året og har jamt besOk av forretningsreisende og turister. Ved tu-
rist- og høyfjellshoteller er virksomheten noe mer sesongbetont, og de har større besøk av turister.
                           17


Gjestesenger o	   jesterom
      Ved hvert hotell er det et visst antall gjestesenger og gjesterom som Reiselivsdirektoratet har
godkjent etter de krav som er stilt for godkjente hoteller. Bare disse sengene og rommene er tatt med
i tallet på senger og rom i tabellene (jfr. tabellene 5 og 12). En del hoteller driver også motell,
sportell, hytter mv. i tilknytning til hotelldriften. Senger og rom   a  dissse stedene er inkludert ved
beregning av kapasitetsutnyttingen for senger og rom. Ved stor pågang av gjester hender det at hotel-
lene tar i bruk senger og rom ogs8 utenom disse. De gjester som får tildelt slike rom og senger, er
med i statistikken over ankomne gjester og gjestedøgn. Tallet på senger og rom er derimot ikke med.
Dette fOrer til at kapasitetsutnyttingen for senger og rom for enkelte hoteller og for kortere perioder
kan overstige 100 prosent.


Svarprosent
      Svarprosenten for en gruppe hoteller er lik tallet pA sengedOgn i de hoteller det foreligger
oppgaver for i prosent av det totale antall sengedoign i alle åpne hoteller i vedkommende gruppe og
periode.


Sengedøgn og romdOgn
      Sengedøgn er lik tallet på senger i hotellet multiplisert med tallet på døgn som hotellet var
åpent i perioden. RomdOgn er lik tallet på rom i hotellet multiplisert med tallet på dgign som hotellet
var spent.


Kapasitetsutnytting
      Kapasitetsutnyttingen for senger er definert som tallet på gjestedøgn i prosent av mulige sen-
gedOgn og kapasitetsutnyttingen for rom som tallet på belagte romdOgn i prosent av mulige romdOgn.
2.4. Oppgaver over formålet med hotelloppholdet
      Oppgaveskjemaet for hoteller omfatter fra 1979 også spørsmål om gjestenes formål med hotellopp-
holdet. Disse opplysningene er bearbeidd for 1979 og for 1982. Resultatene for 1982 er tatt med i
denne publikasjonen.
      Statistisk Sentralbyrå tar sikte på å bearbeide formålsopplysningene hvert tredje år.
2.5. Gjesteundersøkelsen til Oppland distrikts49skole
      Oppland distriktshøgskole har for 1979 gjennomført en undersøkelse av formålet med hotellopp-
holdet, bruk av transportmidler mv. for et utvalg av hotellgjester. Resultatene fra undersOkelsen vil
en finne i publikasjonen GjesteundersOkelsen 1979, Reiselivsstudiet, Oppland distriktshOgskole. I NOS
Reiselivsstatistikk 1980 ble noen av hovedresultatene fra undersOkelsen gitt.
3. DRIFT AV LEIRPLASSER (TAB. 30)
      Statistikken omfatter leirplasser som er godkjent av de lokale helsemyndigheter og klassifisert

av Reiselivsdirektoratet. Forskrifter for godkjenning av leirplasser er gitt av Samferdselsdeparte-
mentet 28. desember 1966 med hjemmel i low om hotell, andre herbyrge og serveringsstader av 5. april
1957.
      Oppgavene fra leirplasser hentes inn av Reiselivsdirektoratet, som for 1982 også har foretatt
den statistiske bearbeiding.
      For 1982 fulgte man et annet undersøkelsesopplegg enn for tidligere år. Oppgaver over enhets-
døgn (teltdOgn, campingvogndOgn og hyttedøgn) ble hentet inn fra alle leirplasser. I tillegg skulle et
utvalg på 62 plasser gi opplysninger om blant annet tallet på personer pr. enhetsdøgn og gjestenes
nasjonalitet. Hensikten med utvalget var å framskaffe nakeltall som kunne brukes til   S beregne tallet
på overnattinger etter nasjonalitet for alle leirplasser samlet. Svarinngangen fra de 62 plassene var
                           18
imidlertid så ufullstendig at det ikke har vart mulig   3  beregne nakeltall som er pålitelige på
fylkesnivå. Derfor er det gitt hare enkelte summeriske resultater fra leirplasstatistikken for 1982 i
denne publikasjonen.
      Tabell 30 viser tallet på enhetsdOgn etter overnattingsmåte. Tabellen omfatter bare de
leirplasser som har sendt inn oppgave over enhetsdOgn (1 217 plasser). Det er ikke gjort beregninger
for de plasser det ikke foreligger oppgaver fra.
      På grunnlao av opplysninger fra utvalget om personer pr. enhetsdOgn har en beregnet at
leirplassene hadde i alt 5 855 000 overnattinger i månedene juni, juli og august 1982. Dette fordelte
seg med 74,3 prosent på nordmenn og 25,7 prosent på utlendinger. Det må understrekes at disse tallene
er beregnet på usikkert grunnlag og derfor br brukes med varsomhet.
      Fra utvalget på 62 plasser skulle det også hentes inn opplysninger om inntekter, kostnader,
investeringer mv. Disse oppgavene var imidlertid så ufullstendige at materialet ikke er bearbeidd.
      Nærmere opplysninger on resultater og opplegg av leirplasstatistikken for 1982 kan gis av
Reiselivsdirektoratet.
4. HERBERGEVIRKSOMHET ELLERS (TAB. 31-35)
      Fra og med 1974 har Statistisk Sentralbyrå hentet inn månedlig overnattingsstatistikk fra be-
drifter i næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers. SpOrreskjemaer er sendt til bedrifter som er
registrert under denne næringsgruppen i Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister.
      Bedrifts- og foretaksregisteret omfatter bare bedrifter som er pliktige til  å betale merverdi-
avgift eller arbeidsgiveravgift. Overnattinger er ikke gjenstand for merverdiavgift. Det er derimot
servering. En bedrift må   ogsS were av en viss stOrrelsel  fr den skilles ut som egen bedrift (et lite
pensjonat drevet sammen med en restaurant kan f.eks. gå sammen med restauranten). Disse to forhold
gjOr at en del mindre overnattingssteder faller utenfor statistikken.
      Avgrensningen av næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers, mot enkelte andre wings-
grupper er ikke alltid helt klar. De store studenterhjemmene som Kringsjå Studentby, Studentbyen på
Sogn mv. er regnet som hybelutleie og er derfor ikke tatt med i statistikken. Kursteder, rekonvale-
senthjem MN. er heller ikke med i næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers, men er tatt med under
Helse- og veterinærtjenester. Internat i forbindelse med en skole blir gruppert sammen med skolen
dersom elevene bor der gratis eller pensjonen er inkludert i skolepengene. Leirskoler, feriehjem for
firmaer og overnattinger på pensjonater mv. i samband med kurs, kongresser mv. kommer under
næringsgruppen Herbergevirksomhet ellers, og er således med i statistikken.
      For 1974 og 1975 ble skjemaene sendt til alle bedrifter i næringsgruppen. Fra og med sommer-
sesongen (mai-september) 1976 har en gått over til fullstendig telling av alle bedrifter med 20 eller
flere senger og et 20 prosents utvalg av de vrige. Fra og med 1979 har en gått over til bare A samle
inn oppgaver for sommersesongen (mai-september).
      Oppgavene over omsetningen for Herhergevirksomhet ellers, etter Statistisk Sentralbyrås
bedrifts- og foretaksregister, er nyttet til å beregne totaltall for tallet på overnattinger, tallet på
senger osv. Det er forutsatt at de hedrifter som har gitt overnattingsoppgaver har den samme andel av
overnattingene som de har av omsetningen. De overnattingsstedene som leverte inn oppgaver over over-
natting hadde om lag 70 prosent av den totale omsetning. Den forholdsvis lave svarprosenten og de
beregnede totaltallene gj$r imidlertid at overnattingsstatistikken for Herbergevirksomhet ellers er
usikker. Det utilstrekkelige datagrunnlaget gjeir at pålitelig statistikk for fylker eller distrikter
ikke kan gis.
    -  Overnattinger ved ungdomsherberger og turisthytter er i prinsippet med i statistikken over
herbergevirksomhet utenom hoteller og leirplasser, men er også i tabell 35 gitt særskilt på grunnlag av
oppgaver mottatt direkte fra organisasjonene for disse overnattingsstedene.


 Minimumskravet for 1 skille ut en enhet som særskilt bedrift er at den sysselsetter minst n person
i normal driftstid. Virksomhetskombinasjoner skal i alminnelighet ikke deles i flere bedrifter, dersom
hver av virksomhetene sysselsetter færre enn 3 personer i gjennomsnitt for året.
                          19


5. HOTELL- OG PENSJONATVIRKSOMHET I ALT (TAB. 36)
     For hotell- og pensjonatvirksomhet i alt er det gitt oppgaver fra overnattingsstatistikken.
     Ifølge Standard for næringsgruppering er næringshovedgruppen oppdelt slik:


     632	  Hotell- og pensjonatvirksomhet
     6321 Hotellvirksomhet
       Drift av godkjente hoteller
     6322 Drift av campingplasser (leirplasser)
     6329 Herbergevirksomhet ellers
       Drift av pensjonater, gjestgiverier, turisthytter, moteller, ungdomsherberger og andre
       herberger.


     Det går av dette fram at hytteutleie og romutleie faller utenfor statistikken for hotell- og
pensjonatvirksomhet.
     I mange tilfelle driver en eier virksomhet på samme sted innen flere av disse næringsgruppene
(f.eks. drift av campingplass kombinert med pensjonatdrift). Skillet mellom de tre næringsgruppene kan
derfor iblant bli noe uklart. For overnattingsstatistikken har en i tvilstilfelle prOvd å  fa  med over-
nattingene pS i hvert fall en av næringsgruppene, f.eks. slik at overnattingene på et mindre pensjonat
er slått sammen med overnattingene på en tilknyttet leirplass.
     Fra og med 1979 har en oppgaver bare for sommersesongen for herbergevirksomhet ellers. For
1978 hadde en oppgaver for hele året. Tallet på gjestedøgn i vintersesongen og oktober-desember for
1982 er beregnet ved å anta at de utgjør samme andel av tallet på gjestedøgn for sommersesongen 1982
som for 1978.
     For 1982 foreligger opplysninger bare for perioden juni - august når det gjelder overnattinger
pS leirplasser. En har beregnet overnattingstall også for årets Ovrige måneder. Dette er gjort ved     a
anta samme månedsfordeling av overnattingene i 1982 som i 1981.
6.  INNREISE OG REISEVALUTA (TAB. 37-39)
     Etter at passkontrollen ved grensene innen Norden ble opphevet i 1958, og kontrollen med per-
sonbiltrafikken i 1962 ble opphevet, falt grunnlaget bort for en fullstendig statistikk over innreise
til Norge.
     På grunnlag av meldinger fra politiet utarbeider imidlertid Statistisk Sentralbyrå hver måned
statistikk over reisende til Norge fra ikke-nordiske land fordelt etter nasjonalitet. Fra og med 1977
har Danmark og Sverige sluttet å utarbeide tilsvarende statistikk. Det samme gjelder Finland fra og
med 1980.
     Oppgaver over reisetrafikkinntekter og -utgifter er hentet fra utenriksregnskapet og bygger
hovedsakelig på oppgaver fra Norges Bank over omsetningen av valuta til reiseformål. Som valuta til
reiseformål regnes også Norges Statsbaners samtrafikkoppgjør med utlandet. Utlendingers reiseutgifter
med norske skip og fly til og fra Norge er ikke regnet med i oppstillingen over reisevalutainntekter.
7.  FERIEUNDERSOKELSER 1 (TAB. 40-49)
7.1. Formål
     Statistisk Sentralbyrå har hatt ferieundersøkelser i 1970, 1974, 1976, 1978, 1979 og 1982.
Formålet med undersøkelsene har vært å kartlegge nordmenns ferievaner og -atferd. UndersOkelsene regi-
strerer ferieturene som personer i forskjellige grupper av befolkningen har foretatt, hvordan turene
fordelte seg etter årstid, reisemål, bruk av transportmiddel og overnattingsmåte, avstand til ferie-
sted, natur på feriestedet, utelving av ferieaktiviteter mv. Ett av formålene med undersøkelsene er   å
undersøke endringer over tiden i disse forhold.


 For nærmere forklaring og beskrivelse av ferieundersøkelsene viser en til NOS Ferieundershkelsen
1970, NOS Ferieundershkelsen 1974, NOS Ferieundershkelsen 1978/1979, hefte I og II og NOS Ferieunder-
søkelsen 1982.
                            20


   Opplen oa 9jennomfering av ferieundersekelsene
      Undersekelsen i 1982 bygger  0  et utvalg av personer i alderen 16-74 5r som ikke hørte til
felleshusholdninger. Tidligere omfattet undersekelsene personer i alderen 15-74 år.
      Undersekelsene i 1970 og 1974 ble gjennomfert hesten 1970 og 1974 og gjaldt perioden fra 1.
september 1969 - 31. august 1970 og tilsvarende periode i 1973/1974. Undersøkelsen i 1978 foregikk i
september 1978 og dekket perioden 1. september 1977 - 31. august 1978. I mai 1979 ble det også fore-
tatt en undersøkelse som dekket perioden 1. mai 1978 - 30. april 1979. Undersekelsen i 1982 dekket
perioden 1. september 1981 - 31. august 1982.
      Resultatene av undersekelsene bygger på svar fra felgende antall personer: Undersøkelsen i
1970 2 681 personer, undersøkelsen i 1974 2 255 personer, undersekelsen i 1978 2 299 personer,
undersekelsen i 1979 2 368 personer og undersekelsen i 1982 2 387 personer.


7.3. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene
      Resultatene av en statistisk undersekelse vil som regel inneholde visse målings- og hearhei-
dingsfeil. To andre feiltyper er utvalgsvarians og utvalgsskjevhet som skyldes at resultatene bygger
på utvalg av befolkningen. Utvalgsvarians er et uttrykk for den usikkerhet en får i resultatene fordi
disse bygger pS opplysninger om bare en del av befolkningen. Ved    S beregne en størrelse som kalles
standardavviket kan en få et mål på hvor stor utvalgsvariansen er. Utvalgsskjevhet oppstår ved at
personer med bestemte kjennemerker og bestemt atferd ikke blir representert i utvalget i samme grad som
de forekommer i befolkningen. Dette kan f.eks. skje ved at personer i bestemte grupper har særlig høyt
frafal1. 1


7.4. Begreper og kjennemerker ved ferieundersøkelsene


Ferietur
      Som ferietur er regnet opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som
inkluderer minst 4 overnattinger.


Varighet av ferieturen
      Varigheten av ferieturen er regnet fra og med avreisedagen til og med hjemkomstdagen. Friler-
dager, sen- og helligdager er regnet med.


Landsdeler (tab. 42)
      Landsdelene er definert på fOlgende måte:
      Landsdel	     Fylker
      Østlandet	    Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark
      SOrlandet 2	Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland
      Vestlandet 2	Hordaland, Sogn og Fjordane, Mere og Romsdal
      Trøndelag	    Sør-Trendelag, Nord-Trendelag
      Nord-Norge	    Nordland, Troms, Finnmark
 PSliteligheten i ferieundersekelsene er nærmere drOftet i spesialpublikasjonene. Se note 1, side 19.
2 For 1982 er Rogaland fylke regnet med til Serlandet, mens det for tidligere undersøkelser ble regnet
med til Vestlandet.
                               21


8.  PASSASJERTRAFIKK MED BATRUTER (TAB. 50-54)
      Statistikken over passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet (tab. 50) bygger på oppgaver
hentet inn av Landslaget for Reiselivet i Norge fra de enkelte rederiene.
      Statistikken over innenlandsk rutefart (tab. 51) er utarbeidd hvert Ar siden 1953 og omfatter i
prinsippet alle konsesjonspliktige ruter. Statistikken bygger på oppgaver fra de enkelte ruteselska-
per. Båtruter i havneområder som ikke er konsesjonspliktige, er fra 1975 tatt med i statistikken.
      Den innenlandske rutefarten er delt inn i fOlgende ruteslag:     Kystruter  (herunder Hurtigruten
Bergen - Kirkenes), lokalruter, bygderuter, bilferjeruter, innsjøruter og båtruter i havneområder.
Bilferjeruter  pS innsjOer  er regnet som ferjeruter.
      For ferjeruter er de fleste oppgaver hentet fra Vegdirektoratets ferjestatistikk.
      Trafikkstatistikk for Hurtigruten Bergen - Kirkenes (tab. 52-54) har vært utarbeidd av Statis-
tisk  Sentralbyrå fra  1947,  og hygger  på  de turrapporter som Samferdselsdepartementet innhenter fra de
enkelte skip for hver tur.
      Tallet på passasjerer til og fra de enkelte anlOpssteder (tab. 54) er beregnet på grunnlag av
oppgaver fra 4 av rutens 13 skip.
9.   PASSASJERTRAFIKK MED FLY (TAB. 55-56)
      Luftfartsverket utarheider luftfartsstatistikken og utgir den i egne publikasjoner.
Her er det gitt enkelte hovedresultater.
10.  REISEBYRAER (TAB. 57-59)
      Omsetningsstatistikk for reisebyråer er blitt utarbeidd av Reiselivsdirektoratet siden 1970. I
reisebyråloven av 4. november 1948 (med tillegg av 20. desember 1956 og 30. juni 1959) er reisebyrå-
virksomhet definert. Slik virksomhet går i korthet ut på produksjon, formidling og salg av reisetje-
nester til enkeltpersoner og grupper i inn- og utland. Statistikken omfatter bare reisebyråer med full
bevilling. De bedrifter som driver reiseformidling i kraft av begrenset tillatelse, blant andre mange
og store trafikkselskaper, er holdt utenfor. Det er videre bare oppgaver fra salgskontorene i Norge
som er tatt med.
      Statistikken for 1981 omfatter 270 salgskontorer. Av disse har en fått svar fra 260. En har
beregnet seg fram til omsetningen for de byråene som en ikke har mottatt oppgave fra.
      Statistikken for 1982 er ennå ikke ferdig bearbeidd.
11.   HOVEDRESULTATER OG UTVIKLINGSTENDENSER


Hoteller
      Ved begynnelsen av 1982 var det registrert i alt 452 godkjente hoteller med til sammen 50 995
senger. Av disse var 187 hoteller mej 22 454 senger registrert som turist- og høyfjellshoteller, 168
hoteller med 22 136 senger var byhoteller og 97 hoteller med 6 405 senger var gruppert som landhotel-
ler. Fra 1981 var det en netto Okning på i alt 6 hoteller og til sammen 2 160 senger. Store hoteller
med over 200 senger utgjør en voksende del av hotellbestanden. I 1978 hadde disse hotellene 24,2 pro-
sent av alle sengeplassene, i 1982 var andelen 34,4 prosent.
      Hotellene hadde i 1982 i alt 7 159 000 gjestedøgn. Dette var en nedgang på 3,8 prosent fra
1981. BesOkssvikten var sterkest for utlendinger. Tallet på gjestedøgn for utlendinger gikk ned med
8,0 prosent fra 2 489 000 i 1981 til 2 291 000 i 1982. Nordmenn hadde i alt 4 868 000 overnattinger
ved hotellene i 1982, mot 4 952 000 i 1981. Dette var en nedgang på 1,7 prosent. I forhold til 1981
sank tallet på overnattinger med 2,6 prosent i vintersesongen, 4,2 prosent i sommersesongen og 4,6
prosent i høstsesongen.
                           22


      Økende sengekapasitet og lavere besOkstall gav en markert nedgang i kapasitetsutnytting for
senger, fra 45,5 prosent i 1981, 41,8 prosent i 1982.
      Turist- og heyfjellshotellene hadde i 1982 i alt 2 959 000 overnattinger, byhotellene hadde
3 458 000 overnattinger og landhotellene 742 000 overnattinger. Fra 1981 var nedgangen sterkest for
turist- og høyfjellshotellene med 6,7 prosent færre gjestedøgn. For byhotellene sank tallet på gjeste-
degn med 0,9 prosent og for landhotellene med 4,6 prosent.
      Utviklingen varierte fra fylke til fylke. Sterkest økning var det for Nord-Trendelag med 6,2
prosent flere gjestedøgn enn i 1981. Aust-Agder hadde sterkest nedgang med 14,3 prosent i forhold til
1981. Kapasitetsutnyttingen for senger var West i Oslo med 56,6 prosent, og lavest i Østfold med
33,5 prosent  pS  årsbasis for alle hoteller.
      I 1982 utgjorde yrkesopphold ved hotellene 48,7 prosent av alle overnattinger, mens opphold for
ferie/fritid utgjorde 51,3 prosent. Disse andelene har endret seg lite siden siste registrering i
1979. Andelen yrkesopphold var på henholdsvis 58,7 prosent og 56,4 prosent for by- og landhoteller,
men bare 36,6 prosent for turist- og hOyfjellshotellene. OgsS her var det store variasjoner mellom
fylkene. Rogaland hadde heyeste andel yrkesopphold med 83,8 prosent, mens andelen var lavest i Tele-
mark med 23,7 prosent.


Leirplasser
      Statistikken for leirplasser er usikker for 1982 (se avsnitt 3). Beregningene tyder på at
leirplassene hadde i alt om lag 6 000 000 overnattinger i 1982, eller en oppgang på rundt 7,7 prosent
fra 1981.


Herberger
      I herbergevirksomhet ellers ble det i 1982 registrert i alt 1 105 bedrifter med til sammen
47 000 senger. Beregninger viser at det var om lag 3 430 000 overnattinger i 1982 mot om lag 4 680 000
i 1981. Overnattingene fordelte seg med 72 prosent for nordmenn og 28 prosent for utlendinger.


Innreise
      Til sammen 1 330 000 personer reiste i 1982 inn til Norge med fly eller skip direkte fra ikke-
nordisk land. Dette var en økning fra 1981 med om lag 14 prosent.
      Om lag 84 prosent reiste inn med fly og 16 prosent med båt.
      De tre viktigste hjemland for innreiste utlendigner var Storbritannia og Nord-Irland, Vest-
Tyskland og USA, med henholdsvis 136 000 personer, 85 000 personer og 80 000 personer.


Selskaasreiser
      Til sammen 388 000 personer reiste fra Norge på selskapsreiser med charterfly i 1982. Dette
var en økning på 39,8 prosent fra 1981, og er det høyeste tallet for slike reiser som noen gang er
registrert. Spania var viktigste reisemål med i alt 176 000 reisende. Dernest kom Hellas med 102 000
reisende i 1982.


Reisevaluta
      Utenriksregnskapet har vist en sterk ekning i reisevalutautgiftene de siste årene. Fra 1981
til 1982 ekte utgiftene til reisevaluta med 27,8 prosent og kom opp i 10,5 milliarder kroner i 1982.
Reisevalutainntektene har vokst betydelig langsommere, og var i 1982 på 4,7 milliarder kroner. Det var
en oppgang på 5,6 prosent fra 1981.


Reisebyråer
      Reisebyråene hadde i 1981 samlet salg i Norge på 3,9 milliarder kroner. Økningen fra 1980 var
på i alt 19,0 prosent. Salg fra private reisebyråer utgjorde 3,3 milliarder kroner, og salg fra NSBs
reisebyråer var på 0,6 milliarder kroner.
                          23


                      SUMMARY IN ENGLISH
1.  GENERAL REMARKS (TABLES 1-4)


1.1. National account data for operation of hotels and restaurants (table 1)
     The National Accounts present a systematic statistical description of the Norwegian economy for
a given period. This is obtained through a detailed accounting system, which in all main respects is
adapted to the recommendations laid down by the Statistical Commission of the United Nations (see
National Accounts, United Nations, New York, 1968).
     The reliability of the national accounts depends on the quality and coverage of the primary
statistics, which are the basis for the calculations. For hotels and restaurants only limited economic
statistics are available, so it follows that the calculated national account data for this field will
yield uncertain results.
1.2. Employment in operation of hotels and restaurants (table 2)
    From 1972 the Central Bureau of Statistics has carried out quarterly labour force sample
surveys based on a representative sample of the population in the age groups 16-74 years. The labour
force sample surveys cover one week of every quarter of a year. By this type of small sample surveys
data by county or by detailed group of industry would be rather unreliable.
1.3. Surveys of consumer expenditure (table 3)
    The surveys of consumer expenditure are based on a sample of the households in the country.
1.4. Floor area completed for buildings for hotels and restaurants (table 4)
    The statistics about floor area completed cover all new buildings and extensions with at least
60 m 2 useful floor space.
2.  OPERATION OF HOTELS (TABLES 5-29)
    To be approved the hotels must comply with various requirements about equipment etc., and
usually have a minimum of 20 beds. The statistics are based on hotel returns giving number of guests
arrived, guest-nights classified according to the nationality of the guests and number of rooms occu-
pied. The returns are compiled monthly by the Directorate for Travel and Tourism.
    Hotels are classified into three categories - tourist and mountain hotels, town hotels and
rural hotels. Most of the rural hotels are open for guests throughout the year, and are in the same
way as the town hotels visited regularly by business men and by occasional guests. Tourist and
mountain hotels are visited mainly by holiday makers. Finally, all categories of hotels are to in-
creasing extent in recent years, visited by people who attend courses, seminars, conferences etc.
These visitors are also counted together with ordinary holiday makers.
    To avoid disclosing figures for groups covering less than three hotels, some hotels have in the
tables been grouped together with hotels in other categories in the county in question. This disclo-
sure rule is also followed in calculating country totals for each hotel category.
    As some hotels have not sent in the returns, the Central Bureau of Statistics has for non-
respondents calculated the numher of guest-nights. The data are estimated in accordance with the
assumption that respondents as well as non-respondents have had the same utilization of capacity for
beds. The number of beds are known for all hotels. Calculations are made monthly by county or by
district within the county.
                            24


      Utilization of bed capacity is calculated as estimated guest-nights as a percentage of poten-
tial bed nights, and utilization of room capacity as estimated occupied room nights as a percentage of
potential room nights. Room nights correspond to number of rooms in the hotel multiplied by number of
nights during which period the hotel is kept open.
3.  OPERATION OF CAMPING SITES (TABLE 30)
      Statistics on camping sites are based on reports compiled and prepared by the Directorate for
Travel and Tourism. For 1982 a change in routines was introduced. Reports on unit nights (tent-
nights, camping caravan-nights and cottage-nights) were compiled from all camping sites, while a sample
of 62 sites should give additional information on the number of persons per unit night and on nationa-
lity of guests. The sample was expected to supply key figures for estimating the number of guest-
nights by nationality etc. The responses from the 62 sites were, however, too insufficient for esti-
mating fully reliable number of guest-nights etc. on the level of counties. Therefore the content of
the statistics for 1982 is limited.
      Included in the calculations are only camping sites for which reports have heen suhmitted.
      Further information about statistics on camping sites for  1982 can be obtained from the Direc-
torate for Travel and Tourism.
4.  OPERATION OF BOARDING HOUSES ETC. (TABLES 31-35)
      As from  1974 the Central Bureau of Statistics has prepared statistics about guest-nights etc.
for lodging places other than hotels and camping sites. Questionnaires have been sent to establish-
ments in the Register of Establishments and Enterprises maintained by the Central Bureau of Statistics.
This register only covers establishments which have to pay value added tax and employers' contribution
to social security schemes. Guest-nights are not due to value added tax. Thus, some minor establish-
ments will not be counted.
      For 1974 and 1975 questionnaires were sent to all establishments in the industry group opera-
tion of other lodging places. As from the summer season (Ma y-September) 1976 questionnaires are sent
to all establishments with 20 beds or more and to a sample of 20 per cent of the other establishments.
As from 1979 the statistics only comprise the summer season.
      Estimated totals of the number of guest-nights, beds etc. are based on the assumption that the
respondents shares of these totals correspond with their shares of total sales, as shown in the Regis-
ter of Establishments and Enterprises. The respondents represented about 70 per cent of total sales
for 1982. Due to the low response rate, however, the grossed data are not fully reliable. The number
of guest-nights, beds etc. are therefore not broken down by region, like county or district within the
county.
5. OPERATION OF HOTELS AND BOARDING HOUSES, TOTAL (TABLE 36)
      Total data for the operation of hotels and boarding houses are given from the guest-night sta-
tistics.
      According to Standard Industrial Classification the group is subdivided into:
      632	  Operation of hotels, boarding houses, etc.
      6321 Operation of hotels
      6322 Operation of camping sites
      6329 Operation of other lodging places
                           25


      It occurs rather often that one owner in the same region runs establishments within a various
number of these industry groups. The distinction between the separate groups is therefore not always
quite clear.
      Excluded from the statistics on operation of hotels and boarding houses are nights spent in
cabins or in private rooms rented to tourists.
6.  ARRIVALS AND TRAVEL CURRENCY (TABLES  37-39)
     On the basis of reports from the police, the Central Bureau of Statistics publishes monthly
statistics on persons travelling directly from non-Nordic countries to Norway, classified by nationali-
ty. Corresponding statistics are until and including   1976 elaborated in Denmark, Finland and Sweden.
However, as from  1977 Denmark and Sweden and as from 1980 Finland are no longer elaborating statistics
on these travels.
     Statistics relating to foreign travel expenditure and receipts are extracted from the balance
of payment statistics and are mainly based on figures furnished by the Bank of Norway in respect of
sales and purchases of currency for travel purposes. These figures include amounts featured in the
State Railways' international rail traffic and are settled by international clearing. The travel ex-
penditure of foreigners travelling by Norwegian ships and   aircrafts to and from Norway is not included
in the list of foreign travel receipts.
7.  HOLIDAY SURVEYS (TABLES  40-49)
     Holiday surveys have in  1970, 1974, 1976, 1978, 1979 and 1982 been conducted by the Central
Bureau of Statistics. The purpose of these surveys is to provide statistics on holiday habits and
behaviours of the Norwegian population. In the survey for   1979 some questions on occupational travels
were also included.
     The surveys are based on samples of the population aged  15-74 living in private households.
The interviewees were in autumn 1970 and 1974 asked about their holiday making in course of 1 September
the previous year to the next 31 August. The survey in 1978 was carried through at autumn 1978 and the
interviews related to the period  1 September 1977 - 31 August 1978. The survey in 1979 was conducted
in May  1979 and related to the period 1 September 1978 - 30 April 1979. The survey in 1982 related to
the period  1 September 1981 - 31 August 1982.
                                                1970
     The results of the surveys were based on the following number of persons: The survey in
2 681 persons, the survey in 1974 2 255 persons, the survey in 1978 2 299 persons, the survey in 1979
2 368 persons and the survey in 1982 2 387 persons.
     The following definitions are adopted in the holiday surveys:


Holiday
     Holiday means  a stay outside the place of residence for health and recreation purposes which
includes at least four consecutive nights.


The duration of the holiday
     The duration of the holiday is counted as from the day of departure from place of residence up
to and including the date of return. Sundays and ordinary Saturdays off are included.
                           26
8.  PASSENGERS CARRIED BY SHIP IN REGULAR SERVICE (TABLES 50-54)
     Statistics on passengers carried in regular service between Norway and foreign countries are
collected by the Norway Travel Association.
     Statistics on regular coastal trade cover in principle all regular services. These statistics
are based on reports submitted by the individual companies and comprise scheduled services between
Norwegian ports. As from 1975 passenger services by boats and vessels in harbour traffic are in-
cluded.
     The statistics in the Express Service Bergen - Kirkenes are based on reports compiled by the
Ministry of Transport and Communication.
9.  PASSENGERS CARRIED BY AIR (TABLES 55-56)
     The Civil Aviation Administration compiles the air service statistics of which the main results
are given in the present publication.
10. TRAVEL AGENCIES (TABLES 57-59)
     The sales statistics for travel agencies have been compiled by the Directorate for Travel and
Tourism since 1970.
11. MAIN RESULTS AND DEVELOPING TRENDS


Hotels
     At the beginning of 1982 452 hotels with a total of 50 995 beds were registered. This compri-
sed 187 tourist and mountain hotels with 22 454 beds, 168 town hotels with 22 136 beds and 97 rural
hotels with 6 405 beds. From 1981 there was a net increase totalling 6 hotels and 2 160 beds. Large
hotels with more than 200 beds make up an increasing part of the total hotel capacity.
     A total of 7 159 000 guest-nights were registered in the hotels for the year 1982. This was a
total decrease of 3.8 per cent from 1981. Number of guest-nights for foreigners decreased by 8.0 per
cent and for Norwegians there was a reduction of 1.7 per cent from last year. As related to 1981 the
number of guest-nights was reduced by 2.6 per cent for the winter season, by 4.2 per cent for the sum-
mer season and by 4.6 per cent for the autumn.
     The combination of increasing capacity and fewer guests produced a reduction in utilization of
capacity for beds, from 45.5 per cent in 1981 to 41.8 per cent in 1982.
     In tourist and mountain hotels there was a total of 2 959 000 guest-nights in 1982, in town
hotels 3 458 000 and in rural hotels 742 000 guest-nights. The decrease in guest-nights was most ex-
pressed for tourist and mountain hotels, with 6.7 fewer nights spent than in 1981. For town hotels and
rural hotels the decrease was 0.9 per cent and 4.6 per cent, respectively.
     Developments differed as between the counties. In the county of Nord-TrOndelag there was an
increase of guest-nights by 6.2 per cent from 1981. The strongest decrease was found in Aust-Agder
with 14.3 per cent fewer nights spent in 1982 than in 1981. Utilization of capacity for beds was at a
top in Oslo with 56.6 per cent and at a low in Østfold with 33.5 per cent as an annual average.
     For 1982 48.7 per cent of the nights were spent for occupational purpose, while holidays and
recreation counted for 51.3 per cent of the guest-nights. In town hotels and rural hotels guest-nights
for occupational purpose made up 58,7 and 56.4 per cent, respectively. For tourist and mountain hotels
this percentage was 36.6.
                           27


Camping sites
    .      The statistics on camping sites for 1982 is not fully reliable (see chapter 3). According to
estimates a total of about 6 000 000 nights were spent at camping sites in 1982. This is an increase
of about 8 per cent from 1981.


Boarding houses etc.
      Estimates indicate that about 3 430 000 nights were spent in boarding houses etc. i 1982, as
against 4 680 000 nights for 1981. Norwegians counted for 72 per cent of the guest-nights and foreig-
ners for 28 per cent.


Arrivals
      A total of 1 330 000 persons arrived in Norway by air or sea directly from non-Nordic countries
in 1982. The number of arrivals increased with about 14 per cent from 1981. About 84 per cent arrived
by air and 16 per cent by sea. For arriving foreigners United Kingdom, West Germany and U.S.A. were
the most important generating countries with 136 000, 85 000 and 80 000 persons, respectively.


Inclusive tours
      A total of 388 000 persons departed from Norway by air on inclusive tours during 1982. This
was an increase of 39.8 per cent from 1981, and the highest figure was reported for such tours.
      Spain was the most important country of destination, with Greece ranking second.


Travel agencies
      Travel agencies had total sales in Norway of 3 900 million kroner in 1981, which was an incease
of 19.0 per cent from 1980. Sales from private travel agencies made up 3 300 million kroner and sales
from Norwegian State Railways' travel agencies counted 600 million kroner.
                             28


                                         1)
Figur 1. Godkjente hotener. Tallet på senger etter hotellstorrelse          Approved hoteis.
      Number of beds by size of hotel     ])
          l-  0.•]
                Over 200 senger


          rm     100 - 199 senger

          Sil     Under 100 senger                              Number
                                                     of beds
                                                     60 000
50 000                                                  50 000
40 000                                                  40 000
30 000                                                  30 000
20 000                                                  20 000
10 000                                                  10 000
    0                                                   0

      1972  1 973    1974  1975    1976  1977  1978  1 979  1980  1981  1982

1)  Hoteller med bevilling ved begynnelsen av året.
2) Approved hotels at the beginning of the year.
                   • :
                                         29Figur 2. Godkjente hoteller. Tallet på gjestedøgn etter hotellgruppe                             Approved hotels. Number
        of guest nights by hotet category
               —
                 •  A
                      1  Turist- og høyfjellshoteller       Touriot cznd mountain hotels
                        Byhoteller  Town hotels
Tallet på            i'apZ Landhoteller Rural hotels	                                         Number of
gjestedOgn                                                                     guest—nights
8 000 000 —                                                                      8 000 000
7 000 000                                                                       7 000 000
6 000 000                                                                       6 000 000
5 000 000                                     ,	   a	                             5 000 000
                                                                   •
          .•.•.	      • • •.•.'.	
                           . • • •.•.*.a. •••••.•••••••• • •••••.•.'.•.`. •
                                                    • •• •••• ••••
                                                             .,•,•.•.•.*.*.s. •••.-.
                                                                • •

4 000 000                                                                       4 000 000
3 000 000 —                                                                      3 000 000
2 000 000 —                                                                      2 000 000
 000 000  L                                                                     1 000 0 0 0
                                                             1
         1972	    1973	        1974	  1975	   1976   1977	   1978    1979	     1980       1981 1982
                              30Figur 3. Godkjente hoteller. Tallet på gjestedøgn etter gjestenesnasjonalitet       Approved hotels.
        Number of guest nights by nationality of guests
                -
                Nordmenn  Norwegians
            NV‘A  Utlendinger  Foreigners
                                                Number of
 a I let på
 je sted95gn                                          guest-nights
8000 000                                              — 8 000 000
7 000 000                                               7 000 000
6 000 000                                              6 000 000
5 000 000                                              5 000 000
 000 000                                               4 000 0
                                                       00      ^
3 000 000                                              3 000 000
 000 000                                               2 000 000
 000 000
                                                   1 000 000
         1972       1974  1975  1976   1977     1979 1980
            1973                   1978        1981   1982
                       31

Figur 4. Godkjente hoteller. Kapasitetsutnytting for senger. Prosent  Approved hotels.
     Utilization of capacity for beds. Per cent

             Alle hoteller  All hotel categories
                       Tourt and mountain -noteZs
                           32Figur 5. Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly eller skip     Persons
      arrived in Norway direct from non-Nordic countries by air or sea


              Fly Air
              Skip Sea
Personer innreist                                    Persons arrived
1 400 000 —                                           — 1 400 000
1 200 000                                             1 200 000
1 000 000                                             1 000 000
 800 000                                              800 000
 600 000                                              600 000
 400 000                                              400 000
 200 000                                              200 000
                1
       1972  1973  1974   1975  1976  1977  197 8  1979  1980  1981  1982
                              33


Figur 6. Reisebyråer. Salg i Norge. Mill.kr Travel agencies. Sales in Norway. Million
        kroner
      	
 Mill.kr                                              Million kroner
 4 000                                                     —4000


 3 800           M Private travel agencies
                   reisebyråer
                 Private
                                                          3 800
                 NSBs reisebyråer Norwer:iian
 3 600
              gig State Railways' travel agencies                           3 600


 3 400                                                    -^
                                                          3 400


 3 200                                                       3 200


 3 000                                                       3 000


 2 800                                                       2 800


 2 600                                                       2 600


 2 400                                                       2 400


 2 200                                                       2 200


 2 000                                                       2 000


 1 800                                                       1 800


 1 600                                                       1 600


 1 400                                                       1 400


 1 200                                                       1 200


 1 000                                                       1 000

  800                                                        800


  600                                                        600


  400                                                        400


  200                                                        200
            	
                                  i	  .          I	  _
        1971    1972   1973 1974   1975	  1976  1977	    1978  1979  1980	    1981
                                  34

Tabell 1. Nasjonalregnskap. Produksjonskonto for hotell- og restaurantnæringen. 1977 - 1982. Mill.
     kr National accounts. Production accounts for the operation of hotels and restaurants.
     1977 - 1982. Million kroner

                                              Lcipende priser
                                           At current market prices

                                     1977	  1978	   1979	     1980	  1981	  1982*

Romutleie	   Lodging ............ ..... ........	          1 317	  1 532	  1 741	     1 961	  2 279	  2 631
Servering	    Food and drinks	                    4 468	  4 708	  4 990	     5 677	  6 685	  7 740
Tjenester levert i alt	     Services delivered, total 	      5 785	  6 240	  6 731	     7 638	  8 964 10 371
Varer og tjenester mottatt	  Goods and services
received ...................... ..... .............. 	         3 087	  3 237	  3 515	     4 013	  4 707	  5 011
Kapitalslit	     Depreciation  oseemeeseesesooseeer.	        103	   135	   138	      127	   135	   141
Nettoprodukt	     Met products ......................	       2 595	  2 868	  3 078	     3 498	  4 122	  5 219
Av dette Of which
 LOnn	   Wages	                           1 966	  2 136	  2 229	     2 543	  2 963	  3 356
 Driftsresultat	     Operating surplus ....... .....	        224	   354	   453	      506	   623	  1 080
 Avgifter - subsidier	   Indirect taxes -
 subsidies 4.1,114....eseoosesseellbe,bseeeosee00.0.1.0,00,       405	   378	   396	      452	   538	   783                                     Faste (1975-)priser	     At constant (1975)prices
R omutleie e.o.poosoeol000.Wiliorpeoes.oeseeses...seefive        1 034	  1 033	  1 068	     1 122	  1 141	  1 097

S ervering  ',see* ..... eelpeoeee.....mosii.seeeeesooseaposo	    3 498	  3 393	  3 548	     3 769	  3 620	  3 472

Tjenester levert i alt     .rneeeoposeoewoew.,0000*e	        4 532	  4 426	  4 616	     4 891	  4 761	  4 569

Varer og tjenester mottatt	                       2 590	  2 479	  2 601	     2 993	  3 058	  2 935

Kapitalslit ...................................... 	            90	   96	     92	     90	   87	   88

Nettoprodukt   re..eseosesosesoso....esollossewees. 	        1 852	  1 851	  1 923	     1 808	  1 616	  1 546

Kilde:	     Nasjonalregnskap.	    Source: National accounts.
	                                  35

   Tabell 2. Sysselsatte og utfOrte timeverk i hotell- og restaurantdrift. Arsgjennomsnitt og kvartals-
        tall. 1979 - 1982 Employed persons and number of man-hours worked in operation of hotels
        and restaurants. Annual average and quarterly figures. 1979 - 1982
                 	
   Sysselsatte og timeverk                   Enhet
                   	
   Employed persons and man-hours                Unit	   1979	     1980	  1981	  1982


   Arsgjennomsnitt	    Annual average
    Sysselsatte	    Employed persons             1 000	   39	      40	   40	   40

    UtfOrte timeverk	    Man-hours worked .........
     I alt pr. uke	    Total per week ............     1 000	  1 248	    1 206	  1 191	  1 229
 Gjennomsnitt pr. uke	
	35,6	         Average per week                          34,2	  33,9	  34,4

   1.kvartal	  quarter
    Sysselsatte	    OOOOOOOOOOOOOOOOOO ............    1 000	    37	      43	   40	   37
    UtfOrte timeverk
     I alt pr. uke   solipodisere.0,00000,001,41000W!    1 000	  1 176	    1 307	  1 087	  1 130
     Gjennomsnitt pr. uke    00001,0000.000000000000         35,3	     33,9	  31,5	  32,6
   2. kvartal
    Sysselsatte                        1 000	    37	      39	   43	   40
    UtfOrte timeverk
     I alt pr. fike .............................       1 000	  1 094	    1 062	  1 382	  1 402
     Gjennomsnitt pr. uke                        33,1	     31,4	  34,7	  36,8
   3. kvartal
    Sysselsatte ...................... OOOOO          1 000	    39	      39	   39	   43
    UtfOrte timeverk

       alt pr. uke   0000.1.060046.—Dro000000•041.41100.  1 000	  1 281	    1 216	  1 118	  1 251
     Gjennomsnitt pr. uke                        37,1	     36,6	  35,7	  35,2

   4. kvartal
    Sy sselsatte	   OOOOOOOOO . OOOOOOOOOOO ..........   1 000	    43	      39	   37	   39
    UtfOrte timeverk
     I alt pr. uke                      1 000	  1 441	    1 237	  1 177	  1 134
     Gjennomsnitt pr. uke                        36,7	     34,9	  33,9	  32,6
   Kilde:	      Arbeidsmarkedstatistikk.	   Source: Labour Market Statistics.
                                    36

Tabell 3. Utgifter pr. husholdning pr. år til selskapsreiser og til innenlandsk hotell- og pensjonat-
     opphold. 1973 - 1979 Expenses per household per year for package tours and for domestic
     hotel and boarding house accommodation. 1973 - 1979


                                            1973 	        1974 - 1976	 1977 - 1979
Va-	                                         Andel av	          Andel	    Andel
re-	                                         forbruksut-	         av	     av
nr.	 Vare- og tjenestegruppe	                        Utgift gift i alt	          for-	     for-
Item Commodity and service group	                      Expen- Share of	        Ut-	 hruks- Ut-	  bruks-
No.	                                     diture consumption	      gift ut-	   gift ut-
                                           expenditure,	        gift	    gift
                                           total	            i alt	    i alt
                                       1973-	   Prosent	      1976- Pro-	     1979- Pro-
                                       kroner	   Per cent	     kroner sent	    kroner sent
832 Selskapsreiser	    Package tours	                   201	      0,5	      359	    n,7	   772	  1,2
     Innenlands	  Domestic  000,80000,8000000.,,D00000	         28	      0,1	      44	    0,1	   47	  0,1
     Utenlands	  Abroad  OOS000000000100600000000000 	         174	      0,5	      316	    0,6	   725	  1,1
833 Utgifter ved hoteller og pensjonater, innen-
  lands 1 Expenses for hotels and boarding
  houses, domestic' lossooloormeeesseesoseeessosoe             107	      0,3	      166	    0,3	   232	  0,4


1 Utgifter til opphold ved hoteller og pensjonater, ungdomsherberger, overnattingshytter.
1 Expenses for hotel and boarding house accommodation, youth hostels, bed night cabins.
K i 1 d e: NOS ForbruksundersAkelse 1973, 1974 - 1976 og 1977 - 1979.
Source: NOS Survey of Consumer Expenditure 1973, 1974 - 1976 and 1977 - 1979.
Tabell 4. Hotell- og restaurantbygg. FullfOrte bygg etter byggets art. Golvflate i m 2 . 1977 - 1981
      Buildings for hotels and restaurants. Buildings completed by type of building. Floor space
      in m 2 . 1977 - 1981

                                	                                Restauranter
                           I alt	           Hoteller	     Andre herberger	       og kafeer
                           Total            Hotels	      Other lodging	       Restaurants
Ar                                                    places	         and cafés
Year                    Tallet   r:•	     Golv-
                      bygg	          flate	  Tallet	  Golv-	   Tallet	     Golv-	  Tallet	  Golv-
                      Number of	       Floor	  på	    flate	   på	       flate	  på	    flate
                      buildin s	       s ace	  bye.	         by,'	           by1977  00.046000.0000010000000.8006       91	        65 619	   45	   45 947	    32	     15 018	   14	   4 654

1978  ...........•...............       103	        72 542	   37	   45 331	    39	     17 722	   27	   9 489
1979  0.0.0000041011180......000.11100     71	        60 685	   26	   36 543	    29	     16 149	   16	   7 993
1980  oepro.lbseeroossill000lposseeeso     97	        85 971	   31	   55 455	    45	     21 301	   21	   9 215
1981  000.000000000.040000 ,84100000      80	        64 379	   34	   48 755	    34	      8 954	   12	   6 670


K i 1 d e:	 Materiale fra Statistisk Sentralbyrås byggearealstatistikk 1977 - 1981.
Source: Figures from the Central Bureau of Statistics' building statistics 1977 - 1981.
	
                                    37

  Tabell 5. Hotelier' og senger, etter hotellstOrrelse. Absolutte tall og prosent. 1978 - 1982
        Hotels' and beds, by size of hotel. Absolute figures and per cent. 1978 - 1982


  HotellstOrrelse                 Hoteller	     Hotels	                   Senger	    Beds
  Size of hotel
                     1978	   1979	  1980	    1981	       1982	   1978	   1979	   1980	     1981	   1982
                                   Absolutte tall	        Absolute figures


  I  ALT	  TOTAL .. ...........	   433	   434	   439	      446	     452	  42 429	  44 065	  45 441	   48 835	    50 995

  Under 20 senger Less than
  20 beds ...................	       3	    3	    3	        2	     2	    57	    57	     57	      30	    30
   20 - 29 senger	    beds ...	    38	    33	    27	      29	     27	    912	    789	    651	     693	    635
    30 - 39	      ........	    30	    25	    28	      22	     25	   1 027	    848	    950	     745	   844
   40 - 49	       ... OOOOO	   41	    40	   42	       34	     31	   1 832	  1 815	   1 902	     1 565	   1 405
    50 - 59	      ........	    39	    37	   41	       41	      46	   2 105	  2 012	   2 233	     2 220	  2 514
    60 - 69	      ........	    35	    37	    37	      34	     32	   2 241	  2 378	   2 369	     2 165	  2 035
    70 - 79	      ........	    40	    40	    34	      36	     38	   2 950	  2 947	   2 517	     2 675	  2 811
   80 - 89	       0.0001100	   21	    24	    25	      29	     28	   1 737	  1 994	   2 093	     2 414	  2 340
   90 - 99	       ........	    28	    30	    36	      28	     27	   2 601	  2 787	   3 342	     2 609	  2 530
  100 - 149	       ........	    89	    92	    86	     102	      99	  10 537	  10 975	  10 325	   12 197	    11 814
          i.                             40	      39	   6 182	  6 018	   6 541	     6 727	  6 500
  150 - 199	       ........	    37	    36	    39	
  200 senger og over
       	
  and over                32	    37	    41	      49	     58 10 248 11 445 12 461 14 795 17 537                                            Prosent	   Per cent

  I  ALT	              100,0	  100,0	  100,0 100,0	         100,0	   100,0	  100,0	   100,0	     100,0	  100,0

  Under 20 senger	           0,7	   0,7	   0,7	      0,4	      0,4	    0,1	    0,1	    0,1	     0,1	    0,1
   20 - 29 senger	     .....	   8,8	   7,6	   6,2	      6,5	      6,0	    2,1	    1,8	    1,4	     1,4	    1,2
   30 - 39	      ..........	   6,9	   5,8	   6,4	      4,9	      5,5	    2,4	    1,9	    2,1	     1,5	    1,6
    40 - 49	     •••••0••••	   9,5	   9,2	   9,6	      7,6	      6,9	    4,3	    4,1	    4,2	     3,2	    2,8
    50 - 59	     ••••••••••	   9,0	   8,5	   9,3	      9,2	     10,2	    5,0	    4,6	    4,9	     4,5	    4,9
   60 - 69	      ••••••••••	   8,1	   8,5	   8,4	      7,6	      7,1	    5,3	    5,4	    5,2	     4,4	   4,0
   70 - 79       ..........	   9,2	   9,2	   7,7	      8,1	      8,4	    7,0	    6,7	    5,5	     5,5	    5,5
   80 - 89	      ..........	   4,8	   5,5	   5,7	      6,5	      6,2	    4,1	    4,5	    4,6	     4,9	   4,6
   90 - 99       ..........	   6,5	   6,9	   8,2	      6,3	      6,0	    6,1	    6,3	    7,4	     5,3	    5,0
  100 - 149	      ••••••••••	   20,6	   21,2	  19,6	    22,9	       21,9	   24,8	   24,9	    22,7	    25,0	   23,2
  150 - 199	      ..........	   8,5	   8,3	   8,9	      9,0	      8,6	   14,6	   13,7	    14,4	    13,8	   12,7
  200 senger og over	          7,4	   8,5	   9,3	    11,0	       12,8	   24,2	   26,0	    27,4	    30,3	   34,4


    Hoteller med bevilling ved begynnelsen av året.
  I- Approved hotels at the beginning of the year.
                               38

Tabell 6. Hoteller og sengetall i vinter- og sommersesongen i forskjellige hotellgrupper. Svarpro-
     sent. 1978 - 1982	  Hotels and beds in the winter and summer season within hotel cate-
     gories. Response rate. 1978 - 1982

                                     Vintersesongen	     Sommersesongen
                    Hele aret	             januar-april	      mai-september
Hotellgruppe	            The whole year	            Winter season	      Summer season
og ar	                                  January-April 	     May-September
Hotel	                    Svar-
category	         Hotelier' Sengerl prosent 	          Svar-	          Svar-
and year	         Hotels'	 Beds'	  Rate of	 Hoteller 2 Senger prosent Hoteller 2 Senger prosent
                       response


ALLE HOTELLER
ALL HOTELS

               433	    42 429	    95,8	    392	   38 172	  96,1	  438	  43 866	  96,8
               434	    44 065	    92,1	    394	   39 704	  94,2	  435	  44 964	  92,5
               439	    45 441	    95,3	    402	   41 246	  94,3	  444	  46 937	  95,6
               446	    48 835	    94,7	    405	   44 249	  95,7	  450	  49 949	  93,6
               452	    50 995	    94,3	    418	   46 814	  94,4	  454	  52 148	  93,8


TURIST- OG
HOYFJELLS-
HOTELLER
TOURIST AND
MOUNTAIN HOTELS

1978 ............      164	    17 828	    95,0	    146	   15 991	95,3	   170	  18 764	  96,3
1979 ............      171	    18 765	    91,5	    153	   16 841	  93,8	  170	  18 937	  92,2
1980 ............      175	    19 658	    94,5	    158	   17 840	  94,3	  180	  20 876	  94,4
1981  000•000 ,601,06    183	    21 385	    93,2	    164	   19 366	  93,2	  183	  22 073	  92,5
1982  ilesso008.000     187	    22 454	    93,2	    167	   20 118	  94,2	  186	  22 316	  92,4


BYHOTELLER
TOWN HOTELS

1978 ............      169	    18 932	    98,2	    161	   17 109	  98,6	  170	  19 321	  98,9
1979 ............      168	    19 552	    94,7	    159	   17 717	  96,2	  170	  20 079	  94,8
1980  oeseo..0.404,641)   169	    20 029	    97,4	    159	   18 032	  96,0	  167	  19 979	  97,4
1981 ............      165	    20 920	    97,5	    156	   18 905	  98,6	  168	  21 194	  96,6
1982 ............      168	    22 136	    96,8	  161	     20 403	  95,9	  168	  22 968	  96,8


LANDHOTELLER
RURAL HOTELS

               100	    5 669	    90,0	     85	    5 072	  90,0	  98	  5 781	  91,2
               95	    5 748	    85,2	     82	    5 146	  88,6	  95	  5 948	  85,1
               95	    5 754	    90,6	     85	    5 374	  88,3	  97	  6 082	  93,6
               98	    6 530	    90,4	     85	    5 978	  94,4	  99	  6 682	  87,8
               97	    6 405	    89,8	     90	    6 293	  89,9	  100	  6 864	  88,6

1 Hoteller med bevilling ved begynnelsen av aret. 2 Hoteller med bevilling apne i sesongen.
1- Approved hotels at the beginning of the year. 2 Approved hotels open during the season.
	                                39

    Tabell 7. Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsut-
         nytting. 1978 - 1982 All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season.
         Utilization of capacity. 1978 - 1982
                                                          Kapasitets-
                                               	
                     Ankomne gjester            Gjestedøgn      	        utnytting
                       Number of          Number of guest-nights          Utilization
    Sesong og år            Quests arrived                             _of capacity
    Season and year                 Utlen-
                   I alt	  Mordmenn	 dinger                          Senger Rom
                   Total	  Nor-	   Foreig-    I alt	  Nordmenn Utlendinger Beds	        Rooms
                        wegians	 ners
                                                       1	   Prosent
                                                           Per cent


    Hele året
    The whole year

 1978	
	47,6 619 	
    3 677 225 2 443 810 1 233 415 6 752 975 4 404                      2 348 356         	  57,0
    1979	           3 842 512 2 590 334 1 252 178 6 974 168 4 612 798	      2 361 370     47,5	    56,6
    1980 ............... 3 957 764 2 705 733 1 252 031 7 325 981 4 895 814	         2 430 167     47,7	    57,2
    1981............... 4 017 385 2 737 619 1 279 766 7 440 720 4 952 172 	         2 488 548     45,5	    56,3
    1982	  ...... ....... 3 892 371 2 679 976 1 212 395 7 158 920 4 868 095	        2 290 825     41,8	    53,0


    Vintersesongen
    (januar-april)
    Winter season
    (January-April)

    1978 ... ............	    960 627  764 613   196 014 2 114 871 1 521 621      593 250	     47,8	    57,8
    1979 ... ... ....... ..	   959 056  778 587   180 469 2 044 904 1 521 321      523 583	    44,5	    54,4
    1980 ...............    1. 018 050  830 381   187 669 2 200 325 1 632 818      567 507	     45,5	    55,4
    1981...............	    1 034 357  853 512   180 845 2 239 188 1 662 981      576 207	    43,3	    54,4
    1982 ...............	   1 005 285  832 015   173 270 2 181 188 1 652 420      528 768	    40,5	    52,4


    Sommersesongen
    (mai-september)
    Summer season
    (May-September)

    1978 ....mi.."... 1 990 645 1 064 275        926 370 3 338 974 1 812 904	     1 526 070     52,5	    59,8
    1979	           2 120 823 1 159 240   961 583 3 564 792 1 961 011 	    1 603 781     54,3	    61,3
    1980	           2 157 281 1 199 768   957 513 3 695 624 2 076 292 	    1 619 332     54,1	    61,6
    1981 .......... ..... 2 194 563 1 200 419      994 144 3 770 253 2 084 833	     1 685 420     51,6	    60,3
    1982 --mi..... 2 123 820 1 183 439         940 381 3 611 719 2 066 599	     1 545 120     47,1	    56,7


    Oktober-desember
    October-December

    1978 ...............     725 953	  614 922   111 031 1 299 130 1 070 094      229 036     38,3	    50,7
    1979 ...............     762 633	  652 507   110 126 1 364 472 1 130 466      234 006     38,7	    50,5
    1980 eposeoseeseerso     782 433	  675 584   106 849 1 430 032 1 186 704      243 328     38,5	    51,6
    1981 ....... .....      788 465	  683 688   104 777 1 431 279 1 204 358      226 921     37,0	    51,1
    1982 ...............     763 266	  664 522   98 744 1 366 013 1 149 076       216 937     33,4	    47,0
	                                      40

  Tabell 8. Turist- og hOyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong.
       Kapasitetsutnytting. 1978 - 1982	 Tourist and mountain hotels. Arrivals and guest-
       nights, by nationality and season. Utilization of capacity. 1978 - 1982

                                                                 Kapasitets-
                             Ankomne gjester          Gjestedøgn              utnytting
                               Number of         Number of guest-nights          Htilization
  Sesong og år                      guests arrived                            of capacity
  Season and year                  	    Nordmenn Ut-           	
                       alt       Nor-	   lendinger   I alt    Nordmenn	  Utlen-     Senger Rom
                         	
                      Total       wegians	 Foreigners                dinger     Beds	  Rooms
                                                                  Prosent
                                                              1	    Per cent

  Hele året
  The whole year


  1978  •00000000000000000       1 334 106      942 602   391 504  2 721 406   1 860 694  860 712     46,5  52,1
  1979  000000.000000.0.000      1 394 933     1 017 566   377 367  2 834 088   2 004 562  829 526     46,6  52,2
  1980 ..................        1 499 170     1 103 148  396 022  3 111 857   2 207 591  904 266     47,1  52,8
  1981 ..................        1 564 296     1 135 674   428 622  3 173 125   2 223 637  949 488     44,9  52,1
  1982  0.000000.00000080.       1 469 733     1 081 548  388 185  2 959 253   2 149 740  809 513     40,5  47,9


  Vintersesongen
  (januar-april)
  Winter season
  (January-April)


  1978  000000,100,4,004,0•00      328 263	     270 729	   57 534	   935 952    651 270  284 682     51,9	  56,1
  1979 ..................         345 531	     299 482	   46 049	   930 962    692 489  238 473     48,5	  53,0
   	
  1980        0••••••••••     369 815	     322 551	   47 264	  1 036 418    763 408  273 010     50,5	  54,4
  1981  •001101110  •• • ••• •• •••   404 419	     351 423	   52 996	  1 062 179    786 789  275 390     47,5	  53,1
  1982                  368 678	     328 214	   40 464	   993 969    770 578  223 391     43,1	  49,5


  Sommersesongen
  (mai-september)
  Summer season
  (May-September)


  1978                  758 798	      437 257	  321 541	  1 309 018	   771 938 537 080	      48,5	  53,4
  1979                  792 666	     473 066	  319 600	  1 393 972	   845 259 548 713	       50,6	  55,4
  1980  04000110,0111100.1.4,1104 ,   849 958	      514 302	  335 656	  1 534 072	   946 656 587 416	      51,1	  56,3
  1981  1100111000000000000110     872 923	      508 899	  364 024	  1 559 157	   922 856 636 301	      48,5	  55,1
  1982  000.4104104.0000041.00     825 307	      486 646	  338 661	  1 451 208	   895 253 555 955	       43,9	  50,8


  Oktober-desember
  October-December


  1978                  247 045	      234 616	   12 429	   476 436	   437 486	  38 950	     35,2	  44,2
  1979  00000.4.4.00,00,10008      256 736	     245 018	   11 718	   509 154	   466 814	  42 340	     36,1	  45,0
  19 80 ..................        279 397	     266 295	   13 102	   541 367	   497 527	  43 840	     34,7	  44,0
  1981 ..................         286 954	     275 352	   11 602	   551 789	   513 992	  37 797	     34,0	  44,8
  1982  000000000000009000        275 748	     266 688	   9 060	   514 076	   483 909	  30 167	     30,3	  40,4
                                       41

Tabell 9. Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsut-
     nytting. 1978 - 1982	  Town hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season.
     Utilization of capacity. 1978 - 1982

                                                              Kapasitets-
                                    	
                           Ankomne gjester
                                  	              Gjestedøgn         utnytting
                             Number of            Number of guest-nights      Utilization
Sesong og år                     guests arrived                            of capacity
Season and year                           Utlen-
                       I alt	    Nordmenn dinger	                  Utlen-	   Senger Rom
                       Total	    Nor-	   Foreig-	     I  alt	  Nordmenn	  dinger	   Beds	 Rooms
                             wegians	     ners
                                                               Prosent
                                                               Per cent

Hele året
The whole year


1978 .. •••••••••••••••••         1 928 669 1 215 070 713 599 3 288 351 2 035 953 1 252 398	           51,2	  64,2
1979   000  OOOOO  00000  OOOOO  0  2 012 312 1 276 456 735 856 3 408 137 2 116 094 1 292 043 	           51,0	  63,3
1980   000000,6000•0600000        2 010 311 1 292 568 717 743 3 452 251 2 167 377 1 284 874	           51,1	  64,3
1981   0.00000410000,0600006       2 003 265 1 288 344 714 921 3 490 296 2 200 312 1 289 984 	          49,2	  63,3
1982   OOOOO  O0041  OOOOOOO  060   1 991 747 1 292 863 698 884 3 457 795 2 203 939 1 253 856 	          45,6	  60,2


Vintersesongen
(januar-april)
Winter season
(January-April)

1978           	         524 603	    406 107 118 496	     942 341	   695 141	  247 200	  46,6	  62,3
1979 ...    0000600060000000	       503 152	    390 664 112 488	     903 144	   672 490	  230 654	  43,6	  59,0
1980	                    533 865	    415 870 117 995	     941 454	   703 240	  238 214	  43,7	  59,6
1981   0000000000000000000	        510 898	    408 269 102 629	     935 960	   703 102	  232 858	  41,9	  58,9
1982	                    518 582	    410 411 108 171	     944 585	   708 322	  236 263	  39,7	  56,9


Sommersesongen
(mai-september)
Summer season
(May-September)


1978                    1 006 103	   497 382 508 721 1 661 096	       826 420	  834 676	  59,0	  68,5
1979  ...................        1 086 158	    550 134 536 024 1 785 802	       897 026	  888 776	  60,6	  69,6
1980 	                   1 060 285	    543 355 516 930 1 773 766	       903 783	  869 983	  60,3	  69,8
1981	   OOOOOOOOOOOO           1 078 416	    549 240 529 176 1 821 068	       933 229	  887 839	  58,3	  68,7
1982 ...................          1 069 792	   558 082 511 710 1 799 536 	       948 092	  851 444	  53,3	  64,9


Oktober-desember
October-December


1978  dp.seeestioesseeeeoes.	       397 963	   311 581	     86 382	  684 914	   514 392	  170 522	  43,4	  58,9
1979  .omeseeestreessoosse	        423 002	   335 658	     87 344	  719 191	   546 578	  172 613	  43,2	  57,7
1980 ..  000•0600060000000	        416 161	   333 343	     82 818	  737 031	   560 354	  176 677	  44,3	  60,6
1981  000000  OOOOOOOO   O0OOO	    413 951	   330 835	     83 116	  733 268	   563 981	  169 287	  42,3	  59,3
1982  0000•00000000040060	         403 373	   324 370	     79 003	  713 674	   547 525	  166 149	  38,9	  55,7
	


                                 42

  Tabell 10. Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedOgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitets-
        utnytting. 1978 - 1982	 Rural hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and
        season. Utilization of capacity. 1978 - 1982

                                                     Kapasitets-
                          Ankomne gjester	         GjestedOgn	     utnytting
                            Number of	       Number of guest-nights	  gtilization
  Sesong og år                   guests arrived 	of     capacity
  Season and year                         Utlen-
                       I alt	   Nordmenn	  dinger	itlen- 	Senger Rom
                       Total	   Nor-	    Foreig-	 I alt	  Nordmenn dinger	 Beds	  Rooms
                            wegians	   ners
                                                      Prosent
                                                      Per cent

  Hele året
  The whole year

  1978  0.0000000000000.000000      414 450	  286 138	  128 312	  743 218	  507 972	  235 246	  38,9	  46,4
  1979  60006000.0000.06.00.00      435 267	  296 312	  138 955	  731 943	  492 142	  239 801	  37,9	  45,4
  1980  sormeeelessoosoesosodoews    448 283	  310 017	  138 266	  761 873	  520 846	  241 027	  38,1	  46,2
  1981  0000.0066  *******   0000.0  449 824	  313 601	  136 223	  777 299	  528 223	  249 076	  35,5	  45,0
  1982  0.00.00.000000000..000      430 891	  305 565	  125 326	  741 872	  514 416	  227 456	  32,9	  42,9

  Vintersesongen
  (januar-april)
  Winter season
  (January-April)

  1978  0000000000000660000006	     107 761	  87 777	   19 984	  236 578	  175 210	  61 368	  39,4	  47,3
  1979 ......................	      110 373	  88 441	  21 932	  210 798	  156 342	  54 456	  34,7	  42,7
  1980  00-.000000.0.00006.000.0	    114 370	  91 960	  22 410	  222 453	  166 170	  56 283	  35,4	  43,7
  1981 ..................... 	      119 040	  93 820	  25 220	  241 049	  173 090	  67 959	  34,1	  43,0
  1982 ......................	      118 025	  93 390	  24 635	  242 634	  173 520	  69 114	  34,6	  44,7


  Sommersesongen
  (mai-september)
  Summer season
  (May-September)

  1978  ......000.000.00.00.00      225 744	  129 636	  96 108	  368 860	  214 546	  154 314	  43,5	  49,2
  1979  0.600.0000.00..000.00.      241 999	  136 040	  105 959	  385 018	  218 726	  166 292	  44,3	  50,3
  1980 ......................       247 038	  142 111	  104 927	  387 786	  225 853	  161 933	  43,7	  49,8
  1981  0600000.0000000.00000.      243 224	  142 280	  100 944	  390 028	  228 748	  161 280	  40,3	  48,5
  1982  0.00.00000000000.00000      228 721	  138 711	  90 010	  360 975	  223 254	  137 721	  36,4	  45,6

  Oktober-desember
  October-December

  1978  soop000reselposose..oese     80 945	  68 725	  12 220	  137 780	  118 216	  lg 564	  29,6	  39,9
  1979  000.oepoo..."  OOOOO       82 895	  71 831	  11 064	  136 127	  117 074	  19 053	  29,9	  39,9
  1980  .04..0000.600000000.00      86 875	  75 946	  10 929	  151 634	  128 823	  22 811	  31,1	  42,7
  1981  000.000000600000000000      87 560	  77 501	  10 059	 146 222	  126 385	  19 837	  28,3	  40,9
  1982  orneeepos000lipseeeeeee      84 145	  73 464	  10 681	138 263	   117 642	  20 621	  24,4	  35,9
	
                                       43

    Tabell 11. Alle hoteller. GjestedOgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet. 1979 - 1982
         All hotels. Guest-nights by hotel category and nationality of the guests. 1979 - 1982


    Statsborgere  i                      GjestedOgn	   Guest-nights	           Prosent	  Per cent
    Country of citizenship
                            1979	      1980	     1981	     1982	    1979	  1980	  1981	   1982


    HOTELLER I ALT	    HOTELS, TOTAL	     6 974 168 7 325 981 7 440 720 7 158 920 100,0 100,0 100,0 100,0
    Norge	  Norway4 612 798 4 895 814 4 952 172 4 868 095	                           66,1	  66,8	  66,6	   68,0
    Danmark	  Denmark	         255 297	 263 045	 268 461	 233 707	                   3,7	  3,6	  3,6	    3,3
    Finland	  Finland	         57 501	 62 667	 60 517	 65 873	                   0,8	  0,9	  0,8	    0,9
    Sverige	  Sweden	         393 275	 398 622	 418 335	 360 158	                   5,6	  5,4	  5,6	    5,0
    Frankrike	  France         76 895	
                olorelipoosil.006.	 82 544	 87 715	 89 491	                   1,1	  1,1	  1,2	    1,3
    Nederland	  Netherlands	      174 916	 184 572	 167 320	 117 433	                   2,5	  2,5	  2,2	    1,6
    Storbritannia	   United Kingdom	 280 645	 310 311	 338 144	 321 890	                   4,0	  4,2	  4,5	    4,5
    Vest-Tyskland	   West Germany ..	 431 892	 451 489	 465 951	 370 205	                   6,2	  6,2	  6,3	    5,2
    Europa ellers Rest of Europe .	   152 721	 161 354	 165 821	 161 193	                   2,2	  2,2	  2,2	    2,2
    USA U.S.A.	             347 276	 329 603	 335 282	 374 943	                   5,0	  4,5	  4,5	    5,2
    Japan	  Japan .................	  38 768	 40 835	 39 474	 41 622	                   0,6	  0,6	  0,5	    0,6
    Andre	  Others	     .....	   152 184	 145 125	 141 528	 154 310	                   2,2	  2,0	  1,9	    2,2

    TURIST- OG HOYFJELLSHOTELLER
    I ALT TOURIST AND MOUNTAIN
    HOTELS, TOTAL ................. 2 834 088 3 111 857 3 173 125 2 959 253 100,0 100,0 100,0 100,0
	2  N orge
   004          562	
       .sipsoor4biboolosooseeediereol.,            2 207 591	   2 223 637	   2 149 740	   70,7	  70,9	  70,1	   72,6
   D anmark            127 737	
         wilp000.11.00eseseee0000               149 630	    151 633	    114 063	   4,5	  4,8	  4,8	    3,8
   Fi nland   ..............    9 479	
                  .....  406e             7 582	     8 939	    11 575	   0,3	  0,2	  0,3	    0,4
   Sverige             151 441	              162 087	    175 489	    134 426	   5,3	  5,2	  5,5	    4,5
   F rankrike            19 454	
          geooeso.....00.4perwoe0oe              21 806	    23 930	    23 709	   0,7	  0,7	  0,8	    0,8
   Nederland            97 268	              99 102	    89 779	    61 642	   3,4	  3,2	  2,8	    2,1
   S torbritannia .......... OOOOO 88 285	              104 774	    130 445	    109 006	   3,1	  3,4	  4,1	    3,7
   Vest-Tyskland ................. 188 484	              203 099	    206 145	    155 620	   6,7	  6,5	  6,5	    5,2
   Europa ellers          23 972	
              Oeesseeeeeer40.00.              30 640	    31 399	    28 467	   0,8	  1,0	  1,0	    1,0
   USA               90 066	              84 201	    92 611	    120 122	   3,2	  2,7	  2,9	    4,1
   J apan              8 625	
       sesseeereseoe•esoefbee***.                 9 382	     9 494	    10 437	   0,3	  0,3	  0,3	    0,4
   Andre              24 715	              31 963	    29 624	    40 446	   0,9	  1,0	  0,9	    1,4

    BYHOTELLER I ALT
    TOWN HOTELS, TOTAL	              3 408 137 3 452 251 3 490 296 3 457 795 100,0 100,0 100,0 100,0
    Norge2 116 094 2 167 377 2 200 312 2 203 939 	                               62,1	 62,8	   63,0	  63,7
    Danmark	              85 894	 75 458	 71 844	 73 304	                    2,5	 2,2	   2,1	   2,1
    Finland.......43 761	            48 901	 45 779	 48 909	                    1,3	 1,4	   1,3	   1,4
    Sverige .......................	 188 804	 183 019	 186 744	 175 070	                    5,5	 5,3	   5,4	   5,1
    Frankrike ..................... 	 50 184	 52 928	 55 393	 57 107	                    1,5	 1,5	   1,6	   1,6
    Nederland	             57 083	 65 976	 62 100	 47 384	                    1,7	 1,9	   1,8	   1,4
    Storbritannia .................	 167 425	 184 372	 182 318	 188 882	                    4,9	 5,3	   5,2	   5,5
    Vest-Tyskland ....... ..... 	   199 958	 203 213	 214 612	 179 987	                    5,9	5 ,9	    6,1	   5,2
    Europa ellers	          112 799	 115 120	 116 636	 115 757	                    3,3	 3,3	   3,3	   3,3
    USA ................. ..... 	   239 549	 223 757	 223 798	 234 744	                    7,0	 6,5	   6,4	   6,8
    Japan	               28 671	 30 132	 28 719	 29 458	                    0,8	 0,9	   0,8	   0,9
    Andre .00000W.0000esime.60008.0	 117 915	 101 998	 102 041	 103 254	                    3,5	 3,0	   2,9	   3,0

    LANDHOTELLER I ALT
    RURAL HOTELS, TOTAL ...........	        731 943	     761 873	    777 299	    741 872 100,0 100,0 100,0 100,0
  Norge
	492              142	                   520 846	    528 223	    514  416	  67,2	  68,4	  68,0	  69,4
    D anmark  edrosiostee0000,00,006004.      41  666	    37  957	   44  984	   46  340	  5,7	  5,0	  5,8	   6,3
    Finland                      4  261	     6  184	    5  799	    5  389	  0,6	  0,8	  0,7	   0,7
    Sverige                     53  030	    53  516	   56  102	   50  662	  7,2	  7,0	  7,2	   6,8
    Frankrike                     7  257	     7  810	    8  392	    8  675	  1,0	  1,0	  1,1	   1,2
    Nederland                    20  565	    19  494	   15  441	    8  407	  2,8	  2,6	  2,0	   1,1
    Storbritannia                  24  935	    21  165	   25  381	   24  002	  3,4	  2,8	  3,3	   3,2
    Vest-Tyskland ......... .....          43  450	    45  177	   45  194	   34  598	  5,9	  5,9	   5,8	   4,7
                   ...
    Europa ellers ......... S........        15 950	     15 594	    17 786	    16 969	   2,2	  2,0	   2,3	   2,3
                            17 661	     21 645	    18 873	    20 077	   2,4	  2,8	   2,4	   2,7
	1Japan                          472	      1 321	     1 261	     1 727	   0,2	  0,2	   0,2	   0,2
 A ndre    ...................   .....  41 ,   9 554	     11 164	     9 863	    10 610	   1,3	  1,5	   1,3	   1,4
                                  44

Tabell 12. Hotelier' og senger, etter hotellgruppe. Fylke. 1982 	             Hotels' and beds, by hotel cate-
      gory. County. 1982

                                   Turist- og	  y-
                         Alle hoteller    fjellshoteller    Byhoteller     Landhoteller
Fylke                        All hotels     Tourist and     Town hotels     Rural hotels
County                                mountain hotels
                         Hoteller Senger
                         Hotels	  Beds  Hoteller Senger Hoteller Senger Hoteller Senger


I ALT	   TOTAL	                 452	  50 954    187	  22 454   168	  22 095	   97	  6 405
Ø stfold........................          15	   1 179               9	     787   6	   392
 Fredrikstad                    3	    311               3	     311
 Sarpsborg                     4	    340               4	     340
 kershus A                      8	    789                        8	   789
O slo  000000000000.0.10000.10000000       38	   7 043              38	   7 043
H edmark ........................          20	   1 776     7   824     4	    465    9	   487
Oppland                       54	   6 710     42  5 981     5	    434    7	   295
  Lillehammer - Gudbrandsdalen 2          25	   3 752     25  3 752
  Vest-OpQ1and 3 ...............„          6	    607     6   607
  V
  aldres	   11,0004.4pesoseilliese.lbeedi    11	   1 622     11  1 622
Buskerud   lireeof00000000000000000111      37	   4 211     20  2 815     6     557  11	   839
  Drammen                      2	    210               2     210
  K ongsberg  spOO.Osseossoessaleso        3	    271               3     271
  G ol ..........................          7	    901     4	   770              3    131
  Geilo ........................          10	   1 301     9	  1 277              1    24
Vestfold ........ ..... ..........         15	   1 260              15   1 260
  Horten .......................          2	    68               2      68
  TOnsberg .....................          3	    302               3     302
  Sandefjord                    3	    371               3     371
Telemark   60001.00.6000isese.m.e         27	   3 098     18	  2 160     6     795   3    143
Aust-Agder .....................          16	   1 165     8	   628     5     290   3    247
Vest-Agder .....................          17	   1 433     5	   383    10     982   2    68
  Kristiansand .................          8	    928               8     928
R ogaland  .0041,bibilidreal0000lipolipoolpos   24	   2 574     7	    625   13   1  817   4    132
  Stavanger                     7	   1 315               7   1  315
Hordaland                      47	   5 975     27	  2 944    13   2  493   7    538
       Oeselboo041.00000010.000000      13	   2 493              13   2  493
  Vossevangen ..................          4	    420     4	    420
S ogn og Fjordane ...............          40	   3 843     29	  3  239            11    604
  Sogn                       23	   2 001     14	  1  541             9    460
  Nordfjord - Sunnfjord ........          17	   1 842     15	  1  698             2    144
Møre og Romsdal    Odoesooseeeesos..      23	   2 517     11	  1  395    8    954    4    168
Sø r-Trøndelag ..................          20	   2 057     7	    863   13   1 194
 T rondheim   00..0111,11011800.10000000     13	   1 194              13   1 194
Nord-Trøndelag .................           6	    571               6    571
Nordland                      20	   2 076     3	    329    8   1 033        714
Troms ..........................          12	   1 580               6   1 134    6   446
Finnmark                      13	   1 097     3	    268    3    286    7   543

 Hoteller med bevilling ved begynnelsen av aret. 2 I tallene for turistregionen Lillehammer -
Gudbrandsdalen er 5 hyhoteller og 3 landhoteller holdt utenfor. For Oppland i alt er imidlertid disse
hoteller regnet med. 3 I tallene for turistregionen Vest-Oppland er 2 landhoteller holdt utenfor. For
Oppland i alt er imidlertid disse hoteller regnet med. 4 I tallene for turistregionen
Valdres er 2 landhoteller holdt utenfor. For Oppland i alt er imidlertid disse hoteller regnet med.
I Approved hotels at the beginning of the year. 2 The figures for the tourist region Lillehammer -
Gudbrandsdalen are excluding 5 town hotels and 3 rural hotels. These hotels are included in the total
figures for Oppland. 3 The figures for the tourist region Vest-Oppland are excluding 2 rural hotels.
These hotels are included in the total figures for Oppland. 4 The figures for the tourist region
Valdres are excluding 2 rural hotels. These hotels are included in the total figures for Oppland.
                                             45

      Tabell 13. Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedOgn, etter nasjonalitet, hotellgruppe og måned.
           Kapasitetsutnytting. 1982 All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality, hotel
           category dnd month. Utilization of capacity. 1982

                                                                             Kapasitets-
                               Ankomne gjester	                   GjestedOgn	              utnytting
      Hotellgruppe og måned	             Number of guests	 arrived	             Number of guest-nights	          Utilization
      Hotel category	                                                                of capacity
      and month	                 I  alt	    Nordmenn	    Utlendinger	                 lit-	        Senger Rom
                           Total	      Norwelians	   Foreigners	    I  alt	   Nordmenn	   lendinger	     Beds	  Rooms
                                                                            1	Prosent
                                                                              Per cent

      HOTELLER I ALT
      HOTELS, TOTAL .... . . 3          892 371 2 679 976 1 212 395 7 158 920 4 868 095 2 290 825                      41,8	  53,0
      Januar	  January .....	         219   615	   184  705	   34  910	   436   241	  339  160	    97    081	   33,1	  44,8
      Februar	  February ...	         252   686	   206  180	   46  506	   556   461	  398  469	   157    992	   44,0	  56,2
      Mars	  March    4111.000.000.	    318   155	   265  260	   52  895	   687   933	  525  364	   162    569	   47,8	  62,6
      April	  April     	  I       214   829	   175  870	   38  959	   500   553	  389  427	   111    126	   36,8	  45,3
      Mai	  May opoorsooreee	
              ......          277   815	   198  108	   79  707	   495   547	  348  189	   147    358	   35,4	  47,1
      Juni	  June    000000.000.	     468   046	   247  459	   220  587	   763   927	  414  618	   349    309	   49,4	  60,8
      Juli	  July eaosipoesille	        541   412	   233  478	   307  934	   874   195	  395  213	   478    982	   53,9	  56,3
      August	 August ......	           489   539	   246  022	   243  517	   829   005	  427  962	   401    043	   50,9	  58,8
      September	  September	          347   008	   258  372	   88  636	   649   045	  480  617	   168    428	   44,0	  59,4
      Oktober	  October ....	         302   701	   261  185	   41  516	   551   132	  461  831	    89    301	   38,9	  54,8
      November	  November ..	         273   914	   241  108	   32  806	   479   046	  411  959	    67    087	   35,4	  51,4
      Desember	     December ..	      186   651	   162  229	   24  422	   335   835	  275  286	    60    549	   25,4	  34,1

      TURIST- OG HØYFJELLS-
      HOTELLER I ALT
      TOURIST AND MOUNTAIN
      HOTELS, TOTAL ........ 1 469 733	              1 081 548	    388 185	   2 959 253 2 149 740	       809 513	     40,5	  47,9
  Januar       ...............	        76 342	      68 366	     7 976	    183   450	  143 467	     39 983	     33,0	  40,1
  Februar	                      97 953	      84 640	    13 313	    257   927	  183 392	     74 535	     47,5	  52,6
	arsMars      .
          0001110410.000000000 	      113 894	      102 470	    11 424	    306   678	  239 280	     67 398	     49,9	  59,1
  April       000001b.0.80041000	       80 489	      72 738	     7 751	    245   914	  204 439	     41 475	     41,7	  45,4
  Mai segoosoos000rreesee	              94 730	      74 763	    19 967	    172   781	  136 635	     36 146	     29,6	  37,9
  Juni .................	              177 835	      97 416	    80 419	    294   686	  167 025	     127 661	     44,3	  52,9
  Juli.................	              219 772	      102 052	    117 720	    368   288	  177 899	     190 389	     53,0	  54,6
  August ...............	              196 392	      101 934	    94 458	    343   082	  190 024	     153 058	     48,8	  54,1
   eptember
  September oesseeeesoodo	             136 578	
                           .         110 481	    26 097	    272   371	  223 670	     48 701	     41,3	  52,5
  Oktober ..............	              110 639	      107 099	     3 540	    202   649	  193 655	      8 994	     33,9	  45,8
      November     sooseseeeiees	       96 629	      94 253	     2 376	    176   067	  169 373	      6 694	     31,6	  43,9
      Desember ............. 	          68 480	      65 336	     3 144	    135   360	  120 881	     14 479	     25,1	  30,7

      BYHOTELLER I ALT
      TOWN HOTELS, TOTAL	           1 991 747	     1 292 863	    698 884	   3 457 795 2 203 939	     1 253 856	      45,6	  60,2
      Januar                	   117   077	 95 252	       21  825	   205  672	  160  839	    44    833	   34,9	  50,8
      Februar.   11,110000000000.	      125   914	 99 978	       25  936	   237  321	  175  345	    61    976	   42,7	  61,9
      Mars .................	          165   700	 132 036	       33  664	   301  581	  229  531	    72    050	   47,7	  68,1
      April   soome.wipoolors.	        109   891	 83 145	       26  746	   200  011	  142  607	    57    404	   33,4	  46,6
      Mai   ..00000004,00000000	        154   049	 101 514	       52  535	   274  228	  176  042	    98    186	   43,1	  57,3
      Juni   soloompoutossernwe	        238   557	 120 464	      118  093	   391  553	  201  949	   189    604	   57,1	  70,4
      Juli	                   262   595	 104 594	      158  001	   417  257	  174  319	   242    938	   57,9	  60,5
      August	                  241   033	 113 573	      127  460	   402  486	  189  150	   213    336	   56,4	  66,1
      September     ............	      173   558	 117 937	       55  621	   314  012	  206  632	   107    380	   51,0	  70,4
      Oktober   .00000011100.0000 	      159   538	
                                022	126         33  516	   292  981	  221  453	    71    528	   46,8	  65,9
      November     000.000000.0.10	     146   531	 119 557	       26  974	   254  584	  199  887	    54    697	   41,8	  61,0
      Desember     .............	       97   304	 78 791	       18  513	   166  109	  126  185	    39    924	   27,8	  39,5

      LANDHOTELLER
  RURAL HOTELS, TOTAL ..	              430 891	      305 565	    125 326	    741 872	    514 416	    227 456	      32,9	  42,q
  Januar       ....000.0000000	          26  196	  21 087	       5  109	   47  119	   34  854	      12  265	   27,0	  37,1
  Februar       0.0000.0000000	         28  819	  21 562	       7  257	   61  213	   39  732	      21  481	   37,1	  47,0
	arsMars      .
          0410000  .....  0.0060 	      38  561	  30 754	       7  807	   79  674	   56  553	      23  121	   41,8	  54,3
  April ................	                24  449	  19 987	       4  462	   54  628	   42  381	      12  247	   32,0	  39,7
  Mai      000011.4004,0011101,0011,14 	     29  036	  21 831	       7  205	   48  538	   35  512	      13  026	   27,1	  37,7
      Juni .................	            51  654	  29 579	      22  075	   77  688	   45  644	      32  044	   39,5	  50,9
      Juli   000.00004/400140e.ii 	        59  045	  26 832	      32  213	   88  650	   42  995	      45  655	   43,1	  46,3
      August ...............	            52  114	  30 515	      21  599	   83  437	   48  788	      34  649	   39,4	  47,7
      September ............	            36  872	  29 954	       6  918	   62  662	   50  315	      12  347	   31,7	  44,8
      Oktober .  ..... ....	
            ..                 32
                             32  524	  28 064	       4  460	   55  502	   46  723	      8  779	   28,6	  42,7
      November     000041000.10000	       30  754	  27 298	       3  456	   48  395	   42  699	      5  696	   25,8	  39,4
      Desember     .............	        20  867 	18 102	        2 765	      34 366	   28 220	       6 146	    18,7	  25,0
	                                   46

      Tabell 14. Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedOgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke oq
            region. Kapasitetsutnytting. 1982	  All hotels. Arrivals and guest-nights, by
            nationality and season. County and region. Utilization of capacity. 1982

                                                         Kapasitets-
      Sesong, fylke og         Ankomne gjester               Gjestedøgn        utnytting
      region            Number of guests arrived          Number of guest-nights   Utilization
      Season, county and                                          of capacity
      region           I alt	    Nordmenn	 Utlendinger             Ut-     Senger Rom
                    Total	    Norwe ians Forei ners	   I alt	    Nordmenn lendin er Beds	   Rooms
                                                           ro sent
                                                          Per cent

      HELE ARET I ALT
                                                            	
      THE WHOLE YEAR, TOTAL 	   3 892 371 2 679 976 1 212 395 7 158 920 4 868 095 2 290 825             41,8	  53,0

	84Ø stfold iDeoesoossooseio
      459	                    60 623	   23 836	  140 221	   100 607	   39 614	     33,5	  43,2
  Akershus selp00600e.oes   102 475	        54 989	   47 486	  145 515	    77 676	   67 839	     46,2	  67,5
  Oslo             635 498	
         0.40.000.44.04000          308 568	   326 930 1 226 539	    583 375	   643 164	     56,6	  71,1
  Hedmark           126 322	
           00.0400.00000.          103 908	   22 414	  221 427	   168 401	   53 026	     35,8	  44,8
  Oppl and 4..twoolliessoosibe 404 463	        293 527	   110 936	  920 254	   657 887	   262 367	     41,9	  48,3
  Buskerud           294 564	        234 935	   59 629	  649 868	   506 489	   143 379	     44,8	  54,2
   G ol ................   64 130	        51 937	   12 193	  160 191	   131 435	   28 756	     54,5	  64,8
  Vestfold           103 176	
            00040044.0004          88 574	   14 602	  182 862	   154 284	   28 578	     42,4	  55,7
  Telemark           205 214	        170 552	   34 662	  423 041	   328 254	   94 787	     38,2	  44,9
  Aust-Agder          75 882	        62 459	   13 423	  147 481	   112 041	   35 440	     34,5	  41,3
  Vest-Agder          134 295	        109 324	   24 971	  209 545	   171 139	   38 406	     40,1	  50,5
  R ogaland .............   212 663	        156 557	   56 106	  390 425	   266 835	   123 590	     42,6	  58,3
  Hordaland ............    486 196	        277 545	   208 651	  828 656	   476 069	   352 587	     40,9	  51,7
  Sogn og Fjordane       219 262	        131 961	   87 301	  368 255	   228 197	   140 058	     33,9	  40,5
   Sogn           101 300	        40 136	   61 164	  157 761	    67 052	   90 709	     32,3	  36,4
  Møre og Romsdal       165 302	        129 250	   36 052	  269 848	   208 410	   61 438	     33,8	  44,1
  Sø r Trøndelag gooeolbee
       -         187 626	        150 309	   37 317	  329 959	   270 858	   59 101	     44,7	  58,0
  Nord-Trøndelag .......    51 946	        45 295	    6 651	  72 469	    62 849	    9 620	     36,0	  50,6
  Nordland .............    176 529	        136 764	   39 765	  274 466	   218 999	   55 467	     36,7	  53,3
  T roms ................   129 624	        108 529	   21 095	  219 921	   186 772	   33 149	     38,3	  55,6
  Finnmark           96 875	        56 307	   40 568	  138 168	    88 953	   49 215	     34,4	  45,9


      VINTERSESONGEN
      (JANUAR-APRIL) I ALT
      WINTER SEASON          	
      (JANUARY-APRIL), TOTAL 1 005 285      832 015	   173 270 2 181 188 1 652 420	     528 768	     40,5	  52,4

      Ø stfold  0400.40.44.000   22  257	   17  095	  5  162	  36  582	  27  105	   9  477	    28,1	  40,1
      Akershus           29  805	   18  719	  11  086	  42  227	  26  674	  15  553	    41,7	  65,5
      Oslo             161  101	   101  506	  59  595	  316  691	  186  575	  130  116	    49,0	  66,6
      Hedmark  00.0004.404.40   36  021	   31  398	  4  623	  80  276	  55  602	  24  674	    38,7	  48,6
      Oppl and ..............   109 645	    92 024	   17 621	   369 546	   252 595	   116 951	     50,0	  53,7
      Buskerud meetoOdpe.simill   93 854	    76 323	
                              17 531	 262 334	        195 809	   66 525	     54,4	  62,4
       G ol ................                .	                              .	    .
      V estfold smiessooseeses   29 97 7	26 476	   3 501	  52 621	         45  580	  7  041	    37,5	  52,9
      Telemark .............    62 815	  53 817	 8 998	 163 454	        120  057	  43  397	    44,3	  47,9
      Aust-Agder          23 335	  20 440	 2 895	  61 622	         44  617	  17  005	    42,7	  45,7
      Vest-Agder ...........    32 088	  29 232	 2 856	  55 610	         49  901	  5  709	    32,8	  45,8
      Rogaland  0040000004000   65 213	  51 263	 13 950	 119 551	         88  556	  30  995	    41,5	  59,3
      Hordaland ............    97 633	  84 536	 13 097	 186 665	        158  314	  28  351	    32,1	  45,8
      Sogn og Fjordane       32 381	  31 720	  661	  62 295	         59  482	  2  813	    22,3	  31,4
       S ogn Miesoodr.eolibee   8 739	   8 496	  243	  19 261	         18  285	     976	    18,0	  25,5
      Møre og Romsdal        40 212	  38 323	 1 889	  70 136	         65  070	   5  066	    29,7	  42,6
      Sør-Trøndelag ........    51 819	  47 978	 3 841	 100 473	         91  730	   8  743	    41,5	  57,5
      Nord-Trøndelag .......    16 102	  15 356	  746	  22 756	         21  469	   1  287	    32,5	  49,3
      Nordland .............    44 117	  41 653	 2 464	  79 776	         71  859	   7  917	    33,1	  50,7
      Troms ................    36 117	  34 133	 1 984	  65 323	         59  988	   5  335	    35,1	  53,1
      Finnmark           20 793	  20 023	170	33 250	            31  437	   1  813	    26,0	  39,1
	


                                             47

  Tabell 14 (forts.). Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedOgn, etter nasjonalitet og sesong.
             Fylke og region. Kapasitetsutnytting. 1982 	  All hotels. Arrivals and guest-
              nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity.
              1982

                                                                          Kapasitets-
  Sesong, fylke og                      Ankomne gjester                    GjestedOgn 	          utnytting
  region                                  UtleFid=	                     lftlend-
                            I alt	   Nordmenn inger	  I alt	             Nordmenn inger	       Senger Rom

                                                                            Prosent

  SOMMERSESONGEN (MAI-
  SEPTEMBER) I ALT
  SUMMER SEASON (MAY-
  SEPTEMBER), TOTAL ....        2 123 820	           1 183 439	   940 381	   3 611 719	   2 066 599	   1 545 120	   47,1	  56,7

  Ostfold           	      42      307	       26  595	  15  712	   71  292	    47  063	   24  229	  39,3	  45,7
  Akershus         	        51      818	       22  486	  29  332	   71  949	    30  315	   41  634	  53,0	  71,2
  Oslo           	        349      209	      125  397	  223  812	   664  172	   242  560	   421  612	  65,4	  76,1
  Hedmark           	      64      171	       47  707	  16  464	   99  065	    73  407	   25  658	  38,2	  45,3
  Oppland           	      219      670	      129  798	  89  872	   403  365	   270  381	   132  984	  42,2	  49,1
  Buskerud             	    131      736	       94  301	  37  435	   248  395	   183  795	   64  600	  41,9	  50,7
   Gol            	      30      505	       22  522	   7  983	   65  499	    49  656	   15  843	  53,7	  62,3
  Vestfold           	      49      716	       40  886	   8  830	   91  715	    74  955	   16  760	  48,8	  60,0
  Telemark           	      97      744	       74  197	  23  547	   179  557	   134  263	   45  294	  38,4	  45,9
  Aust-Agder          	      42      317	       32  308	  10  009	   68  970	    51  721	   17  249	  37,5	  47,5
  Vest-Agder          	      77      328	       57  180	  20  148	   114  556	    85  905	   28  651	  50,8	  57,8
  Rogaland         	        96      340	       65  587	  30  753	   179  370	   113  610	   65  760	  44,9	  58,8
  Hordaland        	        307      655	      121  252	  186  403	   502  859	   197  223	   305  636	  51,2	  59,2
  Sogn og Fjordane .. . . 	        158      393	       72  318	  86  075	   258  118	   122  773	   135  345	  44,8	  49,5
   Sogn          	        86      417	       25  698	  60  719	   127  710	    38  433	   89  277	  42,9	  44,9
  MOre og Romsdal     	        90      484	       57  886	  32  598	   143  457	    91  164	   52  293	  38,8	  47,1
  SOr-TrOndelag        	      98      388	       67  486	  30  902	   159  661	   114  683	   44  978	  50,5	  60,5
  Nord-TrOndelag      	        25      027	       19  628	   5  399	   34  298	    26  887	    7  411	  40,7	  53,2
  Nordland           	      95      744	       59  794	  35  950	   135  161	    90  532	   44  629	  42,5	  57,9
  Troms            	      63      953	       46  096	  17  857	   104  942	    80  308	   24  634	  43,1	  59,5
  Finnmark         	        61      820	       22  537	  39  283	   80  817	    35  054	   45  763	  46,4	  56,3


  OKTOBER-DESEMBER I  ALT
  OCTOBER-DECEMBER,
  TOTAL          	        763 266	           664 522	   98 744	   1 366 013	   1 149 076	    216 937	   33,4	  47,0

  Østfold         	        19         895	   16  933	   2  962	   32  347	    26  439	    5  908	  30,4	  42,7
  Akershus         	        20         852	   13  784	   7  068	   31  339	    20  687	   10  652	  40,2	  63,6
  Oslo                   125     	    188	   81  665	  43  523	   245  676	   154  240	   91  436	  48,6	  67,1
  Hedmark	                 26         130	   24  803	   1  327	   42  086	    39  392	    2  694	  27,7	  38,9
  Oppland            	      75         148	   71  705	   3  443	   147  343	   134  911	   12  432	  29,5	  38,9
  Buskerud                 68      	   974	   64  311	   4  663	   139  139	   126  885	   12  254	  37,0	  49,4
   Gol              	                :	       .	      .	       .	               .	    •	   •
  Vestfold                         	 23 483	   21  212	   2  271	   38  526	    33  749	    4  777	  37,5	  51,6
  Telemark             	            44 655	   42  538	   2  117	   80  030	    73  934	    6  096	  28,7	  38,9
  Aust-Agder             	           10 230	    9  711	     519	   16  889	    15  703	    1  186	  17,1	  23,5
  Vest-Agder              	24 879	             22  912	   1  967	   39  379	    35  333	    4  046	  30,8	  42,3
  Rogaland                	          51 110	   39  707	  11  403	   91  504	    64  669	   26  835	  40,2	  56,3
  Hordaland                	         80 908	   71  757	   9  151	   139  132	   120  532	   18  600	  30,0	  43,2
  Sogn og Fjordane              	        28 488	   27  923	     565	   47  842	    45  942	    1  900	  20,9	  28,8
   Sogn                    	       6 144	    5  942	     202	   10  790	    10  334	      456	  13,0	  19,5
  MOre og Romsdal      	                34 606	   33  041	   1  565	   56  255	    52  176	    4  079	  29,0	  40,7
  Sr -Troindelag                 	      37 419	   34  845	   2  574	   69  825	    64  445	    5  380	  38,7	  54,4
  Nord-TrOndelag       	               10 817	   10  311	     506	   15  415	    14  493	      922	  32,9	  47,7
  Nordland                     	     36 668	   35  317	   1  351	   59  529	    56  608	    2  921	  31,4	  48,8
  Troms                       	    29 554	   28  300	   1  254	   49  656	    46  476	    3  180	  34,2	  52,1
  Finnmark        	                 14 262	   13  747	     515	   24  101	    22  462	    1  639	  24,2	  36,4
                                        48

Tabell 15. Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong.
      Fylke og region. Kapasitetsutnytting. 1982 	 Tourist and mountain hotels. Arrivals and
       guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity.
       1982

                                                                KapaS-Ttets-
                             Ankomne gjester	   	            Gjestedøgn        utnytting
Sesong, fylke og region	               Number of guests arrived                Utilization
                                               Number of guest-nights
Season, county and                                              of capacity
region	                      I alt Nbrdmenn 	Utlendinger	Ut-	             Senger Rom
                          Total	 Norwegians Foreigners	 I alt	 Nordmenn lendinger Beds	  Rooms
                                                        Prosent
                                                        Per cent

HELE ARET I ALT
THE WHOLE YEAR, TOTAL 	              1 469 733 1 081 548	    388 185	  2 959 253 2 149 740 809 513	      40,5	  47,9

Hedmark          	             57 693	    48 959	   8 734	  100 977	     84 955	 16 022	   34,4	  45,0
Oppland            	          335 789	    245 688	   90 101	  812 272	    585 598 226 674	   42,9	  48,6
 Lillehammer-
 Gudbrandsdalen         	        213 837	    151 620	   62 217	  506 777	    345 954 160 823	   41,6	  46,3
 Vest-Oppland        	           36 438	    34 273	   2 165	  105 264	     93 195	 12 069	   52,8	  60,9
 Valdres             	         85 514	    59 795	   25 719	  200 231	    146 449	 53 782	   42,1	  48,8
Buskerud           	          193 490	    160 221	   33 269	  469 024	    380 960	 88 064	   47,7	  56,6
 Gol  	                     57 162	    47 557	   9 605	  147 804	    122 541	 22 263	   57,3	  67,7
 Geilo          	             71 617	    55 391	   16 226	  180 521	    137 414	 43 107	   46,9	  59,2
Telemark             	        153 384	    125 791	   27 593	  341 274	    260 148	 81 126	   43,5	  47,8
Aust-Agder          	           41 960	    32 994	   8 966	   82 134	     59 998	 22 136	   34,4	  38,7
Vest-Agder 	
Rogaland           	           43 563	    36 682	   6 881	   80 362	     60 20 3	20 16	    34, 1	48,1
Hordaland             	        203 918	    126 373	   77 545	  361 569	    214 678 146 891	   40,5	  47,0
 Vossevangen           	         38 315	    27 528	   10 787	   78 909	     50 520	  28 389	  51,1	  55,0
Sogn og Fjordane       	          195 177	    115 147	   80 030	  323 322	    198 622 124 700	   36,2	  43,2
 Sogn          	             84 484	    30 125	   54 359	  124 284	     47 904	  76 380	  35,6	  38,4
 Nordfjord-Sunnfjord	               110 693	    85 022	   25 671	  199 038	    150 718	  48 320	  36,5	  46,5
Mere og Romsdal        	           87 828	    60 541	   27 287	  135 531	     92 113	  43 418	  32,5	  41,1
Sør-Trøndelag           	         64 448	    58 167	   6 281	  113 539	    102 401	  11 138	  36,4	  48,0
Nordland           	           25 577	    18 298	   7 279	   41 184	     32 053	  9 131	  35,2	  52,0
Finnmark 	


VINTERSESONGEN (JANUAR-
APRIL) I ALT	 WINTER
SEASON (JANUARY-APRIL),
TOTAL      	                 368 678	    328 214	   40 464	  993 969	    770 578 223 391	   43,1	  49,5

Hedmark              	         16 162	    15 249	    913	   34 782	    29 060	 5 722	   35,3	  47,0
Oppland                	       94 042	    78 506	   15 536	   332 966	    227 624 105 342	   51,1	  54,2
 Lillehammer-
 Gudbrandsdalen           	       57  039	   46 974	   10 065	   196 689	    125 416	  71 273	  47,3	  49,5
 Vest-Oppland          	         12  318	   10 942	   1 376	   43 326	    34 478	   8 848	  63,7	  68,3
 Valdres               	       24  685	   20 590	   4 095	   92 951	    67 730	  25 221	  55,6	  59,7
Buskerud                 	     59  981	   51 953	   8 028	   193 899	    152 022	  41 877	  59,3	  66,2
 Gol                 	       16  911	   15 061	   1 850	   57 426	    48 430	   8 996	  67,3	  76,8
 Geilo                	       22  088	   17 987	   4 101	   80 263	    57 668	  22 595	  63,0	  73,7
Telemark               	       46  349	   38 819	   7 530	   135 517	    95 961	  39 556	  51,9	  51,7
Aust-Agder              	       12  094	   10 480	   1 614	   33 923	    24 121	   9 802	  42,1	  43,3
Vest-Agder                	               .	            .	       .	     .
Rogaland                 	     13  562	   11 937	   1 625	   23 302	    19 866	   3 436	  33,3	  47,7
Hordaland                 	     42  088	   39 422	   2 666	   83 331	    73 796	   9 535	  31,5	  39,9
 Vossevangen ..               	   10  051	   9 394	    657	   24 691	    20 638	   4 053	  49,0	  52,6
Sogn og Fjordane .. . .            	   27  723	   27 233	    490	   53 159	    50 730	   2 429	  23,7	  32,8
 Sogn                  	      6  364	   6 162	    202	   13 626	    12 757	    869	  19,5	  24,9
 Nordfjord-Sunnfjord	                21  359	   21 071	    288	   39 533	    37 973	   1 560	  25,5	  36,8
Mere og Romsdal              	     16  015	   15 524	    491	   26 333	    25 297	   1 036	  24,6	  35,3
Sør-Trendelag               	     18  787	   18 185	    602	   39 574	    37 131	   2 443	  38,2	  51,9
Nordland                   	    5  834	   5 593	    241	   11 128	    10 592	    536	  30,6	  47,1
Finnmark                   	       .	                                  .	    .
                                          49

Tabell 15 (forts.). Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet
           og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting. 1982	  Tourist and mountain
                hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region.
                Utilization of capacity. 1982

                                                                       KA-pasitets-
Sesong, fylke og                         Ankomne gjester	              Gjestedøgn 	           utnytting
region                                     Utlend-	                llt1 end-
                             I al t	   Nordmenn inger	      I alt	     Nordmenn inger	        Senger RomSOMMERSESONGEN (MAI-
                                                                    1	   Prosent


SEPTEMBER) I ALT
SUMMER SEASON (MAY-
SEPTEMBER), TOTAL ....	                 825 307	   436 646	   338 661	  1 451 208	    895 253	   555 955	    43,9	  50,8

Hedmark                   	      29 135	    21 627	    7 508	   45 209	     35 510	    9 699	    36,8	  44,8
Oppland                       	  180 570	   108 042	   72 528	   351 723	    239 906	   111 817	    42,8	  49,2
 Lillehammer-
 Gudbrandsdalen                	    117 410	    66 809	   50 601	   228 172	    146 721	   81 451	    44,0	  49,6
 Vest-Oppland                 	    13 974	    13 399	     575	   40 663	     38 371	    2 292	    49,1	  57,5
 Valdres                    	    49 186	    27 834	   21 352	   82 888	     54 814	   28 074	    37,7	  44,6
Buskerud                    	    88 752	    64 898	   23 854	   177 828	    136 147	   41 681	    44,2	  52,3
 Gol                      	    27 333	    19 959	    7 374	   60 219	     45 082	   15 137	    56,9	  65,5
 Geilo                   	      34 013	    22 658	   11 355	   63 129	     45 107	   18 022	    39,6	  50,9
Telemark    	                    72 962	    53 863	   19 099	   141 984	    104 027	   37 957	    42,5	  48,2
Aust-Agder                 	      23 985	    16 882	    7 103	   38 393	     26 561	   11 832	    38,4	  45,0
Vest-Agder                 	         .	      .	      .
Rogaland                  	      19 431	    15 345	    4 086	   38 306	     25 326	   12 983	36,7	      50, 5
Hordaland          	              127 129	    53 213	   73 916	   220 794	     85 904	   134 890	 50,2	     54,2
 Vossevangen                	      18 599	    8 753	    9 846	   37 754	     13 936	   23 818	 58,2	     58,8
Sogn og Fjordane                	    141 954	    62 866	   79 088	   227 436	    106 874	   120 562	 47,0	     52,3
 Sogn          	                73 286	    19 280	   54 006	   102 661	     27 521	   75 140	 45,3	     46,6
 Nordfjord-Sunnfjord	                  68 668	    43 586	   25 082	   124 775	     79 353	   45 422	 48,5	     57,8
Mere og Romsdal    	                 55 972	    29 763	   26 209	   84 456	     43 203	   41 253	 40,6	     47,8
Sør-Trendelag                	      32 782	    27 372	    5 410	   50 912	     43 132	    7 780	 38,6	     47,7
Nordland                	        15 465	    8 580	    6 885	   22 057	     14 013	    8 044	 43,8	     60,5
Finnmark                  	                                               .	      .


OKTOBER-DESEMBER I ALT
OCTOBER-DECEMBER, TOTAL	                275 748	   266 688	    9 060	   514 076	    483 909	   30 167	    30,3	  40,4

Hedmark                 	        12 396	    12 083	     313	   20 986	     20 385	     601	    29,0	  42,7
Oppland                 	        61 177	    59 140	    2 037	   127 583	    118 068	    9 515	    30,4	  38,8
 Lillehammer-
 Gudbrandsdalen            	        39  388	   37  837	   1 551	   81  916	    73  817	   8 099	    28,9	  35,6
 Vest-Oppland             	        10  146	   9  932	    214	   21  275	    20  346	    929	    44,0	  56,1
 Valdres                	        11  643	   11  371	    272	   24  392	    23  905	    487	    27,7	  38,4
Buskerud              	          44  757	   43  370	   1 387	   97  297	    92  791	   4 506	    38,3	  51,1
 Gol          	                12  918	   12  537	    381	   30  159	    29  029	   1 130	    45,1	  59,5
 Geilo               	          15  516	   14  746	    770	   37  129	    34  639	   2 490	    37,8	  53,7
Telemark                	        34  073	   33  109	    964	   63  773	    60  160	   3 613	    33,6	  41,6
Aust-Agder             	           5  881	   5  632	    249	    9  818	    9  316	    502	    16,8	  21,3
Vest-Agder             	              .	            .
Rogaland              	          10  570	   9  400	   1 170	   18  75 1	15  011	     3 746	30,7	      44,4
Hordaland                	        34  701	   33  738	    963	   57  444	    54 978	    2 466	 30,7	     40,2
 Vossevangen          	             9  665	   9  381	    284	   16  464	    15 946	     518	 42,2	     51,9
Sogn og Fjordane            	        25  500	   25  048	    452	   42  727	    41 018	    1 709	 23,1	     31,6
 Sogn         	                 4  834	   4  683	    151	    7  997	    7 626	     371	 15,2	     21,2
 Nordfjord-Sunnfjord	                  20  666	   20  365	    301	   34  730	    33 392	    1 338	 26,2	     36,1
Mere og Romsdal     	                15  841	   15  254	    587	   24  742	    23 613	    1 129	 24,2	     33,8
Sør-Trendelag            	          12  879	   12  610	    269	   23  053	    22 138	     915	 30,3	     43,2
Nordland            	             4  278	   4  125	    153	    7  999	    7 448	     551	 26,4	     44,0
Finnmark      	                                                           .	      .
	                                  50

    Tabell 16. Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedegn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og
         kommune. Kapasitetsutnytting. 1982 Town hotels. Arrivals and guest-nights, by
         nationality and season. County and municipality. Utilization of capacity. 1982

                                                          Kapasitets-
    Sesong, fylke og            Ankomne gjester              Gjestedøgn        utnytting
    kommune            Number of guests arrived          Number of guest-nights      Utilization
 Season, county                                                of capacity
 and municipality
	alt                    	  Nordmenn	 Utlendinger                 Utlend- Senger Rom
                 Total	    Norwegians Foreigners 	     1 alt    Nordmenn	  inger	 Beds	  Rooms
                                                         Prosent
                                                           Per cent


    HELE ARET I ALT                    	
    THE WHOLE YEAR, TOTAL 	  1 991 747 1 292 863       698 884	  3 457 795 2 203 939 1 253 856 45,6	        60,2

                                                            	
    Vstfold 	          58 760	     38 677	    20 083	   92 523	    60 325  32 198 32,3       43,6
                                                              	
     Sarpsborg 	        26 047	     15 683	    10 364	   39 382	    24 211  15 171 31,9       42,8
                                                          	
     Fredrikstad        21 421	     15 947	     5 474	   35 374	    26 325   9 049 31,3       44,7
                                                              	
    Oslo 	           635 498	    308 568	    326 930	  1 226 539	   583 375  643 164 56,6       71,1
                                                            	
    Hedmark 	          38 341	     31 989	     6 352	   56 885	    48 373   8 512 36,2      48,4
                                                              	
    Oppland 	          51 075	     32 255	    18 820	   74 597	    44 483  30 114 47,6       57,1
                                                            	
    Buskerud 	         46 913	     32 814	     14 U99	   75 985	    50 913  25 072 42,7       53,2
                                                            	
     Kongsberg 	        19 812	     14 085	     5 727	   34 717	    23 552  11 165 35,3       46,9
                                                            	
    Vestfold 	         103 176	     88 574	     14 602	   182 862	   154 284  28 578 42,4       55,7
                                                              	
     Tensberg 	        27 588	     23 602	     3 986	   49 495	    41 029   8 466 45,9      61,8
                                                            	
     Sandefjord 	       36 386	     32 694	     3 692	   65 524	    56 454   9 070 48,6      61,7
                                                              	
    Telemark 	         46 653	     40 135	     6 518	   72 435	    59 988  12 447 26,9       41,5
                                                            	
    Aust-Agder 	        26 149	     23 367	     2 782	   37 020	    32 980   4 040 37,3      52,4
                                                            	
    Vest-Agder 	        92 694	     73 086	    19 608	   145 572	   116 048  29 524 41,5       51,6
                                                              	
     Kristiansand 	      89 961	     70 770	    19 191	   141 300	   113 036  28 264 42,4       53,2
                                                          	
    Rogaland 	         162 423	     113 929	    48 494	   293 949	   193 493  100 456 46,1       63,3
                                                           	
     Stavanger        123 909	     81 472	     42 437	   220 347	   133 985  86 362 48,3       67,7
                                                            	
    Hordaland 	        257 565	    135 002	    122 563	   427 343	   237 506  189 837 44,2       60,5
    Mere og Romsdal 	
    Ser-Trendel ag 	      123 178	     92 142	     31 036	   216 420	   168 457  47 963 50,7	      64,1
    Nord-Trendel ag 	      51 946	     45 295	     6 651	   72 469	    62 849   9 620 36,0	      50,6
    Nordland 	         90 844	     65 239	     25 605	   138 912	   103 110  35 802 37,0	      53,3
    Troms 	          108 136	     89 018	     19 118	   178 791	   149 199  29 592 42,8	      62,3
    Finnmark 	
                                   51

Tabell 16 (forts.). Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke
          og konmune. Kapasitetsutnytting. 1982 	 Town hotels. Arrivals and guest-nights,
              by nationality and season. County and municipality. Utilization of capacity.
              1982

                                                                apasite s-
Sesong, fylke                 Ankomne gjester	Gjestedøgn	                           utnytting
og kommune                          ---  ITTErid=   -----------------------  TO JiTd:
                                                       -


                     I alt	  Nordmenn inger	         I alt	   Nordmenn inger	         Senger Rom


                                                             1	   Prosent


VINTERSESONGEN
(JANUAR-APRIL) I ALT
WINTER SEASON
(JANUARY-APRIL), TOTAL	         518 582	  410 411	     108 171	   944 585	   708 322	  236 263	      39,7	  56,9


Østfold               	16 773	    12 302	      4 471	    27 501	   19 410	   8 091	      29,2	  42,7
 Sarpsborg             	   7 863	   5 153	      2 710	    12 416	    8 018	   4 398	      30,4	  43,5
 Fredrikstad          	     5 763	   5 073	        690	   10 338	    8 524	   1 814	      27,8	  43,7
Oslo              	    161 101	  101 506	     59 595	   316 691	   186 575	  130 116	      49,0	  66,6
Hedmark             	    10 711	   9 958	        753	   17 187	   15 933	   1 254	      31,1	  48,6
Oppland     	            10 640	   9 171	      1 469	    22 146	   13 821	   8 325	      43,7	  55,3
Buskerud            	    13 709	  10 652	      3 057	    23 938	   17 456	   6 482	      41,1	  53,9
 Kongsberg           	     5 859	   4 560	      1 299	    11 448	    8 084	   3 364	      35,4	  48,7
Vestfold            	    29 977	  26 476	      3 501	    52 621	   45 580	   7 041	      37,5	  52,9
 TOnsberg         	       8 172	   7 140	      1 032	    15 279	   13 184	   2 095	      44,0	  62,9
 Sandefjord	              11 103	  10 226	        877	   20 152	   17 819	   2 333	      45,7	  60,9
Telemark            	    15 190	  13 858	      1 332	    24 111	   20 725	   3 386	      26,5	  42,3
Aust-Agder           	     8 066	   7 640	        426	   10 902	   10 227	      675	    31,8	  48,6
Vest-Agder       	        22 270	  19 869	      2 401	    37 900	   33 284	   4 616	      33,5	  46,7
 Kristiansand         	    21 437	  19 054	      2 383	    36 727	   32 140	   4 587	      34,4	  48,4
Rogaland      	          49 187	  37 024	     12 163	    89 694	   63 070	   26 624	      44,1	  64,1
 Stavanger           	    38 149	  27 173	     10 976	    66 118	   43 334	   22 784	      45,8	  67,8
Hordaland            	    52 018	  41 747	     10 271	    97 249	   78 859	   18 390	      35,5	  55,8
Møre og Romsdal 	
Sør-Trøndelag          	    33 032	  29 793	      3 239	    60 899	   54 599	   6 300	      43,9	  61,0
Nord-Trøndelag           	  16 102	  15 356	        746	   22 756	   21 469	   1 287	      32,5	  49,3
Nordland              	  21 570	  19 923	      1 647	    39 131	   33 663	   5 468	      32,5	  50,3
Troms              	    29 673	  27 998	      1 675	    52 114	   47 705	   4 409	      38,3	  57,9
Finnmark 	
                                      52

   Tabell 16 (forts.). Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedegn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke
             og kommune. Kapasitetsutnytting. 1982 	 Town hotels. Arrivals and guest-nights,
             by nationality and season. County and municipality. Utilization of capacity.
              1982

                                                             Kapasitets-
   Sesong, fylke                   Ankomne gjester	             Gjestedegn	        utnytting
   og kommune                             Utlend-	                Utlend-
	I                       alt	    Nordmenn	   inger 	   I alt	   Nordmenn inger	    Senger Rom

                                                              Prosent


   SOMMERSESONGEN
   (MAI-SEPTEMBER) I ALT
   SUMMER SEASON
   (MAY-SEPTEMBER), TOTAL	        1 069 792	    558 082	   511 710	  1 799 536 948 092 851 444	      53,3	  64,9


   Østfold            	     29 164	    16 015	    13 149	   43 869	   24 647	  19 222	  36,5	  44,2
    Sarpsborg          	     13 011	     6 293	    6 708	   18 645	    9 525	   9 120	  35,9	  43,5
    Fredrikstad         	     10 500	     6 535	    3 965	   16 263	   10 666	   5 597	  34,2	  43,9
   Oslo             	     349 209	    125 397	   223 812	  664 172 242 560 421 612	      65,4	  76,1
   Hedmark            	     19 056	    13 787	    5 269	   26 425	   19 901	  6 524	  41,9	  49,8
   Oppland          	       29 862	    13 835	    16 027	   37 402	   18 242	  19 160	  56,5	  62,2
   Buskerud             	   22 286	    13 301	    8 985	   34 517	   20 147	  14 370	  46,0	  53,5
    Kongsberg          	      9 529	     5 915	    3 614	   15 197	    9 312	   5 885	  36,7	  45,6
   Vestfold             	   49 716	    40 886	    8 830	   91 715	   74 955	  16 760	  48,8	  60,0
    Tensberg          	     12 971	    10 885	    2 086	   22 848	   18 351	  4 497	  50,1	  62,8
    Sandefjord       	       15 932	    13 692	    2 240	   30 695	   25 233	   5 462	  53,9	  65,4
   Telemark         	       21 667	    17 581	    4 086	   33 342	   26 588	  6 754	  29,8	  43,6
   Aust-Agder        	       14 936	    12 780	    2 156	   21 872	    18 818	  3 054	  46,3	  61,8
   Vest-Agder        	       54 665	    39 111	    15 554	   81 347	   60 061	  21 286	  53,0	  59,4
    Kristiansand      	       53 071	    37 900	    15 171	   78 613	   58 537	  20 076	  54,2	  61,2
   Rogaland         	       73 941	    47 719	    26 222	  134 463	    83 014	  51 449	  48,5	  63,3
    Stavanger          	     56 169	    33 859	    22 310	  102 213	    58 220	  43 993	  51,1	  68,3
   Hordaland           	     162 466	    58 124	  104 342	   253 387	    97 579 155 808	   55,4	  68,6
   Mere og Romsdal 	
   Ser-Trendelag     	         65 606	    40 114	    25 492	  108 749	    71 551	  37 198	  58,9	  68,0
   Nord-Trøndelag    	         25 027	    19 628	    5 399	   34 298	    26 887	  7 411	  40,7	  53,2
   Nordland       	         52 081	    29 056	    23 025	   72 017	   43 402	  28 615	  45,2	  59,9
   Troms         	         53 301	    37 002	    16 299	   85 575	    63 094	  22 481	  48,7	  67,6
   Finnmark 	
                                      53

   Tabell 16 (forts.). Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke
             og kommune. Kapasitetsutnytting. 1982	 Town hotels. Arrivals and guest-nights,
              by nationality and season. County and municipality. Utilization of capacity.
              1982

                                                              Kapasitets-
   Sesong, fylke                  Ankomne gjester	               Gjestedøgn	        utnytting
   og kommune                            -  UtT6rid-
	I                      alt	    Nordmenn	    inger	    I alt	    Nordmenn	  inger	   Senger Rom

                                                               Prosent


   OKTOBER-DESEMBER I ALT
   OCTOBER-DECEMBER, TOTAL	       403 373	    324 370	    79 003	   713 674	   547 525	  166 149	  38,9	  55,7


   Ostfold    	            12 823	    10 360	     2 463	    21 153	    16 268	   4 885	  29,5	  43,7
    Sarpsborg          	     5 183	     4 237	       946	   8 321	    6 668	   1 653	  27,0	  40,9
    Fredrikstad         	     5 158	     4 339	       819	   8 773	    7 135	   i 638	  30,9	  47,4
   Oslo             	    125 188	    81 665	  43 523	     245 676	   154 240	   91 436	  48,6	  67,1
   Hedmark            	     8 574	     8 244	       330	  13 273	    12 539	    734	  34,1	  46,0
   Oppland            	    10 573	     9 249	     1 324	    15 049	    12 420	   2 629	  37,7	  51,0
   Buskerud         	      10 918	     8 861	     2 057	    17 530	    13 310	   4 220	  39,2	  51,7
    Kongsberg        	       4 424	     3 610	       814	   8 072	    6 156	   1 916	  32,8	  46,5
   Vestfold           	    23 483	    21 212	     2 271	    38 526	    33 749	   4 777	  37,5	  51,6
    TOnsberg	               6 445	     5 577	       868	  11 368	    9 494	   1 874	  41,5	  58,8
    Sandefjord         	     9 351	     8 776	       575	  14 677	    13 402	   1 275	  43,6	  56,3
   Telemark           	     9 796	     8 696	     1 100	    14 982	    12 675	   2 307	  22,5	  37,0
   Aust-Agder            	   3 147	     2 947	       200	   4 246	    3 935	    311	  24,1	  36,4
   Vest-Agder            	  15 759	    14 106	     1 653	    26 325	    22 703	   3 622	  31,2	  44,4
    Kristiansand        	    15 453	    13 816	     1 637	    25 960	    22 359	   3 601	  32,0	  45,7
   Rogaland             	  39 295	    29 186	    10 109	    69 792	    47 409	   22 383	  44,2	  62,5
    Stavanger          	    29 591	    20 440	     9 151	    52 016	    32 431	   19 585	  46,4	  66,3
   Hordaland           	    43 081	    35 131	     7 950	    76 707	    61 068	   15 639	  32,7	  50,3
   Møre og Romsdal  	
   Sør-Trøndelag         	    24 540	    22 235	     2 305	    46 772	    42 307	   4 465	  45,0	  61,1
   Nord-Trøndelag        	    10 817	    10 311	       506	  15 415	    14 493	    922	  32,9	  47,7
   Nordland         	      17 193	    16 260	       933	  27 764	    26 045	   1 719	  29,0	  45,9
   Troms         	        25 162	    24 018	     1 144	    41 102	    38 400	   2 702	  38,9	  59,2
   Finnmark 	
                                    54

Tabell 17. Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og
      region. Kapasitetsutnytting. 1982	 Rural hotels. Arrivals and guest-nights, hy
      nationality and season. County and region. Utilization of capacity. 1982

                                                                Kapasitets-
Sesong, fylke	                   Ankomne gjester	               Gjestedøgn	           utnytting
og region	                 Number of guests arrived 	          Number of guest-nights 	        Utilization
Season, county                                                       	  of capacity
and region	              1 alt	    Nordmenn	    Utlendinger	               Ut-	       Senger Rom
                    Total	    Norwegians Foreigners	     I alt	    Nordmenn lendinger Beds	  Rooms
                                                          !	 Prosent
                                                                  Per cent
HELE ARET I ALT
THE WHOLE YEAR, TOTAL	        430 891	     305 565	    125 326	   741 872	   514 416	   227 456	     32,9	  42,9

Østfold            	    25  699	    21  946	    3 753	   47 698	    40 282	    7  416	    36,1	  42,4
Akershus 	              102  475	    54  989	   47 486	   145 515	    77 676	    67  839	    46,2	  67,5
Hedmark              	  30  288	    22  960	    7 328	   63 565	    35 073	    28  492	    38,0	  41,1
Oppland            	    17  599	    15  584	    2 015	   33 385	    27 806	    5  579	    22,9	  29,4
Buskerud           	    54  161	    41  900	   12 261	   104 859	    74 616	    30  243	    36,3	  46,7
 Gol             	     6  968	     4  380	    2 588	   12 387	    8 894	    3  493	    34,6	  42,1
Telemark           	     5  177	     4  626	     551	    9 332	    8 118	    1  214	    17,8	  19,0
Aust-Agder            	   7  773	     6  098	    1 675	   28 327	    19 063	    9  264	    31,9	  31,1
Vest-Agder          	                             .	      .
Rogaland         	       6 677	      5 946	      731	   16 114	    13 139	    2 975	     36,5	  41,7
Hordaland             	  24 713	     16 170	     8 543	   39 744	    23 885	    15 859	     23,4	  27,9
Sogn og Fjordane       	    24 085	     16 814	     7 271	   44 933	    29 575	    15 358	     23,5	  29,3
Møre og Romsdal      	                                              .	      .	   .
Nordland         	      60 108	     53 227	     6 88 1	94 370	      83 836	    10 534	     36,9	  53,8
Troms             	    21 488	     19 511	     1 977	  41 130	     37 573	    3 557	     26,1	  37,5
Finnmark         	      43 923	     19 866	    24 057	  60 050	     32 229	    27 821	     30,7	  40,6VINTERSESONGEN
(JANUAR-APRIL) I ALT
WINTER SEASON
(JANUARY-APRIL), TOTAL	        118 025	     93 390	    24 635	   242 634	   173 520	    69 114	     34,6	  44,7

Østfold          	       5  484	     4  793	     691	    9  081	   7  695	   1  386	    25,2	  33,6
Akershus           	    29  805	    18  719	   11 086	   42  227	   26  674	   15  553	    41,7	  65,5
Hedmark            	     9  148	     6  191	    2 957	   28  307	   10  609	   17  698	    52,7	  51,5
Oppland          	       4  963	     4  347	     616	   14  434	   11  150	   3  284	    38,0	  41,9
Buskerud             	  20  164	    13  718	    6 446	   44  497	   26  331	   18  166	    45,7	  55,8
 Gol 	
Telemark           	     1 276	      1 146	       13 6	3 826	      3 37 1	45 5	22, 8	22,
Aust-Agder          	     3 175	      2 320	       855	 16 797	    10 269	 6 528	 57,1	 50,4
Vest-Agder 	
Rogaland           	     2 464	  2 30 2	16 2	6              555	   5 626	935	          43, 8	49,7
Hordaland             	   3 527	  3 367	  160	 6            085	   5 659	  426	        14,5	  21,0
Sogn og Fjordane       	     4 658	  4 487	  171	 9            136	   8 752	  384	        16,7	  26,2
Møre og Romsdal        	               .	                     .	   .	             .
Nordland           	    16 71 3	16 137	  576	 29            517	   27 604	 1 913	        34,;	  52,8
Troms               	   6 444	  6 135	  309	 13            209	   12 283	  926	        26,5	  39,5
Finnmark           	     7 521	  7 153	  368	 12            065	   11 206	  859	        19,4	  31,5
                                    55

Tabell 17 (forts.). Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedegn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke
          og region. Kapasitetsutnytting. 1982 Rural hotels. Arrivals and guest-nights,
          by nationality and season. County and region. Utilization of capacity. 1982

                                                            Kapasitets-
Sesong, fylke og                  Ankonne gjester	              Gjestedegn 	      utnyttin
region                              Utlend    -	              Wend-
                      1 alt	    Nordmenn inger	       I alt	   Nordmenn inger	    Senger Rom

                                                             Prosent

SOMMERSESONGEN
(MAI-SEPTEMBER) I ALT
SUMMER SEASON
(MAY-SEPTEMBER), TOTAL	          228 721	    138 711	   90 010	   360 975	   223 254	  137 721	  36,4	  45,6

Østfold                	  13 143	    10 580	    2 563	    27 423	   22 416	   5 007	  44,8	  48,5
Akershus             	    51 818	    22 486	   29 332	    71 949	   30 315	  41 634	  53,0	  71,2
Hedmark              	    15 980	    12 293	    3 687	    27 431	   17 996	   9 435	  37,4	  41,9
Oppland            	       9 238	     7 921	    i 317	    14 240	   12 233	   2 007	  20,8	  27,1
Buskerud           	      20 698	    16 102	    4 596	    36 050	   27 501	   8 549	  31,4	  42,3
 Gol               	     3 172	     2 563	     609	    5 280	    4 574	    706	  32,8	  39,3
Telemark               	   3 115	     2 753	     362	    4 231	    3 648	    583	  19,0	  21,2
Aust-Agder            	     3 396	     2 646	     750	    8 705	    6 342	   2 363	  23,7	  27,1
Vest-Agder          	         .
Rogaland             	     2 968	     2 52 3	     445	   6 598	    5 276	  1 32 8	35,6	   40,3
Hordaland             	    18 060	     9 915	    8 145	    28 678	   13 740	  14 938	  33,5	  36,8
Sogn og Fjordane       	      16 439	     9 452	    6 987	    30 682	   15 899	  14 783	  33,1	  36,4
Mere og Romsdal      	           :	              .	                      .	   .
Nordland         	        28 198	    22 158	    6 040	    41 087	   33 1 1	7 976	    38,0	  53,7
Troms             	      10 652	     9 094	    1 553	    19 367	   17 214	  2 153	  28,4	  38,6
Finnmark         	        31 521	     7 988	   23 533	    39 639	   13 372	  26 267	  47,4	  55,5OKTOBER-DESEMBER I ALT
OCTOBER-DECEMBER, TOTAL	          04 145	    73 464	   10 681	   138 263	   117 642	  20 621	  24,4	  35,9

Østfold            	       7 072	     6 573	     499	    11 194	   10 171	   1 023	  32,2	  40,7
Akershus           	      20 852	    13 784	    7 068	    31 339	   20 687	  10 652	  40,2	  63,6
Hedmark              	     5 160	     4 476	     684	    7 827	    6 468	   1 359	  19,3	  25,3
Oppland            	       3 398	     3 316	     82	    4 711	    4 423	    288	  12,0	  20,2
Buskerud           	      13 299	    12 080	    1 219	    24 312	   20 784	   3 528	  31,6	  41,7
 Gol      	                              .	      :
Telemark           	        786	      733	     53	    1 275	    1 094	176	   9,5	    10, 3
Aust-Agder          	       1 202	     1 132	     70	    2 825	    2 452	  373	 12,4	    13,2
Vest-Agder 	                                        •	      .	  .	  .	      .
Rogaland   	               1 245	
                        .	     1 121	      12:4	   2 961	    2 249	  712	 27,8	    33,2
Hordaland           	       3 126	     2 888	      238	   4 981	    4 486	  495	 11,7	    16,9
Sogn og Fjordane       	       2 988	     2 875	      113	   5 115	    4 924	  191	 11,7	    18,1
Mere og Romsdal      	                                          .	         .
Nordland   	               15 197	    14 93 2	     265	   23 766	   23 1 1	651	37,5	       55,4
Troms             	       4 392	     4 282	      110	   8 554	    8 076	    478	  21,7	  33,4
Finnmark         	         4 881	     4 725	      156	   8 346	    7 651	    695	  16,8	  26,9
                                     56

    Tabell 18. Alle hoteller. GjestedOgn etter gjestenes nasjonalitet, hotellgruppe og måned. 1982


Hotellgruppe                        I alt	       Norge	    Danmark	   Finland	  Sverige	  Frankrike
og måned                          Total	       Norway	   Denmark	   Finland	  Sweden	   FranceHOTELLER I ALT                    	  7 158 920	     4 868 095	   233 707	   65 873	  360 158	   89 491
Januar                       436 241	
                           	             339 160	   31 490	   2 324	   23 230	   1 855
Februar                      556 461	
                           	             398 469	   53 135	   5 178	   47 377	   3 410
Mars                    	    687 933	           525 364	   31 481	   6 093	   51 299	   4 414
April                      	 500 553	           389 427	   10 552	   2 631	   40 724	   2 769
Mai                     	   495 547	           348 189	   11 218	   4 060	   19 060	   4 251
Juni                	        763 927	           414 618	   18 079	   9 027	   29 005	  20 433
Juli                 	       874 195	           395 213	   25 544	   13 677	   48 384	  22 917
August       	                829 005	           427 962	   17 610	   8 725	   32 371	  18 228
September               	      649 045	           480 617	   10 542	   6 335	   24 190	   4 081
Oktober                 	     551 132	           461 831	    8 590	   3 511	   17 413	   2 787
November                    	  479 046	           411 959	    5 846	   2 337	   14 520	   2 353
Desember             	335 835	                   275 286	    9 620	   1 975	   12 585	   1 993


TURIST- OG HØYFJELLSHOTELLER I ALT	            2 959 253	     2 149 740	   114 063	   11 575	  134 426	  23 709
Januar                      	     183 450	      143 467	    21 562	    454	   9 790	    369
Februar                      	     257 927	      183 392	    39 682	    416	   24 778	    734
Mars                       	     306 678	      239 280	    18 967	   3 123	   27 869	    665
April                       	     245 914	      204 439	    3 855	    568	   23 924	    541
Mai                      	       172 781	      136 635	    1 755	    387	   2 065	    842
Juni                       	     294 686	      167 025	    4 851	   1 488	   5 804	   6 569
Juli                       	     368 288	      177 899	    9 780	   3 113	   17 726	   7 009
August                      	     343 082	      190 024	   ' 5 143	    966	   9 562	   5 731
September                     	     272 371	      223 670	    1 986	    503	   8 076	    551
Oktober                    	       202 649	      193 655	    1 095	    290	   1 189	    293
November                   	       176 067	      169 373	      551	    129	   1 446	    218
Desember                   	       135 360	      120 881	    4 836	    138	   2 197	    187


BYHOTELLER I ALT               	      3 457 795	   2 203 939	     73 304	   48 909	  175 070	  57 107
Januar                    	       205 672	      160 839	    4 419	   1 664	   9 308	   1 411
Februar        	                  237 321	      175 345	    5 127	   4 306	  13 662	   2 385
Mars                     	       301 581	      229 531	    6 413	   2 775	  14 005	   2 744
April                     	       200 011	      142 607	    4 281	   1 928	  10 584	   2 051
Mai                    	         274 228	      176 042	    6 067	   3 397	  15 345	   3 124
Juni                   	         391 553	      201 949	    9 348	   6 735	  20 185	   11 773
Juli                   	         417 257	      174 319	    8 823	   9 481	  25 536	   13 565
August                  	         402 486	      189 150	    8 439	   7 091	  18 910	   10 709
September                 	         314 012	      206 632	    6 308	   5 210	  14 050	   3 351
Oktober                  	         292 981	      221 453	    6 519	   2 742	  14 112	   2 365
November               	           254 584	      199 887	    4 525	   1 927	  11 342	   1 988
Desember               	           166 109	      126 185	    3 035	   1 653	   8 031	   1 641


LANDHOTELLER I ALT          	           741 872	      514 416	   46 340	   5 389	  50 662	   8 675
Januar                	           47  119	      34  854	   5 509	    206	   4  132	     75
Februar                  	         61  213	      39  732	   8 326	    456	   8  937	    291
Mars                 	           79  674	      56  553	   6 101	    195	   9  425	  1  005
April                   	         54  628	      42  381	   2 416	    135	   6  216	    177
Mai                  	           48  538	      35  512	   3 396	    276	   1  650	    285
Juni                   	         77  688	      45  644	   3 880	    804	   3  016	  2  091
Juli                 	           88  650	      42  995	   6 941	   1 083	   5  122	  2  343
August     	                       83  437	      48  788	   4 028	    668	   3  899	  1  788
September               	           62  662	      50  315	   2 248	    622	   2  064	    179
Oktober                	           55  502	      46  723	    976	    479	   2  112	    129
November               	           48  395	      42  699	    770	    281	   1  732	    147
Desember               	           34  366	      28  220	   1 749	    184	   2  357	    165
	                                     57

    All hotels. Guest-nights by nationality of the guests, hotel category and month. 1982

    Neder-	    Storbri-  Vest-	    Europa
    land	     tannia	   Tyskland   ellers	     USA	    Japan	   Andre
    Nether-   United	   West	     Rest of	   U.S.A.	   Japan	   Others	   Hotel category and month
    lands	    Kingdom	  Germany	   Europe


	117  433	     321 890	   370 205	   161 193	   374 943	   41 622	   154 310	   HOTELS, TOTAL
     3  406	  12  030	   7  394	   4  568	   5  995	     691	   4  098	  January
     5  591	  13  885	   8  161	   8  298	   7  225	  1  539	   4  193	  February
     5  380	  19  293	  17  058	   7  827	  11  284	  2  118	   6  322	  March
     5  694	  16  913	  10  612	   5  649	   9  504	  1  020	   5  058	  April
     7  197	  26  814	  22  595	   9  314	  29  330	  2  417	  11  102	  May
    27  542	  50  710	  81  294	  21  089	  65  106	  7  761	  19  263	  June
    27  026	  47  999	  115  128	  36  301	  98  433	  10  900	  32  673	  July
    20  389	  58  874	  71  356	  40  017	  85  483	  9  424	  38  566	  August
     7  533	  30  742	  17  439	  10  717	  39  335	  2  609	  14  905	  September
     2  587	  17  447	   8  041	   7  982	  11  211	  1  275	   8  457	  October
     2  469	  14  103	   5  925	   5  830	   6  813	  1  080	   5  811	  November
     2  619	  13  080	   5  202	   3  601	   5  224	     788	   3  862	  December


    61 642	   109 006	   155 620	   28 467	   120 122	   10 437	    40 446	   TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS, TOTAL
     1 049	    1  997	   2 642	      853	     365	    52	     850	   January
     3 276	    1  825	   2 283	      633	     597	   115	     196	   February
     2 382	    3  613	   7 901	    1  391	   1  095	    37	     355	   March
      966	    5  818	   3 776	      415	   1  041	   120	     451	   April
     2 269	    8  360	   8 092	    1  085	   8  280	   447	    2 564	   May
    16 756	   22  592	  37 015	    3  786	  21  361	  2 096	    5 343	   June
    17 165	   21  903	  53 053	    8  632	  37  721	  3 662	    10 625	   July
    12 706	   26  715	  32 483	    8 603	   33 996	   3 228	    13 925	   August
	3  380	       9 658	    4 772	    1 496	   14 314	      440	   3 525	   September
      277	    1 902	     984	     733	     693	      71	   1 467	   October
      384	    1 386	     953	     620	     206	      84	    717	   November
     1 032	    3 237	    1 666	     220	     453	      85	    428	   December


    47 384	   188 882	   179 987	   115 757	   234 744	   29 458	   103 254	   TOWN HOTELS, TOTAL
     2  116	   9  431	   4  383	   3  299	   5  128	   615	    3  059	  January
     1  887	  11  231	   5  312	   7  046	   6  009	  1 308	    3  703	  February
     2  454	  14  313	   8  306	   5  380	   9  267	  1 647	    4  746	  March
     4  436	  10  138	   6  167	   4  577	   7  957	   830	    4  455	  April
     4  388	  15  767	  13  129	   7  203	  19  559	  1 913	    8  294	  May
     8  503	  23  349	  36  017	  15  130	  40  275	  5 431	    12  858	  June
     7  794	  22  301	  49  305	  23  301	  55  905	  7 032	    19  895	  July
     6  596	  27  451	  31  451	  27  433	  47  549	  5 941	    21  766	  August
     3  626	  19  288	  11  479	   8  248	  23  159	  2 001	    10  660	  September
     2  108	  14  497	   6  488	   6  444	   9  238	  1 135	    5  880	  October
     1  988	  11  891	   4  665	   4  595	   6  189	   930	    4  657	  November
     1  488	   9  225	   3  285	   3  101	   4  509	   675	    3  281	  December


     8 407	   24 002	   34 598	    16 969	   20 077	   1 727	    10 610	   RURAL HOTELS, TOTAL
      241	      602	     369	     416	     502	     24	     189	  January
      428	      829	     566	     619	     619	     116	     294	  February
      544	    1  367	     851	   1  056	     922	     434	   1  221	  March
      292	      957	     669	     657	     506	     70	     152	  April
      540	    2  687	   1  374	   1  026	   1  491	     57	     244	  May
     2 283	    4  769	   8  262	   2  173	   3  470	     234	   1  062	  June
     2 067	    3  795	  12  770	   4  368	   4  807	     206	   2  153	  July
     1 087	    4  708	   7  422	   3  981	   3  938	     255	   2  875	  August
      527	    1  796	   1  188	     973	   1  862	     168	     720	  September
      202	    1  048	     569	     805	   1  280	     69	   1  110	  October
      97	      826	     307	     615	     418	     66	     437	  November
      99	      618	     251	     280	     262	     28	     153	  December
                                     58

             Tabell 19. Alle hoteller. GjestedOgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke. 1982


	alt	  	                                   Norge	   Danmark	  Finland	  Sverige	  Frankrike
 Fylke  Total	                                Norway	  Denmark	  Finland	  Sweden	   France  1 ALT                        	  7 158 920	  4 868 095	   233 707	  65 873	  360 158	   89 491
  Østfold                       	   140 221	    100 607	   8 022	  2 045	   11 854	     817
  Akershus                       	   145 515	     77 676	  11 607	  1 989	   12 358	   1 700
  Oslo                         	  1 226 539	    583 375	  36 275	  26 364	   92 217	   25 480
  Hedmark                       	   221 427	    168 401	  22 505	    733	  10 444	   2 425
  Oppland                       	   920 254	    657 887	  49 363	  3 103	   78 054	   4 449
  Buskerud                     	     649 868	    506 489	  17 024	  1 892	   57 933	   2 457
  Vestfold                       	   182 862	    154 284	   4 112	  1 546	   7 464	     958
  Telemark	                         423 041	    328 254	  39 873	  3 430	   12 685	   1 729
  Aust-Agder                    	     147 481	    112 041	  14 135	   237	   4 828	     403
  Vest-Agder                    	     209 545	    171 139	   3 314	   900	   3 241	   1 815
  Rogaland                     	     390 425	    266 835	   7 004	  1 963	   11 047	   8 219
  Hordaland                    	     828 656	    476 069	   7 299	  3 074	   15 332	   14 834
  Sogn og Fjordane                 	     368 255	    228 197	   2 452	   636	   4 271	   7 224
  Mere og Romsdal               	       269 848	    208 410	   2 075	  2 127	   4 816	   3 817
  Ser-Trendelag                	       329 959	    270 858	   3 635	  5 697	   12 887	   2 949
  Nord-Trøndelag                	       72 469	     62 849	    563	  1 112	   2 714	     954
  Nordland                   	       274 466	    218 999	   1 691	  3 559	   8 291	   3 549
  Troms                    	       219 921	    186 772	   1 334	  2 254	   5 781	   i 792
  Finnmark                     	     138 168	     88 953	   1 424	  3 212	   3 941	   3 920
   Tabell 20. Turist- og heyfjellshoteller. Gjestedegn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region.
                                                   1982           	                    I alt	     Norge	   Danmark	  Finland	  Sverige	  Frankrike
  Fylke og region                      Total	     Norway	  Denmark	  Finland	  Sweden	   France  I ALT                  	        2 959 253	  2 149 740	   114 063	  11 575	  134 426	  23 709
  Hedmark                 	         100 977	     84 955	   1 927	    84	   3 511	    979
  Oppland                 	         812 272	    585 598	  48 326	  2 804	   71 965	   3 282
   Lillehammer -
   Gudbrandsdalen         	             506 777	    345 954	  37 104	  2 275	   43 479	   2 283
   Vest-Oppland              	         105 264	     93 195	   5 197	    35	   4 261	    222
   Valdres                	         200 231	    146 449	   6 025	   494	   24 225	    777
  Buskerud                 	         469 024	    380 960	  11 195	   661	   31 271	   1 195
   Gol                  	         147 804	    122 541	   4 611	    23	   6 972	    219
   Geilo                 	         180 521	    137 414	   4 019	   496	   15 159	    691
  Telemark                 	         341 274	    260 148	  37 954	  2 786	   9 533	   1 141
  Aust-Agder              	           82 134	     59 998	   8 118	    30	   1 719	    310
  Vest-Agder                	                    .
  Rogaland               	           80 362	     60 203	   1 046	   429	   i 38 3	   974
  Hordaland                	         361 569	    214 678	   1 002	   807	   3 242	   4 305
   Vossevangen            	           78 909	     50 520	    188	    41	     314	   332
  Sogn og Fjordane             	         323 322	    198 622	   2 150	   598	   3 317	   6 504
   Sogn                  	         124 284	     47 904	   1 417	    93	   1 303	   2 751
   Nordfjord - Sunnfjord         	         199 038	    150 718	    733	   505	   2 014	   3 753
  Mere og Romsdal           	           135 531	     92 113	    805	  1 058	   2 577	   3 231
  Sr -Trendelag              	         113 539	    102 401	    623	   895	   2 429	    645
  Nordland                 	         41 184	     32 053	    173	   592	   1 675	    501
  Finnmark 	
	                                     59

    All hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County. 1982

	Neder-	       Storbri-	   Vest-	   Europa
   land	      tannia	    Tyskland	 ellers	      USA	        Japan	    Andre
   Nether-	    United	    West	   Rest of	     U.S.A.	       Japan	    Others	      County
   lands 	     Kingdom	   Germany	knIT_____


	117  433	     321 890	   370 205	   161 193	   374 943	       41 622	    154 310	     TOTAL
     2  415	   3 722	    4  843	   2  745	   2 083	         210	       858	   Østfold
     1  920	   6 720	    7  616	   8  252	   10 682	         819	    4   176	   Akershus
     23  724	  86 003	    76  453	   71  211	  131 074	       16  972	    57   391	   Oslo
     2  078	   3 036	    5  547	   1  150	   2 391	          11	    2   706	   Hedmark
     15  525	  12 712	    45  422	   9  554	   35 752	         941	    7   492	   Oppland
     10  076	  10 279	    23  134	   5  885	   9 339	         709	    4   651	   Buskerud
       929	   3 485	    4  600	   1  626	   1 976	         289	    1   593	   Vestfold
     6  257	   6 232	    17  175	   1  809	   3 431	         171	    1   995	   Telemark
     5  640	   1 671	    5  323	     708	   1 668	         184	       643	   Aust-Agder
     7  105	   5 268	    9  186	   1  614	   3 942	         401	    1   620	   Vest-Agder
     5  506	  37 136	    10  727	   4  741	   22 110	         763	    14   374	   Rogaland
     17  486	  90 659	    54  843	   18  702	   89 642	       10  906	    29   810	   Hordaland
     8  329	  32 478	    30  669	   5  837	   32 302	       6  230	    9   630	   Sogn og Fjordane
     3  100	   7 878	    18  032	   3  500	   10 385	       1  048	    4   660	   MOre og Romsdal
     2  244	   4 955	    11  734	   4  988	   5 992	         503	    3   517	   SOr-TrOndelag
       223	    827	    1  629	     883	    398	          36	       281	   Nord-TrOndelag
     2  571	   4 199	    17  291	   4  110	   5 610	         202	    4   394	   Nordland
     1  074	   3 474	    7  010	   6  025	   2 589	         441	    1   375	   Troms
     1  231	   1 156	    18  971	   7  853	   3 577	         786	    3   144	   Finnmark
    Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and region.
    1982

	Neder-	       Storbri-   Vest-	    Europa
   land	      tannia	   Tyskland	   ellers	  USA	         Japan	     Andre
   Nether-	    United	   West	     Rest of	 U.S.A.	        Japan	     Others	      County and region
   lands	     Kingdom	   Germany	   Europe


	61  642	     109 006	   155 620	   28 467	    120 122	     10 437	     40 446	      TOTAL
      929	    1 375	    3 208	     266	     1 577	         6	    2 160	      Hedmark
     12 665	    8 734	   35 290	    7 782	    28 337	        914	    6 575	      Oppland
                                                          Lillehammer -
     11 862	    7 364	   30 492	    6 566	    15 228	        342	     3 828	       Gudbrandsdalen
      415	     555	     853	     210	     301	         -	      20	       Vest-Oppland
      388	     815	    3 945	    1 006	    12 808	        572	     2 727	       Valdres
     8 644	    5 144	   18 670	    2 604	    5 136	        244	     3 300	      Buskerud
     1 710	     855	    8 258	    1 254	     559	        67	      735	       Gol
     5 443	    3 453	    7 827	    1 256	    3 608	        136	     1 019	       Geilo
     5 467	    5 211	   14 330	     774	    2 636	        56	     1 238	      Telemark
     4 592	     951	    4 130	     507	    1 200	        163	      416	      Aust-Agder
                    .	             .	        .	       .	     Vest-Agder
     1  489	  4  193	   1 919	    786	     1 996	        122	     5 825	      Rogaland
     12  254	  49  103	  24 852	   3 876	    37 241	      1  938	     8 271	      Hordaland
     2  181	  17  930	   2 128	    422	     3 052	        251	     1 550	       Vossevangen
     7  431	  26  755	  26 399	   5 261	    31 149	      6  181	     8 955	      Sogn og Fjordane
     4  513	  16  337	  14 376	   2 872	    22 223	      4  899	     5 596	       Sogn
     2  918	  10  418	  12 023	   2 389	     8 926	      1  282	     3 359	       Nordfjord - Sunnfjord
     2  665	  5  308	  14 327	   1 965	     8 941	        659	     1 882	      MOre og Romsdal
       899	     730	   2 433	   1 343	      514	        74	      553	      SO-TrOndelag
       787	     692	   2 876	   1 475	      209	        13	      138	      Nordland
                                                         Finnmark
	
                                                   60

           Tabell 21. Byhoteller. Gjestedegn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og kommune. 1982


  Fylke og	                              I alt	                Norge	    Danmark	  Finland	  Sverige	   Frankrike
  kommune	                              Total	                Norway	   Denmark	  Finland	  Sweden	   France  I  ALT                      	    3 457 795	                 2 203 939	   73 304	  48 909	  175 070	   57 107
  Østfold                      	      92             523	      60  325	   6 506	  1 804	   9  635	     678
   Sarpsborg                          39    	         382	      24  211	   4 668	   780	   3  603	     286
   Fredrikstad                         35     	        374	      26  325	    957	   506	   3  666	     317
  Oslo            	                1 226             539	     583  375	  36 275	  26 364	   92  217	  25  480
  Hedmark                            56      	       885	      48  373	    348	   301	   2  892	     379
  Oppland                            74       	      597	      44  483	    795	   277	   2  393	   1  117
  Buskerud                         	   75             985	      50  913	   1 592	   841	   6  774	     955
   Kongsberg                          34        	     717	      23  552	    534	   180	   2  301	     633
  Vestfold                           182         	    862	     154  284	   4 112	  1 546	   7  464	     958
   T$nsberg                           49          	   495	      41  029	   1 256	   720	   2  616	     138
   Sandefjord                        	  65             524	      56  454	    863	   359	   1  880	     593
  Telemark                           	 72             435	      59  988	   1 081	   632	   3  109	     527
  Aust-Agder                           37
                                  	              020	      32  980	   1 012	   207	     790	     76
  Vest-Agder                          145	             572	     116  048	   2 819	   757	   2  695	   1  601
   Kristiansand                        141 	            300	     113  036	   2 686	   753	   2  672	   1  587
  Rogaland                           293  	           949	     193  493	   5 563	  1 239	   8  942	   7  094
   Stavanger                  	        220             347	     133  985	   4 534	   997	   6  764	   6  513
  Hordaland                           427   	          343	     237  506	   5 943	  2 168	   11  131	   9  994
  Mere og Romsdal                 	                      .	         .	     .	    .	       .
  Sør-Trøndelag                   	216 420	                       168  457	   3 012	  4 802	   10  458	   2 304
  Nord-Trendelag                   	                  72 469	      62  849	    563	  1 112	   2  714	    954
  Nordland                       	                 138 912	     103  110	    989	  2 342	   5  657	   2 547
  Troms                         	                178 791	     149  199	    983	  1 951	   5  498	   1 582
  Finnmark 	
        Tabell 22. Landhoteller. Gjestedtign etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region. 1982


  Fylke og	                             I alt	                Norge	    Danmark	  Finland	  Sverige	   Frankrike
  region	                              Total	                Norway	   Denmark	  Finland	  Sweden	   France  I  ALT                    	        741 872	                 514 416	    46 340	  5 389	   50 662	    8 675
  Østfold                    	         47      698	            40  282	   1 516	   241	   2 219	     139
  Akershus                   	        145      515	            77  676	   11 607	  1 989	   12 358	    1 700
  Hedmark                  	           63      565	            35  073	   20 230	   348	   4 041	    1 067
  Oppland                  	           33      385	            27  806	    242	    22	   3 696	     50
  Buskerud                   	        104      859	            74  616	   4 237	   390	   19 888	     307
   Gol     	                         12      387	            8  894	    273	    4	   2 693	     28
  Telemark                 	           9      332	            8  118	    838	    12	     43	     61
  Aust-Agder                	           28      327	            19  063	   5 005	    -	   2 319	     17
  Vest-Agder                	                                   .	     .	    •.	     .	      .
  Rogaland                 	            16 114	                13  139	    392	   295	    722	     151
  Hordaland                 	            39 744	                23  885	    354	    99	    959	     535
  Sogn og Fjordane           	              44 933	                29  575	    302	    38	    954	     720
   Sogn                  	            33 477	                19  148	    216	    27	    674	     659
  Mire og Romsdal            	                 .
  Nordland                 	            94 370	                83 836	      529	   625	    959	    501
  Troms                   	            41 130	                37 573	      351	   303	    283	    210
  Finnmark                 	            60 050	                32 229	      690	   956	   2 187	   3 209
	
                                         61

        Town hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and municipality. 1982

	Neder-	          Storbri- Vest-	    Europa
        land	  tannia	     Tyskland ellers	      USA	     Japan	     Andre
        Nether- United	     West	  Rest of	     U.S.A.	    Japan	     Others	   County and municipality
        lands	 Kingdom	     Germany	 Europe


	47    384	       188 882	   179 987	   115 757 234 744	     29 458	     103 254	   TOTAL
	2       186	     3 084	     4 015	  2 488	  1 077	        130	       595	   Østfold
         1 716	   1 108	     1 850	   635	   264	         32	       229	    Sarpsborg
          238	    870	      940	   883	   385	         56	       231	    Fredrikstad
	23 724	          86 003	    76 453	  71 211 131 074	       16 972	     57 391	   Oslo
 	95	            1 410	     1 441	   670	   585	         2	       389	   Hedmark
 	2 622	          3 780	     9 464	  1 698	  7 126	         5	       837	   Oppland
  	964	          3 826	     3 063	  2 585	  3 161	        459	       852	   Buskerud
  	316	          2 196	     1 237	  1 605	  1 462	        272	       429	    Kongsberg
          929	   3 485	     4 600	  1 626	  1 976	        289	      1 593	   Vestfold
   	192	          992	      849	   711	   569	         86	       337	    TOnsberg
          281	   1 794	     1 367	    141	  836	        178	       778	  Sandefjord
   	721	         1 005	     2 710	  1 034	   779	        115	       734	 Telemark
    	247	          568	     364	    152	  401	         21	       202	 Aust-Ager
    	3 499	       4 741	     7 128	  1 238	  3 215	        381	      1 450	 Vest-Agder
     	2 599	      4 672	     7 059	  1 211	  3 201	        381	      1 443	  Kristiansand
     	4 004	     32 730	     8 078	  3 826	 19 830	        636	      8 514	 Rogaland
      	3 644	     27 806	     5 814	  3 329	 18 332	        534	      8 095	  Stavanger
      	4 484	    34 808	    27 389	  13 353	 51 176	       8 863	     20 528	 Hordaland
                                  .	         .	         MOre og Romsdal
1
	. 34	           4 22	     9 30 1	3 645	  	 5 478	        429	      2 96:4	Sr -TrOndelag
    223	          827	    1 629	   883	   398	         36	       281	   Nord-TrOndelag
   1 017	         2 957	    10 891	  2 158	  4 168	        105	      2 971	   Nordland
 	838	            2 852	    6 261	  5 838	  2 181	        425	      1 183	   Troms
 	.   	            .	                                     Finnmark
        Rural hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and region. 1982

        Neder-	   Storbri-	   Vest-	    Europa
        land	    tannia	    Tyskland	   ellers    USA       Japan    Andre
        Nether-	  United	     West	     Rest of   U.S.A.      Japan    Others      County and region
        lands	   Kingdom	    Germany	   Euro e


	8   407	         24 002	    34 598	   16 969	   20 077	     1 727	    10 610	      TOTAL
	229	              638	      828	    257	    1 006	       80	     263	Østfold
    1 920	        6 720	     7 616	    8 252	   10 682	      819	    4 176	  Akershus
 	1 054	            251	      898	     214	     229	       3	     157	  Hedmark
 	238	             198	      668	     74	     289	       22	      80	  Oppland
  	468	           1 309	     1 401	     696	    1 042	       6	     499	  Buskerud
  	100	            59	      172	     30	     90	       -	      44	   Gol
      69	          16	      135	     1	     16	       -	      23	  Telemark
   	801	           152	      829	     49	     67	       -	      25	  Aust-Agder
                                              •.	      .	  Vest-Agder
	' ii	             213	      736	     135	     284		       5	      35	  Rogaland
 748	            6 748	     2 602	    1 473	    1 225	      105	    1 011	  Hordaland
 898	            5 723	     4 270	     576	    1 153	       49	     675	  Sogn og Fjordane
 851	            5 574	     4 129	     551	    1 041	       39	     568	   Sogn
   .	                                   .	              .	 MOre og Romsdal
 767	              556	    3 524	     477	    1 233	       84	    1 285	  Nordland
 236	              622	     749	     187	     408	       16	     192	  Troms
 934	              484	    9 696	    4 573	    2 443	      537	    2 112	  Finnmark
                                            62

 Tabell 23. Turist- og Wyfjellshoteller. GjestedOgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke, region og
                                            maned. 1982


Fylke, region                                I alt	      Norge	   Danmark	  Finland	  Sverige	  Frankrike
og måned                                  Total	      Norway	   Denmark	  Finland	  Sweden	  France


HELE LANDET I ALT 	                           2 959 253	   2 149 740	    114 063	  11 575	  134 426	  23 709

HEDMARK I ALT                            	   100 977	      84 955	    1 927	     84	   3 511	    979

Vintersesongen                          	     34 782	      29 060	    1 531	     8	   1 434	    743
Januar                            	        6 899	      6 313	     210	     4	    46	    83
Februar                           	        8 861	      6 581	     993	     1	    474	    258
Mars                             	       11 478	      9 458	     248	     2	    473	    344
April                            	        7 544	      6 708	      80	     1	    441	    58

Sommersesongen                        	       45 209	      35 510	     304	    59	   1 781	    213
Mai                             	        5 629	      5 308	      23	    2	     32	     6
Juni                             	        9 381	      7 505	      44	    6	    133	    18
Juli                           	         11 742	      7 873	     149	    25	   1 050	    62
August                          	          8 804	      6 214	      69	    16	    371	    123
September              	                    9 653	      8 610	      19	    10	    195	     4

Oktober - desember                    	         20 986	      20 385	      92	    17	    296	    23
Oktober                         	          7 564	      7 402	      25	     2	    92	     2
November                         	          8 386	      8 259	      17	    10	    42	     8
Desember                         	          5 036	      4 724	      50	     5	    162	    13


OPPLAND I ALT                      	         812 272	     585 598	   48 326	   2 804	   71 965	  3 282

Vintersesongen                      	         332 966	     227 624	   37 083	    481	   52 110	   366
Januar                        	           57 507	      42 722	    8 503	    47	   3 605	    99
Februar                         	         85 759	      50 143	   16 979	    190	   14 551	    36
Mars                             	       103 323	      68 337	    9 864	    105	   18 905	    83
April                          	         86 377	      66 422	    1 737	    139	   15 049	    148

Sommersesongen                        	       351 723	     239 906	    8 641	   2 302	   18 527	  2 814
Mai                         	           32 021	      26 739	     489	    93	    212	    248
Juni                         	           62 429	      41 370	    1 670	    376	   1 651	    657
Juli                           	         96 656	      51 612	    4 399	   1 481	   7 855	  1 032
August                          	         88 137	      58 397	    i 667	    288	   4 493	   648
September              	                   72 480	      61 788	     416	    64	   4 316	    229

Oktober - desember                    	         127 583	     118 068	    2 602	    21	   1 328	    102
Oktober                       	           46 334	      45 563	      82	    1	    176	    9
November                     	             44 885	      43 164	     104	    16	    577	    31
Desember                       	           36 364	      29 341	    2 416	     4	    575	    62


LILLEHAMMER - GUDBRANSDALEN I ALT ...	                   506 777	     345 954	   37 104	   2 275	   43 479	   2 283

Vintersesongen                    	           196 689	     125 416	   29 838	    297	  27 589	    93
Januar                    	               35 119	      23 645	   7 270	     4	   1 871	    27
Februar                   	               51 593	      28 238	   13 468	    166	   6 276	     1
Mars                     	               60 469	      35 555	   7 871	     62	  11 561	    52
April                    	               49 508	      37 978	   1 229	     65	   7 881	    13

Sommersesongen              	                228 172	      146 721	   5 313	   1 960	   14 873	   2 125
Mai                       	             16 564	      14 161	    360	    93	    142	    11
Juni                     	               41 804	      25 059	   1 119	    372	   1 232	    570
Juli                     	               64 814	      31 377	   2 490	   1 168	   6 108	    853
August                      	             57 959	      36 933	    1 080	    279	   3 762	    521
September                	                 47 031	      39 191	     264	    48	   3 629	    170
Oktober - desember                	             81  916	     73  817	   1 953	    18	   1 017	    65
Oktober                   	               30  078	     29  515	    78	     1	     57	    7
November                       	           28  454	     26  928	    63	    16	    476	    6
Desember                     	             23  384	     17  374	   1 812	     1	    484	    52
	                                    63

    Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region and month.
    1982

	Neder-	      Storbri- Vest-	     Europa
   land	     tannia	  Tyskland	   ellers	  USA	       Japan	    Andre
   Nether-	    United	  West	     Rest of	 U.S.A.	      Japan	    Others	  County, region and month
   lands	     Kin_adom	 Germany	    Europe

    61 642	   109 006	  155 620	   28 467	  120 122	   10 437	    40 446	  THE WHOLE COUNTRY, TOTAL

      929	   1 375	   3 208	    266	   1 577	       6	   2 160	  HEDMARK, TOTAL

      486	    150	   1 285	     58	      9	      -	    18	  Winter season
       64	      7	     170	    2	      -	      -	     -	  January
      209	     23	     277	    32	      1	      -	    12	  February
      185	     66	     677	    23	      -	      -	     2	  March
       28	     54	     161	    1	      8	      -	     4	  April

      436	   1 187	   1 836	    188	   1 565	       3	   2 127	  Summer season
       -	     29	     17	     20	     182	      -	    10	  May
      124	    304	    359	     19	     379	      -	    490	  June
      275	    199	   1 085	     36	     408	      1	    579	  July
       35	    463	    297	    103	     424	      -	    689	  August
       2	    192	     78	     10	     172	      2	    359	  September

        7	    38	      87	    20	      3	      3	     15	  October - December
        3	    13	      11	     -	      3	      1	     10	  October
        1	    21	      8	    15	      -	      -	     5	  November
        3	     4	      68	     5	      -	      2	     -	  December


    12 665	    8 734	   35 290	   7 782	   28 337	     914	    6 575	  OPPLAND, TOTAL

     5 443	   1 285	   6 295	    464	     864	      42	    909	  Winter season
      692	     251	    733	    137	      16	      -	    702	  January
     2 357	     244	    816	     89	     269	      12	    73	  February
     1 856	     350	   3 305	    179	     293	      10	    36	  March
      538	     440	   1 441	     59	     286	      20	    98	  April

     6 426	    4 648	   27 443	   7 248	   27 350	     872	    5 546	  Summer season
      371	     397	   1  033	   252	   1  923	    47	     217	  May
     1 946	    1 560	   6  485	  1 119	   5  029	    139	     427	  June
     2 402	    1 186	   12  500	  2 658	   8  708	    460	    2 363	  July
     1 570	    1 060	   6  421	  2 836	   8  188	    167	    2 402	  August
      137	     445	   1  004	   383	   3  502	    59	     137	  September

      796	   2 801	   1 552	     70	     123	      -	    120	  October - December
       44	    211	     103	     2	     76	       -	    67	  October
       20	    276	     613	    46	     12	       -	    26	  November
      732	   2 314	     836	    22	     35	       -	    27	  December


     11 862	   7 364	   30 492	   6 566	   15 228	     342	    3 828	  LILLEHAMMER - GUDBRANDSDALEN, TOTAL

     5 138	    764	   5 773	    333	     584	      34	    830	  Winter season
      692	    196	    691	     18	      12	      -	    693	  January
     2 297	     95	    756	     82	     172	      5	    37	  February
     1 695	    232	   2 947	    174	     275	      9	    36	  March
      454	    241	   1 379	     59	     125	      20	    64	  April

     6 039	   3 860	   23 331	   6 168	   14 529	     308	    2 945	  Summer season
      323	    122	    377	    177	     691	    16	      91	  May
     1 807	   1 470	   5 937	   1 109	   2  901	    30	     198	  June
     2 327	   1 065	   10 914	   2 423	   4  608	    153	    1 328	  July
     1 449	    856	   5 466	   2 176	   4  092	    102	    1 243	  August
      133	    347	    637	    283	   2  237	     7	      85	  September

      685	   2 740	   1 388	     65	     115	      -	    53	  October - December
       44	    204	      80	    2	      68	      -	    22	  October
       20	    267	     601	    46	      12	      -	    19	  November
      621	   2 269	     707	    17	      35	      -	    12	  December
                                    64

  Tabell 23 (forts.). Turist- og hOyfjellshoteller. GjestedOgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke,
                                       region og måned. 1982


Fylke, region og måned	                    I alt	     Norge	   Danmark	  Finland	  Sverige	  Frankrike


VEST-OPPLAND I ALT                    	  105 264	    93 195	   5 197	     35	  4 261	    222

Vintersesongen                      	  43 326	    34 478	   3 917	     35	  3 648	     93
Januar           	                  8  870	    7  867	   482	     35	   226	     72
Februar                        	    10  120	    7  342	  1 805	     -	   942	     -
Mars                         	    13  929	   10  630	  1 415	     -	  1 376	     -
April                         	    10  407	    8  639	   215	     -	  1 104	     21

Sommersesongen                    	    40 663	    38 371	    667	     -	    563	    129
Mai                          	     4  613	    3  748	    -	     -	    55	    127
Juni                       	       6  703	    6  529	    34	     -	    46	     -
Juli                         	     9  537	    8  443	   551	     -	   444	     -
August                      	      10  074	    9  972	    39	     -	    14	     -
September                   	         9  736	    9  679	    43	     -	    4	     2

Oktober - desember                	      21 275	    20 346	    613	     -	    50	     -
Oktober                    	         7 822	     7 808	     -	     -	    14	     -
November                   	         7 437	     7 396	     41	     -	     -	     -
Desember                   	         6 016	     5 142	    572	     -	    36	     -


VALDRES  I  ALT              	        200 231	    146 449	   6 025	    494	  24 225	    777

Vintersesongen                  	      92 951	    67 730	   3 328	    149	  20 873	    180
Januar                    	        13 518	    11 210	    751	     8	   1 508	     -
Februar                    	        24 046	    14 563	   1 706	    24	   7 333	    35
Mars                     	        28 925	    22 152	    578	    43	   5 968	    31
April                   	          26 462	    19 805	    293	    74	   6 064	    114

Sommersesongen                	        82 888	    54 814	   2 661	    342	   3 091	    560
Mai                  	            10 844	     8 830	    129	     -	    15	   110
Juni                   	          13  922	    9  782	   517	     4	    373	    87
Juli                     	        22  305	   11  792	  1 358	    313	   1 303	    179
August                  	          20  104	   11  492	   548	     9	    717	    127
September                 	          15  713	   12  918	   109	    16	    683	    57

Oktober - desember          	            24 392	    23 905	     36	     3	   261	    37
Oktober                	             8 434	     8 240	      4	     -	   105	     2
November               	             8 994	     8 840	      -	         101	    25
Desember               	             6 964	     6 825	     32	     3	    55	    10


BUSKERUD I ALT            	            469 024	    380 960	   11 195	    661	  31 271	   1 195

Vintersesongen              	          193 899	    152 022	   9 186	    484	  24 672	    182
Januar                	            37 919	    28 564	   3 130	    136	   4 726	    22
Februar                	            49 448	    37 482	   3 704	    75	   7 008	    68
Mars                 	            57 831	    46 797	   1 674	    117	   6 255	    81
April                   	          48 701	    39 179	    678	    156	   6 683	    11

Sommersesongen              	          177 828	    136 147	    858	    102	   5 424	   1 005
Mai                    	          20  909	   16  847	   151	     9	   739	     7
Juni                   	          31  105	   22  115	   136	    24	    470	    303
Juli                   	          42  972	   28  025	   388	    35	   2 076	    357
August                  	          41  794	   31  939	   105	    18	    989	    277
September                 	          41  048	   37  221	    78	    16	   1 150	    61

Oktober -   desember            	97       297	      92 791	   1 151	    75	   1 175	     8
Oktober                  	          36 321	    35 348	    115	     5	    102	     -
November       	                     32 164	    31 492	    126	    24	    207	     4
Desember               	            28 812	    25 951	    910	    46	    866	     4
	                                 65

   Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region and month.
   1982

	Neder-	     Storbrf-	  Vest-	   Europa
   land	    tannia 	  Tyskland 	 ellers	    USA 	      Japan	  Andre 	  County, region and month


     415	    555	     853	   210	     301	           20	  VEST-OPPLAND, TOTAL

     240	    287	     371	   116	     141	      -	     -	  Winter season
      -     48	      24	   116	      -	      -	     -	  January
      -      -	      31	    -	      -	      _	     _	  February
     156	     50	     288	    -	     14	      -	     -	  March
     84	    189	      28	    -	     127	      _	     _	  April

     64	    225	     385	   94	     160	      -	     5	  Summer season
     41	    221	     194	   68	     154	       -	    5	  May
      8	     -	      86	    -	      -	            -	  June
      6	     4	      77	   12	      -	      -	     -	  July
      8	     -	      23	   12	      6	      -	     -	  August
      1	     -	      5	    2	      -	      -	     -	  September

     111	     43	      97	    -	      -	      -	   15	  October - December
      -      -	      -	    -	      -	      -	    -	  October
      -      -	      -	    -	      -	      -	    -	  November
     111	     43	      97	    -	      -	      -	   15	  December


     388	    815	   3 945	   1 006	  12 808	      572	  2 727	  VALDRES, TOTAL

     65	    234	     151	   15	     139	      8	    79	  Winter season
      -      7	      18	    3	     4	      -	    9	  January
     60	    149	      29	    7	     97	      7	    36	  February
      5	     68	      70	    5	     4	      1	    -	  March
      -     10	      34	    -	     34	      -	    34	  April

     323	    563	   3 727	    986	  12 661	      564	  2 596	  Summer season
   7	       54	    462	     7	   i 078	       31	   121	  May
  131	       90	    462	    10	   2  128	     109	   229	  June
   69	       117	   1 509	    223	   4  100	     307	  1 035	  July
	113	        204	    932	    648	   4  090	      65	  1 159	  August
   3	       98	    362	    98	   1  265	      52	    52	  September

      -     18	      67	    5	      8	      -	   52	  October - December
      -      7	     23	    -	      8	      -	   45	  October
      -      9	     12	    -	      -	      -	    7	  November
      -      2	     32	    5	      -	      -	    -	  December


    8 644	   5 144	   18 670	   2 604	   5 136	      244	  3 300	  BUSKERUD, TOTAL

     831	   1 518	   3 421	   1 022	     371	      49	   141	  Winter season
     130	    203	    682	    205	     67	      5	    49	  January
     247	    422	    249	    106	     68	      -	    19	  February
     216	    466	   1 450	    623	     91	      9	    52	  March
     238	    427	   1 040	    88	     145	      35	    21	  April

    7 733	   3 238	   14 633	   1 197	   4 456	      137	  2 898	  Summer season
     390	    173	   1  956	   102	    472	       1	    62	  May
    2 610	    586	   4  059	   108	    562	       3	   129	  June
    2 863	   1 015	   5  078	   499	   1 756	       76	   804	  July
    1 516	   1 112	   2  542	   329	   1 221	       22	  1 724	  August
     354	    352	     998	   159	    445	       35	   179	  September

     80	    388	     616	   385	     309	      58	   261	  October - December
      -     66	     328	   163	     124	       6	   64	  October
      19	    35	      39	   190	      8	       6	   14	  November
	61	         287	     249	   32	     177	      46	   183	  December
                                  66

  Tabell 23 (forts.). Turist- og høyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke,
                                        region og måned. 1982

               	
Fylke, region og måned                  I alt	     Norge	   Danmark	  Finland	  Sverige	  Frankrike


GOL I ALT                  	      147 804	    122 541	   4 611	    23	   6 972	    219

Vintersesongen                	      57 426	    48 430	   4 200	    16	   3 963
Januar          	                 9  418	    6  997	  1 732	     7	   417
Februar                     	    15  427	   12  491	  1 538	     -	  1 209
Mars                       	    17  478	   15  210	   883	     9	  1 051
April                  	        15  103	   13  732	    47	     -	  1 286	     -

Sommersesongen                	      60 219	    45 082	    175	     7	  2 692	    219
Mai                       	     5 161	     3  029	    12	     -	   421	     -
Juni                       	    10 631	     7  217	    31	     2	    73	     6
Juli                       	    15 616	    10  826	   104	     3	   777	     50
August                      	    14 785	    12  181	    22	     -	   358	    120
September                  	      14 026	    11 829	      6	     2	  1 063	     43

Oktober - desember                    30 159	    29 029	    236	         317
Oktober                   	      12 571	    12 294	     2	     -	    15
November                   	      10 229	     9 930	     25	     -	    27
Desember                     	     7 359	     6 805	    209	     -	   275


GEILO  I ALT              	        180 521	    137 414	   4 019	    496	  15 159	    691

Vintersesongen                	      80 263	    57 668	   3 017	    366	  13 337	    104
Januar                      	    17 517	    12 451	    640	    126	   3 408	     3
Februar                   	      19 721	    13 834	   1 275	    66	   3 730	     68
Mars                   	        23 769	    17 379	    588	    88	   3 290	     23
April      	                    19 256	    14 004	    514	    86	   2 909	     10

Sommersesongen	                      63 129	    45 107	    427	    60	   1 059	    581
Mai                   	         8 359	     7 025	    135	     5	    29	     5
Juni 	              !    	        10 713	     6 610	     41	     6	    144	    232
Juli                     	      15 277	     8 494	    140	    24	    635	    220
August  	                        14 532	    10 023	     56	    13	    193	    110
September                  	      14 248	    12 955	     55	    12	    58	     14

Oktober - desember              	      37 129	    34 639	    575	    70	    763	     6
Oktober       	                  11 725	    11 425	    101	     -	    47	     -
November                   	      12 071	    11 732	    100	    24	    168	     4
Desember                     	    13 333	    11 482	    374	    46	    548	     2


TELEMARK 1 ALT                  	    341 274	    260 148	   37 954	   2 786	   9 533	   1 141

Vintersesongen              	        135 517	    95 961	   27 661	   2 573	   3 714	    353
Januar                  	        29  207	   19  920	  7 780	     1	    439	     48
Februar                 	        38  740	   21  908	  13 891	    12	   1 702	    108
Mars                       	    41  173	   29  928	  5 218	   2 531	   1 077	     51
April                	          26  397	   24  205	   772	    29	    496	    146

Sommersesongen                	      141 984	    104 027	   8 438	    200	   5 285	    741
Mai                     	      18  860	   16  602	   454	    31	    287	     18
Juni                     	      26  189	   17  405	  1 704	    71	    848	    106
Juli                       	    30  117	   17  975	  3 025	    14	   1 378	    268
August                    	      32  935	   22  169	  2 273	    15	   1 332	    347
September                      	  33  883	   29  876	   982	    69	   1 440	     2

Oktober - desember                  	  63 773	    60 160	   1 855	    13	    534	     47
Oktober                       	  24 751	    23 683	    530	     5	   186	     19
November                       	  19 511	    19 226	     39	     4	    73	     -
Desember                       	  19 511	    11 251	   1 286	     4	   275	     28
	
                                 67

    Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region and month.
    1982

	Heder-	Storb        	         Europa
   land	 tannia	       	Tyskland 	  ellers	USA	       Japan	  Andre 	 County, reion and month


	1  710	      855	      8 258	   1 254	   559	      67	   735	   GOL, TOTAL

      109	   17	       310	   364	     7	      7	     3	  Winter season
       -    _	        88	   174	     -	      _	     3	  January
      66	    -	        67	    56	     -	      -	     -	  February
      43	    5	       135	   134	     1	      7	     ..	  March
       -    12	        20	    -	     6	      -	     -	  April

    1 594	   822	      7 777	   529	   542	      60	   720	   Summer season
       -    3	      1 597	    75	    20	      _	    4	   May
      556	   141	      2 525	    19	    30	      -	    31	   June
      690	   244	      2 012	    166	   394	      60	   290	   July
      321	   352	       902	    114	    66	      -	   349	   August
      27	   82	       741	    155	    32	      -	    46	   September

       7	    16	       171	   361	    10	       -	   12	   October - December
       _	    8	       89	   155	     8	      -	    -	   October
            4	       39	   190	     2	      -	    12	   November
       7	    4	       43	    16	     -	      -	    -	   December


    5 443	  3 453	      7 827	   1 256	  3 608	     136	  1 019	   GEILO, TOTAL

      454	  1 334	      2 815	    640	   356	      42	   130	   Winter season
      108	   175	       477	    16	    64	      5	    44	   January
      115	   328	       172	    50	    66	      -	    17	   February
      75	   437	      1 259	   486	    90	      2	    52	   March
      156	   394	       907	    88	   136	      35	    17	   April

    4 916	  1 819	      4 831	    592	  2 971	      55	   711	   Summer season
      246	   144	       326	     3	   390	      1	    50	   May
     1 656	   353	      1 153	    86	   368	      -	    64	   June
     1 679	   562	      2 108	    311	   892	      12	   200	   July
     1 026	   572	      1 022	    190	   940	      13	   374	   August
      309	   188	       222	     2	   381	      29	    23	   September

      73	   300	       181	    24	   281	      39	   178	   October - December
       -    28	        11	     8	   102	      -	    3	   October
      19	   13	        -	     -	    6	      3	    2	   November
      54	   259	       170	    16	   173	      36	   173	   December


     5 467	  5 211	      14 330	   774	  2 636	      56	  1 238	   TELEMARK, TOTAL

      396	   506	      4 045	    80	   134	      8	    86	   Winter season
      26	   79	       884	    4	    13	       -	   13	   January
      301	   135	       553	    68	    39	       3	   20	   February
      20	   126	      2 176	    1	    35	       _	   10	   March
      49	   166	       432	    7	    47	       5	   43	   April

    4 927	  4 473	      9 660	   649	  2 415	      34	  1 135	   Summer season
      50	   210	       920	    14	   253	      2	    19	   May
     1 417	  1 267	      2 644	    78	   551	      -	    98	   June
     1 906	  1 047	      3 426	   244	   696	      19	   119	   July
     1 343	  1 604	      2 183	   294	   598	      13	   764	   August
      211	   345	       487	    19	   317	      -	   135	   September

      144	   232	       625	    45	    87	      14	    17	   October - December
       5	   50	       203	    14	    27	      14	    15	   October
       6	   82	        72	    5	    4	      -	    -	   November
      133	   100	       350	    26	    56	      -	    2	   December
                                     68

   Tabell 23 (forts.). Turist- og hOyfjellshoteller. Gjested$gn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke,
                                         region og måned. 1982

                	
Fylke, region og måned                     I alt	     Norge	   Danmark	  Finland	  Sverige	  Frankrike


AUST-AGDER I ALT                      	  82 134	    59 998	   8 118	    30	   1 719	     310

Vintersesongen                       	  33 923	    24 121	   7 395	     9	  1 301	     88
Januar           	                   5  380	    3  193	  1 653	     -	   396	     33
Februar                        	    10  074	    5  538	  3 869	     5	   291	     24
Mars                          	     9  249	    7  310	  1 620	     3	   101	      -
April       	                       9  220	    8  080	   253	     1	   513	     31

Sommersesongen                     	    38 393	    26 561	    626	    12	    321	     211
Mai                        	       4 428	     3  665	    11	     -	     1	     10
Juni                          	     7 465	     4  485	    58	     1	    109	     92
Juli                          	    10 287	     6  775	   369	    10	    117	     43
August                         	     9 056	     5  662	   110	     -	    60	     66
September                       	     7 157	     5  974	    78	     1	    34	      -

Oktober - desember                 	       9 818	     9 316	     97	     9	    97	     11
Oktober                      	       3 614	     3 335	     62	     -	    41	      7
                                                             	
November                      	       3 240	     3 143	     7	     7	    35      -


Desember                      	       2 964	     2 838	     28	     2	    21	      4


ROGALAND I ALT                   	      80 362	    60 203	   1 049	    429	   1 383	    974

Vintersesongen                     	    23 302	    19 866	    362	    149	    441	     172
Januar                       	       4 961	     4 354	     59	    66	    56	     50
Februar                        	     5 950	     5 195	     90	    13	    102	     32
Mars                      	         7 899	     6 582	    165	    40	    184	     53
April                 	             4 492	     3 735	     48	    30	    99	     37

Sommersesongen                     	    38 309	    25 326	    472	    192	    684	    638
Mai                      	         6 814	     4 659	    112	    72	    101	     77
Juni                        	       8 911	     5 667	    132	    76	    243	     49
Juli                        	       6 902	     4 597	     51	     4	    65	    156
August         	                     7 461	     4 475	    106	    11	    213	    245
September                   	         8 221	     5 928	     71	    29	    62	    111

Oktober - desember                 	      18 751	    15 011	    215	    88	    258	     164
Oktober                    	         7 911	     5 927	     90	    77	    88	     101
November                    	         7 009	     5 804	     90	     5	    111	     39
Desember                    	         3 831	     3 280	     35	     6	    59	     24


HORDALAND I ALT                    	    361 569	    214 678	   1 002	    807	  3 242	    4 305

Vintersesongen                 	        83 331	    73 796	    156	    280	    382	    277
Januar               	              14 860	    13 252	    104	    15	    152	      6
Februar    	                         21 490	    20 758	     11	    14	    74	     177
Mars                        	      24 479	    22 031	     29	    177	    81	     11
April                     	        22 502	    17 755	     12	    74	    75	     83

Sommersesongen                   	      220 794	    85 904	    750	    450	  2 594	    3 958
Mai                      	        31  970	   20 356	    103	    44	   165	     311
Juni                    	          47  410	   17 064	    165	    134	   579	    1 384
Juli                      	        52  738	   11 723	    179	    201	  1 123	    1 124
August                     	        53  278	   14 351	    205	    39	   436	    1 081
September                   	        35  398	   22 410	     98	    32	   291	     58

Oktober - desember               	        57 444	    54 978	     96	    77	    266	     70
Oktober                    	        24 811	    23 395	     41	    65	    124	     36
November                    	        19 586	    18 877	     32	     1	    70	     33
Desember                      	      13 047	    12 706	     23	    11	    72	     1
	                                  69

    Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region and month.
    1982

    Neder-	               --riTropa
    land 	   tannia	   Tyskland	   ellers	   USA	      Japan	  Andre	  County, region and month


	4  592	        951	   4 130	     507	   1 200	      163	   416	  AUST-AGDER, TOTAL

      84	     186	     420	    112	     77	     107	    23	  Winter season
      19	      27	      -	     6	     16	     30	    7	  January
      37	      64	     154	     5	     11	     76	    -	  February
      3	      64	     16	    93	     24	      1	    14	  March
      25	      31	     250	     8	     26	      -	    2	  April

    4 497	     690	   3 670	     297	   1 077	      52	   379	  Summer season
     174	      41	    385	     13	     79	      6	    43	  May
    1 380	     181	    759	     33	     275	     17	    75	  June
    1 432	     155	    964	     107	     247	     14	    54	  July
    1 021	     192	   1 354	     122	     355	      -	   114	  August
     490	     121	    208	     22	     121	     15	    93	  September

      11	      75	     40	    98	     46	      4	    14	  October - December
       2	     26	     15	    95	     21	      3	    7	  October
       -	     20	      8	     -	     12	      1	    7	  November
       9	     29	     17	     3	     13	      -	    -	  December


    1 489	   4 193	    1 919	     780	   1 996	      122	  5 825	  ROGALAND, TOTAL

     139	   1 120	      261	    108	     534	      5	   145	  Winter season
      30	     229	     39	    18	     40	      1	   19	  January
      19	     243	     82	    40	     104	      -	   30	  February
      36	     478	     77	    35	     207	      -	   42	  March
      54	     170	     63	    15	     183	      4	   54	  April

     956	   2 205	    1 431	     552	   1 274	      107	  4 472	  Summer season
     301	     241	     242	    121	     214	     23	   651	  May
     221	     674	     396	    79	     455	     43	   876	  June
     143	     303	     315	    81	     214	      8	   965	  July
     170	     564	     324	    155	     193	      8	   997	  August
     121	     423	     154	    116	     198	     25	   983	  September

     394	     868	     227	    120	     188	     10	  1 208	  October - December
     110	     342	     107	    60	     111	      2	   896	  October
     204	     303	     88	    46	     36	      6	   277	  November
      80	     223	     32	    14	     41	      2	   35	  December


    12 254	   49 103	   24 852	   3 876	   37 241	   1 938	    8 271	  HORDALAND, TOTAL

     156	   6 881	      450	    185	     547	     55	   166	  Winter season
      31	   1 036	      42	    28	     177	      2	    15	  January
      52	    293	      53	    39	     17	      1	    1	  February
      50	   1 652	      80	    96	     191	      2	    79	  March
      23	   3 900	      275	    22	     162	     50	    71	  April

    11 939	   41 033	   24 278	   3 604	   36 438	   1 867	    7 979	  Summer season
     685	   4  949	   2  055	    201	   2  541	     68	   492	  May
    4 047	   8  871	   7  044	    539	   6  024	     445	  1 114	  June
    3 845	   9  963	   8  016	   1 050	  12  353	     548	  2 613	  July
    2 662	   11  770	   6  580	   1 559	  10  769	     639	  3 187	  August
     700	   5  480	     583	    255	   4  751	     167	   573	  September

     159	   1 189	      124	    87	     256	     16	   126	  October - December
      78	     673	     93	    50	     162	     11	    83	  October
      74	     380	     21	    27	     43	      5	    23	  November
      7	     136	     10	    10	     51	      -	    20	  December
                                70

  Tabell 23 (forts.). Turist- og høyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke,
                                       region og måned. 1982

             	
Fylke, rejion og måned                 1 alt 	    Norge	   Danmark	  Finland	  Sverige 	  Frankrike


VOSSEVANGEN I ALT                 	  78 909	    50 520	    188	    41	    314	     332

Vintersesongen                	    24 691	    20 638	     55	     6	    73	     23
Januar                  	       3  906	   2 818	     47	     4	    17	      3
Februar                	         7  631	   7 438	     -	     -	     -
Mars                   	       7  862	   6 259	     -	     1	     6	      -
April                 	         5  292	   4 123	     8	     1	    50	     20

Sommersesongen                	    37 754	    13 936	    113	    29	    200	     300
Mai                    	       4 034	    2  629	    18	     -	    15	      6
Juni                     	     7 627	    2  241	    7	     -	     9	     119
Juli                 	         8 521	    1  733	    35	    16	    110	     59
August                  	      10 620	    2  675	    39	     7	    17	     104
September               	         6 952	    4  658	    14	     6	    49	     12

Oktober - desember            	      16 464	    15 946	     20	     6	    41	      9
Oktober                  	       6 343	    5 992	      7	     6	    23	      9
November                 	       6 256	    6 190	      9	     -	    9	      _
Desember                 	       3 865	    3 764	      4	     -	    9	      -


SOGN OG FJORDANE 1 ALT        	        323 322	   198 622	   2 150	    598	   3 317	    6 504

Vintersesongen              	      53 159	    50 730	     62	    154	    732	     28
Januar      	                   8 129	    7 621	     13	    77	    190
Februar                    	    12 004	    11 420	     14	    52	    240	      -
Mars	                         18 686	    18 109	     16	     6	    173	     10
April                   	      14 340	    13 580	     19	    19	    129	     18

Sommersesongen              	      227 436	   106 874	   2 001	    423	   2 453	    6 369
Mai                    	      25 730	    18 654	    217	    43	    155	     124
Juni                   	      53 753	    22 962	    430	    172	    599	    2 497
Juli                     	    62 382	    22 583	    873	    114	   1 086	    2 046
August                    	    96 248	    21 104	    364	    89	    510	    1 644
September                   	    29 323	    21 571	    117	     5	    103	      58

Oktober - desember              	    42 727	    41 018	     87	    21	    132	     107
Oktober                  	      19 407	    18 557	     33	    15	    45	     37
November                 	      14 481	    13 782	     38	     3	    73	     64
Desember                   	     8 839	    8 679	     16	     3	    14	      6


SOGN I ALT                	      124 284	    47 904	   1 417	    93	   1 303	    2 751

Vintersesongen                	    13 626	    12 757	      8	    4	    10	      1
Januar                    	     2  503	   2  473	     2	     4	     1	      -
Februar                    	     3  143	   2  961	     -	     -	     -	      -
Mars                     	     4  619	   4  408	     2	     -	     7	      -
April                   	       3  361	   2  915	     4	     -	     2	      1

Somersesongen                 	    102 661	    27 521	   1 397	    86	   1 258	    2 741
Mai                        	   9  424	   4  436	   183	     2	    26	     66
Juni                   	      23  671	   5  980	   227	    17	    156	    1 073
Juli                       	  31  208	   6  789	   705	    19	    721	     823
August                  	      28  587	   5  852	   243	    47	    300	     764
September                   	     9  771	   4  464	    39	     1	    55	     15

Oktober - desember              	     7 997	    7 626	     12	     3	    35	      9
Oktober                      	   3 572	    3 270	      9	    3	    13	      9
November                   	     2 738	    2 673	      3	    -	    20	      -
Desember                     	   1 687	    1 683	      -	    -	     2	      -
	                                  71

    Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region and month.
    1982

    Neder-	 Storbrf -	   -  Vest-	  --nropa
    land 	 tannia	       Tyskland	 ellers   USA 	      Japan	  Andre	  County, region and month


	2  181	     17 930	      2 128	   422	   3 052	      251	  i 550	  VOSSEVANGEN, TOTAL

      20	   3 504	       45	          255	          72	  Winter season
       3	   966	        1	    _	     47	      _	    -	  January
       -    193	        -	    -	     -	      -	    -	  February
      15	  1 408	        10	    -	    142	      -	   21	  March
       2	   937	        34	    -	     66	      -	   51	  April

    2 160	  14 170	      2 071	   422	   2 686	      245	  1 422	  Summer season
      53	     917	      112	    2	    139	      33	   110	  May
     494	   3  597	      579	   118	    307	      101	    55	  June
     776	   3  626	      603	   165	   1 027	      43	   328	  July
     580	   4  338	      761	   118	   1 080	      56	   845	  August
     257	   1  692	      16	    19	    133	      12	    84	  September

       1	    256	       12	    -	    111	      6	   56	  October - December
       1	    202	       12	    -	     69	      6	   16	  October
       -     22	       -	    -	     6	      -	   20	  November
       -     32	       -	    -	     36	      -	   20	  December


    7 431	  26 755	     26 399	  5 261	  31 149	   6 181	    8 955	  SOGN OG FJORDANE, TOTAL

      10	     801	      52	   391	     68	     13	   118	  Winter season
       5	     12	       3	   168	      7	      7	   26	  January
       -     196	       7	    61	      3	      5	    6	  February
       4	    192	      22	    99	     21	      -	   34	  March
       1	    401	      20	    63	     37	      1	   52	  April

    7 416	  25 506	     26 312	  4 835	  30 972	   6 107	    8 168	  Summer season
     216	   2  220	      782	   278	   1  845	     287	   909	  May
    3 150	   7  380	     7 295	   963	   5  513	  i 256	    1 536	  June
    2 497	   6  007	    11 031	  1 813	  10  032	  2 360	    1 940	  July
    1 381	   8  137	     6 594	  1 643	   9  685	  2 119	    2 978	  August
     172	   1  762	      610	   138	   3  897	    85	     805	  September

       5	    448	       35	   35	     109	     61	   669	  October - December
       4	    316	       18	   26	     102	      -	   254	  October
       -     126	       15	    7	      7	     40	   326	  November
       1	     6	       2	    2	      -	     21	    89	  December


    4 513	  16 337	     14 376	  2 872	  22 223	   4 899	    5 596	  SOGN, TOTAL

       1	    764	       15	    7	     32	     11	    16	  Winter season
       -      6	       -	    5	     4	      6	    2	  January
       _	    176	       _	    -	     -	      5	    1	  February
       -     184	       1	    -	     15	      -	    2	  March
       1	    398	       14	    2	     13	      -	   11	  April

    4 508	  15 376	     14 354	  2 864	  22 102	   4 886	    5 568	  Summer season
     109	   1  387	      624	   141	   1  481	   259	     710	  May
    1 972	   4  230	     3 851	   478	   3  829	   979	     879	  June
    1 453	   3  790	     5 686	  1 000	   7  113	  2 065	    1 044	  July
     843	   4  892	     3 873	  1 114	   6  912	  1 498	    2 249	  August
     131	   1  077	      320	   131	   2  767	    85	     686	  September

       4	    197	       7	    1	     89	      2	   12	  October - December
       4	    160	       4	    1	     87	      -	   12	  October
       -     35	       3	    -	     2	      2	    -	  November
       -      2	       -	    -	     -	      -	    -	  December
                                    72

  Tabell 23 (forts.). Turist- og hOyfjellshoteller. GjestedOgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke,
                                       region og mkied. 1982


Fylke, region og maned, 	I                    alt	     Norge	       Danmark	   Finland	  Sveri e 	Frankrike

                                     	          	       	
NORDFJORD	  SUNNFJORD I ALT               	  199 038    150 718         733      505	  2 014	   3 753

Vintersesongen                  	      39 533	    37 973	         54	     150	    722	    27
                                             	
Januar                      	       5 626	     5  148	        11	      73	    189
Februar                    	         8 861	     8  459	        14	      52	    240 	
Mars                         	    14 067	    13  701 	       14	      6	    166	    10
April                       	      10 979	    10  665        15	      19	    127    17

Sommersesongen                	        124 775	    79 353	        604	     337	   1 195	  3 628
Mai                      	        16 306	    14  218	        34	      41	    129	    58
Juni                     	        30 082	    16  982	       203	     155	    443	  1 424
Juli                       	      31 174	    15  794	       168	      95	    365	  1 223
August                    	        27 661	    15  252	       121	      42	    210	   880
September                   	        19 552	    17  107	        78	      4	    48	    43

Oktober - desember              	        34 730	    33 392	         75	      18	    97	    98
Oktober                    	        15 835	    15 287	         24	      12	    32	    28
November                     	      11 743	    11 109	         35	      3	    53	    64
Desember                   	         7 152	     6 996	         16	      3	    12	    6


MORE OG ROMSDAL I ALT               	      135 531	    92 113	        805	    1 058	  2 577	   3 231

Vintersesongen                  	      26 333	    25 297	        168	      33	    274	    18
Januar                    	         3 742	     3  587	        35	      14	    41	    3
Februar                      	       6 384	     6  195	        45	      6	    60	    11
Mars                     	         9 201	     8  835	        63	      7	    106	    -
April                   	           7 006	     6  680	        25	      6	    67	    4

Sommersesongen                	        84 456	    43 203	        536	     940	  2 084	   3 192
Mai                      	         9 289	     7 782	         59	      -	    71	    22
Juni                   	          21 657	    10 394	        242	      24	   320	   1 055
Juli                       	      23 272	     7 795	        142	     770	  1 171	   1 270
August                  	          18 154	     7 019	         48	     132	   434	    837
September                   	        12 084	    10 213	         45	      14	    88	     8

Oktober - desember            	          24 742	    23 613	        101	      85	    219	    21
Oktober                	            10 873	    10 407	         34	      44	    108	    13
November                   	         8 861	     8 442	         43	      16	    70	    6
Desember                   	         5 008	     4 764	         24	      25	    41	    2


SØR-TRØNDELAG I ALT            	          113 539	    102 401	        623	     895	  2 429	    645

Vintersesongen                	        39 574	    37 131	        193	     198	    795	    72
Januar                  	           7 808	     7 307	         6	      70	    50	    25
Februar                	            10 168	     9 610	         42	      24	    173	    20
Mars                   	          11 998	    11 320	         28	      30	    316	    24
April                   	           9 600	     8 894	        117	      74	    256	    3

Sommersesongen                	        50 912	    43 132	        388	     637	  1 466	    436
Mai                  	             7 411	     7  012	        44	      20	    118	    4
Juni                 	            10 743	     8  508	       138	     244	    379	   102
Juli                   	          12 066	     9  500	        94	     135	    516	   115
August                  	          10 883	     9  061	        87	     148	    327	   209
September                 	           9 809	     9  051	        25	      90	    126	    6

Oktober - desember            	          23 053	    22 138	         42	      60	    168	   137
Oktober                  	           9 966	     9 562	         27	      42	    95	    62
November                   	         7 419	     7 116	         11	      16	    38	    32
Desember                   	         5 668	     5 460	         4	      2	    35	    43
	                               73

   Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region and month.
   1982

	Neder-	     Storbrf-	   s t -	  Europa
   land	    tannia	   Tyskland	  ellers	  USA	      Japan	  Andre	  County, region and month


    2 918	   10 418	   12 023	  2 389	  8 926	   1 282	    3 359	  NORDFJORD - SUNNFJORD, TOTAL

      9	    37	     37	   384	     36	      2	   102	  Winter season
      5	     6	     3	   163	     3	      1	    24	  January
      -     20	     7	    61	     3	      -	    5	  February
      4	     8	     21	    99	     6	      -	    32	  March
      -     3	     6	    61	     24	      1	    41	  April

    2 908	   10 130	   11 958	  1 971	  8 870	   1 221	    2 600	  Summer season
     107	    833	    158	   137	    364	     28	   199	  May
    1 178	   3 150	   3 444	   485	  1  684	     277	   657	  June
    1 044	   2 217	   5 345	   813	  2  919	     295	   896	  July
     538	   3 245	   2 721	   529	  2  773	     621	   729	  August
     41	    685	    290	    7	  1  130	      -	   119	  September

      1	    251	     28	    34	     20	     59	   657	  October - December
      -    156	     14	   25	     15	      -	   242	  October
      -     91	     12	    7	     5	     38	   326	  November
      1	     4	      2	    2	     -	     21	    89	  December


    2 665	   5 308	   14 327	  1 965	  8 941	      659	  1 882	  MORE  OG ROMSDAL, TOTAL

     15	    207	     53	    81	    129	     16	    42	  Winter season
      3	    48	      -	    7	     -	      4	    -	  January
      5	    19	     19	    5	     7	      9	    3	  February
      4	    50	     11	   56	     40	      3	    26	  March
      3	    90	     23	   13	     82	      -	   13	  April

    2 590	   4 869	   14 204	  1 735	  8 781	      571	  1 751	  Summer season
     56	     61	    379	    22	   702	       6	   129	  May
    1 039	   1 267	   4 246	   328	  2 322	      180	   240	  June
     828	   1 718	   5 414	   878	  2 735	      103	   448	  July
     636	   1 453	   3 867	   474	  2 249	      240	   765	  August
     31	    370	    298	    33	   773	      42	   169	  September

     60	    232	     70	   149	     31	     72	    89	  October - December
      5	     96	     24	    60	    18	     33	    31	  October
     55	     57	     28	    85	     8	     25	    26	  November
      -     79	     18	    4	     5	     14	    32	  December


     899	    730	   2 433	  1 343	    514	     74	   553	SØR-TRØNDELAG, TOTAL

      2	    323	    112	   607	     38	      -	   103	  Winter season
      -     55	     32	   248	     -	      -	   15	  January
      -    106	     20	   140	     12	      -	   21	  February
      2	    80	     27	   106	     22	      -	   43	  March
      -     82	     33	   113	     4	      -	   24	  April

     885	    367	   2 258	   459	    398	     73	   413	  Summer season
      4	     11	    150	    9	     20	      -	    19	  May
     449	    110	    591	    35	     87	     10	    90	  June
     302	     68	    872	   148	    200	     62	    54	  July
     116	    102	    470	   139	     58	      -	   166	  August
     14	     76	    175	   128	     33	      1	    84	  September

      12	    40	     63	   277	     78	      1	   37	  October -  December
	9	          29	      9	   99	     21	      1	    10	  October
  -          5	     18	   118	     57	      -	    8	  November
 	3	          6	     36	   60	     -	      -	    19	  December
                            74

  Tabell 23 (forts.). Turist- og hOyfjellshoteller. GjestedOgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke,
                                        region og måned. 1982


Fylke, region og måned            alt	     Norge 	Danmark 	  Finland	  Sverige	   Frankrike


NORDLAND I ALT              	  41 184	   32 053	  173	    592	   1 675	      501

Vintersesongen                 11 128	   10 592	   41	    18	    190	       2
Januar                	     1 690	    1 536	   7	     5	    44
Februar                	     2 445	    2 277	   24	     8	    46	
Mars                 	     3 703	    3 556	   10	     5	    75       2
April                 	     3 290	    3 223	   -	     -	    25

Sommersesongen              	  22 057	   14 013	  114	    562	   1 318	      494
Mai                  	     3  443	   3 177	   30	    30	    91	       -
Juni                 	     4  595	   2 611	   49	    179	    140	      148
Juli             	         5  591	   1 918	   22	    136	    796	      284
August                  	   4  682	   3 010	   11	    138	    231	      57
September               	     3  746	   3 297	   2	    79	    60	       5

Oktober - desember          	     7 999	    7 448	   18	    12	    167	       5
                                                  	
Oktober                	     3 465	    3 203	   7	     2	    72       4
November   	                 2 988	    2 800	   8	     1	    64
Desember               	     1 546	    1 445	   3	     9	    31
	
                               75

   Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region and month.
   1982

   Neder-	 Storbri L
           - -  Nest-	    Turopa
   land	tannia	      Tyskland	  ellers  	  USA 	  Japan 	 Andre	   County, region and month


    787	   692	    2 876	  1 475	    209	     13	  138	  NORDLAND, TOTAL

     78	    61	      74	   23	    26	     7	  16	  Winter season
     31	    17	      21	   10	    13	     2	   4	  January
     42	    14	      23	    6	     3	     2	   -	  February
     4	    26	      12	    1	     7	     3	   2	  March
     1	    4	      13	    6	     3	     -	  10	  April

    707	   554	    2 768	  1 242	    170	     5	  110	  Summer season
     4	    3	      65	    34	     2	     5	   2	  May
    180	   176	     946	   132	    18	     -	  16	  June
    408	   160	    1 201	   539	    105	     -	  22	  July
    104	   163	     519	   335	    44	     -	  70	  August
     11	    52	      37	   202	     1	     -	   -	  September

     2	    77	      34	   210	    13	     1	  12	  October - December
      1	   42	      29	   98	     7	     -	   -	  October
	-      	   24	       4	   75	     6	     1	   4	  November
      1	   11	       1	   37	     -	     -	   8	  December
                                        76

          Tabell 24. Byhoteller  i  Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. (ljestedvign etter
                                    gjestenes nasjonalitet, sesong og nåned. 1982


	alt	                                         Norge	   Danmark	   Finland	   Sverige	   Frankrike
 Sesong og måned	 Total	                               Norway	   Denmark	   Finland	   Sweden	   France


   HELE LANDET I ALT 	                   3 457 795	    2 203 939	     73 304	   48 909	   175 070	   57 107

   OSLO  I  ALT 	                     i  226 539	     583 375	   36 275	   26 364	   92 217	   25 480

   Vintersesongen                   	    316 691	     186 575	   11 531	    6 414	   29 473	   4 716
   Januar                     	       65  405	     42  260	   2  294	    848	    5  385	   618
   Februar                     	       81  246	     44  563	   2  741	   2 956	    8  639	  1 427
   Mars                        	     99  622	     62  481	   3  990	   1 625	    8  566	  1 576
   April                      	       70  418	     37  271	   2  506	    985	    6  883	  1 095

   Sommersesongen                   	    664 172	     242 560	   16 851	   16 281	   42 925	   18 086
   Mai                       	      104  466	     49  566	   3  001	   1  850	   8  648	  1  638
   Juni                      	      137  816	     45  868	   3  722	   3  628	   9  572	  4  852
   Juli                        	    151  139	     43  698	   2  608	   4  470	   8  276	  5  146
   August                     	      161  803	     52  056	   4  027	   3  897	   8  716	  4  860
   September                      	    108  948	     51  372	   3  493	   2  436	   7  713	  1  590

   Oktober - desember               	      245 676	     154 240	    7 893	    3 669	   19 819	   2 678
   Oktober                       	    105 959	      67 155	    3 586	    1 709	    8 168	    1 025
   November                      	     84 988	      53 735	    2 531	    1 235	    6 914	     897
   Desember                      	     54 729	      33 350	    1 776	     725	    4 737	     756


   KRISTIANSAND    I  ALT           	      141 300	     113 036	    2 686	      753	   2 672	   1 587

   Vintersesongen                   	     36 727	      32 140	      651	     210	     576	    104
   Januar                       	     8  093	     7  284	     244	     38	     98	     19
   Februar                       	     9  166	     8  243	     174	     43	     115	     8
   Mars                        	     12  534	     10  751	     122	     64	     166	     36
   April                      	       6  934	     5  862	     111	     65	     197	     41

   Sommersesongen                   	     78 613	      58 537	    1 554	      443	   1 323	   1 362
   Mai                       	       9  854	     8  005	     205	     119	     225	     28
   Juni                      	       16  712	     11  500	     443	     110	     494	    371
   Juli                      	       23  285	     17  257	     483	     94	     314	    481
   August                     	       16  674	     11  682	     185	     59	     98	    457
   September                      	     12  088	     10  093	     238	     61	     192	     25

   Oktober - desember                 	     25 960	      22 359	      481	     100	     773	    121
   Oktober                     	       10 209	      8 498	      233	     53	     398	     59
   November                  	         10 394	      9 309	      193	     16	     202	     39
   Desember                    	       5 357	      4 552	      55	     31	     173	     23


   STAVANGER   I  ALT               	    220 347	     133 985	    4 534	      997	   6 764	   6 513

   Vintersesongen                   	     66 118	      43 334	    1 278	      222	   1 857	   1 505
   Januar                       	     14  611	     8  980	     380	     65	     439	    309
   Februar                   	         16  516	     11  192	     264	     43	     452	    286
   Mars                      	       20  068	     13  399	     324	     65	     557	    558
   April                    	         14  923	     9  763	     310	     49	     409	    352

   Sommersesongen                 	      102 213	     58 220	    2 329	      536	   3 574	   3 417
   Mai                     	         17  349	     9  827	     549	     214	     913	   500
   Juni                    	         21  432	     12  643	     453	     52	     663	   620
   Juli                      	       21  567	     12  267	     399	     60	     442	  1 002
   August                   	         22  105	     10  993	     456	     91	     755	   808
   September                    	       19  760	     12  490	     472	     119	     801	   487

   Oktober - desember               	       52 016	      32 431	      927	     239	   1 333	   1 591
   Oktober                     	       21 592	      12 642	      518	     153	     569	    725
   November                      	     18 368	      12 411	      247	     50	     455	    480
   Desember                      	     12 056	      7 378	      162	     36	     309	    386
	                                        77

      Town hotels in Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Guest-nights by nationality of
      the guests, season and month. 1982

	Ne der   -  -	  S torbVét     -	   -  -ru ropa
      land	   tannia	  Tyskland	 ellers	         USA	     Japan	   Andre
      Nether-	  United	  West	   Rest of	        U.S.A.	    Japan	   Others	   Season and month
      lands 	  Kingdom 	 Germany 	 Europe

	47   384	     188 882	   179 987	     115 757	   234 744	   29 458	   103 254	   THE WHOLE COUNTRY, TOTAL

	23   724	     86 003	   76 453	      71 211	   131 074	   16 972	    57 391	   OSLO, TOTAL

	5    724	     19 452	   11 460	      14 519	   14 975	   2 970	    8 882	   Winter season
	1  308	       3  995	   1  826	     1  924	   2  911	   439	    1  597	  January
 	874	         4  615	   3  005	     5  871	   3  399	   995	    2  161	  February
 	1 068	       6  206	   3  506	     3  361	   3  673	  1 007	    2  563	  March
  	2 474	       4  636	   3  123	     3  363	   4  992	   529	    2  561	  April

	15   211	     49 509	   57 202	      48 043	   104 913	   12 154	   40 437	   Summer season
	2    194	      7  360	   7  650	     4  489	  11  830	  1  118	   5  122	  May
 	4   374	     10  730	  13  348	     8  678	  22  401	  3  100	   7  543	  June
 	4   060	      9  925	  16  863	     11  987	  30  504	  3  532	  10  070	  July
  	2  896	     12  332	  13  014	     17  911	  27  823	  3  136	  11  135	  August
  	1  687	      9  162	   6  327	     4  978	  12  355	  1  268	   6  567	  September

	2    789	     17 042	    7 791	      8 649	   11 186	   1 848	    8 072	   October - December
	1 182	        6 698	    3 446	      3 686	    5 188	      741	   3 375	   October
 	1 045	        6 139	    2 717	      2 872	    3 412	      654	   2 837	   November
 	562	         4 205	    1 628	      2 091	    2 586	      453	   1 860	   December


	2    599	      4 672	    7 059	      1 211	    3 201	      381	   1 443	   KRISTIANSAND, TOTAL

	196	          1 262	      580	       278	     380	     35	     315	  Winter season
	24	            174	     52	        41	     42	      5	     72	  January
 	43	            329	     36	        44	     49	     18	     64	  February
 	46	           548	     381	       109	     216	      7	     88	  March
  	83	           211	     111	        04	     73	      5	     91	  April

	2    260	      2 277	    6 176	        800	   2 622	      288	     971	  Summer season
	261	            186	    389	         91	     209	     22	     114	  May
 	589	           446	   1 891	        186	     518	     44	     120	  June
 	715	           328	   1 986	        186	     852	     54	     535	  July
  	572	          843	   1 665	        184	     679	     122	     128	  August
  	123	          474	    245	        153	     364	     46	     74	  September

	143	          1 133	      303	       133	     199	     58	     157	  October - December
	24	            537	     145	        43	     120	     34	     65	  October
 	25	            340	     99	        54	     52	     19	     46	  November
 	94	           256	     59	        36	     27	      5	     46	  December


	3    644	     27 806	    5 814	      3 329	   18 332	      534	   8 095	   STAVANGER, TOTAL

	777	          8 266	      797	       563	   5 275	      111	   2 133	   Winter season
	154	          2  027	     148	       165	   1  344	     22	     578	  January
 	212	         1  955	     248	       126	   1  293	     15	     430	  February
 	265	         2  429	     201	       172	   1  501	     67	     530	  March
  	146	        1  855	     200	       100	   1  137	      7	     595	  April

	1    961	     12 801	    4 059	      1 464	    9 436	      260	   4 156	   Summer season
	409	          2 112	     410	        214	   1 548	      48	     605	  May
 	498	         2 406	    i 021	        213	   2 216	      99	    548	   June
	418	          2 544	    1 096	        202	   2 031	      59	   1 047	   July
 	420	         3 401	    1 162	        656	   2 158	      34	   1 171	   August
	216	          2 338	      370	       179	   1 483	      20	     785	  September

	906	          6 739	      958	     1 302	    3 621	      163	  1 806	   October - December
	384	          2 655	      468	     1 067	    1 380	      48	     983	  October
 	229	         2 228	      342	      141	    1 277	      55	     453	  November
 	293	         1 856	      148	       94	     964	      60	     370	  December
                                       78

     Tabell 24 (forts.). Byhoteller            i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen   og Trondheim. GjestedOgn
                                        etter gjestenes nasjonalitet, sesong og maned. 1982

         	
Sesong og maned                          I alt	      Norge	   Danmark	  Finland	  Sverige	  Frankrike


BERGEN I ALT                     	     427 343	     237 506	   5 943	   2 168	  11 131	   9 994

Vintersesongen                    	      97 249	      78 859	   1 297	    711	   2 111	    675
Januar                      	        18  542	     15  473	   432	    43	    300	    162
Februar                      	        24  012	     19  555	   314	    353	    926	    136
Mars                         	      30  967	     25  746	   323	    153	    476	    127
April                     	          23  728	     18  085	   228	    162	    409	    250

Sommersesongen                  	       253 387	      97 579	   3 347	   1 108	   7 544	   8 860
Mai                      	          36  321	     21  645	   681	    264	    767	    425
Juni                       	        55  699	     20  391	   766	    306	   2 334	   2 911
Juli                         	      62  036	     15  344	   952	    178	   2 810	   2 588
August                      	        60  074	     18  671	   577	    271	   1 049	   2 305
September                       	      39  257	     21  528	   371	    89	    584	    631

Oktober - desember                  	      76 707	      61 068	   1 299	    349	   1 476	    459
Oktober                      	        31 451	      23 890	    599	    87	    684	    168
November                     	        26 227	      21 671	    415	    69	    454	    153
Desember                     	        19 029	      15 507	    285	    193	    338	    138


TRONDHEIM I ALT                      	   216 420	     168 457	   3 012	   4 802	  10 458	   2 304

Vintersesongen                      	    60 899	      54 599	    481	    346	   1 742	    198
Januar                      	        15  954	     14  620	    95	    81	    376	     14
Februar                      	        14  460	     13  153	   114	    36	    474	     35
Mars                         	      19  134	     17  421	   151	    88	    441	     52
April                       	        11  351	     9  405	   121	    141	    451	     97

Sommersesongen                  	       108 749	      71 551	   2 122	   4 252	   7 307	   1 984
Mai                        	        15  489	     12  335	   323	    291	   942	     62
Juni                   	            24  492	     14  037	   744	   1 320	  1 649	    646
Juli                       	        24  214	     11  125	   479	   I 789	  2 210	    836
August                    	          23  891	     16  749	   401	    730	  1 755	    212
September                   	          20  663	     17  305	   175	    122	   751	    228

Oktober - desember                  	      46 772	      42 307	    409	    204	   1 409	    122
Oktober                    	          19 358	      17 310	    144	    65	    685	     93
November                 	            16 598	      15 072	    161	    82	    413	     21
Desember                   	          10 816	      9 925	    104	    57	    311	     8
	                                79

   Town hotels in Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Guest-nights by nationality of
   the guests, season and month. 1982

   Neder-	  Storbi-1:: Vest-	
           -        -Europa
   land	   tannia	  Tyskland	   ellers	     USA 	  Japan	   Andre	   Season and month


   4 484	  34 808	  27 389	   13 353	   51 176	   8 863	   20 528	  BERGEN, TOTAL

    470	   5 454	   3 137	     874	  1 711	      393	  1 557	  Winter season
     70	    908	    412	     210	    246	     52	    234	  January
     80	   1 220	    429	     219	    330	     97	    353	  February
    142	   1 697	    995	     214	    452	     145	    497	  March
    178	   1 629	   1 301	     231	    683	     99	    473	  April

   3 291	  24 878	   22 498	   11 621	   47 191	   8 160	   17 310	  Summer season
    239	  3  564	  2  136	  1  007	  3  623	   530	   1  440	  May
    931	  5  314	  5  847	  1  815	  10  881	  1 787	   2  416	  June
    829	  5  050	  7  434	  3  743	  15  562	  2 992	   4  554	  July
    840	  6  294	  5  502	  4  184	  11  159	  2 360	   6  862	  August
    452	  4  656	  1  579	    872	  5  966	   491	   2  038	  September

    723	  4 476	   1 754	     858	  2 274	      310	  1 661	  October - December
    154	  2 324	   1 011	     339	  1 270	      161	    764	  October
    454	  1 205	    437	     315	   519	      95	    440	  November
    115	   947	    306	     204	   485	      54	    457	  December


	i   345	  4 225	   9 301	    3 645	   5 478	      429	  2 964	  TRONDHEIM, TOTAL

    225	   1 158	     608	    542	    548	     82	    370	  Winter season
    117	    160	    233	    125	     79	     10	    44	  January
     22	    263	    128	     71	     93	     21	    50	  February
     36	    302	    147	    178	    156	     24	    138	  March
     50	    433	    100	    168	    220	     27	    138	  April

   1 038	  2 408	   8 250	   2 789	   4 466	      267	  2 315	  Summer season
     51	    321	   318	     231	    400	      23	    192	  May
    408	    790	  2 286	     760	   1 145	      61	    646	  June
    318	    468	  3 778	    1 091	   i 312	      36	    772	  July
    181	    454	  1 358	     453	   1 016	      117	    465	  August
     80	    375	   510	     254	    593	      30	    240	  September

     82	    659	    443	    314	    464	     80	    279	  October - December
     31	    300	    163	    145	    229	     33	    160	  October
     39	    222	    190	     96	    195	     16	    91	  November
     12	    137	     90	     73	     40	     31	    28	  December
                                   80

Tabell 25. Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for senger i de enkelte måneder. Prosent. Fylke og
      region. 1982	 All hotels. Utilization of hed capacity, by month. Per cent. County and
      region. 1982

                                                 Slep-	No-	     De-
                     Hele	  Janu- Feb-	                Au-	 tem- Okto- vein- sem-
Fylke og region             Sret	 ar	  ruar	   Mars April Mai Juni Juli gust her ber	    her	  her
County and region            The	 Janu- Feb-	    March April May June July Au- 	 Sep- Octo- No-	  De-
                     whole ary	  ruary	                gust tem- ber	  vein- corn-
                     year	                          ber	    ber	  ber


I ALT	   TOTAL          	  41,8	  33,1	  44,0	  47,8 36,8 35,4 49,4 53,9 50,9 44,0 38,9 35,4 25,4

Østfold             	    33,5	  21,6	  28,4	  33,6 28,2 31,2 41,2 48,2 39,6 36,2 36,5 34,2 19,5
Akershus             	    46,2	  40,1	  45,7	  45,5 35,3 44,5 55,6 54,8 59,7 50,3 48,3 42,3 28,5
Oslo               	    56,6	  41,5	  56,2	  58,3 40,7 59,1 64,7 65,8 71,7 63,9 60,7 50,3 33,7
Hedmark           	      35,8	  31,4	  42,3	  49,4 31,2 27,1 37,1 47,8 39,0 38,7 31,5 31,2 21,3
Oppland	                 41,9	  36,6	  54,2	  56,8 50,9 28,0 36,6 53,1 47,1 41,0 29,5 32,1 27,0
 Lillehammer-
 Gudbrandsdalen 1      	      41,6	  35,3	  52,1	  54,3 46,8 24,4 38,6 56,1 50,1 42,4 30,5 32,2 24,4
 Vest-Oppland 1       	52,8	       53,3	  61,8	  74,0 64,4 37,2 37,4 61,7 52,5 54,4 45,5 44,2 41,9
 Valdresl          	      42,1	  34,7	  61,6	  61,0 63,2 31,4 31,9 46,6 40,0 36,0 22,4 32,4 30,7
Buskerud             	    44,8	  43,7	  57,3	  62,4 53,7 31,8 37,7 47,1 45,9 44,6 41,3 37,0 32,7
 Gol          	        54,5	  50,6	  66,1	  69,9 64,8 31,2 53,2 60,8 58,8 56,4 50,6 43 3 35,6
                                                         , Geilo 2          	46,9	       53,0	  66,0	  71,9 61,5 29,2 33,3 46,0 43,8 44,3 35,4 37 7 40,3
                                                         ,Vestfold         	        42,4	  36,7	  38,6	  43,7 30,4 36,5 51,0 64,0 45,2 46,6 41,4 43 7 27,3
                                                         ,Telemark         	        38,2	  37,1	  51,5	  51,8 37,1 27,7 37,3 39,6 42,3 44,5 33,8 28 8 26,3
                                                         ,Aust-Agder      	          34,5	  29,8	  50,0	  47,3 43,4 24,9 35,3 48,9 42,2 34,3 16,3 17 0 18,0
                                                         ,Vest-Agder        	        40,1	  27,8	  34,3	  41,3 27,5 33,4 53,3 67,0 55,1 43,4 35,8 36 3 19,8
                                                         ,Rogaland       	          42,6	  35,4	  43,6	  48,4 38,2 40,9 49,5 41,2 45,3 47,5 47,6 43,1 27,8
Hordaland        	        40,9	  26,6	  34,8	  36,5 30,1 38,8 54,5 58,9 57,5 43,8 35,3 31,3 22,7
Sogn og Fjordane	            33,9	  16,7	  21,4	  28,6 21,3 27,7 52,0 57,4 51,8 30,9 26,6 20,9 14,3
 Sogn          	        32,3	  14,7	  18,6	  22,6 15,8 22,8 47,7 60,0 54,3 22,9 16,1 13,0	    9,2
Møre og Romsdal   	          33,8	  24,7	  35,8	  35,6 23,2 27,6 51,4 42,2 37,5 34,8 36,2 31 3 19,2
                                                         ,Sør-Trøndelag      	        44,7	  37,5	  42,3	  48,4 37,3 35,8 57,0 56,5 54,1 49,0 45,6 39,8 29,6
Nord-Trøndelag    	          36,0	  27,3	  33,9	  44,1 24,3 28,2 41,3 43,4 47,2 43,8 38,5 35 4 24,1
                                                         ,Nordland       	          36,7	  24,0	  34,5	  45,0 28,0 30,4 53,4 50,7 40,6 37,7 38,7 34 3 21,0
                                                         ,Troms        	          38,3	  29,3	  37,5	  44,2 29,1 31,3 54,0 45,8 40,4 44,1 39,6 39 7 23,5
                                                         ,Finnmark       	          34,4	  19,4	  27,0	  31,8 25,9 21,2 62,1 68,2 44,6 35,7 27,4 28,5 16,7

1 Tallene for turistregionene Lillehammer - Gudbrandsdalen, Vest-Oppland og Valdres omfatter bare
turist- og høyfjellshoteller. 2 Tallet for turistregionen Geilo omfatter bare turist- og høyfjells-
hoteller.
1 The figures for the tourist regions Lillehammer - Gudbrandsdalen, Vest-Oppland and Valdres only
include tourist and mountain hotels. 2 The figures for the tourist region Geilo only include tourist
and mountain hotels.
	                                          81

    Tabell 26. Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for rom i de enkelte måneder. Prosent. Fylke og
         region. 1982	 All hotels. Utilization of room capacity, by month. Per cent. County and
         region. 1982

                                                        Sep-	   No-	 De-
                           Hele	 Janu- Feb-	                  Au-	 tem- Okto- vein- sem-
    Fylke og region                Aret	 ar	  ruar	    Mars April Mai Juni Juli gust ber ber	   ber	 ber
    County and region               The	 Janu- Feb-	    March April May June July Au-	  Sep- Octo- No-	 De-
                           whole ary	 ruary	                 gust tem- ber	vern- cem-
                           year	                           ber	    ber ber


      ALT	   TOTAL          	    53,0	  44,6	  56,2	  62,6 45,3 47,1 60,8 56,3 58,8 59,4 54,8 51,4 34,1

    Østfold                	    43,2	  32,3	  40,9	  47,8 38,5 40,3 49,7 43,7 45,6 49,5 51,3 48,4 26,7
    Akershus              	      67,5	  64,5	  68,9	  72,0 56,2 63,9 74,3 64,9 76,6 76,5 75,7 68,1 44,6
    Oslo                	      71,1	  57,3	  76,3	  78,8 54,4 73,1 77,2 68,3 80,2 83,2 81,3 71,4 47,3
    Hedmark              	      44,8	  40,8	  50,5	  62,7 39,6 36,7 44,9 46,8 44,8 52,7 47,0 45,2 26,3
    Oppland              	      48,3	  42,3	  55,6	  63,7 52,1 36,1 45,3 55,2 52,9 51,2 39,9 43,1 33,5
 Lillehammer-
 Gudbrandsdaleni	
	52,2	       46,3	 38,3                         59,4 47,1 31,1 46,6 57 1 54,2 50,9 39,1 39,0 28,9
                                                    ,      Vest-Opplandl         	      60,9	  65,8  63,5	  78,8 63,7 46,3 45,2 63 5 60,7 69,3 60,3 58,5 48,4
                                                    ,      Valdres 1             	48,8	      40,7  61,6	  68,4 65,4 40,6 40,0 49 4 45,1 46,5 30,5 47,5 40,2
                                                    ,    Buskerud                  	  54,2	  54,0  63,1	  73,1 58,8 43,0 47,1 48 1 53,5 59,6 55,2 53,3 39,3
                                                    ,      Gol        	            64,8	  62,3  76,4	  80,5 69,7 42,3 62,4 61 7 67,3 70,7 63,6 64,2 44,4
                                                    ,      Geilo 2              	59,2	      68,5  71,9	  84,4 69,4 41,8 44,5 50 1 52,2 64,7 51,8 58,4 51,0
                                                    ,    Vestfold                	    55,7	  51,8  54,7	  62,8 41,2 50,6 63,5 63 4 57,0 65,6 57,6 61,1 35,9
                                                    ,    Telemark                	    44,9	  41,3  51,5	  58,0 40,7 37,0 45,4 41 5 48,5 56,6 44,4 40,0 32,2
                                                    ,    Aust-Agder               	    41,3	  33,3  49,1	  55,5 44,0 34,6 50,8 53 8 51,7 45,4 22,7 25,5 22,0
                                                    ,    Vest-Agder             	      50,5	  39,7  47,3	  58,8 36,8 43,9 63,5 58 2 61,8 61,5 51,5 51,7 27,8
                                                    ,    Rogaland              	      58,3	  51,5  63,3	  69,6 52,1 55,2 65,1 49,2 57,9 67,3 64,5 62,9 40,0
    Hordaland               	    51,7	  39,5  51,6	  51,8 40,1 48,8 63,8 62,5 63,1 56,8 50,4 46,3 32,0
    Sogn og Fjordane .	              40,5	  26,2  32,2	  39,7 26,7 34,7 59,1 58,1 53,9 38,9 36,9 29,4 18,6
      Sogn               	    36,4	  23,6  28,2	  29,6 20,6 27,0 50,9 58,4 54,4 28,1 23,8 19,9 13,7
    MOre og Romsdal        	        44,1	  37,5  50,8	  51,2 30,5 37,7 61,0 43,9 44,2 48,7 50,5 44,7 26,2
    SOr-TrOndelag           	      58,0	  52,4  58,9	  68,2 49,3 48,4 68,8 55,7 64,6 65,4 63,6 58,2 39,8
    Nord-TrOndelag       	          50,6	  43,7  55,4	  61,1 36,1 44,5 58,6 48,8 52,6 61,6 55,5 51,8 34,9
    Nordland              	      53,3	  38,8  55,2	  66,7 41,2 46,6 72,0 57,2 55,2 58,9 61,2 53,8 31,0
    Troms           	          55,6	  45,6  56,3	  65,8 44,0 47,5 73,7 53,2 55,7 68,2 61,0 61,4 34,1
    Finnmark              	      45,9	  30,5  41,4	  48,6 35,7 31,7 71,7 71,8 54,3 52,5 41,4 43,2 24,5

    1-Se note 1, tabell 25.	            2  Se note 2, tabell 25.
    1 See note 1, table 25.	            2  See note 2, table 25.
	                                            82

  Tabell 27. Godkjente hoteller. Fylke og handelsdistrikt. 1982	                       Approved hotels. County and trade
        district. 1982

                                Tallet pS	
                                -                                       Kapasitets-
                                hoteller	  Tallet	 Ankomne	        GjestedOgn	             utnytting
                                som var	  PA	   gjester	     Number of guest-nights	         Utilization
  Fylke og handelsdistrikt	                  apne i 1982 senger	 Number 	                          of capacity
  County and trade district	                 Number of	 Number	 of	              Nord-	    Utlend-
                                hotels	   of	   guests	    I alt	     menn	     inger	    Senger Rom
                                which	   beds	  arrived	    Total	     Norwe-	    Foreig-	   Beds	 Rooms
                                were open
                                in 1982              	gians	            ners
                                                                        1F-Fosent
                                                                         Per cent

  HELE LANDET	     THE WHOLE
  COUNTRY                         	    460	  52 681 3 892 371 7 158 920 4 868 095 2 290 825	          41,8 53,0

  01	ØSTFOLD                       	16	       1 204	  84 459	   140 221	    100 607	    39 614	   33,5 43,2
     Pst. av hele landet
     Percentage of the
     whole country                   	    3,5	   2,3	     2,2	     2,0	     2,1	       1,7
  111	  Halden h d                 	        1	   59	      .	      •	       •	       •	    •	  •
  112   Fredrikstad h d               	        4	   417	  31 157	   54 364	     44 606	     9 758	   37,7 49,
  113  Sarpsborg h d                	        4	   338	  26 047	   39 382	     24 211	    15 171	   31,9 42,8
  114   Moss h d                  	        5	   338	  19 565	   34 470	     24 830	     9 640	   29,6 37,6
  121   Askim/Mysen h d             	          2	   52

  02	  AKERSHUS                 	         9	   894	  102 475	   145 515	     77 676	    67 839	   46,2 67,5
      Pst. av hele landet               	    2,0	   1,7	    2,6	     2,0	      1,6	      3,0

  03	  OSLO                     	       38	  7 113	  635 498 1 226 539	      583 375	   643 164	    56,6 71,1
      Pst. av hele landet             	      8,3	   13,5	   16,3	   17,1	       12,0	     28,1

  02,
  03	  AKERSHUS OG OSLO             	         47	  8 007	  737 973 1 372 054	      661 051	    711 003	   55,3 70,7
      Pst. av hele landet           	        10,3	   15,2	   18,9	   19,1	       13,6	     31,1
  122 Ski/DrObak h d             	           2	   160	     •	     *	         .	      •	    •	  •
  123 Oslo h d                	           41	  7 579	  703 521 1 317 638	      624 277	   693 361	   56,5 71,
  124 LillestrOm h d               	         2	   101
  126 Øvre Romerike h.d. ..          	           2	   167

  04	  HEDMARK               	           20	  1 750	  126 322	   221 427	    168 401	    53 026	   35,8 44,8
      Pst. av hele landet           	        4,3	   3,3	    3,3	     3,1	      3,5	      2,3
  127  Kongsvinger h d           	           2	   118	     •	      •	       •
  131   Hamar h d            	             9	  1 168	  84 36	   165 13 1	    120 749	    44 382	   40,5 49,
  132  Flisa h d            	             1	    20	     .
  133   Elverum h d           	             4	   251	  16 544	   23 636	     19 24 6	 .   4 396	   26,1 34,7
  134   Tynset h d           	             4	   193	  11 993	   18 301	     16 797	     1 504	   26,1 33,5

  05	  OPPLAND             	             55	  6 906	  404 463	   920 254	    657 887	   262 367	   41,9 48,3
      Pst. av hele landet         	          12,0	   13,1	   10,4	    12,9	      13,5	     11,5
  125 Brandbu h d      	                    3	   172	     •	      .	       •
  141 Lillehammer h d     	                  12	  1 775	  127 956	   265 525	    171 015	    94 516	   42,6 50,
  142 Vinstra/Vålebru h.d. 	                     8	   948	  39 724	   130 004	     88 354	    41 650	   42,7 40,9
  143 Otta h d          	                 13	  1 684	  94 191	   187 016	    135 199	    51 817	   37,9 45,0
  151 GjOvik h d          	                 1	   126	           .	       .
  152 Dokka h d           	                5	   508	  27 463	   85 962	     68 927	    17 035	   54,6 58,
  153 Fagernes h d           	              12	  1 573	  83 079	   189 601	    140 002	    49 599	   40,7 47,1
  162 Jevnaker h d            	              1	   120

  06	  BUSKERUD             	             37	  4 231	  294 564	   649 868	    506 489	   143 379	   44,8 54,2
      Pst. av hele landet       	            8,0	   8,0	    7,6	     9,1	      10,4	     6,3
  161 H$nefoss h d     	                    6	   716	  53 908	   95 362	     80 214	    15 148	   38,0 51,0
  163 Hallingdal h d     	                   25	  3 016	  193 429	   476 371	    372 576	   103 795	   46,8 55,3
  171 Drammen h.d. ......    	                  1	   142	     .
  173 Vikersund/Hokksund h.d.	                    2	    87	     •	     .	       •	       •	    :
  174 Kongsberg h d        	                 3	   270	  19 812	   34 717	     23 552	    11 165	   35,3 46,9

  07	  VESTFOLD               	           15	  1 254	  103 176	   182 862	    154 284	    28 578	   42,4 55,7
      Pst. av hele landet           	        3,3	   2,4	    2,7	     2,6	      3,2	     1,2
  181 Horten/Holmestrand h.d. 	                   3	    95	   7  187	  13  751	    9  670	    4  081	  40,5  44,2
  182 TOnsberg h d     	                    6	   471	  36  687	  68  457	    58  902	    9  555	  45,3  61,1
  183 Sandefjord h d      	                  3	   372	  36  386	  65  524	    56  454	    9  070	  48,6  61,7
  184 Larvik h d       	                   3	   316	  22  916	  35  130	    29  258	    5  872	  31,6  43,9
	                                       83

  Tabell 27 (forts.). Godkjente hoteller. Fylke og handelsdistrikt. 1982 	                       Approved hotels. County
            and trade district. 1982

                                                                         Kapasitets-
                            hoteller	  Tallet Ankomne                 Gjestedøgn 	          utnytting
  Fylke og handelsdistrikt              som var	  p	   gjester                 Nord-	 Utlend-
                            ATne i 1982 senger             I alt       menn	 inger	        Senger Rom


  08	  TELEMARK               	      27	   3 151	    205 214	    423 041	     328 254	    94 787	
                                                                         1  Prosent

                                                                           38,2 44,9
     Pst. av hele landet            	   5,9	    6,0	      5,3	      5,9	       6,7	      4,1
  191 Porsgrunn h d                	     2	   241
  192 Krager 0 h d              	       2	   205
  193 Skien h d                  	     3	   426	     23  18 7	
                                              :    35  152	 283	
                                                       32  69	 28               25,6   39,
  194 Vest-Telemark h d              	     7	   707	     44  433	    99  238	 79 644	 19 594	             40,9   44,9
  195 Notodden h d                	     7	   792	     54  421	   113  611	 93 886	 19 725	             39,7   46,7
  196 Rjukan h d               	       6	   780	     50  687	   114  129	 76 419	 37 710	             40,6   41,7

  09	  AUST-AGDER              	      16	   1 227	     75 882	    147 481	     112 041	    35 440	      34,5 41,3
     Pst. av hele landet          	     3,5	    2,3	      1,9	      2,1	       2,3	      1,6
  211 Risør/Tvedestrand h.d. . . 	             2	    93	       •	        •	        .	       .
  212 Arendal/Grimstad h.d. .. 	              6	   399	     32 859	     49 996	      43 849	     6 141	36,8 49,9
  221 Lillesand h d	                    1	    40
  224 Setesdal h d         	            7	   695	     33 352	     84 003	      56 081	    27 922	34,6 36:5

  10	  VEST-AGDER              	      17	   1 483	    134 295	    209 545	     171 139	    38 406	      40,1 50,5
     Pst. av hele landet          	     3,7	    2,8	      3,5	      2,9	       3,5	      1,7
  222 Kristiansand h d            	       8	   940	     89 961	    141 300	     113 036	    28 264	      42,4 53,2
  223 Mandal h d               	       2	   173	                                •.
  225 Farsund h d             	         1	   108	       :	          •	        .	     •
  311 Flekkefjord h d             	       6	   262	     21 800	     27 37	      21 18	     6 191	      29,13 37,
                                                                             .
  11	  ROGALAND             	        24	   2 650	    212 663	    390 425	     266 835 123 590	         42,6 58,3
     Pst. av hele landet          	     5,2	    5,0	      5,5	      5,4	       5,5	  5,4
  312 Egersund h d              	      1	    48
  313 Jæren h d                	      1	    110	                                           •
  314 Sandnes h d               	      2	    161	       .	        .	        :	       •	       -	  -
  315 Stavanger h d              	      10	   1 564	    133 999	    242 532	     145 443	    97 06	      45,9 64,
  321 Haugesund h d            	        6	    597	     45 483	     88 975	      74 721	    14 254	      41,7 51,3
  322 Sand/Sauda h d             	      4	    170	     9 253	     15 531	      13 688	     1 843	      25,0 35,1

  12	  HORDALAND               	      51	   6 885	    486 196	    828 656	     476 069 352 587	         40,9 51,7
     Pst. av hele landet          	     11,1	   13,1	      12,5	      11,6	       9,8	  15,4
  323 Søndre Sunnhordland h.d. 	              1	    69	         .	       •	       •	   •	          .	     .
  324 Nordre Sunnhordland h.d. 	              5	    472	     25  523	    43  396	     36 8313	 6 552	         28,3   40,4
  325 Odda h d          	            8	    872	     61  360	    99  179	     60 678	 38 501	         34,4   37,3
  331 Bergen h d          	           22	   3 974	    299  881	   501  300	    283 367 217 933	         42,7   57,7
  332 Voss h d         	             13	   1 362	     84  097	   155  365	     72 181	 83 184	         45,9   50,0
  333 Ytre Nordhordland h.d. .. 	             2	    136	                .	                       .	     .

  14	  SOGN OG FJORDANE         	        41	   3 977	    219 262	    368 255	     228 197 140 058	         33,9 40,5
     Pst. av hele landet          	     8,9	    7,6	      5,6	      5,1	       4,6	  6,1
  334 Ytre Sogn h d              	      2	    115	       •	       :	         :	       :
  335 Indre Sogn h d           	        21	   1 938	     97 042	    149 108	      60 214	    88 894	      33, 3 36,4
  336 FOrde h d                	      4	    569	     36 170	     62 063	      49 116	    12 947	      34,1 47,1
  337 Flor 0 h d             	        2	    144	       .	       .	         .	      .
  338 Nordfjord h d            	        12	   1 211	     74 523	    136 975	     101 602	    35 373	      37,E3 46 ,3

  15	  MORE OG ROMSDAL        	          23	   2 545	    165 302	    269 848	     208 410	    61 438	      33,8 44,1
     Pst. av hele landet        	       5,0	    4,8	      4,2	      3,8	       4,3	      2,7
  341 Ulsteinvik h d           	        2	    151	        :	        -
  342 Volda/gIrsta h d          	        3	    124	     7  055	    10  36 1	     9   9
                                                             43$ 2i	  3,4 28,4
                                                                    2
  343 Stranda h d           	          5	    714	     37  167	    59  813	     26  927	 32 886	 36,7 41,0
  344 Ålesund h d           	          5	    605	     44  126	    79  289	     67  243	 12 046	 36,6 47,3
  411 Molde h d            	          3	    328	     28  825	    43  573	     38  160	 5 413	 36,8 49,8
  412 Andalsnes h d          	          1	    88
  413 SunndalsOra h d         	          1	    115
  414 Kristiansund h.d. .. ..  ..**0	           2	    282	         -.	       ..	       -.	     •.	      •.	    •
  415 Surna h d              	        1	    138	         •.	       ..	        -.	      ..	      •.	    •
	                                        84

     Tabell 27 (forts.). Godkjente hoteller. Fylke og handelsdistrikt. 1982	                 Approved hotels. County
               and trade district. 1982

                          Tallet pA	                                         Kapasitets-
                          hoteller	    Tallet Ankomne	             Gjesteddgn	             utnytting
     Fylke og handelsdistrikt	         som var	     på	   gjester ---	          --14iFd:----Utrend
	åpne               i               1982 senger       I alt	         menn 	     inger	     Senger Rom

                                                                        1  Prosent

     16	SØR -TRONDELAG         	      20	     2 071	     187 626	   329 959	   270 858	     59 101	      44,7 58,0
        Pst. av hele landet     	      4,3	       3,9	      4,8	     4,6	     5,6	      2,6
     421 Oppdal h d          	       2	      265	        .	             •
     422 Rdros/Støren h d         	     3	      422	     40 202	   72 21 8	   64 524	     7 689	      47,3 61,3
     424 Orkanger h d         	       2	      175	        .
     425 Trondheim h d         	      13	     1 209	     123 178	   216 426	   168 457	     47 96 3	     50,7 64, 1

     17	NORD-TRØNDELAG       	         6	       558	     51 946	   72 469	    62 849	     9 620	      36,0 50,6
        Pst. av hele landet     	      1,3	       1,2	       1,3	    1,0	     1,3	      0,4
     426 Stjerdalshalsen h d      	       1	       89
     431 Levanger h d         	       2	       168
     432 Steinkjer h d         	       1	       141
     433 Namsos h d          	       2	       160

     18	  NORDLAND          	      20	     2 082	     176 529	   274 466	   218 999	     55 467	      36,7 53,3
        Pst. av hele landet     	      4,3	      3,9	       4,5	     3,8	     4,5	      2,4
  441 Brønnøysund h d             	     2	      142
  442 Mosjeen h d               	     2	      156	                       •.	             •.	   -
  443 Sandnessjøen h d            	     1	       56	                       •.	              .	   •
  444
	. Mo/Nesna h d                 	     2	      271	                               -	          -
  511
 	. Bodd h d                  	     2	      446	                               •	          •
  512
 	. Fauske h d                 	     2	      211	                               -	      •.	   -
  513 Lofoten h d               	     2	       150	                              •.	     •.	   •
  521 Narvik h d               	     4	       421	     33 880	   49 904	    34 579	     15 325	      33,3 52,2
  522 Vesterlen h d            	       3	       229	     16 169	   27 023	    23 240	     3 783	      33,1 51,0

     19	  TROMS            	      12	     1 585	     129 624	   219 921	   186 772	     33 149	      38,3 55,6
        Pst. av hele landet     	      2,6	      3,0	       3,3	     3,1	     3,8	      1,4
     523 Harstad h d            	     2	       311
     524 Indre SO.-Trams h d      	       1	       78
     531 Finnsnes h d         	       3	       221	       23 406	
                                           12 197    1      2 	 2.4	       4
                                                                 2 166	      30, 	 42, 1
     532 Troms 0 h d          	       4	       832	     83 595	 135 728	     112 277	     23 451	      44,7 66,3
     533 Skjervøy h d         	       2	       143

     20	  FINNMARK            	    13	     1 115	     96 875	   138 168	    88 953	     49 215	      34,4 45,9
        Pst. av hele landet     	      2,8	      2,1	       2,5	     1,9	     1,8	      2,1
     541 Alta h d           	       2	       203	        •	    •
     542 Hammerfest h d        	       3	       224	     24 75 3	35 89	       22 371	     13 525	      44,8 55, 8
     543 Honningsv&g/Kjellefjord
        hd           	         3	       346	     24 355	   31 450	    13 431	     18 019	      25,5 33,1
     544 Vads0 h d         	         1	       82	       .
     545 Varde h d         	         3	       150	     5 718	   10 821	    8 266	     2 56 1	20,6 31,6
     546 Kirkenes h.d         	       1	       110
                                  85

Tabell 28. Godkjente hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet. Prosent. Fylke. 1979
      og 1982 Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation. Per cent.
      County. 1979 and 1982


                      1979                      1982
                                                Ferie/fritid
                                      Occupation 	Holiday/recreation
                                     Yrke	
Fylke	                      Ferie/	Kursl	Annet
County	              I alt Yrke	  fritid	 I alt	    konfe-	 yrkes-	        Weekend2/
                  Total Occu-	  Holiday/ Total I alt ranse	  formål I alt Grupperl øvrige
                     pation recrea-	     Total Course/ Other	  Total Groupsl Week-end 2 /
                         tion	         con-	  occu-	         others
                                     ference pation

HELE LANDET
THE WHOLE COUNTRY .	        100	  47,9	  52,1	  100	    48,7	   17,9	  30,8	  51,3	  16,3	  35,0

Østfold        	      100	  62,5	  37,5	  100	    67,3	   28,5	  38,8	  32,7	  7,0	  25,7
Akershus        	      100	  61,6	  38,4	  100	    64,8	   20,7	  44,1	  35,2	  10,1	  25,1
Oslo          	      100	  38,5	  61,5	  100	    48,0	   4,5	  43,5	  52,0	  19,1	  32,9
Hedmark        	      100	  53,0	  47,0	  100	    51,5	   31,3	  20,2	  48,5	  12,3	  36,2
Oppland        	      100	  30,7	  69,3	  100	    31,8	   23,7	  8,1	  68,2	  17,9	  50,3
Buskerud      	        100	  42,3	  57,7	  100	    44,3	   32,4	  11,9	  55,7	  14,1	  41,6
Vestfold          	    100	  63,3	  36,7	  100	    67,2	   35,0	  32,2	  32,8	  5,4	  27,4
Telemark        	      100	  32,2	  67,8	  100	    23,7	   14,5	  9,2	  76,3	  16,5	  59,8
Aust-Agder       	      100	  46,2	  53,8	  100	    28,7	   8,7	  20,0	  71,3	  14,9	  56,4
Vest-Agder       	      100	  63,0	  37,0	  100	    57,0	   11,9	  45,1	  43,0	  13,4	  29,6
Rogaland          	    100	  80,6	  19,4	  100	    83,8	   12,4	  71,4	  16,2	  5,6	  10,6
Hordaland       	      100	  35,0	  65,0	  100	    45,1	   14,9	  30,2	  54,9	  27,2	  27,7
Sogn og Fjordane        	  100	  43,6	  56,4	  100	    41,1	   12,4	  28,7	  58,9	  23,9	  35,0
Møre og Romsdal      	    100	  62,7	  37,3	  100	    64,3	   17,1	  47,2	  35,7	  13,8	  21,9
Sør-Trøndelag       	    100	  46,9	  53,1	  100	    37,0	   14,3	  22,7	  63,0	  14,8	  48,2
Nord-Trøndelag ... 	        100	  66,6	  33,4	  100	    77,4	   19,1	  58,3	  22,6	  11,1	  11,5
Nordland          	    100	  63,7	  36,3	  100	    62,1	   16,7	  45,4	  37,9	  16,6	  21,3
Troms         	      100	  67,7	  32,3	  100	    61,3	   14,5	  46,8	  38,7	  9,9	  28,8
Finnmark            	  100	  51,8	  48,2	  100	    56,4	   17,2	  39,2	  43,6	  29,8	  13,8

 Omfatter gjester som kommer inn under spesielle grupperabatter. 2 Omfatter gjester som bor på
hotellet til en spesiell weekend-pris.
 Covering guests staying at the hotel for a special group discounts. 2 Covering guests staying at the
hotel for a special week-end price.
                                    86

Tabell 29. Godkjente hoteller. GiestedOgn etter formålet med hotelloppholdet, hotellgruppe og måned.
      Prosent. 1979 og 1982 Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommoda-
      tion, hotel category and month. Per cent. 1979 and 1982


                            1979	                    1982
                                                        Ferie/fritid
                                    Yrke	 Occupation	           Holiday/recreation
                                Ferie/	Kurs/	Annet
                       I alt Yrke	 fritid	  I alt	    konfe- yrkes-	         Weekend2/
                       Total Occu- Holiday/ Total I alt ranse	  formål I alt Grupper l vrige
                          pation recrea-	    Total Course/ Other Total Groups' Week-end 2 /
                              tion	         con-	  occu-	         others
                                           	ference pation
ALLE HOTELLER ALL HOTELS

HELE ARET THE WHOLE YEARS	          100	  47,9	   52,1	    100	  48,7	  17,9	  30,8	  51,3	  16,3	  35,0

Vintersesongen	  Winter
season              	      100	  57,4	   42,6	    100	  54,3	  21,3	  33,0	  45,7	  5,3	  40,4
 Januar	  January         	    100	  62,2	   37,7	    100	  59,2	  23,7	  35,5	  40,8	  4,6	  36,2
 Februar	  February    	        100	  57,6	   42,4	    100	  52,2	  19,2	  33,0	  47,8	  6,2	  41,6
 Mars	  March       	        100	  59,1	   40,8	    100	  58,0	  24,1	  33,9	  42,0	  4,6	  37,4
 April	  April       	        100	  50,3	   49,7	    100	  47,4	  17,9	  29,5	  52,6	  6,0	  46,6

Sommersesongen Summer
season              	      100	  35,7	   64,2	    100	  38,7	  12,6	  26,1	  61,3	  27,9	  33,5
 Mai	  May           	      100	  62,2	   37,8	    100	  57,9	  21,7	  36,2	  42,1	  14,2	  27,9
 Juni	  June          	      100	  36,5	   63,5	    100	  42,8	  15,1	  27,8	  57,2	  29,2	  27,9
 Juli	  July            	    100	  12,0	   88,0	    100	  16,0	  2,0	  14,0	  84,0	  38,8	  45,2
 August	   August        	      100	  33,1	   67,0	    100	  31,6	  7,0	  24,6	  68,4	  32,4	  36,0
 September	   September     	      100	  52,1	   47,9	    100	  58,4	  23,9	  34,5	  41,6	  16,3	  25,3

Oktober - desember
October - December          	    100	  63,2	   36,8	    100	  65,1	  25,6	  39,5	  34,9	  5,1	  29,8
 Oktober	  October       	      100	  66,5	   33,4	    100	  68,9	  28,7	  40,2	  31,1	  5,2	  25,9
 November	  November	            100	  68,4	   31,6	    100	  69,3	  28,5	  40,8	  30,7	  4,9	  25,9
 Desember	  December ..	          100	  47,9	   52,1	    100	  52,4	  16,1	  36,3	  47,6	  5,4	  42,1


TURIST- OG HPFJELLS-
40TELLER TOURIST AND
MOUNTAIN HOTELS
HELE ARET               	    100	  39,0	   61,0	    100	  36,6	  23,8	  12,9	  63,4	  20,1	  43,3

Vintersesongen          	      100	  46,4	   53,7	    100	  40,2	  27,7	  12,5	  59,8	  5,4	  54,4
 Januar              	      100	  57,9	   42,2	    100	  49,7	  34,3	  15,4	  50,3	  5,4	  44,9
 Februar             	      100	  48,9	   51,2	    100	  38,6	  25,6	  13,0	  61,4	  6,1	  55,3
 Mars               	      100	  46,6	   53,4	    100	  45,1	  32,2	  12,9	  54,9	  4,3	  50,6
 April            	        100	  35,9	   64,2	    100	  29,0	  19,5	  9,5	  71,0	  5,9	  65,1

Sommersesongen          	      100	  27,0	   73,0	    100	  27,3	  15,8	  11,4	  72,7	  36,1	  36,7
 Mai               	      100	  58,1	   41,9	    100	  50,7	  32,0	  18,7	  49,3	  19,6	  29,7
 Juni               	      100	  27,4	   72,6	    100	  31,3	  17,7	  13,6	  68,7	  39,0	  29,7
 Juli               	      100	   7,1	   92,8	    100	  8,5	  1,4	  7,0	  91,5	  43,6	  47,9
 August              	      100	  22,0	   78,0	    100	  17,3	  8,6	  8,7	  82,7	  43,4	  39,3
 September            	      100	  42,1	   57,9	    100	  45,8	  32,4	  13,5	  54,2	  24,0	  30,2

Oktober - desember        	      100	  58,2	   41,8	    100	  55,1	  37,6	  17,5	  45,0	  6,4	  38,6
 Oktober               	    100	  62,5	   37,5	    100	  60,9	  41,5	  19,4	  39,1	  6,6	  32,5
 November              	    100	  68,3	   31,7	    100	  64,2	  46,4	  17,8	  35,8	  5,9	  29,9
 Desember              	    100	  34,1	   66,0	    100	  35,0	  20,6	  14,4	  65,0	  6,8	  58,1


BYHOTELLER TOWN HOTELS
HELE ARET             	      100	  54,2	   45,8	    100	  58,7	  11,1	  47,6	  41,3	  13,4	  27,9

Vintersesongen            	    100	  66,7	   33,3	    100	  69,7	  13,0	  56,7	  30,3	  4,8	  25,5
 Januar               	    100	  64,0	   36,1	    100	  67,6	  11,5	  56,1	  32,4	  3,8	  28,6
 Februar                 	  100	  65,9	   34,1	    100	  68,9	  10,2	  58,7	  31,1	  5,2	  25,9
 Mars                  	  100	  69,0	   31,0	    100	  70,5	  14,7	  55,8	  29,5	  4,2	  25,3
 April                	    100	  67,7	   32,2	    100	  71,5	  14,8	  56,7	  28,5	  6,1	  22,4

 Se note 1, tabell 28.	 2 Se note 2, tabell 28.
I See note 1, table 28. 2 See note 2, table 28.
	                                          87

     Tabell 29 (forts.). Godkjente hotelier. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet, hotellgruppe
                og måned. Prosent. 1979 og 1982 Approved hotels. Guest-nights by purpose of
                the hotel accommodation, hotel category and month. Per cent. 1979 and 1982


                                1979	                     1982

                                                    Yrke      	      Ferie/fritid
                             alt Yrke	   Ferie/ 	  I alt	Kurs[ Annet
                                    fritid	      I alt konfe- yrkes-       I  alt Grupperl Weekend 2 /
                                                 ranse	 formål	               vrige

     BYHOTELLER (forts.)
     TOWITOTEUS TECTif:T
            -
     Sommersesongen             	   100	  42,8	   57,2	     100	  47,6	  8,9	  38,7	    52,4	   21,9	   30,5
      Mai                	     100	  63,0	   36,9	     100	  61,7 12,8	   49,0	    38,3	   10,8	   27,5
      Juni               	     100	  44,0	   56,0	     100	  50,8 12,0	   38,8	    49,2	   23,0	   26,2
      Juli               	     100	  16,3	   83,7	     100	  23,3	 2,6	   20,7	    76,7	   35,2	   41,6
      August              	     100	  44,9	   55,2	     100	  44,4	 5,2	   39,2	    55,6	   23,5	   32,2
      September             	     100	  58,6	   41,4	     100	  67,4 14,8	   52,7	    32,6	   10,9	   21,7

     Oktober - desember           	   100	  64,3	   35,8	     100	  71,3 14,0	   57,3	    28,7	   4,0	   24,7
      Oktober                	   100	  66,3	   33,8	     100	  72,5 17,4	   55,1	    27,5	   4,5	   23,0
      November               	   100	  66,4	   33,6	     100	  71,9 12,3	   59,6	    28,1	   3,7	   24,4
      Desember               	   100	  56,5	   43,5	     100	  68,1 10,2	   57,9	    31,9	   3,5	   28,4


     LANDHOTELLER RURAL HOTELS

     HELE ARET                	   100	  54,3	   45,7	     100	  56,4 23,8	   32,6	    43,6	   12,8	   30,8

     Vintersesongen             	   100	  65,5	   34,5	     100	  60,4 25,0	   35,4	    39,6	   7,2	   32,4
      Januar              	     100	  70,0	   30,1	     100	  67,5  28,0	  39,5	    32,5	   4,3	   28,3
      Februar              	     100	  63,6	   36,5	     100	  56,9  23,0	  33,8	    43,1	   11,0	   32,1
      Mars               	     100	  70,2	   29,8	     100	  64,1  26,7	  37,4	    35,9	   7,5	   28,4
      April             	       100	  56,3	   43,8	     100	  51,7  21,7	  30,0	    48,3	   5,7	   42,6

     Sommersesongen           	     100	  37,0	   62,9	     100	  45,4 17,1	   28,3	    54,6	   20,0	   34,7
      Mai              	       100	  71,7	   28,3	     100	  67,9 30,6	   37,3	    32,1	   10,1	   22,0
      Juni              	       100	  33,5	   66,6	     100	  54,4 20,8	   33,6	    45,6	   16,0	   29,6
      Juli                	     100	  11,3	   88,8	     100	  15,9	 1,6	   14,3	    84,1	   33,6	   50,6
      August             	       100	  35,6	   64,4	     100	  37,4	 9,0	   28,4	    62,6	   22,6	   40,0
      September             	     100	  64,5	   35,5	     100	  68,8 33,5	   35,3	    31,2	   9,8	   21,4

     Oktober - desember       	       100	  78,1	   21,9	     100	  74,8 37,1	   37,6	    25,2	   5,9	   19,3
      Oktober          	         100	  84,6	   15,6	     100	  79,2 42,9	   36,3	    20,8	   3,6	   17,2
      November	                  100	  82,9	   17,1	     100	  77,0 37,5	   39,5	    23,0	   7,1	   15,9
      Desember         	         100	  58,2	   41,7	     100	  61,8 24,8	   37,0	    38,2	   8,5	   29,7

      Se note 1, tabell 28. 	  2        Se note 2, tabell 28.
	1. See note 1, table 28.	      2        See note 2, table 28.
	                                    88

    Tabell 30. Godkjente leirplasser. Tallet på leirplasser og enhetsdegn. Fylke. Juni - August 1982
         Approved camping sites. Number of camping sites and unit nights. County. June - August
         1982

     Tallet pg leirplasser                   -


	Enhetsdegn	   Number of                                                Unit nights
        camping sites
 Fylke God-	    -GppgaV-e-r
                        	
                                                             Camffig-  Tyttei
 County kjente	   mottatt fra I alt	 Telt	                                      vogn	    hus
     Appro-	   Data re-  Total	 Tent                                       Camping	  House/
     ved	     ceived from                                             caravan	  cottage
	1    ALT	  TOTAL 	
         423	                            1 217	  1 854 280 464 626	          827 505 562 149
    Østfold 	                      34	         26	     126 992	     14 037	    104 743	   8 212
    Akershus 	                      8	         6	     10 361	     3 008	     5 612	   1 741
    Oslo 	                        3	         3	     77 958	     26 054	     49 982	   1 922
    Hedmark 	                     104	         75	     96 893	     19 187	     39 210	   38 496
    Oppland 	                     208	        171	     158 221	     37 803	     54 304	   66 114
    Buskerud 	                     120	        103	     120 244	     27 363	     52 645	   40 236
    Vestfold 	                     44	         35	     195 091	     28 259	    155 970	   10 862
    Telemark 	                     105	         87	     102 342	     29 392	     43 290	   29 660
    Aust-Agder 	                    69	         55	     129 420	     46 070	     58 767	   24 583
    Vest-Agder 	                    31	         29	     120 844	     51 914	     48 452	   20 478
    Rogaland 	                     32	         29	     55 211	     14 296	     26 173	   14 742
    Hordaland 	                     79	         74	     117 851	     45 122	     34 338	   38 391
    Sogn og Fjordane 	                 106	         94	     104 856	     37 916	     15 164	   51 776
    Mere og Romsdal 	                 117	        100	     108 867	     24 322	     31 935	   52 610
    Ser-Trendel ag 	                  83	         76	     100 828	     16 822	     44 430	   39 576
    Nord-Trendel ag 	                  76	         71	     59 367	     9 839	     20 811	   28 717
    Nordland 	                     109	         99	     81 621	     15 879	     18 747	   46 995
    Troms 	                       43	         42	     43 764	     7 302	     13 665	   22 797
    Finnmark 	                     52	         42	     43 549	     10 041	     9 267	   24 241


    K i 1 d e: Reiselivsdirektoratet.	      Source: Directorate for Travel and Tourism.
    Tabell 31. Herbergevirksomhet ellers. Tallet pig bedrifter, senger og rom. By- og herredskommuner.
          Sommersesongen. 1979 - 1982 Operation of other lodging places. Number of establish-
          ments, beds and rooms. Urban and rural municipalities. Summer season. 1979 - 1982

                     Tallet pa bedrifter	    Tallet p5 senger	     Tallet M rom
                    Number of establishments    Number of beds	    Number of rooms
                            Herreds-
                   alt Bykomnuner	  kommuner    By-	   Herreds-	   By-	   Herreds-
                  Total Urban muni- Rural muni- I alt kommuner kommuner 1 alt kommuner kommuner
                      cipalities	  cipalities
                                                      1 000
    1979         	    1 189	  194	        995      48	  12       36	      21	    6      15
    1980           	  1 167	  203	        964      50	  12       38	      22	    6      16
    1981         	    1 147	  199	        948      50	  13       37	      21	    6      15
    1982           	  1 105	  181	        924      47	  10       37	      21	    5      16
                                     89

 Tabell 32. Herbergevirksomhet ellers. Tallet på gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. By- og
       herredskommuner. Sommersesongen. 1982 	  Operation of other lodging places. Number of
       guest-nights by nationality of the guests. Urban and rural municipalities. Summer season.
       1982

                                                                            Herreds-
                                                           Bykommuner            kommuner
                                    I alt	       Total           Urban muni-           Rural muni-
                                                           cipalities            cipalities
                                   Antall	       Prosent
                                   Number	       Per cent Antall	         Prosent Antall	           Prosent
	1     000	                                              1 000	                 1 000

                                                   	
 GJESTEDØGN I ALT	    GUEST-NIGHTS, TOTAL        	     1 921	       100,0       571	      100,0	         1 350	     100,0
                                                 	
 Faste gjester	  Permanent guests             	      279	        14,5	      128	        22,4	        151	     11,2
 øvrige gjester	  Other guests             	       1 642	        85,5	      443	        77,6	       1 199	     88,8
  Gjester fra Norge	 Guests from Norway	               1 109	        57,7       263	        46,0	        846	     62,7
  Gjester fra andre nordiske land	  Guests
  from other Nordic countries               	      169	         8,8	          54	     9,5	        115	      8,5
   Gjester fra Europa ellers	    Guests from
   rest of Europe                   	        290	        15,1	          86	     15,1	        204	     15,1
   Gjester fra land utenfor Europa	    Guests
   from countries outside Europe             	       74	         3,9	          40	     7,0	         34	      2,5
 Tabell 33. Herbergevirksomhet ellers. Bedrifter som var åpne og gjestedøgn, etter maned. Kapasitets-
       utnytting for senger. By og herredskommuner. Sommersesongen. 1982 Operation of other
                       -


       lodging places. Establishments which were open and guest-nights, by month. Utilization of
       bed capacity. Urban and rural municipalities. Summer season. 1982

                                     Bykommuner                     Herredskommuner
              I alt	  Total               Urban municipalities                 Rural municipalities
        Andel
        av
        tallet
        på be-      Andel av
        drifter      gjeste- Kapasi- Andel	             Andel
        i al t      døgn for tetsut- av	              av
        som var  Gje-	 sommer- nytting tallet	    Andel av Kapasi- tallet	   Andel av Kapasi-
 Måned     åpne i  ste-	  sesongen for	  på be- Gje- gjeste- tetsut- pa be- Gje- gjeste- tetsut-
 Month     måneden  degn	 Percen- senger drifter ste- degn for nytting drifter ste- degn for nytting
        Part of  Guest- tage of Utili- i alt	   døgn sommer- for	   i alt	 døgn sommer- for
        number  nights guest-	  zation som var	   sesongen senger som var	   sesongen senger
        of est-     nights	  of bed åpne i	            åpne i
        ablish-      for the capa-	 måneden	            måneden
        ments      summer	  city
        open       season
        in the
        month
         st.                                 	                             	
             1 000 1	         	                              	
         P.c.            Pst.             1 000              Pst.            1000          Pst.

 SOMMER-
 SESONGEN
 I ALT
 SUMMER
 SEASON,
 TOTAL .... 1 921 100,0 31,5 571 100,0 45,0 1 350 100,0 27,9
 Mai	  May	   69	   192	   10,0	  20,1	       80	       77	      13,5	    34,9	      67	      115	     8,5	     15,7
 Juni June	    90	   348	   18,1	  28,1	       93	      117	      20,5	    45,0	      90	      231	     17,1	     23,6
 Juli July	    97	   611	   31,8	  43,2	       98	      162	      28,4	    54,9	      97	      448	     33,2	     39,8
 August
 August ...	    99	   487	   25,4	  34,9	       99	    132	       23,1	    46,9	      99	      355	     26,3	     31,7
 September
 September	    79	   283	   14,7	  25,7	       81	       83	      14,5	    37,9	      79	      201	     14,9	     22,8
	                                             90

     Tabell 34. Herbergevirksomhet ellers. GjestedOgn i de enkelte måneder, etter gjestenes nasjonalitet.
           Prosent. By- og herredskommuner. 1982 Operation of other lodging places. Guest-nights
           in separate months, by nationality of the guests. Per cent. Urban and rural municipali-
           ties. 1982
                                                                   -rt


                                  GjestedOgn i prosent	        Percentage guest-nights
                                                  øvrige gjester   Other guests
                        Faste	                  Gjester	  Gjester fra    Gjester fra Gjester TI
     Måned           I  alt	  gjester	                 fra	    andre nord-    Europa	    land uten-
     Month           Total	   Permanent	        I   alt	   Norge	   iske land     ellers	    for Europa
                        guests	         Total	     Guests	  Guests from    Guests from	 Guests from
                                             from	   other Nordic   rest of	   countries out-
                                             Norway	   countries    Europe	    side Europe	

     SOMMERSESONGEN
     I ALT	  SUMMER
  SEASON, TOTAL 	
	100,0	
 85,5	       14,5                                  57,7      8,8	        15,1	          3,9
     Mai	  May 	        100,0	       26,7         73,3	    57,8      6,0         5,6          3,9
     Juni	  June 	       100,0	       14,0         86,0	    58,6      9,0        14,2          4,2
     Juli	  July 	       100,0	       10,1         89,9	    54,5      12,3        19,1          4,0
     August	 August ..     100,0	       11,9         88,1	    56,1      8,2        19,7          4,1
     September
     September 	        100,0	       20,9         79,1	    66,6      3,8	        6,1	          2,6


     BYKOMMUNER URBAN
     MUNICIPALITIES
     SOMMERSESONGEN
     I ALT 	          100,0	       22,4         77,6	    46,0      9,5	        15,1	          7,0
     Mai 	           100,0	       33,9         66,1	    46,4      7,0         5,6          7,1
     Juni 	           100,0	       18,7         81,3	    52,8      10,1        11,0          7,4
     Juli 	           100,0	       15,4         84,6	    45,2      12,8        19,6          7,0
     August 	          100,0	       19,0         81,0	    41,3      9,7        22,5          7,5
     September 	        100,0	       35,9         64,1	    45,1      4,2         9,2          5,6


     HERREDSKOMMUNER
     RURAL MUNICIPALITIES
     SOMMERSESONGEN
     I ALT 	          100,0	       11,2         88,8	    62,7      8,5        15,1          2,5
     Mai 	           100,0	       21,9         78,1	    65,4      5,4         5,6          1,7
     Juni          	  100,0	       11,7         88,3	    61,6      8,4        15,7          2,6
     Juli          	  100,0	       8,2         91,8	    57,8      12,2        18,9          2,9
     August 	          100,0	       9,3         90,7	    61,6      7,7        18,6          2,8
     September 	        100,0	       14,6         85,4	    75,5      3,7         4,8          1,4     Tabell 35. Ungdomsherberger, turisthytter o.1. 1 1981 og 1982	                  Youth hostels, tourist huts etc. 1
           1981 and 1982

                                an *s aget or               en ors e	           Foreningen til
                             Norske Ungdomsherberger           Turistforening	        Ski-Idrettens Fremme
                              The Norwegian Youth            The Norwegian	        The Association for
                              Hostels Association           Mountain Touring Club	      Promotion of Skiing
                                 1981	         1982      1981	     1982	       19812	       19823

 Herberger, hytter o.l.
 Hostels, huts and lodges
	99
68                                    	        94          	    68           3	         3
	1Senger      Beds 	
           867 	7 351	 7 059                                       1 835         146	        146
     Medlemmer Members           	        38 854	        36 518     90 940	    88 316      62 964	       64 985
     Gjester (bes0k)	    Guests 	
     Overnattinger	    Guest-nights 	         432 693	        384 031     99 681	    89 692       15 826	       13 560
       Nordmenn	   Norwegians       	     170 937	        166 951                                 ••
       Utlendinger	   Foreigners ..	          261 756	        217 080

     1 Disse overnattingssteder er i prinsippet også med i statistikken over herbergevirksomhet utenom
     hoteller og leirplasser. 2 Sesongen 1. september 1980 til 31. august 1981.	  3 Sesongen 1. september
     1981 til 31. august 1982.
     1 These accommodations are in principle also included in the statistics on the operation of lodging
     places other than hotels and camping sites. 2 The season 1 September 1980 to 31 August 1981. 3 The
     season 1 September 1981 to 31 August 1982.
	
                                             91

     Tabell 36. Hotell- og pensjonatvirksomhet. Tallet pa bedrifter som var apne og gjestedøgn for god-
          kjente hoteller, godkjente leirplasser og herbergevirksomhet ellers, etter måned. 1982
          Operation of hotels, boarding houses, etc. Number of establishments which were open and
          guest-nights by approved hotels, approved camping sites and operation of other lodging
          places, by month. 1982

                                                                            Godkjente hoteller
                                  alt	 Total                                      Approved hotels
                          ialiet pa	      Gjestedøgn
                          bedrifter	    Humber of guest-nights	                                            Gjestedøgn
                          som var	                              Tallet på
                          Spne i 1982	    Nord-	                Utlend- bedrifter
                          Number of	  1 alt menn	                  inger	 som var                           Nord-	 Utlend-
                          establish- Total 4orwe-                  Foreig- apne i	                   1 alt	      menn	Inger
                          ments open	     gians	                ners	  1982
                          in 1982
                                                                               	
                                                                             I
                                                     	
                                               1 000                                         1000


     HELE ARET	    THE WHOLE YEAR ...    2 782	    16 556 11 772	               4 784         460	            7 159	      4 868	     2 291

 Vintersesongen i alt
 Winter season, total . ...... 1 374	                        	
	418                                3 301             •IF	      ••                	      2 181	      1 652	      529
                                                                      	                         	
     Januar	  January                                                     401 	             436	       339 	      97
     Februar	  February                                                    412	             556	       398	      158
                                       	                            414 	             688	               163
     Mars	  March 	              1 374	     3 301             • •	      ••                                 525 	
     April	  April ......   .........*)                                           415              501	       390       111

  Sommersesongen i alt
	2 Summer season, total 	
    754	                            11 441	          7 850	     3 591         454	            3 612	      2 067	     1 545
     M ai	 May  .0  0000000000004011.0i00   1 278	      738	           553	       185         424	             496	       348	      148
     J uni	 June ......... .....        2 524	     2 107	          1 403	      704         450	             764	       415	      349
     J uli	 July ..................       2 725	     4 910	          3 434	     1 476         449	             874	       395	      479
     August	  August	    ........      2 700	     2 751	          1 729	     1 022         452	             829	       428	      401
     September September     .        1 317	      935	           731	      204         438	             649	       481	      168

     Oktober-desember i alt
     October-December, total            867	           	
                                  1 814            ••	       ••         409	            1 366	      1 149	      217
                                                                        	                       	
 Oktober October                                                          405	             551	       462	       89
 November	 November                               	
	867                              	  1 814            ••	       ••         400	             479	       412	       67
 Desember	 December ..........)                                                   401              336	       275       61


                              GodkJente leirplasser'                           lierbergevirksomhet ellers'
                               A roved cam ing sites'                        Operation of other logginiplaces 1
                          allet p                                    Tallet pS
                                	
                          bedrifter
                              	      Gjestedøgn                        bedrifter 	    Gjestedøgn
                          som var        Niord-	 lltlend-                     som var	      Nord-	  Utlend-
                          åpne i	    I alt	 menn	  inger                      åpne i	I alt	   menn	  inger
                          1982                                      1982
                                             1 000                             000                     -                        	
     HELE ARET ....................       1 217	    5 964	           4 438	     1 526	        1 105	            3 433	      2 466	      967
                                         	                      	
                                                                                 1 067
     Vintersesongen i alt .........         28	       53            • •	      ••         928	
     Januar ootooloemosser...,...,0)
     Februar ......................)
                                       	                        	                        	
     M ars seeseseib000so.sesee.eiree.)       28	       53            ••	       ••         928	            1 067        411 •	     ••
     April ....... ......... ........)

	1 Sommersesongen i alt .........
    217	                            5 908	           4 395	     1 513        1 083	            1 921	      1 388	      533
     Mai ..........................         92	      50	            43	       7         762	             192	       162	       30
     Juni                    1 078	     995	            735	      260         996	             348	       253	       95
     J uli .........................       1 204	    3 425	           2 645	      780        1 072	             611	       394	      217
     August  11....00000Ofe......•••••     1 154	    1 435	            970	      465        1 094	             487	       331	      156
     September   1110000ofes00000.4104poes     6	      3	             2	       1         873	             283	       248	       35

     Oktober-desember i alt .......          5	           	                    	
                                      3           • •	      ••         453	             445
     Ok tober eso.o.....ellosess...re)
     N ovember  .0000000.0iell000sessee)      5	        3	          ••	       ••
                                                           	
                                                                   453	             445
                                                                                     	
                                                                                           • •	      •
     Desember esseseresses000somoo)


       Beregnede tall for vintersesongen og oktober - desember.
     I  Estimated figures for winter season and October - December.
                                         92

Tabell 37. Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly eller skip, etter
      nasjonalitet. 1982	  Persons arrived in Norway direct from non-Nordic countries by air
      or sea, by nationality. 1982

                                                          Med skip
                                 Med fly og 	Ned    fly	    By air 	 By sea
Nasjonalitet                           skip i alt
Nationality                           By air and	 I alt 	Av dette	 Of which 	1 alt
                                 sea, total	 Total	     Garder-	    Fles-	  Total
                                          Fornebu	 moen	  Sola	 land
         	       	
1980   I ALT     TOTAL                  1 175 400	   978 859	   474 107	  226 282	  131 831	  100 735	  196 541

1981   I  ALT   00,9000000000000.00.0.
                               	
                                 1 166 212	   951 196	   461 411	  206 139 131 344 107 475 215 016

1982   I ALT    •000.0000009.90,000000
                             	
                                 1 329 726	  1 120 784	   530 771	  273 313 154 965 115 640 208 942


NORDISKE LAND	       NORDIC COUNTRIES •	           877 387	   769 336	   329 496	  254 237	   76 735	   69 268	  108 051

Norge	    Norway ...................	             861 579	   754 180	   319 546	  251 200	   75 693	  68 778	   107 399
Danmark	    Denmark ................	              4 676	    4 616	    3 043	    926	    335	    149	     60
Finland	    Finland ................	              1 710	    1 619	    1 154	    203	    169	     49	     91
Island	    Iceland •................	               941	      896	    585	    163	     65	    43	     45
Sverige	    Sweden .................	              8 481	    8 025	    5 168	   1 745	    473	    249	    456


IKKE-NORDISKE LAND	 NON-NORDIC
COUNTRIES ........................	                452 339	   351 448	   201 275	  19 076	   78 230	  46 372 100 891

Belgia og Luxembourg	  Belgium
and Luxembourg .......... .. OOOOO ID*	               5 394	    4 177	    3 495	     20	    344	    239	   1 217
Bulgaria	       Bulgaria .....   .........	          246	      246	    168	     4	     42	    19	     -
Frankrike	       France ...............	           29 138	   26 439	   17 397	    136	   7 756	    817	   2 699
Hellas	    Greece ......... .........	              1 180	    1 131	     876	     66	     47	    88	     49
Irland	    Ireland    0.86.6..  00.00..0.111 	       1 960	    1 862	    1 251	     52	    300	    220	     98
Italia	    Italy .......... ......... 	             6 830	    6 557	    4 840	    500	    577	    576	    273
Jugoslavia	       Yugoslavia    .041.000.04.	        1 856	    1 848	    1 493	    127	     80	    114	     8
Nederland	      Netherlands    0.00000600	        38 021	   21 728	   14 767	    128	   5 569	    998	  16 293
Polen	    Poland ...................	              1 034	    1 026	     604	     84	    37	    272	     8
Portugal	     Portugal ...... ..... ...	             1 156	    1 154	     912	     28	    60	     99	     2
Romania	    Romania    00.111.00011111100.000	         108	      108	    89	     11	     2	     3	     -
Sovjetunionen	       Soviet Union •....	             987	      987	    955	     26	     5	     1	     -
Spania	    Spain    4.1111114,00.0.....0.110.00	        4 395	    4 244	    3 167	    112	    311	    491	    151
Storbritannia og Nord-Irland
United Kingdom ...................	                135 599	   119 917	   53 137	   1 273	  39 234	   23 969	   15 682
Sveits	    Switzerland .............	               7 219	    6 227	    5 233	    230	    221	    410	    992
Tsjekkoslovakia	       Czechoslovakia •	            452	      446	    396	     1	    38	     4	     6
Tyrkia	    Turkey .................. 	              1 348	    1 346	    1 160	    13	     89	     54	     2
Ungarn	    Hungary    •......r..o.o.....	            840	      833	    714	     3	    14	     93	     7
Vest-Tyskland	       West Germany .....	           84 921	   31 471	   24 541	    747	   2 543	   3 111	   53 450
Ost-Tyskland	      East Germany •.....	             637	      637	    531	    55	     35	     14	     -
Østerrike 	Austria          sosee...sesseo	         4 173	    3 682	    3 097	    46	    211	    289	    491
Europa ellers	       Rest of Europe •..	             330	      281	    227	    10	     38	     8	    49


Canada	    Canada   •..semoosoosoor.	             8 202	    7 745	    4 807	    441	   1 700	    667	    457
USA	   U.S.A.	                          80 049	   73 648	   30 896	  14 122	  16 664	   10 129	   6 401
Amerika ellers	       Rest of America •	            3 346	    3 212	    2 304	    135	    257	    452	    134
                               93

Tabell 37 (forts.). Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly eller skip,
           etter nasjonalitet. 1982	 Persons arrived in Norway direct from non-Nordic
           countries by air or sea, by nationality. 1982


                                           Med fly	             Med skip
                         Med fly og
Nasjonalitet                   skip i alt                Av dette
                               1 alt	         Garder-  -	
                                                -- Fles-        I alt
                                     Fornebu	  moen	  Sola	 land


Den Arabiske Republ. Egypt
United Arab Republic Egypt .......	         458	     457	   361	    8	      27	   57	     1
Ser-Afrika	   South Africa ........	      1 343	   1 258	     939	   16	      80	   212	    85
Afrika ellers	    Rest of Africa .. .	     2 141	   2 098	    1 682	   91	      128	   169	    43


India	   India ....................       i 558	   1 511	    1 152	   72	      108	   174	    47
Indonesia	   Indonesia ............	       225	     219	   182	    3	      21	   10	     6
Iran	   Iran ......................	        302	     302	   240	   14	      28	   18	     -
Israel	   Israel  dosessesses*eelbseso	    1 199	   1 090	     875	   29	      39	   134	    109
Japan	   Japan  omm000llospessesse.soolle	   8 294	   8 206	    6 480	   215	      391	  1 079	    88
Kina, folkerepublikken	 China,
People Republic ..................	         626	     622	   571	   11	      27	   10	     4
Pakistan	   Pakistan  osseesseees.se	     3 706	   3 693	    3 431	   86	      89	   51	    13
Thailand	   Thailand ....... ...... .	      481	     481	   354	   42	      17	   60	     -
Asia ellers	    Rest of Asia .......	     5 884	   5 794	    5 043	   83	      303	   295	    90


Australsambandet	     Australia .....	     4 468	   3 774	    2 302	   30	      568	   827	    694
Oseania ellers	    Rest of Oceania •	      927	     820	   447	    6	      219	   138	    107


Statsløse, ukjent nasjonalitet
Stateless, unknown nationality ...	        1 306	     111	   159	    -	      11	    1	  1 135
                                                        94

          Tabell 38. Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly og skip, etter
                                          måned og nasjonalitet. 1982
           a t	  .1	  a t	                                          a t	  anuar	 e ruar tars	 April	  Mai
 Nasjonalitet
	1982,     1980, total	 1981, total                                         total January February March April 	 May

           	                                           	
    I ALT                                     1175400	  1166212      1329726	  71825	  75129	  94590	  95515	  104432


    NORDISKE LAND                 	                729647	   710284	      877387	  51115	  52619	  64958	  68612	   67970

    Norge                 	                    654302	  695259	       861579	  49857	  51843	  63796	  67376	  66800
    Danmark                  	                   5079	   5039	        4676	   318	   218	   373	   377	   345
    Finland                  	                   2808	   1771	        1710	   101	    81	    82	   128	   164
    Island                  	                    713	    804	        941	   110	    50	    30	    48	    75
    Sverige                	                     667451	   7411	        8481	   729	   427	   677	   683	   586


    IKKE-NORDISKE LAND ...	                            445753	  455928	       452339	  20710	  22510	  29632	  26903	  36462

    Belgia og Luxembourg .	                             7245	    7065	       5394	   272	   186	   394	   289	    410
    Bulgaria      	                               160	    231	        246	   13	    13	    52	    9	     8
    Frankrike        	                            25224	   25717	       29138	  1253	   1535	   1965	   1940	   2090
    Hellas          	                           1035	    765	       1180	   52	    42	    48	    72	    76
    Irland                    	                 1247	    1113	       1960	   79	   105	   112	    98	    136
    Italia                      	               7266	    9301	       6830	   288	   384	   429	   285	    435
    Jugoslavia                	                   1218	    1503	       1856	   161	   140	   138	    69	    106
    Nederland             	                       37026	   36693	       38021	  2009	   1986	   2147	   1812	   2743
    Polen                     	                 1083	    771	       1034	   28	    36	    42	    54	    278
    Portugal     	                                928	    980	       1156	   80	    58	    75	    95	    61
    Romania                    	                  128	     53	        108	    5	    10	    5	    13	     2
    Sovjetunionen       	                            763	    755	        987	   45	   143	    62	   104	    64
    Spania                          	           4220	    4147	       4395	   186	   176	   233	   311	    364
    Storbritannia og
    Nord-Irland                    	              132895	   134557	      135599	  7283	   8018	  10527	   9544	   11693
    Sveits                        	             7039	    7778	       7219	   346	   453	   441	   403	    439
    Tsjekkoslovakia                    	              442	    393	        452	   24	    55	    41	    17	    49
    Tyrkia                    	                  651	    1146	       1348	   85	    79	    70	    64	    87
    Ungarn                          	            780	    1020	        840	   49	    30	    45	    52	    73
    Vest-Tyskland                         	         90608	   98594	       84921	  3187	   3684	   6852	   5065	   5585
    Ost-Tyskland                       	            607	    666	        637	   37	    89	    39	    26	    46
    Østerrike       	                             2793	    3140	       4173	   129	   170	   253	   200	    342
    Europa ellers                           	        432	    411	        330	    8	    4	    20	    21	    20
    Canada            	                         9598	    9375	       8202	   347	   399	   496	   379	    870
    USA                          	             81079	   77403	       80049	  3237	   3187	   3299	   4019	   7215
    Amerika ellers                        	         2723	    2830	       3346	   144	   120	   127	   206	    380
    Den Arabiske Republikk
    Egypt   	                                   561	    475	        458	   17	    13	    25	    22	    36
    SOr-Afrika                            	       2361	    1360	       1343	   42	    34	    27	    36	    140
    Afrika ellers                     	             1739	    2133	       2141	   126	    87	   137	   145	    287
    India                           	            937	    1315	       1558	   110	    88	   133	   150	    139
    Indonesia                         	            363	    282	        225	   12	    13	    12	    12	    27
    Iran                             	          644	    314	        302	   30	    10	    24	    14	    22
    Israel                            	          644	    870	       1199	   32	    34	    39	    70	    74
    Japan                               	       8463	    9966	       8294	   185	   410	   344	   239	    643
    Kina, folkerepublikken	                              949	    708	        626	   39	    35	    35	    31	    82
    Pakistan                             	       2544	    3217	       3706	   302	   272	   322	   400	    368
    Thailand                           	          133	    166	        481	    9	    16	    23	    35	    77
    Asia ellers                              	     3711	    4054	       5884	   306	   252	   406	   412	    404
    Australsambandet                           	     4601	    3827	       4468	   72	    98	   135	   126	    522
    Oseania ellers                          	        766	    722	        927	   59	    37	    48	    51	    61
    StatslOse, ukjent
    nasjonalitet                               	    147	    112	       1306	    22	    9	    10	    13	    8

     Pga. arbeidsnedleggelse i Sverige var svensk chartertrafikk avviklet over Gardermoen f.o.m. 25. april
     t.o.m.11. mai 1980.
	                                  95

      Persons arrived in Norway direct from non-Nordic countries by air and sea, by month and nationality.
      1982

       Juni	  Juli	  August	  September Oktober	   November Desember
       June	  July	  August 	  September October	   November	 December	  Nationality


	143331	       196330	  166654	   112731	  105256	   81349	   82584	  TOTAL


	82127	       114896	  100662	   76931	   78461	   59109	   59927	  NORDIC COUNTRIES

	80601	       112920	  99045	   75269	   77108	   57915	   59049	  Norway
 	422	         642	   463	    571	    360	    350	    237	  Denmark
 	151	         208	   222	    201	    146	    137	     89	  Finland
  	88	         150	   115	    140	    64	     46	     25	  Iceland
  	865	        976	   817	    750	    783	    661	    527	  Sweden


	61204	        81434	  65992	   35800	   26795	   22240	   22657	  NON-NORDIC COUNTRIES

	780	          951	   735	    480	    372	    261	    264	  Belgium and Luxembourg
 	30	          14	    16	     15	    44	     24	     8	  Bulgaria
 	3816	        5142	   4380	    2223	   1611	    1597	    1586	  France
  	103	        176	   168	     97	    161	     84	    101	  Greece
  	303	        345	   283	    190	    138	    102	     69	  Ireland
   	608	       1305	   1678	    463	    396	    307	    252	  Italy
   	215	       235	   315	    196	    160	     63	     58	  Yugoslavia
    	6152	     7116	   5900	    2751	   1778	    1774	    1853	  Netherlands
    	86	       87	    79	     52	    81	    103	    108	  Poland
     	102	     197	   146	    138	    104	     54	     46	  Portugal
     	10	      7	    32	     6	    13	     3	     2	  Romania
      	58	     78	    55	     48	    183	     56	     91	  Soviet Union
      	648	    682	   848	    366	    257	    167	    157	  Spain

	15244	        17621	  18752	   11496	   9520	    8031	    7870	  United Kingdom
 	835	         1782	   860	    565	    383	    318	    394	  Switzerland
 	42	          33	    54	     27	    41	     37	     32	  Czechoslovakia
  	96	         88	   306	    144	    149	    101	     79	  Turkey
  	191	        117	    79	     48	    49	     61	     46	  Hungary
   	12075	     18732	  11722	    6372	   4420	    3207	    4020	  West Germany
   	61	        40	    48	     62	    80	     82	     27	  East Germany
    	706	      965	   545	    257	    231	    175	    200	  Austria
    	30	      125	    57	     18	    11	     6	     10	  Rest of Europe
	1159	         1528	   1028	    595	    469	    521	    411	  Canada
 	12869	       16582	  12364	    6264	   4094	    3423	    3496	  U.S.A.
 	651	         540	   568	    213	    153	    101	    143	  Rest of America
                                                •
   45	         62	    65	     55	    80	      18	   20	  United Arab Republic Egypt
	285	          387	   177	     72	    47	      50	   46	  South Africa
 	227	         239	   344	    169	    129	      122	   129	  Rest of Africa
	210	          172	   186	    124	    93	      84	   69	  India
 	47	          22	    23	     22	    13	       9	   13	  Indonesia
 	26	          33	    51	     23	    24	      25	   20	  Iran
  	172	        369	   265	     60	    18	      35	   31	  Israel
  	1329	       2078	   1299	    706	    433	      413	   215	  Japan
   	41	        46	    66	     51	    103	      53	   44	  China, People Republic
   	258	       362	   380	    246	    245	      282	   269	  Pakistan
    	71	       37	    98	     66	    17	      14	   18	  Thailand
    	743	      747	   1000	    601	    464	      284	   265	  Rest of Asia
	797	         1012	   812	    417	    184	      138	   155	  Australia
 	71	          229	   178	     94	    40	      34	   25	  Rest of Oceania

	12	          1151	    30	      8	     7	      21	   15	  Stateless, unknown nationality

       Due to strike in Sweden. Swedish charter traffic was carried through Gardermoen airport from
      25 April to 11 May 1980.
                                              96

Tabell 39. Reisevalutainntekter og -utgifter. 1980 - 1982. Mill.kr	                            Travel currency receipts and
      expenditure. 1980 - 1982. Million kroner

      	
Valuta fra                                           Inntekterl	     Receiptsl	   Utgifter	   Expenditure
In currency of
                                                1980	    1981	    1982	   1980	    1981	   1982

                                                    	
I ALT	   TOTAL	                                     3 716      4 430	    4 677	  6 486	  8 470	   10 533


Danmark	    Denmark    00e00004beseeerneeiee00,00000000 	                 473	     602	     618	   969	    1 403	  1 657
Finland	    Finland    eeeeeeeeeeeeeeeeellieeeee004.00.0000	               115	     140	     138	   311	     429	   397
Island	     Iceland .....................                            5	     15	      15	    12	     23	    20
Sverige	    Sweden 	                                     716	     791	     800	  1 505	    1 990	  3 165
Belgia og Luxembourg	          Belgium and Luxembourg 	                 22	     36	      61	   32	     55	    75
Storbritannia og N.-Irland	            United Kingdom          	       452	     587	     616	   809	    1 007	   972
Frankrike	    France                              	       118	     129	     145	   193	     215	   279
I talia	    Italy                                 	     27	     34	      45	   73	     97	   135
Nederland	     Netherlands                           	       174	     184	     178	   178	     227	   244
Sp ania	    Spain  .  666666  .  66666  ly  66666  eie 66666  eeeeeilme	       62	     51	      72	   318	     384	   519
Sveits	     Switzerland     eseeeesoeososesseeriesosisoo.a.	              176	     221	     220	   265	     265	   337
Vest-Tyskland	      West Germany                       	       668	     710	     683	   603	     719	   817

Ø  sterrike	   Austria    ..................        .......  see',	        48	     60	      57	   76	     94	   110
Canada	     Canada   .0.411pAre0,0000.04.0e0.4peoe, ..... 41..0	              20	     24	      27	   25	     38	    38
USA	    U.S.A.                                 	       601	     793	     919	   862	    1 204	  1 338
Andre land	     Other countries                        	       39	     53	      83	   255	     320	   430


   Utlendingers utgifter til reiser med norske ruteskip og -fly er ikke medregnet.
   Excluding foreigners travel expenses on Norwegian ships and aircrafts to and from Norway.
                                          97

Tabell 40. Personer etter om de var på ferietur forskjellige årstider. Prosent. 1969 - 1970,
      1973 - 1974, 1978 - 1979 og 1981 - 1982	 Persons by being on holiday at different times of
      the year. Per cent. 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 and 1981 - 1982
                                                               Tallet pd
                                                  Var på	   Var ikke	   personer
Arstider                                        I alt   ferietur	  på ferietur	  som svarte
Times of the year                                    Total   Was on	   No holiday	  Number of
                                                  holiday	          respondents

Ferieturer siste år i dit
Holidays last year, total

1970 1   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■                  100	   61	     39	      2 681
197 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
    2                                          100	   74	     26	      2 255
1978 3 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.                    100	   77	     23	      2 299
1979 4   ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                  100	   76	     24	      2 368
1982 5   ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••                  100	   74	     26	      2 387


SOMMEREN	      SUMMER

1970 *********      0000000000000   OOOOO  00000000000000  OOOOO         100	   55	     45	      2 681
1974                                            100	   66	     34	      2 255
1978                                            100	   71	     29	      2 299
1982                                          100	     68	     32	      2 387


HOSTEN	     AUTUMN

1969    soessesseetw000seseereaseeseseeelosesse•••••••••               100	      3	     97	      2 681
1973    oesso•oses•••••••••••••••••••••ass•••••••ereo•                  100	   12	     88	      2 255
1977 ........................................ OOOOO •                    100	   13	     87	      2 299
1978                                          100	     12	     88	      2 368
1981    ••••••••■•••••••ornesesposeseseeesooroodrosesees                 100	   11	     89	      2 387


JULEN	      CHRISTMAS
1969 	       OOOOOOO 0000000006000 OOOOOOOOOOOOOO 6000000             100	      7	     93	      2 681
1973    ......... OOOOOOOOOOOOOOO rosoospso•oessoressoese              100	      9	     91	      2 255
1977    0000000000600000000000000000000000•0000000000.                100	      9	     91	      2 299
1978                                          100	      9	     91	      2 368
1981                                          100	      7	     93	      2 387


VINTEREN	      WINTER
1970    00000000.0600.0000000000000000,000.000.0000006                100	      3	     97	      2 681
1974                                          100	     12	     88	      2 255
1978    000  OOOOO  000006000060•6000000.00000000000000008             100	     13	     87	      2 299
1979    0.000000000000000000000000000000.0000000800600                100	     12	     88	      2 368
1982    s000eeeeeeeseseseepormemosesesoo•ospose•soosoore               100	     12	     88	      2 387


PASKEN/APRIL	       EASTER/APRIL

1970 .                                     	    100	     26	     74	      2 681
1974    00000000000000000.0000000000e0000000000000.000 	               100	     31	     69	      2 255
1978 .............................................. 	                  100	     30	     70	      2 299
1979    Ire•••••os OOOOO  *es  OOOOO  00.e0O0O00000  OOOOO  000000	      100	     30	     70	      2 368
1982    .............. OOOOO    pope  OOOOO essooeeeoesere••••	         100	     30	     70	      2 387

I 1. september 1969 - 31. august 1970. 2 1. september 1973 - 31. august 1974. 3 1. september 1977 -
31. august 1978. 4 1. mai 1978 - 31. april 1979. 5 1. september 1981 - 31. august 1982.
 1 September 1969 - 31 August 1970. 2 1 September 1973 - 31 August 1974. 3 1 September 1977 -
31 August 1978. 4 1 May 1978 - 31 April 1979. 5 1 September 1981 - 31 August 1982.
K i 1 d e: NOS FerieundersOkelsen 1982.
Source: NOS Holiday Survey 1982.
                                  98

Tabell 41. Personer som var pS ferietur forskjellige Srstider i 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 1
      og 1981 - 1982, etter tallet på ferieturdager 	  Persons on holiday at different times of
      the year 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 1 and 1981 - 1982, by number of days on
      holiday

                                            -Gjennomsnittlig
                          Tallet pS ferieturdager	     tall pS ferieturdager
                          Number of days on holiday	      Average number	  Tallet på
Arstider	             I alt	                       of days on holiday 	 personer
Times of the year	        Total	              Uopp-	            Av dette	 som svarte
                                  gitt	       I al t	utlandet	Number of
                      5-6 7-13 14-20 21-27 28- Un-	        Total	  Of which	 respondents
                                  known	            abroad
                         Prosent	  Per cent

SOMMEREN	    SUMMER

1970   00000.0.000.00.0	    100   11	   35	   27	  17	  10	  -	   17	    2	     1 470
1974   0000000000006.0	     100   12	   33	   29	  16	  10	  0	   15	    3	     1 491
1978   .00001F111000.0004, 0	  100   11	   36	   28	  15	  9	  1	   15	    3	     1 666
1982   0000000.0061,10.	    100   11	   39	   29	  14	  7	  -	   14	    4	     1 612


HOSTEN	    AUTUMN

1969 ...............	       100   24	   43	   25	   7	  1	  -	    12	           76
1973   0000000000060se	     100   34	   43	   16	   3	  4	  1	    10	   3	      269
1977   00000000000e00.0	    100   48	   29	   12	   3	  3	  6	    8	   3	      291
1978	               100   26	   47	   19	   4	  3	  1	    10	   5	      286
1981	               100   26	   42	   20	   3	  4	  5	   11	    6	      260


JULEN	    CHRISTMAS

1969   .00600.00e,  00000	  100   33	   50	   13	   2	  2	  -	   10	           178
1973	               100   38	   39	   16	   3	  2	  2	    10	   1	      212
1977   0000000.000001,11 	   100   47	   36	   14	   1	  0	  2	    8	   1	      209
1978 ...a.m....mi...	       100   29	   53	   12	   3	  3	  0	   10	    2	      203
1981   illee.000000.0000 	   100   20	   54	   18	   1	  4	  3	   10	    2	      179


VINTEREN	    WINTER

1970   00000000.000001.	    100	   29	   55	   3	   6	  7	  -	    12	           71
1973   80000000Ornilies	    100	   28	   60	   5	   1	  4	  1	   10	    3	      276

1978 ...............	       100	   35	   53	   8	   1	  1	  3	    8	   2	      306
1979   000000001.01110000	   100	   31	   54	   11	   2	  2	  0	    9	   3	      292
1982 ...............	       100	   25	   60	   12	   0	  0	  2	    8	   3	      289


PÅSKEN - APRIL
EASTER - APRIL

1970	               100   36	   60	   3	   1	  0	  -	    9	   0	      603
197 4  0411.4111000e01100000	  100   36	   57	    5	  0	  1	  -	    8	   1	      707
1978	               100   39	   57	   4	   0	  -	  0	    a	   0	      684
1979   600 ,004, 00041.00..*	  100   39	   56	   4	   1	  0	       a	   1	      705
1982	               100   35	   58	   4	   0	  -	  2	    8	   1	      654


1 For personer som var på mer enn en ferietur, gjelder tabellen den ferieturen som varte flest dager.
 For persons been on more than one holiday, information about the holiday which lasted longest has
been used.
Kilde: NOS Ferieundersoikelsen 1982.
Source: NOS Holiday Survey 1982.
                                   99

Tabell 42. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 1
      og 1981 - 1982, etter feriested. Prosent	  Persons on holiday at different times of the
      year 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 1 and 1981 - 1982, by holiday area. Per cent

                                                      Tallet
                                         Holiday area 	på
                                    Ferieområde	
                                                    personer
                                                    som
Arsti der                  I alt	  Ost-	  SOr-	   Vest-	 TrOn-	 Nord-	 Utlandet	 svarte
Tines of the year              Total	  landet	 landet 2	landet 2 delag	 Norge	 Foreign	 Number
                           Eastern Southern Western Middle Northern countries of
                           Norway	 Norway 2	Norway 2 Morway Norway	      respon-
                                                    dents


SOMMEREN	   SUMMER

1970                	    100	   40	   12	      22	    6	   8	  12	   1 470
1974                  	  100	   34	   13	      18	    7	   8	  20	   1 491
1978                  	  100	   28	   12	      17	    8	   9	  26	   1 666
1982                  	  100	   29	   11	      12	    6	   7	  35	   1 612


HOSTEN	   AUTUMN

1969                  	  100	   40	    3	     18	    3	   8	  28	     76
1973                	    100	   42	    4	     12	   10	   6	  26	    269
1978                	    100	   29	    5	       9	   6	   6	  44	    286
1981 3               	..	       60	   00	      00	   00	  00	  00	     00
JULEN	   CHRISTMAS

1969                	    100	   49	    7	     23	    5	   9	   7	    178
1973              	      100	   51	    5	     23	    7	   9	  4	    212
1978                	    100	   40	    3	      26	    8	   9	  12	    203
1981 3             	..	         ..	   ..	      ..	   ..	  ..	  ..	     ..
VINTEREN	   WINTER

1970                	    100	   56	    3	      22	    4	   4	  11	     71
1973          	          100	   53	    6	      19	    4	   3	  15	    276
1979              	      100	   47	    4	      18	    5	   4	  21	    292
1982 3             	..	         ..	   ..	      ..	   ..	  ..	  ••	     ..


PÅSKEN/APRIL
EASTER/APRIL

1970            	        100	   54	    5	      24	    5	  8	   4	    603
1974              	      100	   49	    7	     24	    8	   8	   4	    707
1979              	      100	   47	    6	      19	   11	  10	   7	    705
1982 3           	..	           ..	   ..	      ..	   ..	  ..	  ..	     ..

 For personer som var på ner enn en ferietur, gjelder tabellen den ferieturen som varte flest dager.
2 For 1982 er Rogaland fylke regnet med til SOrlandet, mens det for tidligere undersOkelser ble regnet
med til Vestlandet. 3 I ferieunders$kelsen 1981/1982 ble opplysninger om ferieområdet registrert bare
for sommersesongen.
  For persons been on more than one holiday, information about the holiday which lasted longest has
been used. 2 For 1982 the area SOrlandet included the county of Rogaland. In previous surveys this
county was grouped with Vestlandet. 3 Holiday area was recorded only for the summer season in the
1981/1982 survey.
Kilde: NOS FerieundersOkelsen 1982.
Source: NOS Holiday Surveys 1982.
                                 100

Tabell 43. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 1
      og 1981 - 1982, etter type natur pa feriestedet. Prosent 	  Persons on holiday at diffe-
      rent times of the year 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 1 and 1981 - 1982, by type of
      nature in holiday area. Per cent

                                   Type natur pa  ferfested-et
                                 Ty .e of landsca e  in holiday area        p  a
                                      je -	                  personer
Arsti der                  I alt	  StOrre	  Kyst-   om-	    Skogs-	  Andre	   Uopp-	  som
Times of the year              Total	  by	    område   råde	   trak-	  områder	  gitt	  svarte
                           Larger	  Coastal  bun-	   ter	   Other	   Un-	   Number
                           city	   area    tam n	   Forest	  inland	  known	  of res-
                                      area	   areas	  areas	        ondents


SOMMEREN SUMMER

1970   oetwoolmeeeepowesesoer	       100    13	    46	   13	     8	    20	     -	      1 470
1974	                    100    14	    46	   15	     8	    16	     1	      1 491
1978......................	         100    14	    49	   11	     8	    17	     1	      1 666
1982   ilo••••• ••••• •• • ••• • •• •• 	  100    17	    50	   11	      5	    17	     0	      1 612


JULEN	    CHRISTMAS

1969	                    100    17	    24	   12	     12	    29	     6	       178
1973   seseete***0.0.peeee0000	      100    19	    28	   13	     10	    27	     2	       212
1 978 ......................	        100    26	    30	   10	     9	    25	    -	        203
1981 2	.0                       ••	    ••	   ••	     ••	    ••	    ••	        ..


PÅSKEN/APRIL	      EASTER/APRIL

1970	                    100    4	    22	   38	     14	    14	    7	        603
1974   orrosepooes OOOOO obsesoodpo 	   100    4	    25	   47	     13	     9	    2	        707
1979	                    100    8	    22	   49	     11	    10	    -	        705
1982 2                         ••	    ..	   ..	     ••	    ••	    ••	        ••

 For personer som var       A  mer enn en ferietur, gjelder tabellen den ferieturen som varte flest dager.
2 I ferieunderseikelsen 1981/1982 ble opplysninger om type natur på feriestedet registrert bare for
S ommersesongen.
 For persons been on more than one holiday, information about the holiday which lasted longest has
been used. 2 In the holiday survey 1981/1982 type of landscape in holiday area was recorded only for
the summer season.
K i 1 d e: NOS Ferieundersbkelsen 1982.
Source: NOS Holiday Survey 1982.
                               101

Tabell 44. Personer som var pi ferietur forskjellige årstider i 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 1
      og 1981 - 1982, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent	  Persons on holiday at
      different times of the year 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 1 and 1981 - 1982, by
      main type of accommodation. Per cent


                  Viktigste overnattingsmåte	  Main type of accommodation ___________
                Pensjonat,
                gjestgiveri,
                kro, turist-	     Egen	            Hos	          Tallet
                heim, turist-	     hytte,	 Leid/lånt	     venner,	        pS per-
                hytte, motell, Telt, fritids- hytte,	       kjente	         soner
Arstider	            campinghytte, camp- hus, 	   hus, lei- Hos	   og	           som
Times of	     1 alt	    ungdomsher-	  ing- leilig-	  lighet	  slekt- andre	   Andre	 Uopp- svarte
the year	     Total Hotell berge	      vogn het	    Rented/	  ninger private	  svar	 gitt Number
             Hotel Boarding	    Tent, Own	   borrowed Rela- Friends, Other	   Un-	 of
                house, inn,	  cara- cottage, cottage, tives acquain- answers known respon-
                tourist pen-	  van	  holiday	 house,	      tances	         dents
                sion, motel,	     house,	 apart-	      and other
                cottage for	      apart-	 ment	       private
                rent, youth	      ment
                hostel


SOMMEREN
SUMMER

1970 	      100	   5	    6	     20	   18	     14	  30	    5	    2	    -	  1 470
1974 	      100	   9	    9	     18	   18	     13	  26	    6	    1	    -	  1 491
1978 	      100	  10	   12	     16	   15	     15	  23	    5	    4	    -	  1 666
1982 	      100	  14	   11	     17	   16	     11	  23	    4	    3	    -	  1 612


JULEN
CHRISTMAS

1969 	      100	   6	    1	     -	   12	     2	  72	    4	    -	    3	   178
1973 	      100	   2	    2	      -	  14	      5	  68	    6	    3	    -	   212
1978 	      100	   3	    1	     -	   9	     2	  75	    7	    1	    -	   203
1981 3  ..  	   80	  00	   60	     04	   44	     00	  00	   id	   40	        44
PASKEN/
APRIL
EASTER/
APRIL

1970 	      100	   4	    4	      12	  30	     23	  30	    5	    1	    2	   603
1974 	      100	   3	    7	     22	  37	     21	  23	    5	    2	    -	   707
1979 	      100	   6	    5	     32	  37	     19	  24	    5	    1	    -	   705
1982 3  ..  	   ..	  ..	   ..	     ..	   ..	     ..	  00	   04	   00	   • 0	   04
 For personer son var på mer enn en ferietur, gjelder tabellen den ferieturen som varte flest dager.
2 Tallene gjelder bare campingvogner. 3 I ferieundersaelsen 1981/1982 ble opplysninger om over-
nattingsmåte registrert bare for sommersesongen.
 For persons been on more than one holiday, information about the holiday which lasted longest has
been used. 2 The figures refer only to camping caravans. 3 In the holiday survey 1981/1982 main type
of accommodation was recorded only for the summer season.
K i 1 d e: NOS FerieundersOkelsen 1982.
Source: NOS Holiday Survey 1982.
                                 102

Tabell 45. Personer som var pS ferietur forskjellige Srstider i 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 1
      og 1981 - 1982, etter viktigste transportmiddel. Prosent	  Persons on holiday at diffe-
      rent times of the year 1969 - 1970, 1973 - 1974, 1978 - 1979 1 and 1981 - 1982, by main
      type of transportation. Per cent

                                                         Tallet pl
                       Vikti ste trans ortmiddel	     Main ty .e of trans ortation	  personer
Arstider	                                                     som
Tines of	            I  alt	     Jern- Bit,	  Fly	 Privat bil,	 Andre	             svarte
the year	            Total	   Buss bane	  ferje Air-	 leid bil	  svar	         Uoppgitt Number of
                       Bus	 Rail- Ship, craft Private car, Other	         Unknown	 respon-
                          way	  ferry	       rented car	  answers	      dents

SOMMEREN	  SUMMER

1970             	  100	    6	  10	   9	      5	    68	      2	     -	   1 470
1974         	      100	    5	  10	   6	      8	    67	      3	     1	   1 491
1978             	    100	   4	   7	   4	     10	    70	      5	     0	   1 666
1982             	  100	    4	   7	   2	     14	    67	      4	     -	   1 612


JULEN CHRISTMAS

1969      	         100	    7	  16	   7	      6	    62	      -	    2	    178
1973           	    100	    7	  17	   5	     11	    59	      -	     1	    212
1978             	  100	    8	  14	   5	     20	    52	      -	     0	    203
1981 2          	WO	        O.	  OS	   40	     • •	    ••	     00	    O.	     i.
PASKEN/APRIL
EASTER/APRIL

1970           	    100	    8	   9	   6	      3	    71	      3	     0	    603
1974             	  100	    6	   9	   4	      3	    75	      3	     1	    707
1979           	    100	    5	   8	   3	      7	    74	      2	     0	    705
1982 2            	..	      ..	  ..	   ..	     ..	    SO	     .0	    O.	     0.
 For personer son var på mer enn en ferietur, gjelder tabellen den ferietur som varte flest dager.
2 I ferieundersOkelsen 1981/1982 ble opplysninger om transportmiddel registrert hare for sommerse-
songen.
 For persons been on more than one holiday, information about the holiday which lasted longest has
been used. 2 In the holiday survey 1981/1982 main type of transportation was recorded only for the
summer season.
Kilde: NOS Ferieunderstikelsen 1982.
Source: MOS Holiday Survey 1982.
                                     103

Tabell 46. Personer i grupper for yrke/husholdningsinntekt/bosted, etter tallet pS ferieturdager i alt
      i perioden 1. september 1981 - 31. august 1982 1 Persons in groups for occupation/house-
      hold income/place of residence, by number of days on holiday during the period 1 September
      1981 - 31 August 1982 1

                               Tallet pl ferieturdager 1.sept. 1981	        Gjennom-
                                    - 31. aug. 1982                 Tallet
                                                         snittlig	
                                Number of days on holiday from              pS per-
                                                         tall på	
                                 1 Sept. 1981 - 31 Aug. 1982         ferietur-	 soner
                       I alt	                             dager	   som
                       Total	                          Uopp- Average	  svarte
                            0	  5-6	   7-13	  14-20	  21-27	  28- gitt	 number	  Number
                                                    Un-	 of days	  of res-
                                                    known on holiday pondents
                                   Prosent	  Per cent


Alle personer	   All persons	        100	  26	   6	    16	    19	    13	  20	        16	    2 387


YRKE/LEVEVEI
OCCUPATION/ECONOMIC
ACTIVITY

Selvstendige i jordbruk,
skogbruk, fiske Self-
employed in agriculture,
forestry, fishing               100       53       16    19    8   2    3  -   5  64
Andre selvstendige
Other self-enployed            	  100	  21	   7	    18	    24	     8	  23	    -	    16	     119
Ansatte i industri, bygge-
og anleggsarbeid, gruve-
drift	 Employees in
manufacturing, mining,
building and construction
work            	          100	  24	   9	    21	    21	    13	  12	    -	    14	     310
Andre ansatte	   Other
employees               	    100	  17	   4	    15	    22	    17	  25	    -	    19	     799
Skoleelever, studenter
Pupils, students         	      100	  14	   7	    16	    17	    18	  28	    -	    21	     219
Husarbeid i hjemmet
Household work (at hone)     	      100	  30	   7	    17	    17	    11	  18	    -	    15	     508
Pensjonerte, trygdede
Pensioners              	    100	  52	   3	    13	    10	    5	  17	    -	    14	     236
Andre	   Other persons     	      100	  32	   6	    14	    19	    11	  18	    -	    14	     127
Uoppgitt	   Unknown     	                                                   5


 Det er ikke registrert andre ferieturdager somneren 1982 enn de som er oppgitt for lengste og nest
lengste ferietur.
 There is not recorded other days on holiday than those included in the longest and the next longest
summer holiday 1982.
	                 •	▪	                                         104

  Tabell 46 (forts.). Personer i grupper for yrke/husholdningsinntekt/bosted, etter tallet på ferietur-
             dager i alt i perioden 1. september 1981 - 31. august 1982 1	Persons in groups
             for occupation/household income/place of residence, by number of days on holiday
             during the period 1 Septemher 1981 - 31 August 1982 1

                                     et p	   erietur ager 1. sept. 1981 -	 11"6-nnom-	      Tallet
	31.                                           aug. 1982	snittlig	              pS per-
                           I alt	                            tall nå	       soner
	0                                 	  5-6	   7-13	   14-20	  21-27	  28- Uopp-	  ferietur-	  som
                                                          gitt	  dager	    svarte
                                             Prosent


  HUSHOLDNINGSINNTEKT
  HOUSEHOLD INCOME

  Under 40 000 kroner             	  100	  45	    4	    10	     12	   8	   21	  -	    15	     193
   40 000 - 49 900 kroner           	  100	  45	    6	    18	     15	   4	   13	  -	    10	     96
   50 000 - 59 90 0	  "	  .	          1J0	  46	    5	    17	     18	   5	   8	  -	    9	     92
   60 000 - 79 900	   "	  .	          10G	  34	    8	    21	     12	   9	   16	  -	    13	     247
   80 000 - 99 900	   "	  .	          100	  23	    7	    21	     22	   13	   15	  -	    15	     359
  100 000 - 119 900	  "	  .	          100	  26	    10	    15	     17	   15	   19	  -	    15	     282
              	
  120 000 - 149 900	  "   •	          100	  14	    5	    14	     23	   19	   25	  -	    19	    285
  150 000 kroner og over
  and over               	      100	  10	    3	    13	     23	   17	   33	  -	    22	     455
  Uoppgitt	  Unknown           	    100	  32	    6	    17	     17	   12	   15	  -	    14	     378


  BUSTED
  PLACE OF RESIDENCE

  Oslo, Bergen, Trondheim ..            100	  11	    2	    12	     20	   18	   37	       24	    438
  Tettbygd i kommune ned
  20 000 innbyggere og ner
  Densely populated area
  in municipality with more
  than 20 000 inhabitants ...	           100	  17	    6	    13	     23	   15	   26	       19	     592
  Tettbygd i kommune med
  under 20 000 innbyggere
  Densely populated area in
  municipality with less
  than 20 000 inhabitants             100	   25	    6	    15	     20	   14	   20	       16	    605
  Spredtbygd	 Sparsely
  populated area          	        100	   42	    9	   22	     13	   8	   6	       9	    752


  1 Se note 1, side 103.
  1 See note 1, page 103.
	                                               105

  Tabell 47. Personer som var på ferietur i perioden 1. september 1981 - 30. april 1982 i grupper for
        kjOnnialder/husholdningsinntekt/landsdel for basted, etter tallet på ferieturdager i ut-
	landet      i   same periode	  Persons on holiday during the period 1 September 1981 - 30 April
        1982 in groups for sex/age/household income/region of residence, by number of days on holi-
        day abroad during the same period

                                          e p	  erle ursager i utlandet	          Gjennom-
                                         1. sept. 1981 - 30. april 1982	           snittlig
                                        Number of days on holiday abroad from	         tall på	  Tallet
                                    	     1 Sept. 1981 - 30 April 1982            	 ferietur- på per-
                                                                    dager i	  soner
                                 	
                             I alt	                                    utlandet	 som
                             Total                                 Uopp- Average	   svarte
                                      0	  5-6	  7-13	    14-20	    21-27	  28- gitt	  number of Number
                                                                Un-	  days on	  of res-
                                                                known holiday	   pondents
                                                                    abroad
                                             Prosent	      Per cent


      Alle personer
      All persons             	    100	    74	    4	   10	      9	      1	   2	      3	    983


      KJØNN	   SEX

      Menn	   Males             	  100	    77	    3	   9	      9	      1	   1	      3	    467
      Kvinner	   Females .	           100	    72	    4	   11	       9	     2	   2	      4	    516


      ALDER	   AGE

      16-24 r	     years .. . . .	       100	    79	    2	   12	      4	      1	   2	   -	   3	    222
      25-44 "	                   100	    77	    3	   10	      8	      1	   1	  -	   3	    406
      45-66 "	                   100	    70	    5	   9	      14	      1	   2	   -	   4	    307
      67-74 "	                   100	    63	    8	   10	      10	      4	   4	   -	   5	     48


      HUSHOLDNINGSINNTEKT
      HOUSEHOLD INCOME

      Under 40 000 kroner .. 	           100	    71	    2	   17	      6	      2	   2	   -	   4	     63
       40 000- 49 900 kroner	                                                         22
       50 000- 59 900	      "	                                                      24
       60 000- 79 900	      "	        100	    73	    5	   7	      14	      1	   -	  -	   3	     81
       80 000- 99 900	      "	        100	    78	    4	   10	      7	      -	   2	  -	   2	    131
      100 000-119 900	      "	        100	    78	    4	   10	      5	      2	   1	  -	   3	    114
      120 000-149 900	      "	        100	    77	    4	   13	      4	      -	   3	  -	   3	    141
      150 000 kroner og over
      and over       	            100	    71	    3	   9	      12	      1	   3	   -	   4	    276
      Uoppgitt	     Unknown      	    100	    73	    4	   9	      11	      1	   2	   -	   4	    131


      LANDSDEL FOR BOSTED
      REGION OF RESIDENCE

      østl andet
      Eastern Norway          	      100	    71	    4	   12	      10	      1	   2	   -	   4	    539
      Agder/Rogaland          	      100	    75	    6	   9	      4	      2	   3	   -	   4	    122
      Vestlandet
      Western Norway          	      100	    80	    2	   6	      10	      -	   1	   -	   3	    164
      TrOndelag            	      100	    79	    3	   9	      8	      -	   -	   -	   2	     86
      Nord-Norge
      Northern Norway         	      100	    82	    3	   8	      6	      -	   1	  -	   2	     72
                             106

Tabell 48. Andel av personer i gruppper for kiann/alder som var pS ferietur til forskjellige årstider
      1981/1982. Prosent Percentage of persons in groups for sex/age on holiday at different
      times of the year 1981/1982

                Rersoner
                0 ferie-	                    Sommer 1982	  Summer
                tur i
                lOpet av
                perioden
                1. sept.	                               Tallet
                1981 -	                            2 eller på per-
                31. aug.	    Julen	 Vin-	                 flere	 soner
                1982	   Hasten 1981	  teren Påsken Våren	     1 ferie- ferie- som
                Persons	 1981	 Christ- 1982	 1982	 1982	 I alt tur	  turer	    svarte
                on holl- Autumn mas	   Winter Easter Spring Total 1 hol- 2 or	    Number
                day dur-	                      day	  more	    of res-
                ing the	hol-	                              pondents
                period	                           days
                1 Sept.
                1981 -
                31 Aug.
                1982


Alle personer
All persons            74	   11	   7	     12	  27	  3	  68	  49	    19	   2 387


KJØNN	SEX
Menn	   Males          71	   10	  8	     10	  27	  3	  64	  47	   17	   1 156
Kvinner	   Females ....     77	   11	  7	     14	  28	  3	  70	  49	   21	   1 231


ALDER AGE

16-24  Ar	  years  .....	   80	   10	  11	     17	  35	  3	  72	  49	   23	    448
25-44 "	    ...mi.-.	      80	   10	  9	     12	  30	  3	  74	  53	   22	    936
45-66 "	    ...........	    71	   13	  5	     11	  25	  3	  64	  48	    15	    781
67-74 "	    ...........	    46	   11	  4	      6	  11	  2	  42	  31	    11	    222
                              107

Tabell 49. Andel av personer i grupper for yrke/husholdningsinntekt/bosted som var pi ferietur til
      forskjellige &rstider 1981/1982. Prosent	 Percentage of persons in groups for occupation/
      household income/place of residence on holiday at different times of the year 1981/1982

                 ersoner
                 på ferie-                     Sommer 1982 Summer
                 tur i
                 lOpet av
                 perioden
                 1. sept.	                                  Tallet
                 1981 -	                               2 eller pS per-
                 31. aug.	     Julen	 Vin-	                  flere	 soner
                 1982	    Hasten 1981	  teren Påsken Våren	       1 ferie- ferie- som
                 Persons	  1981	 Christ- 1982	 1982	 1982	  I  alt tur	   turer	 svarte
                 on hol- Autumn mas	     Winter Easter Spring Total 1 holi- 2 or	    Number
                      	
                 day dur-                        day	  more	    of res-
                     	
                 ing the	                            hol-	    pondents
                 period                             days
                 1 Sept.
                 1981 -
                 31 Aug.
                 1982


Alle personer
      	
All persons             74	    11	   7	     12	  27	  3	  68	    49	   19	  2 387


YRKE/LEVEVEI
OCCUPATION/ECONOMIC
ACTIVITY

Selvstendige i jord-
bruk, skogbruk, fiske
Self-employed in
agriculture, forestry,
fishing .............        47	    11	   2	     6	  8	    34	    34	        64
Andre selvstendige
Other self-employed .	       79	    15	   5	     12	  29	  1	  73	    56	   17	   119
Ansatte i industri,
bygge- og anleggs-
arbeid, gruvedrift
Employees in manu-
facturing, mining,
building and con-
struction work ...... 76 10 6 5 26 1 70 57 13 310
Andre ansatte
Other employees .....	       83	    12	   9	     16	  34	  5	    76	  52	   24	   799
Skoleelever, studenter
Pupils, students ....	       86	    10	  16	     22	  43	  1	  79	    48	   31	   219
Husarbeid i hjemmet
Household work
(at home)  0.11.00.00000.
               	
                  70	     8	   5	     11	  21	  3	  64	    48	   15	   508
Pensjonerte, trygdede
Pensioners ..........	       48	    11	   4	     4	  14	  2	  42	    31	   11	   236
Andre Other persons	        68	    15	   8	     10	  20	  3	  61	    39	   22	   127
Uoppgitt	  Unknown ..	                                             5
                             108

Tabell 49 (forts.). Andel av personer i grupper for yrke/husholdningsinntekt/hosted som var pg ferie-
          tur til forskjellige ,i•-stider 1981/1982. Prosent	 Percentage of persons in
          groups for occupation/household income/place of residence on holiday at different
          times of the year 1981/1982

              Personer
                   	
              på ferie-                         Sommer 1982
              tur i	                                   Tallet
              lOpet av	           Vin-	                    på ner-
              perioden HOsten Julen 	    teren Pasken Varen	         2 eller soner
              1. sept. 1981	  1981	    1982	 1982	 1982	  I alt 1 ferie- flere	 som
              1981 -	                          tur	   ferie-	 svarte
              31. aug.	                             turer
              1982


HUSHOLDNINGSINNTEKT
HOUSEHOLD INCOME

Under 40 000 kroner 	     55	     9	  12	       6	  21	  4	  49	   33	     17	    193
 40 000- 49 900 kroner	    55	     9	  2	       2	  14	  3	  49	   40	     9	    96
 50 000- 59 900	   "	    54	     9	  4	       4	  18	  1	  47	   38	     9	    92
 60 000- 79 900	   "	    66	     9	  9	       8	  17	  2	  55	   40	     16	    247
 80 000- 99 900	   "	    77	     9	  7	     10	   24	  4	  72	   54	     18	    359
100 000-119 900	   "	    74	    12	  5	     11	   26	  2	  70	   54	    16	    282
120 000-149 900	   "	    86	    10	  8	     15	   35	  2	  80	   55	    25	    285
150 000 kroner og over
and over       	    90	    16	  9	    20	    44	  4	  83	   54	    29	    455
Uoppgitt	  Unknown . . 	   68	     8	  6	     13	   21	  2	  60	   46	    14	    378


BOSTED
PLACE OF RESIDFMCE

Oslo, Bergen, Trondheim	    89	    16	  13	     17	   44	  7	  83	   50	    33	    438
Tettbygd i kommune med
20 000 innbyggere og
mer Densely populated
area in municipality
with more than 20 000
inhabitants      	    83	    12	  8	     15	   35	  3	  75	   54	    21	    592
Tettbygd i kommune med
under 20 000 innbyggere
Densely populated area
in municipality with
less than 20 000
inhabitants      	    75	    10	  7	     12	   25	  2	  70	   52	    18	    605
Spredtbygd Sparsely 	        	        	                   	      	
populated area         58     7	  3       7	  14	  2	  51	   41     10    752
                               109

Tabell 50. Passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet. 1978 - 1982. 1 000 	  Passengers carried
      in regular service between Norway and foreign countries. 1978 - 1982. 1 000

Rederier/ruterl
Shipowners/routesi                               1978	   1979	    1980	     1981	     1982


 alt	  Total                           	    1 751	   1 835	    2 083	    2 235	     2 395


Fred Olsen-Bergen Line FO/BL (Syd-Norge, Vest-
Norge-England/Nederland/Tyskland)                    	   164	    129	     134	       120	       -
Jahre Line (Oslo-Kiel)                          	   237	    230	     242	       305	    294
Da-No Linjen (Oslo-Fredrikshavn, Fredrikstad-
Fredrikshavn)             	                    116	    116	     110	       81	    160
Stena Line (Oslo-Fredrikshavn)                	           _	   185	     297	       320	    340
Aarhus-Oslo-Linjen                        	        88	     _	      -	        -	      -
DFDS (Oslo-Kgibenhavn)                      	       366	    359	     392	       384	    393
DFDS (Sommerrute Oslo-Newcastle)                     	     -	     -	      -	       21	     28
DFDS (Sommerruter Bergen/Stavanger/Kristiansand
     -Newcastle/Amsterdam)                    	       _	     _	      -	        -	    107
Larvik-Line (Larvik-Fredrikshavn)                	       382	    372	     403	       427	    416
Fred Olsen Skagerak (Kristiansand/Arendal-
Hirtshals/Hanstholm)                         	     398	    387	     505	       577	    613
Scan Line (Kristiansand-Hanstholm) 	                        _	    57	      _	        _	      -
Rederiet Kattegat (Sandefjord - Hundested)              	       -	     -	      -	             44

 Ruter i 1982.
 Routes in 1982.
K i 1 d e: Landslaget for Reiselivet i Norge.	       Source: Norway Travel Association.
Tabell 51. Innenlandsk rutefart etter ruteslag. Tallet p.5 passasjerer. 1977 - 1981. 1 000
      Regular coastal trade by type of service. Number of passengers. 1977 - 1981. 1 000

               Kystruter Lokal-	
               -             Bilferje- Bygderuter InnsjOruter Båtruter i	  Skole-
Ar	         I alt	  Long	   ruter	     ruter	   Rural	   Inland	   havneområder ruter
Year	        Total	  distance	 Local	     Ferry	   district	 waterway	  Harbour area School
                 services	  services services	       services	  services	    services	       services


1977 	      53 073	      758	   5 699	   40 384	        1 345	    80	        4 807	        •.
1978 	      52 052	      675	   5 711	  41 241	        1 346	     66	        2 906	       107
1979 	      52 880	      660	   5 792	   42 065	         999	    83	        3 101	       180
1980 	      54 077	      642	   6 192	   43 006	         861	    87	        3 110	       179
1981 	      53 239	      589	   6 092	  42 660	          827	    89	        2 796	       186
                                       110

   Tabell 52. Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk. 1978 - 1982	                       Express service Bergen -
         Kirkenes. Passenger traffic. 1978 - 1982

	--                                 Fassasjerer	                      assasjerkilometer
	Passengers                                                    	  _	    Passenger-km'
   Ar	                               Nord-	        SOr-
   Year	                       I alt	     over	         over	                 Nord-	    SOr-
                            Total	     North-	        South-	       I alt	      over	    over
                                    ward	         ward
                                                                 1 000


   1978 ........................          400 207	    217 088	     183 119	        142 642	     75 614	   67 028
   1979 ........................          384 936	    209 138	     175 798	        146 638	     77 107	   69 531
   1980 ........................          370 082	    200 158	     169 924	        140 980	     74 132	    66 848
   1981     oo...41, 0000000.0.41,11,m1006.0  335 890	    181 738	     154 152	        127 955	     69 096	    58 859
   1982 ........................          277 249	    148 954	     128 295	        105 616	     57 033	    48 583
   Tabell 53. Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk etter måned. 1981 - 1982	 Express
         service Bergen - Kirkenes. Passenger traffic by month of the year. 1981 - 1982


        	                                       Passasjerer	    Passengers
   Måned
   Month	                                 1981	                          1982
                                  I alt Nordover	         Wrover
                                  Total	    Northward	     Southward	     I alt	   Nordover SOrover

   I alt	      Total .....................	        335 890	    181 738	      154 152	     277 249	  148 954	  128 295

   Januar	      January ..................         19 775	     11 246	       8 529	     14 185	    7 618	   6 567
   Februar	      February ................        16 677	     9 061	       7 616	     15 545	    8 296	   7 249
   M ars	     March ......................         23 911	     13 312	       10 599	     21 598	   11 748	   9 850
   Ap ril	     April .....................         34 207	     18 202	       16 005	     26 227	   13 818	   12 409
   Mai	     May .........................         31 762	     17 026	       14 736	     26 736	   14 405	   12 331
   J uni	     June .......................         43 862	     24 447	       19 415	     33 843	   18 898	   14 945
   J uli	     July .......................         49 175	     26 181	       22 994	     40 986	   21 946	   19 040
   August	      August ...................         38 237	     20 122	       18 115	     31 301	   16 417	   14 884
   September	       September .............        22 244	     11 816	       10 428	     18 423	    9 819	   8 604
   Oktober	      October .................        21 911	     11 919	       9 992	     16 440	    9 014	   7 426
   N ovember	      November ...............        15 697	     8 669	       7 028	    13 227	    6 998	   6 229
   Desember	      December ...............        18 432	     9 737	       8 695	     18 738	    9 977	   8 761
                                  111

Tabell 54. Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Tallet på passasjerer etter anlOpssted	                    Express service
      Bergen - Kirkenes.	 Number of passengers by place of call


                           1979          1980	          1981	           1982
Anldpssted                       GNU 1
Place of call               Kommet	   land	    Kommet Gått i	       Kommet Gatt i Kommet	          Gått i
                      om bord	   Disem-	   om bord land	        om bord land	 om bord	         land
                      Embarked	  barked

I alt	   Total .. ..........	      384 936	   384 936	  370 082	   370 082	   335 890	  335 890	   277 249	  277 249

Bergen ........ ..........	         36 216	   23 242	   36 998	     25 987	  35 849	    23 724	   31 095	    21 470
Flor0   .......  reipoos .....  .4p	   3 262	    5 457	   3 257	     5 917	   2 739	    5 528	    2 341	    3 901
Måløy   esessoosseeereoes...., 	      3 007	    9 657	   3 505	     7 749	   3 160	    8 574	    2 384	    7 576
Torvik   gies0.00000000080ese	       6 516	    2 973	   4 595	     2 675	   4 501	    2 441	    4 406	    2 198
Alesund	                   6 742	   10 907	   7 612	     9 703	   5 833	    8 671	    4 793	    6 523
Molde ............ .....    os.	     3 703	    4 016	   4 180	     5 791	   3 408	    3 947	    2 873	    3 028
Kristiansund .............          4 238	    4 559	   4 524	     3 441	   5 048	    3 537	    3 777	    3 509
Trondheim	                 15 468	   20 078	   15 851	     21 195	  13 079	    18 330	   10 522	   14 150
Rdrvik   oloolpolioroolosse....•	     6 079	    4 794	   5 506	     4 586	   4 896	    4 158	    4 423	    3 452
Brønnøysund ..............          6 890	    7 208	   7 226	     7 743	   6 027	    8 178	    5 018	    7 120
Sandnessjden .............	         7 572	    7 146	   8 039	     7 009	   7 743	    5 693	    6 792	    5 303
Nesna ....................	         4 089	    3 860	   4 494	     4 104	   3 492	    3 503	    3 567	    2 924
Ornes   eireeee.o.o....ornee.	       9 372	    5 613	   6 183	     4 606	   5 335	    3 854	    3 722	    3 314
Bodd . ......... ...........	        41 183	   35 164	   40 516	     33 583	  36 045	    27 440	   28 932	    21 673
Narvik	                          1 192	                                        92
LOdi ngen  ibedroosesessooesee	               49	      9	      15	     3	      6	     11	       38
Stamsund   oiDeoeseseseeelpeos	      23 288	   24 447	   19 526	     22 099	  20 188	    22 516	   16 331	    18 454
Svolvær	     ....... .......	      16 979	   19 032	   14 808	     17 708	  13 299	    17 606	   10 585	   13 936
Stokmarknes   0004000000000.	       5 927	    5 223	   5 864	     5 242	   4 564	    4 210	   4 037	    3 455
Sortland .................	         4 861	    5 483	   5 023	     5 225	   4 661	    5 188	    3 848	    3 994
RisOyhamn	                  3 131	    3 351	   4 133	     4 383	   4 622	    4 729	    2 642	    2 871
Harstad	                  18 526	   21 007	   21 288	     22 947	  17 346	    18 823	   13 229	   14 298
Finnsnes   eemoo....ernss.	        13 044	   12 606	   13 909	     12 533	  11 673	    10 205	   9 264	    7 669
Troms0   illo.oemoseposeeser	       40 303	   37 964	   37 554	     35 930	  32 204	    30 848	   25 752	    25 141
Skjervøy .................	         8 759	   11 642	   7 221	     9 076	   6 741	    7 835	    5 709	    6 980
Øksfjord   orip.osevessepo....	      8 073	    8 193	   6 281	     7 485	   5 922	    7 099	    4 953	    5 691
Hasvik ...................	          898	    1 462	     468	     318	    963	     986	    1 079	     789
Hammerfest ............... 	        16 437	   18 788	   15 936	     17 888	  13 922	    16 101	   10 908	   12 450
Havøysund   ossewoo....e.e.	       7 074	    5 847	   6 060	     4 958	   6 191	    4 297	    4 813	    3 644
Honningsvåg   s000foosoodooeir	     13 975	   13 488	   13 337	     12 990	  12 651	    12 352	   10 331	   10 530
Kjøllefjord ..............          S 799	    5 120	   4 467	     4 035	   3 757	    4 327	    4 632	    5 537
Mehamn 	        ••••••••••	      2 527	    2 900	   3 409	     2 817	   2 727	    2 727	    2 276	    2 241
Gamvik	   ..... .....	           742	     605	     955	     861	    732	     685	     755	     782
Berlevåg .................	         3 708	    2 801	   3 950	     3 167	   2 379	    2 188	    3 173	    2 679
Båtsfjord ................	         8 972	    7 300	   6 707	     5 760	   6 035	    5 344	   6 796	    6 434
Vardø	                    7 181	    5 605	   4 524	     4 183	   5 211	    4 300	   6 533	    5 188
Vads d  seelbrosee ..... *saes.	      3 148	    3 865	   2 823	     3 852	   2 133	    2 415	    1 875	   3 075
Kirkenes	      ..... .......	     17 224	   21 321	   16 750	   20 098	    19 604	    22 519	   12 404	    15 140
Svalbard	                    23	     971	   2 594	     2 423	   1 207	    1 006	     668
                                    112

       Tabell 55. Passasjertrafikken 1 på flyplasser med ruteanlOp. 1982	           Passenger traffic' at airports
             with scheduled service. 1982


       Flyplass	            I alt 	   Ruteflyging	 Scheduled traffic 	     Charterflyginl Charter traffic
       Airport	            Total	   T alt	  Innenlandsk Utenlandsk
                             Total	  Domestic	  International	     I alt	   Innenlandsk Utenlandsk

       I alt	    Total	     9 660 605	  8 768 498	  6 827 724	   1 940 774	   892 107	    31 484	    860 623

   Fornebu        3 512 684	
             00040.1,000	         3 398 032	  1 944 249	   1  453 783	   114 652	       -	    114 652
   Gardermoen ......	    572 029	          71 482	     1 188 2	70  294	     500 547	    2 622	    497 925
   Torp ............	     4 775	            178	     1782	       -	   4 597	    2 652	     1 945
   Geiteryggen .....	    15 562	          15 562	    15 562	        -	      -	      -
   Kjevik          318 135	
            00011.00000	           316 645	   274 071	     42 574	    1 490	    1 000	      490
   Lista ...........	     4 144	          4 144	    4 144	        -	      -	      -	      -
   Sola ............	   1 056 762	         969 293	   756 376	     212 917	   87 469	    4 289	    83 180
   Karl*          132 102	
            000000600..	           128 157	   128 157	        -	   3 945	     833	     3 112
   Flesland        1 182 196	
              0011.00080	         1 099 311	   947 779	     151 532	   82 885	    4 146	    78 739
   Haukåsen ........	    16 443	          15 883	    15 883	        -	     560	     560
   FOrde ..........•	    22 358	          22 268	    22 268	        -	      90	      90
   Flor0           33 451	
            00000.06.00	            33 012	    33 012	        -	     439	     397	      42
   Anda           10 380	
           .011.000000000	           10 042	    10 042	        -	     338	     338	       -
   Hoyden ..........	    15 877	          15 805	    15 805	        -	      72	      72	      -
   Vigra ...........	    271 321	         264 545	   264 545	        -	    6 776	     821	     5 955
   Arti ... ........ .. 	  106 215	         103 995	   103 995	        _	   2 220	    1 778	      442
   Kvernberget .....	    83 151	          79 931	    79 931	        -	    3 220	    2 004	     1 216
   ROros ...........	    11 477	          11 330	    11 350	        -	     127	     111	      16
   Orland ..........	     3 282	          3 282	    3 282	        -	      -	      -	      -
   Værnes ..........	    683 103	         629 597	   626 277	      3 320	   53 506	     774	    52 732
   Namsos          15 333	
            0004.00000	            15 294	    15 294	        -	      39	      39
   BrOnnøy .........	    22 563	          22 363	    22 563	        -	       -	      -	      -
   Stokka ..........	    26 461	          25 996	    25 996	        -	     465	     465	       -
   ROssvoll ........	    34 944	          33 949	    33 949	        -	     995	     995	       -
	   Bodd ...
  342       727	                 333 146	   333 146	        -	    9 581	    1 165	     8 416
   Rist ............	     3 725	          3 725	    3 725	        -	      -
   Van*...........	      3 961	          3 961	    3 961	        -	      -	      -
                42 028	          42 028	    42 028	        -	      -
   Helle ..........	
   Leknes          35 743	
            00000060011.0	           35 743	    35 743	        -	      -
   Skagen ..........	    55 942	          55 942	    55 942	        -	      -	      -
   Evenes ..........	    183 533	         181 866	   181 866	        -	    1 667	     748	      919
   Framnes .........	    15 294	          15 294	    15 294	        -	      -	      -	       -
   AndOya 3 .........	    26 712	          26 672	    26 672	        -	      40	     37	       3
   Bardufoss .......	    73 477	          72 288	    72 288	        -	    1 189	      77	     1 112
   Langnes .........	    346 206	         333 711	   330 686	      3 025	   12 495	    4 505	     7 990
   SOrkiosen .......	     7 867	          7 867	    7 867	        -	             -	       -
   Hammerfest ......	    46 097	          46 097	    46 097	        -	      -	      -	       -
   Alta ............	    89 252	          87 408	    87 408	        -	    1 844	     444	     1 400
   Banak           38 859	
            .0..41000411.0	          38 859	    38 859	        -	      -
   Valan           18 128	
            ...........	            18 128	    18 128	        _	      _
   Mehamn ..........	    13 453	          13 453	    13 453	        -	      -
   Berlevåg ........ 	    9 050	          9 007	    9 007	        -	     43	      43	      -
   Båtsfjord .......	     7 104	          7 104	    7 104	        -	      -
   HOybuktmoen        81 443	
                000404.	          80 999	    80 999	        -	     444	     107	      337
   VadsO ...........	    45 603	          45 603	    45 603	        -	      -
   Longyear ........	    19 653	          19 281	    15 952	      3 329	     372	     372

        Oppgavene omfatter passasjerer kommet og reist med norske og utenlandske sivilfly i rute og charter-      -

       flyging. Ikke medregnet passasjerer i transitt/transfer. 2 Medregnet omdirigeringer. 3 Bare kort-
       banetrafikk.
        The figures refer to passengers arrived and departed in Norwegian and foreign civil aircraft in
       scheduled and charter traffic. Excluding passengers in transit/transfer. 2 Diversions included.
       3 Only short take off and landing traffic.

       K i 1 d e: Luftfartsverket. Hovedadministrasjonen. 	         Source: The Civil Aviation Administration.
                                            113

Tabell 56. Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge, etter bestemmelsesland.
      1978 - 1982	  Inclusive tours. Passengers departed from Norway, by country of destination.
      1978 - 1982

BestemmeTserairT(f
Country of destination                           1978	           1979	          1980      1981	         1982


I ALT	   TOTAL                        	    363 295	        326 419	          246 152	    277 735	        388 157

Danmark	    Denmark                  	             -	          233	           -
Island	    Iceland                    	           -	          206	          680	        349	        561
Sverige	    Sweden                  	             -	           -	           -	        118	         -
Bulgaria	      Bulgaria                 	           -	             -	           -	    2 162	         5 592
Frankrike	  France                     	       7 942	         3 548	           4 301	     5 417	         4 729
Hellas	  Greece                      	      36 102	        53 319	           50 584	    57 857	        101 799
Italia	  Italy                       	      11 770	        11 845	           11 587	    15 646	         17 827
Jugoslavia	  Yougoslavia                    	    17 724	         8 561	           11 908	    13 674	         14 161
Malta	  Malta                     	           -	           -	             79	      899	          104
Portugal	  Portugal                    	      14 195	        12 569	           11 284	    10 545	         11 904
Romania	  Romania                     	       1 169	         3 371	           2 963	     3 300	         2 509
Spania	  Spain                       	      204 261	        180 905	          114 379	    122 961	        175 859
Storbritannia	  United Kingdom                   	  59 148	        38 814	           28 579	    31 980	         34 539
Sveits	  Switzerland                    	        121	          668	             -	      104	         1 595
Vest-Tyskland	  West Germany                  	     1 917	         1 875	           1 381	     1 496	         3 419
Vsterrike	  Austria                    	       3 695	         3 230	           1 264	     1 351	           543

USA	   1.1 S A	                                                              2 453	         5 088

Gambia	    Gambia                     	       1 697	           1 092	                   -	           _
Marokko	    Morocco                        	    110	          1 668	         5 278	     6 896	         5 788
Senegal	    Senegal                  	           50	            11	           -	       -	           -
Tunisia	    Tunisia                        	    482	             -	           -	       -	         1 218

Israel	  Israel                  	            518	            583	           -	         -	         -
Jordan	  Jordan                      	       1 114	           3 022	         1 277	        527	        922
Sri Lanka	  Sri Lanka                   	       1 280	            899	          608

K i 1 d e:	     Luftfartsverket. Hovedadministrasjonen. Source: The Civil Aviation Administration.Tabell 57. ReisebyrSer. Salg i Norge. 1971 - 1981. Mill.kr	                            Travel agencies. Sales in Norway.
      1971 - 1981. Million kroner


Travel	         1971	  1972	  1973	  1974	          1975	       1976	        1977	    1978	   1979	      1980	    1981
agencies 	
I ALT
TOTAL 	        735,8 879,9 1 072,3 1 323,8 1 569,8 1 891,3 2 308,0 2 690,0 2 998,5 3 307,4 3 935,8

Private rei-
sebyråerl
Private
travel
agencies' . 589,4 720,5	         895,4 1 102,7 1 300,1 1 576,2 1 944,2 2 282,7 2 544,9 2 782,9 3 315,0
NSBs rei-
sebyråer
Norwegian
State
Railways'
travel
agencies .. 146,4 159,4	         176,9	  221,1	          269,7	       315,1	        363,8	   407,3	   453,6	     524,5	    620,8
Prosentvis
årlig vekst
Annual
increase.
Percentage	      10,6	   16,4	   21,9	  23,5	          18,6	       20,5	        22,0	    16,6	   11,5	      10,3	    19,0

 Statistikken omfatter kun byråer med full bevilling.
 The statistics relate to approved agencies only.
K i 1 d e: Reiselivsdirektoratet. Source: Directorate for Travel and Tourism.
	                                              114

      Tabell 58. Salg fra private og NSBs reisebyråer. Fylke. 1980 - 1981. Mill.kr 	 Sales by private
            and Norwegian State Railways' travel agencies. County. 1980 - 1981. Million kroner

                                                                                    NSEls
                                                         Prosentvis          Private       reisebyråer
                                                          økning         reisebyråerl      Norwegian
      Fylke                              I alt	    Total          Percentage        Private travel     State Rail-
      County                                                 increase         agencies'      ways' travel
                                                                                  apncies
                                      1980	     1981          1980/1981	        1980	     1981   1980	  1981


	3   I ALT	
   307,4  TOTAL             3      935,8	                           19,0	        2 782,9 3 315,0	    524,5 620,8

      Ø stfold ...........................               48,7	  125,1	             156,9	          22,9	  94,6	    25,8	 30,5
 Akershus                                 136,1	  172,2	             26,5	         125,6	  158,0	    10,5	 14,2
 Oslo                                  1 572,0 1 586,3	              0,9	        1 390,0 1 380,1	    182,0 206,2
 Hedmark/Oppland
	68                 000001114000000000000            7	,  81,8	             19,1	          33,5	  39,6	    35,2	 42,2
 Buskerud                                 118,5	  145,2	             22,5	          95,6	  108,9	    22,9	 36,3
 V estfold ..........................                   100,4	  119,7	             19,2	          65,9	  79,5	    34,5	 40,2
 Telemark/Aust-Agder          .............0.           66,2	  86,3	             30,4	          50,7	  67,4	    15,5	 18,9
 Vest-Agder                                 74,5	  93,1	             25,0	          66,9	  79,7	     7,6	 13,4
 R ogaland       0.000.00000.e0000000000000             298,7	  366,9	             22,8	         250,1	  311,0	    48,6	 55,9
 Hordaland .........................                    279,0	  448,5	             60,8	         208,6	  370,7	    70,4	 77,8
 Sogn og Fjordane 	             00000.00000000         23,9	  27,7	             15,9	          23,9	  27,7	      -	   -
      Møre og Romsdal .....      Orni400000000          78,0	  98,0	             25,6	          76,9	  95,9	     1,1	  2,1
      Sør-Trøndelag .......      111000.0.4.04000.       177,6	  202,8	             14,2	         150,4	  172,8	    27,2	 30,0
      Nord-Trøndelag          0601600000.000.         15,4	  28,0	             81,8	          15,4	  28,0	      -	   -
      Nordland ............      10.000000000.00        104,2	  141,8	             36,1	          72,8	  88,7	    31,4	 53,1
      T roms  .6000011109000000  .  ....  0111,0000000111     90,6	  151,9	             67,7	          90,6	  151,9	      -	   -
      Finnmark	            0001,000000000.         43,1	  60,5	             40,4	          43,1	  60,5	      -	   -

       Se note 1, tabell 57.
      1 See note 1, table 57,
      Kilde: Reiselivsdirektoratet. Source: nirectorate for Travel and Tourism.      Tabell 59. Reisebyråenes salg etter salgsart. 1980 - 1981. Mill.kr 	                              Sales by travel agencies by
            type of sale. 1980 - 1981. Million kroner

                                                                                    NSBs
                                                                       Private       reisebyråer
                                                                      reisebyråerl      Norwegian
      Salgsart                                    I alt	        Total            Private       State Rail-
      Type of sale                                                         travel agenciesl    ways' travel
                                                                                  agencies
                                              1980	          1981          1980	    1981   1980	1981

                	                                                 	
      I ALT	   TOTAL                                3 266	          3 940          2 742	    3 315	   524	  625
                                           	            	            	
      Flybilletter	     Airline tickets 	         ••••••••••      1 550          1 879          i 311	    1 591	   239	  288
                                                  	           	
      Selskapsreiser	     Inclusive tours                     698           882           614	     774	   84	  108
                                                 	             	
      Egne arrangementer	       Own arrangements                250           440           250	     440
      Båt-, bussbilletter og hotellopphold	             Ship,
      bus tickets and hotel accommodation                        309	           368	          240	     290	   69	  78
      Jernbanebilletter	      Railway tickets        00.0000000        185	         225	            67	   90	   118	  135
      Annet salg (andre arr. mv.)	          Other sales
      (other arrangements etc.)        000000600000000.110000          270	           142	          260	     130	   10	  12
      NSBs kjøpte tjenester fra private selskaper
      og billetter mottatt fra annet NSB-tjeneste-
      sted samt tilfeldige provisjoner	  Services
      buyed by Norwegian State Railways from pri-
      vate companies and tickets received from other
      Norwegian State Railways' services and also                          	          	
      incidential commissions 	                               10           10                     10	  10
      NSB: Fradrag (billetter solgt til annet NSB-
      reisebyrå) Norwegian State Railways' deduc-
      tion (tickets sold to another Norwegian State
                                                     	          	
      Railways' travel agency)                               -  6         -6                     -6	  -6

      1 Se note 1, tabell 57.
       See note 1, table 57.
      K i 1 d e: Reiselivsdirektoratet. Source: Directorate for Travel and Tourism.
                                                                             1 15
                                                                                                                                  Vedlegg	                   1
                                                                                                                                        firirb
REISELIVSDIREKTORATET
Postboks 8117 - Dep                                      HOTELLSTATISTIKK                           Skiernaet	
                                                                                  ,nn 2	
                                                                                                 +Wig
                                                                                                 am•rl uke
                                                                                  ,Her	        av hve , mar.,
Oslo I                                             (MAnedsskjerna)
Tlf. 02-11 90 90
 Or.,,javen ureioet               Be. llens na	 ,                                        An,' hr.,,,,,, ,er
 Maned Beiiggenhet	   Kmmt-nune                       Fyike                                 Anla, pweiirum              Erode        Doble
                                                                     _._
 Pusiadresse                              Hoteri, nar Aper, 1 hden
                                                                        Drive, De mute,	  ,Oriell	  hyller rn y	   . lillegg  I I nutellel          I
                                                                        Senge,LaSSer	     Hom	              1 ApningS1,1                  OVERNATTEDE GJESTER
                                                                                                                            ETTER        FORMAL
       Ankomne
       gjester
                                                  Chernaltede gjester
                                                                  1
                                           Mallen hi den dato sorn er trykt forste rubrikk)                                           An•
                                                                                                                                        FERIE/FRITID

               •--- --	                         - ---   -                                                –          -,  tail
 Da-
 to          Ut                                                 T Vest — Europa 1	 U 5	         Japa-
                                                                                                     sum        rom
                                                                                                                                       Week
                                                                                                                                 Yrke
     NOrd -            Nord -  Sven•       Dan-   Fin•    Briter    Ned,      Fransk                                Andre      over•       belagt        Kursi                    Grup-
            i end-                                                                                                                            -
                                                                                                                                                      øvrige
     menn             menn   sker  .	    sker   ner                               eilers	   bOrgere	   nere                natt                  Konf.
            mger                                     lendere    menn     ,YSker9                         land                                         end      per
                                                                                                     inger
                            —
                                                                                                                                                      ._
 i               _._.          ,-.                                                                                    ---.•

 I
 5
                             -                                                                                                                      -i-
                                                                                                                                                    1
                —	 . _       --- ---- -                                                                  –                                                  ±
 11
  a                                                                                                                                                  i
                                                                                                                                                    i
                                                       .                                         .—

  9

 io
                                                       -,                                                  _                    l

II                                                      _.                                1                              _	                            --,----
 il
                                                                                                                      _               i
                             .
                                         T
                —                                       +                                                    _
                                                                                                            '1.........,',...
 19


 20
    1111
    1.1
                                         -                                                                          -.._    .__.
                                                                                                                                     1     - 1- --• -  -
 I
CIIIIII                                                  -
                                                                                        . ._ .
                                                                                                          .-    	    __
 N
    I
 25  1111
 26
                                                                                                                                  --	                -t—
                                                                                                                             	        !
                                                                                                                             	        ,
                                                                                                                                     1

!


                                                                                                                                            l
                                                              ,                                                     •                        I


                               	
Ski.nr. 3/2-60.000-11-81-Mesna-Trykk a.s.. Lillehammer                                                   Dato  - underskrift
                                   117                      Vedlegg	2
                                                            Annex 2
Reiselivsdirektoratet                                            UNDERGITT TAUSHETSPLIKT
Postboks 8117 - Dep
Oslo 1
Tlf 02-11 90 90                     CAMPINGSTATISTIKK
                               (MÄNEDSSKJEMA)

PLASSENS NAVN                 KOMMUNE                DATO         UNDERSKRIFT AV ANSvARLIG
Enhetsdogn for 	                         måned 1982.
Skjemaet fores hver dag. Månedssum overføres til sesongoppgaven, (.utleie ellers».

         ANTALL  ANTALL  UTLEIDE  SUM           FORDELING ETTER NASJONALITET
     AN-
 DATO                                                              ANMERKNINGER
    KOMSTER  TELT  VOGNER  HYTTER  ENHETER
                             N  S    DK    SF  NL     D   F    GB  ANDRE


  1


 2


 3


 4


 5


 6
       -
  7


 8


 9


 10


 11


 12


 13


 14


 15


 16


 17


 18
    -
 19


 20
                                      T
 21


 22

 23

 24


 25


 26


 27


 28
    ,--
 29


 30

 31


 SUM
                                 _     -        _           -7
                              118
Reiselivsdirektoratet                                           UNDERGITT TAUSHETSPLIKT
Postboks 8117 - Dep.
Oslo 1
Tlf . 02-11 90 90
                         CAMPINGSTATISTIKK
                          (UTVALGSSKJEMA)
PLASSENS NAVN             KOMMUNE               DATO           UNDERSKRIFT
TELT                 Beregning av personer pr. enhet.
 ANTALL                                  SUM              ANTALL
 PERSONER     AVREISTE ENHETER
                                     AVREISER             GJESTER
 i TELTET

  1                                          x1=
                                           -
  2                                          x2=     .

  3                                          X3 =


  4                                          X4 =     I
                                                        -
  5                                          x5=            Gjennomsnitt
       I
                                                           B:A
  6                                          x 6 =-


  7                                          x7=


  8                                          x8=


  9                                          x9=


  10                                          x 10 =                           SUM     A                B
VOGN
  ANTALL
                                      SUM              ANTALL
 PERSONER     AVREISTE ENHETER
 I VOGNEN                                AVIREISER            GJESTER


  1                                          x1=
                                           -
  2                                I          x2=


  3                                          x3 =


  4                                '          x4  =

  5                                          x5=            Gjennomsnitt
                                                           B:A
  6                                          x6=


  7                                i          x7=


  8                                          x8=


  9                                i          x9=


  10                                          x 10 =                           SUM                     B
HYTTE
 ANTALL
                                      SUM              ANTALL
 PERSONER     AVREISTE ENHETER
 i HYTTA                                AVREISER             GJESTER

  1                                          x1 =


  2                                          x2=


  3                                          x3=

  4                                          x4=            Gjennomsnitt
                                                           B:A
  5                                          x5 =


  6                                          x6=


                                             x7 =     .

  8                                          x 8=

  9                                          x9=

  10                                          x 10 =
       ._


                           SUM
                                       119
Reiselivsdirektoratet                                               UNDERGITT TAUSHETSPLIKT
Postboks 8117 - Dep
Oslo 1                                                       Vintersesong	: Januar -April
Tlf 02-11 90 90                       CAMPINGSTATISTIKK                   Sommersesong : Mai-August
                             (DRIFT OG INVESTERING)                  Hostsesong	     : September-Des.
      PLA SS EN S NAV N                   KOMMUNE          DA TO      UNDERSKRIFT
      1 411 fra driften
      -
                                        1982                 1981

                ANTALL TELT-
                OG vOGNPLASSER

         KAPASITET   ANTALL HYTTER	    r


                ENHETER i ALT


                      MANED         TELT OG 'JOUR %   HYTTER %   TELT OG VOGN %     HYTTER %
        KAPASITETS-
        uTNYTTING
                SESONGEN


                UTLEIEINNTEPZI TER
                                 KR                KR
                OVERNATTING

                BUTIKK- OG KIOSK-
                                 .                 .
                VARER (EKS AVGI
        OMSETNING
                UTLEIE UTENOM
                                 .                 .
                OVERNATTING

                SUM                KR                KR

                UTBETALT LØNN
         ARaEIDS-                     KR                KR
                OG FERIEPENGER
         it,iNtATS
                TIMEVERK
            I                     TIMER               TIMER
                LEID HJELP
         DRIFT OG                                               -
        VEDLIKEHOLD   TIMEVERK
                                 TIMER               TIMER
                EGET ARBEID

                OMSETNING PR
                                 KR /DØGN             KR /DØGN
         NOKKEL-    ENHETSDØGN
          TALL    TIMEVERK PR
                                 TIME/DØGN             TIME/DØGN
                ENHEISOOGN
        TALL FOR INVESTERINGER

                           VENTES      INVESTERINGS-          KAPASITETSOKNING
      INVESTERINGER              FERDIG      BELØP (1000 KR)         FOR OVERNATTINGER
                                    HYTTER OG
      I UNDER ARBEID,                       LEILIGHETER 	          HYTTER 	       , SENGER 	
      IKKE TATT                         OVRIGF
                                    ANLEGG 	             LEILIGH 	      , SENGER 	
      I BRUK                           AKTIVITETS-           TELT- OG
                                    TILBUD 	             VOGNPL. 	
                                    HYTTER OG
      IKKE PÅBEGYNT,                       LEILIGHETER 	          HYTTER 	       , SENGER 	
      MEN FERDIG                         ØVRIGE
                                    ANLEGG 	             LEILIGH. 	      , SENGER 	
      FORBEREDT                         AKTIVITETS-           TELT- OG
                                    TILBUD 	             VOGNPL. 	
                                    HYTTER OG
      KONKRETE PLANER                      LEILIGHETER 	          HYTTER 	       , SENGER 	
      FOR DE NARMESTE                      ØVRIGE
                                    ANLEGG 	             LEILIGH. 	      , SENGER 	
        2 AR                          AKTIVITKVS-           'FELT OG
                                                        -


                               -.    TILBUD 	             VOGNPL . 	
                                   121                  Vedlegg	          3
Statistisk Sentralbyrå
Postboks 3131 Dep.                                                  Annex ,3
Oslo 1
Tlf.	 (02)*41 38 20                   OVERNATTINGSSTATISTIKK

   Samferdselsdepartementet har med hjemmel i § 12 i lov av 5. april 1957 og kgl. resolusjon av 6. november 1970
bemyndigelse til A palegge alle virksomheter med herbergebevilling 8 gi oppgaver over gjestebelegg med videre, for
den tid virksomheten er i drift. Samferdselsdepartementet har gitt Statistisk Sentralbyrå fullmakt til A forestå
slik oppgaveinnhenting på departementets vegne. Opplysningene vil av Byrået bli brukt bare til statistiske formål.
Enkeltopplysninger vil ikke bli gitt til andre enn Samferdselsdepartementet, som har lovhjemmelen.
   Skjemaet fares hver formiddag og sendes Statistisk Sentralbyrå i ett eksemplar innen 'en ukeetter utlopetav hver måned.
        Vennligst rett eventuelle feil i navn og adresse.
        Les nøye rettledningen på baksiden av skjemaet.


           Kommune bedriften ligger      Tal let på senger
                                           	       Tallet på rom
                                       Enkle    Doble     Flersengsrom  I alt


                            Tallet på overnattede gjester	 (Gi	 oppgaver for hver dag)
                                        Gjester ellers	 fra
             Dato        Faste               Andre             Land     Gjester
                                                Europa
                      gjester      Norge      nordiske           utenfor     i alt
                                                ellers
                     (Se	 rettl.)              land            Europa

Hvilke
måneder
             2.
holder
bedriften        3.
helt eller
             4.
delvis åpent?
(sett kryss)

             6.
01 	   Jan.
             7.
02 	   Febr.
             8.
03 	   Mars
             9.
04 	   April
            10.
05 	   Mai
            11.
06 	   Juni
            12.
07 	   Juli
            13.
08 	   Aug.
            14.
09 	   Sept.
            15.
10 	   Okt.
            16.
11 	   Nov.
            17.
12 	   Des.
            18.
            19.
            20.
            21.
            22.
         F  	23.
            24.
            25.
            26.
            27.
            28.
            29.
            30.
            31.

            Su m
RA-221                                            Dato og underskrift
Trykt bare på bokmål
                                                                 VEND
                          122


                     RETTLEDNING
    Bedriftens navn og postadresse er påfort oppgaveskjemaene etter Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og
foretaksregister. Kommunenummer og bedriftens identifikasjonsnumre er også hentet fra dette registeret og er
plassert til høyre for navn og adresse. En ber om at eventuelle feil eller endringer i navn og adresse blir
rettet på skjemaet. Skjemaet bes utfylt nøyaktig.Apningstid:

    En ber om at bedriftens åpningstid for gjester og andre reisende blir gitt på alle skjemaer som
sendes inn. Statistisk Sentralbyrå vil da få oversikt over for hvilke måneder en kan vente A få inn oppgaver
fra bedriften og vil også få oversikt over eventuelle endringer i åpningstidene. Byrået tar sikte på at be-
driftene skal få tilsendt spørreskjemaer bare for de måneder bedriften holder åpent.Tallet på senger:

    Dette oppgis som antall faste senger i de rom som er beregnet som soverom for gjester (både for faste
og andre). Ekstrasenger som settes inn ved spesielle anledninger tas ikke med. Spørsmålene må besvares på
alle oppgaveskjemaer.Tallet på rom:

    Dette oppgis som det antall rom som er beregnet som soverom for gjester (både faste og andre). Også
utpakningsrom o.l. som alltid er montert med seng skal tas med. Spørsmålet må besvares på alle oppgave-
skjemaer.Faste gjester:

    Med faste gjester menes gjester som nytter overnattingsstedet for andre formål en6 ferie og som har
overnattet eller vil overnatte der minst 14 dager. Det er viktig at faste gjester og andre gjester blir fort
hver for seg.
    Opplysningene om nasjonalitet gis på grunnlag av den fremmedbok som overnattingssteder med bevilling
er pålagt å fore.
                                123
                       Tidligere utkommet på emneområdet
                       Previously issued on the subject
    Statistiske meldinger	      Monthly Bulletin of Statistics	    nr. 5, 1951, 3, 1952, 3, 1953, 4,
1954, 5, 1955, 5, 1956 og	     and	   5, 1957
    Hotellstatistikken for 1957 - 1962 er trykt i forskjellige utgaver av Samferdselsstatistikk:
Hotel Statistics 1957 - 1962 are published in different issues of Transport and Communication
Statistics: 1959 Hefte I Volume I, NOS XI 329, 1959 Hefte II	           Volume II	     XI 351, 1960 XII 34,
1961 Hefte I	    Volume I	  XII 77, 1961 Hefte II	    Volume II	   XII 100 og	   and	   1962 XII 134
    Hotellstatistikk	    Hotel Statistics	     1963 NOS A 104, 1964 A 122, 1965 A 154, 1966 A 186, 1967
A 224, 1968 A 267, 1969 A 331, 1970 A 398, 1971 A 475, 1972 A 553, 1973 A 627, 1974 A 718
    Hotell- og pensjonatstatistikk	        Statistics on Hotels and Boarding Houses	       1974 - 1975 A 812,
1975 - 1976   A  891
    Reiselivsstatistikk	     Statistics on Travel	      1977 A 993, 1978 B 76, 1979 B 171, 1980 B 238,
1981 B 324
	                              124


            Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyra etter 1. juli 1982
           Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July 1982


  I serien Norges offisielle statistikk (NOS):

  Rekke B	                      Trykt 1982

	Nr.    300	   Jordbruksstatistikk 1980	   Agricultural Statistics	   Sidetal 118 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1788-1 ISSN 0078-1894
  -   301	   Veterinærstatistikk 1980	   Veterinary Statistics	   Sidetall 84 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1790-3 ISSN 0303-6561
  -   302	   Arbeidsmarkedstatistikk 1981	   Labour Market Statistics Sidetall 203 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1791-1 ISSN 0078-1878
  -   303	   Kredittmarkedstatistikk	   Lan, obligasjoner, aksjer mv. 1981	    Credit Market
            Statistics Loans, Bonds, Shares etc, 	   Sidetall 93 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1793-8	  ISSN 0333-3744
      304	   Bygge- og anleggsstatistikk 1980 Revidert utgave	     Construction Statistics Revised
            Edition	  Sidetall 74 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1794-6 ISSN 0550-029X
  -   305	   Utenrikshandel 1981 I	   External Trade I	  Sidetall 348 Pris kr 20,00
            ISBN 82-537-1795-4 ISSN 0078-1940
  -   306	   Lønnsstatistikk 1981	   Wage Statistics	  Sidetall 105 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916
  -   307	   Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring 1980/81	     Educational Statistics Adult
            Education	  Sidetal 93 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1797-0 ISSN 0332-8058
  -   308	   Flyttestatistikk 1981	   Migration Statistics	  Sidetall 88 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1798-9 ISSN 0550-8592
  -   309	   Folkemengdens bevegelse 1981	   Vital Statistics and Migration Statistics	   Sidetall 79
            Pris kr 15,00	  ISBN 82-537-1799-7	   ISSN 0377-8797
  -   310	   Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1981	     Wage Statistics for
            Local Government Employees 	   Sidetall 90 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1800-4
  -   311	   Energistatistikk 1981	   Energy Statistics Sidetall 86 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1801-2	  ISSN 0333-371X
  -   312	   Sivilrettsstatistikk 1981	   Civil Judicial Statistics Sidetall 42 Pris kr 10,00
            ISBN 82-537-1802-0 ISSN 0550-0532
  -   313	   Nasjonalregnskap 1970 - 1981	   National Accounts	  Sidetall 233 Pris kr 20,00
            ISBN 82-537-1806-3
  -   314	   Kulturstatistikk 1982	   Cultural Statistics	  Sidetall 178 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1807-1
  -   315	   Jaktstatistikk 1981	   Hunting Statistics	  Sidetall 60 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1810-1 ISSN 0550-0400
  -   316	   Oljevirksomheten 1981	   The nil Activities	  Sidetall 77 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1812-8	  ISSN 0333-2101
  -   317	   Framskriving av folkemengden 1982 - 2025 Regionale tall	     Population Projections
            Regional Figures	   Sidetall 198 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1813-6 ISSN 0332-8015
  -   318	   Utenrikshandel 1981 II	   External Trade II	  Sidetall 336 Pris kr 20,00
            ISBN 82-537-1816-0 ISSN 0078-1940
  -   319	   Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1980-81	    Roundwood Cut for Sale
            and Industrial Production 	  Sidetall 52 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1817-9
  -   320	   Levekårsundersøkelsen 1980	   Survey of Level of Living	  Sidetall 206 Pris kr 20,00
            ISBN 82-537-1819-5
  -   321	   Lønnsstatistikk for sjOfolk på skip i utenriksfart Mars 1982	      Wage Statistics for
            Seamen on Ships in Ocean transport	    Sidetall 28 Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1821-7
      322	   Alkohol og andre rusmiddel 1981	   Alcohol and Drugs	  Sidetal 46 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1827-6 ISSN 0332-7965
  -   323	   LOnninger og inntekter 1980	   Wages, Salaries and Income Sidetall 97 Pris kr
            15,00 ISBN 82-537-1828-4
  -   324	   Reiselivsstatistikk 1981	   Statistics on Travel	  Sidetall 130 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1829-2	  ISSN 0333-208X
  -   325	   Lakse- og sjOaurefiske 1981	   Salmon and Sea Trout Fisheries	   Sidetal 97
            Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1830-6 ISSN 0550-0419
  -   326	   Samferdselsstatistikk 1981	   Transport and Communication Statistics	   Sidetall 275
            Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1831-4 ISSN 0468-8147
  -   327	   Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1980 og 1981 Credit
            Market Statistics Foreign Assets and Liabilities	     Sidetall 92 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1832-2 ISSN 0333-3736
  -   328  Landbruksteljing 1979 Hefte V Husdyr 	     Census of Agriculture and Forestry 1979
            Volume V Livestock	   Sidetal 140 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1834-9
      329	   Helsepersonellstatistikk 1981 	   Statistics on Health Personnel Sidetall 140
            Pris kr 15,00	  ISBN 82-537-1835-7
      330  Godstransport på kysten Leie- og egentransport med skip 25 - 3 000 br. tonn 1980
            Coastwise Transport of Goods Transport for Hire or Reward and on Own Account by
            Vessels 25 - 3 000 Gross Tons Sidetall 147 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1836-5
      331	   Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1981 	    Architectural and other
            Technical Services Connected with Construction 	   Sidetall 39	  Pris kr 10,00
            ISBN 82-537-1841-1
    -  332	   Veitrafikkulykker 1981 	  Road Traffic Accidents	  Sidetall 184 Pris kr 15,00
            ISBN 82-537-1843-8 ISSN 0468-8198
    -  333	   Arealbruksstatistikk for tettsteder	    Land-Use Statistics for Urban Settlements
            Sidetall 161 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1844-6
	                            125

	Rekke   B	                Trykt 1982 (forts.)

  -  334	  Regional dødelighet 1976 - 1980	   Regional Mortality	  Sidetall 99 Pris kr 15,00
          ISBN 82-537-1845-4
  -  335	  Byggearealstatistikk 1981	  Building Statistics	  Sidetall 91 Pris kr 15,00
          ISBN 82-537-1846-2	  ISSN 0550-7162
  -  336	  Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1981 	   Credit Market Statistics
          Private and Public Banks 	  Sidetall 293 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1847-0
  -  337	  Kredittmarkedstatistikk	  Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1981
          Credit Market Statistics	  Private Credit Enterprises and Private Financial
          Conpanies	  Sidetall 106	  Pris kr 15,00	  ISBN 82-537-1848-9	  ISSN 0333-3752
  -  338	  Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1983 Sidetall 140 ISBN 82-537-1849-7
     339	  Skattestatistikk Inntektsåret 1980	   Tax Statistics Income Year 1980 	  Sidetall 206
          Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1851-9
  -  340	  00dsgrsaker 1981 Hovedtabeller	   Causes of Death Main Tables	   Sidetall 99
          Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1853-5 ISSN 0550-032X


                          Trykt 1983

  -  341	 Økonomisk utsyn over året 1982	   Economic Survey	  Sidetall 175 Pris kr 30,00
         ISBN 82-537-1879-9 ISSN 0078-1924
  -  342	 Helseinstitusjoner 1981	   Health Institutions	   Sidetall 120 Pris kr 15,00
         ISBN 82-537-1858-6 ISSN 0333-3701
  -  343	 Statistisk fylkeshefte 1983 Østfold	Sidetall 239 Pris kr 24,00
         ISBN 82-537-1859-4
  -  344	 Statistisk fylkeshefte 1983 Akershus og Oslo	     Sidetall 276 Pris kr 24,00
         ISBN 82-537-1860-8
  -  345	 Statistisk fylkeshefte 1983 Hednark Sidetall 239 Pris kr 24,00 ISBN 82-537-1861-6
  -  346	 Statistisk fylkeshefte 1983 Oppland Sidetall 249 Pris kr 24,00 ISBN 82-537-1862-4
  -  347	 Statistisk fylkeshefte 1983 Buskerud Sidetall 237 Pris kr 24,00 ISBN 82-537-1863-2
  -  348	 Statistisk fylkeshefte 1983 Vestfold Sidetall 238 Pris kr 24,00 ISBN 82-537-1864-0
  -  361	 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket Reaksjoner Fengslinger 1981
         Criminal Statistics Crimes Investigated Sanctions Imprisonments	     Sidetall 200
         Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1857-8 ISSH 0333-3914
  -  362	 Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
         1983	  Supplement to External Trade Volume I	   Sidetall 126
         ISBN 82-537-1880-2
  -  363	 Landbruksteljing 1979 Hefte VI Hagebruk	    Census of Agriculture and Forestry 1979
         Volume VI Horticulture	   Sidetal 124 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1881-0
    364	 Utdanningsstatistikk Oversikt 1. oktober 1980 	     Educational Statistics Survey
         Sidetall 116 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1883-7
  -  365	 Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisa-
         sjoner 1. september 1982 	  Wage Statistics for Employees in Business Services and
         in Business, Professional and Labour Associations 	   Sidetall 60 Pris kr 18,00
         ISBN 82-537-1884-5
  -  366	 Fiskeristatistikk 1981	   Fishery Statistics	  Sidetal 162 Pris kr 18,00
         ISBN 82-537-1886-1 ISSN 0333-3728
    367	 Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1982	    Wage
         Statistics for Employees in Insurance Activity 	   Sidetall 40 Pris kr 12,00
         ISBN 82-537-1888-8
  -  368	Veterinærstatistikk 1981	    Veterinary Statistics Sidetall 83 Pris kr 18,00
         ISBN 82-537-1889-6 ISSN 0303-6561
    369	 Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1982 	    Wage Statistics for
         Bank Employees	  Sidetall 47 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1892-6
    370	 Bilverkstader mv. 1981 Reparasjon av kjørety, hushaldningsapparat og varer for
         personleg bruk	  Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus
         and Commodities for Personal Use	   Sidetal 40 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1893-4
  -  371	 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1982	    Wage Statistics for
         Employees in Wholesale and Retail Trade 	   Sidetall 29 Pris kr 12,00
         ISBN 82-537-1895-0
  -  372	 LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1982	     Wage
         Statistics for Workers in Mining and Manufacturing	    Sidetall 34 Pris kr 12,00
         ISBN 82-537-1896-9 ISSN 0550-0435
  -  373	 Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1981	     Credit Market
         Statistics Life and Non-Life Insurance Companies etc. Sidetall 65 Pris kr 18,00
         ISBN 82-537-1897-7 ISSN 0333-3787
  -  374	 Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. oktober 1982	     Educational Statistics Basic
         Schools	  Sidetal 90 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1898-5 ISSN 0332-804X
  -  375	 Sosialstatistikk 1981	   Social Statistics	  Sidetall 86 Pris kr 18,00
         ISBN 82-537-1899-3 ISSN 0333-2055
  -  376	 LOnnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1982	     Wage
          Statistics for Workers and Salaried Employees in  Agriculture and Horticulture
          Sidetall 36 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1900-0
  -  377	  Rutebilstatistikk 1981	  Scheduled Road Transport 	  Sidetall 65 Pris kr 18,00
          ISBN 82-537-1901-9 ISSN 0550-0524
  -  378	  TidsnyttingsundersOkelsen 1980-81 	 The Time Budget  Survey	  Sidetall 188 Pris
          Pris kr 24,00	 ISBN 82-537-1905-1
  -  379	   Helsestatistikk 1981	  Health Statistics	 Sidetall  136 Pris kr 18,00
          ISBN 82-537-1907-8 ISSN 0332-7906
	                               126


	Rekke    B	                   Trykt 1983 (forts.)

     Nr. 380	  Lønnsstatistikk for sjeffolk pg skip i innenriks rutefart November 1982	       Wage
            Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade 	     Sidetall 26
            Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1908-6
     -  381	  Regnskapsstatistikk 1981 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 	       Statistics of
            Accounts Oil Extraction, Mining and Manufacturing	      Sidetall 170 Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1909-4 ISSN 0333-3795
     -  382	  Regnskapsstatistikk 1981 Engroshandel	     Statistics of Accounts Wholesale Trade
            Sidetall 110 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1910-8 ISSN 0333-3817
     -  383	  Skogstatistikk 1981	   Forestry Statistics	  Sidetall 112 Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1912-4 ISSN 0468-8155
     -  384	  Industristatistikk 1981	    Industrial Statistics	  Sidetall 216 Pris kr 24,00
            ISBN 82-537-1913-2 ISSN 0078-1886
     -  385	  Kvartalsvis nasjonalregnskap 1966 - 1977	    Quarterly National Accounts	    Sidetall 56
            Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1914-0
       386	  Folketalet i kommunane 1981 - 1983	    Population in Municipalities 	   Sidetal 54
            Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1915-9
     -  387	  SjOulykkesstatistikk 1982	    Marine Casualties	  Sidetall 63	   Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1916-7 ISSN 0332-8007
     -  388	  Statistisk t-bok 1983	   Statistical Yearbook of Norway	    Sidetall 519 Pris kr 30,00
            ISBN 82-537-1917-5 ISSN 0377-8908
     -  389	  Elektrisitetsstatistikk 1981	    Electricity Statistics Sidetal 103	     Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1919-1	   ISSN 0333-3799
     -  390	  Utdanningsstatistikk Universiteter og hOgskoler 1. oktober 1981	        Educational
            Statistics Universities and Colleges	     Sidetall 132 Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1920-5 ISSN 0300-5631
     -  391	  Tjenesteyting 1981 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
            renovasjon og reingjøring, vaskeri- og renserivirksomhet 	     Services Business
            Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar
            Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants	       Sidetall 57
            Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1921-3
     -  392	  Varehandelsstatistikk 1981	    Wholesale and Retail Trade Statistics	    Sidetall 150
            Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1922-1 ISSN 0078-1959
     -  393	  Arbeidsnarkedstatistikk 1982	    Labour Market Statistics Sidetall 210 Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1925-6 ISSN 0078-1878
     -  394	  Familiestatistikk 1982	   Family Statistics	   Sidetall 99	  Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1929-9	   ISSN 0332-7957
     -  395	  Bygge- og anleggsstatistikk 1981	    Construction Statistics Sidetall 77
            Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1933-7 ISSN 0550-029X
     -  396	  Utdanningsstatistikk Videregaende skoler 1. oktober 1981	      Educational Statistics
            Upper Secondary Schools Sidetall 146 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1938-8
            ISSN 0332-8031
     -  397	  Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1982	       Wage
            Statistics for Employees in Hotels and Restaurants	      Sidetall 37 Pris kr 12,00
            ISBN 82-537-1941-8
     -  398	  Utenrikshandel 1982 I	   External Trade I	  Sidetall 357	   Pris kr 24,00
            ISBN 82-537-1942-6	   ISSN 0078-1940
     -  399	  Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1982	       Wage
            and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools
            Sidetall 54 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1943-4
     -  400	  Strukturtall for kommunenes Okonomi 1981 	    Structural Data from the Municipal
            Accounts	   Sidetall 122	  Pris kr 18,00	  ISBN 82-537-1944-2	   ISSN 0333-3809
     -  401	  Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring 1981/82	     Educational Statistics Adult
            Education Sidetal 92 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1945-0 ISBN 0332-8058
     -  402	  Jordbruksstatistikk 1981 	   Agricultural Statistics Sidetal 119 Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1946-9 ISSN 0078-1894
     -  405	  Sivilrettsstatistikk 1982	    Civil Judicial Statistics	   Sidetall 41 Pris kr 12,00
            ISBN 82-537-1950-7 ISSN 0550-0532
       406	  Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1982
            Wage and Employment Statistics for Central Government Employees	       Sidetall 101
            Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1951-5 ISSN 0550-8622
     -  407	  Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1982 	      Population by Age
            and Marital Status	   Sidetall 159 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1953-1
            ISSN 0554-7170
     -  408	  FerieundersOkelsen 1982 	   Holiday Survey	  Sidetall 90 Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1955-8
     -  410	  Lønnsstatistikk 1982	   Wage Statistics	  Sidetall 103 Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1957-4 ISSN 0078-1916
       411	  Utenrikshandel 1982 II	   External Trade II	   Sidetall 339 Pris kr 24,00
            ISBN 82-537-1958-2 ISSN 0078-1940
     -  412	  Reiselivsstatistikk 1982	    Statistics on Travel	  Sidetall 129 Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X
       413	  Flyttestatistikk 1982	   Migration Statistics	   Sidetall 84 Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1963-9 ISSN 0550-8592
     -  414	  Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1981-82 	     Roundwood Cut for Sale and
            Industrial Production 	   Sidetall 51 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1964-7
     -  417	  Jaktstatistikk 1982	   Hunting Statistics	  Sidetall 60 Pris kr 18,00
            ISBN 82-537-1972-8 ISSN 0550-0400
	                            127


  I serien Statistiske analyser (SA) - ISSN 0333-0621

	Nr.    45	  Sosialt utsyn 1980	  Social Survey	 Sidetall 284 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1201-4
  -    46	  Ressursregnskap	  Resource Accounts	 Sidetall 198 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1513-7
  -    47	  Private husholdningers forbruk i 1970-årene	  Consumption of Private Households in the
           1970s	 Sidetall 86 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1757-1
    -  48	  Boli9forhold og boutgifter	  Housing Conditions and Housing Expenditure
           Sidetall 87 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1777-6
  -    49	  Arbeid, fritid og samvær Endringer i tidsbruk i 70-grene	   Work, Leisure and Time
           spent with Others Changes in Time Use in the 70s	  Sidetall 124	 Pris kr 18,00
           ISBN 82-537-1924-8
  I serien Samfunnsøkononiske studier (SOS) - ISSN 0085-4344

	Nr.    50	  FlyttemOnstre Norge 1971 - 1974	 Patterns of Migration Norway 1971 - 1974
           Sidetall 238 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1709-1
    -  51	  Utdanning og sosial bakgrunn	 Education and Social Background	 Sidetall 210
           Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1759-8
  -    52	  Econometrics of Incomplete Cross-Section/Time-Series Data: Consumer Demand in
           Norwegian Households 1975 - 1977 Okonometrisk analyse av ufullstendige
           tverrsnitts/tidsserie data: KonsumetterspOrselen i norske husholdninger
           Sidetall 307 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1782-2
  -    53	  Analysis of Supply and Demand of Electricity in the Norwegian Economy	  Analyse av
           tilbud og etterspørsel etter elektrisitet i norsk økonomi	  Sidetall 334
           Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1815-2
  -    54	  Et valg i perspektiv En studie av Stortingsvalget 1981	   Sidetall 285
           Pris kr 24,00	  ISBN 82-537-1932-9
  I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrg (ART) - ISSN 0085-431X
	Nr.    135	  Fødselstallene i Norge 1950 - 1975 Endringsfaktorer	  Births in Norway 1950 - 1975
          Components of Change	  Sidetall 81 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1716-4
  -   136	  MODEX - En modell for verdenshandelen og norsk eksport av bearbeidde industrivarer
           A Model of World Trade and the Norwegian Export of Manufactured Goods Sidetall 35
           Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1717-2
      137	  Three Decades of the Conference of European Statisticians: Past Achievements and
           Perspectives for the Future	  Den europeiske sjefsstatistikerkonferanse gjennom tre
           ti-år: Mål som vart nådd og perspektiv for framtida Sidetall 22 Pris kr 10,00
           ISBN 82-537-1823-3
      138	  Befolkningsutviklingen i Norge fram til &I- 2025	  The Changes of Population in Norway
           to 2025	  Sidetall 83 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1852-7
  -   139	  Compilation of Input-Output Tables in Norway	   Beregning og sammenstilling av
           krysslOpstabeller i Norge	  Sidetall 37 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1885-3
  -   140	  BarnlOshet	  savn eller Onske? Om ufrivillig og frivillig barnlOshet	   Childless or
           Childfree? About Infecundity and Intentional Childlessness 	   Sidetall 50
           Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1894-2
  -   141	  Experiences in Using Input-Output Techniques for Price Calculations 	   Bruk av kryss-
           lOpsmodeller for prisberegninger Sidetall 24 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1926-4
  -   142	  The Interplay between Sectoral Models Based on Micro Data and Models for the National
           Economy	  Samspillet mellom sektormodeller basert på mikrodata og modeller for
           økonomien som helhet	  Sidetall 22 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1934-5
  -   143	  Price Sensitivity of Energy Demand in Norwegian Industries	   Prisfollsomheten i
           energietterspOrselen i norske næringssektorer 1983 Sidetall 25 Pris kr 12,00
           ISBN 82-537-1960-4
  -   144	  Land Use and Environmental Statistics Obtained by Point Sampling Areal - og milj6-
           statistikk utarbeidet ved hjelp av punktutvalg 1983 Sidetall 31 Pris kr 12,00
           ISBN 82-537-1966-3
                        128


I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyri (RAPP) - ISSN 0332-8422

                      Trykt 1983

Nr. 83/1	  Naturressurser 1982 ForelOpige nOkkeltall fra ressursregnskapene for energi,
      mineraler, skog, fisk og areal Sidetall 62 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1837-3

-  83/2	  Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1978 - 1981	  Sidetall 39 Pris kr 12,00
      ISBN 82-537-1882-9

-  83/3	  Forbruk av fisk og fiskevarer i Norge 1979 En undersOkelse av fiskeforbruket i
      Norge i 1979 med bakgrunn i materialet fra momskompensasjonsordningen for fisk og
      fiskevarer Sidetall 25 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1904-3

-  83/4	  Planregnskap for Rogaland 1981 - 1992 Hovedresultater Sidetall 42 Pris kr 12,00
      ISBN 82-537-1902-7

-  83/5	  Planregnskap for Akershus 1981 - 1992 Hovedresultater Sidetall 48 Pris kr 18,00
      ISBN 82-537-1903-5

  83/6	  Norske olje- og gassreserver NSverdiberegninger og inndeling i kostnadsklasser
      Sidetall 28 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1911-6

-  83/7	  Behandlingen av oljevirksomheten i Byråets makroOkonomiske årsmodeller
      Sidetall 30 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1918-3

-  83/8	  Arbeid og helse 1982 Sidetall 101 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1927-2

-  83/9	  Radio- og fjernsynsundersøkelsen Februar 1983	  Sidetall 118 Pris kr 18,00
      ISBN 82-537-1928-0

  83/10 On the Use of Laspeyres and Paasche Indices in a Neoclassical Import Model 	 Om
     bruken av Laspeyres og Paasche indekser i en neoklassisk importmodell	 Sidetall 49
     Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1931-0

-  83/11 MODAG-RAPPORT EtterspOrselsfunksjoner for arbeidskraft, energi og vareinnsats
     Sidetall 38 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1935-3

-  83/12 EnergiundersOkelsen 1980 Sidetall 47 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1949-3

-  83/13 Grunnkretser, tettsteder og menigheter Dokumentasjon 1980 Sidetall 57
     Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1952-3

-  83/15 Skatter og overfOringer til private	 Historisk oversikt over satser mv. Arene
     1970 - 1983 Sidetall 77 Pris kr 18,00 ISRN 82-537-1961-2
	
                               129
                      Standarder for norsk statistikk (SNS)
                     Standards for Norwegian Statistics (SUS)
            denne serien vil Byrået samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir
  revidert. Til nå foreligger:


  Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet
  "	  2 Standard for næringsgruppering
  "	  3 Standard for handelsområder
           Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH):


   Jr. 24	     Standard for gruppering av sykdonmer   Andre publikasjoner i serien SSH:
           - skader - dOdsårsaker i offentlig
                                Nr. 30	  Lov, forskrifter og overenskomst am
           norsk statistikk
                                     folkeregistrering
  "	  28	     Standard for utdanningsgruppering i
                                "	  36	  Produksjonsindeks for bergverksdrift,
           offentlig norsk statistikk
       	                              industri og kraftforsyning
  "	  35      Standard for kommuneklassifisering
         	                         42	  Engrosprisstatistikk Engrosprisindeks
  "	  38      Internasjonal standard for vare-          Produsentprisindeks
            gruppering i statistikken over
            utenrikshandelen (SITC-Rev. 2)
Pris kr 18,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:82
posted:7/29/2011
language:Norwegian
pages:131