RNCmemo

Document Sample
RNCmemo Powered By Docstoc
					! "#$%&'()* *)+',*)&-(,..'++""

/")&+/()!" %!'"0'*1-%,,2

3$&4 5667
+)%&"-,0-(,*+"*+8
(,*+"*+8
(9:;<=:>-8?@@A@BC-/@:A?9-(:<@-.@=D<:>EF=-?D-!@GFHA;I:> &@:E@<CJJJJJJJJJJJJK ,H:=: "LG@<;=@>?JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMMJJJJJJJJJJJJN %<:IO@?;>P-QD<-/@:A?9 (:<@JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMMM7 +@=GA:?@-&@??@<C-?D-?9@ "E;?D<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJR6

!"#$%&'()* !"#$%&"' (%))$##**
+,,'("-.,-/0"-10)'23)*

.".,!)*S$.-0,!-!"#$%&'()*-&")S"!8 0!,.T S)+"T (/)'!.)*-.'(/)"&-8+""&" 3$*"-K6U-5667

!" #$%&' ()&*+#&,% -.$/$ $,# %0& 1&/"2)$%* +, 3",4)&** 0$5& $/$**&# $, +,2)&#+.6& )&2")# "7 #&7+2+% *8&,#+,4' #&.%' .$+6"9%*' $,# $, 9,8)&2&#&,%&# 4"5&),/&,% %$:&"5&) "7 5$)+"9* *&2%")* "7 "9);&2","/<= >;?@;A->BA;!-;CD?1;E-@D;B?@DE;-F;(D-(GD;?B1;-CA?B>H?!>-BE;>B;!ID BDJE=;F-C;D?3I;-BD';(GD?ED;!DGG;@D';F>CE!;JID!IDC;K-LMND;ID?C1;-F;!ID (DCE-B';!IDB';>F;E-';(GD?ED;!DGG;@D;JID!IDC;K-L;I?ND;?;F?N-C?OGD;-C LBF?N-C?OGD;>@(CDEE>-B;-F;!ID;(DCE-B= PO?C?3Q;-O?@?P VRW KYW RS 0)X,!)%&" $*0)X,!)%&" B-;-(>B>-B

J-LG1;K-L;E?K;K-L;?((C-ND;-C;1>E?((C-ND;-F;(CDE>1DB!;-O?@?ME I?B1G>BA;-F;ID?G!I;3?CD;CDF-C@T ZRW ZRW
UVS

)##!,X" S'8)##!,X"
1QWCDFLED1

J0+6&;%0& 8)&*+#&,%;)&/$+,*;8&)*",$66<;8"896$)';?/&)+2$,*;$)&';X+%0;&$20;8$**+,4;#$<' .&2"/+,4;+,2)&$*+,46<;$6$)/&#;.<;0+*;8"6+2+&*= !0&)&;+*;$;/"9,%$+,;"7;89.6+2;8"66+,4;8)"5+,4 %0+*= 3",*+#&);%0&;7"66"X+,4;7)"/ $,;CB3 ,$%+",$6;*9)5&<;2",#92%&#;Y9,&;UZ[U\;.<;-,@&**$4& >,2= ]!0+*;)&*&$)20;X$*;^9+%&;&_%&,*+5&';2",*+*%+,4;"7;%X";*9)5&<*;&$20;+,269#+,4;U'U``;6+:&6< 4&,&)$6;&6&2%+",;5"%&)*=;O"%0;*9)5&<*;X&)&;*%)$%+7+&#;.<;*%$%&;%";)&76&2%;0+*%")+2;5"%&);%)&,#*=;!0& /$)4+,;"7;&))");7");."%0;*9)5&<*;+*;aW[;b=cZ;S=d !I>BQ>BA;?O-L!;!ID;DGD3!>-BE;BDe!;KD?C;JI>3I;-F;!ID;F-GG-J>BA 3?B1>1?!DE;F-C;3-BACDEE;J-LG1;K-L;@-E!;G>QDGK;N-!D;F-CT U=;?;3?B1>1?!D;JI-;J-LG1;IDG(;(CDE>1DB!;-O?@?;?B1;!ID 1D@-3C?!E;>B 3-BACDEE;(?EE;!ID>C;?ADB1?= b=;?;3?B1>1?!D;JI-;J-LG1;OD;?;3ID3Q;?B1;O?G?B3D;!(CDE>1DB!;-O?@? ?B1;!ID;1D@-3C?!E;>B;3-BACDEE= KYW YVW US RS RS /"&#-,%).) (/"(2-)*S-%)&)*(" O-!I BD>!IDC 1QWCDFLED1

1&*8+%& %0& 8)&*+#&,%f* +,2)&$*+,46< *:&8%+2$6 )&5+&X*' +% *0"96# $6*" .& ,"%&# %0$% %0& -.$/$ $#/+,+*%)$%+", +* 7$,%$*%+2 $% %0& (C 4$/&= >, *"/& 2$*&*' %0&< $)& &5&, $ 6+%%6& %"" 4""# $% +%' *&66+,4;%0+,4*;%0$%;$)&;#&/",*%)$.6<;9,%)9&= 3",*+#&);%0&;7"66"X+,4g h !0&< *"6# %0& +#&$ %0$% %0& *%+/969* X"96# 2)&$%& i".*' *$<+,4 %0$% +7 +% #+#,f% 8$** 9,&/86"</&,% X"96# %"8 "9% $% VS= E$#6<' /+66+",* "7 ?/&)+2$, X"):&)* 0$5& 6"*% %0&+) i".*;*+,2&;%0&;*%+/969*;X$*;8$**&#;$,#;"9);,$%+",f*;9,&/86"</&,% )$%& +*;,&$)+,4;U`S= h !0& -.$/$ $#/+,+*%)$%+", 0$* )&8&$%&#6< %"6# ?/&)+2$,* %0$% %0&<f)& 2",2&),&# $."9% *8&,#+,4' <&% X0+6& %0& 8)&*+#&,% 0$* 8)&#+2%&# $ #&7+2+% "7 ,&$)6< jU=b %)+66+", 7") b`U`' %0& 3O- 89%* ,&_% <&$)M* .9#4&% 4$8 $% ,&$)6< jU=R %)+66+",= ?,# %0+* <&$)M* #&7+2+% +* ,"X 8)"i&2%&# %" *"$) 8$*% jU=V %)+66+",' ") Uk 8&)2&,% "7 %0& &2","/< [[ %0& #&&8&*% X&66 "7 )&#;+,:;*+,2&;%0&;&,#;"7;J")6#;J$);>>= h B"X %0&< $)& *&66+,4 %0& <$), %0$% %0&< 2$, /$:& 0&$6%0 2$)& /")& $77")#$.6& .< &_&29%+,4;<&%;$,"%0&);/96%+[%)+66+",;#"66$);*8&,#+,4;#&.$26&= -,6<;+, J$*0+,4%", 2"96#;*"/&%0+,4;*";&_8&,*+5&';.&;*"6#;$*;$;2"*%;29%%+,4;/&$*9)&= !0& %)9%0 +*' %0& -.$/$ ?#/+,+*%)$%+", +* &,4$4&# +, $ 4)$,# &_8&)+/&,%' $%%&/8%+,4 %" 7+,# %0& "9%&);6+/+%*;"7;0"X;/920;*%)&**;"9);2"9,%)<;$,#;"9);&2","/<;2$,;.&$)= ?* %0& -.$/$ $#/+,+*%)$%+", %9),* +%* 7"29* %" 0&$6%0 2$)&' %0& &_8&)+/&,%+,4 0$* 4",& 7)"/ )+*:< %" #"X,[)+40% #$,4&)"9*= >% +* ",& %0+,4 %" &_8$,# 4"5&),/&,%= >%f* ^9+%& $,"%0&) %" )$/ %0)"940 $ 4"5&),/&,% %$:&"5&) "7 "9) ,$%+",f* 0&$6%0 2$)& *<*%&/' X0+20 $22"9,%* 7") ,&$)6< U\S;"7;"9);,$%+",f*;&2","/<= 8;?F:?;D>-)>:A[C;C h !0& C&89.6+2$, ($)%< :,"X* X& 0$5& %0& .&*% 0&$6%0 2$)& *<*%&/ +, %0& X")6#= !0& C&89.6+2$, ($)%< $6*" :,"X* +% +* $ *<*%&/ +, ,&&# "7 )&7")/ .&2$9*& +% +* 2"*%+,4 "9) 7$/+6+&*;$,#;"9);.9*+,&**&*;%"";/920= h C&89.6+2$,* :,"X %0$% X& 2$, /$+,%$+, %0& 0+40 ^9$6+%< "7 0&$6%0 2$)& ",6< +7 +% +* $77")#$.6&= h O9%;/")&;%0$,;$,<%0+,4;&6*&';C&89.6+2$,*;$,#;5"%&)*;:,"X;%0$%;%9),+,4 ?/&)+2$f*;0&$6%0 2$)&;*<*%&/;"5&);%";%0&;4"5&),/&,%;+*;$;.$#;+#&$= !I>BQ>BA;?O-L!;ID?G!I;3?CD;C>AI!;B-J';JI>3I;-F;!ID;F-GG-J>BA E!?!D@DB!E;3-@DE;3G-EDE!;!-;K-LC;-(>B>-BT U=;?33DEE;!-;?FF-C1?OGD;ID?G!I;3?CD;>E;?;C>AI!;-F;DNDCK ?@DC>3?B;?B1;!ID;A-NDCB@DB!;EI-LG1;!?QD;?;@-CD;?3!>ND;C-GD !-;>BELCD;!I?!;DNDCK;?@DC>3?B;I?E;?33DEE;!-;ID?G!I;3?CD=;===-C=== b=;A-NDCB@DB!;EI-LG1;!?QD;?;@-CD;?3!>ND;C-GD;>B;G-JDC>BA;!ID 3-E!;-F;ID?G!I;3?CD;OL!;!ID;A-NDCB@DB!;EI-LG1;B-!;!CK;!-;CLB -LC;ID?G!I;3?CD;EKE!D@= kbS ZcS kS A-NM!;?3!>ND;C-GD A-NM!;B-!;CLB;EKE= O-!I

RS
bS

BD>!IDC
1QWCDFLED1

(GD?ED;!DGG;@D;>F;K-L;?ACDD;-C;1>E?ACDD;J>!I;D?3I;-F;!ID;F-GG-J>BA E!?!D@DB!E= P?@DC>3?BE;EI-LG1;B-!;OD;F-C3D1;>B!-;?;BDJ A-NDCB@DB![CLB;ID?G!I 3?CD;(G?B;!I?!;J-LG1;DG>@>B?!D;!ID;ID?G!I;3-NDC?AD !I?!;@-CD;!I?B U``;@>GG>-B;?@DC>3?BE;3LCCDB!GK;CD3D>ND;!IC-LAI;!ID>C Y-O;?B1;G>@>! !ID>C;3I->3D;-F;1-3!-CE;?B1;@D1>3?G;!CD?!@DB! -(!>-BEP \KW RNW cS )1!"" S'8)1!"" 1QWCDFLED1

h !0&;8$)%<;%0$%;0$)/*;^9$6+%<;6"*&*;l;%0&;1&/"2)$%*;$)&;%0$%;8$)%<= h !0& 8)+2& %$4 7") %0& 1&/"2)$%*f 86$, +* 9,$22&8%$.6&= ?4$+,' %0& 5"%&)* *8&$: 6"9# $,# 26&$);",;%0+*;8"+,%= h @$**+5& %$_ +,2)&$*&* ", $6)&$#< *%)9446+,4 ?/&)+2$, 7$/+6+&* +* $ %&))+.6& +#&$ %0$% 2"96#;8)"6",4;"9);)&2&**+",= h ?/&)+2$,*;#&/$,#;2",%)"6;"7;%0&+);0&$6%0;2$)&= h !0& #"2%")[8$%+&,% )&6$%+",*0+8 /9*% .& *%)&,4%0&,&#' X+%0"9% +,%&)7&)&,2& 7)"/ 4"5&),/&,%;.9)&$92)$%*=

(DF>?@<;>P-?9@-#<@C;E@>?BC-#!

!0& 8)&*+#&,%f* (C %&$/ 9*&* )0&%")+2 %" /$*: )&$6+%<' $,# %0& J0+%& I"9*& *8+, /$20+,& +* +, "5&)#)+5& %)<+,4 %" 2",5+,2& ?/&)+2$,* $* X&66 $* "9) ,$%+",f* 0&$6%0 2$)& 8)"7&**+",$6* %0$% %0&+) 86$, +* %0& 29)& 7") X0$% $+6* 9*= C&89.6+2$,* X+66 ,"% $66"X %0& 1&/"2)$%*f )0&%")+2 %" #&7+,& %0+* #&.$%&= C&89.6+2$,* X+66 2",7)",% $,# 2"))&2% %0& 7+5& &6&/&,%* "7 %0& 8)&*+#&,%f* /+*+,7")/$%+",;2$/8$+4,g m !"#$%&'()*+(,)-./)01"23456%'78)$22$8"),"'5(,)%'&")&"9$&#:; h !@:A;?[T C&89.6+2$,* *988")% 2"//", *&,*& )&7")/* %0$% X+66 2",%)"6 2"*%' 8)&*&)5& ^9$6+%<;$,#;8)"5+#&;%0&;0&$6%0;2$)&;%0$%;?/&)+2$,*;#&*&)5&= -9);86$,*;X+66g h C&#92& $,# 2",%)"6;+,#+5+#9$6;2"*%*= h ()"%&2%;%0&;#"2%")[8$%+&,%;)&6$%+",*0+8= h ()&*&)5&;$,# +/8)"5&;^9$6+%<;n;20"+2&= h D,#;6$X*9+%;$.9*&;+,;")#&);%";)&#92&;2"*%*;%";2",*9/&)*= h C&*8",*+.6<;)&7")/;0&$6%0;2$)&;X+%0"9%;79)%0&);.$,:)98%+,4;%0&;2"9,%)<= m !"#$%&'()*+(,)-</ =&"86>"7( ?4'#'@8)A$B"&7#"7(C&37)25'7)D655)4")43>A"()7"3(&'5: h !@:A;?[T !0&;8)&*+#&,%f*;86$,;2"*%*;/")& /",&< %0$,;X&;0$5&;");2$,;$77")# %";*8&,#= h !0& 8)+2& %$4 7") %0& 8)&*+#&,%f* 86$, +* *"/&X0&)& .&%X&&, jU $,# jb %)+66+", #"66$)*= !0& 8)&*+#&,% 0$* $6)&$#< *9./+%%&# $ .9#4&% X0+20 #"9.6&* %0& ,$%+",$6 #&.% %" jUZ %)+66+",= h !0& 8)&*+#&,% X+66 &+%0&) 0$5& %" .)&$: 0+* 86&#4& %" ,"% )$+*& %$_&* ", %0"*& &$),+,4 6&** %0$,;jb``'```;8&);<&$);");.)&$:;0+*;86&#4&;%";0$5&;0+*;)&7")/;86$, 7966<;8$+#;7")= h !0&;.9)#&,;"7;8)""7;+*;", %0&;8)&*+#&,% $*;%";0"X;&_$2%6<;0+*;)&7")/*;X+66;.&;8$+#;7")= h >7 %0& 8)&*+#&,% +,%&,#* ", .)&$:+,4 0+* 2$/8$+4, 8)"/+*& ,"% %" )$+*& %$_&* ", ?/&)+2$,* /$:+,4 6&** %0$, jb``'``` $ <&$)o$,# X& :,&X 0& X"96# l +%f* 6",4 8$*% %+/&;%0$%;0&;*$<*;*"= m !"#$%&'()*+(,)-E/ F,")2&"86>"7(@8 A$B"&7#"7(C&37 25'7)D655)"G3'5)9'6&)%$#2"(6(6$7: h !@:A;?[g J0&, 4"5&),/&,% 2"/8&%&*' 4"5&),/&,% X+,*= ? 4"5&),/&,%[)9, 86$,' .$2:&#;.<;%$_;#"66$)*;$,#;*9.*+#+&*';X+66;2)&$%&;$;/","8"6<';,"% 20"+2&';$,#;X+66g h L,#&)29%;8)+5$%&;+,*9)$,2&;)$%&*= h E&%;)$%&*';*&%;8)+2&*;$,#;#&%&)/+,&;X0$%;%)&$%/&,%*;%";2"5&)= h F")2&;8)+5$%&;+,*9)&)*;"9%;"7;.9*+,&**= m !"#$%&'()*+(,)-H/ =&"86>"7( ?4'#'@8)A$B"&7#"7(C&37)25'7)D655)&">3%")%$8(8: h !@:A;?[g ()&*+#&,% -.$/$f* 86$, X+66 #)+5& 98 %0& 2"*% $,# #)+5& #"X, %0& ^9$6+%< "7 0&$6%0;2$)&= h B"%0+,4;&5&);.&2"/&*;20&$8&);.<;.&+,4;/")&;&_8&,*+5&= h D5&)<%0+,4;%0&;4"5&),/&,%;%"920&*;.&2"/&*;/")&;&_8&,*+5&= h ?/&)+2$,* X+66 8$< /")& 7") 0&$6%0 2$)& .&2$9*& "7 094& %$_ +,2)&$*&* ", &5&)<%0+,4 7)"/ %0&+) 0&$6%0 2$)& .&,&7+%* %" $ ,&X ,$%+",$6 *$6&* %$_' $/",4 "%0&)*= h !0& 8)&*+#&,% X$,%* %" 7+,$,2& 0+* 86$, .< )$+*+,4 "5&) jk`` .+66+", #"66$)* +, ,&X;%$_&*;$,#;29%%+,4;"5&);jp``;.+66+",;#"66$)*;7)"/;@&#+2$)&;$,#;@&#+2$+#= m !"#$%&'()*+(,)-I/)0J9 +$3 56K" +$3& 25'7 +$3 %'7 K""2 6(:]

h !@:A;?[T !0& 8)&*+#&,%f* 86$, X+66 7")2& ?/&)+2$,* %" i"+, $ 4"5&),/&,%[)9, 86$, &5&, +7;%0&<;6+:&;%0&+) 29))&,% 86$,;$,#;%0&+);#"2%")= h D/86"<&)*' &*8&2+$66< */$66 .9*+,&**&*' X+66 *%"8 "77&)+,4 8)+5$%& 0&$6%0 2$)& 86$,* .&2$9*& %0&+) &/86"<&&* 2"96# 4&% 2"5&)$4& %0)"940 %0& 4"5&),/&,%[)9, 86$,= h !0& ,",[8$)%+*$, G&X+, A)"98 $,$6<q&# 0"X $ @&#+2$)&[6+:& 89.6+2 86$,' %0& :+,# +,*+*%&# ", .< I"9*& 1&/"2)$%*' X"96# )&*96% +, UUc /+66+", ?/&)+2$,* .&+,4;#)+5&,;7)"/;%0&+);8)+5$%&;+,*9)$,2&;%";%0&;4"5&),/&,%;r"8%+",=s (D>IAFC;D> D5&)< C&89.6+2$, *0"96# *%$,# 98 7") 0&$6%0 2$)& )&7")/ %0$% 2",%)"6* 2"*%' 8)&*&)5&* ^9$6+%< $,# 8)"5+#&* %0& 0&$6%0 2$)& %0$% ?/&)+2$,* #&*&)5&= !0+* /&$,* *%$,#+,4 98 $4$+,*% ()&*+#&,% -.$/$f* 0&$6%0 2$)& 86$,= !0& -.$/$ $#/+,+*%)$%+", +* $2%+,4 X+%0 &_%)&/& 0$*%&' 0"8+,4 %" 89*0 %0)"940 %0&+) 0&$6%0 2$)& &_8&)+/&,% $* 7$*% $* %0&< 2$,= @$:& ," /+*%$:&o%0&+) %+/&6+,& +* .$*&# ", X0$% X"):* 7") %0&/ 8"6+%+2$66<' ,"% ", X0$% X+66 )&*96% +, %0& .&*% 0&$6%0 2$)& 8"6+2< 7") ?/&)+2$,*= !0& )&2:6&** *8&&# X+%0 X0+20 %0&< $)& $%%&/8%+,4 %" i$/ %0)"940 %0+* &_8&)+/&,%;+*;$;4)$5&;%0)&$%;%" ?/&)+2$f*;0&$6%0;2$)&';$,# ?/&)+2$f*;0&$6%0= -9) 86$<."": ", %0+* +**9& +* *+/86& $,# *%)$+40%7")X$)#g F+40% 7") 0&$6%0 2$)& )&7")/ X0+6& 7+40%+,4 $4$+,*% %0& &6&/&,%* "7 %0& 1&/"2)$%*f 86$,* %0$% X+66 $#5&)*&6< +/8$2% 2$)& $,# 79)%0&) .$,:)98%;"9);2"9,%)<= C&89.6+2$,*;*0"96#;*%$,#;7+)/;$4$+,*%;&$20;"7;%0&;7"66"X+,4g h !0&;#&26+,&;+,;^9$6+%<;"7;2$)&;%0$%;X+66;2"/&;7)"/;$;4"5&),/&,%;2",%)"66&#;+,*9)$,2& "8%+",= h A"5&),/&,%;#&2+#+,4;X0$%;%)&$%/&,%*;X&;2$,;0$5&';$,#;X0";2$,;0$5&;%0&/= h !$_;0+:&*;%";8$<;7") ()&*+#&,% -.$/$f*;)+*:<;$,#;&_8&,*+5&;86$,= h 39%%+,4;@&#+2$)&;%";8$<;7") ()&*+#&,% -.$/$f*;)+*:< $,# &_8&,*+5&;86$,= h @")&;#&.%;$,#;/")&;*8&,#+,4 %0$% X+66;8)"6",4;%0&;)&2&**+",= h C9*0+,4;$,"%0&);76$X&#;.+66;%0$%;X+66;2"*%;%)+66+",* $,#;09)%;&_+*%+,4;0&$6%0;2$)&= h (9,+*0+,4 */$66;.9*+,&**&*;+,;%0+*;%+/&;"7;9,8)&2&#&,%&#;9,&/86"</&,%= h !0&;r89.6+2;86$,s;l;4$%&X$<;%" $ 4"5&),/&,%;%$:&"5&);"7;0&$6%0;2$)&= !0& C&89.6+2$, B$%+",$6 3"//+%%&& X+66 &,4$4& +, &5&)< $2%+5+%< X& 2$, %" *6"X #"X, %0+* /$# )9*0 X0+6& 8)"/"%+,4 *&,*+.6& $6%&),$%+5&* %0$% $##)&** 0&$6%0 2$)& 2"*%* $,# 8)&*&)5& ^9$6+%<= C&89.6+2$,* +, %0& L=E= I"9*& $,# E&,$%& 0$5& 8)"8"*&# $6%&),$%+5&* %0$% X"96# 0&68 /$:& 0&$6%0 2$)& /")& $77")#$.6& $,# &,*9)& %0$% 8$%+&,%* $,# #"2%")* )&/$+, +, 2",%)"6 "7 %0&+) 0&$6%0 2$)&;#&2+*+",*= (6&$*&;$##;<"9);5"+2&;$,#;<"9);%$6&,%*;%";%0+*;&77")% .&7")&;+%;+*;%"";6$%&=

,H:=:-"LG@<;=@>?
^^^MH:<:IODH:=:@LG@<;=@>?MID=
!0& CB3 2)&$%&# r!0& -.$/$ D_8&)+/&,%s X&.*+%& %" 0+406+40% %0& 1&/"2)$%* )+*:<' %)+66+", #"66$) &_8&)+/&,% X+%0 "9) 0&$6%0 2$)& *<*%&/= -, %0+* X&.*+%& <"9 X+66 7+,# ,9/&)"9* %""6* %" $66"X <"9 %" *0$)& <"9) "88"*+%+", %" %0& 1&/"2)$%*f 0&$6%0 2$)& 86$, $,# &#92$%& 5"%&)* +, <"9)

*%$%&= !0+* 4)$,# &_8&)+/&,% ", ?/&)+2$ +* $ )+*: "9) 2"9,%)< 2$,,"% $77")# $,# X& ,&&# <"9) 0&68;%";*%"8;()&*+#&,%;-.$/$f*;&_8&)+/&,%= +:AO;>P-#D;>?CT h ()&*+#&,% -.$/$ $,# 1&/"2)$%* $)& 2",#92%+,4 $ 4)$,# &_8&)+/&,% X+%0 "9) &2","/<' "9);2"9,%)<';$,#;,"X;"9);0&$6%0;2$)&= h ()&*+#&,% -.$/$f* /$**+5& *8&,#+,4 &_8&)+/&,%* 0$5& 2)&$%&# /")& #&.% %0$, $% $,< "%0&);%+/&;+,;"9);,$%+",f*;0+*%")<= h !0& ()&*+#&,% &_8&)+/&,%&# X+%0 $ j\V` .+66+", #"66$) .9#4&%[.9*%+,4 *%+/969* 86$, $,# 9,&/86"</&,% +* *%+66 )+*+,4= !0& ()&*+#&,% &_8&)+/&,%&# X+%0 .$,:* $,# $9%" 2"/8$,+&*';$,#;,"X;X&f)&;",;%0&;0"":;7");%&,*;"7;.+66+",*;"7;#"66$)*;X+%0;,";&_+%;86$,= h B"X %0& ()&*+#&,% +* 8)"8"*+,4 /")& #&.% $,# /")& )+*: %0)"940 $ %)+66+", #"66$) &_8&)+/&,%;X+%0;"9);0&$6%0;2$)&= h 1&/"2)$%* $)& 8)"8"*+,4 $ 4"5&),/&,% 2",%)"66&# 0&$6%0 +,*9)$,2& *<*%&/' X0+20 X+66 2",%)"6;2$)&';%)&$%/&,%*';/&#+2+,&*;$,#;&5&,;X0$%;#"2%")*;$;8$%+&,%;/$<;*&&= h !0+* 0&$6%0 2$)& &_8&)+/&,% X+66 0$5& 2",*&^9&,2&* 7") 4&,&)$%+",*' .9% ()&*+#&,% -.$/$;$,#;1&/"2)$%*;X$,%;%";)$/;%0+*;6&4+*6$%+",;%0)"940;3",4)&**;+,;%X";/",%0*= h ()&*+#&,% -.$/$f* 0&$6%0 2$)& &_8&)+/&,% +* %"" /920' %"" 7$*%' %"" *"",= -9) 2"9,%)< 2$,,"%;$77")#;%";7+_;0&$6%0;2$)&;%0)"940;$;)9*0&#;&_8&)+/&,%= h ?/&)+2$,*;X$,%;0&$6%0;2$)&;)&7")/;%0$%;$##)&**&*';,"%;+,2)&$*&*';2"*%;");#&.%= h A"5&),/&,% %$:&"5&) +* %0& X)",4 X$< %" 4" l 0&$6%0 2$)& #&2+*+",* *0"96# )&/$+, .&%X&&,;%0&;#"2%");$,#;%0&;8$%+&,%=

%<:IO@?;>P-QD<-/@:A?9I:<@
%<:IO@?;>P-(9@IOA;C?T h 8F<<DP:?@CT >#&,%+7<;0&$6%02$)&;*9))"4$%&*;+,;&$20;/&#+$;/$):&% h E%$%&;"77+2+$6* h 1"2%")* h E/$66;O9*+,&**;-X,&)* h F$/+6+&* h E&,+")* h #<;>?-)I?;_;?[ m E%$%&;A-(;*%$%&/&,%* m (6$2&;-8[D#*;.<;*%$%&;*9))"4$%&*

h h h h

m G&%%&)*;%";%0&;D#+%") !:E;D-)I?;_;?[ m O"":+,4;6"2$6;$,#;,$%+",$6;*9))"4$%&* +X-)I?;_;?[ m O"":+,4;6"2$6;$,#;,$%+",$6;*9))"4$%&* *@^-.@E;: ]F$2&."":';!X+%%&)';&%2=d 8?<@@?-+9@:?@< ]()"%&*%")*;"9%*+#&;1&/"2)$%;&5&,%*d

&DI:A-":<>@E-.@E;:-"_@>?T &DI:?;D>T ?* *"", $* 8"**+.6&' <"9) "77+2& *0"96# #&2+#& ", $ 6"2$%+", 7") $ %"X, 0$66= ? *+/86& 20&2:6+*% 7") $ 6"2$%+", +,269#&*g *8$2& 7") $% 6&$*% Z` $%%&,#&&*' %$.6&* 98 7)",% 7") +,5+%&# 49&*% *8&$:&)*' $9#+" *&% 98 ]2",*+#&) 9*+,4 %$.6& /+2)"80",&* *" *8&$:&)* 2$, 0$5& $ #+*29**+", X+%0"9% &$20 0$5+,4 %" *8&$: $% %0& 8"#+9/d' *8$2& 7") $ 8)&**W0$,#"9%* %$.6&' $,# $#&^9$%& 8$):+,4= >%&/* <"9 *0"96# 0$5& ", 0$,# 7") %0& &5&,%g 8+8& n #)$8& ]+7 $5$+6$.6&d' %$.6&*W%$.6& 26"%0*';/+2)"80",&*';&%2= #;IO;>P 4DF< #:>@AT >7 <"9 0$5& #&2+#&# %" 0$5& &_8&)%*W49&*% *8&$:&)* $% %0& &5&,%' %0&)& $)& $ 7&X %0+,4* %" 2",*+#&)= !0&)& $)& *"/& &_8&)%*W8)"7&**")* X0" 0$5& $ 4""# 0$,#6& ", 0&$6%0 2$)& $,# 2$, &$*+6< .)&$: +% #"X, 7") <"9) $9#+&,2& %" &_86$+, %0& 0+*%")< "7 %0+* 8)"8"*$6 $,# X0$% X+66 0$88&, +7 6&4+*6$%+", 6+:& %0+* +* 8$**&# .< %0& 7966 3",4)&**= ?##+%+",$66<' <"9 *0"96# 2",*+#&) 6"2$6 .9*+,&** "X,&)* ") .9*+,&** 4)"98* ]*920 $* $ 6"2$6 30$/.&) "7 3"//&)2&d X0" X+66 .& /"*% +/8$2%&# .< %0& 8$**+,4 "7 %0+* 6&4+*6$%+",= !0&< 2$, 8)"5+#& $ %&*%+/",< )&4$)#+,4 %0&+);"X,;8&)*8&2%+5&= 0D<=:? QD< "_@>?`+;=@`S:?@T !<8+2$66<' %0& %"X, 0$66* $)& 86$,,&# %" 6$*% $88)"_+/$%&6< ",& ]Ud 0"9)= !0+* 6&$5&* )""/ 7") &5&)<",& 8$)%+2+8$%+,4 %" 0$5& "8&,+,4 *%$%&/&,%*' $,# %0&, $% 6&$*% RZ /+,9%&* 7") "8&, #+$6"49&= K"9 *0"96# 2",*+#&) 0"6#+,4 $ 7")9/ 6+:& %0+* .&7")& 69,20 %+/& ]X0&%0&) +% +* ", $ X&&:#$< ") X&&:&,#d= K"9 ,&&# %" #&%&)/+,& +7 <"9) &5&,% X+66 .& "8&, %" %0& 89.6+2' ") +7 +% +* +,5+%& ",6<= J+66 <"9 .& +,5+%+,4 8)&** %" 2"5&) %0& %"X, 0$66T J+66 <"9 .& %$:+,4;^9&*%+",*;7)"/;%0&;$9#+&,2&T K"9 *0"96# X"): X+%0 <"9) 6"2$6 /&#+$ %" 0$5& $ r#$< "7s $)%+26& +, <"9) .+44&*% #$+6< ,&X*8$8&) 8)&5+&X+,4 %0& &5&,%= !0+* X+66 $6*" 0&68 4&,&)$%& /")& $%%&,#$,2&' ."%0 X+%0 <"9) 2",*%+%9&,%* $,# 6"2$6 /&#+$= E&,# <"9) )&/+,#&) /&#+$ $#5+*")< "9% .&7")& V $=/= *" +% 4&%* %" %0& $**+4,/&,% &#+%")* .&7")& %0&+) /"),+,4 86$,,+,4 /&&%+,4= E20&#96& $ 7&X )$#+"W%5 +,%&)5+&X*;%0&;/"),+,4;"7;%0&;&5&,%;%";#";$;8)&5+&X=
#<@CCT

+@=GA:?@-&@??@<C-?D-?9@-"E;?D<
+@=GA:?@-R-a-!@GFHA;I:>C-)<@-0D<-/@:A?9-(:<@T 1&/"2)$%* +, e tE%$%&u $,# J$*0+,4%", X"96# 6+:& &5&)<",& %" %0+,: C&89.6+2$,* #",f% X$,% 0&$6%02$)& )&7")/= !0& %)9%0 +* %0&)& $)& /$,< 4""# C&89.6+2$, 86$,* "9% %0&)& %0$% $## %" %0&

0&$6%02$)& #&.$%& l %0&< i9*% 0$5&,f% .&&, 4+5&, %0& %+/& "7 #$< +, J$*0+,4%",= K&*' %0& 8$)%< "7 20$,4& +* 98 %" %0& *$/& "6# 8"6+%+2$6 %)+2:*= J0+6& %0& 1&/"2)$%* X$,% %" *8&,# %)+66+",* "7 "9) %$_ #"66$)* %" 0$5& 4"5&),/&,%[)9, 0&$6%02$)& %0$% X+66 )9, %0& *$/& X$< $* <"9) 6"2$6 1@N' C&89.6+2$, $6%&),$%+5&* 7"29* ", )&7")/+,4 0&$6%02$)& )&*8",*+.6<= !0$% /&$,* 2",%)"66+,4 *"$)+,4 +,*9)$,2& 2"*%*' /$:+,4 *9)& X& 4&% %" *&& "9) #"2%")* $,# 0$5& %0& ^9$6+%< "7 2$)& X& ,"X &_8&2% l X+%0"9% 0$,#+,4 "9) 0&$6%02$)& #&2+*+",* "5&) %" %0& 4"5&),/&,% $,# X+%0"9%;.)&$:+,4;%0&;.$,:= +@=GA:?@-5-a-1D_@<>=@>?-!F>-/@:A?9-(:<@-b;AA-#F?-)=@<;I:-0:<?9@<-'>?D-S@H?T J0+6& )&7")/+,4 "9) 0&$6%02$)& *<*%&/ +* ,&2&**$)<' 89%%+,4 "9) 2"9,%)< 79)%0&) +,%" #&.% %" #" +% +*,f%= 1&/"2)$%* +, J$*0+,4%", 0$5& $6)&$#< *8&,% %)+66+",* "7 %$_8$<&) #"66$)* %0+* <&$) $,# %0&+) 0&$6%02$)& 86$, +* ", %)$2: %" *8&,# %)+66+",* "7 #"66$)* /")& l $66 /",&< X& #",f% 0$5& $,# #&7+,+%&6< 2$,f% $77")#= !0& 8)&*+#&,% *$+# 0& X"96#,f% )$+*& %$_&* ", 9* +, %0& /+##6& 26$**' .9% X+%0 %0& #&.% $6)&$#< 26+/.+,4' +%f* 0$)# %" *&& 0"X 0& 2$, :&&8 0+* 8)"/+*&*= I&$6%02$)& )&7")/ +*;$,;+/8")%$,%;9,#&)%$:+,4';.9%;%0&)&;$)&;*%+66;/$,<;^9&*%+",*;%0&;8)&*+#&,%;,&&#*;%";$,*X&)= +@=GA:?@-Ka-1D_@<>=@>?-!F>-/@:A?9I:<@-b;AA-+:O@-)^:[-)=@<;I:>BC-(9D;I@T !0& 1&/"2)$%* $)49& %0&+) 4"5&),/&,%[)9, 86$, X+66 *"/&0"X .)+,4 2"/8&%+%+", %" "9) 0&$6%02$)& *<*%&/= C&$6+%< +* %0$% X0&, %0& 4"5&),/&,% 2"/8&%&*' 4"5&),/&,% X+,*= ? 4"5&),/&,% 86$, X"96# 9,#&)29% 8)+5$%& +,*9)&)*' 7")2+,4 %0&/ "9% "7 .9*+,&** $,# /$:+,4 7") $ %$:&"5&) ", 0&$6%02$)&= 1" <"9 )&$66< X$,% %0& 4"5&),/&,% #&2+#+,4 0"X /920 +% X+66 2"*% %" 0$5& <"9) 20+6#f* $88&,#+_ "9% ") X0&%0&) ") ,"% +% X+66 .& 2"5&)&# .< +,*9)$,2&T D5&)<",& $4)&&* X& ,&&# %" )&7")/ "9) 0&$6%02$)& *<*%&/' .9% %0&)& $)& .&%%&) "8%+",* %0$% X+66 :&&8 9* +, 20$)4&;"7;"9);"X,;0&$6%02$)&= +@=GA:?@-Za-1D_@<>=@>?-!F>-/@:A?9I:<@-b;AA-S<;_@-$G-(DC?CT ()&*+#&,% -.$/$ $,# %0& 1&/"2)$%* *$< %0&+) 4"5&),/&,%[)9, 0&$6%02$)& 86$, X+66 6"X&) 2"*%*' .9% X+%0 $ jU[b %)+66+", 8)+2& %$4' +%f* 0$)# %" .&6+&5& 0"X $,<%0+,4 .&2"/&* 20&$8&) .< .&+,4 /")& &_8&,*+5&= G+:& X& 0$5& *&&, X+%0 *" /$,< "9%["7[2",%)"6 4"5&),/&,% 8)"4)$/*' &5&)<%0+,4 %0& 4"5&),/&,% %"920&* 4&%* /")& &_8&,*+5&= J+%0 $ .$66"",+,4 ,$%+",$6 #&.%' %0& 1&/"2)$%* $)& 6"":+,4 %" 8$< 7") %0&+) 4"5&),/&,%[)9, 86$, X+%0 %$_ +,2)&$*&* ", &5&)<%0+,4 7)"/ 0&$6%02$)& .&,&7+%* %" $ ,$%+",$6 *$6&* %$_= !0+* /&$,* &5&)<",& X+66 8$< +, %0& &,#= I&$6%02$)& )&7")/ +* $, +/8")%$,% 9,#&)%$:+,4 $,# %0& 1&/"2)$%* ,&&# %" *6"X #"X, $,# /$:& *9)&;&5&)<",&;0$*;%0&;7$2%*= +@=GA:?@-Ya-1D_@<>=@>?-!F>-/@:A?9I:<@-b;AA-0D<I@-)=@<;I:>C-?D-3D;>-1D_@<>=@>?-#A:>T J+%0 ()&*+#&,% -.$/$ $,# 1&/"2)$%* %)<+,4 %" 4$+, *988")% 7") %0&+) 4"5&),/&,%[)9, 0&$6%02$)& 86$,' %0&< $)& *$<+,4 ?/&)+2$,* X+66 .& $.6& %" :&&8 %0&+) 29))&,% 86$,= !0& 8)".6&/ +* &*%+/$%&* *0"X /+66+", "7 ?/&)+2$,* X+66 .& 7")2&# %" 6&$5& %0&+) 29))&,% 86$, 7") %0& 4"5&),/&,% ",&= B"% %" /&,%+", $66 %0& .9*+,&**&* %0$% X"96# *+/86< *%"8 "77&)+,4 +,*9)$,2& .&2$9*& %0& 4"5&),/&,% #"&*= J0< X"96# <"9 8$< 7") 2"5&)$4& +7 *"/&",& &6*& X+66T >' 6+:& /$,< "%0&) ?/&)+2$,*' $/ 0$88< X+%0 /< #"2%") $,# X$,% %" :&&8 /< 29))&,% 86$,= E6"X #"X,' 6+*%&, %" %0& 8&"86& $,# 4&% %0+*;0&$6%02$)&;)&7")/;)+40%=

!!!
!"#$%&'(%)*%+,-%.-/0)1#2"3%4"+#'3"1%5'66#++--7 89:%;#(<+%=+(--+%=>?%@"<,#3A+'3?%B757%C:::8%D%EC:CF%GH8DGI::%D JJJ7A'/72'6 4'+%"0+,'(#K-$%)*%"3*%2"3$#$"+-%'(%2"3$#$"+-L<%2'66#++--7

UU


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:66352
posted:7/21/2009
language:English
pages:12