SIPA_Newsletter 06 01 2011 by leangeng

VIEWS: 4 PAGES: 20

									          ព្រឹត្តិបត្របណ្ណ្រល័យ
      ផ្ទះលេខ ៩ ផ្លូវលេខ ២១ បេអប់សំបុតេលេខ ៣១ ភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជជា ទូរសព្ទ: (៨៥៥-២៣) ២១២ ៤០៧
លេខពិសេស  ទូរសារ: (៨៥៥-២៣) ៩៨៧ ៩០៨    វេបសាយ: www.sipar.org   អុីម៉េល: siparcom3@online.com.kh
ការអានសម្រ្រប់ទាំងអស់គ្ន្រ            គាំទេ និងសហការឧបត្ថម្ភដយ
មាតិកា            សាររបស់លោក ហុក សុទ្ធិ នាយកអង្គការសុី�៉ ............................................១

               បណា្ណេល័យសមេេប់កុមារ បើកទ្វេរនៅក្នុជងបណា្ណេល័យសម្តេច ..........................២

               បណា្ណេល័យមួយ ដេលកើតចេញពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកភូមិ ..................................៤

               សិសេសសាលាបឋមសិកេសាកំពង់ថ្ម ានសៀវភៅក្នុជង ........................................៦

               បណា្ណេល័យណាំកិន ជាចលករបណ្តុះគំនិតាន.............................................៩

               នៅពេលដេលវត្តារាមចូលរួមជំរុញការាន ................................................១២

               ក្មេងៗកេីកេ រត់ទទួលរថយន្តបណា្ណល័យចល័តសុី�៉េ ....................................១៤

               កុមារតូចៗចុះឈ្មេះចូលរៀនក្នុជងមណ្ឌលកុមារភូមិបឹងខេយាង ...........................១៦
    គណៈកម្មការព្រឹត្តិបត្របណ្ណ្រល័យ

 បទយកការណ៍រូបភាព និងនិពន្ធ

  លោក គី សុខលីម

  លោក លាង ដឺលុច

 វាយអត្ថបទ រចនាទំព័រ វិចិត្ររូបភាព និងជំនួយការបច្ច្រកទ្រសទូទៅ

  លោក គី សុខលីម

  លោក លាង ដឺលុច

  លោក សុខ ពេជេ

 គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្រយ និងក្រសម្រួល

  លោក ហុក សុទ្ធិ           : នាយកអង្គការសីុ�៉

  លោកសេី បេាទេីស ម៉ុងតារីយ៉ុល : ទីបេឹកេសាបច្ចេកទេស

  លោក ឈឿង ឆេងហាក់           : អ្នកសមេបសមេួលកម្មវិធីអភិវឌេឈអំណាន

  លោក សំ លាងអេង            ៈ អ្នកទទួលខុសតេូវផ្នេកបណ្តុះបណា្តេល

 ផ្ន្រកបោះពុម្ពផ្រសាយអង្គកការសុីប៉្រ

  លោក ស៊ុនហេង ម៉េងឈាង

  លោក ហួត សារិទ្ធ
សាររបស់លោក ហុក សុទ្ធិ នាយកអង្គការសុី�៉


                              - enARBHraCaNacRkkm<úCa BMuTan;manRKwHsßan
                                sRmab;bNþúHbNþalbNÑarkSenAeLIy.
                              - tYGgÁnana ¬sßab½nGb;rMRKb;lMdab;fñak; nigGgÁkar
                                minEmnrdæaPi)al¦ BüayambegáItm:UDul sRmab;
                                bNþúHbNþalbNÑarkS eTAtamlT§PaB eBl
                                evla nigmeFüa)ayerog²xøÜn. sßanPaBenH )an
                                  I     ú     u    ;
                                eFV[karbNþHbNþalBMTan;mansþgdarYm cMENk
      karGPivDÆbNÑal½ysRmab;kumar enAtam          ÉbNÑarkS CYbnwgPaBRseBcRsBilkñúgkargar
salabzmsikSaénRBHraCaNacRkkm<úCa )ancab;epþIm          eRBaHmindwgRtUvGnuvtþtamm:UDulNamYy [)an
enATsSvtSr_ 1990 edIm,IcUlrYmcMENkkñúgkarkat;          smRsb.
bnßyGnkçrPaB nigBRgwgKuNPaBGb;rM EdlenHCakmµvtßú                 ú
                              - kgVHxatkarbNþHbNþalbnþ nig]bkrN_smRsb
sMxan;mYy éneKalneya)ayrbs;RksYgGb;rM yuvCn          sRmab;begáItTMnak;TMngGaCIB rvagbNÑarkSsala
nigkILa.                            eronenATUTaMgRbeTs.l.
      kñúgnamCatYGgÁsMxan;mYy kñúgkarGPivDÆvis½y     edayELk sBaØaNviC¢manmYycMnYn )anelceLIg
GMNan nigCaédKUrbs;RksYgGb;rM yuvCn nigkILa GgÁkar       edIm,IelIkTwkcitþ dl;karGPivDÆbNÑal½ysalaeron
su)I a: )ancUlrYmy:agskmµkñúgkarbegáItbNÑal½yenA        nigkarbNþúHbNþalbNÑarkSdUcCa³
tamsalabzmsikSa bNþúHbNþalbNÑarkS nig            - GnuRkwtürbs;raCrdæaPi)al cuHéf¶TI 09 Ex mifuna
e)aHBume< sovePAGMNanbEnßmCaPasaExµr sRmab;kmar nig
                        u       qñaM2009 sþIBIkarerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;
yuvv½y. Cak;Esþg rhUtdl;eBlbc©úb,nñenH GgÁkar         RksYgGb;rM yuvCn nigkILa Edl)anEcgGMBIkar
suI)a: )anbegáItbNÑal½ycMnYn 206bNÑal½y enAkñúg        RbKl;Parkic© dl;naykdæanGPivDÆkmµviFIsikSa
RKwHsßansikSanana kñúg24extþ-raCFanI. Tak;Tgnwg        RKb;RKgbNÑal½y nigbNþúHbNþalbNÑarkS.
kargarbNþúHbNþalvij GgÁkarsuI)a: k¾)anbNúþH         - karbBa©Úlm:UDúlbNÑal½y nigesovePAsRmab;
bNþalbNÑarkSRbmaN 1000 nak;pgEdr. TnÞwmKña           kumareTAkñúgkmµviFIbNþúHbNþalKrusisSenAtam
enH esovePAcMnn 1lank,al RtUvCaCag 90cMNgeCIgRtUv
         Y                       salaKruekaslü raCFanI-extþ-Rkug.
)ane)aHBum<edayGgÁkarsuI)a: cMENkÉkmµviFIGMNan      kic©shkarrvagGgÁkarsMxan;² EpñkbNÑal½ynig
eRkABIsalaeron¬bNÑal½ycl½t bNÑlytammnÞeI BTü
                      ½       GPivDÆGMNan SIPAR - Room To Read - SVA )anQan
tamBn§naKar.l.¦ kMBugRtUv)anBRgIk.                  I
                             dl;karbegátEpnkarskmµPaBrYm edIm,IKaMRT nigshkar
      bnÞab;BI)ancUlrYmkñúgkarbNþúHKMnit énkarGan  RbkbedayRbsiT§iPaBCamYyRksYgGb;rM yuCn nig
kñúgry³eBlCag10qñaM knøgmkenH GgÁÁkarsuI)a:)an      kILa. kñúgRkbx½NÐkic©shkarenH kargarerobcMsþg;da
begáItRBwtþibRtelxBiessmYyenH sþIBIbTBiesaFEpñk     bNÑal½ybzmsikSa EdlmankarcUlrYmBIRKb;tYGgÁ
bNÑal½ymYycMnYn Edlcg)anRkgBIkmµviFInana.        Bak;B½n§ kMBugdMeNIrkareq<aHeTArkeCaKC½ymYy.
RKUbeRgon tMNagshKmn_ nig«BukmþaysuT§Et)an             enATIbBa©b; sUmEføgGMNrKuNdl;RksYgGb;rM
bBa¢ak;fa GMNan)anpøas;bþÚrTmøab; Gakb,kiriya nig)an   yuvCn nigkILa cMeBaHkic©shkar nigkarxitxMGPivDÆ
bNþúHR)aCJasµartIkUnRbusRsIrbs;BYkeK.          vis½ybNÑal½y enAbzmsikSa. sUmEføgGMNrKuN
      eTaHy:agenHk¾eday bBaðamYyenAekItmanenA    nigekatsresIrCaBiess cMeBaHbNÑarkSénsalabzm
eLIy. EpñkbNþúHbNþalbNÑarkS enARbQmmuxnwg        sikSaTaMgGs; Edl)annigkMBugEtbMeBjkargard¾Bisidæ
bBaðamYycMnYn EdlbNþalmkBIktþasMxan;² dUcxag       edIm,IbeRmIdl;karGb;rM nigkarGPivDÆrbs;kumarkm<úCa.
eRkam³

                                          ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ     ១
                        បណ្ណ្រល័យសម្រ្រប់កុមារបើក

                       ទា្វ្ររ នៅក្នុងបណ្ណ្រល័យសម្ត្រច

                            អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ

                           ហ៊ុន ស្រន និងលោកជំទាវ

     bNÑal½ysaFarN³sRmab;kumar EdleTIbbegáIteLIgenAkñúgbNÑal½yFM énviTüal½ybwgRtEbk )anTaj
 kumartUc² EdlFøab;cMNayeBledIrelgGt;RbeyaCn_[gakmkkarkMsanþ tamry³esovePAvij. esovePA
 )aneFVI[kumarmanPaBkøahan nigmansuCIvFm’.

 bNÑal½ybwgRtEbk-PñMeBj ³ ebIkTVarkalBIcug                 Üø
                           bMeBjebskkmµrbs;xn edayepþatsar³sMxan;bEnßmeTA
 Exvicäika qñaM2010 bNÑal½ysaFarN³sRmab;       elIkumartUc² CaBiesskumarenAtamsalabzmsikSa
              ú
 kumar EdlmanTItaMgenAxagkñgbNÑal½yFM énbNÑal½y   nigshKmn_. enATIenH esovePACaeRcIn RtUv)aneKdak;
 semþcGKÁmhaesnabtIeteCah‘unEsn nigelakCMTav     taMgedIm,ITak;TajGarmµN_kumartUc² dUcCaesovePA
 enAkñúgviTüal½ybwgRtEbk )annwgkMBugTak;Tajkumar   rUbPaB esovePAEbbniTanRbvtþisa®sþ.l. kumar
 )any:ageRcIn. Cak;Esþgbc©úb,nñenH bNÑal½ykumar   tUc² kMBugsb,ayrIkraynwgGMNanrbs;xøÜn . RkEs
        I              Y
 saFarN³fµRsLagmYyenH TTYlkumar)ancMnn50nak;     EPñkswgEtminRBic kumarI sWn RsIlkçN_ Gayu
  ú                  ú
 kñgmYyéf¶². karseRmcebIkbNÑal½ykumar kñgbNÑal½y   12qñaM jjwm nigbgðajGMBIplRbeyaCn_ Edl)anBI
 semþcGKÁmhaesnabtIeteCah‘un Esn nigelakCMTav    GMNan edayeBaleLIgfa ³ :´mkTIenHedIm,IGanesovePA
 KW)anekIteLIgcMeBl   EdlRbeTskm<úCaenAxVHxat   ´cUlcitþGanesovePARbvtþisa®sþ BIeRBaHvaeFVIeGay
 bNÑal½ysRmab;kumar.                 ´qab;yl;qab;dwgBIRbvtþisa®sþnana dUcCaRbvtþierOg
                           PñMsMeBA stVepSat nigGIVepSg² :.
 kumarEbrmkkMsanþ edayGanesovePA               bNÑal½y nigesovePAenATIenH k¾CakEnøgsRmab;
     minEmnmanEtRBHsgÇ sa®sþacarü m®nþI-     [kumarpøas;bþÚrTmøab;GaRkk;rbs;xøÜn BIkaredIrelg
 raCkar buKÁliktamsßab½n b¤nisSitenaHeT Edl     \tRbeyaCn_ eGayEbrmkrkkarGanesovePAvij.
 RtUvkarGMNanenaH kumartUc² k¾kMBugEteRskXøan kñúg  enAminq¶ayBIKñab:unµan kumarI mut NarI mñak;eTot Gayu
 karcg;ecH cg;dwg EsVgyl; nigkMsanþ tamry³      12qñaM )anbEnßmfa :kalBIbNÑal½yenATIenHminTan;
 GMNanenHdUcKña. bNÑal½ysaFarN³mYyenH kMBug     ebIk enAeBlBYk´Gt;eron BYk´GgÁúyelgCECkKña

ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ  ២
\tRbeyaCn_. b:uEnþ\LÚvenH eBlTMenr ´mkGan PaBsb,ayrIkray>>> ehIyebIBYkeK )anmkmþgehIy
esovePAenATIenH :.                  BYkeKnwgmkmþgeTot¡ :.
                               bNÑal½y     minRtwmEtGacpþl;[kumarnUv
karGaneFVI[kumarmanvin½y nigmanesckþIkøahan      cMeNHdwg Tmøab;l¥enaHeT vaCakEnøgEdlGacCYYy
     eRkABIeFVI[kumarTTYl)ancMeNHdwgBIesovePA sRmalbnÞúkmYycMnYndl;«Bukmþay b¤GaNaBüa)al
bNÑal½y k¾CakEnøgbNþúHKMnitkumareGaymanvin½y Edlmankarmmajwk CamYymuxgarxøÜnpgEdr. elak
manesckþIkøahan nigmanqnÞ³ taMgBIv½yenAtUc. Gñk RsI m:UrI bBa¢ak;bEnßmfa :bNÑal½ykumar )anCYy
RsI gYn suxEkv bNÑarkS enAkñúgbNÑal½ykumar dl;matabita enAeBlEdlBYkKat;mmajwknwgkargar
)anerobrab;eGaydwgfa :kumarmankarpøas;bþÚr. BIdMbUg rbrCMnYj ehIyBMumaneBlevlaRKb;RKan;sRmab;Gb;rM
eLIy BYkeKBRgayEs,keCIgeBjxagmux eCIgRbLak; buRtabuRtI. bNÑal½ykumar KWCakEnøgkMsanþpg nig
suT§EtdI. b:uEnþ bnÞab;BImankarENnaMmk kumarmankar CakEnøgbegáItnUvcMeNHdwgpg :. elakRsI)an bnþeTot
   Úþ
pøas;brTmøab;GaRkk;ecjTaMgGs; .  :          fa :bNÑal½ykumar k¾CYykat;bnßyGMeBIG)aymux Edl
     kumarmanGayuBIr b¤bIqñaM EdlminTan;ecHGan k¾ kumarTTYl\T§iBl BImCÄdæanxageRkApgEdr :.
GaccUlbNÑal½yenH)anEdr. BYkeKminGaneT b:uEnþ         fñak;dwknaMbNÑal½ykumarsaFarN³ enAkñúg
BYkeKmkGgÁúysþab;erOgniTan b¤cUlrYmkñúgskmµPaB viTüal½ybwgRtEbksnüafa nwgBüayamRKb;rUbPaB
sil,³ nigEl,gkMsanþnana. elakRsI ywm m:UrI nigRKb;meFüa)ay edIm,ITak;TajkumarenAkñúgshKmn_
RbFanbNÑ a l½ y semþ c GKÁ m haesnabtI e teCa TaMgGs;[cUlmkGanesovePAenATIenH. GaneRcIn ekIn
h‘un Esn nigelakCMTav nigCaRbFankariyal½y cMeNH GaneRcInceRmInR)aCJa.
TTYlbnÞúkEpñkbNÑal½yTUTaMgRbeTs énRksYgGb;rM
yuvCn nigkILa )anR)ab;[dwgfa³ :ekµg²mankar
sb,aycitþEmnETn enAeBleK)anesovePAl¥² man
rUbPaBl¥² ehIymanxøwmsarl¥. eBlbNÑarkSniTan
eGayBYkeKsþab; EkvEPñkrbs;BYkeKeBareBjeTAeday
                                        ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ    ៣
                              បណ្ណ្រល័យមួយដ្រល
                              កើតច្រញពីទឹកចិត្ត
                              របស់អ្នកភូមិ
                                   sisSanusisS     enAkñúgsalabzmsikSa
                                I u        M ñM
                              KirsvNÑvgS extþkBg;qag )ansÁal;BaküfabNÑal½y
                              taMgBIqñaM 1994 mkemø:H b:uEnþkarGankñúgRKaenaH man
                              k®mittictYcb:eu NÑaH. edayemIleXIjBIsar³RbeyaCn_
                              énbNÑal½y eTIbenAqñaM 2001 RbCaBlrdækñúgmUldæan
                              rYmKMnitKñabric©aKfvikaCarbs;xøÜn ksagbNÑal½y
                              mYybnÞb;. eBlenH TaMgsisS TaMgRKU nigRbCaBlrdæ
                              kMBugsb,ayrIkrayTTYlcMeNHdwg       BIbNÑal½y
                              tUcmYyenH.

 salaKirIsuvNÑvgS-kMBg;qñaMg ³ bnÞab;BIeKarBePøgCati         cMENkenAÉxagkñúgbNÑal½yvij sisSanu-
 nigTg;CatienAema:g 7RBwkrYc sisSfñak;metþyüRbmaN     sisSepSgeTot kMBugGgÁúyGanesovePA nigsisSmYy
 20 nak; )anrt;sMedAeTAbNÑal½y EdlGñkRKUmñak;rg;caM    cMnYn kMBugKUrpat;rUbCaRkumtUc² edaykþIrIkray. TaMg
 enATIenaHCaeRsc. eRkayBICRmabsYrGñkRKUbeRgon       enHCaskmµPaBkñúgbNÑal½y énsalabzmsikSa
 rYc sisStUc²GayuBI 4 eTA 5 qñaM TaMgenaH cab;epþImGgÁúy  KirIsuvNÑvgS EdlsßitenAkñúgPUmisaRsþ XMuERsfµI
 elIkRmal\dærg;caMsþab;karniTanerOg BIsMNak;GñkRKU     Rsukreloep¥ór extþkMBg;qñaMg.
 CYn Kwmyan; enAy:muxbNÑal½y.                    GñkRKU CYn Kwmyan; manRbsasn_[dwgfa
      GñkRKU CYn Kwmyan; Gayu 55 qñaM CabNÑarkS    bNÑal½ysalabzmsikSaKirIsuvNÑvgS kMBugedIrtYnaTI
 mñak; kñúgcMeNambNÑarkSbInak; kñúgbNÑal½y énsala     y:agsMxan;       ú   ;      i   i
                                         kñgkarpþlceM NHdwgdl;ssSanussS
 bzmsikSaKirIsuvNÑvgS EdlRtUvdak;evnKñaRKb;RKg       elakRKU GñkRKU nigRbCaBlrdæ kñúgshKmn_mYyenH
 bNÑal½ykMBugeBjniym sRmab;sisSanusisS enA         tamry³esovePACit 648cMNgeCIg EdlmanenAkñúg
 kñúgsalabzmsikSaCnbT Edlmancm¶ayBITIRbCMuCn        bNÑal½yCnbTmYyenH.
 extþkMBg;qñaMg Cit 5KILÚEm:Rt.                   BaküfabNÑal½y manvtþmanenAkñúgsala
      mat;GanGkSrpg édebIkesovePApg GñkRKU      bzmsikSaKIrIsuvNÑvgS taMgBIqñaM 1994 mkem:øH tam
 CYn Kwmyan; eFVI[kumarTaMgenaHpÞúHsMeNIc tam       ry³karpþÜcepþImKMnitrbs;RbCaBlrdæ kñúgshKmn_
 sac;erOgniTanrbs;Kat;. yUr²mþg GñkRKUeqøótGb;rMsisS    nigsmaKmkñúgRsukmYy eQµaHnagkRgI. EtkalenaH
 kMueGayyktRmab;tamtYGgÁGaRkk;      kñúgsac;erOg.   bNÑal½ysßitkñúgRTg;RTaytUctacb:ueNÑaH.
 ehIyebImantYGgÁl¥ GñkRKUk¾niyayfa :kUn²RtUvyk            edIm,IeqøIytbnwgtRmUvkarrbs;GñkGan Edlman
 tRmab;tamtYGgÁenH tYGgÁenaH eTIbkøayxøÜnCakUnl¥      enAkñúgshKmn_ KN³kmµkarRTRTg; sala )anpþÜcepþIm
 sisSl¥ :.                         KMnit edIm,Isagsg;bNÑal½yfµImYy. b:uEnþ ]bsKÁcm,g

ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ   ៤
EdlCakgVHfvika )anenArg;caMBYkeKrYcehIy. enAkñúgqñaM   salabzmsikSaKirIsuvNÑvgS )anelIkeLIgfa eday
2002 KN³kmµkarmanEtR)ak; 500duløar enAkñúg        sarEtkm<úCa CaRbeTsFøab;qøgkat;s®gÁamCaeRcIn
     Y             I
éd EdlcMnnenH minGacGnuBaØat[BYkeKeFVG)IV anFMdeuM LIy.            w
                             TsvtSr_ dUecñHfñak;dknaMRbeTs )anGnuvtþeKalneya)ay
dUecñH yuT§nakarEsVgrkfvika k¾)ancab;epþImeLIgEdr.    EckrMElkcMeNHdwg BImñak;eTAmñak; tameKalkarN_ Gñk
RbFanKN³kmµkar )anGMBavnav[mankarrYmviPaK         ecHeRcIn beRgonGñkecHtic GñkecHtic beRgonGñkminecH.
                             b:uEnþ mksm½ysklPavUbnIykmµenH karGb;rMTamTar
                             [mankareCOnelOn. manmuxviC¢axøH elakRKU GñkRKU
                             eyIgRsavRCavbEnßmeTot edIm,IeGaycMeNHdwgrbs;xn  Üø
                                          iI
                             RsbtamTMenIbkmµ énkmµvFsikSarbs;RksYgGb;rM yuvCn
                             nigkILa.
                                  elakmanRbsasn_bnþfa kalBIeBlminTan;
                             manbNÑal½y karsikSarbs;sisS enAkñúgsala
                             eronelak mank®mitGanexSay. eRkayeBlman
                             bNÑal½ymk KuNPaBsikSa nigkarGanrbs;sisS
                             mankarrIkceRmIny:agxøaMg.
Tan BIGñkBak;B½n§TaMgGs; EdlCasmaCikKN³kmµkar           tamelak Kwt can;sIha bNÑal½yminRtwm
RTRTg;sala EdlrYmmanelakRKU GñkRKU RBHsgÄ         EtCYydl;sisSsalab:ueNÑaHeT matabitasisSkñúg
RbCaBlrdæmUldæan. minEtb:ueNÑaH yuT§nakarérGgÁas     shKmn_      k¾)anTTYlcMeNHBIbNÑal½ytamry³
R)ak;enH )aneTAdl;RbCaBlrdæRKb;Rcklðk Edl         esovePAksikmµ EdlniyayBIdMNaMbEnø karciBa©wmstV
    þ
eBjcitnwgcUlrYmcMENk kñúgkarksagbNÑal½yenH.        sRmab;elIkkm<s;CIvPaBBYkKat;pgEdr.
8>000erol 16>000erol 100>000erol suT§swg              kñúgmYyéf¶² bNÑal½yenHTTYlsisSCag
EtCakarrYmcMENkrbs;mnusSTaMgGs;Kña enAkñúg        200nak;      cUlGanesovePAEdlBYkeKcUlcitþGan
shKmn_. Gñklk;eRKOgsMNg; k¾)ancUlrYmcMENk         edayesrI.
tamry³karlk;smÖarsMNg;bBa©úHtémøpgEdr.               bNÑal½y CaRKUbeRgond¾manRbsiT§iPaB
     TIbMput GKartémøEt 3>435 duløar )anelcCa    EdlGacGb;rMkumaredaymindwgxøÜn. BYkeK)anpøas;bþÚr
rUbrageLIg. nayika salabzmsikSa KirIsuvNÑvgS       \riyabTrs;enAtamry³karGanenH.
GñkRsI sM suxa manRbsasn_fa :RbCaBlrdæ enAkñúg
mUldæaneyIg )anyl;dwgBIsar³RbeyaCn_ énkarGan
esovePA dUecñHeTIbBYkKat;rIkray kñúgkarbric©aKR)ak;
bnþicbnþÜctamlT§PaB edIm,IykmkksagbNÑal½y
enH. bc©úb,nñ minEmnmanEtsisSkñúgsalarbs;eyIg
eT EdlcUlGanesovePAenATIenH. RbCaBlrdæ sisSa-
  i U
nussSBIPmi nigsalaepSgeTot k¾)ancUlGanesovePAkñg ú
bNÑal½yeyIgEdr :. bNÑal½yCaXøaMgcMeNHdwg
sRmab;sisS nigRKU.
     elak Kwt can;sIha EdlCanaykrgén

                                           ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ     ៥
 សិស្រសសាលាបឋមសិក្រសា
 កំពង់ថ្ម អានសៀវភៅក្នុង
 បណ្ណ្រល័យធម្មជាតិ
     RKUbeRgonenAkñúgsalabzmsikSakMBg;fµ nigmatabitasisS )an[témøbNÑal½y faCaXøaMgcMeNH.
 salabzmsikSakMBg;fµ CasalaKMrUmYyrbs;extþkMBg;FMEdl)anerobcMbNÑal½ys¥at)at manbNÑal½y
 FmµCati sRmab;sisSGgÁúyGanesovePA nigsikSaedayrIkray.
 kMBg;fµ-kMBg;FM ³ RKan;EtqøgputexøagTVarsala enAxag EtcUleTACit. enAkEnøgenH RtUv)aneKsresrGkSrFM²
                            u            i ú
 sþaMéd KWCasYnc,ard¾Rss;RtkalmYy EdlmanxüúH BImxfa : bNÑal½yFmµCati : sßtenAkñgsalabzmsikSa
 GgÁúybIbYnbgáb;xøÜnkñúgsYnc,ar. sMeLgsisSCECk kMBg;fµ kñúgXMukMBg;fµ RsuksnÞúk extþkMBg;FM.
 Kña sMeLgGanesovePAkan;Etlan;B¤ enAeBleKkan;        bNÑal½yFmµCati KWCaEpñkmYyénbNÑal½y

ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ  ៦
                   I
rbs;salabzmsikSaenH EdlRtUv)anbegáteLIgsRmab;         GñkRKU elakRKU énsalabzmsikSakMBg;fµ
[sisSanusisS GgÁúyGanesovePA eFVIlMhat;Edl      bBa¢ak;fa bNÑal½yFmµCati CaesaP½NPaBrbs;
RKUdak;[eFVIenApÞH b¤CakEnøgEdlsisSanusisS naMKña   salapg CakEnøgEdlpþl;pasukPaB lMEhkay nig
sikSaCaRkum BIeRBaHenAtamxüúHnImYy² manbMBak;     CakEnøgsRmab;sisSsikSa mincMeBaHkarGanesovePA
edaykþarexon tuGgÁúy. enABIeRkaybNÑal½yFmµCati    EtmYymuxenaHeT.
enH GKarbNÑal½ymYybnÞb; dac;BIbnÞb;sikSa k¾ebIkTVar      enAqñaM2005 salabzmsikSakMBg;fµ manbnÞb;
cMhrg;caMGñkGanpgEdr. GñkRKU Gan supara: Ca      bNÑal½ymYy EdlsßitenACab;bnÞb;sikSa b:uEnþeday
bNÑarkS manRbsasn_[dwgfa sisSFM² BYkeKcUlcitþ     manCMnYybdiPaKfvikaBIGgÁkar Room to Read rYmpSM
ykesovePABIbNÑal½y eTAGgÁúyGanenAkñúgbNÑal½y     CamYyfvikashKmn_ bnÞb;bNÑal½ymYydac;BIbnÞb;
FmµCati eRcInCagmkGgÁúyGankñúgbNÑal½y.        sikSa )anpuseLIgenAkñúgqñaM2009 CamYykarbMBak;
     edaysarEtmanbriyakasl¥ manpáacMruHBN’    esovePAGansm,ÚrEbbCag 1 000 k,al .
GñkRKU supara: GHGagfa minEmnmanEtsisSsala      TnÞwmKñaenH bNÑal½yFmµCati k¾)anbegáIteLIgRBmKña
kMBg;fµeT EdlykesovePAeTAGgÁúyGankñúgbNÑal½y     enaHEdr edayfvikarbs;RbCaBlrdæ kñúgmUldæanpÞal; .
FmµCati sisSBIsalaepSg RbCaBlrdæ k¾mkx©I        :bNÑal½yKWCaXøaMgcMeNH. karsikSa\tRsavRCav
esovePABIbNÑal½y eTAGgÁúyGanenAkñúgbNÑal½y      sisSnwgminmanKMnitGPivDÆn_eT :. enHCaRbsasn_
FmµCatienaHEdr. KYrbBa¢ak;fa eKkRmeXIjsalabzm     rbs;GñkRKU hg; tI RbFanbec©keTskmµviFIsikSafñak;
sikSa manbNÑal½yFmµCatideU cñHNas; Biesssala     TI 4 nigtMNag[nayksalabzmsikSakMBg;fµ. Gñk
enAtamCnbT. edaysarEtmanbNÑal½yFmµCatienH       RKU hg; tI elIkeLIgfa bNÑal½ymansar³sMxan;
ehIy eTIbsalabzmsikSakMBg;fµ køayCasalaKMrU      Nas; kñúgkal³eTs³énkarsikSa Edlmankar
mYy kñúgextþkMBg;FM .                 RbkYtRbECgxøaMg dUceBlbc©úb,nñenH. :ehtuGI)anCa´
                                        ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ    ៧
                      Y
 fabNÑal½ysMxan;? ´elIk]TahrN_my EdlTak;Tgnwgkar
 sikSaGMBIraCFanIPñMeBj . sisSEdleronBUEk BYkeKminEmnecHEt
 GMBIPñMeBjEtmYy tamRKUbeRgonenaHeT. BYkeKRtUvRsavRCav
 extþepSg²eTot BIeRBaHkarRbLg minEmnecjviBaØasaEtPñMeBj
 enaHeT. dUecñH ebIKµanbNÑal½y etIsisSeTARsavRCavenA
 ÉNa ? :.
      salabzmsikSakMBg;fµ mansisScMnYn 518nak; kñúg
 enaHRsI 237nak;. sisSTaMgGs; )ancUlbNÑal½y )ansÁal;
 bNÑal½yTaMgGs;Kña . GñkRKU hg; tI niyayfa :sisSminTan;ecH
 Gan RtUv)anGñkRKUbNÑarkS b¤RKUbnÞúkfñak;Gan[sþab; :.
      bNÑal½yminRKan;EtCakEnøgtmál;esovePA Tuk[sisS
 cUleTAykmkGanenaHeT skmµPaBnana RtUv)anbegáIteLIgedIm,I
 CakarTak;TajsisS nigbMpusKMnitsikSarbs;BYkeK kargarTaMg
 enaH CaParkic©rbs;GñkRKUbNÑarkS.
      Caerogral;RBwk mun[sisScUlGanesovePA GñkRKUEtg
 EtnaMsisSelgEl,gkMsanþ hat;R)aN. bnÞab;BIGanesovePA
 rYc GñkRKUdak;CalMhat;[BYkeKeFVI. lMhat;maneRcInEbb eBlxøH
 CakaEtgerOg CakarsresrkMNaBü b¤CakarKUrrUb.
      karsakl,gR)aCJarbs;sisSenH eFVI[eyIgdwgBIkarrIk
 ceRmIncMeNHdwgrbs;sisS. tamry³karGanesovePA BYkeK
 mankaryl;dwgCMuvijbBaðasgÁm BYkeKsÁal;Cm¶Wqøg dUcCaRKun
 pþasaybkSI sÁal;Cm¶WeGds_ sÁal;Cm¶WRKunQam. sisSTaMg
 enaH eKGacKUrCastVman; stVTa CamYykarBnül;BIviFIkarBarxøÜn
 kMu[qøgCm¶W BIkarsMGatxøÜnCaedIm .
      GñkRsI RsI lun Gayu 50qñaM rs;enAkñúgPUmikMBg;fµ XMukMBg;fµ
 RsuksnÞúk manRbsasn_fa karGanBitCaeFVI[kUnsisSqøat
 nigeronBUEk. GñkRsIEdlmankUn2nak;kMBugeronenAkñúgsalaenH
 bBa¢ak;fa³ :BYkeK)anTTYlcMNat;fñak;elx1 b¤elx2CaRbcaM.
 ´yl;fa karGanenHvasMxan;Nas;. dl;eBlekµgcUlcitþGan
 esovePA vaRsLaj;esovePA RsLaj;karsikSa. kUn´TaMgBIr
 nak;enH BYkeKxMGanesovePAral;éf¶ BYkeKx©IesovePABIsala mk
 GanenApÞHCaRbcaM : .
ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ    ៨
  បណ្ណ្រល័យណំកិន
  ជាចលករបណ្តុះគំនិតអាន
     eRkamCMnYyrbs;GgÁkar Room to Read salabzmsikSa
  NaMkin mitþPaBkm<úCa-Cb:un EdlmanTItaMgkñúgextþkMBg;cam )anman
  lT§PaBbegáItCabNÑal½ymYy kñúgsalaeronrbs;xøÜn. TaMgsisS
  TaMgelakRKUGñkRKU )aneRbIR)as;bNÑal½ymYyenH CafñalbNþúH
  cMeNHy:agsMxan;.

NaMkin-kMBg;cam ³ :sisSTaMgGs; enAkñúgsala      minGacemIlrMlg)an. elak hU Duk nayksala
rbs;´ BYkeKsb,ayrIkraynwgcUlGanesovePA kñúg      )anelIkeLIgfa bNÑal½ytUcmYyenH )anedIrtYnaTI
bNÑal½y. eTaHbICasisSfñak;TI1 fñak;TI2 Edlmin     ya:gsMxan; kñúgkarbMpusKMnitGandl;sisSanusisS
GanGkSr)an k¾BYkeKcUleTAsþab;GñkRKUbNÑarkS Gan    pþl;cMeNHdwgTUeTAdl;BYkeK KWcMeNHdwg EdlelakRKU
erOgniTan sþab;mitþPkþiGan nigemIlrUbPaBkñúgesovePA  GñkRKU min)anbeRgonenAkñúgfñak;. müa:geTot bNÑal½y
pgEdr. minRtwmEtb:ueNÑaH BYkeK)anx©IesovePA BIsala  k¾mantYnaTIkñúgkarBRgwgsmtßPaBelakRKU GñkRKUpg
ykeTA[«Bukmþay bgb¥úÚnenAÉpÞHGaneTot : enHCasmþI   Edr. elaknayk hU Duuk manRbsasn_bnþfa :enA
d¾rIkrayrbs;nayksalabzmsikSaNaMkin mitþPaB      CnbT minmanesvalk;esovePA TsSnavdþI b¤kaEsteT
km<úCa-Cb:un enAeBlsYrfa etIsisSanusisScUlcitþ    manEtesovePAkñúgbNÑal½y CaRbPB pþl; B½t’man [BYk
GanesovePAb¤Gt;?.                   eyIgdwgxøH² BIkarvivtþn_rbs;sgÁm :.
     salabzmsikSaNaMkin mitþPaBkm<úCa-Cb:un       kñúgv½yCag30qñaM sm,úrRsEGm ragesþIg
      ú i i u             M
manTItaMgkñgPUmNaMkn XMman RsukéRBQrextþkBg;cam.   elaknayksala hU Duk manRbsasn_CamYysñam
taMgBIsgÁmra®sþniym       rhUtmkdl;qñaM2009   jjwmfa :kalBIminTan;manbNÑal½y sisSfñak;TI3
salaeronenH eTIbEtmanbNÑal½y.             b¤TI4 GanGkSrmindac;eT. Etdl;eBlmanbNÑal½y
     sb,aycitþ eBleXIjbNÑal½yCaerOgmYy      sisSfñak;TI3 GacGanGkSry:agsÞat;. eRkABIGan
b:uEnþtYnaTIbNÑal½y KWCaerOgsMxan;mYyeTot Edl     enAsala sisSGacx©IesovePAykeTAGanenAÉpÞH
                           eTot. enAÉpÞH sisSminGanEtmñak;ÉgeT «BukmþayeK
                           bgb¥Ún mitþPkþi suT§Et)anGanTaMgGs; :.
                               cMeBaHelak hU Duk bNÑal½y Gb;rMTaMgsisS
                             I           I     w
                           begánsmtßPaBTaMgRKU begánkaryl;dgdl;RbCaksikr
                           kñúgshKmn_ :.

                           TidæPaBkñúgbNÑal½y
                               enAeBlbNÑal½yebIk b¤biT sisSTaMgGs;RtUv
                           emIlGkSr enAelIbnÞHkþarmYy EdlcgBüÜrenAmat;TVar
                                        ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ    ៩
         :        :
 cUlbNÑal½y bNÑal½yebIk : b¤ bNÑal½ybiT . Bakü:    rbs;BYkKat;eLIy. GñkRKUbNÑarkS)anniyayfa BYk
 enH vaminxusBIBakü EdleKsresr enAmat;TVarhagFM²    Kat;sb,aycitþeTAvij enAeBleXIjsisSanusisS
 kñúgTIRkugfa “ Open ” nig “ Close ” enaHeT. esovePA  TaMgenaHecHGan ecHsresr y:agpuspulenaH.
 Cag 1000k,al RtUv)anteRmoby:agmanrebob enAelI         CamFüm kñúgmYyéf¶sisSCag 100nak; Gan
 eFñIrdak;esovePA tamtYGkSrcMNgeCIgesovePA. bnÞab;   esovePA. esovePA EdleyIgmanPaKeRcIn CaesovePA
 BIedIreRCIserIsesovePA EdlxøÜneBjcitþ)anehIy     erOgeRBg erOgniTan esovePARbvtþiRsukPUmi edImkMeNIt
 sisSanusisS RtUvRtLb;mkGgÁúyGanesovePACMuKñaenA    stVCaedIm.
    U
 Étutc² EdlRtUv)anCUtsm¥aty:agrelag. GanesovePA        eRkABIkarGanesovePA sisSanusisS)an
 cb; sisSxøHykesovePAdak;cMkEnøgvij sisSxøHeTot    eRbIR)as;bNÑal½y CakEnøgKUrKMnUr nigsresrGtßbT
 k¾ykesovePAdak;xuskEnøg ehIyGñkxøHk¾ePøcxøÜn ePøc   epSg² tamKMnitrbs;BYkeK. pÞaMgKMnUr GtßbTl¥²
 ykesovePAeTATukkEnøgedIm tamkarENnaMrbs;Gñk      RtUv)anGñkRKUbNÑarkS eRCIserIsykmkdak;taMgkñúg
 RKU. TIbBa©b; kargarTaMgenaH )anFøak;eTAelIGñkRKU   bNÑal½y CakarelIkTwkcitþdl;sisSanusisSepSg²
 bNÑarkS. eTaHy:agenHkþI vaminEmnCakargarQWk,al    eTot edaysarBYKeKmanKMnitécñRbDit.
ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ  ១០
    salabzmsikSaNaMkin mitþPaBkm<úCa-Cb:un
mancm¶ayRbmaN 5KILÚEm:Rt BITIRbCMuCnpSaréRB                កុមារី ធឿន សេីរ័ត្ន:

TTwg. munqñaM2009 salaeronenH )anTTYlesovePA               ានសៀវភៅ ធ្វើឲេយខ្ញុជំរៀនពូកេ

BIsalakRmg ykmk[sisSGan b:uEnþkarGan
enAeBlenH mineqøIytbeTAnwgesckþIeRskXøanénkar
cg;Ganrbs;sisSenaHeT     BIeRBaHesovePAmantic
esovePAdEdl² nigKµanbnÞb;GgÁúyGaneTotpg. enAqñaM        kumarI eFOn RsIr½tñ KWCakumarImñak; EdlxM
2009 GgÁkar Room to Read )anpþl;esovePA       beBa©jsMeLgGanenAkñúgbNÑal½y kñúgcMeNam
smÖar sRmab;Tukdak;esovePA exµAéd b‘íc Rbdab;Rbda  sisSCaeRcInnak;eTot. manGayu9qñaM eronfñak;TI3
pat;BN’ Rbdab;KUrrUbPaBmYyQut edIm,IbegáItecj    kumarIkMBugGanesovePAy:agrGil enHk¾edaysar
CabNÑal½yenAqñaM 2009.               EtRsIr½tñ )ancUlGanesovePAral;éf¶. :eBlNa´
                          Ganmindac;BaküNamYy ´eTAsYrGñkRKU b¤mitþPkþi
                          rbs;´. esovePANaBi)akGan ´RtUvykvamk
                          Ganral;éf¶ yUr²eTA ´Ganva)anl¥. ´cUlGan
                          esovePAkñ ú g bNÑ a l½ y ral; é f¶ m i n EdlxaneT
                          :RsIr½tñniyay. kumarI eFOn RsIr½tñ CakUnbgkñúg
                          cMeNambgb¥ÚnBIrnak;      Edlman«BukmþayCa
                          ksikr. kumarI RsIr½tñ )anepþImcUlGanesovePA
                          kñúgbNÑal½yenAedImqñaM 2010 eBlEdleK
                          cUleronfñak;TI3. RsIr½tñniyayfa muneBlcUl
                          bNÑal½y eKeron)anelx20 kñúgcMeNamsisS
                          kñúgfñak; 30nak;. b:uEnþcab;BIeKepþImGanesovePAmk
                          karsikSarbs;eK )anbþÚrBIelx20 mkelx 2 b¤3
                          vij. sm,úrRsEGm Bak;GavBN’s sMBt;exµA
                          kumarI eFOn RsIr½tñ niyayfa Caerogral;éf¶ ebIsin
                          CanagminecjeTACYyeFVIkargar«Bukmþay enAÉ
                          valERseTenaH kumarIEtgEtGanesovePAbeNþIr
                          eFVIkargarpÞHbeNþIr.
                                     Ú
                               e: Bl´emIlb¥n eBldaM)ay k¾´GanesovePA
                          Edr. Caerogral;éf¶ eRkABIGanesovePAenAsala
                          ehIy ´RtUvx©IesovePAeTAGanenApÞH. BukEm:rbs;´
                          k¾GanesovePArbs;´Edr.         Kat;niyayfa
                          esovePATaMgenaH l¥emIl :. erobrab;)anRtwmenH
                          kumarI eFOn RsIr½tñ k¾elIkesovePAerOgniTan Edl
                          mancMNgeCIgfa :ecAGacm’esH : ykmkGan
                          bnþeTot .

                                        ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ    ១១
                                 enAeBlenaH mNÐlenH manTItaMgenAkñúgsala
                            )alI énvtþviharsYK’. edIm,IerobcM[eTACakEnøgGan
                            esovePAsmrmü nigeqøIytbnwgcMnYnGñkGand¾eRcInenaH
                            karpþÜcepþImKMnit edIm,Isagsg;GKarfµImYy )anekIteLIg.
                            RBHecAGFikarvtþ RBHviharsYK’ RBHnam eyOn y:n KWCa
                            GñkdwknaMbegáIt[manGKarmNÐlenHeLIg. RBHetC-
                            KuN )anpþl;TItaMgenAkñúgvtþ ehIy)ancMNayfvika
                            mYyEpñkFM edIm,Isg;GKartémø 12mWunduløar.
                                              Ö ú
                                 GgÁkarsI)u a: KWCaGñk]btßmbNþHbNþalCIvclkr
                            nigpþl;esovePATaMgGs;mkkñúgbNÑal½yenH taMgBIqñaM
                                   ø         u ¢
                            2007 mkem:H. esovePARKb;mxviCa EdlTak;TgnwgkmµvFI   i
                            sikSarbs;sisS nigcMeNHdwgTUeTA rYmmanGkSrsil,_
     នៅព្រលដ្រល
                                   ii ii
                            rUbviTüa RbvtþvTüa PUmvTüa erOgRbelamelakCaedIm RtUv)an
                            erobcMTukdak; ya:gerobry enAtameFñIrénTUdak;esovePA
                                             M
                            EdleKdak;bBaÄrenARsbCBa¢ag. Caerogral;éf¶ mnusS
    វត្តអារាមចូលរួម                RbmaN 50nak; manekµg mancas; sisS nigGñkPUmi
                            )ancUlmkGan nigx©IesovePABImNÐlenH.
      ជំរុញការអាន                         ú           M
                                 enAkñgGKarfµI manlabBN’sbkBgman; CamYy
                            k,ac;rcna d¾Rss;s¥at kMBs;2Can; EdleTIbEtRtUv
:mNÐlGb;rMsRmab;TaMgGs;Kña :enAkñúgXuMviharsYK’ KW   sem<aF kalBI Exemsa qñaM2010 elakta
CaRbPBbNþúHR)aCJaGñkPUmi. ekµgcas; RbusRsIsuT§Et    nU suxum sk;sáÚveRBag GgÁúyenAelItueQIEvgmYy
)anmkeRkbCBa¢k;ykcMeNHdwg BImNÐl EdlRtUv)an      enAkñúgGKarmNÐlGb;rMsRmab;TaMgGs;KñaenH. Kat;
begáIteLIgeRkamkarpþÜcepþImrbs;RBHsgÇ.         )anebIkesovePARbvtþisaRsþkm<úCa GanmþgmYyTMB½r²
                            ya:gs¶at;es¶óm nigy:agykcitþTukdak;CamYysisS
                            Rbus² fñak;mFümsikSamYyRkumeTot. CYbCamYy
 viharsYK’-extþkNþal ³ ema:g 9RBwk elaktaGayu     GñkniBn§rbs;GgÁkarsIu)a: elakta nU suxum )anerobrab;
 69qñaM )anFak;kg;mkdl;GKarbNÑal½yfµIRsLagmYy     fa elaktaEdlrs;enAkñúgPUmiéRBcas; cMgayRbmaN
 EdlmanTItaMgenAkñúgTIFøavtþviharsYK’. minEmnCa    2 KILÚEm:t BImNÐlenH EtgmkGanesovePAenATIenH BI
 karcEmøkeLIy Edlelakta nU suxum RtUvmkGan      2 eTA 3éf¶ kñúgmYys)aþh_. elaktaGanesovePA
 esovePAenATIenH. t,itkEnøgenH manRTg;RTayCa     niyayGMBIRbvtþisaRsþ sasna RbéBNI. elakta
 bNÑal½yk¾BitEmn b:uEnþkEnøgGanesovePAenH RtUv)an
 ehAfa :mNÐlGb;rMsRmab;TaMgGs;Kña : BIeRBaHmNÐl
 b¤bNÑal½yenH min®Kan;EtTTYlkumar sisSanusisS
 Etb:ueNÑaHeT EfmTaMgGñkPUmi mnusScas; k¾cUlmkGan
 esovePA enATIenHpgEdr. Tmøab;EbbenH )ancab;
 epþImtaMgBIqñaM 2007 mkemøH EdlCaqñaMénkardak;[man
 mNÐlGb;rMsRmab;TaMgGs;KñaenH.
ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ  ១២
nU suxum Edl)anpþl;sar³sMxan;dl;mNÐlGb;rM        CaRbFanmNÐlGb;rsRmab;TaMgGs;KñaenH RbCaCn
sRmab;TaMgGs;Kñaya:gxøaMgenH )anGHGagy:agdUecñHfa    enAkñúgPUmiCit nigPUmiq¶ayBImNÐl Etg)anmkGan nigx©I
  :
³ mNÐlenH CakEnøgbNþHú cMeNHdwg. Gan)aneRcIneTA va   esovePA CamYysisSanusisSEdr. tayaycas;²
Gb;rMeyIg[ecHrs;enARsLaj;Kña Gt;Fµt; samKÁIKña :.    )anmkGan b¤x©IesovePAFm’. rIÉGñkPUmi )anmkGan
     enAelICBa¢aMg manbiTpÞaMgRkdasBaküesøak    esovePA EdlTak;Tgnwgvis½yksikmµCaedIm. RbFan
CaeRcIn EdlTUnµan[mnusSxitxMGan. Baküesøak       mNÐl)anbBa¢ak;bEnßmfa rhUtmkdl;eBlenH mNÐl
TaMgenaH mandUcCa :GaneRcIn ekInR)aCJa : :cMeNH     rbs;elak manesovePARbEhl 3 000 k,al Edl
CaGahar R)aCJaCaGavuF :.                suT§swgEtCaGMeNayrbs;GgÁkarsIu)a:. esovePA
     enAkñúgpñt;KMnitRbCaCnExµrsm½yedIm vtþGaram  TaMgenH )anBRgwgsµartI nigcMeNHdwgkumar nigyuvCn
KWCakEnøgbNþúHcMeNHdwgy:agsMxan;. enAkñúgeBlenH     enAkñúgPUmiy:ageRcIn. elak Ect qat )anBnül;
RBHecAGFikarvtþRBHviharsYK’ RBHnam eyOn y:n       y:agdUecñH³ :´CaGñkeFVIkarkñúgvis½yGb;rMenATIenHCaeRcIn
kMBugGnuvtþKMnitenH. RBHGgÁ)anRbwgERbgRKb;y:ag edIm,I  qñaM ´emIleXIjBIkarpøas;bþÚrCaviC¢manrbs;kumarenA
eFVI[mNÐlenHmandMeNIrkar CaRbeyaCn_sRmab;        kñúgPUmi. \LÚvBYkeKqøat²Nas; køahan nigecH
mnusSTUeTA. eRkAEtBIesovePAEdlCaGMeNayrbs;       KYrsm. BYkeK)ankat;bnßykaredIrelg\tRbeyaCn_
GgÁkarsIu)a: RBHecAGFikar KWCaGñkpþl;kar]btßmÖcMeBaH  ehIymkCYbCMuKñaGanesovePA enATIenHvij :.
                                 kumara sl; eso Gayu 17 qñaM CasisSfñak;TI
                            10 énviTüal½yviharsYK’ ]sSah_mkGanesovePA
                            enAkñúgmNÐljwkjab;Nas;. mkxøÜnÉgpg RKU[
                            mkpg. sl; eso niyayR)ab;fa :´cUlcitþGan
                            esovePARbelamelak. GanesovePAenATIenH man
                            GarmµN_fa RsLHl¥ mindUcGankñúgfñak;eroneT :. enA
                            Ek,rKñaenH suPak; Gayu 19 qñaM kMBugGanesovePA
                            Edlni y ayGM B I r ebobeFV I C M n Y j eGay)aneCaKC½ y .
                            :BukEm:´niyayfa ebI´minenApÞHk¾hIcuH [Et´mk
buKÁlikbInak; EdleFVIkarenAkñúgmNÐlenH. RBHecA     bNÑal½y. Kat;sb,aycitþ ebI´mkGanesovePA
GFikarvtþ eyOn y:n )anmansgÇdIkafa :Gatµacg;[          :
                            enATIenH .
                  I
RbCaCnecHdwg[)aneRcIn )anCaGatµabegát[manmNÐl          mNÐlGb;rMsRmab;TaMgGs;Kña ebIkTVarTTYlGñk
enHeLIg. enAeBlBYkeKmkGanesovePATIenHBi e ss      GanRKb;v½y RKb;eBlevla. b:uEnþ edIm,IBRgIkskmµPaB
ekµg² BYkeKminmaneBleTARbRBwtþGMeBI\tRbeyaCn_      nigTmøab;énkarGan CIvclkrmñak;¬bNÑarkS¦ RtUvdwk
epSg²enaHeLIy. eRkABIedIrtYCakEnøgpþl;cMeNHdwg     ykesovePAmYycMnYneTAtamPUminana ehIye)aHTItaMg
ehIy mNÐlk¾)anCYydl;sisSRkIRk Edlminman         enAtamsalaqTan edIm,ITuk[GñkPUmi nigkumarkñúg
lT§PaBTijesovePApgEdr. eKGacmkx©IesovePA        PUmiTaMgenaH )anGanesovePAdUcKña. enHKWCaqnÞ³
enATIenH :.                       bNþúHKMnit nigTmøab;[RbCaCnExµrGanesovePA dUc
    mNÐlenH GacCakEnøgBiess b¤CakEnøgKMrUmYy    EdlBaküesøakmYyEdlRtUv)aneKsresr biTenAelI
 ú                  ú
kñgcMeNambNÑal½yCaeRcIneTot enAkñgRbeTskm<Ca ú     CBa¢aMg énmNÐlGb;rMsRmab;TaMgGs;Kñafa :rUbkayBwg
BIeRBaHfa ebItamkarGHGagrbs;elak Ect qat Edl      Gahar R)aCJaBwgesovePA :.

                                           ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ      ១៣
                             ក្ម្រងៗក្រីក្រ រត់ទទួលរថយន្ត
                             បណ្ណ្រល័យចល័តសុី�៉្រ ខ្ល្រំង
                             ជាងរត់ទទួលឪពុកមា្ត្រយខ្លួន

 kumarkñúgshKmn_RkIRk enAkñúgPUmiGnøg;KgfµI xNÐdegáa raCFanIPñMeBj kMBugvk;vInwgkarGan.
 karGan)ankøayeTACaTmøab;xanmin)an rbs;kumarenAkñúgshKmn_RkIRkmYyenH .

 Gnøg;KgfµI-PMñeBj ³ enAevlaema:gRbEhlCaCag9RBwk     :kumarenATIenH rt;TTYlLanbNÑal½y xøaMgCagrt;TTYl
 rfynþbNÑal½ycl½trbs;GgÁkarsIu)a: )anrMkilxøÜncUl    «Bukmþayrbs;BYkeKeTAeTot :.
 dl;kñúgPUmiGnøg;KgfµI sgáat;éRBQr xNÐdegáa
 raCFanIPñMeBj. sMeLgrfynþ EdlpÞúkeTAeday        bNÑal½ycl½tsIu)a: CYykumarRkIRk [ecH
 esovePAya:geRcInenAxagkñúg )anTak;Taj[kumarecj     snSMcMeNH
 BIkñúgpÞHRKb;²Kña. minEmnRKan;EtTak;Taj[BYkeKecj        kalBIminTan;manvtþmanbNÑal½ycl½trbs;
 mkemIlrfynþFmµtaenaHeT tamBitkumarTaMgenHecj      GgÁkarsIu)a:cUlmk kumarenATIenH PaKeRcIn)ancMNay
 mkehIy naMKñart;RbsactameRkayrfynþbNÑal½y       eBledIrelg\tRbeyaCn_eRcIn. b:uEnþ cab;taMgBIman
 cl½tEtmþg. GñkxøH Gt;Es,keCIg GñkxøHGt;Gav nigGñk   vtþmanbNÑal½ymk kumarRkIRkenAkñúgPUmi )anEkERb
 xøHeTotminTan;TaMgsitsk;RtwmRtUvpg. BYkeKts‘Urt;    Tmøab;BIx¢ilGanmkGanvij. bNÑal½ycl½ténGgÁkar
 tamrfynþbNÑal½ycl½t BIeRBaHBYkeKdwgc,as;fa       sIu)a: )aneFVIskmµPaBrbs;xøÜn cab;taMgBIbI b¤bYnqñaMmk
 rfynþbNÑal½ycl½tenHnwgnaMykesovePAfµI² mk[       ehIy enAkñúgPUmiRkIRkmYyenH. kBaØa Cin Narin
 BYkeKx©IeTotehIy. bnÞab;BIrfynþbNÑal½yQb;Pøam           ½            ú
                             bNÑarkSsµRKcitéþ nGgÁkarsI)u a:enAkñgPUmi )ankt;smÁal;
 kumartUc²cab;BIGayubI b¤bYnqñaMrhUtdl;Cagdb;qñaM    fa kumarkñúgPUmimanTmøab;l¥Cagmun. enAeBlBYkeK
 )anGgÁúyenAkñúgeragGKartUcmYy eFVIGMBIeQIRbk;     TMenr BYkeKnaMKñaGanesovePA CaCagkaredIrkMsanþ
 s½gásI edIm,IcaMsþab;karniTanerOgrbs;bNÑarkSén     \tRbeyaCn_. kBaØa)anbnþrMlwkfa ³ :kalBImun
 GgÁkarsIu)a:. enATIenH kumarTaMgGs;sEmþgGarmµN_    enAeBlGt;esovePAGan kumaredIrelgq¶ay². ekµgxøH
 nigbgðajkayvikareRskXøannwgkarGanEmnETn. kar      Føak;lUsøab;. ekµgRsIxøHRtUveKeFVI)abk¾manEdr. Et
             I    _
 Gan)ankøayeTACacMNGarmµNxanmin)an sRmab;kmar  u   \LÚvenH ecjBIsala ekµg²naMKñaGanesovePA enApÞH
 enAkñúgPUmiRkIRk Ek,rTIRkugPñMeBjmYyenH. GñkRsI KaMg  edaysuvtßiPaB :.
 sar:n Gayu57qñaM EdlmanecAmñak;rt;mkTTYlLan           kumarI eyOn suNa Gayu15qñaM kMBugQr
 edIm,Ix©IesovePAEdrenaH )anniyayrebobkMEbøgelgfa ³   enAkñúgpÞH )anniyayR)ab;rebobGwmeGombnþicfa xøÜneK

ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ  ១៤
cUlcitþGanEmnETn BIeRBaHGanyUr²eTA eFVI[eKecH
Bakükan;EteRcIneLIg². GñkRsI EG:l darIm Gayu32qñaM
RtUvCamþayrbs;kumarI suNa )aneqøIybEnßmmkfa³
:kUn´mYyeTot GanrhUttaMgBImanesovePArbs;GgÁkar
sIu)a:mk. vaKitEtBIGan KµanCYyeFVIkargarGVITaMgGs; :.
ecjBIpÞHmYycUlpÞHmYyeTot GñkPUmiRKb;KñaelIksresIr
BIsar³RbeyaCn_rbs;bNÑal½ycl½t. GñkRsI
em:g suxpan Gayu39qñaM kMBugdNþaMsø)an
niyayR)ab;Pøamfa bNÑal½ycl½tenH mansar³
sMxan;Nas;sRmab;kUnbInak;rbs;Kat;. edayQr
niyay GñkRsI)anbBa¢ak;c,as;²fa ³ :ebIeTaHbICapÞH´    dUc«Buk mþay rbs;BYkeKEdr :.
manEtcegáógeRbgkatk¾eday k¾kUn´TaMgbInak; enAEt        kBaØa Cin Narin cMNayeBleFVI
x©IesovePA mkGanminelaHeBl :.              bNÑarkSsµ½RKcitþCamYyGgÁkarsIu)a:
     enAkñúgPUmiGnøg;KgfµIenH RbCaCnPaKeRcInman        beRmIkar[GgÁkarsuI)a:minTTYl)ankéRmEmn b:uEnþ
CIvPaBRkIRk. RBwkeLIg«BukmþayPaKeRcInecjeTA       enHCaskmµPaBrYmcMENkCYysgÁm. kBaØa Cin Narin
RbkbrbrrksIGs;BpH ehIy RtLb;mkvijenAeBlyb;.
        u IÞ                   bNÑarkSsµ½RKcitþCamYyGgÁkarsIu)a: )anniyayfa³
pÞHxøHminmanTUrTsSn_[kUnemIleT dUecñHkumartUc²      :nagshkarCamYyGgÁkarsIu)a: BIeRBaHnagcg;CYykumar
RtUvkarEkGpSúk tamry³karGan b¤karniTanerOgBI       RkIRkenAkñúgPUmienH [ecHGanGkSrRKb;²Kña :. sßitkñúg
elakRKU GñkRKU. kBaØa Cin Narin bNÑarkSsµ½RKcitþ     TwkmuxeCOCak; kBaØaGayu24qñaMrUbenH )anbBa¢ak;
énGgÁkarsIu)a: )anniyayfa :kumartUc²cUlcitþsþab;erOg   bEnßmfa³ :PUmienH RkRTBüsm,tþiEmn kñúgeBlbc©úb,nñ
niTandUcCa³ erOgTnSaysIueck nigerOgTnSaynig       enH b:uEnþenAeBlGnaKt kumarenATIenH nwgmancMeNHdwg
etaCaedIm :. kBaØa Cin Narin EdlmantYnaTICaRKU      RKb;²Kña. mancMeNHdwgKWmanRTBü :.
metþyüshKmn_EdrenaH )anniyayCamYysMdIlH²fa            eRkABImanvtþmanbNÑal½ycl½t edayrfynþ rbs;
xøÜnKat;RtUv)anekµg²enAkñúgPUmienH ehAfama:k;² RKb;Kña  GgÁkarsIu)a:erogral;éf¶suRkenAkñúgPUmi GgÁkarsIu)a: )an
ehIyKat;vijk¾ehABYkeKvijfa kUn²Edr.           begáItbNÑal½yx©IesovePAenAkñúgpÞHGñkPUmi. bNÑal½y
     kBaØa Narin niyayTaMgemaTnPaBfa ³        enH TTYlxusRtUvedaykBaØa Cin Narin. kBaØaman
:eKehA´ma:k; BIeRBaHeKKitfa ´mansar³sMxan;        Par³ caMTTYlGñkx©IesovePA nigGñkRbKl;esovePA esÞIr
                             RKb;ema:g. esovePAGb;rMksikmµ esovePAerOgniTan
                             esovePAFm’.l. manenAkñúgbNÑal½yPUmienH.
                             Narin )anniyayfa³ :eBlxøHeKmkx©IesovePAenA
                             ema:g´hUb)ayk¾manEdr b:uEnþ´minGn;citþGVITaMgGs;.
                             ´TTYlsVaKmn_BYkeK :.
                                 tamry³vtþmanénesovePA nigeTBekaslü
                             bNþúHKMnitGanrbs;GgÁkarsIu)a: kumarenAkñúgPUmiRkIRk
                             enH nwgElgRkTaMgcMeNHTaMgRTBüsm,tþienAéf¶GnaKt.


                                           ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ     ១៥
 កុមារតូចៗ ចុះឈ្ម្រះចូលរៀន
 ក្នុងមណ្ឌលកុមារភូមិបឹងខ្រយាង
 កើនឡើងហួសកំណត់

     «BukmþayenAkñúgRsukkNþalsÞwg extþkNþal )anseRmccitþbBa¢ÚnkUnecAeTAmetþyüsala kan;EteRcIn
 eLIg² BImYyqñaMeTAmYyqñaM. edaysarEtkMeNIneRcInRCuleBk mNÐlkumarPUmibwgxüagminGacTTYlTaMgGs;
 enaHeT.
 bwgxüag-extþkNþal ³ begáItenAkñúgqñaM 1994 eday  EteRcIneLIg² BImYyqñaMeTAmYyqñaM rhUtmNÐlminGac
 GgÁkarCb:unehAkat;fa sIuvayex (CYK) mNÐlkumar   TTYl)an. CaFmµta mNÐlkMNt;ykkumar EtcMnYn50
 PUmibwgxüag RsukkNþalsÞwg extþkNþal kMBug     nak;kñúgmYyqñaM b:uEnþqñaMenH cMnYn)anekInrhUtdl;eTA
 TTYl)ankarKaMRTy:ageBjTMhwgBIshKmn_ kñúgeBl    55nak; eBalKWelIs5nak;. ebIeyagtamGñkRKUEdl
 bc©úb,nñenH. karKaMRTrbs;shKmn_cMeBaHmNÐl     beRgonenAkñúgmNÐl cMnYnGñkmksMucuHeQµaH manelIsBI
 kumarPUmibwgxüag KWEsþgeLIgtamry³karbBa¢ÚnkUnecA  55nak;enHeTAeTot b:uEnþmNÐlminGacTTYlyk)an.
 BYkeK [eTAcUleronenAkñúgfñak;metþyüsikSaenH kan;      GñkRKU G‘Uc bUra: RbcaMenAkñúgmNÐlkumarPUmi

ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ  ១៦
bwgxüag )anniyayR)ab;edayemaTnPaBfa :«Buk
mþaykumarenAkñúgPUmi\LÚvyl;dwgeRcIn BIsar³sMxan;            បទសមា្ភេសន៍បីសំណួរជាមួយ

énkarsikSa GIucwgehIy)anCaBYkKat;ykkUnecAmk              អ្នកគេូសរ មា៉េល័យ ាយុ ៤៥ ឆ្នេំ

                                    បងេៀននៅមណ្ឌលកុមារ
dak;enAkñúgmNÐlkan;EteRcIneLIg. kñúgmYyqñaM cMnYn
                                    ភូមិបឹងខេយាងតាំងពីឆ្នេំ ១៩៩៤
kUnsisS)anekIneLIgBI 5 eTA 10 nak; :.
     mNÐlkumarPUmibwgxüag TTYlkumarkñúgcenøaH
BI3 eTAeRkam 6qñaM. karsikSacab;epþIm enAema:g7RBwk                    ú
                              sMNYr ³ etI«BukmþaynaeBlbc©b,nñenH CYybeRgon
                              kUnecAenAeBlTMenrEdrb¤eT?
nigbBa©b;eTAvijenAema:g 3resol. GñkRKUcMnYn 3nak;     sr ma:l½y ³ cMeBaHsMNYrenH ´EbgEckCaBIr.
TTYlbnÞúkRKb;RKgkUnsisSCag50nak;enH Caerogral;       TImYy ³ ebIniyayBI«Bukmþay EdlmanGayueRcIn²
éf¶. kumarenAkñúgmNÐlenH manlkçN³xusBIkumar        cMNas;² BYkKat;minsUvxVl;xVayBIerOgkarsikSa
déTeTot Edlmin)ancUlsala. BYkeKmanPaBkøahan        rbs;kUnecAeT.
rYsrayrak;Tak; nigmansuCvFm’sgÁmKYr[cab;GarmµN.
             I              _  TIBIr ³ bIniyayBI«Bukmþayv½yekµg EdleTIb
                              mankUnmYy b¤BIrenaH BYkeKykcitþTukdak;CYy
RKan;EtePJóvcUldl;TIFøasalaPøam kumartUc² )anrt;      beRgonkUnecANas;. BYkeKTijesovePA[kUn
mkTTYlsVaKmn_Etmþg.                    emIl CMrujTwkcitþkUnecA[eronPasabreTs dUcCa
     GñkRKU G‘Uc bUra: RbcaMenAkñúgmNÐlkumar      PasaGg;eKøs b¤PasacinCaedIm. niyay
PUmibwgxüag )ankt;smÁal;fa :kumarenATIenH manPaB      CarYm «Bukmþayv½yekµg manKMnitmincg;[kUn
køahanNas; BYkeKh‘ansYrRKU edayminjejIt BYkeK       ecArbs;BYkeKeFVIERscmáareToteT eBalKWBYkeKcg;
                              [kUnecArbs;BYkeKeFVIkarenAkñúgkariyal½y Edl
køahanRbkbedaysuCIvFm’ eBalKWxusBIekµg² Edlmin       manR)ak;ExeRcIn. BYkeKCMrujTwkcitþkUn[eron
)ancUlmetþyü. kumarmincUlmetþyüxøaceKNas; :.        edIm,I)anR)ak;TijLanCiH.
GñkRsI Ca kBaØa mankUnBIrnak;Gayu 4qñaM nig        sMNYr ³ etIekµg²cg;eronEdrb¤eT ?
5qñaM eronenAkñúgmNÐlenH )anniyaysresIr          sr ma:l½y ³ tamkarsegátrbs;´ KWfaekµg²
KuNPaBGb;rMenAkñúgmNÐlenH mindac;BImat;eT. Gñk       \LÚvcUlcitþeron nigcUlcitþGaneRcInCagmun eBal
                              KWtaMgBIkumartUc²rhUtdl;mnusScas;. BYkeK
RsIGayu 25qñaMrUbenH )anbBa¢ak;edayTwkmuxrIkray      RbwgERbgeronNas;. GñkxøHcg;eronbnþeTot b:uEnþ
  :U
fa kn´ vaecHdwgeRcInCagmuneRcInNas;. vaecHCRmab      BYkeKKµansMNag edaysar«BukmþayKµanfvika
sYrtayay nigcas;²déTeTot. kalBImuneBlvaenA         RKb;RKan;sRmab;cMNayelIkarsikSa. ekµg²
pÞH vaeGoneRcInEmnETn [vaeFVIGVIk¾vamineFVIEdr :. GñkRsI  \LÚv mincg;eFVIERseToteT.
kBaØa )anbnþeTotfa vtþmanmNÐlenH mansar³          sMNYr ³ etIGñkRKUyl;eXIjy:agem:cGMBIkarsikSa
                              rbs;ekµg²enAkñúgPUmiGñkRKU?
sMxan;minGackat;éfø)an BIeRBaHmüa:gvaCYyGb;rMkumar     sr ma:l½y ³ ´Kitfa ekµgenAkñúgPUmienHnwgman
[mancMeNHdwg nigmüa:geTotmNÐlenH CakEnøgCYy        GnaKtl¥enAeBlxagmux BIeRBaHBYkeKman»kas
sRmalkargar«BukmþayeRcInNas;. mann½yfa           sikSaeRcInCagkalBICMnan;´.

                                          ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ   ១៧
                            nigGñkxøHeTot Cab;eFVIRKUbeRgonk¾manEdr :.

                            R)ak;ExBI 20>000erol ekIndl; 240>000erol
                                kalBIcab;epþImBIdMbUgenAqñaM 1994 RKUbeRgon
                            sµ½RKcitþ enAkñúgmNÐlkumarPUmibwgxüag TTYl)anR)ak;
                                                   þ
                            Ex Et 20>000erol b:eu NÑaH b:Eu nþedaysarTwkcitRslaj;
                            muxrbrbeRgonxøaMgeBk GñkRKUsµ½RKcitþTaMgenaHenARTaM
                            rhUtmkdl;eBlenH. R)ak;ExeLIgBI 20>000erol dl;
            u
 «Bukmþay maneBlrksITTYlTan)aneRcIn edaymincaM)ac;  24>000erol bnÞab;mk 40>000erol bnÞab;mk 80>000erol
 xVayxVl;BIkUnecA. GñkRsI kBaØa )anbBa¢ak;fa :´nig  nigenAeBlenH RKUsµ½RKcitþTaMgGs;TTYl)anR)ak;Ex
 bþIrbs;´ rksIuTaMgBIrnak;. dUecñHebIGt;manmNÐl ´   240>000 erolkñúgmYyEx eRkamkar]btßmÖrbs;GgÁkar
 BitCaBi)akehIy :.                  Cb:un. «BukmþaymankatBVkic©CYybg;R)ak; 500erol
                            sRmab;kUnmñak;eTA[sala Caerogral;éf¶ b:uEnþkUnsisS
 kumareronenAmNÐl eRcIneronBUEk                      Ú
                            TTYl)anmkvij nUvmðbGaharéf¶Rtg; nigkarbNþHbNþal ú
      kardak;kumarkñúgsalataMgBIGayuenAtic KWCa  y:agykcitþTukdak;. etIktþaGVIxøH EdlCMruj[GñkRKUenA
 »kasGnuBaØat[kumarGaccab;ykcMeNHdwg)anelOn nig    TIenHts‘UxøaMgemø:H? GñkRKUenATIenHTaMgGs;Kña )aneqøIy
 manPaBeCOCak;elIxøÜnÉg. minRtwmEtb:ueNÑaH fñak;   RBmKñafa :CnCatiCb:uneKmkCYyExµr dUecñHBYkKat;RtUv
 metþyü KWCaTIkEnøgbNþúHKMnit nigbNþúHcMeNHmUldæan  EtrYmcMENkCYyExµrEdr :. müa:geTot GñkRKU G‘Uc bUra: )an
 sRmab;QaneTAfñak;elI. GñkRKU G‘Uc bUra: RbcaMenA   bnþeTotfa³ :´cg;CYyekµg²enATIenH [mankarGb;rMl¥enA
 mNÐlkumarPUmibwgxüag)anbBa¢ak;fa kumarEdleron    eBlGnaKt :.
 enATIenH PaKeRcInmanPaBévqøatCagkumarEdlminman        karsikSaKWCakarvinieyaKmYy EdlRtUvkar
 »kaseron enAkñúgmNÐlenAeBlEdlBYkeKcUleTAeron     eBlevlayUrGEgVg b:uEnþplrbs;vak¾pþl;mkvijenAkñúg
 enAsalabzmsikSa. GñkRKU G‘Uc bUra: )andkRsg;     ry³eBlEvgEdr.
 smþIelakRKU GñkRKU enAtamsalabzmsikSafa kUn
 sisSEdlmincUlmNÐlmYycMnYn minTaMgecHkan;exµA
 édpgenAeBlcUleronfñak;TImYyenaH b:uEnþsRmab;kUn
 sisSecjBImNÐlenHvij BYkeKsÁal;elxBI1 dl;
 10 nigsÁal;BüBa¢n³TaMg33tYrYcehIy. GñkRKU
 metþyürUbenH )anGYtsresIrfa :kUnsisSecjBImNÐl
          < ;
 enH eron)anfñak;xs²Nas;. GñkxøHeronenAmhaviTüal½y

ពេឹត្តិបតេបណា្ណេល័យ  ១៨

								
To top