Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

SVERIGES FACKVERSTTARFRENING Swedish Association of

VIEWS: 481 PAGES: 78

									      SVERIGES FACKÖVERSÄTTARFÖRENING
     (Swedish Association of Professional Translators)

           English Language Group
List of Swedish abbreviations and acronyms with English equivalents
          Compiled by Rob Williams
              October 2005
      Additions and corrections should be sent to:
           robwilliams321@aol.com
3-B     bra, billig, begagnad             good, cheap, second-hand
A      Arbetsmarknadsdepartementet          Ministry of Labour

a.a.     anfört arbete                 op. cit.

AAR     Ansatta Arkitekters Råd

AB      aktiebolag                  limited (liability) company

AB 92    Allmänna bestämmelser för byggnads-,
       anläggnings- och installationsentreprenader

ABC(-stad)  Arbete-Bo-Centrum               planned neighbourhood

ABF     Arbetarnas bildningsförbund          Workers’ Educational Association

ABK 96    Allmänna bestämmelser för
       Konsultuppdrag inom arkitekt- och
       ingenjörsverksamhet

ABL     aktiebolagslagen               Swedish Companies Act

Abs     Apoteksbyråns specialitetsnummer

ABT 94                           General Conditions of turnkey contracts for
                              building civil engineering and installation
                              works

AC      avdelningschef                head of division

AC      Akademikernas Centralorganisation       Swedish Confederation of Professional
                              Associations

AC      arbetschef                  works manager

AC      alarmcentralen                alarm centre

AD      Arbetsdomstolen                Labour Court

AD                             art director

ADB     Automatisk data behandling          Automatic data processing

ADP-plan   arbetsplatsdespositionsplan          site facilities plan

AEP     avskrivning enligt plan            depreciation according to plan

AF      Akademiska Föreningen             the Academic Society

AF      atrieflimmer                 atrial fibrillation              medical

AF      administrativa föreskrifter          administrative instructions
AF    Arkitekt Förbundet              Swedish Union of Architects, Interior
                            Designers and Landscape Architects

AFA    Arbetsmarknadens försäkringsbolag       Labour Market Insurance Company

AFR    Avfallsforskningsrådet            Swedish Waste Research Council

AFS    Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling  National Board of Occupational Safety and
                            Health Code of Statutes

AFUB   Afrikanska Blindorganisationen        African Union of the Blind

AFV    Affärsvärldens index             AFV index                   stock
                                                   exchange

AGA    AktivitetsGaranti för Arbetslösa

AGr    Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna   General Group of the Swedish Employers’
     Grupp                     Confederation

AHDR   avstånd från hjärt- och lungräddning     do not resuscitate (DNR)           medical

AI    Arbetsmiljöinstitutet             National Institute of Occupational Medicine

AI    Arbetsmiljöinspektionen            Work Environment Inspectorate

AI    Arkitekt- och Ingenjörsföretagen       Swedish Federation of Architects and
                            Consulting Engineers

AI    anbudsinfordran                Request for Quotation (RFQ)

AIP    apotekets inköpspris             pharmacy cost price; pharmacy purchasing
                            price

AISAB   Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

AKO    allmänläkarekonsult

akt med  aktuell medicinering             current medication

AKU    arbetskraftsundersökningar          Labour Market Surveys

AL    anläggningslagen

AL    avdelningsläkare               head of hospital department;
                            department/ward/unit physician

ALB    Arkivet för ljud och bild

ALC    Arbetslivscentrum               National Institute for Working Life

ALF    Lagen om arbetslöshetsförsäkring       Unemployment Insurance Act

ALF    Avtal om Läkarutbildning och Forskning    Agreement concerning Cooperation on
                            Medical Education and Research

ALF    Avtalet mellan Landstinget och Staten om   Government Compensation to County Councils
     samarbete om Läkarutbildning och Forskning  for Costs Arising
                                 from Research and Education

ALFA    allmänt löne- och förmånsavtal            base salary and benefits package

ALIS    Administrationen av litterära rättigheter i Sverige

allm    allmän                        general

ALU     arbetslivsutveckling                 working life development; publicly-funded
                                 work experience

ALV     Arkitektur, lantmäteri och väg- och vatten-      School of Architecture, Surveying and Civil
      fakulteten                      Engineering

AMA     Allmän material- och arbetsbeskrivning        General Material and Workmanship
                                 Specifications

AMBU    allmän militär befälsutbildning            general military officer training

AMF     arbetsmiljöförordningen                Working Environment Ordinance

AMF     Arbetsmarknadsförsäkringar              Labour Market Insurance Policies

AMFO    Arbetsmiljöfonden                   Swedish Work Environment Fund

AMI     Arbetsmarknadsinstitut                Employability Institute

AML     arbetsmiljölagen                   Work Environment Act

AMM     Arbets- och miljömedicin               Occupational and Environmental Medicine
                                 Unit (of SLL)

AMS     Arbetsmarknadsstyrelsen                National Labour Market Board

AMU     Arbetsmarknadsutbildning               employment training              UD

ank     ankomst, ankommande                  arrival, arriving

ank     anknytning                      extension (ext.)               telephones

anm     anmärkning                      remark

ANS     Abisko Naturvetenskapliga station           Abisko Scientific Research Station

ANT     alkohol, narkotika, tobak               alcohol, drugs, smoking

AO     affärsområde                     business area

AO     arbetsomkostnader                   manufacturing overheads

AOF     arbetsområde fastigheter               Real Estate Business Area           NCC

AOst    Allmänna ordningstadgan                General Regulations

AOX                                adsorbable organic halogen compounds     environm.

AP-fonden  Allmänna pensionsfonden                National Swedish Pension Fund
Apg.  Apostlagärningarna           Acts of the Apostles (Acts)           Bible

APM  Administrativ produktion i malmfälten

API  arbetsplatsintroduktion         vocational induction scheme

ARA  allmänt reseavtal            general travel agreement             SFS
                                                1994:522

Arb  arbetare                worker

ARF  akut reumatisk feber          acute rheumatic fever

ARN  Allmänna reklamationsnämnden      National Board for Consumer Complaints

ASF  Arbetarskyddsfonden           Swedish Work Environment Fund

ASH  avancerad sjukvård i hemmet

ASL  arbetarskyddslagen           Health and Safety at Work Act

ASN  Arbetarskyddsnämnden          Joint Industrial Safety Council

ASP  Apoteksbyråns specialitetsavdelning

ASP                      application service provider

ASS  Arbetarskyddsstyrelsen         National Board of Occupational Safety and
                        Health

AT   allmäntillstånd             general condition                medical

AT   allmäntjänstgöring           internship (US); pre-registration housemanship  medical
                        (UK)

AT   anläggningstillgångar          fixed assets                   financial

ATC                      Advance Train Control

ATG  AB Trav och Galopp           Swedish Horse Race Totalisator Board

ATK  arbetstidsförkortning          aeduction of working hours

ATK  armétaktiska kommandot         Army Command

ATN  Allmänna Telefonnät

ATP  adenosintrifosfat            adenosine triphosphate              medical

ATP  allmänn tilläggspensionering      general pensions scheme

ATR  Amatörteaterns Riksförbund       National Association of Amateur Theatre

atö  övertryck över 1 atmosfär        atmospheres

AU   affärsutveckling            business development
au    arbetsutskott               executive committee

AUP   apotekets utförsäljningspris       pharmacy retail price; pharmacy selling price

AV    audio-visuell               audio-visual

AV    Arbetsmiljöverket             Swedish Work Environment Authority

avd   avdelning                 department, ward (hospital)

avs.   avseende                 regarding

avs.   avsändare                 sender; originator; initiator
B2B                        business to business

B2C                        business to consumer

BA    Biltrafikens Arbetsgivareförbund     Swedish Road Transport Employers’
                          Association

BAF   Byggnadsämnesförbundet          Employers’ Association of Swedish Building
                          Material Manufacturers

BAL   Bilavgaslagen               Vehicle Exhausts Act

BAS   blodgrupps- och antikroppsscreening    blood-group and antibody screening

BAS   befattnings- och arbetsvärderingssystem

bass   byråassistent               senior clerical officer             Utr.Namnb.

BAT                        best available technique; best available    environment
                          technology

BB    barnbördsavdelning, barnbördshus     maternity ward; maternity hospital

B-bil  behovsbil                 company car for business use

BBR   Boverkets byggregler           Swedish National Board of Housing, Building
                          and Planning’s Building Code

BCCA                        Baltic Sea Chambers of Commerce Association

BCF   biokoncentrationsfaktor          bioconcentration factor

bd.   byrådirektör               senior administrative officer          Utr.Namnb.

BDT   bad-, disk- och tvättvatten        grey water

BE    Byggentreprenörerna            Swedish Construction Federation

Bedömn  sammanfattande bedömning         assessment                   medical

BegF   begravningsförordningen          Burial Ordinance
bet.     betydelse                     meaning

bet.     betalt                       paid

bet.     betänkande

BF      beräknad förlossning                expected date of delivery             medical

BF      Barn- och fritidsprogrammet            Child and Recreation Programme

BFN     Bokföringsnämnden                 Swedish Accounting Standards Board

BFR     Byggforskningsrådet                Council for Building Research

BG      brigadgeneral                   Brigadier

bg      budget                       budget

BgBv     bärgningsbandvagn                 recovery vehicle                 military

bh      bästa hälsningar                  Regards (Rgds)

BHIM     Byrån för harmonisering i den inre marknaden    Office for Harmonisation in the Internal Market
                                (OHIM)

Bi      biologi                      biology

bil.     bilaga                       annex; enclosure, attachment

bilat    bilateralt                     bilateral(ly)                   medical

BIL Sweden  Branschorganisation för företag som tillverkar   BIL Sweden
       och importerar personbilar, lastbilar och bussar

BIP     bipackad instruktion                enclosed instruction               Alfa Laval

BIR     bäst i ras                     best in breed (BIB)                dog shows

bitr     biträdande                     assistant

BITS     Beredningen för internationellt tekniskt-     Swedish Agency for International Technical
       ekonomiskt samarbete                and Economic Co-operation

BK      barnklinik                     Children’s Department/Clinic

BKA     Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet     Swedish Bakery and Confectionery Employers’
                                Association

Bkan     bandkanon                     SP [self-propelled] howitzer           military

BKK     Byggandets Kontraktskommité

BKN     Statens bostadskreditnämnd             National Housing Credit Guarantee Board

BKR     Byggkeramikrådet                  Swedish Ceramic Tile Council

BKV     beställarkontor vård                Central Healthcare Purchasing Office (of SLL)
bl a    bland annat                among other things; inter alia, including

B-lista  (KEMIs) Begränsningslista         List of Restricted Chemicals

Bltr    blodtryck                 blood pressure (BP)

BMM    barnmorskemottagning           midwife clinic

BMR    Barnmiljörådet              National Child Environment Council

BNH    Besvärsnämnden för högskoleutbildning

BNP    bruttonationalprodukt           gross domestic product (GDP)

BO     Barnombudsman               Children’s Ombudsman

BOOT                         Build, Own, Operate, Transfer        constr.

BOT                         Build, Operate and Transfer         constr.

BoÅ    bedömning och åtgärd           assessment and plan             medical

BP     beräknad partus              expected date of delivery (EDD)       medical

Bpl    bottenplatta               foundation slab               bridges

Bprl    biträdande provinsialläkare        assistant district medical officer

BP-rör   brandpoströr               (fire) hydrant pipe

BR     balansräkning               balance sheet                accountancy

Brand AC  Brandalarmcentralen            Fire alert centre

BrB    brottsbalken               Penal Code

Brf    bostadsrättsförening           tenant owner(ship) association

BRF    Brandmännens Riksförbund         Swedish Fire-Fighters’ Union

BRIS    barnens rätt i samhället         Children’s Rights in Society

BRP    bruttoregionalprodukt           gross regioal product (GRP)

BRV    bruttovinst                net profit

brv/BRV  bruttovolym : bruttovinst         gross volume : gross profit

BRÅ    Brottsförebyggande rådet         National Council for Crime Prevention

BS     blodsocker                blood sugar                 medical

BSK 99   Boverkets handbok om stålkonstruktioner

BSSSC                        Baltic Sea States Subregional Committee

BST    Byggstandardiseringen           Swedish Building Standards Institution
Bt    blodtryck                  blood pressure (BP)

BTA   bruttoareal                 gross floor area (GFA)

BTA   betalda tecknade aktier           paid-up subscribed shares

btr   beträffande                 with regard to

bu    bunden                   restricted                  shares

BUA   barnupplåtelseavtal

BUP   Barn- och Ungdomspsykiatri         Child and Adolescent Psychiatry

BUS   Barn- och Ungdomssjukhuset         Child and And Adolescent Hospital, Lund

Butelj  Sveriges Buteljglasbruks Förbund      Swedish Glass Bottle Manufacturers’
                           Association

BV    Banverket                  National Rail Administration

BV    bottenvåning                ground floor

Bv    bandvagn                  tracked vehicle               military

BVA   befattningsvärdering arbetare

BVC   barnavårdcentral              child healthcare clinic

BVT   befattningsvärdering tjänstemän

by    byggnad                   building

BYKR   Byggsektorns kretsloppsråd         Ecocycle Council for the Building Sector

böl   biträdande överläkare            [approx. =] senior registrar
c    centerpartiet                Centre Part

ca    circa                    approx.

CAK   Centrala enheter för ambulanssjukvård och  Department of Ambulance Care and Disaster
     katastrofmedicinsk planering        Medicine Planning (Stockholm)

CAN   Centralförbundet för alkohol- och      Central Federation for Alcohol and Drug
     narkotikaupplysning             Information

CANT   Centrala Antennföreningen          Swedish Association of Antenna- & Cable-TV
                           Suppliers

CAS                         Chemical Abstracts Service

CB    Civilbefälhavare              regional director of civil defence

CBD                         central business district (of Stockholm)
CBI       Cement- och Betonginstitutet           Swedish Cement and Concrete Research
                                  Institute

CBS       centrala bröstsmärtor               central chest pain                medical

CCK       Cancercenter Karolinska

c/c                                center-to-centre

CCTV                                closed circuit television

CEISS      Centrum för Energi och Inneklimat i Sydsverige  Centre for Energy and Indoor Climate in
                                  Southern Sweden

CEN                                European Committee for Standardisation

CENELEC                              European Committee for Electrotechnical
                                  Standardisation

CES       Certifikat i Ekonomistyrning           Certificate in Financial Control

CESAM      Centrum för samhällsarbete och mobilisering

CF        Civilingenjörsförbundet              Swedish Association of Graduate Engineers

CF        cystisk fibros                  cystic fibrosis

CFAR       det central företags- och arbetsställeregistret  Central Business Register

CFB       Centralförbundet för befälsutbildning       Central Federation for Voluntary Military
                                  Cadre Training

CFD       Centralnämnden för fastighetsdata         Central Board for Real Property Data

CFE                                Conventional Armed Forces in Europe

CFN       Centrala Försöksdjursnämnden

Cfs       Civilförsvarsstyrelsen              Swedish Civil Defence Board

Chöl       cheföverläkare                  senior medical officer (of hospital)

CI        cochlear implantat                cochlear implant

CIE       Centrum för innovation och entreprenörsskap    Centre for Innovation and Entrepreneurship    Linköping

C-laboratorium  Central-laboratorium               Central Laboratory

CMF       Centrum för Miljödriven Företagsutveckling    CMF

CMMI                                integrated capability maturity model

CMR-ämnen    cancerframkallande, mutagena,           carcinogenic substances, mutagenic substances,
         reproduktionstoxiska ämnen            substances toxic to reproduction

CMTO       Centrum för studier av människan, teknik och   Centre for Studies of People, Technology and   Linköping
         organisation                   Organisations                  University
CNC                         computer numeric control            engineering

CNT    Centrum för Nutrition och Toxikologi

CoC    leveranscertifikat            Certificate of Conformance           QA

COD                         Chemical Oxygen Demand             environm.

C of O                       Certificate of Origin

COGS                        cost of goods sold

Cor    [Latin]                 heart                     medical

COTS                        Commercial Off The Shelf

CP     cerebral pares              cerebral palsy                 medical

CPR    civilpersonregister-nummer        civil registry number             Denmark

CR     Civilekonomernas Riksförbund       Swedish Association of Graduates in Business
                          Administration and Economics

CREX    Carnegies Fastighetsindex        Carnegie’s Real Estate Index

CRM                         Customer Relationship Management

CSN    Centrala Studiestödsnämnden       Central Student Grants Committee

CTH    Chalmers Tekniska Högskola        Chalmers University of Technology

CTRF    Cancer- och Trafikskadades Riksförbund  Swedish Association for Cancer and Traffic
                          Victims

CVK    central venkateter            central venous catheter            medical
d     död                   died; deceased

d     dygn                   day; 24 hours

D     deltagit                 attended                    course

dagl    dagligen                 daily                     medical

Dan    Daniel                  Daniel (Dan.)                 Bible

Db     databas                 database

DBT    diastoliskt blodtryck          diastolic blood pressure (DBP)         medical

DCS                         distributive control system

dd, d.d.  (per) dags dato             currently, to date

DDD    definierade dygnsdoser          defined daily doses              medical
DDD/t.i.d.  definerad daglig dos per 1 000 invånare och dag

DDMM     Deras Majestäter                 Their Majesties (the King and Queen of
                                Sweden)

DDP-gräns                           DDP (Delivered Duty Paid) (at) frontier

DESS     Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige  Energy Supply Committee of Southern Sweden

DF      Däckleverantörernas Förening           Association of Retail Tyre Suppliers

df      diariefört                    journalised; recorded; registered

dfrn:r    diarieföringsnummer                reference number (ref. no.)

DFR     Statens delegation för rymdverksamhet

DFT     design för testbarhet               design for testability (DFT)

DHR     De Handikappades Riksförbund           Swedish Federation of Disabled Persons

DI      Datainspektionen                 Data Inspection Board

DI      Dagens Industri                                          newspaper

dl      distriktsläkare                  area general practitioner; district physician

DK      deltidskurs                    part-time course

DLM     distriktläkarmottagning

DM                               direct marketing

DM                               direct mail

DN      Dagens Nyheter                                          newspaper

DNS     Det naturliga steget               The Natural Step

DO      ombudsman mot etnisk diskriminering        Ombudsman against Ethnic Discrimination

doc     docent                      assistant professor

DoFF     Doktorandes och Forskares Förbund         Union of Scientists and Researchers

Dom     Domarboken                    Judges (Judg.)                 Bible

DOVA     Dialekt- och ortsnamnsarkiven samt svenkst    Swedish Dialect and Place-Name Archives at
       visarkiv                     the Swedish Folksong Research Archives

DP      dagspress                     daily press, daily newspapers

DPI     handikappinternationalen             Disabled People’s International

DR      direktreklam                   direct marketing (DM)

DRF     Däckspecialisternas Riksförbund          National Federation of Tyre Specialists
DRG      diagnosrelaterade grupper       diagnosis-related groups (DRG)           medical

dr.med.vet.  doktorsexamen i medicinsk vetenskap  doctor of medical sciences, D.Med.Sc.

DS      Danderyds sjukhus           Danderyd Hospital

DS      driftssäkerhet            availability; reliability             engineering

Ds      Departementsserien          Ministry publication series

ds      densamme               (This is put in Swedish after a PS to inform
                          reader that the postscript has been added by the
                          writer of the original message. No equivalent in
                          English.)

DS/ds     da, signa [Latin]                                    medical

DSF      Delegationen för social forskning

DSH      Delegationen för samordning av
       havsresursverksamheten

dsk      distriktssköterska          district nurse

d-sköt    distriktssköterska          district nurse

DS/UH     driftsäkerhet/underhåll        integrated logistic support (ILS)         engineering

DT      datortomografi            computed tomograpy (CT)              medical

DU      Distrikternas Utbyggningsfond     Regional Development Fund

DU      drift- och underhållssystem      operation and maintenance system          military

DUC      dataundercentral

DV      Domstolsverket            National Courts Administration

DVF      Distriktsveterinärföreningen

DVH      dagligvaruhandeln           fast-moving consumer goods (FMCG)

dvs      det vill säga             i.e.

dx      (Latin) dexter            right                       medical

d.y.     den yngre               the younger

dyl.     dylika                etc., the like

d.ä.     den äldre               the elder
EA      Elektriska Arbetsgivareföreningen   Swedish Electrical Employers’ Association

EAPR     Euro-Atlantiska Partnerskapsrådet   Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC)
EBIT                             earnings before interest and tax         financial

EBITDA                            earnings before interest, tax, depreciation and  financial
                               amortisation

ebk      efterbrännkammare               afterburner                    aero-
                                                        engines

EBR      Elbyggnadsrationalisering           Electrical Engineering Rationalisation

ECA      (exportgarantiinstitut)            export credit agency

ECISS                            European Committee for Iron and Steel
                               Standardisation

ECT      elektrochokterapi               electroconvulsive therapy             medical

e.d.      ej detektbar                 non-detectable (ND)

EDC      eldriftscentral

EDH      elektronisk dokumenthantering         electronic data interchange (EDI)

EDH      elekronisk datahantering           electronic data transfer (EDT)

EDU      elektronisk dokumentutväxling         electronic data interchange (EDI)

EEG      Europeiska ekonomiska gemenskpapen      European Economic Community

EEG      elektroencefalografi             electroencephalograph               medical

EE-produkter  elektriska och elektroniska produkter     electrical and electronic products

EES      Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde     European Economic Area (EEA)

EES      [Europeiska utvärderingssällskap]       European Evaluation Society

Ef       Efesierbrevet                 Ephesians (Eph.)                 Bible

EFN      Energiforskningsnämnden            Energy Research Commission

EFI-analys   (= produktegenskaper, -fördelar, -innebörd)  QBM analysis (= product qualities, benefits,
                               meaning)

EFR                             Employee Family Resources

EFS      Europeiska Fackliga Samorganisation      European Trade Union Confederation (ETUC)

EFW                             energy from waste

EG       Europeiska Gemenskaperna           the European Community

EG-domstolen  Europeiska gemenskapernas domstol       Court of Justice of the European Communities

eg.      egentligen                  actually

EGT      EG-tidningen                 Official Journal of the European Communities
                                  (OJ)

EIB      Europeiska Investeringsbanken            European Investment Bank

EKG      elektrokardiografi                 electrocardiography               medical

EKN      Exportkreditnämnden                 Swedish Export Credits Guarantee Board

EKR      Exportkreditordningen                Export Credit Scheme

e Kr      efter Kristus                    A.D.

EKSG      Europeiska Kol- och Stålgemenskapen         European Coal and Steel Community (ECSC)

EKU      ekologiskt uthållbar upphandling          ecologically sustainable (public) procurement

EKU-      Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling   Committee for Ecologicaly Sustainable
delegationen                            Procurement (EKU Committee)

el.      eller                        or

em.      eftermiddag                     p.m.

EMAS                                Eco-Management and Audit Scheme         envir.

EMG      elektromyografi                   electromyography

emk      elektromotorisk kraft                electromotive force (emf)

emm      enligt min mening                  in my opinion

EMP      elektromagnetisk puls                electromagnetic pulse (EMP)

EMS      (miljöledningssystem)                environmental management system

EMV      egna märkesvaror                  own brand products (OBP); own brand names
                                  (OBN)

enl.      enligt                       according to

e-nämnden   Nämnden för elektronisk förvaltning         Government Interoperability Board

Epbv      eldledningsbandvagn                 forward observer vehicle            military

EPA      epiduralanestesi                  epidural anaesthesia              medical

EPCM                                engineering, procurement, construction,
                                  management

EPD      (miljövarudeklaration)               environmental product declaration        envir.

Epr      extra provinsialläkare               auxiliary district medical officer       med.

EQUALIS    Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i  External Quality Assurance in Laboratory
        Sverige                       Medicine in Sweden

ERU      Expertgruppen för forskning om regional
     utveckling

ESDA                           East Sweden Development Agency

ESK    Ekonomiska och sociala kommittén        Economic and Social Committee         EU

ESO    Expertgruppen för studier i offentlig eknomi  Expert Group on Public Finance

eso    efter särskild ordination           by special prescription            medical

ESO    enligt särskilt order

Est.   Ester                     Esther                     Bible

ESV    Ekonomistyrningsverket             National Financial Management Authority

ET    ej tillämplig                 not applicable (n/a)

ETSI                           European Telecommunication Standards
                             Institute

ETUC                           European Trade Union Confederation

EUB    Europeisk Utvecklingsbanken          European Bank for Reconstruction and
                             Development (EBRD)

EVS    elektroniskt varubevakningssystem       electronic article surveillance system (EAS)

EWP    (EWP-produkter)                engineered wood products (EWP)

Ex.läk.  extra läkare

ExIA                           extended impact assessment

ex-jobb  examensjobb                  placement; internship

exvis   exempelvis                   for example, e.g.

EÖD    efter övre dödpunkt              after top dead centre             engines
F     Fastighetsanställdas Förbund          Building Maintenance Workers’ Union

f     född                      born

f     främre                     anterior                    medical

FA    Förvaltningsavdelningen            Administrative Department           FOA

FAK    Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund    National Association of Volunteer Motor
                             Transport Corps

Fammi   Familjmedicinska institutet          Institute of Family Medicine

FAR    Föreningen Auktoriserade Revisorer       Swedish Institute of Authorised Public
                             Accountants (FAR)
FAS   Forskningsrådet för Arbetsliv och        Swedish Research Council for Working Life
    Socialvetenskap                 and Social Sciences

FASS  Farmacevtiska Specialiteter i Sverige      Pharmaceutical Specialities in Sweden

FAT   Föreningen Auktoriserade Translatorer      Association of Authorised Translators

FAT                           factory acceptance test

FB   försvarsbeslut                 defence resolution               Riksdag

FB   föräldrabalken                 Code on Parents and Children

F-bil  förmånsbil                   company car as a fringe benefit

FBL   fastighetsbildningslagen

FBU   frivillig befälsutbildning

FC   fartygschef                   commanding officer

FCF   Försvarets civilförvaltning           Civil Administration of the Swedish Armed
                            Forces

FCTH  Försvarets Civila Tjänstemannabund       Union of Civilian Salaried Employees in
                            Defence Establishments

f.d.  före detta                   former, ex-

FEK   Forskningsetikkommitté             (research) ethics committee

fer   för egen räkning                on (one’s) own account

FF   Försäkringsanställdas förbund          Insurance Workers’ Union

FFA   Flygtekniska Forskningsanstalten        Aeronautical Research Institute

ffa   framförallt                   above all, particularly, in particular

ffg   för första gången                for the first time

FFI   Fria Fackföreningsinternationalen        International Confederation of Free Trade
                            Unions

FFIA  Familjeföreningen för Internationell Adoption  Family Association for Intercountry Adoption

FFK   Frivilliga flygkåren              Voluntary Flying Corps

FFP   färskrusen plasma                fresh frozen plasma

fg   föregående                   last, previous

fgå   föregående år                  previous year

FH   familjär hyperkolesterolemi           familial hypercholesterolaemia         medical

FHC   företagshälsovårdcenter             company health centre
ffa       framförallt               above all

FHI       folkhälsoinstitutet           National Institute of Public Health

FHS       Försvarshögskolan            National Defence College

FHV       företagshälsovård            company health care

FI        Försäkringsinspektionen         National Private Insurance Supervisory Service

FI        Finansinspektionen           Swedish Financial Supervisory Authority

Fi        Finansdepartementet           Ministry of Finance

FIF       Försvarsindustriföreningen       Association of Swedish Defence Industries

FiF       fritid i förening

FIFF       Flygfältsingenjörsföreningarna     National Federation of Swedish Airfield
                             Engineers Associations

FIFO-principen                      first-in/first-out principle

Fil       Filipperbrevet             Philippians (Phil.)               Bible

Filem      Filemon(brevet)             Philemon (Philem.)                Bible

FIM       Föreningen för industriell miljövård

FK        Regeringskansliets förvaltningskontor

FK        fordonskungörelsen           Vehicles Notice

FK        Flygkommando              air command

FK        försäkringskassa            insurance office

Fk        fänrik                 pilot officer (Flygvapnet); second lieutenant
                             (Army)

f Kr       före Kristus              Before Christ (B.C.)

FKG       fonokardiografi             phonocardiography

FL        företagsledning             company management

FL        föreläsning               lecture

FLC       Försvarets läromedelscentral

fldr       föräldrar                parents

FLIS       Förmånsnämndens
         LäkemedelsInformationssytem

FLJ       fosterljud               fetal sounds                   medical
Flp   flygplats                    airport

FLT   fortlöpande tillsyn               continuous monitoring

FM   Försvarsmakten                  (Swedish) Armed Forces

FM   Flygvapenmuseum

fm   förmiddag                    morning; a.m.

FMCK  Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund    National Federation of Voluntary Motor Cycle
                             Corps

FMEA  feleffektanalys                 Failure Mode and Effects Analysis         engineering

FMECA                          Failure Modes, Effects and Criticality Analysis  engineering

FMLOG  Försvarsmaktens logistik             Armed Forces Logistics

FMN   Föräldraföreningen Mot Narkotika         National Swedish Parents’ Anti-Narcotics
                             Association

fms   Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier  Environmental Strategies Research Group

FMV   Försvarets Materielverk             Defence Materiel Administration

FN   Förenta Nationerna                United Nations

f.n.  för närvarande                  at present

FOA   Försvarets Forskningsanstalt           Swedish Defence Research Establishment (now
                             part of FOI)

FOB   Svenska Film- och Biografföreningen       Swedish Film and Cinema Proprietors’
                             Association

FOD   födelse- och dopbok

FOI   Totalförsvarets Forskningsinstitut        Swedish Defence Research Agency          replaced
                                                      FOA + FFA
                                                      on 1.1.2001

FOJO  Nämnden för fortbildning av journalister     Institute for Further Education of Journalists

FOPS  (skydd för fallande föremål)           Falling Objects Protective Structures

forts  fortsättning                   continued

FORTV  Fortifikationsverket               National Fortifications Administration

FoT   forskning och teknik/forskning och teknologi   research and technology

FoU   forskning och utveckling             Research and Development (R&D)

FP   femoralispuls                  femoral pulse                   medical

FP   Fordonsprogrammet                Vehicle Programme
fp        försöksperson                 subject

fp        folkpartiet                  Liberal Party

fpa       förpackning(sarbete)             packaging (work)

FPF       Försvarets Personaltjänstförbund       National Federation of Welfare Personnel

f-pris      förlagsnettopris

FR        fosterrörelser                fetal movements                 medical

fr        fri                      unrestricted                   shares

FRA       Försvarets Radioanstalt            National Defence Radio Centre

fr a       framför allt                 above all

FRI       Försvarets rationaliseringsinstitut      National Institute of Defence Organisation and
                                Management

FRN       Forskningsrådsnämnden             Council for the Planning and Coordination of
                                Research

FRO       Frivilliga radioorganisationen        Voluntary Radio Organisation

fr o m      från och med                 with effect from, as of, from

frp       förpackning                  pack, package, packaging (pk)

FSA       Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter      Swedish Association of Occupational
                                Therapists

FSC       Försvarkets sjukvårdscentrum         Medical Service Centre of the Swedish Armed
                                Forces

FSC                              Forest Stewardship Council

FSDB       Föreningen Sveriges Dövblinda         Association of the Swedish Deaf-Blind

FSEK       Föreningen Sveriges Regionala Energikontor  Association of Swedish Regional Energy

fsg       försäljning                  sales

FSI       Forskningsgruppen för samhälls- och      Research Group for Societal and Information
         informationsstudier              Studies

FSR       Frivilliga skytterrörelsen          Federation of Voluntary Rifle Clubs

FST       Föreningen Svenska Tonsättare         Society of Swedish Composers

FST       Föreningen svenskt trä            Swedish Wood Association

FSUM       Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar  Forum for Swedish Youth Centres

FT-ventilation  från/tilluftsventilation           balanced ventilation
FTA      felträdanalys                fault tree analysis            engineering

FTE                            full-time equivalent            employees

FTF      Försäkringstjänstemannaförbundet      Union of Insurance Employees

FTK      Flygtaktiska kommandot           Air Force Command

Ftv      Folktandvården               Public Dental Service

FTX-     från/tilluftsventilation med värmeväxlare  balanced ventilation with heat exchanger
ventilation

FU      förebyggande underhåll           preventive maintenance (PM)

FU      förfrågningsunderlag            tender(ing) documentation

fub      fastmått under bark             solid volume under bark          timber

FUD      forskning, utveckling och demonstration   research, development and demonstration
                             (RD&D)

FUK      Fartygsuttagningskommissionen

FUN      Försvarets underrättelsesnämnd       Armed Forces Intelligence Board

FUNKIS    Funktionskontrollanterna i Sverige

FV      Flygvapnet                 (Swedish) Air Force

FV      underläkare i fortsatt vidareutbildning

fvb      för vidare befordran            please forward

FVET     Föreningen Veterinärer i Enskild Tjänst

F.v.f.    Fiskevårdsförening             fishery conservation association

fvo      förvaltningsområde

F.v.o.    Fiskevårdsområde              fishery conservation area

FVRF     Flygvapenfrivilliges Riksförbund      National Federation of Swedish Air Force
                             Association

FVSI     Föreningen för Veterinärer vid Statliga
       Institutioner

f.v.t.    före vår tideräkning            Before the Common Era (BCE)

Fy      Fysik                    physics

fys      fysisk undersökning             physical examination            medical

f.år     förra året                 previous year

Fö      Försvarsdepartementet            Ministry of Defence
f.ö.     för övrigt             otherwise

FÖD      Försäkringsöverdomstolen      National Superior Social Insurance Court

FÖD      före övre dödpunkt         before top dead centre (BTDC)           engines

följ     följande              following

föreg.    föregående             previous

förk     förkortad              abbreviated

förp     förpackning             pack, package, packaging (pk)

förs     församling; försäljning       congregation; sale(s)

FörsvS    Försvarets förvaltningsskola
G       godkänd               pass                       schools

GA      Grafiska Arbetsgivareförbundet   Swedish Graphic Arts Employers’ Federation

GAF      Gruvornas Arbetsgivareförbundet   Employers’ Association of Swedish Mine
                         Owners

Gal      Galaterbrevet            Galatians                     Bible

GAV      genomsnittligt anskaffningsvärde  average acquisition value             financial

Gbg      Göteborg              Göteborg; Gothenburg

GBR      Golvbranschens Riksorganisation   Swedish Flooring Association

GBV      Glesbygdsverket           Swedish National Rural Development Agency

GC-övergång  gång- och cykelövergång       cycle and pedestrian bridge

GD, gd    generaldirektör; General Direktör  Director-General

GDP      generella designprinciper      general design principles

GDS      Gör-det-själv            Do-It-Yourself (DIY)

GF      Grafiska Fackförbundet       Graphical Workers’ Union

GF      Gruvornas Arbetsgivareförbund    Employers’ Association of Swedish Mine
                         Owners

GFK      gatu- och fastighetskontoret    Real Estate, Streets and Traffic Administration
                         (Stockholm)

GFN      gatu- och fastighetsnämnden     Real Estate, Streets and Traffic Committee
                         (Stockholm)

GFP      EU:s gemensamma fiskeripolitik   Common Fisheries Policy (CFP)
GGN   gängning                threading

ggr   gånger                 times

GIC   Giftinformationscentralen        Swedish Poisons Information Centre

GIH   Gymnastik- och Idrottshögskolan     Stockholm University College of Physical
                        Education and Sports

GIS   geografiska informationssystem     geographical information system

GJP   EU:s gemensamma jordbrukspolitik    Common Agricultural Policy (CAP)

GL   Göteborgs lokaltrafik

gm   genom                  through; p.p. (= per pro)

GMF   Glasmästeriförbundet          Swedish Federation of Glazing Contractors

GMP                       Good Manufacturing Practice

GMR   Grafiska Miljörådet           Graphic Council of Environment, Health and
                        Safety

GP   Göteborgs-Posten                                   newspaper

GRAAB  Göteborgsregionens Avfallsaktiebolag  Gothenburg Region Solid Waste Company

GrkBv  granatkastarbandvagn          SP [self-propelled] mortar          military

GRO   Gröna Näringens Riksorganisation    Swedish Growers’ Association

GPR   [markpenetrerande radar]        ground-penetrating radar

GROT  grenar och toppar            wood residues

GSEK  gigakronor               SEK bn (billion kronor)

GT   grundtillsyn              basic (yearly) check             engineering

GU   Göteborgs Universitet          Göteborg/Gothenburg University

GU   Värnpliktig grundutbildning       basic conscript training

gyn   gynekologisk              gynaecological                medical
H    höst                  autumn

HA   Högskoleprov med arbetslivserfarenhet

ha   hektar                 hectare(s)

Hab   Habackuk                Habakkuk (Hab.)               Bible

HAF   Handelstjänstemannaförbundet      Swedish Salaried Employees’ Union
Hagg.   Haggaj                    Haggai (Hag.)                Bible

Handels  Handelsanställdas Förbund          Commercial Employees' Union

HAO    Handelns och Tjansteforetagens        Swedish Commercial and Service Employers’
     Arbetsgivarorganisation           Association

HAO CG  HAO-Centrala Gruppen             Swedish Commercial and Service Employers’
                            Association Central Group

HA-olja  högaromatisk olja              high-aromatic oil

HAT                          harbour acceptance test

Hb    hemoglobin                  haemoglobin                 medical

HBR    Hemvärnsbefälets riksförbund         Association of Home Guard Officers

HBV    Hem för vård och boende           Institutions for residential care

HC    hälsocentral                 health centre

HD    harmoniseringsdokument            harmonisation document

HD    Högsta Domstolen               Supreme Court

HDK    Högskolan för Design och Konsthantverk vid  School of Design and Crafts (at Göteborg
     Göteborgs universitet            University)

Hebr   Hebréerbrevet                Hebrews (Heb.)               Bible

HELCOM                         Baltic Marine Enivronment Protection
                            Commission

Hes    Hesekiel                   Ezekiel (Ezek.)               Bible

HF    Hög Frekvens                 High Frequency (HF)

HH    handla hemma                 home shopping (HS)

HHN    Herrens heliga nattvard           (Holy) Communion

HI    Handikappinstitutet             Swedish Handicap Institute

HIA    hjärt-intensivvårdsavdelning         coronary care unit (CCU)          medical

HK    huvudkontor                 head office; (company) headquarters

HK    hälsokontroll                health check

HKF    Handelsflottans kultur- och fritidsråd    Swedish Government’s Seamen’s Service

HKH    Hans/Hennes Kungliga Höghet         His/Her Royal Highness

hkp    helikopter                  helicopter (HCP)

HKS    Högre konstindustriella skolan        School of Industrial Arts
HKV  Högkvarteret                   Armed Forces HQ

HLR  hjärt-lungräddning                cardiopulmonary resuscitation (CPR)

H.M.  Hans/Hennes Majestät               His/Her Majesty

hm   hyllmeter                                             libraries etc.

HMR  huvudmaskinrum                  main engine room (MER)

HO   huvudets omfång                  head circumference               obstetrics

HO   Handikappombusmannen               (Office of the) Disability Ombudsman

HOD                           hand-over date (see VHOD/UHOD)

Hos.  Hosea                       Hosea (Hos.)                  Bible

HP   Högskoleprov                   university entrance test/examination

HP   Handel- och administrationsprogrammet       Business and Administration Programme

HPA  Handelsflottans pensionsanstalt

hpl  hållplats                     bus stop/station

hr   herr                       Mr

HS   Huddinge Sjukhus                 Huddinge Hospital

HRA  Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen   Swedish Hotel and Restaurant Employers’
                             Association

HRF  Hotel och Restaurang Facket            Hotel and Restaurant Workers’ Union

HRF  Hörselskadades Riksförbund            Swedish Association of Hard of Hearing
                             Persons (= their own translation); Swedish
                             Association for the Hearing Impaired

HSAN  hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd        Disciplinary Board of Health Care and Medical
                             Treatment

HSB  Hyresgästernas Riksförbund            Tenants’ Union in Sweden

HSF  Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra  Council for Medical Care Research in South
    Sverige                      Sweden

HSFR  humanistisk-samhällsvetenskapliga         Humanities and Social Sciences Research
    forskningsrådet                  Council

HSL  hälso- och sjukvårdslagen             Health and Medical Services Act         Socialdept

HSL  Lärarhögskolan i Stockholm            Stockholm Institute of Education

HSN  Hälso- och sjukvårdsnämnden (inom Stockholms   (Stockholm County) Public Health and Medical
    läns landsting)                  Services Committee
HSO    Handikappförbundens samarbetsorgan      National Society for Associations of the
                            Disabled

HSS                           Swedish Health Care Standards Institution

HSU    hälso- och sjukvårdsutskottet        Health and Medical Care Committee (of SLL)

HSU 2000  Hälso- och sjukvårdsutredning 2000      Commission on Funding and Organisation of
                            Health Services and Medical Care

HT     högtryck                   high pressure

HT     hösttermin                  autumn term

HTA    hjärtintensivvårdsavdelning         cardiac intensive care unit

HTF    Tjänstemannaförbundet            Swedish Salaried Employees Union

HU     Hälsouniversitetet              Faculty of Health Sciences          Linköping
                                                   University

HUI    Handelns utredningsinstitut         Swedish Research Institute of Trade

HUT    hållbar utveckling              sustainable development

HV     Hantverksprogrammet             Handicraft and Trades Programme

HV     Handarbetets vänner             Friends of Handicraft

häft    häftad                    paperback

Höga v   Höga visan                  Song of Solomon (Song of Sol.)        Bible
i18n                          internationalisation (I +18 letters + n
                            (localisation buzzword)

ia     intraarteriellt               intraarterially               medical

ia     intra-artikulärt               inatraarticularly              medical

IA     installationsanvisningar           installation instructions

IAS                           International Accounting Standard

IAT    indirekt antiglobulinteknik         indirect antiglobulin technique

IAV    installationsanvisningar           installation instructions

IB     Industrins byggmaterialgrupp         Industry Building Materials Group

ib/IB   ingående balans               opening balance               financial

IBF    Institutet för bostads- och urbanforskning  Institute for Housing and Urban Research   Uppsala
                                                   University
IBL   Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap  Swedish Institute for Biomedical Laboratory
                              Science

IBTU  Internationell Byggnads- och Träarbetarunion    International Federation of Building and Wood-
                              workers (IFBWW)

ic   intracutant                    intracutaneously                 medical

ICSAB                           IKEA Catalogue Services AB

id   intradermalt                    intradermally                   medical

IE   internationella enheter              international units (IU)

IEC                            International Electrotechnical Committee

IEH   Institutet för ekologisk hållbarhet        Swedish Institute for Ecological Sustainability

IF   Industrifacket                   Industrial Workers’ Union

i fh  i första hand                   primarily

IFL   Institut för Företagsledning            Swedish Institute of Management

IFO   individ- och familjeomsorg             individual and family care

IFP   Institutet för Fiber- och Polymerteknologi     Swedish Institute for Fibre and Polymer
                              Research

IFS                            IKEA Food Services AB

IG   icke godkänd                    fail                       schools

IG   inre gränsläge

IHE   Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi     Institute of Health Economics           Lund

IIH   Institutionell och Industriell Hygien       Swedish Assocation of Industrial and
                              Institutional Hygiene Products

iiiee  Internationella Miljöinstitutet          International Institute for Industrial
                              Environmental Economics at Lund University

IIMD  icke-invasiv medicinsk diagnos           non-invasive medical diagnosis

IK   igenkänning                    Identification Friend or Foe (IFF)        military

IK   isotopkommitté                   isotopes committee

IK   intelligenskvot                  intelligence quotient (IQ)

IKDC                            IKEA Kamprad Design Center (Lund
                              University)

IKEA  Ingvar Kamprad Elmtaryd, Agunnaryd                                  company
                                                       name
IKFN-    Förordning om Försvarsmaktens ingripanden vid   Ordinance concerning Intervention by Swedish
förordning  kränkningar av Sveriges territorium under fred  Defence Forces in the event of Violations of
       och neutralitet, m.m.               Swedish Territory in Peacetime and in
                                Neutrality, etc.

IKH     Kran- och Hisstandardiseringen.          Swedish Crane and Lift Standardisation

IKS     individuellt kompetenssparande          individual learning account (ILA)

IKT     informations- och kommunikationsteknologi     information and communication technology
                                (ICT)

Ikv     infanterikanonvagn                light tank                   military

i-land    industriland                   industrialised country; developed country

ILO                              International Labour Office

ILS     integrerat logistiskstöd             integrated logistic support

IM      Institutet för Metallforskning          Swedish Institute for Metals Research (SIMR)

IM      Individuell Människohjälp             Swedish Organization for Individual Relief
                                (SOIR)

im      intramuskulärt                  intramuscularly                medical

IMC     Industriellt Mikroelektronik-Centrum       Industrial Microelectronics Centre

IMER     Internationell migration och etniska relationer  International migration and ethnic relations

IMM     Institutet för miljömedicin            Institute of Environmental Medicine (at
                                Karolinska Institutet)

IMPOD    Importkontoret för u-landsprodukter        Import Promotion Office for Products from
                                Developing Countries

IMT     Institutet för Medieteknik            Institute for Media Technology

IMT     Institutionen för Medicinsk Teknologi       Institute of Medical Technology        Linköping

inb     inbunden                     hardback                    books

inrem    inremitterad; inremitterande läkare        referred; referring physician         medical

INSTA    InterNordisk STAndardisering           Inter-Nordic Standardization

int     intagen                      ingested                    medical

inv     invånare                     inhabitant(s), resident(s), population

IOF     Institutet för Optisk Forsking          Institute for Optical Research

IP      Industriprogrammet                Industry Programme

i.p.     intraperitonealt                 intraperitoneally               medical
IPM   Statens institut för psykosocial miljömedicin     National Institute for Psychosocial Factors and
                               Health

IPP   individuella partnerskapsprogram           individual partnership programme         under PFF
                                                        (q.v.)

IPP   Integrerad Produktpolicy               Integrated Product Policy

IPP                              integrated product planning

IPS   individuellt pensionssparande

IPULS  Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i  Institute for Professional Development of
    Sverige                        Physicians in Sweden

IR   infraröd                       infrared (IR)

IR                              Investor Relations

IREAB                             IKEA Retail Equipment AB

IRF   Institutet för rymdfysik               Swedish Institute of Space Physics

ISA                              Invest in Sweden Agency

ISA   intelligent stöd för anpassning av hastighet     Intelligent Speed Adapt(at)ion

ISA   Informationssystemet om arbetsskador         Information System on Occupational Accidents
                               and Work-Related Diseases

ISF   Ingenjörssamfundet                  Swedish Society of Engineers

i sht  i synnerhet                      in particular

ISKA  Internationalen för Stats- och Kommunalanställda   Public Services International (PSI)

ISO   Internationella standardiseringsorganisationen    International Organization for Standardization

ISP   Inspektionen för Strategiska Produkter        National Inspectorate of Strategic Products

ISP   (internettjänstleverantör)              Internet Service Provider

ITM   Institutet för tillämpad miljöforskning        Institute of Applied Environmental Research

ITP   Industrins tjänstepension               Supplementary pension for salaried employees

ITS                              Swedish Information Technology
                               Standardisation

ITU                              International Telecommunications Union

i.u.  ingen uppgift                     no information; no data

IU   inre undersökning                   internal examination               medical

IUP   intrauterint preventivmedel              intrauterine device (IUD)
IV   Individuella programmet              Individual Programme

iv   intravenöst                    intravenously                  medical

IVA  Ingenjörsvetenskapsakademien           Royal Swedish Academy of Engineering
                             Sciences

IVA  intensivvårdsavdelning              intensive-care unit (ICU)            medical

IVAK  intensiv akut                   Accident and Emergency             medical

IVF  Institutet för Verkstadsteknisk Forskning     (Swedish) Institute of Production Engineering
                             Research

IVL  Institut för vatten- och luftvårdsforskning    Swedish Environmental Research Institute

IVT  Industrin för Växt- och Träskyddsmedel      Assocation of the Swedish Plant and Wood
                             Protection Industry

IÄL  Lagen on vissa internationella rättsförhållande
    äkteskap och förmyndskap
JAF  Järnhandlarnas Arbetsgivareförening        Swedish Ironmongers’ Employers’ Association

Jak  Jakobs brev                    James                      Bible

JAS  jakt, attack, spaning               interception, strike, reconnaissance      Gripen

Jbf  Järnbruksförbundet                Employers’ Association of the Swedish Steel
                             Industry

jek  justerad egenkapital               adjusted equity

Jer  Jeremia                      Jeremiah                    Bible

Jes  Jesaja                      Isaiah                     Bible

JEU  Jordbruksekonomiska undersökningen

JFF  jordförvärvsförordningen             Land Acquisition Ordinance

JFL  jordförvärvslagen                 Land Acquisition Act

jfr  jämför                      cf.

JK   justitiekanslern                 (Office of the) Chancellor of Justice

jml  jämlikt                      according to; in accordance with

JO   Justitieombudsman                 Parliamentary Ombudsman

Jo   Jordbruksdepartementet              Ministry of Agriculture

Joh  Johannes (evangeliet)               John                      Bible
Ju     Justitiedepartementet            Ministry of Justice

Jud    Judasbrevet                 Jude                     Bible

Jusek                          Swedish Federation of Lawyers, Social
                            Scientists and Economists

jvstn   järnvägsstation               railway station

JÄMFO   Delegationen för Jämställdhetsforskning

JämO    Jämställdhetsombudsmannen          (Office of the) Equal Opportunities
                            Ombudsman
K     Kommunikationsdepartementet         Ministry of Transport and Communications

KAD    kateter à demeure              in-dwelling catheter             medical

KAG    koronararteriografi             coronary arteriography

KAK    Kungliga Automobilklubben          Royal Swedish Automobile Club

KAM    kretsloppsanpassad massafabrik        ecocyclic pulp mill

KAM                           Key Account Manager

KAMEDO   Katastrofmedicinska organisationskommittén

KARF    Kvalitetsansvariges Riksförening

KAS    kontant arbetsmarknadsstöd          unemployment cash allowance

KASAM   Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor     Swedish National Council for Nuclear Waste

KASAM   känsla av sammanhang             sense of coherence

kat    katal                    katal                    medical

KAT    kapitalavkastningstabell           return-on-capital table

KB     Kungliga biblioteket             Royal Library

KB     kundbeställning               customer order                FMV

KBC    konsultations- och behandlingscentral    consultation and treatment centre      medical

KB-krets  köldbärarkrets                brine circuit

KBM    krisberedskapsmyndigheten          Swedish Emergency Management Agency
                            (SEMA)

KBT    kommunalt bostadstillägg           municipal housing supplementary allowance

KBV    Kustbevakningen               Coast Guard
KD   Konsumentdelegationen

kd   kristdemokraterna              Christian Democratic Party

Ke   kemi                     chemistry

kem   kemisk                    chemical

KemI  Kemikalieinspektionen            Swedish Chemicals Inspectorate

Keram                        Swedish Ceramic Institute

KF   Kooperativa Förbundet            KF, the Swedish Cooperative Union

KFB   Kommunikationsforskningsberedningen     Swedish Transport and Communications
                           Research Board

KFO   kortfiskeområde

KFS   Kiroprakstiska Föreningen i Sverige     Swedish Chiropractor Association

KFUK  Kristliga föreningen av unga kvinnor     YWCA

KFUM  Kristliga föreningen av unga män       YMCA

KI   Karolinska Institutet            Karolinska Institutet (name not translated)

KI   konfidensintervall              confidence interval (CI)            statistics

KI   Korrosionsinstitutet             Swedish Corrosion Institute (KI)

KI   Konjunkturinstitutet             National Institute of Economic Research

KIBA  kirurgisk intensivbehandlingsavdelning    surgical intensive-care unit          medical

KI DS  Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus   Karolinska Institutet Danderyd Hospital

KIFS  Kemikalieinspektionens författningssamling  National Chemicals Inspectorate’s regulations

KIH   Konstindustriella högskolan i Helsingfors  University of Art & Design in Helsinki

kir   kirurgisk                  surgical                    medical

KIVA  kirurgisk intensivvårdsavdelning       surgical intensive-care unit

KK   koncernkontor                                        NCC

KK   korskoppling                 cross-connection                cabling

KK   kommerskollegium               National Board of Trade

Kk   kommendörkapten               commander                    Navy rank

KKC   kliniska kunskapscentra

KKL   Konsumentköplagen              (Swedish) Consumer Sales Act
KKR       Statens Kvalitets- och Kompetensråd       National Council for Quality and Development

KK-stiftelsen  Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling  The Knowledge Foundation

KKV       konstnärernas kollektivverkstad         Swedish Artists’ Collective Workshop

KKV       Konkurrensverket                 Swedish Competition Authority

Kl       konkurrenslagen                 Competition Act

Klag      Klagovisorna                   Lamentations (Lam)               Bible

Klimp      klimatinvesteringsprogram            climate investment programme

klin      klinisk, klinik                 clinical, clinic

KLL       kronisk lymfatisk leukemi            chronic lymphatic leukaemia (CLL)

KM       konstruktionsmeddelande             design notification (DN)

KM                                knowledge management

KMI       Krigsmaterielinspektionen [now ISP]

KN       kombinerade nomenklaturen            Combined Nomenclature (CN)           SCB

KNUT      Kunskapsnätet för utbildning, utveckling och   Knowledge network for education
        samverkan

KO       Konsumentombudsman                Consumer Ombudsman

KoGG      konstruktionsgenomgång              design review (DR)

KOL       kronisk obstruktiv lungsjukdom          chronic obstructive lung disease (COLD),
                                 chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

KOL                               Key Opinion Leaders              marketing

Kol.      Kolosserbrevet                  Colossians (Col.)               Bible

Kommunal    Svenska Kommunalarbetarförbundet         Swedish Municipal Workers’ Union

komradio    kommunikationsradio               2-way radio

Komvux     kommunal vuxenutbildning             local government adult education scheme    Kommunal
                                                        Ordbok

1 Kor      Paulus första brev till Korinterna        1 Corinthians                 Bible

2 Kor      Paulus andra brev till Korinterna        2 Corinthians                 Bible

KOV       Konsumentverket                 Swedish Consumer Agency

KPI                               key performance indicator

KPI       konsumentprisindex                consumer price index
kpl   komplett                 assembly (assy)                engineering

kr    kronor                  SEK

KRA   Kommunens rahabilitationsavdelning

KRAV   Kontrollföreningen för Ekologisk Odling  Organic Production Monitoring Association

KRI   krigsförbandsledningen          battle command

KRK   Kapitalredovisningskommittén       Capital Accounting Committee

krm   kryddmått                 (large) pinch                 recipes

KRO   Konstnärernas Riksorganisation      Swedish Artists’ National Organisation

kron   kronisk                  chronic                    medical

1 Krön  Första Krönikeboken            1 Chronicles (1 Chron.)            Bible

2 Krön  Andra Krönikeboken            2 Chronicles (2 Chron.)            Bible

KS    Karolinska Sjukhuset           Karolinska Hospital

KSAK   Kungl. Svenska Aeroklubben        Royal Swedish Aero Club

KSEK   tusen svenska kronor           SEK ‘000

KSL   Kommunförbundet i Stockholms län     Stockholm County Association of Local
                          Authorities

KSSS   Kungl. Svenska Segelsällskapet      Royal Swedish Yacht Club

KSU   Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB   Swedish Nuclear Training and Safety Center

KTF   Kemtekniska Leverantörsförbundet     Swedish Cosmetic, Toiletry and Household
                          Product Suppliers’ Association

KTH   Kungliga Tekniska Högskolan        Royal Institute of Technology

KTHB   Kungl. Tekniska Högskolans Bibliotek   Library of the Royal Institute of Technology

KTT   Kvalitet Till er Tjänst

KU    konsekvensutredning            impact assessment

KU    Konstitutionsutskottet          Parliamentary Standing Committee on the    Riksdag
                          Constitution

KUA   kliniska utbildningsavdelningar      clinical teaching departments

kundf  kundfordringar              accounts receivable – trade

1 Kung  Första Kungaboken             1 Kings                    Bible

2 Kung  Andra Kungaboken             2 Kings                    Bible
KUS/HS     Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge  Karolinska University Hospital/Huddinge
        Sjukhuset                  Hospital

KV       källarvåning                 basement

KV       Konkurrensverket               Swedish Competition Authority

Kv       korvett                   corvette

KVA      Kungliga Vetenskapsakademien         Royal Academy of Sciences

KVA      kriminalvårdsanstalt

KVHAA     Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets  Royal Academy of Letters, History and
        Akademien                  Antiquities

kvm      kvadratmeter                 square metre(s) (sq.m.)

KVS      Kriminalvårdsstyrelsen            National Prison and Probation Administration

KVV      kraftvärmeverk                combined heat and power plant (CHP)

KY       Sveriges Kvarnyrkesförbund          Swedish Flour Millers’ Association

KY       kvalificerad yrkesutbildning         advanced vocational education (AVE)

KY-kommittén  Kvalificerad yrkesutbildningskommitté    Committee for Advanced Vocational Education

KYL      Kylentreprenörernas Förening         Association of Refrigerating Contractors

KÖMS      Kungl. Örlogsmannasällskapet         Royal (Swedish) Society of Naval Sciences
l10n                            localisation (l + 10 letters + n) (localisation
                              buzzword)

LA       Läderindustriernas Arbetsgivareförbund    Employers’ Association of the Swedish Shoe,
                              Leather and Leather Goods Industries

la       lokalanestesi                local anaesthesia/anaesthetic           medical

LADOK                            National Student Records Database

LAF      Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund   Employers’ Association of Swedish Food
                              Producers

LAR      Sveriges Landskapsarkitekters Riksförbund  National Association of Swedish Landscape
                              Architects

LAS      lagen om anställningsskydd          Employment Protection Act; Security of
                              Employment Act

las      lasarett                   hospital

LASS      Lagen om assistansersättning         Act concerning Compensation for Assistance
LB    ljusbågsugn                 electric arc furnace (EAF)

LBS    Lantbruksstyrelsen             National Board of Agriculture

LC    leveranscertifikat             delivery certificate

LC    ledningscentral               command and control centre

LCA    livscykelanalys               life cycle assessment (LCA)

LCC    (livscykelkostnad)             life cycle cost

LCI    livscykelinventering            life cycle inventory (LCI)

LE    lungembolism                pulmonary embolism              medical

Ledarna  Sveriges Chefsorganisation         Swedish Association for Managerial and
                           Professional Staff

leg    legitimerad                 registered                  medical

LES    lantbruksekonomiska samarbetsnämnden

LFF    Läromedelsförfattarnas Förening       Association of Writers of Educational Aids

LFN    Läkemedelsförmånsnämnden          Pharmaceutical Benefits Board

LFTA   lagen om försäljning av teknisk sprit och  Act on the Sale of Technical Spirit and   Socialdept
     alkoholohaltiga preparat          Substances Containing Alcohol

LFV    Luftfartsverket               Civil Aviation Administration

LFV    Lokalförsörjningsverket           Swedish National Premises Authority

lg    lönegrad                  salary grade

LGF    Långsomt Gående Fordon           slow vehicle

Lgr    läroplanen för grundskolan

LIF    Läkemedelsindustriföreningen        Swedish Association of the Pharmaceutical
                           Industry

Linc   landstingens inköpscentraler        county council purchasing centres

LINFO   Läkemedelsinformation AB

LIP    lokalt investeringsprogram         local investment programme

LIS    Legemiddelinnkøpssamarbeidet                               Norway

LiTH   Linköpings Tekniska Högskola        Linköping Institute of Technology

LiU    Linköpings universitet           Linköping University

Livs   Svenska Livsmedelsarbetareförbundet     Swedish Food Workers’ Union
LK     leveranskontroll                delivery test/inspection

LK     lokalkurs                    local course (in schools etc.)

LK     landstingskontoret               County County Central Office (of SLL)

LKD     Leverantörsföreningen Kontor och Data                             now SITO
                                                      (q.v.)

LKF     landstingskommunalt förbund           Local Federation of County Council
                              Authorities

LKP     lagen om kemiska produkter           Act on Chemical Products

LKU     livsmedelkontrollutredningen

Ll     länsläkare                   county medical officer of health

ll-böcker  lättlästa böcker

LLH     Leverantörsföreningen för Lek- och       Association of Swedish Suppliers of Toys and
      Hobbyartiklar                  Hobby Articles

LMI     Legemiddelindustriforeningen          Association of the Norwegian Pharmaceutical
                              Industry

LMS     lärare i moderna språk             teacher in modern languages

LMV     Lantmäteriverket                National Land Survey

LMV     Läkemedelsverket                Swedish Medical Products Agency

LO     Landsorganisationen i Sverige          Swedish Trade Union Confederation

LOA     lagen om offentlig anställning         Act on Official Employment

LOA     lokalareal                   area of premises

LOB     lagen om omhändertagande av berusade personer

LON     Länsstyrelsens organisationsnämnd

LOU     Lagen om offentlig upphandling         Public Procurement Act

lpb     (vätskekartong)                 liquid packaging board

Lpf     läroplan för frivilliga skolan         curriculum for the non-compulsory school
                              system

Lpfö    läroplan för förskolan             curriculum for pre-school

Lpo     läroplan för obligatoriska skolan        curriculum for the compulsory school system;
                              National Comnpulsory School Curriculum

L-pris   listpris                    list price

LPT     lagen om psykiatrisk tvångsvård         Compulsory Mental Care Act
LR   Lärarnas Riksförbund              National Union of Secondary School Teachers

LRF   Lantbrukarnas Riksförbund           Federation of Swedish Farmers

LRTAP  Konventionen för långväga gränsöverskridande  Convention for Long Range Transport of
    transport av lutturna föroreningar       Airborne Pollutants

LRV   lagen on rättspsykatrisk vård         Forensic Psychiatric Care Act

ls   likström                    DC

LSF   landstingsstyrelsens förvaltning        County Executive Board Administration (SLL)

LSPV  lagen om sluten psykiatrisk vård        Act on Compulsory Psychiatric Care

LSR   Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund    Swedish Association of Registered
                            Physiotherapists

LSS   Lagen om stöd och service till vissa      Act concerning Support and Service for
    funktionshindrade               Persons with Certain Functional Impairments

LSU   Landsrådet för Sveriges Ungdom         National Council of Swedish Youth

LSU   Lagen om sluten ungdomsvård          Closed Institutional Youth Care Act

LTO   lagen om tillfälligt omhändertagande      Temporary Custody Act

LTH   Lunds Tekniska Högskola            Lund Institute of Technology

LTH   länstrafikhuvudman               county public transport authority (CPTA)

LU   Lunds Universitet               Lund University

LU   Lagutskottet                  Parliamentary Standing Committee on Civil-
                            Law Legislation

LU   Långtidsutredningen (1999)           the (1999) Medium-Term Survey

LUG   Läkare Utan Gränser              Médecins Sans Frontières (MSF)

Luk   Lukasevangeliet                Luke                     Bible

LuTH  Luleå Teknisk Högskola             Luleå University of Technology

LV   Luftfartsverket                National Civil Aviation Administration

LV   luftvärdighet                 airworthiness

LV   Läkemedelsverket                Medical Products Agency (MPA)

lv   luftvärn                    air defence                  military

LVFS  Läkemedelsverkets författningssamling     Medical Products Agency Code of Statutes

LVIS  Läkemedelsverkets informationssystem      Medical Products Agency Information System

LVM   lagen om vård av missbrukare          Compulsory Care of Alcohol and Drug Abusers
                               Act

LVRbBv    luftvärnsrobotbandvagn             SAM [surface-to-air missile] tracked vehicle  military

LVU     lagen om vård av unga              Compulsory Care of Young Persons Act

LYHS     Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso-
       och sjukvårdens område
m      moderata samlingspartiet            Moderate Party; Moderates

m3fub    kubikmeter fast volym, mätt under barken    m3 sub (cubic metres solid under bark)     forestry

m3sk     skogskubikmeter                 (total trunk volume of trees inc. bark)    forestry

m3sv     kubikmeter sågad vara              cubic metres of sawn timber          forestry

maa     med anledning av                in conjunction with

MAF     Motorbranschens Arbetsgivareförbund       Swedish Motor Trade Employers’ Association

Mal     Malaki                     Malachi (Mal.)                 Bible

mao     med andra ord                  in other words

Maj.     major (Flygvapnet)               squadron leader

m a p, map  med avseende på                 with respect to, with regard to

MAR     medarbetarråd

Mark     Markusevangeliet                Mark                      Bible

MAS     Malmö Allmänna Sjukhus             Malmö General Hospital

MAS     medicinsk ansvarig sköterska          medically responsible nurse

Matt     Matteusevangeliet                Matthew (Matt.)                Bible

MAVA     medicinsk akutvårdsavdelning          medical emergency ward/unit

MB      manöverbrygga                  bridge                     ship

MB      miljöbalken                   Environmental Code

MB      militärbefälhavare               military commander

mb      mottagningsbevis                proof of receipt

Mb      Morbus [Crohn]                 [Crohn's] disease               medical

MBL     medbestämmandelagen               Employment (Co-Determination in the
                               Workplace) Act; Codetermination Act

MC      motorcykel                   motor-cycle
MCHK     motorcykelhistoriska klubben        Swedish Historic Motorcycle Club

MD      Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet  Ministry of Sustainable Development

MD      Marknadsdomstolen             Market Court

MD      militärdistrikt              military district

MDC     Miljödatacentrum              Environmental Satellite Data Centre

mdr     miljard(er)                billion (bn)

MDM     måldatamottagare              target data receiver (TDR)

MEFOS    Stiftelsen för Metallurgisk Forskning   Foundation for Metallurgical Research
                            (MEFOS)

MER     Marknadsetiska Rådet            Council on Marketing Ethics

Metall    Svenska Metallindustriarbetareförbundet  Swedish Metalworkers’ Union

MFA     miljöfarligt avfall            environmentally hazardous waste

m fl     med flera                 etc.

MFM     medicinska födelsemeddelande        medical birth notification

MFR     Medicinska forskningsrådet         Swedish Medical Research Council

mha     med hjälp av                using; with the aid of; by means of

MHV     Mödrahälsovård               maternal health care

mia     miljard                  billion

MIC-turism                       MIC tourism (Meetings-Incentives-
                            Conferences)

Mil     militartjänstgöring            military service

mio     miljoner                  million(s)

MIS     Miljörevisorer i Sverige          Association of Swedish Environmental
                            Auditors

MISTRA    Stiftelsen för miljöstrategisk forskning  Foundation for Strategic Environmental
                            Research

MIVA     medicinsk intensivvårdsavdelning      medical intensive care unit

Mk      miljöklass                 environmental class(ification)

MK      mul- och klövsjuka             foot-and-mouth disease (FMD)

Mkr     miljoner kronor              SEK million; SEK m

MKB     miljökonsekvensbedömning          environmental impact assessment (EIA)
MKB    miljökonsekvensbeskrivning            environmental impact assessment (EIA);
                              environmental impact statement (EIS)

MLK    Minimum leveranskvantitet            Minimum Delivery Quantity (MDQ)

MLS    miljöledningssystem               environmental management system

m.m.   med mera                     and others

MME    Miljömedicinska enheten (vid Stockholms läns   Environmental Medicine Unit
     landsting)

MMS                            Swedish Materials and Mechanical Standards
                              Institution

MO    materialomkostnader               storage overheads

M och S  Medicinalförfattningar och socialförfattningar
     (SOSFS)

MoK    medicinsk och kirugisk              medical and surgical

MoA    Marknadsföring och Administration        Marketing and Administration

1 Mos   Första Moseboken                 Genesis (Gen.)                 Bible

2 Mos   Andra Moseboken                 Exodus (Exod.)                 Bible

3 Mos   Tredje Moseboken                 Leviticus (Lev.)                Bible

4 Mos   Fjärde Moseboken                 Numbers (Num.)                 Bible

5 Mos   Femte Moseboken                 Deuteronomy (Deut.)              Bible

MOS    Monterings- och skötselråd            assembly, installation and care instructions

MoS    mun och svalg                  mouth and throat                medical

motsv.  motsvarande                   corresponding to

mott   mottagning                    clinic; surgery                medical

MoU                            Memorandum of Understanding

mp    miljöpartiet                   Green Party

MPD    miljöprövningsdelegation

MPS    material- och produktionsstyrning        materials and production control (MPC)

MR    mänskliga rättigheter              human rights

MRF    Motorbranschens Riksförbund           Swedish Association for Motor Retail Trades
                              and Repairs

MRf    Målaremästarnas Riksförening           Swedish Federation of Painting Contractors
MRI   Miljö- och rymdforskningsinstitutet       Kiruna Environment and Space Research
                             Institute

MRT   magnetisk resonanstomografi           magnetic resonance imaging (MRI)

MS    Mölndals sjukhus                Mölndal Hospital

MS    Multipel skleros                multiple sclerosis

MSA                           Master of Science in Architecture

MSEK   miljoner svenska kronor             million Swedish kronor (SEK … m)

MSF   Läkare utan gränser               Médecins Sans Frontières

msk   matsked                     tablespoon (tbsp)

MSP                           Mjärdevi Science Park (Linköping University)

MSP                           management service provider

MTBF   medeltid mellan fel               Mean Time Between Failures

MTC                           Microbiology & Tumor Biology Center
                             (Karolinska Institutet)

MTjC   maskintjänstchef                chief engineer

MTTF   medeltiden mellan hindrande fel         Mean Time to Failure

MTTR   medelreparationstid               Mean Time To Repair

MTW   medelväntetid                  Mean Time Waiting

MUST   Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten  Military Intelligence and Security Service

MVB   Miljövårdsberedningen              Government Committee on the Environment

MVC   mödravårdscentral                antenatal clinic; maternity clinic

MVD   miljövarudeklaration              environmental product declaration (EPD)

MVG   mycket väl godkänd               pass with special distinction            schools

mvh   med vänlig hälsning               (kind) regards; yours faithfully; yours sincerely

MVIF   Materielvårdsinsruktion för försvarsmakten

mvp   meter vattenpelare               metres water gauge                 pressure

MYN   Motorbranschens Yrkesnämnd           Vocational Board of the Swedish Motor Trade

möbl.  möblerad                    furnished

m.ö.h.  meter över havet                metres above sea level

m3h   kubikmeter fast matt              cubic metres solid volume              timber
m3f pb  kubikmeter fast matt på bark            cubic metres solid volume incl. bark      timber

m3f ub  kubikmeter fast matt under bark           cubic metres solid volume excl. bark      timber

m3s   kubikmeter stjälpt matt               cubic metres loose volume            timber

m3sk   skogskubikmeter                   cubic metres standing volume          timber

m3t   kubikmeter travat matt               cubic metres piled volume
Nah.   Nahum                        Nahum (Nah.)                  Bible

NAVA   närakutvårdsavdelning                                        medical

NB    nedre botten                    ground floor

NBF   nätverksbaserat försvar               network-based defence

NBK   Näringslivets börskommitté             Swedish Industry and Commerce Stock
                               Exchange Committee

NBK   Nordiska Biståndskommitén              Nordic Aid Committee (of Associations of the
                               Visually Impaired)

NBL   Nämnden för bedömning av läkemedelsreklam      Information Practices Committee

NCO   Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från  Swedish Centre for Lessons Learned from
     olyckor                       Incidents and Accidents (NCO)

ND    Näringsdepartementet                Ministry of Industry, Employment and
                               Communications

N-dep  Näringsdepartementet                Ministry of Industry, Employment and
                               Communications

Neh   Nehemja                       Nehemiah (Neh.)                 Bible

NEO   Nationalencyklopediens ordbok

NFF   Norsk faglitterærforfatter- og oversetterforening  Norwegian Non-fiction Writers and Translators
                               Association

NEPI   Nätverk för läkemedelsepidemiologi

NFFP   Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram

NFH   Nämnden för hemslöjdsfrågor

NFR   Naturvetenskapliga forskningsrådet         Swedish National Science Research Council

NFS   Nordens Fackliga Samorganisation

ngn   någon                        someone

ngt   något                        something
NHR    Neurologiskt Handikappades Riksförbund     Association of Neurologically Disabled

NIA    Statens nämnd för internationella adoptioner  Swedish Committee for International
                             Adoptions

NILS   Nationell Inventering av Landskapet i Sverige  National Inventory of Landscapes in Sweden

NIR    Näringslivets Internationella Råd        International Council of Swedish Industry

NJA    Nytt juridiskt arkiv              Supreme Court Reports

NKI    nöjd kund index                 satisfied customer index

NKS    Nordisk kärnsäkerhetsforskning

NKS    Nordisk kontakt om statsbyggeri         Nordic Contact Concerning State Building
                             Activities

NLN    Nordiska Läkemedelsnämnden           Nordic Council on Medicines

NLPO   Norra länets produktionsområde         North County Healthcare Provision District
                             (Stockholm)

NLSB   Nämnden för läkares specialistbehörighet

NLV    Nämnden för läkares vidareutbildning      National Committee for Postgraduate Medical
                             Education

NMC    Näringslivets Miljöchefer            Swedish Association of Environmental
                             Managers

NMHE 99  den nationella miljöhälsoenkät (1999)

NMI    nöjd medarbetare index             satisfied co-worker index

NML    Nordisk Medisinsk Laborantgruppe

NMR    Nordiska ministerrådet             Nordic Council of Ministers

NNR    Näringslivets Nämnd för Regelgranskning

NOKLUS  Norsk kvalitetsforbedring av          Norwegian Quality Improvement of Laboratory
     laboratorievirksomhet utenfor sykehus      Services in Primary Care

NON    Notarienämnden                 Notary Board

Nopef   Nordiska Projektexportfonden          Nordic Project Fund

NOU    Nämnden för offentlig upphandling        National Board for Public Procurement

NP    Naturprogrammet (Naturbruksprogrammet)     Natural Resource Use Programme

NPI    nettoprisindex                 net price index

NPL    Nationellt Produktregister för Läkemedel    National Product Register for Medicinal
                             Products

NR    Nationalräkenskaper               national acounts
NRL       naturresurslagen              Natural Resources Act

NSK       Nordiska Samarbetskommittén        Nordic Co-ordinating Committee (of
                              Associations of the Visually Impaired)

NSU       Nämnden för Sverigefrämjande utomlands   Council for the Promotion of Sweden

NT       Nordtest

NTC                            Nordic Timber Council

NTF       Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens  National Society for Road Safety
        Främjande

NTI       Nordiska Träskyddsinstitutet        Nordic Wood Preservation Institute

NTR       Nordiska Träskyddsrådet          Nordic Wood Preservation Council (NWPC)

NTS       Nordiska fackföreningssamfundet      Council of Nordic Trade Unions

nufo      numerisk formbestämning          numeric modelling

NUI       Näringslivets Undersökningsinstitut    Business Research Institute

NUK       Nordiska Ungdomskommitén          Nordic Youth Committee (of Associations of
                              Visually Impaired Youth)

NU-sjukvården  Norra Älvsborgs Länssjukhus + Uddevalla
        sjukhus

NUTEK      Verket för näringslivsutveckling      Swedish Agency for Ecomomic and Regional
                              Growth

NUU       Nämnden för undervisningssjukhusens
        utbyggande

nuv.      nuvarande                 present

nuv sjd     nuvarande sjukdom                                    medical

NV       Naturvårdsverket              Swedish Environmental Protection Agency

NV       nettovärde                 net worth

NV-       naturvetenskapsprogrammet                                schools
programmet

NVL       Naturvårdslagen              (Swedish) Nature Conservation Act

NÄL       Norra Älvsborgs Länssjukhus

näml.      nämligen                  namely
OA       operationsanalys              operational analysis
OAS      omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Ob       Obadja                   Obadiah (Obad.)                 Bible

OB       obekvämtid                 unsocial hours

OBO-fartgyg                        OBO (oil, bulk, ore) carrier

obs!      observera!                 N.B., Important

obs      observation                 observation                   medical

OBS-lista   Observationslista (Kemikalieinspektionen)  Observation List

OEM-marknad                        OEM (original equipment manufacturing)
                              market

OFL      order, fakturering, lager

OFP      oförstörande prövning            non-destructive testing

og       ogift                    single

OH/oh     overhead                  overhead (projector) transparency (OH(P))

o.h.h.     och hans hustru               and his wife

OHS      officershögskola (Flygvapnet)        Air Force College

OK       officerskurs                officer course

OLA-ambulans  olycksfallsambulans

OLF      order, lager, fakturering          order processing management (OPM) (?)

omkr      omkring                   around

oms      omsättning                 turnover

OOP      objektorienterad programmering       object-oriented programming (OOP)

OP       Omvårdnadsprogrammet            Health Care Programme

op       operationsavdelning                                     medical

OP1                            Operating Profit before depreciation (usually
                              referred to as EBITDA, q.v.)

OP2                            Operating Profit after depreciation (usually
                              referred to as EBIT, q.v.)

OPIL      operativa insatsledning           Joint Operations Staff             mil.

oplats     observationsplats              observation post                mil.

ord      ordination                                         medical
Ords    Ordspråksboken                Proverbs (Prov.)                Bible

org.nr.   organisationsnummer              corporate identity number

OS     Olympiska spelen               Olympic Games

OS     operativsystem                operating system

os; o/s   osorterat virke                unsorted timber

OSA     offentligt skyddat arbete           sheltered work in the public sector


osa     om svar anhålles               RSVP

OSN     Olyckfalls och sjukförsäkringsnämnden     Committee for Accident and Sickness
                             Insurance.

OSS     Oberoende staters samvälde          Commonwealth of Independent States (CIS)

OSSE    Organisationen för säkerhet och samarbete i  Organisation for Security and Cooperation in
      Europa                    Europe (OSCE)

osv     och så vidare                 etc.

OVK     obligatorisk ventilationskontroll       mandatory ventilation inspection

OXA     oexploderad ammunition            unexploded ordnance (UXO)           military
p      poäng                     points; credit(s)               education

PA     patientens läkare               attending physician              medical

PA     personaladministration            personnel administration

PA                            public address (system)

Packforsk  Institutet för förpackning och distribution

PAD     patologisk-anatomisk diagnos         pathological diagnosis             medical

PAF     Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund    Employers’ Association of the Swedish
                             Petroleum Industry

PAH     polyaromatiska kolväten            polyaromatic hydrocarbons

PAH     Primärvårdsansluten hemsjukvård

Pappers   Svenska Pappersindustriarbetareförbundet   Swedish Paperworkers’ Union

PARP                           Planning and Review Process          under PFF,
                                                     q.v.

PAS     Patientansvarig sjuksköterska                                medical
pat       patient                patient                    medical

Patgb      pansarterrängbil           armoured cross-country vehicle        mil.

pb       pantbrev               mortgage (deed)

PBB       polybromerade bifenyler        polybrominated biphenyls (PBBs)

PBC       primär biliär cirrhos         primary biliary cirrhosis           medical

PBD       preliminärbedömning          preliminary assessment            medical

PBDE      polybromerade difenyletrar      polybrominated diphenylethers (PBDEs)

pbi/PBI     problem-baserad inlärning       problem-based learning (PBL), problem-based
                           instruction (PBI)

PBK       påbyggnadskurs            advanced course

PBL       plan- och bygglagen          Planning and Building Act

PBL       påbyggnadslinje            advanced study programme

PBR       Patentbesvärsrätten          Court of Patent Appeals

PBR       person- och belastningsregistret

PBU       psykisk barna- och ungdomsvård    child guidance clinic

pbv       pansarbandvagn            armoured personnel carrier (APC)

PB-ämnen    persistenta, bioackumulerande ämnen  persistent, bioaccumulable substances

pc       procent                per cent

PCB       polyklorerad bifenyl         polychlorinated biphenyl

PCT-ansökning                     PCT (Patent Cooperation Treaty) application

PDCA-cykeln                      PDCA (plan-do-check-act) cycle

PDS-                         PDS (Problem Detection Study)
undersökning

p.e./pe     personekvivalent           population equivalent             sewage
                                                  treatment

PED       tryckkärlsdirektivet         Pressure Equipment Directive         EU

PerP      perspektivplaneringen         perspective planning             FM

PET                          polyethylene terephthalate

1 Pet      Första Petrusbrevet          1 Peter (1 Pet.)               Bible

2 Pet      Andra Petrusbrevet          2 Peter (2 Pet.)               Bible
PFF     Partnerskap För Fred                Partnership for Peace (PfP)           NATO

pga     på grund av                    because of

PHL     (preliminär riskkällelista)            preliminary hazard list             engineering

PIA     Produkt i arbete                  work in progress                accounts

PKL     psykisk och social ledningsfunktion (inom hälso-
       och sjukvården)

PL      projektledare                   project manager

PLS     produktionsledningssystem             production management system

PlåtRF    Plåtslageriernas Riksförbund            Employers’ Association of the Swedish Plate
                                Works

PM      promemoria                     memo

PM      pressmeddelande                  press release

PNI     prisnivåindex

PO      Allmänhetens pressombudsman            Office of the Press Ombudsman

PO      produktområde

po      peroral                      oral                      medical

Pol     poliklinikläkare                  outpatient department physician         medical

polop    poliklinisk operation               day-case operation/surgery           medical

POP     (persistenta organiska föroreningar)        persistent organic pollutants          envir.

PoU-samtal  planerings- och utvecklingssamtal         planning and performance review; planning and
                                development review

p-piller   preventivpiller                  contraceptive pills               medical

ppl     parkeringsplats                  car park

Ppl/PPL   pallplats                     pallet space; pallet location

p-plats   parkeringsplats                  car park

PPM     premiepensionsmyndigheten             Premium Pension Authority

PPP     (köpkraftspariteter)                purchasing power parities            economics

PRAO     praktisk arbetslivsorientering           practical work experience (scheme)

Pred     Predikaren                     Ecclesiastes (Eccles.)             Bible

PRF     Psykiatriska riksföreningen
PRF      Petrolelumshandelns Riksförbund       National Association of Petrolemum Product
                             Retailers

Prl      provinsialläkare              district medical officer

PRO      Pensionärernas Riksorganisation       National Organisation of Pensioners

Prop.     Regeringens proposition till riksdagen   Government Bill

prot. uppv.  protokollet uppvisat

PRV      Patent- och registreringsverket       Swedish Patent and Registration Office

PRYO     Praktisk yrkeslivsorientering        Practical voctional training

Ps      Psaltaren                  Psalms                     Bible

PSA      prostata-specifisk antigen         prostate-specific antigen (PSA)        medical

PSTN     (faste telefonitjänster)          public switched telephone network

psyk     psykiatrisk; psykisk            psychiatric; mental              medical

PTK      Privattjänstemannakartellen         Federation of Salaried Employees in Industry
                             and Services

PTL      Privattandläkarna              Swedish Association of Private Dental
                             Practitioners

PTS      Post- och telestyrelsen           National Post and Telecom Agency

PU      planeringsunderlag                                     ÖCB

PU      produktutveckling              product development

PU      polyuretan                 polyurethane

PU      personlig utveckling            personal development

P&U      Pharmacia & Upjohn                                     company

publ     publikt bolag

PUL      Personuppgiftslagen             Personal Data Act

Pulm     [Latin] pulmones              lungs                     medical

PUT      permanent uppehållstillstånd        permanent residence permit

PV      Personvagnar                Volvo Car Corporation (VCC)          Volvo

PVA      Privata Vårdsektorns Arbetsgivareförbund  Association of Employers in the Medical and
                             Dental Private Sector

PVF      Privatpraktiserande Veterinärers Förening

PvRbBv    pansarvärnsbandvagn             AT [anti-tank] tracked vehicle         military
px   provexcision                  excision(al) biopsy                medical
QA   kvalitetssäkring                Quality Assurance

QC   kvalitetskontroll                Quality Control

QUL   Qvailitet – Utveckling - Ledarskap
RA   Riksarkivet                   National Archives

RA   räddningsavdelningen

RA   reumatoid artrit                rheumatoid arthritis

RADS  (riskanalys inför avveckling av system)     risk assessment at disposal of system       engineering

RAF   Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund    Association of Swedish Plumbing Employers

RAF   Referensgruppen för Antibiotikafrågor      Swedish Reference Group for Antiobiotics

RALF  Rådet för arbetslivsforskning          Swedish Council for Working Life Research

RAV   Referensgruppen för antiviral terapi      Swedish Reference Group for Antiviral
                            Therapy

RAÄ   Riksantikvarieämbetet              National Heritage Board

RB   rättegångsbalken                Code of Judicial Procedure

RB   Riksbanken                   Swedish Central Bank

RDI   rekommenderat daglig intag           recommended daily intake (RDI)

REACH  Registrering, Evaluering och Auktorisation av  Registrering, Evaluation and Authorisation of   EU
    kemikalier                   Chemicals

rec   recept                     prescribe, prescription              medical

REF   (returbränsle)                 recovered fuel

REG   Rättsfallssamling från Europeiska        European Court Rerports (ECR) (Reports of
    gemenskapernas domstol och förstandandsrätt   cases before the Court of Justice and the Court
                            of First Instance)

Rek   Rekommenderat                  registered                    mail

RF   Riksidrottsförbundet              Swedish Sports Confederation

RF   rostfritt                    stainless

RF   radiofrekvent                  radio-frequency (adj.)

RFK   Riksdagens förvaltningskontor
RFHL   Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och   National Association for Aid to Drug Abusers
     läkemedelsberoende

RFP    (anbudsinfordran, offertförfrågan)      Request For Proposal

RFQ    (anbudsinfordran, beräknad kostnad)      Request For Quotation

rfr    rostfritt                   stainless

RFSL   Riksförbundet för sexuellt likaberättigande  Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual
                            and Transgender Rights

RFSU   Riksförbundet för Sexuell Upplysning     Swedish Association for Sex Education

RFT    (anbudsinfordran)               Request For Tender

RFV    Riksförsäkringsverket             National Social Insurance Board

Rg    Rådgivningsgruppen              Advisory group

RGD    Riksgymnasiet för döva            Swedish National School for the Deaf

RGH    Riksgymnaiset för hörselskadade        Swedish National School for the Hearing
                            Impaired

RGK    Riksgäldskontoret               National Debt Office

rh    relativ fuktighet               relative humidity (r.h.)

rh    rörelsehindrad                disabled

RIB    räddningschef i beredskap

ribbåt                         Rigid Inflatable Boat

RIF    Rättsliga och inrikesfrågor          Justice and Home Affairs (JHA)         EU Council
                                                    of Ministers

RIFO   Sällskapet riksdagsmän och forskare      Swedish Society of Parliamentarians and
                            Scientists

RiksHvC  Rikshemvärnscentrum              National Home Guard Headquarters

RITS   räddningsinsats till sjöss

RJ    Riksbankens Jubileumsfond           Bank of Sweden Tercentary Foundation

RK    Regeringskansliet               Government Offices of Sweden

RLF    Riksförbundet landbygdens folk

RMA    (revolution i krigsföringen)         Revolution in Military Affairs

RME    rapsmetylester                rapeseed methyl ester

RML    Regler för Militär Luftfart
RN                          Rendement Napole               gene

RNA                         return on net assets             financial

ROI                         return on investment             financial

RoK   rum och kök (6 RoK)             (6) rooms, bathroom and kitchen

Rolf   Rörlig operativ ledningsfunktion      Mobile operational command and control    military
                           function

ROM   renovering, ombyggnad och modernisering   renovation, conversion and modernisation;
                           refurbishment

Rom.   Paulus brev till Romarna          Romans (Rom.)                 Bible

RoP   rum och pentry (1 RoP)           1 room, bathroom and kitchenette

ROPS                         roll over protecting structure

ROT   reparationer, om- och tillbyggnad      renovation, maintenance and improvement    building
                           (RMI)                     traderp    retinitis pigmentosa (näthinneförtvining)  retinitis pigmentosa

R-PET  Retur PET flaska              refillable PET bottle

RPS   Rikspolisstyrelsen             National Police Board

RPS   Statens rättspsykiatriska stationer

RR    Regeringsrätten               Supreme Administrative Court

RR    regelbunden rytm              regular rhythm, sinus rhythm         medical

RR    Redovisningsrådet              Swedish Financial Accounting Standards
                           Council

RR    resultaträkning               income statement

RRV   Riksrevisionsverket             Swedish National Audit Office

RSK-nr  resursklassifikationsnummer

rskr   riksdagsskrivelse              Riksdag communication

RSMH   Riksförbundet för Social och Mental Hälsa  Swedish National Association for Social and
                           Mental Health

RSV   Riksskatteverket              National Tax Board

RSV   Riktad Spräng Verkan            hollow charge; shaped charge         military

RTB   register över totalbefolkningen       Total Population Register           (SCB)

rtg   röntgen                   X-ray
RTN   Regionplane- och trafiknämnden       Regional Planning and Urban Transportation
                          Committee (of SLL)

RU    repetitionsutbildning           refresher training              military

RUFI   Representantföreningen för utländska    Association of Representatives of Foreign
     farmaceutiska industrier          Pharmaceutical Industries

RUFS   Regionale utvecklingsplanen för      Regional Development Plan for the Stockholm
     Stockholmsregionen             Region

RVF   Renhållningsversföreningen         Swedish Association of Waste Management

RVN   Riksvärderingsnämnden           National Valuation Board

RYP   Rymdingenjörsprogrammet,          Department of Space Physics          Umeå Uni.
     Rymdfysikinstitutionen

RÅ    riksåklagaren               Office of the Prosecutor General

RÖS   röjande signaler              spurious transmissions
S    Socialdepartementet            Ministry of Health and Social Affairs

S    synskärpa                 visual acuity

s    socialdemokraterna             Social Democratic Part

SA    Statens Anläggningsprovning

sa    samhällskunskap              social science (programme)

sa/s:a  summa                   total (tot.)

SABO   Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag   Swedish Association of Municipal Housing
                          Companies

SAC   Sveriges Arbetares Centralorganisation   Central Organisation of Sweden’s Workers

SACE                        Swedish Association for Construction
                          Equipment

SACO   Sveriges Akademikers Centralorganisation  Swedish Confederation of Professional
                          Associations

SAF   Svenska Arbetsgivareföreningen       Swedish Employers' Confederation

SA-F   Sektoravtalet för Försvarsmakten                             SFS
                                                 1994:522

SAFE   Företagarförbundet             Swedish Association of Free Entrepreneurs

SAG   Svenska Akademiens Grammatik

SAH   Sjukhusansluten hemsjukvård
Sak    Sakarja                      Zechariah (Zech.)              Bible

SAL    svår akut lunginflammation            severe acute respiratory syndrome (SARS)   medical

SALF                            Swedish Association for Managerial &
                              Professional Staff

SAM                             Strategic Account Manager

1 Sam   Första Samuelsboken                1 Samuel (1 Sam.)              Bible

2 Sam   Andra Samuelsboken                2 Samuel (2 Sam.)              Bible

SAMDOK  Sammanslutningen för samtidsdokumentation vid
     kulturhistoriska museer

SAMI   Svenska Artisters och Musikers Intresseförening  Swedish Artists' and Musicians' Interest
                              Organisation

SAMN   Statens arbetsmarknadsnämnd

SAMOREG  samordningsgrupp för dokumentationsfrågor vid
     museerna

SAMS   samhällsplanering med miljömål i Sverige     Planning with Environmental Objectives in
                              Sweden

SAMS                            Forum for Co-operation of Women in Sweden

SAN    Statlig sektorns arbetsmiljönämnd         Joint Work Environment Council for the
                              Government Sector

SAOL   Svenska Akademiens Ordlista

SAP    Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti     Swedish Social Democratic Party

SAR    Sveriges Arkitekters Riksförbund         National Association of Swedish Architects

SAR                             Sales, Administration and Research (costs)

SAREC   Styrelsen för u-landsforskning          Swedish Agency for Research Cooperation
                              with Developing Countries

SARS   svår akut respitatorisk sjukdom          severe acute respiratory syndrome

SAS    Svensk som Andra Språk              Swedish as a Second Language

sas    så att säga                    so to speak; as it were

SAT                             site acceptance test; sea acceptance test

SAV    Statens arbetsgivarverk              National Agency for Government Employers

SA/VA   samaktivitet/varuannonsering

SB    Statsrådsberedningen               Cabinet Office
SBF   Svenska Betongföreningen           Swedish Concrete Association

SBF   Sveenska barnmorskeförbundet         Swedish Association of Midwives

SBI   Stålbyggnadsinstitutet            Sweish Institute of Steel Construction

SBF   Svenska Brandförsvarsföreningen        Swedish Fire Protection Association

SBF   Svenskaz barnmorskeförbundet         Swedish Association of Midwives

SBF   Sjöbefälsförbundet              Merchant Marine Officers' Association

SBGF  Svenska Biogasföreningen           Swedish Biogas Association

SBK   Svenska Brukshundklubben           Swedish Working Dog Club

SBL   Statens bakteriologiska laboratorium     National Bacteriological Laboratory

SBLV  Svenska Barnleukemigruppen

SBK   stadsbyggnadskontor              City Planning Administration (Stockholm)

SBN   stadsbyggnadsnämnden             City Planning Committee (Stockholm)

SBR   Svenska Byggingenjörers Riksförbund      Swedish Association of Construction Engineers

SBS   Svenska Blå Stjärnan             Swedish “Blue Star” Voluntary Corps

SBU   Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering  Swedish Council on Technology Assessment in
                           Health Care (SBU)

SBUF  Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond    the Swedish construction industry’s
                           organisation for reseach and development

SCA   (säkerhetsutlåtande)             safety compliance assessment

Scan  Slakteriförbundet               Swedish Farmers’ Meat Marketing Association

SCB   Statistika centralbyrån            Statistics Sweden

SCE   (Latin abbreviation, Swedish legalese)    co-operative society

SCEMM                         Scandinavian Centre for Maintenance
                           Management

SCF   Svenska civilförsvarsförbund         Swedish Civil Defence League

SCFN  Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd

SDAB  Svensk Däckåtervinning AB

SDF   stadsdelsförvaltning             district administration

SDF   Sveriges Dramatikerförbund          Swedish Playwrights’ Union

SDN   Stadsdelsnämnd                district council; neighbourhood council
SDR   Sverigs dövas riksförbund          Swedish National Association of the Deaf

SDR   Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund  Swedish Society for the Protection of Animals

SEB   Skandinaviska Enskilda Banken                                bank name

SECU                         StoraEnso cargo unit

SEF   Svenska Elektrikerförbundet         Electricians’ Union

SEF   Sveriges Entomologisk Förening        Entomology Society of Sweden

Sef   Sefanja                   Zephaniah (Zeph.)                Bible

SEK   Svenska Elektriska Kommissionen       Swedish Electrotechnical Commission

SEK   AB Svensk Exportkredit            Swedish Export Credit Corporation

SEKO  Service och Kommunikation          Union for Service and Communication
                           Employees

SekrL  sekretesslagen                Secrecy Act

SEM   svepelektronmikroskop            scanning electron microscope

SEN   Svenska elektrotekniska normer        Swedish Electrotechnical Standards

SERAF  Schaktentreprenörernas Arbetsgivareförbund  Employers’ Association of Swedish Earth
                           Moving Contractors

sf   science fiction               science fiction (sci fi)

SFAM  Svensk förening för allmän medicin      Swedish Association for General Practice

SFBF  Sveriges Fartygsbefälsförening        Swedish Ship Officers' Association (SSOA)

SFF   Nämnden för statliga förnyelsefonder

SFF   Sveriges Finansanalytikers Förening     Swedish Society of Financial Analysts

SFF   Sveriges Farmacevtförbund          Swedish Pharmaceutical Association

SFF   Svenska Fotografers Förbund         Association of Swedish Professional
                           Photographers

SFF   Sveriges Författarförbund          Swedish Writers’ Union

SFF   Svenska fallskärmsförbundet         Swedish Parachuting Association

SFHL  Sveriges folkhögskolelärares förbund     Folk High School Teachers’ Union

SFHM  Statens försvarshistoriska museer

SFI   Stiftelsen för Insamlingskontroll      Swedish Foundation for Fundraising Control

SFI   Svenska för invandrare            Swedish for immigrants             Skolverket
SFI   Sveriges Fastighetsindex              Swedish Property Index

SFKK   Svensk förening för klinisk kemi

SFN   Statens förhandlingsnämnd

SFOR                             UN Stabilisation Force

SFRO   Svenska Flottans Reservofficersförbund       Association of Swedish Naval Reserve Officers

SFS   Svensk författningssamling             Swedish Code of Statutes, Swedish Statute
                               Book

SFS   Stiftelsen för strategisk forskning         Swedish Foundation for Strategic Research

SFS   Sveriges Förenade Studentkårer           Swedish National Union of Students

SFV   Statens Fastighetsverk               Swedish National Property Board

SFX   Svenskt Fondförvaltarindex

SFÖ   Sveriges Facköversättarförening           Swedish Association of Professional
                               Translators

SGF   Sveriges Gummiindustriförening           Swedish Rubber Industry Assocation

SGI   Statens geotekniska institut            Swedish Geotechnical Institute

SGM   Sveriges Grafiska Medieförening

SGU   Sveriges geologiska undersökning          Geological Survey of Sweden

SGÅ   Svensk GlasÅtervinning AB              Swedish Glass Recycling             SGÅ

SHF   Svenska Handbollförbundet              Swedish Handball Federation (SHF)

SHIA   Sveriges handikapporganisationers internationella  Swedish Organisation of Handicapped
     biståndsstiftelse                  International Aid Foundation

SHK   Statens haverikommission              Swedish Board of Accident Investigations

SHSF   Sveriges Hamn- och Stuveriförbund          Association of Ports of Sweden

SHSTF  Sveriges hälso- och                 Swedish Association of Health Officers
     sjukvårdstjänstemannaförbund

SHT   social hemtjänst                  home help service

SI    Stiftelsen Svenska Institutet            Swedish Institute

SIA   skyddad internetanslutning             secure Internet connection (SIC)

SIB   Statens institut för byggnadsforskning       National Institute for Building Research

SIC   Stiftelsen Innovationscentrum            Swedish Innovation Centre

SICOMP                            Swedish Institute of Composites
SICS                           Swedish Institute of Computer Science

SID                           Society of Swedish Industrial Designers

Sida   Styrelsen för Internationellt          Swedish International Development
     Utvecklingssamarbete              Cooperation Authority

SIF   Sveriges Industriarbetarförbund         Swedish Union of Clerical & Technical
                             Employees in Industry

SIFA   Svenska transportindustriförbundet       Swedish International Freight Association

SIFU   Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling

SIFV   Svenska institutet för förlagsverksamhet

SIH   Statens Institut för Handikappfrågor i skolan  National Swedish Agency for Special
                             Education

SIK   Institutet för livsmedel och teknik       Swedish Institute for Food and Biotechnology

SIKA   Statens Institut för Kommunikationsanalys    Swedish Institute for Transport and
                             Communications Analysis

SIL   Statens Institut för läromedelsinformation   National Institute for Information on
                             Educational Aids

SINDIF  Svenska Instrument- och diagnostikaföreningen  Swedish Instrument and Diagnostics Trade
                             Association

SINF   Svensk Industriförening             Swedish Industry Association

SIPRI  Stiftelsen Stockholms internationella      Stockholm International Peace Research
     fredforskningsinstitut             Institute

SIPU   [No expansion]                 Swedish Institute for Public Administration

SIR   Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund    National Association of Swedish Interior
                             Architects

SIR   Statens institut för regionalforskning     Swedish Institute for Regional Research

SIS   Standardiseringen i Sverige           Swedish Standards Institution

SIS   Statens Institutionsstyrelse          National Board of Institutional Care

SISU   Svenska Institutet för Systemutveckling

SISUS  Statens institut för särskilt utbildningsstöd  National Agency for Special Educational
                             Support

SITI   Svenska IT institutet              Swedish IT Institute

SITO   Svenska IT-företagens organisation

SIUS   Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd  supported employment
SIV    Statens invandrarverk            Swedish Immigration Board

SJ     Statens Järnvägar              Swedish State Railways

Sjd förl  sjukdomsförlopp               disease progression                medical

SJF    Sveriges Journalistförbund          Swedish Union of Journalists

SJFR    Skogs- och jordbrukets forskningsråd     Swedish Council for Forestry and Agricultural
                            Research

sjg    sjukgymnast                 physiotherapist                  medical

sjh    sjukhus                   hospital                      medical

SJV    Statens Jordbruksverk            Swedish Board of Agriculture

SJÖFS   Sjöfartsverkets författningssamling     Swedish Administration for Shipping and
                            Navigation

SjöV    Sjöfartsverket                Swedish Maritime Administration

SK     Statens konstråd               National Public Art Council

SK     samhällskunskap               social studies

SK     specialistkompetens             specialist qualification              medical

SK     Svenska Konstnärsförbundet          Swedish Artists’ Federation

sk     så kallad                  so-called; what is known as; what is referred to
                            as

sk     subkutant                  subcutaneously                   medical

sk     skogskubikmeter               total volume over bark               TNC 96

Sk/SK   Servicekontor                Service Office (SO)

SKB    Svensk Kärnbränslehantering AB        Swedish Nuclear Fuel and Waste Management
                            Company

SKBR    Sveriges Kvinnliga Bilkårernas Riksförbund  National Association of Swedish Women’s
                            Voluntary Motor Transport Corps

SKF    Svenska Kullager Fabriken                                    company
                                                      name

SKFÖ    Sydkraft Försäljning

SKGS    Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet

SKI    Statens kärnkraftinspektion         Swedish Nuclear Power Inspectorate

SKL    Statens kriminaltekniska laboratorium    Swedish National Laboratory of Forensic
                            Science
SKM   Svenska Kyrkans Mission              Church of Sweden Mission

SKN   Statens kärnbränslenämnd              National Board for Spent Nuclear Fuel

SKOGH  Sveriges kvinno- och genushistoriker

SKR   Sveriges Kvinnojourers Riksförbund         Swedish Association of Women’s Shelters

skr.  skrivelse                     communication                  Riksdag

SKS   Skogsstyrelsen                   National Board of Forestry

SKTF  Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund        Swedish Union of Local Government Officers

SKUP  Skandinavisk utprøvning av laboratorieutstyr for  Scandinavian Evaluation of Laboratory
    primærhelsetjenesten                Equipment for Primary Health Care

SKUT  Svenska Kyrkan i Utlandet             Church of Sweden Abroad

SL   AB Storstockholms Lokaltrafik

SL   specialistläkare                  specialist (doctor/physician)

SLA   Socialstyrelsens läkemedelsavdelning

SLF   Stiftelsen lantbruksforskning

SLF   Sveriges Lärarförbund               Swedish Teachers’ Union

SLF   Sveriges Läkarförbund               Swedish Medical Association (SMA)

SLF   Svenska Larmleverantörers förening         Swedish Alarm Suppliers’ Association

SLF   Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet     Union of Forestry and Agricultural Employees

SLK   Riksförbundet Sveriges Lottakårer         Natioanl Association of Swedish Women’s
                              Voluntary Service Corps

SLL   Statens lantbrukskemiska laboratorium       National Laboratory for Agricultural Chemistry

SLL   Stockholms läns landsting             Stockholm County Council

SLOS  samordnad lokal offentlig service

SLPO  Södra länets produkionsområde           South County Healthcare Provision District

SLR   Svenska Lantmännens Riksförbund.          Swedish Farmers’ Supply and Crop Marketing
                              Organisation

SLR   Svenska Låssmedarnas Riksförbund          Association of Swedish Locksmiths

SLS   Svenska Läkaresällskapet              Swedish Society of Medicine

SLS   Svensk läkemedelsstandard             Swedish Pharmaceuticals Standard

SLTF  Svenska Lokaltrafikföreningen           Swedish Local Traffic Association
SLU   Sveriges Lantbruksuniversitet        Swedish University of Agricultural Sciences

SLV   Statens Livsmedelsverk           National Food Administration

SM   servicemärke                service mark

SM   sista mens                 last menstrual period (LMP)            medical

SM   statistiska meddelanden           Statistical Reports (SCB)

SMC   Samhällsgeografiskt miljöcentrum      Spatial Modelling Centre on Human
                          Dimensions of Environmental Change

SMF   små och medelstora företag         small and medium-sized enterprises (SME)

SMF   Stål- och Metallförbundet          Employers’ Association of the Steel and Metal
                          Industry

SMF   Svenska Musikerförbundet          Swedish Union of Musicians

SMHI  Sveriges meteorologiska och hydrologiska  Swedish Meteorological and Hydrological
    institut                  Institute

SMI   Smittskyddsintitutet            Swedish Institute for Infectious Disease
                          Control

SMIL  Småföretagarna i Linköping         Foundation for Small Business Development in
                          Linköping

SML   smittskyddslagen              Communicable Diseases Act             Socialdept

SMR   Svenska mejeriernas riksförening      Swedish Dairies Association

SMS   Svensk Material- och Mekanstandard     Swedish Materials & Mechanics Standards
                          (SMS)

SmåA  Småföretagens Riksorganisation       National Organisation of Small Businesses

SN   Sveriges Naturvetaresförbund        Swedish Association of Scientists

SNI   Standard för svensk näringsgrensindelning  Swedish Standard Industrial Classification (SE-
                          SIC)

SNIRI  Snickerifabrikernas Riksförbund       National Association of the Swedish Joinery
                          Factories

SNSB  Rymdstyrelsen                Swedish National Space Board

SNV   Statens naturvårdsverk           National Environmental Protection Agency

SO   sjukvårdsområde               district health authority

SO   Styrelseordförande             Chair/Chairman of the Board

Soc   social anamnes               social history                  medical

Socl  socialläkare
SOF    Sveriges Officersförbundet         Officers’ Union

SOFI    Språk- och folkminnesinstitutet       The Institute for Dialectology, Onomastics and
                            Folklore Research

SoL    socialtjänstlagen              Social Services Act               Socialdept

SOLAS                         Safety of Life at Sea

SOR    Sveriges orkesterföreningars riksförbund  Association of Swedish Symphony Orchestras

SoS    Socialstyrelsen               National Board of Health and Welfare

SOS    smör, ost och sill             butter, cheese and herring

SOS    Sveriges Officiella Statistik        Official Statistics of Sweden

SOSFS   Socialstyrelsens författningssamling    National Board of Health and Welfare Code of
                            Statutes

SOU    Statens offentliga utredeningar       Swedish Government Official Reports

SOU    Socialutskottet               Parliamentary Standing Committee on Health
                            and Welfare

SOX    Stockholms Obligationsbörs         Stockholm Bond Exchange

So-ämnen  samhällsorienterade ämnen          social orientation subjects

SP     Statens provnings- och forskningsinstitut  Swedish National Testing and Research
                            Institute

SPAR    Statens person- och adressregisternämnd   Swedish Population Address Register Board

SPES    SuicidPrevention och EfterlevandesStöd   HOPE, the Organisation for Suicide Prevention
                            and Survivors’ Support

SPF    Svenska Postorderföreningen         Swedish Mail Order and Traders’ Association

SPF    Styrelsen för psykologiskt försvar     National Board of Psychological Defence

SPF    Sveriges Polismannaförbund         Union of Swedish Policemen

SPF    Sveriges Plastförbund (now Plast- och    (now Plastics and Chemicals Federation in
      kemibranschernas förbund)          Sweden)

SPI    Svensk Programvaruindustriförening

SPIN    Standard för svensk produktindelning efer  Swedish Standard Classification of Products by
      näringsgren                 Activity

SPK    Statens pris- och konkurrensverk      Swedish Competition Authority

SPO    Stockholms produktionområde         Stockholm Healthcare Provision District

SPP    Svenska Personal-Pensionskassan       SPP Insurance Company
SP-produkt                          (sales) promotion product

SRP     (industrins säkerhetskrav)           safety requirements proposed           engineering

Spri     Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och  Planning and Rationalisation Institute of the
       rationaliseringsintitut             Health and Social Services

SPSF     Svenska pistolskytteförbundet          Swedish Pistol Shooting Association

Spur     Specialistutbildningsrådet           Specialist Training Council (in Läkarförbundet)

SPV     Statens löne- och pensionsverk         National Government Employee Salaries and
                               Pensions Board

SQM     Swedish Quality Meats                                       company

SR      Sveriges Radio                 Swedish Broadcasting Corporation

SR      Sågverkens Riksförbund             Swedish Sawmill Federation

SR      Säljarnas Riksförbund              Association of Travelling Salesmen

SRF     Synskadades riksförbund             Swedish Association of the Visually
                               Handicapped

SRK     Svenska Röda Korset               Swedish Red Cross

SRL     Statens rättskemiska laboratorium

SRN     Skatterättsnämnden               Council for Advanced Tax Ruling

SRV     Statens Räddningsverk              Swedish Rescue Services Agency

SS      Svensk standard                 Swedish Standard

SS      Sahlgrenska sjukjuset              Sahlgrenska Hospital

SS      (säkerhetsgodkännande)             safety statement                 engineering

ss      suspenderad substans              suspended solids                 sewage tr.

ss      statssekreterare                state secretary

SSC                             Swedish Space Corporation

SSCO     Stockholms Studentkårers Centralorganisation  Central Organisation of the Stockholm
                               Students’ Unions

SSF     Sveriges Stuvareförbund             Swedish Master Stevedores’ Association

SSF     Stiftelsen för strategisk forskning       Swedish Foundation for Strategic Research

SSF     Svenska Stoldskyddsföreningen          Swedish Theft Prevention Association

SSF     Svensk sjuksköterskeföreningen         Swedish Society of Nursing

SSF     Svensk Flygledareförening            Swedish Air Traffic Controllers’ Association
                          (SATCA)

SSF   Svenska sportskytteförbundet        Swedish Sport Shooting Association

SSI   Statens strålskyddsinstitut        Swedish Radiation Protection Institute

SSIF   Sveriges Skogsindustriförbund       Employers’ Federation of Swedish Forest
                          Industries

ssk   särskilt                  particularly

SSN   Svenska språknämnden            Swedish Language Committee

SSN   Sjuksköterskors Samarbete i Norden     Northern Nurses’ Federation (NNF)

SSPP   (systemsäkerhetsplan)           system safety programme plan          engineering

SSR   Akademikerförbundet            Swedish Association of Graduates in Social
                          Science, Personnel & Public Administration,
                          Economics & Social Work

SSRN   Statens skaderegleringsnämnd        National Claims Adjustment Board

SSS   smarta seende sensorer           smart seeing sensors (SSS)

SSs   Stiftelsen Sveriges sjömanshus

SSSB   Stiftelsen Stockholms Studentbostäder   Stockholm Students’ Housing Foundation

SSG   särskilda skyddsgruppen                                  military

SSI   Statens strålskyddsinstitut        Swedish Radiation Protection Authority

ssk   sjuksköterska               nurse

SSPR   (säkerhetsgenomgång)            system safety progress review

SSR   Sveriges Standardiseringsråd        Swedish Standards Council

SSRS   Sjöräddningssällskapet           Swedish Sea Rescue Society

SSV   Statens skola för vuxna          National School for Adults

ssvx   statsskuldväxel              Treasury bill

SSYK   Standard för svensk yrkesklassificering  Standard Swedish Occupational Classification

ST    Statstjänstemannaförbundet         Union of Civil Servants

ST    specialiseringstjänstgöring        residency (US); specialist training (UK)    medical

STAF   Stoppmöbelindustrins Arbetsgivareförbund  Employers’ Association of the Swedish
                          Upholstery Industry

ST-ATF  Statstjänstemannaförbundet -        Union of Civil Servants - Academic
     Akademikertjänstemannaförbundet      Professionals Union
STD   Svensk Teknik och Design          Swedish Federation of Consulting Engineers
                             and Architects

Stdl   stadsdistriktläkare

STEF   Svenska Trävaruexportföreningen         Swedish Wood Exporters’ Association

STEV   Statens Energimyndighet             Swedish National Energy Administration

STF    Svenska Turistföreningen            Swedish Touring Club

STF    Sveriges Teaterförbund             Swedish Union of Theatrical Employees

STF    Sveriges Tandläkareförbund           Swedish Dental Association

Stf GD  ställförträdande generaldirektör        Deputy Director General              FMV

STFI   Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut   Swedish Pulp and Paper Research Institute

STHF   Sveriges Tandhygienistförening         Swedish Dental Hygienist Union

STI                            General Standards Institution

STIM   Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå  Swedish Performing Rights Society

STINT   Stiftelsen för internationalisering av högre  Swedish Foundation for International
     utbildning och forskning            Cooperation in Research and Higher Education
                             (the STINT Foundation)

stl    storlek                     size

St prp  Stortingsproposisjon              Proposition to the Storting, Parliamentary Bill  Norway

STRA   Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning    Foundation for Strategic Environmental
                             Research

STRAMA  Strategigruppen för Rationell          Swedish Strategic Programme for the Rational
     Antibiotikaanvändning och Minskad        Use of Antimicrobial Agents and Surveillance
     Antibiotikaresistens              of Resistance

STRO                           Scandinavian Tire and Rim Organization

Strf   stridsfordon                  armoured fighting vehicle

StripBv  stridsledningsbandvagn             forward command vehicle              military

Strv   stridsvagn                   tank; main battle tank (MBT)           military

stud   studerande                   student(s)

STU    Styrelsen för teknisk utveckling        National Board for Technical Development

SU    Stockholms Universitet             Stockholm University

SU    Sahlgrenska Universitetssjukhuset        Sahlgrenska University Hospital

SU    skänkugn                    ladle arc furnace (LAF)
SUK    Statens utsädeskontroll           Swedish Seed Testing and Certification
                           Institute

SV    (kravverifiering)              safety verification

SV    slutenvård                 institutional care

sv    sågat virke                 sawn timber

SVA    Statens veterinärmedicinska anstalt     National Veterinary Institute

SWBS                         Structure Work Breakdown System

SvD    Svenska Dagbladet                                      newspaper

SvDHV   Svenska Djurhälsovården           Swedish Animal Health Service

SVEBI   Svensk Förening för Beteendevetenskaplig
     Idrottsforskning

Svebio  Svenska Bioenergiföreningen         Swedish Bioenergy Association

SVEBO   Svensk Bostadsmässa             Swedish Housing Exhibition

SWECLIM  det svenska kilimatmodelleringsprogrammet  SWECLIM (Swedish climate modelling
                           programme)

SWECON                        Swedish Association of Security Consultants

SWEDINT                        Swedish Armed Forces International Centre

SVEFF   Sveriges Färgfabrikanters Förening     Swedish Paint and Printing Ink Makers’
                           Association

Svemek  Svetsmekaniska Arbetsgivareförbundet    Welding Engineering Employers’ Federation

SVEROF  Sveriges Reservofficerare          Swedish Reserve Officers Association

SVF    Sveriges Veterinärförbund          Swedish Veterinary Association

SVG    Sjukvårdspartiet Västra Götaland

SVID   Stiftelsen Svensk Industridesign      Swedish Industrial Design Foundation

SVIR   Sveriges Växtinredares Riksorganisation

SvK    Svenska Kyrkan               Church of Sweden

SVK RF  Sjövärnskårernas Riksförbund        National Association of Naval Volunteer Corps

SVN    Statens växtsortnämnd            National Plant Variety Board

SVO    Skogsvårdsorganisationen          Swedish Forest Administration

SVOF   Svenska Värnpliktsofficersförbundet     Swedish Conscript Officers Association

SVP    samordnad vårdplanering           coordinated healthcare planning
SVR    Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund    Swedish Society of Civil and Structural
                               Engineers

SVT    Svensk Veterinär Tidning                                      journal
                                                       name

SvT    Sveriges Television                Swedish Television

SWOT                             strengths, weaknesses, opportunities, threats

SYMF    Sveriges Yrkesmusikerförbund            Swedish Federation of Professional Musicians

SYVF    Svensk Yngre Veterinärers Förening

SW     Svalöf Weibull                                           company

SWAFRAP                            Swedish Air Force Rapid Reaction Unit

SWEA                             Swedish Wood Exporters’ Association

SWEDAC   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll  Swedish Board for Accreditation and
                               Conformity Assessment

SWEDEC   Totalförsvarets ammunitions- och          Swedish EOD and Demining Centre [EOD =
      minröjningscentrum                 explosive ordnance disposal]

SWEDFUND  Fonden för industriellt samarbete med u-länder   Swedish Fund for Industrial Cooperation with
                               Developing Countries

SWERAP                            Swedish Rapid Reaction Unit           military

SXK    Svensk Kryssarklubben               Swedish Cruising Club

SYLF    Sveriges Yngre Läkares Förening          Swedish Junior Hospital Doctors’ Association

SYMF    Sveriges Yrkesmusikersförbund           Swedish Federation of Professional Musicians

SÄ     specifikationsändring

SÄ     suspenderade ämnen                 suspended solids (SS)              environm.

SÄPO    säkerhetspolisen                  Swedish Security Police

SÄS    Södra Älvsborgs Sjukhus

SÄV    säkerhetsventil                  safety valve
T     tardiv                       late; tardive                  medical

TA     tekniska avdelningnen

TAM    Tjänstemännens Arkiv och Museum          Archives and Museum of Professional
                               Employees in Sweden

TB     teknisk bestämmelse                technical specification
TB    täckningsbidrag                  profit contribution; contribution margin    financial

TBV    Tjänstemännens bildningsverksamhet        Salaried Employees’ Educational Association

TC    torrclosette

TCN    Totalförsvarets chefsnämnd            Total Defence Staff Committee

TCO    Tjänstemännens Centralorganisation        Swedish Confederation of Professional
                              Employees

TD    toppdomän                     top-level domain (TLD)

TEKO   Sveriges Textil- och Konfektionsindustriförbund  Swedish Textile and Clothing Employers’
                              Association

TEU    tjugofots enhet                  twenty-foot equivalent unit          containers

t.ex.   till exempel                   e.g.

TF    tryckfrihet                    freedom of the press              journalism

TF    Teknisk Framsyn (TF:s consortium)         Technical Foresight (the TF consortium)

TF    Teaterförbundet                  Swedish Union for Theatre, Artists and Media

tf    tillförordnad                   locum (tenens); acting

TFA    trygghetsförsäkring vid arbetsskada

TFB    transportforskningsberedningen

TFK    Institutet för transportforskning         Transport Research Institute

TFN    Tjänsteförslagsnämnden för domstolväsendet

tfn    telefon                      telephone

TFR    Teknikvetenskapliga forskningsrådet        Swedish Research Council for Engineering
                              Sciences

tgb    terrängbil                    all-terrain vehicle; cross-country vehicle

TGL    tjänstegrupplivförsäkring             occupational group life assurance

th    till höger                    to the right

2 Thess  Andra Thessalonikerbrevet             2 Thessalonians (2 Thess.)           Bible

Tif    Träindustriförbundet               Employers’ Association of the Swedish Wood
                              Products Industry

tillg   tillgångar                    assets                     financial

TIA    Träinformation                  Swedish Timber Council

TIA    transitorisk ischemisk attacki          transient ischaemic attack           medical
TiF    tillsynsförordningen              Ordinance on Enforcement according to the
                              Environmental Code

1 Tim   Första Timotheosbrevet             1 Timothy (1 Tim.)               Bible

2 Tim   Andra Timotheosbrevet              2 Timothy (2 Tim.)               Bible

Tit    Titus                      Titus                     Bible

TJ     Trafik och Järnväg               Association of Traffic and Railway
                              Professionals

Tjf    tjänsteföreskrift                official regulation

tjl    tjänstledig                   on leave (of absence); off duty

Tjm    tjänsteman                   office worker; white-collar worker/staff

TK     tillverkningskostnad              manufacturing cost

TKS    teknisk kravspecifikation            technical specification of requirements

TKS    Tryckkärlsstandardiseringen.          Swedish Pressure Vessel Standardistion

TL     toppland                    top land                    pistons

TLC    Trafikledningscentral              traffic control centre

TLTH    Teknologkåren på Tekniska högskolan vid Lunds
      universitet

TMP    termomekanisk pulp               thermomechanical pulp

TMPF    tvättmedelpåfyllning

TMV    tonmedelvärde                  pure tone average (PTA)            audiology

tn     till natten                   at night                    medical

TNC    Tekniska nomenklaturcentralen          Swedish Centre for Technical Terminology

TO     Testombudsmannen

T.O. box  tryckoljebox                  oil distribution box

TOEM    Takisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning   Tactical Organisational Economic Objective   military

ToFR    Tillsyns- och föreskriftsrådet         Enforcement and Regulations Council

tom    till och med                  to; up to and including; even

tp     tyngdpunkt                   centre of gravity

TPB    Talboks- och punktskriftsbiblioteket      Swedish Library of Talking Books and Braille

TPK    trombocytpartikelkoncentration         thrombocyte particle concentration (TPC)    medical
TPN     Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd  National Government Service Pension and
                             Group Life Insurance Board

TR      Teatrarnas Riksförbund            Swedish Theatre Assocation

tr      trappa                    floor

TRA     teknisk referensanläggning          technical reference facility

TRI     (järnvägs)trafikinstruktion

TrN     Trygghetsnämnden               National Employment Security Board

trp     transportör                 haulier

Trätek    Institutet för träteknisk forskning     Swedish Institute for Wood Technology
                             Research

TS      Tidningsstatistik AB

ts      torr substans                dry (solid) matter               sewage tr.

TSE     transmissibla spongiforma encefalopatier   transmissible spongiform encephalopathies

TSEK     tusen svenska kronor             thousands of Swedish kronor (SEK 000)

tsk     tesked                    teaspoon (tsp)

TSS     Tecken Som Stöd               Sign Supported English (SSE); Sign Supported  deaf/hearing
                             Speech (SSS)                  impaired

TT      Tidningarnas Telegrambyrå          Swedish News Agency

TTEM     Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning    Tactical Technical Economic Objective     military

t/u     tekniskt utnyttjandegrad           technical utilisation

Tull Kunst  Tullverket och Kustbevakningen        Swedish Union of Customs and Coast Guards
                             Officers
Tv      Tullverket                  Swedish Customs

tv      till vänster                 to the left

tv      tills vidare                 until further notice
U      Utbildningsdepartementet           Ministry of Education and Science

UA      upparbetat                  worked up; spent

UA      uppgiftsanknuten                                      military

ua      utan anmärkning               nothing abnormal discovered (NAD);       medical
                             unremarkable; normal

UAS     Akademiska Sjukhuset i Uppsala        Uppsala University Hospital
ub/UB  utgående balans           closing balance              financial

UB    uppdragsbeskrivning         job description

UC    undercentral

UC    uclerös colit            ulcerative colitis            medical

UD    Utrikesdepartementet         Ministry for Foreign Affairs

UE    utbytesenhet             line replacement unit (LRU)        military

UF    upphandlingsföreskrifter       procurement instructions

UfS   Underrättelse för sjöfarande     Notice to Mariners

UG    under gränsläge

UGL   utveckling av grupp och ledare

UH    underhåll              maintenance

UHOD   ursprunglig hand-over date      original hand-over date

UHÄ   Universitets- och högskoleämbetet  National Agency for Higher Education

Ul    underläkare             house officer; junior doctor; intern

U-land  utvecklingsland           developing country

ULCC                     ultra large crude carrier

ULF   Utredningen om levnadsförhållanden  SCB’s Swedish National Survey of Living
                       Conditions

Ultra  Umeå Lokaltrafik

UmU   Umeå Universitet           Umeå University

UN    Utlänningsnämnden          Alien Appeals Board

UNCTAD  (världshandelssammanslutning)    United Nations Conference on Trade and
                       Development

UNHCR  FNs flyktningkommissariat      United Nations High Commissioner for
                       Refugees

UN-ECE                    United Nations Economic Commission for
                       Europe

unä   under namnändring          under changed name

ung   ungefär               approx.

UNS   utan närmare specifikation      unspecified

UoH   universitet och högskolor      universities and colleges
Upp.    Johannes’ uppenbarelse            Revelation or Apocalypse (Rev. or Apoc.)    Bible

uppl    upplupen                   accrued                    financial

UR     Utbildningsradion              Swedish Educational Broadcasting Company

URF     undervattensräddningsfarkost         submarine rescue vessel

URL     upphovsrättslagen              Copyright Act

US     Universitetssjukhus             University Hospital              Linköping

us     undersökning                 examination                  medical

UsiL    Universitetssjukhuset i Lund         Lund University Hospital

USK     Utmärkelsen Svensk Kvalitet         Swedish Quality Award

USK     undervisningsskyldighet           individual teaching load

USK     Stockholms Utrednings- och Statistikkontor  Stockholm Office of Research and Statistics

utg. moms  utgående moms                output VAT

utg. omr.  utgiftsområde                expenditure area                government

utl     utlåtande                  (statement of) opinion

UtN     Statens utlandslönenämnd           Swedish Board for Overseas Allowances

utv     utveckling                  development

utv     utvändigt                  externally                   medical

UU     Umeå Universitet               Umeå University

UUH     Utrustningsnämnden för universitet och    Equipment Board for the Swedish Universities
      högskolor

UVA     uppvakningsavdelning             recovery ward                 medical

uva     utan vidare anmärkning

UVI     urinvägsinfektion              urinary-tract infection (UTI)         medical

uvt     undervisningstimmar             hours of teaching

uän     under ändrat namn              under changed name
v      vecka                    week (w, wk)

v      vänsterpartiet                Left Party

va     vatten och avlopp              water and sewage; water supply and sewage
                             disposal system
VAH                         Volvo Articulated Haulers

vard   vardagar                  weekdays

vav    varannan vecka               every other week; once every two weeks     medical

VA-verk  vatten- och avloppsverk          water treatment plant; sewage treatment plant

vb    vid behov                 as needed                    medical

VC    vårdcentral                medical centre

VCC    Volvo Personvagnar AB           Volvo Car Corporation

VCCS                         Volvo Cars Parts

VCE                         Volvo Construction Equipment

VCG    Volvo Cars Gent              Volvo Cars Ghent

VCS    Vovlo Specialvagnar            Volvo Car Special Vehicles

VCSC                         Volvo Car Safety Centre

VD    verkställande direktör           Managing Director, Chief Executive Officer

WEE    direktivet om elektronikskrot       Electrical and Electronic Waste Directive

WEEE                         waste electric and electronic equipment

VES    ventrikulärt extraslag           ventricular extrasystole (VES)         medical

VEU    Västeuropeiska unionen           Western European Union (WEU)

VF    Sveriges Verkstadsförening         Swedish Engineering Employers’ Association

VF    vänster förmak               left atrium                   medical

VFK    Föreningen Veterinär Foderråvarukontroll

VFN    Vapenfrinämnden                                      now part of
                                                   Pliktverket

VFU    verksamhetsförlagd undervisning      on-the-job teaching practice

VG    Västergötland

VG    väl godkänd                pass with distinction              schools

vg; VG  varugrupp                 product group

v.g.   var god / varsågod             please

VGR    Västra Götalandsregionen          Västra Götaland Region

vgv    var god vänd                PTO, please turn over
vh      varuhus                       store

VHB     verkstadshandbok                  service manual

VhBi     vakthavande brandingenjör              duty fire engineer

VHOD     verklig hand-over date               actual hand-over date

VHS     Verket för högskoleservuce             National Admissions Office for Higher
                                 Education

VI      Sveriges Verkstadsindustrier            Association of Swedish Engineering Industries

VIAT     (Förening för) Veterinärer i Administrativ Tjänst

Vinnova   Verket för innovationssystem            Swedish Agency for Innovation Systems

VK      vänster kammare                   left ventricle                 medical

VL      verksledning                    Management Board                FMV

VL      verksamhetsledare                  head of enterprise               FMV

VLAB     Volvo Lastvagnar AB                 Volvo Truck Corporation (VTC)

VLBDK    Volvo lastebiler og busser Danmark

VLCC                               very large crude carrier

VMA     viktigt meddelande till allmänheten         important public message

VMF     Virkesmätningsföreningen              (Timber) Measurement Society          TC 96

VMI-system                            Vendor-managed inventory system (VMI)

VO      verksamhetsområde                  area of activity                FMV

VOC     (flyktiga organiska föreningar)           volatile organic compounds           envir.

VoV     verifiering och validering             test and evaluation (T&E)            military;
                                                         FMV

VP      väntad partus                    expected date of delivery            obstetrics

VP, vp    vattenpelare                    water gauge (WG, wg)              pressure

VP      vävburen plast                   textile-backed plastic

VPA     vinst per aktie                   earnings per share (EPS)

VPC     Värdepapperscentralen                Swedish Securities Register Centre

vpl     värnpliktig                     national serviceman

vpl     vårdplats                      bed

vpn     virtuellt privatnätverk               virtual private network (VPN)
VPS   Volvo Personvagnar Sverige AB

VR    virtuell verklighet              virtual reality

VRM                           Volvo Repair & Maintenance

VRU   vaginal-rektal undersökning          vaginal-rectal examination            medical

VSD   vattenstråldrift                water jet propulsion

vt    vårtermin                   spring term

v.t.   vår tideräkning                the Common Era (CE)

VTI   Statens väg- och transportforskningsinstitut  Swedish National Road and Transport Research
                            Institute

VTK   vägtrafikkungörelsen              Road Traffic Notice

VU    verksamhetsutveckling

VU    vaginalundersökning              vaginal examination               medical

VUB   vidareutbildning                further training; continuing training

VUH   Volvoanställdas U-hjälpsförening

VV    Vägverket                   National Road Administration

v VD   vice verkställande direktör          deputy managing director, deputy CEO

VVFS   Vägverkets författningssamling         National Road Administration Code of Statutes

VVK   Väg- och vattenbyggnadskåren

VVS   vatten, värme och sanitet; värme, vatten,   plumbing and heating; heating, ventilation and
     sanitation                   sanitation; heating, ventilation and air-
                            conditioning (HVAC)

VÅ    verksamhetsår                 financial year; fiscal year (FY)

VÅ    verksamhetsåtagande              statement of work (SOW)             engineering
                                                     contracts

Vårdal  Stiftelsen för vård- och allergiforskning   Swedish Foundation for Health Care Sciences
                            and Allergy Research; the Vardal [sic]
                            Foundation

VÅV   värmeåtervinning                heat recovery

vä    vänster                    left

värnpl  värnpliktige/a                 national serviceman

väs   väsentligen                  essentially
WBU   De Blindas Världsunion            World Blind Union (WBU)

WEAG   Den västeuropeiska försvarsmaterielgruppen  Western European Armaments Group

WTO   Världshandelsorganisationen         World Trade Organisation

WÅAB   Waxholms Ångfartygs AB
y    yttre                    external                 medical

YG    yttre genitalia               external genitals            medical

YH    yttre hörselgången              external auditory canal         medical

YKI   Ytkemiska Institutet             Institute for Surface Chemistry

ymm   yttre modersmunnen              ostium uteri               medical

YOP   yrkesofficersprogrammet           Career Officers Programme

YTD                          year to date

YTH   yrketsteknisk högskoleutbildning
åb    återbesök                  return visit               medical

åf    återförsäljare                dealer, retailer, agent

ÅF    Ångpanneföreningen              ÅF AB

ÅFOND                         the ÅF Group Fund Foundation

åk    årskurs                   year                   education

Å-PET  återvinnings-PET flaska           recyclable PET bottle

ÅRL   årsredovisningslagen             Annual Accounts Act

ÅTG   åtgärd                                        medical

å.v.b.  åter vid behov                                    medical
ÄDEL   Äldrereformen

ändr   ändrat/ändring                changed/change

ÄO    ändringsorder                change order; engineering change order  engineering
ÖB    Överbefälhavaren               Supreme Commander            Armed
                                                 Forces

Öb   överbyggnad                superstructure

ÖCB  Överstyrelsen för civil beredskap     Agency for Civil Emergency Planning

ÖD   övre dödpunkt               top dead centre (TDC)              engines

ödir  överdirektör               deputy director-general

ÖEI  Östekonomiska Institutet         Stockholm Institute of Transition Economics
                         and East European Economies

ÖEK  Hälso- och Sjukvårdens Östeuropakommité

ög   över gården                across/in the courtyard

öh   över havet                above sea level

ÖK   övervakningskommittén           Monitoring Committee              EU
                                                 (Interreg)

ök   överenskommelse              agreement

öl   överläkare                consultant; senior physician

ÖLI  övreluftvägsinfektion           upper respiratory (tract) infection

ÖNH  öron, näsa, hals             ear, nose and throat

ÖS   Östra sjukhuset              Östra Hospital (Göteborg)

ÖSK  Öresundskonsortium            The Öresund Consortium

ö.t.  övertid                  overtime, extra time, time added on (sports);
                         overtime (labour market)

								
To top