HBEF1403 SDP by nuefail

VIEWS: 10,773 PAGES: 6

More Info
									SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403

SENI DALAM PENDIDIKAN (HBEF 1403)                     atau panduan yang paling minimun daripada guru.Ini bererti
SOALAN PERCUBAAN                             pembellajaran yang aktif dan bukan
BAHAGIAN A                                yang berbentuk pasif (kaedah penemuan kendiri )
SOALAN 1                                 – mengajar       satu     unsur      muzik
Pengurusan yang cekap dalamsesuatu organisasi               sahaja.(Melodi,harmini,ekspresi,bentuk,warna,ton,atau
mempunyai tugas dan tanggungjawab                     jalainan ) pada satu ketika.Perkara ini harus dijalankan
yang tertentu. Nyatakan EMPAT (4) tugas dan                dengan teliti sebelum melakukan aktiviti gabungan
tanggungjawab tersebut.                          dengan unsur muzik yang lain.Setiap pelajar harus mahir dan
( 4 markah)                                cekap dengan setiap unsur muzik
– Pengelola ialah pengurus dan pengarah di dalam             tersebut melalui latihan yang mencukupi,sistematik dan
organisasi   yang  mengawasi   aliran  kerja  serta       berperingkat sebelum beredar kepada
menyatupadukan    semua   unsur   organisasi.Mereka       aspek yang berikut.
mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain         – prinsip-prinsip dan segala teori harus diberi hanya
yang berada di bawah tanggungjawabnya.                  selepas amalan praktik dijalankan.dengan itu
– Pengelola bertanggungfjawab menggunakan sumber             pelajar akan dapat mengaitkan amalan praktik dan teori
denfan efisien untuk mencapai matlamat                  dengan usaha sendiri ( pembelajaran
yang ditetapkan.                             heuistrik)
– Pengelola juga tidak boleh lari daripada tanggungjawab         – pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk
ke atas kegagalan dan kejayaan orang dibawah               mengkaji muzik dan mebuat latihan-latihan
jagaannya.kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan             dengan elemen-elemen muzik melalui usaha sendiri supaya
prestasi pengelola berkenaan.                       dapat dipraktikan dalam seni muzik
– Pengelola mengimbangkan matlamat dan menetapkan             ( kaedah pendekatan berkonsep)
proriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau        – nama-nama not untuk nyanyian dan muzik instrumental
dengan serta merta.                            harus diselaraskan.
– Pengelola mewujudkan matlamat,perancangan dasar dan           Nyanyian solfa tidak digalakkan.
mengimplementasikan strategi.
                                     SOALAN 4
SOALAN 2                                 Berikan dua (2) jenis motivasi (4 markah)
Terdapat pelbagai kelebihan dalam melaksanakan              2 jenis motivasi
pendekatan bertema kepada pelajar. Nyatakan EMPAT             – Motivasi ekstrintik
(4) kelebihan pendekatan bertema tersebut.                Penggunaan insentif yang dirangsangkan dari luar
( 4 markah)                                – Motivasi Intrinsik
Kelebihan pendekatan bertema                       Didorong oleh keinginan yang trerbit dari dalam individu itu
– mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan kondusif           sendiri yang selaunya tidak
dalam proses pg-pb.                            dipengaruhi sebarang insentif luaran
– menyemai daya imaginasi melalui penerokaan.
.meluahkan    perasaan  melalui pelbagai aktiviti          SOALAN 5
berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu,               Senaraikan jenis-jenis peralatan    untuk  gimnastik
– dapat menghadapi cabaran.                        berirama?
– dapat membuat pihan yang sesuai dan relevan dalam            (4 markah)
kehidupan]                                Peralatan untuk gimnastik berirama :-
.untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan              – Bola
intrapersonal                               – belantan
– menyemai nilai empati,harmoni dan pemahaman sesama           – Gelung
insan yang pelbagai budaya                        – reben
                                     – Tali
SOALAN 3
Nyatakan 2 prinsip pengajaran dan pembelajaran muzik.           SOALAN 6
(4 markah)                                Apakah yang dimaksudkan dengan penerokaan
Prinsip pengajaran dan pembelajaran muzik:-                (4 markah)
– Mengajar bunyi bunyian dahulu sebelum tanda-tanda atau         Penerokaan bermaksud :-
simbiologi (kaedah hafalan sebelum                    – menyelidik untuk mengetahui sesuatu yang belum
catatan) dan biarlah pelajar menyanyi sebelummempelajari         diketahui iaitu melaksanakannya dengan
notasi muzik.                               cara menjelajah
– mendidik pelajar dengan memberikan galakan kepada            – menggunakan pelbagai bahan dan kaedah.
mereka supaya                               Senaraikan 4 cara meneroka (m/s 3 topik 7)
memerhati,mendengar,meniru,seta membezakan bunyi-             Cara meneroka :-
bunyian yang didengarnya itu dan                     – Inkuiri
menentukan dengan pengalaman atau usaha mereke sendiri          – Mengkaji
sama ada bunyi-bunyi itu sama                       – Mencari pengetahuan
atau berlainan dan seronok untuk didengar atau              – Membuat eksperimen
tidak.Perkara ini dilakukan dengan penerangan               – Manipulasi
                                     – Ingin tahu

                                                                  1
                         Log on to http://oumclub.blogspot.com
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403

–  Mencipta                                untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang dialami
–  Mencari                                oleh pelajar.
                                      RKaedah perlaksanaan penilaian formatif biasanya terdiri
                                      daripada
BAHAGIAN B                                 -Aktitiviti pemerhatian
                                      -soal jawab secara lisan
SOALAN 1                                  -pelaksanaan aktiviti
(a) Nyatakan DUA (2) tujuan perancangan pengajaran             -pentaksiran hasil kerja
dan pembelajaran.
                                      – Penilaian Sumatif
Tujuan perancangan pengajaran dan pembelajaran               Rsetelah tempoh pembelajaran tertentu ,contohnya setelah
– mempastikan segala kemahiran dan isikandungan              satu semester,satu penggal atau satu setengah tahun
pelajaran yang bakal diajar dapat disempurnakan mengikut          penialaian berbentuk sumatif akan dilakukan.Penialaian ini
jadual dan perancangan.\                          akan mengukur pencapaian pelajar dalam satu jangka
– mempastikan pelajar dapat berpeluang menjalani              wakktu tertentu yang lebih panjang.Objektif penialaian
kehidupan dimasa akan datang dan dpat                   sumatif adalah untuk melihat tahap pencapaian pelajar
membawa perubahan ke atas sesorang individu.                secara keseluruhan.
(4 markah )                                RPenilain sumatif juga memberikan nilai yang membezakan
                                      pencapaian seseorang pelajar
(b) Penilaian pendekatan integrasi dibahagikan kepada           dengan pelajar yang lain.Penilaian ini juga dgunakan sebagai
dua kategori. Jelaskan.                          membuat pemilihan bagi tujuan pengaliran,penanugerahan
KATEGORI PENDEKATAN                            dan sebagainya.
Menurut Passe ( 1999) terdapat 2 pendekatan bagi              – Penilaian serta merta
pelaksanana intgrasi :                           Rpenilaian ini diajalankan semsa proses pembelajaran
– Adaptasi ke dalam kurikulum sedia ada                  berlansung iaitu melalui pemerhatian
Sesuatu perkara yang diintgrasikan ke dalammata pelajaran         ,tindak balas serta kerja harian pelajar.Guru dapat menialain
yang sedia ada. Pendekatan ini melihat hubungan antara           pelajar samada pelajar dapat
mata pelajaran dan seterusnya mengalakkan rentasan             memahami pelajaran yang disampaikan atau tidak.Jika
disiplin. Sebagai contaoh antara m/p seni visual dan            pelajar idak mencapai objektif guru,maka
matematik serta antara sains dan pendidikan jasmani dan          guru perlu memikirkan akan perancangan yang lain yang
kesihatan.Adaptasi     adalah    melalui   konsep        lebih berkesan agar kemahiran atau
penggabungjalinan ,penyerapan dan                     pengetahuan dapat disampaikan,Penialaian ini berbentuk
penerapan .Selain itu unsure-unsur nilai murni,KBKK, unsure        formatif dan berjelaan secara
patriotisme,unsue-unsur kebersihan dan penjagaan alam           berterusan di sepanjang proses pengajaran dan
sekitar boleh diintgrasikan melalui pendekatan adaptasi ini.        pembelajaran.
                                      – Penilaian kemajuan
– membina kurikulum baru                          RPenilaian jenis ini dilakukan n oelh guru setelah pelajar
Mata pelajaran yang baru akan diwujudkan dengan              melaluiii satu-satu unit pembelajaran,kemahiran atau tajuk
didalamanya mengandungi unsure-unsur                    yang telah diajar.Penilaian ini juga bertujuan untuk
yang hendak diintegrasikan .Contohnya disiplin kesihatan          mengesan penguasaan pelajar terhadap kemahiran-
telah dimasukkan ke dalam m/p                       kemahiran yang ntelah didedahkan .Proses penilaian
Pendidikan Jasmani sehingga menjadi m/p PJasmani dan            dilakukan secara formal, atau informal itu tiada kaedah
Kesihatan.Gabungan unsur                          khusus,namun maklum balas pencapaian
sejaraa,geografi dan hal ehwal tempatan telah mewujudkan          akan dicatat untuk dibuat penganalisisan untuk tujuan
M/p Kajian Tempatan.                            simpanan dan rekod pelajar.
(c) Penilaian memberikan nilai yang membezakan               – Penialain Pencapaian
pencapaian seorang pelajar dengan pelajar lain. Ia seringkali       RPenilain jenis diadakan selepas beberapa unit
digunakan untuk membuat pemilihan bagi                   pembelajaran disamapaikan oleh guru.markah akan diberi
tujuan pengaliran, penganugerahan dan sebagainya.             dan ditukar kepada gred untuk dicatatkab dslm rekod
                                      profil.penilaian npencapaian biasanya dijalankan pada setiap
Huraikan contoh-contoh penilaian yang terdapat dalam            hujung smester.
pengajaran dan pembelajaran.                        – penilaian kerja amali
( 10 markah )                               RPenilaian kerja-kerja amali dilakukan ke atas kerja-kerja
Contoh-contoh Penilaian yang terdapat dalam Pengajaran           amali pelajar seperti dalam seni
dan Pembelajaran :-                            visual,muzik dan pergerakan.
– Penilaian Formatif
Rberlaku berterusan semasa pengajaran dan pembelajaran           SOALAN 2
kerana perkembangan pembelajaran                      (a) Terdapat TIGA (3) jenis tema dalam pendekatan
pelajar perlu dikesan dari semasa ke semasa pada kadar           bertema. Senaraikan DUA (2)
yang segera dalam masa proses                       daripada tema tersebut dengan huraian yang sesuai.
pengajaran dan pembelajaran berlansung dan juga setiap           (4 markah)
kali selepas penilaian ini akan diguna                   Jenis-jenis tema dalam Pendekatan Bertema :
                                      – Tema Persekitaran

                                                                   2
                          Log on to http://oumclub.blogspot.com
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403

RPersekitaran   merangkumi    elemen  fiziakal dan        -memainkan peranan dalammenyesuaikan diri secara
sosial.Persekitaran fizikal yakni pelbagai bahan,ruang untuk       berkesan.
bermain dan cukup masa mampu memberi kesan ke atas            – Tema Komunikasi
perkembangan kanak-kanak bermain.Persekitaran sosial           RKomunikasi merujuk kepada perlakuan tindakbalas
dipengaruhi oleh gaya penjagaan ibu bapa,interaksi            seseorang atau lebih untuk menghntar dan
dengan rakan sebaya serta sokongan.                    menerima berita yang berlaku dalam konteks yang
Rtiga elelemn dlm persekitaran yang mempengaruhi             mempunyai kesan dan memberi sedikit
organisma hidup adalah alam                        peluang utk maklum balas.Semua komunikasi berlaku dlm
semulajadi,buatan manusia dan teknologi.Ekosistem akan          konteks yang mengandungi
mengimbangi alam sekitar supaya                      sekurang2nya empat dimensi iaitu fizkal,budaya,psikologikal
semua kehidupan hidup dengan berharmoni.Perubahan             sosial dan temporal.
buatan manusia terhadap persekitaran                   (b) Terdapat pelbagai aspek-aspek yang penting semasa
seperti penerokaan hutan,tapak pembinaan perumahan dana          pemilihan tema. Nyatakan TIGA (3) daripada aspek
dan lain-lain akan mengakibatkan                     pemilihan tersebut dengan memberi huraian dan contoh
kesan positif dan negative terhadap kehiduapan manusia.          yang sesuai.
                                     (6 markah)
Rmelalui persekitaran alam semula jadi adalah diharapkan         – Aspek pemilihan tema
agar murid-murid akan dapat                        a. Pemilihan tema yang perlu dilaksanakan dalam pg-pb
mengetahui dengan jelas tentang peranan dan kefahaman           adalah
tentang persekitaran alam semulajadi                   Rberasaskan konsep
yang   meliputi  segala  aspek  yang  berada  di         Rberasaskan kemahiran
persekitarannya,tempat dan habitat semua hidupan             Rberfokus kepada isu
tinggal dan b erinteraksi antara satu sama lain dalam           Rberfokus kepada projek
ekosistem yang seimbang ,mendidik                     Rberorientasikan kajian kes
masyarakat agar lebih peka dan b ertanggungjawab dalam          b. Pemilihan perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut
menangani isu-isu alam sekitar dan                    RBoleh merentasi semua mata pelajaran
memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar.                 – tema yang dipilih hendaklah boleh merentasi semua m/p.
                                     Rbersesuaian dan berkaitan dengan pengalaman dan
– Tema Masyarakat                             kehidupan pelajar
RMasyarakat dpt dibahagi kepada 3 kumpulan besar             – ada kaitan dengan pengalaman dan penegethauan
-masyarakat zaman purba                          pelajar.Memudahkan pelajar
-zaman batu                                berkomunikasi ,berinteraksi dan aktiviti dapat dijalankan,
-zaman kini                                c. Bersesuaian dengan situasi ,masa dan peristiwa
Rkanak-kanak memulakan penghidupannya dengan dirinya           – sesuai dengan situasi ,masa dan peristiwa yang berlaku
kemudian berkembang kepada                        masa kini.Dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan
hubungan keluarganya lalu bergerak kepada kumpulan besar         antara perkara yang diajar dengan situasi/keadaan yang
dlm masyarakat.Dalam hubungan ini kita perlu fleksibel          sebenar
dengan memberi pertimbangan tertentu kepada cirri-            d. Kemudahan untuk medapatkan bahan dan sumber yang
cirikematangan sosial Dan memikirkan bagaimana fenomena          akan digunakan dalam proses pg-pb
tersebut wajar ditangani dengan sebaik mungkin.              – beberapa justifikasi perlu ada dlm membuat pemilihan
Rkepentingan                               tema,terutamanya ar dan
– membantu murid memilih dan memindahkan idea –              dari segi penyediaan kemudahan untuk memperolehi bahan
mengolah,sintesis dan penghargaan                     dan sumber yang akan digunakan dalam proses pg-
– murid mengaplikasikan kemahiran seperti memilih dan           pb.Supaya guru dapat mengajar dengan menunjukkan
memindahkan idea ,mengolah sintesis                    contoh-contoh yang sebenar/handout.
dan penghargaan untuk mengembangkan pengetahuan              e. Guru berminat dengan tema yang dipilih.
muzik,seni dan pergerakkan dan                      – dapat memotivasikan dan melibatkan penglibatan pelajar
penghasilan karya kreatif.                        dalam aktiviti yang
– memberi peluang secara mendalam untuk memahami             dijalankan.
peranan yang dimainkan oleh muzik ,seni                  f. Pemeringkatan tema dari mudah kepada yang lebih
dan pergerakkan dengan nilai,kepercayaan dan kehendak           mencabar
manusia sejagat                              – tema yang dipilih dapat disampaikan dalam pengajaran dan
– memahami bahawa penghasilan dan tindakbalas membuat           pb mempunyai aktiviti
karya muzik ,seni dan pergerakan                     dan langkah-langkah pengajaran dari yang mudah kepada
adalah terjalin diantara persepsi analisis dan kreatif          yang lebih mencabatr.
– memperolwhi pendekatan yang mendalam terhadap nilai-          (c) Dengan memilih satu tema dibahagian (a), cadangkan
nilai murni diri mereka dan nilai-nilai murni orang lain         satu contoh ringkasan
.Mereka juga dapat menghubungkaitan muzik,seni dan            satu mata pelajaran yang sesuai. Dalamrancangan mengajar
pergerakan dengan nilai,kepercayaan dan kehendak             tersebut,
manusia sejagat.                             (10 markah)
-memahami bahawa kesenian setiap budaya adalah
dipengaruhi oleh idea-idea estetik dan sosial               SOALAN 3
,politik dll.                               (a) Apakah yang dimaksudkan dengan warna ton.

                                                                  3
                         Log on to http://oumclub.blogspot.com
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403

(4 markah)                                – pengalaman awal –pelajar diberi peluang melibatkan diri
.Maksud warna ton ialah bunyi mempunyai sifat dan kualiti        dengan kemahiran-kemahiran asas
tersendiri.                               dalam situasi tertutup dan berubah.Pengalaman sedemikian
(b) Nyatakan ENAM(6) contoh warna ton                  memberi peluang kepada pelajar untuk mencapai keupayaan
(6 markah)                                mengawal sesuatu objek melalui penggunaan pola motor
.Contoh warna ton                            yang khusus.
Rsuara lelaki+suara perempuan                      – sesuai untuk pelajar yang berada di tahap prakawalan
Rsuara perempuan + suara pelajar                     dan tahap kecekapan kemahiran
Rsuara orang menjerit + suara orang berbisik               yang menghadapi kesulitan dalam melaksanakaan sesuatu
RTepukan tangan + petikan jari                      kemahiran yang menghadapi
RKetukan batu + ketukan kayu                       masalah dalam melaksanakan kemahiran dalam situasi yang
Rkicauan burung + salakan anjing                     dinamik atau terbuka.
Rpaluan gong + gesekan biola                       RPengalaman Kemahiran Prmainan Dinamik
Rpetikan gitar + tiupan magnet                      – apabila pelajar sudah memperolehi kemahiran yang
Perkataan yang digunakan untuk menerangkan warna ton           membolehkan mereka bermain dengan
bunyi                         ialah       cekap mereka haruslah diberi peluang untuk mempraktikkan
lembut,kasar,nyaring,garau,halus,gekap,terang,ringan  dan        kemahiran mereka itu dalam
berat.                                  keadaan serupa seperti dalam keadaan permaianan yang
(c ) Dalam penyampaian konsep muzik dalamaktiviti muzik         sbenar.
terdapat                                 – menggalakkan     pelajar untuk  memajukan  dan
nyanyian. Bagaimanakah teknik dan cara menyanyi dapat          mengutarakan teknik yang telah dipelajari ke
membantu                                 dalam situasi-situasi tertentu.
p&p.Berikan contoh yang sesuai.                     – menggabungkan lebih dari satu jenis kemahiran motor ke
(10 markah)                               dalam permainan perhubungan
.Bidang nyaynyian memberi penumpuan dan penegasan            k/sama
kepada aspek postur,pendengaraan,sebutan,pernafaan dan          RPengalaman Bermain Permaian
eknik suara.Kegiatan esemble suara diadakan bagi             – dengan adanya pengalaman bermain boleh membantu
memastikan penglibatan murid secara harmonis dan             mereka menghayati rasa
seimbang.Amalan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan         keseronokkan ,kepuasan,kegembiraan dan kejayaan.
disiplin diiri dan k/sama diutamakan terutama melalui lagu        – Pelbagai bentuk emosi akan tercetus.
yang berunsur budaya tanahair asyarakat                 – Meningkatkan ktrampilan kemahiran psikomotor pelajar
Malaysia.Konsep muzik yang ditegaskan dalam bidang            (b) Jelaskan 3 cara untuk memperoleh pengalaman dan
nyanyian ialah melodi dan irama.                     contoh yang sesuai
Antara kegiatan yang diadakan adalah :-                 (6 markah)
RMari Bernyanyi                             RCara memperolehi pengalaman
Menyanyi lagi yang digemarii- lagu beraksi                1. Persepsi
– lagu berentak tradisional                       2. Membina Konsep
– lagu pusingan                             3. penemuan
– lagu suara berlapis                          4. Pemahaman
-menyanyi secara spontan dan hafalan                   5. kemahiran
-menyanyi dengan menggunakan skor muzik                 6. Proses
RMEnyanyi secara muzikal                         7. Hasil
-menyanyi lagu dalam pelbagai meter dengan memberi            8. Pengetahuan
penegasan kepada tekanan
dan sebutan berirama                           Contoh :-
-menyanyi pelbagai jenis lagu dengan memberi penekanan          RMenyediakan aktiviti lasak
keada “-                                 Rmembina kebolehan
Pic,tempo,corak irama,,mellodi                      Rmempelajari cara-cara mengendali
Ekspresi mengikut mood dan dinamik                    Rmemupuk keceregasan mental
                                     Rmembantu pelajar memahami dan mematuhi peraturan
SOALAN 4                                 Rmenggalakkan pelajar bermain bersama rakan
(a)  Pengalaman   diperolehi hasil  daripada seni         Rmenggalakkan pelajar bermain secara adil
dalampendidikkan akan memberi                      Rmemahami diri sendiri dan orang lain]
peluang kepada pelajar dan kanak-kanak untuk               R
menyelesaikan masalah.                          (c ) Aktiviti memperoleh pengalaman boleh melibatkan
Nyatakan EMPAT (4) kesan lain yang dapat dibuat oleh           pelbagai cara dan bentuk antaranya ialah melalui
pelajar dan kanak-kanak                         pengalaman. Cadangkan satu bentuk permainan yang boleh
melalui pengalaman yang diperolehi dalam SDP.              dilakukan untuk memperoleh pengalaman dan ia melibatkan
(4 markah)                                3 unsur SDP.
Kesan yang dapat dibuat oleh pelajar dan kanak-kanak           (10 markah)
melalui pengalaman yang diperolehi dari SDP :-              Cadangan Permainan : Roda kereta/Gulingan/Dirian
RPengalaman Kemahiran Permainan Tak Varian                Tangan/Imbangan Tangan
                                     Kebihan permainan

                                                                4
                         Log on to http://oumclub.blogspot.com
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403

Rapabila pelajar diberi peluang untuk mengubahsuai dan           – Pelajar akan lebih mudah untuk mengingat sesutu mata
mereka cipta permaianan,rangsangan kognitif mereka turut          pelajaran.
sama menggerakkan pemikiran dan kreativiti mereka              RMelatih minda pelajar supaya lebih kreatif dan aktif
Rkesukaran dlm permainan bukan sahaja melibatkan bentuk           – Minda pelajar akan digerakkan secara aktif dan akan
fizikal tetapi lebih menitik beratkan ketahanan nilai kognitif       bertindak lebih kreatif.
setiap pelajar seperti pemahaman tentang nilai-nilai            RPembelajaran berkesan
peraturan,tanggugjawab,pilhan dan strategi.                 – Pengajaran lebih terancang/tersusun rapi dengan
Rboleh digunakan untk mengajar dan mengukuhkan konsep-           penetapan objektif,isi pelajaran
konsep     akademik    yang   khusus    seperti        ,strategi,keadah yang jelas,penggunaan bahan yang relevan
sains.matematik,bahasa,muzik dll                      – kepelbagaian kaedah digunakan kerana pelajarnya
Rmeningkat keupayaan lokomotor seperti berlari,melompat           adalah terdiri dari kepelbagaian individu
dan mengimbang                               yang berbeza,tahap mental,fiziakal,emosi dan sebagainya
Rmemantapkan keupayaan manipulatif asas seperti               – aktiviti pg-pb berpusatkan pelajar/fokus utama
melontar,membaling,menangkap,menendang,mengelak dan             – aktiviti dan isi pelajaran bersifat kontektual iaitu ada
megelecek                                  hubungkait dengan kehidupan seharian.
Rberpotensi untk meneningkatkan tahap kecedasan seperti           – berlaku akticiti pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai
kekalutan,daya tahan,kelenturan                       secara merentasi kurikulum.
dan ketahanan kardiovaskular                        Contoh :-Sains/Bahasa/Matematik – SDP
Rmembina       kecerdasan      motor     spt        (c) Proses refleksi merangkumi 6 peringkat.Huraikan
kelajuan,ketangkasan,kordinasi,keseimbangan dll.              peringkat-peringkat proses
                                      refleksi tersebut beserta pengurusan grafik (10 markah)
SOALAN 5
Penghubungkaitan     merupakan   satu  cara untuk
menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkat rapat antara          RRefleksi bermaksud : sesuatu proses seseorang yang
satu sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah              berusaha untuk mengingat dan
(a) Nyatkan EMPAT (4) kelebihan penghubungkaitan (4             merenung kembali aktiviti pendidikan yang telah difikirkan
markah) (m/s 3)                               atau dialaminya,menganalisis dan
Kelebihan penghubungkaitan                         menilai kesannya,termasuk juga memikirkan cara untuk
RSatu Jaringan yang saling berkait antara satu sama             memperbaiki dan merancang dengan
lain                                    membuat pengubahsuaian supaya dpat digunakan dengan
– untuk meningkatkan tahap kefahaman sesuatu mata              lebih efektif.
pelajaran maka satu jaringan yang khusus                  RPeringkat-peringkat refleksi :-
perlu diadakan terutamanya untuk penghubungkaitan              1.kefahaman
kemahiran2 pada setiap mata pelajaran.                   – cetusan asas untuk mengenalpasti dan menjelaskan
RMemudahkan pelajar untuk mengingat                     isu,fenomena dan masalah pedagogi.
– Pelajar akan lebih mudah untuk mengingat sesutu mata           2.Transformasi
pelajaran.                                 – merupakan peringkat utk merancang membuat tindakan
RMelatih minda pelajar supaya lebih kreatif dan aktif            seterusnya iaitu dengan mengambil
– Minda pelajar akan digerakkan secara aktif dan akan            kira segala faktor yang diperlukan.
bertindak lebih kreatif.                          3.Perlaksanan
RPembelajaran berkesan                           – melaksanakan apa yang telah dirancang,menguji atau
– Pengajaran lebih terancang/tersusun rapi dengan              mengkaji segala aspek dengan
penetapan objektif,isi pelajaran                      menggunakan instrumen yang telah ditetapkan.
,strategi,keadah yang jelas,penggunaan bahan yang relevan          4. Penilaian
– kepelbagaian kaedah digunakan kerana pelajarnya              –   Menilai tindakan yang telah diambil.
adalah terdiri dari kepelbagaian individu                  5.Refeksi
yang berbeza,tahap mental,fiziakal,emosi dan sebagainya           – Membuat segala refleksi dengan mengingat dan merening
– aktiviti pg-pb berpusatkan pelajar/fokus utama              kembali segala aktiviti yang telah
– aktiviti dan isi pelajaran bersifat kontektual iaitu ada         dialaminya,menganalisa dan menilai kesannya serta
hubungkait dengan kehidupan seharian.                    memikirkan cara untuk membaikinya untuk
.berlaku akticiti pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai         digunakan pada masa depan
secara merentasi kurikulum.                         6.kefahaman baru
(b)  Huraikan   3  (tiga) tujuan  penghubungkaitan        – membuat          satu      perancangan
dalampengajaran dan                             pengubahsuaian,peningkatan atau membuat tindakan
pembelajaran beserta contoh (6 markah) (m/s 4)               susulan dan
RTujuan Penghubungkaitan                          menjadi cetusan idea yang asas untuk membuat satu
RSatu Jaringan yang saling berkait antara satu sama             tranformasi yang baru dan tindakantindakan
lain                                    yang berikut hingga menjadi satu bentuk lingkaran secara
.untuk meningkatkan tahap kefahaman sesuatu mata              terus menerus demi
pelajaran maka satu jaringan yang khusus                  memeprtingkatkan ilmu pengetahuan,pengalaman dan
perlu diadakan terutamanya untuk penghubungkaitan              kemahiran seorang pendidik.
kemahiran2 pada setiap mata pelajaran.                   Soalan6 (Topik6)
RMemudahkan pelajar untuk mengingat

                                                                   5
                          Log on to http://oumclub.blogspot.com
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403

(a) Nyatakan perbezaan lokomotor dengan bukan
lokomotor? (4 markah) (m/s 4)
RBeza lokomotor dan bukan lokomotor :-
Lokomotor : Bergerak dari satu tempat ke satu tempat
yang lain/memerlukan
pergerakan.
– berjalan
– berlari
– melompat
– lari skip
– galop
– meluncur
Bukan Lokomotor : Tidak memerlukan pergerakan
– Membongkok
– meregang
– memulas
– berpusing
– mengangkat badan\
– merebah
– menghayun
(b) Jelaskan 3 kemahiran persepsi motor? ( 6 markah) (m/s7)
Kemahiran persepsi motor
1.Mengimbang
– dibina melaui berdiri di atas kaki atau ketingting atau
berjalan di atas palang pengimbang
2.Kesedaran Badan
– merupakan     persepsi  tentang  diri sendiri  :
saiz/pengetahuan tentang bahagian2 tubuh badan
serta perkaitannya dengan satu sama lain.
– berupaya      untuk    melakukan    pergerkan
membongkok,melurus,memusing,mengilas dan
menggerakan badan
– perasaan timbul apabila berada dlm kedudukan yang
berbeza-beza,
3. Kesedaran Ruang
– Menyedari kita hidup dalam rungan dan tubuh badan kita
mengisi ruangan tersebut.Apabila
bergerak,kita sebenarnya bergerak melalui ruang dan tubuh
badan kita memenuhu ruang seperti
juga benda2 lain dipersekitaran kita.
4.Kesedaran Hala Datar
– Wujudnya kesedaran tentang arah kanan dan kiri tubuh
badan seseorang.seseorang dapat
mengawal pergerkan daripada kedua-dua belah tubuh badan
secara serentak atau berasingan.
5.Kesedaran arah
6.Kordinasi Tangan-mata atau kaki mata
(c) Anda telah diberi tugasan untuk melaksanakan aktiviti
pada hari patriotik
sekolah. Rancangan satu persembahan pergerakan kreatif
yang bertemakan
‘Keranamu Malaysia’ dengan memasukkan unsur seni dalam
pendidikan. (10
markah) (m/s 15)
RDrama – nyanyian,pergerakan dalam lakonan,
RNyanyian koir dengan lakonan
RNyanyian dengan penggunaan alat gendering
Rnyanyian menggunakan barang-barang terbuang
Rmenghasilkan bunyi dari alat-alat terbuang
                                             6
                         Log on to http://oumclub.blogspot.com

								
To top