Rayuan Untuk Mengurangkan Pinjaman Bank FELDA HOLDINGS BHD by lcx74124

VIEWS: 1,209 PAGES: 22

More Info
									      FELDA HOLDINGS BHD
             (Company No. 358158-V)
  KOD ETIKA DAN TATALAKU
     PETUGAS

 SYARIKAT KUMPULAN FELDA
    BERKUAT KUASA MULAI
     1 JANUARI 2007


Disediakan oleh:
Bahagian Sumber Manusia
                   KOD ETIKA DAN TATALAKU
                    MULAI JANUARI 2007Seksyen                         Tajuk                          Muka Surat 1.    Pendahuluan ..................................................................................       3


 2.    Objektif .........................................................................................     3


 3.    Nilai ..............................................................................................   4–5


 4.    Konflik Kepentingan .......................................................................        5–7


 5.    Keaiban Kedudukan Kewangan .......................................................            7–8


 6.    Taraf Kehidupan Yang Melebihi Pendapatan Rasmi Dan Punca
     Pendapatan Sendiri Yang Sah .........................................................           8


 7.    Peminjaman Wang .........................................................................         8–9


 8.    Penerbitan Buku/Artikel ..................................................................         9


 9.    Penyertaan Di Media ......................................................................         9


 10.   Membuat Kenyataan Awam ............................................................           9 – 10


 11.   Mematuhi Masa Bertugas ...............................................................           10


 12.   Tidak Hadir Bertugas ......................................................................        10


 13.   Tanggungjawab        Melaporkan         Pelanggaran         Tatatertib
     Petugas ..........................................................................................     10


 14.   Layanan Adil Dan Saksama .............................................................           11 15.   Memelihara Harta Benda Syarikat ....................................................            11


 16.   Kerahsiaan Maklumat ......................................................................        11 – 12

                               -1-
Seksyen                        Tajuk                           Muka Surat
 17.   Penglibatan Dalam Aktiviti Khidmat Masyarakat, Rekreasi                   Dan
     Sukan ............................................................................................    12


 18.   Penglibatan Dalam Aktiviti Politik .....................................................         12


 19.   Melakukan Perbuatan Terlarang .......................................................          13 – 14


 20.   Terlibat Dengan Rasuah ..................................................................         14


 21.   Ingkar   Mematuhi      Arahan     Bertukar     Dan/Atau      Menerima
     Tugas .............................................................................................    15


 22.   Gangguan Seksual ..........................................................................       15 – 16


 23.   Etika Berpakaian .............................................................................      16


 24.   Saluran Petugas Menyatakan Pandangan Atau Aduan ........................                 17


 25.   Alasan Mengambil Tindakan Tatatertib .............................................           17 – 20


 26.   Hak Bela Diri ...................................................................................    20 – 21


 27.   Hak Rayuan ....................................................................................      21                          …ooo000ooo…
                            10/02/2007
                              -2-
          FELDA HOLDINGS BHD
                  (358158-V)


       KOD ETIKA DAN TATALAKU PETUGASSEKSYEN 1 -    PENDAHULUAN

1.1  Adalah menjadi dasar syarikat mengekalkan imej yang baik menerusi
   warga kerja yang cekap, produktif dan bertatatertib.

1.2  Kod Etika Dan Tatalaku (selepas ini dipanggil ‘Kod’) merupakan peraturan
   yang disusun khas untuk dipatuhi oleh petugas dan pengurusan dalam
   melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing.

1.3  Kod ini dibuat selari dengan kehendak undang-undang dan peradaban
   masyarakat Malaysia dengan dibaca selari dengan arahan dan polisi yang
   dikeluarkan oleh syarikat dari masa ke semasa.

1.4  Syarikat ingin menjadi organisasi yang beretika. Dengan ini syarikat tidak
   akan bertolak ansor dengan petugas yang melanggar kod ini yang
   membawanya kepada tindakan tatatertib.


SEKSYEN 2 -    OBJEKTIF

2.1  Kod ini disediakan untuk membantu petugas menyedari tanggungjawab dan
   kewajipan mereka terhadap syarikat. Petugas dikehendaki memahami dan
   mematuhi perkara-perkara yang terkandung dalam kod etika ini.

2.2  Objektif Kod Etika Dan Tatalaku Petugas ini ialah :-

   2.2.1 Menerangkan bentuk-bentuk perlakuan yang patut diamalkan dan
      dielakkan pada setiap masa sama ada dalam waktu kerja atau luar
      waktu kerja dan di mana-mana saja oleh petugas.

   2.2.2 Membantu mengingatkan dan menggalakkan petugas mengamalkan
      tatalaku dan prestasi yang baik seperti yang dikehendaki oleh syarikat.

   2.2.3 Memelihara, menaikkan dan menjaga nama baik syarikat.

   2.2.4 Menjaga dan mengekalkan       taraf  integriti  dan profesionalisme
      petugas ditahap yang tinggi.
                    -3-
2.3  Peruntukan yang terkandung di dalam kod ini juga merupakan sebahagian
   dari peraturan dan syarat-syarat perkhidmatan yang perlu dipatuhi oleh
   petugas.


SEKSYEN 3 -    NILAI

3.1  Syarikat menghendaki semua petugas :-

   3.1.1 Berusaha mencapai tahap profesionalisme yang tinggi.

   3.1.2 Menunjukkan kesetiaan, dedikasi dan komitmen yang tidak berbelah
      bagi kepada syarikat.

   3.1.3 Berkhidmat dengan penuh kejujuran, integriti, ikhlas, beramanah,
      berbudi bahasa, bersopan santun, berdisiplin dan bermoral.

   3.1.4 Bertindak dan berkelakuan adil, saksama dan bertanggung jawab
      dalam menjalankan tugas.

   3.1.5 Memaparkan semangat     setiakawan,   bekerjasama  dan  kerja
      berpasukan yang tinggi.

   3.1.6 Mempunyai daya usaha yang inovatif dan kreatif dalam melaksanakan
      tugas.

   3.1.7 Mengamalkan ketelitian dan ketekunan dalam melaksanakan tugas.

   3.1.8 Menunjukkan tahap prestasi kerja yang baik.

3.2  Petugas adalah ditegah dari:-

   3.2.1 Mengurangkan    atau  menghadkan tugas     dan masa kerjanya
      untuk syarikat kerana kepentingan peribadinya.

   3.2.2 Bertindak  dengan   cara yang boleh menimbulkan situasi konflik
      atau membiarkan kepentingan peribadinya bertentangan dengan
      kerjanya di syarikat atau tidak memberi faedah sepenuhnya kepada
      syarikat atau bertentangan dengan kepentingan syarikat.

   3.2.3 Berkelakuan atau menggunakan kedudukannya di syarikat untuk
      kepentingan peribadi.

   3.2.4 Berkelakuan tidak bertanggungjawab, keji atau memalukan yang
      menjejaskan reputasi / nama baik syarikat atau petugas lain.

   3.2.5 Berkelakuan yang boleh ditafsirkan sebagai kurang cekap.

   3.2.6 Berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar
                   -4-
      perintah atau melawan arahan ketua.

   3.2.7 Bertindak dengan apa-apa cara yang melampaui kuasa yang diberikan
      oleh syarikat dalam menjalankan tugas.

   3.2.8 Menggunakan bahasa kesat dan tidak bersopan terhadap pegawai
      atasan atau kakitangan lain.

3.3  Petugas dikehendaki menjalankan dan menyempurnakan tugas-tugas
   mengikut jawatannya dan hendaklah menumpukan sepenuh masa dan
   perhatian tugas tersebut atau lain-lain tugas yang diarahkan kepadanya.
   Petugas hendaklah sepanjang masa mematuhi perintah dan arahan Syarikat
   yang sah, perintah dan arahan ketuanya atau sesiapa juga yang diwakilkan
   kuasa untuk mengeluarkan perintah dan arahan.

3.4  Pengabaian terhadap nilai, arahan dan peraturan      di  atas  akan
   mengakibatkan tindakan tatatertib diambil ke atasnya.


SEKSYEN 4 -    KONFLIK KEPENTINGAN

4.1  Terlibat Dalam Pengurusan/Aktiviti Syarikat Luar

   4.1.1 Petugas tidak boleh membabitkan diri secara langsung atau tidak
      langsung atau mempunyai kepentingan dalam pengurusan atau aktiviti
      perniagaan mana-mana syarikat, firma sama ada miliknya atau tidak
      atau aktiviti-aktiviti lain sama ada bertujuan mendapatkan keuntungan
      atau tidak, kecuali mendapat kebenaran bertulis dari syarikat.

   4.1.2 Petugas yang mempunyai sebarang kepentingan, sama ada secara
      langsung atau tidak langsung melalui ‘nominees’ atau pemegang
      amanah dimana-mana syarikat, firma atau perniagaan hendaklah
      memberitahu kepentingan tersebut kepada syarikat dengan segera
      secara bertulis.

   4.1.3 Memegang Jawatan Badan Korporat

      a) Petugas hanya dibenarkan memegang jawatan Pengarah di
        sesebuah badan korporat setelah mendapat kebenaran bertulis dari
        syarikat. Mereka yang sedang memegang jawatan berkenaan
        hendaklah segera memohon kelulusan syarikat sekiranya ingin terus
        mengekalkan jawatan tersebut.

      b) Walau bagaimanapun petugas boleh menjadi Pengarah di Agensi
        atau Institusi Awam yang tidak berorientasikan keuntungan seperti
        keagamaan, pendidikan, kebudayaan, sosial, kebajikan atau amal
        tertakluk kepada garis panduan atau polisi syarikat.

   4.1.4 Petugas tidak boleh bekerja, sama ada dengan bergaji atau tidak
                   -5-
      dengan majikan lain.


4.2  Berurus Niaga/Memiliki Saham Dalam Syarikat Luar

   4.2.1 Petugas tidak dibenarkan mempunyai atau memiliki saham atau
      sebarang kepentingan yang menguntungkan dalam entiti perniagaan
      milik persendirian:-

      a) Yang memperolehi kebanyakan pendapatannya dari kontrak atau
        pun lain-lain urusan perniagaan dengan syarikat.

      b) Yang membekalkan barangan, peralatan dan / atau perkhidmatan
        kepada syarikat.

      Sekiranya petugas menjadi pemilik ekuiti di entiti tersebut secara
      langsung atau tidak langsung (seperti melalui ahli keluarga terdekat)
      yang mempunyai hubungan dengan syarikat, petugas berkenaan perlu
      memberitahu syarikat dengan segera secara bertulis.

   4.2.2 Petugas tidak dibenarkan berurusniaga/ berdagang bagi pihak syarikat
      dengan mana-mana syarikat / firma yang petugas atau mana-mana
      yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan secara langsung
      atau tidak langsung.

   4.2.3 Petugas tidak dibenarkan terlibat secara langsung atau tidak langsung
      dalam apa-apa urusan, urusniaga atau perniagaan atau perkhidmatan
      syarikat luar yang bersaing dengan atau bercanggah dengan
      kepentingan syarikat.

   4.2.4 Petugas   tidak dibenarkan  mengguna   atau memperolehi
      kemudahan berurusniaga dengan syarikat berkait dengan apa-apa
      urusan perniagaan/ perkhidmatan yang petugas tersebut atau
      keluarganya mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak
      langsung sama ada menerusi dirinya atau mana-mana anggota
      keluarganya.

   4.2.5 Petugas perlu menumpukan sepenuh masa dan perhatian terhadap
      tugasnya di syarikat sepanjang masa pejabat.

4.3  Kebenaran Syarikat

   4.3.1 Walau bagaimanapun petugas boleh memohon kebenaran bertulis
      daripada syarikat untuk menjalankan apa-apa kegiatan yang ditetapkan
      dalam perkara 4.1 dan 4.2 di atas. Dalam mempertimbangkan sama
      ada kebenaran tersebut harus diberikan atau tidak (yang terletak pada
      budi bicara mutlak syarikat) syarikat akan mengambil kira mana-mana
      faktor berikut:-


                   -6-
      a) Tidak boleh dengan apa cara sekalipun bertentangan dengan tata
        kelakuan yang dinyatakan dalam Kod ini.


      b) Tidak boleh berlaku semasa waktu pejabat dan/atau semasa
        petugas dikehendaki melaksanakan tugas rasminya.

      c) Tidak boleh dengan apa cara sekalipun mengurangkan
        keupayaannya untuk melaksanakan tugas sebagai petugas syarikat.

      d) Tidak boleh dengan apa cara sekalipun bertentangan dengan
        kepentingan syarikat.

   4.3.2 Walau apa pun kebenaran yang diberikan itu syarikat boleh menarik
      balik pada bila-bila masa tanpa diberi alasan mengenainya.

4.4  Mengisytiharkan Harta/Kepentingan

   Petugas diwajibkan membuat pengisytiharan harta/kepentingan diri kepada
   syarikat apabila dikehendaki berbuat demikian. Kepentingan tersebut adalah
   meliputi perkara berikut:-

   4.4.1 Melibatkan diri dalam perniagaan syarikat/entiti perniagaan luar seperti
      memegang jawatan pengarah, penasihat dan lain-lain jawatan atau
      memiliki saham sama ada secara langsung atau melalui nominee.

   4.4.2 Memiliki lesen atau permit perniagaan atau perdagangan.

   4.4.3 Memliki harta seperti tanah, tempat/rumah kediaman, bangunan
      perniagaan, kenderaan bermotor.

   4.4.4 Memiliki saham, bon dan wang tunai di bank.

   4.4.5 Memiliki lain-lain harta yang ditentukan oleh syarikat dan masa ke
      semasa

   Petugas yang tidak mematuhi polisi dan peraturan ini dianggap melakukan
   kesalahan atau ingkar perintah syarikat dan boleh dikenakan tindakan
   tatatertib.


SEKSYEN 5 -    KEAIBAN KEDUDUKAN KEWANGAN

5.1  Petugas tidak dibenarkan meletakkan atau menyebabkan dirinya berada
   dalam kesesakan wang yang serius atau mendatangkan keaiban dalam
   kedudukan kewangan. Kesesakan wang yang serious bermaksud kedudukan
   hutang yang ditanggung oleh petugas telah benar-benar menyebabkannya
   menghadapi kesusahan kewangan.


                    -7-
5.2  Petugas dianggap mengalami keaiban kedudukan kewangan:-

   5.2.1 Apabila disahkan sebagai penghutang oleh mahkamah dan sepanjang
      tempoh hutang itu tidak dijelaskan tanpa mengira amaun yang terlibat;
      atau

   5.2.2 Apabila distiharkan   muflis dan sepanjang tempoh kemuflisannya
      tidak dibatalkan tanpa mengira amaun yang terlibat; atau

   5.2.3 Tanpa memudaratkan perkara (5.2.1) atau (5.2.2) di atas, apabila
      dibuktikan amaun hutangnya melebihi enam bulan pendapatannya
      (tidak termasuk hutang melibatkan sewa beli kenderaan, pinjaman
      rumah yang bersandarkan hartanah dan pinjaman-pinjaman bercagar
      yang lain).

5.3  Keaiban kedudukan kewangan adalah dikira menjejaskan keberkesanan
   perkhidmatan petugas dan/ atau menjejaskan nama baik syarikat sehingga
   membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.

5.4  Petugas dikehendaki dengan segera memberitahu syarikat sepenuhnya
   tentang kedudukan keaiban kewangan yang dialaminya. Petugas yang gagal
   atau lengah melaporkan keaiban kedudukan kewangan atau yang membuat
   laporan tetapi gagal memberitahu sepenuhnya kedudukan hutangnya atau
   memberi keterangan palsu dan mengelirukan, adalah dikira melanggar
   peraturan seksyen ini dan boleh dikenakan tindakan tatatertib.


SEKSYEN 6 -    TARAF KEHIDUPAN YANG MELEBIHI PENDAPATAN
         RASMI DAN PUNCA PENDAPATAN SENDIRI YANG SAH

6.1  Apabila syarikat berpendapat bahawa seorang petugas itu mempunyai :-

   6.1.1 Taraf  kehidupan yang melebihi pendapatan rasmi dan punca
      pendapatan sendiri yang sah, sekiranya ada, atau

   6.1.2 Kawalan atau memiliki punca kewangan atau harta yang nilainya tidak
      seimbang dengan, atau tidak mungkin diperolehi dari pendapatan
      sendiri yang sah.

   maka syarikat boleh meminta petugas berkenaan memberi penjelasan bertulis
   bagaimana ia mampu mengadakan taraf kehidupan sedemikian atau
   bagaimana punca-punca kewangan dan harta berkenaan diperolehi.SEKSYEN 7 -    PEMINJAMAN WANG

7.1  Petugas  tidak digalakkan meminjam wang dari mana-mana orang
   perseorangan atau bertindak sebagai seorang penjamin kepada mana-mana

                   -8-
   peminjam, atau meletakkan dirinya berobligasi  kepada seseorang / badan
   korporat:-

   7.1.1 Yang secara langsung atau tidak langsung tertakluk di bawah kuasa
      rasminya.

   7.1.2 Yang mana petugas mempunyai atau berkemungkinan berurusan rasmi
      dengannya.

   7.1.3 Yang menjalankan perniagaan memberi pinjaman wang.

7.2  Petugas, bagaimanapun boleh meminjam dari bank, syarikat insurans,
   koperasi atau syarikat pinjaman yang sah dan berlesen atau berhutang
   melalui perolehan barangan secara perjanjian sewa beli dengan syarat :-

   7.2.1 Bank, syarikat insurans, koperasi atau syarikat pinjaman yang mana
      petugas itu tidak tertakluk secara langsung dibawah kuasa rasminya.

   7.2.2 Pinjaman-pinjaman berkenaan tidak mendatangkan skandal atau
      disalahtakrifkan sebagai menyalahgunakan kedudukannya untuk
      keuntungan peribadi, atau

   7.2.3 Jumlah hutangnya tidak atau tiada berkemungkinan mengakibatkan
      keaiban kedudukan kewangan kepadanya sebagaimana didefinasikan
      dibawah Seksyen 5.


SEKSYEN 8 -    PENERBITAN BUKU/ARTIKEL

Petugas tidak dibenarkan menerbit atau menulis buku, rencana, artikel yang
mengupas dan / atau mendedahkan aktiviti dan rahsia perniagaan syarikat
melainkan dengan kebenaran bertulis dari syarikat.


SEKSYEN 9 -    PENYERTAAN DI MEDIA

Petugas tidak dibenarkan menggunakan lambang syarikat/kepala surat rasmi
syarikat atau menyertai dalam apa jua bentuk iklan atau penyiaran di media cetak
atau elektronik melainkan dengan kebenaran bertulis dari syarikat, melainkan
penerbitan-penerbitan syarikat.


SEKSYEN 10 -    MEMBUAT KENYATAAN AWAM

10.1 Petugas tidak dibenarkan melainkan setelah diluluskan oleh syarikat
   mengeluar, membuat atau mengedar apa-apa kenyataan awam sama ada
   secara lisan atau bertulis mengenai dasar, program atau keputusan-keputusan
   syarikat.


                   -9-
10.2 Petugas tidak dibenarkan melainkan setelah diluluskan oleh syarikat
   membuat apa-apa kenyataan awam secara lisan atau bertulis berhubung
   dengan urusan jabatan atau subsidiari dimana ia sedang atau pernah
   bertugas.

10.3 Petugas  tidak dibenarkan, melainkan setelah diluluskan oleh syarikat
   membincang sama ada secara lisan atau bertulis atau memberi apa-apa
   penerangan yang berkait dengan apa-apa tindakan yang diambil oleh syarikat
   berhubung dengan mana-mana perkara rasmi yang melibatkan petugas
   berkenaan.


10.4  Petugas tidak dibenarkan memberi maklumat rujukan berkaitan dengan tugas
    hariannya. Bagaimanapun peraturan ini tidak menghalang petugas memberi
    rujukan hanya secara maklumat peribadi dikeluarkan kepada institusi tertentu
    bagi tujuan yang dibenarkan oleh syarikat.

10.5 Walau apapun peruntukan perkara 10.1 hingga 10.4 di atas petugas tidak
   boleh sama ada secara lisan atau bertulis atau dengan cara lain yang boleh
   menjejaskan reputasi syarikat atau mungkin memalukan syarikat.


SEKSYEN 11 -    MEMATUHI MASA BERTUGAS

11.1 Petugas tidak boleh datang lewat dan balik awal bekerja dari masa yang
   ditetapkan dengan tanpa kebenaran. Kekerapan mengulangi kesalahan ini
   petugas juga dikira tidak berdisiplin dan boleh dikenakan tindakan tatatertib.

11.2 Petugas tidak dibenar meninggalkan pejabat dalam tempuh waktu kerja
   kecuali atas urusan menjalankan tugas di luar pejabat setelah mendapat
   kebenaran dari syarikat.

11.3 Pelanggaran peraturan berhubung dengan masa bekerja syarikat boleh
   mengenakan tindakan tatatertib kepada petugas yang terlibat.


SEKSYEN 12 -    TIDAK HADIR BERTUGAS

12.1 Petugas yang tidak hadir bertugas selama empat (4) hari bekerja atau lebih
   secara berturut-turut bagi petugas bergaji bulan dan lebih daripada dua (2)
   hari bekerja berturut-turut bagi petugas bergaji hari adalah dikira telah
   melakukan kesalahan ketidakhadiran bertugas dan memecah syarat asas
   kontrak perkhidmatan yang boleh disifatkan telah meletakan jawatan tanpa
   notis dan menamatkan perkhidmatannya melainkan dia mempunyai alasan
   munasabah yang boleh diterima oleh syarikat untuk berbuat demikian dan dia
   telah memberitahu atau cuba memberitahu syarikat tentang alasan tersebut
   sebelum atau seawal yang boleh semasa ketidakhadiran tersebut. Akibat
   pelanggaran kontrak perkhidmatan tersebut petugas berkenaan dikehendaki
   membayar notis perletakan jawatan kepada syarikat.
                   - 10 -
12.2 Petugas yang melakukan kesalahan seperti di para 12.1 di atas tidak berhak
   menerima gaji atau elaun bagi tempoh tersebut.
SEKSYEN 13 -    TANGGUNGJAWAB        MELAPOR     PELANGGARAN
          TATATERTIB PETUGAS

13.1 Sekiranya seseorang petugas didapati tidak efisyen atau telah melanggar
   peraturan atau Syarat-Syarat Perkhidmatan atau apa-apa peraturan yang
   ditetapkan oleh syarikat, ketuanya atau petugas yang menyelianya
   dikehendaki melaporkan segera secara lisan atau bertulis kepada pengurusan
   mengenai pelanggaran tersebut. Laporan yang dibuat secara lisan hendaklah
   disahkan secara bertulis. Ketua atau petugas menyelia tersebut hendaklah
   bekerjasama dengan pengurusan menjalankan penyiasatan ke atas perkara
   tersebut. Perkara ini dijelaskan dalam Polisi Pemberian Maklumat.

13.2 Petugas menyelia yang gagal mematuhi peruntukan diatas dikira melakukan
   kesalahan dan boleh dikenakan tindakan tatatertib terhadapnya.


SEKSYEN 14 -    LAYANAN ADIL DAN SAKSAMA

Segala urusan perniagaan bagi pihak syarikat hendaklah dijalankan dengan adil dan
saksama. Petugas tidak boleh dipengaruhi oleh persahabatan atau perhubungan
sama ada dalam memenuhi kehendak pelanggan atau mengesyorkan kehendak
pelanggan dipenuhi. Sebarang keputusan hendaklah dibuat semata-mata atas dasar
perniagaan yang ketat dan berkecuali serta memberi faedah kepada syarikat.


SEKSYEN 15 -    MEMELIHARA HARTA BENDA SYARIKAT

Petugas tidak dibenarkan terlibat atau melakukan sesuatu secara langsung atau
tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan kerja atau cuai sehingga
mendatangkan bencana atau kerosakan ke atas harta benda syarikat.


SEKSYEN 16 -    KERAHSIAAN MAKLUMAT

16.1 Petugas hendaklah mengambil langkah agar semua maklumat dan dokumen
   sulit tidak terdedah kepada pihak yang tidak berkenaan.

16.2 Petugas tidak dibenarkan mendedah, memberitahu, meminda atau
   menggunakan apa-apa maklumat sulit kepunyaan syarikat, dan ia hendaklah
   semasa dan selepas berkhidmat dengan syarikat mengambil langkah-langkah
   sewajarnya untuk menyimpan maklumat-maklumat itu secara sulit.
                   - 11 -
16.3 Petugas yang dipertanggungjawabkan mengendalikan maklumat sulit/rahsia
   tidak dibenarkan mendedah atau membincangkan mengenainya kepada pihak
   yang tidak berkenaan.


16.4 Petugas tidak dibenarkan menyimpan salinan asal atau membuat salinan-
   salinan telegram, surat, peta, laporan, lukisan, perkiraan, spesifikasi, formula,
   borang, lesen, perjanjian atau dokumen-dokumen lain kepunyaan syarikat,
   menyimpan contoh-contoh spesimen dimana syarikat mungkin atau pernah
   menunjukkan minat melainkan dengan kebenaran syarikat atau dengan
   tujuan melaksanakan tugasnya. Sekiranya perkara-perkara tersebut berada
   dalam simpanan petugas berkenaan selepas tamat perkhidmatannya dengan
   syarikat, ia hendaklah menyerahkannya kembali kepada syarikat walaupun
   tanpa diminta berbuat demikian.


SEKSYEN 17 -    PENGLIBATAN   DALAM   AKTIVITI          KHIDMAT
          MASYARAKAT, REKREASI DAN SUKAN

Syarikat tidak menghalang petugas untuk menyertai khidmat sukarela awam,
rekreasi, sukan dan aktiviti kemasyarakatan di luar waktu bertugas selagi
perkhidmatan di syarikat tidak diabaikan dan dilaksanakan dengan sempurna.
Petugas yang menyertai aktiviti tersebut bukan anjuran syarikat hendaklah
menggunakan peruntukan cuti tahunan.


SEKSYEN 18 -    PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI POLITIK

18.1 Syarikat akur bahawa sebagai warga negara, petugas ingin melibatkan diri
   dalam kegiatan parti politik yang sah. Syarikat tidak berniat melarang
   petugas berbuat demikian dan untuk mengelakkan syarikat terlibat atau
   dianggap menyokong mana-mana parti politik, petugas dikehendaki
   menggunakan masa di luar waktu bertugas mereka atau mengambil cuti
   tahun untuk menyertai kegiatan parti politik sebagai ahli biasa. Tiada cuti
   khas sama ada bergaji atau tanpa gaji akan diberi untuk tujuan ini.

18.2 Petugas dilarang memegang jawatan dalam mana-mana parti politik. Petugas
   dikira menamatkan kontrak perkhidmatan dengan syarikat sebaik sahaja
   mereka menerima jawatan tersebut.

18.3 Petugas dikehendaki meletakkan jawatan apabila mereka menawarkan diri
   untuk menjadi calon dalam mana-mana pilihan raya yang dijalankan oleh
   Suruhanjaya Pilihan Raya dan sekiranya tidak berbuat demikian, mereka akan
   dianggap telah menamatkan kontrak perkhidmatan dengan syarikat sebaik
   sahaja kertas pencalonnya difailkan.
                    - 12 -
SEKSYEN 19 -    MELAKUKAN PERBUATAN TERLARANG

19.1  Umum

    Petugas adalah dilarang dari terlibat dengan sebarang salahlaku dan aktiviti
    tidak bermoral didalam atau diluar waktu bertugas dimana-mana tempat yang
    tidak sewajarnya. Sekiranya petugas disabitkan oleh pihak berkuasa atau
    dibuktikan terlibat dengan aktiviti tersebut oleh syarikat yang boleh
    menjatuhkan nama baik syarikat, maka petugas dikira melakukan kesalahan
    dan tertakluk kepada tindakan tatatertib. Kesalahan-kesalahan itu antara lain
    dijelaskan seperti perkara-perkara berikut di dalam seksyen ini.

19.2  Mengambil Minuman Keras

    Petugas adalah dilarang menyimpan, membawa, mengambil atau berada di
    bawah pengaruh minuman keras semasa menjalankan tugas rasmi syarikat
    sama ada didalam atau diluar premis syarikat.

19.3  Menyalahgunakan Dadah

    Petugas adalah dilarang terlibat dalam penyalahgunaan dadah seperti
    menagih, menyimpan, mengedar, memproses dan lain-lain perbuatan yang
    menyalahi undang-undang negara (kecuali untuk tujuan perubatan yang
    ditetapkan oleh pengamal perubatan yang berdaftar dibawah Akta Perubatan
    1971).

19.4  Merokok

    Petugas adalah dilarang merokok di dalam mana-mana kawasan syarikat
    melainkan di kawasan yang dibenarkan sebagai kawasan merokok.

19.5  Berjudi

    Petugas adalah ditegah melibatkan diri dalam sebarang bentuk perjudian
    sewaktu bertugas sama ada di dalam atau diluar kawasan syarikat. Larangan
    ini termasuk menggunakan peralatan dan alat perhubungan syarikat untuk
    tujuan perjudian

19.6  Membawa Senjata Merbahaya

    Petugas adalah dilarang membawa senjata merbahaya atau bahan yang boleh
    mendatangkan kecederaan atau mengancam keselamatan sesiapa tanpa
    kebenaran syarikat atau dibenarkan oleh undang-undang ke tempat kerja dan
    premis syarikat.
                    - 13 -
19.7  Penglibatan Dalam Jenayah

    Petugas adalah dilarang terlibat di dalam sebarang aktiviti berbentuk jenayah.
    Jika didapati sabit atau disahkan oleh mahkamah, Syarikat boleh mengambil
    tindakan menamatkan perkhidmatan.


SEKSYEN 20 -    TERLIBAT DENGAN RASUAH

20.1  Petugas (termasuk waris atau saudara mara) adalah dilarang terlibat dengan
    rasuah iaitu:-

    20.1.1 Meminta, menerima, menawar, memberi atau bersetuju memberi atau
       menerima suapan rasuah dalam bentuk hadiah atau cenderahati
       seperti wang, benda bernilai untuk faedah dan kebaikan peribadinya
       sendiri (atau anggota keluarganya) atau perkhidmatan (termasuk
       permintaan untuk dihiburkan) sebagai dorongan atau upah untuk
       melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan
       transaksi atau berkenaan dengan urusan rasmi syarikat daripada
       pelanggan   atau   rakan   perniagaan   atau   pembekal
       barangan/perkhidmatan atau mana-mana orang yang boleh ditafsirkan
       sebagai balasan terhadap permasalahan perkhidmatan, pembekalan
       barangan, kerja kontrak atau perkhidmatan daripada syarikat.

    20.1.2 Mengemukakan dokumen tuntutan   yang diketahui atau disedari
       palsu kepada syarikat dengan tujuan untuk mengelirukan atau
       memperdayakan syarikat.

    20.1.3 Menyalahgunakan   jawatan   atau  kedudukan untuk mendapat
       suapan, membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan
       berhubung dengan apa-apa perkara di mana dianya, saudara maranya
       atau sekutunya ada kepentingan secara langsung atau tidak langsung

20.2  Walau bagaimana pun petugas (termasuk waris atau saudara mara) boleh
    menerima:-

    20.2.1 Sebarang bentuk hiburan perniagaan yang rasmi seperti jamuan
       makan yang melibatkan kemudahan biasa.

    20.2.2 Sebarang manfaat peribadi hasil daripada persaudaraa/perkahwinan.

    20.2.3 Hadiah atau cenderahati yang tidak mempunyai nilai komersial ketika
       hari-hari perayaan.

    dengan syarat penerimaan cenderahati, hadiah atau hiburan tersebut tidak
    meletakkan petugas dalam keadaan serba salah atau menimbulkan
    kecurigaan dan jika penolakan pemberian tersebut boleh menjejaskan
    hubungan dengan pelanggan.
                    - 14 -
SEKSYEN 21 -    INGKAR MEMATUHI ARAHAN BERTUKAR DAN/ATAU
          MENERIMA TUGAS

21.1  Petugas dianggap mengingkari perintah syarikat apabila enggan bertukar
    tempat kerja apabila diarahkan kepadanya.

21.2  Petugas boleh diberi sebarang tugas dan tanggungjawab yang bersesuaian
    mengikut jawatannya. Petugas hendaklah menurut perintah arahan ketuanya
    atau sesiapa jua yang diwakilkan kuasa.


SEKSYEN 22 -    GANGGUAN SEKSUAL

22.1  Petugas perlu memberi contoh yang baik dengan menjalin hubungan kerja
    yang betul dan sesuai dengan rakan setugas dan ketua mereka dan petugas
    sama ada lelaki atau perempuan. Petugas yang terlibat dalam sebarang
    perilaku yang tidak sihat dan tidak diingini adalah bertentangan dengan
    peraturan syarikat dan kod ini.

22.2  Petugas ditegah dalam setiap masa dari melibatkan diri dalam sebarang
    tingkah laku yang mengganggu, mengaib atau mengancam yang bersifat
    seksual.

22.3  Gangguan seksual ditakrifkan sebagai sebarang tingkah laku seksual yang
    tidak diingini sama ada berbentuk lisan, isyarat, visual, psikologi atau
    sentuhan fizikal termasuk apa-apa catatan yang dihantar melalui media
    elektronik yang memaparkan unsur-unsur seks atau gambar-gambar lucah
    yang tidak sepatutnya dihantar, atas sebab munasabah dianggap oleh
    penerima sebagai :-

    22.3.1 Mengenakan satu syarat berbentuk seksual di dalam pekerjaannya.

    22.3.2 Satu pencabulan maruah, penghinaan atau ugutan terhadap dirinya
       yang tiada kaitan secara langsung dengan pekerjaannya.

22.4  Gangguan seksual dibahagikan kepada dua kategori iaitu berbentuk ugutan
    dan berbentuk ancaman terhadap ketenteraman peribadi iaitu:-

    22.4.1 Gangguan   seksual berbentuk ugutan dilakukan oleh petugas
       kanan yang mempunyai kuasa ke atas faedah-faedah pekerjaan dan
       kebajikan petugas mengugut petugas di bawah seliaannya supaya
       memberi layanan seksual. Jika akur dengan ugutan tersebut, petugas
       berkenaan akan mendapat faedah berkaitan pekerjaannya dan jika
       menolak, faedah-faedah yang berkaitan dengan pekerjaannya
       dinafikan.
                   - 15 -
    22.4.2 Gangguan seksual berbentuk ancaman melibatkan perlakuan yang
       dianggap oleh penerima sebagai penghinaan, ugutan atau ancaman
       tetapi tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan faedah-faedah
       pekerjaan.  Bagaimanapun perlakuan ini menimbulkan gangguan
       dalam suasana pekerjaan yang mana penerima terpaksa menanggung
       gangguan itu bagi meneruskan pekerjaannya. Gangguan seksual oleh
       petugas kepada petugas lain tergolong dalam kategori ini.

22.5 Gangguan seksual   merangkumi  pelbagai  tingkah  laku seksual seperti
   berikut:-

    22.5.1 Gangguan secara lisan – kata-kata, komen, gurauan, usikan, bunyi dan
       soalan-soalan yang berbentuk ancaman atau cadangan seksual.

    22.5.2 Gangguan secara isyarat / bukan lisan – pandangan atau kerlingan
       yang membayangkan sesuatu niat atau keinginan, menjilat bibir atau
       memegang atau memakan makanan dengan cara menggoda, isyarat
       tangan atau bahasa isyarat yang membayangkan perlakuan seks,
       tingkah laku mengurat yang berterusan.

    22.5.3 Gangguan visual – menunjukkan bahan-bahan lucah, melukis gambar
       lucah, menulis surat berunsur seksual mendedahkan bahagian badan
       yang sulit yang tidak sepatutnya didedahkan.

    22.5.4 Gangguan psikologi – mengulangi jemputan social yang telah tidak
       diterima, memujuk rayu berterusan untuk keluar bersama atau untuk
       bercumbuan.

    22.5.5 Gangguan fizikal – sentuhan yang tidak diingini, menepuk, mencubit,
       mengusap, menggesel badan, memeluk, mencium, serangan seksual
       dan seumpamanya.

22.6  Petugas yang disyaki melakukan perilaku gangguan seksual akan diminta
    memberi penjelasan dan jika didapati benar, tindakan tatatertib akan
    dikenakan ke atasnya.


SEKSYEN 23 -    ETIKA BERPAKAIAN

23.1  Petugas yang bertugas hendaklah sentiasa berpakaian sesuai seperti yang
    ditetapkan oleh syarikat dari masa kesemasa.

23.2  Petugas yang menghadiri majlis rasmi syarikat hendaklah berpakaian seperti
    yang ditetapkan untuk majlis berkenaan. Jika tatapakaian untuk majlis itu
    tidak ditetapkan petugas boleh memakai pakaian yang bersesuaian dengan
    majlis tersebut.
                   - 16 -
SEKSYEN 24 -    SALURAN PETUGAS MENYATAKAN PANDANGAN ATAU
          ADUAN

Petugas boleh menyatakan pandangan atau aduan mereka mengenai apa jua
perkara dengan tujuan menjaga kepentingan syarikat, secara bertulis kepada Ketua
Eksekutif. Perkara ini selari dengan ‘Polisi Pemberian Maklumat’ (Whistle Blowing).


SEKSYEN 25 -    ALASAN MENGAMBIL TINDAKAN TATATERTIB

25.1  Sebagai tambahan kepada seksyen-seksyen di atas, syarikat boleh mengambil
    tindakan tatatertib terhadap mana-mana petugas yang terlibat dalam
    perkara-perkara berikut:-

    25.1.1 Salah Laku Ringan

       Kesalahan-kesalahan berikut adalah contoh kesalahan ringan.

       a)  Lewat datang bertugas tanpa kebenaran.

       b)  Keluar tugas awal sebelum tamat waktu bertugas tanpa
          kebenaran.

       c)  Meninggalkan tempat kerja tanpa kebenaran.

       d)  Berbual-bual kosong sehingga menyebabkan gangguan kepada
          kelancaran kerja diri dan petugas lain.

       e)  Mensia-siakan masa tanpa membuat sebarang kerja.

       f)  Sengaja melewatkan penyelesaian tugas.

       g)  Menghentikan kerja sebelum waktu yang ditetapkan atau secara
          yang tidak sepatutnya tanpa kebenaran.

       h)  Menjawab telefon dengan cara tidak sopan, nada suara yang
          tinggi atau menggunakan kata-kata kasar atau secara yang
          tidak sepatutnya tanpa kebenaran

       i)  Menumpangkan orang awam/ petugas yang tidak berkenaan
          menaiki kenderaan syarikat.

       j)  Cuai membuat catatan yang betul dalam dokumen dan buku-
          buku rekod.

       k)  Berlagak samseng (nuisance) di premis syarikat.

       l)  Tidak memakai pakaian seragam yang disediakan oleh syarikat.

                    - 17 -
   m)  Menjual atau mengiklankan barangan bukan hak syarikat dalam
      waktu kerja kepada petugas lain.

   n)  Enggan melaporkan kepada syarikat tentang kecacatan,
      kelemahan, masalah mesin dan peralatan di tempat kerja.

25.1.2 Salah Laku Berat

   Kesalahan-kesalahan berikut adalah contoh kesalahan berat/ serius
   dan boleh dikenakan tindakan tatatertib sehingga dibuang kerja/
   singkir dari perkhidmatan apabila petugas disabitkan.

   a)  Melakukan perbuatan yang bertentangan atau mengingkari
      perintah/ arahan yang ditetapkan oleh syarikat atau bersubahat
      dengannya.

   b)  Berulang kali meninggalkan tempat bertugas atau keluar tugas
      awal sebelum tamat waktu bertugas tanpa kebenaran

   c)  Berulang kali memberitahu tidak dapat bertugas atas sesuatu
      sebab dalam tempoh yang singkat sebelum masuk waktu
      bertugas.

   d)  Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau kebenaran dan tanpa
      usaha untuk memberitahu atau cuba memberitahu/
      menghubungi   Pegawai  Penyelia/  Pejabat/  tempat
      bertugas.

   e)  Melakukan sendiri atau membantu petugas lain dalam apa jua
      bentuk untuk memalsukan catatan kedatangan bertugas.

   f)  Lalai/ tidak cekap atau tidak berpasukan kepada petugas
      menyebabkan gagal menunjukkan prestasi kerja yang
      memuaskan dan mencapai standard yang ditetapkan.

   g)  Mempengaruhi petugas lain atau melakukan sendiri dengan
      melengah-lengahkan kerja atau tidak berusaha untuk
      mengendalikan sesuatu urusan supaya selesai pada tarikh yang
      ditetapkan atau sampai ke destinasi mengikut jadual.

   h)  Membuat tuntutan palsu atau membuat pernyataan yang salah
      dalam apa-apa borang untuk perbelanjaan syarikat.

   i)  Menggelapkan wang syarikat, tidak meremitkan wang
      pendapatan syarikat dalam masa sepatutnya, tidak membuat
      catatan yang benar atau betul dalam buku-buku rekod, cuai
      atau dengan sengaja menyebabkan kerugian kepada syarikat,
      atau bersubahat dalam perlakuan seumpamanya.
               - 18 -
j)  Membawa pengaruh luar dengan     tujuan buruk terhadap
   syarikat ataupun petugas syarikat.

k)  Disabitkan dengan kesalahan jenayah menyebabkan reputasinya
   sebagai petugas terjejas.

l)  Menyalahgunakan harta benda syarikat untuk kepentingan
   peribadi tanpa kebenaran dari syarikat.

m)  Menggunakan nama syarikat untuk kepentingan peribadi.

n)  Mengadakan sesuatu mesyuarat atau perhimpunan tanpa
   kebenaran dalam kawasan syarikat.

o)  Melakukan kehilangan atau kerosakan atau kerugian ke atas
   peralatan/ harta benda / perkhidmatan syarikat atau petugas
   lain.

p)  Membenarkan orang-orang tertentu yang bukan petugas
   menggunakan harta dan kemudahan yang diperuntukan
   kepadanya tanpa kebenaran.

q)  Mencuri, menipu dan mengamalkan perbuatan tidak jujur
   termasuk percubaan melakukan yang berkaitan dengan urus
   niaga, produk, perkhidmatan atau harta benda syarikat.

r)  Menghadirkan diri, melakukan atau melibatkan diri dalam
   sesuatu perbuatan yang tidak bermoral ditempat-tempat yang
   bertentangan atau dilarang oleh undang-undang kerajaan atau
   peraturan syarikat boleh menjatuhkan nama baik diri dan
   syarikat.

s)  Memalsukan atau mengubah sesuatu yang terkandung dalam
   sesuatu dokumen dengan tujuan menipu.

t)  Tidak melaporkan kemalangan yang      berkaitan dengan
   syarikat atau cuba menutup sesuatu kesalahan yang dilakukan
   oleh petugas di bawah seliaan.

u)  Menimbulkan gangguan atau kekacauan dalam kawasan syarikat.

v)  Melakukan kekerasan, kekejaman, menyerang, bergaduh,
   sama ada menggunakan sebarang tindakan fizikal atau tidak
   terhadap petugas lain atau pelanggan dalam kawasan syarikat.

w)  Menjalankan piket, mogok haram, atau menghasut atau
   mengumpat petugas lain supaya melancarkan mogok haram
            - 19 -
          yang tidak mengikut peraturan dan undang-undang.       x)   Melakukan sabotaj atau ‘tampering’ terhadap alat jentera atau
          lain perkakasan untuk mendatangkan masalah kepada syarikat.

       y)   Tidur dalam waktu kerja.

       z)   Memusnahkan   atau  menyorok  dokumen   syarikat  tanpa
          kebenaran.

       aa)  Dihukum oleh mahkamah atas kesalahan jenayah.

       bb)  Terlibat dengan kes yang memalukan dan menjatuhkan
          imej syarikat dan diri sendiri sama ada di dalam atau di luar
          kawasan syarikat tidak kira di dalam waktu kerja atau tidak.

       cc)  Terlibat dengan kes dan kesalahan yang dianggap serius.

       dd)  Memungut wang atau menyebarkan poster di dalam kawasan
          syarikat dengan tanpa kebenaran.

       ee)  Enggan atau gagal menyerahkan laporan perubatan / kesihatan
          dirinya yang diminta oleh syarikat.

       ff)  Merakamkan waktu keluar masuk kerja petugas lain.


    25.1.3 Kelakuan lain yang disifatkan oleh syarikat sebagai tidak sesuai atau
       tidak wajar bagi seseorang petugas.

    25.1.4 Pelanggaran mana-mana terma dalam Kontrak Perkhidmatan atau
       Terma dan Syarat Perkhidmatan atau Tatakelakuan, polisi dan
       prosedur, garis panduan atau memorandum/ pekeliling atau mana-
       mana kaedah dan peraturan syarikat ini.

25.2  Salah laku kecil berulang-ulang akan disifatkan sebagai salah laku berat atau
    melampau ;

25.3  Petugas  yang didapati bersalah akan dikenakan hukuman tatatertib
    menurut peraturan tindakan tatatertib berasaskan kepada prinsip keadilan
    asasi.


SEKSYEN 26 -    HAK BELA DIRI

26.1  Walau apapun perkara 25.3 tiada petugas akan dikenakan tindakan
    tatatertib di bawah perkara ini, melainkan jika dia telah diberitahu secara
                    - 20 -
    bertulis tentang alasan tindakan yang hendak diambil terhadapnya dan dia
    telah diberi peluang untuk membela diri.


26.2  Perkara 26.1 tidak boleh dipakai dalam hal-hal berikut:-

    26.2.1 Apabila petugas dipecat atau diturunkan pangkat atas alasan dia
       disabitkan kesalahan jenayah; atau

    26.2.2 Apabila syarikat berpuas hati bahawa beberapa alasan (yang akan
       dirakamkan secara bertulis) adalah tidak praktikal untuk melaksanakan
       kehendak perkara 26.1.


SEKSYEN 27 -    HAK RAYUAN

Jika petugas yang tindakan tatatertib telah diambil keatasnya tidak berpuas hati
dengan keputusan yang dibuat itu, dianya boleh membuat rayuan kepada syarikat
dalam tempoh masa 14 hari selepas keputusan tatatertib diambil .
                  ...ooo000ooo...
                   10/02/2007
                    - 21 -

								
To top